You are on page 1of 7

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5 2012
NAMA

:___________________

KELAS

:_______________

A. Bulatkan jawapan yang betul.
1. Apabila Mei Keng dituduh mencuri buku kawannya, dia sanggup
mempertahankan ________________ dengan memberikan bukti-bukti
yang nyata.
A. maruah diri
C. anggota diri
B. muka diri
D. saiz diri
2. Tuak yang biasanya dijamu semasa pelawat melawat ke rumah panjang
boleh ditukar kepada minuman jenis lain untuk menjaga ______________
masyarakat beragama lain.
A. maruah
C. sensitiviti
B. kesihatan
D. keadaan
3. Abby bertukar-tukar hadiah dengan anggota anggota keluarga lain pada
___________________.
A. Hari Thaipusam
C. Hari Ponggol
B. Hari Deepavali
D. hari Krismas
4. Upacara pengkebumian penganut agama lain perlu difahami dan
_____________ walaupun ritualnya berbeza dan kadangkala bercanggah
dengan amalan agama kita.
A. dijaga
C. dihormati
B. dituruti
D. ditakuti
5. Samad ________________ dengan kesesakan lalu lintas semasa
perayaan Thaipusam di Batu Caves.
A. bertoleransi
C. geram
B. senyap
D. marah
6. Muthusamy hanya makan nasi dan sayur-sayuran pada hari Selasa dan
Jumaat. Amalan ini dilakukan oleh segolongan penganut agama
_________________.
A. Islam
B. Buddha

C. Kristian
D. Hindu

7. Khairuddin __________________ berjumpa dengan guru besar untuk
menerangkan kedudukan dirinya yang tidak bersalah dalam kes kecurian di
kantin sekolah.
1 | Page

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

A. dipaksa
B. susah

C. rela
D. tidak mahu

Soalan 8 hingga soalan 14 adalah berdasarkan pernyataan dibawah ini.
i.
Agama Islam
ii.
Agama Buddha
iii.
Agama Kristian
iv.
Agama Hindu
v.
Agama Tao
vi.
Agama Sikh
vii.
Kepercayaan animisme
8. Penganutnya diwajibkan sembahyang lima kali sehari.
A. i
C. iii
B. ii
D. iv
9. Penganutnya percaya terhadap adanya kuasa pada batu, pokok dan objek
alam yang lain.
A. iv
C. vi
B. v
D. vii
10. Penganutnya bermeditasi di tempat ibadat.
A. i
C. iii
B. ii
D. iv
11. Penganut lelaki memakai serban dan penganut perempuan memakai
selendang.
A. iv
C. vi
B. v
D. vii
12. Penganutnya bertukar-tukar hadiah semasa musim perayaan.
A. i
C. iii
B. ii
D. iv

13. Penganutnya memberikan penekanan terhadap keseimbangan alam dan
manusia.
A. iv
C. v
B. vi
D. vii
14. Penganutnya meletakkan ‘tilak’ pada dahi selepas sembahyang.
A. i
C. ii
B. iii
D. iv
2 | Page

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

15. Laxman suka melayari internet pada waktu lapang kerana internet
membolehkannya memperoleh banyak ___________________.
A. maklumat
C. gambar
B. kawan
D. permainan
16. Sekiranya kkita telah melakukan sesuatu kesalahan, kita perlu
______________ kesalahan tersebut.
A. melupakan
C. mengakui
B. mengingati
D. menerima
17. Salah satu amalan terpuji yang dituntut oleh agama Sharon ialah saling
______________ dan memaafkan individu yang telah insaf.
A. menyayangi
C. memarahi
B. membenci
D. menegur
18. Sikap ________________ adalah amalan yang terpuji bagi individu yang
ingin berjaya dalam hidupnya.
A. mulia
C. kasih sayang
B. dedikasi
D. bertimbang rasa
19. Amalan berfikiran _____________ dan memikirkan kepentingan orang
lain akan melahirkan masyarakat penyayang.
A. negatif
C. kecantikan
B. kebersihan
D. kemegahan
20.Penjagaan kesihatan dan ________________ diri adalah tuntutan setiap
agama di dunia.
A. pengetahuan
B. kebersihan

C. kecantikan
D. kemegahan
/20M

B.

Lengkapkan rajah berikut dengan jawapan yang betul.

Tidak dibenarkan menyapu lantai pada pagi Tahun Baru Cina.
Wajib membasuh anggota badan sebelum sembahyang.
Perlu mencuci kaki sebelum memasuki perkarangan kuil.
Menutup kepala sebelum memasuki tempat ibadat.
Perayaan diadakan selepas musim menuai padi sebagai tanda
kesyukuran.

3 | Page

Kepercayaan pelbagai kaum di Malaysia

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

1.

Masyarakat Melayu

2.

Masyarakat Cina

3.

Masyarakat India

4.

Masyarakat Iban dan
Kadazan

5.

\

Masyarakat Sikh

/
10M

C. Isikan tempat kosong dengan menggunakan perkataan yang disediakan.
menggangu

mencemarkan
kebaikan

berguna
menerima

menghantar

lemah agama

berhubung

keburukan

Internet sangat (1) _______________ kepada kita. Penggunaan Internet
membolehkan

kita

(2)

_______________

dan

(3)

_______________

maklumat dalam masa yang singkat. Maklumat tersebut boleh dihantar atau
diterima dalam bentuk teks, gambar atau grafik. Teknologi ini ada (4)
_______________

dan (5) _______________ nya. Internet membolehkan

kita melayari laman web bila-bila masa untuk mendapatkan maklumat atau (6)
4 | Page

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

_________________ dengan rakan. Meskipun demikian, Internet boleh
menyebabkan seseorang yang (7) _______________ pedoman hidup dan tidak
kuat pegangan (8) _______________ melayari laman web yang berunsur
negative. Hal ini akan (9) _______________ emosi dan (10) ______________
pemikiran.
/10M

D. Jawab soalan dibawah ini berdasarkan petikan yang telah kamu
lengkapkan di atas.
1. Mengapakah Internet sangat berguna kepada kita?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. Nyatakan satu kebaikan Internet.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. Nyatakan satu keburukan Internet.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
4. Bagaimanakah kita boleh menghindari laman web yang berunsur negatif?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
5. Apakah nilai yang harus ada pada seseorang murid yang menggunakan
Internet?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
/10M

E. Perhatikan cerita bersiri di bawah ini dan jawab soalan yang diberikan.

5 | Page

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

1. Bagaimanakah perasaan Joseph apabila mendapat pembaris baru dari
ayahnya?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. Pada pendapat kamu, mengapakah Carl menuduh Joseph mencuri
pembarisnya?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3. Apakah yang sepatutnya dilakukan oleh Joseph?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
4. Nyatakan nilai murni yang patut diamalkan oleh:
(a)
Joseph
__________________________________________________
(b)
Carl
__________________________________________________
5. Pada pandangan kamu,apakah kesudahan cerita ini?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
/10M

F. Fahami situasi dalam gambar dibawah di bawah ini dan jawab soalan
yang berikut.

6 | Page

PENDIDIKAN MORAL TAHUN 5

1. Jelaskan amalan yang dipraktikkan oleh watak-watak dalam di atas.
(a)
__________________________________________________
(b)
__________________________________________________
(c)
__________________________________________________
2. Nyatakan nilai yang diamalkan oleh setiap watak tersebut.
_______________________________________________________
3. Berikan tiga amalan yang dituntut oleh agama kamu.
(a)
__________________________________________________
(b)
__________________________________________________
(c)
__________________________________________________
4. Berikan tiga perbuatan yang dilarang oleh agama kamu.
(a)
__________________________________________________
(b)
__________________________________________________
(c)
__________________________________________________
/20M

Disediakan oleh,

Disemak dan disahkan oleh,

………………………………..
(Mohd Rizal Hadi b Rusli)
Ketua Panitia Pend. Moral
SK Danau Kota,
Kuala Lumpur

………………………………….
(Kasniza Jumari b Shamsir)
GPK Tadbir & Kurikulum
SK Danau Kota,
Kuala Lumpur

7 | Page