You are on page 1of 20

LOGO

SEKOLAH

Nama Sekolah

KAJIAN KES

ARAHAN KEPADA GURU:
1. Pentaksiran ini mengandungi satu tugasan.
2. Tugasan disertakan dengan Panduan Rubrik.
3. Murid dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut
berdasarkan kriteria rubrik yang ditetapkan.

TUGASAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3
TERHAD

2

TERHAD

BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI (23)
TAHUN 2014
1.0

ARAHAN KEPADA GURU
1.1

Memastikan pelajar melaksanakan tugasan ini mengikut tempoh yang
ditetapkan.

1.2

Dijalankan secara one off mengikut jadual yang ditetapkan.

1.3

Merancang pelaksanaan dan penilaian tugasan mengikut masa yang
ditetapkan.

1.4

Memberi taklimat kepada calon mengenai tugasan dan perinciannya.

1.5

Membimbing calon bagi menentukan kerangka dan sumber dalam
melaksanakan tugasan.

1.6

Hasil kerja mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru
daripada mana-mana pihak. Anda tidak dibenarkan melakukan plagiat.
Plagiat adalah mengambil hasil kerja orang lain sepenuhnya atau
sebahagian daripadanya dan menjadikannya sebagai hasil kertja
sendiri. Sekiranya anda mengambil petikan atau grafik dari sumber lain
hendaklah menyatakan sumber rujukannya. Jika anda didapati
melakukan plagiat anda boleh digagalkan atau diberikan gred F.

1.7

Guru dilarang menyediakan jawapan kepada murid.

1.8

Tiada tugasan ulangan dan peruntukkan masa tambahan .

1.9

Merujuk Kerangka Pelaksanaan Tugasan (Lampiran 1) dan Panduan
Rubrik Penskoran (Lampiran 2) yang disediakan sebagai panduan
untuk membimbing murid menghasilkan tugasan yang baik bagi
mendapat skor cemerlang.

1.10 Memastikan calon mementingkan aspek tatabahasa dalam penulisan.
1.11 Memastikan calon menulis sumber rujukan dengan betul (Lampiran 3).
1.12 Memperakukan tugasan murid dalam Borang Akuan Pengesahan
(Lampiran 4).
1.13 Memeriksa dan memberi skor kepada hasil tugasan calon berpandukan
rubrik penskoran yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan. Skor
hendaklah dimasukkan ke dalam borang (Lampiran 5) yang disediakan
oleh Lembaga Peperiksaan.
1.14 Gred calon hendaklah dihantar ke Lembaga Peperiksaan.
TERHAD

Sekiranya anda mengambil petikan atau grafik dari sumber lain hendaklah menyatakan sumber rujukannya.2 Penghasilan tugasan ini dalam tempoh enam waktu pengajaran dan pembelajaran dalam bulan Julai 2014.6 Aktiviti mencari dan mengumpul maklumat boleh dilakukan di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. 2. 2.4 Melaksanakan semua tugasan mengikut format penulisan yang ditetapkan. 2. 2.0 ARAHAN KEPADA CALON 2. 2. 2.13 Pentaksiran / penilaian proses kerja calon dilakukan sepanjang masa tugasan dilaksanakan.3 TERHAD 2. 2.12 Hasil kerja mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak. TERHAD .1 Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 mata pelajaran Geografi wajib dilaksanakan oleh calon Tingkatan 3 tahun 2014.5 Gunakan Kerangka Pelaksanaan Tugasan (Lampiran 1) sebagai panduan untuk melaksanakan tugasan dengan baik dan mendapat skor cemerlang. 2.3 Penulisan dan penghasilan tugasan ini hendaklah dilaksanakan di sekolah dan mendapatkan bimbingan guru dalam melaksanakan tugasan ini. Anda tidak dibenarkan melakukan plagiat. 2.8 Digalakkan untuk menyertakan foto / gambar / rajah / grafik yang bersesuaian untuk menjelaskan lagi hasil kajian. 2.10 Menulis sumber rujukan dengan betul (Lampiran 3).9 Digalakkan supaya menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk mencari dan mengumpul fakta. Plagiat adalah mengambil hasil kerja orang lain sepenuhnya atau sebahagian daripadanya dan menjadikannya sebagai hasil kertja sendiri. 2.7 Boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah dibuat secara individu.15 Bonus 3 markah akan diberikan jika anda mematuhi aspek tatabahasa dalam penulisan. 2. Jika anda didapati melakukan plagiat anda boleh digagalkan atau diberikan gred F.11 Hasil tugasan mestilah ditulis dengan tangan.14 Memperakukan tugasan dalam Borang Akuan Pengesahan (Lampiran 4). 2. 2.

3 Kesan fenonema cuaca dan iklim tersebut kepada manusia dan alam sekitar di kawasan kajian. TUGASAN TAMAT TERHAD .1 Konsep dan takrifan fenomena cuaca dan iklim yang dikaji.4 Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kejadian fenomena tersebut. 3. 3. 3.2 Faktor atau punca kejadian fenomena cuaca dan iklim tersebut.4 TERHAD 3. Kajian kes tersebut haruslah merangkumi perkara berikut: 3.0 JENIS TUGASAN: KAJIAN KES Tugasan: Calon dikehendaki menjalankan kajian kes tentang satu fenomena cuaca dan iklim (banjir kilat / banjir / jerebu / kesan rumah hijau / pulau haba / hujan asid) yang berlaku di sekitar tempat tinggal calon atau di kawasan sekolah.

 Idea utama  Maklumat Tafsiran: (a) Konsep (5 markah) (b) Punca (15 markah)  Fakta  Menghuraikan konsep dengan tepat dan betul berserta contoh. tepat dan realistik mempamerkan sikap bersungguhsungguh.  Kesan  Langkah 3 Grafik (10 markah)  Tajuk  Grafik mengikut susunan yang betul. (20 markah)  Punca  Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber dengan menggunakan kaedah yang relevan dan menyatakan sumber rujukan.  Keseluruhan data dan maklumat adalah relevan dan asli.  Menghuraikan punca kejadian yang berkaitan dengan jelas dan teratur serta menunjukkan keaslian dan kritis  Huraian  Contoh (c) Kesan (20 markah)  Fakta  Menghuraikan kesan kejadian yang berkaitan dengan jelas dan teratur serta menunjukkan keaslian  Huraian  Contoh (d) Langkah (20 markah)  Cadangan relevan dan huraian sangat tepat  Idea kreatif dan kritis  Rasional TERHAD .5 TERHAD Lampiran 1 4. lengkap dan kritis. Memperoleh maklumat daripada pelbagai sumber. – Penentuan kaedah kajian (10 markah) 2 Mengumpul maklumat menggunakan kaedah yang sesuai.0 KERANGKA PELAKSANAAN TUGASAN BIL 1 PERKARA – Jadual kerja – Pengagihan kerja – Objektif kajian HURAIAN  Menyediakan perancangan yang sangat lengkap.

Objektif kajian . Sebahagian data dan maklumat adalah relevan dan asli. Memperoleh maklumat daripada pelbagai sumber  Punca  Kesan  Langkah Proses Awal (20 markah) 15 – 20 10 – 14 05 – 09 01 – 04 Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber dengan menggunakan kaedah yang relevan dan menyatakan sumber rujukan. Menyediakan perancangan yang lengkap dan tepat dan realistik. Menyediakan perancangan yang kurang lengkap Menyediakan perancangan tidak lengkap RUBRIK BIL 2 KRITERIA Mengumpul maklumat menggunakan kaedah yang sesuai. TERHAD .6 TERHAD Lampiran 2 PANDUAN RUBRIK TUGASAN RUBRIK BIL 1 KRITERIA .Pengagihan kerja . Maklumat tidak lengkap dan tidak menunjukkan keaslian. Keseluruhan data dan maklumat adalah relevan dan asli.Penentuan kaedah kajian Perancangan (10 markah) 08 – 10 06 – 07 03 – 05 01 – 02 Menyediakan perancangan yang sangat lengkap.Jadual kerja . Maklumat yang diberikan terhad dan kurang relevan dan keaslian. tepat dan realistik mempamerkan sikap bersungguhsungguh. Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber dengan menggunakan kaedah yang releven.

Menerangkan konsep secara tepat tanpa contoh.7 TERHAD RUBRIK BIL KRITERIA Laporan Akhir (70 markah) 3 Grafik (10 markah)  Tajuk  Idea utama  Maklumat Tafsiran (a) Konsep (5 markah) (b) Punca (15 markah)  Fakta  Huraian  Contoh (c) Kesan (20 markah)  Fakta  Huraian  Contoh (d) Langkah (20 markah)  Idea kreatif dan kritis  Rasional 08 – 10 06 – 07 03 – 05 01 – 02 Grafik mengikut susunan yang betul. 05 04 02 – 03 01 Menghuraikan konsep dengan tepat dan betul berserta contoh. Grafik tidak mengikut susunan yang betul dan tidak lengkap. Menghuraikan kesan kejadian yang berkaitan tetapi tidak lengkap Menyenaraikan kesan kejadian yang berkaitan 15 – 20 10 – 14 05 – 09 01 – 04 Cadangan relevan dan huraian sangat tepat Cadangan relevan tetapi huraian kurang tepat Menyatakan konsep secara ringkas. Cadangan kurang relevan dan huraian tidak tepat Menyatakan konsep yang kurang tepat. 10 – 15 06 – 09 03 – 05 01 – 02 Menghuraikan punca kejadian yang berkaitan dengan jelas dan teratur serta menunjukkan keaslian dan kritis Menghuraikan punca kejadian yang berkaitan dengan jelas serta menunjukkan keaslian Menghuraikan punca kejadian yang berkaitan tetapi tidak lengkap Menyenaraikan punca kejadian yang berkaitan 15 – 20 10 – 14 05 – 09 01 – 04 Menghuraikan kesan kejadian yang berkaitan dengan jelas dan teratur serta menunjukkan keaslian Menghuraikan kesan kejadian yang berkaitan dengan jelas serta menunjukkan keaslian. lengkap dan kritis. Cadangan kurang relevan dan tiada huraian TERHAD . Grafik tidak mengikut susunan yang betul dan kurang lengkap. Grafik mengikut susunan yang betul dan lengkap.

Tapak Ekskavasi Tingkayu. 17 Jun 1992. Tapak Ekskavasi Gua Niah. Sarawak. Mohamad Noordin Sopiee. Pusat Dagangan Dunia Putra. Ishak bin Tadin. Sabah.Vol 1. Orang Sumber Encik Ismail bin Mohd Kassim. Kunak. April 1979. No 21. Kuala Lumpur:Utusan Publications and Distributors Sdn. “Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara” dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah. Taman Beringin 52000 Kuala Lumpur.1967.1960. Jalan Lundu 7. Miri. Menara Dato’ Onn. “Dato’ Onn and Malay Nationalism 1946-1951”. 45 Jalan Tun Ismail. dalam JSEAH. Taman Sri Gombak. Ensiklopedia Tajuk. 68100 Selangor.Bhd. Sejarah Malaysia 1400-1963. Arkib Negara Malaysia. Akhbar Utusan Malaysia. No 7. Jalan SG 1/ 30. TERHAD . From Malayan Union to Singapore Separation: Political Unifacation in the Malaysia Region 1945 -1965. 57 tahun. Niah. Melawat Tempat Kajian Pejabat Pelancongan Malaysia. 43 tahun. Bil 8. Jurnal Ahmad Masjidin. jilid dan tahun.8 TERHAD Lampiran 3 CONTOH PENULISAN SUMBER RUJUKAN Buku Lofti Ismail. halaman 5. Jalan Duta. Puan Hamidah binti Daudshah. 50568 Kuala Lumpur.1988. Tingkat 17.Mac 1960. 50480 Kuala Lumpur. Kuala Lumpur:Universiti Malaya Press.

Radio Tajuk program.htm http://cikgu. rangkaian. masa. rangkaian.com/kamashara/unionsm. masa. Sumber lain: Jenis sumber.htm TERHAD .geocities. Televisyen Tajuk program.htm http://www.net/edisimerdeka/sejarah. terbitan. Majalah Nama majalah.com/tokohagung/TokohPMTunkuAbdul Rahman. tahun. tarikh.TERHAD 9 VCD Tajuk program.php3. tarikh. tarikh. alamat/punca sumber. Internet http://geocities.

grafik dan gambar rajah yang dinyatakan sumber rujukannya.10 TERHAD Lampiran 4 PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT 3) BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI TAHUN 2014 BORANG AKUAN PENGESAHAN PERAKUAN CALON TENTANG KETULENAN TUGASAN Saya memperakui bahawa tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri. RESPONDEN NAMA TANDATANGAN TARIKH Murid Pentaksir (Guru) Ketua pentaksir Sekolah / Pentaksir Luar TERHAD . melainkan petikan.

............................................................................... Tugasan : . Nama Calon : ...............................................11 TERHAD Lampiran 5 PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT 3) BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI TAHUN 2014 BORANG PENTAKSIRAN INDIVIDU Nama Sekolah : ........... Kad Pengenalan Angka Giliran BIL KRITERIA 1 Perancangan (10 peratus) 2 Proses Awal (20 peratus) 3 Laporan Akhir (70 peratus) *SKOR CATATAN JUMLAH GRED TERHAD ........................................................... No............................................................................................................................................ Tingkatan : .................................................................................

LOGO SEKOLAH Nama Sekolah KAJIAN KES ARAHAN KEPADA CALON: 1. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan tersebut berdasarkan kriteria rubrik yang ditetapkan. TERHAD . 3. Tugasan disertakan dengan Panduan Rubrik. Pentaksiran ini mengandungi satu tugasan. 2.

1.6 Aktiviti mencari dan mengumpul maklumat boleh dilakukan di luar waktu pengajaran dan pembelajaran. Jika anda didapati melakukan plagiat anda boleh digagalkan atau diberikan gred F.12 Hasil kerja mestilah merupakan hasil usaha sendiri dan tidak ditiru daripada mana-mana pihak. 1. Sekiranya anda mengambil petikan atau grafik dari sumber lain hendaklah menyatakan sumber rujukannya. Plagiat adalah mengambil hasil kerja orang lain sepenuhnya atau sebahagian daripadanya dan menjadikannya sebagai hasil kertja sendiri.2 TERHAD TUGASAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI (23) TAHUN 2014 1.5 Gunakan Kerangka Pelaksanaan Tugasan (Lampiran 1) sebagai panduan untuk melaksanakan tugasan dengan baik dan mendapat skor cemerlang.9 Digalakkan supaya menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) untuk mencari dan mengumpul fakta. 1. TERHAD .4 Melaksanakan semua tugasan mengikut format penulisan yang ditetapkan. 1.10 Menulis sumber rujukan dengan betul (Lampiran 3) 1. 1.11 Hasil tugasan mestilah ditulis dengan tangan. Anda tidak dibenarkan melakukan plagiat.3 Penulisan dan penghasilan tugasan ini hendaklah dilaksanakan di sekolah dan mendapatkan bimbingan guru dalam melaksanakan tugasan ini.1 Tugasan Pentaksiran Tingkatan 3 mata pelajaran Geografi wajib dilaksanakan oleh calon Tingkatan 3 tahun 2014. 1. 1. 1.8 Digalakkan untuk menyertakan foto / gambar / rajah / grafik yang bersesuaian untuk menjelaskan lagi hasil kajian.2 Penghasilan tugasan ini dalam tempoh enam waktu pengajaran dan pembelajaran dalam bulan Julai 2014.7 Boleh melaksanakan kajian secara berkumpulan tetapi hasil kerja mestilah dibuat secara individu.0 ARAHAN KEPADA CALON 1. 1. 1.

TERHAD 3 1.14 Memperakukan tugasan dalam Borang Akuan Pengesahan (Lampiran 4). 1.13 Pentaksiran / penilaian proses kerja calon dilakukan sepanjang masa tugasan dilaksanakan.15 Bonus 3 markah akan diberikan jika anda mematuhi aspek tatabahasa dalam penulisan. 1. TERHAD .

2.2 Faktor atau punca kejadian fenomena cuaca dan iklim tersebut.3 Kesan fenonema cuaca dan iklim tersebut kepada manusia dan alam sekitar di kawasan kajian.0 JENIS TUGASAN: KAJIAN KES Tugasan: Calon dikehendaki menjalankan kajian kes tentang satu fenomena cuaca dan iklim (banjir kilat / banjir / jerebu / kesan rumah hijau / pulau haba / hujan asid) yang berlaku di sekitar tempat tinggal calon atau kawasan sekolah.1 Konsep dan takrifan fenomena cuaca dan iklim yang dikaji. 2. TUGASAN TAMAT TERHAD . Kajian kes tersebut haruslah merangkumi perkara berikut: 2.4 Mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kejadian fenomena tersebut. 2.4 TERHAD 2.

.  Punca  Kesan  Langkah TERHAD .Penentuan kaedah kajian HURAIAN BIL PERKARA Proses Awal (20 markah) 2 Mengumpul maklumat menggunakan kaedah yang sesuai.Pengagihan kerja Menyediakan perancangan yang sangat lengkap.Objektif kajian . Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber dengan menggunakan kaedah yang relevan dan menyatakan sumber rujukan.0 KERANGKA PELAKSANAAN TUGASAN HURAIAN BIL PERKARA Perancangan (10 markah) 1 . tepat dan realistik mempamerkan sikap bersungguh-sungguh.Jadual kerja . Memperoleh maklumat daripada pelbagai sumber Keseluruhan data dan maklumat adalah relevan dan asli.5 TERHAD Lampiran 1 3.

(5 markah) (b) Punca (15 markah)  Fakta  Huraian  Contoh (c) Kesan (20 markah)  Fakta  Huraian  Contoh (d) Langkah Menghuraikan punca kejadian yang berkaitan dengan jelas dan teratur serta menunjukkan keaslian dan kritis Menghuraikan kesan kejadian yang berkaitan dengan jelas dan teratur serta menunjukkan keaslian Cadangan relevan dan huraian sangat tepat (20 markah)  Idea kreatif dan kritis  Rasional TERHAD . Menghuraikan konsep dengan tepat dan betul berserta contoh. lengkap dan kritis.6 TERHAD HURAIAN BIL PERKARA Laporan Akhir (70 markah) 3 Grafik (10 markah)  Tajuk  Idea utama  Maklumat Tafsiran (a) Konsep Grafik mengikut susunan yang betul.

1960. Mohamad Noordin Sopiee. Kunak.1967. Tapak Ekskavasi Gua Niah. Kuala Lumpur:Utusan Publications and Distributors Sdn. Bil 8. Jurnal Ahmad Masjidin. halaman 5. 50568 Kuala Lumpur. 43 tahun. Akhbar Utusan Malaysia. Jalan SG 1/ 30. From Malayan Union to Singapore Separation: Political Unifacation in the Malaysia Region 1945 -1965. Pusat Dagangan Dunia Putra. Sarawak. No 21. “Dato’ Onn and Malay Nationalism 1946 -1951”. Sejarah Malaysia 1400-1963. Arkib Negara Malaysia. No 7. 57 tahun. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press. Menara Dato’ Onn. Sabah. Vol 1.Bhd. Jalan Duta.7 TERHAD Lampiran 3 CONTOH PENULISAN SUMBER RUJUKAN Buku Lofti Ismail. 68100 Selangor. 45 JalanTun Ismail. Niah. dalam JSEAH. April 1979. Puan Hamidah binti Daudshah. Melawat Tempat Kajian Pejabat Pelancongan Malaysia. Miri. Tingkat 17. Taman Sri Gombak. Taman Beringin 52000 Kuala Lumpur. jilid dan tahun. “Malayan Union Dalam Ruangan Akhbar Warta Negara” dalam Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah. Ishak bin Tadin.1988. Orang Sumber Encik Ismail bin Mohd Kassim. 50480 Kuala Lumpur. Tapak Ekskavasi Tingkayu. 17 Jun 1992. TERHAD .Mac 1960. Jalan Lundu 7. Ensiklopedia Tajuk.

h tm http://www. Radio Tajuk program. Internet http://geocities.com/tokohagung/TokohPMTunkuAbdul Rahman.com/kamashara/unionsm. masa. tarikh. rangkaian. Televisyen Tajuk program. masa.net/edisimerdeka/sejarah. tarikh. Majalah Nama majalah.php3.htm http://cikgu.htm TERHAD . terbitan.TERHAD 8 VCD Tajuk program.geocities. tarikh. tahun. Sumber lain: Jenis sumber. alamat/punca sumber. rangkaian.

grafik dan gambar rajah yang dinyatakan sumber rujukannya.9 TERHAD Lampiran 4 PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PT 3) BAGI MATA PELAJARAN GEOGRAFI TAHUN 2014 BORANG AKUAN PENGESAHAN PERAKUAN CALON TENTANG KETULENAN TUGASAN Saya memperakui bahawa tugasan ini adalah hasil kerja saya sendiri. melainkan petikan. RESPONDEN NAMA TANDATANGAN TARIKH Murid Pentaksir (Guru) Ketua pentaksir Sekolah / Pentaksir Luar TERHAD .