9

PEKAN YANG BIASA
Sebagaimana halnya hari Sabat, pekan itu dimulai semenjak penciptaan
bumi ini, dan telah dipelihara dan dibawa kepada kita melalui sejarah
Alkitab. Allah sendiri telah menetapkan ukuran waktu daripada pekan
yang pertama itu sebagai satu contoh bagi pekan berikutnya sampai
kepada akhir zaman. Seperti minggu-minggu yang lainnya, pekan yang
pertama itu terdiri dari tujuh hari yang biasa. Enam hari digunakan untuk
mencipta, pada hari yang Ketujuh, Allah telah berhenti, dan kemudian Ia
telah memberkati hari itu dan mengasingkannya sebagai satu hari
perhentian bagi manusia.
Di dalam hukum yang diberikan dari bukit Sinai, Allah mengakui minggu
itu

dan

kenyataan-kenyataan

atas

mana

itu

didasarkan.

Setelah

memberikan perintah; "Ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu
sucikan dia," dan menyatakan apa yang harus dilakukan dalam enam hari
dan apa yang tidak boleh dilakukan pada hari yang Ketujuh, Ia
menyebutkan alasan untuk perintah tersebut dengan menunjukkan
kembali kepada teladan-Nya sendiri. "Sebab enam hari lamanya Tuhan
menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada
hari

Ketujuh;

itulah

sebabnya

Tuhan

memberkati

hari

Sabat

dan

menguduskannya." Keluaran 20:11. Alasan ini kelihatannya indah dan
mempunyai kekuatan bilamana kita mengerti bahwa hari-hari penciptaan
itu adalah hari biasa. Enam hari yang pertama dalam setiap pekan
diberikan kepada manusia untuk bekerja, oleh karena Allah telah
menggunakan jangka waktu yang sama pada pekan yang pertama itu
untuk menciptakan bumi ini. Pada hari yang Ketujuh manusia harus
berhenti dari pekerjaannya, untuk memperingati hari perhentian Khalik
itu.
Tetapi sangkaan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada pekan yang
pertama itu membutuhkan ribuan tahun, dengan langsung menyerang
dasar hukum keempat. Ini mengartikan bahwa seolah-olah Khalik

Alkitab tidak mengakui adanya abad-abad yang panjang di mana dunia ini secara lambat laun mengalami perubahan dari satu keadaan yang kacau balau. Dia memberi perintah. Tulang-tulang manusia dan binatang-binatang. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. oleh napas dari mulut-Nya segala tentaranya. Ini bukanlah cara Tuhan dalam memperlakukan makhluk-Nya. Catatan tentang pekan yang pertama itu diakhiri dengan kata-kata: "Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. dan dari hasil-hasil penemuan ini diambil kesimpulan bahwa bumi ini telah dihuni lama sebelum masa seperti yang telah dinyatakan dalam catatan tentang penciptaan dalam Alkitab. dan tidak terbatas.memerintahkan manusia untuk memelihara pekan yang terdiri dari hari-hari yang biasa itu untuk memperingati satu jangka waktu yang panjang. Para ahli ilmu geologi mengakui telah mendapatkan bukti dari bumi ini sendiri bahwa bumi ini jauh lebih tua umurnya dari apa yang diajarkan oleh tulisan nabi Musa. Alkitab menyatakan bahwa setiap hari penciptaan itu terdiri dari malam dan siang sebagaimana hari-hari yang lainnya sesudah itu. dan lain sebagainya. telah diketemukan. yang jauh lebih besar daripada yang ada sekarang ini. Setiap hari disebut satu generasi oleh karena di dalamnya Allah telah menciptakan hal-hal yang baru. "Oleh Firman Tuhan langit telah dijadikan. sifat yang sebenarnya begitu tersembunyi sehingga itu dianut dan diajarkan oleh banyak orang yang mengaku percaya akan Alkitab. Sebab Dia berfirman. maka semuanya jadi." Kejadian 2:4. maka semuanya ada. pohon-pohon yang sudah membatu. atau yang telah ada sejak ribuan tahun. 9. Hal ini membuat samar-samar dan tidak berketentuan akan apa yang sebenarnya telah dibuat dengan jelas. sebagaimana alat-alat peperangan. dan penduduknya itu adalah makhluk-makhluk yang ukurannya jauh lebih besar daripada manusia yang hidup sekarang ." Mazmur 33:6. Pada akhir dari tiap hari penciptaan itu dinyatakan hasil pekerjaan Khalik. Hal ini tidak berarti bahwa hari-hari penciptaan itu lain daripada hari-hari yang biasa. Hal ini merupakan sifat tidak percaya dalam bentuknya yang paling menyesatkan dan berbahaya.

dengan dalihnya yang sia-sia. serta mengeraskan manusia untuk memberontak terhadap pemerintahan Ilahi. dan dengan demikian telah terpelihara sebagai satu bukti kepada generasi mendatang bahwa orang-orang pada zaman Nuh telah dibinasakan oleh Air Bah. tetapi kapan waktunya keadaan tersebut berlaku hanya dapat dipelajari dari Sabda yang diilhamkan itu. oleh karena hukum ini dengan jelas menyatakan adanya Allah yang hidup. jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti halnya orang-orang pada zaman sebelum Air Bah. Di dalam sejarah tentang Air Bah. ataupun tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada waktu itu. manusia. binatang-binatang dan pohon-pohon sebelum Air Bah. dan tidak terbatas. karena dengan demikian ia dapat mengaburkan hukum Allah. Barang-barang kuno yang diketemukan di dalam bumi ini memang memberikan bukti tentang suatu keadaan yang coraknya berbeda dalam banyak hal dari keadaan sekarang ini. Tetapi terpisah dari sejarah Alkitab. Mereka yang mendasarkan pendapatnya atas penemuan-penemuan tersebut tidak mempunyai pemikiran yang pasti tentang ukuran manusia. telah terpendam. Usahanya itu terutama sekali diarahkan terhadap hukum yang keempat. Firman Allah telah menjelaskan apa yang tidak akan pernah dapat diterangkan hanya oleh ilmu geologi saja. binatang-binatang dan pohon-pohon yang jauh lebih besar daripada yang ada sekarang ini. tetapi manusia.ini. Adalah salah satu usaha Setan untuk menuntun manusia agar menerima dongeng orang-orang yang tidak percaya. ilmu bumi (geologi) tidak dapat membuktikan apa-apa. Tuhan menghendaki agar penemuan-penemuan akan benda-benda tersebut dapat meneguhkan iman dalam sejarah yang diilhamkan itu. Perkara-perkara yang diberikan Allah kepada mereka sebagai satu keuntungan telah diubahkan menjadi satu laknat dengan menyalah-gunakannya. bahwa . Dalih seperti ini telah menyebabkan banyak orang yang mengakui percaya akan Alkitab telah berpendapat bahwa hari-hari penciptaan itu merupakan satu jangka waktu yang lama. Usaha yang terus-menerus diadakan untuk menerangkan. Pada zaman Nuh. Khalik Pencipta langit dan bumi. yang sebenarnya jelas.

jikalau teori-teori kita itu tidak bertentangan dengan kenyataan yang terdapat di dalam kitab suci. terutama sekali yang terdapat dalam buku Daniel dan Wahyu. dan pendapat manusia diterima sekali pun oleh orang-orang yang mengaku dirinya Kristen. pasti mereka akan tiba pada kesimpulan-kesimpulan yang salah. Tetapi jikalau apa yang telah dinyatakan Allah itu sangat sukar untuk dipahami. Tuhan telah membiarkan terang dipancarkan ke atas dunia ini baik dalam ilmu pengetahuan juga dalam seni. Kuasa-Nya untuk mencipta tak terpahami sama seperti adanya Dia. namun demikian orang seperti ini mau menerima pendapat-pendapat para ahli geologi yang berlawanan dengan tulisan nabi Musa. dengan menyatakan bahwa semuanya itu sangat kabur sehingga kita tidak dapat memahaminya. betapa tidak masuk akal untuk menerima sekadar sangkaan-sangkaan sehubungan dengan apa yang tidak dinyatakan-Nya! "Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Boleh jadi tidak salah mengadakan spekulasi lebih jauh daripada apa yang dinyatakan oleh Firman Allah." Ulangan 29:29.terciptanya bumi ini adalah diakibatkan oleh sebab alamiah. Banyak orang yang menentang penyelidikan akan nubuatan-nubuatan. tetapi bilamana orang-orang yang mengaku berilmu itu mempelajari pokok-pokok pelajaran itu semata-mata dari sudut pandangan manusia. ilmu mengungkapkan Tinggi. akan tersesat di dalam usahanya untuk mempelajari hubungan antara ilmu pengetahuan dan inspirasi. tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selamalamanya. jikalau tidak dituntun oleh Firman Tuhan di dalam penyelidikan mereka. untuk menentang ajaran-ajaran Alkitab yang jelas itu. Bagaimana Allah menyelesaikan pekerjaan penciptaan pengetahuan tidak pernah manusia dinyatakannya tidak rahasia-rahasia Yang Maha akan kepada mampu manusia. Oleh karena Khalik dan pekerjaan-Nya itu sangat jauh melebihi . Allah kita. Pikiran-pikiran yang paling hebat sekalipun. tetapi mereka yang meninggalkan Firman Allah dan mencoba untuk menjadikan prinsip-prinsip ilmiah sebagai penyebab daripada hasil pekerjaan Allah sedang hanyut tanpa peta ataupun kompas di tengah-tengah samudera yang tidak diketahui.

Manusia menyangkal dibatasi atau oleh mengabaikan adanya Allah. Perhatian kita ditarik kepada hal-hal ini. akan melangkah lebih jauh lagi. dan meragukan akan adanya Allah. untuk menunjukkan kepada kita betapa banyaknya. Mereka yang meragukan kebenaran catatan-catatan Perjanjian Lama dan Baru. tetapi bilamana itu dipahami dengan baik. Pendapat yang hukum-hukum-Nya umum adalah bahwa Allah sendiri. bahwa pikiran manusia. oleh karena ketidak sempurnaan pengertian mereka baik tentang ilmu pengetahuan ataupun inspirasi. dan mereka . pengetahuan dan ilham adalah sependapat. bisa mengaku bahwa mereka telah menemukan pertentangan-pertentangan antara keduanya. dan satu teori ilmu geologi yang benar tidak akan pernah mengaku telah mendapati hal-hal yang bertentangan dengan tulisan-tulisannya itu. mereka pun dibiarkan kandas di atas batu karang sifat tidak percaya. Di dalam Firman Allah banyak pertanyaan yang ditanyakan yang tidak akan pernah dapat dijawab oleh orang-orang yang paling pintar sekalipun. Tetapi orang-orang yang berilmu berpikir bahwa mereka dapat memahami hikmat Allah. tidak dapat memahami dengan sepenuhnya. maka mereka menganggap bahwa sejarah Alkitab itu tidak dapat dipercaya. Pengetahuan manusia adalah satu penuntun yang tidak dapat diandalkan. apa yang telah dilakukan-Nya dan dapat diperbuat-Nya.pemikiran manusia sehingga mereka tidak sanggup untuk menerangkannya melalui hukum-hukum Alam. sekalipun dari perkara-perkara yang sehari-hari. Segala kebenaran baik di dalam alam ataupun ilham. adalah sesuai dengan dirinya di dalam segala pernyataannya. mereka merasa dapat menerangkan segala sesuatu. sekalipun tentang cara kerja Roh-Nya di dalam hati manusia. Musa menulis di bawah pimpinan Roh Allah. Harus ada satu kepercayaan yang teguh akan kuasa Ilahi dari Sabda Allah yang suci itu. Orang-orang yang tidak percaya yang membaca Alkitab sekadar untuk mencari-cari kesalahan. Orang seperti ini telah kehilangan kesederhanaan iman. dan kemudian setelah kehilangan jangkar. dengan segala hikmat yang dibanggakannya itu. Alkitab janganlah diuji oleh pendapat manusia tentang ilmu pengetahuan.

melainkan Ia senantiasa menggunakan hukum-hukum-Nya itu sebagai alat-Nya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu. Sehubungan dengan dunia ini. . satu kuasa yang aktif yang bekerja di dalam dan melalui hukum-hukum-Nya. terhadap mana Allah sendiri tidak dapat campur tangan." Nehemia 9:6." Yohanes 5:17. ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya. Sebagaimana lazim digunakan. Alam adalah hamba Khaliknya. dan bumi dengan segala yang ada di atasnya. Allah tidak meniadakan hukum-hukum-Nya atau bekerja dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang-Nya. Ini adalah ilmu pengetahuan yang palsu dan tidak didukung oleh Firman Allah. Mereka tidak mempercayai hukum-hukum Allah hal-hal atau yang gaib. Orang-orang Lewi. pekerjaan Allah telah selesai. tetapi sama sekali di luar pemikiran manusia. Kristus berkata. Di dalam alam ini Allah Bapa dan Anak senantiasa bekerja. maka Aku pun bekerja juga.pun tidak lagi menghormati nama-Nya atau takut akan kuasa-Nya. tetapi betapa luasnya daerah di mana Khalik dapat bekerja selaras dengan hukum-hukum-Nya sendiri. . . Banyak yang mengajarkan bahwa benda mempunyai kuasa yang sangat menentukan—-bahwa ada sesuatu yang tertentu yang diberikan kepada benda dan kemudian dengan sendirinya benda itu beraksi melalui tenaga yang terkandung di dalamnya. kuasa-Nya karena yang tidak tidak mengerti terbatas untuk melaksanakan kehendak-Nya melalui hal-hal itu. Tetapi tenaga-Nya masih tetap diberikan untuk mendukung benda-benda yang telah dijadikan-Nya. satu hadirat. Karena "pekerjaan-Nya sudah selesai sejak dunia dijadikan. istilah "hukum alam" itu mencakup apa yang telah didapati oleh manusia sehubungan dengan hukum-hukum yang memerintah dalam dunia alam." Ibrani 4:3. "Bapa-Ku bekerja sampai sekarang ini. di dalam nyanyian rohani mereka yang dicatat oleh Nehemia berkata: "Hanya Engkau adalah Tuhan! Engkau telah menjadikan langit. Bukanlah oleh satu alat yang ada pada satu waktu telah digerakkan lalu bekerja seterusnya dengan tenaganya sendiri di mana nadi berdenyut. Alam menyaksikan adanya satu pikiran. . paru-paru kembang . dan bahwa cara kerja alam ini dijalankan sesuai dengan hukum yang tetap.

Semua ilmu pengetahuan yang benar selaras dengan pekerjaan-Nya." Mazmur 104:20. apabila Apabila Engkau Engkau membuka tangan-Mu. dan mengeluarkan angin dari perbendaharaanNya. Tangan Allah memimpin planet-planet serta memeliharakan mereka dalam peredarannya yang teratur di angkasa raya." Yesaya 40:26. Kisah 17:28. semua pendidikan yang benar menuntun kepada penurutan terhadap pemerintahan-Nya. Ia "membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput" (Mazmur 147:8). Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi." Yeremia 10:13. Adalah melalui kuasa-Nya di mana tanaman bertumbuh. "Semua binatang-binatang yang ada di dalam hutan . sambil memanggil nama mereka sekaliannya. memungutnya. . daun-daun bermunculan dan bunga-bunga berkembang. . "Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Satupun tiada yang tak hadir. Ia membuat kilat serta dengan hujan. Bukanlah oleh satu tenaga yang terkandung di dalam alam ini di mana tiap tahun bumi ini mengeluarkan kelimpahan hasilnya dan bergerak mengelilingi matahari. mereka kenyang oleh kebaikan. Dengan kata-kata yang indah pemazmur berkata." Mazmur 147:16. menderulah bunyi air di langit. Ia "menyuruh segenap tentara mereka ke luar." dan setiap makhluk hidup. mulai dari serangga yang terkecil hingga kepada manusia tiap-tiap hari bergantung kepada-Nya. supaya diberikan memberikannya. melainkan setiap tarikan napas. 28. Tuhan adalah dasar segala sesuatu. "Apabila Ia memperdengarkan suara-Nya. setiap denyutan jantung merupakan satu bukti tentang pemeliharaan yang mencakup semuanya itu dari Dia yang di dalamnya "kita hidup. mendapat makanan dari Allah. Firman-Nya mengendalikan alam ini: Ia menutupi langit dengan awan-awan serta menyediakan hujan bagi bumi.kempis. 27. "Semuanya menantikan Engkau. Ilmu pengetahuan membuka keajaiban-keajaiban yang baru kepada pandangan kita: ia meluncur naik ke angkasa dan menyelidiki kedalaman-kedalaman yang baru: tetapi ia tidak pernah membawa sesuatu dari hasil penyelidikannya . kita bergerak". dan oleh-Nya lembah-lembah menjadi subur. 21. oleh sebab Ia Maha kuasa dan Maha kuat. makanan mereka pada waktunya.

"Dapatkah engkau memahami Mahakuasa? hakikat Allah. Manusia bisa terus-menerus menyelidiki. terus-menerus belajar tetapi akan selalu ada sesuatu yang di luar batas pemikirannya. Penulis yang suci itu berkata." Roma 1: 20." Mazmur 19:2. Namun demikian benda-benda yang telah dijadikan itu menyaksikan tentang kuasa dan kebesaran Allah. . dan lebih luas dari pada samudera. dan mempunyai kepercayaan yang disertai pengetahuan akan Firman-Nya.yang berlawanan dengan kenyataan Ilahi. dapat nampak kepada pikiran dari karya-Nya sejak dunia diciptakan. dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan-Nya. Mereka yang menjadikan Firman yang tertulis itu sebagai penasihat mereka akan mendapatkan di dalam ilmu pengetahuan satu penolong untuk mengerti akan Allah. "Sebab apa yang tidak nampak dari pada-Nya. Tingginya menyelami seperti batas-batas langit--apa yang kekuasaan dapat Yang kaulakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati--apa yang dapat kauketahui? Lebih panjang dari pada bumi ukurannya. Otak yang paling cerdas yang ada di atas muka bumi ini tidak akan dapat memahami Allah." Ayub 11:7-9. sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ketidaktahuan bisa saja berusaha mendukung pendapat palsu tentang Allah melalui ilmu pengetahuan. yaitu kekuatan-Nya yang kekal dan keilahian-Nya. Dengan demikian kita dituntun untuk menyembah Khalik itu. Tidak ada pikiran manusia yang terbatas itu yang dapat memahami sepenuhnya akan adanya kuasa hikmat serta hasil-hasil ciptaan Yang Tidak Terbatas itu. tetapi buku alam dan Firman yang tertulis itu. saling memberikan terang satu terhadap yang lainnya. "Langit menceritakan kemuliaan Allah.