You are on page 1of 2

Л

УЛКА - Здружение за грижа и едукација на бремени жени, мајки
и деца
ел : 02/6145-200, 078 377 792

Веб : lulka.org

E-mail : info.lulka@gmail.com

Календар за имунизација
Возраст на детето

Болест од која заштитува
вакцината

Доза

до 24 ч од раѓање, 1 и 6 месеци

Хепатитис Б

3 дози - вакцинација

до 12 месеци

Туберкулоза (без тестирање)

(1доза) вакцинирање

2, 3 и 5 месеци

Инфекции со хемофилус
инфлуенца тип Б (Hib)

(3 дози) Вакцинирање

Дифтерија, тетанус, голема
кашлица
Детска парализа

(3 дози) Вакцинирање

Мали сипаници, рубеола,
заразни заушки
Инфекции со хемофилус
инфлуенца тип Б (Hib)

(1 доза) - Вакцинирање

Дифтерија, тетанус, голема
кашлица

(1 доза) - I ревакцинирање

Детска парализа
Дифтерија, тетанус, голема
кашлица
Мали сипаници, рубеола,
заразни заушки

(1 доза) - I ревакцинирање
(1 доза) - II ревакцинирање

Туберкулоза (со тестирање)

(1 доза) - I ревакцинирање

Детска парализа

(1 доза) - II ревакцинирање

Дифтерија, тетанус
Инфекции со хуман папилома вирус
(HPV) (само девојчиња)

(1 доза) - III ревакцинирање
(3 дози) - вакцинирање

Рубеола (само девојчиња)

(1 доза) - II ревакцинирање

Детска парализа

(1 доза) – IIIревакцинирање

Дифтерија, тетанус
Тетанус

(1 доза) - IV ревакцинирање
(1 доза) V ревакцинирање

2, 3 ипол и 5 месеци
12 месеци
18 месеци

4 години
6 години (I одделение)

7 години (II одделение)

12 години, 2 и 6 месеци после
првата доза
(VI одделение)
14 години (завршна година на
основното училиште)

18 години (завршна година на
средното образование)

(3 дози тритипна орална вакцина)
Вакцинирање

(1 доза) - I ревакцинирање

(1 доза) - I ревакцинирање

Примена на
дата

Т