You are on page 1of 2

Apenas lembrando que o símbolo (’) identifica a sílaba mais forte e o

símbolo (:) corresponde à sílaba mais alongada. Segue abaixo um glossário
de fonética.
IPA: English Consonants
IPA

Examples

p

pen, spin, tip

b

but, web

t

two, sting, bet

d

do, odd

chair, nature, teach

gin, joy, edge

k

cat, kill, skin, queen, thick

ɡ

go, get, beg

f

fool, enough, leaf

v

voice, have

θ

thing, teeth

ð

this, breathe, father

s

see, city, pass

z

zoo, rose

ʃ

she, sure, emotion, leash

ʒ

pleasure, beige

h

ham

m

man, ham

n

no, tin

ŋ

singer, ring

l

left, bell

ɹ

run, very[1]

w

we

j

yes

ʍ

what[2]

IPA: English Vowels

through ə ə ə about ə ɚ ə winner IPA: English Diphthongs IPA Examples RP GA AuE eɪ eɪ æɪ day. enough ɒ ɑ ɔ not. there[7] ʊə ʊɹ ʊə tour juː ju jʉː pupil . ran[4][5] ɑː ɑɹ aː arm ʌ ʌ a run. wasp ɔː ɔ oː law. cat. caught[6] ʊ ʊ ʊ put. wise ɔɪ ɔɪ oɪ boy əʊ oʊ əʉ no. here ɛə ɛɹ eː hair. tow aʊ aʊ æɔ now ɪə ɪɹ ɪə near.IPA Examples RP GA AuE ɑː ɑ aː father ɪ ɪ ɪ sit ɪ i i city iː i iː see ɛ ɛ e bed[3] ɜː ɝ ɜː bird æ æ æ lad. wood uː u ʉː soon. pain aɪ aɪ ɑe my.