Web2.

0
HetmedialandschapnaTalpa
Top10Utrecht
OORLOG OP DE TRANS
het officiële verenigingsblad van SV Contact
nr. 1 jaargang 7
k r i t i s c h m e t e e n k n i p o o g
com’info
CIWandtheCity
Muziekmeteenboodschap
2
2
3
4
6
7
8
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Welcom’ info
Bestuurspagina
CIW and the city
Op zoek naar CIWerk
Antwoord verkeerd
CIW-debat
Doolhof
Verslaafd
Top 10 Utrecht
Muziek met een boodschap
com’ next
Holland’ s next top flop
Comfortpolis
Omgekeerd Kort jakje syndroom
Humorpagina
Tom Koole
Com’info is samen met de
website www.svcontact.nl
het ofciële orgaan van SV
Contact, de studievereniging
van Communicatie- en
Informatiewetenschappen in
Utrecht.
Jaargang 7 - nummer 1
Verschijnt 4 keer per jaar
Hoofdredacteur
Arthur Stolwijk
Eindredactie
Carolien Blonk
Lorenz van Gool
Lay-out
Lorenz van Gool
Arthur Stolwijk
Tom van de Wetering
Illustrator
Lorenz van Gool
Redactie
Carolien Blonk
Lorenz van Gool
Maartje van der Heijden
Jorik van der Hoek
Anouk Hunink
Michiel Kraijkamp
Marrit Müskens
Marjolein Schouten
Frank Thies
Met dank aan
Tom Koole
Contact via
redactie@svcontact.nl /
Postvakje SV Contact op
KNG 29 - Secretariaat
Verkrijgbaar op
Drift 21 & 23, Trans 10,
KNG 29 & 80, Letterenbi-
bliotheek
c
o
l
o
f
o
n
beste lezers,
Het studiejaar is weer begonnen en of het nou je eerste jaar
is of niet, waarschijnlijk heb je je goede voornemens alweer
uit het vet getrokken: op tijd beginnen met plannen, direct
al je teksten lezen, je teksten samenvatten en ga zo maar
door.
Ik kan maar één ding zeggen: veel succes daarmee!
Maar mocht je het even helemaal gehad hebben, kruip dan
even lekker op de bank met een lekker kopje thee of koffie
(en een koekje, heel belangrijk!) en de Com’info en kijk wat
de wonderlijke wereld van CIW je nu weer te bieden heeft.
Hoofdartikel is ditmaal het grote CIW-debat: 7 juni was er
in Trans 10 een debat tussen CIW-studenten en –docenten
over hoe de studie ervoor staat en hoe de studie zou kunnen
worden verbeterd. Een zeer succesvol debat dat, met dank
aan Tom Koole (zie ook verderop in de Com’info), zeer zeker
een vervolg zal gaan krijgen.
Maar natuurlijk is er nog veel meer te lezen: Frank vuurt zijn
kogels af op het Nederlandse televisielandschap, Carolien
behandelt haar avonturen bij een zorgverzekeraar, Lorenz
geeft je 10 dingen die je in Utrecht gedaan moet hebben,
Marjolein solliciteert er op los, Jorik schrijft over CIW and
the City, Maartje koppelt communicatie aan muziek en
Anouk behandelt het Omgekeerd Kortjakje syndroom.
En dat is nog niet eens alles!
Kortom: lees ze en heel veel succes en plezier dit collegejaar!
Maak er wat van!
Arthur Stolwijk | hoofdredacteur.
//> welcom’info
3
//> sv contact
Commi ssi ew er k voor SV Cont act i s meer dan een gezel l i ge hobby . Het i s namel i j k de i deal e pr ak t i sche
aanvul l i ng op de t heor et i sche st udi e CI W. Vel en besef f en ni et dat een ver eni gi ng al s SV Cont act ver dacht
veel over eenk omst en ver t oont met het bedr i j f w aar j e l at er t er echt hoopt t e k omen. Wi e ser i eus aan de
sl ag gaat i n een van de commi ssi es pl uk t daar op l ange en k or t e t er mi j n de v r ucht en v an. Veel act i ev e
l eden w i st en t i j dens hun st udi e al t e scor en met hun CV vol commi ssi e- er var i ng. Lees hi er hoe SV Cont act
di t duw t j e i n de r ug k an zi j n bi j het vi nden van een dr oombaan!
Je l eer t or gani ser en
Of het nu gaat om een Bedrijvendag, een spectaculair Gala,
een geheel verzorgde Buitenlandse reis, een spetterende In-
troductie of een Ouderdag: als lid van een commissie leer je
organiseren. Elk project, van groot tot klein, zal tot een goed
einde gebracht moeten worden. Als hoogopgeleide is de
kans groot dat je later ook grote projecten gaat coördineren.
Fijn als je de verschillende stappen die nodig zijn voor een
professioneel communicatieplan, de promotiecampagne
voor een evenement of de lancering van een website al eens
uitgedacht hebt.
Je l eer t communi cer en
Als actief lid kom je met alle facetten van de com-
municatie in contact. Een commissie kan alleen
goed functioneren als de interne communicatie
goed is. Taken zullen efciënt verdeeld moeten
worden, waarna iedereen een helder verslag van
de voortgang uitbrengt. Ook zal de commissie als
geheel zich moeten presenteren naar studenten,
docenten en/of bedrijven: de externe commu-
nicatie. Wie zijn communicatieve vaardigheden
traint in een commissie, zal later in het bedrijfsle-
ven niet voor grote verrassingen komen te staan.
Je l eer t medi a pr of essi oneel ge-
br ui k en
Professioneel mediagebruik maakt
communiceren gemakkelijker. Bij SV
Contact willen we in toenemende mate
innovatieve media gaan inzetten, om
het commissiewerk nog leerzamer te
maken. Tijdens je studie communiceer
je via media als Google Docs, Wiki’s,
Forums, RSS-feeds en “social websites”
als Scribd, YouTube, Slideshare en del.
icio.us. Hierdoor kun je je toekomstige
werkgever als geen ander advies leve-
ren over mediagebruik bij bedrijven.
Je l eer t van er var en col l ega’ s
Veel leden zijn al meerdere jaren
actief in verschillende commis-
sies en hebben zo ontzettend veel
kennis opgedaan. Graag zorgen zij
ervoor dat jij net zo goed wordt in
het plannen en uitvoeren van onze
projecten! Daarnaast zitten er in de
Redactiecommissie en de Commu-
nicatiecommissie tekstschrijvers,
webdesigners, flmmakers en speci-
alisten in het ontwerpen van maga-
zines, fyers en posters. Wie op weg
wordt geholpen door deze profes-
sionals zal binnen no-time docent of
werkgever met multimediale crea-
ties kunnen imponeren.
Je ver r i j k t j e CV met er var i ng
Studievertraging of niet, ooit zal je
de stap van studeren naar werken
gaan maken. Communicatiegerela-
teerd commissiewerk voor SV Con-
tact zal hierbij meer indruk maken
dan enkel een jarenlang baantje als
vakkenvuller bij Albert Heijn. Na-
tuurlijk kun je ook tijdens je studie
al een bijbaan hebben die je CV ten
goede komt. Voor studenten zonder
nuttige baan of studie wordt com-
missiewerk echter sterk aangera-
den!
Je communi ceer t met bedr i j ven
Een onderscheidend CV zal echter niet
altijd genoeg zijn. Veel studenten krij-
gen een baan aangeboden via vrienden
of kennissen. Ook dit zogenoemde za-
kelijke netwerk zal door commissiewerk
een boost krijgen. Ten eerste kom je bij
SV Contact veel in contact met medestu-
denten. Een deel van hen zou nu of later
een geschikte business partner kunnen
zijn. Ten tweede zal je voor je commis-
siewerk in contact komen met bedrijven.
Het beste voorbeeld van zo’n commissie
is natuurlijk de Bedrijvendagcommissie,
maar ook bij het zoeken van sponsoren
loop je als actief lid potentiële werkge-
vers tegen het lijf.
Je gaat een spannende, gezel l i ge t i j d t egemoet !
Bovenal ga je als actief lid bij SV Contact natuurlijk een spannen-
de, gezellige tijd tegemoet. Je gaat met je commissie werken aan
een project waar je voor de rest van je leven trots op kunt zijn.
Wat of hoeveel de verrichte arbeid later ook op mag leveren, het
belangrijkste is dat er een geslaagde introductie, activiteit, ou-
derdag, bedrijvendag, Com’info, buitenlandsereis, of spetterende
gala’s, feesten, websites en flms zijn neergezet.
7 redenen om in een commissie te gaan
3
4
07: 0 0u
Vroeg opstaan? Dat deed je misschien nog wel eens op de
middelbare school, maar hier kun je deze absurde bezigheid
vrijwel defnitief schrappen. Op een enkel tentamen na, begint
de dag voor een CIW’er zo doorgaans tegen 10 á 11 uur. Nog
even lekker doorslapen dus.
11: 0 0u
Rol uit bed, realiseer je dat je over een kwartier hoorcollege
hebt op Drift 21, kleed je aan binnen 12 seconden en spring
met een boterham in je mond op je fets, richting centrum.
Eenmaal aangekomen volg je een van de vele hoorcolleges die
voor jou van toepassing zijn dit eerste jaar. Zo kun je luisteren
naar de verschillende manieren om een flm te analyseren
bij Beeld en Geluid, de sociale en technologische aspecten
van Second Life ontdekken bij Geschiedenis en Theorie van
de Nieuwe Media en er achter komen dat een ogenschijnlijk
simpel verzoek als ‘Is er nog kofe?’ aan de basis kan staan van
ellenlange discussies tijdens het vak Samenhang in Tekst en
Discourse (voor visuele ondersteuning: MISCOMMUNICATIE
op tube.svcontact.nl). Gelukkig is daar ook de pauze, om weer
even bij te komen van al deze nieuwe informatie, wat natuurlijk
meteen een prima gelegenheid is om wat te kletsen met je stu-
diegenoten. De hoorcolleges duren gemiddeld ruim anderhalf
uur, waardoor je dus meestal om 1 uur weer buiten staat. Tijd
om een hapje te gaan eten.
13: 00u
Utrecht biedt een breed scala aan lunchmogelijkheden. Zo is
er natuurlijk het beroemde Broodje Mario op de Oude Gracht,
waar je enkele meters verder ook een McDonald’s treft voor de
meer fast-food georiënteerde mens onder ons. Je kunt er ech-
ter ook voor kiezen om koers te zetten richting winkelcentrum
Hoog Catharijne bij het Centraal Station, om daar een pizza-
broodje van Bakker Bart (persoonlijke favoriet!) te combineren
met een shopsessie. Voor de liefhebbers van een fraai uitzicht
is de La Place op het dak van de V&D ook zeker een aanrader,
waar je een smakelijk broodje weg kunt werken terwijl je
uitkijkt over het bruisende Utrecht. Of je gaat toch weer naar
de McDonald’s, die ook een vestiging heeft in Hoog Catharijne,
met een enorme zwart-wit panoramafoto van Utrecht op de
muur. Het kan allemaal.
15: 0 0u
Tijd om de kennis die je tijdens het hoorcollege hebt opge-
daan toe te passen in een bijbehorend werkcollege. Hier ga je
bijvoorbeeld aan de slag met een populair-wetenschappelijk
verantwoorde website tijdens Communiceren in het Acade-
misch Domein; verbeter allerhande teksten op de site van de
//> com’mence
Het i s w eer di e t i j d v an het j aar . Vak ant i el i ef des
w or den per sms gedumpt , zw embr oek en, t ent en
en opbl aasbot en w or den onder i n de k ast gek ni k -
k er d en de eer st e st udi eboek en en r eader s zi j n
w aar schi j nl i j k al w eer aangeschaf t . Kor t om, het
begi n van het st udi ej aar st aat voor de deur ! Voor
sommi gen een w el k ome her eni gi ng met de vel e
vr i enden en k enni ssen di e ze i n hun eer der e j a-
r en al s CI W’ er hebben opgepi k t , maar voor som-
mi gen ook een heel ni euw begi n. Nog maar net
op k amer s, w ei ni g t ot geen bek enden i n Ut r echt ,
en dan ook nog eens dat zooi t j e onger egel d dat
zi ch CI W’ er s noemt al s ni euw e st udi egenot en. I k
k an j e echt er ver t el l en, heb ver t r ouw en. Zek er
al s j e l i d w or dt van st udi ever eni gi ng SV Cont act
heb j e voor j e het w eet een beschei den w agon-
l adi ng gezel l i ge en gevar i eer de vr i enden. Maar
dan moet j e ze w el t egenk omen nat uur l i j k . Om
j e daar bi j een zet j e i n de goede r i cht i ng t e ge-
ven, vol gt hi er een over zi cht van w at een CI W’ er
zo gemi ddel d ui t spook t op een door snee dag.
CIW and the City
5
Gemeente Utrecht bij Instrueren en Overtuigen en onderzoek
de mediahype rondom Bokito bij het vak Media, Cultuur en
Maatschappij. Werkcolleges duren meestal ongeveer even
lang als de hoorcolleges, dus tegen 5 uur is je dag studiegewijs
afgelopen. Maar studentgewijs nog lang niet.
18: 0 0u
Je gooit nog gauw een last-minute afgemaakte opdracht in
een van de docentenpostvakjes op de Kromme Nieuwegracht
29 (waar je op de zolder tevens het hoofdkwartier van het
bestuur van SV Contact vindt) als je je realiseert dat je lunch
inmiddels alweer 5 uur geleden is en het dus tijd wordt om aan
het avondeten te gaan denken. Het leukste is natuurlijk met
een clubje medestudenten bij iemand thuis iets eetbaars pro-
beren te produceren, maar je kunt er ook voor kiezen ergens
in de binnenstad een studentenhap te gaan scoren. Zo kun je
naar de Florin of de Stairway to Heaven gaan voor een gunstig
geprijsde, degelijke maaltijd, maar kan ik ook zeker de Mick O’
Connels aanraden, vlakbij de Drift. In deze Ierse pub kun je op
de maandag, dinsdag en woensdag voor vijf euro kiezen uit
een vijftal wisselende maaltijden, variërend van een smakelijke
kipsaté met rijst en kroepoek tot bijvoorbeeld de vegetarische
lasagna. Omdat Utrecht tevens ongeveer 327 Döner Kebab-
zaken per vierkante meter kent (de Amsterdamsestraatweg is
hier een sterk voorbeeld van), kun je er natuurlijk ook voor kie-
zen een turkse pizza (Lahmacun, voor de kenners) naar binnen
te werken, voor doorgaans zo rond de twee euro. Vanwege de
late sluitingstijden van deze tentjes, is het vooral onder stu-
denten ook bijzonder populair om na het uitgaan hier nog een
warme hap te nuttigen. Over uitgaan gesproken…
22: 0 0u
Na een lange dag van intensief studeren is een koud biertje
natuurlijk altijd bijzonder welkom. Je kunt hiervoor terecht in
een van de vele cafeetjes die de binnenstad van Utrecht rijk
is. Vlakbij Hoog Catharijne is café Olivier aan te raden, een
relatief chique tent in een oude kerk, met bijzonder vrien-
delijk personeel. Aan de Oude Gracht kun je ook terecht bij
Kafé België, waar je meer dan 100 biersoorten kunt proberen,
terwijl je ondertussen geniet van een fjn bakje warme tor-
tillachips met scherpe saus. Iets verderop, aan de andere kant
van de gracht, tref je café ’t Oude Pothuys, een sfeervolle tent
in een ruim keldercomplex (dus op grachtniveau), waar je op
de woensdagavond van gratis live jazz kunt genieten. Als het
op donderdag zo tegen middernacht loopt en je je genoeg
moed hebt ingedronken om een dansje te willen wagen, kun je
vanuit ’t Oude Pothuys meteen enkele deuren verder door naar
poptempel Tivoli. Relaxte, licht ‘alternatieve’ dansmuziek en
een goede sfeer. Is het echter de eerste dinsdag van de maand,
dan zijn veel CIW’ers na de maandelijkse borrel te vinden in
de Storm, en op de maandagavond is het vooral de Arena
onder het stadhuis waar men uitgaand CIW treft. Die laatste is
door de bierprijs van 1 euro vooral zo tegen het einde van de
maand/studiefnanciering erg geliefd onder studenten. Voor
meer informatie specifek over het uitgaan in Utrecht wil ik jul-
lie graag doorverwijzen naar een artikel van Robbie Vermeulen
dat hij schreef voor de eerste Com’info van vorig jaar. Dit artikel
is te vinden op de site van SV Contact (www.svcontact.nl), bij
het onderdeel “Com’info” in het linkermenu.
04: 0 0u
Het is na het uitgaan meestal rond deze tijd dat de CIW-stu-
dent enigszins beneveld zijn fets weer opzoekt, en koers zet
naar zijn of haar studentenkamer. Of naar de studentenkamer
van een zojuist ontmoette knappe dame of jongeman natuur-
lijk. Hoe dan ook, enige nachtrust zal zeker van pas komen,
want morgen is er weer een dag. Gelukkig deden we niet aan
vroeg opstaan.
Jorik
6
//> com’solliciteren
Loop ov er de Oudegr acht of door
Hoog Cat har i j ne en de k ans i s
gr oot dat j e w or dt aangespr ok en
door st udent en di e j e pr ober en
een goed doel aan t e smer en. Al s
j e daar na ui t geput neer pl of t op
een t er r asj e, zi t het er di k i n dat j e
door een st udent bedi end w or dt .

Overal om je heen kun je werkende
studenten vinden. Dat is niet vreemd als
je je bedenkt dat recentelijk onderzoek
van de gemeente Utrecht laat zien dat
het aantal werkzoekenden in Utrecht aan
het afnemen is door de aantrekkende
economie. De voorspellingen voor
volgend jaar zien er ook veelbelovend uit.
Helaas betekent dat niet dat je onderuit
gezakt in je stoel kunt gaan zitten: je bent
immers niet de enige die aan de bak wil
komen.
Het aanbreken van een nieuw schooljaar
is één van de momenten waarop veel
studenten bijbanen proberen te zoeken.
Als je net naar de studentenstad bent
verkast dan kun je meestal wel een
extraatje gebruiken om lekker te gaan
stappen of om je nieuwe stek leuk in te
richten. Ook voor studenten die er al enige
tijd vertoeven is het leven niet goedkoop.
Hoe relaxed is het dan om niet continu op
je centen te hoeven letten!

Vrienden raadplegen is een van de
gemakkelijkste manieren om te weten
waar banen worden aangeboden. Je
kunt ook borden afgaan, die hangen in
universiteitsgebouwen en staan in de
etalages van uitzendbureaus. Een andere
optie is om te surfen langs vacaturesites
of de gratis stationskranten door te
bladeren.
Op zoek naar
CIWerk
Het sturen of achterlaten van een
sollicitatiebrief en CV is de volgende stap
waarmee je je voet tussen de deur van
de werkgever kan krijgen. Alhoewel je
niemand tegenover je hebt zul je toch
met minder middelen de werkgever
moeten zien te overtuigen van jouw
geschiktheid dan wanneer je op gesprek
gaat. Het spiegelen van wat de werkgever
in zijn vacature zet is een handige manier
om jouw motivatie aan te laten sluiten
bij wat hij ziet als de ‘ideale’ werknemer.
Dat laatste kun je met een korreltje
zout nemen, maar ja het is beter om de
werkgever in de waan te laten dat hij met
de perfecte kandidaat te maken heeft.
Met CIW mag het wel duidelijk zijn dat
communiceren in je straatje ligt, maar
uiteindelijk gaat het er toch om dat je het
op het juiste moment weet waar te maken.
Heb je een kater, heb je even je dag niet of
heb je weinig tijd om je voor te bereiden
dan kunnen een paar simpele dingen bij
solliciteren al een groot verschil maken:
op tijd komen, er verzorgd uitzien en met
een grote glimlach binnenstappen zit het
er dik in dat je jezelf en de werkgever in
een goede stemming brengt!
Veel van de tips zul je al eens eerder
hebben gehoord, maar het kan nooit
kwaad om ze even op te frissen zodat je
zo meteen helemaal klaar bent om ‘jouw’
bijbaan te scoren. Maar pas op dat je
geen werkslaaf wordt, want je leeft maar
eenmaal en er is geen betere tijd dan je
studententijd!
Marj olein
7
//> com’column
De nachttrein heeft een gevarieerde
bevolking. Er is een samenloop van
mensen die kort hebben geslapen en
mensen die al lang niet hebben geslapen.
Aan te wijzen in de populatie is altijd een
deel reizigers dat naar Schiphol gaat en
een deel mensen waarvan ik niet helemaal
weet wat ze nog gaan doen ’s nachts. Net
als dat ik me afvraag waar al dat verkeer
op de snelweg ’s nachts heengaat als ik
naar het vliegveld wordt gebracht door
mijn moeder, verwonder ik me over de
bestemming die iedereen heeft in de
nachttrein. Een buitenlandse vrouw die
naast mij zat rent geschokt naar de deur
bij station Den Haag en roept naar een
meneer buiten ‘Rotterdam?’ waarna ze
terug komt en haar kinderen vertelt dat
het Rotterdam niet is. Haar kleinste meisje
vraagt iets in een andere taal, waarna de
moeder moedeloos zegt dat ze vanavond
niet meer in Amsterdam komen. De
waarheid is hard; ik heb ze in de gaten
gehouden en ik denk dat ze op de vlucht
zijn. Zeker omdat ze geen bagage bij zich
hebben, enkel een grote toilettas die het
kleinste meisje aan het lusje vasthoudt als
mooie dameshandtas.
‘Wij zijn toch óók al onderweg’ zegt mijn
moeder dan in de auto als ik zeg ‘Waar
gaan al die mensen toch allemaal heen?
Het is midden in de nacht!’ En daar heeft
mijn moeder gelijk in net zoals ze altijd
gelijk heeft over wat ik het beste kan
doen als ik keelpijn denk te krijgen.
Gisteravond was het me opgevallen dat
er heel erg veel reizigers met grote kofers
waren in de nachttrein. Die stapten bij
Schiphol uit, waar ze ingeruild werden
voor vier dronken mannen die ‘ketsie-
ketsie’ gespeeld hadden. Je komt er niet
onderuit, voor je het weet heb je een
gesprek met die mensen. Een vriend van
mij vind het altijd de mooiste gesprekken,
maar van mij mag de hele nachttrein een
stiltecoupée worden.
Om geen gesprek te krijgen wat er toe
zou doen bedacht ik me opeens iets
dat een vriendin had gezegd. Wanneer
de mannen vroegen of we wel eens in
Nijmegen kwamen antwoordden wij:
‘Goed, heel goed’. Bij elke vraag gaven
wij antwoord op een andere vraag. Waar
we woonden werd ‘maar ik wil nog wel
boodschappen doen straks’ en hoe we
heetten vertelden we niet, ze dachten
toch dat we allebei een Ellen waren
omdat we op een Ellen leken. Ze dachten
volgens mij dat alle meisjes op Ellen
leken. Die antwoorden namen ze niet
van harte, maar het kon ze niks schelen.
Of ze het niet eens doorhadden of dat zij
nou dachten dat wij gek waren weet ik
niet, maar ik hoop dat laatste. Verkeerd
antwoorden is zo gek nog niet. Toen ik
het nog niet had uitgevonden en zei dat
ik communicatie studeerde moesten ze
heel erg hard lachen. Heel erg hard.
Marrit
ANTWOORD VERKEERD
8
//> com’frontatie
Initiatiefnemers van dit eerste CIW-debat zijn Tom Koole en
Frank Hakemulder, die ook samen de opleiding coördineren.
Doel van de bijeenkomst is volgens Hakemulder: “de
discussie uit de wandelgangen te halen en systematisch te
bespreken.” Dat de studie net zo stabiel is als een kaartenhuis
is nu immers wel bekend. Het wordt tijd met concrete
oplossingen te komen en daarom willen beide coördinatoren
een kwaliteitsplan met verbeterpunten voor de opleiding
schrijven. Wie denkt dat deze heren zich hiervoor op hun
kamer opsluiten heeft het mis. Het kwaliteitsplan wordt
“zonder autoriteit” geschreven omdat zowel docenten als
studenten tevreden moeten zijn met het resultaat. Daarom
staan Koole en Hakemulder open voor feedback van iedereen
die iets met CIW te maken heeft. Bovendien gaan zij er in het
kwaliteitsplan vanuit dat de studie nog niet bestaat. Om de
ideale opleiding te kunnen creëren wordt deze vanaf scratch
opgebouwd. CIW krijgt een extreme make-over.
Dat CI W een gedw ongen huw el i j k t ussen
t w ee ver schi l l ende di sci pl i nes i s, i s voor
aanv ang v an het debat dui del i j k t e mer k en.
De communi cat i edocent en nemen pl aat s aan
de ene k ant van de zaal t er w i j l de ni euw e
medi aw et enschapper s aan de ander e k ant
di cht t egen el k aar aan k r ui pen. “ Hi er i s
nog een pl ek j e! ” , k l i nk t het zodr a er na
aanv angst i j d nog een docent ar r i v eer t .
Het i s net een mi ddel bar e school k l as op
school r ei s dat de bus i nhol t om de zi t pl aat sen
t e ver del en. Koole noemt het een gedenkwaardige
bijeenkomst omdat er nog nooit zoveel docenten van beide
disciplines aan een gemeenschappelijk overleg hebben
deelgenomen. De Verenigde Naties zijn er niets bij. Volgens
Koole is er wel regelmatig overleg tussen docenten van beide
kampen geweest maar was de opkomst dermate laag dat het
niets aan de onderlinge verstandhoudingen veranderde. Dat
de communicatiedocenten zich op de Trans hebben genesteld
en die van nieuwe media KNG 29 hebben ingenomen
helpt natuurlijk ook niet. Zo kom je elkaar nooit tegen voor
een praatje bij de kofeautomaat of kopieermachine.
De eerste confrontatie gaat tussen Rick Dolphijn en
Frank Jansen. Dolphijn trapt af met een pleidooi over het
‘nieuwe leren’ waarbij de leraar een stapje terug doet en de
leerling meer zijn eigen weg zoekt. Montessorionderwijs
op de universiteit. Kan gelijk die belachelijke
aanwezigheidsplicht worden afgeschaft. Je ontsnapt als
TBS’er gemakkelijker aan een inrichting dan als student
aan de universiteit. Ook bepleit Dolphijn dat er meer
originele teksten gelezen moeten worden in plaats van
eindeloos geflterde samenvattingen. Ik kan niet wachten
tot we de originele werken van Plato bij selexyz moeten
afhalen. Heb ik op de middelbare school tenminste niet
voor niets Grieks geleerd. Frank Jansen reageert op de
voor hem karakteristieke wijze op de voorstellen van zijn
collega. In plaats van meer vrijheid voor de studenten
wil hij de broekriem juist strakker aanhalen. De enige
manier waarop leerlingen de lesstof onder de knie
krijgen is door te “oefenen, oefenen, oefenen.” Wie na
de middelbare school van het betere stampwerk verlost
denkt te zijn komt bij Jansen dus bedrogen uit. Het is
wachten op het moment dat hij ook het schooluniform wil
herintroduceren.
Na een beschaafde onderlinge discussie waarbij
de deelnemers elkaar netjes laten uitpraten en
Hakemulder driftig meeschrijft, betreden Tom Koole
(letterlijk) en Marianne van den Boomen de arena. Na
een vermakelijk fctief verhaal over de studie Recht &
Leven komt Koole tot de conclusie dat beide disciplines
elkaar niet naar het leven moeten staan maar juist
moeten samenwerken waardoor een voor Nederlandse
begrippen unieke gecombineerde expertise ontstaat.
Het i s 7 j uni 2007. Bui t en i s met het 25 gr aden w ar m v oor de t i j d v an het j aar maar i n l ok aal 1.01
op Tr ans 10 i n de Ut r echt se bi nnenst ad i s het goed t oev en. Bak j es gevul d met dr ui v en en aar d-
bei en zor gen samen met f r i sdr ank geschonk en i n pl ast i c bek er t j es voor de nodi ge ver f r i ssi ng. I n
het l ok aal bevi ndt zi ch een bont e ver zamel i ng docent en, st udent en en een enk el e st udi eadvi seur
di e di scussi ër en over hoe het ver der moet met de opl ei di ng CI W. Nadat de k r ui t dampen zi j n opge-
t r ok k en, bl i j k en de ver st andhoudi ngen bi nnen de st udi e er nog sl echt er voor t e st aan dan i n het
Mi dden- Oost en.
Gaza aan de Trans
9
Van den Boomen is het niet met hem eens en neemt
ons mee terug naar de tijd waarin ze, gehuld in een
paarse overall, fanatiek demonstreerde. Als een Dolle
Mina oreert ze over de kracht van de confrontatie van
verschillende paradigma’s terwijl de neerlandici en nieuwe
mediawetenschappers elkaar juist uit de weg gaan. Een
bewuste non-confrontatie van de twee CIW-paradigma’s
die er mede oorzaak van is dat studenten zich volkomen
schizofreen een weg door de studie proberen te banen.

Na het aanhor en van de zor gv ul di g
voor ber ei de en geënsceneer de
conf r ont at i es k omt het besef w at er de
oor zaak v an i s dat j e ni et i n één zi n aan
j e gr oot ouder s k unt ui t l eggen w at de
st udi e CI W i nhoudt . De opl ei di ng w or dt
v er scheur d door docent en di e ni et met
el k aar w i l l en samenw er k en. I n pl aat s
daar van pr i j zen zi j hun ei gen w er k vel d de
hemel i n en l at en di e van hun col l ega’ s l i nk s
l i ggen. Di t CI W- f undament al i sme maak t de
st udi e t ot een sl echt e ver si e v an AVRO’ s
St er r ensl ag w aar bi j de deel nemer s el k aar
op al l e mogel i j k e mani er en pr ober en af
t e t r oev en. CI W i s een l oopgr avenoor l og
w aar bi j bei de k ampen zi ch op de Tr ans en
Kr omme Ni euw egr acht hebben i ngegr aven.
Met gevaar voor ei gen l even bew egen CI W-
st udent en zi ch t ussen bei de l ocat i es di e
enk el e t i ent al l en met er s v an el k aar l i ggen
maar w aar i n w er k el i j k hei d een w er el d van
ver schi l t ussen zi t .
Na wederom een beschaafde discussie bedankt Koole de
aanwezigen en kondigt aan dat er nog meer debatten zullen
volgen. Eenmaal buiten lijkt de gedroomde samenwerking
verder weg dan ooit. “Ik zou nog niet naast de artikelen
van sommige collega’s dood gevonden willen worden”,
klinkt het, waarop één van de deelnemers boos wegloopt.
Vooralsnog lijkt niet iedereen de confrontatietheorie te
waarderen. Een deel van het gezelschap begeeft zich
daarna volgens planning naar La Fontana waar gezamenlijk
zal worden gedineerd. “Is er geen tafelschikking?”, klinkt
het kolderiek. Jansen pleit voor een eenheidsmenu en alle
gerechten door elkaar te gooien. Met lekker veel peper.
Uiteindelijk zit hij gebroederlijk naast Van den Boomen.
Beide docenten komen overduidelijk uit een andere
discipline. Jansen best el t een pi zza t er w i j l Van
den Boomen zi ch t egoed doet aan een bor d
past a. Voor de r est l i j k en ze het goed met
el k aar t e k unnen vi nden. “ I k denk dat w i j
goed met el k aar k unnen pr at en” , al dus Van
den Boomen.

Aan de aanwezige docenten zal het dus niet liggen. Aan
de afwezige wel. Terwijl het selecte gezelschap zich bereid
heeft getoond aan de onderhandelingstafel plaats te
nemen, blijven de afwezigen liever in hun loopgraven
zitten. Dit terwijl juist zij van groot belang zijn om van CIW
de succesvolle opleiding te maken die beide coördinatoren
voor ogen staat. Een samenhangende studie waarbij
studenten daadwerkelijk academische vaardigheden en
theorieën opdoen kan alleen functioneren als iedere docent
zich daarvoor inzet in plaats van zich voor de buitenwereld
afsluit.
Maar ook de studenten zijn een belangrijke schakel binnen
de hervormingen. Zij zijn degenen die na het volgen van
deze studie de (academische) wereld in moeten gaan
met een behoorlijke bagage aan kennis in plaats van
vraagtekens. Daarom is aankomend collegejaar voor alle
CIW-studenten dé kans om mee te praten over de opzet
en inhoud van de opleiding. Hoe meer Web 2.0 wil je het
hebben? Laat daarom ook jouw mening horen. Op het
forum, via de cursusevaluaties of debatteer er onderling
over. Het gaat om je eigen toekomst.
Wil je mee discussiëren over de opzet van de studie of de
pleidooien nog eens nalezen? Kijk op publ i ek esf eer .nl !
Michiel
10
DOO
met uw gasth

O
m
d
a
t

j
e

h
e
t

w
a
a
r
d

b
e
n
t
.

11
OLHOF
heren KIP en EI
N
U

M
E
T

G
R
A
T
I
S

K
O
R
T
I
N
G

!
!
!
12
//> com’2.0
Wi e heef t er nog ni et van Web 2.0 gehoor d? Bi j de echt e i nt er net ner d gaat er gel i j k een l ampj e br anden. Toch i s het
i dee v an een gev or der d w eb voor i eder een eenvoudi g t e begr i j pen. Bov endi en i s het nog l euk ook al s j e j e er even i n
ver di ept . I k , al s f an van Web 2.0, voel me nu hel emaal t hui s op het i nt er net . Over de hel e w er el d w or dt di t ni euw e
i nt er net v oor al de hemel i n gepr ezen. Toch voel t er i et s ni et goed. Web 2.0 k ent v oor mi j namel i j k ook een k eer -
zi j de…
Wat i s Web 2.0?
Heel kort gezegd is Web 2.0 een manier van denken over internet.
Het internet wordt hierin gezien als een platform om allerlei soorten
data te delen: foto’s, video’s, nieuwsberichten, je persoonlijke leven.
Denk bijvoorbeeld respectievelijk aan websites en applicaties
als Flickr, YouTube, NUjij.nl en Hyves. Dit is slechts het topje van
de ijsberg wat Web 2.0 te bieden heeft. Tientallen variaties op
bovenstaande websites zagen het licht. Verder zijn er net zo veel
‘social bookmarking sites’ zoals Digg of del.icio.us, websites waarop
je je favorieten kan delen met de wereld. Delen staat dus centraal bij
Web 2.0. Al dat delen op al die sites zorgt echter voor het grootste
probleem van Web 2.0: je ziet langzamerhand door de bomen het
bos niet meer.

Het bos dat Web 2.0 heet
Ik zal dit even toelichten. Elke dag komen er steeds meer websites
die op één of andere manier de Web 2.0-mentaliteit uitstralen.
Dit is leuk en aardig, maar hebben we niet genoeg aan één
enkele website voor alle video’s? Eén website voor het nieuws?
Natuurlijk niet, internet is “big business” dus moet er geld verdiend
worden door te concurreren. Dit levert bijvoorbeeld leuke online
gevechten op tussen Microsoft, Yahoo! en Google, die om de beurt
internetbedrijfes opkopen om de beste 2.0 websites aan te kunnen
bieden.

En geld wordt er met bakken verdiend. De kracht van Web 2.0
websites en applicaties is namelijk dat het delen en het zoeken van
data zo lekker makkelijk is, vandaar het succes. Door de lage drempel
wordt er van alles gedeeld: nutteloze, maar zeker ook nuttige
informatie. Zo blijf ik op de hoogte wanneer er weer een interessant
nieuwsbericht of artikel online staat door middel van RSS-feeds (ook
al zo’n handige uitvinding uit het 2.0-tijdperk). Voordeel hiervan is
dat ik door heel veel sites op de hoogte wordt gehouden. Maar het
nadeel is …dat ik door heel veel sites op de hoogte wordt gehouden.
Je leest het goed, het is precies hetzelfde. Alle informatie wordt zó
makkelijk aangeboden, dat je er toch wel op klikt en het toevoegt als
RSS-feed. Langzamerhand raak je het overzicht kwijt. Gelukkig is daar
Netvibes. Juist, weer een handige 2.0 tool die RSS-feeds voor je
verzamelt op je eigen startpagina.

Overzichtelijker wordt het zeker. Maar er komt steeds meer
informatie bij! Hoe dat kan? Omdat je binnen Netvibes ook kan
zoeken naar feeds over onderwerpen die je boeien. En allemaal
lekker simpel. Toevoegen dan maar! Gewoon, omdat het KAN. En
ik blijf maar doorgaan. Ik zit elke ochtend wel anderhalf uur al het
nieuws te checken, want het werkt verslavend. Door mijn honger
naar informatie zie ik dus door de bomen het bos niet meer. En dit
allemaal door de kracht van Web 2.0.
Een v oor beel d
Mijn startpagina is Netvibes. Hier kan ik mijn mail checken en zoals
ik al aangaf, op de hoogte blijven van het laatste nieuws. Een feed
van de website eHub vertelt me dat er een nieuwe Web 2.0 site is,
genaamd Fichey. Even kijken dus. Fichey is geniaal, het is een web-
site die de allerbeste (lees: meest opgeslagen) websites, artikelen
of blogs van de dag laat zien op 5 verschillende social bookmar-
king sites. Informatie die de rest van de wereld blijkbaar interes-
sant vindt. Met een klik van de muis scroll ik letterlijk van 10 naar 1.
Verrek, ik kom een website tegen waarin 13 verschillende ‘Web 2.0
logo editors’ worden uitgelicht. Deze website leek me wel handig
en leuk, dus ik sla dat als favoriet op in del.icio.us, ik ‘tag’ de web-
site met doeltrefende woorden om het later terug te vinden. Web
2.0 alom. Zo gaat dat elke dag. Mijn favorieten zijn niet meer te
tellen en mijn eigen database met handige informatie groeit elke
dag. Door Netvibes orden ik mijn RSS-feeds dan wel, maar steeds
moet ik weer een 2.0 applicatie gebruiken om relevante informatie
op te slaan die je anders niet tegen zou komen. Je zou zeggen dat
een “information overload” ontstaat in mijn eigen hoofd, iets wat
het huidige digitale tijdperk kenmerkt. En ik blijf maar aan de gang
om het te ordenen; ik word een echte informatiejunk.
Geloof me, Web 2.0 is iets moois, iets unieks. Het delen en zoeken
van informatie kent geen grenzen. Maar pas op dat je niet ver-
slaafd raakt aan een onzichtbaar bos.
Lorenz
verslaafd aan een onzichtbaar bos
13
//> com’tips
10 dingen
gedaan MOET hebben
# 10 - Zw emmen i n de gr acht
Vooral leuk tijdens een potje voetballen tegen de docenten. Ervaringsdes-
kundige is Robbie.

# 9 – Br oodj e Mar i o scor en
Dit broodje is in heel Utrecht bekend, haal er een op de weg van Vreden-
burg naar de Neude.

# 8 – St appen i n het cent r um
Elke donderdagavond is het raak in Utrecht! Maandagavond CIW-avond in
De Arena.

# 7 – Rel l en i n Ondi ep
Doe eens rebels, en ga lekker rellen tegen de politie in Ondiep. Voor meer
informatie: vraag naar Marcel.

# 6 – Een w edst r i j d v an FC Ut r echt bezoek en
Stadion Galgenwaard is één van de meest sfeervolle stadions van het land!

# 5 – Pi ck ni ck en op Lepel enbur g, i n het Wi l hel mi napar k
en i n het Jul i anapar k
Heerlijke parkjes, respectievelijk te vinden achter de Kromme Nieuwe
gracht, in de wijk Wittevrouwen en in Zuilen.

# 4 – Ter r asj e pak k en op de Neude
Bij de kleinste zonnestraal verandert de Neude in één groot terras!

# 3 – Racen t egen bus 3 op de Amst er damsest r aat w eg
Veruit de leukste tip. Bus 3 stopt namelijk om de paar seconden overdag;
heel frustrerend. Pak je fets en probeer hem voor te blijven! Pas wel op
voor de stoplichten…

# 2 – Chi l l en aan de gr acht
In de zomer chillen aan de Oudegracht, wie wil dat nou niet?

# 1 – De Dom bek l i mmen
Sommige mensen hebben in hun studietijd hier in Utrecht de Dom nog
niet eens beklommen! Schandalig! Hét boegbeeld van de stad Utrecht, een
aanradertje.
die je in Utrecht
Al s ni euw e eer st ej aar s
ben j e mi sschi en nog
ni et bek end met de st ad
Ut r echt . Daar om t i en
di ngen di e j e i n Ut r echt
gedaan moet hebben!
14
//> com’positie
De boodschap
Het meest bekende liedjesthema is na-
tuurlijk de liefde, waarbij de boodschap
soms (niet altijd met namen) aan een spe-
cifek iemand is gericht. Een liedje in de
trant van “ik hou van jou, ik blijf je trouw”,
zal niet voor de onbekende luisteraar zijn.
Het blijft de vraag of degene voor wie
het nummer wel bedoeld is dat ooit zal
horen. Zo niet, is er dan sprake van zinloze
communicatie? Of is het dan bedoeld
om iets van je ‘af te zingen’? Ik denk dat
veel artiesten hun muziek ook gebruiken
als verwerkingsmethode. Ze sturen een
boodschap de wereld in om het zelf maar
kwijt te zijn.
Er wordt gelukkig ook muziek gemaakt
over allerlei andere thema’s, met als doel-
groep de onbekende luisteraar. De artiest
wil wat vertellen, mensen ergens bewust
van te maken of aanzetten tot gedrags-
verandering. Voorbeelden van de laatste
twee categorieën zijn Bob Dylans protest-
songs, de welbekende liedjes van muziek-
project Band Aid en ook de artiesten op
Live Earth speelden daarop in. Zij maak-
ten muziek om de aandacht te vestigen
op de opwarming van de aarde.
Muziek met een boodschap
Zijn songteksten een geschikt communicatiemiddel?
De l ui st er aar al s ont v anger
De vraag is of een luisteraar er ook wat
mee doet. Een wetenschappelijk onder-
zoek daarover heb ik niet, maar een vra-
genrondje bij vrienden levert dit op: een
deel van de mensen luistert amper naar de
teksten en krijgt eventuele boodschappen
ook niet mee. Interessante composities
zijn voor hen belangrijker. Anderen, die
wel naar songteksten luisteren, worden
zich hoogstens bewuster van de situatie
waarover gezongen wordt, maar komen
niet in actie om iets te ondernemen. In dat
geval is de communicatie van zender naar
ontvanger wel goed verlopen.
Muzi k al e r ui s
Er kan ook ruis bij de boodschap ont-
staan, vaak veroorzaakt door de artiest
zelf. Artiesten zetten bijvoorbeeld geen
songteksten in hun cd-boekjes, waardoor
luisteraars meer moeite moeten doen om
de boodschap te begrijpen. Bob Dylan is
daar een voorbeeld van, terwijl hij toch
bekend staat om inhoudelijk sterke tek-
sten. Ook bij ‘9’ van Damien Rice ontbre-
ken de teksten. De boodschap kan ook
vertroebeld worden door binnensmonds,
onverstaanbaar zingen, zoals de broer-
Met de muzi ek f est i val s van deze zomer nog ver s
i n het geheugen, l i j k t het me i nt er essant t e k i j -
k en naar muzi ek vanui t het communi cat i eper -
spect i ef . De ar t i est pr obeer t door zi j n t ek st met
de l ui st er aar t e communi cer en. Muzi ek i s dan een
communi cat i emi ddel en soms zel f s een t her apeu-
t i sch mi ddel , zoal s muzi ek t her api e ( w aar bi j de
pat i ënt en zel f muzi ek mak en om gebeur t eni ssen
t e ver w er k en) . Mi sschi en gaat dat met een w el er g
ver , l at en w e muzi ek eens bek i j k en met het w el -
bek ende zender - boodschap- ont vanger model .
tjes Gallagher van Oasis soms doen. Een
andere vorm van ruis is verwarring door
een vrolijk klinkende deun te vergezellen
van een verdrietige, vervelende bood-
schap. De band Travis maakt muziek met
een vrolijke deun, maar de naam van het
nummer ‘Why does it always rain on me’
zegt al genoeg over de vrolijkheid van de
tekst.
Het communicatiemodel volgend blijken
er nogal wat hindernissen te zijn om de
bedoelde boodschap ook bij de ont-
vanger te krijgen. Het is alleen de vraag
of artiesten, die hun boodschappen de
wereld in sturen, daar wel bij stilstaan. In
het alternatieve circuit worden liedtek-
sten vaak belangrijk gevonden, maar bij
veel hits, zoals 2 Unlimited met No Limits!,
is dat toch wat minder belangrijk.
Maart j e
Wat vinden jullie hiervan? Wat kan bij-
voorbeeld de rol van videoclips zijn om
de tekst in muziek te begrijpen? Maakt
muziek mensen echt bewust? Discussieer
verder over muziek als communicatie-
middel op forum.svcontact.nl!

’ ·

’ ·
15
//> com’next
YellowCab Media
i
s

p
o
w
e
r
e
d

b
y
:
c
o
m

i
n
f
o
L
e
e
s

m
e
e
r

o
v
e
r

d
e
z
e

p
a
r
t
n
e
r
s

i
n

d
e

v
o
l
g
e
n
d
e

u
i
t
g
a
v
e
!
16
//> com’tv
Ondanks de vele Nederlandse producties
en massale media-aandacht, is het John
niet gelukt om dagelijks miljoenen
mensen naar zijn zender te trekken.
Het beoogde marktaandeel van 10
tot 12 procent is blijven steken op de
helft. John de Mol wijt het falen van zijn
project aan het slechte ‘imago’ dat de
zender heeft, en daarmee slaat hij de
spijker op de kop.
Met het voetbal – dat bij de NOS zo’n
miljoen mensen meer trok – ging het
al mis. De wedstrijden uit de Eredivisie
werden niet langer in volgorde van
belangrijkheid uitgezonden, maar de
topclubs werden verspreid over de
uitzending. Bovendien zorgden de vele
reclameblokken voor nog meer ergernis
bij de voetballiefhebbers.
Over De Gouden Kooi – het ‘oogappeltje’
van John - is ook een hoop geschreven.
Al voordat het programma überhaupt
begon, werden er in de Tweede Kamer
al vragen over het programma gesteld.
Het format is simpel: een luxueuze villa
met daarin enkele ‘miljonairs’, waarvan
degene die er het langst in blijft zitten de
villa en een paar miljoen wint. Inmiddels
is De Gouden Kooi echter uitgegroeid tot
een ordinaire treitershow, waarin geweld
wordt toegepast en scheldwoorden
rijkelijk vloeien. Extreem geval is
miljonair Jaap, die in zijn eigen braaksel
rolt om de andere bewoners tot waanzin
te drijven. Deze actie is overigens
‘uitgekotst’ door de kijkers.
De programma’s Gooische Vrouwen, Van
Speijk, Voetbalvrouwen en de spelshows
van de Postcode Loterij weten de kijker
wel te boeien, maar de overige kijkcijfers
wijzen er op dat de zender Tien een grote
fop is. Door het geringe succes draait de
zender veel verlies; gesuggereerd wordt
zelfs twee ton per dag! Dit gegeven en
het wegblijven van de kijker laat John
de Mol geen andere keus: hij zal zijn
televisieproject moeten opdoeken.
In het geheim heeft John gesprekken
met RTL Nederland en SBS Broadcasting.
Uiteindelijk sluit hij een deal met RTL,
waarin staat dat John aandeelhouder
wordt en de succesvolste programma’s
van Tien meeverhuizen naar RTL.
Met het wegvallen van Tien is er plaats
voor een nieuwe zender en RTL ziet
wel brood in een zender genaamd
RTL8. Over die naam zal vast menig
vergadering zijn gegaan, getuige de
originaliteit. De grootste hits van Tien
zullen een plaats krijgen op RTL4 en
RTL5, zodat RTL8 een vrouwenzender
(en dus tegenhanger van Net5) kan
worden.
Het is maar de vraag of RTL er met de
komst van de nieuwe zender veel op
vooruit gaat. Uit de gepresenteerde
programmaschema’s valt af te lezen
dat er veelal herhalingen staan
geprogrammeerd op RTL8 en dat er
weinig vernieuwende programma’s te
zien zullen zijn.
RTL-baas Fons van Westerloo gaat
ervan uit dat de RTL groep met de
komst van de nieuwe zender zo’n
drie procent aan marktaandeel zal
winnen. Tien behaalt op dit moment
zo’n 5 à 7 procent marktaandeel, dus
dat is een vrij realistische uitspraak.
En een verstandige, want op dit punt
ging John de mist in; hij schreeuwde
immers van de daken dat zijn zender de
televisiewereld op zijn kop zou zetten.
Of de nieuwe zender net zo hard gaat
foppen als haar voorganger, zal de
toekomst dus moeten uitwijzen.
Frank
Holland’s
Next Top Flop?

Na t w ee j aar gepr obeer d t e hebben een succesvol l e
zender t e w or den, gooi t Ti en de handdoek i n de r i ng.
Al t hans, dat doet John de Mol , de bedenk er v an het
hel e concept . Zi j n dr oom om een f ami l i ezender t e
mak en di e de Neder l ander s ador er en, i s daar mee i n
dui gen geval l en.17
//> telecom’
Com’pact-
Com’pleet- &
Com’fortpolis

Honderden keren heb ik de telefoon
over horen gaan en heb ik vragen op
me afgevuurd gekregen over declara-
ties, machtigingen, NoClaim en zorg-
passen. Vaak over dezelfde onderwer-
pen, waarbij ik mijn best moest doen
niet al te verveeld te klinken, maar zo af
en toe werd ik blij verrast met gesprek-
ken die zo grappig, ontroerend of bizar
waren dat ik ze met iemand moest
delen.
Zo is het altijd weer gezellig om een
Amsterdamse van boven de 50 aan de
telefoon te krijgen, die zich steevast
voorstelt met een naam als Jannie of
Toos en vaak niet al te ingewikkelde
vragen stelt, maar haar zinnen eindigt
met “schááát”. Of gerinkel waarbij ik na
het opnemen nog de pieptoontjes hoor
van een verzekerde die het klantnum-
mer aan het intoetsen is. Dit zijn zonder
uitzondering oude besjes die een
nieuwe bril nodig hebben (en dus het
klantnummer niet meer kunnen lezen)
of een rollator met defecte remmen
willen vervangen. Bovenstaande voor-
beelden zijn aan de orde van de dag
in de telecommunicatiebranch van het
verzekeringsleven, en kunnen we vaak
op de automatische piloot afhandelen.
Waar mijn wenkbrauwen wel even van
omhoog gingen was een verzekerde die
zich verbaasde over het feit dat wij zijn
gedeclareerde nota niet hadden uitbe-
taald. Na enig speurwerk bleek dit een
rekening geweest te zijn voor prostitutie-
bezoek en stond er op de stippellijntjes
achter de professie “zorgverlener”, de
exotische naam Bianca. Toen moest ik
meneer op diplomatieke wijze gaan uit-
leggen dat hoerenlopen geen verstrek-
king is, al voelde ik me die avond wel wat
naar over de situatie, nadat bleek dat het
hier ging om een verzekerde met een
lichamelijke beperking.
En natuurlijk worden de opzienbarende
telefoontjes na het indrukken van het
“afhandelen-knopje” altijd even met
de andere bellers op de afdeling na-
gesproken. Zo had een collega van me
onlangs een vrouw aan de telefoon,
die al bijna knofook en brandende
kruizen had aangeschaft omdat zij de
onheilspellende cijfercombinatie 666 in
haar klantnummer had. En of wij dat in
godsnaam als de wiedeweerga wilden
veranderen, potverdorie! Of de arme
man die belde omdat hij al maanden zijn
teennagels niet had kunnen knippen en
vroeg of wij daar heel misschien iemand
voor konden sturen. Helaas leverde ook
het intoetsen van “teen” in onze digitale
verzekerings-Bijbel (oftewel Kennisnet,
waar wij al onze kennis uithalen) niets op
voor meneer en moest mijn collega hem
helaas na de nodige knipinstructies weer
afwimpelen.
Maar helaas worden wij ook geconfron-
teerd met hele serieuze zaken, zoals
mensen met kanker die bellen voor
reiskostenvergoeding naar het Antoni
van Leeuwenhoek of zwangere tieners,
die het risico lopen zelf voor hun beval-
ling te moeten gaan betalen, omdat ze
een betalingsachterstand hebben en
geschorst zijn voor de basisverzekering.
Dit zijn de gesprekken waarbij je altijd
even moet slikken en ’s avonds je zinnen
moet verzetten in de kroeg. Maar het
niet te laat maken uiteraard, want de
volgende ochtend hangen ze alweer in
grote getalen aan de lijn en moet je ze
allemaal weer van advies voorzien. En als
de verzekerden dan het gesprek opge-
wekt beëindigen met een welgemeend
“bedankt” en “een fjne dag” geeft dat
toch elke keer weer een fjn en voldaan
gevoel.
Carolien
Door dat de r egen, de w i nd en de t emper at ur en onder de
20 gr aden mi j n oor spr onk el i j k e vak ant i epl annen behoor l i j k
hebben geboy cot heb i k mi j n v r i j e dagen door gebr acht bi j
het Cal l Cent er van een zor gver zek er aar , w aar v oor i k geen
r ecl ame ga mak en, maar di e de goedbedacht e – ok , i k heb
w el har t voor de zaak – sl ogan ‘ de zor gv er bet er aar ’ heef t .
18
//> com’gekeerd
Ontspannen op de
werkvloer of gespan-
nen in het weekend?
Nu i eder een w eer heer l i j k ui t ger ust i s van
een fij ne, maar ni et al t e zomer se zomer va-
k ant i e, i s het aar di g om eens de négat i eve
aspect en van vr i j e t i j d, w eek enden en va-
k ant i es t e bespr ek en. Want ook al zul l en de
meest e l ezer s het i dee hebben dat er nooi t
een t eveel aan vr i j e t i j d k an zi j n, t och be-
l eef t zo’ n dr i e pr ocent v an de Neder l andse
bevol k i ng w ei ni g l ol aan een paar dagen of
w ek en l ui er en.
Veel mensen komen totaal herboren terug van een week-
endje vrij of een fjne vakantie, maar er is een kleine groep
mensen die te maken krijgt met precies het tegenoverge-
stelde: tijdens hun vrije tijd worden ze ziek en hebben last
van migraine of griep. Dit voorkomen wordt het “Omge-
keerde Kortjakje Syndroom” genoemd: doordeweeks zijn
deze mensen goed van lijf en leden, maar in het weekend
takelen ze danig af. Precies het tegenovergestelde van
hoe het aloude versje luidt: “Altijd is Kortjakje ziek, midden
in de week maar ‘s zondags niet.” Mensen die last hebben
van het Omgekeerde Kortjakje Syndroom hebben veelal
vage klachten, zoals verkoudheid, hoofdpijn, vermoeid-
heid en dergelijke. Ook al klinken deze verschijnselen
misschien niet al te ernstig; zelfs de sterfgevallen nemen
in de weekenden en aan het begin van vakanties toe. Dit
vraagt toch om meer aandacht voor dit ogenschijnlijk
onschuldige kwaaltje.
Natuurlijk zijn er oorzaken waar gevolgen verschijnen.
Voor het Omgekeerde Kortjakje Syndroom zijn, volgens
de psycholoog Ad Vingerhoets, verschillende verklaringen
te geven. De eerste is dat men in de vrije tijd ongezonder
leeft; men drinkt meer alcohol, eet slechter en gaat later
dan normaal naar bed. De tweede is dat alleen al van de
gedachte van alle klusjes die in de vrijde tijd gedaan moe-
ten worden, mensen al ziek worden. Dit is een manier om
onder die verplichtingen uit te komen. De derde verklaring
stelt dat mensen vaak met medicatie hun ziekte uitstellen
tot wanneer ze er ‘tijd’ voor hebben. Wanneer er bijvoor-
beeld een griepje aan zit te komen tijdens werkdagen, wordt
dit met medicatie onderdrukt tot het weekend aanbreekt en
de griep geen hinder kan zijn voor de werkprestaties. Een
vierde, maar nog niet bewezen oorzaak kan volgens Vinger-
hoets de persoonlijkheid van iemand zijn. De ‘omgekeerde
Kortjakjes’ zijn mensen die vaak teveel taken op zich nemen
en teveel eisen aan zichzelf stellen. Hierdoor zijn zij aan
stress onderhevig. Zij zijn perfectionistisch en kunnen moei-
lijk overschakelen van werk naar niets doen. De stress die
hierbij ontstaat, uit zich vervolgens in fysieke klachten, die
zich op hun beurt uiten waneer de persoon niet werkt. Deze
klachten verschijnen pas in de vrije tijd omdat de persoon
zich dan juist wil ontspannen, maar door een verzwakte
weerstand juist ziek wordt.
De oplossing voor het Omgekeerde Kortjakje Syndroom is
simpelweg relativeren. Ook al zien de ‘omgekeerde Kortjak-
jes’ dit anders, werk is niet het meest belangrijke in het leven.
Juist door te luisteren naar je lichaam kun je vermijden een
‘omgekeerd Kortjakje’ te worden. Want stiekem is het soms
juist lekker om een werkdag ziek te zijn en in het weekend in
volle gezondheid leuke dingen te kunnen doen.
Anouk
//> com’op zeg!
//> com’ix
19
(even)
1. Laatst was ik in het Land van Inspiratie.
2. Daar kwam ik een meisje tegen met twee hele brave borsten.
3. Ook vloog er een anti-muze rond: als je haar zag, werd je sprakeloos.
4. En even verderop liepen twee gearmde Duitsers: Schwanz und Mietje.
5. Het waren twee wonderbaarlijke mannetjes. Ze hadden beiden last van hun huid, maar keken
totaal niet op tegen hun eczeemkuur. Sterker nog: hun handen jeukten.
6. Ze vertelden me dat ze ook last hadden van hondsdolheid. Ze waren echt dol op honden.
7. Helaas konden ook zij me geen antwoord geven op de vraag hoe het kan dat, als leven
loze objecten de weg van de minste weerstand kiezen, je veters toch altijd weer feilloos in de
knoop weten te raken.
8. Al gauw draaide het gesprek uit op politiek, en ik vertelde ze dat ik in een staat van verwarring
leefde, geleid door een rariteitenkabinet.
9. Zo moeten wij van de regering bang zijn voor moslims. Met hun komst schijnen er namelijk
meer kogels door de kerk te gaan.
10. Maar hé, al is de moslim nog zo snel, de christen achterhaalt hem wel!
11. Ach ja, de maatschappij: de meerderheid is een minderheid.
Art hur
Stel je voor dat CIW niet zou bestaan. Mis-
schien een beetje lastig omdat er ruim 400
CIW studenten rondlopen en tientallen do-
centen aan hen lesgeven. Maar doe je best
eens en stel het je voor. En stel je dan eens
voor dat diezelfde studenten en docenten
met elkaar een nieuwe opleiding zouden
ontwerpen. Wat voor opleiding zou daar
uitkomen? Dat zou ik wel eens willen weten.
Hoe ziet de ideale CIW opleiding eruit vanuit
het perspectief van de huidige CIW-studen-
ten? Als je daar over mocht nadenken zon-
der gebonden te zijn aan de al bestaande
cursussen, waartoe zou dat leiden? En hoe
kijken docenten daar tegenaan, de Film en
TV mensen, de Theatermensen, de docenten
Wie gaat er mee?
Deze column verscheen eerder in de Com’ info van november 2006
van Nieuwe Media en de docenten
van Nederlands. Hoeveel verschillende
ideale CIW-opleidingen stellen al deze
mensen zich voor? Dat zou ik niet al-
leen willen weten. Dat wíl ik weten.
Want al zijn idealen niet altijd te ver-
wezenlijken, en vaak ook niet allemaal
tegelijk, ze zijn wel een uitstekend
kompas om keuzes op te baseren.
Daarom: wie gaat er mee? Ik nodig alle
CIW’ers uit, studenten en docenten, om
eens met mij mee te gaan naar de hei,
de duinen, of naar een lommerrijk oord
ergens in het bos. Daar gaan we onze
ideale opleiding formuleren – meer
dan één mag - en met elkaar eten,
wandelen, misschien ook voet-
ballen en natuurlijk bier drinken,
want bij idealen hoort bier. Bin-
nenkort rijdt er een bus voor die
ons daarheen meeneemt, als ik
m’n zin krijg.
Het aas is uitgegooid. Eens kijken
wie er bijt.
Uw opleidingscoördinator,
Tom Koole
//> com’tom