You are on page 1of 7

‫راهنمای تنظیمات مودم وایمکس ایرانسل‬

‫راهنمای تنظیمات مودم همراه وایمکس ایرانسل‬

‫در صفحه باز شده‪ ،‬اطالعات زیر را وارد نمایید‪:‬‬

‫‪Username: admin‬‬
‫‪Password: admin‬‬

‫راهنمای تنظیمات مودم همراه وایمکس ایرانسل‬
‫این راهنما محتوی اطالعاتی در رابطه با چگونگی اطمینان از اتصال مودم به اینترنت‪ ،‬استفاده از‬
‫شبکه بی سیم و نحوه تنظیمات مودم همراه وایمکس ایرانسل می باشد‪.‬‬
‫برای اطمینان از اتصال مودم به شبکه ایرانسل الزم است به قسمت ‪ WiMAX Status‬مراجعه نمایید‪.‬‬
‫در صورتی که ‪ Dev Status‬در حالت ‪ Connected‬قرار داشت مودم به شبکه ایرانسل متصل‬
‫بوده است و می توانید از اینترنت وایمکس استفاده نمایید‪.‬‬

‫در صورتی که ‪ Dev Status‬در حالت ‪ Scanning‬قرار داشت مودم به شبکه ایرانسل متصل نبوده است‬
‫می باید تنظیمات الزم را با استفاده از فایل راهنما انجام دهید‪.‬‬

‫راهنمای تنظیمات مودم همراه وایمکس ایرانسل‬
‫در این قسمت شما می توانید نحوه استفاده از وایمکس ایرانسل را مشخص کنید‪.‬‬

‫‪ – 1‬روش اول ‪ :IP-CS‬در این حالت(که ایرانسل استفاده از آن را توصیه می کند)‪ ،‬می توانید بدون‬
‫نیاز به وارد کردن شناسه وایمکس و کلمه عبور و تنها از طریق اتصال مودم‪ ،‬از حساب وایمکس خود‬
‫استفاده کنید‪ .‬برای استفاده از این روش‪ ،‬تنظیمات مودم خود را در حالت زیر قرار دهید‪:‬‬
‫‪Phase 1: EAP- TTLS‬‬

‫‪@mtnirancell.com‬شناسه وایمکس ‪Username:‬‬
‫رمز عبور دریافتی از ایرانسل‪Password:‬‬

‫تکرار رمز عبور دریافتی از ایرانسل ‪Confirm Password:‬‬
‫‪@mtnirancell.com‬آدرس مک ‪Identity:‬‬

‫راهنمای تنظیمات مودم همراه وایمکس ایرانسل‬

‫در این قسمت شما می توانید روش استفاده از وایمکس ایرانسل را مشخص کنید‪.‬‬

‫‪ – 2‬روش دوم ‪ : ETH-CS‬در این حالت (که ایرانسل استفاده از آن را توصیه نمی کند) شما با صفحه‬
‫پورتال ایرانسل مواجه خواهید شد‪ .‬برای استفاده از این روش تنظیمات مودم خود را در حالت زیر‬
‫قرار دهید‬

‫‪Phase 1: EAP-TLS‬‬

‫‪@irancell.ir‬آدرس مک ‪Identity:‬‬

‫راهنمای تنظیمات مودم همراه وایمکس ایرانسل‬
‫در صفحه باز شده‪ ،‬تغییرات را مطابق شکل زیر انجام دهید‪:‬‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫اطالعات زیر را طبق شکل زیر وارد کنید‪:‬‬

‫نامی دلخواه برای شبکه های بی سیم ‪SSID:‬‬
‫‪Security Mode: WPA2-PSK‬‬

‫رمزی دلخواه برای شبکه های بی سیم (حداقل ‪ 8‬کاراکتر( ‪WPAPSK:‬‬

‫راهنمای تنظیمات مودم همراه وایمکس ایرانسل‬

‫از طریق صفحه زیر می توانید تنظیمات مودم را به حالت اولیه کارخانه بازگردانید‪.‬‬