lµÀ±¸Ø ¶ª¶p嶥i q¸±¸±ÀµÀg Oµñ¶¢ÀB

£¶¨±ÀµÀ ¶ªÃWOµ
Sµg¶phµÀï¶pn¶¨h³
3
lɶ¢Áýï¶pn¶¨h³
4
¶¢ÃhµÅO¸ m¸ï¶ª´¢À
10
»ªlµèOµÀcºÝO¸ «ÒåhµñA
26
lɤ Oµ¶¢VµA
29
C±µØy¹ «ÒåhµñA
36
O½vOµ «ÒåhµñA
41
±¸iñ ¶ªÃOµåA
42
¶m¢¸±µä Y¶pA
46
¶ª¶p嶥i m¸ï¶ª
47
¶ª¶på ¶¥i m¸ï¶ª
54
¶pñlûµÈ¢Ã lû¸ï±ÀµÀB
57
l¼öj±ÀÇÃlû¸ï±ÀµÀB
71
hµÅj±ÀÇÃlû¸ï±ÀµÀB
81
VµhµÀ±Ðælû¸ï±ÀµÀB
88
¶pAVµÈ¢Ãlû¸ï±
100
¶¨©Òálû¸ï±ÀµÀB
¶ª¶påÈ¢Ãlû¸ï±ÀµÀB 116

C¶¨àÈ¢Ãlû¸ï±ÀµÀB
121
¶m¶¢È¢Ãlû¸ï±ÀµÀB
132
lµ¶¥È¢Ã lû¸ï±ÀµÀB
139
JO¸lµ¥Ñlû¸ï±ÀµÀB
145
l¸ölµ¥Ñlû¸ï±ÀµÀB
155
hµñ±ÀÇÃlµ¥¹lû¸ï±ÀµÀB 162
¶m¢¸°µ±¿ Y¶pA
¶ª¶p嶥j m¸ï¶ª
166
lɤ ¶ªÃOµåA
174
q¸ñlû¸nOµ ±µ¶¬¶ªïA 179
ËÈ¢OµÅiOµ ±µ¶¬¶ªïA 184
¶¢Àñ¼å ±µ¶¬¶ªïA
190
°µ¶¢Ã q¸ñ±µæ¶m
194
¶¢ÀAhµñ¶pÁ¶¨ê´¢À
195
¶¢ÀASµyµ´¢À
200
iñ¶¥i«Òåhµñ´¢À
209
D¶¥Û±µï«Òåhµñ´¢À 220
Sµgɶ¥ Sµñ¶¬ ¶m°µhµñ
±µÃ»pgº22

This version of dEvImAhAtmyam is rendered for
beginners. Complex “sandhis” are spelt out to facilitate
easy learning. Please report errors & omissions to
TellaPuli@yahoo.com
lɤ ¶¢Ã¶®hµîþï´¢À

¶pÁ¹±¸öASµA
Sµg¶pi lû¸ï¶m´¢À
¶¥ÀO¸ôAs±µlûµ±µA £¶¨ÀäA ¶¥¦¶¢±µäA
VµhµÀ±µÀíY´¢À |
¶pñ¶ª¶mé ¶¢lµ¶mA lû¸ï±ÀÉÀh³ ¶ª±µö
£ÈT¹é¶p¥¹Ahµ±ÀÉÀ ||
MA Sµg¸m¸A h¸ö Sµg¶piS³A ¶¬¢¸¶¢Àʬ, Oµ£A
Oµ¤m¸¶¢ÀÀ¶p¶¢À¶¥ñ¶¢¶ªå¶¢À´¢À |
YÉﶨᱸYA sñ¶¬îg¸A, sñ¶¬îg¶ªêhµ D¶mB
¶¥Ågö¶mÃéitû¾ªùlµ «¸lµ¶m´¢À||
MA ¶m¶¢ÀB §ñ q¸lµÀO¸sûµïB |
|| Sµg¶phµïkµ±µö§±Ðø¶pn¶¨h³ ||

|| lɶ¢ïkµ±µö§±Ðø¶pn¶¨h³ ||
MA sûµlµñA Oµ±ÉätûB ¶¥ÅgÀ±ÀµÃ¶¢À lÉ¢¸B
sûµlµñA ¶pʥﶢðµtû±µïYh¸ñB|
»ªæ˱DZµËUÇþضªÀ嶨ÀࢸS³A ¶ª¶ªå¶mÃtûB
¶¢ïÊ¥¶¢À lɶ¢»¬hµA ±ÀµÀl¸±ÀµÀÀB||
¶ªö»ªå ¶m EmÐçò ¶¢Ålµè¶¥ñ¢¸B
¶ªö»ªå ¶mB ¶pÁ¹©¸ £¶¥öÊ¢l¸B|
¶ªö»ªå ¶m«¸å±µ°Ðï C±¼¶¨àÊm£ÀB
¶ªö»ªå mÐ sŶ¬¶ªêi±µçlû¸hµÀ||
MA ¥¹nåB ¥¹nåB ¥¹nåB||
¶ª±Éö ËÈ¢ lÉ¢¸ lɤ¶¢ÀÀ¶phµ¶ªÀæB| O¸»ª hµöA
¶¢À¶®lɤi
||1||
«¸sñ¤h³ C¶¬A sñ¶¬î¶ªö±µÃ»pg½|
¶¢ÀhµåB ¶pñOµÅi¶pÁ±µÀ©¸hµîOµA YSµh³|
¶¥Ã¶mïA V¸„¶¥Ã¶mïA Vµ
||2|

C¶¬¶¢Ã¶mAl¸„m¸¶mAlÓ| C¶¬A £Y¹ßm¸„£Y¹ßÊm|
C¶¬A sñ¶®î„sñ¶¬îgº
Ê¢l¼hµÊ¢ï| C¶¬A ¶pcÛsûµÃh¸¶mï ¶pcÛsûµÃh¸n|
C¶¬¶¢ÀQvA YSµh³
||3||
Ê¢lЄ¶¬¶¢ÀÊ¢lЄ¶¬´¢À| £l¸ï¶¬¶¢À £l¸ï¶¬´¢À|
CY¹¶¢À¶mY¹¶¬´¢À| Clûµ¥ÑÛ±µèþöA Vµ
i±µïO¸Û¶¬´¢À
||4||

C¶¬A ±µÀlÉñtû±µö ¶ªÀtû¶¥Û±¸£À| C¶¬¶
¢Ãl¼ËhÇþï±µÀhµ £¶¥ölÉËÈ¢B| C¶¬A £Àh¸ñ ¶¢
±µÀg¸ ¶¢ÁsûÔ tsûµ±¼î| C¶¬£Àm¸çòS¿é C¶¬¶

¢À¦öm¸¶¢ÁsûÔ
||5||
C¶¬A «Ò¶¢ÀA hµö©¸à±µA ¶pÁ¹¶¨gA sûµSµA
lµlû¸£À|
C¶¬A £¶¨À䶢ÀÀ±µÀOµñ¶¢ÀA sñ¶®îg¶¢ÀÀhµ
¶pñY¹¶piA lµlû¸£À
||6||
C¶¬Alµlû¸£À lµñ£gA ¶¬£¶¨îhÉ ¶ªÀq¸ñÊ¢ï 3
±ÀµÀY¶¢Ãm¸±ÀµÀ ¶ªÀ¶möhÉ|
C¶¬A ±¸¾¨àò ¶ªUض¢Ào ¶¢¶ªÃm¸´¢À (C¶¬A)
WOºhµÀ¾¨ ¶pñkµ¶¢Ã ±ÀµÀZß±ÀµÃm¸A|
C¶¬A ¶ªÀÊ¢ »phµ±µ¶¢À¶ªï ¶¢Àñµè¶mÀ
±ÀÇÃn±µ¶pùþö¶måB ¶ª¶¢ÀÀlÉñ|
±ÀµÀ J¶¢A Ê¢lµ ¶ª lɤ¶plµ¶¢ÃqÒéi
||7||

hÉ lÉ¢¸ CsÀñ¶¢´m ¶mȢà lÉËÈ¢þï ¶¢À¶®lÉËÈ¢þï
¦¢¸Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB|
¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñ˱ÀÇÀ n±ÀµÀh¸B
¶pñgh¸B ¶ªî h¸´¢À
||8||
h¸¶¢ÀS¼é¶¢±¸äA hµ¶p«¸ YövoåA ËÈ¢±ÐVµoA
Oµ±µî¶pûvɶ¨À Y©¸à´¢À|
lµÀ±¸ØA lɤA ¶¥±µgA ¶pñ¶pl¸ï ¶¢Àʬ
¶ªÀ±¸m¸é¶¥±ÀÀ ËhÇþñþï hÉ ¶m¶¢ÀB ||9||
lɤA ¢¸Vµ¶¢ÀY¶m±ÀµÀ¶må lÉ¢¸«¸åA
£¶¥ö±µÃq¸B ¶p¶¥¢Ð ¶¢lµnå|
«¸ mÐ ¶¢ÀAlÉñ¶¨¶¢ÀñµÝA lµÀ¶®m¸
lûɶmÀ±¸öSµ«¸î¶mÀ¶p ¶ªÀ¶¨ÀàËhÇhµÀ
||10||
O¸v±¸iñA sñ¶¬î¶ªÀåh¸A ËÈ¢¶¨ä¤A ¶ªÖ¶mç¶
¢Ãhµ±µ´¢À|
¶ª±µ¶ªöj¶¢Àl¼iA lµ°µlµÀ»¬hµ±µA ¶m¶¢Ã¶¢ÀB
q¸¶¢m¸A ¦¢¸´¢À
||11||

¶¢À¶®vÌ°Çþîþï Vµ £lµîʬ ¶ª±µö¶¥ÌOÇýåþï Vµ lû¿¶¢À»¬| hµmÐé lɤ ¶pñVÐlµ±ÀµÃh³ ||12|| Cl¼i±³ ¶¬ïYn¶¨à lµ°µ ±ÀµÃ lµÀ»¬h¸ hµ¶¢| h¸A lÉ¢¸ C¶möY¹±ÀµÀ¶må sûµl¸ñ C¶ ¢ÀÅhµs¶m趢B |13|| O¸È¢Ã ±ÀÇÃnB Oµ¶¢Àv¹ ¶¢Yñq¸gº±³ SµÀ¶® ¶¬«¸ ¶¢Ãhµ±¼¥¹ösûµñ£À¶mçòB| ¶pÁ¶m±µÀض® ¶ªOµv¹ ¶¢Ã±ÀµÀ±ÀµÃ Vµ ¶pÁ¶mB OÐ¥¹ £¶¥ö¶¢Ãh¸ l¼£ lÐï´¢À |14|| J©¸hµî¶¥OºåB| J©¸ £¶¥öȢû¬o| q¸¥¹UÂÖ¶¥lûµ¶mÀ±¸ìglûµ±¸| J©¸ §ñ¶¢À¶®£l¸ï| ±ÀµÀ J¶¢A Ê¢lµ ¶ª ¥ÑOµA hµ±µi ||15|| ¶m¶¢Àʪå C¶ªÀå sûµSµ¶¢i ¶¢Ãhµ±µ«¸î´m q¸»¬ ¶ª±µöhµB |16|| ËȪ©¸©Õà ¶¢¶ª¶¢B| ËȪËȨO¸ lµ¶¥ ±µÀl¸ñB| ËȪ©¸ l¸ölµ¥¹l¼h¸ïB| ËȪ©¸ £Ê¥ölÉ¢¸B «Ò¶¢Àq¸ C«Ò¶¢Àq¸¶¥Û| ËȪ©¸ ±ÀµÃhµÀlû¸m¸ C¶ªÀ±¸ ±µ°¸A»ª »p¥¹V¸±ÀµÀ°¸B »ªl¸èB| ËȪ©¸ ¶ªhµåþö±µY¶ªå¶ ¢ÃA»ª| ËȪ©¸ sñ¶¬î £¶¨Àä ±µÀlµñ ±µÃ»pg½| ËȪ©¸ ¶pñY¹¶pj¶mçò¶¢À¶m¶¢B| ËȪ©¸ Sµñ¶¬ ¶m°µhµñYÑïjA»¨| Oµv¹O¸©¸ál¼O¸v±µÃ»pg½| h¸¶¢À¶¬A ¶pñgÔ£À nhµï´¢À| q¸q¸¶p¶®±¼g½A lɤA sûµÀOºå¶ ¢ÀÀOºå¶pñl¸±ÀÀo´¢À| C¶mm¸åA £Y±ÀµÃA ¶¥Àl¸èA ¶¥±µg¸ïA ¦¶¢l¸A ¦¢¸ .

´¢À || 17|| £±ÀµÀl¿O¸±µ¶ªA±ÀµÀÀOµåA ¤i¶¬Ñhµñ¶ª¶ ¢Ànöhµ´¢À| C±Éè¶mÀçv»ªhµA lÉ¢¸ï uYA ¶ª±¸ö±µæ«¸lûµOµ ´¢À ||18|| J¶¢Ê¢ÀO¸°µ±µA ¶¢À¶måòA ±ÀµÀhµ±ÀµÀB ¶¥ÀlµèVÉhµ¶ªB lû¸ï±ÀµÀnå ¶p±µ¶¢Ã¶m¶mç ¶¢À±ÀµÃ Y¹ßm¸AsÀ±¸¶¥±ÀµÀB ||19|| ¢¸U¹î±ÀµÃ sñ¶¬î¶ªÃ¶ªå«¸îh³ ¶¨¶¨áA ¶¢Oµåò¶ª¶ ¢Ànöhµ´¢À| ¶ªÃ±Ðï ¢¸¶¢À¥Ññhµñt¶mÀçB ¶ªA±ÀµÀÀOµå©¸à hµåýÅj± ||20|| m¸±¸±ÀµÀgɶm ¶ª£Àî¥Ññ ¢¸±ÀµÀÀ¥¹Ûlûµ±µ±ÀµÀÀO³ hµhµB| £VÉÛ ¶m¢¸±µäOЄ±µäB«¸ï´m ¶ ¢À¶¬l¸¶m¶mçl¸±ÀµÀOµB ||21|| ¶¬ÅhµÀêAfµ±¿Oµ¶¢Àlûµï«¸æA q¸ñhµB¶ªÃ±µï¶ª¶¢À¶pñsû¹´¢À| q¸¥¹UÂÖ¶¥lûµ±¸A «Õ¶¢ÃïA ¶¢ ±µl¸sûµ±ÀµÀ¶¬¶ªåO¸´¢À| iñÊmh¸ñA ±µOµå¶¢¶ªm¸A sûµOµåO¸¶¢À lµÀ¶T¹A sûµYÉ ||21|| ¶m¶¢Ã£À h¸ö´¢À ¶¢À¶®lɤA ¶ ¢À¶®sûµ±ÀµÀ£m¸¦o´¢À| ¶¢À¶®lµÀ±µØ¶pñ¶¥¶¢ÀoA ¶ ¢À¶®O¸±µÀgﱵûpg½´¢À ||22|| ±ÀµÀ«¸ïB ¶ªö±µÃ¶pA sñ¶®îlµ±ÀÇà ¶m Y¹¶mnå hµ«¸îlµÀVµïhÉ CYÉß±ÀµÃ| .

±ÀµÀ«¸ï CmÐå ¶m vsûµïhÉ hµ«¸îlµÀVµïhÉ C¶mAh¸| ±ÀµÀ«¸ï v°µïA mжp v°µïhÉ hµ«¸î lµÀVµïhÉ Cv°¸ï| ±ÀµÀ«¸ï Y¶m¶mA mжpvsûµïhÉ hµ«¸îlµÀVµïhÉ CY¹| JËOǶ¢ ¶ª±µöhµñ ¶¢±µåhÉ hµ«¸îlµÀVµïhÉ JO¸| JËOǶ¢ £¶¥ö±µÃ»pg½ hµ«¸îlµÀVµïhÉ ËÈmO¸| Chµ J¢ÐVµïhÉ CYÉß±ÀµÃ¶mAh¸ v°¸ïËYÇO¸ ËÈmOÉi ||23|| ¶¢Àm¸åòg¸A ¶¢ÃhµÅO¸ lɤ ¶¥s¹çm¸A Y¹ß¶m±µÃ»pg½| Y¹ßm¸m¸A W¶mî±ÀµÃjh¸ ¶¥Ãm¸ïm¸A ¶¥Ã¶m﫸°ºg½| ±ÀµÀ«¸ïB ¶p±µhµ±µA m¸»ªå ËȪ©¸ lµÀ±¸Ø ¶pñO½±¼åh¸ ||24|| h¸A lµÀ±¸ØA lµÀ±µØ¶¢ÃA lɤA lµÀ±¸V¸±µ£¶T¹io´¢À| ¶m¶¢Ã£À sûµ¶¢uûhЄ¶¬A ¶ªA«¸±¸±µä¶ ¢h¸±¼g½´¢À ||25|| Elµ¶¢Àkµ±µö§±µøA ±ÀÇÄlû¿hÉ| ¶ª ¶pc¹Ûkµ±µö§±µø Y¶p¶pûv¶¢À¢¸qÒéi| Elµ¶¢Àkµ±µö§±µø¶¢ÀY¹ßh¸ö ±ÀÇı¸ÛA «¸æ¶p±ÀµÀi| ¶¥hµv°µA ¶pñYq¸åþö»p «Ò„±¸Û»ªl¼èA Vµ £¶mçi| ¶¥hµ¶¢À©Òàhµå±µA V¸«¸ïB ¶pÁ±µ¶¥Û±¸ï£lû¼B ¶ªîýÅhµB| lµ¶¥¢¸±µA ¶peÉlµï¶ªÀå ¶ªlµïB q¸ËÈpB ¶pñ¶ .

¢ÀÀVµïhÉ| ¶¢À¶®lµÀ±¸Øgº hµ±µi ¶¢À¶®lÉ¢¸ïB ¶pñ«¸lµhµB ||26|| «¸±ÀµÀ ¶¢Àlû¿±ÀµÃmÐ l¼¶¢¶ª OµÅhµA q¸¶pA m¸¶¥±ÀµÀi| q¸ñhµ±µlû¿±ÀµÃmÐ ±¸iñOµÅhµA q¸¶pA m¸¶¥ ±ÀµÀi| «¸±ÀµÀA q¸ñhµB ¶pñ±ÀµÀÀc¹ÝmÐ Cq¸qÒ sûµ¶ ¢i| n§kÉ hµÀ±¿±ÀµÀ ¶ªA lû¸ï±ÀµÃA Yq¸åþö ¢¸Oºùl¼è±³ sûµ¶¢i| ¶mÃhµm¸±ÀµÃA ¶pñi¶¢Ã±ÀµÃA Yq¸åþö lɶ ¢h¸«¸nélûµïA sûµ¶¢i| q¸ñg¶pñi©¸á±ÀµÃA Yq¸åþö q¸ñg¸m¸A ¶pñi©¸á sûµ¶¢i| sûÔ¶¢Ã¦öm¸ïA ¶¢À¶®lɤ ¶ªnélûÓ Yq¸åþö ¶ ¢À¶®¶¢ÀÅhµÀïA hµ±µi| ¶ª¶¢À¶®¶¢ÀÅhµÀïA hµ±µi ±ÀµÀ J¶¢A Ê¢lµ | EhµÀï¶pn¶¨h³|| MA sûµlµñA Oµ±ÉätûB ¶¥ÅgÀ±ÀµÃ¶¢À lÉ¢¸ sûµlµñA ¶pʥﶢðµtû±µïYh¸ñB| »ªæ˱DZµËUÇþضªÀ嶨ÀࢸS³A ¶ª¶ªå¶mÃtûB ¶¢ïÊ¥¶¢À lɶ¢»¬hµA ±ÀµÀl¸±ÀµÀÀB|| ¶ªö»ªå ¶m EmÐçò ¶¢Ålµè¶¥ñ¢¸B ¶ªö»ªå ¶mB ¶pÁ¹©¸ £¶¥öÊ¢l¸B| ¶ªö»ªå ¶m«¸å±ÐÖþøþï C±¼¶¨àÊm£ÀB ¶ªö»ªå mÐ sŶ¬¶ªêi±µçlû¸hµÀ|| MA ¥¹nåB ¥¹nåB ¥¹nåB|| .

.

m¸sûÔ| ChµB ¶¢ÃhµÅO¸ m¸ï¶ªB| 2) hµhµñ DlÓ lµÀ±¸Ø ¶¢ÃhµÅO¸ m¸ï¶ªB C¶ªï§ñ ¶¢À¶¬lµÀ±¸Ø ¶¢ÃhµÅO¸ ¶¢À¶®¶ ¢À¶måò¶ªï.O½vOµ´¢À ¶¢À¶®lµÀ±¸Ø ¶pñ«¸lµ »ªlûµèþï±Éæ ¶ ¢À¶®lµÀ±¸Ø ¶¢ÃhµÅO¸ m¸ïʪ £n±ÀÇÃSµB|| . ¶ªö±µ ¶¥OºåB.q¸lµ±ÀÇÃB O½ôA O½vO¸±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB . (¦±µ¶ªÀù) S¸±ÀµÀjñ-Vûµ¶mçB. t¶mÀçB.¶¬Ål¼ KA uY¹±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB SµÀÊ¬ï ¾¬ñA ¶¥Oµå±ÀÉÀ ¶m¶¢ÀB . (¶¢ÀÀPA) §ñ ¶¢À¶®lµÀ±¸Ø ¶ªö±µÃ»pg½ ¶¢ÃhµÅO¸ ¶ª±µ¶ªöj-lɶ¢h¸ ¶¬vÑ-uYA.¦±µ»ª S¸±ÀµÀhµÀñþﻨäS³ D¶mÀ¶¨Àà´p VûµAlÉsûÑï ¶m¶¢ÀB .¶¢ÃhµÅO¸ m¸ï¶ª´¢À 1)DlÓ sÀÀ©¸ïl¼ m¸ï¶ªB| hµlûµïk¸ sñ¶¬î £¶¨Àä ±µÀlµñ sÀÀ»¨sûÑï ¶m¶¢ÀB . sñ¶®î-sÀÀ»¨B.¶¢ÀÀPÉ ¶¢À¶®O¸¡ ¶¢À¶®v°½î ¶¢À¶®¶ª±µ¶ªöj lɶ ¢h¸sûÑï ¶m¶¢ÀB .

.¶ª¶¢À¶ªå ¶¢ÃhµÅO¸tûB (CA DA . yµA °µA) "iñB" ¢¸ï¶pOµA OµÅh¸ö.. Oµ±µ¶¨fµUØm¸ï«¸l¼OµA OµÅh¸ö || (CA DA EA FA GA HA sÀÀA sÀÀ¹A vÀA vÃA JA KA MA NA CA CB OµA PA SµA ¶TA UA VµA VûµA YA ¶±bA cA dA eµA fµA fûµA gA hµA kµA lµA lûµA ¶mA ¶pA ¶pûA sA sûµA ¶¢ÀA ±ÀµÀA ±µA vA ¶¢A ¶¥A ¶¨A ¶ªA ¶¬A yµA °µA) hµlûµïk¸ ¾¬ñA §ñA CA OµA PA SµA ¶TA UA DA CASµÀ©¸àsû¹ïA ¶m¶¢ÀB ¾¬ñA §ñA EA VµA VûµA YA ¶±bA cA FA hµ±µÝosû¹ïA ¶m¶¢ÀB ¾¬ñA §ñA GA dA eµA fµA fûµA gA HA ¶ ¢Àlûµï¶¢ÃsûµïA ¶m¶¢ÀB ¾¬ñA §ñA JA hµA kµA lµA lûµA ¶mA KA Cm¸£ÀO¸sû¹ïA ¶m¶¢ÀB ¾¬ñA §ñA MA ¶pA ¶pûA sA sûµA ¶¢ÀA NA Oµn»¨àO¸sû¹ïA ¶m¶¢ÀB ¾¬ñA §ñA CA ±ÀµÀA ±µA vA ¶¢A ¶¥A ¶¨A ¶ªA ¶¬A yµA °µA CB Oµ±µhµv Oµ±µ¶pÅ©¸ásû¹ïA ¶m¶¢ÀB ...

ʪʢ ¶¢À¶® O¸zO¸A ±ÀµÃ¶¢À«Õåhµùþö»phÉ ¶¬±Ó Oµ¶¢ÀvYÑ. ¶¬AhµÀA ¶¢ÀlûµÀA ËOÇdsûµ´¢À|| ¶pcÛ¶pÁ¹Y vA ¶pÅk¼¢¸ïhµîÊm ¶¬A DO¸¥¹hµîÊm SµAlûµA Oµvê±ÀµÃ£À ¶pÁ¶¨êA Oµvê±ÀµÃ£À . ¶¥ÃvA sûµÀ¶¥Àg½â ¦±µB.¾¬ñA §ñA CA OµA PA SµA ¶TA UA DA ¶¬Ålµ±ÀµÃ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB ¾¬ñA §ñA EA VµA VûµA YA ¶±bA cA FA ¦±µÊª «¸ö¶® ¾¬ñA §ñA GA dA eµA lµA fûµA gA HA ¦P˱ÀÇÀ ¶¢¶¨d³ ¾¬ñA §ñA JA hµA kµA lµA lûµA ¶mA KA Oµ¶¢V¸±ÀµÀ ¶¬ÀA ¾¬ñA §ñA MA ¶pA ¶pûA sA sûµA ¶¢ÀA NA Êmhµñhµñ±ÀµÀ±ÀµÀ ¢Ó¶¨d³ ¾¬ñA §ñA CA ±ÀµÀA ±µA vA ¶¢A ¶¥A ¶¨A ¶ªA ¶¬A vA °µA CB C«¸åò±ÀµÀ ¶pûd³ sûµÃ±µÀí¶¢¶ªÀù¶¢±Ð£Ài l¼SµìAlûµB || lû¸ï¶mA PfµØA VµOµñ Sµlɶ¨À V¸¶p ¶p±¼¶T¹A. ¶ª±¸öAUØ sûµÃ©¸¶¢Åh¸´¢À | ov¹¶¥îlµÀïi¶¢Ã¶ªï q¸lµ lµ¶¥O¸A. ¶¥AU×A ¶ª¶mçlûµjA OµË±Ç»ªåò¶m±ÀµÀm¸A.

±ÀµÀA ¢¸±ÀµÀ¢¸hµîÊm lûµÃ¶pA Oµvê±ÀµÃ£À ±µA CS¸éþïhµîÊm l¿¶pA Oµvê±ÀµÃ£À ¶¢A C¶¢ÀÅh¸hµîÊm ËÈmÊ¢lµïA Oµvê±ÀµÃ£À ¶ªA ¶ª±¸öhµîÊm ¶ª±Ðö¶pV¸±µA Oµvê±ÀµÃ£À Ckµ ¶¢°µï¶¢Ãg «¸æÊm¶¨À ¶¢ÃhµÅO¸A m¸ïʪh³ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | CA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | ¦±µ¦ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | DA OÓ¦O¸Ë±ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | ¶¢ÀÀP¶¢ÅhÉå ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | EA G¶ ¢Ã˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | lµ°µ ÊmhÉñ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | FA Vµg¸â˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | ¢¸¶¢À ÊmhÉñ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | GA ¶ ¢Ãʬ¶¥ö˱Çþï ¶m¶¢ÀB | lµ°µ Oµ±Éä ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | HA ¦ ¢¸Ë±ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | ¢¸¶¢À Oµ±Éä ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | sÀÀA £Ê¥ö¶¥ö˱Çþï ¶m¶¢ÀB | lµ°µ m¸«¸ ¶pÁdÉ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | sÀÀ¹A YSµl¸èËhÇþñþï ¶m¶¢ÀB | ¢¸¶¢À m¸«¸ ¶pÁdÉ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | vÀA ¶ªA¶®±µ »ªæiO¸±¼ËgÇþï ¶m¶¢ÀB | lµ°µ SµgÉâ .

¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | vÃA ±ÀÇÃSµ nl¸ñ˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | ¢¸¶¢À SµgÉâ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | JA sûµSµ¶¢ËhÇþï ¶m¶¢ÀB | H±ÐèþöÊ¨à ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | KA lÉËÈ¢þï ¶m¶¢ÀB | Clûµ±ÐÊ¨à ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | MA «¸ö¶®Ë±ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | H±µèþö lµ¶må¶pUÔÖþå ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | NA ¶ªölû¸Ë±ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | ClûÓ lµ¶må¶pUÔÖþå ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | CA ¶ªÀlû¸Ë±ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | Z¶®öSÉñ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | CB ¶ªÅ»¨à±¸¶¬ÀËhÇþï ¶m¶¢ÀB | sñ¶¬î ±µÊmçò ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | OµA Oµv¹Ë±ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | lµ°µ s¹¶¬À ¶¢ÀÃvÉ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | PA ¶ ¢Ã±ÀµÃ˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | lµ°µOµÃ±µÀê±É(È ¢ÃVDZÀÀï) ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | SµA ±µ¶¢Ã˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB| lµ°µ¶¢Àgº sÊmè(¶¢Àgº OµdÀà) ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | ¶TA YÉ喝à˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB| lµ°µ Oµ±¸UÂØw ¶¢ÀÃvÉ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | UA ¶ªîýÅËhÇþï ¶m¶¢ÀB| lµ°µ Oµ±¸UÂØyµïSÉñ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | VµA ¶pÁËȨþàþï ¶m¶¢ÀB| ¢¸¶¢À s¹¶¬À ¶¢ÀÃvÉ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | VûµA .

»ªæËhÇþï ¶m¶¢ÀB| ¢¸¶¢À OµÃ±µÀê±É ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | YA SµËhÇþï ¶m¶¢ÀB| ¢¸¶¢À ¶¢Àgº sÊmè ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | ¶±bA ±µËhÇþï ¶m¶¢ÀB | ¢¸¶¢À Oµ±¸AUÂØw¶ ¢ÀÃvÉ(Ifµ¶¢À Ê¢ñwÈ¢ÀÀlµyµÀõ) ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | cA ¾pñËhÇþï ¶m¶¢ÀB| ¢¸¶¢À Oµ±¸AUÂØvïSÉñ(Ifµ¶ ¢À Ê¢ñw W¶¢yµÃõ) ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | dA lûµÅËhÇþï ¶m¶¢ÀB| lµ°Ð±µÀ ¶¢ÀÃvÉ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | eµA oËhÇþï ¶m¶¢ÀB| lµ°µ Y¹¶mÀn ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | fµA £sûµÃËhÇþï ¶m¶¢ÀB| lµ°µ SµÀvÉë ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | fûµA sûµÃËhÇþï ¶m¶¢ÀB| lµ°µ q¸l¸AUÂØz ¶¢ÀÃvÉ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | gA G¶méËhÇþï ¶m¶¢ÀB| lµ°µ q¸l¸AUÂØvïSÉñ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | hµA °ºËhÇþï ¶m¶¢ÀB| ¢¸È¢Ã±µÀ ¶¢ÀÃvÉ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | kµA °¸ÌÈmýåþï ¶m¶¢ÀB| ¢¸¶¢À Y¹¶mÀn ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | lµA °µËhÇþï ¶m¶¢ÀB| ¢¸¶¢À SµÀvÉë ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | lûµA O¸ÌÈmýåþï ¶m¶¢ÀB| ¢¸¶¢À q¸l¸AUÂØw .

¶¢ÀÃvÉ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | ¶mA ¥¹ÌÈmýåþï ¶m¶¢ÀB| ¢¸¶¢À q¸l¸AUÂØvïSÉñ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | ¶pA O¸ôÌÈmýåþï ¶m¶¢ÀB| lµ°µ q¸±É÷þö ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | ¶pûA ¶ ¢À¶®lûµÀïËhÇþï ¶m¶¢ÀB| ¢¸¶¢À q¸±É÷þö ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | sA °µÀlû¸Ë±ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB| ¢¸¶¢À ¶pÅÊ¨à ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | sûµA »pq¸«¸Ë±ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB| m¸sûÔ| ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | ¶¢ÀA ¶ªêýŶ®Ë±ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB| Yeµ±É ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | ±ÀµÀA vYÝ˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB| ¶¬Ålµ±ÀÉÀ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | ±µA nl¸ñ˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB| lµ°µ ¶ªÖÊmè ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | vA ¶ ¢ÀÀl¸ñ˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB| OµOµÀl¼ ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | ¶¢A Wl¸iîO¸Ë±ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB| ¢¸¶¢À ¶ªÖÊmè ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | ¶¥A S¼±¼Y¹Ë±ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB| ¶¬Ålµ±ÀµÃl¼ lµ°µ Oµ±¸AUÂØvïAhµA ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | ¶¨A sû¹±µËhÇþï ¶m¶¢ÀB| ¶¬Ålµ±ÀµÃl¼ ¢¸¶¢À Oµ±¸AUÂØvïAhµA ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | ¶ªA vÌ°Çþîþï ¶m¶¢ÀB| ¶¬Ålµ±ÀµÃl¼ lµ°µ .

hµöÊ¢À¶¢ ¶p±µÊ ¢À¶¥ö±¿ | 2 ±ÀµÀVµÛ OºAcºÛh³ OµöWl³ ¶¢¶ªÀå.q¸l¸AUÂØvïAhµA ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | ¶¬A ¶¥ËVÇþï ¶m¶¢ÀB| ¶¬Ålµ±ÀµÃl¼ ¢¸¶¢À Oµ±¸AUÂØvïAhµA ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | yµA ¶ªAU¹ß˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB| m¸sû¹ïl¼ q¸l¸AhµA ¾¬ñA §ñA lµÀA lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB | °µA £sû¹¶¢Ë±Çþï ¶m¶¢ÀB| m¸sû¹ïl¼ ¶ ¢Àñ¸èVµ¶måA ||Ei ¶¢À¶®lµÀ±¸Ø ¶¢ÃhµÅO¸ m¸ï¶ªB|| ||hµhµB ¶ª±¸öASµ m¸ï¶ªB|| MA PfºØo ¶¥Ãwo ÈT¹±¸ Sµl¼o VµOºñg½ hµk¸ ¶¥AQg½ V¸»po s¹g sûµÀ¶¥ÀAf½ ¶p±¼¶T¹±ÀµÀÀlû¸ |1 «Õ¶¢Ãï «Õ¶¢Àï hµ±¸ Ê¥¶¨. «ÕÊ¢Àïsûµï´ª hµöi ¶ªÀ¶m籿 ¶p±¸ ¶p±¸g¸A ¶p±µ¶¢Ã. «¸ hµöA OºA ¶ªÃå±ÀµÀʪhµl¸ | 3 ±ÀµÀ±ÀµÃ hµö±ÀµÃ YSµh³ ¶ªñ©¸à. ¶ªlµ¶ªl³ ¢¸Qv¹iîOÉ hµ¶ªï ¶ª±µö¶ªï ±ÀµÃ ¶¥OºåB. YSµh³ .

Ghµå±µ«¸ïA hµkɶ¥ö±¼ | 2 «Õ¶¢Ãïn ±ÀµÃn±µÃq¸gº. q¸»¬ PfÉضm V¸AtOÉ ¶TAd¹ ¶ªöÊm¶m ¶mB q¸»¬. OµB «ÒåhµÀA ¶¥Oºå¶¢Ã´m sûµÊ¢h³ | 5 DlµïA uYA (KA) OµÅ¶¨ä hµ±µA lû¸ïh¸ö ¶ª±¸öASÉ £±ÀµÃ«¸£À MA ¶¥Ãvɶm q¸»¬mÐ lÉ£. ±ÀµÃn V¸«¸åògº hÉA„tOÉ Oµ±µ ¶pvô¶¢ ¶ªA¾Tn. Oµ«¸åþöA «ÒåhµÀ £Àʬ¶¥ö±µB | 4 £¶¨ÀäB ¶¥±¿±µ Sµñ¶¬g ¶¢À¶¬¤À¥¹¶m J¶¢ Vµ O¸±¼h¸Êªå ±ÀµÀhÐ „hµ«¸åþöA. ËhDZµ«¸î´m ±µ°µ ¶ª±µöhµB | 4 . V¸¶p Y¹ï nB¶ªöÊm¶m Vµ | 1 MA q¸ñV¸ïA ±µ°µ ¶pñjV¸ïA Vµ. ËhÇþñvÑOÉï £Vµ±µAi hÉ ±ÀµÃn V¸hµï±µæ ÈT¹±¸gº. VµAfºOÉ ±µ°µ lµ°ºgÉ sû¹ñ¶¢ÀgÉ m¸hµî ¶¥Ãv¶ªï. ËhÇB ±µ°¸«¸îA ¶ªåk¸ sûµÀ¶¢A | 3 PfµØ ¶¥Ãv Sµl¸l¿n.q¸hµïiå ±ÀÇà YSµh³ «Ò„»p nl¸ñ¶¢¶¥A ohµB.

O¸h¸ï±ÀÀn ¶mÈ ¢Ã„¶ªÀåhÉ | 6 Y¹öv¹ Oµ±¸yµ ¶¢ÀhµÀïSµñA. CÊ¥©¸¶ªÀ±µ ¶ªÃlµ¶m´¢À iñ¶¥ÃvA q¸hµÀ mÐ uûhɱ³-sûµlµñO¸z ¶mÈ ¢Ã„¶ªÀåhÉ | 7 »¬¶m»ªå ËlÇhµï hÉY¹A»ª. VµgºâOÉ h¸öA ¶mh¸ ¶¢±ÀµÀ´¢À | hµÅj±ÀµÀA O¸¶¢À uYA (O½ôA) ¶ªëdºO¸sûµA lû¸ïh¸ö ¶ª±¸öASÉ £¶m﫸£À Ei ¶ª±¸öASµ m¸ï¶ªB Ckµ ¶¢ÀÃv ¶¨fµASµ m¸ï¶ªB KA CASµÀ©¸àsû¹ïA ¶m¶¢ÀB ¾¬ñA hµ±µÝosû¹ïA ¶m¶¢ÀB O½ôA ¶¢Àlûµï¶¢Ãsû¹ïA ¶m¶¢ÀB . ¶ª±µö ¶¥Oºå ¶ª¶ ¢ÀnöhÉ sûµ±ÀÉÀsûµï´ª h¸ñ»¬ mÐ lÉ£. vÑVµ¶m hµñ±ÀµÀ sûµÃ»¨hµ´¢À q¸hµÀ ¶mB ¶ª±µöuûisûµïB. ¶ªöÊmm¸¶pÁ¹±µï ±ÀµÃ YSµh³ «¸ ¶Tg¸à q¸hµÀ mÐ lÉ£. lµÀ±ÉØ lÉ£ ¶mÈ ¢Ã„¶ªÀåhÉ | 5 JhµhÉå ¶¢lµ¶mA «Õ¶¢ÀïA. q¸ÊpsûÑï ¶mB ¶ªÀh¸n¶¢ | 8 C¶ªÀ±¸ ¶ªÅS³ ¶¢ «¸¶pUÖ. Vµ±¼ÛhµÊªå Oµ±Ð YövB ¶¥Àsû¹±ÀµÀ PfÐØ sûµ¶¢hµÀ.l¼öj±ÀµÀA ¶¢Ã±ÀµÃ uYA (¾¬ñA) ¶ªÃ±µï ¶ªlµÅ¶¥A lû¸ïh¸ö ¶ª±¸öASÉ £m¸ï«¸£À ¶ª±µö ¶ªö±µÃÊp ¶ª±ÉöÊ¥.

V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ Cm¸£ÀO¸sû¹ïA ¶m¶¢ÀB £VÉÛ Oµn»¨àO¸sû¹ïA ¶m¶¢ÀB KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ Oµ±µhµv Oµ±µ ¶pÅ©¸àsû¹ïA ¶m¶¢ÀB J¶¢A ¶¬Ålµ±ÀµÃl¼ m¸ï¶ªB KA ¶¬Ålµ±ÀµÃ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB ¾¬ñA ¦±µÊª «¸ö¶® O½ôA ¦P¹Ë±ÀÇÀ ¶¢¶¨d³ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ Oµ¶¢V¸±ÀµÀ ¶¬ÀA £VÉÛ Êmhµñhµñ±ÀµÃ±ÀµÀ ¢Ó¶¨d³ KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ C«¸åò±ÀµÀ ¶pûd³ hµhЄ°µ±µ m¸ï¶ªB| ¾¬ñA §ñA KA ¶m¶¢ÀB ¦P¹±ÀµÀA ¾¬ñA §ñA ¾¬ñA ¶m¶¢ÀB lµ°µ ÊmhÉñ ¾¬ñA §ñA O½ôA ¶m¶¢ÀB ¢¸¶¢À ÊmhÉñ ¾¬ñA §ñA V¸A ¶m¶¢ÀB lµ°ºg Oµ±Éä ¾¬ñA §ñA ¶¢ÀÀA ¶m¶¢ÀB ¢¸¶¢À Oµ±Éä ¾¬ñA §ñA f¸A ¶m¶¢ÀB lµ°µ m¸»ªO¸±ÀµÀA ¾¬ñA §ñA ˱ÀÇÀA ¶m¶¢ÀB ¢¸¶¢À m¸»ªO¸±ÀµÀA ¾¬ñA §ñA £A ¶m¶¢ÀB ¶¢ÀÀPÉ ¾¬ñA §ñA VÉÛA ¶m¶¢ÀB SµÀʬï ||Ckµ ¶¢ÀÃvɶm C¶¨à¢¸±µA ¢¸ï¶pOµA .

£¶mﶪï|| 8 TIMES KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ||Ckµ lµ¶¥ l¼U¹éþﶪB|| ¾¬ñA §ñA KA q¸ñËVÇþï ¶m¶¢ÀB ¾¬ñA §ñA KA DSÉé˱ÀÇÀþï ¶m¶¢ÀB ¾¬ñA §ñA ¾¬ñA lµ°ºg¸Ë±ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB ¾¬ñA §ñA ¾¬ñA nsÀÀËhÇþï ¶m¶¢ÀB ¾¬ñA §ñA O½ôA ¶pñjËVÇþï ¶m¶¢ÀB ¾¬ñA §ñA O½ôA ¢¸±ÀµÀËÈ¢þï ¶m¶¢ÀB ¾¬ñA §ñA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ Gl¿ËVÇþï ¶m¶¢ÀB ¾¬ñA §ñA £VÉÛ F¥¹m¸ï˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB ¾¬ñA §ñA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ H±¸èþö˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB ¾¬ñA §ñA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ sûµÃËÈ¢Àþï ¶m¶¢ÀB| JhÉ m¸ï«¸B C¶¢¶¥ïO¸B hµh¸öVµ¶¢À¶m¶¢ÀÀ KA Dhµîhµh¸öhµîÊm ¶ªÃæv lɶ¬A .

¶¥ÀsûÉ ¥ÑsûµÊm ¶¢ÀÀ¶¬À±Éå. SÐj±µæ PAfÉ. ËÈ¢¶¢¶ªöhµ ¶ ¢À¶möAhµ±É. Ê ¢À±ÐB ¶p¦Û¶¢À l¼S¸íSÉ. . ¶pñkµ¶¢À q¸lÉ.. OǶmf¸ ±¸YÉï. ¢¸¶ª±É . ¶ ¢Ãʪ.....¶p±¼¥Ñlûµ±ÀµÃ£À Y¶¬Ñ£À «¸ö¶®| O½ôA £l¸ïhµh¸öhµîÊm ¶ªÃ°µî lɶ¬A ¶p±¼¥Ñlûµ±ÀµÃ£À Y¶¬Ñ£À «¸ö¶®| «ÕB ¦¶¢hµh¸öhµîÊm ¶p±¼¥Ñlûµ±ÀµÃ£À Y¶¬Ñ£À «¸ö¶®| KA O½ôA «ÕB ¶ª±µöhµh¸öhµîÊm ¶ ¢À¶®O¸±µg lɶ¬A ¶p±¼¥Ñlûµ±ÀµÃ£À Y¶¬Ñ£À «¸ö¶®| m¸vÀSµÀ «¸±µÀô DVµ¶¢Àn±ÀµÀA VɱÀµÃw q¸ñg¸±ÀµÃ¶¢ÀA ¶¢ÀÃv ¶¢ÀAhµñ¶¢ÀÀhÐ ¶¢ÀÈ¢Ãq¸hµå ¶ª¶¢À¶ªå lµÀ±¼hµ °µ±ÀµÀ l¸ö±¸ §ñ ¶p±µÊ¢À¶¥ö±µ ¾pñhµï±µæA... ikÓ.... D±ÀµÀÊm sÀÀhÓ... OÇñfºd³-v¹±Ç´mù ¶ml¿ ¶¢Àlûµï ¶pñlÉÊ¥ £À»ªù«¸ùS¸ ¶mSµ±É ¶ªöSµÅʬ C»ªî´m ¶¢±µå¶¢ÃÊm¶m ¢¸ï¶¢¶®±¼OÉ. ¶¥Àsûµ¶m°µhµñ . ¶p°É. §ñ ¶¢À¶®£©ÒäB DYß±ÀµÃ ¶pñ¶ ¢±µå¶¢Ã¶m¶ªï. V¸Alµñ¶ ¢ÃÊm¶m … m¸¶¢À ¶ªA¶¢hµù±É . ±µ¶¢ÀgOµ ¶¢±Éø. CAd¹±¼±ÀÇà ¶pñlÉÊ¥. Oµw±ÀµÀÀSÉ. OÓñAVµ l¿öÊp. §ñ ËÈ¥v¶ªï ¢¸±ÀµÀ¶¢ï ¶pñlÉÊ¥.. Dlµï sñ¶¬îgB l¼öj±ÀµÀ ¶p±¸±Éæ Ê¥öhµ ¶¢±¸¶¬ OµvÉê.

..¶¥Àsûµ ±ÀÇÃSµ..... ¶¥Àsûµ Oµ±µg J¶¢A SµÀg £Ê¥Ê¨g £¦©¸à±ÀµÃA C«¸ïA. SÐhµñB . §ñ q¸lµÀO¸A ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À | ¶m¶¢ÀB | KA ¾¬ñA §ñA | KA O½ôA «ÕB | «Ò¶¬A ¶¬A¶ª¦÷¶¢B ¶ªöVµÜ ¶pñO¸¶¥ £¶¢À±µ÷ ʬhµÊ ¢.. / §ñ ¶¢ÀhµB .. m¸¶¢À lûɱÀµÀB... SÐhµñ¶ªï ..... ¶ªöSµÀ±µÊ¢ ¶m¶¢ÀB | ¶ªöSµÀ±µÀ §ñ . lûµ±µî C±µæ O¸¶¢À Ȣðµ VµhµÀ±¼ölûµ ¶pûv ¶pÁ±µÀ©¸±µæ »ªlµçþï±µèA §ñ ¶¢À¶®O¸¡ ¶ ¢À¶®v°½î ¶¢À¶®¶ª±µ¶ªöj ¶ªö±µÃ¶p §ñ VµAf½ ¶p±µlɶ¢h¸ ¶¢ÀÀl¼ç¶ªï §ñ ¶¢À¶®O¸¡ ¶ ¢À¶®v°½î ¶¢À¶®¶ª±µ¶ªöj¶ªö±µÃ¶p §ñ VµAf½ ¶p±µlɶ¢h¸ ¾pñhµï±µæA Oµ¶¢Vµ C±µØyµ O½vOµ ¶peµ¶m ¶m¢¸¶¢±µä ¶¢ÀAhµñ C©Òàhµå±µ¶¥hµ Y¶p ±µ¶¬¶ªïhµñ±ÀµÀ ¶peµm¸AhµA... m¸¶¢À lɱÀµÃm¸A ¶¢À¶¢À/ C«¸îOµA OµÀdÀAs¶ªï ¶ª ¶pÁhµñOµ¶ªï °É¶¢À ËȪþæ±µï £Y±ÀµÀ Csûµ±ÀµÀ D±ÀµÀÀ±¸±ÐSµï K¶¥ö±µï Ctû¶¢Ålµæþï±µæA. §ñ VµAf½ ¶ª¶p嶥j ¶¢Ãv¹ ¶ ¢ÀAhµñ ±¸Y ¶peµ¶mA Oµ±¼Ê¨ï || SµÀ±µÀhµñ±ÀµÀA KA ¾¬ñA §ñA | KA O½ôA «ÕB | ¶¬A¶ª ¦¶¢«Òù¶¬A ¶ªö±µÃ¶p n±µÃ¶pg ʬhµÊ¢... §ñq¸lµÀO¸A ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À | ¶m¶¢ÀB | ... §ñ¶¢Ã´m. ¶p±µ¶¢ÀSµÀ±µÀ §ñ ..

KA KA. ¶¢ÀÅhµ¶ªAa¶ ¢n £lÉï ¶¢ÀÅhµ ¶¢ÀÀh¸æ¶p±ÀÇÃh¸æ¶p±ÀµÀ. ¶m¶ ¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï ¶¢ÀAhµñ¶¢ÀÀvhÐ .KA ¾¬ñA §ñA | KA O½ôA «ÕB | ¶¬A¶ª¦÷¶¢B «Ò¶¬A ¶¬A¶ªB «¸öh¸î±¸¶¢À ¶pAY±µ £x¶m hÉYÑ Ê¬hµÊ¢. ¶ ¢ÀÃv ¶¢ÀAhµñ¶¢ÀÀhÐ (¶m¶¢±µä ¶¢ÀAhµñ¶ ¢ÀÀhÐ) ¶pÁ¶ªåOµ¶¢ÀÀ¶mÀ l¸nËÈp Èpdච¢vǶmÀ. ¶¢A ¶¢A. C¶mAhµ±µ¶¢ÀÀ ¶mȢà lÉËÈ¢þï. ¶p±µÊ¢À¾¨àSµÀ±µÀ §ñOµy¹ïg¸¶mAlµ sû¹±µj §ñq¸lµÀO¸A ¶pÁ¹Y±ÀµÃ£À | ¶m¶¢ÀB || ¥¹qÒl¸è±µ ¶¢ÀAhµñA MA ¾¬ñA O½ôA §ñA O¸ñA O½ñA VµAfºOÉ lÉ£ ¥¹¶pm¸¥¹¶mÀSµñ¶¬A OµÀ±µÀ OµÀ±µÀ «¸ö¶® || (7 ¶¢Ã±µÀvÀ Y¶p¶¢ÀÀ) Y¹SµÅj Oµ±µg ¶¢ÀAhµñB(7 ¶¢Ã±µÀvÀ Y¶p¶¢ÀÀ) MA ±µA ¶ªA MA | KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ | ±¸ °µA MA || GjÖv¶m ¶¢ÀAhµñB MA §ñA O½ôA ¾¬ñA ¶ª¶på ¶¥i VµAfºOÉ GjÖv¶mA OµÀ±µÀ OµÀ±µÀ «¸ö¶® || (21 ¶¢Ã±µÀvÀ Y¶p¶¢ÀÀ) ¶¢ÀÅhµ ¶ªAa¶¢o ¶¢ÀAhµñB MA ¾¬ñA ¾¬ñA. O½ñA ¾¬ñA ¾¬ñA ¶¢A «¸ö¶® ¶pÁ¶ªåOµ¶pÁ¹Y hµ¶m IlµÀd LOµ ¾peµ¶mÀ GAVµ¶¢vǶmÀ.

¶pAVжpV¸±µ¶pÁ¹Y VɱÀµÀ¶¢vǶmÀ. ¶mȢà lÉËÈ¢þï ¶¢À¶® lÉËÈ¢þï ¦¢¸Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB | ¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñ˱ÀÇÀ n±ÀµÀh¸B ¶pñgh¸B ¶ªîýÅh¸A | ¶pAVµ¶pÁ¹Y vA ¶pÅk¼¢¸ïhµîÊm SµAlûµA Oµvê±ÀµÀ£À ¶¬A DO¸¥¹hµîÊm ¶pÁ¶¨êA Oµvê±ÀµÃ£À ±ÀµÀA ¢¸±ÀµÀ¢¸ïhµîÊm lûµÃ¶pA Oµvê±ÀµÃ£À ±µA CS¸éþïhµîÊm l¿¶pA Oµvê±ÀµÃ£À ¶¢A C¶¢ÀÅh¸hµîÊm C¶¢ÀÅhµA Oµvê±ÀµÃ£À ¶ªA ¶ª±¸öhµîÊm ¶ª¶¢À«Òå¶pV¸±µ´m Oµvê±ÀµÃ£À ||»ªlµèOµÀcºÝO¸ «ÒåhµñA|| ¦¶¢ G¢¸Vµ ¶¥ÅgÀ lÉ£ ¶pñ¶¢°¸ï£À OµÀcºÝO¸ «Òåhµñ ¶ ¢ÀÀhµå¶¢ÀA | ±ÀÉÀ¶m ¶¢ÀAhµñ ¶pñsû¹Ê¢g VµAf½Y¹¶pB ¶¥ÀsûÑ sûµÊ¢h³ ||1|| ¶mOµ¶¢VµA m¸±µØv¹ «ÒåhµñA O½vOµA ¶m ±µ¶¬¶ªïOµA | .

¶m ¶ªÃOµåA m¸»p ¢¸ lû¸ï¶mA Vµ ¶m m¸ï«Ò ¶m ¢¸±µÛ¶mA ||2|| OµÀcºÝO¸ q¸eµ ¶¢ÃhÉñg lµÀ±¸Ø q¸eµ ¶pûvA vsûÉh³ | Ci SµÀ¶¬ï hµ±µA lÉ£ lÉ¢¸m¸¶¢À»p lµÀ±µôsûµA ||3|| Sжpo±ÀµÀA ¶pñ±ÀµÀhÉé¶m ¶ªö±ÀÇÃn±¼¶¢ q¸±µöj | ¶¢Ã±µgA Ȣö¬¶mA ¶¢¶¥ïA ¶ªåAsûµ ¢ÐV¸Ûdm¸lû¼OµA q¸eµ¶¢ÃhÉñg ¶ªA»ªlÉèþïh³ OµÀcºÝO¸ «Òåhµñ¶ ¢ÀÀhµå¶¢ÀA ||4|| Ckµ ¶¢À¶måòB MA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ || MA SÓôA ¶¬ÀA O½ôA YÄA ¶ªB. Y¹öv±ÀµÀ Y¹öv±ÀµÀ. ¾¬ñAO¸± ¿ ¶pñiq¸wO¸ ||3|| . Yöv Yöv ¶pñYöv ¶pñYöv || KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ || Yöv ¶¬A ¶ªA vA °µA ¶pûd³ «¸ö¶® || ||Ei ¶¢ÀAhµñB|| ¶m¶¢ÀÊªå ±µÀlµñ ±µÃ»pËgÇþï ¶m¶¢ÀÊªå ¶ ¢ÀlûµÀ¶¢À±¼èn ¶m¶¢ÀB ËOÇdsûµ ¶®±¼ËgÇþï ¶m¶¢ÀÊªå ¶ ¢À»¬©¸±¼èn ||1|| ¶m¶¢ÀÊªå ¶¥ÀAsûµ¶¬AËhÇþñþï Vµ n¶¥ÀAsû¹¶ªÀ±µ ¶T¹in Y¹S¼ñhµA »¬ ¶¢À¶®lÉ£ Y¶pA »ªl¼èA OµÀ±µÀ¶¨öÊ¢À ||2|| KAO¸±¿ ¶ªÅ»¨à ±µÃq¸Ë±ÀÇÀ.

uY±µÃÊp ¶mÈ ¢Ã¶ªÀåhÉ | V¸¶¢ÀÃAf¸ VµAfµ ¶T¹j Vµ ˱ÀÇÀO¸±¿ ¶¢ ±µl¸±ÀÀo | ||4|| £VÉÛ V¸sûµ±ÀµÀl¸ nhµïA.O½ôAO¸±¿ O¸v±µÃ»pËgÇþï. ¶m¶¢ÀÊªå ¶ ¢ÀAhµñ±µÃ»pgº ||5|| lû¸A lû¿A lûµÃA lûµÃ±µÝdÉ ¶pjé. P¹A RA PÃA PÉVµ±¿ hµk¸ ||8|| «¸A ¾ªA ¶ªÃA ¶ª¶p嶥j lÉ¢¸ï ¶¢ÀAhµñ »ªl¼èA OµÀ±µÀ¶¨öÊ¢À ElµA hµÀ OµÀAcºÝO¸ «ÒåhµñA ¶¢ÀAhµñ Y¹Sµ±¼å ʬhµÊ¢ CsûµOÉå ËÈm¶¢ l¸hµ¶¢ïA SлphµA ±µ°µ q¸±µöi ±ÀµÀ¶ªÀå OµÀcºÝOµ±ÀµÃ lÉ£ ¾¬m¸A ¶ª¶p嶥jA ¶peÉh³ ¶m hµ¶ªï Y¹±ÀµÀhÉ »ªl¼è±µ±µgÉï ±Ðlµ¶mA ±ÀµÀk¸ ||9|| . ¢¸A ¤A ¶¢Á¹A ¢¸Sµlû¿¶¥ö±¿ O¸ñA O½ñA OµÃñA O¸zO¸ lÉ£.ñ sûµ ¢¸ËÈmþïhÉ ¶mȢà ¶m¶¢ÀB ||7|| CA OµA VµA dA hµA ¶pA ±ÀµÀA ¶¥A ¤A lµÀA KA ¤A ¶¬A °µA| lû¼Y¹SµñA lû¼Y¹SµñA hÐñd±ÀµÀ hÐñd±ÀµÀ l¿¶påA OµÀ±µÀ OµÀ±µÀ «¸ö¶® | q¸A ¾pA ¶pÁ¹A q¸±µöj ¶pÁ¹±¸ä. ¥¹A §A ¶¥ÃA Ê¢À ¶¥ÀsûµA OµÀ±µÀ ||6|| ¶¬ÀA ¶¬ÀA ¶¬ÀAO¸±µ ±µÃ»pËgÇþï. YA YA YA YAsûµ m¸l¼o | sû¹ñA uûñA sûµÃñA ËsûDZµ¤ sûµlÉ.

Ei OµÀcºÝO¸ «ÒåhµñA ¶ªA¶pÁ¹±µäA .

OµÃ©¸îAfÉi VµhµÀ±µæOµA ||3|| ¶pcÛ¶¢ÀA ¶ªÖ¶mç ¶¢ÃhÉi. l¼öj±ÀµÀA sñ¶¬îV¸±¼g½ | hµÅj±ÀµÀA Vµ¶mçò ¶TAdÉi. ¶¨¶¨áA O¸h¸ï±ÀÀo iVµ .|| lɤ Oµ¶¢VµA || MA ¶m¶¢À¶¥ÛgºâO¸Ë±ÀÇÀ m¸ï¶ªB C¶ªï §ñ VµAf½ Oµ¶¢Vµ¶ªï | sñ¶®î sÀÀ»¨B | C¶mÀ¶¨Àà´p VûµAlµB | V¸¶¢ÀÀAf¸ lɶ¢h¸ | CASµm¸ï«ÒOµå ¶¢Ãhµ±Ð uY´¢À | l¼SµìAlûµ lɶ ¢h¸B hµhµöA | §ñ YSµlµAs¹ ¾pñhµï±Éæ ¶ª¶p嶥j q¸e¸ASµhÉö¶m YÊp £n±ÀÇÃSµB|| MA ¶m¶¢À¶¥ÛAfºO¸Ë±ÀÇÀ ¶¢Ã±µÖAfɱÀµÀ G¢¸Vµ MA ±ÀµÀl³ SµÀ¶¬ïA ¶p±µ¶¢ÀA vÑOÉ. ¶ª±µö sûµÃhжp O¸±µOµ´¢À | lÉ¢¸ï¶ªÀå Oµ¶¢VµA ¶pÁgïA. ¶ª±µö±µ°¸ Oµ±µA ¶mÅg¸´¢À | ±ÀµÀ¶mé Oµ¶ªï Wl¸ P¹ïhµA. hµVµÜýÅgÀ¶¨ö ¶ ¢À¶®¶¢ÀÀÊm ||2|| ¶pñkµ¶¢ÀA ËÈ¥v¶pÁjñ Vµ. hµÊmî sÃñ»¬ »ph¸¶ ¢À¶¬ ||1|| sñ¶¬ÑVµ C»ªå SµÀ¶¬ï hµ¶¢ÀA £¶pñ.

¶¢À¶® SÓ±¿i V¸¶¨à¶¢ÀA ||4|| ¶m¶¢¶¢ÀA »ªl¼è l¸jñVµ. OÓ¶¢Ã±¿ ¦Q ¢¸¶¬m¸ v°½îB ¶pl¸î¶ªm¸ lɤ. ¥ÑOµ lµÀBP sûµ±ÀµÀA ¶m»¬ ||7|| ˱ÀÇÀ¶ªÀå sûµO¸åþï ¶ªîýÅh¸ ¶mömA. sûµ±ÀµÃ±¸åB ¶¥ ±µgA Sµh¸B ||6| ¶m hÉ©¸A Y¹±ÀµÀhÉ OºcºÛh³. sñ¶¬îËgǶ¢ ¶¢À¶®hµîm¸ ||5|| CS¼ém¸ lµ¶¬ï ¶¢Ã¶m¶ªÀå. ¶ª±¸ö sûµ±µg sûµÃ»¨h¸ ||11|| . ¶m¶¢lµÀ±¸ØB ¶pñO½±¼åh¸B | GO¸åÊmïh¸n m¸¶¢Ãn. ËÈ¢¶¨ä¤ Sµ±µÀf¸¶ªm¸ ||9| ¶¢Ãʬ¶¥ö±¿ ¶¢Å©¸±µÃfû¸. ¶plµî ¶¬«¸å ¶¬±¼»pñ±ÀµÃ ||10|| Ê¥öhµ ±µÃ¶p lûµ±¸ lɤ. ¢¸±¸¾¬ ¶ ¢À»¬©¸¶ªm¸| KAl¿ñ SµY ¶ª¶¢Ã±µÃfû¸. hÉ©¸A ¶ ¢Ål¼èB ¶pñY¹±ÀµÀhÉ | ±ÀÉÀh¸öA ¶ªî±µnå lÉÊ¢¦. C¶¥Àsûµ´¢À ±µg ¶ªUÖdÉ | m¸¶plµA hµ¶ªï ¶p¥¹ï£À.¶ª¶p嶢ÀA O¸v ±¸jñ i. F¶¥ö±¿ ¶¢Å¶¨¢¸¶¬m¸ s¹ñ¾¬î ¶¬A¶ª ¶ª¶¢Ã ±µÃfû¸. ±µ°µÊª h¸¶mé ¶ªA¶¥ ±ÀµÀB ||8|| Êpñhµ¶ªA«¸æ hµÀ V¸¶¢ÀÀAf¸. ¶¥hµÀñ ¶¢ÀlûÉï SµhÐ ±µgÉ | £¶¨Ê¢À lµÀ±µØÊ¢À ËVǶ¢.

ËÈm±µÅh¸ïA PfµØlû¸±¼g½ | ¶pñjV¸ïA ¢¸±µÀg½ ±µ°Éh³. ¢¸±ÀµÀ¢¸ïA ¶¢ÀÅSµ ¢¸»¬o ||18|| Gl¿V¸ïA q¸hµÀ OÓ¶¢Ã±¿. ¶p±µ¶¥ÀA q¸¶¥Ê¢À¶ ¢ Vµ OµÀm¸å ±ÀµÀÀlûµA iñ¶¥ÃvA Vµ. ¶¥hµÃñg¸A sûµ±ÀµÀ¶¢±¼èn | q¸ñV¸ïA ±µ°µhµÀ ¶¢ÃËÈ¢ÀAl¿ñ. sûµO¸åm¸ ¶ ¢Àsûµ±ÀµÃ±ÀµÀ Vµ lû¸±µ±ÀµÀm¸åþï ±ÀµÀÀlû¸ohµæA. ¶ª±µö ±ÀÇÃSµ ¶ª¶ ¢Ànöh¸B m¸m¸ sûµ±µg ¥Ñsû¹fû¸ï. ¶¢À¶®sûµ±ÀµÀ £m¸¦n ||16|| h¸ñ»¬ ¶¢ÃA lÉ£ lµÀʨêò°Éï. ¶¢À¶®ÈT¹±µ ¶p±¸OµñÊ¢À ¶¢À¶®svÉ ¶¢À¶¬Ñh¸ùʬ. ¥¹±³-Uض ¢Ã±ÀµÀÀlûµ ¶¢ÀÀhµå¶¢ÀA ||14|| ËlÇh¸ïm¸A lɶ¬m¸¥¹±ÀµÀ. lÉ¢¸m¸A Vµ »¬h¸±ÀµÀ ËÈ¢ ||15|| ¶m¶¢Àʪ嶪Àå ¶¢À¶®±ÓlÉñ. K¥¹m¸ïA ¶¥Ãvlû¸±¼g½ .EhÉïh¸ ¶¢Ãhµ±µB ¶ª±¸öB. m¸m¸±µhÐé¶p ¥Ñtûh¸B ||12|| lµÅ¶¥ïAhÉ ±µkµ¶¢Ã ±µÃfû¸. ¶¬vA Vµ ¶¢ÀÀ¶ªv¹ ±ÀµÀÀlûµA ||13|| PÉdOµA hж¢À±µA ËVǶ¢. lɶ¢ïB OÐñlûµ ¶ª¶ ¢ÃOµÀv¹B ¶¥APA VµOµñA Sµl¸A ¶¥OºåA. DSÉé±ÀµÃï ¶ ¢ÀS¼élɶ¢h¸ ||17|| lµ°ºgÉ ¶¢hµÀ ¢¸±¸¾¬.

¥Ññhµñ ±ÀÇñ³ l¸ö±µ¢¸»ªo | OµqÒvÔ O¸zO¸ ±µ°Éh³. ¢¸VµA Ê¢À ¶ª±µö ¶ ¢ÀASµv¹ | S¿ñ¢¸±ÀµÃA sûµlµñO¸¡ Vµ.| H±µèþöA sñ¶®îgº Ê¢À±µ°Éh³. ¶¢À¶®¶¢Ã±ÀµÃ Vµ h¸vÀOÉ ||25|| O¸¶¢Ã°½ WsÀOµA ±µ°Éh³. OµAeµlÉÊ¥hµÀ VµAfºO¸| ¶TAdºO¸A Whµñ ¶TAd¹ Vµ. sûµÀñ¢Ó ±µ°Éh³ ±ÀµÀ¶¥»ªöo | iñÊmh¸ñ Vµ sûµÀñ¢Ð±µîlûÉï. ±ÀµÀ¶¢À ¶TAd¹Vµ m¸»ªOÉ ||22|| ¶¥Uº×g½ Vµ°µÀ©Ò±µîlûÉï. Z¶®ö±ÀµÃAVµ ¶ª±µ¶ªöj ||24|| lµm¸å´m ±µ°µhµÀ OÓ¶¢Ã±¿. £Y±ÀµÃ q¸hµÀ ¶pŶ¨áhµB ||20|| CZh¸ ¢¸¶¢Àq¸±É÷þö hµÀ. lµ°ºgÉ V¸¶p±¸Zh¸ | ¦P¹ ¶¢ÀÀlûÐïio ±µ°Éh³. Ghµå±ÐʨáVµ Vµ±¼ÛO¸ | Clûµ±É V¸¶¢ÀÅhµ Oµv¹. Clûµ«¸åËlÇþö¶¨ä¤ hµk¸ ||19|| J¶¢A lµ¶¥ l¼¥Ñ ±µ°Éh³. V¸¶¢ÀÀAf¸ ¶¥¶¢¢¸¶¬m¸ | Y±ÀµÃ Ê¢À V¸SµñhµB q¸hµÀ. Oµ±µä ¶¢ÀÃvÉhµÀ ¥¹AOµ±¿ ||23|| m¸»ªO¸±ÀµÃA ¶ªÀSµAlû¸Vµ. ¶pŶ¨á¶¢AÊ¥ . G¶¢Ã ¶¢Àñ¼èþé ¶¢ï¶ ¢»ªèh¸త ||21|| ¶¢Ãv¹lûµ±¿ vv¹dÉ Vµ.

¶mwO¸A ¶mvOµÃs±¿ | ¶ªÖAlµ±ÀÇÃB PfºØo ±µ°Él³. OµÀ°Ó ±µ°ÉhµÀÖvɶ¥ö±¿ ||28|| ¶ªåmÓ ±µ°É¶mlɤ. q¸l¸lûµ ¶ªåv¢¸»ªo ||32|| ¶mP¹´m lµA©¸àò Oµ±¸¡ Vµ. Glµ±É ¶¥Ãvlû¸±¼g½ m¸sûÔ Vµ O¸£Ào ±µ°Él³. s¹¶¬ÃÊ¢À ¶ ¢Yñlû¸±¼g½ ||27|| ¶¬¶ªå±ÀÇñµçgºâo ±µ°Él³. Y¹Ý¶mÀo £Alûµï ¢¸»ªo | YAÊT ¶¢À¶®sv¹ ±µ°Éh³. OÉ¥¹AËÈ¥þÛ ¢Ð±µèþöOɦo | ±Ð¶¢ÀOµÃÊp¶¨À OÓsɱ¿ hµöVµA ¢¸S¿¶¥ö± ¿ hµk¸ ||33|| ±µOµå ¶¢ÀY¹Ý ¶¢«¸ ¶¢ÃA«¸´m. ¶¢»ªæ Ê¢Àl¸A»ª q¸±µöj | Cm¸åògº O¸v±¸iñ¶¥Û. SµÀ¶¬ïA SµÀʬﶥö± ¿ hµk¸ | ¶pÁ¹hµm¸ O¸£ÀO¸ Ê¢ÀfûµñA. ¶¢À¶mB ¥ÑOµ£m¸¦o | ||29|| ¶¬Ålµ±ÀÉÀ vwh¸ lɤ. q¸lµ¶pÅʨá hµÀ ËhÇY¾ª q¸l¸UÂØ¡¶¨À §ñ ±µ°É. CAtO¸ V¸ASµÀ¡¶¨À Vµ| ¶mP¹cÄívɶ¥ö±¿ ±µ°Éh³. ¶ª±µö O¸¶¢À ¶pñl¸±ÀÀo ||31|| SµÀvë±ÀÇñ¸é±µ»ªA¾¬ Vµ.lûµ¶mÀ±µè±¿ ||26|| ovS¿ñ¢¸ s»¬B OµAeÉ. »phµåA Vµ ¶ . SµÀlÉ ¶¢À»¬¶¨ ¢¸»¬o ||30|| Oµd¹ïA sûµSµ¶¢j ±µ°É.

±µ°ÉÊmî lûµ±µîlû¸±¼g½ ||36|| q¸ñg¸q¸mÓ hµk¸ ¢¸ï¶m. lûµ±µîA ±µ°µhµÀ ËÈ ¢¶¨ä¤ ±ÀµÀ¶¥B O½±¼åAVµ v°½îA Vµ. ¶¢ÀÀl¸ ¶mAVµ ¶ª¶ ¢Ã¶mOµA | ¶¢Yñ ¶¬«¸å Vµ Ê¢À±µ°Éh³. ¶¥sÉç ¶ªê±É÷ Vµ ±ÀÇÃS¼o ¶ªhµöA ±µY ¶ªå¶¢ÀËÈ¥þÛ¶¢. ¶¢Ã±µØA °É¶ ¢ÀOµ±¿ hµk¸ ±¸Yl¸ö±É ¶¢À¶®v°½î±³. £Y±ÀµÃ ¶ª±µöhµB »ªæh¸ |41|| ±µ°¸¾¬¶mA hµÀ ±ÀµÀ«¸æ¶mA. lûµ¶mA £l¸ïA Vµ VµOºñg½ |39|| SÐhµñ£ÀAl¸ñgº Ê¢À±µ°Éh³. OµÊpû VµÃf¸¶¢Àgº¶ªåk¸ | Y¹öv¹ ¶¢ÀÀR ¶mPY¹öv¹. ¶¢ÀsûÉlû¸ï ¶ª±µö ¶ªAlû¼¶¨À ||35|| ¶¥ÀOµñA sñ¶®îgº Ê¢À ±µ°É.¢ÀÀOµÀdɶ¥ö±¿ ||34|| ¶pl¸î¶¢j ¶plµî OÐÊ¥. ¶p¶¥ÃÊmî ±µ°µ VµAfºOÉ ¶pÁh¸ñ´m ±µ°É¶mv°½î. ±¸í±¸ïA ±µ°µhµÀ ËsûDZµ¤ |40|| ¶pm¸æ¶mA ¶ªÀ¶pk¸ ±µ°É´m. ¶¢±¼ÝhµA . q¸ñgA Oµv¹ïg ¥Ñsûµ m¸ ||37|| ±µÊª ±µÃÊp Vµ SµAlûÉ Vµ. ±µ°Ém¸é±¸±ÀµÀg½ ¶ªl¸ ||38|| D±ÀµÀà ±µ°µhµÀ ¢¸±¸¾¬. V¸Ü±ÀµÃA VûµhÉñ¶¥ö±¿ hµk¸ C¶¬U¹Ö±µA ¶¢ÀmÐ sÀl¼èA.

±ÀµÀhµñ ±ÀµÀËhÇþñ¶¢ SµVµÜi |43|| hµhµñ hµh¸ñ±µæ v¹sûµ¶¥Û. ËhÇþñvÑOÉï ¶¨ö¶p±¸ZhµB |47|| aÊ¢lµö±µø ¶¥hµA «¸SµñA.Oµ¶¢Vɶm hµÀ hµhµù±µöA ±µ°µ Ê¢À lÉ£. ¶ªU¹ØòÊ ¢À¶¨ö¶p±¸ZhµB |45|| hÇñvÑOÉï hµÀ sûµÊ¢hµÃêYïB. C¶p¶¢ÀÅhµÀï £¶¢ ±¼ÝhµB ¶m¶¥ïnå ¢¸ïlûµ±ÀµÀB ¶ª±Éö. OµÅiñ¶¢ÀA V¸»p ±ÀµÀl¼ö¶¨A . Oµ¶¢VÉm¸¶¢ÅhµB ¶pÁ¶¢Ã´m ElµAhµÀ lÉ¢¸ïB Oµ¶¢VµA. q¸ñ¶pùþïhÉ sûµÃhµvÉ ¶pÁ¶¢Ã´m n±µí±ÀÇà Y¹±ÀµÀhÉ ¶¢À±µåþïB. hµAhµA q¸ñqÒéi n¦ÛhµA |44|| ¶p±µËÈ¢À¶¥ö±µï ¶¢ÀhµÀvA. vÃh¸ £«Òëd O¸lµ±ÀµÀB 48|| «¸æ¶¢±µA YUض¢ÀA ËVǶ¢. Y±ÀµÀAj q¸¶p m¸¦o |42|| ¶plµ Ê¢ÀOµA ¶m SµVÉÜhµÀå. lÉ¢¸m¸¶¢À»p lµÀ±µôsûµA |46|| ±ÀµÀB ¶peÉhµêò±ÀµÀhÐ nhµïA. iñ ¶ª¶mèþïA ¶¥ñlµè±ÀµÃnöhµB ËlǤOµv¹ sûµÊ¢hµå¶ªï. £Y±ÀµÀB «¸±µö O¸£ÀOµB ±ÀµÀA±ÀµÀA WAhµ±ÀµÀhÉ O¸¶¢ÀA. ±ÀµÀl¼VÉÜVµÀÜ sûµ¶¢Ãhµî¶mB Oµ¶¢VÉ m¸ ¶¢ÅhÐ nhµïA.

¦Ê¢¶m ¶ª¶¬È¢ÃlµhÉ ||56|| . O½±¼å¶¢ÀAfºhµ sûµÃhµvÉ ||53|| YÊph³ ¶ª¶på ¶¥jA VµAf½A. f¸Oºo ¥¹Oºo hµk¸ ||50|| CAhµ ±¼°µ Vµ±¸ ÈT¹±¸. ±ÀµÀ°µSµAlûµ±µö ±¸°µ«¸B ||51|| sñ¶¬î ±¸°µ¶ª Ê¢h¸y¹B.CtûV¸±¸gº ¶ª±¸ögº. ¶¢À¶måò ±ÀµÀm¸åògº sûµÃhµvÉ |49|| sûµÃVµ±¸B PÉVµ±¸BËÈ¥þÛ¶¢. ¶ªËÈ¥v ¶¢¶m O¸¶m¶m´¢À ||54|| h¸¶¢i嶨ái Ê¢Àl¼m¸ïA. ¶¢À¶®¶¢Ã±ÀµÃ ¶pñ«¸lµhµB vsûµhÉ ¶p±µ¶¢ÀA ±µÃ¶pA. YvY¹ ¥ÑÛ¶p lɦO¸B ¶ª¶¬Y¹ OµÀvY¹ ¶¢Ãv¹. ¶ªAhµiB ¶pÁhµñqÕiñO½ lɶ®AhÉ ¶p±µ¶¢ÀA «¸æ¶mA. f¸Oº¶mï¶¥Û ¶ ¢À¶®sv¹B Sµñ¶¬ sûµÃhµ »p¥¹V¸¶¥Û. OµÃ©¸îAf¸ ËsûDZµ ¢¸lµ±ÀµÀB ¶m¶¥ïAi lµ±µ÷m¸hµå¶ªï. ±ÀµÀhµÀù˱DZµ»p lµÀ±µôsûµA ||55|| q¸ñqÒéi ¶pÁ±µÀ©Ò nhµïA. ʪåYѶ¢Ål¼è Oµ±µA ¶p±µ´¢À ±ÀµÀ¶¥«¸ ¶¢±µèhÉ «Ò»p. Oµ¶¢Vɶ¬Ål¼ ¶ªA»ªæhÉ ||52|| ¶¢Ãmжméi±³ sûµÊ¢l¸ñYß. OµÅh¸öhµÀ Oµ¶¢VµA ¶pÁ±¸ ±ÀµÃ¶¢lµÃí ¶¢ÀAfµvA lûµhÉå.

Ei §ñ lɤOµ¶¢VµA ¶ª¶¢Ã¶påA || .

|| C±µØv¹ «Òåhµñ´¢À || C¶ªï§ñ ¶¢Àlµ±µØy¹ «Òåhµñ ¶¢À¶® ¶ ¢ÀAhµñ¶ªï | £¶¨ÀäB sÀÀ»¨B| C¶mÀ¶¨Àà´p VûµAlµB | §ñ ¶¢À¶®v°½îB lɶ¢h¸ |§ñ YSµlµAs¹ ¾pñhµ±ÀÉÀ ¶ª¶p嶥j q¸e¸ASµhÉö¶m YÊp £n±ÀÇÃSµB || lû¸ï¶mA MA s¶mÃèOµ OµÀ¶ªÀ¶¢Ãsû¹«¸A ¶pcÛ¶ ¢ÀÀg¸âlû¼¢¸»ªoA. . ±ÀµÃ ¶¢Ã»¬©Ò¶mÃîwo. ¶¢ÀÀgⶢÃwoA | iñÊmh¸ñA ±µOµå ¶¢¶ªm¸A ¾pmжméhµ ¶Td¶ªåoA. lµlûµjA ¶ªA¶ªî±Énéhµï ¶¢ÀÀhµå±¸¶ ¢Ãé±ÀµÀ¶¢Ãnh¸´¢À || ±ÀµÃ Vµg½â ¶¢ÀlûµÀËOÇdsû¹l¼ ËlÇhµï lµyµo. ¶pÁ¶ªåOµA V¸°µ¶¢Ãv¹A Vµ. ¶ªÀë±µV³ Vµ¶mçòOµv¹ ±µhµé ¶ ¢ÀÀOµÀd¹A. ¶¢±µA V¸sûµ±ÀµÀOµA Oµñ¶¢Ãh³. ±ÀµÃ lûµÃÊ¢Àñ°µg VµgⶢÀÀgâ ¶¢Àkµo. ±ÀµÃ ±µOµåuY¹¶¥o | ¶¥OºåB. ¶¥À¶¢Àín¶¥À¶¢Àí ËlÇhµïlµyµo.

VµAfµ ¶¢ÀÀAfµ £m¸¦n | ±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬ l¼ö©Ò Y»¬ ||6|| ¶¥À¶¢Àí ËȪþﶢ n¶¥ÀAsûµ¶ªï. £lû¸hµÀñ ¶¢±µlÉ ¶m¶¢ÀB | ±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬ l¼ö©Ò Y»¬ ||3|| ¶¢À»¬©¸¶ªÀ±µ n±¸é¦. «¸ lɤ ¶m¶¢ OÐdº ¶¢Àñ¼å ¶ª»¬h¸. lûµÃ¶ . sûµO¸åm¸A ¶ªÀPlÉ ¶m¶¢ÀB | ±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬ l¼ö©Ò Y»¬ ||4|| ±µOµå uY ¶¢lûÉ lÉ£.±ÀµÃ »ªl¼è l¸jñ ¶p±¸. sûµlµñO¸¡ Oµq¸wo | lµÀ±¸Ø °µ¶¢Ã ¦¢¸ lû¸jñ «¸ö¶® ¶ªölû¸ ¶mÈ ¢Ã„¶ªÀåhÉ ||1|| Y±ÀµÀhµöA lÉ£. ¶ ¢ÃA q¸hµÀ £Ê¥ö¶¥ö±¿ || MA ¶m¶¢À¶¥ÛgºâO¸Ë±ÀÇÀ ¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ G¢¸Vµ MA Y±ÀµÀoå ¶¢ÀASµy¹ O¸¡. V¸¶¢ÀÀgÉâ Y±ÀµÀ sûµÃh¸±¼å¶®±¼gº| Y±ÀµÀ ¶ª±µö SµhÉ lÉ£ O¸v ±¸iñ ¶mÈ ¢Ã„¶ªÀåhÉ ||2|| ¶¢ÀlûµÀËOÇdsûµ £l¸ñ£.

¢Ãñ°µ¶ªï Vµ ¶¢À±¼èn
±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬
l¼ö©Ò Y»¬
||7||
¶¢Al¼ h¸A»Tñ±ÀµÀÀSÉ lÉ£, ¶ª±µö«Õsû¹Sµï
l¸±ÀÀn |
±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬
l¼ö©Ò Y»¬
||8||
CWAhµï ±µÃ¶p Vµ±¼hÉ, ¶ª±µö
¶¥hµÅ£m¸¦n |
±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬
l¼ö©Ò Y»¬
||9||
¶mhÉsûµïB ¶ª±µöl¸ sûµO¸åþï, VµAfºOÉ
lµÀ±¼h¸¶pʬ |
±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬
l¼ö©Ò Y»¬
||10||
¶ªÀ嶢lÐíþïsûµOºå¶pÁ¹±µöA h¸öA, VµgºâOÉ
¢¸ïlû¼ m¸¦n |
±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬
l¼ö©Ò Y»¬
||11||
VµAfºOÉ ¶ªhµhµA ±ÀÉÀh¸öA,
C±µÛ±ÀµÀAj¶¬ sûµOºåhµB |
±µÃ¶pAlÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬
l¼ö©Ò Y»¬
||12||
lÉ»¬ «Õsû¹Sµï¶¢Ã±ÐSµïA lÉ»¬ Ê¢À ¶p±µ¶
¢ÀA ¶ªÀPA |
±µÃ¶pAlÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬

l¼ö©Ò Y»¬
||13||
£lûÉ»¬ l¼ö¶¨h¸A m¸¶¥A, £lûÉ»¬ sv¶
¢ÀÀVµÛËOÇB |
±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬
l¼ö©Ò Y»¬
||14||
£lûÉ»¬ lÉ£ Oµv¹ïgA, £lûÉ»¬ ¶p±µ¶¢ÃA
¦ñ±ÀµÀA |
±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬
l¼ö©Ò Y»¬
||15||
¶ªÀ±¸¶ªÀ±µ¦±Ð ±µhµé,
n¶TŶ¨àVµ±µgÉ„£ÀìOÉ |
±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬
l¼ö©Ò Y»¬
||16||
£l¸ï¶¢¶måA ±ÀµÀ¶¥¶ªö¶måA, v°½î¶¢AhµA
Y¶mA OµÀ±µÀ |
±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬
l¼ö©Ò Y»¬
||17||
¶pñVµgâ ËlÇhµïlµ±µêÊTé, VµAfºOÉ
¶pñgh¸±ÀµÀÊ¢À |
±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬
l¼ö©Ò Y»¬
||19||
VµhµÀ±µÀíYÉ VµhµÀ±µöOµåò, ¶ªA¶ªÀåhÉ
¶p±µÊ¢À¶¥ö±¿ |
±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬
l¼ö©Ò Y»¬
||20||

OµÅʨä¶m ¶ªA¶ªÀåhÉ lÉ£, ¶¥¶¥ölµíO¸åþï
¶ªl¸£ÀìOÉ |
±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬
l¼ö©Ò Y»¬
||21||
»¬¶¢ÃVµv¶ªÀh¸m¸kµ, ¶ªA¶ªÀåhÉ ¶p±µÊ
¢À¶¥ö±¼ |
±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬
l¼ö©Ò Y»¬
||22||
Em¸çòg½ ¶pi¶ªl¸í¶¢, ¶pÁ¹ZhÉ ¶p±µÊ
¢À¶¥ö±¼ |
±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬
l¼ö©Ò Y»¬
||23||
lÉ£ ¶pñVµAfµlбµçAfµ, ËlÇhµïlµ±µê£m¸¦n|
±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬
l¼ö©Ò Y»¬
||24||
lÉ£ sûµOµåYmÐl¸ç¶¢À,
lµh¸å¶mAlÐlµ±ÀÉÀAtOÉ
±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬
l¼ö©Ò Y»¬
||25||
¶pjéA ¶¢Àmᵶ¢ÃA lÉ»¬, ¶¢Àmж
¢Åh¸å¶mÀ«¸±¼g½A|
h¸±¼g½A lµÀ±µØ ¶ªA«¸±µ «¸Sµ±µ¶ªï
OµÀvÑlµí¢¸´¢À
||26||
ElµA«ÒåhµñA ¶pe¼h¸öhµÀ, ¶¢À¶®«ÒåhµñA
¶peɶmé±µB|
¶ªhµÀ ¶ª¶p嶥j ¶ªAP¹ï ¶¢±µ¶¢ÃqÒéi

¶ªA¶pl¸´¢À
||27||
Ei §ñ C±µØv¹ «ÒåhµñA ¶ª¶¢Ã¶på´¢À

|| O½vOµ «Òåhµñ´¢À ||
C¶ªï §ñ O½vOµ ¶¢À¶måò¶ªï | ¦¶¢ sÀÀ»¨B|
C¶mÀ¶¨Àà´p VûµAlµB | §ñ ¶¢À¶®¶ª±µ¶ªöj
lɶ¢h¸| §ñ YSµlµAs¹ ¾pñhµï±µæA ¶ª¶p嶥j
q¸e¸ASµhÉö¶m YÊp £n±ÀÇÃSµB |
||MA ¶m¶¢À¶¥ÛgºâO¸Ë±ÀÇÀ||
||¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ G¢¸Vµ||
MA £¶¥Àlµè Y¹ß¶mlɶ®±ÀµÀ, iñÊ¢l¿ l¼¶
¢ïVµ°µÀʨ |
Ê¥ñ±ÀµÀB q¸ñ»på n£Àh¸å±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB
«Ò¶¢Ã±µè lû¸±¼gÉ
||1||
¶ª±µöÊ¢Àhµ l¼öY¹o±ÀµÃ´m, ¶¢Àm¸åòg¸¶
¢À»p O½vOµA |
«Ò„»p °É¶¢À¶¢À¢¸qÒéi, ¶ªhµhµA Y¹¶pï
hµhµê±µB
||2||
»ªlµèþï¶mÀåV¸Ûdm¸l¿n, ¶¢¶ªÃån
¶ªOµv¹¶mï»p |
Jhɶm ¶ªÀ嶢h¸A lɤ, «Òåhµñ¶¢ÃhÉñg
»ªlµèþïi
||3||
¶m ¶¢ÀmÐåò mÓ¶¨lûµA hµhµñ, ¶m OºcºÛ
lµ»p £lµïhÉ |
£m¸ Y¹Êpï ¶m »ªlÉèþïhµ, ¶ª±µö ¶
¢ÀÀV¸Ûdm¸l¼Oµ´¢À
||4||
¶ª¶¢ÀS¸ñgï»p »ªlµèþïAi vÑOµ¶¥Y¹ßþÖ £À¶

hµVµÛ SµÀ¶påA VµO¸±µ ¶ªB | ¶ª¶¢Ã»på ±µéVµ¶pÁgﶪï. ¶mOµÀ±¸ögÑ £¶m¶¥ïi | hµhÐ Y¹ßËhÇþö¶¢ ¶ªA¶p¶méA. ¶ª±µö Ê¢À¶ ¢ £ÀlµA ¶¥Àsûµ´¢À ||5|| «ÒåhµñAËÈ¢ VµgºâO¸±ÀµÃ¶ªÀå. ¶ª±µö Ê¢À¶¢A ¶m ¶ªA¶¥±ÀµÀB | OµÅ©¸ä±ÀµÃA ¢¸ VµhµÀ±µç¥¹ïA.¢ÃA ¶¬±µB | OµÅh¸ö n¶¢À¶måò±ÀµÃ¶¢Ã¶ª. m¸¶mï ËkÇ©¸ ¶pñ¾ªlµi | EhµæA ±µÃÊpg O½vɶm. sûµ±ÀµÀA O¸ö¾p ¶¬ Y¹±ÀµÀhÉ | m¸¶p¶¢ÀÅhµÀï ¶¢¶¥A ±ÀµÃi. C¶¨à¶ ¢ÃïA ¢¸ ¶ª¶¢Ã»¬hµB ||7|| lµl¸i ¶pñiSµÅ¶®äi. ¶¢ÀÅhÐ È ¢Ã°µ¶¢À¢¸¶pÁýé±ÀµÃh³ ||10|| Y¹ßh¸ö q¸ñ±µsûµï OµÀ±¿öhµ. nhµïA Y¶pi ¶ªA¶ªÀëdA ¶ª »ªlµèB ¶ª SµgB «Ò»p Sµ¶mè±Ðö Y¹±ÀµÀhÉ ¶m±µB ||9|| ¶m ËVÇ¢¸¶pïd hµ¶ªå¶ªï. h¸A ±ÀµÀk¸¶¢né ±ÀµÀ¶måòg¸A ||6|| «Ò»p„°É¶¢À ¶¢À¢¸qÒéi. ¶¢À¶®lÉÊ¢¶m O½whµ´¢À ||8|| ±ÀÇà n¾¨Öv¹A £lû¸Ë±ÀÇÀm¸A. ElµA q¸ñ±µsûµïhÉ sÀËlûÇB ||11|| .

¶ªÃå±ÀµÀhÉ «¸¶m OºA YËÈmB ||14|| Ei §ñ sûµSµ¶¢j O½vOµ «ÒåhµñA ¶ª¶¢Ã¶på ´¢À . «Õsû¹S¸ï±ÐSµï ¶ªA¶plµB| ¶¥hµÀñ¶®nB ¶p±Ð ȢðµB. lµÅ¶¥ïhÉ vvm¸YÊm | hµhµù±µöA hµhµêò«¸lɶm. hµhµB q¸ñ±µsûµïÊ ¢À¶¢hµh³ ||13|| K¶¥ö±µïA hµhµêò«¸lɶm.«Õsû¹S¸ïl¼ Vµ ±ÀµÀiÖcºÛl³. hɶm Y¹¶pï£ÀlµA ¶¥ÀsûµA ||12|| ¶¥ËÈm¶ªÀå Y¶pﶢÃÊm„»ªî´m. «ÒåhÉñ ¶ª¶ ¢Àêiå±µÀVµÛËOÇB | sûµ¶¢hÉﶢ ¶ª¶¢ÀS¸ñ»p.

|| ±¸iñ ¶ªÃOµåA || £Ê¥ö¶¥ö±¿A YSµl¸èjñA »ªæi ¶ªA¶®±µ O¸±¼g½A nl¸ñA sûµSµ¶¢jA £©Òä ±µhµÀv¹A hÉY¶ªB ¶pñsûµÀB ||1|| sñ¶¬ÑVµ hµöA «¸ö¶® hµöA ¶ªölû¸ hµöA»¬ ¶ ¢¶¨d¹Ö±µB ¶ªö±¸iîO¸ | ¶ªÀlû¸ hµö¶¢À°µ±É nhÉï. iñlû¸ ¶¢Ãh¸ñiîO¸ »ªæh¸ ||2|| C±µè¶¢Ãh¸ñ »ªæh¸ nh¸ï. »ªæi ±µÃq¸ Vµ q¸vÊm | hµk¸ ¶ªA¶¬Åi ±µÃq¸Êmå. ¶¢À¶®lɤ ¶ . hµöA lÉ£ Y¶mo ¶p±¸ ||3|| hµö˱ÀÇÀhµ l¸è±µïhÉ £¶¥öA. ¶¢À¶®Ê¢Àlû¸ ¶ ¢À¶®¶ªîýÅiB | ¶¢À¶®È¢Ã¶® Vµ sûµ¶¢j. ±ÀµÃ¶mÀV¸Ü±¸ï £Ê¥¶¨hµB | hµöÊ¢À¶¢ ¶ªAlû¸ï «¸£jñ. YSµhЄ¶ªï YSµ¶mî±ÀÉÀ ||5|| ¶¢À¶®£l¸ï ¶¢À¶®¶¢Ã±ÀµÃ. hµö˱ÀÇÀhµh³ ¶ªÅYïhÉ YSµh³ | hµö˱ÀÇÀhµh³ q¸vïhÉ lÉ£ hµö¶¢Àh³ ¶ªïÊmå Vµ ¶ª±µöl¸ ||4|| £¶ªÅ©Õà ¶ªÅ»¨à ±µÃq¸hµöA.

Sµl¼o VµOºñg½ hµk¸ | ¶¥AQg½ V¸»po s¹g. «¸ hµöA OºA ¶ªÃå±ÀµÀʪ hµl¸ ||12|| ±ÀµÀ±ÀµÃ hµö±ÀµÃ YSµh³ ¶ªñ©¸à.¢À¶®¶ªÀ±¿ ||6|| ¶pñOµÅi ¶ªåþöA Vµ ¶ª±µö¶ªï. C¶¬¤À¥¹¶m J¶¢ Vµ | . Oµ«¸åþöA «ÒåhµÀ £Àʬ¶¥ö±µB ||13|| £¶¨ÀäB ¶¥±¿±µSµñ¶¬gA. ¶ªåþöA ¥¹nåB °¸nå ±É¶¢ Vµ ||9|| PfºØo ¶¥Ãwo ÈT¹±¸. YSµh¸êh³ ±ÀµÀiå ±ÀÇà YSµh³ | «Ò„»p nl¸ñ¶¢¶¥A ohµB. ¾¬ñ¶ªåþöA sÀl¼è±Ðílûµv°µg¸ | vY¹Ý ¶pÁ»¨à ¶ªåk¸ hµÀ»¨à. SµÀghµñ±ÀµÀ £sû¹£o | O¸yµ±¸iñ±³ ¶¢À¶®±¸iñ±³. sûµÀ¶¥Àg½â ¶p±¼¶T¹±ÀµÀÀlû¸ ||10|| «Õ¶¢Ãï «Õ¶¢Àïhµ±¸Ê¥¶¨. «ÕÊ¢Àïsûµï ¶ªåþöi¶ªÀ¶m籿 | ¶p±¸¶p±¸g¸A ¶p±µ¶¢Ã hµöÊ¢À¶¢ ¶p±µÊ ¢À¶¥ö±¿ ||11|| ±ÀµÀVµÛ OºcºÛh³ OµöWl³. Ȣö¬ ±¸iñ¶¥Û l¸±µÀg¸ ||8|| hµöA §ñ ¶ªåþö¤À¶¥ö±¿ hµöA. ¶¢¶ªÀå ¶ªlµ ¶ªl¸ö Qv¹iîOÉ | hµ¶ªï ¶ª±µö¶ªï ±ÀµÃ ¶¥OºåB.

¶¬¶mÀå Ê ¢ÀhÓ ¶¢À¶®¶ªÀ±Ó ||16|| Ei qÕ±¸gºOµ ±¸iñ ¶ªÃOµåA ¶ª¶¢Ã¶på´¢À . ¶¢¶ªÀ±Ó ¶ ¢ÀlûµÀËOÇdsûÔ ||15|| ¶pñsÑlûµA Vµ YSµh¸ùþö¤À. o±ÀµÀh¸ ¶ ¢ÀVµÀïhÐ v¶TÀ | sÑlûµ¶¥Û Oºñ±ÀµÀh¸ ¶¢À¶ªï.O¸±¼h¸Êªå ±ÀµÀhЄhµ«¸åþöA. OµB «ÒåhµÀA ¶¥Oºå¶¢Ã´m sûµÊ¢h³ ||14|| «¸ hµö£ÀhµæA ¶pñsû¹ËÈ¢B. ËȪþö±µÀ l¸Ë±Ç ±Éç£ ¶ªA¶ªÀåh¸ | Ȣö¬Ë±ÀÇÀhÓ lµÀ±¸lûµ±¸ø.

¾¬ñA ¶¥OºåB. O½ôA O½vOµA| §ñ ¶¢À¶®O¸¡ ¶¢À¶®v°½î ¶¢À¶® ¶ª±µ¶ªöj ¾pñhµï±Éæ YÊp £n±ÀÇÃSµB|| ¶¢ÀÃv ¶¢ÀAhµñ¶¢ÀÀhÐ VÉhµÀv OµfµÀSµÀ Oжm ¶¢vǶmÀ Oµ±µm¸ï¶ªB KA CASµÀ©¸àsû¹ïA ¾¬ñA hµ±µÝosû¹ïA ¶m¶¢ÀB ¶m¶¢ÀB O½ôA ¶¢Àlûµï¶¢Ãsû¹ïA ¶m¶¢ÀB V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ Cm¸£ÀO¸sû¹ïA ¶m¶¢ÀB £VÉÛ Oµn»¨áO¸sû¹ïA ¶m¶¢ÀB KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ Oµ±µ hµv Oµ±µ¶pÅ©¸ásû¹ïA ¶m¶¢ÀB .|| ¶m¢¸°µ±¿ ¶¢À¶®¶¢À¶måò´¢À || C¶ªï§ñ VµAf½ ¶¢À¶®v°½î ¶¢À¶®¶ ¢ÀAhµñ¶ªï | sñ¶¬î £¶¨ÀäB ±µÀl¸ñ sÀÀ¶¨±ÀµÀB(¦±µ»ª)| S¸±ÀµÀhµÀñþﻨä Sµ¶mÀ¶¨Ààsû³ ¶¥Üm¸çA»ª ¶mAl¸¥¹OµAsûµ±¿ uû¶¢Ã ¶¥Oµå±ÀµÀB(¶¢ÀÀPÉ) | §ñ ¶ ¢À¶®O¸¡ ¶¢À¶®v°½î ¶¢À¶®¶ª±µ¶ªöhÐï lɶ¢h¸B(¶¬Ålµ±ÀÉÀ) |KA uYA.

¶¬AhµÀA ¶¢ÀlûµÀA ËOÇdsûµ´¢À|| MA C°µ¶ªñO³ ¶p±µ¶¥ÀA. .¶¬Ålµ±ÀµÃm¸ï¶ªB KA ¶¬Ålµ±ÀµÃ±ÀµÀ ¶m¶ ¢ÀB ¾¬ñA ¦±µÊª «¸ö¶® O½ôA ¦P¹Ë±ÀÇÀ ¶¢¶¨d³ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ Oµ¶¢V¸±ÀµÀ ¶¬ÀA £VÉÛ Êmhµñhµñ±ÀµÃ±ÀµÀ ¢Ó¶¨d³ KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ C«¸åò±ÀµÀ ¶pûd³ MA sûµÃ±µÀí¶¢¶ªÀù¶¢±Ð£Ài l¼SµìAlûµB | lû¸ï¶mA PfµØA VµOµñ Sµlɶ¨À V¸¶p ¶p±¼¶T¹A. ¶¥AU×A ¶ª¶mçlûµjA OµË±Ç»ªåò¶m±ÀµÀm¸A. ¶¥ÃvA sûµÀ¶¥Àg½âA ¦±µB. ʪʢ ¶ ¢À¶® O¸zO¸A ±ÀµÃ¶¢À«Õåhµùþö»phÉ ¶¬±Ó Oµ¶¢ÀvYÑ. Sµlɶ¨À OµÀw¶¥A. ¶ª±¸öAUØ sûµÃ©¸¶¢Åh¸´¢À | ov¹¶¥î lµÀïi¶¢Ã¶ªï q¸lµ lµ¶¥O¸A.

¶plµîA lûµ¶mÀB OµÀgºâO¸A. ¶¬«¸åËsÇþݱ³ lûµlµjA. ¶ ¢À¶®v°½îA ¶ª±ÐY»ªæh¸A || ¶Tg¸à ¶¥Ãv ¶¬v¹n ¶¥AP ¶¢ÀÀ¶ªvÉ. ¶Tg¸àA ¶ªÀ±¸sû¹Y¶m´¢À | ¶¥ÃvA. ¶ª±µ¶ªöj¶ ¢À¶mÀsûµYÉ. ʪʢ ËȪ±¼sûµ¶¢À±¼ço´¢À E¶¬. ¶¬ÌȪýåB ¶pñ¶ªm¸é¶mm¸A.¶¥À¶¢Ãíl¼ËlÇh¸ï±¼çoA|| vA ¶pÅk¼¢¸ïhµîÊm Oµvê±ÀµÀ£À ¶¬A DO¸¥¹hµîÊm Oµvê±ÀµÃ£À ±ÀµÀA ¢¸±ÀµÀ¢¸ïhµîÊm lûµÃ¶pA Oµvê±ÀµÃ£À ±µA CS¸éþïhµîÊm Oµvê±ÀµÃ£À ¶¢A C¶¢ÀÅh¸hµîÊm Oµvê±ÀµÃ£À SµAlûµA ¶pÁ¶¨êA l¿¶pA C¶¢ÀÅhµA . ¶¢À¶® ¶pÁ¹±¸ö¶¢Àhµñ. VµOµñA lûµ¶mÀB«¸±ÀµÀOµA. lµgâA ¶¥Oºå¶¢À»ªA Vµ. ¶Tm¸¶må£v¶ªh³ §h¸A¶¥À hµÀvï ¶pñsû¹A | SÓ±¿ lɶ¬ ¶ª¶¢ÀÀlµí¢¸A. Vµ±µî YvYA. q¸¶¥ ¶ªÀlµ±µ÷Êm Vµ lµlûµjA. iñYSµh¸¶ ¢Ãlû¸±µsûµÃh¸A.

¶ªA ¶ª±¸öhµîÊm ¶ª¶¢À«Òå¶pV¸±µ´m Oµvê±ÀµÃ£À CA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ yµA KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ DA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¶¬A KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ EA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¶ªA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ FA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¶¨A KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ GA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¶¥A KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ HA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¶¢A KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ sÀÀA KA ¾¬ñA O½ôA vA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ sÀÀ¹A KA ¾¬ñA O½ôA ±µA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ vÀA KA ¾¬ñA O½ôA ±ÀµÀA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ vÃA KA ¾¬ñA O½ôA ¶¢ÀA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ JA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ sûµA KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ KA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ sA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ MA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¶pûA KA ¾¬ñA O½ôA .

¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ NA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¶pA KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ CA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¶mA KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ CB KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ lûµA KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ OµA KA ¾¬ñA O½ôA lµA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ PA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ kµA KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ SµA KA ¾¬ñA O½ôA hµA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶TA KA ¾¬ñA O½ôA gA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ UA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ fûµA KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ VµA KA ¾¬ñA O½ôA fµA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ VûµA KA ¾¬ñA O½ôA eµA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ YA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ dA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶±bA KA ¾¬ñA O½ôA cA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ cA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¶±bA KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ dA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ YA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ .

eµA KA ¾¬ñA O½ôA VûµA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ fµA KA ¾¬ñA O½ôA VµA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ fûµA KA ¾¬ñA O½ôA UA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ gA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¶TA KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ hµA KA ¾¬ñA O½ôA SµA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ kµA KA ¾¬ñA O½ôA PA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ lµA KA ¾¬ñA O½ôA OµA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ lûµA KA ¾¬ñA O½ôA CB KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶mA KA ¾¬ñA O½ôA CA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶pA KA ¾¬ñA O½ôA NA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶pûA KA ¾¬ñA O½ôA MA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ sA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ KA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ sûµA KA ¾¬ñA O½ôA JA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶¢ÀA KA ¾¬ñA O½ôA vÃA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ±ÀµÀA KA ¾¬ñA O½ôA vÀA KA ¾¬ñA O½ôA .

V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ±µA KA ¾¬ñA O½ôA sÀÀ¹A KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ vA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ sÀÀA KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶¢A KA ¾¬ñA O½ôA HA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶¥A KA ¾¬ñA O½ôA GA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶¨A KA ¾¬ñA O½ôA FA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶ªA KA ¾¬ñA O½ôA EA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶¬A KA ¾¬ñA O½ôA DA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ yµA KA ¾¬ñA O½ôA CA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ °µA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ CA DA EA FA GA HA sÀÀA vÀA vÃA JA KA MA NA CA CB KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ OµA PA SµA ¶TA UA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ VµA VûµA YA ¶±bA cA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ .

dA eµA fµA fûµA gA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ hµA kµA lµA lûµA ¶mA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶pA ¶pûA sA sûµA ¶¢ÀA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ±ÀµÀA ±µA vA ¶¢A ¶¥A ¶¨A ¶ªA ¶¬A yµA °µA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ) (108 ¶¢Ã±µÀô) lɤ ¢¸¶¢À ¶¬¶ªå¶¢ÀÀ¶m Y¶p nÊ¢lµ¶m S¸£AVµ¶¢vǶmÀ .

VµAfºOÉ . q¸»¬ PfÉضm V¸AtOÉ | ¶TAd¹ ¶ªöÊm¶m ¶mB q¸»¬.|| ¶ª¶p嶥j ¶¢Ãv¹ ¶¢ÀAhµñ £lû¼B || ¶pñkµ¶¢À ¶¢ÀlûµïÈ¢Ãhµå±µ Vµ±¼h¸ñg¸A sñ¶¬î £¶¨Àä ±µÀl¸ñ sÀÀ¶¨±ÀµÀB| §ñ ¶¢À¶®O¸¡ ¶¢À¶®v°½î ¶ ¢À¶®¶ª±µ¶ªöhÐï lɶ¢h¸B (¶¬Ålµ±ÀÉÀ) | S¸±ÀµÀ hµÀñþﻨä Sµ¶mÀ¶¨Ààsû³ ¶¥Üm¸çA»ª ¶mAl¸¥¹OµAsûµ±¿ uû¶¢Ã ¶¥Oµå±ÀµÀB (lµ°ºg¶ªåÊm) | ±µOµålµAiO¸ lµÀ±¸Ø sû¹ñ¶¢À±Ðï uY¹n(¢¸¶¢À ¶ªåÊm)| CS¼é±¸ö±ÀµÀÀ¶ªÃ±¸ï´ª hµh¸ön | sÀÀSµïYÂB «¸¶¢ÀÊ¢l¸ lû¸ïm¸n |¶ªOµv O¸¶ ¢Àm¸ »ªlµè±ÀÉÀ §ñ ¶¢À¶®O¸¡ ¶¢À¶®v°½î ¶¢À¶®¶ª±µ¶ªöj lɶ¢h¸ ¾pñhµï±Éæ YÊp £n±ÀÇÃSµB | ¶ª¶p嶥j ¶¢Ãv¹ ¶¢ÀAhµñ m¸ï¶ª Oµ±µm¸ï¶ªB MA PfºØo ¶¥Ãwo ÈTÀ±¸ Sµl¼o VµOºñg½ hµk¸ ¶¥AQg½ V¸»po s¹g sûµÀ¶¥ÀAf½ ¶p±¼¶T¹±ÀµÀÀlû¸|CASµÀ©¸ásû¹ïA ¶m¶ ¢ÀB|ఆ MA ¶¥Ãvɶm q¸»¬mÐ lÉ£. V¸¶p Y¹ï nB¶ªöÊm¶m Vµ | hµ±µÝosû¹ïA ¶m¶¢ÀB| MA q¸ñV¸ïA ±µ°µ ¶pñjV¸ïA Vµ.

Ghµå±µ«¸ïA hµkɶ¥ö±¼ | ¶¢Àlûµï¶¢Ãsû¹ïA ¶m¶¢ÀB| MA «Õ¶¢Ãïn ±ÀµÃn±µÃq¸gº.±µ°µ lµ°º gÉ | sû¹ñ¶¢ÀgÉ m¸hµî ¶¥Ãv¶ªï. q¸»¬ PfÉضm V¸AtOÉ | ¶TAd¹¶ªöÊm¶m ¶mB q¸»¬. ¶ª±µö ¶¥Oºå ¶ª¶¢ÀnöhÉ | sûµ±ÀÉÀsûµï «¸åò»¬mÐ lÉ£. ËhÇþñvÑOÉï £Vµ±µAi hÉ | ±ÀµÃnV¸hµï±µæÈT¹±¸gº. lµÀ±ÉØ lÉ£ ¶mȢöªÀåhÉ |Oµ±µhµv Oµ±µ¶pÅ©¸ásû¹ïA ¶m¶¢ÀB| ¶¬Ålµ±ÀµÃm¸ï¶ªB MA PfºØo ¶¥Ãwo ÈT¹±¸. ËhDZµ«¸î´m ±µ°µ ¶ª±µöhµB | Oµn»¨áO¸sû¹ïA ¶m¶¢ÀB| MA ¶ª±µö¶ªö±µÃÊp ¶ª±ÉöÊ¥. ±ÀµÃn V¸«¸åògº hÉA„tOÉ | Oµ±µ ¶pvô¶¢ ¶ªA¾Tn. V¸¶p Y¹ï . Sµl¼o VµOºñg½ hµk¸ | ¶¥AQg½ V¸»po s¹g sûµÀ¶¥ÀAf½ ¶p±¼¶T¹±ÀµÀÀlû¸ | ¶¬Ålµ±ÀµÃ±ÀµÀ ¶m¶ ¢ÀB| MA ¶¥Ãvɶm q¸»¬mÐ lÉ£. ËhÇB ±µ°¸«¸îA¶ªåk¸sûµÀ¶¢A | Cm¸£ÀO¸sû¹ïA ¶m¶ ¢ÀB| MA PfµØ ¶¥Ãv Sµl¸l¿n.

VµAfºOÉ ±µ°µ lµ°ºgÉ | sû¹ñ¶¢ÀgÉm¸hµî ¶¥Ãv¶ªï. Ghµå±µ«¸ïA hµkɶ¥ö±¼ | ¦P¹Ë±ÀÇÀ ¶¢¶¨d³| MA «Õ¶¢Ãïn ±ÀµÃn ±µÃq¸gº. ËhDZµ«¸î´m ±µ°µ ¶ª±µöhµB | Êmhµñhµñ±ÀµÃ±ÀµÀ ¢Ó¶¨d³| MA ¶ª±µö¶ªö±µÃÊp ¶ª±ÉöÊ¥ ¶ª±µö ¶¥Oºå ¶ª¶¢ÀnöhÉ | sûµ±ÀÉÀsûµï«¸åò»¬mÐ lÉ£ lµÀ±ÉØ lÉ£ ¶mȢöªÀåhÉ | C«¸åò±ÀµÀ ¶pûd³| MA sûµÃ±µÀí¶¢¶ªÀù¶¢±Ð£Ài l¼SµìAlûµB || lûɶmÀ ¶¢ÀÀlµñ | ±ÀÇÃn ¶¢ÀÀlµñ || lû¸ï¶mA MA £lµÀïl¸ç¶¢À¶ª¶¢À¶pñsû¹A ¶ ¢ÀÅSµ¶pi¶ªÖAlûµ»ªæh¸A uû¶¨g¸A Oµm¸ïtûB Oµ±µ¢¸vPÉd£v¶ªlµè«¸åtû±¸Êª£h¸ ´¢À ¶¬ÌȪýå ¶¥ÛOµñSµl¸»ªPÉd £¦P¹A ¥¹Û¶pA .nB¶ªöÊm¶m Vµ | ¦±µÊ¥«¸ö¶®| MA q¸ñV¸ïA ±µ°µ ¶pñjV¸ïA Vµ. ËhÇB ±µ°¸«¸îA¶ªåk¸sûµÀ¶¢A | Oµ¶¢V¸±ÀµÀ ¶¬ÀA| MA PfµØ ¶¥Ãv Sµl¸ l¿n ±ÀµÃn V¸«¸ågº hÉAtOÉ | Oµ±µ ¶pvô¶¢ ¶ªA¾Tn. ËhÇþñvÑOÉï £Vµ±µAihÉ ±ÀµÃnV¸hµï±µæÈT¹±¸gº.

SµÀgA hµ±µÝoA tsû¹ñg¸¶¢À¶mv¹iîO¸A ¶¥¦lûµ±¸A lµÀ±¸ØA iñÊmh¸ñA sûµYÉ vA ¶pÅk¼¢¸ïhµîÊm SµAlûµA Oµvê±ÀµÀ£À ¶¬A DO¸¥¹hµîÊm ¶pÁ¶¨êA Oµvê±ÀµÃ£À ±ÀµÀA ¢¸±ÀµÀ¢¸ïhµîÊm lûµÃ¶pA Oµvê±ÀµÃ£À ±µA CS¸éþïhµîÊm l¿¶pA Oµvê±ÀµÃ£À ¶¢A C¶¢ÀÅh¸hµîÊm C¶¢ÀÅhµA Oµvê±ÀµÃ£À ¶ªA ¶ª±¸öhµîÊm ¶ª¶¢À«Òå¶pV¸±µ´m Oµvê±ÀµÃ£À .

¶¬AhµÀA ¶ . ¶ª±¸öAUØ sûµÃ©¸¶¢Åh¸´¢À | ov¹¶¥îlµÀïi¶¢Ã¶ªï q¸lµ lµ¶¥O¸A. ¶¥ÃvA sûµÀ¶¥Àg½âA ¦±µB. ¶¥AU×A ¶ª¶mçlûµjA OµË±Ç»ªåò¶m±ÀµÀm¸A.|| ¶pñkµÈ¢Ã„lû¸ï±ÀµÀB || ¶¢ÀlûµÀËOÇdsûµ ¶¢lûµ C¶ªï §ñ ¶pñkµ¶¢À Vµ±¼hµñ¶ªï | sñ¶®î sÀÀ»¨B | ¶ ¢À¶®O¸¡ lɶ¢h¸ | S¸±ÀµÀjñ Vûµ¶mçB | ¶mm¸ç ¶¥OºåB | ±µOµålµnåO¸ uY´¢À | CS¼é¶ªåhµö´¢À | sÀÀSÉölµB ¶ªö±µÃ¶pA | §ñ ¶¢À¶®O¸¡ ¾pñhµï±Éæ ¶pñkµ¶¢À Vµ±¼hµñ YÊp £n±ÀÇÃSµB || ¶¢À¶®O¸¡ lû¸ï¶mA PfµØA VµOµñ Sµlɶ¨À V¸¶p ¶p±¼¶T¹A. ʪʢ ¶¢À¶® O¸zO¸A ±ÀµÃ¶¢À«Õåhµùþö»phÉ ¶¬±Ó Oµ¶¢ÀvYÑ.

¶ª¶¢ÀÊªå °ºi ¶¢ÀgâvÉ ||4|| (1-4) hµ¶ªï q¸v±ÀµÀhµB ¶ª¶¢ÀïO³. ¶pñY¹B ¶pÁh¸ñ n¢Ó±µ«¸´m | ssûµÃ¶¢ÁB ¶¥hµñ¢Ð sûµÃq¸B. OÐv¹ £lûµöA»ª tû±¼ÝhµB ||6|| (1-6) . ¶¢Ài ¶pñsv lµgºâ¶mB | ¶mÃïËÈm±µ»p ¶ª ËhDZµÀïlÉè. ±ÀÇà ¶ ¢À¶mÀB OµkµïhÉ „¶¨à¶¢ÀB | n¥¹¶¢À±ÀµÀ hµlµÀhµêiåA.¢ÀlûµÀA ËOÇdsûµ´¢À|| MA ¶m¶¢À¶¥ÛgºâO¸Ë±ÀÇÀ| MA KA ¶¢Ã±µÖAfɱÀµÀ G¢¸Vµ || ||1|| (1-1) «¸¶¢±¼äB ¶ªÃ±µïhµ¶m±ÀÇÃ. ±ÀµÀk¸ ¶ ¢À¶mö¶m屸lû¼¶pB | ¶ª ssûµÃ¶¢ ¶¢À¶®sû¹SµB. «¸¶¢ ±¼ä¶ªå¶m±ÀÇà ±µÊ¢B ||3|| (1-3) «¸ö±ÐWʨ„¶må±É ¶pÁ¹±µöA. £¶ªå±¸ lµØlµhÐ ¶¢À¶¢À ||2|| (1-2) ¶¢À¶® ¶¢Ã±ÀµÃ¶mÀ sû¹Ê¢¶m. ËVÇhµñ ¶ ¢A¶¥ ¶ª¶¢ÀÀlµí¶¢B | ¶ªÀ±µkÐ m¸¶¢À ±¸Y¹„sûµÃh³. OÐv¹ £lûµöA»ª ¶m¶ªål¸ ||5|| (1-5) hµ¶ªï ËhDZµ sûµ¶¢lµÀïlµè.

l¼öY ¶¢±µï¶ªï Ê¢Àlûµ¶ªB | ¶pñ¥¹¶må ¥¹ö¶pl¸ O½±µäA.hµhµB ¶ªö¶pÁ±µ ¶¢Ã±ÀµÃhÐ. ¶¢À¶¢Àh¸ö OµÅ¶¨à VÉhµ¶mB ¶¢ÀhµÃê˱ÇþöBq¸whµA¶pÁ¹±µöA. ¶¢ÀÀn ¦©Òï¶p ¥Ñtûhµ´¢À ||10|| (1-10) hµ«Õæ OµcºÛhµù O¸vA Vµ. nY lÉ¥¹lû¼qÒ „sûµ¶¢h³ | DO¸ñ¶må ¶ªù ¶¢À¶®sû¹SµB. ¶¢ÀÀnm¸ hɶm ¶ªhµÖýÅhµB | EhµÊ¥Ûhµ¶¥Û £Vµ±µA. hµh¸ñ»p ¶ªö¶pÁ±É hµhµB ||8|| (1-8) hµhÐ ¶¢ÀÅSµ±ÀµÃ ¢¸ïYɶm. ¶ ¢À±ÀµÃ¾¬¶mA¶pÁ±µA»¬hµh³ ||12|| (1-12) ¶¢Àl³ sûµÅËhÇþï-ÌȪýå±µ ¶ªl³ ¶¢ÅÌhÇýå±³ lûµ±µîhµB q¸vïhÉ ¶m ¢¸ . ¶ªå»ªî´m ¶¢ÀÀn¶¢ ±¸¶¥ñÊ¢À ||11|| (1-11) «Ò „W¶må±ÀµÀh³ hµl¸ hµhµñ. ÌȪý嶪ål¸ ¶pñsv¹ ±¼tûB ||7|| (1-7) C¶¢ÃËhÇþï±³ swtû±³ lµÀËȨþà±³. ¶¬Åhµ «¸ö¶ ¢ÀïB ¶ª sûµÃ¶piB | JO¸O½ ¶¬±ÀµÀ ¶¢Ã±µÀ¶¬ï. lµÀ±µìv¶ªï lµÀ±¸hµîtûB | OÐ¥Ñ svA V¸¶p¶¬ÅhµA. YS¸¶¢À Sµ¶¬¶mA ¶¢¶m´¢À ||9|| (1-9) ¶ª hµh¸ñ¶¥ñ¶¢À ¶¢Àl¸ñ°½h³.

ʬhµÀ¥¹ÛSµ¶¢ÀÊm „hµñ OµB ||17|| (1-17) ¶ª¥ÑOµ E¶¢ Oµ«¸î hµöA. ¶¥Ã±µ ¶¬¾ªå ¶ªl¸ ¶¢ÀlµB ||13|| (1-13) ¶¢À¶¢À ËÈ¢±¼¶¢¶¥A ±ÀµÃhµB. W¶må±ÀµÃ ¶¢Ã¶ª q¸±¼æ¶¢B ||16|| (1-16) hµhµñ £q¸ñ ¶¥ñ¶¢Ã sû¹ïÊ¥. sûµÃ¶phÉB ¶pñg ±ÀÇÃl¼hµ´¢À ||18|| (1-18) ¶pñhµÀVµ ¶ªhµA ËÈ¢¶¥ïB. O¸´m sûÑS¸¶mÀ¶pv¶pùþïhÉ ±ÀÉÀ ¶¢À¶¢Ã ¶mÀSµh¸ nhµïA.¶m Y¹Êm ¶ª ¶pñlû¸mРʢÀ. OµÀ±µöAh³±ÀµÀ¶mï ¶¢À¾¬ sûµÅh¸A C¶ª¶¢ÀïS³-¶¢ï±ÀµÀ§ËvÇÌȪýåB. lµÀ±µîm¸ E¶¢ v°µïʪ Eh¸ïOµ±µäþï ¶¢Vµ¶ªå¶ªï. ¶pñ«¸lµ lûµ¶m sûÑYËÈmB ||14|| (1-14) C¶mÀ¶¢ÅiåA lûµÀñ¶¢A hÉ„lµï. OµÀ±µöl¼íB¶ªhµhµA¶¢ï±ÀµÀ´¢À ||15|| (1-15) ¶ªAWhµB «Ò„i lµÀBPɶmB. ËÈ¢¶¥ï Ê¢ÀOµA lµlµ±µ÷ ¶ªB ¶ª ¶pŶ¨à´ª hɶm Oµ¶ªåþöA sûÑ. °µ±ÀµÀA OÐ¥Ñ Sµ£À¶¨ïi JhµV¸Û¶mïVµÛ ¶ªhµhµA. ¶pñ¶¥ñ±ÀµÃ ¶¢¶mhÐ ¶mŶp´¢À ||19|| (1-19) ËÈ¢¶¥ï G¢¸Vµ ||20|| (1-20) .

l¸±¸g¸A V¸hµñ ¶ªA»ªæhµB OºA ¶mÀ hÉ©¸ASµÅʬ °É¶¢ÀA. sûµ¢¸¶m¶ªîl³ SµhµA ¶¢VµB ||30|| (1-30) . n±µ¶ªå¥¹Û¶på sAlûµÀtûB «Ò„¶¬A ¶m Ê¢l¼î ¶pÁh¸ñg¸A. lµÀ±µöýÅh¸åB OºA¶mÀÊ¢À ¶ªÀh¸B ||25|| (1-25) ±¸YÑ¢¸Vµ ||26|| (1-26) ˱ÀÇÀ±³ n±µ«Òå sûµ¢¸´m vÀËsÇþèB.¶ª¶¢Ãlû¼±³ m¸¶¢À ËÈ¢¥Ñï „¶¬A. C°É¶¢ÀA OºA¶mÀ«¸¶¢Àêòhµ´¢À ||24|| (1-24) OµkµAhÉ OºA¶mÀ ¶ªl³ ¶¢Åh¸åA. lûµ¶m vÑsû¹lµ «¸lûµÀtûB £¾¬¶m¶¥Û lûµËÈm±³ l¸Ë±ÇB. GhµêmÐé lûµnm¸A OµÀvÉ ||21|| (1-21) ¶pÁhµñ l¸Ë±Ç±³ n±µ¶ªå¶¥Û. ¶pÁhµñ l¸±¸l¼tû±³ lûµËÈmB ||27|| (1-27) hɶ¨À OºA sûµ¶¢hµB ʪ鶬´¢À. ¶pÁËhÇþñ ±¸l¸±ÀµÀ Ê¢À lûµ¶m´¢À ||22|| (1-22) ¶¢¶m ¶¢Àsû¹ïSµhÐ lµÀBR. OµÀ¶¥v¹ OµÀ¶¥v¹ iîO¸´¢À ||23|| (1-23) ¶pñ¶¢ÅiåA ¶ªöYm¸m¸A Vµ. C¶mÀ slû¸éi ¶¢Ã¶m¶ª´¢À ||28|| (1-28) ËÈ¢¶¥ï G¢¸Vµ ||29|| (1-29) J¶¢ Ê¢Àhµl³ ±ÀµÀk¸ q¸ñ¶¬.

£SµÀgɶ¨ö»p s¶mÀ趨À hÉ©¸A OµÅhÉ Ê¢À nB¥¹ö«Ò. ±ÀµÀk¸±µúA hɶm ¶ªA£lµ´¢À ||37|| (1-37) G¶p£©Õà Oµk¸B O¸¦Ûh³. Y¹¶m¶mé»p ¶ ¢À¶®¶¢ÀhÉ ||32|| (1-32) ±ÀµÀhÉêò¶¢À ¶pñ¶¢gA WhµåA. lûµ¶m vÀËsÇþè±³ n±¸OµÅhµB ||31|| (1-31) ¶piB ¶ªöY¶m ¶®±µçA Vµ. hµA¶¢ÀÀnA ¶ª¶ ¢ÀÀ¶p»ªæhÓ ||36|| (1-36) ¶ª¶¢Ãlû¼±³ m¸¶¢À ËÈ¢¥Ñï „«Õ. hÉ ¶¨ö¾pñi¶¨À n¶¨Àá±µ´¢À ||34||(1-34) ¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ G¢¸Vµ ||35|| (1-35) hµhµ«Õå ¶ª»¬hÓ £¶pñ.OºA Oµ±Ð£À ¶m slû¸éi. VµOµñhµÀ±³ ËÈ ¢¶¥ï q¸±¼æ¢Ó ||38|| (1-38) ±¸YÑ¢¸Vµ ||39|| (1-39) . lÓ±µî¶m¶ªïA Vµ Y¹±ÀµÀhÉ ||33|| (1-33) Oµ±Ð£À OºA ±ÀµÀ¶mé ¶¢À¶mB. ¶¢À¶¢À n¶¨Àá±µh¸A ¶¢À¶mB ˱ÀÇÀB ¶ª¶måþïYï »phµÅʪ鶬A. ¶ª Vµ q¸±¼æ¶¢ ¶ªhµå¶¢ÀB OµÅh¸ö hµÀ hÓ ±ÀµÀk¸ m¸ï±ÀµÀA. ¶®±¼çhÉʨö¶¢ Ê ¢À ¶¢À¶mB OºÊ¢Àhµm¸étû Y¹m¸£À.

£Ê¢O¸¶mè¶ªï ¶ ¢ÀÃfûµh¸ ||45|| (1-45) sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||46|| (1-46) Y¹ß¶m ¶¢À»ªå ¶ª¶¢À¶ªå¶ªï. YmÐå±³ £¶¨±ÀµÀ SÐVµ±É ||47|| (1-47) £¶¨±ÀµÀ¶¥Û ¶¢À¶®sû¹Sµ . ±ÀµÀ´m È ¢Ã¶¬Ñ Y¹ßnmбµ»p ||44|| (1-44) ¶¢À¶¢Ã¶ªï Vµ sûµ¶¢hÉ喝. ¶¢À¶¢Àh¸ö OµÅ¶¨à ¶¢Ã¶m«Õ hµh³ OºÊ¢Àhµ´m ¶¢À¶®sû¹Sµ. h¸ö¶¢À¶¬A ¶pñ¶¨Àà. l¸ö¶¢¶pïhµïAhµ lµÀBQhÓ ||43|| (1-43) lµÅ¶¨à lÐʨ„»p £¶¨±ÀÉÀ. ±¸Y¹ïUÉØ ¶¨öQvɶ¨ö»p ||41|| (1-41) Y¹¶mhЄ»p ±ÀµÀk¸Y߶ªï.sûµSµ¶¢´m. OºÊ¢Àhµ´m ¶ ¢ÀÀn ¶ªhµå¶¢À C±ÀµÀA Vµ nOµÅhµB ¶pÁËhÇþñB. £ÀV¸ÜÊ ¢ÀïOµA ¶¢lµ¶ªö hµh³ ||40|| (1-40) lµÀBP¹±ÀµÀ ±ÀµÀÊmî ¶¢À¶m¶ªB. hɶ¨À ¶®±¿ç hµk¸¶pïi J¶¢ Ê¢À¶¨ hµk¸¶¬A Vµ.±ÀµÃnå ËVǶ¢A ¶pÅkµO³ ¶pÅkµO³ . ¶ªöWh¸å ±ÀµÀhµåh¸A £m¸ ¶¢À¶¢ÀhµöA Sµhµ ±¸Yﶪï. l¸Ë±Ç±³ sûµÅËhÇþï´ª hµkÐZÙhµB ||42|| (1-42) ¶ªöYÊm¶m Vµ ¶ª¶måþïOµåB.

¶ªA«¸±µ »ªæi O¸±¼g¸ hµm¸éhµñ £¶ªî±ÀµÀB O¸±Ðï. hµÀvï¶ ¢À¶mïh³ hµkÐsûµ±ÀÇÃB Y¹ßÊm„»p ¶ªi ¶pËÈ¥þïh¸´m. q¸ñgº¶m ¶ªÀåvï lµÅ¶¨à±ÀµÀB Y¹ßnmÐ ¶¢À¶mÀY¹B ¶ªhµïA. ¾pfµï ¶¢Ãm¸ ¶m»p °µÀlû¸ ¶¢Ã¶mÀ©¸ ¶¢À¶mÀY ¢¸ï¶Tñ. OºA hµÀ hÉ ¶m »¬ Oɶ¢v´¢À ||49|| (1-49) ±ÀµÀhÐ »¬ Y¹ßn¶mB ¶ª±Éö. ±ÀÇÃSµnl¸ñ YSµhµêhÉB ||54|| (1-54) . Ȣö¬ Sµ±Éå nq¸ih¸B ||53|| (1-53) ¶¢À¶®¶¢Ã±ÀµÃ ¶pñsû¹Ê¢g. ±¸h¸ñ ¶¢m¸è´ª hµk¸¶p±É ||48|| (1-48) OÉWl³-l¼¢¸ hµk¸ ±¸hÓñ. ±ÀµÀhÉ婸A ¶¢ÀÅSµ¶p°ºg¸´¢À ||50|| (1-50) ¶¢À¶mÀ©¸ïg¸A Vµ ±ÀµÀh³ hÉ©¸A. ¶mÊmöh¸´m OºA ¶m ¶p¶¥ï»ª hµk¸»p ¶¢À¶¢Àh¸ ¶¢±Éå. ¶p¶¥À ¶p°º ¶ ¢ÀÅS¸lµ±ÀµÀB Y¹ß¶mAVµ hµ¶mî¶mÀ©¸ïg¸A.l¼¢¸m¸èB q¸ñgº¶mB OÉWl³. ¶phµU¹Ø c¹Ü¶¢ VµcÂÛ¶¨ ||51|| (1-51) Oµg Ȣð¸ lµÅh¸´m Ȣö®h³. «¸tûv¹©¸B ¶ªÀh¸´m ¶pñi ||52|| (1-52) vÑsû¹h³ ¶pñh³ ±ÀµÀÀ¶p O¸±¸±ÀµÀ.

hµ±ÀµÃ ¶ªÈ¢ÃïhÉ YSµh³ Y¹ßnm¸¶¢À»p VÉh¸A»ª. YSµhÉhµh³ Vµ±¸Vµ±µ´¢À ||56|| (1-56) ËȪ©¸ ¶pñ¶ªm¸é ¶¢±µl¸. ¶¢À¶®¶¢Ã±ÀÉÀi ±ÀµÃA sûµ¢¸´m ||60|| (1-60) sñ¤i Oµkµ¶¢ÀÀhµêm¸é «¸. lɤ sûµSµ¶¢j »¬ «¸ ||55|| (1-55) sv¹ l¸OµÅ¶¨ï Ȣö®±ÀµÀ. ¶¢À¶®¶¢Ã±ÀµÃ ¶pñ±ÀµÀVµÜi hµ±ÀµÃ £¶ªÅYïhÉ £¶¥öA. hµöhÐå sñ¶¬î £l¸A ¶¢±µ ||62|| (1-62) sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||63|| (1-63) . ʬhµÀsûµÃh¸ ¶ªm¸hµo ||57|| (1-57) ¶ªA«¸±µ s¶mè ʬhµÀ¶¥Û. ±ÀµÀh³ ¶ªö±µÃq¸ ±ÀµÀlµÀlµí¢¸ ||61|| (1-61) hµh³ ¶ª±µöA ¥ÑñhµÀ£ÀV¸Ü£À.¶¢À¶®¶¢Ã±ÀµÃ ¶¬±ÉËÈ¥þÛ©¸. ¶mÅg¸A sûµ¶¢i ¶ ¢ÀÀOµå±ÀÉÀ «¸ £l¸ï ¶p±µ¶¢Ã ¶¢ÀÀOÉåB. ËȪ¶¢ ¶ª±Éö¶¥ö±É¶¥ö±¿ ||58|| (1-58) ±¸YÑ¢¸Vµ ||59|| (1-59) sûµSµ¶¢´m O¸ »¬ «¸ lɤ. Oµ±¸î«¸ï¶¥Û OºA l¼öY ±ÀµÀhµêòsû¹¢¸ Vµ «¸ lɤ.

«¸ nh¸ï¶pïtûlû¿±ÀµÀhÉ ±ÀÇÃSµnl¸ñA ±ÀµÀl¸ £¶¨ÀäB. D£±µí¶¢i «¸ ±ÀµÀl¸ ||65|| (1-65) GhµêÊméi hµl¸ vÑOÉ. ¶¬¶mÀåA sñ¶®îg ¶¢ÀÀlµïhÓ ¶ª m¸tû Oµ¶¢ÀvÉ £©ÒäB. ¶pñ¶ªÀ¶påA Vµ Ym¸±µç¶m´¢À hµÀ©¸à¶¢ ±ÀÇÃSµnl¸ñA. ±µú±¼ Êmhµñ OµÅh¸v±ÀµÃ´¢À £Ê¥ö¶¥ö±¿A YSµl¸èjñA. »ªæhÐ sñ¶®î ¶pñY¹¶piB ||68|| (1-68) lµÅ©¸àþö h¸¶¢¶ªÀ±Ó VÐSÓñ. Oµv¹êÊmå sûµSµ ¢¸´m ¶pñsûµÀB hµl¸ l¸ö¶¢¶ªÀ±Ó ÈT¹±Ó.nËhÇþﶢ «¸ YSµ´m ¶¢Àñ¼åB. YSµh³ ±ÀÉÀO¸±µä¤ OµÅhÉ ||66|| (1-66) D¾ªå±µï Ê¥¶¨ ¶¢ÀsûµYh³. »ªæi ¶ªA¶®±µ O¸±¼g½´¢À ||70|| (1-70) . h¸Ê¢ÀO¸Sµñ ¶¬Ålµ±ÀµÀB »ªæhµB ||69|| (1-69) £sÑlûµm¸±¸æ±ÀµÀ ¶¬±É. £P¹ïhÓ ¶ ¢ÀlûµÀËOÇdsûÔ ||67|| (1-67) £¶¨Àä Oµ±µä ¶¢ÀvÑlµÃíhÓ. hµ±ÀµÃ ¶ª±µö£ÀlµA hµhµ´¢À ||64|| (1-64) hµk¸»p hµhµù¶¢ÀÀhµêiåB. s¶¬Àlû¸ ¶¥Ãñ±ÀµÀh¸A ¶¢À¶¢À lÉ¢¸m¸A O¸±µï »ªlµèþï±µæA.

hµöA»¬ ¶ ¢¶¨d¹Ö±µB ¶ªö±¸iîO¸ ||73|| (1-73) ¶ªÀlû¸ hµö¶¢À°µ±É nhÉï. ¶¢À¶®lɤ ¶ ¢À¶®¶ªÀ±¿ ¶pñOµÅi¶ªåþöA Vµ ¶ª±µö¶ªï. ChµÀv¹A hÉY¶ªB ¶pñsûµÀB ||71|| (1-71) sñ¶¬ÑVµ ||72|| (172) hµöA«¸ö¶® hµöA¶ªölû¸. ¶¢À¶®Ê¢Àlû¸ ¶ ¢À¶® ¶ªîýÅiB ||77|| (1-77) ¶¢À¶®È¢Ã¶® Vµ sûµ¶¢j.nl¸ñA sûµSµ¶¢jA £©ÒäB. hµö¶¢Àh³ ¶ªïÊmå Vµ ¶ª±µöl¸ £¶ªÅ©Õà ¶ªÅ»¨à ±µÃq¸ hµöA. hµöA lÉ£ Y¶mo ¶p±¸ hµö˱ÀÇÀhµl³ lû¸±µïhÉ £¶¥öA. Ȣö¬±¸iñ¶¥Û . SµÀghµñ±ÀµÀ £sû¹£o ||78|| (1-78) O¸yµ±¸iñ±³ ¶¢À¶®±¸iñ±³. iñlû¸ ¶¢Ãh¸ñiîO¸ »ªæh¸ C±µè¶¢Ãh¸ñ »ªæh¸ nh¸ï. hµö˱ÀÇÀhµh³ ¶ªÅYïhÉ YSµh³ ||75|| (1-75) hµö˱ÀÇÀhµh³ q¸vïhÉ lÉ£. »ªæi ±µÃq¸ Vµ q¸vÊm ||76|| (1-76) hµk¸ ¶ªA¶¬Åi±µÃq¸Êmå. YSµhЄ¶ªï YSµ¶mî±ÀÉÀ ¶¢À¶®£l¸ï ¶¢À¶®¶¢Ã±ÀµÃ. ±ÀµÃ¶mÀV¸Û±¸ï £Ê¥¶¨hµB ||74|| (1-74) hµöÊ¢À¶¢ ¶ªAlû¸ï «¸£jñ.

YSµh³ q¸hµïiå ±ÀÇà YSµh³ ||83|| (1-83) «Ò„»p nl¸ñ¶¢¶¥A ohµB. Oµ«¸åþöA «ÒåhµÀ £Àʬ¶¥ö±µB £¶¨ÀäB ¶¥±¿±µ Sµñ¶¬g ¶¢À¶¬¤À¥¹¶m J¶¢ Vµ ||84|| (1-84) O¸±¼h¸Êªå ±ÀµÀhÐ „hµ«¸åþöA. ËȪþö . hµöÊ¢À¶¢ ¶p±µÊ ¢À¶¥ö±¿ ±ÀµÀVµÛ OºAcºÛh³ OµöWl³ ¶¢¶ªÀå.l¸±µÀg¸ hµöA §ñB hµö¤À¶¥ö±¿ hµöA ¾¬ñB. ¶ªlµ¶ªl³ ¢¸Qv¹iîOÉ ||82|| (1-82) hµ¶ªï ¶ª±µö¶ªï ±ÀµÃ ¶¥OºåB. sûµÀ¶¥Àg½â ¶p±¼¶T¹±ÀµÀÀlû¸ «Õ¶¢Ãï «Õ¶¢Àï hµ±¸ Ê¥¶¨. °¸nå ±É¶¢ Vµ PfºØo ¶¥Ãwo ÈT¹±¸. Sµl¼o VµOºñg½ hµk¸ ||80|| (1-80) ¶¥AQg½ V¸»po s¹g. hµöA ¥¹nåB. OµB «ÒåhµÀA ¶¥Oºå¶¢Ã´m sûµÊ¢h³ «¸ hµö£ÀhµæA ¶pñsû¹ËÈ¢B. «¸ hµöA OºA ¶ªÃå±ÀµÀʪhµl¸ ±ÀµÀ±ÀµÃ hµö±ÀµÃ YSµh³ ¶ªñ©¸à. «ÕÊ¢Àïsûµï´ª hµöi ¶ªÀ¶m籿 ||81|| (1-81) ¶p±¸ ¶p±¸g¸A ¶p±µ¶¢Ã. hµöA sÀl¼è±³ sÑlûµ v°µg¸ ||79|| (1-79) vY¹Ý ¶pÁ»¨à´ª-hµk¸ hµÀ»¨àB.

hµ±ÀµÃ ¶ ¢ÀÀOÐå Ym¸±µç¶mB ||91|| (1-91) JO¸±µäÊ¢ »¬ ¶¥±ÀµÀm¸hµåhµB. n¶¬¶mÀåA ¶¢ÀlûµÀËOÇdsûÔ Êmh¸ñ¶ªï m¸»ªO¸ s¹¶¬À. o±ÀµÀh¸¶ ¢ÀVµÀïhÐ v¶TÀ ||86|| (1-86) sÑlûµ¶¥Û Oºñ±ÀµÀh¸ ¶¢À¶ªï. ¶¢i¤±µï ¶p±¸Oµñ¶¢ÀÔ ||92|| (1-92) OÐñlûµ ±µOÉå°µg¸¶¢hµÀåA. ¶¬¶mÀåÊ ¢ÀhÓ ¶¢À¶®¶ªÀ±Ó ||87|| (1-87) sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||88|| (1-88) J¶¢A ¶ªÀåh¸ hµl¸ lɤ.±µÀl¸Ë±Ç±³ lÉ£ ¶ªA¶ªÀåh¸ ||85|| (1-85) Ȣö¬Ë±ÀÇÀhÓ lµÀ±¸lûµ±¸ø¶¢¶ªÀ±Ó ¶ ¢ÀlûµÀËOÇdsûÔ ¶pñsÑlûµA Vµ YSµh³ «¸ö¤À. ¶ª lµlµÅÊ¥ Vµ hÓ ¶¢ÀlûµÀËOÇdsûÔ lµÀ±¸h¸îm¸. sñ¶¬îgÑ „¶ ¢ïOµå Y¶mî¶mB Ghµå«Õæ Vµ YSµm¸ékµB. sñ¶®îgA YnhÐlµï¶¢ÀÔ ¶ª¶¢ÀÀh¸æ±ÀµÀ hµhµ«¸åsû¹ïA. ¶¬Ålµ±ÀÉÀsûµïB hµkᵶªB ||90|| (1-90) n±µØ¶¢Àï lµ±µ÷Êm hµ«Õæ. h¸¶¢À¾ª hµhµñ Ê ¢lûµ«¸ ||89|| (1-89) £©ÒäB ¶pñsÑlûµm¸±¸æ±ÀµÀ. .

¶¥AP VµOµñ Sµl¸ sûµÅh¸ | OµÅh¸ö VµOÉñg ËÈ¢ WÜÊmé. £ñ±ÀµÀh¸£Ài Oɶ¥¶¢´¢À ||95|| (1-95) §ñ sûµSµ¢¸¶mÀ¢¸Vµ ||96|| (1-96) sûµÊ¢h¸¶¢Àlµï Ê¢À hµÀ©Õà.±ÀµÀÀ±ÀµÀÀlûÉ sûµSµ¢¸´m ¶¬±¼B ||93|| (1- 93) ¶pcÛ ¶¢±µø ¶ª¶¬«¸ñgº. Y¶TÊm ¦±µ¾ª . ¶¢À¶¢À ¶ ¢lû¸ï¶¢Ásû¹¶¢»p ||97|| (1-97) Oº¶¢ÀÊmï¶m ¶¢±Ég¸hµñ. sûµSµ¢¸´m Oµ¶ ¢ÀvÉ°µgB D¢¸A Y»¬ ¶m ±ÀµÀhÐñ±¿ö. ¶ª±µö¶¢ÃqÒ ¶ ¢À±ÀµÀA YSµh³ ||100|| (1-100) £vÑOµï h¸sû¹ïA Sµl¼hÐ. ¶¢À¶®¶¢Ã±ÀµÃ £È ¢Ã»¬hÓ ||94|| (1-94) GOµå¶¢AhÓ ¶¢±Ð „¶ªîhÐå. s¹¶¬À ¶pñ¶¬±µgÑ £sûµÀB h¸¶¢¶pïisvÑ´m ¶¢ÀhÓå. Jh¸¶¢l¼è ¶¢ÅhµA ¶¢À¶¢À ||98|| (1-98) sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||99|| (1-99) ¶¢cºÛh¸sû¹ï £Ài hµl¸. ¶ªwvɶm ¶p±¼¶pÁýôh¸ ||101|| (1-101) sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||102|| (1-102) hµkÉhµÀïO¸åþö sûµSµ¶¢h¸.

¶ª¶p±¼ ¢¸±¸Ë±ÀÇÀ. «¸¶¢ ±¼äOÉ ¶¢À¶mö¶må±É. sñ¶¬îg¸ ¶ªA¶ªÀåh¸ ¶ªö±ÀµÀ´¢À | ¶pñsû¹¶¢¶¢À«¸ïlÉ¢¸ï¶ªÀå sûµÃ±ÀµÀB¶¥ÅgÀ¶¢l¸£ÀhÉ||KAMA|| ||104|| (1-104) Ei §ñ ¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ¶pÁ±¸gÉ. «¸±ÀµÀÀlû¸Ë±ÀÇÀ.hµ±ÀÇÃB ||103|| (1-103) J¶¢Ê¢À©¸ ¶ª¶¢ÀÀhµêm¸é. lɤ ¶¢Ã¶®hÉîþï. ¶¢ÀlûµÀËOÇdsûµ¶¢lûÐ m¸¶¢À ¶pñkµÈ ¢Ã„lû¸ï±ÀµÀB ¶ªh¸ï¶ªù¶mÀå ±ÀµÀY¶¢Ã¶m¶ªï O¸¶¢Ã„¶® MA ¶mȢà lÉËÈ¢þï ¶¢À¶®lÉËÈ¢þï ¦¢¸Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB ¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñ˱ÀÇÀ n±ÀµÀh¸ ¶pñgh¸¶ªîh¸´¢À|| «¸AS¸Ë±ÀÇÀ. ¶ª±¸öiîO¸Ë±ÀÇÀ ¢¸Sµí¶¢ uY¹lû¼©¸àËhÇþñþï §ñ ¶ ¢À¶®O¸ËyÇþï ¶m¶¢ÀB m¸Sµ¶¢xô lµyµ lµö±ÀµÀ±ÀµÀÀhµA OµÀAOµÀ¶¢Ã°µhµ ¶pÁËȨþê±µsûµï±¼ÛhµA Oµ»phµæ¶pûvA ¶¬Ñ¶¢À±ÀÉÀh³ .

G¢¸Vµ¶¢ÀAh¸ñB 14 J¶¢A 104 ¥ÑôOµ¶¢ÀAh¸ñB 66 J¶¢¶¢Ãl¼hµB ¢ÀAh¸ñB 24 104 ¶ || Ckµ ¶¢Àlûµï¶¢À Vµ±¼hµñ ´¢À || .

¶¢À¶®v°½îA ¶ª±ÐY»ªæh¸A | l¼öj±ÀÇÄlû¸ï±ÀµÀB ¶¢À»¬©¸¶ªÀ±µËȪ¶mï ¶¢lûµ MA ¾¬ñA sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||105||(2-1) . Vµ±µî YvYA.lµÀ±¸ØuY´¢À. §ñ ¶ ¢À¶®v°½î ¾pñhµï±µæA ¶¢Àlûµï¶¢À Vµ±¼hÉñ £n±ÀÇÃSµB| ¶¢À¶®v°½î lû¸ï¶m´¢À MA C°µ¶ªñO³ ¶p±µ¶¥ÀA. q¸¶¥ ¶ªÀlµ±µ÷Êm Vµ lµlûµjA. Sµlɶ¨À OµÀw¶¥A. ¶plµîA lûµ¶mÀB OµÀgºâO¸A. ¶¬ÌȪýåB ¶pñ¶ªm¸é¶mm¸A. ¶¢À¶®v°½î±Éç¶ ¢h¸. ¢¸±ÀµÀÀ¶ªåhµö´¢À. ¥¹OµAsûµ±¿ ¶¥OºåB. ʪʢ ËȪ±¼sûµ¶¢À±¼ço´¢À E¶¬. lµgâA ¶¥Oºå´¢À C»ªA Vµ.MA ¶¢Àlûµï¶¢À Vµ±¼hµñ¶ªï £¶¨ÀäsÀÀ»¨B. ±ÀµÀY±ÉölµB ¶ªö±µÃ¶p´¢À. ¶Tg¸àA ¶ªÀ±¸sû¹Y¶m ´¢À | ¶¥ÃvA. G»¨äO³ VûµAlûµB.

¶ ¢À»¬©¸¶ªÀ±µ VÉ»¨àhµ´¢À | iñlµ¥¹B Oµkµ±ÀµÃ ¶¢Ã¶ªÀ±³. EmÐçò„sûµÃ´m ¶¢À»¬©¸¶ªÀ±µB ||107|| (2-3) hµhµB ¶p±¸Zh¸ lÉ¢¸B. ¶plµî ±ÀÇÃnA ¶pñY¹¶pi´¢À | ¶pÁ±µ¶ªÖýÅhµï Sµh¸´ª hµhµñ. hɶm lɶ¢ Sµg¸ sûµÀ£ | £Vµ±µnå ±ÀµÀk¸ ¶¢À±¸åþï. ±ÀµÀhÉñ¶¥ Sµ±µÀfµlûµöYÔ ||108|| (2-4) ±ÀµÀk¸ ¶¢ÅhµåA hµ±ÀÇôª hµlµö´m. ¶ªö±ÀµÀÊ¢À ¢¸lû¼ i¶¨ái ||110|| (2-6) ¶ªö±¸Ø´m n±¸OµÅh¸B ¶ª±Éö. lÉ¢¸m¸AVµ ¶pÁ±µAlµ±É ||106|| (2-2) hµh¸ñ ¶ªÀ˱DZ³ ¶¢À¶®¤Ë±ÇþïB. lɶ ¢ËȪ¶mïA ¶p±¸ZhµA | Zh¸ö Vµ ¶ªOµv¹´m lÉ¢¸´m. lÉ¢¸tû sûµ¶¢ £¶ªå±µ´¢À ||109|| (2-5) ¶ªÃ±ÉïAl¸ñSµéþï nvÉAlµÃm¸A. ¶pÁ¹±µä¶ ¢Àsç ¶¥hµA ¶pÁ±¸ | ¶¢À»¬Ê¨ „¶ªÀ±¸g¸ ¶¢Àlû¼Êp. C¶¢À±¸±¼ £VÉ»¨àhµ´¢À .lÉ¢¸¶ªÀ±µ ¶¢ÀsûµÃl³ ±ÀµÀÀlµèA. ¶¢À»¬Ê¨g lµÀ±¸hµîm¸ ||111|| (2-7) JhµlµöB Oµk¼hµA ¶ª±µö´¢À. ±ÀµÀ¶¢À¶ªï ¶¢±µÀg¶ªï Vµ | CÊm喝A V¸lû¼O¸±¸A¶ª.

s¹¶¬¢Ð £¶¨Àä hÉY«¸ ||118|| (2-14) . ¶¢lûµ´ª hµ¶ªï £W¶måþïh¸´¢À ||112|| (2-8) EhµæA n¶¥¶¢Àï lÉ¢¸m¸A. Yöv¶må £À¶¢ ¶p±µöhµ ´¢À | lµlµÅ¶¥ÀÊªå ¶ªÀ±¸¶ªåhµñ. ¶¢V¸A»ª ¶ ¢ÀlûµÀ¶ªÃlµ¶mB | VµO¸±µ OжpA ¶¥AsûµÀ¶¥Û. VµOºñgÑ ¶ ¢lµm¸hµåhµB | n¶¥ÛO¸ñ¶¢À ¶¢À¶¬hÉåYÑ. ¢¸ï¶på vÑOµ hµñ±ÀµÀA iö©¸ ||117|| (2-13) ±ÀµÀlµsûµÃV³ Vû¸¶¢Àí¶¢A hÉYB. hÉm¸ Y¹±ÀµÀhµ hµ¶mÀîP´¢À | ±ÀµÃÊ¢Àï¶m V¸sûµ¶¢´m OÉ¥¹. hµËVÇþÛOµïA ¶ª¶¢ÀSµVµÜhµ ||115|| (2-11) Cj¶¢ hÉY¶ªB OµÃdA. Y¹öv¹ ¢¸ï¶på l¼Sµ¶må±µ´¢À ||116|| (2-12) ChµÀvA hµhµñ hµhÉåYB. ¶ª±µö lɶ¢ ¶¥± ¿±µY´¢À | JOµ¶ªæA hµlµsûµÃm¸é±¿. ¶¥O¸ñl¿m¸A ¶¥± ¿±µhµB | n±µØhµA ¶ªÀ¶¢À¶¬hÉåYB.¶¥±µgA ¶¢B ¶pñ¶pm¸éB«Òî. sñ¶¬îgB ¶¥UÖ±µ¶ªï Vµ ||114|| (2-10) CÊm喝A ËVǶ¢ lÉ¢¸m¸A. sûµÀñOµÀd½ OµÀdºv¹¶mmÓ ||113|| (2-9) hµhÐ „iOжp ¶pÁ¹±µä¶ªï.

hµk¸ q¸¶ ¢OµhÉY«¸ ||121|| (2-17) sûµÀñ¢Ó Vµ ¶ª¶mèþï±ÀÇôª hÉYB. hµlµUÂØyÑï „±µÖ hÉY«¸ | ¶¢¶ªÃm¸A Vµ Oµ±¸UÂØyµïB. ¶ ¢ÀlûµïA ËVÇAlÉñg V¸sûµ¶¢h³ | ¢¸±µÀgɶm Vµ YUÑÙ±µÃ. ¶ª¶¢ÀÀh³ q¸lµï ¶ªö VµOµñhµB ||124|| (2-20) ¶¥U×A Vµ ¶¢±µÀgB ¶¥OºåA. ¶ª¶¢Àí¶¢ÊªåY«¸A ¦¢¸ ||122|| (2-18) hµhµB ¶ª¶¢À¶ªå lÉ¢¸m¸A. lµlÓ hµËȪþï »pm¸Oµ lûµÅO³ | VµOµñA Vµ lµhµå¢¸´m OµÅ¶¨äB. OÓsɱÉg Vµ m¸»ªO¸ ||120|| (2-16) hµ«¸ï¶ªÀå lµAh¸B ¶ª¶¢ÀÃíh¸. nhµ¶¢Àí´ª hÉY«¸ sûµÀ¶¢B ||119|| (2-15) sñ¶¬îg´ª hÉY«¸ q¸lÓ. hÉYѱ¸¦ ¶ª¶ ¢ÀÀlµí¢¸´¢À | h¸A £vÑOµï ¶¢ÀÀlµA q¸ñ¶pÁ±³. q¸ñY¹¶phÉï¶m hÉY«¸ ¶m±ÀµÀ¶miñhµ±ÀµÀA YYÉß. ¶¥ñ¶ ¢g¸¶¢ nv¶ªï Vµ | CÊm喝A ËVǶ¢ lÉ¢¸m¸A. lµlÓ hµËȪþï ¶¬Àh¸¶¥¶mB | .«ÕÊ¢Àï¶m ¶ªå¶m±ÀÇñ³ ±ÀµÀÀSµîA. C¶¢À±¸ ¶ ¢À»¬©¸ ±¼çh¸B ||123|| (2-19) ¶¥ÃvA ¶¥Ãv¹l³ £n¶¨ÖýŶ¨ï.

hµ«¸ïB Vµ±µî Vµ n±µîv´¢À ||128|| (2-24) °½±Ðlµ¥¹Û¶¢ÀvA ¶®±µA. OɱÀµÀñ¸ ´m ¶ª±µö s¹¶¬À¶¨À ¶möpÁ±Ó £¶¢ÀvÔ hµlµöh³.OµÀgâvÉ OµdO¸n Vµ ||129|| (2-25) C±µèVµ¶mçòA hµk¸ ¶¥ÀsûµñA. lµlÓ sñ¶®î Oµ¶ ¢ÀgâvÀ´¢À ||127|| (2-23) ¶ª¶¢À¶ªå ±Ð¶¢À OµÃÊp¶¨À. OµÀw¥¹lµ¶ ¢À±¸lû¼¶pB | lµlÓ hµËȪþï ¶ª¶¬«¸ñ°Ð. nY ±µ§î´m l¼ ¢¸Oµ±µB O¸v¶¥Û lµhµå¢¸´m PfµØA. ¶p±µ¶¥ÀA V¸i n±µîv´¢À ||131|| (2-27) . ËSÇþñÊ¢ ±ÀµÀOµ ¶¢À¶mÀhµå¶¢À´¢À ||130|| (2-26) CUÂØ¡±ÀµÀOµ ±µh¸én. ¶ª¶ ¢À«¸å¶¨öUÂØ¡¶¨À Vµ £¶¥ö Oµ±¸î lµlÓ hµËȪþï.¶¢Ã±µÀhÐ lµhµå¢¸A¥¹Û¶pA. CY±É Vµ hµk¸¶ ¢Àì±É VµÃf¸¶¢ÀgºA hµk¸l¼¶¢ïA . s¹g¶pÁ¹±Éä hµkɶ¨Àlû¿ ||125|| (2-21) ¶¢Yñ£À¶mçòB ¶ª¶¢ÀÀh¸êlµï. ¶Tg¸à´¢À K±¸¶ ¢h¸l³ SµY¹h³ ||126|| (2-22) O¸vlµg¸âl³ ±ÀµÀȢà lµgâA. q¸¶¥A V¸¶¢ÀÀì ¶pi±µçlÓ | ¶pñY¹¶pi´¥-V¸°µ¶¢Ãv¹A.

hµk¸„sûÉlµïA Vµ lµA¶¥¶m´¢À C¶¢Ãô¶m ¶pUÖY¹A ¶¢Ãv¹A. q¸¶mq¸hµñA lµm¸lû¼¶pB Ê¥¶¨¶¥Û ¶ª±µö m¸SÉ¥Ñ. ¶ª¶¢ÀÀl¸ñ¶¥Û VµOµ£Àê±É ||137|| (2-33) VµV¸v ¶¢¶ªÀlû¸ VÉvÀB. ¶¢À¶®¶¢Àgº £sûµÃ»¨hµ´¢À ||134|| (2-30) m¸Sµ¶®±µA lµlÓ hµËȪþï. OµÅhµùþ鶢à ¶pÁ¹±¼hµA ¶msûµB ||136|| (2-32) C¶¢Ã±ÀµÀ h¸i ¶¢À¶¬h¸. sûµÃ¶¨ËgÇ ±¸±ÀµÀÀËlûÇB hµk¸ ||135|| (2-31) ¶ª¶¢Ãînh¸ ¶mm¸lÐËVÇþÛB.C«¸åògº CÊmOµ±µÃq¸gº. lûµhÉå ±ÀµÀB ¶pÅk¼¤ £À¶¢Ã´¢À CËÈmþï±µ»p ¶ªÀ˱DZ³ lɤ. ¶pUÖYA V¸i ¥Ñsûµ¶m´¢À »¬¶¢À¢¸´m ¢¸¶¬¶mA »ªA¶¬A. ¶pñi ¶¥sÑç ¶ ¢À¶®¶m sûµÃh³ VµÀ°µÀsûµÀB ¶ªOµv¹ vÑO¸B. ¦±µ´ª±ÀµÀÀ±µ»ª V¸¶p±¸´¢À ||132|| (2-28) Clµlµ YÝvlû¼´ª hµËȪþï. «¸dථ¶ªA ¶ ¢ÀÀ¶¬À±µÀÀB hµ«¸ïm¸lɶm ÈT¹±Ég. ±µh¸én £ £lû¸nVµ ||133|| (2-29) lµl¸¶¢¶¥Ã¶mïA ¶ªÀ±µ±ÀµÃ. ¶ªOµv¹¶¥Û ¶ ¢À¾¬lûµ±¸B .

lûµ¶mÀ±¸Ýþï nB¶ªöÊm¶m h¸´¢À ||142|| (2-38) l¼¥Ñ sûµÀY ¶ª¶¬Êªñg. ¶ª¶¢ÀAh¸l³ ¢¸ï¶pï ¶ªA»ªæh¸´¢À hµhµB ¶pñ¶¢¶¢ÅhÉ ±ÀµÀÀlµèA. ±¸l¿»phµ l¼Sµ¶må±µ´¢À ¶¢À»¬©¸¶ªÀ±µ ʪm¸oB. CÊ¥ËȨ ±µ¶ªÀ˱DZ³ ¶¢ÅhµB ¶ª lµlµ±µù hµhÐ lɤA. Oº±¿dÑwôQ-h¸¶¢À챸´¢À °Ðtûh¸ Ê¥¶¨ q¸h¸v¹A. W°µÀ ±¸PÑï ¶ ¢À¶®¶ªÀ±µB ||144|| (2-40) . Dsû¹¶¨ï ¶ ¢À»¬©¸¶ªÀ±µB ||140|| (2-36) Csûµïlû¸¶¢hµ hµA ¶¥sçA. h¸¶¢ÀÃVµÀB »ªA¶¬ ¢¸»¬o´¢À ||138|| (2-34) hµÀ¶¨ÀජÁ±³ ¶¢ÀÀ¶m±ÀµÀËÈ¥þÛm¸A. sûµOºå ¶m¶¢Ãñhµî ¶¢Àñµå±ÀµÀB lµÅ©¸àþö ¶ª¶¢À¶ªåA ¶ªA°µÀsèA. ËhÇþñvÑOµï ¶¢À¶¢À±¸ ±µ±ÀµÀB ||139|| (2-35) ¶ª¶mél¸è Qv ËȪm¸ïʪå. ¶ª¶¢ÀÀhµå¶ªÀæ ±µÀl¸ ±ÀµÀÀl¸B DB OºÊ¢Àhµl¼i OÐñlû¸h³.Y±ÀÉÀi lÉ¢¸¶¥Û ¶¢ÀÀl¸. ¢¸ï¶på vÑOµhµñ±ÀµÃA iö©¸ ||141|| (2-37) q¸l¸ O¸ñm¸åþï ¶mhµ sûµÀ¶¢A. hµ±ÀµÃ lÉ ¢¸ï ¶ªÀ±µl¼ö©¸A ||143|| (2-39) ¶¥«¸åòÌȪýåò±³ s¶¬Àlû¸ ¶¢ÀÀÌOÇýå.

±ÀµÀÀ±ÀµÀÀlûÉ V¸¶¢À±µ¥¹ÛËÈmþïB. ±µkµ m¸Sµ ¶¬Ë±ÀÇÀ±µöýÅh¸B ||149|| (2-45) ±ÀµÀÀ±ÀµÀÀlûµÀB ¶ªA±ÀµÀÀSÉ lÉ¢¸ï. ±µÊmËOÇB ¶p±¼ ¢¸±¼hµB ||147|| (2-43) ¶¢ÅhÐ ±µk¸m¸A OÐd¹ï Vµ. ±µk¸m¸A lµnåm¸A hµk¸ ||150|| (2-46 ¶¬±ÀµÃm¸A Vµ ¶¢ÅhÐ ±ÀµÀÀlÉè. ±µ»ªvѶ¢Ã ¶ ¢À¶®¶ªÀ±µB ||146|| (2-42) C±ÀµÀÀh¸m¸A ¶¥ËhÇB ¶¨fºí±³. ¶ª¶¬Êªñg ¶ ¢À¶®¶¬¶mÀB ¶pc¹Û¶¥l¼í¶¥Û n±ÀµÀÀËhÇ. ±µÀlµS¸ñPÑï ¶¢À¶®¶ªÀ±µB ||145|| (2-41) C±ÀµÀÀlûµïh¸ ±ÀµÀÀh¸m¸A Vµ. hµh¸ñsûµÃ´m ¶¢À»¬©¸¶ªÀ±µB . VµhµÀ±µUØ sv¹nöhµB ±µk¸m¸¶¢À±ÀµÀÀËhÇB ¶¨fºíB. ±µk¸m¸A ¶p±¼¢¸±¼hµB CÊmï Vµ hµh¸ñ±ÀµÀÀhµ¥Ñ. ¶pc¹Û¶¥l¼í ±µk¸±ÀµÀÀËhÇB ||148|| (2-44) ±ÀµÀÀ±ÀµÀÀlûÉ ¶ªA±ÀµÀÀSÉ hµhµñ. sû¹¶¨ÖvÑ ±ÀµÀÀ±ÀµÀÀlûÉ ±µgÉ SµY ¢¸Z ¶ª¶¬«ÕñËÈT. ±ÀµÀÀlÉè hµ»ªî¶mé ±ÀµÀÀlûµïhµ tf¸v¹PÑï „±ÀµÀÀh¸m¸A Vµ. ¶ª¶¬ hµhµñ ¶¢À¶®¶ªÀ±¸B OÐdº OÐdº ¶ª¶¬ÌȪýåò¶ªÀå.

¶¢Êm»¨ö¶¢ ¶¬Àh¸¶¥¶mB nB¥¹ö«¸¶mÀÀÀVɱÀµÃA¶¥Û ±ÀµÀÀlûµï¶ ¢Ãm¸±µgÉ„£ÀìO¸ ||156|| (2-52) hµ J¶¢ ¶ªlµïB ¶ª¶¢ÀÃíh¸.hж¢À˱DZ³ tûnç q¸ËvǶ¥Û. nY ¶¥«¸åò¶ªåò ¶¢ ±¼øg½ Cm¸±ÀµÀ«¸å ¶mm¸ lɤ. ¶¥«¸åòg﫸åògº Vɶ¥ö±¿ «Ò„»p OµÀñlÐè lûµÀhµ¶ªdÑ. ¶ªÃå±ÀµÀ¶¢Ãm¸ ¶ªÀ±µ±¼øtûB ||154|| (2-50) ¶¢ÀÀÈ¢ÃV¸¶ªÀ±µ lÉʬ¶¨À. Sµg¸B ¶¥hµ ¶ª¶¬¶ªñ¶¥B ±ÀµÀÀ±ÀµÀÀlûµÀÊªå ¶p±µ¶¥Àtû±³. ¶¥«¸åòg³ ±ÀµÀ«¸åògº VµgºâO¸ ||153|| (2-49) xv ˱ÀÇÀ¶¢ ¶pñWVÉÜlµ. lÉ¢¸ï ¢¸¶¬¶m Oɶª±¿ ||155|| (2-51) VµV¸±¸¶ªÀ±µ ËȪÊmﶨÀ. ¶¥Oºåtû±³ ¶ ¢ÀÀ¶ªËvǶªåk¸ ||151|| (2-47) ±ÀµÀÀ±ÀµÀÀlûµÀB ¶ªA±ÀµÀÀSÉ lÉ¢¸ï. tûnç q¸v¹»ª ¶pdºàËÈ¥B ||157|| (2-53) . hÉ h¸A ¶¬¶mÀåA ¶pñVµOµñ¶¢ÀÀB «¸»p lɤ hµhµ«¸ån. PËfÇþØB ¶p±µ¶¥À ¶pdºàËȪB OÉWVµÜ W°º¶pÁB ¶¥O½åB. OÉWh³ q¸¥¹A´ª hµk¸¶p±É ||152|| (2-48) lɤA PfµØ ¶pñ¶¬Ë±Ç¶ªÀå.

¶Tm¸à¶ªö¶m £È¢Ã»¬h¸´m ||160|| (2-56) C¶ªÀ±¸´m sûµÀ£ q¸Ê¥¶m.m¸¶¥±ÀµÀmÐå „¶ªÀ±µSµg¸´m. PfµØq¸ËhÇ ´ª hµk¸¶p±É ||161|| (2-58) £qÒk¼h¸ nq¸hɶm. lɤ ¶¥OµÀåþï¶p sÅA»¬h¸B C¢¸lµ±ÀµÀAhµ ¶pd¶®´m. sl¸èþö V¸m¸ï¶mOµ±µø±ÀµÀh³ OÉWl³ l¼ölû¸OµÅh¸ ¾ªåÌ°ÇþäB. Sµlµ±ÀµÃ ¶¥Oºå ¶ ¢Å»¨àtûB ||159|| (2-55) Pf¸Øl¼tû¶¥Û ¶¥hµ¥Ñ. tûm¸éB ¶¥Ãvɶm ¶ ¢°µ»ª n±µAhµ±¸B ¶¥±ÓÊTg. nY¶T¹¶m ¶ ¢À¶®¶ªÀ±¸´m q¸hµ±ÀµÃ ¶¢Ã¶ª ËVÇ¢¸m¸ï´m. OµÅh¸B OÉWl³ ±µg¸Z±É ||163|| (2-59) Ê¥ïm¸¶mÀ O¸±¼gB q¸ñg¸´m. Sµg¸B ¶¥AU¹×A ¶ªåk¸¶p±É ||158|| (2-54) ¶¢ÀÅlµAU¹ØA¶¥Û hµËkÇ¢¸Êmï. ¶ ¢ÀÀ¶ªvɶm sûµÅ¶¥A ¶¬h¸B ||162|| (2-58) OÉWné¶pih¸ sûµÃ¶¢ÀÔ. ¶¢À¶¢ÀÀVµÀ ´ª iñ lµ¥¹±µçm¸B | . hµ»ªî´m ±ÀµÀÀlµè ¶¢À¶¬ÑhµùÊ¢ hµhÐ lɤ iñ¶¥Ãvɶm. Sµlµ±ÀµÃ sûµÀ£ Ê¥ ±µhÉ Ê¢¶¢ÀÀ¶¥Û OÉWl³ ±µÀlû¼±µA.

PfµØ ¶¥O³å ±ÀµÀÅ»¨à q¸g±ÀµÀB | i¶¨á iʨái sû¹¶¨AhÐ. lɤ¶¢ÀÊmï ¶ ¢À¶®¶ªÀ±¸B ||168|| (2-64) q¸iËhDZµkµ m¸S¸ËÈ¥þö±³. Wû¶méS¿ñ¢¸´ª hµk¸¶p±É 164|| (2-60) ¦±¸A»ª ÊphµÀ ±µÊm喝A. ¶ªlµï´ª hµhµñ ¶pñ¶ªÀ¶ªÀñ¶¢ÁB | ¶¢ÀlûÉï V¸¶ªÀ±µ ËȪ¶mﶪï. ÊphµÀ±µÀ±¸öþïA ¶¢À¶¬¶ªÀ±¸B ||165|| (2-61) JOµ s¹¶¬ö°º Vµ±µg¸B. C¶ªÀ˱Ƕ¥Û ¶ ¢¶ªÀAlûµ±¸| CSµ¶¢Ãï «¸sûµ¶¢h³ hµhµñ. SµÅ¾¬hµ ¶p±µ¶¢Ã ±ÀµÀÀlû¸B | ¶m¶mÅhµÀ´¥-V¸¶p±É hµhµñ.OÉ©¸AWl³ s¹¶¬¶¢¦Üm¸éB. ¶pih¸B ¶pÁ¶m ±µÀiæh¸B ||166|| (2-62) Oµsm¸è ±ÀµÀÀ±ÀµÀÀlûµÀ±³ lÉ¢¸ï. OÉWl³ lÉ¢¸ï l¼ölû¸ OµÅh¸B | WûÊmé „»p V¸Êmï ¦±µ»ª. ±ÀµÀÀlÉè hµÃ±µï v±ÀµÃ¦ñh¸B ||167|| (2-63) Oµsm¸èB Wû¶m馱µ¶ªB. ±ÀµÀh¸ñsûµÃhµù ¶¢À¶® ±µgB ||169|| (2-65) ¥ÑgºhÓ¶T¹ ¶¢À¶® ¶mlµïB. CÊmï ¶¢ÀlûÉï £l¸±¼h¸B | £Wܶmé YU¹Ù¶ªåþö¶p±É. ¢¸±µg¸¶ªÀ±µ ¢¸Zm¸´¢À ||170| (2-66) .

. GhµùýÅY´m lûµÀhµ Oɶª±µB ¶¥±¿±ÉsûÑï „¶¢À±¸±¿g¸. «¸±ÀµÀÀlû¸Ë±ÀÇÀ. ¶¢À¶ªÀ±¸g¸A hµk¸„£ÀìO¸ | nÊmï °µ±ÀµÀA ±ÀµÀk¸ ¶¢»¬é. ¶pÁ¶¨ê¶ ¢Å»¨à ¶¢ÀÀVÐl¼£||MA ||173|| (2-69) Ei §ñ ¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ ¶pÁ±¸gÉ.°µgɶm hµ´m ¶¢À¶®ËȪ¶mï. «¸¶¢ ±¼äOÉ ¶¢À¶mö¶må±É. ¶ªåýÅg l¸±µÀ ¶¢À¶®Vµ±ÀµÀ´¢À ||171|| (2-67) ¶ªVµ »ªA¶¬Ñ ¶¢À¶®m¸lµ´¢À. ¶¢À¶ªÃn¶¢ £W¶möi ||172|| (2-68) lÉ¢¸ï SµËgǶ¥Û ËhǶªåhµñ. OµÅhµA ±ÀµÀÀlµèA ¶¢À¶®¶ªÀ˱ÇB | ±ÀµÀËkÇ©¸A hµÀhµÀ¶¨À±É碸B. ¶¢À»¬©¸¶ªÀ±µËȪ¶mﶢlûÐ m¸¶¢À l¼öj±ÀÇÄlû¸ï±ÀµÀB ¶ªh¸ï¶ªù¶mÀå ±ÀµÀY¶¢Ã¶m¶ªï O¸¶¢Ã„¶® MA ¶mȢà lÉËÈ¢þï ¶¢À¶®lÉËÈ¢þï ¦¢¸Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB ¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñ˱ÀÇÀ n±ÀµÀh¸ ¶pñgh¸¶ªîh¸´¢À|| MA ¾¬ñA «¸AS¸Ë±ÀÇÀ.lɤ ¶¢Ã¶®hÉîþï.

¶ª¶p±¼¢¸±¸Ë±ÀÇÀ. ¶ª±¸öiîO¸Ë±ÀÇÀ v°½îuY¹lû¼©¸àËhÇþñþï §ñ ¶¢À¶®vÌ°Çþîþï ¶m¶¢ÀB m¸Sµ¶¢xô lµyµ lµö±ÀµÀ±ÀµÀÀhµA OµÀAOµÀ¶¢Ã°µhµ ¶pÁËȨþê±µsûµï±¼ÛhµA ¶ª¶TÅhµA m¸±¼OÉyµ ¶pûvA ¶¬Ñ¶ ¢À±ÀÉÀh³ G¢¸Vµ¶¢ÀAh¸ñB 1 J¶¢A 69 ¥ÑôOµ¶¢ÀAh¸ñB 68 J¶¢¶¢Ãl¼hµB C±µæ¶¢ÀAh¸ñB 173 .

hбÀµÀ¶ ¢±Éøg hбÀµÀlµB ||176|| (3-3) hµ¶ªï WÜh¸åþö hµhÐlɤ. ±ÀµÀ±ÀµÀÔ±ÀÇÃlµÀè ¶¢Àk¸£ÀìO¸´¢À ||175|| (3-2) ¶ª lɤA ¶¥±µ ¶¢±Éøg. C¶¢vÑOµï ¶ ¢À¶®¶ªÀ±µB | ʪm¸oB W°µÀ±µB OÐq¸l³.|| hµÅj±ÀÇÄlû¸ï±ÀµÀB || ¶¢À»¬©¸¶ªÀ±µ¶¢lûµ MA Gl¸ïl¸í¶mÀ ¶ª¶¬¶ªñ O¸Ai ¶¢À±µÀg°Ó¶ ¢ÃA ¦±Ð¶¢ÃwO¸A ±µOµåw¶på¶p±ÀÇÃlûµ±¸A Y¶p¶¢d½A £l¸ï¶ ¢ÀuûiA ¶¢±µA| ¶¬«¸åËsÇþݱµçlûµjA iñÊmhµñ£v¶ªlµöO¸åò±µ£Alµ¦ñ±ÀµÀA lɤA slµç»¬¶¢ÃA¶¥À±µhµé¶¢ÀÀOµÀd¹A ¶ ¢AlÉ„±µ£Alµ»ªæh¸A MA sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||174|| (3-1) n¶¬¶mﶢömA hµËhÇþù¶mïA. ±ÀµÀm¸å±µA . xv˱ÀÇÀ¶¢ ¶¥ ±ÐhµÖ±¸´m | Y¶T¹¶m hµÀ±µS¸m¸ìËgDZ³. ¶¢¶¢±µø ¶ª¶¢À±É „¶ªÀ±µB | ±ÀµÀk¸ Ê¢À±µÀS¼±ÉB ¶¥ÅUØA.

lûµöYA V¸i ¶ª¶ ¢ÀÀWÜòhµ´¢À | £¢¸ïlûµ ËVǶ¢ S¸hÉñ¶¨À. j°µä lû¸±Ég ¶ ¢Àñµèn | DY¶T¹¶m sûµÀYÉ ¶ªÊ¢ï. ¶¢À»¬¶¨¶ªï Vµ¶ . Wû¶mé lûµm¸ö ¶m¶¢Ã¶¥ÀËSÇB ||178|| (3-5) ¶ª Wܶmé lûµm¸ö £±µkÐ. lɤ ¶¥Ãv ¶¢À¶ ¢ÀÀcÛhµ | hµVµÃÜvA ¶¥hµlû¸ hɶm. ohµA ¶ª Vµ ¶ ¢À¶®¶ªÀ±µB ||183|| (3-10) ¶¬hÉ hµ»ªî´m ¶¢À¶® ¤±Éï.ËVǶ¢ ¢¸Zm¸´¢À ||177|| (3-4) WVÉÜlµ Vµ lûµ¶mÀB ¶ªlÐï. ¶¬h¸¥Ñö ¶¬hµ «¸±µk¼B | Csûµïlû¸¶¢hµ h¸A lɤA. sûµlµñO¸v¹ïA ¶ ¢À¶®¶ªÀ±µB | Y¹YövﶢömA hÉYÑuû. lɤ ¶¢À¶pïi Ê¢Sµ¢¸ ´m ||180|| (3-7) hµ«¸ïB PfÐØ sûµÀYA q¸ñ¶pï. PfµØ Vµ±µî lûµ±Ð „¶ªÀ±µB ||179|| (3-6) »ªA¶¬ ¶¢Ã¶¬hµï PfÉضm. ¶pr¸v ¶mŶp¶mAlµ¶m | hµhÐ YS¸ñ¶¬ ¶¥ÃvA. ¶ª OÐq¸lµ±µÀg vÑVµ¶mB ||181|| (3-8) W°É¶p Vµ hµhµ´ª hµhµÀå. ±µ£ tAs £À¢¸A s±¸h³ ||182|| (3-9) lµÅ©¸àþö hµl¸ ¶phµVµÃÜvA.

¦v¹ ¶¢Å°¸l¼tû±³ ¶¬hµB | lµ¶må ¶¢ÀÀ»¨à hµËvÇËÈ¥þÛ¶¢. SµY OµÀ¶ ¢Ãí¶må±É »ªæhµB | s¹¶¬À ±ÀµÀÀlÉè¶m ±ÀµÀÀ±ÀµÀÀlûÉ. q¸hµ±ÀµÃ¶ ¢Ã¶ªn¶¨êòsû¹´¢À ||185|| (3-12) sûµS¸éA ¶¥OºåA n¶pih¸A. hµ«¸î´m m¸S¸´m ¶¢À¾¬A SµhÓ | ±ÀµÀÀ±ÀµÀÀlû¸hÉ „i ¶ªA±µsÔè. Oµ±¸yµ¶¥Û . V¸¶¢À±µ´ª iñlµ¥¹±µç¶mB ||184|| (3-11) «Ò„»p ¶¥OºåA ¶¢ÀÀÈ¢ÃV¸kµ. ¶pñ¶®Ë±Ç ±µil¸±µÀËgÇB ||188|| (3-15) hµhРʢS¸h³ P¶¢ÀÀhµêhµï. s¹ËgÇ´ª hµlµ»p «¸Wܶmh³ ||186|| (3-13) hµhµB »ªA¶¬B ¶ª¶¢ÀÀhµêhµï. V¸¶¢À±µ¶ªï ¶pÅkµO³ OµÅhµ´¢À ||189|| (3-16) GlµSµñ¶¥Û ±µgÉ lÉ¢¸ï. lÉ¢¸ï«¸å¶ ¢À£ÀìO¸ lµÀñhµ´¢À | ¶¬ÃU¹Ö±¸tû¶¬h¸AsûµÃ¶¢ÀÔ. hÉmÐËVÇþÛB iñlµ¥¹±¼g¸ ||187|| (3-14) ±ÀµÀÀlûµï¶¢ÃmÓ hµhµ«Õå hµÀ. lµÅ©¸àþö OÐñlûµ ¶ª¶¢ÀnöhµB | W°É¶p V¸¶¢À±µB ¶¥ÃvA. n¶phµï Vµ ¶ ¢ÀÅS¸±¼g¸ | Oµ±µ ¶pñ¶®±Ég ¦±µB.¢Àà ¶phÓ | DYS¸¶¢À SµY¹±µÃfûµB.

Csûµïlû¸¶¢hµ . q¸hµ±ÀµÃ¶¢Ã¶ª ËÈ ¢ ¦±µB | lµÀ±µè±µA lµÀ±µÀîPA VÐsûÔ. q¸hµ±ÀµÃ ¶ ¢Ã¶ª sûµÃhµvÉ ||196|| (3-23) nq¸hµï ¶pñ¶¢Àk¸oOµA. m¸lɶm sûµñ¶ ¢Àgɶm Vµ | nB ¥¹ö¶ª ¶p¶¢Êm m¸m¸ï´m.nq¸ihµB ||190|| (3-17) lɤ OµÅl¸è Sµl¸ q¸ËhÇB. PÀ±µ°ÉËÈp´ª hµk¸ ¶p±¸´m | v¹UÄØv h¸fºh¸A ¥¹Ûm¸ï´¢À. ¶¥ÅU¹Øsû¹ïA Vµ £l¸±¼h¸´m ||195|| (3-22) Ê¢Sɶm O¸A¦Ûlµ¶p±¸´m. hµËkǶ¢ Vµ ¶ ¢À¶®¶¬¶mÀ´¢À | iñÊmh¸ñ Vµ iñ¶¥Ãvɶm. s¹ËgÇ´ª h¸¶¢ÀñA hµk¸¶mèOµ´¢À ||191|| (3-18) GS¸ñ¶ªï´¢À GSµñ¤±µïA Vµ. Y¶T¹¶m ¶p±µÊ ¢À¶¥ö±¿ ||192|| (3-19) tf¸v«¸ï »ªm¸ O¸±ÀµÃh³. ¶¥Ë±Ç±³ nÊmï ±ÀµÀ¶¢À °µ±ÀµÀ´¢À ||193|| (3-20) J¶¢A ¶ªA°½±ÀµÀ¶¢ÃgÉ hµÀ. ¶ªöËȪÊmï ¶ ¢À»¬©¸¶ªÀ±µB | ¶¢Ã»¬Ê¨g ¶ªö±µÃÊpg. h¸ñ¶ª±ÀµÃ ¶¢Ã¶ª h¸ ´m Sµg¸´m ||194|| (3-21) O¸A¦Ûh³ hµÀgâ ¶pñ¶®±Ég. VµÃ±µä±ÀµÃ ¶ ¢Ã¶ª VÐlµèhµ´¢À | s¹¶¨ÖvA tûnçq¸vɶm.

q¸ô¶¢±ÀµÃ ¶ ¢Ã¶ª ¶ª±µöhµB ||199|| (3-26) lûµÀhµ ¶¥ÅUØ £tûm¸é¶¥Û. PfµØq¸gº . ¶¢Ã¶phµAhµA ¶ ¢À¶®¶ªÀ±µ´¢À| lµÅ©¸àþö «¸ VµgºâO¸ OжpA. OжpA VµOÉñ hµhЄ£ÀìO¸ ||197|| (3-24) «Ò„»p OÐq¸´m ¶¢À¶®¤±µïB. PgâA PgâA ±ÀµÀ±ÀµÀÀ±³ ¶Tm¸B | ¥¹ö«¸ nv¹«¸åB ¶¥hµ¥Ñ. hµA ss¶mç ¶ ¢À¶®¶ªÀ±µ´¢À | hµh¸ïY ¶¢Ã»¬¶¨A ±µÃ¶pA.«Ò„¶ªÀ±µB | »ªA¶¬A ¶¬AhµÀA ¶¢À¶®lÉ¢¸ïB. nÊphµÀ±³ ¶msûµ«Ò „Vµv¹B ||200|| (3-27) Ei OÐñlûµ ¶ª¶¢Ãlû¸îhµ. ¶¢À¾¬ hµ¶ªï ¶ ¢ï§±µïhµ | v¹UÄØvÉm¸ ¶¬hµ ¥¹ÛtèB. ±ÀµÃ¶¢h³ hµ«¸ï£ÀìO¸ ¦±µB | Wû¶miå h¸¶¢h³ ¶pÁ±µÀ¶¨B. «Ò„»p slÐè ¶ ¢À¶®¶¢ÀÅlûÉ | ||202|| (3-29) hµhµB »ªA¶¬Ñ „sûµ¶¢h³ ¶ªlÐï. PÀ±µ °µÀgä ¶ ¢À¾¬hµvB | ¶¥ÅU¹Øsû¹ïA ¶p±µöh¸¶mÀV¸Û´m. hµlµölû¸±ÀµÀ hµl¸ „Oµ±Ðh³ ||201|| (3-28) «¸ °ºq¸åþö hµ¶ªï ËÈ¢ q¸¶¥A. W°É¶p Vµ ¶mm¸lµ Vµ ||198|| (3-25) Ê¢Sµ sûµñ¶¢Àg £°µÀg¸ä.

¶¢ÀÀP ±¸S¸ OµÀv¹ °µ±µ´¢À ||209|| (3-36) lɶ¢ÁýVµ ||210|| (337) . hµA VµOµ±µø YSµ±µÝ Vµ | Oµ±µøhµ¶ªÀå Oµ±µA lɤ. VµgºâO¸A ¶pñi sûµÃlûµ±¸´m ||208|| (3-35) «¸ Vµ h¸´m ¶pñ»¬h¸Aʪå¶m. ¶¢±µ ¤±µï ¶ ¢ÀlÐlµèhµB | £©¸g¸sû¹ïA Vµ W°É¶p. ¶¢Ã»¬¶¨A ¶ ¢¶pÁ ±¸»ªæhµB | hµËkǶ¢ °Ðsûµ±ÀµÃ ¶¢Ã¶ª. Y¶®«¸±µÀg vÑVµm¸ ||207|| (3-34) ¶m¶m±µç V¸¶ªÀ±µB «Ò„»p.±µlûµÅ¶¥ïhµ ||203|| (3-30) hµhµ J¢¸¶¥À ¶pÁ±µÀ¶¨A. VµgºâO¸ q¸¶m ¶ ¢ÀÀhµå¶¢À´¢À | ¶pqÕ ¶pÁ¶mB ¶pÁ¶mËÈ¥þÛ¶¢. hµhµB «Ò„sûµÃ ´m ¶¢À¶® SµYB ||204|| (3-31) Oµ±Ég Vµ ¶¢À¶®»ªA¶¬A. PfÉضm n±µOµÅAhµhµ ||205|| (3-32) hµhÐ ¶¢À¶®¶ªÀ±Ð sûµÃ±ÀÇÃ. VµÃ±µä±ÀµÀoå ¶¥±ÐhµÖ˱ÇB | G¢¸Vµ hµA ¶¢ÀlÐlµÃèhµ. ËhÇþñvÑOµïA ¶ªVµ±¸Vµ±µ´¢À ||206|| (3-33) hµhµB OµÀñl¸è YSµm¸îh¸. lɤ WVÉÜlµ «¸±ÀµÀËOÇB | hµA PfµØ Vµ±µîg¸ «¸±µèA.

¶m¶mÅhµÀ ¥¹Û¶pù±Ð Sµg¸B ||217|| (3-44) . ¶¥ÃvÉËÈm¶m ¶ ¢Àh¸fµ±ÀµÀh³ ||213|| (3-40) hµhµB «Ò„»p ¶pl¸O¸ñ¶måB.Sµ±µÝ Sµ±µÝ °µgA ¶¢ÀÃfûµ. ËlÇhµïËȪ¶mïA ¶mm¸¶¥ hµh³ | ¶pñ¶¬±µøA Vµ ¶p±µA YSµÀîB. ±ÀµÀÀlûµï¶¢ÃmÐ ¶ ¢À¶®¶ªÀ±µB | hµ±ÀµÃ ¶¢À¶®»ªm¸ lÉ¢¸ï. hµ±ÀµÃ nY¶ ¢ÀÀP¹h³ hµhµB | C±µè n©¸Öò¶må J¢¸¾ªl³. ¶ªOµv¹ lɶ ¢h¸ Sµg¸B ||216|| (3-43) hµÀ¶¨ÀජÁ«¸åA ¶ªÀ±¸ lɤA. ¶ª¶¬ l¼ËÈ ¢þï±³ ¶¢À¶¬±¼øtûB | YSµÀ±³ Sµ¶mè±µö ¶phµ±ÀÇÃ. ¶¢ÀlûµÀ ±ÀµÃ¶¢h³ »ps¹´¢À ±ÀµÀ¶¬´¢À | ¶¢À±ÀµÃ hµö±ÀÀ ¶¬hÉ „ËhÇþñ¶¢. Sµ±¼Ý¶¨ïAh¸ï¶¥À lɶ¢h¸B ||211|| (3-38) sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||212|| (3-39) J¶¢¶¢ÀÀO¸åþö ¶ª¶¢ÀÀhµêhµï. «¸±µÃfû¸ hµA ¶¢À¶®¶ªÀ±µ´¢À | q¸lÉm¸Oµñ¶¢Àï OµgÉá Vµ. lÉ¢¸ï ¤±Éïg ¶ªA¶ ¢ÅhµB ||214|| (3-41) C±µç n©¸Öò¶må J¢¸«Õ. ¦±µ´¥ Wûh¸åþö nq¸ihµB ||215|| (3-42) hµhÐ ¶®¶®OµÅhµA ¶ª±µöA.

¶¢À»¬©¸¶ªÀ±µ¶¢lûÐ m¸¶¢À hµÅj±ÀÇÄlû¸ï±ÀµÀB ¶ªh¸ï¶ªù¶mÀå ±ÀµÀY¶¢Ã¶m¶ªï O¸¶¢Ã„¶® MA ¶mȢà lÉËÈ¢þï ¶¢À¶®lÉËÈ¢þï ¦¢¸Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB ¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñ˱ÀÇÀ n±ÀµÀh¸ ¶pñgh¸¶ªîh¸´¢À|| MA ¾¬ñA «¸AS¸Ë±ÀÇÀ «¸±ÀµÀÀlû¸Ë±ÀÇÀ ¶ª¶p±¼¢¸±¸Ë±ÀÇÀ ¶ª±¸öiîO¸Ë±ÀÇÀ C©¸á£A¶¥i ¶¢±¸äiîO¸Ë±ÀÇÀ §ñ ¶ ¢À¶®vÌ°Çþîþï ¶m¶¢ÀB m¸Sµ¶¢xô lµyµ ±ÀµÀÀhµA OµÀAOµÀ¶ ¢Ã°µhµ ¶pÁËȨþê±µsûµï±¼ÛhµA ¶ª¶TÅhµ ¶ ¢ÀlûµÀ ¶pÁ©¸êgº ¶¬Ñ¶¢À±ÀÉÀh³ G¢¸Vµ¶¢ÀAh¸ñB 3 J¶¢A 44 ¥ÑôOµ¶¢ÀAh¸ñB 41 J¶¢¶¢Ãl¼hµB C±µæ¶¢ÀAh¸ñB 217 . lɤ ¶¢À¶¬hÉîþï. «¸¶¢ ±¼äOÉ ¶¢À¶mö¶må±É.Ei §ñ ¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ ¶pÁ±¸gÉ.

V¸±µÀlɶ®B ||219|| (4-2) lÉ¢¸ï ±ÀµÀ±ÀµÃ hµhµ£ÀlµA YSµl¸hµî¶¥O¸åþï.VµhµÀ±Ðæ„lû¸ï±ÀµÀB || ¶¥O¸ñl¼¶ªÀåiB MA O¸v¹ sû¹ñsû¹A Oµd¹Ì°Ç±µ±¼Oµvsûµ±ÀµÀl¸A ¶¢ÀÔ wslÉçAlµÀ±ÉP¹A ¶¥AU×A VµOµñA OµÅq¸gA iñ¶¥P¶¢À»p OµË±Ç±µÀlµö¶¬AjA iñÊmh¸ñA »ªA¶¬¶ªÖA lû¸lû¼±µÃfû¸A hµÀñsûµÀ¶¢¶m¶ ¢ÀQv¹A hÉY«¸¶pÁ¹±µ±ÀµÀA jA lû¸ï±ÀÉÀl³ lµÀ±¸ØA Y±ÀµÃP¹ïA iñlµ¶¥¶p±¼¶¢Åh¸A ʪ£h¸A »ªl¼çO¸ËÈ¢ÀB MA sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||218|| (4- 1) ¶¥O¸ñlµ±ÀµÀB ¶ªÀ±µSµg¸. ¶pñgi ¶m¶¢Àñ ¦±Ðlûµ±¸A«¸ ¢¸S¼íB. ¶pñ¶¬±µø ¶pÁvOÐlµØ¶¢À. n¶¬hÉ „i¤±Éï. nBÊ¥¶¨ lɶ¢Sµg ¶¥Oºå ¶ª¶¢Àö¬ ¶ ¢Àñ¸åþï | . hµ»ªî´m lµÀ±¸hµîn ¶ªÀ±¸±¼svÉ Vµ lÉ¢¸ï | h¸A hµÀ¶¨ÀජÁB.

h¸A h¸öA ¶mh¸B ¶ªî. lÐËȨ . sûµO¸åþï ¶mh¸B. ¶ªî £lµlû¸hµÀ ¶¥Àsû¹n «¸ ¶mB ||220|| (4-3) ±ÀµÀ«¸ïB ¶pñsû¹¶¢ ¶¢ÀhµÀvA sûµSµ ¢¸¶m¶mAhÐ. OµÀvY¶m ¶pñsûµ¶¢¶ªï vY¹Ý. iñSµÀg¸»p.h¸¶¢À£ÀìO¸´¢À CQv lɶ¢ ¶¢À¶¬±¼ø ¶pÁ¹Y¹ï´¢À. „Qv YSµh³ ¶p±¼q¸vm¸±ÀµÀ. ¶p±¼q¸v±ÀµÀ lÉ£ £¶¥ö´¢À ||222|| (4-5) OºA ¶¢±µä±ÀµÃ¶¢À hµ¶¢ ±µÃ¶p ¶ ¢ÀW¶måþïÊ¢Àhµh³. ¶m»¬ ¶¢OµÀ嶢ÀvA svA Vµ | «¸ VµgºâO¸. sñ¶®î. ¶ª±Éö¶¨À lɶ¢ï¶ªÀ±µ lɶ¢ Sµg¸l¼Oɶ¨À ||223|| (4-6) ʬhµÀB ¶ª¶¢À¶ªå YSµh¸A. Oºc¹Ûi ¤±µï ¶¢À¶ªÀ±µ °µ±ÀµÀO¸±¼ sûµÃ±¼ OºA V¸¶¬Ê¢¶¨À Vµ±¼h¸n hµ¢¸lµÀíh¸n. ¶¬±µ¶¥Û. m¸¥¹±ÀµÀ V¸¶¥Àsûµ-sûµ±ÀµÀ¶ªï ¶¢ÀiA Oµ±ÐhµÀ ||221|| (4-4) ±ÀµÃ §ñB ¶ªö±ÀµÀA ¶ªÀOµÅim¸A sûµ¶ ¢Êm¶¨öv°½îB q¸q¸hµîm¸A OµÅhµ lû¼±ÀµÃA¶¬Ålµ±ÀÉÀ¶¨À sÀl¼èB ¶¥ñl¸è ¶ªh¸A.

¶¢Àsûµï¶ªïʪ. ±¼öl¸ï„»ª «¸. ¶¢À¢¸ïOµÅh¸ »¬ ¶p±µ¶¢Ã ¶pñOµÅi ¶ªåþö¶¢Ãl¸ï ||224|| (4-7) ±ÀµÀ«¸ïB ¶ª¶¢À¶ªå ¶ªÀ±µh¸ ¶ª¶ ¢ÀÀl¿±µgɶm. »phµÅ Sµg¶ªï Vµ hµÅ»på ʬhµÀ. hµñ±ÀÃ. Gl¿Økµ ±µ¶¢Àï ¶plµ q¸eµ¶¢h¸A Vµ «¸Am¸´¢À lɤ. sûµSµ¶¢j ¶p±µ¶¢Ã »¬ lÉ£ ||226|| (4-9) ¶¥s¹çiîO¸. hµÅ»påA ¶pñ±ÀµÃi ¶ªOµvɶ¨À ¶ ¢ÀPɶ¨À lÉ£ «¸ö¶®»ª ËÈ¢. ¶ªÀn±ÀµÀhÉnçò±ÀµÀ hµhµö «¸Ë±ÇB Ȣ𸱼ætû±³ ¶¢ÀÀntû ±µ¶ªå ¶ª¶¢À¶ªå lÐËȨ.±µé Y¹ß±ÀµÀʪ ¶¬±¼¶¬±¸l¼tû ±µ¶pïq¸±¸ ¶ª±¸ö¶¥ñ±ÀµÃ Qv£ÀlµA YSµh³ CA¶¥sûµÃhµ. sûµ¶¢ sû¹¶ . sûµSµ¶¢j. ¶ªÀ£¶¢Àv±µØþïY©¸A nlû¸¶mA. ±µÀV¸Û±µïʪ hµö¶¢Àhµ J¶¢ YËÈmB ¶ªölû¸ Vµ ||225|| (4-8) ±ÀµÃ ¶¢ÀÀOºåʬhµÀ ±µ£W¶måþï ¶¢À¶®¶ ¢ñh¸ hµö.

lµÀ±µØ sûµ¶¢ «¸Sµ±µ mÓ±µ¶ªU¹Ø §ñB ËOÇdsû¹±¼ ¶¬ÅlµË±ÀÇÀOµ OµÅh¸lû¼ ¢¸«¸. ËODZ¿Ý¶¢ïhÉ »¬ OµÀ»ph¸¶måOµ lµ±µ÷Êm¶m ||230|| (4-13) . ¢¸±¸åVµ. SÓ±¿ hµöÊ¢À¶¢. ¶pñ¶¬Åhµ¶¢Ãhµå ±µÀ©¸ hµk¸»p ¶¢OµåòA £vÑOµï. ¶¥¦¶¢ÀÔz OµÅhµ ¶pñi©¸à ||228|| (4-11) F¶¨h³ ¶ª¶®¶ª¶¢À¶¢ÀvA. ¶ ¢À»¬©¸¶ªÀ±Ég ||229|| (4-12) lµÅ©¸àþöhµÀ lÉ£ OµÀ»phµA sûµÀñOµÀd½ Oµ±¸yµ ¶¢ÀÀlµïh³ ¶¥¥¹UÖ ¶ªlµÅ¶¥VµÜ£ ±ÀµÀ¶mé ¶ªlµïB q¸ñg¸´m ¶¢ÀÀÈ¢ÃVµ ¶¢À»¬¶¨¶ªålµj¶¢ WhµñA. ¶ª±µö YSµh¸A ¶p±µ¶¢Ã±¼å ¶¬oåò ||227|| (4-10) Ê¢Àlû¸„»ª lÉ£. Oµ¶mOÐhµå¶¢À O¸nå O¸¶må´¢À ChµïlµÀíhµA. ¶p±¼¶pÁ¹±µä Vµ¶mçò t¶¢Ãì¶mÀO¸±¼. lµÀ±¸Ø„»ª.¢m¸±ÀµÀ. £l¼h¸Qv ¥¹¶ªåò «¸±¸. ¶ª¶¬«¸.

¶ª±Ðö¶pO¸±µ Oµ±µg¸±ÀµÀ ¶ªl¸±µçò Wh¸å ||234|| (4-17) . ±ÀÉÀ©¸A ¶ªl¸sûµÀïlµ±ÀµÀ l¸ sûµ¶¢j ¶pñ¶ªm¸é ||232|| (4-15) lûµ±¸îþïgº lÉ£. hÉ©¸A ±ÀµÀ¥¹A»ª. ¶ªlÐï £m¸¶¥±ÀµÀ»ª Oжp¶¢j OµÀv¹n £Y¹ßhµ Ê¢ÀhµlµlûµÀËÈm¶¢ ±ÀµÀlµ¶ªåÊ ¢Àhµ oéhµA svA ¶ªÀ£¶pÁvA ¶ ¢À»¬©¸¶ªÀ±µ¶ªï ||231|| (4-14) hÉ ¶ª¶¢Àîh¸ Y¶m¶plɶ¨À lûµm¸n hÉ©¸A. ¶ªOµv¹n ¶ªËlǶ¢ Oµ±¸îgº Ch¸ïlµÅhµB ¶pñil¼¶mA ¶ªÀOµÅj Oµ±Ði ¶ªö±µØA ¶pñ±ÀµÃi Vµ hµhÐ sûµ¶¢j ¶pñ«¸l¸.lÉ£ ¶pñ¾ªlµ ¶p±µ¶¢Ã sûµ¶¢j sûµ¢¸±ÀµÀ. ¶mVµ ¾ªlµi lûµ±µî ¶ ¢±µØB lûµm¸ï¶ªå J¶¢. ¶ªöËȪþæB ¶ªîýÅh¸´¢À Ci¶¢Àj¶¢ ¶¥Àsû¹A lµl¸»ª l¸±¼lµñþï lµÀBP sûµ±ÀµÀ ¶®±¼gº O¸ hµölµm¸ï. nsûµÅh¸hµîYsûµÅhµï l¸±¸. vÑOµhµñ±ÀÉÀ„»p ¶pûvl¸ ¶m¶mÀ lÉ£ hɶm ||233|| (4-16) lµÀ±ÉØ ¶ªîýÅh¸ ¶¬±µ»ª uûi ¶¢ÀÊ¥¶¨ YmÐåB.

¶¢ÀhÉöi ¶möm¶¢À»¬h¸´m £n¶¬A»ª lÉ£ ||235|| (4-18) lµÅËȨþàþö¶¢ OºA ¶m sûµ¶¢j ¶pñOµ±Ði sûµ¶ªî. ¶¥Ãv¹Sµñ O¸nå n¶¢Ê¬¶m lµÅ¥Ñ „¶ªÀ±¸g¸´¢À ±ÀµÀm¸éSµh¸ £v±ÀµÀ¶¢ÀA¶¥À¶¢Àl¼AlµÀ Pgâ ±ÀÇÃS¸ï¶m¶mA hµ¶¢ £vÑOµ±ÀµÀh¸A hµlÉhµh³ ||237|| (4-20) lµÀ±µöýÅhµå ¶¢Åhµå ¶¥¶¢À¶mA hµ¶¢ lÉ£ §vA. ¶ª±¸ö¶ªÀ±¸¶m±¼¶¨À ±ÀµÀh³ ¶pñ»¬gÑ»¨ ¶¥¶ªåò´¢À vÑO¸´m ¶pñ±ÀµÃ¶mÀå ±¼¶p¢Ð„»p »¬ ¶¥¶ªåò ¶pÁ¹h¸. ±µÃ¶pA hµËkÇhµ lµ£W¶måþï ¶¢ÀhµÀvï ¶ .Jtû±³ ¶¬ËhDZ³ YSµlµÀËÈpi ¶ªÀPA hµËkÇhÉ OµÀ±µö¶mÀå m¸¶¢À ¶m±µO¸±ÀµÀ W±¸±ÀµÀ q¸¶p´¢À ¶ªAS¸ñ¶¢À ¶¢ÀÅhµÀï ¶¢Àlû¼Sµ¶¢Àï l¼¶¢A ¶pñ±ÀµÃ¶mÀå. EhµæA ¶¢Ài±µí¶¢i hɶ¨ö»p hÉ„i«¸lû¿ö ||236|| (4-19) PfµØ ¶pñsû¹ nOµ±µ £¶ªÀë±µËgÇ´ª hµlûÐËSÇþñB.

¢ÀËÈmþïB ¤±µïA Vµ ¶¬¶måýÅ ¶¬Åhµ lɶ¢ ¶p±¸Oµñ¶ ¢Ãg¸A. VµgºâOÉ ±µ°µ . h¸ñhµA hµö±ÀµÃ ¶ª¶¢À±µ ¶¢Àñµèn hÉ„»p ¶¬h¸ö oh¸ l¼¶¢A ±¼¶pÁ Sµg¸ sûµ±ÀµÀ¶ ¢À¶pïq¸¶ªå´¢À. ¶¢À«¸îOµ ¶¢ÀÀ¶mîlµ ¶ªÀ±¸±¼ sûµ¶¢A ¶m¶¢Àʪå ||240|| (4-23) ¶¥Ãvɶm q¸»¬ mÐ lÉ£. ±µÃ¶pA Vµ ¶¥hµÅ sûµ±ÀµÀ O¸±µïi¶®±¼ OµÀhµñ WhÉåOµÅq¸ ¶ª¶¢À±µ n¶¨Àà±µh¸ Vµ lµÅ©¸à. V¸¶p Y¹ï nB¶ªöÊm¶m Vµ ||241|| (4-24) q¸ñV¸ïA ±µ°µ. hµö±ÀÉÀﶢ lÉ£. ËÈ¢±¼¶¨ö»p ¶pñOµdºËhǶ¢ lµ±ÀµÃ hµö±ÀÉÀhµæ´¢À ||238|| (4-21) OÉmжp¶¢Ã sûµ¶¢hµÀ hÉ„¶ªï ¶p±¸Oµñ¶ ¢À¶ªï. q¸»¬ PfÉضm V¸£ÀìOÉ | ¶Tg¸à¶ªöÊm¶m ¶mB q¸»¬. sûµÀ¶¢¶m hµñ±ÀÉÀ„»p ||239|| (4-22) ËhÇþñvÑOµï Ê¢Àhµl³ CQvA ±¼¶pÁm¸¶¥Êm¶m. ¶¢±µlÉ. ¶pñjV¸ïA Vµ.

Ghµå±µ«¸ïA hµkɶ¥ö±¿ ||242|| (4-25) «Õ¶¢Ãïn ±ÀµÃn ±µÃq¸gº. ¶ª¶¢À«¸å´m ¶pñgh¸´m ¶ªÀ±¸´m ||247|| (4-30) lɶ¢ÁýVµ ||248|| (431) £ñ±ÀµÀh¸A iñlµ¥¹B ¶ª±Éö.lµ°ºgÉ | sû¹ñ¶¢ÀgÉm¸hµî ¶¥Ãv¶ªï. ±ÀµÃn V¸«¸åògº hÉ„£ÀìOÉ | Oµ±µ ¶pvô¶¢¶ªU½Øn. l¼ËÈ¢þï±³ lûµÃËÈpB ¶ªÀålûµÃ»ph¸ | q¸ñ¶¬ ¶pñ«¸lµ ¶ªÀ¶¢ÀÀR. ±µ°¸«¸îA¶ªåk¸ sûµÀ¶¢´¢À ||243|| (4-26) PfµØ ¶¥Ãv Sµl¸l¿n. ËhÇþñvÑOÉï £Vµ±µnå hÉ | ±ÀµÃn V¸hµï±µæ ÈT¹±¸gº ËhÇB. hµk¸ Sµm¸è¶mÀ vɶpËÈmB ||246|| (4-29) sûµO¸åþï ¶ª¶¢ÀÌȪýåB iñlµËÈ¥B. OµÀ¶ªÀËÈ ¢À±³ ¶m¶mçmÐlµíËÈ¢B | C±¼Ûh¸ YSµh¸A lû¸jñ. ±ÀµÀlµ¶ªîhÐå„tû ¢¸cºÜhµ´¢À ||249|| (4-32) lÉ¢¸ HVµÀB ||250|| (433) . ËhDZµ«¸î´m ±µ°µ ¶ª±µöhµB ||244|| (4-27) sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||245|| (4-28) J¶¢A ¶ªÀåh¸ ¶ªÀ˱DZ¼çËÈ¢þïB.

hµk¸ ¶¥À¶¢Àí . »¬Aʪk¸B ¶p±µ¶¢Ã¶plµB ||252|| (4-35) ±ÀµÀ¶¥Û ¶¢À±µåþïB ¶ªåËÈ¢±ÉtûB. lûµ¶m l¸±¸l¼ ¶ª¶¢Àêl¸´¢À ||253|| (4-36) ¶¢Ålµè±ÀÉÀ „¶ªîh³ ¶pñ¶ªm¸é hµöA sûµÊ ¢k¸B. YSµhЄ±Éæ hµk¸hµî¶mB | hµkÉhµÀïO¸åþö sûµlµñO¸¡. YSµhµñ±ÀµÀ »¬ËhÇ»¨g½ ||257|| (4-40) ¶pÁ¶m¶¥Û SÓ±¿ lɶ® h¸ù ¶ª¶¢ÀÀlµÃíh¸ ±ÀµÀk¸sûµ¶¢h³ | ¶¢lû¸±ÀµÀ lµÀ¶¨à ËlÇh¸ïm¸A. ¶m OºcºÛ lµ¶ ¢¦¶¨ïhÉ | ±ÀµÀlµ±ÀµÀA n¶¬hµB ¶¥hµÀñ±µ«¸îOµA ¶ ¢À»¬©¸¶ªÀ±µB ||251|| (4-34) ±ÀµÀl¼V¸»p ¶¢±Ð lɱÀµÀB. hµö±ÀµÃ„«¸îOµA ¶¢Àʬ¶¥ö±¼ | ¶ªA¶ªîýÅh¸ ¶ªA¶ªîýÅh¸ hµöA mÐ. ¶ª±µöl¸£ÀìOÉ ||254|| (4-37) sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||255|| (4-38) Ei ¶pñ«¸l¼h¸ lÉËÈ¢B. ssûµÃ ¢¸¶må±¼úh¸ ¶mŶp ||256|| (4-39) EhÉïhµh³ Oµk¼hµA sûµÃ¶p.sûµSµ¶¢h¸ï OµÅhµA ¶ª±µöA. h¸öA «Ò嶨ïh³ ±ÀµÀ¶¢Àv¹¶mÊm | hµ¶ªï £hµå ±¼è £sûµËÈ¢±³. ¶ª¶¢ÀÃíh¸ «¸ ±ÀµÀk¸¶pÁ±¸ | lɤ lɶ¢ ¶¥±¿±ÉsûÑï.

n¶¥À¶¢Àí±ÀÇÃB ||258|| (4-41 ±µ°µg¸±ÀµÀ Vµ vÑO¸m¸A. «¸¶¢ ±¼äOÉ ¶¢À¶mö¶må±É. ¶¥O¸ñl¼¶ªÀåi±³ m¸¶¢À VµhµÀ±Ðæ„lû¸ï±ÀµÀB ¶ªh¸ï¶ªù¶mÀå ±ÀµÀY¶¢Ã¶m¶ªï O¸¶¢Ã„¶® MA ¶mȢà lÉËÈ¢þï ¶¢À¶®lÉËÈ¢þï ¦¢¸Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB ¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñ˱ÀÇÀ n±ÀµÀh¸ ¶pñgh¸¶ªîh¸´¢À|| MA ¾¬ñA «¸AS¸Ë±ÀÇÀ «¸±ÀµÀÀlû¸Ë±ÀÇÀ ¶ª¶p±¼¢¸±¸Ë±ÀÇÀ ¶ª±¸öiîO¸Ë±ÀÇÀ iñ¶¢±¸äiîO¸Ë±ÀÇÀ ¶¥OºåvÌ°Çþîþï ¶m¶¢ÀB m¸Sµ¶¢xô lµyµ±ÀµÀÀhµA OµÀAOµÀ¶ ¢Ã°µhµ ¶pÁËȨþê±µsûµï±¼ÛhµA ¶pûÁ¹S¿¶pûvA ¶¬Ñ¶¢À±ÀÉÀh³ . lÉ¢¸m¸ ¶¢ÀÀ¶p O¸±¼g½ | hµVµÜýÅgÀ¶¨ö¶¢À±ÀµÃP¹ïhµA±ÀµÀk¸¶ ¢hµÖkµ±ÀµÃ£ÀhÉ||¾¬ñAMA ||259|| (4-42 Ei §ñ ¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ ¶pÁ±¸gÉ.lɤ ¶¢Ã¶¬hÉîþï.

G¢¸Vµ¶¢ÀAh¸ñB 5 J¶¢A 42 ¥ÑôOµ¶¢ÀAh¸ñB 35 J¶¢¶¢Ãl¼hµB C±µæ¶¢ÀAh¸ñB 2 259 || Ghµå¶¢ÀVµ±¼hµñ´¢À || C¶ªï §ñ .

¶ª±µ¶ªöj¶ ¢À¶mÀsûµYÉ. ¶¬«¸åËsÇþݱ³ lûµlµjA. C¶ªÀ±¸sû¹ïA ¶¥X ¶phÉB | ËhÇþñvÑOµïA ±ÀµÀYß sû¹S¸¶¥Û. VµOµñA lûµ¶mÀB«¸±ÀµÀOµA. ¶¬Åh¸ ¶ ¢Àlµ sv¹¶¥ñ±ÀµÃh³ ||261|| (5-2) .Ghµå±µVµ±¼hµñ¶ªï ±µÀlµñ sÀÀ»¨B | §ñ ¶ ¢À¶®¶ª±µ¶ªöj lɶ¢h¸ C¶mÀ¶¨Àà¶pܶmèB | uû¶¢Ã ¶¥OºåB sû¹ñ¶¢À±¿ uY´¢À | ¶ªÃ±µï¶ªåhµö´¢À | «¸¶¢ÀÊ¢lµB ¶ªö±µÃ¶p ´¢À | §ñ ¶¢À¶®¶ª±µ¶ªöj¾pñhµï±Éæ | Ghµå±µVµ±¼hµñq¸eÉ £n±ÀÇÃSµB | ¶¢À¶® ¶ª±µ¶ªöi lû¸ï¶mA ¶Tg¸à ¶¥Ãv ¶¬v¹n ¶¥AP ¶¢ÀÀ¶ªvÉ.¶¥À¶¢Ãíl¼ËlÇh¸ï±¼çoA ¶pcÛȢÄlû¸ï±ÀµÀB lɤlµÃhµ ¶ªA¢¸lµ´¢À MA O½ôA sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||260|| (5-1) ¶pÁ±¸ ¶¥À¶¢Àí n¶¥À¶¢Ãísû¹ï´¢À. ¶¢À¶® ¶pÁ¹±¸ö¶¢Àhµñ. iñYSµh¸¶ ¢Ãlû¸±µsûµÃh¸A. ¶Tm¸¶må£v¶ªh³ §h¸A¶¥À hµÀvï ¶pñsû¹A | SÓ±¿ lɶ¬ ¶ª¶¢ÀÀlµí¢¸A.

£¶¨À䶢ñÀµÃA ¶pñhµÀ¶¨ÀජÁB ||266|| (5-7) lÉ¢¸ HVµÀB ||267|| (58) ¶mȢà lÉËÈ¢þï. ¦¢¸Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB| ¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñ˱ÀÇÀ. ±ÀµÀk¸¶phµÀù ¶ªîýÅh¸Qv¹B | sûµ¶¢h¸A m¸¶¥±ÀÀ©¸ï£À. ¶ªA¶ªî±µ´må±ÀµÀ¶p±¸Zh¸A ||264|| (5-5) hµ±ÀµÃ «¸îOµA ¶¢±Ð lµhÐå. ¶¢À¶®lÉËÈ¢þï. VµO¸ñhÉ ¶¢ ±µÀg¶ªï Vµ ||262|| (5-3) h¸Ê¢¶¢ ¶p¶¢¶m±¼æA Vµ VµOµñhµÀ±³ ¶ ¢»¬é Oµ±µîVµ | hµhÐ lÉ¢¸ £n±µÃèh¸ sûµñ¶¨à±¸Y¹ïB ¶p±¸Zh¸B ||263|| (5-4) ¶¬Åh¸lû¼O¸±¸B iñlµ¥¹B.h¸Ê¢¶¢ ¶ªÃ±µïh¸´¢À hµlµöl³. Clû¼O¸±µA hµËkÇAlµ¶¢A | OÓsɱµ¶¢Àkµ ±ÀµÃ¶¢ÀïA Vµ. h¸sû¹ïA ¶ª±Éö n±¸OµÅh¸B | ¶¢À¶®¶ªÀ±¸sû¹ïA h¸A lɤA. »¬¶¢À¶¢¶måA ¶mSɶ¥ö±µA | YSµÀî´ª hµhµñ hµhÐ lɤA. hµh³ °µg¸h³ ¶p±µ¶¢Ã¶plµB ||265|| (5-6) EiOµÅh¸ö ¶¢ÀiA lÉ¢¸. SÓ˱Çþï . n±ÀµÀh¸B ¶pñgh¸B ¶ªîh¸ ||268|| (5-9) ±Ól¸ñ˱ÀÇÀ ¶mȢà nh¸ï˱ÀÇÀ.

«¸±¸Ë±ÀÇÀ ¶ª±µö O¸±¼ËgÇþï | P¹ïËhÇþï.lû¸ËhÇþñþï ¶mȢà ¶m¶¢ÀB | YÑïh¸ùþé˱ÀÇÀ VɶmÀç ±µÃ»pËgÇþï. ¶ªÀP¹Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB ||269|| (5-10) Oµy¹ïËgÇþï ¶pñgh¸A ¶¢ÅËlÇþèþï.19) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. ¶¥ ±¸öËgÇþï hÉ ¶mȢà ¶m¶¢ÀB ||270|| (5-11) lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ lµÀ±µØ q¸±¸Ë±ÀÇÀ.15. »ªËlÇþèþï OµÀ±Ðî ¶mȢà ¶m¶¢ÀB | ËÈm±³ sÀÀËhÇþï sûµÃsûµÅh¸A vÌ°Çþî.277. sÀl¼è ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸ ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ .275|| (5-14.18. hµËkǶ¢ OµÅ©¸ä˱ÀÇÀ. £¶¨Àä-¶ ¢Ã±ÀÉÀi ¶¥tçh¸ | ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||273.16) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. VÉhµÊm-hµïtûlû¿±ÀµÀhÉ | ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||276.274. ¶mh¸¶ªåËȪþï ¶mȢà ¶m¶¢ÀB | ¶mȢà YSµhµêòi©¸à˱ÀÇÀ lÉËÈ¢þï OµÅËhÇþï ¶mȢà ¶m¶¢ÀB ||272|| (5-13) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.278|| (5-17. lûµÃ¶ ¢Ãñ˱ÀÇÀ ¶ªhµhµA¶m¶¢ÀB ||271|| (5-12) Ci«Õ¶¢Ãï Ci-±Ól¸ñ˱ÀÇÀ.

33. Y¹i ±µÃÊpg . °µÀlû¸ ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸|| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||285.287|| (526. hµÅ©¸ä ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸|| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||294.40) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.295. °¸nå ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸|| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||297.293|| (5-32.25) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.34) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.280.24.284|| (5-23.¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||279.30.37) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.298.286.283.299|| (5-38. Vû¸±ÀµÃ ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸| | ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||288. nl¸ñ ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||282.21.296|| (5-35.31) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.22) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.281|| (5-20.28) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.290|| (5-29.292.36. ¶¥Oºå ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸| | ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||291.27.289.39.

302|| (5-41.305|| (5-44.301.314|| (5-53. ¶¢Åiå ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸|| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï¶m¶ .51.308|| (5-47. O¸nå ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸ | ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||312. v°½î ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸ ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||315.57.310.48.316.52) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. ¶¥ñl¸è ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ‘ ||309.54.42.313.58) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.43) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.311|| (5-50.55) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. ¥¹nå ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸|| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||306.304.45. vY¹Ý ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸|| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï¶mȢà ¶m¶¢ÀB ||303.307.317|| (5-56.¶ªA»ªæh¸|| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||300.46) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.49) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.

332|| (571.¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||318. ¢¸ï»på lÉËÈ¢þï ¶mȢà ¶m¶¢ÀB ||336|| (5-77) Wi ±µÃÊpg ±ÀµÃ OµÅhµùþé´¢À.64) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.60.323|| (5-62.69.75.70) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. hµÀ»¨à ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||327. Jhµl³ ¢¸ï¶pï .322.328.63.76) Ençò±ÀµÃg¸A Clû¼©¸àjñ sûµÃh¸m¸A V¸Qvɶ¨À ±ÀµÃ | sûµÃhɶ¨À ¶ªhµhµA hµËȪþï.66. lµ±ÀµÃ ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||324.329|| (5-68.331.325.319.72. ¶¢ÃhµÅ ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||330.335|| (5-74. ¶ªîýÅi ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||321. sû¹ñnå ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸ | ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||333.67) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.334.73) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.61) ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.320|| (5-59.326|| (5-65.

lÉ¢¸m¸A hµhµñ q¸±µöj | «¸éhµÀ-¶¢Àsû¹ï±ÀµÀ±ÀµÀÔ hбÀÉÀ.339|| (578.»ªæh¸ YSµh³ | ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||337. Y¹¶¬é ¢¸ï ¶mŶp ¶m¶mç¶m ||343|| (5-84) «¸sñ¤h¸å´m ¶ªÀ±¸´m ¶ªÀsûµÃñ±³. sûµ¶ ¢l¼íB ¶ªÃå±ÀµÀhÉ„hµñ O¸ | ¶¥±¿±µ Oж¥hµ´¥ V¸«¸ïB. ¶ª¶¢ÀÀlµÃíh¸ sñ¤WÜ¢¸ ||344|| (5-85) «ÒåhµñA ¶¢ÀËÈ¢Àhµh³ Oºñ±ÀµÀhÉ. Ctû¶¬¶mÀå V¸¶plµB ||340|| (5-81) ±ÀµÃ «¸¶¢ÀêòhµA VÐlµçhµ ËlÇhµï h¸»pËhÇB C«¸îtû ±¿¥¹ Vµ ¶ªÀ˱DZ³ ¶m¶¢À¶¥ïhÉ | ±ÀµÃ Vµ ¶ªîýÅh¸ hµh³ °µgÊ¢À¶¢ ¶¬nå ¶mB ¶ª±¸ö¶plÐ sûµOºå £¶m¶¢Àñ ¶¢Àñ¼åtûB ||341|| (5-82) sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ 342|| (5-83) J¶¢A ¶ªå¢¸l¼ ±ÀµÀÀO¸åm¸A.79.338. ¶¥À¶ . ¶¥ÀsûµÊ¬hµÀ ±¿¶¥ö±¿ ¶¥Àsû¹n sûµl¸ñgº.80) ¶ªÀåh¸ ¶ªÀ˱ÇB. ¶pÁ¹±µö ¶¢Àuû¶¨à ¶ªA¶¥ñ±ÀµÃh³ hµk¸ ¶ªÀ±É´m lÉñg. l¼Êm¶¨À ʪ£h¸ | Oµ±ÐhµÀ «¸ ¶mB.

hµhÐ vÑOɶ¨À S¿±ÀµÀhÉ ||346|| (5-87) hµ«¸ïA £n±³ Sµh¸±ÀµÃA hµÀ. lµÅ¶¨àA OɶmWlµÀhµå¶¢À´¢À | Y¹ß±ÀµÀh¸A O¸¶pï«Õ lɤ. tsû¹ñg¸A ¶ªÀ¶ ¢Àm欱µA | lµlµ±µ÷ VµgÑâ ¶¢ÀÀgⶥÛ. sûµÅhÓï ¶¥À¶ ¢Àí n¶¥À¶¢Àí±ÀÇÃB ||348|| (5-89) h¸sû¹ïA ¶¥À¶¢Ãí±ÀµÀ V¸P¹ïh¸. »¬¶¢ÃVµv OµÅh¸¶¥ñ±ÀµÃ ||347|| (5-88) hµhЄ£ÀìO¸A ¶p±µA ±µÃ¶pA.¢Àí ËlÇhµï n±¸ OµÅËhÇB | lÉËÈ¢B ¶ªÊ¢ÀËhÇB ¶ª¶¢À±É. sû¹¶ª±ÀµÀoå »¬¶¢ÃVµvA ||49|| (5-90) ËÈm¶¢ h¸lµÅO³ OµöWl³ ±µÃ¶pA. OµÅ©¸äsûµÃh³ «¸»p q¸±µöj | O¸zOÉi ¶ª¶¢ÃP¹ïh¸. lÐïhµ±ÀµÀoå l¼¶¥»ªåþö©¸| «¸ hµÀ i¶¨ài ËlÇhÉï¶mçò. C-j¶¢ ¶ªÀ¶ ¢Àm欱¸ | O¸q¸ïÊªå ¾ªåò ¶¢À¶®±¸Y. n¶¥ÀÊ¢Àí¶m ¶p±¸-ZËhÇB ||345|| (5-86) ¶¥±¿±µOÐ¥¹lµïh³ hµ«¸ïB. h¸A sûµ¢¸´m . SµÅ¶¬ïh¸A V¸¶ªÀ±É¶¥ö±µ ||350|| (5-91) ¾ªåò ±µhµé ¶¢ÀiV¸±µöU½Ø. q¸±µöh¸ï nB¶ªÅh¸£ÀìO¸ | OÓ¦O½-i ¶ª¶¢Àʪ嶨À.

sû¹ñhµÀ´ª-hµ¶¢ ¶p±¼Sµñʬ ||357|| (5-98) n¶¥À¶¢Àí´ª ±ÀµÃtçY¹h¸¶¥Û. ¶ª¶¢À«¸å .lµñ¶¨Àà ¶¢À±µúi ||351|| (5-92) ±ÀµÃn ±µh¸én ¶¢Àg±ÀÇÃ. ¶¥Oºå-±¿¶¥ hµö±ÀµÃ ¶¬Åh¸ | q¸¶¥B ¶ªwv ±¸Y¶ªï. ±ÀµÀl¸¾ªl³ Ê ¢lµ«Ò„lµÀíhµA ||354|| (5-95) nl¼±É¶¨ ¶¢À¶® ¶plµîB. Jhµh³ i¶¨ài hÉ „UØgÉ | ±µhµésûµÃhµ £À¶® ohµA. ¶ª¶¢ÃohÐ lûµÊm¶¥ö±¸h³ | OºcÝwÖoA lµlÓ V¸tçB. «¸¶¢ÀêòhµA sû¹ñnå hÉ SµÅʬ ||352|| (5-93) K±¸¶¢hµB ¶ª¶¢ÃohÐ. SµY¹¥¹öl¿n ËÈ¢ ¶pñsûÑ| ËhÇþñ-vÑOÉï hµÀ ¶ª¶¢À«¸ån. ±ÀµÀB ¶pÁ±¸¾ªh³ ¶pñY¹¶phÉB 356|| (5-97) ¶¢ÀÅhÐï-±µÀh¸Öònå-l¸ m¸¶¢À. ¶¢Ãv¹¶¢À¶¢Ãô¶m ¶pAOµY¹A ||355|| (5-96) VûµhµñA hÉ ¢¸±µÀgA SÉʬ. SµY±µhµéA ¶pÁ±µ¶m籸h³ | q¸±¼Y¹hµ hµ±µÀ¥¹Û±ÀµÀA. O¸cÛ¶m «¸ñ£ i¶¨ài | hµk¸±ÀµÀA ¶ªï¶mç¶m ¶¢±Ð. hµËkÇ¢ÐËVÇþÛB-¶¥ñ¢¸ ¶¬±ÀµÀB ||353|| (5-94) £¶¢Ã¶mA ¶¬A¶ª¶ªA±ÀµÀÀOµå´¢À.

¶ª¶¢À«¸å´m ±ÀµÃ¶¬Åh¸n hÉ | ¾ªåò ±µhµé Ê¢À©¸ Oµv¹ïg½.±µhµé Y¹hµ±ÀµÀB | ¶¢»¬é±µ»p lµlÓ hµÀsûµï´¢À. hµöhµùO¸¶¥ £À¶®SµhµB ||365|| (5-106) . hµk¸ O¸±µïA hµö±ÀµÃ v¶TÀ ||362|| (5-103) ¶ª hµhµñ Sµh¸ö ±ÀµÀh¸ñʪå. ¶ª hµl¸ Vµgⶠ¢ÀÀgâ±ÀÇÃB | Êpñ¶¨±ÀµÃ¶¢Ã ¶ª ¶ªÀS¿ñ¶¢A. lµÃhµA lÉ¢¸ï ¶¢À¶®¶ªÀ±µA ||361|| (5-102) Ei VÉi Vµ ¶¢Oµå¢¸ï. ¶¥ô°µäA ¶ ¢ÀlûµÀ±µ±ÀµÃ S¼±¸ |363|| (5-104) lµÃhµ G¢¸Vµ |364|| (5105) lÉ£ ËlÇhÉﶥö±µB ¶¥À¶¢ÀíB. ËÈ¥vÑlÉçÊ¥i¥ÑsûµÊm | «¸lɤ h¸A hµhµB q¸ñ¶¬. «¸ Sµh¸ö ¶¢Vµm¸¶mî¶ ¢À| ±ÀµÀk¸ V¸sûÉïi ¶ª¤Àêòh¸ï. hµö±ÀµÃ Oµ«¸î´m ¶m SµÅ¶¬ïhÉ ||359|| (5-100) sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||360|| (5-101) n¶¥Ê¢Àïi ¶¢VµB ¶¥À¶¢ÀíB. ËhÇþñvÑOÉï ¶p±µÊ¢À¶¥ö±µB | lµÃhЄ¶¬A Êpñ»¨hµ´ª hɶm. CS¼é¥ÔVÉ Vµ ¢¸¶ª¾ª ||358|| (5-99) J¶¢A ËlÇhÉï¶mçò ±µh¸én.

vÑOÉ ¶ ¢Àm¸ï ¶¢Àʬ ¶¢±ÀµÀA | «¸ hµö¶¢À«¸î¶mÀq¸SµVµÜ. ±ÀµÀhÐ ±µhµésûµÀYÑ ¶¢±ÀµÀA ||371|| (5-112) ¶¢ÃA ¢¸. ¶ª ±ÀµÀl¸¶¬ ¶¥ÅgÀ¶¨ö hµh³ ||366|| (5-107) ¶¢À¶¢À ËhÇþñvÑOµï ¶¢ÀQvA. C¶¥ö±µhµéA ¶¢À¶¢Ã ¶¢À˱ÇB | GËVÇþÛB¶¥ñ¶¢¶ª ¶ªAYßA hµh³. h¸n ¶¢À±ÀÉÀﶢ ¥ÑsûµÊm ||370|| (5-111) ¾ªåò ±µhµésûµÃh¸A h¸öA lɤ. n¶¥À¶¢Àí ¶ ¢ÀÀ±µÀ £Oµñ¶¢À´¢À| . ¶¢À¶¢À ¶¢¥¹ï ´m ±ÀµÀÊ¥¶¨hµB | hµËkǶ¢ SµY±µhµéA Vµ.lÉ¢¸ ¶¢¥¹ ¶mÀS¸B | ±ÀµÀYß sû¹S¸ ¶m¶¬A ¶ª±¸ö´m. ¶¢À¶¢Ã-¶mÀYA ¢¸»p. Sµ¶mç±Éö¶¨Ã±µSɶ¨À Vµ | ±µhµé sûµÃh¸n sûµÃh¸n. Gq¸¥¹é£À ¶pÅkµO³ ¶pÅkµO³ ||367|| (5-108) ËhÇþñ vÑOÉï ¶¢±µ ±µh¸én. ¶pñgº¶phµï ¶ª¶¢À±¼êhµA ||369|| (5-110) ±ÀµÃn V¸m¸ïn lÉÊ¢¶¨À. ±ÀµÀB ¶ªl¸ lɶ¢ ±ÀÇÃn¶¨À | n±¼Ýh¸Qv ËlÇh¸ï±¼B. ¶¬Åh¸ö lÉÊ¢¶mçò ¢¸¶¬¶mA ||368|| (5-109) °½±Ðlµ ¶¢ÀkµmÐl³ sûµÃhµ´¢À. ¶¢À¶¢À.C¢¸ï¶¬h¸YßB ¶ª±¸ö¶ªÀ.

sûµY hµöA VµcÛv¹ q¸UºØ. ±ÀÇà ʢÀ lµ±µêA ¶¢ïqÒ-¶¬i | ±ÀÇÃÊ¢À ¶pñisvÑ vÑOÉ. Sµ¤Àí±¸¶måB »ªîh¸ YSÓ| lµÀ±¸Ø sûµSµ¶¢j sûµl¸ñ. n¶¥ÀÈ¢Ãí ¢¸ ¶ . £Àk¸ï OºcºÛh³ hµö±ÀÇÃl¼hµ´¢À | ËhÇþñvÑO¸ïlû¼ ¶piB ¶¥ÀÈ¢Ãí. ±ÀµÀ±ÀÉÀlµA lû¸±µïhÉ YSµh³ ||375|| (5-116) lɶ¢ÁýVµ ||376|| (5117) ¶ªhµï ¶¢ÀÀOµåA hµö±ÀµÃ m¸hµñ. hµêòiY¹ß ±ÀµÃOµÅh¸¶pÁ±¸ ||378|| (5-119) ±ÀÇö¢Ã´¢À Y±ÀµÀi ¶ªU¹ØòÊ¢À. ±µhµé sûµÃh¸»ª ËÈ¢ ±ÀµÀhµB ||372|| (5-113 ¶p±µËÈ¢À¶¥ö±µï ¶¢ÀhµÀvA. £Àk¸ï hµh³ Oºñ±ÀµÀhÉ Oµkµ´¢À | ¶¥Ãñ±ÀµÀh¸¶¢Àvê sÀl¼èh¸öh³. ¶ª Ê¢À sûµ±¸å sûµ£-¶¨ïi ||379|| (5-120) hµl¸ SµVµÛhµÀ ¶¥ÀÈ¢Ãí„hµñ. q¸ñ¶pùþïʪ ¶ ¢Àh³ ¶p±¼Sµñ¶®h³ | Jhµl³ sÀlû¸ï ¶ª¶¢ÃvÑVµï. n¶¥À¶¢Àí´¥ V¸»p h¸lµÅ¶¥B ||377|| (5-118) OºA hµöhµñ ±ÀµÀh³ ¶pñiY¹ßhµA. ¶¢Àh³ ¶p±¼ Sµñ¶¬h¸A ¶¢ñY ||373|| (5-114) sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||374|| (5-115) EhµÀïO¸å «¸ hµl¸ lɤ.

q¸gºA SµÅ¶®ähµÀ Ê¢Àv¶TÀ ||380|| (5-121) lµÃhµ G¢¸Vµ ||381|| (5- 122) C¶¢wq¸å»ª ËÈ¢À¶¢A hµöA. q¸±µ÷þöA ¶¥À¶¢Àín¶¥À¶¢Àí±ÀÇÃB | OÉ¥¹ Oµ±µøg. hµ¶ªÀæ±³ ±ÀÉÀ©¸A ¶m ¶ªA±ÀµÀÀSÉ | ¶¥À¶¢Ãíl¿m¸AOµkµA hÉ©¸A. n±µÃèhµ SÓ±µ¢¸.¢À¶®¶ªÀ±µB | ¶¢Ã´¢À Zh¸ö OºA W±Ég¸hµñ. lÉ£ sÃñ»¬ ¶¢À¶ ¢Ã SµñhµB | ËhÇþñvÑOÉï OµB ¶pÁ¶¢ÃA-»ªåʨàh³. ¾ªåò ¶pñ±ÀµÃ¶ªï»ª ¶ª¶¢ÀÀîP´¢À ||384|| (5-125) «¸ hµöA SµVµÜ ¶¢À˱ÀÇÀ¢ÐO¸å. CSÉñ ¶¥À¶¢Àí n¶¥À¶¢Àí±ÀÇÃB ||382|| (5-123) CÊmö©¸ ¶¢À»p ËlÇh¸ïm¸A. ¶ª±Éö lÉ¢¸ ¶m ËÈ¢ ±ÀµÀÀlû¼ | i¶¨ánå ¶ª¶¢ÀÀîPÉ lÉ£. ¶¢Ã Sµ£À¶¨ï»ª ||385|| (5-126) lɶ¢ÁýVµ ||386|| (5- 127) J¶¢ Ê¢Àhµl³ sx ¶¥ÀÈ¢Ãí. n¶¥À¶¢Àí´¥ V¸i ¤ ±µï¢¸´m | . OºA ¶pÁ¶mB ¾ªåò hµöÊ¢ÀOºO¸ ||383|| (5-124) Em¸çòl¸ïB ¶ªOµv¹ lÉ¢¸B.

±ÀµÀlÉhµh³ ¶ª±µö ¶¢ÃlµÅhµB | hµl¸Vµ°µö C¶ªÀ±Ém¸çò±ÀµÀ. ±ÀµÀlµm¸ vÑWh¸ ¶pÁ±¸ ||387|| (5-128 ¶ªhµöA SµVµÜ ¶¢À±ÀÇÃOµåA hÉ. ¶ª Vµ ±ÀµÀÀOµåA Oµ±ÐhµÀ hµ h³ ||388|| (5-129) Ei §ñ ¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ ¶pÁ±¸gÉ. lÉ¢¸ï lµÃhµ ¶ªA¢¸lÐ m¸¶¢À ¶pcÛÈ ¢Ã„lû¸ï±ÀµÀB ¶ªh¸ï¶ªù¶mÀå ±ÀµÀY¶¢Ã¶m¶ªï O¸¶¢Ã„¶® MA ¶mȢà lÉËÈ¢þï ¶¢À¶®lÉËÈ¢þï ¦¢¸Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB ¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñ˱ÀÇÀ n±ÀµÀh¸ ¶pñgh¸¶ªîh¸´¢À|| MA ¾¬ñA «¸AS¸Ë±ÀÇÀ «¸±ÀµÀÀlû¸Ë±ÀÇÀ ¶ª¶p±¼¢¸±¸Ë±ÀÇÀ ¶ª±¸öiîO¸Ë±ÀÇÀ £¶¨À䶢ñÀµÃl¼ hµñ±ÀÇà £A¶¥i lɶ ¢h¸Ë±ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB m¸Sµ¶¢xô lµyµ lµö±ÀµÀ±ÀµÀÀhµA OµÀAOµÀ¶¢Ã°µhµ ¶pÁËȨþê±µsûµï±¼ÛhµA ¶ª¶TÅhµA uY¹¶pÁ¹±µ¶pûvA ¶¬Ñ¶¢À±ÀÉÀh³ . lɤ ¶¢Ã¶®hÉîþï. «¸¶¢ ±¼äOÉ ¶¢À¶mö¶må±É.OºA Oµ±Ð£À ¶pñiY¹ß Ê¢À.

¶ªö ËȪ¶mï ¶p±¼¢¸±¼hµB| .G¢¸Vµ¶¢ÀAh¸ñB 9 J¶¢A 129 ¥ÑôOµ¶¢ÀAh¸ñB 54 J¶¢¶¢Ãl¼hµB 388 C±µæ¶¢ÀAh¸ñB 2|| ¶¨©Òá„lû¸ï±ÀµÀB || lûµÃ¶¢ÀñvÑVµ¶m ¶¢lûµB lû¸ï¶mA MA m¸S¸lû¿¶¥ö±µ£¶¨à±¸A ¶pûgº¶pûgÑhµåA«Ò±µÀ±µh¸é¶¢x sûµ¶ªölÉ綬vh¸A l¼¢¸Oµ±µnsû¹A Êmhµñhµñ±ÀÇÃl¸í»ªh¸´¢À| ¶¢Ãv¹ OµÀAsûµ Oµq¸v o±µY Oµ±¸A VµAl¸ñ±µè VµÃf¸A ¶p±¸A ¶ª±µöUÉ鶥ö±µ ËsûDZµ¢¸UÖ nv±ÀµÃA ¶pl¸î¶¢jA WAhµ±ÀÉÀ MA sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||389|| (6-1) Eh¸ïOµ±µäþï ¶¢VÐ lÉ¢¸ïB. ËlÇhµï ±¸Y¹±ÀµÀ £¶ªå±¸h³ ||390|| (6-2) hµ¶ªï lµÃhµ¶ªï hµl¸öOµï ¶¢ÃOµ±¸äþﶪÀ±µ ±¸d³ hµhµB | ¶ª OÐñlûµB q¸ñ¶¬ ËlÇh¸ïm¸´¢À. ¶ª lµÃhÐ „¶ ¢À±µø ¶pÁ¹±¼hµB | ¶ª¶¢ÃVµ¶¨à ¶ª¶¢ÃSµ¶¢Àï. Clû¼¶pA lûµÃ¶¢Àñ vÑVµ¶m´¢À ||391|| (6-3) ʬ lûµÃ¶¢ÀñvÑVµm¸-¶¥À hµöA.

OÉ¥¹ Oµ±µøg £¶¬öv¹´¢À ||392|| (6-4) hµh³ ¶p±¼h¸ñglµB Oµ¦Ûl³. hµÀ»¬m¸Vµv ¶ªA»ªæh¸A | YS¸lÐËVÇþÛB ¶pñ±ÀµÃ¾¬i. ¶ª ËlÇhÐï lûµÃ¶ ¢Àñ vÑVµ¶mB | ¶¢ÅhµB ¶¨©¸àþï ¶ª¶¬«¸ñg¸. ±ÀµÀ°Ð Sµ¶mè±µö J¶¢ ¢¸ ||393|| (6-5) sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||394|| (6-6) hÉm¸Y߶på´ª hµhµB §¶TñA. ±ÀµÀl¼ ¢Ði嶨àhÉ „¶p±µB | ¶ª ¶¬¶må¢Ðï „¶¢À±Ð ¢¸»p. hµhµB OºA hÉ Oµ±Ð´¢À ±ÀµÀ¶¬´¢À ||399|| (6-11) . ¶¢ÀÃvA ¶¥À¶ ¢Àí n¶¥À¶¢Àí±ÀÇÃB ||396|| (6-8 ¶m VÉh³ ¾pñh¸ïlµï sûµ¶¢j. sv¢¸´m sv ¶ªA¶ ¢ÅhµB | sv¹¶mé±ÀµÀ»ª ¶¢ÃÊ¢À¶¢A. ¶¢À¶ªÀ±¸g¸A lµÀñhµA ±ÀµÀ±ÀµÀÔ ||395|| (6-7) ¶ª lµÅ©¸àþö h¸A hµhÐ lɤA. OÉ¥¹ Oµ±µøg £¶¬öv¹´¢À ||397|| (6-9) lɶ¢ÁýVµ ||398|| (610) ËlÇhÉﶥö±Ég ¶pñ»¬hÐ. ¶¢Àlµí±¸å±µ¶ ¢ÀÀËÈp¶¨ïi | hµhÐ sv¹¶mé±ÀµÃÊ¢Àﶨ.h¸¶¢Ã¶m±ÀµÀ sv¹l³ lµÀ©¸àA.

OµÅh¸ö m¸lµA ¶ªÀËsûDZµ¶¢´¢À| ¶pq¸h¸¶ªÀ±µ ʪm¸±ÀµÃA. ¶¢À¶ªÀ±Ð lûµÃ¶¢Àñ vÑVµ¶mB | ¶¬ÃU¹Ö±É ËgǶ¢ hµA sûµ¶ªî. OµÅh¸ ʪå¶m hµk¸ ¶p±É | ¶pqÕVµ ±µÀlû¼±µA OЩ¸àl³. ËlÇh¸ïm¸Êªï¶m V¸¶p±¸´m | DOµñ¶¢Àï V¸lûµ±É g¸m¸ï´m. ¶mËPÇB OЩ¸án Oɶª±¿ | hµk¸ hµv ¶pñ¶®±Ég. CÊm喝A lûµÀhµ Oɶª±µB ||406|| (6-18) . ¦±¸A»ª OµÅhµ¢¸´m ¶pÅkµO³ ||405|| (6-17) £Wܶmé s¹¶¬À ¦±µ¶ªB. ¶¢À¶ªÀ±¸g¸A hµk¸£ÀìO¸| ¶¢¶¢±µø «¸±ÀµÀÀËOÇ´ª jÌ°ÇþäB. »ªA¶¬Ñ lÉ¢¸ïB ¶ªö ¢¸¶¬¶mB ||403|| (6-15) O¸A¦Ûh³ Oµ±µ ¶pñ¶®±Ég. hµk¸ ¶¥Oºå ¶p±µ´¥-¶¢ËlûÇB ||402|| (6-14) hµhÐ lûµÀhµ ¶ªdB OÐq¸h³. «¸ VµÛO¸ ±¸AtO¸ hµhµB ||401|| (6-13) Ckµ OµÀñlµèA ¶¢À¶® ËȪ¶mï.sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||400|| (6-12) EhµÀïOµåB «Ò „sûµïlû¸¶¢h¸å. ¶ª Y¶T¹¶m ¶ ¢À¶®„¶ªÀ±¸´m ||404|| (6-16 OÉ©¸cºÛh³ q¸d±ÀµÃ¶¢Ã¶ª.

n¶¬hµA lûµÃ¶ ¢Àñ vÑVµ¶m´¢À | svA Vµ °µ±ÀÀhµA OµÅhµùþéA. «¸¶¢ . slû¸ö ¢¸. ¢¸¶¬Êm-m¸i Oлpm¸ ||407|| (6-19) ¶¥Àñh¸ö hµ¶¢À¶ªÀ±µA lÉ¢¸ï. ¶¥À¶¢ÀíB ¶pñ´ª¶pûÁ±¼h¸ lûµ±µB | DY¹ß¶p±ÀµÃ¶¢Ã¶ª Vµ hÓ. «¸ ¶ª¶¢Ã o±ÀµÀh¸A v¶TÀ ||410|| (6-22) OÉÊ¥©¸öOµÅ¶¨ï. sËvDZ³ s¶¬ÀtûB ¶p±¼ ¢¸±¼hÓ | hµhµñ SµVµÜhµ. »ªAʬ Vµ £nq¸ihÉ | §¶Tñ¶¢Ã Sµ¶¢Àïh¸A sl¸èþö. SµÅ¾¬h¸ö h¸¶ ¢Àk¸AtO¸´¢À ||412|| (6-24) Ei §ñ ¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ ¶pÁ±¸gÉ. °µ±ÀµÀA ohµA ¶ ¢À¶®hµîm¸ | hɶm Oɶª±¼g¸ lÉ¢¸ï. Vµgâ ¶¢ÀÀgÔâ ¶ ¢À¶®¶ªÀ±Ó ||409|| (6-21) ʬVµgâ ʬ ¶¢ÀÀgâ. ±ÀµÀl¼ ¶¢B ¶ªA¶¥±ÀÇà ±ÀµÀÀlû¼ | hµl¸Ê¥©¸ ±ÀµÀÀËlûÇB ¶ªË±Çþö±µ¶ªÀ˱DZ³ £n ¶¬¶mïh¸A ||411|| (6-23) hµ«¸ïA ¶¬h¸±ÀµÃA lµÀ©¸à±ÀµÃA. lɤ Oɶª±¼g¸ hµhµB ||408|| (6-20) VµÀOжp ËlÇh¸ï-lû¼¶piB.°µgɶm hµlµìvA ¶ª±µöA. Sµh¸ö Vµ.

±¼äOÉ ¶¢À¶mö¶må±É, lɤ ¶¢Ã¶®hÉîþï,
¶¥À¶¢Àí n¶¥À¶¢Àí ʪm¸o, lûµÃ¶
¢ÀñvÑVµ¶m¶¢lûÐ m¸¶¢À ¶¨©Òá„lû¸ï±ÀµÀB
¶ªh¸ï¶ªù¶mÀå ±ÀµÀY¶¢Ã¶m¶ªï O¸¶¢Ã„¶®
MA ¶mȢà lÉËÈ¢þï ¶¢À¶®lÉËÈ¢þï ¦¢¸Ë±ÀÇÀ
¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB
¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñ˱ÀÇÀ
n±ÀµÀh¸ ¶pñgh¸¶ªîh¸´¢À||
MA ¾¬ñA «¸AS¸Ë±ÀÇÀ «¸±ÀµÀÀlû¸Ë±ÀÇÀ
¶ª¶p±¼¢¸±¸Ë±ÀÇÀ ¶ª±¸öiîO¸Ë±ÀÇÀ
¶¥h¸Ì°Çþï lûµÃ¶¢ÃñÌ°Çþï ¶m¶¢ÀB
m¸Sµ¶¢xô lµyµ±ÀµÀÀhµA OµÀAOµÀ¶
¢Ã°µhµ ¶pÁËȨþê±µsûµï±¼ÛhµA ¶ª¶TÅhµA
m¸±¼ OÉyµ¶pûvA ¶¬Ñ¶¢À±ÀÉÀh³
G¢¸Vµ¶¢ÀAh¸ñB 4 J¶¢A 24
¥ÑôOµ¶¢ÀAh¸ñB J¶¢¶¢Ãl¼hµB
¢ÀAh¸ñB

412

C±µæ¶

|| ¶ª¶påȢÄlû¸ï±ÀµÀB ||
Vµgâ ¶¢ÀÀgâ ¶¢lûµB
MA lû¸ï±ÀÉÀ±ÀµÀA ±µhµé¾peÉ
¶¥ÀOµOµv¶pe¼hµA ¶¥ÅgöjA ¥¹ï¶¢Àv¹U½ØA
¶mïÌȪýåO¸UºÙòA ¶ª±ÐYÉ ¶¥¦Oµvlûµ±¸A¶
¢vôO½A ¢¸lµ±ÀµÀAj´¢À
Oµv¹ú±¸slµè¶¢Ãv¹A n±ÀµÀ£Àhµ
£v¶ªVÐÛwO¸A ±µOµå ¶¢«¸åòA
¶¢ÃhµU½ØA ¶¥A U×q¸h¸ñA ¶¢ÀlûµÀ±µ¶
¢ÀlûµÀ¶¢Àl¸A WhµñOÐl¸í»ªsû¹v¹´¢À
MA sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ
||413|| (7-1)

DYßq¸åʪå hµhÐ ËlÇh¸ï, ¶¥ÛgⶢÀÀgâ
¶pÁ±Ð Sµ¶¢ÃB |
VµhµÀ±µUØ svÑÊph¸, ±ÀµÀ±ÀµÀÀ
±µsûµÀïlµïh¸ ±ÀµÀÀlû¸B
||414|| (7-2
lµlµÅ¶¥Àʪå hµhÐ lɤA, F¶¨l³ lû¸«¸A ¶¢ï¶
¢»ªæh¸´¢À |
»ªA¶¬«Òï ¶p±¼ ËÈ¥vɶmçò, ¶¥ÅUÉØ ¶
¢À¶¬i O¸cÛÊm
||415|| (7-3)
hÉ lµÅ©¸àþö h¸A ¶ª¶¢Ãl¸hµÀA, Glµï¶¢ÀA
VµOµÀñ ±µÀlµïh¸B |
DOµÅ¶¨ä V¸q¸»ª lûµ±¸B, hµk¸„Êmï hµh³
¶ª¤À¶p S¸B
||416|| (7-4)
hµhµB OжpA VµO¸±Ð-ËVÇþÛ±³, C£ÀìO¸

h¸¶m±¿´m ¶pñi |
OÐÊp¶m V¸«¸ï ¶¢lµ¶mA, ¶¢À¾¨ ¶¢±µä¶
¢ÀsûµÃhµål¸
||417|| (7-5)
sûµÀñOµÀd½ OµÀdºv¹h³ hµ«¸ï, vv¹d
¶pûvO¸l³ lµÀñhµ´¢À |
O¸¡ Oµ±¸v ¶¢lµm¸, £n´¨-O¸ñm¸å-»ª q¸¦o
||418|| (7-6

£Whµñ Pd¹öUØ lûµ±¸, ¶m±µ ¶¢Ãv¹
£sûµÃ¶¨g¸ |
l¿ö»p Vµ±µî ¶p±¿lû¸m¸, ¶¥À¶¨Ö ¶
¢ÃA«¸iËsûDZµ¢¸
||419|| (7-7)
Ci £«¸å±µ ¶¢lµm¸, Z¶®ö vv¶m uû¶¨g¸ |
n¶¢ÀS¸é ±µOµå ¶m±ÀµÀm¸, m¸l¸
¶pÁ¹±¼hµ l¼UÂîP¹
||420|| (7-8)
«¸ Ê¢SÉm¸tû ¶pih¸, ¶T¹hµ±ÀµÀoå ¶
¢À¶®¶ªÀ±¸´m |
ËȪÊmï hµhµñ ¶ªÀ±¸±¿g¸A, Csûµ°µ±ÀµÀhµ
hµlµìv´¢
||421|| (7-9)
q¸±¼øþä S¸ñ¶®UÂÖ¶¥ S¸ñ»¬, ±ÀÇÃlûµ
¶TAd¹ ¶ª¶¢Ànöh¸´m |
¶ª¶¢Ãl¸ ˱ÀÇÀOµ ¶¬Êªå¶m, ¶¢ÀÀPÉ W°É¶p
¢¸±µg¸´m
||422|| (7-10)
hµËkǶ¢ ±ÀÇÃlûµA hµÀ±µËSÇ, ±µkµA
«¸±µk¼m¸ ¶ª¶¬ |
n°º¶pï ¶¢OÉåò lµ¶¥ËÈmB, Vµ±µö±ÀµÀA hµïi
ËsûDZµ¶¢A
||423|| (7-11)

JOµA YS¸ñ¶¬ OÉÊ¥¶¨À, S¿ñ¢¸±ÀµÃ ¶¢Àkµ
V¸-¶p±µA |
q¸lÉm¸-Oµñ¶¢Àï ËVÇ¢¸¶mï, ¶¢ÀÀ±µ«¸¶mï ¶
¢ÀÀqÒkµ±ÀµÀh³
||424|| (7-12)
ËhDZ³ ¶¢ÀÀO¸ån Vµ ¶¥«¸åògº, ¶¢À¶®´ªh¸ñgº hµk¸„¶ªÀ˱ÇB |
¶¢ÀÀPɶm YS¸ñ¶¬ ±µÀ©¸, lµ¶¥ËÈm±³ ¶
¢Àk¼h¸´m ±ÀµÀ»p
||425|| (7-13)
swm¸A hµlµìvA ¶ª±µöA, C¶ªÀ±¸g¸A
lµÀ±¸hµîm¸A |
¶¢À¶¢À±¸ç sûµ°µ±ÀµÀh³-V¸Ûm¸ï,
¶mm¸ïA¥¹Û h¸fµ±ÀµÀhµål¸
||426|| (7-14)
C»ªm¸ n¶¬h¸B OÉWh³, OÉWh³ Pd¹öUØ
h¸fºh¸B |
YSµÀî±³ £m¸¶¥ ¶¢À¶ªÀ±¸, lµm¸åS¸ñtû¶¬h¸
´ª hµk¸
||427|| (7-15)
°µgɶm hµlµìvA ¶ª±µöA, C¶ªÀ±¸g¸A
nq¸ihµA |
lµÅ©¸àþö VµgÑâ „tûlµÀl¸ñ¶¢, h¸A O¸¡ ¶¢Ài
uû¶¨g¸A
||428|| (7-16)
¶¥±µ¶¢Ë±Çþø±³ ¶¢À¶®uûËÈ¢À±³, uû¶
¢Ã°½A h¸A ¶¢À¶®¶ªÀ±µB |
Vû¸lµ±ÀµÃ¶¢Ã¶ª VµËOÇþñ¶¥Û, ¶¢ÀÀgâB
°ºÌÈpýåB ¶ª¶¬¶ªñ¶¥B
||429|| (7-17)
h¸nVµO¸ñ´m ±ÀµÀÊmO¸n, £¶¥¶¢Ãm¸n
hµ¶mÀîP´¢À |

ssûµÀ±³ ±ÀµÀk¸±µÖ tAs¹n, ¶ªÀs¶¬Ãn
¶TmÐlµ±µA
||430|| (7-18)
hµhÐ Y¶®«¸ i±µÀ©¸, uû¶¢ÀA ËsûDZµ¶¢
m¸l¼o |
O¸¡, Oµ±¸yµ ¶¢O¸åòAhµ±³, lµÀ±µç±µ÷
lµ¶¥mÐY³ Yöv¹
||431|| (7-19)
Gh¸æ±ÀµÀ Vµ ¶¢À¶® »ªA¶¬A, lɤ Vµgâ ¶
¢Àlû¸¶¢hµ |
SµÅ¾¬h¸ö V¸¶ªï OÉÊ¥¶¨À, ¦±µÊªå
m¸»ªm¸V³-Wû¶mh³
||432|| (7-20
Ckµ ¶¢ÀÀgÑç „sûµïlû¸¶¢h³ h¸A, lµÅ©¸àþö
VµgâA nq¸ihµ´¢À |
hµ¶¢À¶pïq¸hµ±ÀµÀl³ sûµÃ¶¢ÀÔ, «¸ Pf¸Ø
tû¶¬hµA ±µÀ©¸
||433|| (7-21)
¶¬hµ Ê¥¶¨A hµhµB ËȪ¶mïA, lµÅ©¸àþö
VµgâA nq¸ihµ´¢À |
¶¢ÀÀgâAVµ ¶ªÀ¶¢À¶® ¤±µïA, l¼¥Ñ sûÉYÉ
sûµ±ÀµÃhµÀ±µ´¢À
||434|| (7-22)
¦±µ´¥-Vµgⶪï O¸¡ Vµ, SµÅ¾¬h¸ö ¶¢ÀÀgâ Ê
¢À¶¢ Vµ |
q¸ñ¶¬, ¶pñVµAf¸dථ¶ª £À¶¥ñ¶¢ÀPÉïhµï
VµgºâO¸´¢À
||435|| (7-23)
¶¢À±ÀµÃ hµ¢¸hÐñ¶p ¶¬ÅhÓ, VµgⶢÀÀgÔç
¶¢À¶®¶p¶¥Ã|
±ÀµÀÀlµè ±ÀµÀYÉß ¶ªö±ÀµÀA ¶¥À¶
¢ÀíAn¶¥À¶¢ÀíA Vµ ¶¬n¶¨ï»ª
||436|| (7-24)

vwhµA VµgºâO¸ ¶ ¢VµB ||438|| (7-26) ±ÀµÀ«¸îh³ VµgâA Vµ ¶¢ÀÀgçA Vµ. VµgⶢÀÀgⶢlûÐ m¸¶¢À ¶ª¶påÈ ¢Ã„lû¸ï±ÀµÀB ¶ªh¸ï¶ªù¶mÀå ±ÀµÀY¶¢Ã¶m¶ªï O¸¶¢Ã„¶® MA ¶mȢà lÉËÈ¢þï ¶¢À¶®lÉËÈ¢þï ¦¢¸Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB ¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñ˱ÀÇÀ n±ÀµÀh¸ ¶pñgh¸¶ªîh¸´¢À|| MA ¾¬ñA «¸AS¸Ë±ÀÇÀ «¸±ÀµÀÀlû¸Ë±ÀÇÀ ¶ª¶p±¼¢¸±¸Ë±ÀÇÀ ¶ª±¸öiîO¸Ë±ÀÇÀ Oµ±µÃê±µ uY¹lû¼©¸àËhÇþñþï O¸¡ V¸¶ ¢ÀÀAf¸lÉËÈ¢þï ¶m¶¢ÀB m¸Sµ¶¢xô lµyµ±ÀµÀÀhµA OµÀAOµÀ¶ . Vµgâ ¶¢ÀÀgÔâ ¶ ¢À¶®¶ªÀ±Ó | G¢¸Vµ O¸¡A Oµy¹ïg½.sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||437|| (7-25 h¸¢¸ohÓ hµhÐ lµÅ©¸àþö. lɤ ¶¢Ã¶®hÉîþï. SµÅ¾¬h¸ö hµö¶¢ÀÀq¸Sµh¸ | V¸¶¢ÀÀgÉâi hµhÐ vÎOÉ. «¸¶¢ ±¼äOÉ ¶¢À¶mö¶må±É. P¹ïh¸ lÉ£ sûµ£¶¨ï»ª ||439|| (7-27 Ei §ñ ¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ ¶pÁ±¸gÉ.

¢Ã°µhµ ¶pÁËȨþê±µsûµï±¼ÛhµA ¶ª¶TÅhµA OµÃ©¸îAfµ ¶pûvPAfµA ¶¬Ñ¶¢À±ÀÉÀh³ G¢¸Vµ¶¢ÀAh¸ñB 2 J¶¢A 27 ¥ÑôOµ¶¢ÀAh¸ñB 25 J¶¢¶¢Ãl¼hµB C±µæ¶¢ÀAh¸ñB 439 .

°µ±ÀÀhɶ¨ö ¶ªÀ±É¶¥ö±µB ||441|| (8-2) hµhµB Oжp ¶p±¸l¿¶m. ¶¨fµ§i ±µÀl¸ ±ÀµÀÀlû¸B | OµAsÃm¸A VµhµÀ±µ§i±³ n±¸ïAhµÀ ¶ªösËvDZ³ ¶¢Åh¸B ||443|| (8-4) OÐdº ¤±¸ïgº ¶pc¹Û¶¥l³. O¸vOɱÀµÃ . ¶¢ÀÀgÉâ Vµ £nq¸ihÉ | s¶¬Àyɶ¨À Vµ ËȪÊmﶨÀ. VÉh¸B ¶¥À¶¢ÀíB ¶pñh¸¶p¢¸´m | GlÐïSµA ¶ª±µö ËȪm¸ïm¸A.|| C¶¨àȢÄlû¸ï±ÀµÀB || ±µOµåuY ¶¢lûµ´¢À lû¸ï¶mA MA C±µÀg¸A Oµ±µÀg¸ hµ±µUºØh¸°½A lûµÅhµ q¸¥¹AUÂÖ¶¥ s¹g V¸¶p ¶¬«¸åA Cgº¶¢Ãl¼ tû±¸¶¢Åh¸A ¶¢À±ÀµÀÃËPÇ ±µ¶¬£ÀhÉﶢ £sû¹¶¢±ÀÉÀ sûµ¢¸o´¢À MA sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||440|| (8-1) VµgÉâ Vµ n¶¬hÉ ËlÇhÉï. n±µØVµÜ¶mÀå ¶¢À¶¢ÃYß±ÀµÃ ||444|| (8-5) O¸vO¸ lÓ±µúýÅl¸ ¶¢ÀÔ±¸ïB. ËlÇh¸ïm¸¶ ¢Ãl¼lɶ¥ ¶¬ ||442|| (8-3) Clµï ¶ª±µö sËvDZ³ ËlÇh¸ïB. C¶ªÀ±¸g¸A OµÀv¹n ËÈ¢ | ¶¥hµA OµÀv¹n lûÓ¶¢Ãñg¸A.

Ci¤±µï .¶ªåk¸¶ªÀ±¸B | ±ÀµÀÀl¸è±ÀµÀ ¶ªY¹Ý n±¸ï¶mÀå. ¶¢ÀA£ÀìO¸ VÓ¶p sÅA¶¬±ÀµÀh³ ||448|| (8-9) lûµ¶mÀ±¸Ýþï »ªA¶¬ ¶Tg¸àm¸A. Cj¶¢ OµÅhµ¢¸ ´m ¶mŶp | ¶Tg¸à ¶ªöÊm¶m hµm¸élµ. £m¸¥¹±ÀµÀ ¶ªÀ±µ l¼ö©¸´¢À | sûµ¢¸±ÀµÃ¶¢À±µ »ªA¶®m¸´¢À. ¶¥ÀÈ¢Ãí ËsûDZµ¶¢ ¥¹¶ª¶mB | n±µÝS¸¶¢À ¶¢À¶® ËȪ¶mï. ZSÉï £«¸å±¼h¸ ¶mm¸ ||449|| (8-10) hµA nm¸lµ ¶¢ÀÀ¶p¶¥Àñhµï. ¶ª¶¬ËȪþñ±³ s¶¬Àtû±³ ¶¢ÅhµB ||446|| (8-7) D±ÀµÃ¶måA VµgºâO¸ lµÅ©¸àþö. ËlÇhµï ËȪËÈmþï ¶¥ÛhµÀ±¼ç¶¥´¢À | lɤ »ªA¶¬ ¶ªåk¸ O¸¡. hµËhÇþù¶mï ¶¢Ài uû¶¨g´¢À | Y¹ï ¶ªöËÈmB ¶pÁ¹±µ±ÀµÃ¶¢Ã¶ª. DYß±ÀµÃ hµö±¼h¸ ¶¢À¶¢À ||445|| (8-6) Eh¸ïU¹Ýq¸ï ¶ªÀ±µ¶piB. ¶ª±ÐËȨB ¶p±¼ ¢¸±¼h¸B ||450|| (8-11) Jhµ»ªî´m ¶m¶må±É sûµÃ¶p. m¸l¸ ¶pÁ¹±¼hµ l¼UÂîP¹ | nm¸ËlDZ³ uû¶¨ËgÇB O¸¡. lûµ±µg½ SµSµm¸Ahµ±µ´¢À ||447|| (8-8) hµhµB »ªA¶¬Ñ ¶¢À¶®m¸lµA.

PfµØ ¶¬«¸åsûµÀï q¸±ÀµÀ±ÀµÀÔ ||457|| (8-18) ±ÀµÀYß ¢¸±¸¶¬ ¶¢ÀhµÀvA. ±ÀµÀk¸ sûµÃ¶¨g ¢¸¶¬¶m´¢À | hµlµö lɶ¢ »¬ hµVµÜOºåB. ±µÃ¶pA ±ÀµÃ . C¶ªÀ±¸´m ±ÀÇÃlµÀè ¶¢Ã±ÀµÀ±ÀµÀÔ ||453|| (8-14) ¶¬A¶ª ±ÀµÀÀOµå £¶¢Ãm¸SÉñ.sv¹nöh¸ ||451|| (8-12) sñʬ SµÀ¶¬ £¶¨Ãäm¸A. iñ¶¥Ãv ¶¢±µ lû¸±¼g½ | ¶¢À¶®»¬ ¶¢v±ÀµÃ q¸ñq¸å. hµlµÃñËÈpB VµgºâO¸A ±ÀµÀ±ÀµÀÀB ||452|| (8-13) ±ÀµÀ¶ªï lɶ¢¶ªï ±ÀµÀlµÃñ¶pA. Vµ¶mçò ±ÉP¹ £sûµÃ¶¨g¸ ||455|| (8-16) OÓ¶¢Ã±¿ ¶¥Oºå¶¬«¸å Vµ. hµkɶmçò¶ªï Vµ ¶¥Oµå±ÀµÀB | ¶¥±¿±ÉsûÑï £n´¨ Oµñ¶¢Àï. «¸°µ ¶ªÃhµñ Oµ¶¢ÀAfµvÀB | D±ÀµÃh¸ sñ¶¬îgB ¶¥OºåB. sñ¶®îg½ «¸tûl¿±ÀµÀhÉ ||454|| (8-15) ¶¢Ãʬ¶¥ö±¿ ¶¢Å©¸±µÃfû¸. ¶¢À±ÀµÀñµ ¶¢ ±µ ¢¸¶¬m¸ | ±ÀÇÃlµÀè ¶¢Àsû¹ï ±ÀµÀ±ÀµÀÔ ËlÇh¸ï ¶m£ÀìO¸ SµÀ¶¬±µÃ»pg½ ||456|| (8-17) hµËkǶ¢ ËÈ¢¶¨ä¤ ¶¥OºåB. Sµ±µÀfжp±¼ ¶ªA»ªæh¸| ¶¥AP VµOµñ Sµl¸ ¥¹±³ÚþØ.

£n©¸Öòm¸å i uû¶¨g¸ | VµgºâO¸ ¶¥Oºå ±µhµÀïS¸ñ. ±ÀµÀÀl¸è±ÀµÀ . ¶¢À¶¢À ¾pñh¸ï¶¬ VµgºâO¸A ||461|| (8-22) hµhÐ lɤ ¶¥±¿±¸hµÀå. ±ÀµÀk¸ ¶¥Oµñ ¶ªåËkǶ¢ «¸ ||460|| (8-21) hµhµB ¶p±¼¶¢Åhµ´ª h¸tûB. ¦¢¸ ¶¥hµ nm¸l¼o ||462|| (8-23) «¸ V¸¶¬ lûµÃ¶¢Àñ YdºvA. SµY ±¸YѶp±¼ »ªæh¸ | q¸ñq¸å ¶ª¶¬¶ªñ ¶m±ÀµÀm¸. l¸¶m¢¸ ¶¢i Sµ±¼öhÓ | ±ÀÉÀ V¸Êmï l¸¶m¢¸ ¶ªåhµñ. F¥¹¶m ¶ ¢À¶p±¸Zh¸ | lµÃhµ¶ªåþöA SµVµÜsûµSµ¶¢´m. °º¶på ¶m°µhµñ ¶ªA¶¬iB ||459|| (8-20) ¶¢Yñ ¶¬«¸å hµËkÇËÈ¢oçò. tsûµñj ¶ªlµÅ¶¥A ¶¢¶pÁB | q¸ñq¸å hµhµñ ¶ªd¹ °É¶p. ¢¸±¸¾¬A tsûµñj hµ¶mÀ´¢À ||458|| (8-19) m¸±µ»ªA¾¬ ¶mÅ»ªA¶¬¶ªï. q¸±µ÷þöA ¶¥À¶¢Àín¶¥À¶¢Àí±ÀÇÃB ||463|| (8-24) sÃñ»¬ ¶¥À¶¢ÀíA n¶¥À¶¢ÀíA Vµ. F¥¹mÐ lɶ¢ ¶¥OºåtûB | ¶¬¶mïm¸å´¢À C¶ªÀ±¸B §¶TñA.tûsûµñhÐ ¶¬±ÉB | ¶¥OºåB «¸q¸ï ±ÀµÀ±ÀµÀÔ hµhµñ.

¶ª¶¢ÀÀ¶p »ªæh¸B ||464|| (8-25) ËhÇþñvÑOµï £ÀmÐçò vsûµh¸A. ¶¥Ãv q¸hµ £l¸±¼h¸ . sûµ¶¢mÐå ±ÀµÀÀlµè O¸U³ °ºgB | hµl¸ SµVµÜhµ hµÅ¶pï¶mÀå. lûµ¶mÀ±³ ¶ ¢ÀÀÌOÇýå±³ ¶¢Àʬ¶¨ÀtûB ||470|| (8-31) hµ«¸ïSµñhµB hµk¸ O¸¡. hµ±ÀµÃ lÉ ¢¸ï ¦¶¢B ¶ªö±ÀµÀ´¢À | ¦¶¢lµÃji vÑOÉ„»ªîA. ¶ªåhµB «¸ P¹ïi ¶¢ÃSµh¸ ||467|| (8-28) hÉ„»p ¶¥Àñh¸ö ¶¢VÐ lÉ¢¸ïB. ¶¢ÀWÜ¢¸B »p¦hɶm ¶¢B ||466|| (8-27) ±ÀµÀhÐ n±ÀµÀÀOÐå lÓhÉï¶m. ¶¥±¸ö P¹ïhµA ¶ ¢À¶® ¶ªÀ±¸B | C¶¢À±¸ø ¶pÁ¹±¼h¸ YSµÀîB. ¶¥Ãv ¶¥Oºå ¶p±µ´¥-¶¢lû¸´m | WVÉÜlµ xv±ÀµÃlû¸îhµ. ±ÀµÀl¼ a£hµÀ £ÀVµÜkµ ||465|| (8-26) sv¹¶¢vÉ q¸lµkµ VÉl³. ±ÀµÀhµñ O¸h¸ï±ÀµÀo »ªæh¸ ||468|| (8-29) hµhµB ¶pñkµ¶¢À Ê¢À¢¸SÉñ. ¶¥±µ ¶¥O³å±ÀµÀÀ»¨à ¶¢Å»¨àtûB | ¶¢¶¢±µÀø ±µÀlµè h¸¶¢À±¸øB. lÉ¢¸B ¶ª¶mÀå ¶¬£±³ sûµÀYB | ±ÀµÀñÀµÀA ¶pñ±ÀµÃhµ q¸h¸yµA. h¸A lɤ ¶¢À¶ ¢À±¸±µ±ÀµÀB ||469|| (8-30) «¸ Vµ h¸´m ¶pñ»¬h¸´m s¹g¸´m.

VµOÉñg Vµ £l¸±¼h¸B ||475|| (8-36) ¶mËPDZ³ £l¸±¼h¸A ¥¹Ûm¸ï´m. ¦¶¢lµÃhµï tûlµÃ»¨h¸B | .´m | Pd¹öUØ qÒk¼h¸A ¥¹Û±¿´m OµÀ±µöoå ¶ ¢ïVµ±µhµål¸ ||471|| (8-32 Oµ¶¢ÀgâvÀ Yv¹ °É¶p. m¸l¸ ¶pÁ¹±µä l¼SµA s±¸ ||476|| (8-37) Vµg¸âdථËȪ ±µ¶ªÀ±¸B. hµk¸ ¶¥O¸ïi Oжpm¸ ||473|| (8-34 Koçò OµÀw¶¥ q¸hɶm. sûµ°µ±ÀµÀoå ¶¢À¶®¶ªÀ±¸´m | m¸±µ»ªA¾¬ VµV¸±¸YÔ. ±µÀlû¼±Ó¶T ¶pñ¶¢±³-»¨gB ||474|| (8-35) hµÀgâ ¶pñ¶®±µ £lµö«¸å. ¶¬hµ ¤±¸ï ¶¬hÓ Y¶ªB | sñ¶®îg½ V¸Oµ±Ð VµÜhµÃñ´m. hµk¸ VµOÉñg ËÈ ¢¶¨ä¤ | ËlÇh¸ï´m Y¶T¹¶m OÓ¶¢Ã±¿. ±ÀÉÀ¶m ±ÀÉÀ¶m ¶ªî lû¸¶¢i ||472|| (8-33) ¶¢Ãʬ¶¥ö±¿ iñ ¶¥Ãvɶm. ¶¥hµ¥Ñ ËlÇhµï l¸¶m ¢¸B | ÊphµÀ±³ £l¸±¼h¸B ¶pÅk¸öþïA. lµA©¸àò Sµñ°µhµ ¶¢°µ¶ªB | ¢¸±¸¶¬ ¶¢Àñ¸åþï ¶mï¶phµ´m.

hµh³ ¶pñ¶¢Ãg ¶ªål¸¶ªÀ±µB ||480|| (8-41) ±ÀµÀÀ±ÀµÀÀlûÉ ¶ª Sµl¸ q¸gºB. ±µOµåuY ¶ ¢Àh¸fµ±ÀµÀh³ ||481|| (8-42) OµÀwÊ¥ m¸¶¬hµ ¥¹ï¶¥À. s¶¬À ¶ªÀ«¸ñ¶¢ ¥Ñgºhµ´¢À | ¶ª¶¢ÀÀhµå¶ªÀæB hµhÐ ±ÀÇÃlû¸B. hµlµÃñq¸´ª hµh³ ¶p±¸Oµñ¶¢ÃB ||482|| (8-43) ±ÀµÃ¶¢¶måB ¶pih¸´ª hµ¶ªï. ËlÇh¸ï´m ¶ ¢ÃhµÅ Sµg¸±¼çh¸´m | ±ÀÇÃlµÀè ¶¢Àsû¹ï ±ÀµÀ±ÀµÀÔ OµÀñlÐè. hµl¿ö±µï sv .ÊphµÀB ¶pÅk¼¢¸ïA ¶pih¸´m. ¶¢À±µç ±ÀµÀ¶måA ¶¢À¶®¶ªÀ±¸´m | lµÅ©¸àþösûµÀï q¸Ë±ÀÇÀ±³ ££ËlûÇB. Êm¶ªÀ±³ lÉ¢¸±¼ ËȪnO¸B ||478|| (8-39) ¶pv¹±ÀµÀ¶m ¶p±¸´m lµÅ©¸àþö. h¸A¶¥ÛP¹ l¸kµ«¸ hµl¸ ||477|| (8-38) Ei ¶¢ÃhµÅ SµgA OµÀñlµèA. ±µOµå uYÑ ¶¢À¶®¶ªÀ±µB ||479|| (8-40) ±µOµåt¶mÀç±³ ±ÀµÀl¸ sûµÃ¶¢ÀÔ. ¶¥±¿±¸l³ ±µOµåt¶m綢B | h¸¶¢¶måB ¶pÁ±µÀ©¸ Y¹h¸B. E¶mçò ¶¥O¸åþï ¶¢À¶®¶ªÀ±µB | hµhµËÈ¥þÛoçò ¶ªö¶¢YÉñg. ¶phµ hµï¶ªï ¶¥±¿±µhµB | ¶ª¶¢ÀÀh³ ¶phµi Ê¢Àl¼m¸ïA.

£Oµñ¶¢ÃB ||483|| (8-44) hÉ V¸»p ±ÀµÀÀ±ÀµÀÀlûµÀ´ª hµhµñ. ±µOµåuYÑ ¶ ¢À¶®¶ªÀ±µB ||489|| (8-50) hµ«¸ï¶¬hµ¶ªï s¶¬Àlû¸. ¢¸±¸¾¬ Vµ hµk¸»ªm¸ | ¶¢Ãʬ¶¥ö±¿ iñ¶¥Ãvɶm. ±µOµåuYA ¶ ¢À¶®¶ªÀ±µ´¢À ||488|| (8-49) ¶ª V¸»p Sµlµ±ÀµÃ ËlÇhµïB. ¶¥¶ªåò q¸h¸i uû¶¨g´¢À ||484|| (8-45) ¶pÁ¶m¶¥Û ¶¢Yñ q¸hɶm. ±µÀlû¼±µ «¸ñ¶¢ ¶ª¶¢ÀíËÈ¢B | ¶ª¶¬¶ªñ¥Ñ YSµl¸öþï¶påA. Koçò hµ¶ ¢À¶ªÀ±É¶¥ö±µ´¢À ||486|| (8-47) ËÈ¢¶¨ä¤ VµOµñtû¶m鶪ï. ¶ª±¸ö J ¢¸¶¬¶mh³ ¶pÅkµO³ | ¶¢ÃhµÆB Oжp ¶ª¶¢Ã£©Òà. ¶¥Oºå ¶¥Ãv¹l¼tû±³ . °µhµ ¶¢À¶ªï ¦±Ð ±ÀµÀl¸ | ¶¢¢¸¶¬ ±µOµåA ¶pÁ±µÀ©¸ ¶ªåhÐ Y¹h¸B ¶ª¶¬¶ªñ¶¥B ||485|| (8-46) ËÈ¢¶¨ä¤ ¶ª¶¢À±É ËVǶ¢A. VµOÉñg¸tû Y¶T¹¶m ¶¬ | Sµlµ±ÀµÃ h¸fµ±ÀµÃ¶¢Ã¶ª. hµh³-¶pñ¶ ¢ÃËgDZ³ ¶¢À¶®¶ªÀ˱ÇB ||487|| (8-48) ¶¥O¸åþï Y¶T¹¶m OÓ¶¢Ã±¿. ¶pÁ±µÀ©¸ ±µOµå ¶ªAsûµ¢¸B | ¶ª¶¢ÀA ¶¢ÃhµÅtû ±µhµÀïSµñ.

Sµlµ±ÀµÃ hµhµñ . ¶¢OÉåòg¸Êm¶m Ê¢S¼m¸ ||493|| (8-54) sûµ°µ±ÀµÀoå Vµ±µ ±µgÉ. VµgºâO¸ q¸ñ¶¬ ¶ªhµö±¸ | G¢¸Vµ O¸¡A V¸¶¢ÀÀgÉâ. hÉm¸ ¶ªcÜhµ ¥Ñ„¶ªÀ±¸B ||490|| (8-51) ËhÇ¥¹Û ¶ªÀ±¸ ¶ªÅOµùA sûµÃËhÇ. °½g ±µOÐå Sµ£À¶¨ïi ||494|| (8-55) sûµ°µï¶¢Ãg¸ ¶ªåþö±ÀµÃ VÐS¸ñ. £¾ªå±µäA ¶ ¢lµ¶mA OµÀ±µÀ ||492|| (8-53) ¶¢ÀV³ Vûµ¶ªåò q¸hµ ¶ª¶¢ÀÃíh¸´m.sûµÀ£ | ¶pq¸hµ ±ÀÇà ËÈ¢ ±µOÓå¶T. hµl³ Ghµêm¸é´m ¶¢À¶®¶ªÀ±¸´m| J¶¢Ê¢À¶¨ °µ±ÀµÀA ËlÇhµïB. ±µ¶ªÀ˱ÇB ¶ªOµvA YSµh³ | ¢¸ï¶på ¶¢Ã¾ªh³ hµhÐ lÉ¢¸. ¶¥ÃvÉm¸tûY¶T¹¶m hµ´¢À ||495|| (8-56) ¶¢ÀÀPɶm O¸¡ YSµÅʬ. ±µOµåuY¶ªï ¥Ñgºhµ´¢À | hµhÐ „«¸¢¸-Y¶T¹m¸kµ. sûµ±ÀµÀ¶¢Ã YSµÀî ±µÀhµå¶¢À´¢À ||491|| (8-52) h¸´m £¶¨g¸ä´m ¶ªÀ±¸´m lµÅ©¸àþö. ±µOµå t¶mÃç´m ¶¢À¶®¶ªÀ±¸´m | ±µOµåtmÐçB ¶pñjVµÜ hµöA. ¶m VÐhµêhµùþïnå V¸¶p±É | EhµÀïO¸åþö h¸A hµhÐ lɤ.

±µOµåuYÑ ¶ ¢À¶®¶ªÀ±µB ||501|| (8-62) hµhµÊªå ¶¬±µø ¶¢ÀhµÀvA. V¸¶¢ÀÀg¸â ¶ªA¶pñjVµÜi | ¶¢ÀÀPÉ ¶ª¶¢ÀÀlµØh¸ ±ÀÉÀ«¸ï. ¶m¶m±¸å ¶ªÅUî-lÐlµèhµB ||502|| (8-63) Ei §ñ ¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ ¶pÁ±¸gÉ. . lɤ ¶¢Ã¶®hÉîþï. s¶¬À ¶ªÀ«¸ñ¶¢ ¥Ñgºhµ´¢À ||497|| (8-58) ±ÀµÀhµ ¶ªåhµ ¶ªålµöOÉåòg.VµgºâO¸A ||496|| (8-57) ¶m V¸«¸ï Ê¢lµm¸A VµOÉñ. ¶¥¶ªåò ¶ªA¶T ¶ª¶¢Ã ¶¬hµB | o±µOµå¶¥Û ¶¢À¾¬q¸v. «¸¶¢ ±¼äOÉ ¶¢À¶mö¶må±É. Sµl¸ q¸hЄwêO¸ ¶ ¢À»p | hµ«¸ï ¶¬hµ¶ªï lɶ®hµÀå. s¹ËgÇ ±µ»ªtû±³ sÀÀ»¨àtûB | Y¶T¹¶m ±µOµåuYA hµA. ±µOµå q¸h¸¶m¶ªÀ±¸B ||498|| (8-59) h¸A¶¥Û P¹l¸kµ V¸¶¢ÀÀg¸â. C¢¸¶pÁ´ª-iñlµ¥¹ ¶mŶp | hÉ©¸A ¶¢ÃhµÅ SµgÑ Y¹hÐ. ¶pqÕ hµ¶ªï Vµ ¥Ñgºhµ´¢À ||499|| (8-60) lɤ ¶¥Ãvɶm ¶¢YÉñg. V¸¶¢ÀÀg¸â ¾phµ ¥Ñgºhµ´¢À ||500|| (8-61) ¶ª ¶pq¸hµ ¶¢À¾¬ ¶pÅʨá.

±µOµåuY¶¢lûÐm¸¶¢À C¶¨àȢÄlû¸ï±ÀµÀB ¶ªh¸ï¶ªù¶mÀå ±ÀµÀY¶¢Ã¶m¶ªï O¸¶¢Ã„¶® MA ¶mȢà lÉËÈ¢þï ¶¢À¶®lÉËÈ¢þï ¦¢¸Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB ¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñ˱ÀÇÀ n±ÀµÀh¸ ¶pñgh¸¶ªîh¸´¢À|| MA ¾¬ñA «¸AS¸Ë±ÀÇÀ «¸±ÀµÀÀlû¸Ë±ÀÇÀ ¶ª¶p±¼¢¸±¸Ë±ÀÇÀ ¶ª±¸öiîO¸Ë±ÀÇÀ C¶¨à¶¢ÃhµÅO¸ ¶ª»¬h¸Ë±ÀÇÀ ±µO¸åÌ°Çþï ¶m¶¢ÀB m¸Sµ¶¢xô lµyµ±ÀµÀÀhµA OµÀAOµÀ¶ ¢Ã°µhµ ¶pÁËȨþê±µsûµï±¼ÛhµA ¶ª¶TÅhµA £À°µÀPAfµA ¶¬Ñ¶¢À±ÀÉÀh³ G¢¸Vµ¶¢ÀAh¸ñB 1 J¶¢A 63 ¥ÑôOµ¶¢ÀAh¸ñB 61 J¶¢¶¢Ãl¼hµB 502 C±µæ¶¢ÀAh¸ñB 1 .

¶¥ÀÈ¢Ãí„»p . ¶ ¢ÀÀPï±ÀµÃ¶ªÀ±µ ʪ¶m±ÀµÃ ||508|| (9-6) hµ«¸ï Sµñhµ¶ªåk¸ ¶pÅʨá. ±µOµåuYÉ nq¸ihÉ | ¶¥ÀAsû¹¶ªÀ±Ð n¶¥ÀAsûµ¶¥Û. ±µOµåuYÉ nq¸ihÉ | VµO¸±µ ¶¥ÀAsûѱÀµÀh³ Oµ±µî. £vÑO¸ï ¶ ¢À±µø ¶¢ÀÀlµö¶¬´m | Csûµïlû¸¶¢né ¶¥ÀAsûÑ„kµ. sûµSµ¶¢´m sûµ¶¢h¸ ¶¢À¶¢À | lÉ¢¸ï¶¥Û±¼hµ ¶¢Ã¶®hµîþïA. ¶¬hɶ¨öÊmﶨÀ V¸¶¬Ê¢ ||507|| (9-5) ¶¬¶mﶢömA ¶¢À¶®ËȪ¶mïA. ¶¬¶mÀåA lɤ¶¢ÀÀq¸±ÀµÀ±ÀµÀÀB ||509|| (9-7) DYS¸¶¢À ¶¢À¶®¤±µïB.|| ¶m¶¢È¢Ã„lû¸ï±ÀµÀB || n¶¥ÀAsûµ ¶¢lûµ MA ±¸YÑG¢¸Vµ ||503|| (9-1) £Whµñ£Àlµ¶¢ÃP¹ïhµA. q¸±µ÷þö±ÀÇö¥Û ¶¢À¶®¶ªÀ±¸B | ¶ªAlµ©Õà ¶¨á ¶pÁd¹B OµÀñl¸è. n¶¥ÀAsûµ¥¹Ûi Oжp¶mB ||505|| (9-3) sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||506|| (9-4) VµO¸±µ Oжp ¶¢ÀhµÀvA. ±µOµå uY ¶ ¢lû¸ ¦ñhµ´¢À ||504|| (9-2) sûµÃ±ÀµÀÊ¥ÛV¸Ü¶¢ÀﶬA ¥ÑñhµÀA.

¶ªösËvDZ³ ¶¢ÅhµB |
n¶¬¶mÀåA VµgºâO¸A OÐq¸h³, OµÅh¸ö
±ÀµÀÀlµçAhµÀ ¶¢ÃhµÅtûB ||510|| (9-8)
hµhÐ ±ÀµÀÀlµè¶¢Àj ¢¸¾ªl³, lÉ¢¸ï ¶¥À¶¢Àí
n¶¥À¶¢Àí±ÀÇÃB |
¶¥±µ ¶¢±µø ¶¢Àj¢ÐSµñA, Ê¢À¶T±ÀÇà ±¼¶
¢ ¶¢±µøhÐB
||511|| (9-9)
WVÉÛl¸«¸å cܱ¸A «¸åsû¹ïA, VµgºâO¸ ¶ªö¶¥
±Ð hµÖ˱ÇB|
h¸fµ±ÀµÃ¶¢Ã¶ª V¸UÉض¨À, ¶¥«ÕåòËÈT
±µ¶ªÀ±É¶¥ö±Ó
||512|| (9-10)
n¶¥ÀÈ¢Ãì n¦hµA PfµØA, Vµ±µî V¸l¸±ÀµÀ
¶ªÀ¶pñsûµ´¢À|
Ch¸fµ±ÀµÀ¶mÃî±¼çþé »ªA¶¬A, lÉ¢¸ï
¢¸¶¬¶m ¶¢ÀÀhµå¶¢À´¢À
||513|| (9-11)
h¸fºhÉ ¢¸¶¬Êm lɤ, °µÀ±µ Êpñg¸»ª ¶
¢ÀÀhµå¶¢À´¢À |
n¶¥À¶¢Àí«¸ï¶¥À WVÉÜlµ, Vµ±µî V¸¶pﶨà
Vµ¶mçòOµ´¢À
||514|| (9-12)
WûÊmé Vµ±µîgº PfÉØ Vµ, ¶¥OºåA W°É¶p
«Ò„¶ªÀ±µB |
h¸¶¢À¶pﶪï l¼ölû¸ VµOÉñ, VµOÉñg¸tû ¶
¢ÀÀP¹Sµh¸´¢À
||515|| (9-13)
OÐq¸lû¸îhÐ n¶¥ÀÈ¢Ãí „kµ, ¶¥ÃvA YS¸ñ¶¬
l¸¶m¶¢B |
D±ÀµÃAhµA ¶¢ÀÀ»¨à q¸hɶm lɤ,

hµV¸Û¶pïVµÃ±µä±ÀµÀh³
||516|| (9-14
D£lû¸ïkµ Sµl¸A «Ò„»p, W°É¶p VµgºâO¸A ¶pñi
|
«¸»p lÉ¢¸ï iñ¶¥Ãvɶm, tûm¸é sûµ¶ªîhµö¶
¢ÃSµh¸
||517|| (9-15)
hµhµB ¶p±µ¶¥À ¶¬¶ªåA hµ, ¶¢Ã±ÀµÃ¶måA
ËlÇhµï ¶pÁUض¢A |
D¶¬hµï lɤ s¹gÔËÈT, ±µq¸hµ±ÀµÀhµ
sûµÃhµvÉ
||518|| (9-16)
hµ»ªîné ¶pihÉ sûµÃ¶¢ÀÔ, n¶¥ÀÊ¢Àí uû¶¢À
£OµñÊ¢À |
sû¹ñhµ±µïj¶¢ ¶ªAOµÀñlµèB,
¶pñ±ÀµÀ±ÀµÀÔ ¶¬AhµÀ ¶¢ÀAtO¸´¢À
||519|| (917)

¶ª ±µkµ ¶ªæ ¶ªåk¸ hµÀïËVÇþÛ,
±µØýž¬hµ ¶p±µ¶¢Ã±ÀµÀÀËlûÇB |
sûµÀËYÇ ±µ©¸àtû ±µhµÀËvDZ³, ¢¸ïq¸ï
Ê¥¶¨A ssûÔ ¶msûµB
||520|| (9-18)
hµ¶¢Ã ±ÀµÃAhµA ¶ª¶¢ÃvÑOµï, lɤ ¶¥U× ¶
¢À¢¸lµ±ÀµÀh³ |
Y¹ï ¶¥sçA V¸»p lûµ¶mÀ¶¨, ¶¥Û O¸±¸j¶¢
lµÀB¶ª¶¬´¢À
||521|| (9-19)
¶pÁ¹±µ±ÀµÃ¶¢Ã¶ª OµOµÀsûÑ, nY ¶Tg¸à
¶ªöÊm¶m Vµ|
¶ª¶¢À¶ªå ËlÇhµï ËȪm¸ïm¸A, hÉYÑ ¶¢lûµ
£lû¸±ÀÀm¸
||522|| (9-20)

hµhµB »ªA¶¬Ñ ¶¢À¶®m¸ËlÇ, «¸åþïZhÉsûµ ¶
¢À¶®¶¢ÀËlÇB |
¶pÁ¹±µ±ÀµÃ ¶¢Ã¶ª SµSµ¶mA, S¸A hµËkǶ¢
l¼¥Ñ lµ¶¥
||523|| (9-21)
hµhµB O¸¡ ¶ª¶¢ÀÀhµêhµï, SµSµ¶mA °¸î¶¢À
h¸fµ±ÀµÀh³ |
Oµ±¸sû¹ïA hµném¸lɶm, q¸ñOµùþöm¸Êªå
i±Ð»¬h¸B
||524|| (9-22)
Cd¹àdථ¶ª ¶¢À¦¶¢A, ¦¶¢lµÃj VµO¸±µ ¶¬ |
ËhÇB ¶¥ËsÇþç ±µ¶ªÀ±¸ ʪåò¶ªÀB, ¶¥À¶
¢ÀíB OжpA ¶p±µA ±ÀµÀ±ÀµÀÔ
||525|| (9-23)
lµÀ±¸hµîA »ªå¶¨à iʨái, ¢¸ïY¶®±¸AtO¸
±ÀµÀl¸ |
hµl¸ Y±ÀÉÀhµïtû»¬hµA, lÉËÈ¢ ±¸O¸¶¥
¶ªA»ªæËhÇB
||526|| (9-24)
¶¥ÀÊ¢Àím¸ Sµhµï ±ÀµÃ ¶¥Oºå, ±µÀîO¸å
Y¹öv¹i uû¶¨g¸ |
D±ÀµÃoå ¶¢»¬éOµÃd¹sû¹, «¸ n±µ«¸å ¶
¢À¶¬ÑvÖ±ÀµÃ
||527|| (9-25)
»ªA¶¬ m¸lɶm ¶¥À¶¢Àí¶ªï, ¢¸ï¶påA vÑOµ
hµñ±ÀµÃAhµ±µ´¢À |
n±¸Ùhµ nB¶ªömÐ ÈT¹±Ð, Zhµ¢¸¶m ¶
¢o¶phÉ
||528|| (9-26)
¶¥À¶¢Àí ¶¢ÀÀO¸åcÛ±¸´m lɤ, ¶¥À¶¢Àí¶ªåh³
¶pñ»¬h¸ cܱ¸´m |
WVÉÜlµ ¶¥ö¶¥Ë±Ç ±µÀËSÇþñB, ¶¥hµ¥Ñ„kµ

¶ª¶¬¶ªñ¶¥B
||529|| (9-27)
hµhµB «¸ VµgºâO¸ OµÀñl¸è, ¶¥ÃvÉm¸tû
Y¶T¹¶m hµ´¢À |
¶ª hµl¸tû ¶¬hÐ sûµÃ¶¢ÀÔ, ¶¢Àñ¼ÛþÜhÐ
n¶pq¸hµ ¶¬
||530|| (9-28)
hµhÐ n¶¥ÀAsûµB ¶ªAq¸ñ¶pï, VÉhµm¸ ¶
¢Ãhµå O¸±µÀîOµB |
DY¶T¹¶m ¶¥Ë±Ç±³ lɤA, O¸¡A Oɶª±¼gA
hµk¸
||531|| (9-29)
¶pÁ¶m¶¥Û OµÅh¸ö s¹¶¬Ãm¸, ¶
¢À±ÀµÀÀhµA lµ¶mÀYɶ¥ö±µB |
VµO¸ñ ±ÀµÀÀlûɶm l¼iY-¥¹Ülµ±ÀµÃ¶¢Ã¶ª
VµgºâO¸´¢À
||532|| (9-30)
hµhÐ sûµSµ¶¢j OµÀñl¸è, lµÀ±¸Ø
lµÀ±¸Ø±¼å m¸¦o |
WVÉÜlµ h¸n VµO¸ñgº, ¶ªö ¶¥Ë±ÇB
«¸±ÀµÀO¸A¶¥Û h¸´m
||533|| (9-31)
hµhÐ n¶¥ÀAsûÑ Ê¢Sɶm, Sµl¸ ¶¢Ãl¸±ÀµÀ
VµgºâO¸´¢À |
Csûµïlû¸¶¢hµ ËÈ¢ ¶¬AhµÀA, ËlÇhµï ʪm¸
¶ª¶¢Ã¶¢ÅhµB
||534|| (9-32)
hµ«¸ï ¶phµhµ J¢¸¶¥À, Sµl¸A WVÉÜlµ
VµgºâO¸ |
PfÉضm ¦hµ lû¸±Ég¸, ¶ª Vµ ¶¥ÃvA ¶ª¶¢ÃlµlÉ
||535|| (9-33)

¶¥Ãv¶¬¶ªåA ¶ª¶¢Ã±ÀµÃ¶måA, n¶¥À¶¢Àí ¶

¢À¶¢À±¸±µç¶m´¢À |
¶¬Ål¼ £¢¸ïlûµ ¶¥Ãvɶm, Ê¢S¸ £lÉè¶m
VµgºâO¸
||536|| (9-34)
tû¶m鶪ï hµ¶ªï ¶¥Ãvɶm, ¶¬Ålµ±ÀµÃ´m
nB¶ªÅhÐ „¶p±µB |
¶¢À¶®svÑ ¶¢À¶®¤±µïB, iʨài ¶pÁ±µÀ©Ò ¶
¢lµ´m
||537|| (9-35)
hµ¶ªï n©¸Öò¶¢ÀhÐ lɤ, ¶pñ¶¬¶ªï ¶ªö¶m¶
¢hµåhµB |
¦±µ¦ÛVÉÜlµ PfÉضm, hµhÐ „«¸¶¢¶phµlµÀí£
||538|| (9-36)

hµhµB »ªA¶¬ ¶¥ÛP¹lÐSµñA, lµA©¸àò °µÀgä
¦±Ðlûµ±¸´m |
C¶ªÀ±¸A «¸åA¶ªåk¸ O¸¡, ¦¶¢lµÃj hµk¸¶p±¸
´m
||539|| (9-37)
OÓ¶¢Ã±¿ ¶¥Oºå n±¼ím¸éB,
OÉWÊm鶥À±µî¶®¶ªÀ±¸B |
sñ¶®îg½ ¶¢À¶måò ¶pÁ¹hɶm, hбÀÉÀ
m¸Êmï n±¸ OµÅh¸B
||540|| (9-38)
¶¢Ãʬ¶¥ö±¿ iñ¶¥Ãvɶm, tûm¸éB
ÊphµÀ¶ªåk¸¶p±É |
¢¸±¸¾¬ hµÀAfµ ¶T¹hɶm, OÉWVµÃܱ¿ä
OµÅh¸ sûµÀ£
||541|| (9-39)
PAfµA PAfµA Vµ VµOÉñg, ËÈ¢¶¨ä¢¸ï l¸¶m¢¸B
OµÅh¸B |

lɤ ¶¢Ã¶®hÉîþï. «¸¶¢ ±¼äOÉ ¶¢À¶mö¶må±É. ¦¶¢lµÃj ¶ ¢ÀÅS¸lû¼ËÈpB||MA|| ||543|| (9-41) Ei §ñ ¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ ¶pÁ±¸gÉ. £¶¢ÀÀOÉå¶m hµk¸¶p±É ||542|| (9-40) OÉWl¼öÊm¶¥À ±µ¶ªÀ±¸B. OÉW¶mé©¸à ¶ ¢À¶®¶¬¢¸h³ | sûµ°ºh¸ ¥¹Û¶p±É O¸¡.¶¢YÉñg ËVÇAl¿ñ ¶¬«¸åSµñ. n¶¥À¶¢Àí¶¢lûÐ m¸¶¢À ¶m¶¢È¢Ã„lû¸ï±ÀµÀB ¶ªh¸ï¶ªù¶mÀå ±ÀµÀY¶¢Ã¶m¶ªï O¸¶¢Ã„¶® MA ¶mȢà lÉËÈ¢þï ¶¢À¶®lÉËÈ¢þï ¦¢¸Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB ¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñ˱ÀÇÀ n±ÀµÀh¸ ¶pñgh¸¶ªîh¸´¢À|| «¸AS¸Ë±ÀÇÀ «¸±ÀµÀÀlû¸Ë±ÀÇÀ ¶ª¶p±¼ ¢¸±¸Ë±ÀÇÀ ¶ª±¸öiîO¸Ë±ÀÇÀ ¢¸Sµí¶¢ uY¹lû¼©¸àËhÇþñþï §ñ ¶ ¢À¶®O¸ËyÇþï ¶m¶¢ÀB m¸Sµ¶¢xô lµyµ ±ÀµÀÀhµA OµÀAOµÀ¶ ¢Ã°µhµ ¶pÁËȨþê±µsûµï±¼ÛhµA ¶ª¶TÅhµAOµÃ©¸îAfµPAfµ£À°µÀPAfµA ¢¸ .

¶¬Ñ¶¢À±ÀÉÀh³ G¢¸Vµ¶¢ÀAh¸ñB 2 J¶¢A 41 ¥ÑôOµ¶¢ÀAh¸ñB 39 J¶¢¶¢Ãl¼hµB C±µæ¶¢ÀAh¸ñB 543 || lµ¶¥È¢Ã„lû¸ï±ÀµÀB || ¶¥ÀAsûµ ¶¢lûµ lû¸ï¶m´¢À MA Ghµå¶på ʬ¶¢À ±µÀW±¸A ±µ£VµAlµñ ¶ ¢»¬é .

JËOÇ ¢¸¾ªh³hµl¸£ÀìO¸ ||549|| (10-6) lɶ¢ÁýVµ ||550|| . ±ÀµÀÀlµèþïʪ ±ÀµÃi¶ ¢Ãno ||546|| (10-3) lɶ¢ÁýVµ ||547|| (10-4) JËOÇ¢¸¶¬A YSµhµïhµñ. sû¹ñhµ±µA q¸ñg¶ª£ÀîhµA | ¶¬¶mﶢömA svA ËVǶ¢.Êmh¸ñA lûµ¶mÀ¶¥÷±µ±ÀµÀÀh¸UÂÖ¶¥ q¸¶¥ ¶¥ÃvA ±µËÈ¢Àþï±µÀíËYǶ¥Û lµlûµjA ¦¶¢¶¥Oºå ±µÃq¸A O¸Ê¢À¶¥ö±¿A ¶¬Ål¼ sûµY¹£À lûµÅhÉAlµÀvÉP¹´¢À MA sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||544|| (10-1) n¶¥À¶¢ÀíA n¶¬hµA lµÅ©¸àþö. l¼öj±ÀµÃ O¸ ¶¢À¶ ¢Ã¶p±¸ | ¶pËÈ¥þïh¸ lµÀ¶¨à ¶¢À±ÀÉÀﶢ. ¶¥À¶¢ÀíB OµÅlÐè„sñ¤l³ ¶¢VµB ||545|| (10-2) sv¹¶¢vÉ q¸lµÀʨà hµöA. ¶¢Ã lµÀ±ÉØ Sµ±µö ¶¢Ã¶¢¶¬ | Cm¸ï«¸A sv¶¢Ã¦ñhµï. £¶¥mÐåþï ¶ ¢Àl¼ösûµÃhµ±ÀµÀB ||548|| (10-5) hµhµB ¶ª¶¢À«¸å«¸å lÉ¢Ðï. sñ¶®îg½ ¶pñ¶ ¢ÀÀP¹v±ÀµÀ´¢À | hµ«¸ï lÉ¢¸ï´ª hµmÓ YSµÀîB.

E¶¬ ±µÃËÈp±³±ÀµÀl¸ »ªæh¸ | hµh³ ¶ªA¶¬ÅhµA ¶¢À˱ÀÇÀËOǶ¢. ¶¢ÀÀ¶¢ÀÀVÉ ±ÀµÃ´m ±ÀµÀk¸£ÀìO¸ | ssûµcÝ h¸n ËlÇhÉï¶mçòB. lÉ¢¸ïB ¶¥À¶ ¢Àí¶ªï VÐsûµ±ÀÇÃB | ¶p¶¥ïh¸A ¶ª±µö lÉ¢¸m¸A. C¶ªÀ±¸g¸A Vµ l¸±µÀg´¢À ||553|| (10-10) ¶¥±µ ¶¢Ë±ÇþøB ¦ËhÇB ¶¥ÌȪýåòB. l¼¢¸ïn ¶p±µÊ ¢À¶¥ö±¿ | ssûµcÝ xv˱ÀÇÀ ¢ÐSµñ. hµk¸ÌȪýåò ËÈ¥þÛ¶¢ l¸±µÀËgÇB | hµ±ÀÇñµÀïlµè ¶¢ÀsûµÃlµÃí±ÀµÀB. hµh³ ¾pñj ¶T¹hµ Oµ±µåýÅtûB ||555|| (10-12) ¶¢ÀÀO¸ån hɶm V¸«¸åògº. i©¸à¶ ¢ÃïYÔ »ªæ±Ð sûµ¶¢ ||551|| (10-8) sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||552|| (10-9) hµhµB ¶pñ¶¢¶¢ÅhÉ ±ÀµÀÀlµèA.(10-7) C¶¬A £sûµÃh¸ï s¶¬ÀtûB. ¶ª±µövÑOµ sûµ±ÀµÀUÖ±µ´¢À ||554|| (10-11) l¼¢¸ï´m ±ÀµÀ«¸åògº ¶¥hµ¥Ñ. lûµ¶mÀ´¥ WVÉÜlµ . DV¸Ü lµ±ÀµÀhµ «Ò„¶ªÀ±µB | «¸»p hµh³ OµÀ»ph¸ lɤ. ¶¬ÃU¹Ö±ÐV³V¸±µg¸l¼tûB ||556|| (10-13) hµhµB ¶¥±µ ¶¥ËhDZ³ lɤA.

¶¬Ålµ±ÀÉÀ ËlÇhµï ¶pÁUض¢B | lÉ¢¸ï ¶ªåA V¸»p «¸ lɤ. C£ÀìO¸ nlûµmÐ lµïhµB ||561|| (10-18) WVÉÜl¸ ¶phµhµ¶ªå¶ªï. ¶¥hµ Vµ¶mçòA Vµ sû¹¶mÀ¶¢Àh³ | Csûµïlû¸¶¢h³ hµl¸ lɤA. ËlÇh¸ïm¸ ¶ ¢Àlû¼Êp¶¥ö±µB ||559|| (10-16) hµ«¸ï ¶phµhµ J¢¸¶¥À. Wû¶mé lûµm¸ö £«¸±µk¼B | YS¸ñ¶¬ ¶¢ÀÀlµØ±µA ÈT¹±µA. ¶¢ÀÀlµØ±µA n¦ËhÇB ¶¥Ë±ÇB | hµk¸»p «Ò„sûµïlû¸¶¢hµåA. n¶pq¸hµ ¶¢À¾¬ . hµk¸ ¶¥Oºå ¶¢Àk¸ lµlÉ | WVÉÜlµ lɤ VµOÉñg. Vµ±µî V¸±µÖ Oµ±¸ ¶¢Àv´¢À ||560|| (10-17) ¶¬h¸¶¥öB ¶ª hµl¸ ËlÇhµïB. PfµØA WVÉÜlµ VµgºâO¸ | lûµ¶mÀ±³ ¶¢ÀÀÌOÇýåB ¦ËhDZ³ s¹ËgÇB. hµvÉmᵶªï h¸fµ±ÀµÀh³ ||563|| (10-20) hµv ¶pñ¶®±¸ tû¶¬hÐ. h¸¶¢À ¶pﶪï Oµ±É »ªæh¸´¢À ||558|| (10-15) hµhµB PfµØ ¶¢ÀÀq¸l¸±ÀµÀ. ¶¢ÀÀ»¨à ¶ ¢ÀÀlµï¶¢Àï Ê¢Sµ¢¸´m ||562|| (10-19) ¶ª ¶¢ÀÀ»¨àA q¸hµ±ÀµÃ¶¢Ã¶ª.Vɶ¨ÀtûB ||557|| (10-14) WûÊmé lûµ¶mÀ»¨ ËlÇhÉï¶mçòB.

hµvÉ | ¶ª ËlÇhµï ±¸YB ¶ª¶¬«¸. ¶¢ÀÀn £¶ªî±ÀµÀ O¸±µOµ´¢À ||566|| (10-23 hµhÐ n±ÀµÀÀlµèA ¶ªÀW±µA. VµgºâO¸ nlûµÊmVµÜ±ÀµÃ ||568|| (10-25) hµ¶¢Ã ±ÀµÃ¶måA hµhÐ lɤ. lɤ ¶¥Ãv¹Sµñ £°µhµB | V¸v±ÀµÀ¶mùOµv¹A ¶pÅk¿öA. tûh¸ö ¶¥Ãvɶm ¶ ¢°µ»ª ||569|| (10-26) ¶ª Sµh¸¶ªÀB ¶pq¸hб¸öþïA. lɤA SµSµ¶m ¶¢Ã»ªæhµB | hµh¸ñ»p «¸ n±¸lû¸±¸. W°É¶p lûµ±µg½hµvÉ ||567|| (10-24) ¶ª °ºqÒå lûµ±µg½A q¸ñ¶pï. ¶¢ÀÀ»¨à ¶ ¢ÀÀlµï¶¢Àï Ê¢S¼hµB | Csûµï lû¸¶¢hµ lµÀ©¸àh¸î. OµÅh¸ö hÉm¸£ÀìO¸ ¶ª¶¬ | Gh¸êhµï sû¹ñ¶¢À±ÀµÃ ¶¢Ã¶ª. ¶¥ÛgºâO¸ Vµ ¶p±µ¶ªê±µ´¢À | VµOµñhµÀB ¶pñkµ¶¢ÀA »ªlµè. ¶pÁ¶m±É¶¢ hµkÐiæhµB ||564|| (10-21) Ghµêhµï Vµ ¶pñSµÅ¶¬ÑïËVÇþÛB. ±ÀµÀÀ±ÀµÀÀlûÉ hɶm VµgºâO¸ ||565|| (10-22) n±ÀµÀÀlµèA PÉ hµl¸ ËlÇhµï. ¶ª±µö ËlÇhµï YÊm¶¥ö±µ´¢À | YSµh¸ïA q¸hµ±ÀµÃ ¶¢Ã¶ª. «¸tç l¿öq¸A ¶ª .

«¸¶¢ ±¼äOÉ ¶¢À¶mö¶må±É. ¶¬±µø n±µí±µ ¶ ¢Ã¶m«¸B | ssûµÃ¶¢Á±³ n¶¬hÉ hµ»ªî´m. lµ¶¥È¢Ã„lû¸ï±ÀµÀB ¶ªh¸ï¶ªù¶mÀå ±ÀµÀY¶¢Ã¶m¶ªï O¸¶¢Ã„¶® MA ¶mȢà lÉËÈ¢þï ¶¢À¶®lÉËÈ¢þï ¦¢¸Ë±ÀÇÀ . ¶¬hÉ hµ»ªî´m lµÀ±¸hµîn | YSµh³ «¸ö¶ªæþï ¶¢Àj ¢¸¶p. ¶¥ÀÈ¢Ãí¶¢lûÐ m¸¶¢À. hµk¸¶ªA¶ªåhµñ q¸ihÉ ||572|| (10-29) hµhÐ lɶ¢ Sµg¸B ¶ª±Éö. SµAlûµ±¸ö vwhµA YSµÀB |573|| (10-30) C¢¸lµ±ÀµÀA¶ªåËkÇ ¢¸Êmï.¶p±µöh¸´¢À ||570|| (10-27) hµhµB ¶pñ¶ª¶mé ¶¢ÀQvA. lɤ ¶¢Ã¶®hÉîþï. ¶ªÀ¶pñsûÑ „sûµÃl³ l¼¢¸Oµ±µB ||574|| (10-31) YYövÀB V¸Sµé±ÀµÀB ¥¹m¸åB. q¸ñS¸¶ªAÊªå ¶¥¶¢ÀA ±ÀµÀ±ÀµÀÀB | ¶ª±¼hÐ ¶¢Ã±µØ ¢¸»¬¶mïB. ¶m¶mÅhµÀ¥¹Û¶pù±Ð Sµg¸B | ¶¢¶¢ÁB ¶pÁg¸ï¶ªåk¸ ¢¸h¸B. n±µîvA V¸sûµ¶ ¢¶mésûµB ||571|| (10-28) Gh¸êhµ Ê¢À¶T¹B «Òv¹Ö ±ÀÉÀ. ¥¹Ah¸ l¼SµÝnhµ ¶ªöm¸B |575|| (10-32) Ei §ñ ¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ ¶pÁ±¸gÉ.

¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB ¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñ˱ÀÇÀ n±ÀµÀh¸ ¶pñgh¸¶ªîh¸´¢À|| «¸AS¸Ë±ÀÇÀ «¸±ÀµÀÀlû¸Ë±ÀÇÀ ¶ª¶p±¼ ¢¸±¸Ë±ÀÇÀ ¶ª±¸öiîO¸Ë±ÀÇÀ »ªA¶¬ ¢¸»¬ËÈmþï iñ¶¥Ãv q¸¶¥lû¸±¼ËgÇþï ¶m¶¢ÀB ¶ª¶TÅhµA ¶¢ÃhµÀvÀASµ ¶pûvA ¶ª¶ ¢À±µê±ÀµÃ£À G¢¸Vµ¶¢ÀAh¸ñB 4 J¶¢A 32 ¥ÑôOµ¶¢ÀAh¸ñB 27 J¶¢¶¢Ãl¼hµB C±µæ¶¢ÀAh¸ñB 1 575 .

|| JO¸lµ¥Ñlû¸ï±ÀµÀB || m¸±¸±ÀµÀg½ ¶ªÀåiB MA s¹v¹ ±µ£ lµÀïi £ÀAlµÀ Oº±¿d¹A hµÀUØOµÀV¸A ¶m±ÀµÀ¶m hµñ±ÀµÀ ±ÀµÀÀO¸å´¢À ʪ¶¢ÀÀRA ¶¢±µl¸UÂÖ¶¥ q¸¥¹ uûiOµ±¸A ¶pñsûµYÉ sûµÀ¶¢Êm§´¢À|| MA sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||576|| (11-1) lÉ¢¸ï ¶¬hÉ hµhµñ ¶¢À¶®¶ªÀ±ÉÊmçò. £O¸»ª ¶¢O¸åòsÝ £O¸»ªh¸¥¹B ||577|| (11-2) lÉ£ ¶pñ¶pm¸é±¼å¶¬±É ¶pñ¾ªlµ ¶pñ¾ªlµ ¶¢Ãhµ±³ YSµhÐ „Qv¶ªï | ¶pñ¾ªlµ £Ê¥ö¶¥ö±¼ q¸»¬ £¶¥öA hµö¤À¶¥ö±¿ lÉ£ Vµ±¸ Vµ±µ¶ªï ||578|| (11-3) Dlû¸±µ sûµÃh¸ YSµhµ´ª hµöÊ¢ÀO¸ ¶¢À¾¬ ¶ªö±µÃÊpg ±ÀµÀhµB »ªæh¸»ª | Cq¸A ¶ªö±µÃ¶p »ªæhµ±ÀµÃ hµö˱ÀÇÀhµl³ Dq¸ï±ÀµÀhÉ OµÅhµùþé ¶¢ÀvUÙþï ¤±Éï . ʪm¸çòB ¶ªÀ±¸ ¶¢»¬é ¶pÁ±ÐSµ¶¢Ã´ª h¸´¢À | O¸h¸ï±ÀµÀoA hµÀ¶¨ÀජÁ ±¼¶¨à v¹sû¹h³.

¶ªÀåhµ±ÀÉÀ O¸ ¢¸ sûµ¶ ¢¶mÀå ¶p±µÈ¢ÃOµå±ÀµÀB ||582|| 11-7) ¶ª±µö¶ªï sÀl¼è ±µÃÊpg. ¶p±¼g¸¶¢À ¶pñl¸±ÀÀn | £¶¥ö«Òï¶p±µhÓ ¶¥OÉå. m¸±¸±ÀµÀgº ¶mÈ ¢Ã„¶ªÀåhÉ ||583|| (11-8) Oµv¹ O¸©¸ál¼ ±µÃÊpg. Y¶m¶ªï ¶¬Ål¼ ¶ªA»ªæhÉ | ¶ªö±¸Ø¶p ¶¢±µØlÉ lÉ£. m¸±¸±ÀµÀgº ¶mÈ ¢Ã¶ªÀåhÉ ||584|| (11-9) ¶ª±µö ¶¢ÀUØyµ ¶¢ÃUØyÉï. ¶ªö±µØ ¶ ¢ÀÀOºå¶pñl¸±ÀÀo | hµöA ¶ªÀåh¸. O¸ hÉ ¶ªÀåiB ¶ªå¶¢ï ¶p±¸ ¶p±ÐOºåB ||581|| (11-6) ¶ª±µö sûµÃh¸ ±ÀµÀl¸ lɤ. ¦Ê¢ ¶ª±¸ö±µæ «¸lû¼OÉ | .||579|| (11-4) hµöA ËÈ¢¶¨ä¤ ¶¥Oºå ±µ¶m¶må ¤±¸ï £¶¥ö¶ªï uYA ¶p±µ¶¢Ã»ª ¶¢Ã±ÀµÃ | ¶ªÈ¢ÃhµA lÉ£¶ª¶¢À¶ªå Ê¢Àhµh³ hµöA ËÈ¢ ¶pñ¶ªm¸é sûµÀ£ ¶ ¢ÀÀOºåʬhµÀB ||580|| (11-5) £l¸ïB ¶ª¶¢À«¸å¶ªå¶¢ lÉ£ sûÉl¸B »ªåò±ÀµÀB ¶ª¶¢À«¸åB ¶ªOµv¹ YSµhµÀù | hµö˱ÀÇÀOµ±ÀµÃ ¶pÁ¹±¼hµ¶¢ÀAs ˱ÀÇÀhµh³.

m¸±¸±ÀµÀgº ¶mȢöªÀåhÉ ||590|| (11-15) ¶¥U× VµOµñ Sµl¸ ¥¹±³ UØ.¶¥±µgÉï hµñþïAsOÉ SÓ±¿ m¸±¸±ÀµÀgº ¶mȢĶªÀåhÉ ||585|| (11-10) ¶ªÅ»¨à »ªæi £m¸¥¹m¸A. m¸±¸±ÀµÀgº ¶mÈ ¢Ã„¶ªÀåhÉ ||588|| (11-13) iñ¶¥Ãv Vµm¸çò»¬ lûµ±É. SµÅ¾¬hµ ¶p±µ¶¢Ã±ÀµÀÀlûÉ | ¶pñ¾ªlµ ËÈ¢¶¨ä¤ ±µÃÊp. m¸±¸±ÀµÀgº ¶mȢĶªÀåhÉ ||586|| (11-11) ¶¥±µg¸Sµhµ l¿m¸±µå. m¸±¸±ÀµÀgº ¶mÈ ¢Ã„¶ªÀåhÉ ||587|| (11-12) ¶¬A¶ª±ÀµÀÀOµå £¶¢Ã¶mʪæ. ¶ ¢À¶®¶¥Oºålûµ±É „¶mÊT | OÓ¶¢Ã±¿ ±µÃ¶p ¶ªA«¸æÊm. sñ¶®îg½±µÃ¶p lû¸±¼g½ | OÓ¥¹¶¢ÀíB °µ±¼OÉ lÉ£. ¶¢À¶® ¶¢Å¶¨sûµ ¢¸»¬n | ¶¢Ãʬ¶¥ö±¿ ¶ªö±µÃÊpg. m¸±¸±ÀµÀgº ¶mȢĶªÀåhÉ ||589|| (11-14) ¶¢À±ÀµÀñµ OµÀOµÀÖd ¶¢ÅhÉ. ¶p±¼h¸ñg ¶p±¸±ÀµÀgÉ | ¶ª±µö«¸ï±¼å ¶¬±É lÉ£. ¶¥OºåsûµÃhÉ ¶ªm¸hµn | SµÀg¸¶¥ñ±ÀÉÀ SµÀg¶¢À±ÀÉÀ. m¸±¸±ÀµÀgº ¶mÈ ¢Ã„¶ªÀåhÉ ||591|| (11-16) .

lµA©Òàòl³ lûµÅhµ ¶¢¶ªÀ¶mè±É | ¶¢±¸¶¬ ±µÃ»pgº ¦Ê¢. ¶¬hµ ËlÇhµï ¶¢À¶®svÉ | ÈT¹±µ ±µÃÊp ¶¢À¶®±¸Ê¢. ¶¥ñlÉè ¶pÁ»¨à ¶ªölûÉ lûµÀñÊ¢ | ¶¢À¶®±¸iñ ¶¢À¶®£lÉï. sûµÃi s¹sûµñ£ h¸¶ . ¦±Ð ¶¢Ãv¹ £sûµÃ¶¨gÉ | V¸¶¢ÀÀgÉâ ¶¢ÀÀgⶢÀkµÊm. m¸±¸±ÀµÀgº ¶mȢĶªÀåhÉ ||596|| (11-21) v°ºî vYÉÝ ¶¢À¶®£lÉï. ¶¬¶mÀåA ËlÇh¸ï OµÅhÐlµïÊ¢À | ËhÇþñvÑOµï h¸ñg ¶ª»¬hÉ. m¸±¸±ÀµÀgº ¶mȢĶªÀåhÉ ||594|| (11-19) ¦¶¢lµÃj ¶ªö±µÃÊpg. m¸±¸±ÀµÀgº ¶mȢĶªÀåhÉ ||595|| (11-20) lµA©¸àòOµ±¸yµ ¶¢lµÊm. m¸±¸±ÀµÀgº ¶mÈ ¢Ã¶ªÀåhÉ ||592|| (11-17) ¶mÅ»ªA¶¬ ±µÃÊpgÑSÉñg. m¸±¸±ÀµÀgº ¶mÈ ¢Ã„¶ªÀåhÉ ||597|| (11-22) Ê¢ÀlûÉ ¶ª±µ¶ªöi ¶¢±É.SµÅ¾¬hÐSµñ ¶¢À¶® VµOÉñ. m¸±¸±ÀµÀgº ¶mȢĶªÀåhÉ ||593|| (11-18) Oº±¿dºn ¶¢À¶®¶¢YÉñ. ¶ª¶¬¶ªñ ¶m±ÀµÀmÐYÝþövÉ | ¶¢Åhµñ q¸ñg ¶¬±É ËVÇnçò.

vÑVµ¶m hµñ±ÀµÀ sûµÃ»¨hµ´¢À | q¸hµÀ ¶mB ¶ª±µöuûisûµïB. ¶ªöÊmm¸¶pÁ¹±µï ±ÀµÃ YSµh³ | «¸ ¶Tg¸à q¸hµÀ mÐ lÉ£. ¶ª±µö ¶¥Oºå ¶ª¶¢ÀnöhÉ | sûµ±ÀÉÀsûµï´ª h¸ñ»¬ mÐ lÉ£. O¸h¸ï±ÀÀn ¶mÈ ¢Ã„¶ªÀåhÉ ||600|| (11-25) Y¹öv¹ Oµ±¸yµ ¶¢ÀhµÀïSµñA.¢À»ª | n±ÀµÀhÉ hµöA ¶pñ¾ªlÉÊ¥ m¸±¸±ÀµÀgº ¶mȢĶªÀåhÉ ||598|| (11-23) ¶ª±µö ¶ªö±µÃÊp ¶ª±ÉöÊ¥. CÊ¥©¸¶ªÀ±µ ¶ªÃlµ¶m´¢À | iñ¶¥ÃvA q¸hµÀ mÐ uûhɱ³-sûµlµñO¸z ¶mÈ ¢Ã„¶ªÀåhÉ ||601|| (11-26) »¬¶m»ªå ËlÇhµï hÉY¹A»ª. VµgºâOÉ h¸öA ¶mh¸ ¶¢±ÀµÀ´¢À ||603|| (11-28) ±ÐS¸ ¶mÊ¥©¸´m C¶p¶¬A»ª hµÀ©¸à. q¸ÊpsûÑï ¶mB ¶ªÀh¸n¶¢ ||602|| (11-27) C¶ªÀ±¸ ¶ªÅS³ ¶¢ «¸¶pUÖ. ±µÀ©¸à hµÀ O¸¶¢Ã´m ¶ªOµv¹´m Cuû©¸à´m | . lµÀ±ÉØ lÉ£ ¶mȢĶªÀåhÉ ||599|| (11-24) JhµhÉå ¶¢lµ¶mA «Õ¶¢ÀïA. Vµ±¼ÛhµÊªå Oµ±Ð YövB | ¶¥Àsû¹±ÀµÀ PfÐØ sûµ¶¢hµÀ.

nhµïA ±ÀµÀk¸¶ªÀ±µ ¶¢l¸ lµlûµÀËÈm¶¢ . h¸ö¶¢Ã¦ñh¸ ¶®ï¶¥ñ±ÀµÀh¸A ¶pñ±ÀµÃnå ||604|| (11-29) JhµhµÖýÅhµA ±ÀµÀhµÖlµ¶mA hµö±ÀµÃlµï. ±ÀµÀh¸ñ±µ±ÀÇà lµ¶ªÀï sv¹n ±ÀµÀhµñ | l¸¢¸¶mvÑ ±ÀµÀhµñ hµk¸tè ¶¢ÀlûÉï. £¥¹öiîO¸ lû¸±µ±ÀµÀ¾ªi £¶¥ö´¢À | £Ê¥ö¶¥¶¢m¸çþï sûµ¶¢j sûµ¶¢nå. lûµ±µîl¼ö©¸A lÉ£ ¶¢À¶®¶ªÀ±¸g¸´¢À | ±µÃËÈp ±µÊmËODZ³ s¶¬Àlû¸hµî ¶ ¢Àñ¼åA. £¥¹ö¶¥ñ±ÀµÃ ±ÀÉÀhµö±ÀÀ sûµOºå¶m¶ ¢ÃñB ||608|| (11-33) lÉ£ ¶pñ¾ªlµ ¶p±¼q¸v±ÀµÀ mÐ „±¼uûhÉB. OµÅh¸ö£ÀìOÉ hµh³ ¶pñOµ±Ði O¸m¸ï ||605|| (11-30) £l¸ï¶ªÀ ¥¹Êªåò¶¨À £Ê¢Oµ l¿Êp ©¸ölÉﶨÀ ¢¸OÉﶨÀ Vµ O¸ hµölµm¸ï | ¶¢À¶¢Àhµö Sµ±Éå „i ¶¢À¶®¶mèO¸±É.h¸ö¶¢Ã¦ñh¸m¸A ¶m £¶p¶m鱸g¸A. hµhµñ »ªæh¸ hµöA ¶p±¼q¸»ª £¶¥ö´¢À ||607|| (11-32) £Ê¥ö¶¥ö±¼ hµöA ¶p±¼q¸»ª £¶¥öA. £sû¹ñ¶¢À±ÀµÀhÉïhµ lµj¶¢ £¶¥ö´¢À ||606|| (11-31) ±µ°¸A»ª ±ÀµÀhÐñSµñ£©¸¶¥Û m¸S¸.

YSµh¸ ¶ ¢ÀÀ¶pO¸±µOµ´¢À ||612|| (11-37) lÉ¢¸ HVµÀB ||613|| (11-38) ¶ª±¸ös¹lû¸ ¶pñ¶¥¶¢À¶mA. ¶ ¢ÁhµêhÉùþïhÉ ¶¢À¶®¶ªÀ±Ó ||616|| (11-41) . C©¸à£A¶¥iÊ¢À ±ÀµÀÀSÉ | ¶¥ÀÈ¢Ãí n¶¥À¶¢ÀíËÈ¥þÛ¢¸m¸ï.¶ªlµïB | q¸q¸n ¶ª±µö YSµh¸A ¶pñ¶¥¶¢ÀA ¶m±ÀµÃ¶¥À. ËhÇþñvÑOµï«¸ïQvɶ¥ö±¼ | J¶¢Ê¢À¶¢ hµö±ÀµÃO¸±µï´¢À. C¶ªîl³ ËÈ¢±¼ £m¸¶¥¶m´¢À ||614|| (11-39) lɶ¢ÁýVµ ||615|| (11-40) ËÈ¢¶¢¶ªöhÉ„¶må±É q¸ñÊpå. Gh¸êhµ q¸Oµ Ynh¸A¶¥Û ¶ ¢À¶¬Ñ¶p¶ª±¸Ø´m ||609|| (11-34) ¶pñgh¸m¸A ¶pñ¾ªlµ hµöA. ¶¢±µA ±ÀµÀ¶mî¶m ʪVµÜkµ | hµA ¶¢ÅgÀlûµöA ¶pñ±ÀµÀV¸Ü£À. lÉ£ £¥¹ö±¼å ¶®±¼gº | ËhÇþñvÑOµï ¢¸»ªm¸ ¤ÀfÉï. vÑO¸m¸A ¶¢±µl¸ sûµ¶¢ ||610|| (11-35) lɶ¢ÁýVµ ||611|| (11-36) ¶¢±µl¸¶¬A ¶ªÀ±µSµg¸.

£m¸èþïVµv n ¢¸»ªo ||617|| (11-42) ¶pÁ¶m±µ´p ±ÀµÀi ±ÓlÉñg. ¶¢À±µåþïvÑOÉ Vµ ¶¢Ã¶m¢¸B ¶ªÀ嶢mÐå ¢¸ï¶¬±¼¶¨ïnå. ±ÀµÀ¥Ñl¸Sµ±µí ¶ªAsûµ¢¸ | hµhµ«Õå m¸¶¥±ÀÀ©¸ï£À. n±¿°º©¸ï£À ±ÀµÀ¶mÀîo´m | O½±¼å±ÀÀ¶¨ïnå ¶¢À¶mÀY¹B. ËÈ¢¶pñWh¸å ´m ¶¢À¶®¶ªÀ±¸´m | ±µO¸å lµm¸å sûµ£¶¨ïnå. ¶ª¶ ¢Àí£©¸ï¶¢Àï±ÀÇÃnY¹ ||621|| (11-46) hµhµB ¶¥hɶm Êmh¸ñg¸A. l¸fº¤À OµÀ¶ªÀȢà ¶p¶¢ÃB ||619|| (11-44) hµhÐ ¶¢ÃA lɶ¢h¸B ¶ªö±ÉØ. ¶ªhµhµA ±µOµå lµnåO¸´¢À ||620|| (11-45) sûµÃ±ÀµÀ¶¥Û ¶¥hµ ¢¸±¼øO¸ï. Dhµî lɶ¬ ¶ª¶ ¢ÀÀlµíËÈ¢B | . ¶¥h¸°½£Ài ¶ ¢ÃA hµhµB ||622|| (11-47) hµhÐ „¶¬¶¢ÀQvA vÑOµA. ¶¢Àm¸¶ ¢Å©¸àþﶢÀ¶m¶¢Àí»ª | ¶¢ÀÀntûB ¶ªA¶ªîýÅh¸ sûµÃ¶¢ÀÔ.¶m¶mçSжp SµÅʬ Y¹h¸. ËÈ¢¶pñ Wh¸åA¶ªÀå l¸¶m¢¸´m ||618|| (11-43) sûµ°µïm¸åþï¶¥Û h¸¶mÀS¸ñ´m. ±µÃÊpg ¶pÅk¼¤ hµvÉ | C¶¢j±µï ¶¬n©¸ï£À.

D¶¢ÅʨàB q¸ñg lû¸±µËOÇB ||623|| (11-48) ¥¹Oµ¶¢Àí±¿i £P¹ïiA. ¶¢lû¼©¸ï£À ¶¢À¶®¶ªÀ±µ´¢À ||628|| (11-53) sû¹ñ¶¢À±¿iVµ ¶¢ÃA vÑO¸. lµÀ±µØ¶¢ÃPïA ¶¢À¶®¶ªÀ±µ´¢À ||624|| (11-49) lµÀ±¸Ø lɤi £P¹ïhµA. hµÊmî m¸¶¢À sûµ£¶¨ïi | ±ÀµÀl¸±µÀg¸PïÌȪýåòvÎOÉï. l¸¶m¢Ðh¸æ sûµ£¶¨ïi ||629|| (11-54) hµl¸ hµl¸¶¢j±¸ï¶¬A. ¶¢ÀÀom¸A h¸ñg O¸±µg¸h³ | hµl¸¶¢ÃA ¶¢ÀÀ¶m±ÀµÀB ¶ª±Éö. ¶¢À¶® s¹lû¸A Oµ±¼¶¨ïi ||627|| (11-52) hµl¸¶¬A sû¹ñ¶¢À±µA ±µÃ¶pA. «Ò嶨ïAh¸ï ¶m¶¢Àñ¶¢Àñµå±ÀµÀB ||626|| (11-51) uû¶¢Ã lɤi £P¹ïhµA. hµÊmî m¸¶¢À sûµ£¶¨ïi | ¶pÁ¶m¥¹Û¶¬A ±ÀµÀl¸ uû¶¢ÀA. hµl¸ ±ÀµÃ«¸ï¶¢Àï ¶¬AsûµÀ£ | hµËhÇþñ¶¢ Vµ ¶¢lû¼©¸ï£À.sûµ±¼©¸ï£À ¶ªÀ±¸B ¥¹ËODZ³. ¶ªål¸ «Ò嶨ïnå ¶ª±µöhµB | EhµæA ±ÀµÀl¸ ±ÀµÀl¸ s¹lû¸. Oµ±¼©¸ï¶ . OµÅh¸ö ¶ªAPÉï ±ÀµÀ¶¨dêlµ´¢À | ËhÇþñvÑOµï¶ªï »¬h¸±¸æ±ÀµÀ. ±µÃ¶pA OµÅh¸ö »¬¶¢ÃVµvÉ ||625|| (11-50) ±µ°¸A»ª sûµ°µ ±ÀÀ©¸ï£À.

m¸±¸±ÀµÀg½¶ªÀåi±³ m¸¶¢À JO¸lµ¥Ñ„lû¸ï±ÀµÀB ¶ªh¸ï¶ªù¶mÀå ±ÀµÀY¶¢Ã¶m¶ªï O¸¶¢Ã„¶® MA ¶mȢà lÉËÈ¢þï ¶¢À¶®lÉËÈ¢þï ¦¢¸Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB ¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñ˱ÀÇÀ n±ÀµÀh¸ ¶pñgh¸¶ªîh¸´¢À|| «¸AS¸Ë±ÀÇÀ «¸±ÀµÀÀlû¸Ë±ÀÇÀ ¶ª¶p±¼ ¢¸±¸Ë±ÀÇÀ ¶ª±¸öiîO¸Ë±ÀÇÀ ¶ª±µöm¸±¸±ÀµÀËgÇþï ¶m¶¢ÀB ¶ª¶TÅhµA l¸fº¤À ¶pûvA G¢¸Vµ¶¢ÀAh¸ñB 4 J¶¢A 55 ¥ÑôOµ¶¢ÀAh¸ñB 50 J¶¢¶¢Ãl¼hµB C±µæ¶¢ÀAh¸ñB 1 630 . «¸¶¢ ±¼äOÉ ¶¢À¶mö¶må±É. lɤ ¶¢Ã¶®hÉîþï.¢Àï±¼¶ªA°µ±ÀµÀ´¢À||MA|| ||630|| (11-55) Ei §ñ ¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ ¶pÁ±¸gÉ.

¶ ¢À»¬©¸¶ªÀ±µ ¶T¹hµ¶m´¢À | O½±¼å±ÀÀ¶¨ïnå ±ÀÉÀ hµlµöl³. ¶¢À¶¢À ¶ ¢Ã¶®hµîþï ¶¢ÀÀhµå¶¢À´¢À ||634|| (12-4) ¶m hÉ©¸A lµÀ¶¨ÖýÅhµA OºcºÛl³. «Ò嶨ïhÉ ±ÀµÀB ¶ª¶¢Ã»¬hµB | hµ«¸ï¶¬A ¶ªOµv¹A s¹lû¸A. ¶¢lûµA ¶¥À¶¢Àí n¶¥À¶¢Àí±ÀÇÃB ||633|| (12-3) C¶¨à¶¢ÃïA Vµ VµhµÀ±µç¥¹ïA. . ¶m¶¢¶¢ÃïA ËVÇOµ VÉhµ¶ªB | ¥Ññ¶¨ïnå ËVǶ¢ ±ÀÉÀ sûµO¸åþï.|| l¸ölµ¥Ñ„lû¸ï±ÀµÀB || ¶pûv¶ªÀåiB lû¸ï¶mA MA £lµÀïl¸ç¶¢À¶ª¶¢À¶pñsû¹A ¶ ¢ÀÅSµ¶pi¶ªÖAlûµ»ªæh¸A uû¶¨g¸A Oµm¸ïtûB Oµ±µ¢¸vPÉd£v¶ªlµè«¸åtû±¸Êª£h¸ ´¢À ¶¬ÌȪý嶥ÛOµñSµl¸»ªPÉd£P¹A¥¹Û¶pA SµÀgA hµ±µÝoA tsû¹ñg¸¶¢À¶mv¹iîO¸A ¶¥¦lûµ±¸A lµÀ±¸ØA iñÊmh¸ñA sûµYÉ|| MA lɶ¢ÁýVµ ||631|| (12-1) JtûB ¶ªåËÈ¢¶¥Û ¶¢ÃA nhµïA. m¸¶¥±ÀÀ©¸ï¶ ¢ÀﶪA¶¥±ÀµÀ´¢À ||632|| (12-2) ¶¢ÀlûµÀËOÇdsûµ m¸¶¥A Vµ.

sw ¶pÁ¹Y¹A hµk¸ OµÅh¸´¢À | ¶pñjWÜ©¸ï¶¢ÀﶬA ¾pñh¸ï. lµ¶ªÀïhÐ ¢¸ ¶m ±¸YhµB | ¶m ¶¥«¸åò¶mv hбÀµÀÔ¶T¹h³. Oµl¸Wh³ ¶ªA sûµ£¶¨ïi ||636|| (12-6) hµ«¸î´m ¶¢ÀËÈ¢Àhµ´m ¶¢Ã¶®hµîþïA. GV¸Û±µïA ¥¹ñ¶¢ï Ê¢À¶¢Vµ ||640|| (12-10) Y¹¶mh¸Y¹¶mh¸ ¢¸»p. ¶p±µA ¶ªö¶ªåþï±ÀµÀ¶mA »¬ hµh³ ||637|| (12-7) G¶p ¶ª±¸Ø ¶mÊ¥©¸A¶ªÀå. nhµï ¶ ¢Ã±ÀµÀhµÊm ¶¢À¶¢À | ¶ªl¸ ¶m hµl³ £È¢Ã°¸ï£À. «¸nélûµïA hµhµñ Ê ¢À»ªæhµ´¢À ||639|| (12-9) sw ¶pñl¸Êm ¶pÁ¹Y¹±ÀµÃ´¢À.lµÀ¶¨ÖýÅhÐh¸æ ¶m V¸¶plµB | sûµ£¶¨ïi ¶m l¸±¼lµñþïA. CS¼é O¸±Éï ¶ ¢À¶¬ÑhµùÊ¢ | ¶ª±µöA ¶¢ÀËÈ¢ÀhµVµÛ±¼hµA. ¶¢Ã¶®hµîþïA ¶¥¶ ¢À±ÀÉÀ¶mÀ ||638|| (12-8) ±ÀµÀËhÇþñhµh³ ¶peµïhÉ ¶ª¶¢ÀïUºß. ¶¢»¬é¶¬Ñ¶ . ¶¢À¶®¶¢Ã± ¿ ¶ª¶¢ÀÀlµí¢¸´m | hµk¸ iñ£lûµ ¶¢ÀÀh¸êhµA. ¶pe¼hµ¶¢ïA ¶ª¶¢Ã»¬ËhÇB | ¥Ññhµ¶¢ïA Vµ ¶ªl¸ sûµO¸åþï. ¶m ËVÇ Ê¢¶¨à £ ±ÀÇÃY¶m´¢À ||635|| (12-5) ¶¥hµÀñhÐ ¶m sûµ±ÀµÀA hµ¶ªï.

hµk¸ VÐhµêhµå±ÀµÀB ¶¥Àsû¹B | ¶p±¸Oµñ¶¢ÀA Vµ ±ÀµÀÀlÉ趨À. hµk¸ lµÀB¶ªö¶pé lµ±µ÷Êm | Sµñ¶¬¾pf¸¶ªÀ VÐS¸ñ¶ªÀ.¢ÀA hµk¸OµÅhµ´¢À ||641|| (12-11) ¶¥±µh¸ÖvÉ ¶¢À¶® ¶pÁ¹Y¹. Oµy¹ïgA Vжp¶plµïhÉ | ¶m¶mçhÉVµ OµÀvA ¶pÁA«¸A ¶¢Ã¶®hµîþïA ¶¢À¶¢À¶¥Ågöh¸´¢À ||645|| (12-15) ¥¹nå Oµ±µîgº ¶ª±µöhµñ. Y¹±ÀµÀhÉ n±µí±ÀµÀB ¶pÁ¶¢Ã´m ||644|| (12-14) ±¼¶p¶¢B ¶ªA°µ±ÀµÀA ±ÀµÃnå. ¶¢Ã¶®hµîþïA ¶¥ÅgÀ±ÀµÃ¶mÀ ||646|| (12-16) G¶p¶ª±¸ØB ¶¥¶¢ÀA ±ÀµÃnå. Oºñ±ÀµÀhÉ ±ÀµÃVµ ¢¸±¼øO½ | hµ«¸ïA ¶¢ÀËÈ¢Àhµm¸î¶®hµîþïA. sûµ£¶¨ïi ¶m ¶ªA¶¥±ÀµÀB ||643|| (12-13) ¶¥Àñh¸ö ¶¢ÀËÈ¢Àhµ´m-¶¢Ã¶®hµîþïA. s¹v¹m¸A ¥¹nå . lûµ¶m lû¸¶mï ¶ª¶ ¢ÀnöhµB | ¶¢À¶mÀ©Òï ¶¢Àh³ ¶pñ«¸lɶm. Sµñ¶¬¾pf¸¶¥Û l¸±µÀg¸B | lµÀB¶ªö¶péA Vµ ¶mÅtû±³ lµÅ¶¨àA. ¶ªÀ¶ªö¶p鶢ÀÀ¶pY¹±ÀµÀhÉ ||647|| (12-17) s¹vSµñ¶®tû sûµÃh¸m¸A. ¶¥Àñh¸ö sûµOºå ¶ª¶¢ÀnöhµB ||642|| (12-12) ¶ª±¸ös¹lû¸ £n±µÀîOÐå.

lµÀ¶¨à ËlÇhµï ns±µúg´¢À ||653|| (12-23) hµ»ªî´m ¶¥ÀñhÉ ËÈ¢±¼ OµÅhµA. qÏñ°µg½Ë±ÀÇÀB C¶¬±¼é¶¥´¢À | CËÈmþï¶¥Û ££ËlûDZ³ sûÑËSÇB. sûµ±ÀµÀA ¶pÁA«¸A ¶m Y¹±ÀµÀhÉ | ±ÀµÀÀ©¸îtûB¶ªÀåhµ±ÀÇà ±ÀµÃ¶¥Û. ¶peµm¸lɶ¢ m¸¶¥¶m´¢À ||649|| (12-19) ¶ª±µöA ¶¢ÀËÈ¢Àhµ´m ¶¢Ã¶¬hµîþïA.O¸±µOµ´¢À | ¶ªA¶T¹hµ sûÉlÉ Vµ ¶mÅg¸A. . ¶ªOµÅh³ ¶ªÀVµ±¼hÉ ¶¥ÀñhÉ | ¶¥ÀñhµA ¶¬±µi q¸q¸n. hµk¸±ÐSµïA ¶pñ±ÀµÀVµÜi ||652|| (12-22) ±µ°¸A Oµ±Ði sûµÃhÉsûÑï. ËÈ¢Àjñ Oµ±µg ¶¢ÀÀhµå¶¢À´¢À ||648|| (12-18) lµÀ±µöýÅh¸åm¸´¢À CÊ¥©¸g¸A. sv ¶®nOµ±µA ¶p±µ´¢À | ±µ°Ð sûµÃhµ »p¥¹V¸m¸A. Sµ¶mè l¿ËÈp´ª hµkÐhµåËÈ¢ÀB ||650|| (12-20) £q¸ñg¸A sûÑYËÈm±³ ¶¬ÑËÈ¢ÀB. Y¶mîm¸A O½±µå¶mA ¶¢À¶¢À | ±ÀµÀÀlÉ綨À Vµ±¼hµA ±ÀµÀÊmî. ¶pñl¸ËÈm±³ ¶¢hµù±Ég ±ÀµÃ ||651|| (12-21) ¾pñi±Éî Oºñ±ÀµÀhÉ «¸»ªî´m. ¶¢À¶ ¢À ¶ªnélû¼ O¸±µOµ´¢À | ¶p¶¥À ¶pÁ©¸ê±µÙþï lûµÃËÈp¶¥Û.

l¸¢¸S¼é ¶p±¼ ¢¸±¼hµB ||655|| (12-25) lµ¶ªÀïtû±³ ¢¸ ¶¢ÅhµB ¶¥ÃÊmï.±ÀµÃ¶¥Û sñ¶¬î±¼øtûBOµÅh¸B ||654|| (12-24) sñ¶¬îg¸ Vµ OµÅh¸´ª h¸¶ªÀå. VµgºâO¸ Vµgâ£Oµñ¶¢Ã | . ¶m±Ð ¶ ¢ÀÀVÉïhµ ¶ªUÖd¹h³ | ¶¢À¶¢À ¶pñsû¹¢¸h³ »ªA¶®l¸ï. SµÅ¾¬hÐ ¢¸»p ¶¥hµÀñtûB | »ªA¶¬ ¢¸ï¶T¹ñ ¶mÀ±ÀµÃhÐ ¢¸. ¶¢lûÐï s¶mç SµhЄ»p¢¸ | D¶Tñ¼éhÐ ¢¸ ¢¸hɶm. ¶ªU¹ØòÊ¢À sûµÅ¶¥ l¸±µÀgÉ | ¶ª±¸ö s¹lû¸¶¥À ÈT¹±¸¶ªÀ. ¶ ¢¶m ¶¬»ªåtûB ||656|| (12-26) ±¸Y¹ß OµÀñlÉè¶m V¸YßqÒå. lµ¶ªï¢Ð ËÈ¢ ±¼g´ª hµk¸ ||659|| (12-29) lµÃ±¸lɶ¢ ¶pv¹±ÀµÀÊmå. ¶pñ±ÀµÀVµÜ¶mÀå ¶¥Àsû¹A ¶¢Ài´¢À | C±µgÉï q¸ñ¶må±É ¢¸»p. Ê ¢lµm¸sûµï±¼çhÐ „»p ¢¸ ||658|| (12-28) ¶ªî±µ´m ¶¢ÀËÈ¢Àhµh³ Vµ±¼hµA. »ªæhµB qÒhÉ ¶ ¢À¶®±µäÊ¢ ||657|| (12-27) ¶phµhµÀù V¸»p ¶¥Êªåò¶¨À. ¶ªî±µhµ´¥Vµ±¼hµA ¶¢À¶¢À ||660|| (12-30) sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||661|| (12-31) EhµÀïO¸åþö «¸ sûµSµ¶¢j. ¶¢Êm ¢¸.

«¸ölû¼O¸±¸´m ±ÀµÀk¸ ¶pÁ±¸ | ±ÀµÀYß sû¹Sµ sûµÀYB ¶ª±Éö. YSµhµB ¶p±¼q¸v¶m´¢À ||666|| (12-36) hµË±ÀÇÀhµ´m-Ȣö¬ïhÉ £¶¥öA. Ê¥©¸B q¸h¸yµ ¶ ¢Ã±ÀµÀ±ÀµÀÀB ||665|| (12-35) J¶¢A sûµSµ¶¢j lɤ. ¶¢À¶®¶¢Ã± ¿ ¶ªö±µÃ¶p±ÀµÃ ||668|| (12-38) ËȪ¶¢ O¸vÉ ¶¢À¶®¶¢Ã±¿. hµÀ©¸à sÀÀl¼èA ¶pñ±ÀµÀVµÜi ||667|| (12-37) ¢¸ï¶påA hµË±ÀÇÀhµh³ ¶ªOµvA. ¶¥ÀÊ¢Àí lɶ¢±¼qÕ ±ÀµÀÀlû¼ | YSµl³ £lûµöA»ªn hµ»ªî´m. ¶¢À¶¬ÑSÉñ „hµÀv £OµñÊ¢À ||664|| (12-34) n¶¥ÀÊ¢Àí Vµ ¶¢À¶®¤±Éï. ËȪ¶¢ ¶ªÅ»¨à±³ sûµ¶¢h³ ±ÀµÀY¹ | . «¸ nh¸ï»p ¶pÁ¶mB ¶pÁ¶mB | ¶ªAsûµÃ±ÀµÀ OµÀ±µÀhÉ sûµÃ¶p. ËȪ¶¢ £¶¥öA ¶pñ¶ªÃ±ÀµÀhÉ | «¸ ±ÀµÃWh¸ Vµ £Y¹ß¶mA.¶p¶¥ïh¸Ê¢À¶¢ lÉ¢¸m¸A. sñ¶®îgâA ¶ ¢À¶mÀYɶ¥ö±µ | ¶¢À¶® O¸v¹ï ¶¢À¶®O¸vÉ. VµOµÀñ±³£n¶¬h¸±µ±ÀµÀB ||663|| (12-33) ËlÇh¸ï¶¥Û lÉ¢¸ï n¶¬hÉ. hµËhÇþñ ¢¸¶må±µlû¿±ÀµÀhµ ||662|| (12-32) hÉ„»p lÉ¢¸ n±¸hµU¹ÖB.

¶¢ÀiA lûµ±Éî SµiA ¶¥Àsû¹´¢À ||671|| (12-41) Ei §ñ ¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ ¶pÁ±¸gÉ. £m¸¥¹ ±ÀÇöpY¹±ÀµÀhÉ ||670|| (12-40) ¶ªÀåh¸ ¶ªA¶pÁ¹Zh¸ ¶pÁËȨþêB. lɤ ¶¢Ã¶®hÉîþï. «¸¶¢ ±¼äOÉ ¶¢À¶mö¶må±É. v°½î±³ ¶¢Ål¼è ¶pñl¸ SµÅʬ | ËȪ¢¸sû¹Ê¢ hµk¸ v°½îB. ËȪ¶¢ O¸vÉ ¶ªm¸hµo ||669|| (12-39) sûµ¶¢O¸vÉ ¶mÅg¸A ËȪ¶¢. ¶pûv¶¥Àñi±³ m¸¶¢À l¸ölµ¥Ñ„lû¸ï±ÀµÀB ¶ªh¸ï¶ªù¶mÀå ±ÀµÀY¶¢Ã¶m¶ªï O¸¶¢Ã„¶® MA ¶mȢà lÉËÈ¢þï ¶¢À¶®lÉËÈ¢þï ¦¢¸Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB ¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñ˱ÀÇÀ n±ÀµÀh¸ ¶pñgh¸¶ªîh¸´¢À|| «¸AS¸Ë±ÀÇÀ «¸±ÀµÀÀlû¸Ë±ÀÇÀ ¶ª¶p±¼ ¢¸±¸Ë±ÀÇÀ ¶ª±¸öiîO¸Ë±ÀÇÀ s¹v¹iñ¶pÁ±µ ¶ªÀAlµË±Çþï ¶m¶¢ÀB .»ªæiA Oµ±Ði sûµÃh¸m¸A. Sµ¶mè lûµÃq¸l¼tûB hµk¸ | lµl¸i £hµåA ¶pÁh¸ñA¶¥Û.

¶ª¶TÅhµA tvö ¶pûvA G¢¸Vµ¶¢ÀAh¸ñB 2 J¶¢A 41 ¥ÑôOµ¶¢ÀAh¸ñB 37 J¶¢¶¢Ãl¼hµB C±µæ¶¢ÀAh¸ñB 2 671 || hµñ±ÀÇÃlµ¥Ñlû¸ï±ÀµÀB || ¶ªÀ±µkµ ËÈ¢¶¥ï±ÀÇÃB ¶¢±µ¶pñl¸¶m ´¢À lû¸ï¶mA MA s¹v¹ ±µÖ ¶¢ÀAfµv¹ sû¹«¸A .

VµhµÀ±¸ì¶¬ÀA iñvÑVµm¸´¢À q¸¥¹YÂÖ¶¥ ¶¢±¸uûj±¸è±µ ±ÀµÀAjA ¦¢¸A sûµYÉ || MA sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ ||672|| (13-1) JhµhÉå Oµk¼hµA lûµÃ¶p. hµ¶¢ÀÅ»¨A ¶ªA¦hµ ¶¢ñhµ´¢À ||678|| (13-7) . ¶¥±µgA ¶p±µÊ ¢À¶¥ö±¿´¢À | D±¸lû¼h¸ ËȪ¶¢ ¶mÅg¸A. ±ÀµÀ±ÀÉÀlµA lû¸±µïhÉ YSµh³ | £l¸ïhµËkǶ¢ Oºñ±ÀµÀhÉ. hµËkÇ¢¸Êmï £Ê¢Oº¶mB | Ȣö¬ïÊmå Ȣû¬h¸ËÈ¥þÛ¶¢. lɤ¶¢Ã¶®hµîþï¶ ¢ÀÀhµå¶¢À´¢À ||673|| (13-2) J¶¢¶¢Àêòsû¹¢¸ «¸ lɤ. ¶ªÀ±µkµB ¶ª ¶m±¸lû¼¶pB | ¶pñgº¶phµï ¶¢À¶®sû¹SµA. sûÑSµ¶ªö±¸Ø¶p¶ ¢±µØl¸ ||676|| (13-5) ¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ G¢¸Vµ ||677|| (13-6) Ei hµ¶ªï ¶¢VµB ¶¥Åh¸ö. sûµSµ¶¢l¼ö¶¨Àä¶ ¢Ã±ÀµÀ±ÀµÃ ||674|| (13-3) hµ±ÀµÃ hµöÊ¢À¶¨ ËÈ¢¶¥ï¶¥Û. Ȣö¬Ê ¢À¶¨ïnå V¸¶p±É ||675|| (13-4) h¸¶¢ÀÀËÈp»¬ ¶¢À¶®±¸Y.

¶ªVµ ËÈ¢¥Ñï ¶¢À¶®¶ ¢ÀÀÊm ||679|| (13-8) ¶ªAlµ±µ÷m¸±µæ ¶¢ÀAs¹±ÀµÃ. ¶p±¼hµÀ©¸à lµl¸£À hµh³ ||686|| (13-15) ¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ G¢¸Vµ . nY S¸h¸ñ ¶ªÅSµÀ°ºhµ´¢À ||682|| (13-11) J¶¢A ¶ª¶¢Ã±¸lûµ ±ÀµÀhлªåò tû±µö˱Çþø ±µïh¸hµîmÐB | ¶p±¼hµÀ©¸à YSµl¸èjñ. lɤ ¶ªÃOµåA ¶p±µA Y¶p´m ||680|| (13-9) hÓ hµ»ªî´m ¶pÁwÊm lÉ¢¸ïB. hµ¶mî¶m«ÕÖ ¶ª¶¢Ã»¬hÓ | lµlµhµÀ«Õå swA ËVǶ¢. OµÅh¸ö ¶ ¢Àñ¼åA ¶¢À¾¬¶¢À±Àô¢À | C±µúg¸A VµOµñhµÀB hµ«¸ïB.n±¼ögÑä„i ¶¢À¶¢ÀhÉö¶m. ¶ml¿ ¶pÁx¶m ¶¢Ã»ªæhµB | ¶ª Vµ ËÈ¢¶¥ï ¶ªå¶p ʪåÊp. hµö±ÀµÃ Vµ OµÀv¶m¶mç¶m ||685|| (13-14) ¶¢Àhµå¶ªå h³ q¸ñ¶pïh¸A ¶ª±µöA. ¶pñhµï°µA q¸ñ¶¬ VµgºâO¸ ||683|| (13-12) lɶ¢ÁýVµ ||684|| (13-13) ±ÀµÀh¸êò±µæþïhÉ hµö±ÀµÃ sûµÃ¶p. ±¸Y¹ï¶p ¶¬±µgɶm Vµ | YS¸¶¢À ¶ªlµï¶ªå¶pʪ. ¶pÁ¶¨ê lûµÃq¸S¼é hµ±µêËgÇB ||681|| (13-10) n±¸¶®±Ó ±ÀµÀh¸¶®±Ó.

hµ¶¢ Y¹ß¶mA sûµ£¶¨ïi ||696|| (13-25) ¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ G¢¸Vµ ||697|| (13-26) Ei lµh¸ö hµ±ÀÇñÉç¤. ¶¬hµ¶¥hµÀñsvA sv¹h³ ||688|| (13-17) «Ò„»p ËÈ¢¶¥ï¶ªåhÐ Y¹ß¶mA. sûµ¢¸´m sûµÀ£ sûµ£¶¨ïi ||694|| (13-23) ËÈ¢¶¥ï ¶¢±µï hµö±ÀµÃ ±ÀµÀ¶¥Û ¶¢ ±Ð„¶ªîhÐå„tû¢¸cºÛhµB ||695|| (13-24) hµA ¶pñ±ÀµÀV¸Ü£À ¶ªA»ªËlÇþèþï.||687|| (13-16) hµhÐ ¶¢Ê¢ñ ¶mÅqÒ ±¸Yï. ±ÀµÀk¸Qv»¨hµA ¶¢ ±µA | . ¶ªUØ£VµÀïi O¸±µOµ´¢À ||689|| (13-18) lɶ¢ÁýVµ ||690|| (13-19) ¶ªöËvÇþê±µ¶¬Ñtû±³ ¶mŶphÉ. Y¶mî lÉ¢¸ l¼ö¶¢¶ªöhµB ||693|| (13-22) «¸¶¢±¼äOÐ m¸¶¢À ¶¢À¶mÀ±³. ¶¢À£sûµñA¶¥ï ¶mïY¶mîn | CËhÇþñ¶¢ Vµ nYA ±¸YïA. ¶ªöA ±¸YïA q¸ñ¶pùþïhÉ sûµ¢¸´m ||691|| (13-20) ¶¬h¸ö ±¼¶pÁ¹¶m ¶ª×whµA. hµ¶¢ hµhµñ sûµ£¶¨ïi ||692|| (13-21) ¶¢ÀÅhµ¶¥Û sûµÃ±ÀµÀB ¶ª¶¢Ãêò¶pï. ¶¢Ê¢ñ n±¼ög䶢öm¶ªB | ¶¢ÀÊ¢Àhµï¶¬£Ài q¸ñYßB.

¶ªÀ±µkµB °µiñ±ÀµÀ±µøsûµB ||699|| (13-28) ¶ªÃ±¸ïYݶmî ¶ª¶¢Ã«¸lµï. «¸¶¢ ±¼äOÉ ¶¢À¶mö¶må±É. ¶ªÀ±µkµ-ËÈ¢¶¥ï±ÀÇÃB ¶¢±µ¶pñl¸¶mA m¸¶ ¢À hµñ±ÀÇÃlµ¥Ñ„lû¸ï±ÀµÀB ¶ªh¸ï¶ªù¶mÀå ±ÀµÀY¶¢Ã¶m¶ªï O¸¶¢Ã„¶® MA ¶mȢà lÉËÈ¢þï ¶¢À¶®lÉËÈ¢þï ¦¢¸Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB ¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñ˱ÀÇÀ n±ÀµÀh¸ ¶pñgh¸¶ªîh¸´¢À|| «¸AS¸Ë±ÀÇÀ «¸±ÀµÀÀlû¸Ë±ÀÇÀ ¶ª¶p±¼ ¢¸±¸Ë±ÀÇÀ ¶ª±¸öiîO¸Ë±ÀÇÀ §ñ¶¢À¶®iñ¶pÁ±µ ¶ªÀAlµË±Çþï §ñ£l¸ï˱ÀÇÀ ¶m¶¢ÀB ¶ª¶TÅhµA Oµlµ¡ ¶pûvA . «¸¶¢±¼ä±µí£h¸ ¶ ¢À¶mÀB «¸¶¢±¼ä±µí£h¸ ¶¢À¶mÀB|| O½ôA MA ||700|| (13-29) Ei §ñ ¶¢Ã±µÖgÉâ±ÀµÀ¶pÁ±¸gÉ.ssûµÃ¢¸¶må±¼úh¸ ¶ªlÐï. lɤ¶¢Ã¶¬hÉïþî. sûµO¸åþï h¸sû¹ï¶ ¢Àtû¶¨Ààh¸ ||698|| (13-27) J¶¢A lÉ¢¸ï ¶¢±µA vs¹èþö.

G¢¸Vµ¶¢ÀAh¸ñB 6 J¶¢A 29 ¥ÑôOµ¶¢ÀAh¸ñB 16 J¶¢¶¢Ãl¼hµB 700 C±µæ¶ ¢ÀAh¸ñB 7 .

V¸¶p Y¹ï nB¶ªöÊm¶m Vµ | ¦±µÊ¥«¸ö¶®| MA q¸ñV¸ïA ±µ°µ ¶pñjV¸ïA Vµ. Sµl¼o VµOºñg½ hµk¸ | ¶¥AQg½ V¸»po s¹g sûµÀ¶¥ÀAf½ ¶p±¼¶T¹±ÀµÀÀlû¸ | ¶¬Ålµ±ÀµÃ±ÀµÀ ¶m¶ ¢ÀB| MA ¶¥Ãvɶm q¸»¬mÐ lÉ£. q¸»¬ PfÉضm V¸AtOÉ | ¶TAd¹¶ªöÊm¶m ¶mB q¸»¬. Ghµå±µ«¸ïA hµkɶ¥ö±¼ | ¦P¹Ë±ÀÇÀ ¶¢¶¨d³| MA «Õ¶¢Ãïn ±ÀµÃn ±µÃq¸gº. ËhÇþñvÑOÉï £Vµ±µAihÉ ±ÀµÃnV¸hµïAhµ ÈT¹±¸gº.|| Ghµå±¸ASµ´¢À || ¶¬Ålµ±ÀµÃm¸ï¶ªB MA PfºØo ¶¥Ãwo ÈTÀ±¸. ËhDZµ«¸î´m ±µ°µ ¶ª±µöhµB | Êmhµñhµñ±ÀµÃ±ÀµÀ ¢Ó¶¨d³| MA ¶ª±µö¶ªö±µÃÊp ¶ª±ÉöÊ¥ ¶ª±µö ¶¥Oºå ¶ª¶¢ÀnöhÉ | sûµ±ÀÉÀsûµï«¸åò»¬mÐ lÉ£ lµÀ±ÉØ lÉ£ . VµAfºOÉ ±µ°µ lµ°ºgÉ | sû¹ñ¶¢ÀgÉm¸hµî ¶¥Ãv¶ªï. ËhÇB ±µ°¸«¸î´m hµk¸ sûµÀ¶¢A | Oµ¶¢V¸±ÀµÀ ¶¬ÀA| MA PfµØ ¶¥Ãv Sµl¸ l¿n ±ÀµÃn V¸«¸ågº hÉAtOÉ | Oµ±µ ¶pvô¶¢ ¶ªA¾Tn.

¶mȢöªÀåhÉ| | C«¸åò±ÀµÀ ¶pûd³| sûµÃ±µÀí¶¢¶ªÀù¶¢±Ð£Ài l¼S¼öÈ¢ÃOµB || lû¸ï¶mA £lµÀïl¸ç¶¢À ¶ª¶¢À ¶pñsû¹A ¶¢ÀÅSµ ¶pi ¶ªÖAlµ»ªæh¸A uû¶¨g¸A Oµm¸ïtûB Oµ±µ¢¸v PÉd £v¶ªlµè«¸åtû ±¸Êª£h¸A | ¶¬ÌȪýå ¶¥ÛOµñ Sµl¸»ª PÉd £¦P¹A-¥¹Û¶pA SµÀgA hµ±µÝoA tsû¹ñg¸ ¶¢À¶mv¹iîO¸A ¶¥¦lûµ±¸A lµÀ±¸ØA iñÊmh¸ñA sûµYÉ|| ¶pcÛ¶pÁ¹Y vA ¶pÅk¼¢¸ïhµîÊm SµAlûµA Oµvê±ÀµÀ£À ¶¬A DO¸¥¹hµîÊm ¶pÁ¶¨êA Oµvê±ÀµÃ£À ±ÀµÀA ¢¸±ÀµÀ¢¸ïhµîÊm lûµÃ¶pA Oµvê±ÀµÃ£À ±µA CS¸éþïhµîÊm l¿¶pA Oµvê±ÀµÃ£À ¶¢A C¶¢ÀÅh¸hµîÊm C¶¢ÀÅhµA Oµvê±ÀµÃ£À ¶ªA ¶ª±¸öhµîÊm ¶ª¶¢À«Òå¶pV¸±µ ´m Oµvê±ÀµÃ£À CA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ yµA KA ¾¬ñA O½ôA .

¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ DA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¶¬A KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ EA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ FA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¶ªA KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ GA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¶¨A KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ HA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¶¥A KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ sÀÀA KA ¾¬ñA O½ôA ¶¢AKA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ sÀÀ¹A KA ¾¬ñA O½ôA vA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ vÀA KA ¾¬ñA O½ôA ±µA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ vÃA KA ¾¬ñA O½ôA ±ÀµÀA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ JA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¶¢ÀA KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ KA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ sûµA KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ MA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ sA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ NA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¶pûA KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ CA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¶pA KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ .

CB KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¶mA KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ OµA KA ¾¬ñA O½ôA lûµA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ PA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ lµA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ SµA KA ¾¬ñA O½ôA kµA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶TA KA ¾¬ñA O½ôA hµA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ UA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ gA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ VµA KA ¾¬ñA O½ôA fûµA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ VûµA KA ¾¬ñA O½ôA fµA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ YA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ eµA KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶±bA KA ¾¬ñA O½ôA dA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ cA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ cA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ dA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¶±bA KA ¾¬ñA O½ôA ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ eµA KA ¾¬ñA O½ôA YA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ fµA KA ¾¬ñA O½ôA VûµA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ fûµA KA ¾¬ñA O½ôA VµA KA ¾¬ñA O½ôA .

V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ gA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ UA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ hµA KA ¾¬ñA O½ôA ¶TA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ kµA KA ¾¬ñA O½ôA SµA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ lµA KA ¾¬ñA O½ôA PA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ lûµA KA ¾¬ñA O½ôA OµA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶mA KA ¾¬ñA O½ôA CB KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶pA KA ¾¬ñA O½ôA CA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶pûA KA ¾¬ñA O½ôA NA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ sA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ MA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ sûµA KA ¾¬ñA O½ôA KA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶¢ÀA KA ¾¬ñA O½ôA JA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ±ÀµÀA KA ¾¬ñA vÃA KA ¾¬ñA O½ôA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ £VÉÛ vÀA KA ¾¬ñA O½ôA ±µA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ sÀÀ¹A KA ¾¬ñA O½ôA vA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ .

¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶¢A KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶¥A KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶¨A KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶ªA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ¶¬A KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ yµA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ °µA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ sÀÀA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ HA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ GA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ FA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ EA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ DA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ CA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶ ¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ (CA DA EA FA GA HA sÀÀA vÀA vÃA JA KA MA NA CA CB KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ OµA PA SµA ¶TA UA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ VµA VûµA YA ¶±bA cA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ dA eµA fµA fûµA gA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ hµA kµA lµA lûµA ¶mA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ .

ʪʢ ¶ ¢À¶® O¸zO¸A . ¶ª±¸öAUØ sûµÃ©¸¶¢Åh¸´¢À | ov¹¶¥î lµÀïi¶¢Ã¶ªï q¸lµ lµ¶¥O¸A. ¶¥AU×A ¶ª¶mçlûµjA OµË±Ç»ªåò¶m±ÀµÀm¸A.¶pA ¶pûA sA sûµA ¶¢ÀA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ±ÀµÀA ±µA vA ¶¢A ¶¥A ¶¨A ¶ªA ¶¬A yµA °µA KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ ) (108 ¶¢Ã±µÀô) ¶¬Ålµ±ÀµÃm¸ï¶ªB KA ¶¬Ålµ±ÀµÃ±ÀµÀ ¶m¶¢ÀB ¾¬ñA ¦±µÊª «¸ö¶® O½ôA ¦P¹Ë±ÀÇÀ ¶¢¶¨d³ V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ Oµ¶¢V¸±ÀµÀ ¶¬ÀA £VÉÛ Êmhµñhµñ±ÀµÃ±ÀµÀ ¢Ó¶¨d³ KA ¾¬ñA O½ôA V¸¶¢ÀÀAf¸Ë±ÀÇÀ £VÉÛ C«¸åò±ÀµÀ ¶pûd³ sûµÃ±µÀí¶¢¶ªÀù¶¢±Ð£Ài l¼S¼öÈ ¢ÃOµB || lû¸ï¶mA PfµØA VµOµñ Sµlɶ¨À V¸¶p ¶p±¼¶T¹A. ¶¥ÃvA sûµÀ¶¥Àg½âA ¦±µB.

¶Tm¸¶må£v¶ªh³ §h¸A¶¥À hµÀvï ¶pñsû¹A | SÓ±¿ lɶ¬ ¶ª¶¢ÀÀlµí¢¸A. Sµlɶ¨À OµÀw¶¥A. Vµ±µî YvYA. lµgâA ¶¥Oºå¶¢À»ªA Vµ.¶¥À¶¢Ãíl¼ËlÇh¸ï±¼çoA|| vA ¶pÅk¼¢¸ïhµîÊm SµAlûµA Oµvê±ÀµÀ£À ¶¬A DO¸¥¹hµîÊm ¶pÁ¶¨êA Oµvê±ÀµÃ£À ±ÀµÀA ¢¸±ÀµÀ¢¸ïhµîÊm lûµÃ¶pA Oµvê±ÀµÃ£À ±µA CS¸éþïhµîÊm l¿¶pA Oµvê±ÀµÃ£À ¶¢A C¶¢ÀÅh¸hµîÊm C¶¢ÀÅhµA Oµvê±ÀµÃ£À ¶ªA ¶ª±¸öhµîÊm ¶ª¶¢À«Òå¶pV¸±µ´m Oµvê±ÀµÃ£À . ¶¬«¸åËsÇþݱ³ lûµlµjA. ʪʢ ËȪ±¼sûµ¶¢À±¼ço´¢À E¶¬. ¶¬AhµÀA ¶¢ÀlûµÀA ËOÇdsûµ´¢À|| MA C°µ¶ªñO³ ¶p±µ¶¥ÀA. ¶ª±µ¶ªöj¶ ¢À¶mÀsûµYÉ. ¶¢À¶® ¶pÁ¹±¸ö¶¢Àhµñ. ¶plµîA lûµ¶mÀB OµÀgºâO¸A. ¶Tg¸àA ¶ªÀ±¸sû¹Y¶m´¢À | ¶¥ÃvA. ¶¬ÌȪýåB ¶pñ¶ªm¸é¶mm¸A. q¸¶¥ ¶ªÀlµ±µ÷Êm Vµ lµlûµjA.±ÀµÃ¶¢À«Õåhµùþö»phÉ ¶¬±Ó Oµ¶¢ÀvYÑ. VµOµñA lûµ¶mÀB«¸±ÀµÀOµA. iñYSµh¸¶ ¢Ãlû¸±µsûµÃh¸A. ¶¢À¶®v°½îA ¶ª±ÐY»ªæh¸A || ¶Tg¸à ¶¥Ãv ¶¬v¹n ¶¥AP ¶¢ÀÀ¶ªvÉ.

lɤ ¢¸¶¢À ¶¬¶ªå¶¢ÀÀ¶m Y¶p nÊ¢lµ¶m S¸£AVµ¶¢vǶmÀ SµÀ¶®ïi SµÀ¶¬ï SоpåòhµöA SµÅ¶¬g¸¶ªîhµÖýÅhµA Y¶pA | »ªl¼è±µí¶¢hµÀ Ê¢À lÉ£ hµöhµêò«¸l¸´m ¶ ¢Àʬ¶¥ö±¼ || Ei ¶ªAq¸ñ±µæþï Y¶pAlÉ¢¸ï Oµ±¸±µ£AlÉ nÊ ¢lµ±ÀÉÀh³ .

n±ÀµÀh¸B ¶pñgh¸B ¶ªîh¸A ||1|| ±Ól¸ñ˱ÀÇÀ ¶mȢà nh¸ï˱ÀÇÀ. «¸±¸Ë±ÀÇÀ ¶ª±µö O¸±¼ËgÇþï | P¹ïËhÇþï. ¦¢¸Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB| ¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñ˱ÀÇÀ. £¶¨Àä-¶ ¢Ã±ÀÉÀi ¶¥tèh¸ | ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||6|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. ¶ªÀP¹Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB ||2|| Oµy¹ïËgÇþï ¶pñgh¸A ¶¢ÅËlÇþèþï. hµËkǶ¢ OµÅ©¸ä˱ÀÇÀ. ¶mh¸¶ªåËȪþï ¶mÈ ¢Ã ¶m¶¢ÀB | ¶mȢà YSµhµêòi©¸à˱ÀÇÀ lÉËÈ¢þï OµÅËhÇþï ¶mȢà ¶m¶¢ÀB ||5|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. ¶¥ ±¸öËgÇþï hÉ ¶mȢà ¶m¶¢ÀB ||3|| lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ lµÀ±µØ q¸±¸Ë±ÀÇÀ. lûµÃ¶ ¢Ãñ˱ÀÇÀ ¶ªhµhµA¶m¶¢ÀB ||4|| Ci«Õ¶¢Ãïi-±Ól¸ñ˱ÀÇÀ. ¶¢À¶®lÉËÈ¢þï. SÓ˱Çþï lû¸ËhÇþñþï ¶mȢà ¶m¶¢ÀB | YÑïh¸ùþé˱ÀÇÀ VɶmÀç ±µÃ»pËgÇþï.|| hµAhÐñOµåA lɤ ¶ªÃOµåA || ¶mȢà lÉËÈ¢þï. »ªËlÇþèþï OµÀ±Ðî ¶mȢà ¶m¶¢ÀB | ËÈm±³ sÀÀËhÇþï sûµÃsûµÅh¸A vÌ°Çþî. VÉhµÊm-hµïtû- .

sÀl¼è ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸ ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||8|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. Vû¸±ÀµÃ ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸| | ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||11|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.lû¿±ÀµÀhÉ | ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||7|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. nl¸ñ ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||9|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. hµÅ©¸ä ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸|| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ . °µÀlû¸ ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸|| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||10|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. ¶¥Oºå ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸| | ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||12|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.

°¸nå ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸|| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||14|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||13|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. O¸nå ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸ | ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||19|| . ¶¥ñl¸è ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||18|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. vY¹Ý ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸|| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï¶mȢà ¶m¶¢ÀB ||16|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. ¥¹nå ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸|| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||17|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. Y¹i ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸|| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||15|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.

¶¢ÃhµÅ ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||25|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. v°½î ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸ ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||20|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. sû¹ñnå ±µÃÊpg . hµÀ»¨à ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||24|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. ¶¢Åiå ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸|| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||21|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. ¶ªîýÅi ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||22|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À. lµ±ÀµÃ ±µÃÊpg ¶ªA»ªæh¸| ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||23|| ±ÀµÃlɤ ¶ª±µö sûµÃhɶ¨À.

¶¥ÀsûµÊ¬hµÀ ±¿¶¥ö±¿ ¶¥Àsû¹n sûµl¸ñgº. Ctû¶¬¶mÀå V¸¶plµB ||29|| ±ÀµÃ «¸¶¢ÀêòhµA VÐlµçhµ ËlÇhµï h¸»pËhÇB C«¸îtû ±¿¥¹ Vµ ¶ªÀ˱DZ³ ¶m¶¢À¶¥ïhÉ | ±ÀµÃ Vµ ¶ªîýÅh¸ hµh³ °µgÊ¢À¶¢ ¶¬nå ¶mB ¶ª±¸ö¶plÐ sûµOºå £¶m¶¢Àñ ¶¢Àñ¼åtûB ||30|| . l¼Êm¶¨À ʪ£h¸ | Oµ±ÐhµÀ «¸ ¶mB.¶ªA»ªæh¸ | ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||26|| Ençò±ÀµÃg¸A Clû¼©¸àjñ sûµÃh¸m¸A V¸Qvɶ¨À ±ÀµÃ | sûµÃhɶ¨À ¶ªhµhµA hµËȪþï. ¢¸ï»på lÉËÈ¢þï ¶mȢà ¶m¶¢ÀB ||27|| Wi ±µÃÊpg ±ÀµÃ OµÅhµùþé´¢À. ¶pÁ¹±µö ¶¢Àuû¶¨à ¶ªA¶¥ñ±ÀµÃh³ hµk¸ ¶ªÀ±É´m-lÉñg. Jhµl³ ¢¸ï¶pï »ªæh¸ YSµh³ | ¶m¶¢À¶ªåËȪþï ¶m¶¢À¶ªåËȪþï¶m¶ ¢À¶ªåËȪþï ¶mȢöm¶¢ÀB ||28|| ¶ªÀåh¸ ¶ªÀ˱ÇB.

VµAfºO¸±ÀµÃ ¶ªåþö±ÀÇÃl¼h¸B | JhÉ©¸A ¶pñOµÅiA sñ¶¬î´m. »ªåòSµÀg¸ ¶p±µÊ ¢À¶¥ö±¿| v°¸ï v°µï ¶ªö±µÃq¸ «¸. ±ÀµÀk¸¶¢ hµêòghµ¶ªï Ê¢À ||2|| sÀÀ»¨ ±µÀ¢¸Vµ ElµA ±µ¶¬¶ªïA ¶p±µ¶¢À. ¢¸ï¶pï OµÅhµùþéA ¶ ¢ï¶¢»ªæh¸ ||4|| . ¶ªö±µÃ¶pA ±ÀÉÀ¶m Vµ l¼öY | £l¼m¸ sÃñ»¬ ¶ªOµvA.|| ±µ¶¬¶ªï hµñ±ÀµÀA || q¸ñlû¸nOµ ±µ¶¬¶ªïA C¶ªï §ñ ¶ª¶p嶥j ±µ¶¬¶ªï hµñ±ÀµÀ¶ªï| m¸±¸±ÀµÀg sÀÀ»¨B | C¶mÀ¶¨Àà´p VûµAlµB | §ñ ¶¢À¶®O¸¡ ¶¢À¶®v°½î ¶ ¢À¶®¶ª±µ¶ªöj| ±ÀµÀkÐOµå ¶pûv¹ ¢¸¶pï±Éæ YÊp £n±ÀÇÃSµB || ±¸YÑ¢¸Vµ sûµSµ¶¢¶m鶢h¸±¸ Ê¢À. ¶¢Àm¸PÉï±ÀµÀA ¶pñVµ°µhÉ | sûµOÐ循i ¶m Ê¢À OºAcºÛhµå¢¸ ¢¸VµïA ¶m±¸lû¼¶p ||3|| ¶ª±µö «¸ïl¸ï ¶¢À¶®v°½î. ¶pñlû¸¶mA ¶ ¢OµÀå ¶¢À±µú»ª ||1|| D±¸lûµïA ±ÀµÀ¶mî±ÀµÃ lÉ¢¸ïB.

hµ¶på O¸cÛ¶m sûµÃ¶¨g¸ | ¶¥Ã¶mïA hµlµQvA ʪö¶m. lµA©¸àòUºÖhµ ¶¢ ±¸¶mm¸ | £¥¹vvÑVµm¸ m¸±¿. ssûµÃ¶¢ hµ¶mÀ ¶ ¢Àlûµï¶¢Ã ||8|| PfµØq¸hµñ¦±µB PÉËdDZ³. h¸¶¢À¾ª ¶pñ¶ ¢ÀlÐhµå¶¢Ã | m¸¶¢À Oµ±µî Vµ Ê¢À ¶¢Ãhµ±³. CvAOµÅhµ VµhµÀ±µÀíY¹ | OµsAlûµ¶®±µA ¦±µ«¸. ¶pÁ¹±µ±ÀµÃ¶ ¢Ã¶ª hÉY«¸ ||6|| ¶¥Ã¶mïA hµlµQvA vÑOµA.¶¢ÃhµÀvÀUØA Sµl¸A PÉdA. tsû¹ñg¸ »¬ ¦±µB¶ªñYA ||9|| «¸ qÒñ¢¸Vµ ¶¢À¶®v°½A. £vÑOµï ¶p±µÊ ¢À¶¥ö±¿ | ssû¹±µ ¶p±µ¶¢ÀA ±µÃ¶pA. lÉ»¬ hµÀsûµïA ¶mȢöm¶¢ÀB ||10|| h¸A qÒñ¢¸Vµ ¶¢À¶®v°½îB. hµ¶¢À«¸ Oɶ ¢vɶm »¬ ||7|| «¸ tûm¸écÛ¶m ¶ªAO¸¥¹. q¸¶m q¸hµñA Vµ tsûµñj m¸SµA wAUØA Vµ ±ÀÇÃnA Vµ. tsûµñj ¶mŶp ¶¢Àñµèn ||5|| hµ¶påO¸cÛ¶m ¶¢±¸äsû¹. h¸¶¢À¾ªA ¶pñ¶ .

±ÀµÃn Oµ±¸îgº h¸n hÉ ||11|| ¶¢À¶®¶¢Ã±ÀµÃ ¶¢À¶®O¸¡. ¶pñi q¸l¸ïn Oµ±µîtûB | JtûB Oµ±¸îgº hÉU¹ßh¸ö. sû¹±µj ¢¸O³ ¶ª±µ¶ªöj | D±¸ï s¹ñ¾¬î O¸¶¢ÀlûɶmÀ±³. ±ÀÇÃlû¿hÉ «Ò¶¥ÀéhÉ ¶ªÀPA ||13|| h¸£ÀhµÀïO¸åþö ¶¢À¶®v°½îB.¢ÀlÐhµå¶¢ÃA | lµl¸£À hµ¶¢ m¸¶¢Ãn. £ÀkµÀÊm . O¸yµ±¸iñ±µÀç±µhµï±ÀµÃ ||12|| E¶¢Ãn hµ¶¢ m¸¶¢Ãn. Ê¢lµSµ±¸íVµ lû¿¶¥ö±¿ ||16|| ClûТ¸Vµ ¶¢À¶®v°½î±³. ¤g¸ ¶pÁ¶ªåOµ lû¸±¼g½ | «¸ ssûµÃ¶¢ ¶¢±¸ m¸±¿. ¶ªö±µÃ¶p ¶ ¢À¶p±µA ¶mŶp | ¶ªh¸åþöPÉïm¸i ¶¥ÀlÉè¶m. ¶¢À¶®O¸¡A ¶ª±µ¶ªöjA | ±ÀµÀÀ¢¸A Y¶m±ÀµÀh¸ lÉ¢Óï. SµÀgÉÊmAlµÀ ¶pñsûµA lµlÓ ||14|| C°µ¶¢Ãv¹A OµÀ¶¥lûµ±¸. m¸¶¢Ã¶mïËȪþï Vµ «¸ lµlÓ ||15|| ¶¢À¶®£l¸ï ¶¢À¶®¢¸g½. ¶¢À¶®¶¢Ã± ¿ °µÀlû¸ hµÅq¸ | nl¸ñ hµÅ©¸ä ËVÇOµ¤±¸.

¶ ¢À¶®O¸¡ »ªh¸A »ªåò±ÀµÀA ||21|| ¶ª ±µÀlµñB ¶¥AOµ±µB «¸ægÀB. hµ±ÀÇñµ»p ¶ ¢l¸£ÀhÉ ||23|| . OµÅ¶¨äA Vµ ¶pÁ±µÀ¶¨A ¶mŶp | Y¶m±ÀµÃ¶¢Ã¶ª m¸¶¢Ãn. «¸ù ¾ªåò sû¹©¸ °µ±¸¶ªö±¸ ||22|| ¶ª±µ¶ªöj »ªåò±ÀµÀA SÓ±¿A. m¸¶¢Ãn Vµ ¶¢l¸£À hÉ ||20|| ovOµAeµA ±µOµås¹¶¬ÀA. h¸ï¶¬ ¶¢Ãh¸ Vµ h¸A »ªåò±ÀµÀA ||19|| ¶¢À¶®O¸¡ sû¹±µj Vµ. ¶ª¶ª±µÝ £ÀkµÀ¶mA ¶ªö±ÀµÀA | »¬±µgïSµ±Óí ±µÀW±Ó. ¾ªåò¶pÁA«Õ Oµ¶ ¢Àv¹¶ªmÓ ||18|| sñ¶¬î´m £lûÉ £±µcÉÛ i.«¸ö¶mÀ±µÃ¶phµB ||17|| EhµÀïO¸åþö hÉ ¶¢À¶®v°½îB. Oµ¶p±¿ç Vµ iñvÑVµ¶mB| hµñ±Àà £l¸ï O¸¶¢ÀlûɶmÀB. lû¸hµ ±¼h¸ï¶¬ hµA ¶m±µA | §ñB ¶plÉî Oµ¶¢ÀvÉ v°½î. £ÀlûµÀÊm ¶ªÅYhµB ¶ª¶¬ | Jhµ±ÀÇà ±µ»p ±µÃq¸gº. Ê¥öh¸AUØA VµAlµñÊ¥P±µA | Y¶m±ÀµÃ¶¢Ã¶ª ¶pÁ±µÀ¶¨A.

YSµh¸æþù¶¢ ±µYASµ¶¢ÀA ||28|| ¶pÁqÒ¶¨ q¸v±ÀµÃ¶¢Ã¶ª. Êmhµ±Éhµl¼ölÐ Ym¸B ||25|| sñ¶¬îgÉ ¶pñlµlÓ ¶pjéA. ¶ª±µö¶ªhµåþö¶ ¢À±Àö¥ö±¿| .£¶¨ÀäB OµÅ©Òä ¶¬Å¾¨OÉ¥Ñ. ¶pÁ±µÀ¶¨hµöA ¶pñÊpl¼±É | Vµ°µÀ¶¨îAhÐ ¶mÀ¶p¶ªïAi. ¢¸¶ªÀlɢРYm¸±µç¶mB | G¶¢Ã SÓ±¿ ¶ªj VµAf½. ¶ªålÓر¸ï ¶ª¶¬ ¤±µï¢¸´m ||27|| CAfµ¶¢ÀlûÉï ¶pñlû¸m¸l¼. O¸±µïY¹hµ ¶ ¢ÀsûµÃ¶mŶp | ¶¢À¶®sûµÃh¸hµîOµA ¶ª±µöA. hµvô°¸îþï ¶ª¶¬ Oɶ¥¶¢B | ¶ªAY¶®±µ YSµhµù±µöA. £ ±¼AcÑÛA„fµ ¶¢ÀaY¶mh³ | tsûÉlµ sûµSµ¢¸´m ±µÀlµñ. ¶ª¶¬ SÓ±¸ï ¶ ¢Àʬ¶¥ö±µB ||29|| ¶¢À¶®v°½î ±µî¶®±¸Y. ¶ªÀAlµ±¿ ¶ªÀsûµS¸ ¦ ¢¸ ||24|| J¶¢A ±ÀµÀÀ¶¢hµ±ÀµÀB ¶ªlµïB. ¢¸¶ªÀlÉ ¢¸±ÀµÀ Vµ ¦ñ±ÀµÀA ||26|| ¶ªö±µ±ÀµÃ ¶ª¶¬ ¶ªAsûµÃ±ÀµÀ. ¶¢À¶®v°½ ±µéýŶp hµñ±ÀÃA | ±µÀl¸ñ±ÀµÀ SÓ±¿A ¶¢±µl¸A.

m¸¶¢Ãé m¸Êmï¶mOɶmWh³ ||31|| Ei §ñ ¶¢Ã±µÖAfɱÀµÀ ¶pÁ±¸gÉ q¸ñlû¸nOµ ±µ¶¬¶ªïA .n±¸O¸±¸ Vµ «¸O¸±¸. ËȪ¶¢ m¸m¸tû lû¸¶msûµÅh³ ||30|| m¸¶¢ÃAhµË±Ç±¼é ±µÃËÈpþ喝.

sûµl¸ñ sûµSµ¶ ¢j±µïhÉ ||1|| ±ÀÇÃSµnl¸ñ ¶¬±É±µÀO¸å. lµ¶¥q¸l¸cݶm ¶pñsû¹ | £¥¹v±ÀµÃ ±¸Y¶¢Ãm¸. ¶¢À¶®O¸¡ hµÈ ¢ÃSµÀg¸ | ¶¢ÀlûµÀËOÇdsûµ m¸¥¹±µæA. ¶pÁ¹Y¹ Oµ±µÀå . ¶ ¢À¶®O¸¡ lµÀ±µhµï±ÀµÃ | D±¸lû¼h¸ ¶¢§ OµÀ±¸ïh³. «¸ ¶pñi©¸á ¶ ¢À¶®¦ñ±ÀµÀB ||4|| PfµØ s¹g Sµl¸ ¶¥Ãv. ¶¥AP VµOµñ sûµÀ¶¥ÀAf½ sûµÅh³ | ¶p±¼¶TA O¸±µÀîOµA §±µøA. ±ÀµÃA hµÀ©¸à¢¸AsÀY¹¶ª¶mB ||2|| lµ¶¥¶¢O¸åò lµ¶¥sûµÀY¹. uû¶¢À ±µÃq¸»p sûµÃ£À¶p | ±µÃ¶p «Õsû¹Sµï O¸Ajm¸A. n¥ÑÛþïhµ lµÀñlû¼±µA lµlûÓ ||5|| J©¸ «¸ ËÈ¢¶¨ä¤ ¶¢Ã±ÀµÃ. iñA¶¥vÑôVµ¶m ¶ ¢Ãv±ÀµÃ ||3|| ¶ªÀë±µlµç¶¥¶m lµA©¸àò «¸.|| ËÈ¢OµÅiOµ ±µ¶¬¶ªïA || sÀÀ»¨±µÀ¢¸Vµ MA iñSµÀg¸ h¸¶¢À¾ª lɤ. «¸iåþöO½ ±ÀµÃ iñlûÐl¼h¸ | «¸ ¶¥±¸ö VµgºâO¸ lµÀ±¸Ø.

D±ÀµÀÀËlûÇB Oµ¶¢Àv¹¶ªm¸A ||12|| . Whµñ¶¢Ãv¹ïAs±µ £sûµÃ¶¨g¸ | Wh¸ñ¶mÀvɶpm¸ O¸Ai. ov YAÈT¹±µÀ ±µÀ¶mîl¸ ||8|| ¶ªÀWhµñ Y¶Tm¸. s¹gÑ„»ªB OµÀw¶¥A Sµl¸ | VµOµñA iñ¶¥ÃvA ¶p±µ¶¥ÀB. «¸ ¶ª¶¬¶ªñ sûµÀY¹ ¶ªj | D±ÀµÀÀlû¸¶mïhµñ ¶¢°µïAhÉ. «¸°¸¶m¶¨¶ ¢À±¼ço ||7|| Ê¥öh¸¶mm¸ ovsûµÀY¹. ±µÃ¶p «Õsû¹Sµï ¥¹wo ||9|| C©¸àlµ¶¥ sûµÀY¹ ¶pÁ¹Y¹ï. ±ÀµÃ£±µÃíh¸ £Àhµ ¶pñsû¹ | iñSµÀg¸ «¸ ¶¢À¶®v°½îB. ¶¥APÑ ¶TAd¹ Vµ q¸¶¥OµB ||11|| ¶¥Oºå±µçAfµ¶¥Û±µî V¸¶pA. lµ°ºg¸lûµB Oµ±µOµñ¶¢Ãh³ ||10|| C°µ¶¢Ãv¹ Vµ Oµ¶¢ÀvA. ¶ªÀÊ¥öhµ ¶ªå¶m ¶ ¢ÀAfµv¹ | ±µOµå ¶¢Àlû¸ï ±µOµåq¸l¸.¶¥Û±¸Vµ±µA ||6|| ¶ª±µö lɶ¢ ¶¥±¿±ÉsûÑï. q¸¶m q¸hµñA Oµ¶¢ÀgâvÀB | CvAOµÅhµ sûµÀY¹ Ê¢Àtû±³.

¶pŶ¨áhÐ £ÀkµÀ¶mhµñ±ÀµÀA ||18|| £±¼AWB ¶ªö±µ±ÀµÃ ¶¢ÀlûÉï. ¶ª lÉ¢¸¶mA ¶pñsûµÀ±µíÊ¢h³ ||13|| SÓ±¿ lɶ®h³ ¶ª¶¢ÀÀlµÃíh¸. ¶pÅkµS¸«¸A n¥¹¶ ¢À±ÀµÀ ||17|| ¶¢À¶®v°½î ±µïl¸ ¶pÁ¹Y¹ï. ¶¥ÀAsû¹¶ªÀ±µ ns±¼úg½ ||16|| EhµÀïO¸ån ¶ªö±µÃq¸gº. ¶¢Àñ¿åm¸A hµ¶¢ q¸±¼è¶¢ Gq¸¶ªm¸A YSµm¸îhµÀB. ¶ ¢À¶®O¸¡ ¶ª±µ¶ªöj | lµ°ºgÑhµå±µ±ÀÇÃB ¶pÁ¹YÉï. ±ÀµÃ ¶ªËhÇþöOµ SµÀg¸¶¥ñ±ÀµÃ | «¸°¸h³ ¶ª±µ¶ªöj qÒñO¸å. ¶¥ÀAsû¹¶ªÀ±µ ns±¼úg½ ||14|| lµlûÓ V¸¶¨àsûµÀY¹ s¹g. ¶¢À¶®v°½î £À¶¢ÃA¶mŶp | ¶pÁ¹Y±ÀÉÀh³ ¶ª±µö vÑO¸m¸A. ¶¢ÀÀ¶ªvÉ ¶¥ÃvVµOµñsûµÅh³ | ¶¥AP¹A ¶Tg¸àA v¹ASµvA Vµ.¶ª±µö lɶ¢ ¶¢À±ÀÃA ¤À¥¹A. ¶ª±µöYßhµöA ¶pñ±ÀµÀVµÜi n¶¥ÀAsûµ ¶¢Àlû¼o lɤ. O¸±µÀîOµA ¶ ¢¶ªÀlû¸lû¼¶p ||15|| J©¸ ¶ªA¶pÁ¹Zh¸ sûµO¸åþï. ±µÀlÐñ .

±ÀµÀl¸ ¶pÁ¹Y¹ï ¶m±¸lû¼¶p | lµ¥¹¶mm¸ V¸¶¨àsûµÀY¹. ¶pÁ¹Y¹ï ¶¢À»¬¶¨¶ ¢À±¼ço ||23|| ¶¢À¶®v°½î±³ ¶¢À¶®O¸¡. ¢¸Ê¢À V¸«¸ï lµ¥¹¶mm¸ | lµ°ºgɶ¨à sûµÀY¹ v°½î±³. lµ°ºgÑhµå±µ±ÀÇöªål¸ ||20|| O¸v ¶¢ÀÅhµÃï Vµ ¶ªA¶pÁ¹YÔï. ¶ªål¸ ±µÀlµñ £m¸±ÀµÀOÓ | ¶mȢà lÉ¢¸ï Ei «ÒåËhÇþñ±³. ¶¢À¶®v°½îA ¶ª¶¢À±µÛ±ÀÉÀh³ ||22|| C¶¢h¸±µ hµñ±ÀµÃ±¸Û±ÀµÃA. ËȪ¶¢ qÒñO¸å ¶ª±µ¶ªöj | .SÓ±¸ï Vµ lµ°ºgÉ ¢¸Ê¢À v°¸îþï ¶¬Å¾¨Oɶ¥B. ¶pÁ±µhÐ lɶ¢h¸ hµñ±ÀµÀA ||19|| C©¸àlµ¶¥sûµÀY¹ ¶¢ÀlûÉï. ¶¢À¶®ji ¶ª¶ ¢À±µÛ±ÀÉÀh³ ||20|| C©¸àlµ¶¥ sûµÀY¹ ËVÇ©¸. «Òåhµñ ¶ ¢ÀAh¸ñ¶ªål¸¶¥ñ±ÀµÃB | C©¸àlµ¶¥sûµÀY¹ ËVÇ©¸. ¶¥ÀAsû¹¶ªÀ±µ ns±¼úgº ||21|| ¶m¢¸«¸ï¶¥Oµå±ÀµÀB ¶pÁ¹Y¹ï. ¶ª±¸ö±¼¶¨à ¶pñ¥¹Ahµ±ÀÉÀ | ±ÀµÀl¸ V¸¶¨àsûµÀY¹ ¶pÁ¹Y¹ï.

m¸m¸sûµ°µï ¶ª¶¢ÀnöËhÇB ||26|| ±µÀlû¼±¸OÉå¶m swm¸. lûµÅhµA ±ÀÉÀ¶m Vµ±¸Vµ±µA | OµÀ±¸ïVµÛ ¶ªå¶¢¶mA lû¿¶¢ÃA¶ªå«¸ï JO¸Sµñ ¶¢Ã¶m¶ªB ||30|| . sûµOºåsû¹¶ ¢¶ª¶¢ÀnöËhÇB | ¢¸¶¢À sû¹SÉ SµñhÐ lÉ¢¸ï. ¶¢ÃAʪ¶m ¶ªÀ±µ±ÀµÃ¶mŶp | ¶pñg¸¶¢ÃVµ¶¢Ào±ÀÉÀ¶m. VµAfºO¸A sûµOµå ¶¢hµùv¹A ||25|| C±¸Ùþïl¼tû±µvAO¸Ë±Ç. VµAlµÊm¶m ¶ªÀSµAlû¼m¸ ||27|| ¶ªOµ±µÃê˱Ƕ¥Û h¸AsÃËvDZ³. ¶ª¶¢ÀSµñA lûµ±µî ¤À¶¥ö±µA ||29|| ¢¸¶¬¶mA ¶pÁ¹Y±ÀÉÀlÉ碸ï. SµAlûµ ¶pÁËȨþ궪åk¸ °µËhÇB | lûµÃËÈp±¿çËÈp¶¥Û ËÈmÊ¢ËlÇþï±³. ¶ª±µö vÑOµ ¶ ¢Àʬ¶¥ö±¿ ||24|| ¶¢À»¬©¸AhµOµ±¿ ±ÀÉÀ¶m.F¶¥ö±¿ ¶pÁgï q¸q¸m¸A. ¦Ü¶mé §±µøA ¶ ¢À¶®¶ªÀ±µA ||28|| ¶pÁ¹Y±ÀµÀ¶m¶¨A ±ÀÉÀ¶m. q¸ñ¶påA «¸±ÀµÀÀYï ¤À¶¥±ÀµÃ | lµ°ºgÉ ¶pÁ±µhµB »ªA¶¬A. ¶pÁ¹Zh¸ ¶ª YSµhµêòsûµÀB | ¶pÁ¹Y±ÀÉÀh³ YÝSµh¸A lû¸jñA.

VµAfºO¸A sûµOµå ¶¢hµùv¹A | . ¶pñg¶ ¢Ãï±Ð¶pï V¸hµîn | ¶ªÀW±µA sû¹¶¢±ÀÉÀl¿¥¹A. ¶pñhµï¶¬A ¶p±µÊ¢À¶¥ö±¿A | sûµÀO¸åþö sûÑS¸¶mïk¸ O¸¶¢ÀA. ¶ªÀå¤hµ Vµ±¼ËhÇ ±¼ËÈ¢ÀB JOɶm ¢¸ ¶¢ÀlûµïÊ¢À¶m. lɤ«¸±ÀµÀÀYﶢöpÁýé±ÀµÃh³ ||36|| ±ÀÇà ¶m ¶pÁ¹Y ±ÀµÀhÉ nhµïA. ËÈmOÉ Êmhµ±µ±ÀÇñ¼¶¬ ||31|| Vµ±¼h¸±µèA hµÀ ¶m YÊp YݶpcºÜlµñ ¶¢À ¢¸¶pÁýé±ÀµÃh³ ¶pñlµ°ºg¸ ¶m¶¢À«¸Ö±¸´m. OµÅh¸ö ¶ ¢Àñ¼èþé OµÅh¸AYwB ||32|| °µ¶¢Ã¶p±ÀÉÀYÝSµl¸èjñA. h¸ê±ÀµÀ¶ªA iv ¶ª±¼ê©¸ ||33|| Y¶¬À±ÀµÃh³ «Òåhµñ¶¢ÀÌÈmýåò±¸ö. VµAfºO¸Ë±ÀÇÀ ¶¥ÀsûµA ¶¬£B | sûµÃ±ÀÇÃm¸¶¢À ¶pËlDZÉç¤A. ¶pÁ¹Y±ÀÉÀh³ ¶ªÀ¶ª¶¢Ã»¬hµB ||34|| ¶pñ±ÀµÀhµB q¸ñAYwB ¶pñ¶¬öB. ¶¢ÀÀ¶¬À±µÀÀ ±µhµAl¼ñhµB | ¶pñi¥ÑôOµAVµ Y¶¬À±ÀµÃ. VµAfºO¸A hµ¶mî±ÀÇà sûµÊ¢h³ ||35|| J¶¢A ±ÀµÀB¶pÁ¹Y±ÀÉÀlµíO¸åþï.hµhµB OµÅh¸AYw ±µÃíh¸ö.

sûµ¾ªî OµÅh¸ï¶ªï ¶pÁg¸ïn. ¶ª±µö vÑOµ ¶ ¢Àʬ¶¥ö±¿A | ±ÀµÀkÐOÉå¶m £lû¸Êm¶m. VµAfºO¸A ¶ªÀP¶ ¢Ã¶pùþﻪ ||39| . n±µç ʬhµê±µÊ ¢À¶¥ö±¿ ||37|| hµ«¸îhµÃêY±ÀµÀ sûµÃq¸v.

±ÀµÃ sûµ£¶¨ïi ¶mAlµY¹ | «¸¶ªÀåh¸ ¶pÁ¹Zh¸ sûµO¸åþï. ±µOµå ¶ª±¸öASµ sûµÃ¶¨g¸ | ±µO¸å±ÀµÀÀlû¸ ±µOµå Êmh¸ñ. «¸ ¶ªÀO¸Ai Oµ¶mO¸As±¸ | lɤ Oµ¶mOµ ¶¢±¸äsû¹. ±µvAOµÅhµ VµhµÀ±µÀíY¹ | EAl¼±¸Oµ¶¢Àv¹ v°½îB.|| ¶¢Àñ¼å ±µ¶¬¶ªïA || sÀÀ»¨ ±µÀ¢¸Vµ ||1|| MA ¶mAl¸ sûµSµ¶¢j m¸¶¢À. ¶¥ÅgÀ ¶ª±µö sûµ±ÀµÃ¶p¶¬A ||5|| ±µO¸åAs±¸ ±µOµå¶¢±¸ä. Oµ¶mOÐhµå¶¢À sûµÃ¶¨g¸ ||3|| Oµ¶¢Àv¹AOµÀ¶¥ q¸¥¹ËsÇþÝ. «¸ §ñ ±µÀO¸îAsÀY¹¶ªm¸ ||4|| ±ÀµÃ ±µOµålµAiO¸ m¸¶¢À. ±µOµå OÉ¥¹i uû¶¨g¸ ||6|| ±µOµåj°µä ¶mP¹. ¶¢§ OµÀ±¸ïYÝSµhµñ±ÀµÀA ||2|| Oµ¶mOÐhµå¶¢ÀO¸AiB. lɤ qÏñO¸å ¶ ¢À±ÀµÃ¶m¶T | hµ«¸ïB ¶ªö±µÃ¶pA ¶¢°¸ï£À. ±µOµå lµ¶¥m¸ ±µOµå lµAiO¸ | .

h¸¶¢j¶¢ ¶ ¢Àmж¬±Ó ||8|| Oµ±µÖ¥¹¶¢iO¸AhÓ hÓ. lɤ sûµOµåA sûµYÉ YݶmA ||7|| ¶¢¶ªÀlûɶ¢ £¥¹v¹ «¸. £sûµÃ»¨hµ hµ¶mÃlµ±¿ ||13|| . ±µOµålµAh¸ï ¶ ¢¶pÁB¶ªå¶¢A | hµA«¸ ¶p±¼Vµ±É lÉç¤. ¶piA »pñ±ÀµÀ £À ¢¸ASµm¸ ||12|| ¥¹OµAsûµ±¿ ov¶¢±¸ä. ¶ªÀÊ¢À±µÀ ±ÀµÀÀSµv¶ªåo | l¿±ÓÙ vAs¹¶¢i¶ªÃævÔ. ¶ª±¸ö ¶mAlµ ¶p±ÀÇÃnlû¿ | sûµO¸å´m ¶ªAq¸±ÀµÀ±ÀÉÀlÉç¤ ¶ª±µö O¸¶ ¢ÀlµÀ¶TÔ¶ªåmÓ ||9|| PfµØA q¸hµñA Vµ ¶¢ÀÀ¶ªvA v¹AUØvAVµ tsûµ±¼å«¸ DP¹ïh¸ ±µOµå V¸¶¢ÀÀAf¸ lɤ ±ÀÇÃS¿¶¥ö± ¿iVµ ||10|| C¶m±ÀµÃ ¢¸ï¶på ¶¢ÀQvA YSµh¸ù¶¢±µ YASµ¶¢ÀA | E¶¢ÃA ±ÀµÀB ¶pÁ¹Y±ÀÉÀ lµíO¸åþï ¶ª ¢¸ïqÒéi Vµ±¸Vµ±µA ||11|| Clû¿hÉ ±ÀµÀ E¶¢ÀA nhµïA.¶piA m¸±¿ ¢¸¶mÀ±µO¸å. ovÑhµêv £vÑVµm¸ | SµAuû±µ m¸tû»ªåò¶¢¡.

°µÀhµÅgîýÅhµÀïsûµ±ÀµÃ¶p¶¬A ||15|| O¸±µÀîOµA Vµ ¶ªÀë±µh¸ÖAi. ËȪ¶¢ lµÀ±¸Ø ¶pñO½±¼åh¸ ||16|| £¥ÑO¸lµÀ¶¨àlµ¶¢Ào. ¶pûv¹fûµïA ¥¹Oµ¶ªAVµ±ÀµÀA | O¸¶¢Ãï¶mAhµ±µ ËȪ±µÀïOµåA.¶ªÀOµ±µÖ¶¥ ¶ªÈ¢ÃhµÀåASµ. ¶¢Åhµå ¾p¶m ¶p±ÀÇÃlûµ±¸ ||19|| VµAlµñ¶®¶ªA Vµ fµ¶¢À±µÀA. ËȪ¢ÐO¸å O¸¶¢Àl¸ . Oµ¶¢ÀvA Oµ¶¢Àv¹v±ÀµÃ ||14|| ¶pÁ¶¨ê ¶pvô¶¢¶¢ÀÃv¹l¼. ¶¥¶¢Ào lµÀ±¼h¸¶pl¸A G¶¢ÃSÓ±¿¶ªj VµAf½. tsûµñj ¶p±µÊ ¢À¶¥ö±¿ | ¥¹OµAs±¿ ¶¥h¸°½ «¸. lµA©¸àòlµ¶¥¶m sû¹¶ªÀ±¸ | £¥¹v vÑVµm¸ m¸±¿. ¦±µB q¸hµñA Vµ tsûµñj | JOµ¤±¸ O¸v±¸iñB. ¶¢Åhµå ¾p¶m ¶T¶m ¶ªåo | ¶¢ÀÀ»¨àA ¦x¶¢ÀÀP¹¶pÁ¹±µäA. O¸zO¸ «¸Vµ q¸±µöj ||17|| ¥¹OµAsûµ±¿ ¶ªÀ嶢´m lû¸ï±ÀµÀ´m. ¶¢À¶mé q¸m¸ ¶ ¢ÀÅhµA ¶pûvA ||18|| uû¶¢Ã»pov¶¢±¸ä«¸. Y¶p´m ¶ªA¶pÁ¹Y±ÀµÀ¶m鶢À´m | C°µ±ÀµÀï ¶¢À¶¥ÀéhÉ §¶Tñ.

sû¹ñ¶¢À± ¿ WhµñO¸Ai sûµÅh³ | Wh¸ñ¶mÀ vɶpm¸ lɤ. ¶ª±µö O¸¶¢À ¶pûv ¶pñlµA ||26|| .¶ªÀåh¸ ||20|| hÉYÑ ¶¢ÀAfµv lµÀ±µè±¸ø. O½±¼åh¸B O¸¶ ¢Àlûɶm¶¢B | ElµA ±µ¶¬¶ªïA ¶p±µ¶¢ÀA. ¶m ¢¸VµïA Oµ¶ªï Whµåþö±ÀµÃ ||23|| ¢¸ïP¹ï¶mA l¼¶¢ï¶¢Àñ¿åm¸. ¶¢À¶®¶¢Ã±¿i S¿±ÀµÀhÉ | EhÉïh¸ ¶¢Àñµå±ÀÇà lÉ¢¸ï. Wh¸ñ sûµ±µg sûµÃ»¨h¸ ||21|| Whµñsûµñ¶¢À±µq¸gºB «¸. SµÀ¶®ïl³ SµÀ¶¬ïAhµ±µA¶¢À¶¬h³ | hµ«¸îhµù±µö ¶pñ±ÀµÀhÉé¶m. ¶¢Àuû¶¨à¶pûv l¸±ÀµÀOµA | hµ«¸îhµù±µö ¶pñ±ÀµÀhÉé¶m. lɤA Y¶p n±µAhµ±µA ||24|| ¶ª¶påYm¸î±¼ÝËhDZÐÙ˱DZ³. sñ¶¬î¶¬h¸ï¶ªËÈ¢À ±µ»p | q¸eµ¶¢ÃhÉñg ¶¢ÀAh¸ñg¸A. ±ÀµÃB P¹ïh¸ ¶ ¢¶ªÀlû¸lû¼¶p ||22|| YSµm¸îhµÀ¶¥ÛAfºO¸±ÀµÃ. ¶¢ÀÀVµïhÉ ¶ª±µö OºwìËȨB ||25|| lÉ¢¸ïlû¸ï¶mA ¶¢À±ÀµÃP¹ïhµA.

Ei ¶¢Ã±µ×AfɱÀµÀ ¶pÁ±¸gÉ ¶¢Àñ¼å ±µ¶¬¶ªïA ¶ª¶¢Ã¶påA .

|| C¶p±¸lûµ °µ¶¢Ã¶pg¸ «ÒåhµñA || C¶p±¸lûµ ¶ª¶¬«¸åògº Oºñ±ÀµÀAhÉ C¶¬±¼é¶¥A ¶¢À±ÀµÃ l¸«Ò±ÀµÀ £Ài ¶¢ÃA ¶¢Àh¸ö °µ¶¢À¶ªö ¶p±µÊ¢À¶¥ö±¼ ||1|| D¢¸¶¬¶mA ¶m Y¹m¸£À ¶m Y¹m¸£À £¶ª±µÝ¶mA ¶pÁ¹Y¹A ËVǶ¢ ¶m Y¹m¸£À °µ¶¢Àïh¸A ¶p±µÊ¢À¶¥ö±¼ ¶¢ÀAhµñ¾¬¶mA Oºñ±ÀµÃ¾¬¶mA sûµOºå ¾¬¶mA ¶ªÀ±É¶¥ö±¼ ±ÀµÀhµÃêZhµA ¶¢À±ÀµÃ lÉ£ ¶p±¼¶pÁ¹±µäA hµlµ¶ªÀåÊ¢À C¶p±¸lûµ ¶¥hµA OµÅh¸ö YSµlµAsÉi VÐVµÛ±Éh³ ±ÀµÃA SµiA ¶ª¶¢À¢¸qÒéi ¶m h¸A sñ¶®î lµ±ÀµÀB ¶ªÀ±¸B «¸¶p±¸lûЄ»ªî ¶¥±µgA. ¶pñ¾ªlµ ¶p±µÊ ¢À¶¥ö±¼ ||3|| . ±ÀµÀkÉVµÜ»ª hµk¸ OµÀ±µÀ ||2|| CY¹ßm¸l¼ö¶ªîýÅhÉsû¹ñm¸åþï ±ÀµÀ¶mÃéþï¶m¶¢Àlû¼OµA OµÅhµA | hµhµù±µöA °µ¶¢Àïh¸A lÉ£. q¸ñ¶p嫸åþöA YSµlµ£ÀìOÉ | El¸o¶¢À¶mÀOµÈ¢Ãêþ¬A.

O¸Ê¢À¶¥ö±¿ YSµm¸îhµB. ¶ªWÛl¸¶m¶mç£Sµñʬ | SµÅ¶®g¸±¸Û£À¶¢ÃA ¾pñh¸ï. ¶pñ¾ªlµ ¶p±µÊ¢À¶¥ö±¿ ||4|| SµÀ¶®ïi SµÀ¶¬ï SоpåòhµöA SµÅ¶®g¸ ¶ªî hµÖýÅhµA Y¶pA »ªl¼è±µí¶¢hµÀ Ê¢À lÉ£ hµöhµêò«¸l¸¶mîʬ¶¥ö±¼ Ei C¶p±¸lûµ °µ¶¢Ã¶pg «ÒåhµñA ¶ª¶¢Ã¶påA EdÀô ¶p±µÊ¢À¶¥ö±¼n q¸ñ±¼èAW Y¶p¶ ¢ÀÀ¶mÀ DÈ¢À±ÀÇÀÀOµÖ Ifµ¶¢À VÉivÑqϱÀµÀ¶¢vǶmÀ .

|| ¶¢ÀAhµñ¶pÁ¶¨ê´¢À || ±ÀÇÃq¸A ¶pÁ¶¨êA Ê¢lµ| ¶pÁ¶¨ê¢¸´m ¶pñY¹ ¢¸´m ¶p¶¥À¶¢Ã´m sûµ¶¢i|| VµAlµñ¶¢Ã ¢¸ Cq¸A ¶pÁ¶¨êA| ¶pÁ¶¨ê¢¸´m ¶pñY¹¢¸´m ¶p¶¥À¶¢Ã´m sûµ¶¢i ±ÀµÀ J¶¢A Ê¢lµ ±ÀÇÃq¸¶¢Ã±ÀµÀhµ¶mA Ê ¢lµ|D±ÀµÀhµ¶m¢¸´m sûµ¶¢i|| lɤA ¢¸Vµ ¶¢ÀY¶m ±ÀµÀAhµ lÉ¢¸B h¸A £¶¥ö±µÃq¸B ¶p¶¥¢Ð ¶¢lµAi| «¸ mÐ ¶¢ÀÊmçò¶¨ ¶¢ÀñµÝA lµÀ¶®m¸ lûɶmÀ±³ ¢¸Sµ«¸î´m G¶p¶ªÀ¶¨ÀáËhÇhµÀ|| ±ÀµÀl¸öS³-¶¢lµAi C£VÉhµm¸n ±¸¾¨àò lÉ ¢¸m¸A n¶¨«¸l³ ¶¢Àm¸çò|సస Vµhµ¶ªñ H±µÝA lµÀlµÀʬ ¶Oµö»ªö lµ«¸ïB ¶p±µ¶¢ÀA YS¸A మ|| SÓ±¿ £À¶¢Ã±ÀµÀ ¶ªwv¹n hµ°µ hÉïOµ¶pl¿ l¼ö¶pl¿ «¸ VµhµÀ¶¨êl¿ C©¸à¶pl¿ ¶m¶¢¶pl¿ ssûµÃ¶¢Á¾¨ ¶ª¶¬«¸ñ°µ±¸ ¶p±µÊ¢À ¢ÐﶢÀ´m|| SµAlûµl¸ö±¸A lµÀ±¸lûµ±¸øA nhµï¶pÁ©¸àA Oµ±¿»¨g½A F¶¥ö±¿S³A ¶ª±µö sûµÃh¸m¸A h¸£À¶¬Ñ¶p¶¬ö±ÀÉÀ ¦ñ±ÀµÀ´¢À|| ¦Ê¢ ¦¶¢ ¶ªÀ§hµv¹¶¢ÀÅhµ hµ±µUØ SµAlûÐvô¶ª ¶m颸¶¢±µg lɶ¢hÉ ¶m¶¢ ¶m .

V¸¶p Y¹ï nB¶ªöÊm¶m Vµ q¸ñV¸ïA ±µ°µ. ËhDZµ«¸î´m ±µ°µ ¶ª±µöhµB || . ±µ°¸«¸îA¶ªåk¸ sûµÀ¶¢´¢À || PfµØ ¶¥Ãv Sµl¸l¿n. ¶¢À¶®lÉËÈ¢þï. Ghµå±µ«¸ïA hµkɶ¥ö±¿ || «Õ¶¢Ãïn ±ÀµÃn ±µÃq¸gº. VµgºâOÉ ±µ°µ lµ°ºgÉ | sû¹ñ¶¢ÀgÉm¸hµî ¶¥Ãv¶ªï. n±ÀµÀh¸B ¶pñgh¸B ¶ªîh¸A || ¶¥Ãvɶm q¸»¬ mÐ lÉ£. q¸»¬ PfÉضm V¸£ÀìOÉ | ¶Tg¸à¶ªöÊm¶m ¶mB q¸»¬.¢¸ ¶¢ÀÅhµ ¶ªïnço SµÀ±µÀOµñ¶¢À ¶pÁ±µ¶ªÖýÅhÉ SµÀg ¶¥±¿±µ nhÐïYÝþövÉ ¶¨fµUØ ¶p±¼¢¸±¼hÉ Oµwhµ J¶¨ ¶pÁ©¸êAYwB|| ¶mȢà lÉËÈ¢þï. ±ÀµÃn V¸«¸åògº hÉ„£ÀìOÉ | Oµ±µ ¶pvô¶¢¶ªU½Øn. ¶pñjV¸ïA Vµ. ¦¢¸Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB| ¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñ˱ÀÇÀ. ËhÇþñvÑOÉï £Vµ±µnå hÉ | ±ÀµÃn V¸hµï±µæ ÈT¹±¸gº ËhÇB.

¦Ê¢ ¶ª±¸ö±µæ «¸lû¼OÉ | ¶¥±µgÉï hµñþïAsOÉ SÓ±¿ m¸±¸±ÀµÀgº ¶mȢĶªÀåhÉ || . ¶ªÀP¹Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB || Oµy¹ïËgÇþï ¶pñgh¸A ¶¢ÅËlÇþèþï. hµËkǶ¢ OµÅ©¸ä˱ÀÇÀ. »ªËlÇþèþï OµÀ±Ðî ¶mȢà ¶m¶¢ÀB | ËÈm±³ sÀÀËhÇþï sûµÃsûµÅh¸A vÌ°Çþî. ¶mh¸¶ªåËȪþï ¶mÈ ¢Ã ¶m¶¢ÀB | ¶mȢà YSµhµêòi©¸à˱ÀÇÀ lÉËÈ¢þï OµÅËhÇþï ¶mȢà ¶m¶¢ÀB || «¸AS¸Ë±ÀÇÀ «¸±ÀµÀÀlû¸Ë±ÀÇÀ ¶ª¶p±¼ ¢¸±¸Ë±ÀÇÀ ¶ª±¸öiîO¸Ë±ÀÇÀ §ñ ¶ ¢À¶®iñ¶pÁ±µ ¶ªÀAlµË±Çþï¶m¶¢ÀB VµAfºO¸¶p±µÊ¢À¶¥ö˱Çþï ¶m¶¢ÀB Ê¢lÐOµå ¶¢À¶måò ¶pÁ©¸ê YwA ¶ª¶ ¢À±µê±ÀµÃ£À || ¶ª±µö ¶¢ÀUØyµ ¶¢ÃUØyÉï. ¶¥ ±¸öËgÇþï hÉ ¶mȢà ¶m¶¢ÀB || lµÀ±¸Ø˱ÀÇÀ lµÀ±µØ q¸±¸Ë±ÀÇÀ. «¸±¸Ë±ÀÇÀ ¶ª±µö O¸±¼ËgÇþï | P¹ïËhÇþï. SÓ˱Çþï lû¸ËhÇþñþï ¶mȢà ¶m¶¢ÀB | YÑïh¸ùþé˱ÀÇÀ VɶmÀç ±µÃ»pËgÇþï.±Ól¸ñ˱ÀÇÀ ¶mȢà nh¸ï˱ÀÇÀ. lûµÃ¶ ¢Ãñ˱ÀÇÀ ¶ªhµhµA¶m¶¢ÀB || Ci«Õ¶¢Ãïi-±Ól¸ñ˱ÀÇÀ.

O¸h¸ï±ÀÀn ¶mÈ ¢Ã„¶ªÀåhÉ || Y¹öv¹ Oµ±¸yµ ¶¢ÀhµÀïSµñA. Vµ±¼ÛhµÊªå Oµ±Ð YövB | ¶¥Àsû¹±ÀµÀ PfÐØ sûµ¶¢hµÀ. . m¸±¸±ÀµÀgº ¶mÈ ¢Ã„¶ªÀåhÉ || ¶ª±µö ¶ªö±µÃÊp ¶ª±ÉöÊ¥. CÊ¥©¸¶ªÀ±µ ¶ªÃlµ¶m´¢À | iñ¶¥ÃvA q¸hµÀ mÐ uûhɱ³-sûµlµñO¸z ¶mÈ ¢Ã„¶ªÀåhÉ || »¬¶m»ªå ËlÇhµï hÉY¹A»ª. ¶ªöÊmm¸¶pÁ¹±µï ±ÀµÃ YSµh³ | «¸ ¶Tg¸à q¸hµÀ mÐ lÉ£. vÑVµ¶m hµñ±ÀµÀ sûµÃ»¨hµ´¢À | q¸hµÀ ¶mB ¶ª±µöuûisûµïB. VµgºâOÉ h¸öA ¶mh¸ ¶¢±ÀµÀ´¢À || ±ÐS¸ ¶mÊ¥©¸´m C¶p¶¬A»ª hµÀ©¸à. lµÀ±ÉØ lÉ£ ¶mȢĶªÀåhÉ || JhµhÉå ¶¢lµ¶mA «Õ¶¢ÀïA. ¶ª±µö ¶¥Oºå ¶ª¶¢ÀnöhÉ | sûµ±ÀÉÀsûµï´ª h¸ñ»¬ mÐ lÉ£. q¸ÊpsûÑï ¶mB ¶ªÀh¸n¶¢ || C¶ªÀ±¸ ¶ªÅS³ ¶¢ «¸¶pUÖ. ¶p±¼h¸ñg ¶p±¸±ÀµÀgÉ | ¶ª±µö«¸ï±¼å ¶¬±É lÉ£.¶¥±µg¸Sµhµ l¿m¸±µå.

ËhÇþñvÑOµï«¸ïQvɶ¥ö±¼ | J¶¢Ê¢À¶¢ hµö±ÀµÃO¸±µï´¢À. C¶ªîl³ ËÈ¢±¼ £m¸¶¥¶m´¢À || D±ÀµÀÀ±É绬 lûµ¶mA lÉ»¬ £l¸ïA lÉ»¬ ¶ ¢Àʬ¶¥ö±¼ | ¶ª¶¢À¶ªå ¶¢ÀQvA lÉ»¬ lÉ»¬ Ê¢À ¶p±µÊ ¢À¶¥ö±¼ || MA CS¼é¤ÀyÉ ¶pÁ±Ð»¬hµA ±ÀµÀU߶ªï lɶ ¢ ¶¢ÀÅiöYg³| ¶¬Ñh¸±µA ±µhµé lû¸hµ || EʨhÐö±ÉÝh¸ö ¢¸±ÀµÀ¶¢«Òæ q¸±ÀµÀ¶ ¢¶ªæ lɢР¶¢B ¶ª£h¸ q¸ñ±µê±ÀµÀhµÀ Ê¥ñ¶¨áhµ ¶¢Ã±ÀµÀ Oµ±µîgÉ|| CSµé D±ÀµÃ»¬ ¤hµ±ÀÉÀ m欶 ¢ïl¸hµ±ÀÉÀ| n¶¬Ñh¸ ¶ªiù ¶¥«Òåò lɤ±µuû¶¨àþï DqÒ sûµ¶¢AhµÀ ¾phµ±ÀÉÀ| ¶¥A ±ÀÇñµtû¶ªñ´¢వ Ck¸hÐ .±µÀ©¸à hµÀ O¸¶¢Ã´m ¶ªOµv¹´m Cuû©¸à´m | h¸ö¶¢Ã¦ñh¸m¸A ¶m £¶p¶m鱸g¸A. h¸ö¶¢Ã¦ñh¸ ¶®ï¶¥ñ±ÀµÀh¸A ¶pñ±ÀµÃnå || ¶ª±¸ös¹lû¸ ¶pñ¶¥¶¢À¶mA.

lµ±µ÷¶pÁ¹±µä¶¢Ã«Õ ¢¸ïP¹ï«¸ï¶¢ÀB| q¸ñhµ±µS¼é ¶¬ÑhµñA ¶¬Åh¸ö C¶mï¶ ¢Ã¶¬¶¢o±ÀµÀA ¶pñg½±ÀµÀ CS¿é±µhµö ¶m నన Sµhµ¦ñ±ÀÇà C¶mﶢÀS¼éA ¶pñg±ÀµÀi|| DlµïA ¶pÁ±µÀ¶¨¤À¥¹¶mA ¶pÁ±µÀ¶¬ÃhµA ¶pÁ±µÀ¶¨ÀàhµA| sÀÀhµÊ¢ÀO¸°µ±µA sñ¶¬î ¶¢ïO¸å¶¢ïOµåA ¶ªm¸hµ¶mA|| ¶¬±¼B MA|| .

¶¬¶ªO³-xA.|| sû¹¶ªÖ±µ ¶pñO¸¥¹¶¥ñ¶¢À ¶¢ÀASµyµ ´¢À || §ñ ¶¢Ãh¸ §ñ ¶¢Ãh¸ ¾¬ñA §ñA ¶¢Ãh¸ vwh¸As¹ §ñ ¶¢Ãh¸ §ñ ¶¢Ãh¸ ¾¬ñA §ñA ¶¢Ãh¸ vwh¸As¹ §ñ s¹v¹ §ñ s¹v¹ KA O½ôA «ÕB s¹v¹As¹ §ñ s¹v¹ §ñ s¹v¹ KA O½ôA «ÕB s¹v¹As¹ Oµy¹ïg½ Oµy¹ïg½ OµO¸±µ ±µÃq¸ Oµy¹ïg½ Oµy¹ïg½ Oµy¹ïg½ OµO¸±µ ±µÃq¸ Oµy¹ïg½ ¾¬ñAO¸±¿ ¾¬ñAO¸±¿ ¾¬ñAO¸±µ ¶p±µ «ÕPïl¸ ¾¬ñAO¸±¿ ¾¬ñAO¸±¿ ¾¬ñAO¸±µ ¶p±µ «ÕPïl¸ §ñ ±¸Y ±¸Yɶ¥ö±¿ ¶¢À¶®iñ¶pÁ±µ ¶ªÀAlµ± ¿A vwh¸ sûµd¹à±¼O¸A sûµYɶ¬A sûµYÉ £lɶ¬ ËOǶ¢vïA D¶¥À J»¬ lÉ»¬ ¶¢ÃA q¸»¬ §ñ ±¸Y±¸Yɶ¥ö±¿´¢À భజ D±¸lûµ±ÀµÃ£À ¶ªhµhµA SµA Sµg¶pi´¢À «ÕB ¶¥±µ¶¢g´¢À CA DA «ÕB ËhÇþñvÑPï´¢À KA O½ôA «ÕB ¶ª±¸ö¥¹A ¾¬ñA O½ôA «ÕB ¶ªA°Ðsûµg´¢À ËȬA ¶¬O½ôA ¶¬«ÕB «Õsû¹Sµï´¢À ¶¬«ÕB. ¶¬«ÒùB స ¶ª±¸ö±µèA .

¾¬ñA O½ôA sÉôA ¶ª±µö ±µ°¸A ¾¬ñA §ñA «ÕB ±ÐSµ¶¬±µA | ¶¬ËȪþñA ¶¬¶ªO³-v±¿A ¶¬«ÕñB ¶ª±µö »ªlµèA ూ Oµ J F v ¾¬ñA ¶¬ ¶ª Oµ v ¾¬ñA ¶ª Oµv ¾¬ñA §ñA ¶ª±¸ö¶m¶mçA §ñ m¸k¸ ¶mAlµ SµÀ±µÀq¸lµÀO¸A ¶pÁ¹Y±ÀÉÀ ¶ªl¸ Wl¸¶mAlµm¸kµm¸kж¬A O¸Ê¢À¶¥ö±¸AOµ nv±ÀµÃA ËÈ¢¶¥ñ¶¢g £¶mÀhµ lûµnoA Sµg¶pi SµÀ±µÀSµÀ¶¬ Y¶moA n±µi¶¥±ÀµÀ ¶¥Àsûµ¶¢ÀASµy¹A ¶¢ÀASµy¹A Y±ÀµÀ ¶¢ÀASµy¹A §ñ ±¸Y ±¸Yɶ¥ö±¿A sûµYÉ భజ ¶ªA¶pÁ¹YO¸m¸A ¶p±¼q¸vO¸m¸A ±ÀµÀhÉnçò±ÀµÃg¸A Vµ hµqÒlûµm¸m¸A lɶ¥¶ªï ±¸¶¨àò¶ªï OµÀv¶ªï±¸U¹ßA Oµ±ÐhµÀ ¥¹AiA sûµSµ¢¸´m OµÀvɶ¥B ¶m¶mç¶mÀå «¸lûµOµ OµÀv¹¶mïgº¶¢Ãl¼ »ªl¸èB ¥¹q¸B ¶phµ¶mÀå ¶ª¶¢À±ÀµÀl¼ö»¨ ±ÀÇÃS¼om¸A «¸ ¥¹Asûµ¤ ¶ªÀë±µhµÀ O¸»p ¶¢À¶¢Ã¶pï¶ ¢«¸æ ±ÀµÀ«¸ïA SµÀ±Ð¶¥Û±µg ¶pAOµYÊ¢À¶¢ .

vsûµïA ¦¢¸lûµï¶¢n ¶p±µïAhµA sñ¶®îl¼ ¶ªåAsûµ ¶ªA±ÀµÀÀhµA O¸v¹Y¹ßl¼ ¦¢¸AhµA Vµ YSµlµïUÉ߶m hµÅ¶pïhµÀ YSµlµïUÉ߶m hµÅ¶pïhµÀ YSµlµïUÉ߶m hµÅ¶pïhµÀ lɶ¢ m¸kµ SµÀ±Ð «¸ö£À´m lɦOµ «¸öhµî m¸±ÀµÀOµ h¸ñ»¬ h¸ñ»¬ OµÅq¸ »ªAlûÐ ¶pÁ¹Y¹A ¶pÁ¹±µä hµ±¸A OµÀ±µÀ .

lɤ¶ªÃOµå ¶peµ¶m. sûµSµ¶¢j §ñ¶¢À¶®O¸¡ ¶¢À¶®v°½î ¶¢À¶®¶ª±µ¶ªöj ¶ªö±µÃ»pg½ §ñ O¸Ê¢À¶¥ö±¸As¹ ¾pñ±ÀµÀh¸A .lû¸±¸l¸¶m¶¢ÀÀ CÊm¶m ¶pÁ¹±µö ¶ªAOµwêhµ Oµ¶ ¢V¸±µØyµ O½vOµ ¶peµ¶m ¶m¢¸¶¢±µg ¶¢ÀAh¸ñ©Òàhµå±µ ¶¥hµY¶p ±¸iñ¶ªÃOµå ¶peµ¶m ¶pÁ¹±µöOµA. §ñ VµAfº¶ª¶p嶥j ¶ ¢ÀAhµñ ±¸Y ¶¢Ãv¹ ¶¢ÀAhµñq¸eɶm. ±µ¶¬¶ªïhµñ±ÀµÀ ¶peµm¸AhµA.

Cg¶¢¶¢Àv ¥Ñlûµm¸±µèA DhµîhµhµöA ¶ªÃæv lɶ¬A ¶p±¼¥Ñlûµ±ÀµÃ£À Y¶¬Ñ£À «¸ö¶®| O½ôA O¸±¼îOµ ¶¢Àv¥Ñlûµm¸±µèA £l¸ïhµhµöA ¶ªÃ°µî lɶ¬A ¶p±¼¥Ñlûµ±ÀµÃ£À Y¶¬Ñ£À «¸ö¶®| «ÕB ¶¢Ã±ÀÀOµ¶¢Àv ¥Ñlûµm¸±µèA ¦¶ ¢hµhµöA O¸±µg lɶ¬A ¶p±¼¥Ñlûµ±ÀµÃ£À Y¶¬Ñ£À «¸ö¶®| KA O½ôA «ÕB ¶ª±µö¶¢Àv ¥Ñlûµm¸±µèA ¶ª±µöhµhµöA ¶¢À¶®O¸±µg lɶ¬A ¶p±¼¥Ñlûµ±ÀµÃ£À Y¶¬Ñ£À «¸ö¶®| h¸¶mÀ OµÃ±µÀÛ¶mé D¶ª¶m¶¢ÀÀ OºñAlµ o±µÀ Vµwô "¾¬ñA" Cn ¢¸ñ»ª SµAlû¸l¼Oµv ¶¢ÀÀvhÐ ¶pÁ¹ZAW F OºñAl¼ ¶¢ÀAhµñ¶ ¢ÀÀhÐ WdºOǶm Ê¢ñwhÐ D ±µY¶ªÀù¶mÀ ivOµ¶¢ÀÀS¸ lûµ±¼A¶p¶¢vǶmÀ ¶¢ÀAhµñ´¢À ±ÀµÀA ±ÀµÀA ¶ªêýÅ¥¹£À ¶¬«¸åsû¹ïA .hµh¸öVµ¶¢Ào±ÀµÀA KA.

lɶ¢m¸lµ SµÀ±Ð«¸ö£À´m lÉ»ªOµ «¸öhµî m¸±ÀµÀOµ h¸ñ»¬ h¸ñ»¬ OµÅq¸»ªAlûÐ h¸ö¶¢À¶¬A ¶¥ ±µgA SµhµB ¶mSµÀ±Ð±µlû¼OµA| ¶mSµÀ±Ð±µlû¼OµA | ¶mSµÀ±Ð±µlû¼OµA |¶mSµÀ±Ð±µlû¼OµA ¦¶¢¥¹¶ª¶mhµB |¦¶¢¥¹¶ª¶mhµB |¦¶¢ ¥¹¶ª¶mhµB |¦¶¢¥¹¶ª¶mhµB lµÀ±¸Ø l¸öiñ¶¥m¸é¶¢Ã¶¢z lµÀ±¸Ø lµÀ±¸Ø±¼å ¶¥¶¢Ào lµÀ±¸Ø¶pl¼ön ¢¸±¼g½| lµÀ±¸Ø¶¢ÀVÉÜl¼o lµÀ±µØ «¸lû¼o lµÀ±µØ m¸¦o lµÀ±µØ ¶¢ÀU¹ß¶ml¸ lµÀ±µØËlÇhµïvÑOµlµ .±ÀµÀA±ÀµÀA ¶p¥¹ï£À Vµ°µÀ©¸ ¶ª J¶¢ l¸¶ªh¸A ±ÀµÃi ±ÀµÀl¼ ¶¥Oµñ ¶ªÈ¢Ã»p¢¸|| »p¶¢Àîd Cn ¶pwOº ¶p±µÊ¢À¶¥ö±¼ ±ÀÇÀÀOµÖ Oµ±µVµ±µg¸l¼Oµ È¢Àvô Oº±µg ¶¢ÀÀvÀS¸ ¶¢Ã±¼¶mdÀô sû¹£A¶p¶¢vǶmÀ. C¶mAhµ±µ¶¢ÀÀ D Oº±µg¶¢ÀÀvÀ Y¹ßm¸O¸±µ¶¢ÀÀS¸ ¶p±¼g£ÀAW hµ¶m ±ÀµÀAlµÀ x¶mËÈ¢À¶mdÀô n±¸ög¶ ¢ÀÀlµñ¶mÀ VµÃ¶pÁVµÀ sû¹£A¶p¶¢vǶmÀ.

¢¸¶mv¹ lµÀ±µØ¶¢Ã lµÀ±µØ¶¢ÃvÑO¸ lµÀ±µØ¶ ¢Ãhµî¶ªö±µÃ»pg½ lµÀ±µØ¶¢Ã±µØ¶pñl¸ lµÀ±µØ¶¢À£l¸ï lµÀ±µØ¶¢Ã¦ñh¸ lµÀ±µØ¶¢ÀU¹ß¶m¶ªA«¸æm¸ lµÀ±µØ¶ ¢Àlû¸ï¶msû¹»ªo lµÀ±µØȢö® lµÀ±µØ¶¢ÀS¸ lµÀ±µØ¶ ¢Ã±µæ¶ªö±µÃ»pg½ lµÀ±µØ¶¢Ã¶ªÀ±µ¶ªA¶¬oåò lµÀ±µØ¶ ¢Ã±ÀµÀÀlûµlû¸±¼g½ lµÀ±µØ¶¢ÃAS¿ lµÀ±µØ¶¢Ãh¸ lµÀ±µØ¶¢Ãï lµÀ±µØÊ¢À¶¥ö±¿ lµÀ±µØuû¶¢Ã lµÀ±µØsû¹¶¢Ã lµÀ±µôsû¹ lµÀ±µØlû¸±¼g½ m¸¶¢Ã¶¢¡ ¶¢À¶¢Ã±ÀµÃ¶ªÃå lµÀ±µØ±ÀµÃ ¶ ¢À¶¢À ¶¢Ã¶m¶ªB ¶peÉh³ ¶ª±µö sûµ±ÀµÃ¶mÀîOÐå sûµ£¶¨ïi ¶m ¶ªA¶¥±ÀµÀB || .

||lɤ ¶ªÀåi|| Sµgɶ¥ Sµñ¶¬ ¶m°µhµñ ±ÀÇÃS¼o ±¸¦ ±µÃ»pg½A lɤA ¶¢À¶måò ¶¢À±ÀÃA mÓ£À ¶¢ÃhµÅO¸ ´¢À ¾peµ±µÃ»pg½A ¶pñg¶¢Ã£À ¶¢À¶® lɤA ¶¢ÃhµÅO¸´¢À ¶p±µÊ¢À¶¥ö±¿A O¸v¶¬vÑô ¶¬vÑvÑôv Oµvm¸¶¥ ¶ ¢ÀO¸±¼g½A ±ÀµÀlµ°µË±ÇOµ ¶¢ÃhÉñ»p ¶ª£ÀùlÉè ¶ªê±µèhÉ ¶m±µB| ±µ°ºh¸°µ±Éï¶mÀç Oµ¶mç±µê ¶¥UÖ±¸¶mv £¶¨ÀätûB ±ÀµÀlµ°µ±µ ¶¥¦YÑïh¸ùþé ¶¢ÀgºâhµA sûµÀ¶ ¢¶mhµñ±ÀµÀA ¶¢Êmç ¶ª±Éö¶¥ö±¿A lɤA ¶¢À¶®§ñ »ªl¼è¶ ¢ÃhµÅO¸´¢À ±ÀµÀlµ°µ±µ ¶¢À¶®¶ªÃhµñ qÒñhµÊ ¢ÀhµYÝSµhµñ±ÀµÀA sñ¶®îg¸âl¼ Oµd¹¶®¶måA h¸A ¶¢Êmç »ªlµè¶¢ÃhµÅO¸A .

±ÀµÀlÉO¸ lµ¶¥¶¢Ãlû¸±¸A uYA OÐghµñ±ÀÇÃlµí¶¢A sñ¶®îg¸âl¼ Oµd¹¶®¶måA YSµlµlû¸ï»p lµÅ¶¥ïhÉ COµV¸l¼hµdѶmélµè ¶p±ÀµÀ¥¹°µ±µ¶¢ ±¼Øg½A YÉ喝áASµ s¹¶¬Àq¸l¸Sµñ ¶¢Àlûµï«¸ö¶må n ¢¸»ªoA h¸¤ÀOµ±¸°µ±Ðl¸è±¸A «¸±¸h³ «¸±¸A ¶p±¸A¶p±¸A ¶pñg¶¢Ã£À ¶¢À¶®lɤA ¶p±µ¶ ¢Ã¶mAlµ±µÃ»pg½A Clû¸ï»p ±ÀµÀ«¸ï Y¹¶mnå ¶m ¶¢Àm¸Sµ»plɶ ¢h¸B OɱÀµÀA Oµ«¸îl³ Oµö OÉÊmi ¶ªö±µÃq¸±µÃ¶p sû¹¶¢m¸A ¶¢Êmçh¸¶¢À¶¬¶¢À °µ±ÀµÃïA °µO¸±¸°µ±µ ¶ªö±µÃ»pg½A lɤA OµÀvOµvÑv¹ô¶ª qÒñvô¶ªoåA ¶p±¸A ¦ ¢¸A ¶¢±¸Ø¶mÀOµñ¶¢À±ÀÇÃSÉg ±ÀµÀ«¸ïA ¶ ¢Ãhµñ¶¨àOµA »ªæhµA .

§ñ vwh¸ ¶ ¢Àʬ¶¥ö±¿ lɶ¢h¸. KA uYA. C¶mÀ¶¨Àà´p VûµAlµB.¶¢Êmç h¸¶¢À¶¨à¶¢±ÐØhµæ ¶ ¢À¶®»ªlµèOɶ¥ö±¿A O¸¶¢À¶pÁ¹±µä YO¸±¸Pï §ñ¾pe¸¶må±¼é ¢¸»ªoA VµhµÀ±¸Uß Oж¥sûµÃh¸A mÓ£À §ñiñ¶pÁ±¸¶¢À¶¬A Ei l¸ölµ¶¥tûB ¥ÑôËOÇB ¶ªå¶¢¶mA ¶ª±µö »ªl¼èOµÅh³ lÉ¢¸ï ¶ªåþöP¶mâ±µÃq¸±ÀµÃB ¶ªå¶¢¶mA hµ¶¢ hµlûµïhµB sûµÃ¶¢ÀÔ ¶ª×whµ q¸l¸m¸A sûµÃ£À±É¢¸¶ ¢v¶¢Àì¶mA hµö±ÀÀ Y¹h¸¶p±¸lû¸m¸A hµöÊ¢À¶¢ ¶¥ ±µgA ¦Ê¢ MA hµh³ ¶ªh³ MA || §ñvwh¸iñ¶¥j «Òåhµñ´¢À కకమ చతరనధ ఫలపరషరర సధధరర జప వనయగగ C¶ªï §ñ vwh¸ iñ¶¥j «Òåhµñ ¶¢À¶® ¶ ¢À¶måò¶ªï sûµSµ¢¸´m ¶¬±ÀµÀS¿ñ¶¢ sÀÀ»¨B. .«ÕB.

¶¢À¶¢À VµhµÀ±¼ölµ ¶pû v ¶pÁ±µÀ©¸±µæ »ªlµèþï±Éæ Y Êp £n±ÀÇÃSµB| Oµ±µm¸ï¶ªA Oµ J F v ¾¬ñA CASµÀ©¸ásû¹ïA ¶m¶¢ÀB ¶¬ ¶ª Oµ ¶¬ v ¾¬ñA hµ±µÝosû¹ïA ¶m¶ ¢ÀB ¶ª Oµ v ¾¬ñA ¶¢Àlûµï¶¢Ãsû¹ïA ¶m¶¢ÀB Oµ J F v ¾¬ñA Cm¸£ÀO¸sû¹ïA ¶m¶¢ÀB ¶¬ ¶ª Oµ ¶¬ v ¾¬ñA Oµn»¨áO¸sû¹ïA ¶m¶¢ÀB ¶ª Oµ v ¾¬ñA ప Oµ±µhµv Oµ±µ¶pÅ©¸ásû¹ïA ¶m¶¢ÀB వధతతన గకధక కలలయమ Oµ J F v ¾¬ñA ¶¬ ¶ª Oµ ¶¬ v ¾¬ñA ¶ª Oµ v ¾¬ñA ఆకశతతన ప¶¬Ålµ±ÀµÀ m¸ï¶ªA షలక కలలయమ Oµ J F v ¾¬ñA ¶¬Ålµ±ÀµÃ±ÀµÀ ¶m¶ ¢ÀB ¶¬ ¶ª Oµ ¶¬ v ¾¬ñA ¦±µÊª «¸ö¶® ¶ª Oµ v ¾¬ñA వ¦P¹Ë±ÀÇÀ ¶¢¶¨d³ యవధఅత మధర చపహసస మపరమతమదబణ సభగధక Oµ J F v ¾¬ñA Oµ¶¢V¸±ÀµÀ ¶¬ÀA ¶¬ ¶ª Oµ ¶¬ v Êmhµñhµñ±ÀµÃ ¢Ó¶¨d³ ¶ª Oµ v ¾¬ñA రC«¸åò±ÀµÀ ¶pûd³ sûµÃ±µÀí¶¢¶ªÀù¶¢±ÐA Ei l¼SµìAlûµB|| lû¸ï¶mA . O½ôA O½vOµA.¶¥OºåB.

Ci ¶¢ÀlûµÀ±µ V¸¶p ¶¬«¸åA
C¶p±¼£Àh¸È¢Ãlµ s¹g «Õ±µsû¹ïA
C±µÀg¸¶¢Ài¶¥±ÀµÀOµ±µÀg¸´¢À
Ctû¶m¶¢ OµÀv ¶ªÀAlµ±¿A ¶¢AlÉ
ణ మతశయ కరణ మభనవకలసకదరక వకద

OµO¸±µ±µÃq¸ Oµv¹ïg½ Oµv¹ïg SµÀg¥¹wo
Oµv¹ïg ËÈ¥v nv±ÀµÃ Oµ¶¢Ào±ÀµÃ Oµv¹¶¢j
||1||

Oµ¶¢Àv¹°½ Oµv¾Té Oµ±µÀg¸¶¢ÀÅhµ
«¸Sµ±¸
Oµlµ¶¢ÀìO¸¶mm¸¢¸«¸ Oµlµ¶¢Àì OµÀ¶ªÀ¶
¢À»pñ±ÀµÃ
||2||
Oµ¶mç±µê£l¸ï Oµ¶mç±µê Y¶mO¸q¸UØ
¤°µg¸
Oµ±µÃê±µ¤d½ «Õ±µsûµï OµvÑôwhµ
OµOµÀ¶påd¹
||3||
Oµwlж¨¶¬±¸ OµAYvÑVµm¸ Oµ¶
¢Àñ£Sµñ¶®
Oµ±¸îl¼ «¸°ºg½ O¸±µ±ÀÀjñ
Oµ±µî¶pûv¶pñl¸
||4||
JO¸±µ±µÃq¸ ËVÇO¸°µ±ÉïO¸
ÊmO¸°µ±¸OµÅiB
Jhµhµå l¼hµï n±É祹ï ËVÇO¸¶m¶mç
Wl¸OµÅiB
||5||
J¶¢£Àh¸ï Sµ¶¢Ã sÑlû¸ï ËVÇOµsûµOºå ¶
¢Àlµ±¼Ûh¸

JO¸SµñWhµå n±¸èþïh¸ ËVǶ¨g¸
±µ»¬h¸lµÅh¸
||6||
Jv¹¶ªÀSµAlû¼WOµÀ±¸ ËVǶmB OµÃd £m¸¦o
JOµsûÑS¸ ËVÇOµ±µ«¸ ËVÇËOǶ¥ö±µï
¶pñl¸±ÀÀo
||7||
JO¸hµ¶phµñ «¸¶¢ÃñYï ¶pñl¸
ËVÇO¸¶må¶pÁ¹Zh¸
Jlûµ¶¢Ã¶m¶pñsû¹ ËVÇYlµÊmOµYSµl¿¶¥ö±¿
||8||

JOµ¤±µl¼ ¶ªAʪ¢¸ï ËVÇOµq¸ñsûµ¶¢ ¥¹wo
FO¸±µ±µÃ»pg½ ¦jñ VÉ»pùh¸±µæ
¶pñl¸±ÀÀo
||9||
FlµýÅS¼hµï £n±É祹ï Vɶ¥ö±µhµö
£lû¸±ÀÀo
F¥¹m¸l¼ sñ¶¬î¶¢À±Àà Vɦh¸ölµï¶¨à »ªl¼èl¸
||10||

F°ºjñ°µg ¶ªÅ©¸àgâ OÐdº±¿¶¥ö±µ ¶¢vôsû¹
Ffºh¸ Vɶ¥ö±¸±¸èUØ ¶¥±¿±É¥¹lû¼ lɶ¢h¸
||11||

F¶¥ö±µ Êpñ±µgOµ±¿ Vɶ¥h¸gⶢ «¸°ºg½
F¶¥ö±ÐhµùUØ nv±ÀµÃ VÉis¹lû¸ £m¸¦o
||12||

F¶®£±¸»¬h¸ Vɶ¥ ¶¥Oºå ±¿¶¨h³
»ªîh¸¶mm¸
vO¸±µ±µÃq¸ vwh¸ v°½î ¢¸g½ nʨ£h¸
||13||

v¹Oºo vvm¸±µÃq¸ v¶ªl¸çfº¶¢À q¸dv¹
vvnåO¸v¶ªh¸ëv¹ vv¹d ¶m±ÀµÀm¸±¼Ûh¸
||14||

v°µgÑYÝþöv l¼¢¸ïU½Ø v°µOÐdïgâ
m¸±ÀÀO¸
v°¸ï±¸æ v°µg¸Sµ¶¢Ãï vsèO¸¶¢Ã vh¸hµ¶mÀB
||15||

vv¹¶¢À±¸YlµzO¸ vAs ¶¢ÀÀO¸åvh¸cºÛh¸
vÈ¢Ãìlµ±µ ¶pñ¶ªÃ±µôsû¹ï vY¹Ýfû¸ï v±ÀµÀ¶¢
±¼Ýh¸
||16||
¾¬ñAO¸±µ ±µÃq¸ ¾¬ñAO¸±µ nv±ÀµÃ
¾¬ñA¶plµ»pñ±ÀµÃ
¾¬ñAO¸±µ uY¹ ¾¬ñAO¸±µ¶¢Àm¸åò
¾¬ñAO¸±µv°µg¸
||17||
¾¬ñAO¸±µY¶p ¶ªÀ¾pñh¸ ¾¬ñA¶¢ÀiB
¾¬ñA£sûµÃ¶¨g¸
¾¬ñA§v¹ ¾¬ñA¶pl¸±¸lû¸ï ¾¬ñASµ±¸í
¾¬ñA¶pl¸tûlû¸
||18||
¾¬ñAO¸±µ¢¸V¸ï ¾¬ñAO¸±µ ¶pÁ¹Y¹ï
¾¬ñAO¸±µ ¾pe¼O¸
¾¬ñAO¸±µÊ¢l¸ï ¾¬ñAO¸±µWm¸åþï ¾¬ñA
¾¬ñA¶¥±¿±¼g½
||19||
¶¬O¸±µ±µÃq¸ ¶¬vlûµÅhµÃêZh¸
¶¬±¼gÉ°µg¸
¶¬±µ»pñ±ÀµÃ ¶¬±¸±¸lû¸ï
¶¬±¼sñʬî¶mçò స ʪ£h¸
||20||

¶¬±ÀµÃ±µÃfû¸ ʪ£h¸A»Tñ±µú±ÀµÀÊ¢Àlûµ
¶ª¶¢À±¼Ûh¸
¶¬±µï°µ¢¸¶¬m¸ ¶¬A¶ª¢¸¶¬m¸ ¶¬hµl¸¶m
¢¸
||21||
¶¬h¸ïl¼q¸¶p¶¥¶¢Ào ¶¬±¼lµ¥¹öl¼ ʪ£h¸
¶¬»ªåOµÀÈ¢ÃíhµÀåUÖ OµÀV¸ ¶¬»ªåOµÅiå
»pñ±ÀµÃASµm¸
||22||
¶¬±¼l¸ñOµÀAOµÀ¶¢Ã l¼S¸è ¶¬±µï¥¹ölµï¶
¢À±¸±¼Ûh¸
¶¬±¼Oɶ¥¶ªR ¶®l¼£l¸ï ¶®v¹ ¶¢Àl¸v«¸
||23||

¶ªO¸±µ±µÃq¸ ¶ª±µöY¹ß ¶ª±Éö§ ¶ª±µö¶
¢ÀUØv¹
¶ª±µöOµ±¿åò ¶ª±µölû¸jñ ¶ª±µö ¶¬Ajñ
¶ªm¸hµo
||24||
¶ª±¸ö¶m¶¢l¸ï ¶ª±¸öUØ ¶ªÀ¶mç±
¿ ¶ª±µö«¸°ºg½
¶ª±¸öiîO¸ ¶ª±µö«ÕPï l¸jñ ¶ª±µö£È¢Ã»¬o
||25||

¶ª±¸ölû¸±¸ ¶ª±µöSµh¸ ¶ª±¸ö¶¢SµÀg¶¢
±¼Ýh¸
¶ª±¸ö±µÀg¸ ¶ª±µö¶¢Ãh¸ ¶ª±¸ö sûµ±µg
sûµÃ»¨h¸
||26||
OµO¸±¸±¸æ O¸v¶¬oåò O¸Ê¢À§
O¸£Àh¸±µæl¸
O¸¶¢À¶ªAa£o Oµv¹ï Oµe¼¶m¶ªå¶m ¶

¢Àgâv¹ |
|27||
Oµ±µsûѱµÃ Oµv¹m¸kµ ¶¢ÀÀR OµVµZh¸¶
¢ÀÀíl¸
Oµd¹°µ¶ªïnç Oµ±µÀg¸ Oµq¸w q¸ñg
m¸±ÀÀO¸
||28||
O¸±µÀgï £Sµñ¶® O¸m¸å O¸nålûµÃhµ Yq¸¶
¢zB
Oµv¹v¹q¸ OµAsÀOµg½á Oµ±µn±¼Ýhµ ¶pvô
¢¸
||29||
Oµv궢xô ¶ª¶¢ÀsûµÀY¹ Oµ¶ªÃ屿 iv కజజనల
¶¬O¸±¸±¸æ ¶¬A¶ªSµi
±¸údO¸sûµ±µgÑYÝþöv¹
||30||
¶®±µ¶®±¼ OµÀV¸sûÑS¸ ¶®Oºo ¶¬vﶢ
±¼Ýh¸
¶¬±¼hµêi ¶ª¶¢Ã±¸lû¸ï ¶¬e¸h¸Ö±µ
¶¬h¸¶ªÀ±¸
||31||
¶¬±µø¶pñl¸ ¶¬£±ÐíO½åò ¶®±µç ¶ª¶må¶
¢À«¸¶p¶®
¶¬xô¶®v¹¶ªù ¶ª¶mÀå©¸à ¶¬A¶ª¶
¢Àm¸åò±µæ ±µÃ»pg½
||32||
¶®mÐq¸l¸¶m n±µÀîO¸å ¶¬±¼øg½
¶¬±¼«Òlµ±¿
¶®¶®¶¬Ã¶¬Ã ¶¢ÀÀP ¶ªÀåh¸ï ¶®n ¶¢Ål¼è
£¶¢±¼Ýh¸
||33||
¶¬±ÀµÀïUؤ¶m ¶¬Ålµ±ÀµÃ
¶¬±¼OÐq¸±µÀg¸A¶¥ÀO¸

vO¸±¸P¹ï vh¸¶pÁ¹Y¹ï v±ÀµÀ»ªæhµÀïlµíÊ ¢¶¥ö±¿ ||34|| v¹¶ªï lµ±µ÷¶m ¶ª¶mÀ婸à v¹sû¹v¹sûµ £¶¢ ±¼Ýh¸ vUÉÙþïhµ±¸Y¹ß v¹¶¢gï ¥¹wo v¶TÀ »ªl¼èl¸ ||35|| v¹°¸±µ¶ª ¶ª¶¢±¸äsû¹ v°µîg¸SµñY ¶pÁ¹Zh¸ vsûµïhµ±¸ vsè sûµOºå ¶ªÀvsû¹ v¹UØv¹±ÀµÀÀlû¸ ||36|| vSµéV¸¶¢À±µ ¶¬¶ªå §ñ¥¹±µl¸ ¶p±¼¤Zh¸ vY¹Ý¶plµ ¶ª¶¢Ã±¸lû¸ï vA¶pd¹ vOµÀvɶ¥ö±¿ ||37|| vs趢Ãm¸ vsè±µ«¸ vsè ¶ª¶¢Àêhµù¶ ¢ÀÀ¶méiB ¾¬ñAO¸±¼g½ ¾¬ñAO¸±¸l¼ క ¾¬ñA¶¢Àlû¸ï ¾¬ñA¦P¹¶¢ÀgºB ||38|| ¾¬ñAO¸±µOµÀg¸âS¼é ¦P¹ ¾¬ñAO¸±µ ¶¥¦VµnçòO¸ ¾¬ñAO¸±µ sû¹¶ªÖ±µ±µÀW± ¿úòAO¸±¸AsûÑlµ VµcÛv¹ ||39|| ¾¬ñAO¸±µ Oµm¸çUÂÖ±¼O¸ ¾¬ñAO¸Ë±ÇOµ ¶p±¸±ÀµÀg¸ ¾¬ñAO¸±µ l¿±¼ÙO¸¶¬A¾ª ¾¬ñAO¸±Ðl¸ï¶m OÉOºo ||40|| ¾¬ñAO¸±¸±µgï ¶¬±¼g½ ¾¬ñAO¸±¸¢¸v ¶ ¢vô±¿ .

¾¬ñAO¸±µ ¶pcݱµ¶¥ÀO½ ¾¬ñAO¸±¸UØg l¿»pO¸ ||41|| ¾¬ñAO¸±µ Oµ¶m籸 »ªA¾¬ ¾¬ñAO¸±µ sÀY sûµÅUºØO¸ ¾¬ñAO¸±µ ¶ªÀ¶¢ÀmÐ ¶¢Ãlû¿ö ¾¬ñAO¸±µ hµ±µÀ¶¢ÀAY±¿ ||42|| ¶ªO¸±¸P¹ï ¶ª¶¢À±µ«¸ ¶ªOµv¹Sµ¶¢À ¶ªA¶ªÀåh¸ ¶ª±µöÊ¢l¸¶må h¸hµê±µïsûµÃ£ÀB ¶ªùlµ¶ªl¸¶¥ñ±ÀµÃ ||43|| ¶ªOµv¹ ¶ªWÛl¸¶mm¸ç «¸lû¿ö ¶ªlµØil¸±ÀÀo ¶ª¶mO¸l¼¶¢ÀÀnlûÉï±ÀµÃ ¶ªl¸¦¶¢ OµÀdÀ£Àìo ||44|| ¶ªO¸v¹lû¼©¸á¶m ర¶ªhµö ±µÃq¸ప ¶ª¶ ¢ÃOµÅiB ¶ª±µö¶pñ¶pcÛ n±¸îjñ ¶ª¶¢Àm¸lû¼Oµ ¶¢ ±¼Ýh¸ ||45|| ¶ª±ÐöhµÀåU¹Ø ¶ªASµ¾¬m¸ స¶ªlµÀØg¸ ¶ªOµvɶ¨àl¸దదణ సకలషషద OµO¸±¼g½ O¸¶¢ïvÑv¹ O¸Ê¢À¶¥ö±µ ¶ ¢Àm欱¸ ||46|| O¸Ê¢À¶¥ö±µ¶pñg¸m¸f½ O¸Ê¢À¥ÑhµùUØ ¢¸»ªo O¸Ê¢À¶¥ö±¸wAS¼h¸AS¿ O¸Ê¢À¶¥ö±µ ¶ªÀP¶pñl¸ ||47|| O¸Ê¢À¶¥ö±µ ¶pñg±ÀÀo O¸Ê¢À¶¥ö±µ .

£v¹»ªo O¸Ê¢À¶¥ö±µ hµ¶pB »ªl¼èB O¸Ê¢À¶¥ö±µ ¶ ¢À¶mB »pñ±ÀµÃ ||48|| O¸Ê¢À¶¥ö±µ q¸ñgm¸k¸ O¸Ê¢À¶¥ö±µ £È ¢Ã»¬o O¸Ê¢À¶¥ö±µ sñ¶¬î£l¸ï O¸Ê¢À¶¥ö±µ SµÅʬ¶¥ö±¿ ||49|| O¸Ê¢À¶¥ö±¸¶®ôlµOµ±¿ O¸Ê¢À¶¥ö±µ ¶ ¢Àʬ¶¥ö±¿ O¸Ê¢À¶¥ö±¿ O¸¶¢ÀOÐdº nv±ÀµÃ O¸UºÖþøh¸±µæl¸ ||50|| vO¸±¼g½ vsè±µÃq¸ vsèlû¿±µôsè ¢¸cºÛh¸ vsèq¸¶p ¶¢ÀmÐlµÃ±¸ vs¹è¶¬AO¸±µ lµÀ±µØ¶¢Ã ||51|| vs趥Oºå±µôsè lɶ® vËsÇþ趥ö±µï ¶ª¶ ¢ÀÀ¶méiB vsè ¶¢Ål¼è±µôsè xv¹ vsè±ÀµÀÔ¶¢¶m ¥¹wo ||52|| vs¹èi¶¥±ÀµÀ ¶ª±¸öUØ «Õ¶m籸ï vsè £sûµñ¶¢Ã vs豸S¸ vsè గ i±µôsè m¸m¸Sµ¶¢À»ªæiB ||53|| vsè sûÑS¸ vsè ¶ªÀP¹ vsè ¶¬±¸øtû ¶pÁ¹Zh¸ ¾¬ñAO¸±µ ¶¢Àñ¼å±¿úòAO¸±µ «Õlûµ¶¥ÅASµ OµqÒiO¸ ||54|| ¾¬ñAO¸±µ lµÀS¸ètè ¶ªÀlû¸ ¾¬ñAO¸±µ Oµ¶ .

¢ÀvÉn籸 ¾¬ñAO¸±µ¶¢Àgº l¿q¸±¼Û±¿úòAO¸±µ hµ±µÀ¥¹±¼O¸ ||55|| ¾¬ñAO¸±µ ÊpdºOµ ¶¢Àgº±¿úòAO¸±µlµ±µ÷ t£ÀìO¸క ¾¬ñAO¸±µ OÐ¥¹»ªvh¸ ¾¬ñAO¸±¸«¸æ¶m ¶m±µåO½ ||56|| ¾¬ñAO¸±µ ¶¥ÀOºåO¸ ¶¢ÀÀO¸å¶¢Àgº± ¿úòAO¸±µ sÑlû¼h¸త ¾¬ñAO¸±µ¶¢À±ÀµÀ «Õ¶¢±µä¶ªå¶¢Àí £lµÀñ¶¢À ¶pÁiñO¸ ||57|| ¾¬ñAO¸±µ Ê¢lжpn¶¨l³ ¾¬ñAO¸±¸lûµö±µ lµ°ºg¸ ¾¬ñAO¸±µ ¶m¶mçm¸±¸¶¢À ¶m¶¢OµvêOµ ¶¢vô±¿ ||58|| ¾¬ñAO¸±µ »¬¶¢À¶¢lµØU¹Ø ¾¬ñAO¸±¸±µä¶¢ OÓ¶ªÀåsû¹ ¾¬ñAO¸±µ ¶¢À¶måò ¶ª±µö«¸ö ¾¬ñAO¸±µ¶p±µ «ÕPïl¸ ||59|| || Ei §ñ sñ¶®îgâ¶pÁ±¸gÉ Ghµå±¸§ñ ¶¬±ÀµÀS¿ñ¢¸Sµ¶ªåþﶪA¢¸lÉ §ñvwh¸iñ¶¥j «Òåhµñ Oµkµ¶mA ¶ª¶¢ÀÃê±µä ´¢À || .

|| lɤËÈ¢sûµ ¢¸¶¥Û±¸ï©Òàhµå±µ¶¥hµl¼¶¢ïm¸¶ ¢À«Òåhµñ´¢À || C¶ªï §ñ lɤ-ËÈ¢sûµ¶¢-D¶¥Û±µïC©Òàhµå±µ¶¥hµ-l¼¶¢ïm¸¶¢À«Òåhµñ-¶ ¢À¶®¶¢À¶måò¶ªï D¶m¶mç ËsûDZµ¶¢ sÀÀ»¨B | C¶mÀ¶¨Àà´p Vûµ¶mçB | §ñ D¶m¶mçËsûDZµ¤ §ñ¶¢À¶® iñ¶pÁ±µ ¶ªÀ¶m籿 lɶ¢h¸ | OµÃd hµñ±ÀÉÀg uY-¶¥Oºå-O½vOµ´¢À | ¶ ¢À¶¢À §ñ D¶m¶mç ËsûDZµ¤ §ñ¶¢À¶® iñ¶pÁ±µ ¶ªÀ¶m籿 ¶pñ«¸lµ-»ªlµèþï±Éæ «¸nélûµï»ªlµèþï±Éæ YÊp £n±ÀÇÃSµB | OµÃdhµñ±ÀÉÀg Oµ±µ-¶¨fµUØm¸ï¶ªB || sûµÃ±µÀí¶¢B¶ªÀ¶¢±Ð£Ài l¼Sµì¶mèB || lû¸ï¶m´¢À || OµÀAOµÀ¶¢À ¶pAOµ ¶ª¶¢Ãsû¹A CAOµÀ¶¥ q¸Ê¥°µÀ OÐlµAfµ ¶¥±¸A ¶pAOµY ¶¢Àlûµï n¶¨g¸äA ¶pAOɱµÀ¶¬ vÑVµm¸A ¶p±¸A ¶¢AlÉ || || ¶pcÛ¶pÁ¹Y || MA KA ¾¬ñA §ñA .

¶p±µ¶¢Ã¶m¶mç v¶¬±¿ ¶p±µ ËVÇhµ¶mï l¿»pO¸ | ¶ªö±ÀµÀA ¶pñO¸¶¥ Oº±µg¸ nhµï ËÈ¢sûµ¶¢ ¥¹wo ||1|| £¶¥Àlµè Oɶ¢v¹ Pgâ ¶ªhµï O¸v¹hµî ±µÃ»pg½ | Dl¼ ¶¢Àlû¸ï¶må ±µ»¬h¸ ¶¢À¶®¶¢Ã±ÀµÃ £v¹»ªo ||2|| SµÀghµñ±ÀµÀ ¶p±¼VÉÜjñ ¶ª±µöhµhµåþö ¶pñO¸¦o | ¾ªåò¶pÁA¶ª sû¹¶¢±µ»ªO¸ YSµhµù ±¸Øl¼ vA¶pd¹ ||3| CÊ¥¶¨ m¸¶¢À±µÃq¸l¼ sûÉlµVÉÜlµ ±µ£¶pñsû¹ | Cm¸l¼ ¢¸¶ªm¸ ±µÃq¸ ¢¸¶ªmÐlµïh³ ¶pñ¶pcºÛO¸ ||4|| ¶pñ¶pcÑÛ¶p ¶¥¶¢À qÕñfû¸ Vµ±¸Vµ±µ YSµ¶mî±Àà | ¶ª¶¢À¶ªå YSµl¸ lû¸±¸ ¶ª±µö ¶ªc½Ý¶¢ mÐhµÀùO¸ ||5|| sûµOµå చVÉhÐ ¶¢À±ÀµÃ¶m¶må «¸ö±µæ ËÈ ¢sûµ¶¢ £sûµñ¶¢Ã | ¶ª±¸öOµ±µøg ¶¢¥¹ïl¼ ¶ª±µöOµ±µî lµÀ±µ¶m豸 ||6|| £Y¹ß¶m ¶p±µ¶¢Ã¶m¶mç £l¸ï ¶ªm¸å¶m »ªl¼èl¸ | .

D±ÀµÀÀ±¸±ÐSµï «Õsû¹Sµï sv§ñO½±¼å sû¹Sµïl¸ ||7|| lûµ¶mlû¸¶mï ¶¢Àg½¶¢¶ªåò sûµÃ©¸vɶp¶m ¶¢Ãvïl¸ | SµÅ¶¬S¸ñ¶¢À ¶¢À¶®±¸Yï «¸A±¸Yï ¶ªÀPl¸±ÀÀo ||8|| ¶ªq¸åUØ ¶¥Oºå ¶ª¶¢ÀÃê±µä «¸±µösûÔ¶¢À ¶pûv¶pñl¸ | sñ¶¬î £¶¨Àä ¦Ê¢m¸çòl¼ ¶plµ £¥¹ñg ¶m°µ¶ ¢Ã ||9|| sûµÀOºå¶¢ÀÀOºå ¶¢À¶®sûµOºå £±µOµåþï ËlÇþöhµ l¸±ÀÀo | nSµñ¶®¶mÀ Sµñ¶®lûµï°¸ Y¹ß¶m n˱Çþçþöhµl¸±ÀÀo ||10|| ¶p±µO¸±ÀµÀ ¶pñÊ¢¥¹l¼ ±ÀÇÃSµ»ªl¼è ¶pñl¸±ÀÀo | ¦¶¨à ¶ªc½Ý¶¢¶m qÕñfû¸ lµÀ¶¨à ¶ªA¶®±µ »ªl¼èl¸ ||11|| xv¹ £n±¼îh¸ÊmOµ OÐdº sñ¶®îgⶢÀgâv¹ | JO¸ÊmO¸iîO¸ m¸m¸±µÃ»pgï ±¸èUØÊm¶¥ö±¿ ||12|| ¦¶¢¶¥Oºå¶¢À±Àà nhµï ¶¥ÅU¹Ø˱ÇOµ ±µ¶ª»pñ±ÀµÃ | hµÀ©¸à ¶pÁ©¸à ¶p±¼WÜm¸é nhµï±ÀµÀÔ¶ ¢¶m Ȣû¬o ||13|| ¶ª¶¢À¶ªå lɶ¢h¸±µÃq¸ ¶ª±µölÉ¢¸lû¼ lɶ .

¢h¸ | lɶ¢±¼ø »phµÅ »ªl¸èl¼ ±ÀÇÃS¼o ËsûDZµ ¢¸iîO¸ ||14|| nlû¼ »ªl¼è ¶¢Àg½ ¶¢ÀÀl¸ñ ¶¥«¸åò«¸åò±ÀµÀÀlûµ sû¹¶ªÀ±¸ | Vûµhµñ V¸¶¢À±µ ¢¸l¼hµñ ¶ph¸O¸¶¢ï Ym¸cºÛh¸ ||15|| ¶¬«¸åþﶥö ±µkµ q¸l¸h¸ ¶¢Ãhµï ʪm¸ ¶ªÀʪ£h¸ | ¶pÁ±Ð»¬hµ OµÀv¹V¸±µï SµÀ±µÀ ¦©¸ïl¼ ʪ£h¸ ||16|| ¶ªÀlû¸ ¶ª¶¢ÀÀlµñ ¶¢ÀlûÐïlµï hµÀù±µlµÀñ¶ ¢À n¢¸»ªo | ¶¢Àgº l¿öq¸¶må±µ qÒñlµï hµÖlµAs ¶¢¶m ¢¸»ªo ||17|| Wm¸å¶¢Àgº SµÅ¶®¶må«¸æ ¶¢Àgº ¶¢Àgâ¶p ¶¢ÀlûµïS¸ | ±µhµé »ªA¶®¶ª¶m qÒñlµï Wܶ¢ ¶¢Àc¹Ûlû¼ ¥¹±ÀÀo ||18|| ¶ªl¸¦¶¢ ¶¢À¶®wUØ ¶¢ÀÃv ¶ªA¶Tdà ±ÀÇÃnO¸ | CmÐïm¸ïwUØ ¶ªA¶T±µø OµgÃâ ¶ªA°µÀsè ¶ ¢Ã¶m«¸ ||19|| OµvÑlµïl¼ì¶mÀç O¸wm¸ï hµÀ±µïm¸lµ ¶p±µA¶p±¸ | m¸l¸m¸å¶m¶mç ¶ªmÐ綬 ¶ªö±ÀµÀA ¶ .

¢ïOµå¶¢Vж¢ÀÅh¸ ||20|| O¸¶¢À±¸Y ¶¢À¶®hµ¶måò ±µ¶¬«¸ïV¸±µ lµ°ºg¸ | ¶¢ÀO¸±µ ¶pcÛOÐlµÃíhµ qÕñfû¸ mÐåv¹ô¶ª ¶ªÀ¶m籿 ||21|| §ñVµOµñ±¸Y nv±ÀµÃ §ñ£l¸ï ¶ ¢À¶måò£Sµñ¶® | CPgâ ¶ªWÛl¸ ¶m¶mç ¦¶¢ ¶¥ÌOÇýåþïOµ ±µÃ»pg½ ||22|| iñ¶pÁ±¸ iñ¶pÁ±É¥¹o ¶¢À¶® iñ¶pÁ±µ¶ªÀ¶m籿 | iñ¶pÁ±¸ ¢¸¶ª ±µ»ªO¸ iñ¶pÁ±¸ §ñ¶ªö±µÃ»pg½ ||23|| ¶¢À¶® ¶plµî ¶¢m¸¶må«¸æ §ñ¶ ¢Àiåò¶pÁ±µ¶¢Ãwo | ¶¢À¶®iñ¶pÁ±µ »ªl¸è¶¢Ãì §ñ¶¢À¶® iñ¶pÁ±¸£ÀìO¸ ||24|| ¶m¶¢VµOµñ Oµñ¶¢Ãlɤ ¶ ¢À¶®iñ¶pÁ±µËsûDZµ¤ | §ñ¶¢Ãh¸ vwh¸ s¹v¹ ±¸Y±¸Yɶ¥ö±¿ ¦¢¸ ||25|| Ghµêiå »ªæi ¶ªA¶®±µ Oµñ¶¢À VµOµñ n ¢¸»ªo | C±µèÊ¢À±¸öhµî VµOµñ«¸æ ¶ª±µövÑOµ ¶ ¢Àʬ¶¥ö±¿ ||26|| ¶¢xîOµ ¶pÁ±µ ¶¢Àlûµï«¸æ Y¶¢ÀÃì ¶¢¶m n .

¢¸»ªo | C±µÀg¸Vµv ¶¥ÅUØ«¸æ ¢¸ï¶T¹ñv±ÀµÀ n ¢¸»ªo ||27|| §ñO¸v¶¬»ªå nv±ÀµÃ O¸§¶pÁ±µ n¢¸»ªo | §ñ¶¢ÀËhÇþÖv¹¶ª nv±ÀµÃ l¸ölµ¥¹¶må ¶ ¢Àʬ¶¥ö±¿ ||28|| §ñ©Òfµ¥¹¶må ¶¢Àlûµï«¸æ ¶ª±µö Ê¢l¸¶må v°ºh¸ | ¶¥Àñi ¶ªîýÅi ¶pÁ±¸gÉi ¶®«¸Sµ¶¢À Oµvɶ¥ö±¿ ||29|| sûµÃhµ sûÔiOµ hµm¸îhµñ lɶ¢h¸ q¸ñg¶¬Å¶mî±Àà | aÊ¢¶¥ö±µ sñ¶¬î±µÃq¸ §ñSµÀg¸fû¸ï SµÀg¸iîO¸ ||30|| C¶¢«¸æ hµñ±ÀµÀ n±µÀîO¸å ¢¸SµñȢö¢Ã ¶ ¢À¾¬¶¢À±Àà | S¸±ÀµÀjñ sûµÀ¶¢Êm¥¹o lµÀ±¸Ø O¸y¹ïl¼ ±µÃ»pg½ ||31|| ¶¢ÀhµùþïOµÃ±µî ¶¢±¸¶®l¼ m¸m¸±µÃ¶p £v¹»ªo | ¶¢À¶® ±ÀÇÃS¿¶¥ö±¸ ±¸lû¸ï ¶¢À¶®¤±µ ¶¢ ±µ¶pñl¸ ||32|| »ªlÉ趥ö±µ OµÀv¹±¸lû¸ï §ñ¶¢ÀVµÛ±µg ËÈ ¢sûµ¢¸ ||33|| §ñA ¾¬ñA KA MA .

OµÃdhµñ±ÀÉÀg ¶¨f¸UØm¸ï¶ªB | sûµÃ±µÀí¶¢B¶ªÀ¶¢±Ð£Ài l¼S¼öÈ¢ÃOµB | ¶pÁ¶m±¸èþï¶m´¢À | OµÀAOµÀ¶¢À ¶pAOµ ¶ª¶¢Ãsû¹A CAOµÀ¶¥ q¸Ê¥°µÀ OÐlµAfµ ¶¥±¸A ¶pAOµY ¶¢Àlûµï n¶¨g¸äA ¶pAOɱµÀ¶¬ vÑVµm¸A ¶p±¸A ¶¢AlÉ || ¶pÁ¶mB ¶pcÛ¶pÁ¹Y¹ || ||lɤ ¶ªÀåi|| Sµgɶ¥ Sµñ¶¬ ¶m°µhµñ ±ÀÇÃS¼o ±¸¦ ±µÃ»pg½A lɤA ¶¢À¶måò ¶¢À±ÀÃA mÓ£À ¶¢ÃhµÅO¸ ´¢À ¾peµ±µÃ»pg½A ¶pñg¶¢Ã£À ¶¢À¶® lɤA ¶¢ÃhµÅO¸´¢À ¶p±µÊ¢À¶¥ö±¿A O¸v¶¬vÑô ¶¬vÑvÑôv Oµvm¸¶¥ ¶ ¢ÀO¸±¼g½A ±ÀµÀlµ°µË±ÇOµ ¶¢ÃhÉñ»p ¶ª£ÀùlÉè ¶ªê±µèhÉ ¶m±µB| .

±µ°ºh¸°µ±Éï¶mÀç Oµ¶mç±µê ¶¥UÖ±¸¶mv £¶¨ÀätûB ±ÀµÀlµ°µ±µ ¶¥¦YÑïh¸ùþé ¶¢ÀgºâhµA sûµÀ¶ ¢¶mhµñ±ÀµÀA ¶¢Êmç ¶ª±Éö¶¥ö±¿A lɤA ¶¢À¶®§ñ »ªl¼è¶ ¢ÃhµÅO¸´¢ ±ÀµÀlµ°µ±µ ¶¢À¶®¶ªÃhµñ qÒñhµÊ ¢ÀhµYÝSµhµñ±ÀµÀA sñ¶®îg¸âl¼ Oµd¹¶®¶måA h¸A ¶¢Êmç »ªlµè¶¢ÃhµÅO¸A ±ÀµÀlÉO¸ lµ¶¥¶¢Ãlû¸±¸A uYA OÐghµñ±ÀÇÃlµí¶¢A sñ¶®îg¸âl¼ Oµd¹¶®¶måA YSµlµlû¸ï»p lµÅ¶¥ïhÉ COµV¸l¼hµdѶmélµè ¶p±ÀµÀ¥¹°µ±µ¶¢ ±¼Øg½A YÉ喝áASµ s¹¶¬Àq¸l¸Sµñ ¶¢Àlûµï«¸ö¶må n ¢¸»ªoA h¸¤ÀOµ±¸°µ±Ðl¸è±¸A «¸±¸h³ «¸±¸A ¶p±¸A¶p±¸A .

¶pñg¶¢Ã£À ¶¢À¶®lɤA ¶p±µ¶ ¢Ã¶mAlµ±µÃ»pg½A Clû¸ï»p ±ÀµÀ«¸ï Y¹¶mnå ¶m ¶¢Àm¸Sµ»plɶ ¢h¸B OɱÀµÀA Oµ«¸îl³ Oµö OÉÊmi ¶ªö±µÃq¸±µÃ¶p sû¹¶¢m¸A ¶¢Êmçh¸¶¢À¶¬¶¢À °µ±ÀµÃïA °µO¸±¸°µ±µ ¶ªö±µÃ»pg½A lɤA OµÀvOµvÑv¹ô¶ª qÒñvô¶ªoåA ¶p±¸A ¦ ¢¸A ¶¢±¸Ø¶mÀOµñ¶¢À±ÀÇÃSÉg ±ÀµÀ«¸ïA ¶ ¢Ãhµñ¶¨àOµA »ªæhµA ¶¢Êmç h¸¶¢À¶¨à¶¢±ÐØhµæ ¶ ¢À¶®»ªlµèOɶ¥ö±¿A O¸¶¢À¶pÁ¹±µä YO¸±¸Pï §ñ¾pe¸¶må±¼é ¢¸»ªoA VµhµÀ±¸Uß Oж¥sûµÃh¸A mÓ£À §ñiñ¶pÁ±¸¶¢À¶¬A Ei l¸ölµ¶¥tûB ¥ÑôËOÇB ¶ªå¶¢¶mA ¶ª±µö »ªl¼èOµÅh³ lÉ¢¸ï ¶ªåþöP¶mâ±µÃq¸±ÀµÃB ¶ªå¶¢¶mA hµ¶¢ hµlûµïhµB .

sûµÃ¶¢ÀÔ ¶ª×whµ q¸l¸m¸A sûµÃ£À±É¢¸¶ ¢v¶¢Àì¶mA hµö±ÀÀ Y¹h¸¶p±¸lû¸m¸A hµöÊ¢À¶¢ ¶¥±µgA ¦Ê¢ .

sAS¸±µÀ hµwôOºlÉ o±¸Y¶mA sAS¸±µÀ ¶®±¸v »ªAS¸±µÀ È¢ÀÀwOºAVµÀ CAtOµ ¶¬Ålµ±ÀµÀOµÀ o±¸Y¶mA §ñSÓ±¼ §ñ¶¢Ãhµ §ñ¶¢À¶®±¸Zß §ñ »ªA¶¬¶ªÊm¶¥ö±¼Oº o±¸Y¶mA. sAS¸±µÀ ¶®±¸v »ªAS¸±µÀ È¢ÀÀwOºAVµÀ »¬¶¢ÀËÈ¥vhµ¶m±ÀµÀOµÀ o±¸Y¶mA vÑOµq¸¶¢nOº o±¸Y¶mA.|| §ñ VµOµñ¶pÁ±µ ¶¢ÀASµyµA (hÇvÀSµÀ) || §ñ VµOµñ¶pÁ±µ¶¢ÀAlµÀ »ªæ±µËÈ¢À¶m §ñ vwhµ ¶p»ªfº q¸lµvOºlÉ o±¸Y¶mA ¶p±µÊ¢À¶¥ö±µÀn ¶pÁg¸ïsû¹S¸ïv¹±¸¦ D »ªA¶¬¶¢ÀlûµïOµÀ ±µhµé o±¸Y¶mA. Oµvêhµ±µÀËÈ¢ ¶¢À¶¢ÀÀî O¸q¸fµÀ Oµ±µ¶ ¢ÀÀvOµÀOµ¶mOµAsÀO¸¶ªÀvhÐo±¸Y¶mA q¸¥¹AOµÀ¶¥¶pÁ¶¨ês¹gV¸¶plûµ±¼Oº . . D¦ñhµÀv q¸wAW Csûµ±ÀµÀAsÀ mͶªSÉdº vwh¸As oOºlÉ o±¸Y¶mA. ¶p±µ¶¢Àq¸¶¢¶mËÈ¢À¶mo±¸Y¶mA. »ªA¶¬ ¢¸»¬nOº o±¸Y¶mA.

YSµlÉOµ Y¶m±ÀÀiñ l¿¶m Y¶m s¹Alûµ£ Oµ¶mOµlµÀ±µØ¶¢ÀîOµÀ o±¸Y¶mA ±¸Y±¸Yɶ¥ö±¼Oºo±¸Y¶mA. W±µÀ¶m¶ ¢ÁýövÑwOºAVµÀ§ñlÉ£Clûµ±¸¶m¶¥hµOÐdº¶ m°µhµño±¸Y¶mA Oµv¶¢±ÉOµÀv¶¢AdºOµ¶mÀév¶ ¢Ãhµwô±¸Y±¸Yɶ¥ö±¼Oºo±¸Y¶mA. °½±µ «¸Sµ±µ hµ¶m±ÀµÀ »ª±µÀvѶªSµÀ ¶ ¢Ã hµwô §ñ ¶¢À¶®v°ºîOº o±¸Y¶mA Oµ¶mOµ ¶¢À¶®v°ºîOº o±¸Y¶mA.O¸Ai Oº±µg¸vhÐ OµwOºÈ¢ÀfµvÑ È¢À±¼Êª Oµy¹ïg ¶ªÃhµñ¶¢ÀÀ¶mOµÀ o±¸Y¶mA O¸AhµvAlµ±¼ ¶p¶ªÀ¶pÁ-OµÀAOµÀ¶¢ÀvÀ O¸q¸fµÀ O¸h¸ï±ÀÀnOºnhµïo±¸Y¶mA. ¶¢ÀÀlµ¶¢Ã±µÈ¢Ã¶¢ÀÀ¶m ¶ ¢ÀÀVµÛdSµlûµ±¼±ÀÀAVµÀOµ¶ªÃå±¼OµÀA OµÀ¶¢ÀOµÀo±¸Y¶mA VµAlµñ¶¢AOµ¶mÀ ¦±Ð¶¢ÀOµÀd¶¢ÀÀS¸ l¸vÀÛ «ÕAlµ±µïv¶¬±¼OºlÉ o±¸Y¶mA. .

¶ªOµv ¶¬Ålµ±ÀµÃvvÑ sÀl¼è Êpñ±µg VɱÀµÀÀ hµwô S¸±ÀµÀiñ OºlÇ o±¸Y¶mA . ¥¹±µl¸¶¢Ã±ÀÀOºlÉo±¸Y¶mA. ¶¢ÀÀSµÀرµ¶¢ÀîvOµÀ¶mÀ ¶¢ÀÃv¶¢ÀSµÀ Èplµç¶¢ÀîOµÀ ¶¢ÀÀh¸ïvhÐ nhµïo±¸Y¶mA Y¶mîY¶mîvhµwôYSµlû¿¶¥ö± ¿oOµÀsûµOµåY¶mÀwVÉÛdºo±¸Y¶mA. ¶¥ÀOµñ¢¸±µ¶¢ÀÀm¸fµÀ ¶¥Àsûµ¶¢ÀÀvζªSÉ hµwô §ñ ¶¢À¶®v°ºîOºlÉ o±¸Y¶mA ¶¥ÅASɱ¼¾peµ¶¢ÀÀ¶m¶ªÀAlµ±¸O¸±¼gº. ¶ªAO½±µå¶mAhÐ o±¸Y¶mA. »ªA¶¬ ¢¸»¬nOº o±¸Y¶mA. VµlµÀ¶¢Á ¶ªAlûµïvÀ EWÛ VµvôAS¸ ¶¢À¶¢ÀÀ sÑñVµÀ ¢¸OÉç£ oOºlÉ o±¸Y¶mA.sAS¸±µÀ ¶®±¸v »ªAS¸±µÀ È¢ÀÀwOºAVµÀ »¬¶¢ÀËÈ¥vhµ¶m±ÀµÀOµÀ o±¸Y¶mA vÑOµq¸¶¢nOº o±¸Y¶mA. D¦ñhµÀv q¸wAW Csûµ±ÀµÀAsÀ mͶªSÉdº vwh¸As oOºlÇ o±¸Y¶mA.

sAS¸±µÀ ¶®±¸v »ªAS¸±µÀ È¢ÀÀwOºAVµÀ »¬¶¢ÀËÈ¥vhµ¶m±ÀµÀOµÀ o±¸Y¶mA vÑOµq¸¶¢nOº o±¸Y¶mA. sAS¸±µÀ hµwôOºlÇ o±¸Y¶mA. .Dh¸î±µêghÐ nhµïo±¸Y¶mA.

¶ª¶på ¶¥ivÑ O¸±µï »ªl¼è ËOÇOÍné ¶ªA¶pÁd½ Oµ±µg ¶¢ÀAhµñ¶¢ÀÀvÀ «¸¶¢Àû¬Oµ ¶¥Àsûµq¸ñ»påOº lÉ¢¸ï ±ÀµÀ±ÀµÃ hµhµ£ÀlµA YSµh³ Dhµî¶¥O¸åþï. ¶ªOµv ¾ªåòv ±ÀµÀAlµÀ ¶¢ÃhµÅ sû¹¶¢¶¢ÀÀ OͱµOµÀ £l¸ïB ¶ª¶¢À«¸å¶ªå¶¢ lÉ£ sûÉl¸B. ¶ªî £lµlû¸hµÀ ¶¥Àsû¹n «¸ ¶mB ¶ª¶¢À¶ªå £l¸ï q¸ñ»påOº. »ªåò±ÀµÀB ¶ª¶¢À«¸åB ¶ªOµv¹ YSµhµÀù | hµö˱ÀÇÀOµ±ÀµÃ ¶pÁ¹±¼hµ¶¢ÀAs Jhµh³. nBÊ¥¶¨ lɶ¢Sµg ¶¥Oºå ¶ª¶¢Àö¬ ¶ ¢Àñ¸åþï | h¸¶¢£ÀìO¸´¢À CQv lɶ¢ ¶¢À¶¬±¼ø ¶pÁ¹Y¹ï ´¢À. sûµO¸åþï ¶mh¸B. O¸hÉ ¶ªÀåiB ¶ªå¶¢ï ¶p±¸ ¶p±ÐOºåB £¶piå m¸¶¥¶m¶¢ÀÀ¶mOµÀ ¶¥±µg¸Sµhµ l¿m¸±µå. ¶p±¼h¸ñg ¶p±¸±ÀµÀgÉ | .

Ê¢lµm¸sûµï±¼çhÐ „»p ¢¸ ||658|| ¶ªî±µ´m ¶¢ÀËÈ¢ÀhµVµÛ±¼hµA. hµö¤À¶¥ö±¿ lÉ£ Vµ±¸ Vµ±µ¶ªï ¶ª¶¢À¶ªå s¹lû¸ n¢¸±µgOµÀ ¶ª±µö s¹lû¸¶¥À ÈT¹±¸¶ªÀ. ¶m±Ð ¶ ¢ÀÀVÉïhµ ¶ªUÖd¹h³ | . h¸ö¶¢Ã¦ñh¸ »¬ D¶¥ñ±ÀµÀh¸A ¶pñ±ÀµÃnå £¶¥ö¢¸ï»på £¶phµÀåv m¸¶¥¶¢ÀÀ OͱµOµÀ lÉ£ ¶pñ¶pm¸é±¼å¶¬±É ¶pñ¾ªlµ.¶ª±µö«¸ï±¼å ¶¬±É lÉ£. m¸±¸±ÀµÀgº ¶mÈ ¢Ã„¶ªÀåhÉ ±ÐSµm¸¶¥¶m¶¢ÀÀ¶mOµÀ ±ÐS¸ ¶mÊ¥©¸´m C¶p¶¬A»ª hµÀ©¸à. ¶pñ¾ªlµ ¶¢Ãhµ±³ YSµhÐ „Qv¶ªï | ¶pñ¾ªlµ £Ê¥ö¶¥ö±¼ q¸»¬ £¶¥öA. ±µÀ©¸à hµÀ O¸¶¢Ã ¶ªOµv¹´m Cuû©¸à ´m | h¸ö¶¢Ã¦ñh¸m¸A ¶m £¶p¶m鱸g¸A.

¦Ê¢ ¶ª±¸ö±µæ «¸lû¼OÉ | . C¶ªîl³ ËÈ¢±¼ £m¸¶¥¶m´¢À ¶pñ¶ª¶méh¸ q¸ñ»på OͱµOµÀ ¶pñgh¸m¸A ¶pñ¾ªlµ hµöA. sûµ£¶¨ïi ¶m ¶ªA¶¥±ÀµÀB ||643|| s¹lû¸¥¹Ai OͱµOµÀ ¶ª±µös¹lû¸ ¶pñ¶¥¶¢À¶mA. lÉ£ £¥¹ö±¼å ¶®±¼gº | ËhÇþñvÑOµï ¢¸»ªm¸ ¤ÀfÉï. ËhÇþñvÑOµï«¸ïQvɶ¥ö±¼ | J¶¢Ê¢À¶¢ hµö±ÀµÃO¸±µï´¢À.s¹lû¸ n¶¢ÅiåOº lûµ¶m¶pÁh¸ñl¼ q¸ñ»påOº ¶ª±µös¹lû¸ £n±µÀîOÐå. vÑO¸m¸A ¶¢±µl¸ sûµ¶¢ ¶ªOµv ¶¥Àsûµ¶¢ÀÀvOµÀ ¶ª±µö ¶¢ÀUØyµ ¶¢ÃUØyÉï. lûµ¶m lû¸¶mï ¶ª¶ ¢ÀnöhµB | ¶¢À¶mÀ©Òï ¶¢Àh³ ¶pñ«¸lɶm.

£¶¥ö¶ªï uYA ¶p±µ¶¢Ã»ª ¶¢Ã±ÀµÃ | ¶ªÈ¢ÃhµA lÉ£¶ª¶¢À¶ªå Ê¢Àhµh³. m¸±¸±ÀµÀgº ¶mÈ ¢Ã„¶ªÀåhÉ ¶ªö±µØ Ȣðµ q¸ñ»påOº ¶ª±µö sûµÃh¸ ±ÀµÀl¸ lɤ. ¶ªÀåhµ±ÀÉÀ O¸ ¢¸ sûµ¶ ¢¶mÀå ¶p±µÈ¢ÃOµå±ÀµÀB Ȣðµ q¸ñ»påOº hµöA ËÈ¢¶¨ä¤ ¶¥Oºå ±µ¶m¶må ¤±¸ï. hµöA ËÈ¢ ¶pñ¶ªm¸é sûµÀ£ ¶ ¢ÀÀOºåʬhµÀB ||||580|| . sûµÀOºå ¶ ¢ÀÀOºå¶pñl¸±ÀÀo | hµöA ¶ªÀåh¸.¶¥±µgÉï iñ±ÀµÀAsOÉ SÓ±¿ m¸±¸±ÀµÀgº ¶mȢĶªÀåhÉ ¶ªö±µØ¶¢ÀÀ ¶¢À±¼±ÀµÀÀ ¶¢ÀÀOºå OͱµOµÀ ¶ª±µö¶ªï sÀl¼è ±µÃÊpg. Y¶m¶ªï ¶¬Ål¼ ¶ªA»ªæhÉ | ¶ªö±¸Ø¶p ¶¢±µØlÉ lÉ£.

n±ÀµÀh¸B ¶pñgh¸B ¶ªî-h¸A ||268|| ¶ªÀv°µg ±ÀµÀSµÀ ¶pié v¹sûµ¶¢ÀÀ¶mOµÀ sû¹±¸ïA ¶¢Àmᵶ¢ÃA lÉ»¬ ¶¢Àmж . hµhµñ »ªæh¸ hµöA ¶p±¼q¸»ª £¶¥ö´¢À ||607|| £¶piå m¸¶¥¶m¶¢ÀÀ¶mOµÀ ¶¥Àsûµ q¸ñ»påOº Oµ±ÐhµÀ «¸ ¶mB. ±ÀµÀh¸ñ±µ±ÀÇà lµ¶ªÀï sv¹n ±ÀµÀhµñ | lµ¢¸¶mvÑ ±ÀµÀhµñ hµk¸tè ¶¢ÀlûÉï. ¶¥ÀsûµÊ¬hµÀ ±¿¶¥ö±¿ ¶¥Àsû¹n sûµl¸ñgº.££lµ G¶plµñ¶¢¶¢ÀÀ v¶mÀAfº ±µ°µg OͱµOµÀ ±µ°¸A»ª ±ÀµÀhÐñSµñ£©¸¶¥Û m¸S¸. ¶¢À¶®lÉËÈ¢þï. ¦¢¸Ë±ÀÇÀ ¶ªhµhµA ¶m¶¢ÀB| ¶m¶¢ÀB ¶pñOµÅËhÇþï sûµl¸ñ˱ÀÇÀ. Ctû¶¬¶mÀå V¸¶plµB || 340|| ¶ª¶¢À¶ªå O¸±µï »ªl¼çOº ¶mȢà lÉËÈ¢þï.

¢Åh¸å¶mÀ«¸±¼g½A| h¸±¼g½A lµÀ±µØ ¶ªA«¸±µ «¸Sµ±µ¶ªï OµÀvÑlµí¢¸´¢À | sûµÀOºå ¶¢ÀÀOºå q¸ñ»påOº £lûÉ»¬ lÉ£ Oµv¹ïgA £lûÉ»¬ £¶pÁv¹A ¦ñ±ÀµÀA | ±µÃ¶pA lÉ»¬ Y±ÀµÀA lÉ»¬ ±ÀµÀ¥Ñ lÉ»¬ l¼ö©Ò Y»¬ ||14|| .