You are on page 1of 38

3C3.

 TEMAS EN ντ‐ 
El dat. pl. *ὀδοντ‐σι> ὀδοῦσι. El nominativo sg. puede hacerse de dos modos: 
1. ντ‐ + ς > ν + ς > vocal alargada +ς: *ὀδοντ‐ς>ὀδούς, γίγαντ‐ς>γίγᾱς) 
‐γίγας / γίγαντα / γίγαντος / γίγαντι. Pl.: γίγαντες / γίγαντας / γιγάντων / γίγασι(ν) 
‐ὀδούς / ὄδοντα / ὄδοντος / ὄδοντι. Pl.: ὄδοντες / ὄδοντας / ὀδόντων / ὀδοῦσι(ν) 
2. alargando la vocal predesinencial (γέρο‐ντ> γέρων, con pérdida de la τ final). 
‐γέρων / γεροντα / γέροντος / γέροντι. Pl.: γέροντες / γέροντας / γερόντων / γέρουσι(ν) 
 
 

3C4. TEMAS EN λ‐ / ρ‐ 
Temas en λ‐: una sola palabra, ἅλς: 
ἅλς, ἅλα, ἁλός, ἁλί. Plural ἅλες, ἅλας, ἁλῶν, ἁλσί. 
 

Temas en ρ‐: n. sg. con vocal predesinencial larga (θήρ, θηρός) o alargada (ῥήτωρ).  
‐Grupo en –τηρ (πατήρ, μήτηρ, θυγάτηρ, γαστήρ) con alternancia ‐τερ / ‐τρ. 
‐En ἀνερ‐ alternancia ἀνερ/ἀνρ: grado e / cero y epéntesis de δ (ἄνδρ‐). 
 
 

Singular 

Plural 

 

Singular 

Plural 

Nominativo 
Vocativo 
Acusativo 
Genitivo 
Dativo 

πατήρ 
πάτερ 
πατέρα 
πατρός 
πατρί 

πατέρες 
πατέρες 
πατέρας 
πατέρων 
πατράσι(ν) 

 
 
 
 
 

ἀνήρ 
ἄνερ 
ἄνδρα 
ἀνδρός 
ἀνδρί 

ἄνδρες 
ἄνδρες 
ἄνδρας 
ἀνδρῶν 
ἄνδράσι(ν) 

 
 
3C5. TEMAS EN σ‐ 
Hay  neutros  (en  –ος  /  ‐ες)  y  masculinos  y  adjetivos  (en  –ες).  Hay  que  tener  en 
cuenta que –σ‐ entre vocales desaparece y se producen contracciones. 
 
A. Neutros y femeninos 
A1. neutros con alternancia –ος / –ες: γένος, γένους (linaje, tipo, género). 
 

Singular 

Plural 

Nominativo  γένος 
Acusativo 
γένος 
Genitivo 
*γένεσ‐ος > γένεος > γένους 
Dativo 
*γένεσ‐ι > γένει 
 
A2. neutros en ‐ας: κρέας, κρέως (carne) 
 

Singular 

*γένεσ‐α > γένεα / γένη 
*γένεσ‐α > γένεα / γένη 
*γενέσ‐ων > γενέων > γενῶν 
*γένεσ‐σι(ν) > γένεσι(ν) 

Plural 

Nom. / Acus.  κρέας 
Genitivo 
*κρέασ‐ος > κρέως 
Dativo 
*κρέασ‐ι > κρέᾳ 

*κρέασ‐α > κρέα 
*κρεάσ‐ων > κρεῶν 
* κρέασ‐σι(ν) > κρέασι(ν) 

τὸ γῆρας (vejez) gen. γήρως, dat. γήρᾳ. τὸ κέρας (cuerno), gen. κέρως, dat. κέραι / κέρᾳ. 
 

13

A3. femenino en –ος (forma única): αἰδώς, αἰδοῦς (pudor) 
 

Singular 

Nominativo 
Acusativo 
Genitivo 
Dativo 

αἰδώς 
*αἰδόσ‐α > αἰδῶ 
*αἰδόσ‐ος > αἰδοῦς 
*αἰδόσ‐ι > αἰδοῖ 

 
 
B. Formas masculinas en εσ‐ y adjetivos 
B1. Formas masculinas (Διογένης Diógenes): 
 

Singular 

Nominativo 
Acusativo 
Genitivo 
Dativo 

* Διογένēς > Διογένης 
* Διογένεσ‐α > Διογένη 
* Διογένεσ‐ος > Διογένους 
* Διογένεσ‐ι > Διογένει 

A veces el acusativo singular se iguala con los masculinos de la 1ª: Διογένην. 
 

B2. Adjetivos: 
εὐγενής, εὐγενές (noble) 
 

Masc. y Fem. / Neutro Sg. 

Masc. y Fem. / Neutro Plural 

Nominativo 
Acusativo 
Genitivo 
Dativo 

εὐγενής / εὐγενές 
εὐγενῆ / εὐγενές 
εὐγενοῦς 
εὐγενεῖ 

εὐγενεῖς / εὐγενῆ 
εὐγενεῖς / εὐγενῆ 
εὐγενῶν 
εὐγενέσι 

 
 
3C6. TEMAS EN ι‐ y en υ‐ 
A. Temas en ι‐ y en υ‐ sin alternancia. οἶς, οἰός (oveja) / ἰχθύς, ἰχθύος (pez) 
 

Singular 

Nominativo 
Acusativo 
Genitivo 
Dativo 

οἶ‐ς 
οἶ‐ν 
οἰ‐ός 
οἰ‐ί 

Plural 

ἰχθῦ‐ς 
ἰχθῦ‐ν 
ἰχθύ‐ος 
ἰχθύ‐ι 

οἶ‐ες 
οἶς 
οἰ‐ῶν 
οἰ‐σί(ν) 

ἰχθύ‐ες 
ἰχθῦς 
ἰχθύ‐ων 
ἰχθύ‐σι 

Los acusativos plurales οἶς e ἰχθῦς proceden de * οἶνς / *ἰχθυνς. 
 

B. Temas en ι‐ y υ‐ con alternancia (ι‐, υ‐ /ει‐, ευ‐). πόλις,‐εως (ciudad), πέλεκυς, ‐εως (hacha) 
 

Nominativo 
Vocativo 
Acusativo 
Genitivo 
Dativo 

Singular 

πόλι‐ς 
πόλι 
πόλι‐ν 
πόλε‐ως 
πόλε‐ι 

Plural 

πέλεκυ‐ς 
πέλεκυ 
πέλεκυ‐ν 
πελέκε‐ως 
πελέκε‐ι 

πόλεις 
πόλεις 
πόλεις 
πόλε‐ων 
πόλε‐σι(ν) 

πελέκεις 
πελέκεις 
πελέκεις 
πελέκε‐ων 
πελέκε‐σι 

La ι y la υ entre vocales se perdieron. El genitivo sg. con desinencia –ως por *πόληιος > πόληος > πόλεως. 
El acusativo plural toma la forma del nominativo plural. 

 
14

C. Adjetivos de temas en υ‐ ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ (placentero) 
 

Masculino 

Femenino 

Neutro 

Nominativo 
Vocativo 
Acusativo 
Genitivo 
Dativo 

ἡδύς 
ἡδύ 
ἡδύν 
ἡδέος 
ἡδεῖ 

ἡδεῖα 
ἡδεῖα 
ἡδεῖαν 
ἡδείας 
ἡδείᾳ 

ἡδύ 
ἡδύ 
ἡδύ 
ἡδέος 
ἡδεῖ 

 

 

Masculino 

Femenino 

Neutro 

Nominativo 
Acusativo 
Genitivo 
Dativo 

ἡδεῖς 
ἡδεῖς 
ἡδέων 
ἡδέσι 

ἡδεῖαι 
ἡδείας 
ἡδειῶν 
ἡδείαις 
 
 

ἡδέα 
ἡδέα 
ἡδέων 
ἡδέσι 

3C7. TEMAS EN ευ‐, αυ‐, ου‐, οι‐, ω‐ 
A. Temas en ευ‐ βασιλεύς, βασιλέως (rey) 
 

Singular 

Plural 

Nominativo 
Vocativo 
Acusativo 
Genitivo 
Dativo 

βασιλεύς 
βασιλεῦ 
βασιλέα 
βασιλέως 
βασιλεῖ 

βασιλῆς (o βασιλεῖς) 
βασιλῆς (o βασιλεῖς) 
βασιλέας (o βασιλεῖς) 
βασιλέων 
βασιλεῦσι 

En origen sería un tema en  ηυ‐. ‐υ‐ entre  vocales se pierde y  –ηυσ‐ >  ευς por la ley  de Osthoff. En todos los 
casos la eta se ha acabado abreviando. En gen. sg. habría metátesis de cantidad y abreviamiento ante larga en el gen. pl. 
 

B. Temas en αυ‐ ναῦς, νεώς (barco) 
 

Singular 

Plural 

Nominativo 
Acusativo 
Genitivo 
Dativo 

ναῦς 
ναῦν 
νεώς 
νηί 

νῆες 
ναῦς 
νεῶν 
ναυσί 

En los temas en αυ‐ es general la pérdida de υ entre vocales y el mantenimiento en el grupo ‐αυσ‐.  Salvo en este 
último  caso  la  α  (larga  en  origen)  pasó  a  η,  que  se  mantiene  en  el  dat.  sg.  y  el  nom.  pl.  y  se  abrevia  por  metátesis  de 
cantidad en el gen. sg. y por abreviamiento ante larga en el gen. pl.. 
 

C. Temas en ου‐ βοῦς, βοός (buey/ vaca) 
 

Singular 

Plural 

Nominativo 
Acusativo 
Genitivo 
Dativo 

βοῦς 
βοῦν 
βοός 
βοί 

βόες 
βοῦς 
βοῶν 
βουσί 

En los temas en ου‐ es general la pérdida de υ entre vocales y el mantenimiento de esta en el grupo ‐ουσ‐.  
 

15

  Ἀπόλλω.  Ζῆν  /  Ζῆνα. *μάρτυρσι > μάρτυσι  ἔαρ. Temas en ω‐ ἥρως.) / κυν‐ (resto de casos).  ὄνομα.  ὀνόματι  /  ὀνόματα. πειθοῦς (persuasión –sólo singular)  Sólo singular    Nominativo  *πειθōι > πειθώ  Vocativo    Acusativo  *πειθοι‐α > πειθώ  Genitivo  *πειθοι‐ος > πειθοῦς  Dativo  *πειθοι‐ι > πειθοῖ  Λητώ  Λητοῖ  Λητώ  Λητοῦς  Λητοῖ  El nominativo y el acusativo son iguales. χερσί (a partir de un tema χερ‐). pero salvo en el  nom.  latín  deus. Temas en οι‐ πειθώ. ὀνόμασι. χειρός tiene un dat. Ποσειδῶ y un voc.  lat. FORMAS ‘ANÓMALAS’ / DECLINACIÓN ‘HETERÓCLITA’  Hay un grupo de formas neutras de tema en ν‐ en origen que han pasado a ser híbridos de  temas  en  dental:  raíz  ὄνομα  (cf.  γόνυ. un gen.  16 . ἔαρος contrae en ático gen.  También  hay  un  ac.)      3C8. El resto sigue con la raíz γάλακτ‐. Del mismo tipo es σῶμα. φρέατος también nom. ὀνόματα.  γόνατος  / δόρυ.  δόρατος: parecen en origen temas en υ‐  neutros. σώματος. Ζηνός y un dat. μάρτυρος con disimilación en el dat. sg.  siguen  un  tema  en  dental  δόρατ‐  (aunque  también  δορός  /  δορί  junto  a  δόρατος. no añade  nada y κτ‐en final de palabra se pierde. ἦρος. κυνός coexisten dos temas: κυον‐ (nom. φρεατ‐.  El nom.  En  μέλι. de la 1ª declinación y los demás casos raíz γυναικ‐ (3ª). sg.  En γάλα. δόρατι)  ὕδωρ. ἤρωος (héroe)    Singular  Previsto  Nominativo  Acusativo  Genitivo  Dativo  ἥρως  ἥρωα  ἥρωος  ἥρωι  ἥρωες  ἥρωας  ἡρώων  ἥρωσι  Sin contracción (auqnue también se documenta casos contraídos τὸν ἥρω.  diuus). en ρ y resto de casos a  partir del tema ὑδατ‐. sg.  ὀνόματος.  ἄνακτος). ὕδατος / ἦπαρ. pl.  Ἀπόλλωνος  y  Ποσειδῶν.  En γυνή.  Διευ‐ς  >  Ζεύς  (El  grupo  δι‐  evolucionó a ζ‐).D. etc..  En κύων.  μέλιτος  (neutro)  el  nominativo *μέλιτ ‐ha perdido la τ final. ὀνομάτων.  nomen):  ὄνομα.  Ἀπόλλων..  Del gen. ἦρι. Ζηνί.  Ποσειδῶνος  tienen  además  de  los  regulares  un  ac./ac. Πόσειδον.)    E.)  μάρτυρ. En νύξ. ἠπατ‐.  χείρ.  Ζεύς. las demás formas  siguen  el  tema  νύκτ  ‐  (lo  mismo  en  ἄναξ. χέρα . Διυ‐ός > Διός (se pierde υ entre  vocales) surge un  tema  Δι‐  que  aparece  en  el  acusativo  Δία  y  en  el  dativo  Διί. sg. pl. γάλακτος ocurre simplemente que el nom. γυναικός nom. Acentuación aguda en los casos rectos (salvo el voc. Ἄπολλον. ἤπατος / φρέαρ. En algunos autores aparecen  otras formas también con la raíz χερ‐ (χερῶν.  Διός:  de  una  raíz  *Dieu‐  (cf.  νυκτός hay un nominativo νύκτ‐ς en el que la τ se pierde ante ς. *γάλακτ‐ al ser neutro.

  masc.pas. Secundarios  2ª p. Dat. χρυσεῖα.). ‐σθον) ἐλύετον / ἐλύεσθον  3ª p. ἄπαιδος (sin hijos). ‐σθον) λύετον / λύεσθον  ‐την (md. 1ª (fem.    El artículo es τώ / τοῖν para todas las declinaciones. 2ª (neutros): ἀγαθός.    17 .  sg. 2ª (masc. πολλη‐)      3D. Gen. εὔδαιμον (temas en ν‐)  3. μέλαν (temas en  ν‐) // ἡδύς. ‐όν.  ‐τον (med. ἡδεῖα.  μέγαν:  nom.  μεγάλη. ‐ή. λελυκυῖα. Gen. EL DUAL    Sólo  dos  formas. Dat.pas.  ἀγνῶτος  (desconocido). resto de formas con μεγαλο‐ (fem.  y  nom. pl. θριξί  adjetivo  μέγας. Dat. τοῖν λόγοιν). εὔνουν (contr. 3ª (masculinos) la 1ª (femeninos) y la 3ª (neutros): πᾶς. ὐμεῖς ἐλύεσθον: vosotros desatabais.  ἵλεων (decl. ‐σθον) λύετον / λύεσθον  ‐τον (md. μεγαλη‐)  adjetivo πολύς.pas. μέλαινα. ‐ω.  μέγας.  πένητος  (pobre). ἄπαις. V.    Pronombres: τίνε (qué dos). θρίξ y dat. Tres terminaciones (los femeninos siempre por la 1ª)  a.  y  otra  neutra):  εὐγενής. ἄχαρι (temas en τ‐) // εὐδαίμων.  sg. nom. πολύ: nom. Dos terminaciones  a) 2ª (masc. τοῖν ἡμέραιν)./fem. ‐οιν (τὼ πατέρε. sg. νώ / νῷν (nosotros dos).  2ª declinación: N.  εὐγενές  (temas  en  σ‐)  //  ἄχαρις. masc. ‐οιν (τὼ λόγω. τριχός: en la mayoría de los casos con tema τριχ‐ por disimilación de aspiradas (no  ocurre en nom. Ac. sg. πᾶν (temas en ντ‐)  // λελυκώς.: τὼ παῖδε λύετον: los dos niños desatan. μάκαρ.  φυγάδος  (fugitivo). ἡδύ (temas en υ‐)  2. ‐σθην) ἐλυέτην / ἐλυέσθην Ej.  vocativo  y  acusativo  y  otra  común  para genitivo y dativo:  1ª declinación: N. ἄδικον // εὔνους. μάκαρος (feliz.) // ἵλεως.  sg neutro πολύ. resto de formas con πολλο‐ (fem. σφώ / σφῷν (vosotros dos).) y 2ª (neutros): ἄδικος. Una terminación:  ἀγνώς. V. acus.θρίξ. ‐α. sg. λελυκός (temas en τ‐) // μέλας.‐fem.‐acus. πολύν. ADJETIVOS  Se clasifican por los nominativos distintos que tengan y su declinación  1. πολύς.  una  común  para  nominativo. fem.pas.  acus.). τοῖν πατέροιν). μάκαιρα).  πένης.  3ª declinación: N. πᾶσα.  ‐τον (med. πολλή. masc.    3E.  neutro μέγαν. ‐ε. Ac.  masc. Ac. Gen. V. poét. // χρυσοῦς. χρυσοῦν  (contractos)  b.    *EL DUAL EN LOS VERBOS se forma añadiendo al verbo las desinencias siguientes:      T.  sg.  φυγάς. ‐αιν (τὼ ἡμέρα. ática)  b)  3ª  (forma  común  masc. y acus. Primarios  T.

 ‐ον: δικαιότερος. ‐τέρα. ‐α. Los adjetivos en ‐ων. ‐ον  Casos  particulares:  a.  Grados del adjetivo  1. ‐η. τάτον (superlativo)  se añaden al tema (la raíz del masculino):  δίκαιος. ‐α. El segundo término de la comparación se introduce con ἤ o se pone en genitivo. μέλαινα. ‐τέρον (comparativo) / ‐τάτος. /fem. Formas irregulares:  ἀγαθός:  κακός  μέγας  μικρός  ὀλίγος  πολύς  ῥάδιος  καλός  ταχύς  αἰσχρός  ἐχθρός  ἀμείνων  βελτίων  κρείττων  κακίων  χείρων  ἥττων  μείζων  μικρότερος  ἐλάττων  μείων  ἐλάττων  πλείων  ῥᾴων  καλλίων  θάττων (> θαχ‐ιων)  αἰσχίων  ἐχθίων  ἄριστος (mejor en virtud)  βέλτιστος (mejor en costumbres)  κράτιστος (mejor en poder)  κάκιστος  χείριστος (peor moralmente)  ἥκιστα (adv. ‐ή.) (más débil)  μέγιστος  μικρότατος  ἐλάχιστος  ολίγιστος  ἐλάχιστος  πλεῖστος  ῥᾷστος  κάλλιστος (cf. sin vocal temática o la vocal de la raíz. que se unen directamente a la raíz. ‐α. εὐνούστατος. // σοφός. ‐ον: νεώτερος / νεώτατος. ‐η.) / ‐ιον (neutro) y superlativo ‐ ιστος. τὸ ἔχθος    18 .  4. pl. τὸ αἶσχος)  ἔχθιστος (cf. Los adjetivos γεραιός y φίλος tienen comparativos y superlativos sin – ο‐: γεραίτερος φίλτερος.  3. σαφές: σαφέστερος. μέλαν: μελάντερος.  5. b. ‐η. η. ‐ον  σαφής. ‐ον / μελάντατος. ἐυδαιμονέστατος // εὐνούστερος. ‐όν:  σοφώτερος / σοφώτατος. la vocal temática se alarga: νέος. Se usa el sufijo ‐τέρος./ac.  Cuando  los  adjetivos  cuyo  masculino  y  neutro  tienen  la  vocal  de  la  sílaba  penúltima breve. τὸ κάλλος)  τάχιστος (> θάχιστος)  αἴσχιστος (cf. c. ‐ον / σαφέστατος. ‐ον / δικαιότατος. También es posible usar simplemente adverbios: μᾶλλον (‘más’) y μάλιστα.  2. ‐α.   ἡδύς: ἡδίων. ‐α. ‐ον y los contractos en ‐οο‐ añaden un sufijo en ‐έσ‐ τερος / έσ‐τατος: ἐυδαιμονέστερος. –ιους·: en origen eran temas en σ‐. ‐ον  μέλας. ἥδιστος  El acusativo del comparativo es  ‐ιω (no ‐*ιονα) y el nom. Menos usual es el sufijo de comparativo ‐ίων (masc. ‐τάτη. ον.

 ESA. PRONOMBRES        Nominativo  Acusativo  Genitivo  Dativo  3F1.  Nominativo  Acusativo  Genitivo  Dativo  οὗτος  τοῦτον  τούτου  τούτῳ  αὕτη  ταύτην  ταύτης  ταύτῃ  τοῦτο  τοῦτον  τούτου  τούτῳ    Masculino Pl. ‐ον  Para  1ª  y  2ª  p. ἐκείνη. ESTO: ὅδε.      Masculino Sg. Alternancia οὗτ‐ / τουτ‐ // αὑτ‐ / ταυτ‐ // τουτ‐.        19 .  Pl.  Femenino Pl. AQUELLA.  2ª p. ἐκεῖνος (para el nominativo) o αὐτός (para los demás casos). ἡ. όν  σός.  se  usan  también  formas  átonas  del  pronombre  personal. ADJETIVOS / PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS  ‐ESTE.  Neutro Sg. τό) declinado + ‐δε (invariable). ἐκεῖνο 2ª /1ª /2ª neutros)      3F3.  para  la  tercera las de αὐτός. σή. ‐α. Artículo (ὁ.    Sg.  Nominativo  Acusativo  Genitivo  Dativo  οὗτοι  τούτους  τούτων  τούτοις  αὕται  ταύτας  τούτων  ταύταις  ταῦτα  ταῦτα  τούτων  τούτοις    ‐AQUEL. ADJETIVOS/ PRONOMBRES POSESIVOS    1ª p. Femenino Sg.  Neutro Pl.  ἐγώ  ἡμεῖς    σύ  ὑμεῖς  ἐμέ / με  ἡμᾶς  σέ (σε)  ὑμᾶς  ἐμοῦ / μου  ἡμῶν  σοῦ (σου)  ὑμῶν  ἐμοί / μοι  ἡμῖν  σοί (σοι)  ὑμῖν    3ª persona    Sg. αὕτη. ή. τοῦτο. ‐α. τόδε.      σφεῖς  ἕ  σφᾶς  οὗ  σφῶν  οἷ  σφίσι(ν)   En  3ª  persona:  los  pronombres  originales  antiguos  casi  no  se  usan  y  se  sustituyen  por οὗτος.3F.  ‐ESE.  Singular  ἐμός. σόν  Plural  ἡμέτερος.      3F2. ἥδε.  Pl. AQUELLO: ἐκεῖνος. ESTA.   Pl. ESO: οὗτος. ‐ον  ὑμέτερος. PRONOMBRES PERSONALES  1ª persona    2ª persona  Sg.

 sg  Acusativo  ἐμαυτόν..  Masc.  (*το‐)  ὅδε..  Neutro Sg. ‐ῆς  Dativo  ἐμαυτῷ.  cuál.. ‐ῇ  ἑαυτῷ. / Fem. ‐ῆς   σεαυτοῦ. sg  3ª p. ά) Genitivo  ἡμῶν αὐτῶν  ὑμῶν αὐτῶν  σφῶν αὐτῶν (ἑαυτῶν)  Dativo  ἡμῖν αὐτοῖς. ‐άς  ὑμᾶς αὐτούς.. / τισί(ν)  ὅστις.      quién. pl. sg.  Sólo Indir.  Femenino Pl. ‐αῖς  σφίσιν αὐτοῖς.  ‐ἀλλήλας. ‐άς  σφᾶς αὐτούς.  Formas especiales: gen. ‐αῖς (ἑαυτοῖς.  Nominativo  Acusativo  Genitivo  Dativo  οἵ  οὕς  ἅ  ἅ  ἥ  ἥν  ἧς  ᾗ  αἵ  ἅς  ὧν  οἷς  αἷς  οἷς  Puede usarse reforzado por περ: ὅσπερ. αὑτοῦ ο αὑτῶν  Para  expresar  reciprocidad  se  usa  la  forma  plural  ἀλλήλους.   3ª p. ‐αῖς)  Algunas formas pueden aparecen contraídas: p... οὗτινος / ὅτου.  ὅ  τι  es  un  relativo  generalizador  (‘cualquiera  que’)  o  un  pronombre  interrogativo (quién).  cuánto.  ἥτις. pl.  2ª p.    τί. Pl. / τις  τίνες. σαυτοῦ. ‐ήν  σεαυτόν.  *πο  τίς  ποῖος  πόσος  cuál de dos  πότερος  ὁπο‐  ὅστις  ὁποῖος   ὁπόσος  ὁπότερος  Indefinidos  *πο  τις  ποιός  ποσός    Demostrat.  Neutro Pl.. ‐άς. PRONOMBRES REFLEXIVOS    1ª p. pl. Sg. ‐αῖς  ὑμῖν αὐτοῖς. sg.  Nominativo  Acusativo  Genitivo  Dativo  ὅς  ὅν  οὗ  ᾧ  ὅ  ὅ  οὗ  ᾧ    Masculino Pl. / τινές  τίνα.  Neutro Pl. PRONOMBRE INTERROGATIVO / INDEFINIDO  Masc. ὅπερ. ‐ῆς   ἑαυτοῦ.  τοιοῦτος  τοσοῦτος  ὁ ἕτερος  Relativos  Definidos  Generales  ὁ  ὅς  οἷος  ὅσος    ὁπο  ὅστις  ὁποῖος   ὁπόσος  ὁπότερος    20 .  sg. ‐ά (ἑαυτούς.    Acusativo  ἡμᾶς αὐτούς. PRONOMBRE RELATIVO    Masculino Sg..   2ª p. ᾥτινι / ὅτω. / τινά (ἄττα)  Acusativo  τίνα. ἥπερ. (τοῦ) / τινός (του)  τίνων. ‐ό  Genitivo  ἐμαυτοῦ. / τινά  τίνας. ‐ῇ  1ª p. pl. ‐ῇ  σεαυτῷ.  ἄλληλα  (también en genitivo y dativo). dat.    3F6. ej.  neutro ἅττα. ‐ήν  ἑαυτόν. (τῷ) / τινί (τῳ)  τίσι(ν).3F4. / τι  Nominativo  τίς. / τινῶν  Dativo  τίνι. ‐ήν. / τινάς  Genitivo  τίνος. / Fem.     3F5.  Neutro Sg.    Correlaciones de adjetivos/ pronombres    Interrogativos  Directo / Ind. ‐άς.  Femenino Sg.

 ἕν   δύο  τρεῖς. (Ordinales: εἰκοστός . ‐η. ‐η.‐α    300  τʹ  τριακόσιοι.    Para escribir números: De 1 a 10 hay una letra del alfabeto (para el 6 una en desuso.‐α      1000 (͵α): χίλιοι. ‐ῆ. ‐η. ‐ον  δωδέκατος.  3F8. 2000 (͵β): δισχίλιοι. ‐η. ‐α (ord.‐αι.‐α    900  ϡʹ  ἐνακόσιοι.  21 . ‐η.‐α    700  ψʹ  ἑπτακόσιοι.  πρῶτος viene del superlativo de πρό (el primero de todos). A partir de 1000 el  signo se pone antes: ͵βψοεʹ = 2775 ó 2000͵β + 700ψ + 70ο + 5εʹ.  Gen. ‐η. ‐η. ‐ον  ἕκτος. ‐η. como  δεύτερος. PRONOMBRE / ADJETIVO NUMERAL    Nom. En cambio πρότερος significa el primero de dos. ‐α. ‐ον  etc.).. χιλιοστός). pero necesariamente καί si se empieza con unidades: 435  (υλεʹ): πέντε καὶ τριάκοντα καὶ τετρακόσιοι // τετρακόσιοι καὶ τριάκοντα καὶ πέντε // τετρακόσιοι τριάκοντα πέντε.‐αι. τρία  τέτταρες. ‐α (ord. ···  ἅπαξ  δίς  τρίς  τετράκις  πεντάκις  ἑξάκις  ἑπτάκις  ὀκτάκις  ἐνάκις  δεκάκις  ἑνδεκάκις  δωδεκάκις  τρισκαιδεκάκις  τετρακαιδεκάκις  πεντεκαιδεκάκις   etc. Ordinales: ἑκατοστός . A partir de ahí se podían escribir números mayores  poniendo el múltiplo como un exponente: Με: 50. ‐η.    100  ρʹ  ἑκατόν    200  σʹ  διακόσιοι. ‐ον   δεύτερος. ‐η..  También hay adverbios numerales para partes.‐αι. τρίχα. ον  τρίτος.).000 (͵κ): δισμύριοι.. μία. con –χα.‐αι..‐αι. la stigma (ϛʹ).‐α    500  φʹ  πεντακόσιοι. δισχιλιοστός).    Decenas.  Dat.‐αι. 20.  Ac. ej.)  δέκα  ιʹ  10  εἴκοσι  κʹ  20  τριάκοντα  λʹ  30  τετταράκοντα  μʹ  40  πεντήκοντα  νʹ  50  ἑξήκοντα  ξʹ  60  ἑβδομήκοντα  οʹ  70  ὀγδοήκοντα  πʹ  80  ἐνενήκοντα  ϙʹ  90    Centenas.‐αι. De 11 a 19: letra de 10 (ι) y la correspondiente: 10ι + 3γ: ιγʹ= 13). τριχῇ en tres partes) y  multiplicativos en –πλοῦς (ἁπλοῦς. ‐ον  τέταρτος. ‐η. ‐η. ‐ον  ἔνατος.000. τέτταρα  πέντε  ἕξ  ἑπτά  ὀκτώ  ἐννέα  δέκα  ἕνδεκα  δώδεκα  τρεῖς (τρία) καὶ δέκα  τέτταρες(‐ρα) καὶ δέκα  πεντεκαίδεκα  ἑκκαίδεκα  ἑπτακαίδεκα  ὀκτωκαίδεκα  ἐννεακαίδεκα  πρῶτος. μυριοστός). faltar. Para 10. ‐χῃ (δίχα en dos partes.. ‐ῆ. simple.000 (͵ι): μύριοι. ‐ον  τρίτος καὶ δέκατος. ‐α (ord. la qoppa (ϙ) y para 900 la sampi (ϡ): τνγʹ= 353 ó 300τ + 50ν + 3γ). γʹ = 3). . αι.  εἷς  ἕνα  ἑνός  ἑνί  1    μία  μίαν  μιᾶς   μιᾷ        ἕν  ἑνός  ἑνί    2    3    τρεῖς  τρία      τριῶν    τρισί(ν)  δύο  δυοῖν    4    τέτταρες    τέτταρας    τεττάρων    τέτταρσι(ν)  τέτταρα       nº  Cardinal  Ordinal  x veces  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  αʹ  βʹ  γʹ  δʹ  εʹ  ϛʹ  ζʹ  ηʹ  θʹ  ιʹ  ιαʹ  ιβʹ  ιγʹ  ιδʹ  ιεʹ  ιϛʹ  ιζʹ  ιηʹ  ιθʹ  εἷς. Cada decena tiene una letra y lo mismo  cada centena (para el 90 se usa otra letra en desuso. que significa el que falta. Después de la letra se  pone un signo (p.‐α  400  υʹ  τετρακόσιοι. ‐ον  δέκατος.. ‐αι.000 se usa Μ. ‐ον  ἕβδομος.‐α    600  χʹ  ἑξακόσιοι. ‐ον  ὄγδοος. ‐οῦν doble . διπλοῦς. tener necesidad). ‐οῦν.‐αι. ‐ον  ἑνδέκατος. Varios órdenes posibles. ‐ον  πέμπτος.. el que está peor (δευ‐ viene del verbo δεύω......  10. ‐αι.‐α    800  ωʹ  ὀκτακόσιοι.

  πᾗ. πολύ.3G. Los demás.. Adverbios regulares procedentes de adjetivos:  Suelen terminar en –ως y coinciden con el genitivo plural masculino del adjetivo en  acento.  Sólo Indirecto  ποῦ. acusativos como προῖκα. παράπαν del todo).  πῶς. ADVERBIOS  A. μέγα. en su mayoría son formas causales de nombres y pronombres.  cómo...  ποῖ.  εὐδαιμονέστερον.  El  superlativo  es  el  acusativo  plural  neutro: σοφώτατα... ταχύ.  ποῖ.  a dónde.  πόθεν..  ‐θεν  para  procedencia y σε / δε para dirección (el grupo ‐σδε se escribe ζε):    en donde (ubi)  de donde (unde)  a donde (quo)  ἄλλοθι (en otro lugar)  ἄλλοθεν  ἄλλοσε  αὐτόθι (allí mismo)  αὐτόθεν  αὐτόσε  οἴκοι (en casa)  οἴκοθεν  οἴκαδε  θύρασι (en puertas)  θύραθεν   θύραζε  χαμαί (en tierra)  χαμᾶθεν  χαμᾶζε  Ἀθήνησι  Ἀθήνηθεν  Ἀθήναζε  Μεγαροῖ  Μεγαρόθεν  Μεγαράδε    Interrogativos  ποῦ.  de dónde.  B.  dativos  como  ἰδία  (particularmente).  o  complementos  preposicionales  (ἐξαίφνης  de repente.  ἥδιον.  ἄμεινον. genitivos como ἑσπέρας (por la  tarde). αὐτόσε (hacía aquí mismo).  También el acusativo neutro de los adjetivos acaba funcionando como un adverbio:  cf.  cuándo  πότε.  El  comparativo  del  adverbio  es  el  neutro  del  comparativo  del  adjetivo:  p.  Hay muchos prefijos específicos: ‐(α)κις (πολλάκις). ἐνταῦθα /ἐκεῖσε (hacía allí)  ἐνθένδε (de aquí).  ὅπου  ὅποι  ὁπόθεν  ὁπότε  ὅπως  ὅπῃ  Indefinidos που  ποι  ποθέν  ποτέ  πως  πῃ  Relativos  Definidos  Generales  οὗ  οἷ  ὅθεν  ὅτε  ὥς ‐ ὥσπερ  ᾗ ‐ᾗπερ  ὅπου  ὅποι  ὁπόθεν  ὁπότε  ὅπως  ὅπῃ  22 . ἐντεῦθεν /ἐκεῖθεν (de allí)  τότε (entonces)  ὧς (ὥς).  πότε. ἐνταῦθα /ἐκεῖ (allí)  ἐνθάδε  (aquí). αὐτοῦ (aquí mismo). αὐτόθεν (de aquí mismo).  Demostrativos  ἐνθάδε (aquí).  por dónde  πῇ.  Interrogativos  Directo / Ind.. nominativos  como εὐθύς. ‐τε (ποτέ) y los de lugar:  ‐θι  para  locativos  (también  se  usan  antiguas  formas  del  caso  locativo). ὧδε / οὕτως así  τῇδε    Correlaciones de adverbios pronominales      dónde. εὐδαιμονέστατα.  πόθεν.  πῶς. μικρόν. ἄριστα.  ej.  σοφώτερον.  De ὅμος salen dos adverbios: ὁμῶς (igualmente) y ὅμως (sin embargo. μάτην (en vano).  Como adverbio correspondiente a ἀγαθός se usa εὖ..

 ῃ): ᾱ. ε + ο > ου.  que  en  contacto  con  las  desinencias  dan  lugar  a  contracciones  en  el  tema de presente. κα  ‐κως ἴσθι…  ‐κ + ω‐/ η  ‐κο‐ι‐  κε‐ναι  ‐κ‐οτ‐      En los verbos vocálicos se suele distinguir entre ‘temas puros’ y ‘temas contractos’: los temas puros  se construyen uniendo sin más las raíces vocálicas (ι. ει. α + vocal de timbre Ε (ε. υ) a las desinencias.    4C.  ‐σ‐  ‐σ+  ω / η‐  ‐σα‐ι‐  ‐σαι  ‐σα‐ντ‐  PERFECTO  PERFECTO  Redupl. Las contracciones  A. Con preverbio. los temas contractos son los que  tienen  raíces  que  acaban  en  α‐. οι.  ο‐. EL INDICATIVO  4C1. ο + diptongo con ι (ει. temas en ο‐:  1. ει.4B. el aumento se pone en la raíz: προστάττω :  προσ‐έταττον. α + vocal de timbre O (ο.  etc.  C. ου): ω (con οι la iota queda suscrita). ο + ε. ω > ω. en los demás presentan un tema con vocal alargada. ῃ) > οι. ο + η. ε > η. η.  ε‐. temas en ε‐:  1. y si empiezan por vocal larga se quedan así). una ἐ‐ en verbos que comienzan por consonante (los que empiezan  por ῥ la repiten: ῥίπτω: ἔρριπτον) y en verbos que empiezan por vocal esa vocal alargada: (α.  2.  2. ESQUEMA GENERAL    Tema de  Modo  Tiempo  Formas no personales  Indicativo  Imperativo  Subjuntivo  Optativo  Infinitivo  Participio       ω / η   ‐ι‐  ‐ειν  ‐ο‐ντ‐  PRESENTE  PRESENTE    IMPERFECTO  Aumento            FUTURO  AORISTO  FUTURO  ‐σ‐      ‐σ‐ο‐ι‐  ‐σ‐ειν  ‐σ‐ο‐ντ‐  AORISTO  Aumento. PRESENTE DE INDICATIVO ACTIVΟ  Temas en –ι/υ  Contractos en ε‐  παιδεύ‐ω  παιδεύ‐εις  παιδεύ‐ει  παιδεύ‐ο‐μεν  παιδεύ‐ε‐τε  παιδεύ‐ουσι(ν)  ποιέ‐ω> ποιῶ  ποιέ‐εις> ποιεῖς  ποιέ‐ει> ποιεῖ  ποιέ‐ο‐μεν> ποιοῦμεν ποιέ‐ε‐τε> ποιεῖτε  ποιέ‐ουσι> ποιοῦσι(ν)  Contractos en α‐  Contractos en ο‐  τιμά‐ω> τιμῶ  τιμά‐εις> τιμᾷς  τιμά‐ει> τιμᾷ  τιμά‐ο‐μεν> τιμῶμεν  τιμά‐ε‐τε> τιμᾶτε  τιμά‐ουσι> τιμῶσι(ν)  δουλό‐ω> δουλῶ  δουλό‐εις> δουλοῖς  δουλό‐ει> δουλοῖ  δουλό‐ο‐μεν> δουλοῦμεν  δουλό‐ε‐τε> δολοῦτε  δουλό‐ουσι> δουλοῦσι(ν)    4C2.  B. si el preverbio acaba en vocal la pierde (salvo en περί y πρό): ἐπι‐βάλλω: ἐπέβαλλον  24 . ε + ε > ει. ο. ου: ου..  3.  3. ο > ω. LOS VERBOS VOCÁLICOS EN ‐ω. IMPERFECTO DE INDICATIVO ACTIVO  Tema en υ‐  Contractos en ε‐  Contractos en α‐  Contractos en ο‐  ἐ‐παίδευ‐ο‐ν  ἐδούλο‐ον> ἐδούλουν  ἐτίμα‐ον> ἐτίμων  ἐποίε‐ον> ἐποίουν  ἐ‐παίδευ‐ε‐ς  ἐδούλο‐ες> ἐδούλους  ἐτίμα‐ες> ἐτίμας  ἐποίε‐ες> ἐποίεις  ἐ‐παίδευ‐ε  ἐδούλο‐ε> ἐδούλου  ἐτίμα‐ε> ἐτίμα  ἐποίε‐ε> ἐποίει  ἐ‐παιδεύ‐ο‐μεν  ἐποιέ‐ομεν> ἐποιοῦμεν  ἐτιμά‐ομεν> ἐτιμῶμεν  ἐδουλό‐ομεν> ἐδουλοῦμεν  ἐ‐παιδεύ‐ε‐τε  ἐποιέ‐ετε> ἐποιεῖτε  ἐδουλό‐ετε> ἐδουλοῦτε  ἐτιμά‐ετε> ἐτιμᾶτε  ἐ‐παίδευ‐ο‐ν  ἐδούλο‐ον> ἐδούλουν  ἐτίμα‐ον> ἐτίμων  ἐποίε‐ον> ἐποίουν    El aumento es marca de pasado. ω.  2. ε + vocal larga o diptongo desaparece. temas en α‐:  1. οι.

  alargan  el  tema  y  se  construyen  como  los  demás:  los  contractos  en  ε‐  alargan  en  η‐  (ἐποίησα).  con  la  característica  temporal  σ  antes  de  la  vocal  temática:  παιδεύ‐σ‐ω. SUBJUNTIVO ACTIVO  El subjuntivo se caracteriza por el alargamiento de la vocal temática. Hay formas paralelas:   ἐπεπαιδεύκειν / ἐπεπαιδεύκη  ἐπεπαιδεύκεις / ἐπεπαιδεύκης  ἐπεπαιδεύκει / ἐπεπαιδεύκει(ν)  ἐπεπαιδεύκεμεν / ἐπεπαιδεύκειμεν  ἐπεπαιδεύκετε / ἐπεπαιδεύκειτε  ἐπεπαιδεύκεσαν / ἐπεπαιδεύκεισαν    4D.  ‐Con aspirada (φ. IMPERATIVO    4D1.  del  plural  ):  πε‐παίδευ‐κα. AORISTO DE INDICATIVO ACTIVO    Con aumento.                  4C6.    4C4. χ) es la sorda correspondiente (π.  ρ.  Presente de subjuntivo  Temas en υ‐  Contractos ε‐  Contractos α‐  τιμῶ  ποιῶ  παιδεύ‐ω  τιμᾷς  ποιῇς  παιδεύ‐ῃς  τιμᾷ  ποιῇ  παιδεύ‐ῃ  τιμῶμεν  παιδεύ‐ω‐μεν  ποιῶμεν  τιμᾶτε  ποιῆτε  παιδεύ‐η‐τε  τιμῶσι(ν)  παιδεύ‐ω‐σι(ν)  ποιῶσι(ν)  Contractos ο‐  δουλῶ  δουλοῖς  δουλοῖ  δουλῶμεν  δουλῶτε  δουλῶσι(ν)  Aoristo Subj.  4C3. PLUSCUAMPERFECTO DE INDICATIVO ACTIVO  Aumento. donde se mantiene ᾱ: θηράσω) y los temas en ο‐ en ω‐ (ἐδούλωσα). κ): así χρίω pf. θ. PERFECTO DE INDICATIVO ACTIVO    Además  de  reduplicación.  los  en  α‐  en  η‐  (ἐτίμησα. Lo característico es ‐σα: ἐ‐παίδευ‐σα / ἐπαίδευ‐σα‐ς / ἐπαίδευ‐σε(ν)  / ἐπαιδεύ‐σα‐μεν / ἐπαιδεύ‐σα‐τε / ἐπαίδευ‐σα‐ν    Los  contractos. ι. SUBJUNTIVO.  παιδεύσω  παιδεύσῃς  παιδεύσῃ  παιδεύσωμεν  παιδεύσητε  παιδεύσωσι(ν)  πεπαιδεύκω  πεπαιδεύκῃς  πεπαιδεύκῃ  πεπαιδεύκωμεν  πεπαιδεύκητε  πεπαιδεύκωσι(ν)    25 . ρ·.  salvo  detrás de ε.  ‐Si  el  verbo  empieza  por  vocal. κέχρικα. reduplicación y desinencias secundarias. πεπαιδεύκαμεν. τ.  πεπαίδευκας. aoristo y perfecto de subjuntivo (no hay ni imperfecto ni futuro de subjuntivo).    4C5. Existen sólo  presente. Los contractos: ποιήσω / τιμήσω / δηλώσω. πεπαιδεύκασι (ν)    Los verbos contractos: πεποίηκα / τετίμηκα / δεδούλωκα. πεπαιδεύκατε. ῥίπτω: ἔρριφα.  La reduplicación consiste en repetir la primera consonante y añadir ε. στρατεύω: ἐστράτευκα.  o  varias  consonantes  (no  muta  cum  liquida)  se  pone  el  aumento: así ὁπλίζω: ὥπλικα.  πεπαίδευκε.  se  añade  la  característica  temporal  (‐κ‐)  y  desinencias  como  las  del  aoristo  en  ‐σα  (salvo  la  3ª  p.  Perfecto Subj. OPTATIVO. FUTURO DE INDICATIVO ACTIVO    Igual  que  el  presente.  fuera  del  tema  de  presente.

  παιδεύσοιμι  παιδεύσοις  παιδεύσοι  παιδεύσοιμεν  παιδεύσοιτε  παιδεύσοιεν  Aoristo Opt. Los contractos tienen temas regulares y otros como  los verbos en μι.  Mientras  que  en  los  demás  temas  hay  una  voz  llamada  ‘medio‐pasiva’.. s. IMPERATIVO ACTIVO  Presente    Temas en υ‐  Contractos en ε‐  Contractos en α‐  Contractos en ο‐  2ª ps.  3ª p. sg.  παίδευ‐ε  παιδευ‐έτω  παιδεύ‐ετε  παιδευ‐όντων  ποίε‐ε>ποίει  ποιε‐έτω>ποιείτω  ποιέ‐ετε>ποιεῖτε  ποιε‐όντων >ποιούντων  τίμα‐ε>τίμα  τιμα‐έ‐τω>τιμάτω  τιμά‐ε‐τε>τιμᾶτε  τιμα‐ό‐ντων>τιμώντων δούλο‐ε>δούλου  δουλο‐έ‐τω>δουλούτω  δουλό‐ε‐τε>δουλοῦτε  δουλο‐ό‐ντων>δουλούντων      Aoristo de Imperativo  2ª p. ‐θης .  2ª ppl. pl. ‐εν). 3ª p.: ‐μι.  2ª p.  παίδευσον  παιδευσάτω  παιδεύσατε  παιδευσάντων      4E.  παιδεύσαιμι  παιδεύσαις (παιδεύσειας)  παιδεύσαι (παιδεύσειε)  παιδεύσαιμεν  παιδεύσαιτε  παιδεύσαιεν (παιδεύσειαν)  Perfecto Opt..  media  (en  la  que  el  sujeto  se  implica  más  en  la  acción y que a veces se traduce como reflexiva) y pasiva.  3ª ps. OPTATIVO ACTIVO  Tiene  iota  tras  la  vocal  temática  (siempre  o)  y  desinencias  secundarias  (algo  especiales: 1ª p. con tema ‐ιη‐ (en negrita los más usados):    Temas en υ‐  παιδεύοιμι  παιδεύοις  παιδεύοι  παιδεύοιμεν  παιδεύοιτε  παιδεύοιεν  Presente de Optativo  Contractos ε‐  Contractos α‐  τιμῷμι / τιμῴην  ποιοῖμι / ποιοίην  τιμῷς / τιμῴης  ποιοῖς / ποιοίης  τιμῷ / τιμῴη  ποιοῖ / ποιοίη  ποιοῖμεν / ποιοίημεν  τιμῷμεν / τιμῴημεν τιμῷτε /τιμῴητε  ποιοῖτε / ποιοίητε  τιμῷεν  ποιοῖεν  Contractos ο‐  δουλοῖμι / δουλοίην  δουλοῖς / δουλοίης  δουλοῖ / δουλοίη  δουλοῖμεν / δουλοίημεν δουλοῖτε / δουλοίητε  δουλοῖεν    Futuro Opt.    ‐Futuro medio: παιδεύσομαι. pl.  sin  distinción.  ‐Aoristo  pasivo:  aumento  +  tema  de  aoristo  +  θη  +  des.. pl.4D2. *ἐπαιδεύσασο>ἐπαιδεύσω). παιδεύσῃ . en futuro y aoristo hay formas distintas para voz media y para voz pasiva:    ‐Aoristo medio: ἐπαιδευσάμην (2ªp.  3ª ppl. s..  3ª p. LA VOZ: FORMAS MEDIAS Y PASIVAS    En  griego  hay  tres  voces:  activa.  secundarias  activas:  ἐπαιδεύθην.  26 .  πεπαιδεύκοιμι  πεπαιδεύκοις  πεπαιδεύκοι  πεπαιδεύκοιμεν  πεπαιδεύκοιτε  πεπαιδεύκοιεν      4D3. s.

.....  ‐οισθε..  2ª ppl..  ‐οιντο  (contractos en α‐: τιμῷμην..  ἐπαιδεύου  (<ε‐σο)..  πεπαίδευσαι.  ‐οιτο..  Aoristo de optativo pasivo: tema + θη (que se abrevia en θε ante vocal) + ιη (sg. IMPERATIVO MEDIO‐PASIVO    Presente  Aoristo medio  Aoristo pasivo  Perfecto  2ª ps..    4E1.‐pas: participio y opt.. PRESENTE DE INDICATIVO: VOZ MEDIO‐PASIVA    Contractos en ε‐  Contractos en α‐  Contractos en ο‐  παιδεύ‐ο‐μαι  παιδεύῃ (<‐ε‐σαι)  παιδεύ‐ε‐ται  παιδευ‐ό‐μεθα  παιδεύ‐ε‐σθε  παιδεύ‐ο‐νται  ποιέ‐ο‐μαι> ποιοῦμαι  ποιέ‐ε‐σαι> ποιῇ o ‐εῖ  ποιέ‐ε‐ται> ποιεῖται  ποιέ‐ο‐μεθα> ποιούμεθα  ποιέ‐ε‐σθε> ποιεῖσθε  ποιέ‐ο‐νται> ποιοῦνται  τιμά‐ο‐μαι> τιμῶμαι  τιμά‐ε‐σαι> τιμᾷ  τιμά‐ε‐ται> τιμᾶται  τιμά‐ο‐μεθα> τιμώμεθα  τιμά‐ε‐σθε> τιμᾶσθε  τιμά‐ο‐νται> τιμῶνται  δουλό‐ο‐μαι> δουλοῦμαι  δουλό‐ε‐σαι> δουλοῖ  δουλό‐ε‐ται> δουλοῦται  δουλό‐ο‐μεθα> δουλούμεθα  δουλό‐ε‐σθε> δουλοῦσθε  δουλό‐ο‐νται> δουλοῦνται  Imperfecto:  ἐπαιδευόμην. / ἐδουλούμην.. εἰμί: πεπαιδευμένος.    4E3. τιμῷο.‐Futuro  pasivo:  tema  de  futuro  +  θησ‐  +  v. ἐδουλοῦ . παιδεύσῃται. ‐ε: ποιοίμην. mediopas.... λυθείης..  Aoristo de optativo medio: λυσαίμην. salvo las formas con ου en el indicativo. δουλοῖο. λυθεῖτε.  Perfecto de optativo med.    4E4.. ej. OPTATIVO MEDIO‐PASIVO  Presente  de  optativo  med.  ἐποιούμην.‐pas:  παιδευοίμην..  Las  formas  contractas  son  iguales  que  en  indicativo. ‐ον εἴην. + pres. ποιοῖο. ἐπεπαίδευσο. παιδεύσῃ..    El perfecto se forma sólo con la reduplicación + el tema de perfecto + las desinencias  mediopasivas  primarias  (es  decir.  ἐποιοῦ  .) / ι  (pl. λυθεῖεν.).  παιδεύου*  παιδευέσθω  παιδεύεσθε  παιδευέσθων  παίδευσαι  παιδευσάσθω  παιδεύσασθε  παιδευσάσθων  παιδεύθητι**  παιδεύθητε  παιδευέσθω  παιδευέσθων  πεπαίδευσο  πεπαιδεύσθω  πεπαίδευσθε  πεπαιδεύσθων  *παίδευ‐ε‐σο > παιδεύου...  3ª ps.  Aoristo de subjuntivo pasivo: παιδευθῶ.. de subj...... λύσαιο. παιδευθησοίμην.  etc.. λυθεῖμεν. **παίδευθηθι > ‐παιδεύθητι    27 .  3ª ppl.. que pasan a ω (p. .  temática  +  des.παιδευθήσῃ . etc.  sin  –κα‐  y  sin  vocal  temática):  πέπαίδευμαι. ποιῶμαι)  Aoristo de subjuntivo medio: παιδεύσωμαι. εἰμί: πεπαιδευμένος ὦ.  παιδεύῃ  (>*παιδεύῃσαι)  .. etc.  Futuro de optativo pasivo: igual que el activo con –θησ‐..      4E2.  ‐οίμεθα..  /  ἐτιμώμην.  Futuro de optativo medio: como el presente pero con ‐σ‐: παιδευσοίμην. παιδευθῇς . ‐η. El pluscuamperfecto es ἐπεπαιδεύμην..  ‐οιο...  mediopasivas:  παιδευθήσομαι.. ‐ο‐: δουλοῖμην. ᾖς.  Perfecto medio‐pasivo: part. ἐτιμῶ . SUBJUNTIVO: VOZ MEDIO‐PASIVA  La  voz  medio‐pasiva  en  presente  cambia  sólo  las  desinencias  mediopasivas:  παιδεύωμαι.): λυθείην. λυθείη.

  vocal alargada + ‐ς: *λελυκο‐τς> λελυκώς. PARTICIPIO ACTIVO  Es  el  ‘adjetivo  verbal’. y neutro). neutro  παιδεῦον  παιδεύοντος  παιδεῦσον  παιδεύσοντος  πεπαιδευκός  πεπαιδευκότος  παιδεύσαν  παιδεύσαντος    PARTICIPIO MEDIO‐PASIVO  Presente: παιδευ‐ό‐μενος. fem. ‐μενον  Aoristo Pasivo: παιδευ‐θείς. δουλοῦν. φαίνομαι. + –ς). m. τιμᾶν.  2ª ppl. CONSTRUCCIONES PERIFRÁSTICAS  Normalmente  se  forman  con  un  participio  y  los  verbos  εἰμί  y  ἔχω  y  en  principio  corresponden a formas sintéticas de esos verbos.  *παιδεύ‐ο‐ντ‐ια>  παιδεύονσα>  παιδεύουσα  (y  se  declina por la 1ª). masc. En cierto modo se pueden considerar así  construcciones predicativas con τυγχάνω. sg. (n. ‐μένη. sg.  La  forma  femenina  se  hizo  con  el  sufijo  –ια. masc.  ποιοῦ  ποιείσθω  ποιεῖσθε  ποιείσθων  Contractos en ο‐  δουλοῦ  δουλούσθω  δουλοῦσθε  δουλούσθων  τιμῶ  τιμάσθω  τιμᾶσθε  τιμάσθων    4F. ‐θέν (gen. ‐θέντος)  Perfecto: πε‐παιδευ‐μένος.  Gn. ‐μενον  Aoristo Medio: παιδευ‐σά‐μενος. ‐μένη.Presente de imperativo de las formas contractas    Contractos en ε‐  Contractos en α‐  2ª ps.  3ª ps.  Gen.  Tiene  3  géneros  y  se  declina  por  la  3ª/1ª/3ª. sg. INFINITIVO  Futuro  Aoristo  Perfecto  Activo  παιδεύ‐ειν  παιδεύ‐σ‐ειν  παιδεῦ‐σ‐αι  πε‐παιδευ‐κ‐έ‐ναι  Medio  παιδεύ‐σ‐ε‐σθαι  παιδεύ‐σ‐α‐σθαι  παιδεύ‐ε‐σθαι  πε‐παιδεύ‐σθαι  Pasivo  παιδευ‐θήσ‐ε‐σθαι  παιδευ‐θῆ‐ναι  En los contractos infinitivo de presente activo: ποιεῖν (¡acento!). ‐μενον  Futuro Medio: παιδευ‐σ‐όμενος. FORMAS NO PERSONALES  4F1. sg.  También  aparecen  con  los  verbos  de  movimiento:  εἶμι/ἔρχομαι  con  participio  de  futuro: ἔρχομαι ἐρέων ‘voy a decirʹ (similar a la construcción de μέλλω + infinitivo). παιδευθέντος.    PARTICIPIO  Presente  Futuro  Aoristo  Perfecto  N. vocal larga). ‐μενον  Futuro Pasivo: παιδευ‐θησ‐όμενος. ‐θείσης. femenino ‐ια (1ª). ‐μένον (único paroxítono en masc. neutro  Gen.  Participio de futuro: igual (+ σ entre la raíz y lavocal temática). ‐μένη. sg. Tema en dental.  Participio de perfecto: reduplicación + raíz + κ + οτ + des. ‐μένη. etc. sg.    4F3. (n. sg. ‐μένη.  Participio de aoristo: raíz + σα + ντ + des. el n. m.  3ª ppl. fem. sg. sg.  παιδεύων  παιδεύοντος  παιδεύσων  παιδεύσοντος  παιδεύσας  παιδεύσαντος  πεπαιδευκώς  πεπαιδευκότος  N. ‐θεῖσα.  Participio de presente: raíz +vocal temática + ντ + des.      Presente  4F2.  28 .  παιδεύουσα  παιδευούσης  παιδεύσουσα  παιδεύσασα  παιδευσούσης  παιδευσάσης  πεπαιδευκυία  πεπαιδευκυίας  N.

 También puede aparecer en neutro plural:  λυτέα. LOS VERBOS CONSONÁNTICOS    4G1. γ) + ι > ζ: *σφάγ‐ιω > σφάζω (cf.  Pero  muchos  de  estos  verbos  tienen  en  el  tema  de  presente  una  yod  (ι  consonántica) que da lugar a cambios:  Labial + ι> πτ: *βάφ‐ιω > βάπτω (cf. σφαγή)  Dental y velar sorda y aspirada (τ.  Construcción  personal: λυτέος ἐστί  (alguien) debe ser liberado (lat. δ.  Verbos en velar (κ.  οἱ συμμάχειν ἐθέλοντες εὖ ποιητέοι hay que tratar bien a los que quieren luchar.  οὐπώποτε ὁ ποταμὸς διαβατὸς ἐγένετο πεζῇ nunca el río fue vadeable a pie. Construcción impersonal:  λυτέον (ἐστί)  se  debe  liberar  (lat.  Más  normalmente  se  usa  para  expresar  lo  que  se  puede  hacer:  λυτός  liberable. la forma  de perfecto no analítica. ταγός) y πράγ‐ιω > πράττω  (cf. sustantivo βαφή)  Dental y velar sonora (δ. ἄρχω. ψεύδω. en cuanto que lo hiciste más hermoso que el anterior. por ej. τέα. ἐπίθετος  lo que  se  añade. κ. κρυπτός  oculto. *τάγ‐ιω > τάττω (cf.    4F4.  οὐ λεπτέον τὴν τάξιν no hay que romper la fila..    4F5. θ): ἀνύτω. πράγος = πρᾶγμα)  29 . aunque dialectal).  ἔχω + participio de aoristo (schema Sophocleum):  τὸν  λόγον  δὲ  σου  πάλαι  θαυμάσας  ἔχω.      4G. τόν  Se utiliza para expresar lo realizado: λυτός  liberado.  ὅσῳ  καλλίω  τοῦ  προτέρου  ἀπηργάσω:  Hace  tiempo que he admirado tu discurso. πείθω.  enviado a los barcos por Ciro. φ): τρέπω.  lo  que  se  debe  hacer.  Verbos en dental (τ.  El agente se expresa en dativo (como en latín).εἰμί + participio de presente (como un presente normal):  δεινῶς  ἀθυμῶ  μὴ  βλέπων  ὁ  μάντις  ᾖ  terriblemente  desconfío  de  que  el  adivino  vea  (podría  poner βλέπῃ en lugar de βλέπων ᾖ)  εἰμί + participio de perfecto:  Ἄριοι δὲ τόξοισι .. VERBOS EN CONSONANTE OCLUSIVA (VERBA MUTA)  Se suele distinguir los siguientes:  Verbos en labial (π. χ) + ι > ττ: *φυλάκ‐ιω> φυλάττω  (cf. solvendus est). νοητός pensable. ἐσκευασμένοι ἦσαν Μηδικοῖσι Los arios estaban equipados con armas medas  (poco después de este texto Heródoto utiliza en un contexto similar ἐσκευάδαται. solvendum est). χ): διώκω. τρίβω. λέγω.  χ)  hay  casos  de  velares  sonoras  que  acaban  teniendo ττ cuando en realidad deberían tener ζ‐.  φυλακή)  ‐Como  ττ  procede  sobre  todo  de  raíces  en  velar  (κ.  παρῆν καὶ Χειρίσοφος ἐπὶ τῶν νεῶν μετάπεμπτος ὑπὸ Κύρου  estaba presente Quirísofo. τέον  Se  utiliza  para  expresar  una  necesidad  pasiva. γ. ADJETIVO EN τέος.  διδακτός enseñable. θ. τή. ADJETIVOS VERBALES  ADJETIVO EN ‐τός. β. γράφω.

 con el pres.  Nasal + líquida (λ.  Como  en  los  verba  muta  hay  ejemplos  con  la  raíz  sin  más:  δέρω. *  ἤγγελσθε  >  ἤγγελθε)  y  3ª  p. donde se pierde la dental.  En todos estos verbos es especial el perfecto de indicativo medio‐pasivo porque las  desinencias se unen directamente al tema y se producen fenómenos fonéticos variados:     verbos en labial    verbos en dental  verbos en velar  *πέπλεκ‐μαι> πέπλεγμαι  *πέπειθμαι> πέπεισμαι  *τέτριβμαι> τέτριμμαι  *πέπλεκ‐σαι> πέπλεξαι  *πέπειθσαι> πέπεισαι  *τέτριβσαι> τέτριψαι  *πέπλεκ‐ται> πέπλεκται  *πέπειθται> πέπεισται  *τέτριβται> τέτριπται  *πεπλέκ‐μεθα> πέπλεγμεθα  *πεπείθμεθα> πεπείσμεθα  *τετρίβμεθα> τετρίμμεθα  *πέπλεκ‐σθε> πέπλεχθε  *πέπειθσθε> πέπεισθε  *τέτριβσθε> τέτριφθε  πεπλεγμένοι εἰσί  πεπεισμένοι εἰσί  τετριμμένοι εἰσί  La tercera persona del plural es una forma analítica del part.  lo  normal). aoristo ‐ξα y perfecto ‐χα: διώκω.  Los aoristos también pierden la σ y además alargan la vocal anterior:  α > η (salvo tras ι. μ.  υ > ῡ: ἀμύνω. ρ > ᾱ): *φαίνω aor. futuro ‐ψω.  ἔψευκα  (por  analogía  con el aoristo. aoristo: ἤγγειλα.    En los perfectos activos se añade ‐κα al tema directamente: ἤγγελκα.  aoristo  ‐σα  y  perfecto  ‐κα:  ψεύδω.  b. ῡρ‐ (*ἀμύν‐ιω> ἀμῡνω).‐A partir de los verbos en ‐άζω e ‐ίζω se crearon verbos de sustantivos de temas en ο‐ y α‐: νομίζω  (cf. Los verbos en dental tienen un perfecto en ‐κα: ψεύδω / ἔψευκα.  ι > ῑ: κρίνω.  ιν‐ / ιρ‐ > ῑν‐. aoristo: ἔκρῑνα.  El  futuro  de  estos  verbos  no  tiene  sigma  y  la  apariencia  de  las  desinencias  es  la  misma que las del presente de los contractos en ‐έω: ἀγγελῶ. ὁπλίζω (cf.  En  los  perfectos  mediopasivos  (aparte  de  unir  las  desinencias  directamente  al  tema. de εἰμί. διώξομαι. φθερῶ.  νέμω.  Así. ἔτριψα.  Sin  embargo. aoristo ‐ψα y perfecto ‐φα: τρίβω. futuro ‐ξω. VERBOS LÍQUIDOS (λ.  υν‐ / υρ‐ > ῡν‐. ἀναγκάζω (cf. γ.  Así.  Así. perf. β.  ἔψευσα. ὅπλον).  futuro  ‐σω.  pl  es  una  forma  analítica: ἠγγελμένοι εἰσί. ἐδίωξα. τέτριφα. ῑρ‐ (*κρίν‐ιω> κρῑνω / *οἰκτίρ‐ιω> οἰκτῑρω). Los verbos en velar tienen un perfecto en ‐χα: διώκω / δεδίωχα.  μένω.  ‐Los verbos en ‐ίζω si tienen más de dos sílabas tienen el futuro en ιῶ: νομίζω fut.  c.  σ  entre  consonantes  desaparece  (2ª  p. ἐμίᾱνα)  ε > ει: ἀγγέλλω. el perfecto tampoco la tiene). ρ) pasa a λλ / ρρ: *συν‐λέγω: συλλέγω. ν. φ) y μ se escribe con μ: *ἐν‐πίπτω se escribe ἐμπίπτω (es una nasal labial). τεμῶ. aor. ἀνάγκη). νομιῶ. χ) se escribe con γ: *πέφαν‐κα se escribe πέφαγκα (es una nasal velar). τρίψω. lo más normal es que también tengan una yod en el tema de presente  λ + ι> λλ (*ἀγγέλ‐ιω > ἀγγέλλω)  μ + ι> μν (*τέμ‐ιω > τέμνω).    4G2. νόμος). φανῶ.    Los perfectos en estos verbos son especiales:   a. ἔφηνα (pero μιαίνω. ρ).  pl.  ν / ρ + ι> alargamiento de la vocal anterior:  αν‐ / αρ‐ > αιν‐ / αιρ‐ (*φάν‐ιω> φαίνω / καθάρ‐ιω > καθαίρω).  ψεύσω. πέφαγκα. Los verbos en labial tienen un perfecto en ‐φα: τρίβω / τέτριφα. aoristo: ἤμῡνα.  Otros fenómenos fonéticos que hay que tener en cuenta con las nasales:  ν + velar (κ.  ν + labial (π.  εν‐ / ερ‐ > ειν‐ / ειρ‐ (*τεν‐ιω> τείνω / *φρέρ‐ιω> φρείρω).  30 . δεδίωχα.

  participio  (λιπών... ‐ας…  31 . infinitivo λιπέσθαι.  ἔγνωκα. ἐτρέφθην. Lo mismo en la voz media:  hay  un  aoristo de indicativo ἐλιπόμην y lo demás como  si fueran presentes: (subjuntivo  λίπωμαι. LOS TIEMPOS ‘IRREGULARES’  4H1. ἐτάφην.  ἔβην. πέφυκα. Opt..  τεθνάναι. Se mantiene la raíz: πέφευγα (φεύγω).  λίποις. λαμβάνω frente a ἔλαβον. Inf. ‐ας.  βέβηκα. ‐ον).. Inf. λιποῦσα.  por  ejemplo  ἐλείφθην.En el perfecto medio‐pasivo de verbos en nasal ante μ el grupo ‐νμ‐ acaba siendo ‐σμ‐ (en  lugar de ‐μμ): πέφαν‐μαι > πέφασμαι (por analogía con otros perfectos)..  No  existe  voz  pasiva  porque  se  usan  en  ese  caso  los  aoristos  en  ‐θη  y  con  otra  raíz. βεβώς. sg: βῆθι. βεβᾶσι.).  optativo  βαίην.  por lo que no hacía falta marcar diferencias: p. γνῶθι. PERFECTO ‘IRREGULAR’  Aparece en verbos en consonante. ej. τεθναίην. ἔλιπον. βάντος. 2ª p.  ἐγράφην.  λίπῃς. AORISTO RADICAL ATEMÁTICO  Con  verbos  cuyo  tema  acaba  en  vocal  larga  se  ponen  sólo  las  desinencias  (secundarias).    4H4. ἔβης.  βῇς. // στρέφω: aor.  //  φύομαι. forma única).  aunque  a  veces  cambie  la  acentuación:  así  hay  un  aoristo  de  subjuntivo  (λίπω.    4H3. participio λιπόμενος.  δέδοικα  (perfecto  de  un  verbo  defectivo  con  significado  de  presente)  tiene  otra  forma  de  perfecto:  δέδια.  Indicativo: aumento + tema de aoristo + vocal temática + desinencias secundarias: ἔ‐ λιπ‐ο‐ν (de λείπω): ἔλιπον. ἐστράφην.  βαίνω. βάν. Perf.  ἔγνων. El verbo βαίνω (raíz βα‐ / βη‐) tiene un aoristo ἔ‐βη‐ν: ἔβην.  //  βλάπτω: aor. En algunos casos la raíz del aoristo aparece reduplicada: ἤγαγον (de ἄγω).  Los  verbos  con  este  tipo  de  aoristo  tienen  también  un  futuro  medio  y  un  perfecto  ‘normal’:  βαίνω. AORISTO PASIVO ‘IRREGULAR’ Y SU FUTURO (‘en ‐ην / ‐ήσομαι)  Suele  tener  significado  intransitivo:  γράφω:  aor. perfecto τέθνηκα.. Y aoristo regular: ἐβλάφθην. pero en plural βέβαμεν. ‐ης. gen. ἔλιπες. se aspira:  πεφύλαχ‐α (φυλάττω). participio βάς.. gen. ἐβλάβην.  //  γιγνώσκω. φύσομαι. cambia la vocal de la raíz: μήμηνα (μαίνω) o se aspira y cambia la  vocal de la raíz πέπομφα (πέμπω). ἔχεα (forma única). βάντος.. Perf.  Pueden coexistir en un perfecto irregular formas regulares con las irregulares:  (ἀπο)‐θνῄσκω.. λιπόν. perf. τέθνατε. ἔφυν.  Si son verbos cuya raíz tiene una ‐ε‐ el aoristo y el futuro tienen una ‐α‐ en la raíz:  τρέπω: aor.    4H2.  γνώσομαι.      4H. βάσης. τεθνᾶσι.  Los  demás  modos  funcionan  como  el  presente:  subjuntivo  βῶ. También hay formas  de aoristo atemáticas que coexisten con las temáticas: εἶπον / εἶπα.  de  optativo  (λίποιμι. λιπόντος. λιπόντος).  futuro  γραφήσομαι. ἐτράπην. ἐλίπετε..  ἐπριάμην (medio. βεβάναι y part.  βήσομαι.. δῦθι. ἔλιπε. infinitivo βῆναι. // θάπτω: aor.  Las demás formas actúan como si partiesen de un presente λίπ‐ y se forman igual  que  los  demás  presentes.). βέβηκα. futuro ταφήσομαι.. ‐ε. AORISTO TEMÁTICO (‘RADICAL TEMÁTICO’ / ‘AORISTO 2º’ / ‘AORISTO II’)  Son formas antiguas basadas en la alternancia entre tema de presente y de aoristo. ἐλίπομεν. futuro βλαβήσομαι. λιπούσης. optativo λιποίμην. τεθνεώς.  infinitivo  (λιπεῖν). βᾶσα. pero en el plural: τέθναμεν. Part. Imperativo. Perf. ἤνεγκον / ἤνεγκα. ‐η.

 δομεν. Pocos.    32 ..  imperfecto  y  aoristo (no en el aoristo pasivo).  Son verbos atemáticos: las desinencias se añaden directamente al tema. Infinitivo: εἰδέναι.  3. del sg.  Las desinencias personales son en parte distintas:  Primarias  Presente. Verbos sin reduplicación ni sufijo: εἰμί.  Participio: εἰδώς.  Imperfecto especial: ἐδίδουν. δοτε. φημί . ἴστε.  4H5. εἰδῇς… Optativo: εἰδείην. δοσαν.  En la voz medio‐pasiva los temas son en δο‐ (sólo δω‐ en el subjuntivo).  En  las  tres  personas  del  singular  de  indicativo  de  la  voz  activa  en  el  tema  de  presente y aoristo tienen la vocal de la raíz alargada.  2. ἔδοσαν. VERBOS EN –μι  Son  verbos  que  se  diferencian  de  los  verbos  en  –ω  en  el  presente.  El optativo tiene en las tres personas del singular ‐ιη‐ y en las tres del plural ‐ι‐ (en  presente y aoristo). εἰδός (gen.. Plural ἔδομεν. Aoristo: εἶδον. Aoristo. ἔδοτε. ‐κας. pero muy usados.. εἰδότος.    4I1. ἴστων.. εἰδυῖα. ‐δου. Imperativo: ἴσθι.  Reduplicación en δι‐ en el tema de presente (todos los presentes y el imperfecto). ῷς. Optativo  ‐μι  ‐ς  ‐σι  ‐μεν  ‐τε  ‐ασι  ‐ν  ‐ς   ‐  μεν  τε  σαν    Hay tres grupos:  1. VERBOS CON REDUPLICACIÓN EN ‐ι EN EL TEMA DE PRESENTE  VERBO δίδωμι  Tema δο‐ (δω‐ en el singular de presente.  Aoristo especial en κ en las 3 p. Verbos en ‐νυ‐μι en el tema de presente: δείκ‐νυ‐μι . κε. εἰδυίας).    4I. Futuro.  Subjuntivo con las tres personas del singular especiales: ‐ῶ. ἴστω.: ἔδωκα. EL VERBO οἶδα  Perfecto  Pluscuamperfecto  ᾔδη (ἤδειν) (‘sabía’)  οἶδα (‘sé)  ᾔδησθα (ἤδεις)  οἶσθα  ᾔδει  οἶδε  ᾔδεμεν  ἴσμεν  ᾔδετε  ἴστε  ᾔδεσαν  ἴσασι  Subjuntivo: εἰδῶ.  Futuro raíz δώσ‐ (voz activa y media) y perfecto δέδωκ‐ (voz activa). Verbos con reduplicación en ‐ι en el tema de presente. ‐δους. Perfecto  Secundarias  Imperfecto. ῷ. imperfecto y aoristo de indicativo activo). Futuro: εἴσομαι.  El infinitivo tiene una desinencia en ‐ναι.

 ἐφ‐ίημι (permitir).  ἧκας. perfecto: εἷκα . δείκνυσι. ἐτέθην (dis.  εἷτε..  Imperfecto de indicativo: ἐδείκνυν. También el perfecto (ἕστηκα.  2ª p.  2ª p. aspiradas). El aoristo de optativo es εἷην .. pl. sg. ἵεις. imperfecto y aoristo de indicativo)  Reduplicación en τι‐ (disimilación de aspiradas) en el tema de presente..    VERBO τίθημι  Tema θε‐ (θη ‐en el singular de presente. Participio: δεικνύς..  Aoristo  especial  en  κ  en  las  3  personas  del  singular:  ἧκα. aoristo y perfecto).. Perfecto: τέθηκα.  Presente de subjuntivo: δεικνύω.  3ª p.  Presente de optativo: δεικνύοιμι ..  aparte de ser la raíz generalizada de futuro.  εἰμί  εἶ  ἐστί(ν)  ἐσμέν  ἐστέ  εἰσί(ν)  ‐  ἴσθι  ἔστω  ‐  ἔστε  ἔστων  ὦ  ᾖς  ᾖ  ὦ‐μεν  ἦ‐τε  ὦσι(ν)  εἶην  εἶης  εἶη  εἶμεν  εἶτε  εἶεν  33 . VERBOS EN –μι SIN REDUPLICACIÓN  Son pocos verbos y habitualmente defectivos. ἵετε. ἵεμεν.    4I3.  Imperfecto: ἵειν. ἔθηκε. δείκνυς. ἐδείκνυς. ἐδείκνυτε. s. ‐ῃς . imperfecto y aoristo de indicativo). pas. pl. etc.VERBO ἵημι  Tema ἑ‐ (ἡ‐ en el singular de presente..: ἔθηκα. ἔθηκας. Inf. ἐδείκνυμεν.. VERBOS EN ‐νυμι  La raíz ‐tema de presente‐ es ‐νυμι (hay también formas regularizadas: δεικνύω). Plural: ἔθεμεν.  Las demás formas son ‘normales’.  etc. ἵει.  Reduplicación en ἵ‐ en el tema de presente (todos los presentes y el imperfecto).  1ª p. aoristo ἔδειξα.    VERBO ἵστημι  Tema  στα‐  en  el  plural  del  tema  de  presente  y  en  el  optativo  de  presente  y  en  la  voz  medio‐pasiva  (alterna  con  στη‐  en  el  sg.  Se suele usar en compuestos: ἀφ‐ίημι (dejar). δείκνυτε.  ἧκε  Plural:  εἷμεν. δεικνύν. / εἷμεν . s.  Reduplicación en ἵ‐ en el tema de presente (todos los presentes y el imperfecto).      4I2.  (=”coloqué”) y otro radical atemático (raíz + desinencias secundarias): ἔστην.  3ª p.  de  presente  e  imperfecto  de  indicativo  activo. pl.  Presente de indicativo: δείκνυμι. perfecto δέδειχα.  Futuro ἥσω. δείκνυμεν. ἔθεσαν. ἔθετε.  Futuro: θήσω y fut. δεικνῦσα. pas. Aor. con espíritu áspero) significa “estoy en pie”.…(=”me  puse en pie”). entre los cuales están:  εἰμί (ser)  Presente    Indicativo  Imperativo  Subjuntivo  Optativo  1ª p.. Raíz δεικ‐: futuro δείξω. δεικνύασι. s.  Hay formas pasivas especiales de aoristo (ἐστάθην) y futuro (σταθήσομαι).  Aoristo especial en κ en las 3 p.  Dos  aoristos  (tema  στη‐  para  todas  las  formas  salvo  optativo):  1  en  ‐σα:  ἔστησα.  εἷσαν. ἵεσαν.: δεικνύναι.... τεθήσομαι. ἐδείκνυ. ἐδείκνυσαν.

 de Indicativo  φημί  ἔφην  φής (φῄς)  ἔφης (o ἔφησθα)  φησί  ἔφη  φαμέν  ἔφαμεν  φατέ  ἔφατε  φασί  ἔφασαν  Presente de imperativo: φάθι. φάσκω. ἰόντος    y φημί (decir. φατέ. ὄν (gen. s. pl. ἦ δʹ ὅς decía /dijo)    εἶμι (ir.      1ª p. s. sólo en locuciones: ἦν δʹ ἐγώ decía / dije.        34 . regular. raíz fa‐ cf... Aoristo de indicativo: ἔφησα . ὄντος).. ἰούσης  ἰόν.  1ª p. οὖσα. Infintivo de futuro: ἔσεσθαι  No hay aoristo: puede valer como tal el del verbo γίγνομαι: ἐγενόμην    ἠμί (decir.):  Indicativo  εἶμι  εἶ  εἶσι  ἴμεν  ἴτε  ἴασι(ν)  Imperativo    ἴθι      ἴτε    Subjuntivo  ἴω  ἴῃς  ἴῃ  ἴωμεν  ἴητε  ἴωσι(ν)  Optativo  ἴοιμι  ἴοις  ἴοι  ἴοιμεν  ἴοιτε  ἴοιεν  Infinitivo  ἰέναι  Participio  ἰών. Presente de subjuntivo: φῶ .. οὔσης.. También hay un pres.. Infinitivo de presente: εἶναι. pl... Infinitivo:  φάναι. Futuro de indicativo: φήσω . se usa como futuro de ἔρχομαι. latín fari. Presente de optativo: φαίην .  3ª p. tiene alternancia ει / ι en ind. ἰόντος  ἰοῦσα. ὄντος.  2ª p.  2ª p. tiene alternancia α larga>η / α breve):  Presente de Indicativo  Imp.  ἔσομαι  ἔσῃ  ἔσται  ἐσόμεθα  ἔσεσθε  ἔσονται  Futuro de optativo  ἐσοίμην  ἔσοιο  ἔσοιτο  ἐσοίμεθα  ἔσοισθε  ἔσοιντο  Participio: ὤν.  3ª p. s...  Imperfecto  ἦν  ἦσθα  ἦν (o ἦ)  ἦμεν  ἦτε  ἦσαν  Futuro Ind. pl.

 Existe también una forma ὅς (no el relativo) que se usa también con este valor (καὶ ὅς  ἐθαύμασε: ‘y él se admiró’) y aparece mucho en la construcción ἦ δʹ ὅς: ‘dijo él’.    39 . τὸ δέ: pero él / ella..  todo  el  que  quiera’).  ὁ δέ. con adjetivos. ej. en parte (uso adverbial). Sintaxis del artículo    Originalmente era un pronombre demostrativo.  Suele  aparece  con  sustantivos de sentido colectivo: ὁ Μῆδος ‘el medo = los medos’. infinitivos.  τὸν καὶ τόν (τὸ καὶ τό): ese y aquel.  καὶ τόν: y él (en el estilo indirecto: καὶ τόν εἰπεῖν: ‘y él dijo’).6.    ‐sustantivizador.  ὀλίγοι  (pocos)  /  οἱ  ὀλίγοι  (la  oligarquía). ἐθεώρει τὸν ἀγῶνα καὶ Κῦρος.  participios  ἡ  παροῦσα  γυνή  (también  ἡ  γυνή  ἡ  παροῦσα)  o  genitivos  αἱ  τῶν  Ἀθηναίων  νῆες  (αἱ  νῆες  αἱ  τῶν  Ἀθηναίων). SINTAXIS  6A.    ‐general (una persona o cosa sirve como representante de un conjunto): ὁ τύραννος  αἰεί  ὑβρίζει:  ‘el  tirano  (todo  tirano)  siempre  comete  ultrajes’.      Posición:    Atributiva  entre  el  artículo  y  el  sustantivo  o  con  repetición  del  artículo:  con  adjetivos  ὁ  ἀγαθὸς  ἀνήρ  (también  ὁ  ἀνήρ  ὁ  ἀγαθὸς). οἱ νῦν (los de ahora) τὸ γνῶθι σαυτὸν πᾶσίν ἐστι χρήσιμον (el ‘conócete a ti mismo’  es  útil  para  todos)..  adverbios e incluso  frases y  construcciones de infinitivo: τὸ ἀγαθόν  (lo bueno). También con adverbios (οἱ τότε ἄνθρωποι / οἱ ἄνθρωποι οἱ τότε  ‘los hombres  de entonces’). οἱ τριάκοντα  (los Treinta).  lat.  ὅ μὲν ἦλθεν). ἡ δέ.  alii)  /  οἱ  ἄλλοι  (los  otros.. como se puede ver todavía en usos  como:  ὁ μέν ‐ ὁ δέ: el uno ...  ceteri).  los  restantes. participios.  Es  muy  común  con  el  genitivo  y  las  construcciones  preposicionales:  τὰ  τῶν  φίλων  (lo  de  los  amigos).  ἄλλοι  (otros.      Usos generales del artículo:    ‐individual (referido a una persona o casa singular que se ha mencionado): Ξενίας  ἀγῶνα ἔθηκε ..  lat. antes.    Predicativa  antes  del  artículo  o  detrás  del  sustantivo:  ἀγαθὸς  ὁ  ἀνήρ  /  ὁ  ανὴρ  ἀγαθός:  ‘el  hombre  es  bueno’.. el otro.  Con  los  adjetivos  en  plural  sustantivados  su  valor  es  especial:  πολλοί  (muchos)  /  οἱ  πολλοί  (la  mayoría).  δακρύουσα  ἡ  γυνή  (ἡ  γυνή  δακρύουσα)  ἀπῄει  (la  mujer  se  marchaba llorosa). οἱ παρόντες  (los presentes).  τὸ μέν ‐ τὸ δέ: en parte .     En estos usos el artículo aparece siempre acentuado. aunque habitualmente sea átono (p.  πρὸ τοῦ: en el pasado.  οἱ  ἀμφὶ  Κῦρον  (los  del  entorno  de  Ciro)..  Aquí  entran  también  algunos  adjetivos  sustantivados  (ὁ  βουλόμενος  ‘el  que  quiera.

 propiedad..  En algunos casos se han creado giros adverbiales con algunas formas de acusativo  de  relación  y  extensión:  τί..). relación.  τίνα  τρόπον.  6B3B.  ἡμεῖς  τοῦ  βασιλέως  ἐσμέν  (‘nosotros  somos  propiedad  del  rey’). con verbos intransitivos  (τὸν δάκτυλον ἀλγεῖ ‘sufre en el dedo’ =  ‘le  duele  el  dedo’). causa. Αἰσχίνη.  El uso más complejo es el de Acusativo interno. origen o punto de partida). Función adverbial  Acusativo de relación.).  1.  (‘¿qué  relación?’  ‘¿por  qué?). SINTAXIS DEL NOMBRE: SINTAXIS DE LOS CASOS    6B1.  Dentro  de  él  se  distingue  entre  genitivo  objetivo  y  subjetivo:  ὁ  τῶν  πολεμίων  φόβος  (‘el  miedo  de  los  enemigos / a los enemigos’).  con  participios  pasivos  de  verbos  transitivos:  δεδεμένος  τὸν  τράχηλον  (‘atado  por  el  cuello’). en el espacio: ἀπεῖχεν μύρια στάδια  (‘distaba mil estadios’) o  el tiempo: ἔμεινεν ἡμέρας ἑπτά (‘permaneció siete días’).  con  adjetivos  para  expresar  características  físicas  o  espirituales  (δύσκολος τὴν φύσιν ‘malhumorado por naturaleza’). Objeto directo. ἅμαξαι σίτου (‘carros de trigo’). espacio.  (τὸ)  πρῶτον (‘primeramente’).     6B3.  b. NOMINATIVO  El sujeto y lo que concierta con él (atributo.  (¿de  qué  modo?’). un neutro sustantivado de un adjetivo o pronombre: ἡδὺ γελᾷ (‘dulce (risa) ríe’ = ‘ríe  dulcemente’). ACUSATIVO  Caso del objeto directo y más libremente adverbial (relación.  Hay  que  tener  cuidado en la traducción porque en español se evita sistemáticamente (salvo por razones  estilísticas) la repetición de palabras de una misma raíz. expresa posesión. puede indicar desprecio o rebajamiento. deber: ἡ τοῦ φίλου οἰκία. tiempo). etc. τοῦ μαθητοῦ ἔστιν .  También en listas de palabras y cuando el nombre aparece solo.  un  sustantivo  de  la  misma  raíz  o  de  sentido  similar  que  el  verbo.  ζήσεις  βίον  κράτιστον  (‘vivirás  una  vida  extraordinaria’). VOCATIVO  Caso de la llamada  Suele aparecer con la interjección ὦ (si no...  6B3A.    6B4.  y  el  ‘genitivo  ablativo’ (de procedencia. Genitivo propio:  a. Κίμων  Μιλτιάδου  (‘Cimón hijo de Miltíades’).  (‘es propio del alumno / es deber del  alumno  .  así Demóstenes a Esquines: ἀκούεις.6B.  normalmente  completado  con  un  atributo:  καλὴν  νίκην  νικᾶν  (‘vencer  una  hermosa  victoria’  =  ‘obtener  una  hermosa  victoria’). Es:  a.  40 .    6B2. πολλὰ ψεύδεσθαι (‘muchas (mentiras) mentir’ = ‘mentir mucho’). GENITIVO  En  él  confluyen  el  llamado  ‘genitivo  propio’  (es  decir. materia y contenido: στήλη λίθου (‘estela de piedra’).  Acusativo de extensión.  b. predicativo). fuera de una frase.  el  posesivo). que aparece con verbos transitivos  e intransitivos.

  El  dativo  instrumental  expresa  un  medio  o  instrumento  para  hacer  algo:  λίθῳ  ἐβλήθην (‘fui herido con una piedra’). de ‘participar’ (μεταλαβεῖν τῆς δυνάμεως  ‘participar de la fuerza’). genitivo de causa: ἄγαμαι Πλάτωνα τῆς σοφίας (‘admiro a Platón por su sabiduría’) y  también para acusaciones: ᾐτιάσθη φόνου (‘fue acusado de homicidio’).    6B5. punto de partida.  Ἀθήνησιν  ‘en  Atenas’) o con preposiciones (ἐν. Dativo de causa: οὐχ ὕβρει.  Dativo  discriminis/mensurae:  τοῦτο  πολλῷ κρεῖττόν ἐστιν (ʹesto es mejor en mucho’).  dativo de autor (especialmente con el perfecto pasivo y los adjetivos verbales): νῦν  πάντʹ  ἡμῖν  πεποίηται  (‘ahora  por  nuestra  parte  está  todo  hecho’).  τίς  ἡμῶν  (‘quién  de  nosotros’).c. Aquí entra también el dativo  de tiempo (Παναθηναίοις ἐνίκησεν ‘venció en las Panateneas’)        41 .  Aquí  entra  el  genitivo  de  comparación:  Δημοκρατία  κρείττων  τυραννίδος (‘la democracia es más poderosa que la tiranía’).  dativo ético (para la 1ª y 2ª persona): μή μοι θορυβεῖτε (‘no me hagáis ruido’). ἐτῶν τριάκοντα ἦν (‘tenía 30 años’). que vale diez minas’).  casí  reducido  a  datos  sobre  edad  y  medidas: τριῶν ἡμερῶν ὁδός (‘camino de tres días’).:  κακοῖς  ὁμιλῶν  καὐτὸς  ἐκβήσῃ  κακός (‘si te relacionas con los malos llegarás a ser malo’).  sino  por  necesidad  cogemos  lo  necesario’). ἐπί. separación: χρόνος ἀπαλλάττει πόνων  (‘el  tiempo  libra  de  males’). genitivo de tiempo: Δημήτηρ ἡμέρας καὶ νυκτὸς τὴν θυγατέρα ἐζήτει  (‘Deméter  buscaba día y noche a su hija’).  en  latín  se  suele  expresar  con  cum  +  abl. Dativo locativo  Sin preposición se encuentra con algunos nombres de lugar el antiguo caso locativo  (Μεγαροῖ  ‘en  Mégara’. con verbos de  ‘saborear’ (ἐσθίειν τινός ‘comer una parte de algo).  genitivo  partitivo. ὑπό …).  οὐδεὶς αὐτῶν  (‘ninguno de ellos’).  C. DATIVO  A.  d.  B. También con muchos verbos y adjetivos verbales cuando  el contenido verbal no se refiere al objeto completo. sino sólo a una parte.  Usos particulares:  dativo  commodi/incommodi  (de  beneficio  /  perjuicio):  μανθάνομεν  ἡμῖν  αὐτοῖς  (‘aprendemos para nosotros mismos’).  Aparece  con  nombres  (y  adverbios)  para  expresar  una  cantidad:  οἱ  ἄριστοι  τῶν  πολιτῶν  (‘los  mejores  ciudadanos’).  En  dativo  sin  preposición  (Μαραθῶνι  ‘en  Maratón’.  σκεπτέον  ἡμῖν  καὶ  τόδε  (‘tenemos que fijarnos también en esto’).  g.  2.  οἴκοι  ‘en  casa’).  Dativo  de  relación:  ἰσχύειν  τοῖς  σώμασι  (‘tener  fuerza  en  los  cuerpos’).  e. de precio δέκα μνῶν χωρίον (‘lugar de diez minas. de ‘tocar’ (ἅπτεσθαι τοῦ ἀνθρώπου ‘tocar al hombre’)  f. Objeto indirecto. ἀλλʹ ἀνάγκῃ λαμβάνομεν  τὰ  ἐπιτήδεια  (‘no  por  soberbia.  Dativo  sociativo:  expresa  una  comunidad  o  compañía  (se  le  llama  también  ‘comitativo’).  Aquí entra el dativo de modo: τοῦτο τῷ τρόπῳ (‘de este modo’). genitivo ablativo  Expresa procedencia.  de  características  (‘genitivo  de  cualidad’).

 el pronombre recíproco y los reflexivos    αὐτός  puede  significar  ipse. POSESIVOS    Sólo hay posesivos de 1º y 2º persona. todo el que.  G. Relativos    Puede  aparecer  reforzados  por  ‐περ:  ὅσπερ.  Existe  también ὅστις.    6C4.6C.  también  cuando  está  en  posición  predicativa:  ὁ  υἱὸς  αὐτός / αὐτός ὁ υἱὸς πάρεστιν  (‘el hijo en persona está presente’ ‐él y no otro‐).    Los reflexivos en 3ª persona pueden ser sustituidos por los casos oblicuos de αὐτός  o por las formas οἷ (οἱ) y σφίσιν (más raramente con otros casos del pronombre personal  de 3ª persona).’)  y  tras  πᾶς.  En  expresiones  se  traduce  de  forma  especial: ἔστιν ὅστις (‘alguno’).. ἔστιν ὅτε (‘alguna vez’).. οὗτος o αὐτός. Demostrativos    Pueden estar reforzados por ‐ί para resaltar una indicación deíctica: οὑτοσί  (‘este de  aquí’)  . La diferencia más general entre ὅς y ὅστις es que el  primero se refiere habitualmente a lo particular y el segundo a lo general. PRONOMBRES PERSONALES    Son  siempre  tónicos  los  nominativos  ἐγώ.    6C2.  ὑμεῖς. para la 3º se usa αὐτός.    ὅστις aparece regularmente tras una frase negativa del tipo οὐκ ἔστιν οὐδείς. Lo mismo ocurre cuando se quiere resaltar la persona  en otros casos (y se acentúa entonces): οὐκ ἐμοί.  Sólo  se  ponen  con  el  verbo  en  forma  personal  cuando  se  quiere  resaltar  la  persona  (sobre  todo  en  contraposiciones): λέγομεν (‘hablamos’) / ἡμεῖς μὲν λέγομεν. idem en posición  atributiva  ὁ  αὐτός υἱὸς πάρεστιν  (‘el  mismo  hijo  está  presente’  –el  mismo  que  antes‐).  ἀλλήλοις  /  ἀλλήλαις  /  ἀλλήλοις: οἱ γίγαντες ἔτρωσαν ἀλλήλους (‘los gigantes se hirieron unos a otros’). ἀλλὰ σοὶ χαλεπαίνει  (‘tiene  problemas  no  conmigo. Para la 3ª p.    6C3.  ἔμοιγε  …  (siempre acentuado).  42 ..  ἀλλήλων  D. ἥτις. ὅ τι: cualquiera que.  ἀλλήλους  /  ἀλλήλας  /  ἄλληλα.      αὐτός. (quicumque).  En  la  frase  ὅδε  y  οὗτος  se  diferencian  en  que  ὅδε  se  refiere  a  lo  que  se  va  a  mencionar  (es  catafórico)  y  οὗτος a lo que ya se ha mencionado (anafórico).  σύ.. ὅστις  οὐκ  φιλεῖ  (‘no  hay  nadie  que  no  ame.  pero  lo  más  normal  es  usar  el  genitivo (en la 3º persona es el único caso posible): ὁ φίλος μου / ὁ φίλος αὐτοῦ.    Cuando  se  refiere  a  una  realidad  natural  no  se  pone  expresamente:  στέργω  τὴν  πατρίδα / τὸν υἱόν (‘amo a mi patria / mi hijo’). Fuera  del  nominativo  sirve  como  sustituto  del  pronombre  personal  (las  tres  personas:  ἀναμένω  αὐτόν ‘le espero’) o como posesivo: ὁ υἱὸς αὐτοῦ πάρεστιν (‘su hijo está presente’).  Se  resalta  todavía  más  añadiendo  el  enclítico  γε:  ἔγωγε..    El pronombre recíproco es ἀλληλ‐ que por supuesto no tiene singular ni nominativo  plural:  Ac.  ἡμεῖς..’).  ἥπερ.. se usa ἐκεῖνος.  sino  contigo’). ὑμεῖς δὲ σιωπᾶτε  (‘nosotros  hablamos y en cambio vosotros os calláis’). SINTAXIS DE LOS PRONOMBRES  6C1.  Van  siempre  en  posición  predicativa:  ὅδε  ὁ  ἀνήρ  /  ὁ  ἀνὴρ  ὅδε.  ὅπερ  (‘justo  el  que. que también puede ser  un interrogativo en la subordinación. Suelen aparecer con el  artículo  en  posición  atributiva:  ὁ  ἐμὸς  φίλος  (‘mi  amigo’)..

 que expresa una especial participación del sujeto en la acción:  a. ‘venga’).  posible.  El  presente  es  durativo.  deseada. futuro con μέλλω + inf. que sustituye a  un  verbo  tras  tiempo  secundario  en  la  principal  (ἠρώτα  εἴ  τι  ἔχεις  =  ἠρώτα  εἴ  τι  ἔχοις. También se puede  expresar la irrealidad con un tiempo secundario (sin ἄν) precediendo el verbo con εἴθε o  εἰ  γάρ:  εἴθε  τοῦτο  ἔλεγες:  ʹ¡ojalá  lo  hubieras  dicho!ʹ. aoristo gnómico: para máximas: πάντα ὁ χρόνος διέλυσεν: el tiempo destruye todo.  El  imperfecto  sin  ἄν  en  expresiones  impersonales (con verbos como ἔδει. θνῄσκειν estarse muriendo. En la subordinación existe también el optativo oblicuo.  si  se  refiere  al  punto  inicial  de  la  acción  o  al  punto  final)  o  proceso sin tiempo definido. estar huyendo / vivir en el exilio.  εἰ  +  ἄν  >  ἐάν). siento.  posibilidad  con  ἄν  (τοῦτο  γένοιτʹ  ἄν  podría suceder esto).  c.            En los tiempos de indicativo hay algunos casos concretos:  a. en los  demás  modos  prima  el  aspecto.  imposible. deliberación (εἴπωμεν ἢ σιγῶμεν.  por  el  interés  del  sujeto  en  el  resultado  de  la  acción:  αἱρέω:  ‘tomo’  y  αἱροῦμαι:  ‘tomo para mí.6D.  el  aoristo  puntual  (y  de  ahí  ingresivo  o  terminativo.. ponerse a huir / conseguir escapar. presente histórico: uso del presente en textos narrativos para hechos pasados. elijo’. el perfecto es resultativo. como  ocurre  con  muchos  verbos  que  no  tienen  voz  activa:  βούλομαι.  muchas  veces  introducido  por  εἴθε  o  εἰ  γάρ  (εἴθε  φίλος  ἡμῖν  γένοιο  ¡ójala  llegues  a  ser  nuestro  amigo!). EL MODO  Con el ‘modo’ se expresa la actitud del hablante ante la acción: si la considera real. EL TIEMPO Y EL ASPECTO    Realmente sólo hay expresión del tiempo propiamente dicha en el indicativo. media y pasiva (ésta sólo con formas propias en futuro y aoristo).): μέλλω ἐρεῖν: ‘voy a decir’). ἀποθανεῖν: morirse. Cuando aparece con ἄν tiene valor de ‘irrealidad’ en el pasado: ἄνευ  ἵππων  οὐκ  ἄν  ἔχομεν  στρατεύεσθαι  ‘sin  caballos  no  podríamos  combatir’. algunos acabaron siendo sólo  frases hechas (ἄγε.  c.  πυνθάνομαι. ἄγετε. LA VOZ  Hay tres. estar a salvo.  quiero. ἐξῆν) puede expresar algo que se debía o  podía haber hecho pero no se hizo: τότε ἔδει σε βοηθεῖν ‘entonces deberías haber ayudado’.  ‘¿debemos hablar o  callar?’)  o  un  valor  eventual  con  la  partícula  ἄν  (ἐὰν  θεὸς  ἐθέλῃ:  si  Dios  quiere.  Subjuntivo:  expresa  exhortación  o  prohibición  (πειθώμεθα  πάντες  ‘obedezcamos  todos’ / μὴ τοῦτο ποιήσῃς  ‘no lo hagas’). de futuro (también pres.. porque son acciones íntimamente unidas a la mente o voluntad del sujeto. activa.  πεφευγέναι: haber huido.  Peculiar es la voz media.  b. τεθνηκέναι: estar muerto.  φυγεῖν: huir.  preguntaba si tenías algo). δίκαιον ἦν.  El  indicativo  es  el  modo  de  la  ‘realidad’.    6D2.  el  no  marcado  respecto a los demás. se niega con μή. φεύγειν: huir. αἰσθάνομαι.  b. ‘ea’.  Optativo:  expresa  un  deseo.  43 .  Ej. porque la acción recae en el propio sujeto: λoύομαι τὰς χείρας ʹme lavo las manosʹ. SINTAXIS VERBAL  6D1.    6D3.  Imperativo: sirve para dar órdenes.  me  informo. y aor.

 ático αὖθις): a su vez. μή..  temor  y  finalidad  y  en  las  interrogativas  deliberativas. especialmente con οὔ φημι. οὔπω / μήπω (‘todavía no’).. μέντοι. γε.  οὐδέ  /  μηδέ  (‘ni’). Se puede reforzar con οὖν:  γοῦν. sin embargo’. las conjunciones y  palabras como ἄγε (un imperativo) o incluso pequeñas frases abreviadas como δηλονότι  (‘claramente’).  γε: ‘al menos.  sino  también’..  Esto  se  aplica  también  a  los  compuestos:  οὔτε  /  μήτε. Marca una palabra para resaltarla o matizarla.  καὶ  δὴ  καί  ‘precisamente’. αὐτάρ): ‘pero. tema apartado sobre el modo. δέ. por contra.  44 . οὖν.  concesivas  (καίτοι).  ἅμα: ‘igualmente’. τε.  Por  ello  aparece  en  todas  las  frases  principales  y  subordinadas  de  permitir  y  prohibir. οὐχ y reforzado οὐχί) niega la validez de una afirmación. τοι.  μή  prohíbe  la  realización  de  un  pensamiento. ποτέ.  participios  con  valor  condicional).6E. οὐκέτι / μηκέτι (‘ya no’).. Cf.  También  en  las  condicionales  y  subordinadas con matices condicionales (oraciones de relativo adverbiales.  δή: para reafirmar. δή).  causales  (γάρ).  οὐ  μόνον  . ἄν.  disyuntivas  (ἤ).  ἆρα (procede de ἢ ἄρα): interrogativo: latín –ne (latín nonne: ἆρʹ οὐ.  adversativas  (ἀλλά).    Negaciones: οὐ (οὐκ.  conclusivas  (οὖν). latín num: ἆρα μή). πάνυ μὲν οὖν usado para responder: ‘claro que sí’).  καί:  copulativo  e  intensivo. causales y temporales en indicativo. γε. τοι. así pues’.  con  infinitivos salvo con los que dependen de verbos de lengua o sentido.  afirmativas (μήν).  μά: con nombres de dioses en exclamaciones: μὰ Δία ‘por Zeus’.  comparativas  (ὡς). ‘así’. Por  ello aparece en frases enunciativas e interrogativas (salvo las interrogativas deliberativas)  y en las de relativo. μέν. αὖ.. ἄρα.  También valor  de  reafirmación  con otras  partículas  (καὶ  μέν δή ‘claro que sí’.  ἄρα: resalta el acuerdo entre pensamiento y realidad: ‘de hecho’. δή. μήν. οὔδεις / μηδείς (‘nadie’). insistir en algo (con imperativo: λέγε δή ‘dilo ya’). muy frecuentemente en alternancia con μέν).  ἀτάρ (hom.  δέ· adversativo suave (latín autem. οὐδαμοῦ /  μηδαμοῦ (‘de ningún modo’).  A  veces  aparece  la  negación  con  el  verbo  personal  cuando  de  hecho  se  refiere  a  la  subordinada. en parte’. épico y jónico αὖτις.    Otras partículas  Una peculiaridad de  muchas  de  ellas es que  tienen  que  estar en segunda posición  en la frase: así ἄν..  ἦ: para reafirmar (reforzado en ἦ μήν). ἅμα μέν . ἅμα δέ: ‘en parte .  en  las  subordinadas  de  precaución. ἆρα.  Partículas  coordinantes:  copulativas  (καί).  αὖ (también αὖτε..  ἤ: disyuntivo.  ἄν: ‘acaso.  ἀλλὰ  καί  ‘no  sólo  . también comparativo.    ἀλλά: adversativa más fuerte que δέ.. νυν. quizá’.  enfáticas  (γε).  γάρ (de γε + ἄρα): ‘pues’ (latín enim). ἔτι..  μέν:  habitualmente  en  correlación  con δέ. temporales con  subjuntivo  prospectivo  o  con  optativo  iterativo.. γάρ.  οὔποτε  /  μήποτε  (‘nunca’). οὖν.  καίτοι: concesivo y también consecutivo. SINTAXIS DE LAS PARTÍCULAS  Por  partículas  se  entiende  las  palabras  que  entran  con  dificultad  en  las  clasificaciones  generales  de  tipos  de  palabras:  dentro  de  las  ‘partículas’  se  incluye  las  palabras cercanas a adverbios (como οὐ.

. τοῦτʹ. lat.  Suele  aparecer  unido  a  otras  partículas:  μέντοι.  τοίνυν. τοιγάρ. También se usa el neutro en definiciones: τί ἐστι  πόλις (ʹ¿qué es la ciudad?’). τε (para unir frases). οὐκ. χρῆναι. καί (para unir frases y también palabras).. χρή + ὄν y  metátesis de cantidad). οὐ μέντοι.. οὐχ οἷον τε (‘no posible’).  ἀνάγκη  y  χρή  (‘necesario’). ἐχρῆν / χρῆν. subjunt.    Congruencia entre sujeto y predicado  El  sujeto  y  el  verbo  concuerdan  en  número  salvo  en  el  caso  de  los  nominativos  plurales neutros.  φύεσθαι  (surgir. sg. sobre todo en expresiones afectivas: τίς  οὗτος.  ὥρα  (‘momento  de’).  45 . sobre todo se usa:  a. en frases sencillas de la lengua coloquial.  e. χρείη. οὐ σχολὴ αὐτῷ (no tenía tiempo libre’).  χρή  es  un  nombre  que  ha  acabado  asimilándose  a  un  verbo  e  incluso  desarrolla  formas  verbales:  imperf.  νῦν: (también νυνί reforzado): ‘ahora’.  τοι:  para  asegurar  ‘ciertamente’. cf.  μήν: reafirmación..  Cuando el sujeto no es un objeto concreto sino que señala a todo un género puede  aparecer  un  adjetivo  concordando  en  género  neutro:  ἀθάνατον  ἡ  ψυχή  (‘el  alma  es  [algo]  inmortal’.  θαυμαστὸν  ὅσον  (‘es  admirable  cuánto’). participio τὸ χρεών (indeclinable...  ποτέ: aparte de adverbio temporal es una partícula de refuerzo en preguntas: τίς ποτέ ...  en  expresiones  impersonales. EL PREDICATIVO  La oración nominal es muy frecuente en griego y latín. ‘en ningún caso’ (acentuación en οὐκ).  ὅμως: a pesar de ello..  d..  οὐκοῦν: ‘pero es que no?’ ‘¿acaso no?’. εἰ.  οὔκουν: ‘de ningún modo’.  pero  también  con  verbos  como  γίγνεσθαι  (llegar  a  ser).  ser  por  naturaleza). con adjetivos verbales en –τέος. ‘¿no es verdad que. ἔστι  antes del sujeto y también después de ὠς.  νομίζεσθαι  y  κρίνεσθαι  (ser considerado / juzgado). en máximas. οὐχ οἷος τε (‘no soy capaz de’). ῥᾴδιον (‘fácil’).  ναί: afirmación en una respuesta. τε . infinit. varium et mutabile semper femina).  οὖν: para asegurar: ‘de hecho’. (acentuación en ‐οῦν). ‘así’. ἀλλʹ).  καίτοι. Tiene una forma enclítica νυν (casi sólo en poesía: ‘así pues’. καί. con nombres de dioses νὴ Δία ‘por Zeus’. puede significar también ‘es posible’ y ‘estar  en un lugar’.  b. latín –que.  c. sentencias. sin embargo (no confundir con ὁμῶς ‘igualmente’). τε .. (‘¿quién es ese?’).?’ en preguntas.  sobre  todo  en  las  de  necesidad  y  posibilidad.        6F..  νή: para exclamaciones.  τε: copulativo.  καλόν  (‘hermoso’).  φαίνεσθαι  y  δοκεῖν  (‘parecer’)  y  verbos  en  pasiva  como  καλεῖσθαι. p.  αἰσχρόν (‘vergonzoso’). LA ORACIÓN NOMINAL.  καιρός  (‘tiempo  justo  de’). que llevan verbo en singular (en realidad el neutro era un colectivo).    Frases nominales con cópula  Se  incluyen  aquí  las  unidas  por  el  verbo  εἰμί. χρῇ.’.  οὔτοι.  en  giros  como  οὐδεὶς  ὅστις  (‘no  hay  nadie  que’).  ὀνομάζεσθαι  (‘ser  llamado’).  El verbo εἰμί tiene también un valor ‘fuerte’: existir (con acento en la primera sílaba de la 3ª p. optat. y para continuar una idea: ‘así pues’. ej.μέντοι: reafirmación fuerte. ‘quién es  de hecho.

 en imperativo: λέγε / εἰπάτω (‘di / que diga él’).  se  hace  en  imperativo o subjuntivo de aoristo (‘prohibitivo’): μὴ εἰπάτω / μὴ εἴπῃ (‘que no diga’).  ‐deseo realizable en optativo (sin ἄν): (εἴθε) λέγοι (‘ojalá diga’).  b. Atributo: οἱ πρῶτοι ἱππεῖς ἔφυγον  (‘los primeros jinetes huyeron’).  Los  adjetivos  que  van  con  sustantivos  fácilmente  sustituibles  por  el  sentido  pueden  aparecer solos: ἡ δεξιά (χείρ) ‘la mano derecha.  ‐deseo  irrealizable  en  indicativo  de  un  tiempo  del  pasado:  εἴθε  ἔπεμψεν  (‘ójala  hubiera enviado).  46 .  luego  también  los  infantes’). adjetivo  verbal. si no hay  artículo  el  adjetivo  se  puede  poner  antes  o  después  del  nombre  (καλὴ  βίβλος  o  βίβλος  καλή).  ‐subjuntivo deliberativo en 1ª persona: ἀπίωμεν.  La  complementación  atributiva.Existe  la  llamada  constructio  ad  sensum  o  κατὰ  σύνεσιν:  por  ejemplo  cuando  un  sujeto  singular  colectivo  lleva  un  verbo  en  plural  (como  en  español  ‘la  mayoría  decían’):  τοιαῦτα ἀκούσασα ἡ πόλις Ἀγησίλαον εἵλοντο (ʹoído esto la ciudad eligieron a Agesilaoʹ).  En  otros  casos  se  clarifica  su  sentido  con  ἅτε  o  ὡς:  τοὺς  ποιητὰς  εἰς  τὴν  πολιτείαν  οὐ  παραδεξόμεθα  ἅτε  τυραννίδος  ὑμνετάς  (‘no  aceptaremos  a  los  poetas  en  la  república  en  cuanto  que  son  ensalzadores  de  la  tiranía’)  o  sustituyéndolo con una construcción con el participio ὤν.  Una  función  similar  la  puede  realizar  el  adverbio:  πρῶτον  οἱ  ἱππεῖς  ἔφυγον. Se usa especialmente  a.  b.    6G. (‘¿nos vamos?’).  posesivo. ἡ ῥητορική (τέχνη) ‘el arte retórica. luego pararon’).  El  adjetivo  se  pone  antes  del  artículo  o  después  del  nombre.  ἔπειτα δʹ ἔστησαν (‘primero huyeron los jinetes. Predicativo: πρῶτοι οἱ ἱππεῖς ἔφυγον. la retórica’.  ‐prohibición  a  una  2ª  p. tipo o modo: κατέβαινον εἰς τὰς κώμας ἤδη σκοταῖοι (‘bajaban a las  aldeas ya oscuros = cuando ya oscurecía’).  La  prohibición  a  una  3ª  p. Todas  se niegan con οὐ. potenciales  en el pasado (indicativo con tiempo pasado + ἄν  ‘en aquel entonces podría haber dicho’). para determinar tiempo. Todas se niegan con μή.  también  puede  usarse  así  un  adverbio  (ἡ  ἐκεῖ  βίβλος)  o  una  construcción  preposicional  (ἡ  ἐν  τραπέζῃ  βίβλος).  en  imperativo  de  presente  /  subjuntivo  de  aoristo  (‘prohibitivo’):  μὴ  λέγε  /  μὴ  εἴπῃς  (‘no  digas’). Adjetivo entre el  artículo y el nombre (ἡ καλὴ βίβλος) o repitiendo el artículo (ἡ βίβλος ἡ καλὴ). Depende de la posición del adjetivo:  a. irreales (indicativo con tiempo pasado + ἄν ‘diría’). ἔπειτα δὲ καὶ οἱ πεζοί (‘los primeros huyeron  los  jinetes. orden. la derecha’. TIPOS DE ORACIONES INDEPENDIENTES  Se puede distinguir entre oraciones enunciativas.  También  se  considera  en  este  grupo  la  llamada  ‘aposición’  con  un  sustantivo.  Concierta  con  el  nombre  como  el  atributo.  numeral  entre  el  artículo  y  el  nombre.    Modificación atributiva y predicativa.    Oraciones  yusivas:  expresan  el  interés  del  hablante  en  que  el  oyente  haga  (o  no)  algo o en hacer algo en el futuro él mismo (deseos).  potenciales  en  el  presente  o  el  futuro (optativo + ἄν ‘diría’).  Oraciones enunciativas: pueden presentarse por parte del hablante como reales (en  todos  los  tiempos  del  indicativo  sin  ἄν:  ‘digo.  aparte  de  con  un  adjetivo  se  puede  hacer  también  con  un  participio.  ‐orden en 2ª o 3ª p.  pero  depende  del  verbo  como  el  adverbio.  diré’).  También  se  usa  con  nombres:  Κῦρος  Κλέαρχον  παρεκάλεσε  σύμβουλον  (Ciro  llamó  a  Clearco  como  consejero). yusivas e interrogativas.  decía.  demostrativo.  para  características  corporales  o  espirituales:  Κῦρος  ἥσυχος  κατεθεᾶτο  τὰς  τάξεις  (‘Ciro  contemplaba  tranquilo las filas’). lugar.  ‐subjuntivo exhortativo en 1ª persona: ἀπίωμεν (‘vayámonos’).

  Oraciones interrogativas: parciales (qué. SINTAXIS DEL PARTICIPIO  6H1. pasar desapercibido (traducir por: ocultamente). (‘¿Seremos esclavos de los bárbaros nosotros.    Si  no  aparece  ninguna  partícula  la  pregunta  puede  tener  un  fuerte  valor  afectivo:  Ἕλληνες ὄντες βαρβάροις δουλεύσομεν. ser el primero.  poner  un  pronombre  o  con  partículas.  adverbios  o  frases  abreviadas:  ἆρα  τοῦτο  οἶσθα.  ὁ πρεσβύτερος παῖς παρὼν ἐτύγχανεν: casualmente el hijo mayor estaba allí. διατελῶ.  ‐ἆρα μή o simplemente μή y μῶν (< μὴ οὖν) presupone respuesta negativa (como  latín num): (ἆρα) μή πάρεστιν.  διάγω.  quedando casi como una forma equivalente a un adverbio. circunstancialmente). PARTICIPIO COMO CONSTITUYENTE OBLIGATORIO  1a.  φθάνω adelantarse.  φαίνομαι (también δῆλος y φανηρός εἰμί) ser claro (traducir por: claramente)  Con  estos  tres  participios  el  verbo  principal  acaba  perdiendo  su  importancia  original.  /  πάρεστιν  ἢ  ἀπῆλθεν. Verbos de manera de ser:  τυγχάνω darse la circunstancia de (traducir por: casualmente.  Κλέαρχος ᾤχετο πλέων εἰς Ἑλλήσποντον: Clearco avanzó navegando al Helesponto.  φαίνεται κακὸς ὤν: está claro que es malo / claramente es malo. etc. Las totales pueden ir introducidas por partículas interrogativas:  ‐ἆρα o ἦ (como latín –ne): no presuponen una respuesta afirmativa o negativa: ἆρα  πάρεστιν.  Para  contestar  no:  οὐκ  οἶδα  /  οὐκ  ἔγωγε  /  οὐ  /  οὐ  δῆτα  /  ἥκιστα  (‘en  absoluto’). (‘sí que está aquí.  47 .  /  ἆρα  πάρεστιν  ἢ  ἀπῆλθεν.  anterioridad.  Las  parciales  son  oraciones  enunciativas  puestas  en  forma  de  pregunta  e  introducidas por un pronombre o adverbio interrogativo.  οἴχομαι avanzar. participio predicativo  El  participio  concuerda  con  un  sustantivo  pero  de  algún  modo  depende  de  la  acción  del  verbo principal.) o totales (o de ‘sí/no’):  a. etc. griegos?’). ¿no?’). (‘¿está aquí?’).  λάθε βιώσας: vive ocultamente / vive oculto.  el  participio  de  aoristo. (‘¿está o se marchó?’). (‘no está aquí.      6H. διαγίγνομαι pasar.  el  participio  de  futuro.  etc. En general el participio de presente indica simultaneidad con la acción del verbo  principal.  λανθάνω ocultarse. ¿no?’).  ‐ἆρʹ  οὐ  o  simplemente  οὐ  (reforzado  en  οὐκοῦν  o  con  ἄλλο  τι  ἤ).  posterioridad  (aunque  normalmente se traduce con  un valor final)  y el  participio  de  perfecto  un estado simultáneo a la  acción del verbo principal.  b.  presupone  respuesta positiva (como latín nonne): (ἆρʹ) οὐ πάρεστιν.  En  las  interrogativas  dobles  se  introduce  con  πότερον  /  ἆρα  /  ‐  y  en  el  segundo  término  ἤ:  πότερον  πάρεστιν  ἢ  ἀπῆλθεν.  Para  contestar  sí  se  puede  repetir  la  frase.  οἶδα  /  ἔγωγε  /  ναί  (sí)  /  πάνυ  μὲν  οὖν  (claro  que  sí). Aparece con los siguientes grupos de verbos:    1a1. cómo.

  ἀνέχομαι  soportar. cansarse de:  ἀρχώμεθα διαλεγόμενοι: comencemos conversando = a conversar. (ἀπο)φαίνω.  ὑμεῖς οὐκ ἠνέχεσθε ἀκούσαντες ταῦτα: no soportasteis oir eso. ἀγγέλλω. soportar. cansarse de:  ἄρχομαι  comenzar.  παύομαι/λήγω  acabar. concertar con un sustantivo en  acusativo que funciona como sujeto (οἶδα τὸν ἄνδρα θνητὸν ὄντα sé que el hombre es mortal)  o también con un sustantivo en genitivo o dativo si el verbo lo rige.  αἰσχύνομαι  avergonzarse. Participio en construcciones completivas  Son las construcciones en las que el participio actúa como núcleo de lo que se puede  considerar una construcción subordinada completiva.  οὔποτε ἐπαυόμην ὑμᾶς οἰκτίρων: nunca dejé de lamentarme por vosotros.  ὁρῶ μέγαν τὸν ἀγῶνα veo que el combate va a ser grande (se supone ὄντα). Con verbos de percepción y conocimiento    ὁράω.  ἀδικεῖτε πολέμου ἄρχοντες: soy culpables de comenzar la guerra.  ἥδομαι  alegrarse.  El verbo ἀκούω va con genitivo cuando se refiere a oír directamente (ἀκούω σοῦ λέγοντος:  te  escucho  ‐con  mis  oídos‐  hablar).      1b1.  μέμνημαι.  con  acusativo  cuando  se  sabe  algo  aunque  no  se  ha  oído  directamente  (ἀκούω  σὲ  λέγοντα  /  ὅτι  λέγεις  me  entero  ‐por  otros‐  de  que  hablas). hacer algo malo:  εὖ ἐποίησας ἀναμνήσας με τοῦτο: hiciste bien recordándome esto..    1a4. δηλῶ.  y  πυνθάνομαι.    1a3.    1a5.  ἐπίσταμαι..  οἶδα. Verbos referidos a sentimientos:   χαίρω. parar.  ἐγὼ ἡδέως ἀκούω Σωκράτους διαλεγομένου: oigo con gusto conversar a Sócrates (aquí el  verbo rige genitivo y por ello el participio está en genitivo). cuyo sujeto puede ser el mismo de  la proposición principal (οἶδα θνητὸς ὤν  sé que soy mortal). Verbos que significan aventajar o quedar detrás:  ἐνίκα τοὺς φίλους εὖ ποιῶν: aventaja a los amigos en hacer el bien.    1a2. acabar.  ἀγανακτῶ  enfadarse. Con verbos de mostrar y anunciar  δείκνυμι.ἔφθησαν  .  τοῦτο οὐκ αἰσχύνομαι λέγων: esto no me avergüenzo de decirlo.  μὴ κάμῃς φίλον ἄνδρα εὐεργετῶν: no te canses de hacer bien a un amigo.  οἱ  Σκύθαι  τοὺς  Πέρσας  ἐπὶ  τὴν  γέφυραν  ἀπικόμενοι:  los  escitas  se  adelantaron a los persas en llegar al puente.    1b.  ἀκούω.  con  infinitivo  cuando se refiere a un rumor (ἀκούω σὲ λέγειν oigo –por rumores‐ que hablas).  οἱ Ἕλληνες οὐκ ἤδησαν Κῦρον τεθνηκότα los griegos no sabían que Ciro estaba muerto..  ὁρῶμεν τὸν δοῦλον πλησιάζοντα: vemos al esclavo acercándose > vemos que el esclavo se  acerca. ἐξελέγχω:  ἐξελέγχει με ἀδύνατον ὄντα βοηθεῖν: muestra que soy incapaz de ayudar.  ἄχθομαι.  ἀπαγορεύω  /  κάμνω.. Verbos que significan empezar...  48 . μεταμέλομαι lamentarse:  χαίρω διαλεγόμενος τοῖς παισίν: converso a gusto con los niños.        1b2.  γιγνώσκω. Verbos que significan hacer algo bueno.  αἰσθάνομαι.

. ὄντα τὸ εὖρος πλέθρου: al río Calo. ‘el mundo’. Condicional  θεῶν θελόντων: queriendo los dioses / si los dioses quieren.  ληζόμενοι ζῶσι: viven saqueando.    2b2. CIRCUNSTANCIAL O ADVERBIAL  Se distinguen del grupo anterior sólo por el hecho de tener un matiz circunstancial.    2b4.  que  es  conveniente  reflejar  en  la  traducción.    2b5.  ἅτε  y  οἷα  (οἷον)  que  expresan  una  razón  subjetiva y se puede traducir por en la convicción de que. Causal  También  puede  ir  introducido  por  ὡς. κρατῦναι y de esto sois vosotros culpables. Posición apositiva  ἐπὶ τὸν Χάλον ποταμόν.  Κῦρον  ἐπιστρατεύοντα  πρῶτος  βασιλεῖ  ἤγγειλα:  anuncié  el  primero  al  rey  que  Ciro  avanza contra él...  οἱ παρόντες ἡγεμόνες (y οἱ ἡγεμόνες οἱ παρόντες) los jefes presentes.  Πρόξηνος παρῆν ἔχων ὁπλίτας χιλίους: Próxeno estaba presente con mil soldados. EL PARTICIPIO COMO CONSTITUYENTE OPCIONAL  2A.  porque les permitisteis apoderarse de la ciudad. .  Aquí  se  incluye  el  participio  absoluto  en  genitivo. FUNCIÓN ATRIBUTIVA  2a1.    2B.  Εὐκλείδου ἄρχοντος: siendo arconte Euclides / en el arcontado de Euclides. Posición atributiva.  ἀποπλεῖ οἴκαδε καίπερ μέσου χειμῶνος ὄντος: zarpa a casa aunque estaba en mitad del invierno. de un pletro de ancho.  ἐπαιάνιζον ἅμα πλέοντες cantaban un peán mientras remaban. Temporal  Habitualmente  precisado  con  ἅμα  (a  la  vez).ἐπιδείξω  τοῦτον  μάρτυρας  ψευδεῖς  παρεχόμενον:  mostraré  que  este  ha  traído  testigos  falsos. εἶτα (después). Modal  ἔχων y λαβών puede traducirse directamente por ‘con’.  ὁ φεύγων: el acusado /ὁ διώκων: el acusador.  τὸ μέλλον: el futuro.    49 .    6H2.  εὐθὺς  (al  instante). viven del saqueo. Valores:    2b1. Puede ir con o sin artículo y también sustantivado:  ἡ μάχη ἡ γενομένη ἐν Πτερίῃ: la guerra ocurrida en Ptería.  καὶ τῶνδε ὑμεῖς αἴτιοι. considerando que.  αὐτίκα..    2a2. Concesivo  Se suele introducir con καίπερ y aparece ὅμως en la oración principal.  ἡ οἰκουμένη (γῆ): la (tierra) habitada.  αὐτοὶ  ἐνταῦθʹ  ἔμενον  ὡς  τὸ  ἄκρον  κατέχοντες·  οἱ  δʹ  οὐ  κατεῖχον  ellos  se  quedaban  allí  en  la  convicción de que dominaban la cima: pero no la dominaban.    2b3.  μεταξύ  (en  medio de) y en la oración principal por τότε (entonces). ἐάσαντες αὐτοὺς τὴν πόλιν  .

  ὅτι  suele  transmitir  una  información  recibida  de  un  tercero  y  presentada  de  modo  objetivo.      3.  ἄδηλον ὄν como (mientras. Introducidas por pronombres o adjetivos interrogativos  (parciales) o por εἰ (totales):  ἐρωτῶ τίς ἔρχεται. aunque) es (era.  voluntad. παρόν. sería.  δεῖ  ἐπιμελεῖσθαι  ὅπως  οἱ  στρατιώται  τὰ  ἐπιτήδεια  ἕξουσι  Εs  necesario  preocuparse  de  que  los  soldados tengan lo necesario.  ὄν... habría sido) vergonzoso. sería. δεδογμένον como (mientras. aunque) es (era .    Ἡράκλειτος λέγει ὅτι οὐδὲν μένει Heráclito dice que nada permanece. ὡς. aunque) es (era. intranquilidad o precaución para expresar la intranquilidad  o  miedo  ante  el  posible  cumplimiento  de  la  situación. pregunto si viene.  ἐρωτῶ εἰ ἔρχεται..  αἰσχρὸν ὄν.  preocupación  o  reflexión  y  lleva  futuro  o  subjuntivo.  ὅπως  aparece  con  verbos  de  intención.) posible.. pregunto quién viene.  παρεσκευάζοντο ὡς πολεμήσοντες se prepararon para combatir.  esfuerzo. δυνατὸν ὄν..    EL ACUSATIVO ABSOLUTO  En sentido estricto se habla de acusativo absoluto cuando aparece el neutro singular  de un participio en función de una oración subordinada o de un genitivo absoluto:  δεόν. οἷον τε ὄν: como (mientras.  δόξαν. habría sido) conveniente. ἐξόν. En ocasiones el emisor expresa su  sospecha o certeza de que una situación no deseada se produzca o se haya producido ya:  aparece con indicativo sin ἄν (expresión de una situación real). προσῆκον: como (mientras. Introducidas por ὅτι... habría sido) decidido. Con verbos de temor. habría sido) necesario.. optativo + ἄν (potencial) o  indicativo + ἄν (irreal)  δείδω μὴ ἔρχῃς temo que vengas. aunque) es (era. ὅπως (generalmente ὡς transmite una afirmación que el  emisor  constata  directamente  y  presenta  de  un  modo  subjetivo. sería. OBJETO DIRECTO.      6I. que suele tener ese valor...  ὑμᾶς ἐξὸν ἀπολέσαι οὐκ ἐπὶ τοῦτο ἤλθομεν aunque sería posible destruiros no lo intentamos.    2b7. A partir de Heródoto se usa διότι y desde la tragedia se documenta ὁθούνεκα.. sería. Interrogativas indirectas.  50 . habría sido) desconocido.  πρέπον.. Final  Sólo con el participio de futuro.    Homero y Hesíodo usaban ὅ.  δείδω μὴ οὐκ ἔρχῃς temo que no vengas.  δόξαν ταῦτα ἐκήρυξαν οὕτω ποιεῖν después de decidir esto hicieron público que se hiciera así.      2. aunque) es (era. REGIDO)    1... SUBORDINACIÓN SUSTANTIVA (SUJETO. χρεών: como (mientras. sería. puede ir precedido de ὡς  κήρυκα προύπεμψαν αὐτοῖς ἀπεροῦντα μὴ πλεῖν enviaron por delante a un mensajero para que  les dijera que no zarparan. aunque) está (era. para expresar una intención no constatada). como (mientras.2b6. Comparativo  Siempre precedido por ὡς o ὥσπερ  λέγεις ὥσπερ ναυσὶ τὸν στόλον Κύρου ποιουμένου Dices como que Ciro hace la expedición con barcos.  Introducidas  por  μή  /  μή  οὐ  y  subjuntivo (μή se traduce por  ʹqueʹ y μή οὐ por  ʹque noʹ).

 creo que yo he conseguido más dinero que  otros dos.  ‘vienen  algunos  de  los  extranjeros.  ‘joven  muere  (aquel).  El antecedente puede estar omitido: νέος ἀποθνῄσκει (οὗτος). ὅτι (‘cualquiera que’) y relativos correlativos: οἷος  (cual). μεγάλη ἦν ‘la aldea a la que llegaron era grande’). sg. SUBORDINACIÓN ADJETIVA (“DE RELATIVO”)  Son proposiciones que realizan una función similar a la del adjetivo en un sintagma  nominal  (de  ahí  el  término  ‘adjetivas’). μουσική (n. pero no en caso.      4. f.  a  los  que  conocéis’  (οὕς  sería  ‘lo  normal’).    Se distingue entre oraciones de relativo explicativas y adverbiales:  51 .  que  puede  funcionar  como  un  sustantivo  (y  puede  llevar  artículo): τὸ παιδεύειν χαλεπόν ἐστιν: enseñar es difícil.      5.  sino  también  en  el  caso  del  antecedente:  ἔρχονται  τινες  τῶν  ξένων. f. οἷς ἔδει θύειν ‘Apolo les profetizó los dioses a los que había que hacer sacrifícios’ (lo  correcto sería θεούς). ἥτις.  El relativo tiene en la proposición principal un antecedente con el que concierta en  género y número.  evitar  ambigüedades  o  contrastarlo  con  otros  complementos  del  predicado  aparece ese sujeto en acusativo:  τοὺς στρατιώτας ἐκέλευσε ἔρχεσθαι. tema sobre sintaxis del participio)    6J.  También puede formarse con el la llamada ‘construcción personal: ὑμεῖς δόξετε τούτου αἴτιοι εἶναι  vosotros pareceréis ser causantes de esto > parecerá que sois los causantes de esto. porque tiene una función propia en la subordinada: ἡ  μουσική ἥν σὺ μανθάνεις με τέρπει ‘la música que tú aprendes me agrada’.  Van  introducidas  por  un  adjetivo  o  pronombre  relativo  (el  más común en ὅς. ὅν οἱ θεοὶ φιλοῦσι.  ἥπερ. Construcciones de participio (cf.  μεγάλη  ἦν  (el  orden  normal  sería:  ἡ  κώμη  εἰς  ἣν  ἀφίκοντο. pero también encontramos compuestos como ὅσπερ.  al  que  los  dioses  aman’..  δέδοικα μὴ λέγοις ἄν τὸν πόθον τὸν ἐξ ἐμοῦ tengo mis temores sobre si deberías declararle el deseo  que brota de mí.  ὧν  γιγνώσκετε. ὅσος (cuanto).  Hay  casos  de  atracción:  el  relativo  concierta  no  sólo  en  género  y  número.  Existe  también  la  llamada  atracción  inversa  cuando  el  antecedente  cambia  el  caso:  ἀνεῖλεν  αὐτῷ  ὁ  Ἀπόλλων θεοῖς. ὅστις. ὅπερ (‘el que precisamente’).  También  puede  estar  dentro  de  la  oración  de  relativo:  εἰς  ἣν  ἀφίκοντο  κώμην. ordenó que los soldados se pusieran en marcha..  Cuando  el  antecedente  es un  demostrativo simplemente desaparece: οἱ χρησμῳδοὶ ἴσασιν οὐδὲν ὧν λέγουσιν (οὐδὲν  τούτων.  οἶμαι ἐμὲ πλείω χρήματα εἰργάσθαι ἢ ἄλλους σύνδυο. ἥ.) /  relativo ἥν (ac. ὅ. Construcciones de Acusativo + infinitivo  Si el infinitivo tiene un sujeto distinto del verbo principal o se quiere hacer explícito para  dar  énfasis.).νῦν  δὲ  φοβούμεθα  μὴ  ἀμφοτέρων  ἅμα  ἡμαρτήκαμεν  ahora  tememos  habernos  equivocado  en  ambas cosas.  ἇ  λέγουσιν)  ‘los  cantores  de  oráculos  no  saben  nada  de  lo  que  dicen’. sg.    El  infinitivo  es  un  ‘sustantivo  verbal’.

 ej:  τοῦτο  μὴν  δή. ταλαίπωρος τις σύ γε ἄνθρωπος εἶ.      6K.  ὅστις  πόλεμον  πρὸ  εἰρήνης αἱρεῖται ‘no hay nadie tan falto de inteligencia que elija la guerra en lugar de la paz’.  μάθε  ὅσα  ἀγαθὰ  ἀποβαλέεις  ‘por  una  parte. sería felizʹ. ᾧ μὴ θεοὶ πατρῷοί  εἰσιν  ‘un desgraciado eres tú.  por  otra. οὐκ εἰσὶν θεοί ‘si los dioses hacen algo vergonzoso no son dioses’.  b. Eventuales o prospectivas: el hablante plantea la condición y considera plausible  que se cumpla...  οὐδεὶς  οὕτω  ἀνόητός  ἐστιν.  ‐causales: con indicativo.  52 . ὃ οὐκ ἐγένετο (real en el pasado) / ὃ οὐ γενήσεται (real  en  el  futuro)  /  ὃ  οὐκ  ἂν  γένοιτο  (potencial)  /  ὃ  οὐκ  ἂν  ἐγένετο  (irreal)  /  ὃ  μὴ  γένοιτο  (cupitivo) / ὃ μήποτε πράξωμεν (adhortativo) / ὃ μὴ πράξητε (prohibitivo). con el  pronombre  relativo. ‘si quieres paz.  εἰ  νικήσεις. te equivocarás’. ‘si de verdad’.  τί  σφεας  ἀπαιρήσεαι  ..  el  uso  de  partículas  modales y modos:  μὴ εἴπητε περὶ τοῦ πράγματος.  τοῦτο  δέ. εὐδαίμων ἂν εἴην ‘si tuviera un amigo. que nos guíe = para que nos guíe’.  ἢν  νικηθῇς. Negación: μή.  de  hecho  eres  vencido. ὅστις ἡμᾶς ἀπάξει ‘elijamos como jefe a Ciro.  μακάριος.’). Prótasis εἰ + indicativo… / Apódosis cualquier modo  εἰ θεοί τι δρῶσιν αἰσχρόν.  Las  adverbiales  sirven  para  marcar  una  complementación  adverbial  a  la  oración  principal:  ‐finales:  siempre  con  futuro  de  indicativo  (negación  μή):  ἡγημόνα  αἰτήσωμεν  Κῦρον.  Comparación de a.  ‐consecutivas:  en  indicativo.: en las primeras se puede observar a veces marcas de escepticismo por  parte del hablante (por ejemplo diciendo εἰ ἀληθῶς . prepara la guerra’..    B. παρασκεύασον τόν πόλεμον. Prótasis εἰ + optativo… / Apódosis optativo + ἄν. ἁμαρτήσεις ‘si dices eso.  εἰ βούλει εἰρήνην.  ὅστις  οὐσίαν  καὶ  νοῦν  ἔχει  ‘feliz  el  que  tiene  bienes  e  inteligencia’ (‘feliz si se tiene..  ‐condicionales: en la misma estructuración que las adverbiales condicionales. Incluso sin esas marcas en el  primer caso se ve la condición de modo neutro y en el segundo se confía en que se cumplirá.. p.  εἰ φίλον ἔχοιμι. para quien no hay dioses patrios = tú eres un desgraciado porque no  tienes dioses patrios’.  indefinidas  o  neutrales:  el  hablante  deja  indefinida  la  relación  de  la  prótasis con la verdad.. y b..  si  es  que  vences.  ¿qué  les  quitarás?  . 4  tipos (aunque hay muchos ejemplos ‘mixtos’):  a.  c. SUBORDINACIÓN ADVERBIAL    6K1. χαίρουσι οἱ θεοί ‘si alguien hace eso.A. entérate de cuantos bienes perderás’.  Potenciales:  el  hablante  expresa  el  contenido  de  la  prótasis  simplemente  como  posible o planteable. ἄν) + subjuntivo… / Apódosis futuro de indicativo (para  lo que va a pasar) / presente (para referirse a algo general).  ἐὰν τοῦτο λέγῃς. Prótasis ἐάν (ἤν. los dioses se alegran’. Apódosis: proposición principal.  Funcionan  igual  que  las  oraciones  independientes  en  cuanto  a  la  negación.  Las  explicativas  sirven  para  precisar  el  contenido  del  antecedente.  pero  si.  ἐὰν τις τοῦτο ποιῇ..  Reales. CONDICIONALES  Prótasis: proposición subordinada.

  μὴ  τις  ἐπίθεσις  γένοιτο. τοσοῦτος (tanto).  pero  puede aparecer el infinitivo (negación con μή). ‘es tan sabio que nunca se  equivoca.  53 .    6K5.  Hay  que  recordar  también  que  εἰ  introduce  interrogativas  indirectas totales. proposición de relativo con futuro de indicativo o el participio de futuro (con ὡς  a veces):  γράφω ἵνα ἐκμάθῃς.  οὕτως ἐστὶ σοφός.  etc.  ὥς. ‘aunque seas rey.  ὥς  δηλοῖ  τὰ  ἔργα  αὐτοῦ.  ἡμεῖς τοσοῦτοί ἐσμεν. ἥμαρτες ἄν ‘si hubieras dicho eso. ‘fue a liberar a su hija’. Prótasis: εἰ + imperfecto (‘de presente’) o aoristo (‘de pasado’) / Apódosis: imperf. καί εἰ (κεἰ).  εἰ τοῦτο εἶπες.    6K2. te equivocarías’ (no vas a llegar a decirlo).    6K3. οὐ).  para  que  no  hubiera un ataque’. ἡμάρτανες ἄν ‘si llegaras a decir eso.  ‘la  isla  fue  fortificada  para  que  los  ladrones no saqueasen Eubea’. salvo armas y virtud’.  Conjunciones:  ἵνα.  καίπερ βασιλεὺς ὤν.  ὥσπερ. te habrías equivocado’. τοιοῦτος …οἷος (tal … cual):  τοιοῦτος εἰμι οἷος ἦν ‘soy tal como era’. καὶ ἐάν (>κἄν) y negación μή.  ‐Las  completivas  de  verbos  de  emociones  pueden  ir  introducidas  por  εἰ:  θαυμάζω  εἰ  νῦν  ὀκνεῖτε  ἐξιέναι:  ‘me  admiro  de  que  ahora  rechacéis  salir’.  ὅπως.    ‐εἰ μή tras una negación se puede traducir por ‘salvo’: νῦν ἡμῖν οὐδὲν ἔστιν ἀγαθὸν ἄλλο εἰ μὴ ὅπλα  καὶ ἀρετή ‘ahora no tenemos nada bueno.  Van  con  subjuntivo  y  la  negación es μή (aparece también μή solo). εἰ καὶ αἰσχρή ἐστίν. CONCESIVAS  Son  condicionales  (reforzadas  habitualmente  por  καί)  que  han  adquirido  un  significado  limitador:  expresan  una  condición  que  no  invalida  la  acción  de  la  principal.  Conjunciones: εἰ καί / ἐὰν καί. CONSECUTIVAS  Expresan la consecuencia o efecto de la proposición principal. aunque sea vergonzosa’.’    6K4. Irreales: el hablante expresa que el contenido de la prótasis es imposible o ya no  posible. FINALES  Expresan  el  fin  o  intención. ὅσους σὺ ὁρᾷς ‘somos tantos como ves’.  εἰ τοῦτο ἔλεγες. escucha’. Son introducidas por  ὥστε (en algún caso por ὥς). En la principal pueden aparecer οὕτως (tan). COMPARATIVAS / MODALES  Con  indicativo  (negación  οὐ). Otras formas de expresar la finalidad son τοῦ +  infinitivo.  ὑμῖν  πέμψω  ἄνδρας.  ‘no  quiere  la  libertad.  ὅπως  y  con  οὕτως  antecedente  habitual  en  la  principal.  Introducidas  por  ὥς.  o aoristo + ἄν.  Pueden  aparecer  con  correlativos:  τοσοῦτος…ὅσος  (tanto … cuanto).  como  muestran  sus  obras’.  οὐ  βούλεται  τὴν  ἐλευθερίαν. ὥστε οὐδέποτε σφάλλεται  / μηδέποτε σφάλλεσθαι. ‘escribo para que aprendas’.  Normalmente  el  verbo  de  la  subordinada  va  en  indicativo  (negación  con  οὐ).  οἳ  ὑμῖν  συμμαχήσονται  ‘os  enviaré  hombres  que  combatirán  con  vosotros  (=para que combatan)’.  ‘se  alejaron  lo  más  rápido  posible.  ἡ  νῆσος  ἐτειχίσθη  τοῦ  μὴ  λῃστὰς  κακουργεῖν  τὴν  Εὔβοιαν.  ἦλθε λυσόμενος τὴν θύγατρα.d. e incluso sólo καί (y en poesía sólo περ):  λέγουσι τὴν ἀλήθειαν. ἄκουσον.  ἀπῇσαν  τὴν  ταχίστην. también se usa  καίπερ y participio (neg. ‘dicen la verdad.

 lat.): enfrente de. lat.    ἀντί (+ Gen. hacia (sin entrar) / Gen.  διότι.        6L. de procedencia / Dat.): a través cruzando.  ὥς. contra.): en. / +Gen. locativo). ἄχρι.  κατά (+Ac. anterioridad. PREPOSICIONES  [En general. +Dat.]): de abajo arriba. ἀπέρχομαι ‘puesto que lo deseas.): hacia (entrando) [hostilidad: contra. ἐπειδή (y ὅτε y ὁπότε) son temporales y pueden  tener valor causal. [poet. el acusativo indica dirección quo.  54 . el genitivo unde y el dativo ubi]    ἀμφί (+Ac.  ὡς (+ Ac.  περὶ (+Ac. [poet. [poet. TEMPORALES  Expresan tiempo (posterioridad.  ἐκ. ἀφʹ οὗ (desde que).  ἔρχονται  εἰς  τὸν  πόλεμον  ὁπόταν  τις  αὐτῶν  δέηται  ‘van  a  la  guerra  cuando  alguien  necesita  de  ellos’.  ἐπεί.]): movimiento en círculo hasta rodear algo.  λέγε τοῦτο πρὶν ἐξιέναι ‘di esto antes de salir’. ab): desde (saliendo desde el exterior). ὁπότε (ὁπόταν) ‘cuando’  πρίν ‘antes de que’ (puede ir con infinitivo)  ἕως. por causa de]    εἰς (+ Ac.  πρὸς (+ Ac.: sobre.    ἀπὸ (+ Gen. [+Ac. ὡς ‘después de que’  locuciones: ἐξ οὗ.  ὅταν)  y  van  con  subjuntivo :  ὅτε (ὅταν). ἐπεί. ἔστε.    6K6. ἡνίκα. / Dat.  ej. finalidad: para].  También  hay  una  construcción  con  participio introducido por ἅτε y ὥς.    διά (+Ac. ex): desde (saliendo desde el interior). con ayuda de.  ἐπειδὴ ἐπιθυμεῖς. dentro.  Muchas  conjunciones  (algunas  surgen  de  otras  +  ἄν  (p. + Gen.    6K7. simultaneidad).  ἐπειδή.]): movimiento desde dos lados. δεῖ μάχεσθαι ὡς κράτιστα ‘hay que luchar  como más poderosamente’ = hay que luchar del modo más duro posible’. en lugar de. por causa de]    ἀνά (+Ac.): de arriba abajo. [+Ac. me voy’.): hacia (sólo en dirección a personas)    ἐν (+ Dat. μέχρι ‘mientras que / hasta que’  ἐπεί (ἐπάν / ἐπῆν) ἐπειδή (ἐπειδάν). ἐξ (+ Gen.Aquí  se incluyen  también las  construcciones  con  ὡς: λέξατε  πρὸς  ἐμὲ  ὡς  φίλον  ‘habladme  como a un amigo’ (‘habladme como habláis a un amigo’). / +Gen. / +Gen. ἐν ᾧ (mientras que).. + Dat. CAUSALES  Introducidas  por  ὅτι.

. / +Gen.  πέρᾶ(ν): más allá. Casi todas rigen genitivo:    ἐντός: dentro de / ἐκτός: fuera de.  ἐπὶ (+Ac. ἄχρι: hasta.. / +Gen. λάθρα: a escondidas de.): debajo.): al lado de. con / Gen. + Dat.    55 .    ὑπὲρ (+Ac.    ὑπὸ (+Ac.  μετά (+Ac.    παρὰ (+Ac.  También  se  les  llama  adverbios preposicionales.  ἕνεκα (postposición): por causa de. super): sobre (sin tocar) [+Ac. lat. conjuntamente.  εἴσω: dentro / ἔξω: fuera.  κρύφα.  μέχρι.  πλήν: fuera de.    Preposiciones  impropias  son  las  que  no  se  usan  como  preverbios. después. / Gen.  πόρρω: lejos / πρόσω: cerca. paralelamente. sin. [poet. / Dat.    πρό (+ Gen.): delante. / +Gen. cum): acompañamiento. /+Gen. en favor de].  ἐγγύς.  ἐναντίον: frente.  ἄνευ: sin.  μεταξύ: entre. πλησίον: cerca.): sobre (tocando) (Gen. ‐partitivo de la parte tocada).  σύν (+Dat.  χωρίς: separadamente. / +Dat. lat.]): en medio de dos: + Ac.  ὄπισθεν: detrás / (ἔμ)προσθεν: delante. salvo. / +Dat.