You are on page 1of 34

VODI^ ZA RAD VIJE]A RODITELJA

OSNOVNIH I SREDNJIH [KOLA

UKLJU^I SE I TI!
OBLIKUJMO SVIJET BUDU]NOSTI DANAS

Vodi~ za rad vije}a roditelja u osnovnim i srednjim {kolama

ISBN 978-92-9235-292-9

KAZALO
Zahvala

............................................................................................................................................4

Umjesto predgovora ..................................................................................................................................5


Suradnja roditelja i {kole nekad ................................................................................................................7
Suradnja roditelja i {kole danas ................................................................................................................8
Tabelarni prikaz zakona koji reguliraju rad i strukturu vije}a roditelja u Bosni i Hercegovini..................10
Rad u vije}u roditelja ..............................................................................................................................13
Pravilnik o radu vije}a roditelja ....................................................................................................14
Poslovnik o radu vije}a roditelja ..................................................................................................15
Program rada vije}a roditelja ......................................................................................................16
Sastanci ......................................................................................................................................22
Informiranje i javnost rada ..........................................................................................................23
Dokumentacija i pismohrana........................................................................................................24
Informacija o Udruzi za suradnju roditelja i {kola u Bosni i Hercegovini ................................................25
Umjesto zaklju~ka ..................................................................................................................................26
Kome se mo`ete obratiti ........................................................................................................................27
Bibliografija ..........................................................................................................................................31

ZAHVALA
Priru~nik za rad vije}a roditelja u osnovnim i srednjim {kolama izra|en je zajedni~kim naporima
Udruge za suradnju roditelja i {kola u Bosni i Hercegovini i Odjela za obrazovanje Misije OESS-a u
Bosni i Hercegovini. Cilj je ovoga priru~nika promicati razinu sudjelovanja roditelja u radu {kola,
kroz informiranje, kako njih, tako i lokalne zajednice, o uspostavi i radu ovih vije}a.
Realizacija ovoga projekta ne bi bila mogu}a bez zna~ajnoga doprinosa zavod za {kolstvo i
ministarstava obrazovanja u Bosni i Hercegovini, ~ija su potpora i povratne informacije bile od
neprocjenjive vrijednosti.
Tako|er, `elimo se zahvaliti na zanimanju, odlu~nosti i odli~no ura|enom poslu Udruge za
suradnju roditelja i {kola u Bosni i Hercegovini, i to osobito ~lanovima:

Amni Haljeta, pedagoginja/profesorica, Bugojno


Halimi Husi}, roditeljica, Tuzla
Kati Marjanovi}, roditeljica, Jajce
Mirku Vranki}u, roditelj, ^apljina
Samiru Haljeti, profesor, Bugojno
Sanji Mari}, roditeljica, Gradi{ka
Senadi Pepeljak, pedagoginja/nastavnica, Tuzla
Suzani ]eli}, pedagoginja/nastavnica, Gradi{ka

Odjel za obrazovanje Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini

UMJESTO PREDGOVORA

Kada posijete sjeme kineskoga bambusa, te neobi~ne biljke, ni{ta se, ama ba{ ni{ta osim
tankog izdanka ne vidi tijekom ~etiri godine. Za to vrijeme rast se odvija ispod tla, u velikom
vlaknastom korijenju {to se {iri i prodire duboko u zemlju. Ali pete godine, kineski bambus
naraste 32 metra.
Mnogo je toga sli~no rastu kineskoga bambusa. Radite, ula`ete vrijeme i trud i ~inite sve {to
znate i mo`ete, ali ponekad tjednima, mjesecima, pa i godinama, ne vidite nikakve rezultate. No,
budete li strpljivi, nastavite li raditi, do}i }e i ona peta godina i zapanjiti vas rastom i promjenama.

Dragi roditelji, {to je to {to zapravo znate o {koli koju poha|a va{e dijete?
Koliko ~esto dolazite u {kolu koju poha|a va{e dijete da biste se informirali o uspjehu u
u~enju i vladanju va{ega djeteta?
Jeste li se zapitali koje mogu}nosti {kola pru`a va{emu djetetu - kako organizira redovitu
nastavu, slobodno vrijeme, produ`eni boravak, dodatne programe? Znate li kako mo`ete do}i
do potrebnih informacija, te na koji na~in mo`ete upoznati {kolu s potrebama va{ega djeteta?
Znate li komu se sve mo`ete obratiti za stru~nu potporu?
Vjerujete li da }e {kola znati prepoznati i mo}i u najboljem smjeru razviti intelektualne i druge
sposobnosti va{ega djeteta? Na koji na~in vi mo`ete dati svoj doprinos promicanju rada {kole?

SURADNJA RODITELJA I [KOLE NEKAD


Ne tako davno, roditelji su vi{e bili pasivni, nego aktivni promatra~i {kolskoga `ivota, dok se
uzajamna suradnja odvijala isklju~ivo preko razrednika razrednoga odjela, koji je dijete
poha|alo i to putem:
redovitih roditeljskih sastanaka, koji su organizirani na inicijativu {kole,
informacija za roditelje (posebni sati gdje je razrednik davao informacije pojedinim
roditeljima,
individualnih razgovora roditelja sa razrednikom (uglavnom zbog nediscipline ili slabih ocjena),
pisama i telefonskih poziva, i
rada vije}a roditelja koji su, opet, sazivani isklju~ivo na inicijativu {kole.
Osuvremenjivanjem obrazovnoga procesa, mijenjala se, kako uloga nastavnika i u~enika, tako
i roditelja.
Jo{ od 1997. godine Fond Ujedinjenih naroda za pomo} djeci (UNICEF) u odre|enim {kolama u
Bosni i Hercegovini djeluje putem uvo|enja metoda interaktivnog u~enja. [kola se u potpunosti
transformira, {to se ogleda u sljede}em: izgledu u~ionica, rasporedu {kolskih klupa, metodama i
oblicima rada. U~enici su usmjereni u~iti kroz vlastitu aktivnost i interakciju s drugima.
A roditelji? Roditelji:
nazo~e sastancima i seminarima,
razgovaraju s nastavnicima i s njima se dogovaraju kako urediti u~ionicu, osigurati
nastavna i didakti~ka sredstva,
raspravljaju o tomu kako utjecati na {kolsku disciplinu, i
raspravljaju o tomu kako pobolj{ati poduku i u~enje svoga djeteta.
Roditelji tako dobijaju veoma va`nu ulogu u procesu reforme na{ega sustava obrazovanja.
Nevladina udruga KulturKontakt iz Austrije od 1999. godine je organizirala seminare za
nastavnike i roditelje. Osnovni im je cilj bio formirati vije}a u kojima }e roditelji i nastavnici imati
priliku djelovati zajedno. Bila je to jedinstvena prilika upoznati se s vi{e aspekata suradnje, na
relaciji: roditelji - nastavnici, {kola - tijela lokalne i regionalne samouprave, kao i definirati i
osnovati roditeljsko-nastavni~ke udruge.
Istodobno, nevladina udruga Catholic Relief Services (CRS) zapo~inje provedbu projekta
osnivanja vije}a roditelja i {kola {irom Bosne i Hercegovine, kao jednog od oblika organizacije

roditelja, nastavnika i u~enika. Osnovano je preko 200 vije}a roditelja i {kola i 8 regionalnih
sredi{ta. Roditelji, nastavnici i u~enici nazo~e seminarima, konferencijama, zajedno prepoznaju
potrebe, predla`u aktivnosti i dolaze do rje{enja za pitanja od zajedni~koga interesa.
I organizacije United Methodist Committee on Relief (UMCOR) i World Vision, radile su na
stvaranju partnerstava izme|u {kole i roditelja, kao veoma bitnih za reformu
bosanskohercegova~kog obrazovnog sustava. Organizacija BOSPO iz Tuzle i Omladinski
Komunikativni Centar (OKC) iz Banjaluke, doma}e su udruge koje, izme|u ostalog, u svom
radu pru`aju potporu i razvoju vije}a roditelja. Ovo su samo neke od organizacija koje su svoje
aktivnosti posvetile radu s roditeljima.
Ujedno se zajedni~ki i uz pomo} Misije OESS-a u Bosni i Hercegovini radilo i na definiranju
~lanaka zakona koji se odnose na rad {kolskih tijela.

SURADNJA RODITELJA I [KOLE DANAS


Usvajanjem Okvirnoga zakona o osnovnom i srednjem {kolstvu u Bosni i Hercegovini, lipnja
2003. godine, poseban naglasak je stavljen na aktivniju ulogu roditelja u odgojno-obrazovnom
procesu, a time i na druk~iju ulogu i obveze {kole prema roditeljima. Namjera zakonodavca je
odgovoriti na potrebu za razvojem povoljne klime u {koli kojom dominira duh suradnje,
razumijevanja i me|usobnog uva`avanja svih sudionika - u~enika, roditelja, nastavnika i uprave
{kole - kao osnove za izgradnju moderne, prije svega humane i demokratske {kole, a time i
dru{tva u cjelini.

^lanak 37.
[kola promovira i razvija trajno i dinami~no partnerstvo {kole, roditelja i sredine u kojoj `ive, u
svim pitanjima od zna~aja za ostvarivanje uloge {kole i interesa i potreba u~enika.
[kola, roditelji, djeca i lokalna sredina naro~ito promoviraju i provode programe zajedni~kog i
organiziranog djelovanja i suradnje u borbi protiv zlostavljanja i zloporabe djece i mladih, borbi
protiv droge, alkoholizma i drugih toksikomanija, pu{enja i maloljetni~ke delikvencije, te svih
drugih pojava koje ugro`avaju zdravlje i `ivot u~enika.

^lanak 53.
Roditelji u~enika imaju pravo, a {kola obvezu, pomo}i roditeljima da osnuju vije}e roditelja, ~ije
~lanove biraju roditelji u~enika.
Na~in i procedura osnutka i rada vije}a roditelja utvr|uje se op}im aktima {kole.
Vije}e roditelja:
a)
b)
c)
d)

promovira interese {kole u zajednici na ~ijem podru~ju se {kola nalazi,


predstavlja stajali{ta roditelja u~enika {kolskom odboru,
poti~e anga`man roditelja u radu {kole,
informira {kolski odbor o svojim stajali{tima kada ocijeni da je to potrebno, ili po
zahtjevu {kolskoga odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje
{kolom, i
e) sudjeluje u izradbi i realiziranju odgovaraju}ih projekata kojima se poti~e i unapre|uje
obrazovni rad u {koli,
f) kandidira i bira predstavnike roditelja u {kolski odbor.
Slijedi prikaz naziva {kolskih tijela i strukture njihova ~lanstva po va`e}im zakonima o
osnovnom i srednjem {kolstvu u Bosni i Hercegovini. Iz tabele se mo`e vidjeti koliko je razli~ita
struktura, pa i nazivi {kolskih tijela koja okupljaju roditelje. Bez obzira na razli~itosti, bit i polja
rada ovih tijela su isti. Uglavnom, pored roditelja u rad vije}a mogu se uklju~iti i u~enici,
nastavnici odnosno profesori, uprava {kole i zainteresirani predstavnici lokalne samouprave.

Osim u slu~ajevima u kojima je to propisano zakonom, {kola odre|uje najpogodniju strukturu


vije}a roditelja. Vije}e roditelja se osniva u rujnu, za teku}u {kolsku godinu.
Mandat ~lanova vije}a traje od jedne do ~etiri godine, s mogu}no{}u ponovnoga izbora ~lanova
iz prethodnoga saziva.

Na~in osnutka i rada vije}a roditelja utvr|uje se zakonom kantona, odnosno Republike Srpske
i Br~ko Distrikta, a mo`e se propisati pravilnikom i poslovnikom o radu, kojeg donosi vije}e
roditelja sukladno op}im aktima {kole ili prema pravilima koje donosi ministar.

[KOLSKI ODBOR I VIJE]E RODITELJA


Okvirni zakon o osnovnom i srednjem {kolstvu Bosne i Hercegovine, kao pravo i obvezu
roditelja navodi i redovitu informiranost, konzultiranje i pra}enje rada {kolskoga osoblja, te
kvaliteta {kole, kako bi mogli pratiti napredak svoje djece. Roditelji ovo ostvaruju putem
svojim izabranih predstavnika, {to je regulirano navedenim ~lankom Okvirnoga zakona.
Od velikog je zna~aja da izabrani roditelji redovito i kvalitetno komuniciraju s ostalim
roditeljima, koji su ih izabrali i koje predstavljaju, kako bi predano predstavljali sve roditelje
pred upravom {kole, izra`avaju}i istinski potrebe svih roditelja i u~enika {kole.
^lanak 28.
Pravo i obveza roditelja je redovito informiranje, konzultiranje i pra}enje obrazovnog
napretka svoje djece, kao i pravo da prate i vrednuju rad ravnatelja, nastavnik i drugog
{kolskog osoblja, te kvalitetu rada {kole u cjelini.
Roditelji imaju pravo i obvezu, u interesu svoje djece i putem svojih predstavnika u {kolskim
organima i tijelima i putem svojih asocijacija, na svim razinama odlu~ivanja, sudjelovati u
odlu~ivanju o pitanjima od zna~aja za rad {kole i funkcioniranje obrazovnog sustava uop}e.

12

RAD U VIJE]U RODITELJA


Po{tuju}i Okvirni zakon, te entitetske i kantonalne zakone o {kolstvu, {kola je du`na omogu}iti
osnivanje i osigurati svu nu`nu potporu za nesmetan rad vije}a roditelja. Na po~etku {kolske
godine, na roditeljskom se sastanku roditelji upoznaju s:
obvezama roditelja, te obvezama {kole u radu vije}a, sukladno op}im aktima {kole,
kriterijima za izbor ~lanova vije}a,
pozitivnim primjerima iz prakse glede suradnje roditelja i {kole.
Veoma je va`na uspostava partnerstva ~lanova vije}a roditelja, s ostalim roditeljima na razini
razrednoga odjela glede razmjene informacija.

Pretpostavke za uspje{nu suradnju {kole i roditelja su: uspostava partnerskoga odnosa, uz


me|usobno po{tovanje i uva`avanje, te pru`anje prilike da znanja i vje{tine nastavnika i roditelja
budu uporabljene u zajedni~kom odgoju i obrazovanju djece.

Na~in osnutka i rada vije}a roditelja utvr|uje se pravilnikom i poslovnikom o radu, kojega donosi
vije}e roditelja sukladno va`e}im zakonima i podzakonskim aktima.
Vije}e roditelja ima:
predsjednika vije}a,
zamjenika predsjednika vije}a,
tajnika vije}a.
Na~in izbora rukovodstva, kao i ostale odgovornosti regulirane su pravilnikom o radu.
Predsjednik vije}a roditelja:
organizira i vodi sastanke, predla`e dnevni red sastanaka,
potpisuje dokumente vije}a,
predstavlja vije}e u {koli i izvan nje.
Zamjenik predsjednika vije}a poma`e predsjedniku u njegovu radu, i obna{a du`nost
predsjednika, ukoliko je predsjednik sprije~en.

13

Tajnik vije}a:
vodi zapisnik na sastanku vije}a roditelja,
izvje{}uje ~lanove vije}a o odr`avanju sljede}ega sastanka,
obavje{tava ostale roditelje o odlukama donesenima na sastanku, putem oglasne plo~e
ili drugog oblika obavje{}ivanja,
odgovara za to~nost zapisnika i zaklju~aka, koji su doneseni na sastancima,
a radi i druge administrativne poslove, koje mu povjeri predsjednik.

Pravilnik o radu vije}a roditelja


Pravni dokument koji pobli`e definira i detaljnije regulira rad vije}a roditelja je pravilnik o radu.
Njime se definiraju konkretni ciljevi odre|enoga vije}a roditelja i na~ini dono{enja odluka, zatim
tijela i funkcije koje ~ine vije}a roditelja, na~in izbora i odre|ivanje odgovornosti ~lanovima
vije}a. Pravilnik o radu definira poziciju vije}a roditelja u odnosu na druga tijela u {koli - stru~na
i upravna tijela, kao i vije}e u~enika. Pravilnik o radu se mo`e mijenjati tijekom rada, odnosno
prilago|avati potrebama vije}a.
Osim toga, pravilnik o radu poslu`it }e kako bi va{e cjelokupno iskustvo o radu u vije}u roditelja
bilo predo~eno na precizan i jasan na~in, onima koji dolaze.
Pravilnikom o radu ure|uje se i izbor i mandat ~lanova vije}a, njihova prava i obveze, djelokrug
rada, zastupanje i predstavljanje, te druga pitanja zna~ajna za rad vije}a roditelja.

Pravilnik o radu definira sljede}e:

op}e odredbe,
izbor ~lanova vije}a i njihova prava i obveze,
djelokrug rada vije}a,
povjerenstva vije}a,
javnost rada, i
prijelazne i zavr{ne odredbe.

Pravilnik o radu vije}a, kao i njegove izmjene i dopune, usvaja vije}e uz suglasnost {kolskoga
odbora, na temelju ~lanaka statuta {kole koji se odnose na osnutak i rad vije}a.

14

Poslovnik o radu vije}a roditelja


Vije}e roditelja treba imati i svoj poslovnik o radu kao interni dokument, koji donosi i usvaja
vije}e na svom sastanku. Njime se regulira vo|enje sastanaka, procedure dono{enja odluka i
druga pitanja vezana za rad vije}a. Poslovnik o radu izra|uje se na temelju pravilnika o radu i
sadr`i sljede}a podru~ja:
op}e odredbe,
poslovni red sastanaka:
sazivanje sastanaka,
tijek sastanaka,
odlu~ivanje i glasovanje,
javnost rada,
zapisnik:
o redni broj, mjesto, nadnevak i vrijeme odr`avanja sastanka,
o popis s imenima nazo~nih ~lanova i ~lanova koji ne nazo~e sastanku,
o predlo`eni i prihva}eni dnevni red,
o tijek sastanka s naznakom sudionika u raspravi, te bit rasprave,
o rezultati glasovanja i formuliranje donesenih stavova,
radni materijali i dokumentacija ( kodeks pona{anja ili program rada - sadr`e detaljne
propise i planove za rad vije}a roditelja),
radna tijela i timovi,
suradnja sa stru~nim i upravnim tijelima {kole, vije}em u~enika, predstavnicima tijela
jedinica lokalne samouprave, ustanovama i organizacijama, koje se bave pitanjima mlade`i,
konstituiranje novoizabranog saziva vije}a roditelja i primopredaja du`nosti,
prijelazne i zaklju~ne odredbe.
Poslovnik stupa na snagu odmah nakon njegova usvajanja na sjednici vije}a roditelja.

15

Program rada vije}a roditelja


Vije}e roditelja trebalo bi na po~etku svoga mandata izraditi program rada, kako bi kvalitetno radilo.
Program treba sadr`avati aktivnosti koje vije}e ima namjeru provoditi iz mjeseca u mjesec. Rujan,
obi~no, karakterizira uspostava i planiranje rada vije}a, odnosno:

konstituiranje vije}a, izbor ~lanova, struktura,


izradba i usvajanje pravilnika i poslovnika o radu,
izradba i usvajanje programa rada,
izvje{}e o radu za prethodnu {kolsku godinu,
informiranje i upu}ivanje u rad {kole

Rad vije}a bi tako|er trebao predvidjeti pra}enje tijeka i kvaliteta izvr{avanja predvi|enih
poslova i zada}a.
Komunikacija koju {kola, njezina stru~na i upravna tijela ostvaruju s roditeljima od izuzetne je va`nosti
za upoznavanje roditelja s napretkom djece u {koli i razmjenu metoda rada sa djecom. Jednako je
bitno zajedni~ki raditi na uklanjanju problema u pra}enju nastave, u~enju i vladanju.
Roditelji mogu i izravno sura|ivati s nastavnicima u pojedinim nastavnim jedinicama, uklju~uju}i se
u realizaciju nastavnih sadr`aja kao primjerice, u okviru dana profesionalne orijentacije u kojima
predstavljaju razli~ite aspekte svojih zanimanja. U praksi, roditelji tako|er daju svoj doprinos i u
organizaciji izvannastavnih aktivnosti - kao treneri u {portskim ekipama, daju}i sate crtanja,
sviranja, glume, poma`u}i pri vo|enju ekolo{ke sekcije, pokretanja biltena, organiziranju ekskurzija,
{portskih manifestacija i natjecanja, obilje`avanju {kolskih sve~anosti, itd.
U nastavku su primjeri aktivnosti vije}a roditelja {irom Bosne i Hercegovine.
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA - BUGOJNO

U Gimnaziji Bugojno je u 2005./06. i 2006./07. {kolskoj godini, kao rezultat dugogodi{njeg


uspje{nog rada vije}a roditelja, prepoznata mogu}nost sudjelovanja roditelja u programu rada
{kole. U okviru programa rada razrednih odjela, po razredima, u tijeku {kolske godine realizira
se aktivnost gost razrednog odjela gdje roditelji u~enika {kole gostuju i posje}uju ove sate s
ciljem upoznavanja i informiranja u~enika sa zna~ajkama svojih zanimanja, {to doprinosi
kvalitetnijoj pripremi u~enika za budu}e {kolovanje i kvalitetnijem ostvarenju programa
profesionalne orijentacije u {koli.

16

GITARIJADA - BUGOJNO
Glede kvalitetnije organizacije slobodnoga vremena mlade`i i razvoja njihova stvarala{tva,
Vije}e roditelja Gimnazije Bugojno je dva puta uspje{no realiziralo manifestaciju Gitarijade.
^lanovi Vije}a roditelja su se podijelili u timove za organizaciju: jedna skupina roditelja je vrlo
uspje{no prikupila sredstva od privatnog sektora u okviru jedinice lokalne samouprave i
osigurala kvalitetne nagrade za sudionike, druga skupina roditelja je s u~enicima i nastavnicima
radila na prikupljanju materijala i osmi{ljavanju scene, tre}a skupina je kreirala i uradila
pozivnice i glasa~ke listi}e za publiku. Poseban tim roditelja lobirao je glazbene autoritete u
okviru lokalne zajednice, za sudjelovanje u radu ocjenjiva~koga suda. Zajedni~ki rad roditelja,
u~enika i nastavnika doveo je do vrlo uspje{ne organizacije ove manifestacije koja je poslije
postala prepoznatljiva i poprimila i {iri karakter od lokalne manifestacije. U~enici i drugi mladi
ljudi zbli`ili su se s roditeljima i razvili kvalitetne odnose povjerenja i suradnje.
DAN MJESNE ZAJEDNICE - SIMIN HAN (TUZLA)

Vije}e {kole i roditelja O.[. Simin Han sudjelovalo je u obilje`avanju dana Mjesne zajednice.
Roditelji i nastavnici su pripremili osvje`avaju}a pi}a, kola~e i sendvi~e. Prikupljena sredstva od
prodaje tih proizvoda predali su Vije}u u~enika. U~enici su planirali tro{enje ovako prikupljenih
sredstava u korisne svrhe.
VLADANJE U^ENIKA - SIMIN HAN (TUZLA)

Roditelji Osnovne {kole su na roditeljskom sastanku u osmom razredu, u kojem je bilo


nemogu}e odr`ati sat zbog lo{e discipline - odlu~ili svaki dan dolaziti na sate, pratiti pona{anje
u~enika, bilje`iti i informirati ostale roditelje, uspostavili su i kontakt s roditeljima upravo tih
u~enika koji su ometali rad na satima. Nakon nekog vremena pona{anje u~enika se pobolj{alo,
uspostavila se radna disciplina i na kraju je postignut dobar uspjeh tog razreda.
SIGURNOST U PROMETU - TUZLA

Sigurnost djece je i roditeljima i nastavnicima najva`nija! Na regionalnom putu Tuzla - Zvornik,


svakodnevno su djeca O. [. Simin Han bila u neprilici: bilo je prometnih nezgoda u kojima su
uglavnom stradala djeca. Na inicijativu roditelja pokrenuta je kampanja u suradnji sa {kolom i
jedinicom lokalne samouprave. Roditelji - policajci organizirali su de`urstvo kada djeca idu i vra}aju
se iz {kole, jedinica lokalne samouprave je osigurala boju, kojom su djeca s nastavnicima iscrtala
pje{a~ki prijelaz, mlade` i {kola odr`ali su edukativne radionice za roditelje i u~enike o prometnoj
kulturi, roditelji partnerske {kole iz Freiburga (Njema~ka) su poslali semafor, a predstavnici lokalnih
udruga gra|ana pisali su pisma op}ini, komunalnoj slu`bi, gradona~elniku, Federalnom ministarstvu
za promet, i drugima. Kada to roditelji `ele, mogu}e je animirati cijelu zajednicu za dobrobit djece!
Ovakvih primjera ima u cijeloj Bosni i Hercegovini, budu}i da je tema jako bitna roditeljima.

17

ZDRAVSTVENA HIGIJENA TUZLA

U Gimnaziji u Tuzli, roditelji, mi{ljenja da {kolskim sustavom nije dovoljno obuhva}ena zdravstvena
za{tita djece i mlade`i, na sastanku Vije}a roditelja pokrenuli su inicijativu educirati u~enike o
zdravstvenoj higijeni. Predava~i i voditelji radionica, s u~enicima }e biti predstavnici roditelja te
{kole, a po struci su lije~nici, pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, pravnici.
REGULIRANJE RADA ZAKONOM TUZLANSKI KANTON

Ako `elimo da neka promjena na|e svoje mjesto u jedinici lokalne samouprave, da bude
prihva}ena, onda ona mora biti predvi|ena i zakonom. A da bismo promijenili ili dodali neki
~lanak zakona, treba imati volje i mnogo i strpljenja.
Vije}a {kole i roditelja Osnovne {kole Simin Han i Osnovne {kole Br~anska Malta koja su
prepoznala va`nost postojanja vije}a {kole i roditelja, kao modela suradnje jednih i drugih, i
zajedni~koga rada na polju obrazovanja, uz mnogo truda i strpljenja, preko javnih rasprava i
okruglih stolova uspjeli su uspje{no podastrijeti prijedlog za usvajanje novoga ~lanka zakona,
koji upravo regulira njihov rad. Aktivnost oko promjene zakona o osnovnom {kolstvu u
Tuzlanskom kantonu vodio je Regionalni centar vije}a {kole i roditelja, koji je skup{tinskom
povjerenstvu za obrazovanje podastro prijedlog uz obrazlo`enje, u prilog prihva}anja toga
~lanka. Skup{tina je prihvatila prijedlog, pa je tako rad vije}a {kola i roditelja kroz ~lanak 98.
Zakona, postao zakonski reguliran.
RENOVIRANJE [PORTSKE DVORANE VARE[

Na sjednici Vije}a roditelja O. [. Vare{ ustanovljen je problem dvorane za tjelesni odgoj, koja je
neodgovaraju}a za obavljanje nastave tjelesnoga odgoja. U dvorani je uni{ten parket, a dvorana
nije opremljena potrebnim spravama, te je neprimjereno osvijetljena. Osobito je lo{e stanje
svla~ionica i mokrih ~vorova. Dva roditelja, ina~e gra|evinski in`enjeri, ponudili su se napraviti
projekt za sanaciju dvorane i poku{ati osigurati donatore koji bi sve to i financirali. U vrlo kratkom
roku nacrt projekta je bio gotov, te predo~en potencijalnim donatorima i osigurana su potrebna
financijska sredstva. Nakon toga je uslijedio finalni projekt sanacije i zahvaljuju}i njima, dvorana za
tjelesni odgoj je temeljito renovirana: promijenjen je parket, krov, postavljena nova rasvjeta,
nabavljene nove potrebne sprave, postavljena nova aluminijska stolarija i izvr{ena temeljita
rekonstrukcija svla~ionica i mokrih ~vorova. Sada je ova dvorana jedna od najmodernijih i
najopremljenijih u Zeni~ko-dobojskom kantonu.

18

[KOLSKI ^ASOPISI, HUMANITARNA AKCIJA MOSTAR

U ovoj akciji na inicijativu i uz pomo} Vije}a roditelja i {kole IV Osnovne {kole Mostar, {kolski listovi
Leptiri} i Leonardo ugledali svjetlo dana. Ta suradnja roditelja, kroz Vije}e, nastavila se i u
svakom sljede}em broju, tako da ova dva ~asopisa redovito izlaze svaka tri mjeseca. List
Leonardo izdaju u~enici ~etvrtoga razreda, a Leptiri}, u~enici tre}ega razreda.
Vije}e roditelja i {kole realiziralo je akciju Darujmo jedni druge. Poklon- paketi}i darovani su djeci
iz Dje~jeg sela u Mostaru i ~lanovima Centra za stare i iznemogle osobe.
DANI RODITELJA SARAJEVO

Vije}e roditelja O. [. Isak Samokovlija organizira Dane roditelja, odnosno predavanja i


radionice na kojima zajedno sudjeluju roditelji, u~enici i nastavnici, te okrugle stolove s
aktualnim temama, rasprave roditelj-u~enik-nastavnik. Ve} nekoliko godina u ovoj {koli roditelji
obilje`avaju svoj dan u okviru kojega u~enici pripreme prigodan program, a roditeljima se
prezentira dosada{nji rad uprave {kole. Roditeljima je pru`ena prilika da budu upu}eni u
problematiku {kole i da sudjeluju u radu radionica, svatko sukladno svojim mogu}nostima i
sposobnostima.
OKRUGLI STOLOVI O AKTUALNIM TEMAMA SARAJEVO

Vije}e roditelja O. [. Me{a Selimovi} organizira okrugle stolove o aktualnim temama, kao {to
su: narkomanija, ekologija, sigurnost u~enika, nenasilno rje{avanje konfliktnih situacija, zatim
studijske posjete drugim {kolama glede zbli`avanja i razmjene iskustava.
RASPRAVE, OKRUGLI STOLOVI, PUTOVANJA HRASNICA (SARAJEVO)

Vije}a roditelja II Osnovne {kole i IV Osnovne {kole Hrasnica uprili~uju zajedni~ke rasprave i
radionice s ciljem uklju~ivanja roditelja u `ivot i rad {kole; okrugle stolove s aktualnim temama,
te poti~u anga`man roditelja za odre|ena predavanja, sukladno njihovim profesijama.
Organiziraju zajedni~ka kviz-natjecanja za u~enike, roditelje i nastavnike, putovanja radi
upoznavanja i promoviranja me|uvjerske i me|unacionalne suradnje i tolerancije, kao i {to
boljeg upoznavanja tradicija i kultura svih naroda koji `ive na prostorima Bosne i Hercegovine.
IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI, HUMANITARNA AKCIJA BANJALUKA

Vije}e roditelja O. [. Borisav Stankovi} se intenzivno uklju~uje u organiziranje izvannastavnih aktivnosti.


Roditelji su imali priliku zajedno s nastavnicima uvidjeti potrebe i interese u~enika, te sukladno njima
organizirati izvannastavne aktivnosti u~enika - kvalitetno kori{tenje slobodnoga vremena.

19

Isto je Vije}e imenovalo roditelje za ~lanove ocjenjiva~koga suda {kolskih natjecanja iz demokracije,
zajedno s nastavnicima {kole organiziralo humanitarni koncert Vrap~i}a. Prikupljena sredstva
donirana su u~enicima, koji odrastaju u te{kim ekonomskim i socijalnim uvjetima.
AUKCIJA DJE^JIH LIKOVNIH RADOVA BANJALUKA

Vije}e je roditelja O. [. Georgi Stojkov Rakovski organiziralo aukcijske prodaje dje~jih likovnih
radova, kako bi se prikupila sredstva za popravak dotrajale {kolske ograde, oko koje se, ina~e,
okuplja mlade` problemati~nog pona{anja.
PRIORITETI RAZVOJA [KOLE GRADI[KA

Vije}e je roditelja O. [. Kozarska djeca uklju~eno u utvr|ivanje pravaca i prioriteta razvoja


{kole. Roditelji su upoznati s ulogom i zna~ajem njihovoga sudjelovanja u radu {kole. Zajedno
s nastavnicima utvrdili su aktualne probleme s kojima se susre}e {kola, te su zajedno uvidjeli
neka mogu}a rje{enja i pravce djelovanja.
NATJECANJE GLAZBENIH [KOLA I AKADEMIJA GORA@DE

Vije}e roditelji-{kola u Osnovnoj muzi~koj {koli Avdo Smajlovi} prvo je ovakvo vije}e
organizirano u Bosansko-podrinjskom kantonu.
U Gora`du je u svibnju 2004. odr`ano Federalno natjecanje u~enika i studenata glazbenih {kola
i akademija. Doma}in ovog natjecanja bila je Osnovna muzi~ka {kola Avdo Smajlovi} iz
Gora`da. Sudjelovalo je 26 osnovnih i srednjih glazbenih {kola iz cijele BiH, te dvije glazbene
akademije - Muzi~ke akademije Univerzitet u Sarajevu i u Isto~nom Sarajevu.
Veliki dio odgovornosti i tereta oko organizacije preuzeli su ~lanovi Vije}a. U njihovom
anga`manu ura|eni su kompletni scenariji za dva veoma va`na koncerta - odr`ana na otvaranju
i zatvaranju natjecanja. Predsjednik ovoga Vije}a je uzeo i ulogu voditelja na oba koncerta, a
svim {kolama sudionicama Vije}e je pripremilo i poklonilo suvenir grada Gora`da, poznati
gora`danski splav u staklu. Svi ~lanovi Vije}a, uklju~uju}i i ostale roditelje koji su htjeli pomo}i,
organizirali su u prostorijama {kole cjelodnevna de`urstva kako bi bili na raspolaganju
predstavnicima {kola sudionica natjecanja, dok su nastavnici {kole imali obveze na mjestima
odr`avanja natjecanja iz pojedinih disciplina. Od strane Udru`enja muzi~kih pedagoga u
Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je ujedno i glavni organizator ovih natjecanja, stigla je
ocjena da je organizacija Federalnog natjecanja Gora`de 2004., bila na visokoj razini i
posebnu zahvalnost iskazali su Vije}u roditelji-{kola pomenute {kole.

20

OKRUGLI STOLOVI O AKTUALNIM TEMAMA, RASPRAVE BR^KO

Aktivnosti Vije}a roditelja II Osnovne {kole Br~ko odvijaju se kroz razne poduke, okrugle stolove,
akcije, a u posljednje vrijeme je istaknuta suradnja s Vije}em u~enika. Na nekoliko sastanaka Vije}a
roditelja istaknut je problem utjecaja medija na populaciju djece mla|eg uzrasta. Vije}e u~enika
tako|er je ukazalo na sli~an problem za razmatranje i zajedni~kom aktivno{}u skrenuli su pozornost
javnosti na ovaj problem. Organiziran je okrugli stol na temu Uloga medija u demokratskom dru{tvu.
Sudionici okrugloga stola bili su: roditelji, nastavnici, u~enici, predstavnici tijela vlasti i predstavnici
medija. Organizator je bilo Vije}e roditelja {kole. Zaklju~ci doneseni na okruglom stolu javno su
prezentirani putem sredstava informiranja. Pored ove aktivnosti odr`an je i sastanak Vije}a roditelja
gdje su u~enici predstavili svoja istra`ivanja na teme: Zaga|enost {kolskoga dvori{ta i Osnivanje
{kolske ambulante. Vije}e roditelja je dalje preuzelo aktivnosti kako bi ovi problemi bili kvalitetno
predstavljeni nadle`nim tijelima zadu`enima za rje{avanje ovih problema.
IZGRADNJA [PORTSKOGA IGRALI[TA VELAGI]I (KLJU^)

Osnovna {kola Velagi}i, Op}ina Klju~ je, zahvaljuju}i anga`iranosti svoga Vije}a roditelja-{kole na
putu da dobije {kolsko igrali{te. Predsjednik je Vije}a, pro~itav{i natje~aj u novinama za mogu}nost
podno{enja zamolbe i dobijanja sredstava potaknuo Vije}e; oni su sa~inili zamolbu i javili se na
natje~aj. Nakon {to su pro{li proceduru i dobili sredstva za izgradnju {portskoga igrali{ta, ~ekao ih
je drugi zna~ajan korak - poticanje Op}ine i Mjesne zajednice ~ije je zemlji{te, po{to {kola ne
posjeduje vlastiti prostor. Zahvaljuju}i njihovu anga`manu i poticanju neophodnih sudionika, Op}ina
i Mjesna zajednica su se suglasile uknji`iti zemlji{te za igrali{te kao vlasni{tvo Osnovne {kole
Velagi}i. Tako }e djeca zahvaljuju}i svojim roditeljima i njihovoj svjesnosti o zna~aju obrazovanja i
neminovnosti i njihova uklju~ivanja, ako `ele kvalitetnije obrazovanje, dobiti {portski teren na
kojemu }e mo}i ispoljavati svoju kreativnost.
Brojni su primjeri suradnje vije}a roditelja i tijela jedinica lokalne samouprave na polju rje{avanja
pitanja od zajedni~koga interesa.
Primjeri u ovom Vodi~u samo su ilustracija pojedinih polja aktivnog i u~inkovitog djelovanja
roditelja, i zami{ljeni su kao poticaj onima koji su se tek sada posvetili aktivnom sudjelovanju u
odgoju i obrazovanju svoje djece putem rada u vije}u roditelja.

21

Sastanci
Vije}e se roditelja dogovara i prati ispunjenje svojih aktivnosti putem sastanaka. Da bi sastanak
ispunio svoju svrhu, treba ga odgovorno organizirati, uz dobru tehni~ki pripremu. Treba izbjegavati
sastanak ako se ista informacija mo`e prenijeti putem telefona, e-maila ili kratkoga izvje{}a.
Vrijeme odr`avanja sastanka mora biti uskla|eno s obvezama ve}ine roditelja. Moglo bi se
razmi{ljati i o usvajanju stalnoga termina redovitih sastanaka, ukoliko se ~lanovi s tim sla`u.
Mjesto sastanaka treba biti jednako dostupno za sve zainteresirane. Ako vije}e roditelja ima
svoju prostoriju, odr`avat }e sastanke tamo, a ako ne, onda u u~ionici ili zbornici {kole.
Dnevni red sastanka treba utvrditi prije samoga sastanka i dostaviti svim sudionicima, koji }e,
zatim, dostaviti svoje prijedloge. Dnevni red treba usvojiti na po~etku svakoga sastanka ili
komunikacijom prije sastanka.
Kako voditi sastanak?

Otvaranje: po~etni dio, u kojemu se odredi sadr`aj i na~in rada na sastanku.


Usmjeravati i poticati raspravu: predsjednik vije}a vodi i usmjerava, sudionici raspravljaju.
Donositi odluke i zaklju~ke po dnevnom redu.
Pri zatvaranju sastanka: dogovoriti i usuglasiti zaklju~ke sa sastanka.

Zapisnik sa sastanka treba biti jezgrovit, kratak, pregledan i konkretan. Treba ga ra{~laniti
prema rasporedu sastanka i dnevnom redu, treba sadr`avati nadnevak, vrijeme i du`inu trajanja
sastanka, popis sudionika i onih koji su bili odsutni, kratki raspored i navode konstatacija,
preporuka i zaklju~aka.

PREPORUKE ZA SASTANKE

UPOZORENJA ZA ODR@AVANJE SASTANAKA

Odrediti za svaki sastanak jasnu svrhu i


ciljeve
Osobno se dobro pripremiti za sastanak
Izabrati odgovaraju}u prostoriju za
sastanak
Pridr`avati se dnevnoga reda i rasporeda
Pozorno odmjeriti kada i koliko vremena
je potrebno za raspravu
Koristiti znanje i vje{tine svih sudionika

Ne sazivati sastanak, ~ak ni "redoviti", ako


nije stvarno potreban
Ne ~ekati na one koji kasne, ako za to ne
postoje posebni razlozi
Ne dopu{tati uporedne rasprave na
sastancima i sami se ne upu{tati u njih
Ne poku{avati provesti u djelo odluku ukoliko
sudionici nisu o njoj dovoljno raspravljali
Ne polemizirati neposredno s drugim
sudionicima

22

Korisno je imati na umu da u radu tijekom sastanka mo`e do}i do konfliktnih situacija. Treba
znati na vrijeme prepoznati ovakve situacije i poku{ati rije{iti sukob.
Naj~e{}i izvori sukoba su lo{a informiranost ~lanova i nedostatak komunikacije, kao i sukob
interesa, te na~in dono{enja odluka.
Kako rije{iti sukobe?
Odluke treba donositi koncenzusom, kada god je to mogu}e. To nije kompromis i preglasavanje,
ve} dogovor kroz raspravu zasnovanu na iskrenoj volji za razumijevanje svih sudionika. ^lanovi
vije}a roditelja trebaju otvoreno komunicirati, stvaraju}i ozra~je u kojem svaki ~lan ima pravo
izraziti odre|ena mi{ljenja, svoja vi|enja i stavove na sastancima.
Poku{ajte otvoreno razgovarati o problemu i tra`iti najbolja rje{enja. Postavite prioritete u radu,
razmi{ljajte pozitivno i podsjetite se svojih zajedni~kih ciljeva i vrijednosti.

Sljede}a pitanja mo`ete koristiti kod ra{~lambe i procjene svoga rada:


o
o
o
o
o

Koliko dobro zajedni~ki radimo?


Ra{~lanjujemo li uspje{no probleme na koje nailazimo u radu?
Koliko u~inkovito donosimo odluke?
U kojoj su mjeri ~lanovi slobodni u izno{enju svoga mi{ljenja?
Postoji li me|usobno povjerenje u skupini?

Informiranje i javnost rada


Pru`anje ispravne i pravodobne informacije o radu vije}a roditelja osnov je korektnog odnosa i
suradnje s tijelima {kole i drugim tijelima, roditeljima i u~enicima.
Posebno je va`no da vije}e ima razvijen sustav komunikacije s drugim roditeljima koji nisu
~lanovi vije}a. Jedan od mogu}ih na~ina na koji se to mo`e posti}i jesu roditeljski sastanci,
preko kojih bi predstavnici vije}a roditelja mogli predstavljati svoje ostvarene i planirane
aktivnosti, a drugi roditelji iznijeti svoja mi{ljenja, potrebe i prijedloge.

23

Oblici i na~ini informiranja o radu vije}a roditelju su:


razgovori
oglasna plo~a (na kojoj bi uvijek trebao stajati va{ poslovnik, program rada, te zapisnik
s posljednjega sastanka)
knjiga oglasa
pisma
{kolski razglas
izvje{}a
informativni i promotivni materijal (letci, bro{ure...)
web-stranica
Predstavnici su roditelja u {kolskom odboru izabrani iz vije}a roditelja. Ti izabrani predstavnici
nazo~e sastancima {kolskoga odbora i predstavljaju stavove roditelja odboru. Va`no je da ovi
predstavnici redovito komuniciraju s vije}em roditelja i prenose informacije i odluke sa
sastanaka. Tako|er, predstavnici roditelja u {kolskome odboru trebaju zastupati mi{ljenja i
inicijative vije}a roditelja.
Rad je vije}a roditelja javan, te protok informacija treba biti dvosmjeran i kontinuiran, kako u
samoj skupini, tako i u vanjskoj komunikaciji s drugim tijelima. Vije}e bi roditelja redovito trebalo
organizirati sastanke s ovim tijelima, kako bi ih upoznalo sa sada{njim aktivnostima vije}a
roditelja, ili predlo`ilo budu}e na kojima bi `eljeli raditi, te tra`ilo njihovo sudjelovanje i potporu
za rad.
U tijeku jedne {kolske godine vije}e bi roditelja trebalo na~initi izvje{}e o svom radu i prezentirati
ga {kolskome odboru, ravnatelju i nastavnicima. Tako|er, mo`ete na svoje sastanke pozvati, po
potrebi, pedagoga {kole, ravnatelja, predstavnike {kolskoga odbora i vije}a u~enika.

Dokumentacija i pismohrana
Kako biste mogli u~inkovito raditi, nu`no je o svojim aktivnostima pozorno voditi potrebnu
dokumentaciju. Pored zapisnika trebate dokumentirati odluke, pisma, preporuke, izvje{}a, pravila
rada, izvode iz zakona, kao i novinske ~lanke, objavljene informacije, slike i fotografije, snimke i
videozapise, plakate, projektnu dokumentaciju i sve ostale rezultate va{ega rada i djelovanja.
Ukoliko imate mogu}nosti, veoma je korisno podatke o svom radu sa~uvati i na ra~unalu, budu}i
da vam ova dokumentacija mo`e ~esto ponovno trebati za ra{~lambe, odnosno procjene rada
vije}a, a time }ete pomo}i i budu}im ~lanovima, a mo`da }ete neka svoja iskustva i aktivnosti
objaviti u nekoj publikaciji.

24

INFORMACIJA O UDRUZI ZA SURADNJU RODITELJA I


[KOLA U BOSNI I HERCEGOVINI
Udruga za suradnju roditelja i {kola u Bosni i Hercegovini osnovana je 2005. godine i djeluje na
prostoru cijele Bosne i Hercegovine. ^lanove Udruge ~ine roditelji, nastavnici, u~enici i gra|ani
koji `ele djelovati sukladno vrijednostima koje Udruga promovira, a koje odra`ava partnerstvo u
odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini.
Polja djelovanja Udruge su:
animiranje roditelja, nastavnika, u~enika i gra|ana, njihovo uklju~ivanje i formiranje
vije}a roditelja, obuka i umre`avanje kroz razli~ite aktivnosti,
suradnja s obrazovnim vlastima, institucijama i drugima tijelima na svim razinama,
promoviranje i zastupanje prava na dobrobit djece, mlade`i, roditelja i nastavnika.
Ciljevi Udruge:

aktivno uklju~uje roditelje, nastavnike, u~enike i gra|ane u obrazovni sustav,


umre`ava i promovira vije}a roditelja,
radi na edukativnim programima i aktivnostima,
promovira prava roditelja, nastavnika i u~enika,
utje~e i sudjeluje u kreiranju odgojno-obrazovnoga rada,
radi na promoviranju volonterstva,
razvija dijalog s obrazovnim vlastima i organizacijama civilnoga dru{tva.

25

UMJESTO ZAKLJU^KA
@ivimo u dru{tvu koje pred nas uvijek i iznova stavlja nove izazove, ali i mogu}nosti. Odgoj i
obrazovanje, kao i sama {kola kao ustanova, u procesu su reforme, pa je tako i uloga svih
sudionika u tom procesu druk~ija, zahtjevnija. Potreba za stalnim usuvr{avanjem svih sudionika
u obrazovnom procesu, ali i potreba za istinskim partnerskim djelovanjem je velika. Reforma
sustava obrazovanja zahtijeva aktivno uklju~enje svih roditelja i nastavnika, ali i izravnih
korisnika samog obrazovnog sustava - u~enika.
Naro~ito je uloga roditelja u tom procesu izuzetno va`na. Mi imamo mogu}nost, ali i obvezu, da
zajedno s nastavnicima i obrazovnim vlastima damo svoj doprinos u obrazovanju po mjeri
u~enika. Mo`emo se informirati, predlagati, konkretno djelovati, ali i odlu~ivati o pitanjima koja
se ti~u odgoja i obrazovanja na{e djece.
Ovaj vodi~ je tek putokaz kako ispuniti svoje moralne i zakonske obveze. Koriste}i ponu|ene
mogu}nosti, a ispunjavaju}i svoje obveze, budimo primjer na{oj djeci kako da budu aktivni i
odgovorni ~lanovi ovoga dru{tva, spremni prihvatiti i odgovore na sve njegove izazove.

Roditelji - ~lanovi Udruge za suradnju roditelja i {kola u Bosni i Hercegovini.

26

KOME SE MO@ETE OBRATITI


Za informacije i potporu unutar {kole obratite se: stru~noj slu`bi, stru~nim i upravnim tijelima {kole, te
vije}u roditelja.
Izvan {kole, potporu vam mogu dati roditelji, predstavnici op}inskih tijela vlasti, zavodi za {kolstvo...
U tekstu koji slijedi navedene su adrese i brojevi telefona onih koji vam mogu biti od pomo}i.
Zavodi za {kolstvo
Republi~ki pedago{ki zavod Republike Srpske
Milo{a Obili}a 39
78 000 Banja Luka
Tel/Fax: 051 430 100
Prosvjetno-pedago{ki zavod Unsko-sanskog kantona
Alije \erzeleza 6
77 000 Biha}
Tel/fax: 037 223 441, 223 154, 222 770
Pedago{ki zavod Tuzlanskog kantona
Bosne Srebrne 119/Muftije ef. Kurta bb
75 000 Tuzla
Tel: 035 320 220
Fax: 035 320 221
Pedago{ki zavod Zeni~ko-dobojskog kantona
Zmaja od Bosne bb
72 000 Zenica
Tel: 032 243 125, 243 129
Fax: 032 401 627
Pedago{ki zavod Bosansko-podrinjskog kantona
Kulina Bana 3
73 000 Gora`de
Tel/fax: 038 224 259
Prosvjetno - pedago{ki zavod Hercegova~ko-neretvanskog kantona
Mithata Hujdura Hujke bb
88 000 Mostar
Tel: 036 570 045
Zavod za {kolstvo Hercegova~ko-neretvanskog kantona
Kralja Zvonimira 14
88 000 Mostar
Tel: 036 316 655, 312 188

27

Prosvjetno-pedago{ki zavod Kantona Sarajevo


Mar{ala Tita 54/II
71 000 Sarajevo
Tel: 033 220 967
Fax: 033 562 218
Pedago{ka institucija, Br~ko Distrikt
Reisa D`emaludina ^au{evi}a 60
76 000 Br~ko
Tel/fax: 049 217 804
Ministarstva obrazovanja
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
Trg Bosne i Hercegovine 1
71 000 Sarajevo
Tel: 033 221 073
Fax: 033 221 074
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
Trg Republike Srpske 1
78 000 Banja Luka
Tel: 051 338 461
Fax: 051 338 853
Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti
Ured u Sarajevu:
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo
Tel: 033 276 370
Fax: 033 276 380
Ured u Mostaru:
Stjepana Radi}a 33
88 000 Mostar
Tel: 036 355 700
Fax: 036 355 742
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i {porta Unsko-sanskoga kantona
Alije \erzeleza 6
77 000 Biha}
Tel: 037 222-770
Fax: 037 223 004

28

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i {porta Posavskoga kantona


Jug I bb
76 270 Ora{je
Tel/fax: 031 713 356
Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i {porta Tuzlanskoga kantona
Slatina 2
75 000 Tuzla
Tel: 035 281 296
Fax: 035 281 340
Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i {port Zeni~ko-dobojskoga kantona
Zmaja od Bosne bb
72 000 Zenica
Tel: 032 243 120; 243 121
Fax: 032 243 123
Ministarstvo za obrazovanje, znanost, kulturu i {port Bosansko-podrinjskoga kantona
Zaima Imamovi}a 2
73 000 Gora`de
Tel: 038 224 259
Fax: 038 220 934
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona
Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i {porta Kantona Sredi{nja Bosna
Stani~na 43
72 270 Travnik
Tel/fax: 030/511-214
Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i {porta Hercegova~ko-neretvanskog kantona
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegova~ko-neretvanskog kantona
Stjepana Radi}a 3
88 000 Mostar
Tel: 036 312 186
Fax: 036 316 792
Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i {porta Zapadnohercegova~kog kantona
Stjepana Radi}a 3
88 220 [iroki Brijeg
Tel: 039 705 801
Fax: 039 703 235
Ministarstvo obrazovanja i znanosti Kantona Sarajevo
Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1
71 000 Sarajevo
Tel: 033 562 128
Fax: 033 562 218

29

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i {porta Kantona 10


Stjepana II Kotromani}a bb
80 101 Livno
Tel/fax: 034 200 900
Odjel za obrazovanje Vlade Br~ko Distrikta
Bulevar mira 1
76 000 Br~ko
Tel/fax: 049 214 503
Centri za socijalnu za{titu

Ostale nadle`ne institucije, ustanove, organizacije i udruge koje se bave pitanjima mlade`i
Ovdje bismo izdvojili organizacije koje se bave promicanjem rada vije}a u~enika:
SHL house Sarajevo
Lepeni~ka 89
7120 Ilid`a-Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: 033 773 000
Fax: 033 773 002
E mail: house@shl.ba
Web: www.shl.ba

Stiftung Schueler Helfen Leben


SHL office Sarajevo
Husrefa Red`i}a 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel. 033 550 660
Fax. 033 550 661
E mail: office@shl.ba
Omladinski komunikativni centar - OKC
Kralja Petra I Kara|or|evi}a 113 - 115
78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax: 051 347 431
Tel/Fax: 051 347 432
E-mail: okcbl@okcbl.org
Web: www.okcbl.org
CIVITAS@BiH
Hamdije ^emerli}a 39
71000 Sarajevo
Tel: 033 619 592
Fax:033 619 858
E-mail: rdzidic@civitas.ba
Web: www.civitas.ba

30

BIBLIOGRAFIJA
Filipovi}, I. (1994), Kako biti bolji roditelj, Zagreb, Alinea
Glasser, W. (1994), Kvalitetna {kola, Zagreb, Educa
Charnov, D., Rutsch,C. (2001.), Utjecati na promjene, Centar za obrazovne incijative Step
by Step, Sarajevo
Osnove demokratskog {kolskoga menad`menta, Publikacija CES Program 2003-2006,
Sarajevo, velja~a 2006.
Gordon, T. (1996), [kola roditeljske djelotvornosti, Zagreb, Poduzetni{tvo Jaki} d.o.o.
Frankovi}, D., Pregrad, Z., [imle{a, P. (1963), Enciklopedijski rje~nik pedagogije, Zagreb,
Matica Hrvatska
[kola u zajednici: Roditelji partneri u {koli, urednik Pepeljak, S. i urednici suradnici Hasi}, O.,
Buljuba{i}, F., Husi}, H., Sarajli}, M., Bogunovi}, A. (2005.). Izdava~: Udru`enje vije}a {kola
i roditelja Tuzlanskoga kantona
Informator o na~inu rada vije}a/savjeta u~enika i vije}a {kole i roditelja po va`e}im zakonima
o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini, urednici Husi}, H., Pepeljak, S.,
Sarajli}, M., Bogunovi}, A., Juri}, M., [imi}, D., Klju~anin, S. (2005.). Izdava~: Nevladine
organizacije - CRS i BOSPO
Covey, S. R. (1998.) Sedam navika uspje{nih obitelji, Mozaik knjiga, Zagreb
Konvencija o pravima djeteta (2001.) Dr`avni zavod za za{titu obitelji, materinstva i mlade`i,
Zagreb
Obrazovni priru~nik za nastavnike Posebne potrebe u u~ionici, studijski materijal UNESCO-a

31

32