Grila nr.

1
1

Examen de primire în profesie (exclusiv pentru dobândirea calităţii de avocat stagiar) 24 - 25 februarie 2010 ZIUA

Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat Reprezinta cazuri de nedemnitate: A. condamnarea prin hotarare judecatoreasca pentru orice infractiune;

1 Grila nr.1

B. aplicarea pedepsei interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara; C. exercitarea unei activitati incompatibile cu profesia de avocat. Răspuns: B 2 Sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat: A. faptele de comert exercitate cu sau fara autorizatie; B. calitatea de arbitru; C. calitatea de deputat sau senator. Răspuns: A 3 Avocatul este obligat: A. sa se asigure pentru raspundere profesionala; B. sa acorde asistenta juridica in cauzele in care a fost desemnat din oficiu; C. puna concluzii numai in fata instantelor din raza baroului in care este inscris. Răspuns: AB
4 Avocatul care a dobandit calitatea de asociat la o societate comerciala cu raspundere limitata: A. a devenit incompatibil; B. trebuie sa incunostinteze in scris consiliul baroului; C. nu se afla intr-o stare de incompatibilitate. Răspuns: C

5

Există conflict de interese: A. în activitatea de asistare şi apărare, atunci când la data sesizării sale, asitarea mai multor părţi ar determina avocatul să prezinte o altă apărare, diferită de aceea pentru care ar fi optat, dacă i-ar fi fost încredinţată apărarea unei singure părţi; B. atunci când, după ce şi-a informat clienţii şi a primit acordul acestora, avocatul, în exercitarea activităţilor sale va încerca să concilieze contrarietatea de interese; C. atunci când, în deplin acord cu clienţii, avocatul îi consiliază ca, plecând de la situaţia ce i-a fost prezentată, să adopte o strategie comună. Răspuns: A

6

În ce de priveşte efectele contractului de asistenţă juridică, avocatul: A. trebuie să se abţină să se angajeze ori de câte ori nu poate acorda o asistenţă şi reprezentare competente; B. este obligat să respecte secretul profesional în privinţa strategiilor, tacticilor şi acţiunilor preconizate şi desfăşurate pentru client; C. este ţinut să acţioneze exclusiv în obţinerea de avantaje pentru clientul său în confruntarea cu adversarii; Răspuns: AB

7

Consiliul baroului: A. reprezintă baroul în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate; B. sesizează comisia de disciplină cu judecarea abaterilor disciplinare ale avocaţilor; C. alege delegaţii baroului la Congresul avocaţilor; Răspuns: B
Pagina 1 of 15

Timp de lucru: 4 ore

Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 8 Pot fi membrii ai comisiei de disciplină a baroului: A. orice avocat din baroul respectiv; B. avocaţii cu o vechime de minimum 10 ani în profesie;

Grila nr.1

C. orice avocat din baroul respectiv, cu condiţia de a fi dobândit titlul profesional de avocat definitiv. Răspuns: B
9 În ce priveşte formele de exercitare a profesiei de avocat: A. între acestea nu pot exista raporturi de conlucrare profesională; B. toate neînţelegerile dintre avocaţi se rezolvă pe cale amiabilă iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, prin concilierea decanului baroului; C. avocatul titular al cabinetului individual nu poate avea calitatea de avocat colaborator sau de avocat salarizat în cadrul profesiei. Răspuns: BC

10

Potrivit Codului deontologic al avocatului român:

A. nu este permis ca un avocat să acţioneze într-un caz în care a fost însărcinat de un alt avocat care îl reprezintă pe client sau care a fost numit de o instanţă competentă; B. avocatul nu poate accepta o cauză atunci când, datorită altor obligaţii, se află în imposibilitate de a se ocupa de ea cu promptitudine; C. se recomandă folosirea cu rezervă a onorariului de succes. Răspuns: B
11 Primirea in profesia de avocat este conditionata de:

A. calitatea de licentiat al unei facultati de drept cu durata stabilita prin lege; B. cererea de primire in profesie sa fie formulate cu cel putin 5 ani anterior împlinirii varstei standard de pensionare in sistemul de pensii si asigurari sociale din care face parte; C. are exercitiul drepturilor civile si politice Răspuns: AC

12

Sunt compatibile cu exercitarea profesiei de avocat:

A. calitatea de mediator; B. calitatea de consilier in proprietatea industriala; C. calitatea de primar al unei localitati. Răspuns: AB 13 In exercitarea profesiei, avocatul:

A. este dator sa dea clientului sfaturi juridice corespunzatoare legii; B. nu poate folosi informatiile cu privire la un fost client, chiar daca acestea au devenit publice; C. este dator sa pastreze secretul profesional privitor la orice aspect al cauzei ce i-a fost incredintata. Răspuns: AC 14 Avocatii:

A. fosti judecatori, nu pot pune concluzii la instantele la care au functionat, timp de 2 ani de la incetarea functiei detinute; B. au dreptul la recuperarea capacitatii de munca, in conditiile prevazute de Statutul profesiei; C. nu pot incheia conventii de colaborare cu experti sau alti specialisti. Răspuns: AB

Timp de lucru: 4 ore

Pagina 2 of 15

Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat 15 Contractul de asistenţă juridică: A. este încheiat în formă scrisă, cerută ad probationem; B. în niciun caz nu poate fi denunţat unilateral de către avocat; C. se poate încheia şi prin mijloace de comunicare la distanţă.

Grila nr.1

Răspuns: AC
16 Este interzis avocatului:

A. ca înainte de soluţionarea definitivă a cauzei, să fixeze exclusiv totalitatea onorariilor sale, în funcţie de rezultatul judiciar al cauzei; B. să stabilească onorariul prin combinarea onorariilor fixe cu cele orare; C. să primească de la un client onorarii periodice în formă forfetară. Răspuns: A

17

Adunarea generală a baroului:

A. stabileşte măsuri pentru exercitarea profesiei în baroul respectiv, în limitele legii şi ale statutului; B. întocmeşte, modifică şi dă publicităţii tabloul anual al avocaţilor, membri ai baroului, şi îl comunică celor în drept; C. alege şi revocă membrii consiliului baroului. Răspuns: AC
18 Procedura anchetării abaterii disciplinare presupune: A. ca cercetarea să se efectueze numai după încunoştinţarea avocatului cu privire la obiectul anchetei disciplinare prin luarea la cunoştinţă a conţinutului plângerii ori al sesizării; B. şi dreptul de a recuza consilierul desemnat pentru efectuarea cercetării prealabile; C. că pe toată durata acesteia avocatul cercetat nu mai poate presta sub nicio formă asistenţă juridică; Răspuns: AB

19

În ce priveşte formele de exercitare a profesiei de avocat:

A. avocatul este liber să opteze şi să îşi schimbe în orice moment opţiunea pentru una din formele de exercitare a profesiei; B. o formă de exercitare a profesiei nu se poate transforma în altă formă decât prin lichidare; C. avocatul îşi va începe activitatea după obţinerea aprobărilor din partea consiliului baroului. Răspuns: AC 20 Potrivit Codului deontologic al avocatului:

A. este interzis avocatului vărsarea unui onorariu în contrapartidă pentru că i-a fost prezentat un client; B. este interzis avocatului să pretindă unui alt avocat un onorariu, comision sau altă compensaţie pentru faptul că l-a recomandat unui client; C. nu are obligaţia de a informa clientul că ar putea beneficia de asistenţă gratuită. Răspuns: AB

Timp de lucru: 4 ore

Pagina 3 of 15

Drept civil 21 Principiul conversiunii actului juridic:

Grila nr.1

A. operează de drept în cazul novaţiei; B. poate fi înlăturat prin acordul de voinţă al părţilor; C. este o aplicaţie a validării actului prin confirmare. Răspuns: B
22 Dolul, ca viciu de consimţământ:

A. nu se presupune; B. este aplicabil doar în cazul actelor bilaterale; C. poate proveni şi de la mandatarul cocontractantului. Răspuns: AC

23

Donatorul este responsabil de evicţiune:

A. numai în cazul donaţiei cu sarcini; B. când a promis expres garanţia pentru evicţiune; C. dacă bunul donat are vicii aparente şi grave. Răspuns: B 24 Discontinuitatea posesiei:

A. este o cauză de încetare a posesiei; B. este un viciu cu caracter temporar; C. nu intervine în cazul încheierii unui contract de închiriere de către posesor cu un terţ, care exercită folosinţa asupra bunului pe toată durata închirierii. Răspuns: BC 25 Revocarea de drept a contractului de donaţie intervine:

A. în cazul survenienţei de copil; B. în caz de atentat la viaţa donatorului; C. în situaţia neexecutării sarcinii de către donatar. Răspuns: A 26 Testamentul olograf:

A. fiind un act solemn, face dovadă până la înscrierea în fals; B. nu trebuie să arate locul unde s-a întocmit testamentul; C. nu poate revoca legatul cu titlu particular dintr-un testament autentic anterior. Răspuns: B
27 Este prescriptibilă extinctiv: A. acţiunea confesorie prin care se apără dreptul de servitute; B. acţiunea în partajul bunurilor mobile; C. acţiunea în grăniţuire. Răspuns: A

28

Renunţarea la succesiune:

A. poate fi făcută şi de un moştenitor rezervatar; B. lovită de nulitate, nu permite, în niciun caz, acceptarea ulterioară a moştenirii; C. făcută în favoarea tuturor comoştenitorilor, cu titlu oneros, constituie act de acceptare a moştenirii. Răspuns: AC

Timp de lucru: 4 ore

Pagina 4 of 15

Drept civil 29 În materia răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri: A. paza juridică poate fi deţinută şi de un simplu posesor; B. cazul fortuit nu are efecte exoneratoare de răspundere;

Grila nr.1

C. victima prejudiciului nu poate urmări direct pe paznicul material al lucrului, în temeiul răspunderii pentru fapta proprie. Răspuns: AB
30 Excepţia de neexecutare a contractului:

A. nu poate fi invocată atunci când cocontractantul şi-a executat obligaţia ce îi incumbă; B. nu poate fi invocată în niciun caz de executare parţială a obligaţiei ce îi incumbă cocontractantului; C. exclude posibilitatea formulării acţiunii în rezoluţiunea contractului de către partea care a invocat excepţia. Răspuns: A

31

În materia prescripţiei extinctive:

A. durata cauzei de suspendare a cursului prescripţiei nu intră în calculul termenului de prescripţie; B. dacă soţii sunt despărţiţi în fapt, cursul prescripţiei este întrerupt; C. cursul prescripţiei este suspendat cât timp, deşi notificat, debitorul unei obligaţii nu răspunde la notificare, cu condiţia ca acesta să nu fie de drept în întârziere. Răspuns: A
32 Cauza actului juridic civil este falsă dacă: A. lipseşte discernământul; B. lipseşte scopul imediat într-un act juridic nenumit; C. există eroare asupra motivului determinant. Răspuns: C

33

Testamentul olograf:

A. este întotdeauna un act solemn; B. devine nul în cazul distrugerii voluntare a bunului testat; C. poate fi atacat pe motiv de captaţie şi de către moştenitorii legali nerezervatari. Răspuns: AC 34 Posesorul va obţine respingerea acţiunii în revendicarea bunului furat de la proprietar ori de câte ori:

A. a fost de bună-credinţă la momentul intrării în posesie, dacă a cumpărat bunul într-un târg; B. au trecut mai mult de 3 ani de la data furtului; C. s-a încrezut, la data intrării în posesie, în aparenţa de proprietar a celui care i-a vândut şi predat bunul cu mai mult de 3 ani înainte de introducerea acţiunii. Răspuns: C 35 În cazul contractului de mandat:

A. mandatarul are dreptul la remuneraţie doar dacă există stipulaţie în acest sens; B. mandatarul nu are dreptul la remuneraţie dacă mandatul este în interes comun deoarece, în acest caz, el întruneşte şi calitatea de mandant; C. atunci când mai multe persoane au numit un mandatar pentru o afacere comună, ele răspund solidar pentru toate efectele mandatului. Răspuns: AC

Timp de lucru: 4 ore

Pagina 5 of 15

Drept civil 36 Compensaţia legală: B. nu exclude posibilitatea renaşterii creanţelor reciproce; C. nu este împiedicată de termenul de graţie.

Grila nr.1

A. operează în toate cazurile în care fiecare dintre creanţele reciproce are ca obiect bunuri de gen;

Răspuns: BC
37 Dreptul de retenţie:

A. nu conferă dreptul de a folosi bunul; B. nu conferă prerogativa urmăririi bunului în mâna altei persoane; C. priveşte acea parte din bun corespunzătoare valorii datoriei, chiar dacă valoarea bunului ar fi mai mare decât valoarea datoriei. Răspuns: AB

38

Confirmarea actului juridic civil lovit de nulitate absolută:

A. presupune refacerea actului juridic civil; B. are în vedere îndeplinirea ulterioară a cerinţei legale nerespectate în momentul încheierii lui; C. este inadmisibilă, în afara excepţiilor expres prevăzute de lege. Răspuns: C 39 Cauza actului juridic civil: A. este prezumată a fi valabilă; B. trebuie să fie expresă în cazul liberalităţilor; C. lipseşte atunci când partea care se obligă este lipsită de discernământ la momentul încheierii actului. Răspuns: AC 40 Dreptul de uzufruct:

A. constituit în favoarea unei persoane juridice nu poate depăşi 30 de ani; B. nu permite titularului să constituie drepturi cu privire la bunul dat în uzufruct decât cu acordul prealabil al nudului proprietar; C. se poate stinge prin neuz; Răspuns: AC 41 Categoria bunurilor incorporale include:

A. dreptul de proprietate asupra unui bun mobil prin natura lui; B. titlurile de valoare; C. toate drepturile subiective. Răspuns: B
42 Constituie viciu relativ al posesiei:

A. reaua-credinţă a posesorului; B. clandestinitatea posesiei; C. discontinuitatea posesiei. Răspuns: B

43

Gerantul are, printre altele, obligaţia:

A. de a garanta pentru evicţiune faţă de gerat; B. de a răspunde faţă de gerat pentru viciile ascunse ale lucrului; C. de a da socoteală geratului pentru gestiunea săvârşită. Răspuns: C

Timp de lucru: 4 ore

Pagina 6 of 15

Drept civil 44 Justul titlu, condiţie specială a uzucapiunii prescurtate: A. poate consta, în unele cazuri, într-o hotărâre judecătorească; B. nu poate fi invocat dacă este afectat de o cauză de nulitate absolută; C. poate fi putativ.

Grila nr.1

Răspuns: AB
45 Locatorul:

A. trebuie să predea locatarului lucrul într-o stare corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia a fost închiriat, afară de cazul în care părţile au prevăzut altfel; B. răspunde pentru viciile ascunse ale lucrului numai dacă acestea provin din cauze anterioare încheierii contractului de locaţiune; C. nu răspunde de tulburarea cauzată prin faptul unui terţ care nu invocă vreun drept propriu asupra lucrului ce formează obiectul contractului de locaţiune. Răspuns: AC

46

Nu pot fi dobândite prin uzucapiune:

A. servituţile continue şi neaparente; B. servituţile necontinue şi neaparente; C. servituţile continue şi aparente. Răspuns: AB
47 Eroarea asupra substanţei obiectului actului juridic civil:

A. se sancţionează cu nulitatea relativă, cu excepţia cazului în care victima erorii a executat, după încheierea actului, prestaţia promisă; B. nu poate exista în cazul părţii lipsite de discernământ la încheierea actului; C. nu poate fi invocată în cazul actelor cu titlu oneros decât dacă se dovedeşte că cealaltă parte cunoştea, la data încheierii actului, existenţa erorii. Răspuns: B

48

În cazul împrumutului bănesc cu dobândă:

A. daunele-interese moratorii se acordă de la data punerii în întârziere a debitorului, prin notificare sau prin introducerea cererii de chemare în judecată; B. neplata la scadenţă, din cauze neimputabile debitorului, a sumei împrumutate nu atrage obligarea acestuia la daune-interese moratorii; C. daunele-interese moratorii nu pot fi cerute pentru partea din datorie achitată până la introducerea cererii de chemare în judecată. Răspuns: BC
49 Retractul litigios:

A. are caracter aleatoriu; B. nu se poate exercita când cesiunea dreptului litigios s-a făcut cu titlu de dare în plată; C. desfiinţează, cu efect retroactiv, cesiunea dreptului litigios. Răspuns: B

50

Descoperirea unor vicii ascunse conferă cumpărătorului posibilitatea de a exercita:

A. acţiunea estimatorie; B. acţiunea în resciziune; C. acţiunea redhibitorie. Răspuns: AC

Timp de lucru: 4 ore

Pagina 7 of 15

Drept civil 51 Se poate dispune repunerea în termenul de prescripţie extinctivă în cazul: A. dovedirii situaţiei de forţă majoră în care s-a aflat cel împotriva căruia s-a împlinit prescripţia; B. erorii de drept; C. unor împrejurări temeinic justificate.

Grila nr.1

Răspuns: C
52 În materia moştenirii legale, impărţirea pe linii se aplică, dacă este cazul:

A. descendenţilor defunctului; B. ascendenţilor defunctului; C. colateralilor privilegiaţi. Răspuns: C

53

Dacă posesorul unui imobil este de bună - credinţă şi are just - titlu, iar autorul este de rea credinţă atunci:

A. posesorul actual se poate prevala de posesia autorului său, în cadrul uzucapiunii de 10-20 de ani; B. posesorul actual se poate prevala de posesia autorului, în cadrul uzucapiunii de 30 de ani; C. posesorul va uzucapa în 30 de ani, fără a se putea prevala de posesia autorului său. Răspuns: B 54 Contractul de tranzacţie: A. se poate încheia şi în cazul unei acţiuni civile ce derivă dintr-o infracţiune; B. poate produce şi efecte translative; C. nu este valabil atunci când părţile intenţionează să stingă, doar în parte, un litigiu existent. Răspuns: AB 55 În materia împrumutului de folosinţă:

A. nu se poate încheia un antecontract, deoarece acest împrumut presupune predarea lucrului; B. obiectul îl poate constitui şi un bun imobil; C. comodatarul nu poate reţine lucrul în compensaţie, invocând creanţa ce o are contra comodantului. Răspuns: BC 56 Remiterea de datorie:

A. făcută unuia dintre codebitorii solidari, de regulă, liberează pe ceilalţi; B. poate fi făcută şi prin testament; C. poate fi supusă reducţiunii. Răspuns: BC
57 Colateralii ordinari: A. pot fi obligaţi la raportul donaţiilor; B. nu sunt moştenitori rezervatari; C. pot veni la moştenire chiar dacă nu au vocaţie generală la succesiunea unui ascendent comun cu al defunctului. Răspuns: BC

58

Contractul de mandat având ca obiect vânzarea unui teren poate înceta:

A. în caz de punere sub interdicţie a mandantului; B. în caz de renunţare din partea mandatarului; C. numai dacă mandatul este cu titlu gratuit. Răspuns: AB

Timp de lucru: 4 ore

Pagina 8 of 15

Drept civil 59 Soţul supravieţuitor: A. nu este moştenitor sezinar; B. este moştenitor rezervatar; C. este obligat la raportul donaţiilor indiferent de clasa de moştenitori cu care vine în concurs.

Grila nr.1

Răspuns: AB
60 Reducţiunea legatelor:

A. poate fi cerută de moştenitorii rezervatari; B. nu poate fi cerută dacă, în prealabil, nu s-a făcut raportul donaţiilor; C. nu operează de drept. Răspuns: AC

Timp de lucru: 4 ore

Pagina 9 of 15

Drept procesual civil 61 Citarea prin publicitate se dispune:

Grila nr.1

A. în cazul în care pârâtul, domiciliat în străinătate, nu îşi îndeplineşte obligaţia de alegere a domiciliului în România; B. atunci când în cursul procesului partea îşi schimbă domiciliul şi nu aduce la cunoştinţa instanţei această împrejurare; C. când comunicarea actelor de procedură nu se poate face datorită faptului că s-a dărâmat clădirea, spaţiul a devenit de nelocuit sau din alte motive asemănătoare. Răspuns: C 62 Are calitatea de înscris nou în sensul art.322 pct.5 C.proc.civ. : A. schimbarea legii în baza căreia a fost pronunţată hotărârea; B. o hotărâre judecătorească obţinută pe baza unei acţiuni introduse înainte de soluţionarea definitivă a litigiului în care se cere revizuirea, chiar dacă a fost pronunţată ulterior acestui moment; C. adresa emisă, după judecarea cauzei, de către primărie, prin care se arată că imobilul expropriat nu poate fi retrocedat, deoarece a fost realizat scopul de utilitate publică. Răspuns: B 63 Cererea reconvenţională: A. se soluţionează de instanţa competentă să judece cererea principală chiar dacă a fost disjunsă; B. trebuie să cuprindă pretenţii ce se întemeiază pe acelaşi raport juridic cu cele din cererea principală; C. trebuie depusă cel mai târziu până la prima zi de înfăţişare, sub sancţiunea decăderii. Răspuns: A
64 Contestaţia în anulare de drept comun este admisibilă :

A. dacă motivele au fost invocate în recurs şi acestea au fost respinse ca neîntemeiate; B. dacă pricina s-a judecat de către o instanţă necompetentă material, partea a invocat aceasta în motivele de recurs, dar recursul a fost respins ca tardiv; C. partea nu a fost citată legal la judecarea apelului, a formulat recurs invocând acest motiv, dar recursul s-a perimat. Răspuns: C

65

Cererea pârâtului de a se constata perimarea cererii de chemare în judecată :

A. se poate ridica în orice fază a pricinii ; B. nu influenţeză soarta cererii reconvenţionale, care se va judeca în continuare ; C. se va admite chiar dacă, după ultima zi a termenului de perimare dar înainte de înregistrarea cererii de constatare a perimării, reclamantul a efectuat un act de procedură. Răspuns: C
66 Menţiunea bun şi aprobat :

A. nu este necesară în cazul chitanţelor liberatorii ; B. nu este necesară decât în cazul obligaţiilor principale în cazul obligaţiilor principale iar nu şi în cazul celor accesorii, precum fidejusiunea ; C. se aplică şi în cazul înscrisurilor care constată obligaţia de predare a unui lucru cert determinat. Răspuns: A

67

Este de competenţa exclusivă a instanţei ultimului domiciliu al defunctului :

A. cererea reală imobiliară introdusă de un terţ împotriva moştenitorilor ; B. cererea pentru predarea unui legat formulata impotriva executorului testamentar ; C. cererea prin care moştenitorii solicită să se constate prescripţia dreptului de a cere şi obţine executarea silită a unui debit al defunctului faţă de un terţ creditor. Răspuns: B

Timp de lucru: 4 ore

Pagina 10 of 15

Drept procesual civil 68 Acţiunea în constatare : A. ca obiect constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept; are B. caracter subsidiar faţă de acţiunea în realizare; are C. soluţionează după regulile procedurii necontencioase. se

Grila nr.1

Răspuns: AB
69 Judecătorul este incompatibil când :

A. a fost martor, expert sau arbitru în aceeaşi pricină; B. tutore sau curator al uneia dintre părţi; este C. fost sesizat cu o contestaţie în anulare împotriva hotărârii pe care a pronunţat-o. a Răspuns: A

70

Mandatul judiciar :

A. încetează prin moartea celui care l-a dat; nu B. încetează dacă cel care l-a dat a devenit incapabil; C. încetează efectele de la data retragerii lui de către moştenitori sau de către reprezentantul legal al îşi incapabilului. Răspuns: AC 71 Arătarea titularului dreptului se poate face: A. toate acţiunile; în B. acţiunile personale, dar numai de către pârât; în C. acţiunile reale; în Răspuns: C 72 Instanţa va pronunţa o încheiere de admitere în principiu în cazul:

A. intervenţiei principale; B. intervenţiei accesorii; C. chemării în garanţie. Răspuns: AB 73 Cererea de intervenţie principală, în cazul rejudecării fondului după casare este:

A. inadmisibilă, dacă s-a casat cu reţinere; este B. admisibilă dacă s-a casat cu trimitere la instanţa de apel dacă există şi acordul celorlalte părţi, în acest este sens; C. inadmisibilă, dacă s-a casat cu trimitere pentru necompetenţa atât a instanţei de apel, cât şi a primei este instanţe; Răspuns: AB
74 Procurorul poate exercita căile de atac:

A. împotriva oricăror hotărâri; B. numai dacă hotărârea se referă la minori, persoane puse sub interdicţie sau dispăruţi; C. dacă hotărârea nu s-a pronunţat într-o acţiune strict personală. Răspuns: A

75

Sunt de competenţa exclusivă a instanţei de la locul situării bunului imobil:

A. acţiunea prin care se solicită ca pârâtul să fie obligat să facă reparaţii necesare la un imobil; B. acţiunea în constatarea nulităţii unui contract de vânzare-cumpărare având ca obiect un imobil; C. acţiunea posesorie. Răspuns: C

Timp de lucru: 4 ore

Pagina 11 of 15

Drept procesual civil 76 Curţile de apel judecă:

Grila nr.1

A. primă instanţă, procesele şi cerererile în materie comercială al căror obiect are o valoare de peste 100 în 000 lei; B. primă instanţă, procesele şi cerererile în materia conteciosului administrativ cu privire la actele în autorităţilor şi instituţiilor centrale; C. instanţe de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii care potrivit legii ca nu sunt supuse apelului. Răspuns: B
77 Cererea debitorului de sistare a pensiei de întreţinere poate fi introdusă la:

A. instanţa domiciliului pârâtului; B. instanţa care a stabilit pensia de întreţinere; C. instanţa domiciliului pârâtului sau instanţa domiciliului reclamantului. Răspuns: A

78

Repunerea în termen poate fi solicitată dacă:

A. partea nu a făcut actul în termen din cauze temeinic justificate; B. nu s-a respectat un termen prohibitiv; C. partea nu a făcut actul în termen datorită unor împrejurări mai presus de voinţa sa. Răspuns: C
79 Decăderea poate fi înlăturată:

A. dacă partea în drept a se prevala de sancţiune renunţă a mai invoca pierderea termenului; B. dacă se acoperă potrivit unei dispoziţii exprese ale legii; C. cazul termenelor judecătoreşti. în Răspuns: AB

80

Efectul interuptiv de prescripţie al cererii de chemare în judecată nu se produce dacă:

A. cererea s-a adresat unei instanţe necompetente; B. cererea a fost anulată; C. s-a constatat perimarea cererii. Răspuns: BC 81 La prima zi de înfăţişare:

A. reclamantul poate solicita un termen pentru întregirea sau modificarea cererii de chemare în judecată; B. pârâtul este îndreptăţit să solicite un termen pentru depunerea întâmpinării în toate cazurile; C. cererea reclamantului sau pârâtului, instanţa este obligată să acorde termen pentru lipsă de apărare. la Răspuns: A
82 Vătămarea se prezumă în cazul în care:

A. citaţia nu cuprinde numărul şi data emiterii; B. numele şi domiciliul părţii potrivnice; C. numele, domiciliul şi calitatea celui citat. Răspuns: C

83

Excepţia de incompatibilitate este:

A. excepţie procesuală de fond; B. exceţie peremptorie; C. excepţie procesuală de procedură şi dilatorie; Răspuns: C

Timp de lucru: 4 ore

Pagina 12 of 15

Drept procesual civil 84 În cazul renunţării la dreptul subiectiv pretins: A. necesar consimţământul pârâtului dacă s-a intrat în dezbaterea fondului; este B. afectează cererea de intervenţie principală sau cererea reconvenţională; nu C. poate face în faţa primei instanţe, a instanţei de apel sau a instanţei de recurs. se

Grila nr.1

Răspuns: BC
85 Suspendarea legală de drept intervine:

A. când amândouă părţile o cer; B. cazul ivirii unui conflict de competenţă; în C. când, după o amânare a judecăţii în temeiul învoielii părţilor, acestea nu stăruie în judecată. Răspuns: BC

86

Termenul de apel curge:

A. la pronunţare dacă părţile au fost prezente şi de la comunicare, dacă părţile au fost lipsă; de B. de la comunicare, dacă legea nu prevede altfel; C. la comunicare, dacă părţile nu au fost citate şi de la pronunţare, dacă părţile au fost citate. de Răspuns: B 87 În cazul în care apelul nu este motivat: A. instanţa anulează apelul; B. instanţa se pronunţă în fond pe baza celor invocate la prima instanţă; C. instanţa respinge apelul ca inadmisibil. Răspuns: B 88 Modificarea sau casarea unei hotărâri se poate cere:

A. când hotărârea s-a dat cu încălcarea competenţei altei instanţe; B. când instanţa a depăşit atribuţiile puterii judecătoreşti; C. când hotărârea se întemeiază pe o greşeală gravă de fapt, decurgând dintr-o apreciere eronată a probelor administrate. Răspuns: AB 89 Decizia instanţei de recurs este obligatorie în caz de rejudecare:

A. cu privire la necesitatea administrării unor probe; B. cu privire la problemele de drept dezlegate; C. cu privire la interpretarea probelor administrate. Răspuns: AB
90 Într-un proces de partaj judiciar:

A. intervenţia principală este inadmisibilă; B. intervenţia principală este admisibilă dar trebuie făcută până la pronunţarea încheierii de admitere în principiu; C. intervenţia principală este admisibilă dar trebuie făcută până la închiderea dezbaterilor în primă instanţă; Răspuns: C

91

Cheltuielile de judecată:

A. pot fi acordate şi din oficiu, dacă se referă la taxele judiciare de timbru, onorariile de experţi sau despăgubirea martorilor; B. asupra cărora instanţa a omis să se pronunţe, pot fi obţinute pe calea cererii de completare a hotărârii; C. pot fi acordate pârâtului, la cerere, dacă reclamantul a renunţat la judecată după comunicarea acţiunii dar înainte de primul termen de judecată. Răspuns: BC
Timp de lucru: 4 ore
Pagina 13 of 15

Drept procesual civil Grila nr.1 92 Reprezintă titlu executoriu fără a mai fi necesară parcurgerea procedurii de învestire cu formulă executorie: A. cambia, cecul sau biletul la ordin; B. actele autentificate de notarul public constatând o creanţă certă, lichidă şi exigibilă; C. hotărârile arbitrale. Răspuns: B
93 In cazul ordonanţei preşedinţiale:

A. nu se poate obţine desfiinţarea unei construcţii; B. hotărârea este executorie; C. nu este permisă altă probă decât cea prin înscrisuri. Răspuns: AB

94

In cazul sechestrului asigurător, cauţiunea:

A. este obligatorie în cazul creditorului a cărui creanţă nu este constatată în scris, cuntumul acesteia ( cauţiunii ) fiind stabilit de instanţă; B. este obligatorie în toate cazurile; C. este obligatorie în cazul în care creanţa nu este încă exigibilă dar este pericol ca debitorul să-şi risipească averea, cuntumul acesteia (cauţiunii) fiind stabilit de instanţă. Răspuns: C
95 Sunt nulităţi absolute:

A. cele prevăzute expres de lege; B. care nu sunt condiţionate de vătămare; cele C. care sancţionează încălcarea normelor de competenţă materială. cele Răspuns: C

96

Excepţia de conexitate:

A. poate fi invocată şi din oficiu; B. nu poate fi admisă dacă o cauză se află pe rolul judecătoriei, iar cealaltă pe rolul tribunalului; C. poate fi admisă şi în cazul în care o cauză se află în revizuire, iar cealaltă în contestaţia în anulare. Răspuns: AB 97 Instanţa nu poate solicita:

A. trimiterea înscrisurilor originale depuse la notari publici; B. înfăţişarea înscrisului original aflat la parte, decât dacă s-a făcut cerere de înscriere în fals cu privire la acel înscris; C. certificarea, de către parte, a unei copii de pe un înscris, pentru conformitate cu originalul, decât dacă partea adversă contestă înscrisul. Răspuns: A 98 Spre deosebire de sechestrul asigurător, în cazul sechestrului judiciar:

A. instanţa competentă să încuviinţeze sechestrul este numai cea în raza căreia se află domiciliul pârâtului; B. încheierea prin care se încuviinţează este supusă recursului în termen de 5 zile de la pronunţare; C. aplicat asupra unui imobil, înscrierea în cartea funciară este opozabilă dobânditorilor ulteriori ai oricărui drept asupra imobilului. Răspuns: B

Timp de lucru: 4 ore

Pagina 14 of 15

Drept procesual civil 99 În cazul contestaţiei în anulare: A. instanţa poate suspenda executarea hotărârii atacate, spre deosebire de cazul revizuirii;

Grila nr.1

B. instanţa va respinge contestaţia, dacă se invocă încălcarea normelor de competenţă alternativă; C. deşi aceasta se judecă de urgenţă şi cu precădere, întâmpinarea este obligatorie. Răspuns: BC
100 Cererea de completare a hotărârii: A. se poate formula de către expert, în cazul în care instanţa a omis a se pronunţa asupra onorariului său; B. se poate formula dacă instanţa a omis să se pronunţe asupra unei excepţii absolute şi de fond, de natură să schimbe hotărârea pentru care s-a cerut completarea; C. se soluţionează prin încheiere, care se va ataşa la hotărâre, atât în dosarul cauzei, cât şi în dosarul de hotărâri al instanţei, numai dacă s-a admis cererea de completare. Răspuns: A

Timp de lucru: 4 ore

Pagina 15 of 15