Takwil Al-Mutasyabihat Bagi Menolak Iktikad Sesat Di Sisi Ahli Tanzih

USTAZ MOHD RIDZUAN BIN IBRAHIM

1

PENGANTAR Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah tuhan sekelian alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Sallam, keluarga serta sahabat-sahabat baginda. Semoga Allah merahmati mereka semua waba’du. Sesungguhnya di akhir zaman ini, telah muncul pelbagai golongan yang memberikan komentar, menyebarkan fahaman serta iktikad yang menyalahi akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kesemua ini merupakan kesinambungan dari kesesatan yang telahpun berlaku pada zaman salafus soleh, dan ianya telah pun didebatkan serta dibongkarkan iktikad-iktikad kafir tersebut oleh ulama Ahli Sunnah. Cuma, cara dan pendekatan golongan tersebut di zaman ini berbeza di mana mereka bertopengkan sebagai Ahli Sunnah ataupun mereka mengaku sebagai penganut fahaman salaf yang sebenar. Di samping itu mereka juga menggelar orang-orang yang tidak serasi dan tidak sefahaman dengan mereka sebagai bukan tergolong dalam Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah sejak zaman berzaman telah mengarang puluhan kitab yang menerangkan akidah Ahli Sunnah sendiri. Oleh itu lahirlah karangan seperti Akidah al-Tahawiyyah oleh Imam al-Tahawi, al-Ibanah oleh Imam al-Asy’ari, al-Tauhid oleh Imam al-Maturidi, Akidah al-Nasafiyyah oleh Imam al-Nasafi, Akidah alSanusiyyah oleh Imam al-Sanusi, Akidah Ibn Asakir oleh Ibn A’sakir dan pelbagai lagi. Di samping itu mereka juga menerangkan akidah pelbagai golongan sesat yang tidak tergolong dalam kumpulan Ahli Sunnah. Jika dikaji, apa yang telah disebutkan oleh ulama silam di zaman mereka masih wujud pada zaman kita sekarang. Cuma bezanya ianya muncul dalam kelompok yang kecil atas nama yang lain tetapi pada dasarnya ianya sama, bertepatan dengan apa yang telah disebutkan oleh ulama dahulu. Antara ulama yang mengarang mengenai kumpulankumpulan (firoq) yang mengaku islam secara zahirnya di samping kumpulan lain yang memang jelas terkeluar dari islam ialah seperti Abu Mansur al-Baghdadi dalam kitabnya al-Farqu Baina al-Firaq, al-Syahrustani dalam al-Milal Wa al-Nihal, Imam Abu alHasan al-Asy’ari dalam Maqalat al-Islamiyyin dan banyak lagi. 2

Dalam karya-karya ulama ini menyebutkan bahawa golongan yang kafir kepada Allah Taala antaranya ialah golongan yang beriktikad bahawa Allah menyerupai makhluk ciptaanNya sendiri seperti bertempat, berjisim dan sebagainya. Golongan ini dilabelkan oleh Ahli Sunnah dengan nama al-musyabbihah dan al-mujassimah. Ahli Sunnah pula merupakan golongan yang menyucikan Allah Taala dari yang demikian, lalu mereka disebut sebagai Ahli Tanzih. Golongan-golongan al-musyabbihah dan al-mujassimah tersebut secara dasarnya berdalilkan juga dengan sumber asal yang utama dalam islam iaitu al-Quran dan juga alSunnah seperti umat islam yang lain, tetapi malangnya mereka tidak beriktikad seperti mana yang diiktikadkan oleh Nabi Muhammad, sahabat-sahabat, al-tabi’in dan golongan selepas mereka dari Ahli Sunnah Wal Jamaah. Jika diselami, kefahaman serta iktikad golongan al-musyabbihah dan almujassimah tersebut kesemuanya lahir dari kefahaman yang tidak berasas dan dangkal melalui ayat-ayat al-Quran serta al-Sunnah yang berada dalam kategori al-mutasyabihat. Kedua-dua sumber yang berada dalam kategori ini disebut sebagai nusus mutasyabihat yang berkaitan sifat-sifat bagi Allah Taala. Untuk menguatkan kepercayaan ini, golongan al-musyabbihah melemparkan kepada Ahli Sunnah terutamanya ulama khalaf sebagai tidak beriman dengan nusus mutasyabihat dengan istilah mua’ttilah. Oleh itu, masyhurlah istilah di sisi mereka bahawa takwil adalah ta’til yang bermakna takwil merupakan penafian sifat bagi Allah. Oleh itu mereka menghukum Ahli Sunnah sebagai kafir kepada Allah, wal i’yazubillah. Bagaimanakah ini berlaku? Ianya berlaku di sebabkan majoriti ulama khalaf menggunakan metod takwil secara tafsili seperti mana yang akan dihuraikan nanti. Golongan sesat tersebut sedaya upaya menyembunyikan fakta yang sebenar dengan melaungkan slogan bahawa ulama salaf tidak menggunakan metod takwil, takwil adalah haram kerana ianya menafikan sifat Allah, hanya golongan Jahmiyyah serta Muktazilah sahaja yang menggunakan metod ini.

3

Oleh itulah dalam penulisan ini, insyaAllah penulis akan mengupas sedikit sebanyak persoalan mengenai TAKWIL AL-MUTASYABIHAT BAGI MENOLAK IKTIKAD SESAT DI SISI AHLI TANZIH agar kita dapat beroleh kefahaman serta fakta yang sebenarnya. Tajuk ini dilihat penting kerana ianya secara tidak langsung mempunyai kaitan rapat dengan akidah yang akan menentukan kejayaan kita di akhirat nanti. Disamping itu, tajuk ini amat berguna oleh kita sebagai hujah untuk menolak dakwaan golongan yang berselindung di sebalik nama Ahli Sunnah Wal Jamaah serta salafus soleh. Mudah-mudahan, dengan lahirnya buku ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua kerana Ahli Sunnah Wal Jamaah merupakan Ahli Tanzih menyucikan Allah dari sebarang persamaan dengan makhlukNya. Akhir kata, sebarang kesilapan yang mungkin terdapat dalam buku ini, penulis mengharapkan teguran membina yang ikhlas untuk kebaikan kita semua sebagai umat islam. Sesungguhnya nasihat-menasihati itu amat diperlukan oleh penulis, sesuai dengan firman Allah Taala yang bermaksud: ((Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran)) Surah al-Ashr:13.

Ibnu Ibrahim
4

DEFINISI Dalam memperkatakan setiap perkataan dalam Bahasa Arab, amat perlu kita mengetahui maknanya dari segi istilah terlebih dahulu. Secara umumnya sebahagian ulama menyamakan antara takwil dengan tafsir, sebahagian yang lain pula membezakannya. Dalam hal ini, penulis mengambil pendekatan iaitu membezakan antara keduanya dan hanya menumpukan kepada takwil di segi istilah sahaja seperti mana yang akan diterangkan. Al-Hafiz Murtadha al-Zabidi1 mendefinisikan takwil dari segi istilahnya sebagai: “Menukarkan nas dari makna zahir2 kepada makna yang terkandungnya3”. Imam Taj al-Din al-Subki pula mendefinisikannya di dalam kitab Jam’u alJawami’4 sebagai: “Takwil ialah membawa yang zahir kepada makna yang dikandung yang rajih5”. Melalui dua pentakrifan yang dikemukakan, sebarang pentakwilan nas al-Quran atau al-Sunnah untuk mengeluarkan maknanya yang tersurat kepada makna sebaliknya iaitu tersirat perlu bertepatan dengan al-Quran dan al-Sunnah yang sahih serta dalil akal yang putus. Apabila demikian, ianya merupakan pentakwilan yang terpuji, tidak tercela di sisi syarak dan tepat. Sebaliknya pula, sekiranya berlawanan dengan keduanya maka ia merupakan pentakwilan yang tercela di sisi syarak dan menyeleweng dari maksud yang sebenarnya6.

1 2

Taj al-Arus Min Jawahir al-Qamus, al-Zabidi, 7 / 215. Tersurat. 3 Tersirat. 4 Jam’u al-Jawami’, al-Subki, lihat dalam Majmuk Muhimmat al-Mutun, ms: 151. 5 Yang rajih iaitu bertepatan dengan dalil akal yang betul dan dalil naqli yang sabit. 6 Tafnid Maza’im al-Mudda’i Fi Ma Nasabahu Ila al-Syaikh Abdullah al-Harari, ms:16.

5

SYARAT-SYARAT TAKWIL Setelah di ketahui definisi takwil dari segi istilah, ada syarat yang diletakkan dan ianya mestilah dipenuhi dan dipatuhi agar sebarang pentakwilan tidak dilakukan sewenang-wenangnya kerana demikian menjadikan kalam Allah iaitu al-Quran dan kalam Rasul iaitu al-Sunnah sia-sia. Kaedah ada menyebutkan bahawa sesuatu kalimah atau perkataan berdasarkan maknanya yang hakiki yang tersurat, tidak boleh membawa kepada makna sebaliknya selagi mana tiada sebab untuk berbuat demikian. Oleh itu, pentakwilan ini dilakukan sekiranya wujud dalil aqli yang putus dan dalil naqli yang pasti7. Syarat inilah yang disebutkan oleh Imam al-Razi dalam kitab usul fiqhnya alMahsul sebagai: “Tidak dibolehkan takwil nas iaitu mengeluarkannya daripada zahir tanpa dalil akal yang putus atau sam’i yang sabit” 8. Kata-kata Imam al-Razi yang merupakan ulama usul ini amat berharga kerana beliau tidak mengharamkan takwil bahkan menerangkan bahawa takwil boleh dilakukan apabila mencukupi syaratnya. Imam al-Razi ini merupakan seorang mujaddid kurun keenam hijrah seperti yang disebutkan oleh Taj al-Din al-Subki9. Syarat demikian disebutkan juga oleh ulama usul lain antaranya al-Khatib al-Baghdadi seperti yang dinukilkan oleh Imam al-Nawawi10. Oleh itu janganlah kita tertipu oleh sebilangan orang di zaman ini yang mengharamkan takwil secara mutlak. Siapakah mereka jika hendak dibandingkan atau di samakan dengan Imam al-Razi dan ulama usul lain yang membenarkan metod takwil digunakan? Apakah taraf keilmuan mereka untuk melabelkan sesiapa yang menggunakan metod takwil sebagai sesat, ta’til
7

Dalil aqli ialah lojik akal dan berlandaskan dalil naqli iaitu al-Quran dan al-Sunnah yang sahih yang tiada keraguan. 8 Lihat nukilan ini dalam Tafnid Maza’im al-Mudda’i Fi Ma Nasabahu Ila al-Syaikh Abdullah alHarari, ms: 17. 9 Tabaqot al-Syafii’yyah, al-Subki, 6 / 201. 10 Lihat al-Majmuk Syarah al-Muhazzab, al-Nawawi, 6 / 427.

6

dan sebagainya? Sekali pun jika ada di kalangan Ahli Sunnah sendiri yang dilihat melarang takwil, ianya menjurus kepada penggunaan metod tersebut yang tidak mengendahkan syarat-syarat yang di tetapkan. Sekiranya mencukupi syarat-syaratnya, ia merupakan sesuatu yang harus seperti yang dapat kita dapati dalam kebanyakan kitabkitab tafsir al-Quran dan syarah-syarah hadis. PENGERTIAN MUTASYABIHAT DAN MUHKAMAT Disebabkan tajuk takwil ini berkaitan dengan nas al-Quran dan al-Sunnah yang merupakan sumber syariat islam, amat perlu kita ketahui apakah yang dimaksudkan dengan mutasyabihat dan muhkamat sebelum melangkah lebih jauh berkenaan tajuk ini. Dalam al-Quran Allah Taala berfirman yang bermaksud: ((Dialah Allah yang menurunkan kepadamu al-Kitab (alQuran) di antara (isi)nya ayat-ayat yang muhkamat yang merupakan Umm al-Kitab dan yang lainnya (ayat-ayat) mutasyabihat)) Surah Ali Imran: 7. Dalam ayat di atas, Allah menerangkan bahawa al-Quran yang diturunkan terkandung di dalamnya iaitu kebanyakan isi kandungannya ayat-ayat yang muhkamat yang merupakan Umm al-Kitab iaitu asal kitab. Begitu juga isi kandungannya terdiri dari ayat-ayat mutasyabihat yang perlu dirujuk untuk memahaminya kepada ayat-ayat muhkamat yang merupakan asal atau pun induk. Ayat muhkamat bermaksud: ayat yang boleh ditakwilkan atau diberi makna dari sudut bahasanya kepada satu makna sahaja atau yang diketahui secara terus, terang dan jelas maknanya. Ini seperti firman Allah Taala yang bermaksud: ((Tiadalah sesuatupun menyerupai Dia (Allah) )) Surah alSyura: 11. Melalui firman Allah Taala ini, dapat kita fahami secara terus, terang dan jelas bahawa, apa sahaja yang dapat kita lihat, digambarkan atau difikirkan, didengar serta dirasai, maka Allah tidak seperti kesemua itu dari apa sudut sekalipun. Ini disebabkan 7

kesemuanya merupakan makhluk ciptaan Allah dan Dia menafikan persamaanNya dengan makhluk ciptaanNya sendiri. Allah adalah al-Khaliq yang menciptakan segala kejadian (makhluk) dari tiada kepada ada, oleh itu mustahil bagi Allah menyerupai makhluk ciptaanNya sendiri. Sebarang sifat bagi Allah seperti dalam sifat dua puluh yang lafaznya sama seperti makhluk, ianya hanyalah persamaan dari sudut lafaz dan berlainan dari sudut makna. Kita menetapkan bagi Allah kesemua sifat tersebut kerana ianya termaktub dalam al-Quran dan al-Sunnah yang sahih. Contohnya manusia bersifat mendengar dan Allah mendengar. Manusia mendengar suara dengan melalui telinga, ada batasan dan sebagainya sedangkan Allah yang menciptakan kesemua tersebut mendengar dengan sifat al-Sam’u, tiada persamaan dengan makhlukNya. Ayat mutasyabihat pula bermaksud: yang tidak jelas maknanya atau terkandung pelbagai makna dan memerlukan kepada kefahaman yang jitu untuk memberikan makna yang sepatutnya. Kefahaman untuk menakwilkannya lahir dari ulama yang mempunyai kemahiran berkenaan nas al-Quran dan al-Sunnah, pakar dalam Bahasa Arab yang merupakan bahasa al-Quran dan al-Sunnah. Bukan sembarangan orang dapat menakwilkan nusus tersebut sebagaimana yang berleluasa pada hari ini seperti yang dapat kita lihat. Contoh ayat mutasyabihat seperti firman Allah Taala yang bermaksud: ((Al-Rahman (Allah) di atas Arasy istawa )) Surah Toha: 5. Kalimah istawa dalam ayat di atas mengandungi pelbagai makna dalam Bahasa Arab yang di antaranya layak bagi Allah dan sebahagian yang lain tidak layak bagi Allah. Antara maknanya julus (duduk), istilak atau qahru (menguasai), nadhoja (masak bagi buah), istiqrar (menetap) dan lain-lain lagi. Bagi seseorang yang hendak menakwilkannya, perlu melihat dengan penuh keilmuan agar tidak memberikan makna yang tidak layak kepada Allah yang boleh menyebabkan kafir. Oleh itu kita dapati ulama Ahli Sunnah menakwilkan Istawa sebagai Qaharo dan Istilak. Dimana keduanya 8

memberikan makna bahawa Allah Taala menguasai atau memerintah secara mutlak. Ianya pula bertepatan dengan satu firman Allah yang bermaksud: ((Dan Dialah (Allah) qahirun (Yang Maha Berkuasa) atas sekelian hamba-hambaNya)) Surah al-An’am: 18. Imam al-Subki Rahimahullah mengatakan berkenaan pentakwilan ini: “Maka apa yang telah dikemukakan (iaitu menafsirkan istiwak sebagai istilak) tidaklah melakukan sesuatu yang terlarang dan bukanlah menyifatkan Allah dengan apa yang tidak harus kepadaNya”11. Mutasyabihat ini pula terbahagi kepada dua. Pertamanya urusan atau perkara yang hanya Allah Taala sahaja yang mengetahuinya seperti bilakah waktu akan berlakunya kiamat, keluarnya Dajjal, timbulnya matahari di sebelah barat dan lain-lain yang seumpamanya. Keduanya pula yang diketahui oleh orang-orang yang Allah berikan ilmu pengetahuan kepadanya seperti menakwilkan Istawa sebagai al-Istilak dan alQahru berdasarkan kepada Bahasa Arab itu sendiri dan maknanya yang layak bagi Allah. Terdapat hikmah Allah Taala menjadikan sebahagian ayat muhkamat dan

sebahagian yang lainnya mutasyabihat. Kedua kategori tersebut merupakan satu cubaan dan dugaan terhadap hamba-hambaNya agar bagi golongan yang membawanya kepada makna yang sesuai, bertepatan dengan syarak akan memperolehi ganjaran yang besar. Bagi golongan yang juga membaca al-Quran dan meneliti al-Sunnah tetapi mereka tidak diberikan oleh Allah hidayah, mereka tetap akan sesat berdasarkan ayat-ayat mutasyabihat ini. Ini merujuk kepada firman Allah Taala yang bermaksud: ((Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakiNya dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya)) Surah al-Muddassir: 31. Dalam satu firman Allah yang lain bermaksud:

11

Ithaf al-Sadah al-Muttaqin Bi Syarhi Ihya Ulum al-Din, al-Zabidi, 2 / 107.

9

((Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu (pula) banyak orang yang diberiNya petunjuk)) Surah al-Baqarah: 26. Oleh yang demikian, al-Quran yang merupakan mukjizat yang agung akan dapat memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah, jika tidak mereka akan sesat sekalipun mereka merupakan seorang hafiz al-Quran. Berapa banyak golongan manusia yang sesat setelah melihat dan merasai sendiri mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Rasul-rasul, dan berapa banyak pula yang mendapat hidayah dengannya. Hidayah yang sebenarnya yang diberikan ke dalam hati seseorang hanyalah dari Allah Taala sahaja. Kesimpulannya di sini, nusus mutasyabihat iaitu ayat-ayat mutasyabihat serta hadis-hadis mutasyabihat yang akan dibincangkan disebutkan juga sebagai ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat. Sebarang pentakwilan mestilah atas makna yang layak bagi Allah. ALIRAN-ALIRAN DALAM AYAT-AYAT DAN HADIS-HADIS SIFAT Metod takwil ini boleh dibahagikan kepada dua aliran yang besar iaitu aliran salaf12 dan aliran khalaf13. Aliran salaf merupakan satu aliran di mana majoriti mereka tidak menakwilkannya, ini disebut sebagai al-Tafwid atau takwil al-ijmali. Aliran khalaf pula merupakan satu aliran yang cenderung kepada metod takwil dengan memberikan makna yang tertentu yang sesuai dengan Bahasa Arab itu sendiri di samping sesuai bagi Allah Taala, dikenali sebagai takwil al-tafsili. Aliran khalaf inilah yang menimbulkan rasa benci kepada golongan musyabbihah yang beriktikad menyamakan Allah dengan makhlukNya. Ini kerana iktikad sebenar mereka terbongkar satu persatu dengan pentakwilan yang berasaskan dalil aqli dan naqli. Oleh itulah Ahli Sunnah terutama ulama khalaf yang menggunakan metod ini di cemuh serta digelar sebagai mua’ttilah oleh golongan musyabbihah tersebut. Cemuhan dan
12

Salaf beerti golongan yang hidup selepas Nabi Muhammad meliputi para sahabat, tabi’in dan tabi’ altabi’in, dalam erti kata lain mereka yang hidup pada 3 kurun yang pertama. 13 Khalaf pula beerti mereka yang hidup selepas zaman salaf.

10

gelaran yang diberikan oleh mereka secara khususnya terhadap ulama khalaf, umumnya juga merupakan celaan kepada salafus soleh yang menggunakan metod ini seperti yang akan dihuraikan. 1: ALIRAN SALAF: Takwil Ijmali ( al-Tafwid ) Metod ini diguna pakai oleh majoriti salaf. Bukannya kesemua salaf menolak pentakwilan secara mutlak seperti mana yang cuba dikelirukan oleh segolongan orang untuk memasukkan akidah tasybih14 yang keji ke dalam akidah umat islam. Golongan tersebut menggelarkan ulama khalaf Ahli Sunnah serta sesiapa yang menuruti jejak langkah mereka sebagai golongan Jahmiyyah15 atau Muktazilah16 di sebabkan menakwilkan sebahagian ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat dengan dakwaan, salaf tidak menakwilkan langsung. Apakah sebenarnya takwil ijmali ini? Takwil ijmali ialah dengan cara beriman dengan nusus mutasyabihat dalam keadaan beriman bagi nusus tersebut ada makna yang yaliqu billah (sesuai / layak) dengan Allah yang penuh kesempurnaan, kemuliaan dan kebesaran, jauh dari sifat keji dan kekurangan, tanpa menentukan secara pasti dan tepat maknanya serta tanpa takyif17, yang tersurat bukanlah maksud yang sebenarnya. Mereka yang menggunakan metod ini apabila membaca nusus mutasyabihat mengatakan :“Lalukanlah ia (baca dan beriman) seperti mana ia datang (tersurat)
14

Akidah tasybih ialah akidah yang menyamakan Allah Taala dengan makhlukNya sendiri seperti berjisim, bertempat, berubah, naik, turun dan sebagainya, wal i’yazubillah. 15 Mereka ialah pengikut Jahmun Bin Safwan. Golongan ini menafikan sifat-sifat yang azali bagi Allah seperti Muktazilah. Antara anutan Jahmun ini ialah beriktikad neraka dan syurga akan binasa setelah dimasuki oleh penghuninya. Iktikad sebegini adalah kafir. Rujuk al-Milal Wa al-Nihal oleh al-Syahrustani dan al-Farqu Baina al-Firaq oleh Abdul Qahir al-Baghdadi. 16 Mereka ialah golongan yang beriktikad bahawa hamba yang menciptakan segala perbuatan ikhtiarnya iaitu menciptakannya dari tiada kepada ada. Mereka mendustakan firman Allah yang bermaksud ((Katakanlah Allah jualah pencipta setiap sesuatu)) al-Ro’du: 16. Ulama juga menamakan mereka sebagai al-Qadariyyah berdasarkan sabda Nabi “Al-Qadariyyah majusi umat ini, jika mereka sakit, jangan melawat mereka, jika mereka mati, jangan menziarahi mereka”, riwayat Abu Daud. Ahli Sunnah berijmak mengkafirkan mereka ini seperti yang dinukilkan oleh al-Hafiz Murtadha al-Zabidi dalam Ithaf al-Sadah al-Muttaqin Bi Syarhi Ihyak Ulum al-Din, 2 / 135, dan Abdul Qahir al-Baghdadi dalam Usul al-Din, ms: 337, 341-343, dan Tafsir al-Asma Wa al-Sifat, ms:191. Antara pemimpin mereka ialah Wasil Bin A’tok (131h), al-Jubbai (303h) dan Qadi Abdul Jabbar (415h). Qaul yang menyebutkan bahawa golongan ini tidak kafir adalah qaul marjuh, dhaif yang bukannya datang dari ulama muhaqqiqin Ahli Sunnah. 17 Tanpa Takyif beerti menafikan makna yang tidak sesuai lagi batil yang difahami secara zahir (tersurat) melalui mutasyabih.

11

tanpa kaif”. Oleh itu tidak benar sama sekali golongan yang mendakwa ulama salaf mengatakan:“Lalukanlah (baca dan beriman) ayat-ayat sifat ala zohiriha18”. Kalimat a’la zohiriha (mengikut zahirnya) tidak pernah disebut langsung oleh salaf. Ini di sebabkan mengambil secara zahir iaitu yang tersurat sebagai maksud yang sebenar akan membawa kepada pertentangan dan berlawanan, sedangkan al-Quran yang merupakan Kalam Allah, suci dari bersifat demikian. Oleh itu ianya saling bertautan dan menguatkan antara satu sama yang lain. Berdasarkan demikianlah, ulama Ahli Sunnah membawakan nusus mutasyabihat ini kepada nusus muhkamat agar dapat dikompromikan, seterusnya membawa makna yang sesuai, mulia dan terpuji bagi Allah. Inilah yang disebutkan oleh mereka tanpa kaif. Bukannya memberikan makna yang keji seperti yang diiktikadkan oleh musyabbihah seperti Allah bertubuh badan yang memang diijmakkan bahawa ianya baharu. Untuk kita melihat bagaimanakah percanggahan yang akan berlaku sekiranya mengambil nusus mutasyabihat secara tersurat dengan menganggap ianya maksud yang sebenar dan merupakan satu hakikat bagi Allah tanpa menakwilkannya dengan cara dikembalikan kepada yang nusus muhkamat, contohnya ialah seperti mana firman Allah Taala yang bermaksud: ((Dan Dialah (Allah) qahirun (Yang Maha Berkuasa) fauqa (atas) sekelian hamba-hambaNya)) Surah al-An’am: 18. Dalam ayat yang lain Allah berfirman yang bermaksud: “((Al-Rahman (Allah) di atas Arasy istawa ))Surah Toha: 5. Ayat yang lain pula Allah berfirman yang bermaksud: ((KepadaNyalah naik perkataan-perkataan yang baik)) Surah Fathir: 10.

18

A’la zohiriha bermaksud menganggap yang tersurat adalah maksud sebenar iaitu hakikat bagi Allah.

12

Secara tersurat ayat-ayat di atas menunjukkan bahawa Allah berada di atas iaitu berada di bahagian atas. Golongan musyabbihah yang menolak takwil mengatakan Allah di atas secara hakikat, bukannya kiasan, menggunakan metod takwil merupakan dolak dalih untuk tidak beriman dengan ayat-ayat tersebut. Lalu kita katakan kepada golongan ini, bagaimanakah pula dengan firman Allah yang bermaksud : ((Dan dialah (Allah) bersama kamu dimana sahaja kamu berada)) Surah al-Hadid: 4. Bukankah zahir ayat ini membawa maksud, Allah bersama-sama semua manusia di muka bumi di mana sahaja? Bagaimanakah boleh dikompromikan ayat yang menyebutkan Allah berada di atas dan berada dimana sahaja dalam satu masa?? Adakah keduanya hakikat atau salah satu sahaja hakikat dan satu lagi merupakan kata kiasan?? Bukankah kedua ayat tersebut berada dalam kategori ayat mutasyabihat? Adakah mereka akan berdalih dengan menakwilkan ayat ini dan ayat-ayat lain seumpamanya yang menunjukkan seolah-olah Allah berada bersama manusia atau di muka bumi, tetapi menolak pentakwilan bagi ayat yang menyebutkan Allah berada di atas langit, Kursi atau Arasy??? Apakah sandaran atau dalil yang mereka gunakan untuk membolehkan mereka mengharamkan takwil secara mutlak, tetapi dalam masa yang sama menghalalkan pula? Tidak lain dan tidak bukan, mereka hanya berdalilkan kepada pemikiran yang singkat dan hawa nafsu semata-mata, menghalalkan dan mengharamkan mengikut budi bicara sendiri. Perlu diketahui, sesiapa yang beriktikad secara zahir atau tersurat melalui nusus mutasyabihat berdasarkan makna ianya satu hakikat bagi Allah, kafir hukumnya kerana menisbahkan bagi Allah Taala berjisim, memerlukan tempat, menjelma, bersatu yang merupakan persamaan Allah Taala dengan makhlukNya sendiri. Justeru itulah ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah yang diberikan taufiq dan hidayah oleh Allah membawakan kesemua nusus mutasyabihat kepada yang muhkamat antaranya ayat-ayat: ((Tiadalah sesuatupun menyerupai Dia (Allah) )) Surah alSyura: 11, dan 13

(( Tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia)) Surah al-Ikhlas: 4. Bagi golongan yang mengatakan sudut atau arah atas layak, sesuai dan terpuji bagi Allah dan sudut bawah pula merupakan kekurangan serta kehinaan bagi Allah, oleh itu perlu menakwilkan ayat-ayat serta hadis-hadis sifat yang zahirnya menunjukkan Allah berada di bawah kerana ianya hina dan tidak boleh sama sekali menakwilkan nas yang menunjukkan Allah berada di atas kerana ia mulia. Jawapan Ahli Sunnah bagi golongan ini yang pertamanya ialah: Allah tidak menjadi mulia dengan makhluk ciptaanNya sendiri. Allah merupakan Tuhan semesta alam yang berhak untuk disembah mempunyai segala sifat kemuliaan, kebesaran dan kesempurnaan dan tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhlukNya untuk menjadi mulia. Manusia sebagai makhluk, mungkin menjadi mulia dengan sesuatu yang merupakan makhluk juga. Sebagai contoh, seseorang yang diberikan jawatan akan menjadi mulia dengan jawatan yang disandangnya, atau menjadi mulia apabila dianugerahkan sesuatu pangkat kebesaran, menjadi mulia dengan kekayaan yang dimilikinya, menjadi mulia dengan ilmu dan amalannya dan pelbagai lagi, sedangkan Allah tidak sama sekali demikian. Begitu juga, arah atas dan bawah, Kursi dan Arasy serta lain-lainnya adalah makhluk ciptaan Allah. Golongan yang mengatakan Allah menjadi mulia dengan arah atas, oleh itu perlu sifatkanNya sebagai berada di atas menjadikan Allah berhajat atau perlu kepada semua makhluk tersebut untuk menjadi mulia. Sifat berhajat atau memerlukan sesuatu menunjukkan sifat kekurangan. Sifat kekurangan pula adalah mustahil bagi Allah kerana ianya tercela. Justeru itu wajib bagiNya bersifat kesempurnaan. Keduanya: arah atau sudut atas merupakan tempat malaikat-malaikat, begitu juga tempat peredaran bintang-bintang, bulan dan lain-lain. Malaikat pula yang berada di bahagian atas bukanlah lebih afdal dari para Anbiyak yang berada di muka bumi di 14

bawah. Ini kerana Anbiyak afdal dari malaikat seperti yang disebutkan oleh ulama kerana Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam Alaihissalam. Ketiga: tidak semestinya arah atas adalah mulia seperti yang mereka sangkakan. Contohnya, seseorang pemerintah atau raja yang berada di bawah dan pengawal berada di atas mengawal keselamatan, orang yang berada ditingkat atas sesebuah bangunan dari orang yang berada di tingkat bawah. Adakah semata-mata berada arah atas ianya mulia dan berada di bawah adalah hina? Sudah tentu tidak. Oleh itu kiasan atau perbandingan golongan ini adalah tidak tepat sama sekali. Kita mungkin tertanya-tanya, apakah rahsia sebenarnya golongan tersebut yang begitu menentang keras metod takwil, lalu melabelkan kepada ulama khalaf yang menerima pakai metod ini sebagai sesat? Kita dapat mengetahui rahsia golongan tersebut melalui apa yang disebutkan oleh mufassir terkenal, Imam al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat yang bermaksud : ((Kemudian (Allah) istawa atas Arasy)) Surah al-Baqarah: 29. dengan katanya, “Telah berkata sebahagian mereka: kami bacakannya dan menafsirkannya mengikut apa yang terkandung dari segi zahir bahasa, inilah merupakan golongan almusyabbihah” 19. Imam al-Subki yang terkenal dalam Mazhab al-Syafii juga tidak terkecuali membongkarkan rahsia golongan tersebut di samping menyuarakan bahayanya mengambil secara zahir dengan kata beliau: “Musibah yang paling besar ialah mengambil secara zahir dan berpegang bahawa itulah maksud sebenar dan ianya bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Itulah pandangan al-mujassimah penyembah berhala”20.

19 20

Rujuk tafsir beliau, al-Jami’ Li Ahkami al-Quran, surah al-Baqarah: 29. Tabaqat al-Syafiiyyah al-Kubra, al-Subki, 5 / 192.

15

Renungkanlah sedalam-dalamnya dua pandangan ulama Ahli Sunnah ini yang amat mencela golongan yang mengambil secara zahir atau tersurat yang seterusnya pula mengharamkan takwil sebagai golongan musyabbihah dan mujassimah. Kedua golongan itu dihukumkan sebagai kafir secara ijmak oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dua pandangan ulama yang dimuatkan di atas merupakan sebahagian kecil sahaja dari pandangan ulama Ahli Sunnah yang mencela golongan sedemikian seterusnya mengkafirkan mereka. Imam Abdul Qahir al-Baghdadi yang merupakan ulama agung dalam Mazhab alAya’iroh pula berkata dalam kitabnya Usuluddin21: “Golongan al-musyabbihah adalah mujassimah22 dan almujassimah adalah kafir”.

2: ALIRAN KHALAF: Takwil Tafsili Metod ini dipegang oleh majoriti ulama khalaf memandangkan bahayanya beriktikad secara zahir oleh golongan awam yang tidak mengerti makna sebenarnya seperti yang dipegangi dan dikehendaki oleh ulama salaf. Oleh sebab dibimbangi kefahaman yang salah terhadap nusus mutasyabihat oleh orang awam, kita dapat melihat perlunya pentakwilan dilakukan oleh ulama khalaf seperti mana yang disuarakan oleh Imam al-Ghazali: “Demi sesungguhnya telah terpaksa bagi Ahli Sunnah menafsirkan al-istiwak sebagai al-istilak dan al-Qahru”23. Ulama khalaf menakwilkan nusus mutasyabihat secara detail dengan menentukan makna-makna yang sesuai berdasarkan Bahasa Arab itu sendiri yang diturunkan oleh
21

Lihat nukilan ini dalam Tafnid Maza’im al-Mudda’i Fi Ma Nasabahu Ila al-Syaikh Abdullah alHarari, ms: 19. 22 Iaitu golongan yang beriktikad Allah bertubuh badan besar duduk di atas Arasy seperti seorang sultan di atas singgah sananya. Menyamakan Tuhan dengan makhlukNya.Ini adalah iktikad yahudi. 23 Ihyak Ulum al-Din, al-Ghazali, 1 / 107.

16

Allah, bukannya berdasarkan yang tersurat semata-mata. Aliran ini mengambil pendekatan seperti aliran salaf, iaitu kedua aliran ini sepakat tidak beriktikad makna yang tidak layak bagi Allah dan tidak mengambil secara tersurat kerana ianya tasybih Allah dengan makhluknya. Mari kita renungkan sejenak mutiara kata yang disebutkan oleh Imam al-Qusyairi dalam Tazkirah al-Syarqiyyah mengenai takwil ini bagi menolak hujah golongan yang mengingkari takwil. Hujah bagi golongan yang menolak takwil bersandarkan kepada satu firman Allah yang bermaksud: ((Dan tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah)) Surah al-Imran: 7. Kata Imam al-Qusyairi: “Dimaksudkan di situ adalah (bilakah) waktu berlakunya kiamat. Sesungguhnya orang-orang musyrikin bertanya Nabi bilakah berlakunya kiamat.(Oleh itu) ayat mutasyabih merujuk kepada ilmu ghaib (kiamat), tidaklah mengetahui kesudahan sesuatu perkara kecuali Allah Azzawa Jalla” 24. Beliau menambah lagi: “Bagaimanakah boleh diterima bagi orang yang mengatakan berkenaan kitab Allah yang tiada ruang bagi makhluk mengetahuinya dan tidak tahu pentakwilan kecuali Allah sahaja? Bukankah demikian merupakan sebesar-besar celaan kepada tugas kenabian? Iaitu Nabi Sallallah Alaihi Wa Sallam tidak mengetahui takwil yang berkaitan sifat-sifat Allah Taala! Lalu menyeru makhluk kepada pengetahuan yang tidak diketahuipun (oleh baginda sendiri).

24

Dinukilkan oleh al-Hafiz Murtadha al-Zabidi dalam kitabnya Ithaf al-Sadah al-Muttaqin, 2 / 110.

17

Bukankah

Allah

berfirman

dalam

al-Quran

((Dengan Bahasa Arab yang nyata jelas)),Surah alSyu’aro: 195. Oleh itu mengikut pandangan mereka25 wajib mereka26 berkata dusta27 disebabkan ((Dengan Bahasa Arab yang nyata jelas)) sedangkan tidak dimaklumi di sisi mereka28. Jadi dimanakah keterangan29? Sekiranya dengan Bahasa Arab, bagaimanakah menyeru kepada apa yang tidak diketahui oleh orang Arab sendiri sedangkan ianya berbahasa Arab. Oleh itu, kenyataan tersebut tidaklah melainkan pengakhirannya mendustakan Allah Taala”30. Dalam penegasan beliau yang lain, beliau dengan tegas sekali mengatakan: “Barang sesiapa tidak menerima takwil, berlaku demikian kerana kurang kefahamannya dalam Bahasa Arab. Barang sesiapa yang ilmunya luas dalam mudahlah baginya mencapai hakikat”31. Seterusnya beliau menyambung: “Sesungguhnya beriman dengan sesuatu yang tidak diketahui, asalnya32 tidak memberikan hasil, menisbahkan Nabi sebagai menyeru kepada tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat yang tidak diketahui, merupakan satu perkara yang besar (celaan) yang tidak diterima oleh muslim. Sesungguhnya kejahilan dengan sifat-sifat (Allah) tatabahasa arab

25 26

Iaitu golongan yang menolak takwil. Orang yang di dakwah, orang kafir musyrikin. 27 Iaitu al-Quran. 28 Kerana mereka berbangsa Arab tetapi tidak tahu makna. 29 Iaitu dakwah kepada Allah tetapi tidak mengetahui sifat-sifat Allah sedangkan al-Quran dalam Bahasa Arab. 30 Ithaf al-Sadah al-Muttaqin, al-Zabidi, 2 / 110. 31 Ithaf al-Sadah al-Muttaqin, al-Zabidi, 2 / 110. 32 Iaitu iman yang merupakan tunjang dalam akidah.

18

membawa kepada kejahilan dengan al-mausuf (iaitu Allah)” 33. Jika kita teliti, amat berharga sekali apa yang diutarakan oleh Imam al-Qusyairi mengenai perlunya menggunakan metod takwil berdasarkan kaedah yang telah ditetapkan. Bagi golongan yang masih menolak takwil, mereka berdalih dengan berkata; takwil dalam ayat-ayat yang lain seperti hukum halal dan haram boleh, tetapi dalam ayatayat sifat atau hadis-hadis sifat tidak boleh sama sekali kerana ia berkaitan ketuhanan. Bagi golongan seperti ini, elok kita sama-sama merenung kepada kata-kata Imam al-Qusyairi, seorang tokoh besar ilmu usul dan tasauwwuf di mana beliau berkata: “Keputusan tersebut membawa kepada sesuatu yang berkaitan dengan selain Allah dan sifatNya wajib diketahui, apa yang berkaitan dengan pencipta dan sifatNya pula wajib dibiarkan. Keputusan sebegini tidak diredai oleh orang islam. Rahsia sebenarnya mereka ini menegah dari takwil kerana mereka beriktikad hakikat tasybih, melainkan mereka berselindung dengan berkata : bagiNya (Allah) aid (tangan) bukan seperti tangan-tangan, ada qadam (kaki) bukan seperti kaki-kaki, istiwak dengan zat tidak seperti yang dimengerti di antara kita” 34. Mari kita lihat pula apa yang disebutkan oleh Imam Ibn al-Jauzi seorang tokoh besar dalam ilmu hadis serta tokoh dalam Mazhab Hanbali. Beliau berkata dalam kitabnya al-Majalis35: “Bagaimana mungkin mengatakan bahawa salaf tidak menggunakan takwil, sesungguhnya terdapat hadis sahih dari sayyid al-kaunain Sallallahu Alaihi Wa Sallam bahawa Ibn Abbas menghulurkan kepada baginda air
33 34

Ibid, 2 / 110. Ithaf al-sadah al-Muttaqin, al-Zabidi, 2 / 110 35 Al-Majalis, Ibn al-Jauzi, ms: 13

19

untuk berwuduk lalu baginda bersabda: “Siapakah yang lakukan ini?” Lalu Ibn Abbas berkata: “Aku wahai Rasul Allah”. Lantas baginda bersabda: “Ya Allah,faqihkanlah dia dalam agama dan berikanlah (dia) pengetahuan akan takwil”. Ibn al-Jauzi juga menegaskan bahawa sekiranya takwil ditegah, adakah Nabi Muhammad mendoakan bagi Ibn Abbas sesuatu yang terlarang? Sudah tentu tidak, kerana doa tersebut menjuruskan agar Ibn Abbas menjadi seorang yang alim dalam agama dan pandai menakwil ayat-ayat- al-Quran. Jika dikatakan doa nabi tidak mustajab, tidak juga diterima kerana doa nabi amat mustajab36. Oleh sebab itulah Ibn Abbas digelar sebagai Turjuman al-Quran (Penterjemah alQuran) dan Hibr al-Ummah (Tinta umat islam). Berdasarkan hadis tersebut, penolakan mereka terhadap pentakwilan tidak dapat diterima. Apatah lagi, terdapat banyak lagi dalil-dalil lain yang menjurus kepada perlunya menggunakan metod takwil. Imam al-Suyuti37 dan Ibn al-Jauzi38 meriwayatkan dari Ibn Abbas berkenaan firman Allah yang bermaksud: ((Dan tidaklah mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang rasikh (yang pandai) dalam keilmuan)) AliImran: 7, Ibn Abbas berkata mengenai dirinya: “Aku adalah dari kalangan yang mengetahui takwilnya”. Di sini, kita perlu bimbang mengenai dakwaan ataupun tohmahan golongan yang menolak takwil kerana mereka beriktikad menyekutukan Allah dengan makhluknya tetapi bersembunyi di sebalik topeng aliran salaf. Sedangkan aliran salaf seperti yang dihuraikan tidak beriktikad seperti mereka. Golongan tersebut merosakkan nama baik
36 37

Ibid, ms: 13. Al-Durru al-Mansur Bi al-Tafsir al-Maksur, Al-Suyuti, 2 /152. 38 Zad al-Masir, Ibn al-Jauzi, 1 / 345.

20

salafus soleh dan secara tidak langsung mencemarkan kemurniaan ajaran Islam itu sendiri. Berkenaan bahaya inilah, Imam al-Qusyairi39 menegaskan : “Mereka40 ini, di mana ruh-ruh kami berada dalam kekuasaanNya, lebih memberi mudarat terhadap islam dari golongan Yahudi dan Nasara serta Majusi juga penyembah berhala. Ini kerana kesesatan orang-orang kafir jelas kelihatan, boleh di jauhkan oleh orang-orang islam, sedangkan mereka ini datang kepada orang yang beragama dan orang biasa melalui cara menipu golongan yang lemah” 41. Justeru itu, bukalah minda dan hati kita, agar kita dapat ketahui rahsia sebenarnya golongan tersebut seperti yang didedahkan oleh Imam al-Qusyairi Rahimahullah Taala. PENTAKWILAN ULAMA SALAF Seperti yang telah diterangkan bahawa bukanlah kesemua salaf meninggalkan metod takwil, hanya majoriti mereka sahaja. Oleh itu akan dimuatkan di sini sebahagian pentakwilan yang dilakukan oleh mereka. Secara tidak langsung ianya meyakinkan kita bahawa dakwaan sebelum ini bahawa salafus soleh tidak menakwilkan langsung adalah dakwaan yang tidak berasas sama sekali dan lebih tepat, ianya merupakan satu penipuan secara terang-terangan yang di sebaliknya mempunyai agenda tersendiri. Demikian juga cercaan serta gelaran sesat atau bukan tergolong dalam Ahli Sunnah Wal Jamaah telah dilemparkan kepada salafus soleh ini secara tidak langsung. 1: Ibn Abbas Radiyallahu Anhuma.
39 40

Lihat Ithaf al-Sadah al-Muttaqin, al-Zabidi, 2 / 108-109. Golongan yang menolak takwil. 41 Iaitu kurang mantap ilmu agama.

21

Beliau merupakan salah seorang sahabat yang agung, antara pemuka di kalangan sahabat yang paling banyak memberikan fatwa. Di mana telah diceritakan sebelum ini bahawa Nabi telah mendoakan bagi beliau kefahaman dalam agama dan pentakwilan. Dalam satu firman Allah yang bermaksud: ((Pada hari yang dibukakan / ditunjukkan Saq )), Surah alQalam: 42, Ibn Abbas menakwilkan kalimah Saq sebagai: “Mengenai kesusahan ( huru hara) perkara itu (iaitu pada hari kiamat)”42. Al-hafiz Ibn Hajar seterusnya membuat komentar berkenaan riwayat di atas bahawa Imam al-Baihaqi mengemukakan dua sanad mengenai riwayat tersebut dan keduanya adalah hasan43. Di sini kita dapati, Ibn Abbas Radiyallahu Anhuma tidak mengambil secara zahir, kerana ianya merupakan tasybih. Jika diambil secara zahirnya, kalimah saq seperti yang diiktikad oleh golongan al-musyabbihah ialah betis kaki. Mereka sanggup menisbahkan kepada Allah Taala betis yang ada pada manusia dan haiwan, wal i’yazubillah. Golongan ini seolah-olah lebih mengetahui dari Ibn Abbas dalam mentafsirkan al-Quran dengan cara mengambil secara zahir. Jika mereka berdalih dengan mengatakan saq tersebut atas makna atau maksud yang lain, maka itu bukanlah secara zahir, tetapi telah menjurus kepada takwil yang diharamkan oleh mereka. Dalam firman Allah yang lain yang bermaksud: (( Dan langit Kami binakannya dengan Aid )), Al-Zariyat: 47. Ibn Abbas menakwilkan aid sebagai kekuatan. Tafsiran sedemikian diriwayatkan oleh Imam al-Tabari dalam kitab tafsirnya bukan dari Ibn Abbas Radiyallahu Anhu sahaja, bahkan dari tokoh salafus soleh lain seperti Mujahid, Qatadah dan selain mereka dari kalangan salafus soleh44. Kesemua tokoh salaf ini tidakpun menafsirkan atau
42 43

Diriwayatkan oleh Ibn Hajar dalam Fath al-Bari Bi Syarhi Sahih al-Bukhari, 13 / 428. Menunjukkan riwayat tersebut bukan dhaif.Hasan merupakan martabat kedua selepas Sahih. 44 Lihat Tafsir al-Tabari, Jami’ al-Bayan An Takwili Ayi al-Quran, 27 / 7-8.

22

menakwilkan bahawa Allah membina dengan tangan sepertimana yang diiktikadkan oleh musyabbihah yang mengambil ayat tersebut secara zahir. Kita sendiri dapat melihat dengan lebih dekat pentakwilan atau pentafsiran sebegini jika merujuk kepada tafsir-tafsir yang muktabar terutamanya Tafsir al-Tobari.

2: Imam al-Bukhari Rahimahullah Imam al-Bukhari merupakan salah seorang ulama hadis yang masyhur, penyusun hadis yang terkenal sebagai Sahih al-Bukhari. Beliau menakwilkan firman Allah Taala dalam sahihnya iaitu ayat yang bermaksud: ((Setiap sesuatu menerima kemusnahan kecuali WajahNya)), Al-Qisas: 88. Beliau menakwilkan ayat tersebut iaitu kalimah wajah sebagai milikNya / kerajaanNya45. Dalam satu ayat lain, Allah Taala berfirman yang bermaksud: ((Tiadalah suatu binatang yang melata pun melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya)), Hud: 56. Imam al-Bukhari menakwilkan kalimah memegang (akhizun) dalam ayat tersebut dengan katanya: “Ialah mulkahu (dalam kerajaanNya) dan sultanahu (kekuasaanNya)”46. Takwilan beliau tepat berdasarkan usul bahawa mustahil bagi Allah memegang atau menyentuh seperti makhlukNya. Oleh itu ianya merupakan kata kiasan yang memang masyhur dalam Bahasa Arab bagi menunjukkan kekuasaan Allah Taala yang menguasai makhluk serta mentadbir mereka di muka bumi dengan mudah tanpa susah
45 46

Sahih al-Bukhari, tafsir Surah al-Qisas, Kitab al-Tafsir, 8 / 364. Ibid, Kitab al-Tafsir.

23

payah dengan qudrat dan iradatNya. Bagi manusia, jika dikatakan seseorang dapat memegang ubun-ubun seseorang yang lain menunjukkan bahawa dia dapat memerintahnya serta menguasainya. 3: Sufyan al-Sauri Rahimahullah Sufyan al-Sauri merupakan salah seorang tabii’ yang terkenal menakwilkan firman Allah Taala yang bermaksud: ((Setiap sebagai: “Kecuali apa yang dicari keredaan Allah dari amalanamalan yang soleh” 47 . Pentakwilan beliau dibuat berdasarkan kepada satu ayat lain yang bermaksud: ((Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi tuhanmu dan lebih baik kesudahannya)),Surah Maryam: 76. Ayat di atas bermaksud Allah menerima amalan soleh tersebut. Amalan soleh adalah seperti solat, sedekah, menghubungkan silaturrahim dan sebagainya. Dalam ayat yang bermaksud: (( Dan Dia (Allah) bersama kamu)), Al-Hadid: 4, beliau menakwilkan kalimat bersama (ma’i) sebagai “ ilmuNya” 48. Ini berdasarkan kepada akidah Ahli Sunnah yang melarang mengatakan Allah di mana-mana. Ucapan tersebut lahirnya dari golongan Muktazilah. Ucapan bahawa Allah di mana-mana bermaksud Allah bertempat di mana sahaja tidak kira di tempat yang mulia seperti masjid, mahu pun di tempat yang keji dan hina seperti di tandas atau tempat
47 48

sesuatu

menerima

kemusnahan

kecuali

WajahNya)), Al-Qisas: 88,

Sahih al-Bukhari, tafsir Surah al-Qisas, Kitab al-Tafsir, 8 / 364. Lihat al-Asma Wa al-Sifat, al-Baihaqi, ms: 430.

24

maksiat. Sedangkan Ahli Sunnah mengatakan Allah wujud tanpa bertempat, azali abadi. Tempat pula adalah baharu dan akan fana binasa. Sesiapa yang mengatakan Allah di mana-mana sekalipun dengan maksud Allah mengetahui, hukumnya adalah haram. Bagi sesiapa yang beriktikad bahawa zat Allah sendiri berada di mana-mana, bersama-sama manusia hukumnya kafir kerana menyamakan Allah dengan makhlukNya. Oleh itu perhatian patut diberikan sekiranya membaca kitab tafsir yang mengatakan Allah di mana-mana sahaja, bersama setiap sesuatu di setiap waktu. Amat keji lagi tafsiran yang mengatakan ayat tersebut memang secara hakikat bermaksud demikian dan bukannya majaz (kiasan atau perbandingan). 4: Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullah. Imam Ahmad merupakan pengasas Mazhab Hanbali, juga merupakan tokoh hadis dengan kitabnya Musnad Imam Ahmad menakwilkan firman Allah yang bermaksud: (( Dan telah datanglah Tuhanmu )), Al-Fajr: 22, sebagai:“ Datang pahalanya”49. Penakwilan ini diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi di mana beliau mengatakan: “ Isnad (hadis ini ) tiada debu padanya (iaitu sahih)” 50. Dalam sejarah, Imam Ahmad merupakan tokoh yang ditimpa pelbagai fitnah. Disebutkan dalam karya-karya ulama di mana mereka mengatakan bahawa dua imam Ahli Sunnah yang ditimpa fitnah selepas zaman mereka iaitu Imam Ahmad dengan fitnah golongan musyabbihah dan Imam Ja’far al-Sodiq dengan fitnah Syiah. Kebanyakan musyabbihah sekarang mengaku mereka bermazhab Imam Ahmad iaitu Mazhab Hanbali, sedangkan beliau merupakan tokoh Ahli Sunnah yang sama sekali tidak menyamakan Allah dengan makhlukNya. Golongan musyabbihah yang mengaku bermazhab Hanbali menetapkan bagi Allah anggota-anggota badan, dalam erti kata lain berjisim. Sedangkan Imam Ahmad
49 50

Bermaksud dikemukakan pahala yang dikerjakan oleh seseorang hamba di akhirat nanti. Diriwayatkan oleh Ibn Kathir dalam al-Bidayah Wa al-Nihayah, 10 / 342 dan Ibn Kathir menukilkan pentashihan al-Baihaqi dalam kitab tersebut.

25

sendiri berkata seperti yang dinukilkan oleh al-Zarkasyi dalam kitabnya Tasynif alMasami’: “Barang sesiapa yang mengatakan Allah berjisim tidak seperti jisim-jisim kafir” 51. Kafirnya sesiapa yang mengatakan Allah berjisim tetapi tidak seperti jisim-jisim kerana dari sudut bahasa, jisim hanya mempunyai satu makna sahaja. Ia membawa erti gabungan dua jauhar ke atas, mempunyai sifat-sifatnya seperti pergerakan dan diam, bentuk dan sebagainya. Secara daruri akidah umat islam menetapkan bahawa Allah yang menciptakan kesemua tersebut kerana ianya secara hakikat berada pada diri kita sendiri dan makhluk lain, oleh itu ianya merupakan makhluk yang baharu. Sedangkan Allah Taala telah menafikan bahawa Dia tiada persamaan langsung dengan makhluk ciptaanNya sendiri. Justeru itu, kata-kata tersebut tidak dapat melepaskan diri seseorang itu dari hukum kafir. 5: Imam Malik Bin Anas Rahimahullah. Imam Malik terkenal sebagai Imam Dar al-Hijrah, pengasas Mazhab Maliki, penyusun kitab hadis al-Muwatta dan merupakan guru kepada Imam al-Syafie. Beliau menakwilkan hadis yang sering digunakan oleh golongan musyabbihah bagi menetapkan bahawa Allah berada di langit iaitu hadis yang bermaksud: (( Sedang turunlah Tuhan kami……))52, sebagai turunnya rahmat Allah. Hadis ini terkenal sebagai Hadis Nuzul yang menceritakan bahawa Allah mengkabulkan doa sesiapa yang berdoa ketika satu pertiga malam terakhir serta mengampunkan dosa sesiapa yang memohon keampunan pada ketika itu. Penakwilan di atas dinukilkan oleh Syaikh al-Zarqani dari Imam Malik ketika menghuraikan kitab

51 52

Tasynif al-Masami’, al-Zarkasyi, 4 / 648. Terkenal sebagai Hadis Nuzul. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim dan lain-lain.

26

Muwatta Imam Malik53, al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathu al-Bari54 dan Imam al-Nawawi dalam Syarah Muslim55. Al-hafiz Ibn Hajar pula ketika menghuraikan hadis ini menerangkan kepada kita bahawa: “Berdalilkan56 oleh golongan yang menetapkan jihah ( sudut bagi Allah ) bahawa ianya sudut atas (mengatakan Allah berada di atas iaitu di langit). Jumhur mengingkarinya kerana kata-kata demikian membawa kepada Allah perlukan ruang ( tempat), Maha Suci Allah dari bersifat demikian57. Huraian yang disebutkan oleh al-hafiz Ibn Hajar ini menunjukkan kepada kita bahawa jumhur Ahli Sunnah menyucikan Allah dari iktikad sesat bahawa Allah berada di atas langit. Beliau sendiri menyokong dengan katanya; Maha Suci Allah dari bersifat demikian. Hanya golongan musyabbihah sahaja yang beriktikad tuhan di atas langit, wal i’yazubillah. Ibn A’rabi al-Maliki mengambil pendekatan takwil dalam Hadis Nuzul ini di mana beliau berkata: “Diceritakan bahawa golongan mubtadi’ah, mereka menolak hadis ini, salaf pula melalukannya58 dan segolongan59menakwilkan takwil) aku mengambil” 60. Imam al-Nawawi61 pula ketika menghuraikan hadis ini memberi komentar dengan mengatakan ianya merupakan hadis sifat dan ada dua mazhab di sana62. Mazhab salaf dan
53 54

dan

dengannyalah

(metod

Lihat Syarah al-Muwatta, 2 / 35. Lihat Fathu al-Bari, 3 / 37. 55 Lihat Syarah Muslim, 6 / 36-37. 56 Iaitu dengan hadis nuzul. 57 Lihat Fathu al-Bari, 3 / 36-37. 58 Iaitu tafwid. 59 Iaitu khalaf. 60 Lihat Fathu al-Bari, 3 / 30 61 Lihat semua kata-kata Imam al-Nawawi ini dalam Syarah Muslim, 6 / 36- 37. 62 Iaitu mazhab salaf dan khalaf seperti yang diterangkan sebelum ini.

27

sebahagian al-mutakallimin beriman bahawa ianya benar mengikut makna yang sesuai dengan Allah, zahirnya yang diketahui oleh kita seperti turun naik, beranggota dan sebagainya bukanlah maksud sebenar. Mereka ini tidak menakwilkannya secara tafsili tetapi beriktikad kesucian Allah dari bersifat dengan sifat-sifat makhluk seperti berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, berpindah dari atas ke bawah dan sebagainya. Selepas Imam al-Nawawi menghuraikan aliran salaf berkenaan ayat-ayat serta hadis-hadis sifat, beliau menerangkan pula aliran ulama khalaf yang menggunakan metod takwil berkenaan Hadis Nuzul ini dengan katanya: “Mazhab kebanyakan al-mutakallimin dan segolongan dari salaf iaitu yang diriwayatkan dari Malik, al-Auza’i bahawa ianya ditakwilkan mengikut makna yang sesuai berdasarkan kedudukannya. Oleh itu hadis ini ditakwilkan oleh mereka dengan dua takwil, salah satunya: takwil Malik Bin Anas dan selain beliau bahawa maknanya turun rahmatNya, perintahNya dan malaikatNya”. Imam al-Nawawi seterusnya menceritakan lagi mengenai takwil yang ke dua: “Ianya isti’arah63 bermakna menerima doa-doa para pendoa64 dengan menerimanya dan mengasihaninya”. Di antara pentafsiran lain bagi hadis ini, Allah menurunkan malaikat lalu malaikat inilah yang menyeru bahawa sesiapa yang berdoa dan sebagainya Allah memperkenankan baginya. Hujah bagi pentafsiran ini ialah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasa’i dalam kitabnya Amal al-Yaum Wa al-Lailah: “Sesungguhnya Allah membiarkan sehingga berlalu sebahagian malam yang pertama, lalu menyuruh penyeru……………”65.
63 64

Kata pinjam seperti seseorang yang garang dikata: kamu singa, kerana singa garang. Iaitu yang berdoa selepas solat ditengah malam tersebut. 65 Amal al-Yaum Wa al-Lailah, al-Nasa’i, hadis yang bernombor 482.

28

Kita dapati hadis ini tidak menyebut kalimat nuzul (turun). Oleh yang demikian hadis ini menafsirkan Hadis Nuzul kerana sebaik-baik tafsiran menafsirkan yang maksur66 dengan yang maksur juga. Tafsiran beginilah yang disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Fath al-Bari67. Berdasarkan apa yang dikemukakan, bagaimanakah ada golongan yang sanggup mengatakan salaf tidak menakwilkan di samping melontarkan tohmahan bahawa sesiapa yang menakwilkan sebagai Jahmiyyah atau Muktazilah. Bahkan yang lebih dahsyat mengatakan perlu mengambil secara zahir dan itulah hakikat sebenarnya yang dikehendaki Allah. Alangkah kejinya mereka berdusta kepada golongan salafus soleh yang beriktikad Allah maha suci dari menyamai makhluknya seperti turun, bergerak, mempunyai tempat dan sebagainya yang dihukumkan sebagai kafir. Imam Malik Rahimahullah pernah di suatu ketika ditanya oleh seseorang berkenaan ayat: ((Al-Rahman (Allah) di atas Arasy istawa )), Toha: 5. Orang tersebut bertanyakan bagaimanakah kaif (cara) Allah istawa? Lalu Imam Malik berfikir sejenak sehingga peluh membasahi tubuhnya, kemudian beliau berkata: “Al-istiwak ghair majhul (di maklumi), kaif pula ghair ma’qul (tidak diterima akal), beriman dengannya adalah wajib dan menyoal mengenainya adalah bid’ah, tidaklah aku melihat kamu ini kecuali ahli bida’h”68. Mengenai riwayat yang dinasabkan kepada Imam Malik bahawa beliau berkata: “Al-istiwa maklum dan kaifiyyah majhulah (tidak diketahui)”, merupakan riwayat yang tidak benar kepada Imam Malik. Jika di teliti riwayat yang tidak benar kepada Imam Malik ini, ianya menetapkan bagi Allah kaif atau cara Allah Taala
66

Yang maksur ialah al-Quran ataupun hadis. Jadi tafsiran al-Quran dengan ayat al-Quran sendiri atau hadis, atau pun hadis dengan hadis yang lain atau dengan al-Quran lebih utama dan tepat. 67 Fath al-Bari, Ibn Hajar, 3 / 37. 68 Al-Asma Wa al-Sifat, al-Baihaqi, ms: 408.

29

istawa, cuma kita sahaja tidak mengetahui cara tersebut. Sedangkan dalam riwayat yang benar sabit dari Imam Malik menafikan terus kaif tersebut kerana Allah bukan berjisim seperti makhluknya yang mempunyai cara tersendiri seperti duduk, menetap dan sebagainya. Berkenaan ayat yang ke-lima Surah Toha juga, perhatian patut diberikan kerana sebahagian golongan yang hendak mengelirukan pemikiran golongan Ahli Sunnah mengatakan bahawa kami menggunakan kaedah dengan menetapkan bagi Allah Taala sifat-sifat yang Dia tetapkan bagi dirinya sendiri iaitu istawa di atas Arasy, oleh itu Allah bertempat di atas. Kaedah itu benar, tetapi mereka menetapkan Allah sifat istawa sebagai istawa sesuatu yang berjisim seperti manusia iaitu duduk, menetap, bersentuhan dan sebagainya yang tidak layak bagi Allah berdasarkan ayat mutasyabihat. Itulah kesilapan yang paling besar. Ahli Sunnah pula menetapkan sifat istawa bagi Allah yang bermaksud al-Qahru dan al-Istilak (menguasai). Ini kerana telah jelas bahawa Allah keadaanNya tidak bertempat berdasarkan ayat muhkamat dan beriman dengan ayat sifat yang mutasyabihat dengan makna yang layak bagi Allah yang tidak sama dengan makhluk ciptaanNya sendiri. Dalam Bahasa Arab kalimat istawa mempunyai pelbagai makna. Antara maknanya layak dan sesuai bagi makhluk seperti duduk dan menetap tetapi ianya tidak layak bagi Allah. Oleh itu ulama Ahli Sunnah ini menakwilkan istiwak sebagai al-Qahru dan al-Istilak kerana ianya layak bagi Allah. Pentakwilan ini disebutkan oleh ulama Ahli Sunnah seperti Taqiyyudin al-Subki69, al-Raghib al-Asbahani70dan Murtadha al-Zabidi71. 6: Mujahid Rahimahullah Mujahid merupakan anak murid kepada Ibn Abbas. Dalam firman Allah yang bermaksud:
69 70

Lihat al-Zabidi, Ithaf al-Sadah al-Muttaqin, 2 / 107. Al-Mufradat Fi Gharib al-Quran , al-Asfahani, ms: 251. 71 Ithaf al-Sadah al-Muttaqin, 2 / 106-112.

30

((Di mana sekalipun kamu berada maka (kamu) mengadap wajhullah)), Al-Baqarah: 115, beliau menakwilkan kalimat wajhu sebagai: “Kiblat Allah, dimana sekalipun kamu berada, di timur atau barat maka jangan mengadap kecuali kepadanya (kiblat)”72. Terdapat satu riwayat yang disandarkan kepada Mujahid berkenaan tafsir almaqam al-mahmud sebagai Allah Taala memperdudukkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Sallam bersamaNya di atas Arasy. Riwayat tersebut bukanlah hujah untuk menetapkan Allah bertempat seperti yang akan diterangkan. Begitu juga yang dikatakan ianya merupakan Hadis Nabi juga tidak benar. Jika dilihat kepada penafsiran ayat berkenaan maqam al-mahmud, ulama tafsir dalam karangan mereka sepakat mengatakan ianya adalah Syafaat Nabi bagi umatnya. Al-hafiz Ibn Jauzi menyanggah dakwaan golongan yang mendakwa ianya merupakan hadis dengan katanya: “Hadis ini makzub (dusta) tidak sah dari Rosulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam”73. Penolakan riwayat tersebut juga kerana ianya bersalahan dengan usul untuk menisbahkan sifat bagi Allah Taala. Kaedah usul ada mengatakan bahawa sifat bagi Allah tidak sabit untuk dinisbahkan kepada Allah dengan perkataan sahabat apatah lagi tabi’in. Sifat bagi Allah hanya sabit untuk dinisbahkan kepada Allah hanya dengan alQuran dan hadis yang marfu’ lagi sahih. Inilah yang dikatakan sebagai Asmaullah Tauqifiyyah. Al-hafiz al-Khatib al-Bahgdadi yang merupakan tokoh besar dalam ilmu usul, dalam kitabnya al-Faqih Wa al-Mutafaqqih74 menyebutkan :
72 73

Lihat al-Asma Wa al-Sifat oleh al-Baihaqi, ms: 309. Dafu’ Syubah al-Tasybih, Ibn al-Jauzi, Hadis 39. 74 Al-Faqih Wa al-Mutafaqqih, al-Khatib al-Bahgdadi, ms: 132.

31

“Yang keduanya: Tidak sabit sifat bagi Allah dengan perkataan sahabat atau tabi’in kecuali dengan yang sahih dari hadis-hadis nabawi yang marfu’75 yang disepakati kesahihan riwayatnya. Maka tidak boleh berhujah dengan hadis yang dhaif begitu juga yang berselisihan dalam menentukan kesahihan riwayatnya. Sehinggakan sekiranya ada sanad-sanad yang berselisihan padanya dan ada hadis lain menguatkannya, tidak boleh juga diterima”. Kata beliau lagi: “Sekiranya diriwayatkan oleh orang yang siqah lagi dipercayai satu khabar (hadis) yang bersambung sanad, ianya ditolak dengan beberapa perkara, salah satunya: (sekiranya) ia berlawanan dengan apa yang diterima akal, maka diketahui kebatilannya. Ini kerana syarak datang dengan perkara-perkara yang harus (lojik) pada akal, ada pun yang berlawanan dengan akal tidak boleh. Keduanya: (sekiranya khabar tersebut) berlawanan dengan nas Kitab atau al-Sunnah yang mutawatir, maka diketahui ianya tiada asal atau pun ianya mansukh. Ketiganya: (sekiranya ia) berlawanan dengan ijmak maka menjadi dalil ianya mansukh atau tidak ada asal. Ini kerana tidak boleh ianya sahih tanpa dimansukhkan dan ummah berijmak berlainan darinya”. Seorang ulama usul lain iaitu Abu Sulaiman al-Khattabi pula berkata: “Tidak sabit sifat bagi Allah kecuali dengan al-Kitab atau khabar (hadis) yang memang terbukti kesahihannya yang

75

Hadis marfu’ ialah hadis yang dinisbahkan bahawa ianya dari Nabi, nisbah kepada sahabat dikatakan hadis mauquf dan bagi tabii’ dinamakan maqtu’.

32

bersandarkan kepada asal dari al-Kitab atau dari Sunnah yang memang pasti kesahihannya. Bagi yang lain dari itu maka wajib al-tawaqquf76 dari menyebutkan demikian dan ditakwilkan mengikut yang sesuai, layak dengan makna-makna usul yang disepakati keatasnya dari kata-kata ahli ilmu yang menafikan tasybih”77. Apa yang di utarakan oleh kedua ulama usul ini menunjukkan bahawa sifat bagi Allah adalah tauqifi. Ia bermaksud tidak boleh secara sembarangan menyifatkan sesuatu sifat bagi Allah sekiranya tiada nas yang sabit lagi jelas melalui al-Quran mahupun alSunnah yang sahih. Sekiranya tidak menerima pakai syarat ini, tidak mustahil seseorang boleh menjadi kafir apabila menyifatkan sifat yang tidak layak bagi Allah seperti berjisim, bertempat dan lain-lain. Sifat bagi Allah Taala sama sekali tidak boleh diambil dari perkataan sahabat apatah lagi al-tabi’in. Begitu juga hadis yang tidak sahih, sekalipun dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain untuk menaikkan martabatnya juga tidak di kira. Sekiranya ada ijmak mengenai sesuatu dan ianya berlawanan dengan apa yang disangkakan nas, maka diketahui nas tadi tiada asal atau pun ianya mansukh78. Ini di sebabkan ijmak adalah sumber hukum yang ketiga selepas al-Quran dan al-Sunnah dan umat islam tidak akan berijmak dalam perkara yang batil lagi sesat. PENTAKWILAN ULAMA KHALAF Sebagaimana yang dimaklumi, kebanyakan ulama khalaf di kalangan Ahli Sunnah menakwilkan ayat-ayat serta hadis-hadis sifat. Oleh itu, disini dimuatkan sebahagian besar pentakwilan yang mereka lakukan. Kita sendiri boleh dapati pentakwilan ini sekiranya merujuk kepada kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis dan pelbagai karangan lain yang dikarang oleh ulama Ahli Sunnah yang terdapat di pasaran.
76 77

Tawaqquf ialah berhenti dari membicarakannya kerana ketidak pastian berkenaan sifat bagi Allah. Lihat al-Asmak Wa al-Sifat, al-Baihaqi, ms: 335. 78 Mansukh bermaksud hukum dari nas yang terdahulu atau nas itu sendiri dihapuskan dengan hukum atau nas yang terkemudian. Rujuk buku-buku usul fiqh untuk perbahasan lebih lanjut.

33

1: Imam al-Qurtubi Rahimahullah. Beliau merupakan salah seorang mufassir yang tersohor dengan kitab tafsirnya yang berjudul al-Jami’ Li Ahkam al-Quran. Kitab tafsir ini banyak memuatkan berkaitan hukum hakam fekah, walau bagaimana pun sebagai kitab tafsir, ia tidak dapat lari dari membicarakan segala yang berkaitan dengan ayat tersebut seperti menakwilkan zahir ayat mutasyabihat yang zahirnya merupakan tasybih Allah dengan makhlukNya. Dalam firman Allah yang bermaksud: (( Allah yastahzik kepada mereka)), Al-Baqarah: 15. beliau menakwilkan kalimah yastahzik sebagai: “Iaitu membalas kepada mereka (perbuatan mereka) dan menyiksa mereka” 79. Di sini sekiranya diambil secara zahir bermakna mengejek dan Maha Suci Allah bersifat mengejek seperti manusia. Oleh itu beliau menakwilkan ayat tersebut sebagai membalas perbuatan orang-orang kafir dengan mengazab mereka di akhirat nanti. Inilah yang dimaksudkan dengan ejekan tersebut. Dalam firman Allah yang bermaksud: ((Dan langit kami binakan dengan Aid)), Al-Zariyat: 47, beliau menakwilkannya sebagai perintahNya dan ketetapanNya80. Firman Allah yang lain yang bermaksud: (( Sesungguhnya kami lupakan kamu)), Al-Sajdah: 14. sebagai meninggalkan kamu81. Ini kerana Maha Suci Allah dari bersifat pelupa seperti manusia. 2: Abu Hayyan al-Andalusi Rahimahullah
79 80

Lihat tafsir beliau al-Jami’ Li Ahkam al-Quran, 1 / 200. Ibid,17 / 49. 81 Ibid, 14 / 92.

34

Beliau merupakan seorang yang mahir dalam Bahasa Arab, seorang imam yang mutlak dalam bidang tersebut seperti yang disifatkan oleh al-hafiz Ibn Hajar alAsqalani82. Bahkan beliau juga disifatkan sebagai seorang yang amat berkemahiran dalam tafsir dan hadis.83 Dalam tafsirnya yang bernama Bahru al-Muhid, beliau menakwilkan firman Allah yang bermaksud: (( Bahkan Yadahu terbuka luas )), Al-Maidah: 64. dengan menakwilkan sebagai: “Jumhur mengatakan bahawa ianya isti’arah mengenai kemuliaan Allah dan kenikmatanNya”84.

Dalam ayat di atas, Abu Hayyan tidakpun menetapkan bagi Allah Taala mempunyai tangan seperti golongan al-musyabbihah. Dalam firman Allah yang lain yang bermaksud: (( Dan Kami lebih hampir dengannya dari urat lehernya sendiri )), Qaaf: 16, beliau menakwilkan ayat tersebut iaitu lafaz “hampir” sebagai: “Kami lebih hampir iaitu hampir pengetahuan ( Ilmu Allah) dengan hal keadaannya”85. Ini kerana iktikad Ahli Sunnah menetapkan bahawa mustahil bagi Allah hampir ukuran ataupun jarak dengan makhlukNya sendiri seperti mana hampirnya seseorang manusia dengan manusia yang lain. Allah jualah yang menciptakan jauh dan dekat yang merupakan jarak serta ukuran bagi makhluk. Oleh itu Allah tidak berada dalam kedudukan dekat dan jauh seperti makhluk.

82 83

Al-Durr al-Kaminah Fi A’yan al-Mi’ah al-Saminah, Ibn Hajar al-Asqalani, 4 / 33. Ibid, 4 / 33. 84 Bahru al-Muhid, Abu Hayyan al-Andalusi, 3 / 524 85 Ibid, 6 / 455.

35

Dalam satu firman Allah yang zahirnya seolah-olah menunjukkan kepada kita bahawa Dia berada di atas iaitu ayat yang bermaksud: (( KepadaNya jualah naik ucapan-ucapan yang mulia )), Fathir: 10, Ibn Hayyan al-Andalusi dengan tegas menafikan zahir ayat ini dengan katanya: “Kerana (iaitu Allah) tidak bersudut, jadi bermaksud kinayah86 mengenai penerimaan ( dikabulkan segala amalan)”87. 3: Al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Rahimahullah Ibn Hajar yang digelar sebagai Amir al-Mukminin dalam bidang hadis kerana keilmuannya yang mendalam dalam bidang tersebut, banyak menakwilkan hadis-hadis terutama dalam mensyarahkan hadis yang disusun oleh Imam al-Bukhari dalam karangannya yang terkenal iaitu Fath al-Bari Bi Syarhi Sahih al-Bukhari. Perkara ini tidak disenangi oleh golongan yang menentang takwil antaranya Ibn Baz yang mengambil kesempatan melalui komentarnya dalam kitab tersebut. Dalam sebuah hadis yang bermaksud: (( Allah telah ketawa malam ini atau takjub dengan perbuatan kamu berdua ))88, beliau menakwilkan sebagai: “menisbahkan ketawa dan taajub kepada Allah adalah majaz di mana maksudnya reda dengan perbuatan mereka berdua” 89. Penakwilan ini tepat kerana ketawa yang timbul akibat seronok dengan sesuatu yang berlaku adalah baharu90, begitu juga dengan takjub di mana seolah-olah Allah baru mengetahui perkara tersebut lalu kagum dengan perbuatan mereka berdua. Sedangkan
86 87

Bermaksud kata kiasan. Ibid, 7 / 303. 88 Lihat Fath al-Bari, 7 / 150. 89 Iaitu kata kiasan bukan hakikat sebenarnya. 90 Iaitu makhluk yang asalnya tiada kemudian ada melalui penciptaan.

36

Allah dengan ilmuNya yang azali lagi abadi telah mengetahui perkara tersebut sebelum ianya berlaku lagi. Oleh itu ianya beerti Allah reda dengan apa yang dilakukan. Dalam sebuah hadis qudsi: (( …..Dan Aku besertanya apabila dia mengingatiKu ))91, beliau menakwilkan sebagai “dengan ilmuKu”. Ini telah pun diterangkan bahawa mustahil bagi Allah menjelma pada makhluknya. 4: Al-hafiz al-Iraqi Rahimahullah Al-hafiz al-Iraqi merupakan salah seorang ulama hadis terkenal menakwilkan ayat yang bermaksud: ((Apakah kamu berasa aman dengan man (sesiapa) di langit )), Al-Mulk: 16, dengan satu dalil yang lain iaitu sebuah hadis Nabi yang bermaksud: ((Orang-orang yang pengasih dikasihani oleh al-Rahim (Allah), belas kasihanlah kepada penghuni bumi nescaya kamu dikasihani ahli (penghuni) di langit )). Beliau mengatakan, oleh kerana Allah tidak dikatakan ahli atau penghuni langit, maka ia menunjukkan malaikat kerana malaikat tempatnya di langit92. Mustahil bagi Allah bersempit-sempit dengan malaikat jika Allah tinggal di langit. Terdapat riwayat yang menyebutkan tiada ruang sebesar empat jari pun kecuali di situ ada malaikat yang qiyam (berdiri) sentiasa, rukuk sentiasa dan sujud sentiasa. Apatah lagi sepakat atau ijmak Ahli Sunnah bahawa Allah wujud tidak bertempat 93. Apa yang terdapat dalam sebahagian terjemahan al-Quran ke dalam Bahasa Melayu yang menterjemahkan man sebagai Allah adalah tidak betul sama sekali. TAKWIL YANG TERCELA

91 92

Ibid, 13 / 397. Lihat al-Majlis al-Sadis Wa al-Samanin dari Amali al-Iraqi, ms: 77. 93 Lihat al-Farqu Baina al-Firaq, ms: 333, Al-Irsyad oleh Imam al-Haramain al-Juwaini, ms: 58 dan Tafsir al-Kabir oleh Fakhru al-Din al-Razi, 29 / 216.

37

Setelah kita mengetahui mengenai pentakwilan ini secara panjang lebar bahawa ianya bukanlah sesuatu yang tercela apabila cukup syaratnya, masih ada golongan yang menakwilkan tanpa menghiraukan syarat-syarat tersebut. Mereka lebih suka berlandaskan hawa nafsu di samping mempunyai agenda tersendiri. Lalu jadilah pentakwilan tersebut tercela di sisi syarak. Contoh bagi golongan ini ialah Muktazilah. Antara pentakwilan mereka yang bercanggah dengan Ahli Sunnah ialah dalam firman Allah yang bermaksud: ((Wajah-wajah (orang-orang mukmin) pada ketika itu berseri-seri (gembira) kepada tuhannyalah mereka nazirah)), Al-Qiyamah: 22-23. Mereka menakwilkan kalimat nazirah sebagai menanti pahala yang Allah berikan di hari kiamat lalu menafikan kalimat tersebut sebagai melihat, iaitu orang-orang mukmin akan melihat tuhan mereka di akhirat. Pentakwilan ini batil dan tertolak kerana berlawanan dengan nas yang jelas menguatkan bahawa orang mukmin memang akan melihat tuhan mereka di akhirat kelak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari94 dan Muslim95 serta yang lain bahawa Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wa Sallam telah bersabda yang bermaksud: “Sesungguhnya kamu akan melihat tuhan kamu di hari kiamat”. Melihat Allah Taala atau Rukyatullah merupakan sebesar-besar nikmat yang diberikan kepada orang mukmin selepas mereka memasuki syurga. Rukyah tersebut tanpa mempunyai persamaan langsung dengan apa yang kita lihat di dunia ini. Sekiranya di dunia kita memerlukan tempat, cara, sudut, jarak dekat atau jauh, bentuk, warna dan sebagainya, maka di akhirat semasa di dalam syurga kita akan melihat Allah tanpa ada persamaan dengan apa yang di dunia. Ini kerana Allah jualah yang menciptakan kesemua cara tersebut agar kita dapat melihat sesama kita yang merupakan makhluk semasa di
94 95

Lihat Sahih al-Bukhari, Kitab al-Azan, Bab Fadlu al-Sujud. Ibid, Kitab al-Iman, Bab Rukyatullah Subhanahu Wa Taala Fi al-Akhirah.

38

dunia ini, sedangkan Allah bukanlah makhluk. Apatah lagi kehidupan di akhirat yang abadi bukanlah seperti kehidupan di dunia yang fana ini untuk kita membuat perbandingan. Oleh itulah imam yang mujtahid iaitu Abu Hanifah96 pernah berkata: “Dan Allah Taala dilihat di akhirat dan orang-orang mukmin melihatnya dalam keadaan mereka di dalam syurga dengan mata kepala mereka tanpa tasybih, tanpa kaifiyyat dan tiada berlaku antaraNya dan di antara makhlukNya jarak”. Kata beliau lagi: “Dan pertemuan dengan Allah Taala bagi ahli syurga tanpa kaif, tanpa tasybih dan tanpa sudut adalah benar”. Antara hujah lain bahawa Allah dapat dilihat di akhirat ialah firman Allah Taala mengenai Nabi Musa Alaihis Salam yang bermaksud: (( Tuhanku! Perlihatkanlah (diriMu) padaku agar aku dapat melihatMu)), Al-A’rof: 143. Permintaan Nabi Musa agar baginda dapat melihat Allah menunjukkan bahawa ianya sesuatu yang harus97dan bukannya haram apatah lagi mustahil. Ini kerana mustahil bagi para Nabi memohon sesuatu yang mustahil kepada Allah kerana mereka merupakan golongan yang paling mengetahui apakah perkara yang harus, wajib dan mustahil bagi Allah Taala. Jika ianya mustahil bagi Allah sudah tentu ianya ternafi bagiNya dan Nabi Musa Alaihis Salam tidak akan memohon dengan permohonan sedemikian. Sekali lagi perlu kita akui dan percayai dengan sepenuh keyakinan bahawa takwil yang dilakukan oleh Ahli Sunnah mencukupi syarat. Seperti yang telah diterangkan sebelum ini bahawa penggunaan metod takwil bukanlah haram atau sesat. Tetapi amat
96

Lihat nukilan kata-kata Abu Hanifah ini yang dimuatkan oleh Mulla Ali al-Qari dalam Syarah al-Fiqh al-Akbar, ms: 138. 97 Harus ertinya boleh.

39

malangnya ada golongan yang menampilkan diri mereka kononnya sebagai salafiyyah, menghukumkan sesiapa yang menggunakan metod ini sebagai sesat. Dalam hal ini, mari kita lihat kepada seorang tokoh Wahabi iaitu Dr. Salih Bin Fauzan al-Fauzan. Beliau dalam penulisannya mengecam Ahli Sunnah Wal Jamaah yang sebenar kerana mereka menggunakan metod takwil. Sebagai makluman, gerakan tersebut iaitu Wahabi sentiasa mengaku mereka bermazhab salaf atau salafiyyah. Mereka sering melaungkan slogan kembalilah kepada al-Quran dan al-Sunnah serta melabelkan segala yang baharu sebagai bid’ah belaka. Tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa mereka ini adalah Ahli Sunnah tiruan yang baru muncul semenjak dua ratus tahun yang lalu. Banyak sejarah hitam Wahabi yang telah berlaku semenjak kemunculan mereka sehinggalah sekarang. Pembaca boleh dapati sendiri sejarah hitam mereka dalam lebih seratus buah buku antaranya seperti Fitnah al-Wahhabiyyah oleh Mufti Syafii di Mekah iaitu Ahmad Zaini Dahlan, al-Suhbu al-Wabilah A’la Dharoih al-Hanabilah oleh Mufti Hanabilah di Mekah iaitu Muhammad Bin Abdullah, al-Dalil al-Kafi Fi al-Roddi A’la al-Wahhabi oleh Misbah Bin Ahmad alBairuti. Teramat penting, janganlah biarkan diri kita tertipu oleh sebahagian penulis yang menonjolkan gerakan Wahabi ini sebagai gerakan pembaharuan, islah, mujaddid, pembasmi taqlid dan sebagainya. Dalam sebuah kitab Dr. Salih, beliau dengan angkuh sekali menghukumkan ulama muktabar Ahli Sunnah Wal Jamaah khususnya yang bermazhab al-Asya’iroh sebagai sesat dengan berkata: “Benar, kami menghukumkan sesat sesiapa yang menakwilkan sifat Allah Taala berdasarkan apa yang telah ditunjukkan ke atasnya daripada makna-makna yang benar dan telah cuba mengalihkannya kepada selain maknamaknanya yang hakiki (iaitu takwil) dari kalangan alAsya’iroh dan selain mereka. Jika ini bukanlah kesesatan, maka apakah dia lagi kesesatan?”98.

98

Tanbihat Fi Raddi Ala Man Taauwwala al-Sifat, Dr. Salih, ms: 78.

40

Dalam katanya yang lain yang jelas mencela Ahli Sunnah: “Barang sesiapa yang telah mentakwilkan sifat-sifat dari apa yang telah ditunjukkannya (madlul) kepada selain maksudnya maka dia sesat”99. Penulis telah memuatkan sebelum ini bahawa ulama Ahli Sunnah menerangkan bahawa terdapat dua aliran dalam ayat-ayat serta hadis-hadis sifat iaitu tafwid dan takwil tafsili. Tetapi bagi Dr. Fauzan, beliau dengan angkuhnya menolak kedua aliran tersebut mentah-mentah dengan katanya: “Tidaklah berlaku tafwid yang mutlak dan tidak juga takwil bagi sifat-sifat (Allah) daripada zahirnya pada suatu hari dari hari-hari sebagai satu Mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah”100. Kata beliau lagi: “…..Apa yang al-Asya’iroh berada (iaitu takwil) pada sifat-sifat (Allah) bukanlah bertepatan dengan al-Kitab dan al-Sunnah”101. Seorang lagi ulama Wahabi yang terkenal iaitu Abdul Aziz Bin Baz, bekas mufti Mekah berkata: “Tidak syak lagi bahawa sesungguhnya telah sesat dengan sebab perselisihan dalam urusan akidah kumpulankumpulan yang banyak seperti al-Muktazilah, alJahmiyyah, al-Rafidah, al-Qadariyyah dan selain mereka. Begitu juga al-Asya’iroh, mereka telah sesat mengenai apa yang telah mereka menyalahi al-Kitab dan al-Sunnah”102. Terdapat lagi kata-kata mereka yang amat tercela iaitu secara jelas mengkafirkan Ahli Sunnah secara khususnya al-Asya’iroh dalam kitab mereka yang menjadi rujukan
99

Tanbihat Fi Raddi Ala Man Taauwwala al-Sifat, Dr. Salih, ms: 73. Ibid, ms: 70. 101 Ibid, ms: 61. 102 Ibid, ms: 6.
100

41

penting iaitu Fathu al-Majid103. Disebutkan dalam kitab tersebut bahawa kebanyakan Ahli Sunnah mengkafirkan al-Asyairoh, wal i’yazubillah. Apa yang dapat kita katakan kepada golongan ini dan sesiapa sahaja yang menuruti jejak langkah mereka ialah, apakah mereka tidak tahu bahawa apabila disebutkan Ahli Sunnah Wal Jamaah, dimaksudkan di situ adalah al-Asya’iroh dan alMaturidiyyah! Jika bukan dua mazhab ini, siapakah yang dimaksudkan oleh mereka sebagai Ahli Sunnah? Adakah golongan seperti mereka yang mengharamkan takwil seterusnya beriktikad makna yang tidak layak bagi Allah layak dianggap sebagai Ahli Sunnah? Imam al-hafiz Murtadha al-Zabidi berkata: “Jika disebut Ahli Sunnah maka yang dimaksudkan dengan mereka ialah al-Asya’iroh dan al-Maturidiyyah”104. Al-Khiyali dalam hasyiahnya ke atas Syarah al-Aqaid berkata: “Al-Asya’iroh, mereka merupakan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Inilah yang masyhur di Khurasan, Iraq, Syam dan kebanyakan negara-negara dan juga di negara Ma Warok al-Nahar”105. Imam Taj al-Din al-Subki pula menegaskan: “Ketahuilah bahawa Abu Hasan al-Asy’ari tidak mencipta pendapat (baru) dan tidak membina mazhab (baru). Sesungguhnya beliau hanya menetapkan / menguatkan mazhab salaf, membela apa yang telah berada padanya oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam”106.

103 104

Lihat Fathu al-Majid, Abdul Rahman Bin Hasan Bin Muhammad, ms: 356. Ithaf al-Sadah al-Muttaqin Bi Syarhi Ihyak Ulum al-Din, al-Zabidi, 2 / 8. 105 Ibid, 2 / 8. 106 Tabaqot al-Syafiiyyah al-Kubra, al-Subki, 3 / 365.

42

Nukilan di atas merupakan sebahagian kecil sahaja dari kata-kata ulama muktabar yang menunjukkan bahawa Ahli Sunnah adalah al-Asya’iroh dan al-Maturidiyyah. Sekarang mari pula kita lihat sanjungan ulama Ahli Sunnah terhadap Abu Hasan alAsy’ari ini dengan mengenepikan celaan golongan yang ganjil dari Ahli Sunnah Wal Jamaah. Syaikh Abu Ishaq al-Syirazi yang terkenal dalam Mazhab al-Syafii’ berkata: “Dan Abu al-Hasan al-Asy’ari merupakan Imam Ahli Sunnah. Dan umumnya sahabat-sahabat Syafii (ulamaulama mazhab Syafii) berada di atas mazhabnya. Dan mazhabnya merupakan mazhab ahli hak”107. Imam al-Qusyairi pula berkata: “Telah bersepakat golongan ahli hadis bahawa Abu alHasan, Ali Bin Ismail al-Asy’ari merupakan imam di kalangan golongan ahli hadis, dan mazhabnya merupakan mazhab ahli hadis”108. Oleh itu, janganlah kita terjebak dengan perangkap golongan yang mencerca Ahli Sunnah dengan dakwaan merekalah Ahli Sunnah atau salafiyyah. Sedangkan kemunculan mereka hanyalah semenjak dua ratus tahun yang lalu sahaja. Perkara sebegini bukan sahaja baru berlaku sekarang, tetapi telah pun berlaku pada zaman dahulu lagi. Justeru itulah, seorang ulama agung iaitu al-hafiz Ibn A’sakir, Abu al-Qasim Ali Bin al-Hasan Bin Hibatullah al-Dimasyqi Rahimahullah (571h) mengarang sebuah kitab khusus untuk mempertahankan Imam Ahli Sunnah Abu al-Hasan al-Asy’ari ini iaitu kitab yang berjudul Tabyin Kazib al-Muftari Fi Ma Nusiba Ila al-Imam Abi al-Hasan al-Asy’ari. Semoga Allah merahmati pengorbanan beliau dalam mempertahankan imam yang agung tersebut. Kitab ini amat perlu dimiliki oleh setiap pengikut Ahli Sunnah Wal Jamaah seperti yang disarankan oleh Imam Taj al-Din al-Subki dalam kitab beliau Tabaqot alSyafiiyyah al-Kubro.
107 108

Ibid, 3 / 376. Ibid, 3 / 374.

43

TAKWIL HADIS AL-JARIYAH Terdapat sebuah hadis yang amat masyhur sekali yang digunakan oleh golongan al-musyabbihah al-mujassimah bagi menetapkan bahawa Allah Taala berada di atas langit. Hadis tersebut terkenal sebagai hadis al-jariyah. Hampir kebanyakan tokoh almusyabbihah menggunakan hadis ini sebagai hujah dalam syarahan-syarahan serta karangan-karangan mereka. Mereka mendakwa inilah dalil yang paling jelas dan ampuh bahawa Allah bertempat, sebarang pentakwilan merupakan penolakan dari beriman dengan sifat Allah yang boleh menyebabkan sesat dan kufur. Inilah yang disebut-sebut oleh mereka sebagai takwil adalah ta’til. Oleh yang demikian, mari kita lihat hadis tersebut yang merupakan hujah bagi golongan ini. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim109 dalam sahihnya yang berbunyi: “Bahawa sesungguhnya seorang lelaki telah datang kepada Rosulullahi Sallallahu Alaihi Wa Sallam. Lalu bertanyakan berkenaan seorang jariyah (hamba perempuan) miliknya. Telah berkata (lelaki tersebut): Aku telah berkata: Wahai Rasul Allah! Adakah boleh aku membebaskannya? Telah bersabda (Nabi): Bawakannya kepadaku. Maka dia dibawa datang. Maka bersabda (Nabi) kepadanya: Aina Allah (dimanakah Allah)? Dia menjawab: Fi al-samak (di langit). (Nabi) bersabda; Siapakah aku? Dia menjawab: Kamu Rasulullah. (Nabi) bersabda: Bebaskan dia, sesungguhnya dia mukminah”. Hadis ini bukanlah bermakna Allah menetap di langit sebagai mana yang di sangkakan oleh golongan musyabbihah yang jahil, bahkan maknanya yang bertepatan dengan Bahasa Arab sendiri ialah Allah Taala Maha Tinggi Kekuasaan. Ini kerana soalan
109

Lihat Sahih Muslim, Kitab al-Masajid Wa Mawadi’ al-Solah, Bab Tahrim al-Kalam Fi al-Solah Wa Nasakh Ma Kana Min Ibahatihi.

44

“aina” tidak semestinya ditujukan kepada tempat sesuatu itu berada. Soalan “aina” juga digunakan untuk mengetahui kedudukan, martabat atau darjat. Contohnya ucapan seseorang: “Dimanakah aku nak dibandingkan dengan dia”. Dari petikan ini difahami bahawa maksudnya kedudukan, martabat atau darjat dan bukannya tempat. Oleh itulah ulama Ali Sunnah menakwilkan hadis tersebut sebagaimana yang disebutkan. Apatah lagi ijmak umat islam bahawa Allah tidak bertempat. Mengapakah sesetengah golongan suka meninggalkan ijmak dan berpegang teguh dengan nusus mutasyabihat yang zahirnya menyamakan Allah dengan makhluk? Jawapannya mudah iaitu, mereka memang beriktikad demikian bahawa Allah sama dengan makhlukNya. Bagi menjawab kesesatan golongan yang berpegang dengan hadis ini juga ialah, riwayat Muslim tersebut telah ditolak oleh sebahagian ulama kerana ianya idtirob110 sanad dan matan. Keduanya ialah kerana berlawanan dengan usul. Perkara pertama: al-Idtirob Hadis Muslim tersebut dihukum sebagai idtirob kerana terdapat pelbagai sanad dan matan yang berbeza. Dalam satu riwayat diriwayatkan oleh Ibn Hibban111 dalam sahihnya dari al-Syarid Bin Suwaid al-Saqafi, beliau telah berkata: “Aku telah berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ibuku mewasiatkan untuk memerdekakan baginya seorang hamba perempuan dan ada bagiku seorang hamba perempuan kulit hitam. Sabda (Nabi): Panggil dia. Lalu datanglah, (Nabi) bersabda: Siapakah tuhanmu? Dia menjawab: Allah. (Nabi) bertanya: Siapakah aku? Dia menjawab: Rasulullah. Sabda (Nabi): Merdekakannya, sesungguhnya dia mukminah”.

110 111

Idtirob adalah istilah kepada hadis yang berlainan sanad dan matan, dihukumkan sabagai dhaif. Lihat al-Ihsan Bi Tartibi Sahih Ibn Hibban, 1 / 206 dan 6 / 256.

45

Imam al-Baihaqi112 pula meriwayatkan kisah yang sama dalam al-Sunan al-Kubra dengan lafaz: “Aina Allah (Dimana Allah)? Lalu dia menunjukkan ke langit dengan jarinya”. Dalam riwayat lain dari Imam al-Baihaqi113 juga dengan lafaz yang lain iaitu: “Siapakah tuhanmu? Dia menjawab: Allah tuhanku. (Nabi) bersabda: Apakah agamamu? Dia menjawab: Islam. (Nabi) bertanya: Siapakah aku? Dia menjawab: kamu Rasulullah. (Nabi) bersabda: Merdekakannya”. Imam Malik pula dalam al-Muwatta114 meriwayatkan dengan lafaz: “Adakah kamu bersaksi bahawa tiada tuhan yang sebenarnya melainkan Allah? Dia menjawab: Ya. (Nabi) bersabda: Adakah kamu bersaksi bahawa aku Rasulullah? Dia menjawab: Ya. (Nabi) bersabda:Adakah kamu meyakini dengan hari kebangkitan selepas mati? Dia menjawab:Ya.Lalu Merdekakannya”. Bila dilihat keseluruhan riwayat yang dibentangkan, riwayat yang dibawa oleh Imam Malik dalam al-Muwatta lebih tepat, cuma tiada disebutkan lafaz “sesungguhnya dia mukminah”. Riwayat ini lebih tepat atau rajih dari riwayat yang di bawa oleh Imam Muslim kerana bertepatan pula dengan hadis yang masyhur115: “Aku diperintahkan agar memerangi manusia (yang tidak beriman) sehinggalah mereka menyaksikan bahawa tiada tuhan yang sebenarnya melainkan Allah.” Rasulullah bersabda:

112 113

Al-Sunan al-Kubra, al-Baihaqi, 7 / 388. Ibid, 7 / 388. 114 Lihat al-Muwatta Imam Malik, Kitab al-I’taqah Wa al-Walak, Bab Ma Yajuzu Min al-Utqi Fi al-Riqabi al-Wajibah. 115 Riwayat al-Bukhari, Kitab al-Iman dan Muslim , Kitab al-Iman.

46

Perkara kedua ialah riwayat “Aina Allah (dimanakah Allah)” yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berlawanan dengan usul. Kaedah usul mengatakan bahawa seseorang tidak dihukumkan sebagai islam dengan hanya semata-mata berkata Allah di langit di sebabkan ianya bukan kalimah tauhid. Ucapan tersebut sama di antara Yahudi, Nasrani dan lain-lain agama yang beriktikad bahawa tuhan di langit. Dalam syariat islam, dihukumkan seseorang sebagai islam dengan menggunakan ucapan syahadah seperti riwayat Imam Malik dan bertepatan pula dengan hadis masyhur yang telah disebutkan. Sekiranya dikatakan, bagaimanakah boleh terjadi demikian kerana ianya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan kitab beliau memang diakui sebagai sahih? Jawapannya ialah terdapat sebilangan hadis yang diriwayatkan oleh beliau ditolak sebahagian ulama hadis sendiri jika kita melihat dalam karangan-karangan ulama hadis. Sekalipun ianya diterima sebagai sahih, tidak bermakna Allah menetap di langit seperti yang diiktikadkan oleh al-musyabbihah. Makna yang sebenarnya ialah Allah Maha Tinggi Darjat dan Kebesaran. Berdasarkan makna inilah sebahagian Ahli Sunnah menetapkannya sebagai sahih seperti yang dilakukan oleh Imam al-Nawawi ketika menghuraikan hadis Muslim tersebut. Imam al-Nawawi sendiri dalam menghuraikannya menerangkan aliran mazhab salaf dan mazhab khalaf berkenaan hadis sifat dan beliau menakwilkannya seperti yang telah diterangkan. Bagi al-musyabbihah, mereka membawa makna yang tidak layak bagi Allah lalu sesat. Perlu diketahui bahawa golongan al-musyabbihah ini masih tidak mahu mengaku kalah, masih tetap mengatakan hadis itu sahih lagi jelas, tidak perlu kepada takwil. Maka boleh dikatakan kepada golongan ini, apakah yang akan kamu lakukan dengan satu hadis lain yang lebih sahih sanadnya dari hadis al-jariyah yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim.Hadis tersebut ialah hadis Abu Musa al-Asya’ri116 yang berbunyi:

116

Riwayat Muslim, Kitab al-Zikr Wa al-Dua’k Wa al-Qurbah Wa al-Istighfar dan Bukhari, Kitab alMaghazi, Bab Ghazwah Khaibar.

47

“Dimana, yang kamu seru kepadaNya aqrab (lebih hampir) kepada seseorang kamu dari tengkuk rahilah (unta tunggangan) seseorang kamu”. Sekiranya mengambil hadis ini secara zahir atau tersurat tanpa menakwilkannya, sudah pasti bercanggah dengan hadis al-jariyah yang diiktikadkan oleh mereka.Ini kerana mereka beriktikad Allah di langit dan hadis ini pula menunjukkan Allah di bumi hampir dengan kita. Sekiranya pula mereka menakwilkan hadis ini dan tidak menakwilkan hadis al-jariyah, ini merupakan satu pendalilan tanpa hujah atau asas yang kukuh. Ia lebih kepada apa yang disebutkan sebagai keras kepala, mahu menegakkan benang yang basah. Oleh itu iktikad Ahli Sunnah Wal Jamaah yamg sejati menetapkan bahawa Allah wujud tanpa bertempat di langit mahupun di bumi kerana semuanya makhluk ciptaan Allah Taala sendiri. LANGIT: KIBLAT KETIKA BERDOA Bagi menyempurnakan lagi huraian mengenai tajuk takwil ini, tidak kurang penting bagi kita untuk mengetahui serba sedikit berkenaan tajuk di atas. Lebih-lebih lagi golongan al-musyabbihah terus menerus dalam menolak dan menentang takwil, menggunakan cara orang islam berdoa dengan mengangkat tangan ke langit sebagai hujah bagi mereka untuk membuktikan Allah di langit. Sedangkan ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah mengatakan bahawa langit merupakan kiblat untuk berdoa dan ianya ibadat. 1: Imam Ahli Sunnah Abu Mansur al-Maturidi Rahimahullah berkata: ““Berkenaan mengangkat tangan-tangan ke langit merupakan ibadat. Bagi Allah, seseorang hamba itu beribadat kepadaNya dengan apa (cara) yang Dia kehendaki, Dia mengadapkan mereka kearah yang Dia kehendaki. Sekiranya seseorang menyangkakan bahawa mengangkat pandangan ke langit kerana Allah di arah 48

yang dia hadapkan, samalah seperti sangkaan bagi sesiapa yang menyangka bahawa Dia di arah bawah bumi dengan sebab dia meletakkan wajahnya di atasnya (ketika sujud), mengadap dalam solat dan seumpamanya. Seperti juga sangkaan bagi orang yang menyangkakan bahawa Dia di timur bumi atau barat oleh kerana mengadap ke arah demikian dalam solat (iaitu kiblat) ataupun di Mekah kerana dia keluar menunaikan haji, Maha Suci Allah dari bersifat demikian”117. 2: Al-hafiz Muhammad Murtadha al-Zabidi Rahimahullah berkata: “Sekiranya dikatakan: Apabila al-Haq Subhanahu Wa Taala tidak mempunyai sudut / arah, apakah makna mengangkat tangan ketika berdoa ke langit? Jawapannya: Ada dua jawapan seperti yang disebutkan oleh alThurthusyi: Pertama: Sesungguhnya ia merupakan ibadat seperti mengadap Kaabah ketika solat, meletakkan dahi di bumi ketika sujud beserta menyucikan Allah Subhanah dari bertempat di Kaabah dan di tempat sujud. Seolah-olah langit itu kiblat doa. Keduanya: bahawasanya ia (langit) merupakan tempat turunnya rezeki dan wahyu, tempat turunnya rahmat dan berkat. Berdasarkan ia menurunkan hujan ke bumi lalu mengeluarkan tanaman. Ianya tempat tinggal malaikat”118. Kata beliau lagi; “Mengenai mengangkat tangan ketika memohon dan berdoa ke arah langit, ianya merupakan kiblat doa
117 118

Kitab al-Tauhid, al-Maturidi, ms: 75-76. Lihat Ithaf al-Sadah al-Muttaqin, al-Zabidi, 5 / 34-35.

49

sebagaimana al-Bait (Kaabah) kiblat solat, dihadapkan dada dan wajah. Sembahan ketika solat dan yang dimaksudkan ketika berdoa (adalah Allah) Maha Suci (Allah) dari berada di Kaabah dan di langit. Al-Nasafi119 juga menunjukkan (hujah) dengan kata beliau: Mengangkat tangan dan wajah ketika berdoa merupakan ta’abbud (ibadah semata-mata) seperti mengadap ke Kaabah dalam solat,. Maka langit kiblat doa seperti mana kaabah kiblat solat”120. 3: Al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani al-Syafii’ al-Asy’ari Rahimahullah berkata: “Langit kiblat doa sebagaimana Kaabah kiblat solat”121. 4: Syaikh Mulla A’li al-Qari al-Hanafi Rahimahulllah berkata: “Langit kiblat doa, bermakna tempat turunnya rahmat yang merupakan sebab pelbagai nikmat………..Disebutkan oleh Syaihk Abu Mui’n al-Nasafi yang merupakan imam dalam bidang ini (tauhid) dalam (kitabnya) “al-Tamhid” bahawa al-muhaqqiqin menetapkan bahawa mengangkat tangan ke langit ketika berdoa adalah semata-mata ibadat”122. 5: Al-a’llamah al-Bayadi al-Hanafi Rahimahullah dalam kitabnya Isyaratu al-Maram berkata: “Mengangkat tangan ke langit ketika berdoa bukanlah kerana (Allah) Taala berada di atas langit yang tinggi, bahkan kerana ianya kiblat doa. Disebabkan darinya boleh beroleh kebaikan dan turun berkat sebagaimana firman
119

Beliau merupakan seorang ulama tauhid bermazhab al-Maturidi yang masyhur dengan Akidah alNasafiyyah. 120 Ithaf al-Sadah al-Muttaqin, al-Zabidi, 2 / 104. 121 Lihat Fath al-Bari, 2 / 233. 122 Syarah al-Fiqh al-Akbar, al-Qari, ms: 199.

50

Allah Taala (( Dan di lagit rezeki kamu semua dan apa yang dijanjikan)), Surah al-Zariyat:22, serta ianya mengisyaratkan bahawa (Allah) Taala bersifat dengan sifat Kemuliaan dan sifat Kekuasaan. Begitu juga keadaan Allah Taala menguasai hambanya dengan kekuasaan dan keperkasaan” 123. 6: Al-a’llamah al-muhaddis Syaikh Abdullah al-Harari berkata: “ Mengangkat tangan-tangan dan muka-muka ke langit merupakan ta’abud semata-mata seperti mengadap ke Kaabah ketika solat, maka langit kiblat doa seperti mana al-bait (Kaabah) adalah kiblat solat”124. Berdasarkan kesemua keterangan yang diberikan oleh ulama Ahli Sunnah ini, mudah-mudahan beroleh manfaat bagi kita semua. Ternyatalah kebenaran dari yang batil, tampaklah pegangan Ahli Sunnah yang sebenar dari golongan yang hanya bertopengkan Ahli Sunnah. Di mana hakikat sebenar mereka adalah al-musyabbihah al-mujassimah. KESIMPULAN Melalui apa yang telah dibentangkan dengan dalil aqli dan naqli berkenaan takwil, kata-kata ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah mengenainya serta pentakwilan mereka sendiri berkaitan ayat-ayat sifat serta hadis-hadis sifat, syukur kita kepada Allah kerana tergolong dalam golongan yang benar bersama salafus soleh dan ulama khalaf yang muktabar. Kita telah bersama mereka, bersama jamaah umat islam di mana Rasulullah bersabda125:

123 124

Isyaratu al-Maram, al-Bayadi, ms: 198. Izhar al-Akidah al-Sunniyyah, Abdullah al-Harari, ms: 128. 125 Riwayat al-Tirmizi, Kitab al-Fitan, Bab Ma Ja’a Fi Luzum al-Jamaah.

51

“Tidak berijmak126 umatku dalam kesesatan, sekiranya kamu mendapati perbalahan, mestilah kamu menuruti golongan al-sawad al-a’zom” 127. Kita telah menuruti mereka berdasarkan hadis ini dan bukan bersama golongan yang cuba merosakkan akidah umat islam dengan memutar belit terhadap salafus soleh apatah lagi khalaf. Berdasarkan akidah yang kita pegangi sekarang adalah merupakan akidah yang telah diijmakkan seperti mana yang dimuatkan oleh Imam Abu Mansur alBaghdadi dalam kitabnya yang menjadi rujukan penting mengenai kumpulan-kumpulan dalam islam (al-firoq al-islamiyyah) iaitu kitab al-Farqu Baina al-Firoq. Ini menunjukkan bahawa sesiapa yang berpegang dengan akidah ini tergolong dalam satu kumpulan yang di jamin syurga dan bukannya berada dalam tujuh puluh dua kumpulan yang akan dihumban ke neraka. Rasulullah pernah bersabda: “Barang sesiapa yang syaz128, sesungguhnya syaz (tersebut membawanya) ke neraka”.129 Melalui hadis ini, golongan musyabbihah adalah golongan yang sesat di sebabkan mereka terpencil dan ganjil dengan akidah yang berlainan dari jumhur umat islam zaman berzaman. Akidah mereka amat berlawanan sekali dengan apa yang diijmakkan oleh ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah. Oleh itu dapatlah di rumuskan mengenai tajuk Takwil al-Mutasyabihat Bagi Menolak Iktikad Sesat Di Sisi Ahli Tanzih seperti berikut: 1: Umat islam dari aliran salaf dan aliran khalaf sepakat menyucikan Allah Taala dari sebarang persamaan dengan makhluk ciptaanNya sendiri serta beriktikad makna yang
126

Ijmak merupakan kata sepakat ulama mujtahid mengenai sesuatu perkara atau hukum selepas kewafatan Nabi Muhammad. Untuk mengetahui lebih lanjut, sila rujuk buku-buku usul fiqh. 127 Al-sawad al-a’zom adalah istilah kepada jumhur umat islam yang mana akidah mereka adalah akidah yang dibawa oleh Nabi dan seterusnya sahabat, tabi’in, berterusan demikian sehinggalah sampai kepada kita. 128 Iaitu ganjil dari sudut akidah dari jemaah islam atau jumhur umat islam. 129 Riwayat al-Tirmizi, Kitab al-Fitan, Bab Ma Ja’a Fi Luzum al-Jamaah.

52

sesuai dengan Allah yang penuh kesempurnaan, kebesaran dan pujian. Cuma perbezaannya, aliran salaf secara majoritinya mereka mengambil pendekatan takwil secara ijmali (al-tafwid) yang berlainan dengan khalaf di mana majoriti mereka pula mengambil pendekatan takwil secara tafsili. 2: Hukum menakwilkan nusus mutasyabihat adalah harus apabila mencukupi syaratsyaratnya dan golongan yang menakwilkannya bukanlah tergolong dalam golongan Muktazilah mahupun Jahmiyyah. 3: Aliran salaf tidak pernah mengatakan mereka mengambil secara zahir sesuatu nas kerana mereka faham selok belok Bahasa Arab. Mengambil secara zahir akan membawa kepada tasybih iaitu menyamakan Allah dengan makhlukNya. 4: Pentakwilan perlu kepada syarat-syarat agar ianya tidak menyimpang dari maksud sebenar. Sebarang pentakwilan yang tidak cukup syarat membawa kepada penyelewengan dan mensia-siakan Kalamullah dan Rasulnya. Ini kerana kaedah menyebutkan asal sesuatu perkataan berdasarkan hakikat, tidak boleh membawa kepada makna yang lain atau makna sebaliknya tanpa sebab. 5: Perlu berhati-hati terhadap golongan yang cuba merosakkan akidah Ahli Sunnah dengan bertopengkan salaf dengan membawa serta menafsirkan ayat-ayat serta hadishadis sifat secara zahir sahaja dan beranggapan itulah maksud sebenarnya. Ingatlah bahawa golongan ini lebih bahaya dari Yahudi, Nasara dan penyembah berhala. 6: Umat islam perlu pelajari ilmu akidah dengan mantap agar dapat menjawab segala tuduhan yang dilemparkan kepada Ahli Sunnah. Kurangnya ilmu dalam bidang ini membolehkan golongan musyabbihah dan lain-lain memutar belitkan fakta hanya dengan membawa tajuk-tajuk atau isu yang kecil yang telah pun dibahaskan serta dikupas sebelum ini oleh ulama Ahli Sunnah.

53

BIBLIOGRAFI

1: Al-Quran al-Karim. 2: Al-Amali, Abdul Rahim al-I’raqi, al-Zohiriyyah, Dimasyq. 3: Al-Asma Wa al-Sifat, Al-Baihaqi, Dar Ihyak al-Turas al-Arabi, Beirut. 4: Al-Bidayah Wa al-Nihayah, Ibn Kathir, Dar al-Maarif, Beirut. 5: Al-Durar al-Kaminah Fi A’yan al-Mi’ah al-Saminah, Ibn Hajar al-Asqalani, Dar alIhyak al-Turas al-Arabi, Beirut. 6: Al-Durru al-Mansur Fi al-Tafsir al-Maksur, al-Suyuti, Dar al-Fikr, Beirut. 7:Al-Faqih Wa al-Mutafaqqih, al-Khatib al-Baghdadi, Dar al-Ihyak al-Sunnah alNabawiyyah. 8: Al-Farqu Baina al-Firaq, Abu Mansur al-Baghdadi, Dar al-Makrifah, Beirut. 9: Al-Irsyad, Imam al-Haramain al-Juwaini, Muassasah al-Kutub al-Saqafiyyah, Beirut. 10:Al-Ihsan Bi Tartibi Sahih Ibn Hibban, Ibn Balaban, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut. 11: Al-Jami’ Li Ahkam al-Quran Al-Qurtubi, Dar al-Fikr, Beirut. 12: Al-Majalis, Ibn al-Jauzi, Dar al-Ansar, al-Qahirah. 54

13: Al-Majmu’ Syarah al-Muhazab, al-Nawawi, Dar al-Fikri, Beirut. 14: Al-Milal Wa al-Nihal, Al-Syahrustani, Dar al-Makrifah, Beirut. 15: Al-Mufradat Fi Gharib al-Quran, al-Raghib al-Asfahani, Dar al-Ma’rifah, Beirut. 16: Al-Muwatta, Malik Bin Anas, Dar al-Afaq al-Jadidah, Beirut. 17: Al-Sunan al-Kubra, al-Baihaqi, Dar Sodir, Beirut. 18: Amal al-Yaum Wa al-Lailah, al-Nasa’i, Muassasah al-Risalah, Beirut. 19: Aridah al-Ahwazi Bi Syarhi Sahih al Tirmizi, Ibn al-Arabi, Dar al-Fikr, Beirut. 20: Bahru al-Muhid, Abu Hayyan al-Andalusi, Dar Ihya’ al-Turas al-Arabi , Beirut. 21: Dafu’ Syubah al-Tasybih, Ibn al-Jauzi, al-Maktabah al-Taufiqiyyah, al-Qaherah. 22: Fathu al-Bari Bi Syarhi Sahih al-Bukhari, Ibn Hajar al-Asqalani, Dar al-Makrifah, Beirut. 23: Fathu al-Majid, Abdul Rahman Bin Hasan Bin Muhammad Bin Abdul Wahab, Maktabah Dar al-Salam, al-Riyadh. 24: Ihyak Ulum al-Din, al-Ghazali, Dar al-Ma’rifah, Beirut. 25: Ithaf al-Sadah al-Muttaqin Bi Syarhi Ihya’ Ulum al-Din Murtadho al-Zabidi, Dar al-Fikr, Beirut. 26:Jami’ al-Bayan An Takwili Ayi al-Quran, Ibn Jarir al-Tabari, Dar al-Makrifah, Beirut. 27: Majmuk Muhimmaat al-Mutun, Mustafa al-Babi al-Halabi, Mesir. 28: Majmu’ah Rasail Abu Hanifah, Al-Kausari. 29: Sunan Abi Daud, al-Sajastani, Dar al-Janan, Beirut. 30: Syarah al-Fiqh al-Akbar, Mulla Ali al-Qari, Dar Kutub al-Ilmiah, Beirut. 31: Syarah Sahih Muslim, Al-Nawawi, Dar Ihyak al-Turas al- Arabi, Beirut. 32:Tabaqat al-Syafiiyyah al-Kubra, Taj al-Din al-Subki, Dar Ihyak al-Kutub alArabiyyah, al-Qahirah 33: Tafnid Maza’im al-Mudda’i Fi Ma Nasabahu Ila al-Syaikh Abdullah al-Harari, Qisim al-Abhas Wa al-Dirasat al-Islamiyyah Fi Jami’ah al-Saqafah al-Arabiyyah alIslamiyyah, Amman. 34: Tafsir al-Asma’ Wa al-Sifat, Abu Mansur al-Baghdadi, Qaisuri, Turki. 35: Tafsir al-Kabir,Fakhru al-Din al-Razi, Dar al-Fikr, Beirut. 36: Taj al-Arus Min Jawahir al-Qamus, Murtadha al-Zabidi, al-Matbaah alKhairiyyah, Mesir. 55

37: Tanbihat Fi Raddi Ala Man Taauwwala al-Sifat, Dr. Salih Bin Fauzan al-Fauzan, al-Riasah al-Ammah Li Idarat al-Buhus Wa al-Iftak Wa al-Dakwah Wa al-Irsyad, alRiyadh. 38: Tasynif al-Masami’ Syarah Jamu’ al-Jawami’, al-Zarkasyi, Muassasah Qurtubah, al-Qaherah. 39: Usul al-Din, Abu Mansur al-Baghdadi. 40: Zad al-Masir Fi Ilmi al-Tafsir, Ibn al-Jauzi, Tabaah Zuhair al-Syawisy, Beirut.

KANDUNGAN

PENGANTAR DEFINISI SYARAT-SYARAT TAKWIL PENGERTIAN MUTASYABIHAT DAN MUHKAMAT ALIRAN DALAM AYAT-AYAT DAN HADIS-HADIS SIFAT (MUTASYABIHAT) 1: Aliran Salaf: Takwil Ijmali (Al-Tafwid) 2: Aliran Khalaf: Takwil Tafsili PENTAKWILAN ULAMA SALAF 1: Ibn Abbas Radiyallahu Anhuma 2: Imam al-Bukhari Rahimahullah 3: Sufyan al-Sauri Rahimahullah 4: Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullah 5: Imam Malik Bin Anas Rahimahullah 56

2 5 6 7 10 11 17 22 22 24 25 26 27

6: Mujahid Rahimahullah PENTAKWILAN ULAMA KHALAF 1: Imam al-Qurtubi Rahimahullah 2: Abu Hayyan al-Andalusi Rahimahullah 3: Al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani Rahimahullah 4: Al-hafiz al-I’raqi Rahimahullah TAKWIL YANG TERCELA TAKWIL HADIS AL-JARIYAH LANGIT: KIBLAT KETIKA BERDOA KESIMPULAN BIBLIOGRAFI

32 35 35 36 38 39 39 46 50 54 57

57

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful