You are on page 1of 2

FPTV.PSM2.

08

FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL
UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN PAKAR
Bagi: ________________________________________________________________
________________________________________________________________
(Kategori Projek)
Sesi/Semester: ………………………
1.
2.
3.

Pelajar dikehendaki mengisi borang ini dalam satu salinan dan diserahkan kepada pakar
untuk pengesahan.
Objektif dan soalan kajian hendaklah diserahkan bersama-sama borang ini.
Setelah pengesahan pakar dilaksanakan serahkan borang ini kepada Penyelia utama.

Setelah meneliti _______________________________________________________
ini, dengan ini saya mengesahkan bahawa;
Nama Pelajar : ________________________________________________________
No Matrik: _______________ Kursus : ____________________________________
Tajuk Kajian : ________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
dibawah bimbingan: ___________________________________________________
(Tuliskan nama penyelia)

telah memenuhi syarat untuk projek ini dinilai dengan mengambil kira pandangan dan
ulasan (sekiranya ada) yang dinyatakan seperti LAMPIRAN.
Sekian, harap maklum.
………………………….
Nama : _____________________________________________________________
Cop Jawatan : ________________________________________________________
Fakulti / Jabatan : _____________________________________________________
Tarikh

: ___________________________________________________________

sila guna muka surat tambahan sekiranya ruang tidak mencukupi) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ .08 FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA LAMPIRAN PANDANGAN DAN ULASAN (Sila beri ulasan yang spesifik pindaan yang perlu dibuat oleh pengkaji.FPTV.PSM2.