Imam Malik bin Anas (93H – 179H

)
Imam Ahli Madinah
Nama dan Nasab Beliau :
Beliau adalah Al-Imam Abu Abdillah Malik bin Anas bin bin Malik bin Abi
Amir bin Amr bin Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin bin Amr bin Harits
Dzu Ashbah bin Auf bin Malik bin Zaid bin Syaddad bin Zur’ah Himyar AlAshghar Al-Himyari kemudian Al-Ashbahi Al-Madani.
Ibu beliau adalah Aliyah bintu Syarik Al-Azdiyyah.
Kelahiran Beliau :
Beliau dilahirkan pada tahun 93 H di Madinah.
Sifat-sifat Beliau:
Beliau berwajah tampan, berkulit putih kemerah-merahan, berperawakan
tinggi besar, berjenggot lebat, pakaiannya selalu bersih, suka berpakaian
berwarna putih, jika memakai imamah sebagian diletakkan di bawah
dagunya dan ujungnya diuraikan di antara kedua pundaknya. Beliau selalu
memakai wangi-wangian dari misk dan yang lainnya. Beliau masyhur
dengan kecerdasan, keshalihan, keluhuran jiwanya, dan kemuliaan
akhlaknya.
Pertumbuhan Beliau dan Guru-guru Beliau :
Beliau menuntut ilmu ketika masih berusia belasan tahun, ketika berusia
21 tahun beliau sudah mencapai tingkatan berfatwa dan bermajelis.
Banyak para ulama yang mengambil ilmu riwayat dari beliau ketika masih
begitu muda.
Banyak para penuntut ilmu dari segala penjuru datang kepada beliau
pada akhir daulah Abu Ja’far Al-Manshur dan bertambah banyak pada
kekhilafahan Harun Ar-Rasyid hingga beliau wafat.
Beliau mengambil ilmu dari Nafi Maula Ibnu Umar, Sa’id Al-Maqburi, Amir
bin Abdullah bin Zubair, Ibnul Munkadir, Az-Zuhri, Abdullah bin Dinar dan
banyak lagi dari selain mereka yang jumlahnya melebihi 1400 orang.
Murid-murid Beliau :
Di antara guru-guru beliau yang mengambil riwayat dari beliau adalah
paman beliau Abu Suhail bin Abi Amir, Yahya bin Abi Katsir, Az-Zuhri,
Yahya bin sa’id, Yazid bin Had, Zaid bin Abi Unaisah, Umar bin Muhammad
bin Zaid, dan selain mereka.
Di antara murid-murid beliau adalah Ma’mar bin Rasyid, Ibnu Juraij, Abu
Hanifah, Asy-Syafi’i, Amr bin Harits, Al-Auza’i, Syu’bah, Sufyan Ats-Tsauri,
Abdullah bin Mubarak, Abdul Aziz Ad-Darawardi, Ibnu Abi Zinad, Ibnu
Ulayyah, Yahya bin Abi Zaidah, Abu Ishaq Al-Fazari, Muhammad bin Hasan
Asy- Syaibani, Abdurrahman bin Qasim, Abdurrahman bin Mahdi, Ma’n bin

Nu’man bin Abdussalam. . Yahya Al-Qaththan. dan selain mereka. Musa bin Thariq.Isa. Abdullah bin Wahb. Walid bin Muslim. Waki’ bin Jarrah.