Faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi dalam pendidikan adalah

sebagai berikut:
1. Faktor destinasi
2. Faktor bahan / materi / isi
3. Faktor guru dan peserta didik
4. Faktor kaedah
5. Faktor situasi
6. Faktor sumber pelajaran
7. Faktor alat dan peralatan
8. Faktor penilaian

1. Faktor Destinasi
Tujuan pendidikan / pengajaran yang bersifat umum maupun khusus, umumnya
berkisar pada tiga jenis:
I.
II.
III.

Tujuan kognitif, tujuan yang berkaitan dengan pengertian dan
pengetahuan
Tujuan efektif, matlamat yang berkaitan dengan usaha merubah minat,
setiap nilai, dan sebab-sebab
Tujuan psikomotorik, tujuan yang berkaitan dengan keterampilann
menggunakan telinga, tangan, mata, alat indra, dan sebagainya.

Tiga syarat utama untuk wujudnya interaksi pengajaran yang edukatif, adalah:
I.
II.
III.

Merumusakan destinasi, menyempitkan lapangan tujuan umum ke dalam
bentuk yang kelihatan pada tingkah laku peserta didik;
Mengkhususkan tujuan;
Memfungsional destinasi, bahawa tujuan yang diharapkan nyata berguna
bagi perkembangan peserta didik.

2. Faktor Bahan Atau Bahan Pengajaran
Penguasaan bahan oleh guru perlulah mengarah pada spesifik / takhasus atas
ilmu kecakapan yang diajarkanya. Memandangkan isi, sifat, dan luasnya ilmu,
maka guru harus mampu menghuraikan ilmu atau kecakapan dan apa-apa yang
akan di ajarkanya kedalam bidang ilmu atau kecakapan yang bersangkutan.
Penyusunan unsure-unsur atau maklumat-maklumat yang baik itu bukan sahaja
untuk memudahkan peserta didik untuk mempelajarinya, melainkan juga
memberikan gambaran yang jelas sebagai petunjuk dalam menentukan kaedah
pengajaran.

Faktor utama yang menentukan kaedah adalah tujuan yang akan dicapai. tahap perkembangan jiwa dan jasmani peserta didik serta keperluankeperluan yang ada pada mereka. sebab mengajar hakikatnya membimbing. Makin baik suatu kaedah makin efektif pula dalam pencapaianya.isi pedoman yang di maksud adalah di sekitar kesesuaian bahan pengajaran dengan tujuan institusi. serta matlamat pendidikan pada umumnya dan haluan Negara. bahan pengajaran pula harus disesuaikan dengan tingkatan jenjang pendidikan. Guru harus mengenal setiap peserta didik yang diamanahkan kepadanya Guru harus mempunyai kecakapan member bimbingan. selain itu. Pilihan itu biasanya berdasarkan pada pedoman -pedoman tertentu agar keseluruhan bahan yang telah di tentukan itu teratur dan mencerminkan suatu perkara yang penting bagi hidup peserta didik selama di sekolah sekarang. 3. Faktor Kaedah Kaedah adalah suatu kata kerja yang sistematik dan umum. dan sesudahnya. tujuan kurukulum. Yang menentukan pedoman tersebut ialah pihak Depdikbud. Oleh itu. sedankan peserta didik sebagai pihak yang secara langsung mengalami dan mendapat manfaat daripada peritiwa belajar mengajar yang terjadi. tujuan pengajaran. baik tidaknya. Macamnya pun banyak. Tetapi tidak ada satu kaedah pun yang di katakana paling baik / dipergunakan bagi semua macam usaha pencapaian tujuan. III. tepat tidaknya satu kaedah di pengaruhi oleh pelbagai factor. sebelum menentukan bahan study pengajaran yang akan di pelajari oleh peserta didik perlu di adakan pilihan terlebih dahulu. . Guru harus mempunyai dasar penetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan / pengajaran Guru perlu mempunyai pengetahuan bulat dan baru mengenai ilmu yang di ajarkan. 4. Kemudian untuk menjadikan perofesionaltas kerja guru sekurang-kurangnya ia mempunyai 4 bidang utama: I. II. Guru sebagai pengarah dan pembimbing berdasarkan matlamat yang telah di tentukan. Ia berfungsi sebagai alat untuk mencapai satu tujuan. sedang peserta didik ialah sebagai yang menuju pada arah tujuan melalui aktiviti dan berinteraksi secara langsung dengan alam sekitar sebagai sumber belajar atas bimbingan guru. IV. Guru sebagai pihak yang mengambil inisiatif awal untuk penyelenggaraan pengajaran. Faktor Guru Dan Peserta Didik Guru dan peserta didik adalah dua subjek dalam berinteraksi pengajaran. Jadi kedua-dua pihak (guru dan peserta didik) menunjukan sebagai dua subjek pengajaran yang sama-sama menduduki status yang penting.Isi bahan pengajaran itu luas sekali dan berbeza dalam tinggi rendah serta sukar mudahnya.

Terhadap situasi yang boleh diambil kira. II. keadaan guru. keupayaan guru untuk menggunakannya. Kita tidak boleh terpegun atau terhenti sehingga tidak ada usaha sedikitpun untuk melaksanakan program dalam rangka mencapai . Adapun macam-macam kaedah itu sesungguhnya tidak terbatas banyaknya sekadar mengenal sebahagian kaedah. keadaan peserta didik. Faktor Situasi Yang dimaksudkan situasi adalah suasana belajar atau suasana kelas pengajaran. Termasuk dalam pengertian ini adalah suasana yang berkaitan dengan peserta didik. penerapan suatu kaedah pengajaran harus mempunyai:      Kaitan Kaitan Kaitan Kaitan Kaitan dengan dengan dengan dengan dengan tujuan bahan kemampuan guru keadaan peserta didik situasi pengajaran. di bawah ini penulis sebutkan sebahagian dari banyak kaedah. yang edukatif sifatnya. dan situasi yang melingkunginya. Kemahiran garu sendiri dan kesigapan mengambil keputusan sungguh sangat diperlukan dalam situasi demikian. Situasi pengajaran yang kondusif (menyokong) sangat menentukan dan bahkan menjadi salah satu indicator terciptanya interaksi pengajaran. keadaan kelas-kelas pengajaran yang berdekatan yang mungkin mengganggu atau terganggu kerana penggunaan suatu kaedah. Terhadap situasi yang tidak boleh diambil kira yang disebabkan oleh perubahan secara tiba-tiba diperlukan kecekalan untuk mengambil keputusan dengan segera mengenai cara-cara / kaedah-kaedah yang akan digunakan. Dengan kata lain. selain ditentukan / dipengaruhi oleh tujuan juga oleh faktor kesesuaian dengan bahan. Kaedah pengajaran individu Kaedah pengajaran kumpulan / klasikal. kita (guru) dapat menyediakan alternative kaedah-kaedah mengajar dengan mengingat kemungkinakemungkinan perubahan situasi.        Kaedah Kaedah Kaedah Kaedah Kaedah Kaedah Kaedah ceramah / peratusan / kuliah mimbar perbincangan (dengan segala jenisnya) Tanya jawab resitasi / penugasan eksperimen projek karya pelancongan 5.Kaedah mengajar / pengajaran. Secara umum kaedah-kaedah pengajaran dapat diklasifikasikan menjadi dua: I.

lukisan. kaedah dan teknik mengajar. masa. kerana bukan saja akan merosakkan seluruh rancangan pembangunan program melainkan juga merosakkan perkembangan peserta didik itu sendiri. yang dapat berupa globe. kos serta dasardasar lain. batu kapur. ujian bertulis dan ujian lisan Tujuan penilaian sendiri untuk:  Mengumpul data-data yang membuktikan taraf kemajuan anak didik dalam mencapai matlamat yang diharapkan.  Proses-proses pembelajaran (materi pelajaran. Komponen-komponen Pembelajaran . Faktor alat dan peralatan Alat dan peralatan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.  Membolehkan guru menilai aktiviti / pengalaman yang diperolehi dan menilai kaedah mengajar yang dipergunakan. carta. larangan. Penggunaan sumber-sumber pengajaran tersebut bergantung pada kreativiti guru. yang terdiri dari suruhan. Alat boleh dibahagikan kepada dua iaitu: I. II. Faktor sumber pelajaran Sumber belajar sesungguhnya banyak sekali. Nilai-nilai itu tidak datang dengan sendirinya.tujuan. papan tulis. Alat tidak hanya sebagai pelengkap. gambar. tetapi juga sebagai pembantu memudahkan usaha mencapai matlamat. Alat nonmaterial. perintah. tetapi diambil dari pelbagai sumber guna dipakai dalam proses interaksi edukatif. Interaksi edukatif tidaklah berproses dalam kehampaan. 7. tetapi ia berproses dalam kemaknaan. sumber belajar). nasihat dan sebagainya Alat material. gambar dan sebagainya 8. Penilaian dapat dilakukan oleh guru dengan memakai satu set istrumen penggali data seperti ujian perbuatan. 6. Faktor penilaian Penilaian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang sejauh mana kejayaan anak didik dalam belajar dan kejayaan guru dalam mengajar. Didalamnya ada sejumlah nilai yang disampaikan kepada anak didik.

Semakin baik suatu kaedah makin efektif pula dalam pencapaiannya. kaedah. pelajar. guru. bahan pengajaran. peserta didik. sarana dan prasarana pengajaran (Sudaryo. Materi pelajaran harus disesuaikan dengan keperluan peserta didik kerana akan memberi motivasi kepada peserta didik untuk belajar. Menyokong Program pembelajaran (aktiviti belajar). Pencapaian matlamat pembelajaran.Komponen-komponen tersebut antara lain adalah tujuan pengajaran yang ingin dicapai. Akan tetapi tidak ada satupun kaedah yang paling baik bagi semua macam pencapaian tujuan. Jika salah satu komponen tidak sesuai dengan tujuan. maka dalam kegiatan apapun tujuan tidak boleh diabaikan. Menyokong pengajaran persembahan (pembelajaran yang membolehkan pelajar). media pengajaran. Sedangkan Rohani (2004: 167) mengatakan bahawa materi pelajaran dapat diperoleh dari sumber belajar. maka kegiatan belajar mengajar tidak akan dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan Tujuan adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Materi pelajaran adalah bahan yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar (Djamarah dan Zain. pentadbiran pengajaran. c) Kaedah Pembelajaran Kaedah adalah suatu cara kerja yang sistematik dan umum. Semua komponen itu harus sesuai dan digunakan untuk mencapai tujuan seefektif dan seefisien mungkin. media. berfungsi sebagai alat untuk mencapai suatu matlamat (Rohani. Maslow (dalam Djamarah dan Zain. Sebagai unsur penting untuk suatu kegiatan. 2004: 118). Membantu menyelesaikan masalah . Biasanya aktiviti peserta didik akan berkurang bila bahan pelajaran yang diberikan guru kurang menarik perhatiannya. 2006: 43). Sumber belajar yang terbatas itu tentunya akan memberi kesan kepada pembelajaran mengikut perkataan terbatas pada buku paket yang dimiliki. sarana dan prasarana. Guru yang akan mengajar pasti mempunyai dan harus menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan pada peserta didik. kerana dipengaruhi oleh pelbagai faktor dan yang paling . b) Materi Pelajaran Materi pelajaran merupakan komponen pembelajaran yang selama ini difahami oleh sebahagian guru adalah buku pakej mata pelajaran yang diwajibkan untuk dimiliki oleh peserta didik. 2006: 44) mengatakan bahawa minat seseorang akan muncul bila sesuatu itu berkaitan dengan keperluannya. Tanpa bahan pelajaran proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Tidak ada suatu kegiatan yang diprogramkan tanpa tujuan. di mana penggunaan sumber belajar yang bervariatif mempunyai banyak kegunaan bagi peserta didik diantaranya: Memotivasi belajar pelajar. kerana dengan tujuan menentukan ke arah mana aktiviti akan dibawa. penilaian. 1990: 5). a) Tujuan Pembelajaran Tujuan merupakan salah satu komponen pembelajaran yang dapat mempengaruhi komponen pembelajaran lain seperti bahan. pentadbiran pengajaran. penilaian. kaedah pengajaran.

dengan merancang program pengajaran yang logik. Kaedah Teknik Penjelasan Nilai. Kaedah Role Playing. Kaedah simulasi. Kaedah Drill / latihan. Kaedah Tanya jawab. Kaedah Problem solving. dengan mengurangkan kawalan guru yang tradisional dan kaku. Kaedah Experiment.menentukan adalah destinasi pembelajaran yang akan dicapai. Macam-macam kaedah di atas boleh menjadi pilihan bagi guru. Penilaian bertujuan menilai keberkesanan dan kecekapan aktiviti pembelajaran sebagai bahan untuk pembaikan dan penyempurnaan program serta pelaksanaannya. Danim (1994: 12-13) mengemukakan penggunaan media oleh guru dapat diperoleh beberapa manfaat iaitu:  Meningkatkan mutu pendidikan. di mana dapat mempercepat dan membantu guru menggunakan masa belajar dengan lebih baik. Kaedah Inquiry. Kaedah Perbincangan. Hal tersebut biasanya sudah dituangkan dalam garis-garis besar tujuan pembelajaran. dan keupayaan guru sendiri. dan sistematik.  Data lebih konkrit. seperti yang dikemukakan oleh Rohani (2004: 168) bahawa penilaian merupakan sebahagian daripada pembelajaran itu sendiri. memberi peluang luas kepada kanak-kanak untuk berkembang menurut kemampuannya dan belajar mengikut cara yang dikehendakinya. Adapun jenis kaedahkaedah pembelajaran yang boleh digunakan oleh guru adalah: Kaedah Ceramah. situasi. Kaedah Resitasi / penugasan. Kaedah Demonstrasi.  Pembentangan pendidikan lebih luas. Sehingga kegiatan pembelajaran dapat optimum dan tujuan pendidikan dapat dicapai. Dalam menentukan kaedah pembelajaran yang akan digunakan guru harus memberi perhatian kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. dan Kaedah Projek. yang tidak dapat dipisahkan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran. .  Membawa dunia sebenar ke dalam kelas. Kaedah Karya pelancongan. Kaedah Kerja Kumpulan. kemudahan.  Pendidikan yang individual. peserta didik. d) Media Pembelajaran Media pendidikan menurut Santoso S Hamidjojo dalam Rumamouk (1988: 6) adalah media yang penggunaannya disepadukan dengan tujuan dan isi pengajaran. serta mengembangkan kegiatan pengajaran melalui penyelidikan.  Pengajaran lebih saintifik. bertujuan untuk mempertingkatkan mutu kegiatan belajar mengajar. yang sebelumnya telah disesuaikan dengan tujuan. e) Penilaian Pembelajaran Penilaian atau penilaian dalam pembelajaran mutlak harus dilakukan oleh guru.

II. IV. III. II.         III.Hambatan dalam interaksi pembelajaran: Halangan-halangan lain yang mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas antara lain adalah:  anggaran yang tidak tepat terhadap inovasi  konflik dan motivasi yang kurang sihat  lemahnya pelbagai faktor penunjang sehingga mengakibatkan tidak berkembangnya inovasi yang dihasilkan  kewangan (financial) yang tidak dipenuhi  penolakan dari sekumpulan tertentu atas hasil inovasi. V. III. antara lain: Sekolah & Alam Sekitar. Faktor Jasmaniah:  faktor kesihatan  cacat Tubuh II. Faktor-faktor internal. Guru sebagai pembina pelajar belajar Prasarana dan sarana pembelajaran Dasar Penilaian Kurikulum Kaedah Mengajar # Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Masalah Belajar: I. antara lain: Fisiologis & Psikologi Faktor luaran. IV. II. Faktor Psikologi: Inteligensi Perhatian Minat Bakat Motif Kematangan Rasa percaya diri pelajar kebiasaan belajar Faktor Keletihan # Faktor-Faktor Ekstern Belajar yang berpengaruh pada aktiviti belajar: I. Masalah Masalah Masalah Masalah pengarahan penilaian dan penilaian isi dan urut-urutan pelajaran kaedah dan sistem penyajian bahan pelajaran . serta  kurang adanya hubungan sosial dan penerbitan. Masalah-masalah dalaman belajar: #Faktor Dalaman yang dialami dan dihayati oleh pelajar yang berpengaruh para proses belajar pelajar: I. # Masalah-masalah yang timbul di dalam pelaksanaan pengajaran dapat dikenal pasti sebagai berikut: I.

Masalah halangan-halangan .V.