4

ô.ã.vÞ.M®. 2010 nj®it neh¡»

24 nk 2010

c§fŸ tskhd fšÉ¡F xU áwªj tÊfh£o

fšÉ¢Rl®

8

24 nk 2010

gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®
1. }ºÆÑ¢}œ[Ö
i) ŠÏ }º[Ïäò }ºÆ€Ì™ ê¿º³ ‘}ºÆÑ¢ }œ[֒
‡î¿º¨Å.
ii) }ºÆÑ¢}œ[Ö Àª¨Å°[ò ‘~×íì€À’ …Ï€º ˆíì
×ÏÅ (‡¨´³™[ª¨: ÀÇÖ +  = ÀÇՙ; º¹³ +
ƒò = º¹±ò)
iii) }ºÆÑ¢ }œ[íè 6 ׀¿º¨Å.

€×:

}ºÆÑ¢}œ[Ö
ƒ¥¿}ºÆÑ

}º[Ïè }ºÆÑ

€î¿ }ºÆÑ

[Ò¿ }ºÆÑ

º¯½¿ }ºÆÑ
(«¿}ºÆÑ)

؀î¢}œ[Ö
ŠÏ }º[Ïäò (‡à×[Ë) }°[Þ€Ò ÖÒ³ }œÆ€Ò™
[ª¨Å }œ[Ö Ø€î¢}œ[Ö ‡î¿º¨Å.

Ãíì؀î-‡¢œØ€î
‹¦î[ò
œ[˹°³
º¦™Žé[эè

~[¦¥¿ºª¨èã ؀î¢}œ[íè Ï´³ æ¹°€°™
[ª¨×°[Ö €× ؀îÃíì ÖÒ³ Ãíì؀î
‡î¿º¨Å.

‡¢œØ€î
Ø€î¢ }œ[íè ‹¦, ‹¦Æ, œ[˹³, œ[Ë´°, º¦´³, º¦™
‡òì Ï´³ æÆ[ÀÖ ƒÏ¿»ò ¢}œ[íè ‡¢œØ€î
‡î¿º¨Å. ‡¢œØ€î ƒò}î[Ï }œ[Ö€Ò ‡±Ñ~µ[™Ž
ƒÏ™Å.
¢}œ[Ö
}ºÆÑ¢}œ[ÖÒ[~×[
؀î¢}œ[ÖÒ[~×[ €ÀÉÅ.

‹¦ ×¹°[ò
‹¦Æ À[ò
‡¢œÅ ÖÒ³ ‡¢œØ€î ƒÏ׀¿º¨Å. €×:
1. }ºÆ}Ì¢œÅ
2. ؀î}Æ¢œÅ

}ºÆ}Ì¢œÅ
‡¢œØ€î }ºÆÑ¢}œ[րҢ œ[ѹ³ ¶òé[Ö ³
}ºÆ}Ì¢œÅ ‚Å.

‡.[: ‹¦Æ
(}ºÆ}Ì¢œÅ)

€ºÆò
(}ºÆÑ¢}œ[Ö)

œ[˹°
(}ºÆ}Ì¢œÅ)

ÀÌÅ
(}ºÆÑ¢}œ[Ö)

‡.[.

És¡f«

}º[Ïè }ºÆÑ

ò€î, À[°×ò,
ŠÏ }º[Ïäò
}ºÆ€Ì™ ê¿º³. Æ[€î, ÀÏ´³×Ñ, ¸|Ö
‹Ñ ƒ¥´±ò
}ºÆ€Ì™ ê¿º³.
[Ò´€°™
ê¿º³

ƒ¥¿}ºÆÑ
[Ò¿}ºÆÑ

}°[Þí}ºÆÑ

ì×ò
ÀÌÅ
À[«×эè

ô.ã.vÞ.M®.

k¡fŸ Xir

±¥Ö, Ù¨, „¿~º[,
›¿¾Ñ, º¯€«
À[€Ò, ƒÌÚ, À[,
}×èä, ƒòì

€î¿}ºÆÑ

ŠÏ }º[Ïäò
º±€ã ÖÒ³
…쿽€ã™
ê¿º³.

ƒ€Ò, [Ë, ×[Ö,
[Ö, œ™ÌÅ

º¯½¿}ºÆÑ

«´€° ÖÒ³
º¯€º™ ê¿º³.

ƒÌ™Å, }ׯ€À,
ºŸ€À, ò½, ~[ºÅ.

}°[Þí}ºÆÑ

ŠÏ }°[ހҙ
ê¿º³.

‹¨°Ö, ~º[±´°Ö,
º[¨°Ö, íéÖ,
˜ì°Ö. (~×Ñ¢}œ[Ö
؀îÆ[ ƒÏ™Å)

}œË؀î / }œÆ¿º[ª¨Ø€î

}œË؀î

ŠÏ ؀î€Æ ŠÏ×ò (‡à×[Ë) Ãòïòì }œË׳ }œË؀î
Æ[Å. }œË؀î ×[™ŽÆ´±Ö ‡à×[˙ ðò€À }[¨™
¿º¨Å.

}œË؀î ×[™ŽÆ›è:

*Ý¹€° }º[ŀÀ€Æ …€¥´°³.
*¾€î ‡Ó€Æ´ ³Ì´³Žé³
*ô³ €° ‡à³×[ò

}œÆ¿º[ª¨ ؀î
}œË؀î€Æ¢ }œÆ¿º[ª¨ ؀îÆ[™Å~º[³ }œÆ¿º¨
}º[Ï晐 ðò€À }[¨™¿º¨Å. ‡à×[Ë Äòé[Å ~×íì€À
…Ϻ[î ‘‚Ö’ ˆíì×ÏÅ.

‡.[:
}œË؀î ×[™ŽÆÅ
Ý¹€°
(‡à×[Ë)

}º[ŀÀ€Æ
(}œÆ¿º¨}º[Ïè)

…€¥´°³
(ºÆï€Ò)

}œÆ¿º[ª¨ ؀î ×[™ŽÆÅ
}º[ŀÀ
Ý¹€°Æ[Ö
…€¥™¿ºª¥³
(}œÆ¿º¨}º[Ïè) (‡à×[Ë) (‚Ö …Ͻ)
(ºÆï€Ò)

}œÆ¿º[ª¨ ؀î ×[™ŽÆ›è
* €° ô³×[Ö ‡à°¿º¨Å
* ‡Ó ¾€îÆ[Ö ³Ì´°¿ºª¥³
ê¿½: }œÆ¿º[ª¨ ؀î ×[™ŽÆ›ã[ À[í鿺¨Å~º[³
ºÆï€ÒÇò ‘[ÒŒ ×î´±Ö }[è㿺¥Ö ~ׯ¨Å.

òêÆ Ø€î / òé[؀î
ŠÏ ؀î¢}œ[Ö }œÆ¿º¨}º[Ïè ˆíì ×¹°[Ö òé[؀î.
ŠÏ ؀î¢}œ[Ö }œÆ¿º¨}º[π㠈íì ×Ì[ئò òêÆ؀î.

ê¿½: }œÆ¿º¨}º[π㠁êÆ Ø€î¢}œ[ÖÓò Ãò
‘‡€°’, ‘Æ[€Ì’ ‡òì ~ª»ò ؀¥Žª¨Å.

؀î}Æ¢œÅ
‡¢œØ€î Ø€î¢ }œ[րҢ œ[ѹ³ ¶òé[Ö
؀î}Æ¢œÅ ‚Å.

‡.[: ‹¦
(؀î}Æ¢œÅ)
‡à¹³
(؀î}Æ¢œÅ)

æ´°[ò
(؀î¢}œ[Ö)
µ¥¹°[ò
(؀î¢}œ[Ö)

òêÆ Ø€î
³|›Ž~îò - ‡€°? ³|›Ž~îò ‡òì ~ª»ò ؀¥ Žª¥[³.
(}œÆ¿º¨}º[Ïè ƒÖ€Ò) ‡î~× òêÆ Ø€î.

‡.[.: ´±Æ³, ÀŽâ¹°îÑ, à°³
òé[ ؀î

º¦´~°ò - ‡€°? º¦´~°ò ‡òì ~ª»ò ½´°Å ‡òé ؀¥
Žª¨Å. (}œÆ¿º¨}º[Ïè ƒÏ™Å). ‡î~×, òé[؀î.
‡.[.: ×[›Žî[Ñ, »¦´°[ò, ‡¨´°³.

k¡fŸ Xir
brŒíŸ

eštÊ
Md KjȚ mâfŠ brythdhš
khd« mʪJ kâbf£L¥ nghd âir
všyh®¡F« fŸsdhŒ Vœãw¥òª ÔadhŒ
ešyh®¡F« bghšydh« ehL

_Jiu

e‹¿ xUt‰F¢ brŒj¡fh yªe‹¿
v‹W jU§bfh bydnt©lh - ËW
jsuh ts®bj§F jhS©l Úiu¤
jiyahny jh‹ jUjyhš

MdKjȚ - »il¤j Kjš bghUis
mâf« bryî Mdhš - ÄFâahf¢ bryî brŒjhš
kâbf£L - m¿î ïHªJ
nghd âir - j¥ã¤J XL« ïlbkšyh«
fŸsdhŒ - âUldhf
Vœãw¥ò« ÔadhŒ - VG ãw¥ãY« ght¤â‰F Msh»
ešyh®¡F« bghšydh« - m‹ò bfh©nlh®¡F« ÔatdhF«
ehL - cz®ªJbfhŸ

e‹¿: cjÉ
brŒj¡fhš - brŒjnghJ
v‹W jU§bfhš - v¥nghJ jUbkd
jsuh ts® - nrh®Éšyhkš ts®ªj
bj§F - bj‹id ku«
jhŸ c©l - mo¥ghf¤jhš c©l
jiyahš - c¢áƚ cŸs ïsÚuhš
jh‹ jUjyhš - jhnd jUtjhš

És¡f«:- xUt‹ jdJ tUkhd¤â‰F Ċáa bryî brŒjhš bfsut«
bf£L m¿ÉH¡f neÇL«. ïâÈUªJ j¥ã¡f¤ jh‹ Xo¥nghF«
ïl§f˚ cŸst®fËl« âUl‹ v‹w gÊ¢brhšY¡F
Mshth‹. VG ãw¥ãY« bjhl®ªJ tU« ght¤â‰F Msh»¤
j‹Ål« m‹ò bfh©l midtU¡F« bghšyhjtdhf És§f
neÇL«. ï›î©ikia MuhŒªJ czu nt©L«.

És¡f«:- bj‹idahdJ j‹ moahš c©l j©Ùiu¤

j‹ jiyahš (c¢áÆYŸs ïsÚuhš)
jUjiy¥ ngh‹W e‰FzKila xUtU¡F
cjÉ brŒjhš mtU« áwªj cjÉia
tz¡f¤njhL ÉiuªJ brŒth®.

Úâ be¿És¡f«

ml¡f Kilah u¿Éybu‹ bw©Â¡
fl¡f¡ fUjî« nt©lh - kil¤jiyƚ
XLÛ ndhl cWۋ tUksî«
tho ÆU¡Fkh§ bfh¡F

bkŒtU¤j« ghuh® gáneh¡fh® f©JŠrh®
v›btt® Ôikí« nk‰bfhŸsh® - br›É
mUikí« ghuh® mtkâ¥ò§ bfhŸsh®
fUknk f©zhÆdh®

ml¡fKilah® - ml¡fkhŒ ïU¥gt®
m¿Éy® v‹W v©Â - m¿t‰wt® v‹W fUâ
fl¡f¡ fUjî« - btšYtj‰F Ãid¡f
kil¤jiyƚ - thŒ¡fhȋ kilƚ
XLۋ Xl - áW ۋfis Xl É£L
cWۋ tUksî« - bgÇa ۋfŸ tU«tiu
thoÆU¡Fkh« - fh¤âU¡Fkh«

bkŒtU¤j« ghuh® - clš nehî fUjkh£lh®
gá neh¡fh® - gáia v©zkh£lh®
f© JŠrh® - ö¡f¤ij¥ bghU£gL¤jkh£lh®
v›btt® Ôikí« - ãw® ïiH¡F« J‹g¤ijí«
br›É mUikí« - ïÅat‰iwí« ngh‰Wjiyí«
fUknk - fhÇa¤ânyna
f©zhÆdh® - f©zhf / fU¤Jl‹ ïU¥gh®

És¡f«:- bfh¡fhdJ thŒ¡fhȚ XL»w áWۋfŸ

És¡f«:- xUt® jh‹ Ãid¤j braiy Ko¤âL« kdîWâ bg‰wtuhf

Xo¡bfh©oU¡f, mjid¥ ão¡f v©zhkš
bgÇa ۋfŸ tU«tiuí« ml§»¡
fh¤âU¡F«. mij¥ngh‹W ml¡fkhÆU¥
gtiu
mtuJ
tÈikia
m¿ahJ
m¿t‰wtbu‹W fUâ, mtiu btšYtj‰F
Kay¡TlhJ. mjdhš J‹gnk tªJ nrU«.

gƉá - ïy¡fz«
¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ ¦ÀÂ÷¡ø Ũ¸¸Ç¢ø ¦À¡Õó¾¢ Åá¾
þ¨½ ¡Ð?
A. º¢¨Éô¦ÀÂ÷-ÁÃõ
B. ̽ô¦ÀÂ÷ -¦Åñ¨Á
2.

ïU¥ã‹ m¢braš KoîW« tiu clš nehiaí« gáiaí«
ö¡f¤ijí« bghU£gL¤jhjnjhL ãw® jd¡F¢ brŒí«
Ô§»idí« fhJ¡»Åat‰iwí« mšyJ ngh‰Wjiyí«
ö‰Wjiy í« fUjhJ m¢braÈny fU¤ö‹¿ ïU¥g®.
braȚ bt‰¿aila cWâahd v©z« bfh©l xUt®
ntW vijí« fUjh®.

4.

À¼ò¾¢üÌò ¦¾¡¼÷À¡É ¦ÀÂ÷¡ø Ũ¸¨Âò ¦¾Ã¢×
¦ºö¸

C. ¦¾¡Æ¢ü¦ÀÂ÷-µð¼õ
D. ¦À¡Õû¦ÀÂ÷-Òò¾¸õ

«Å÷ ±ý ______________________. «Å÷¾¡ý ±ÉìÌ
º¸Ä Å¢øÅ¢ò¨¾¸¨ÇÔõ Å¡ú쨸ô §À¡¾¨É¸¨ÇÔõ
¾ó¾Å÷.
§Áü¸¡Ïõ š츢Âò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ ÅÕõ ¦ÀÂ÷¡ø ¡Ð?
A. ¬º¢Ã¢Â÷
B.
C. ¾ýÓ¨ÉôÒô À¢üº¢Â¡Ç÷ D.

3.

ÌÕ¿¡¾÷
§ÀÇ÷

ºÃ¢Â¡É ¦º¡ø¨Äò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
ÌÁ½ý Å¢ð¼ _____________________¬¸¡Âò¾¢ø ¯Â§Ã
ÀÈó¾Ð.
A. ÀõÀÃõ
C. Àð¼õ

B.
D.

!

ô.ã.vÞ.M®.

gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®

1.

fšÉ¢Rl®

24 nk 2010

Å¢Á¡Éõ
ÌñÎ

A. þ¼ô ¦ÀÂ÷
C. ¸¡Äô¦ÀÂ÷

B. ¦¾¡Æ¢ü¦ÀÂ÷
D. ÀñÒô¦ÀÂ÷

" fšÉ¢Rl® 8

k¡fŸ Xir

24 nk 2010

gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®
5.
11.

ô.ã.vÞ.M®.

ºÃ¢Â¡É º¢¨Éô¦À¨Ãô ÀÂýÀÎò¾¢Â¢ÕìÌõ š츢Âò¨¾ò
§¾÷ó¦¾Î.
A. Á¡Î¸Ç¢ý ¸¡Ä¢ø ÌÇõÒ «Êò¾¡÷¸û.
B. ÀȨÅ¢ý Å¢Ãø ´Êó¾Ð.
C. Á¡ý¸Ç¢ý «ÄÌ Ü÷¨Á¡¸ þÕìÌõ.
D. ÒĢ¢ý §Å¸õ «¾ý ¾ó¾ò¾¢ø ¯ûÇÐ.

12.

À¼ò¾¢ø ¦Àñ «½¢óÐûÇ ¬¨¼ìÌò ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â
¦ÀÂ÷¡ø ¡Ð?
A. ¦¸¡øÄ÷
B.
¾îº÷
C. ¦¿º×측Ã÷
D.
ÌÂÅ÷
6.

þÇÅÃÍ!­í§¸ ­Õó¾ __________±í§¸?
À¡÷ò¾¡Â¡?
þÇÅÃÍ : þø¨Ä§Â «õÁ¡, ²ý?
þÇ¿í¨¸: «¨¾ì¦¸¡ñξ¡ý ___________«ÊòÐ
þôÀ¼ò¨¾ Á¡ð¼ §ÅñÎõ.

A. ¦¾¡Æ¢ü¦ÀÂ÷: §À¡¾¨É, ¯Ø¾ø, ¦¿ö¾ø, Ó¨¼¾ø
B. ¦À¡Õð¦ÀÂ÷: ¾Ç¢÷, §Å¼ý, «õÒ, «ñ½ý
C. º¢¨Éô¦ÀÂ÷: ¿¸õ, À¡¾õ, þ¨¼, §Å¸õ
D. ÀñÒô¦ÀÂ÷ : «ÆÌ, ¬Éó¾õ, ÝâÂý, ¦ÅôÀõ
13.

þÇ¿í¨¸:

§Áü¸¡Ïõ ¯¨Ã¡¼Ä¢ø §¸¡Êð¼ þ¼ò¾¢ø ¦À¡Õó¾¢ ÅÕõ
¦º¡ü¸û ¡¨Å?
A. ¬½¢, ÀĨ¸
C. Íò¾¢Âø, ¬½¢
7.

A.
º¢¨Éô¦ÀÂ÷
¨¸
Å¡ø
¸¢¨Ç
ÌÕ¾¢
þ¾ú
8.

B.
¸¡Äô¦ÀÂ÷

C.
¦À¡Õð¦ÀÂ÷

¸¡Ã¢
¨¾
º¢ò¾¢¨Ã
¿Î¿¢º¢
¬ñÎ

¸¡É¸õ
Á¢ĢÈÌ
º¢ðÎìÌÕÅ¢
¶¼¾õ
¾¢Õò¾Äõ

¾¢¼ø
¨Á¾¡Éõ
Àð¼¨È
¸õÀõ
°üÚ

ºÃ¢Â¡É ¦º¡ø¨Äò §¾÷ó¦¾Î.
¬ÄÁÃòÐ __________________ º¢ÚÅ÷¸û °ïºø ¸ðÊ
Å¢¨ÇÂ¡Ê Á¸¢úÅ÷.
A. ¸¢¨Ç¢ø
C. §Åâø

9.

D.
þ¼ô¦ÀÂ÷

B. Ţؾ¢ø
D. ¦À¡ó¾¢ø

A.
B.
10.

14.

Ìð¨¼Â¡É, «ýÀ¡¸ô C. ÀÕÁÉ¡É,
§¸¡ÀÁ¡¸ô
´øĢ¡É, §¸Ä¢Â¡¸ô D. ¸ÉÁ¡É, «üÀÁ¡¸ô

¸£ú측Ïõ š츢Âò¾¢ø §¸¡Ê¼ôÀð¼ ¦º¡ü¸Ç¢ø ÀñÒô
¦À¨Ãò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.
A
B
C
Á¡ÁÃ츢¨Ç¢ø Ì¢ø¸Ç¢ý þÉ¢¨ÁÂ¡É ´Ä¢ ÅÂÄ¢ø ¯ØÐ
D
¦¸¡ñÊÕìÌõ Ţź¡Â¢¸ÙìÌò ¦¾õ¨Àò ¾ó¾Ð.

¸¡Äõ
þÈó¾ ¸¡Äõ

15.

þ¼õ

Àý¨Á

À¡ø

¾ýÉ¢¨Ä

ÀÄÅ¢ýÀ¡ø

B. ¬ÊÉ¡û C. ¿¡ÊÉ¡û D. ¬ÎÅ¢ò¾¡û

ºÃ¢Â¡É ¦º¡ø¨Äì ¦¸¡ñÎ ¿¢ÃôÒ¸
¦¾¡¨ÄóÐ §À¡É à⨸¨Â ¿¡ý¾¡ý ___________
¦¸¡Îò§¾ý.
A.§¾ÊÂ

16.

±ñ

Å¢ÎÀð¼ þ¼ò¾¢üÌî ºÃ¢Â¡É Å¢¨É¡ø¨Äò ¦¾Ã¢×
¦ºö¸.
¿í¨¸ ¿Ç¢ÉÁ¡¸ ¿¼Éõ ______________________.
A. ¬ðÊÉ¡û

B.§¾Ê§Éý

C.§¾Êì

D.§¾¼ì

¦À¡Õò¾ÁüÈ Å¢¨ÉÓü¨Èò §¾÷ó¦¾Î.
A.
B.
C.
D.

¿¡ö ÅÕŨ¾ì ¸ñÎ ¸¨ÄÁ¾¢ ¸ø¨Ä ±Îò¾¡û.
¦ºö¾¢¨Âì §¸ðÎò ¾¢Î츢ð¼ Á¡ýŢƢ ÁÂì¸ÓüÈ¡û.
ÀÍ «Õ¸¢Ä¢Õó¾ ¿£§Ã¡¨¼Â¢ø ¿£÷ ÀÕ¸¢ÂÐ.
þÇÁ¡Èý ¯¨¾ò¾ ÀóÐ ¸ñ½¡Ê¨Âô ÀÈó¾Ð.

17.

§¸¡Êð¼ ­¼ò¾¢üÌô ¦À¡Õò¾Á¡É ¦º¡ø¨Äò ¦¾Ã¢×
¦ºö¸.
«õÁ¡
: §¾ý¦Á¡Æ¢, ²ý ÅÕò¾Á¡¸ þÕ츢ȡö?
§¾ý¦Á¡Æ¢ : ¬º¢Ã¢Â÷ ¦¸¡Îò¾ À¡¼ò¨¾î _______.
«Ð¾¡ý ÀÂÁ¡¸ ¯ûÇÐ
A.¦ºöÂÅ¢ø¨Ä
B.¦ºÅ¢ÁÎì¸Å¢ø¨Ä
C.¦ºö¡Ð
D.§º÷ì¸Å¢ø¨Ä

18.

³Â¡, ¾Â× ¦ºöÔí¸û. ¾¢Ë¦ÃýÚ Å£ð¨¼ì ¸¡Ä¢
¦ºöÂî ¦º¡ýÉ¡ø ¿¡í¸û ±í§¸ __________?

ºÃ¢Â¡É ÀñÒô ¦À¨Ãì ¦¸¡ñÎ ¿¢ÃôÒ¸.
____________________ ¦ºÆ¢ÂÉ¢ý ¦ÁÄ¢ó¾ ¯¼¨Äô À¡÷òÐ
«È¢×Á¾¢ _______________ §Àº¢É¡ý.

«ð¼Å¨½Â¢ø Å¢¨ÉÓüÚ ÀüȢ ¾ÅÈ¡É þÄ츽
Å¢¾¢¨Âò ¦¾Ã¢×¦ºö
A
B
C
D

¸Ç¢ôÒü§È¡õ

B. ÀĨ¸, Íò¾¢Âø
D. Íò¾¢Âø, ÀĨ¸

ºÃ¢Â¡É ÀðʨÄò ¦¾Ã¢× ¦ºö¸.

¦ÀÂ÷¡ø Ũ¸¸Ç¢ø ¦À¡Õò¾Á¡É ÀðÊÂø ±Ð?

A.¦ºø¸¢§È¡õ
C.¦ºý§È¡õ
19.

‘¾½¢’ ±Ûõ ‘²Åø Å¢¨É’ ÓýÉ¢¨Ä¢ø ±ùÅ¡Ú «¨ÁÔõ?
A.¾½¢ôÀ÷

20.

B.¦ºø§Å¡õ
D.Åէšõ

B.¾½¢ò§¾ý

C.¾½¢ò§¾¡õ

D.¾½¢ò¾¡ö

Å¢¨É¡øÄ¢ý Å¢¨ÉÓü¨Èò §¾÷ó¦¾Î. - ̨È
A.̨ÈóÐ

B.̨Èó¾

C.̨Èó¾Ðõ D.̨Èó¾Ð

k¡fŸ Xir

24 nk 2010

gƉá - brŒíŸ

B. ¿ýÈ¢ ´ÕÅüÌî ¦ºö¾ì¸¡ Äó¿ýÈ¢ .....
C. ¬ÉӾĢø «¾¢¸ï ¦ºÄÅ¡É¡ø....
D. ¦ÁöÅÕò¾õ À¡Ã¡÷ Àº¢§¿¡ì¸¡÷ ¸ñÐﺡ÷...

1. ¯¾Å¢ ÀüÈ¢ Å¢ÇìÌõ ¦ºöÔÇʨÂò §¾÷ó¦¾Î.
®¨¸ ¾¢Èý
®ÅРŢÄ째ø
¸ÕÁ§Á ¸ñ½¡Â¢É¡÷.
­Îì¸ñ ¸¨Çž¡õ ¿ðÒ

2. ¸£ú측Ïõ ¸¡ðº¢ Å¢ÇìÌõ ¦À¡Õû ±ýÉ?

#8

ô.ã.vÞ.M®.

gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®

A.
B.
C.
D.

fšÉ¢Rl®

5.

«¼ì¸ Ó¨¼Â¡ ÃȢŢĦÃý ¦Èñ½¢ì
¸¼ì¸ì ¸Õ¾×õ §Åñ¼¡ §Áü¸¡Ïõ ãШâý «Ê¸Ç¢ý ¦À¡Õ¨Çò §¾÷ó¦¾Î
A. «¼ì¸Á¡Â¢ÕôÀÅ÷ «È¢ÅüÈÅ÷ ±Éì ¸Õ¾¢ «Å¨Ãò
¾¡úò¾ì ܼ¡Ð
B. «¼ì¸Á¡Â¢ÕôÀŨà ²ÇÉõ ¦ºö¾ø ܼ¡Ð
C. «¼ì¸Á¡Â¢ÕôÀŨà «È¢ÅüÈÅ÷ ±Éì ¸Õ¾¢ «Å¨Ã
¦ÅøÄ ÓÂÄìܼ¡Ð
D. «¼ì¸Á¡Â¢ÕôÀŨÃì §¸Ä¢ ¦ºö¾¡ø «Åáø ÐýÀ§Á
ÅóÐ §ºÕõ

6. ¬ÉӾĢø «¾¢¸ï ¦ºÄÅ¡É¡ø
Á¡Éõ «Æ¢óÐ Á¾¢¦¸ðÎô ___________
±øÄ¡÷ìÌõ ¸ûÇÉ¡ö ²úÀ¢ÈôÒó ¾£ÂÉ¡ö
¿øÄ¡÷ìÌõ _____________ ¿¡Î
§Áü¸¡Ïõ ¦ºöÔÇ¢ø Å¢ÎÀð¼¨Å ¡¨Å?
A. ¿ü̽Ө¼ÂÅÕìÌ ¯¾Å¢ ¦ºö¾ø §ÅñÎõ
B. ¿ü̽Ө¼ÂÅ÷¸û º¢Èó¾ ¯¾Å¢¨Â
Žì¸òмý ¦ºöÅ÷
C. ¿ü̽Ө¼ÂÅÕìÌ ¯¾Å¢ ¦ºö¾¡ø «ÅÕõ º¢Èó¾
¯¾Å¢¨Âî ¦ºöÅ¡÷
D. ¿ü̽Ө¼ÂÅÕìÌî ¦ºöÂôÀÎõ ¯¾Å¢ º¢Èó¾
Žì¸òмý ²üÚì ¦¸¡ûÇôÀÎõ
3.

A. §À¡ýȾ¢¨º
B. §À¡Â¢É¾¢¨º
C. §À¡Ìõ¾¢¨º
D. §À¡É¾¢¨º

§Áü¸¡Ïõ ¦ºöÔÇʸǢĢÕóÐ «È¢ÅÉÅüÚû ±Ð
¾ÅÈ¡ÉÐ?
A.
B.
C.
D.

§¸¡Ê¼ôÀðÎûÇ ¾¡û ±ýÈ ¦º¡øÄ¢ý ¦À¡Õ¨Çò
¦¾Ã¢×¦ºö¸.
II. ­Ç¿£÷
IV. ¸¢¨Ç

A. I, II
C. I, III

B. II, IV
D. III, IV

4.

§À¡É¾¡õ
¦À¡øÄ¡¾ÅÉ¡õ
§À¡øÅÉ¡õ
¦À¡øÄÉ¡õ

7. ±øÄ¡÷ìÌõ ¸ûÇÉ¡ö ²úÀ¢ÈôÒó ¾£ÂÉ¡ö
¿øÄ¡÷ìÌõ ¦À¡øÄÉ¡õ ¿¡Î

¿ýÈ¢ ´ÕÅüÌî ¦ºö¾ì¸¡ Äó¿ýÈ¢
±ýÚ ¾Õí¦¸¡ ¦ÄɧÅñ¼¡ - ¿¢ýÚ
¾Çá ÅÇ÷¦¾íÌ ¾¡Ùñ¼ ¿£ ¨ Ãò
¾¨Ä¡§Ä ¾¡ý¾Õ¾ Ä¡ø

I. «Ê
III. À¡¾õ

:
:
:
:

«È¢× ­Æì¸ §¿Õõ
¾£Ã¡¾ ÀƢ¡ø §º÷ó¾¢Îõ
¬Ã¡öóÐ ¯½÷óÐ ¦¸¡ûÇ §ÅñÎõ
±øÄ¡÷ìÌõ ¦À¡øÄ¡¾ÅÉ¡¸ §¿Ã¢Îõ

8. ¦ÁöÅÕò¾õ À¡Ã¡÷ Àº¢§¿¡ì¸¡÷ ¸ñÐﺡ÷
±ù¦ÅÅ÷ ¾£ ¨ ÁÔ §Áü¦¸¡ûÇ¡÷ - ¦ºùÅ¢
«Õ¨ÁÔõ À¡Ã¡÷ «ÅÁ¾¢ôÒí ¦¸¡ûÇ¡÷
¸ÕÁ§Á ¸ñ½¡Â¢ É¡÷
§Áü¸¡Ïõ ¦ºöÔÇ¢ø þ¼õ ¦ÀÈ¡¾ ¯ÚôÒ ±Ð?
A. ¸¡Ð
B. Å¢Ú
C. ¯¼ø
D. ¸Ãí¸û
9. ‘¸ÕÁ§Á ¸ñ½¡Â¢ É¡÷...’±ýÈ «Ê¢ý ¦À¡Õ¨Ç
Å¢ÇìÌõ š츢Âò¨¾ò §¾÷ó¦¾Î.
A. ¯Ú¾¢Â¡É ±ñ½õ ¦¸¡ñ¼Å÷
B. ¦ºÂÄ¢ø ¸Õò¾¡Â¢ÕôÀÅ÷
C. ¦ºÂÄ¢ø ¯Ú¾¢Ô¨¼ÂÅ÷
D. ±¨¾Ôõ ¸Õ¾¡¾Å÷
10.

§Áü¸¡Ïõ À¼õ ¯½÷òÐõ ¦ºöÔÇ¢ý Ó¾ø «Ê ±Ð?
A. «¼ì¸Ó¨¼Â¡ ÃȢŢĦÃý ¦Èñ½¢ì.....

‘¬ÉӾĢø «¾¢¸ï ¦ºÄÅ¡É¡ø...’ ±Éò ¦¾¡¼íÌõ
¦ºöÔû º¡÷óÐûÇ áø ¡Ð?
A. ¿øÅÆ¢
C. ãШÃ

B. ¿£¾¢¦¿È¢Å¢Çì¸õ
D. ¾¢ÕìÌÈû

$ fšÉ¢Rl®8

ô.ã.vÞ.M®.

gil¥ò: v«.vÞ. âyfk FGÉd®

fU¤Jz®jš (gštif)
ð¤ù¢õ¼ñ¢ èõ¤¬î¬ò õ£ê¤î¢¶ ªî£ìó¢ï¢¶ õ¼ñ¢ õ¤ù£è¢èÀ袰
õ¤¬ìò÷¤è¢è¾ñ¢.

ãÇî A : brŒíS« bkhÊaÂí«

á¼è¢ 輫è æó¢æ¬ì!
à÷¢÷è¢ è¬÷ð¢ð¤ø¢ 趫ñ¬ì!
«ð¼è¢ èô ªè£ë¢êñ¢ï¦ó¢
ªð¼¬ñ«ò£´ æ®´ñ£ñ¢!

2. ñ¬ö
A.
B.
C.
D.

4. æ¬ìò¤ù¢ ðòù¢ âù¢ù?
A.
ªð¼¬ñ«ò£´ æ´õ¶ B. ñùî ñè¤ö¢õ¤ð¢ð¶
C. «ðó¢ õ¤÷é¢èꢪêò¢õ¶¢
D. ïí¢ðó¢è¬÷𢠪ðÁõ¶

áó¤ô¢ ñ¬ö«ò Þô¢ô£ñô¢
àôó¢ï¢î «ð£¶ñ¢ àõ¬è»ìù¢
«ïó£ò¢î¢ «î£í¢ì áø¤´õ£ó¢
«ïó¢¬ñ ò£÷ó¢ à÷¢÷ñ¢«ð£ô¢!

5. ªð£¼î¢îñ£ù ªð£¼÷¢ ÃÁè. àõ¬è
A. «è£ðñ¢
B. ñè¤ö¢ê¢ê¤
C. «ê£èñ¢
D. õ¤²õ£êñ¢¢

ãÇî C. - âwªj Koî¡ f£Liu

êôêô ªõù¢«ø æ®´õ£ó¢!
ê£ø¢Áñ¢ Üù¢¬ðî¢ «î®´õ£ó¢!¢
èôèô ªõù¢«ø «ðꤴõ£ó¢!
èõ¬ô è£íè¢ Ãꤴõ£ó¢!

tif : f‰gid¡ f£Liu
khâÇ jiy¥òfŸ

⼬ñ ñ£´ ðôð¢ðô¾ñ¢
âù¢Áñ¢ â颰ñ¢ Þô¢ô£î
àó¤¬ñ »ì«ù õ¤¬÷ò£´ñ¢!
å¼ð£ô¢ ê¤Áõó¢ ÷î¢î¤´õ£ó¢!¢

1) vd¡F¥ gw¡F« r¡â »il¤jhš....
2) vd¡F kªâu¡ nfhš »il¤jhš....
3) eh‹ kU¤Jtuhdhš
ftd¤âš bfhŸs nt©oait

ñ£¬ô ñò袰ñ¢ ªð£¿î¤ù¤«ô
ñùî¢î¤ô¢ Þù¢ðñ¢ ªð£é¢è¤ì«õ
ð£ô «ó£´ ªðø¢«ø£¼ñ¢
ðò¤ô¢õ£ó¢ æìè¢ è¬óò¤ù¤«ô!

-

bghUŸ m¿f (3) jĜbkhÊ

1) Mid
2) Miz

3) c‹
4) c©
5) j‹ik
6) j©ik
7) khÇ
8) kh¿
9) VÇ
10) V¿

-

ahid
f£lis / r¤âa«
c‹Dila
rh¥ãL
ïašò
FË®¢á
kiH
kh‰w« miltJ
xU Ú® Ãiy
nkny VWjš

120 brh‰fS¡F¡ Fiwahkš vGj nt©L«.
f©o¥ghf vâ®fhy¤âšjh‹ fU¤JfŸ mika nt©L«.
mÔj f‰gidnahL vGjyh«.
ɊPhd ts®¢áia¡ fU¤âš bfh©L f‰gid¢ r¡âia
Äif¥gL¤â vGjyh«.

ï¤jiy¥ãš f£Liu vGJf

eh‹ xU fhtš Jiw mâfhÇahdhš....

º¬ùõó¢ Þó£. îí¢ì£»îñ¢
-

1. á¼è¢°÷¢ ï¦ó¢ âð¢ªð£¿¶ ¹°ñ¢?
A. Üî¤è ñ¬ö ªðò¢î£ô¢
B. ï¦ó¢ Üî¤èñ£è æ´ñ¢«ð£¶
C. á¬óè¢ ªè£÷¢¬÷ ªè£÷¢Àñ¢«ð£¶
D. èí¢í¦ó¢ ªð¼°ñ¢¢«ð£¶

brh‰fis¥ bghUŸ És§f
th¡»a¤âš mik¡fî«

Þô¢ô£î «ð£¶ ï¦ó¢ âð¢ð®è¢ 褬ìè¢è¤ø¶?
Ýø¢Á æóé¢è÷¤ô¤¼ï¢¶
«ïó¢¬ñò£÷ó¢ «î£í¢´ñ¢«ð£¶
æ¬ìò¤ô¤¼ï¢¶
Ýø¢Á ñí¬ôî¢ «î£í¢´ñ¢ «ð£¶

3. Ýø¢øé¢è¬óò¤ô¢ âù¢ù ªêò¢õó¢?
A.
ªðø¢«ø£ó¢ ð®ð¢ð£ó¢è÷¢
B. ð£ôó¢è÷¢ ð®ð¢ð£ó¢è÷¢
C. °öîèÀñ¢ ªðø¢«ø£¼ñ¢ ð®ð¢ð£ó¢è÷¢
D. àø¢ø ïí¢ðó¢è÷¢ «êó¢ï¢¶ ð®ð¢ð£ó¢è÷¢

á¬óè¢ ªè£÷¢¬÷ ªè£÷¢õ¶«ð£ô¢
æé¢è¤ ñ¬ö»ñ¢ ªðò¢î¤ì¢ì£ô¢
ò£¬ó»ñ¢ «è÷£è¢ èí¢í¦ó¢«ð£ô¢
â÷¤î¤ô¢ ¸¬öõ£ó¢ îí¢í¦ó£ó¢!¢

á¼è¢ èö° ê¤ø¢«ø£¬ì!
àø¢ø ïí¢ðù¢ ê¤ø¢«ø£¬ì
«ð¼è¢ èî¤ô¢ï¦ó¢ Þ¼ï¢î£½ñ¢
«ð¬ó õ¤÷é¢èê¢ ªêò¢î¤´«ñ!

k¡fŸ Xir

24 nk 2010

F¿¥ò:
ï¡fhy¡f£l« - F‰w¢brašfŸ mâfÇ¥ò
g¤âÇif¢ brŒâfŸ, bfhiy, bfhŸis...
âUl®fŸ / fŸt®fˋ muh#f« -K¿ao¤jš
jÄH®fis eštÊ¥gL¤Jjš
eh£il Rã£rkhf it¤J¡ bfhŸSjš.
Ôa¢ brašfis ntnuhL xʤjš.
bg‰nwhU¡F¥ ngU« òfG« <£o¤ jUjš.
Ôa brašfis¤ jL¡f eåd c¤âfis¡ ifahSjš.
SCIENCE - m¿Éaš

MATHS - fÂj«
1) Number after
2) Number before
3) Increase
4) Decrease
5) Count
6) Data
7) Diagram
8) Bar chart
9) Box
10) Centre

-

bjhlÇ
K‹Å
bgU¡f«
Fiw¤jš
v©Q
juî
tiugl« /És¡f¥gl«
g£il¡ F¿tiuî
f£l«
ika«

1) Soil erosion
2) Landslide

3) Air pollution
4) Side effect
5) Conclusion
6) Information
7) Logging / lumbering 8) Replanting
9) Predict
10) Prediction
-

k©zÇ¥ò
k© rÇî
fh‰W¤ öŒik¡nfL
g¡f Éisî
ïWâ Koî
jftš / Étu«
bt£Lku¤ bjhʚ
kW elî
K‹ fÂ¥ò
M%l«

_y«: knyáa nj®î thÇa«

k¡fŸ Xir

FW¡bfG¤J¥ òâ®

5.
8.
9.
10.
13.
14.

2
¨º

À

¾¢

4

3
5

1.
2.
6.
7.

6

Ä¢
7

1.
2.
7.
8.

9
10

ô¢

11.
12.

12

11
13

¨Ã

14

…›è ¹°€î™.......
ì™Å }µ¨™Å - 4
8 À̽ }°[¥Ñ€ã™ ¯¨ »¦
Ö
Ö
°
Ÿ
¾
Í

Ñ
¨
¨

°
…
»
·
»
º
¿
¿
Š
´

Ñ
¢
Å
ª
í
é
º[
º[
Ï
°

ä


¨
ێ
Ñ
Ñ
€

±



Š
Ï
€
º[
Ñ
´
°
Ö


ä

¿

Ì
›

¿
¦

¢
¦
»
¿

›
Ì

Ì
›

…
è
Ö
°
´
ێ
ƒ
ä
è


ۋ

Ì
™

¿
º
Ì
™


­¾É¡ø ¿ý¨ÁÔõ ¯ñÎ, ¾£¨ÁÔõ ¯ñÎ.
¸Ä¢Â¡½ò¨¾ ­ôÀÊÔõ ÜÚÅ÷..
§Å¸Á¡¸ µÎõ «Æ¸¡É À¢Ã¡½¢..
ÀÊò¾¡Öõ ­¼Á¢ÕóÐ ÀÊò¾¡Öõ ´ýÈ¡¸§Å
­ÕìÌõ.
§¾É£ì¸û §º¸Ã¢ìÌõ.
Å£ðÊüÌ ­Ð «Åº¢Âõ.

¸£Æ¢ÕóÐ §Áø
2.
4.
9.



Å
»
·
ª
¨
°
Ö
‡

¸¼¨Ä Ũ¸¸Ç¢ø ´ýÚ.
ÀÆí¸Ç¢ø ´ýÚ, ­Ð ¦¸¡Ê¢ø ¸¡öìÌõ.
º¨ÁÂÖìÌô ÀÂýÀÎõ.
Å£ðÎôÀ¢Ã¡½¢¸Ç¢ø ´ýÚ.

§ÁÄ¢ÕóÐ ¸£ú

ò

Å¢

Å¡É¢ø ­Ð ¾¢Ãñ¼¡ø Á¨Æ ¦ÀöÔõ.
¦º¡ü§À¡¨Ã ­ôÀÊÔõ ÜÚÅ÷.
´ü¨È측Ģø ´ö¡ÃÁ¡¸ ¿¢üÌõ ¿£ñ¼
¸ØòШ¼Â ÀȨÅ.
­Ð×õ ­Ã×õ §º÷ó¾¡ø ´Õ ¿¡Ç¡Ìõ.
Å¡É¢ø Á¢ýÛõ.
¾Á¢ú Á¡¾í¸Ç¢ø ´ýÚ.

ÅÄÁ¢ÕóÐ þ¼õ

§Á

8

78

­¼Á¢ÕóÐ ÅÄõ

1

½¢

fšÉ¢Rl®

24 nk 2010

­Ð ­øÄ¡¾ Å¡ú× Ì¨ÈÅüÈÐ.
¿¡ýÌ Àì¸í¸¨ÇÔõ ÌÈ¢ôÀÐ.
¿¡ý ±ýÀ¾üÌô Àý¨Á.

~è؍è - 4

؀¥ [¯, ¶€îØÖ }[è!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

}ºÆÑ¢}œ[Ö ‡´°€î ׀¿º¨Å?
‘ÀÒђ - ‡òî ׀¿ }ºÆÑ¢}œ[Ö?
‘±¥Ö’ - ‡òî ׀¿ }ºÆÑ¢}œ[Ö?
‘ÀÏ´³×ђ - ‡òî ׀¿ }ºÆÑ¢}œ[Ö?
‘‹ª¥Å’ - ‡òî ׀¿ }ºÆÑ¢}œ[Ö?
‘×¹°[ò’ ‡òî ׀¢}œ[Ö?
‘‹¦Æ’ ‡òî ׀ ‡¢œØ€î?
‘‡¨´³’ ‡òî ׀ ‡¢œØ€î?
‘À[«×ò’ ‡òî ׀ }ºÆÑ¢}œ[Ö?
‘ƒÌڒ ‡òî ׀ }ºÆÑ¢}œ[Ö?

8

fšÉ¢Rl®

8

PRONOUNS
A pronoun takes the place of a noun.

He has a new car.
She brought a painting.

1.Personal 2.Demonstrative 3. Interrogative 4.Possessive

Personal Pronouns
Personal Pronouns are used as subject or object of a sentence.
As Subject

As Object

I you he she it we they

me you us them him her

Examples:

They robbed the bank.

‘This’ points to a singular noun . ‘These’ refers to plural nouns.
‘That’ points to a singular noun . ‘Those’ refers to plural nouns.
Examples:

There are four types of pronouns:

I baked a cake.
You play the piano.
He loves football.
She sings a song.
We like the story.

Mrs. Girijah Balakrishnan

Demonstrative Pronouns

Examples:
Srithar has a new car.
Vimala brought a painting.

k¡fŸ Xir

24 nk 2010

Mother praised me.
Susan teaches you singing
The captain called him.
The crowd cheered her.
Meera took us to the
cinema.
The police chased them.

This is a blunt pencil.
That is a large kite.

These are blunt pencils.
Those are large kites.

Remember
‘this’ and ‘that’ take singular verbs
‘these’ and ‘those’ take plural verbs

Interrogative pronouns 5 W’s and 1 H
These pronouns are used for asking questions.
They usually begin with:

Who, what, where, when, why and how.
Examples:
Who is this girl in the red dress?
What is the time now?
Where do you usually go for a holiday?
When does the train to Singapore arrive?
Why is the dog barking?
How do you call for an ambulance?

Exercise 1
Find the way from Ajit’s house by drawing a line through all the
pronouns leading to Jega’s house.
Begin with: he
in the drawing.

Exercise 2: Underline the best answer
a)

(I, Me) am a student in the Yoga class.

b)

Are (these, this) your kittens?

c)

(What, Who) is the owner of this house?

d)

(What, When) do you have for breakfast?

e)

Can you give (he, him) the badge please?

f)

(Those, these) up the hills are pine trees.

g)

(Her, She ) does not like travelling by bus.

h)

( How, Which) can I explain this sum?

i)

(Them,They) chased after the run away horse.

j)

My neighbour called (us, we) over for tea.

k¡fŸ Xir

24 nk 2010

VOCUBULARY -

Exercise 2
Read the news from Makkal Osai before asking questions.
MAKKAL OSAI

Sunday 29 Mar 2009

Petaling Jaya
On Saturday, two boys had a lucky escape when they drove a car into a
park in Taman Jaya in Petaling Jaya and crashed into a tree. Seven year old
Nikkhil somehow started his father’s Toyota Camry. Before he knew what
was happening, the car was running down the road. Gokul, a passer- by, who
saw this ran after the car and jumped into it. He then tried to stop the car but
it crashed against a rain tree. The people in the park helped these boys out of
the car. Luckily both of them escaped unhurt. Adults should keep their car
keys out of reach of little children.

Make questions for these answers using:

Who what where when how why
1) Car crashed into a tree.
——————happened?
2) On Saturday 28 of March.
—————did it happen?
3) Gokul, a passer-by, ran and jumped into the car to save Nikkhil.
——did Gokul save Nikkhil?
4) In Taman Jaya, in Petaling Jaya
———did it happen?
5) Nikkhil, a seven year old boy.
————drove the car?
6) Because Nikkhil started his father’s car.
————did it happen?

The 5 W PRONOUNS in a report.
Exercise 3

fšÉ¢Rl®

8

9

brh‰fsŠáa«

1) Judge - Úâgâ
2) Librarian - üš Ãiya mâfhÇ
3) Novelist - beL§fij vG¤jhs®
4) Optician - f© kU¤Jt®
5) Photographer - òif¥gl« vL¥gt®
6) Salesman - ɉgidahs®
7) Scientist - ɊPhÅ
8) Secretary - brayhs®
9) Surgeon - mWit Ợir Ãòz®
10) Fireman - Ôaiz¥ò åu®
11) Mechanic - ïaªâu« gGJgh®¥gt®
12) Chef - jiyik rikašfhu®
13) Farmer - ÉtrhÆ
14) Fisherman - Ûdt‹
15) Teacher - MáÇa®
16) Artist - XÉa®
17) Singer - ghlf® / ghl»
18) Nurse - jhâ
19) Cobbler - fhy ij¥gt®
20) Accountant - fz¡fhŒths®
21) Astronaut - gubtË åu®
22) Musician - ïir¡fiyP®

A when where who what why sentence!!
E.g: Last weekend a monkey in the zoo got hurt when it fell from a tree.
When
Where
Who
What
Why

last weekend
at the zoo
a monkey
was hurt
because it fell from a tree.

a) Make a full sentence out of this report on a monkey in the zoo.
Last weekend
……………………………………………………………….

PROVERBS- gHbkhÊfŸ

b) Write another report based on the Makkal Osai story on Nikkhil .
‘A seven year old crashes his father’s car.’
When
On Saturday
Where
In Taman Jaya, Petaling Jaya
Who
Nikkhil, a seven year old boy
What
crashed his father’s car into a tree
Why
because he started the car.

1. Time and tide wait for no man -

b) Make a full sentence out of the report on Nikkhil’s driving
experience.
On Saturday, ————————————————————————
——————————————————————————————
———————————————
c) Use the 5 W’s to ask the correct questions on the short statement
given
below.
d) This evening, we are going by bus to the stadium in shah alam to
watch a
football match. because we have free tickets.

fhyK« neuK« ahU¡F« fh¤âU¥gJ ïšiy.
2. A rolling stone gathers no moss mo¡fo g kh‰¿¡ bfh©nlÆUªjhš bršt«
nr®¥gJ fod«.
3. Grass is greener on the other side ï¡fiu¡F m¡fiu¥ g¢ir.
4. When one door closes another opens xU fjî _l¥g£lhš ï‹bdhU fjî âw¡F«.
5.No work, no gain - ciH¥ãšyhkš Câa« ïšiy.

10

fšÉ¢Rl®8

k¡fŸ Xir

24 nk 2010

KARUNA - RAVI - TARA

BAHASA MALAYSIA

TIP MENJAWAB SOALAN PENULISAN - SURAT KIRIMAN RASMI

SOALAN LATIHAN -SURAT KIRIMAN RASMI

-fokus tajuk yang
biasa keluar untuk
karangan ini adalah
bertujuan :

1. Tuliskan sepucuk surat kepada sebuah syarikat penerbitan untuk melanggan majalah.

ü

2. Persatuan Bahasa Melayu sekolah anda bercadang untuk membuat lawatan ke
Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebagai setiausaha, anda diminta menulis sepucuk surat
untuk mendapat kebenaran untuk melawat tempat itu.
3. Sekolah kamu akan mengadakan Sukan Tahunan.Andainya kamu sebagai setiausaha
sukan sekolah tersebut, tuliskan sepucuk surat kepada Pegawai Pendidikan Daerah
untuk menjemput dan seterusnya merasmikan temasya sukan tersebut.

Tidak hadir

ü Memesan

4. Tuliskan sepucuk surat kepada Pengurus Telekom Berhad, memohon mendirikan
sebuah pondok telefon di tempat kamu.Nyatakan kepentingan telefon itu kepada
penduduk-penduduk di kampung kamu.

ü Jemputan
ü Aduan
ü Meminjam

5. Kawasan di mana kamu tinggal sekarang dipenuhi oleh semak-samun dan
sampah-sarap.Tuliskan sepucuk surat kepada majlis daerah di tempat kamu ,mengadu
tentang masalah tersebut. Beri cadangan-cadangan untuk mengatasinya.

ü Kebenaran lawatan

6. Adik kamu deman.Tuliskan surat kepada Guru Besar untuk memohon cuti.

-semasa penghasilan karangan ini kita harus menggunakan panggilan
hormat(kata ganti diri ) yang bersesuaian untuk diri dan penerima surat .

7. Kamu ingin memesan memesan alat-alat tulis dari sebuah syarikat .
T uliskan sepucuk surat berhubung dengan perkara tersebut.

Info teknik penulisan-butiran penting dalam penghasilan
karangan ini :

TIP MENJAWAB SOALAN PENULISAN - LAPORAN
Info terkini
-fokus tajuk yang biasa keluar untuk karangan ini adalah bertujuan
melaporkan tentang :
Laporan lawatan
Laporan aktiviti tahunan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alamat pengirim
Garis melintang
Alamat penerima
Tarikh
Kata panggilan-Tuan
Tajuk surat
Mukadimah/pembuka kata
surat-Merujuk perkara diatas...
8. Tujuan menulis surat-memesan/
lawatan/jemputan/aduan/tidak hadir

9. Butir-butir surat- memesan/lawatan/
jemputan
*bagi surat memesan-dikepilkan
wang kiriman pos
10. Harapan surat..
11. Penutup surat
12. Ucapan sekian
13. Tanda tangan/pengakuan/nama
huruf besar/Jawatan/Nama
Persatuan/Nama sekolah

LATIHAN PRA KENDIRI
Persatuan Bahasa Melayu sekolah anda bercadang untuk membuat lawatan ke
Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebagai setiausaha, anda diminta menulis sepucuk
surat untuk mendapat kebenaran untuk melawat tempat itu.
*Lengkapkan karangan di bawah berpandukan teknik yang dinyatakan :

Setiausaha,
Persatuan____________,
SJK T ______________’

Tuan

3 Alamat
pennerima

4.Tarikh
2009 ( 5.Kata panggilan)

Tajuk
Hari apa
Tarikh
Persatuan apa
mengikuti aktiviti apa/destinasi
kemana
6. bilangan murid dan bilangan guru
7. Tujuan
8. Peristiwa sebelum

9. Peristiwa semasa
10. Peristiwa selepas
11. Faedah
12. Harapan
13. Perasaan
14. Laporan disediakan olehtandatangan, nama, jawatan,
nama persatuan dan sekolah
15. Tarikh

Anda telah mengikuti rombongan sekolah melawat ke kilang minuman. Sebagai
setiausaha tuliskan laporan tersebut
*Lengkapkan karangan di bawah berpandukan teknik yang dinyatakan

2. Garisan melintang
,
,
.

1.
2.
3.
4.
5.

LATIHAN PRA KENDIRI

1 Alamat pengirim

50457 Kuala Lumpur
___________________________________________________________
Tuan Pengurus,

Info teknik penulisan-butiran penting dalam penghasilan karangan ini :
Karangan berformat

14 MEI

Memohon Kebenaran Mengadakan Lawatan ( 6.Tajuk surat berdasarkan soalan)

Merujuk perkara di atas sukacita/dukacita dimaklumkan bahawa
Persatuan_____sekolah kami ingin….(7.pembuka kata surat/mukadimah0
2.
Untuk pengetahuan tuan , tujuan …..(8.Tujuan surat)
3.
Berikut adalah butir-butir tentang……(9.Butir-butir surat)*
4.
Oleh itu , besarlah harapan kami jika pihak tuan…(10.Harapan surat)
Kerjasama dari pihak tuan ,…. (11. penutup surat)
Sekian. (12.Ucapan sekian)
Yang menjalankan tugas,
Gilli
(RAVIA/L VELU )
Setiausaha,
13.pengakuan,tandatangan,nama huruf besar jawatan
Persatuan____________,nama persatuan , nama sekolah
Nama sekolah

LAPORAN ______________________ 1. tajuk
Pendahuluan Hari apa , Persatuan apa , mengikuti aktiviti apa /destinasi ke mana
Bilangan murid dan guru yang turut serta
Tujuan...
Isi ;
Peristiwa sebelum
-berkumpul di mana/mendaftarkan diri kepada siapa/mendengar taklimat
ringkas/
-bertolak pada pukul berapa
Peristiwa semasa
-tiba pukul berapa/dibahagikan kepada kumpulan/memulakan aktiviti*ceritakan aktiviti-aktiviti yang menarik sepanjang lawatan
(isi perlu banyak di sini)
Peristiwa selepas
-berehat /menjamu selera/membeli cenderahati kenangan/bertolak pulang
-faedah
-harapan/perasaan
Laporan disediakan oleh ,
14 Januari 2009
_________________
(SHARVIN A/L NATHAN)
Setiausaha,
Persatuan______________,
SJK T ________________.

k¡fŸ Xir

fšÉ¢Rl®

24 nk 2010

SCIENCE

1.8. The following figure shows two slices of bread A and
B. A little bit of water is sprinkled onto bread B and is left
in a cupboard for three days. Bread A is also left in the
same cupboard for three days. The figure below shows the
conditions of the breads after two days.
bread B

bread A

118

K.RAMAN
2.

The Steps

a.
b.
c.
d.

What are the similarities or differences?
What is the trend?
Any new things happen?
Any changes before and after the experiment?

* Give a reason based on the observation above *

Exercise - 2

5 seedlings
i. Describe your observation of bread A and B based on the figure
above.
Picture

....................................................................................................................................

X

Picture Y

2.1. Give two inferences based on the observation above.
Two seedlings

pot

L

i. .......................................................................................
ii. .......................................................................................
pot M

Diagram above shows an investigation carried out by a group of
students.

200ml

1.9. Describe your observation of Pot A and Pot B based
on the figure above.
....................................................................................................................................

container P

2.2. Which container takes shorter time to evaporate?
Give one reason?

1.10. Based on question 3.3, state one observation.

..................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Remember!!!

1.

Organism
Turtle

2.

Sea lion

All the observations above are acceptable if you are able to
give an acceptable inferences based on your observation.
2.3.

IN F E R R IN G

Habitat
K
L

Observation
1. More.
2. The eggs are not hatch yet.
1. 20 only.
2. Most dead

Based on diagram above, state two inferences.
1........................................................................................
2........................................................................................

U s in g p a s t e x p e r ie n c e s o r
p r e v io u s l y c o ll e c te d d a ta to
d r a w c o n c lu s io n s a n d m a k e
e x p la n a ti o n s o f e v e n t s .
Is i t t r u e ?

container Q

It m u s t h a v e
r a in e d .

W ET R O A D

1.

The Criteria of Question

a. You should know the difference between the Observation and Inference.
b. Observation Inference.
c. Use the statement from Observation.

Mustard leaves – Arun
Mustard leaves – siva
2.4. Based on picture above, give one inference about the
different condition of mustard leaves .
i..........................................................................................................................

12

8

fšÉ¢Rl®

TANGKAS GROUP

TIME
1. The duration in months from 1 August 2008 to 31
May 2009 is ________
A 8 months
B 9 months
C 10 months
D 11 months

24 nk 2010

Mathematics
8. Table 3 shows the orbital periods of planets
X and Y
Planet
Orbit Period
X
Y
1 century 46 years

2. What is the duration in months and days from 24th
January 2007 to 6th May 2007?
A 3 months 12 days
B 3 months 14 days
C 3 months 16 days
D 4 months 14 days

If the total orbital period for both planets is 2 centuries
71 years,
what is the orbital period of planet X?
A 1 century 25 years
B 1 century 52 years
C 1 century 65 years
D 1 century 72 years

3. Kogilan left his house at 4.52 p.m. It took him ¾
hour to get to the cinema.When he arrived, the
movie had started 10 minutes earlier. If the movie
time is 2¼ hours, what time did the movie end?
A 6.42 p.m.
C 7.42 p.m.
B 6.52 p.m.
D 7.52 p.m.

9. Jamuna used ]! of a day to sew a curtain. For
how many hours did she sew the curtain?
A 13 hours
B 14 hours
C 15 hours
D 16 hours

4. 18 workers take 1 decade 4 years to build 4
mansions. How much time is needed to build 4
mansions if there are 36 workers?
A 4 years
C 6 years
B 5 years
D 7 years
5. Mr John worked in Japan from March 2005 until
November 2007. How long did he work in Japan?
A 2 years 9 months
B 2 years 8 months
C 2 years 7 months
D 2 years 6 months
6. A comet takes 76 years to complete an orbit.
How long does it take to complete 8 orbits?
A 6 centuries 8 years
B 6 centuries 2 decades
C 7 centuries I year
D 7 centuries 3 decades
7. Which of the following shows 15 minutes before
0620 hours?

k¡fŸ Xir

10. The average life span of a battery A is 1 38 times
the life span of a battery B. If the average life
span of the battery B is 40 weeks, find the average
life span of the battery A.
A 448 days
B 392 days
C 385 days
D 368 days
11. Mr Vivek worked in Sabah for 10 years. Mr Sam
worked in Sarawak 2 38
time of this duration. How long did Mr Sam work
in Sarawak?
A
23 years 9 months
B
12 years 8 months
C
23 years 7 months
D
13 years 6 months
12. Two asteroids are dated 6 millenniums 248 years
and 5 millenniums 769 years. Find the total age
of both asteroids.
A
11 millenniums 2 years
B
11 millenniums 7 years
C
12 millenniums 17 years
D
12 millenniums 25 years
13. Mr Nathan taught in a school for 6 years 5 months.
Encik lndran taught in the same school twice a
long as Mr Nathan. Find the total number of years
Encik lndran and Mr Nathan taught in the school?
A
24 years 4 months
B
19 years 3 months
C
30 years 15 months
D
12 years 3 months

14. The total age of 8 fossils is estimated to be 10
millenniums 152 years. What is the average age
of one fossil?
A
1 millennium 269 years
B
1 millennium 314 years
C
1 millennium 320 years
D
1 millennium 333 years
15. Shobana is as old as the ages of Ravi and Rewathi.
Her brother Ravi is 2 years 3 months old. Her
sister Rewathi is 2 times as old as Ravi.
How old is Shobana?
A 4 years 6 months
B 9 years 3 months
C 3 years 5 months
D 6 years 9 months
16. The club meeting started at 1440 hours. The
meeting went on for 2¼ hours. They had a break
time of 25 minutes. At what time did the meeting
end ?
A
20 minutes past 6 am
B
40 minutes past 6 pm
C
25 minutes past 6 pm
D
20 minutes past 5 pm
17. A stock clearance sale started from 7 November
2008 and ended on the last day of January 2009.
Find the duration of sale.
A
1 month 26 days
B
2 months 26 days
C
3 months 25 days
D
2 months 24 days
18. Affendi left Malaysia on 6 June 2007 and was
away for 2 months 21 days.When did he return
to Malaysia?
A
1 September 2007
B
1 August 2007
C
31 August 2007
D
28 August 2007
19. Ramli was on a holiday in Japan from 1 April 2007
until 28 April 2007. After that he went to Nagoya
and spent ¾ of the days in Nagoya. How many
days was his stay in Nagoya?
A 7 days
B 21days
C 28 days
D 11 days
20 Susila attended a course for 2 years 6 months.
How long is this in months?
A 18 months
B 29 months
C 30 months
D 31 months

k¡fŸ Xir

8

fšÉ¢Rl®

24 nk 2010

ÉilfŸ fšÉ¢Rl®-4

jĜbkhÊ

gƉá 1 (ïy¡fz«)
1. A
2. B
3. C
4. A
5. C
6. C
7. B
8. B
9. B
10.B

11. B
12.A
13.D
14.B
15.C
16.D
17.A
18.B
19.D
20.D

FW¡F« beL¡F« - 4
(8 kuò bjhl®fŸ)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

mŸË ïiw¤jš
mw¡f¥ gu¡f
c¢á FË®jš
vL¥gh® if¥ãŸis
xU if gh®¤jš
f«ã Ú£Ljš
fÇ óRjš
Fu§F¥ ão

ENGLISH - ANSWERS

nfŸÉfŸ (4)

Exercise 1- (Pronouns)

1.
2.
3.
4.
5).
6)

MW
áid¥ bga®
ïl¥ bga®
bghUŸbga®
bjhʉ bga®
ÉidK‰W / K‰WÉid /
Éid¢brhš
7) bgabu¢r«
8) Éidba¢r«
9) bghUŸ bga®
10) fhy¥ bga®

Ajit’s house to jega’s house
he - me - her - its - our
- you - I - it - they - my - them - she - we - us - him - mine

gƉá 2 (brŒíŸ)
1.
2.
3.
4.
5.

D
C
C
A
C

6. D
7. A
8. D
9. B
10.A

gƉá 3 (fU¤Jz®jš )
1.
2.
3.
4.
5.

A
D
C
B
B

Exercise 2

SCIENCE - ANSWERS

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1.8. i. Bread A has bread mould but not in bread B
1.9.

Seedling in pot M :
- More - height / thicker stem / number of leaves /
healthier / green leaves /
- Less - height / thicker stem / number of leaves /
healthier / green leaves /

1.10. Fruit J – Lost less water than other fruits
Fruit M – Lost a lot of water than other fruits.
2.1.

Aquarium X than Aquarium Y.
- A lot of food
- Reproduce
- More light
- Water fresh

2.2.

2.3.

2.4. 

!

- less food
- no reproduce
- less light
- water polluted

Container P has a wider surface / surface area than
container Q
i. K - People disturb / Collect eggs
ii. L - Water polluted / Fishermen catch the sea lions
Arun – used more fertilizer / mineral/ water/ space/
chemical
Siva - less fertilizer / mineral/ water/ space/chemical

I
These
Who
What
Him
Those
She
How

Exercise 3

Exercise 2
1. What
2. When
3. How
4. Where
5. Who
6. Why

MATHEMATIC
ANSWERS

TIME
A. Last weekend a monkey was hurt at the
zoo because it fell from a tree.
B. On Saturday Nikkhil a seven year old
boy from Taman Jaya crashed his
father’s car into a tree.
C.

ii.When
ii. Who
iii. How
iv. Where
v. What
vii.Why

1.C

11. A

2. A

12. C

3.C

13. B

4.D

14. A

5. B

15. D

6. A

16. D

7.A

17. B

8. A

18. D

9. C

19. B

10. C

20. C