You are on page 1of 12

Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Selayang

PERANCANGAN STRATEGIK JANGKA PANJANG (PS)
2014 - 2016
KELAB BADMINTON
1.

HALA TUJU
1.1
Visi Kelab:
* Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Selayang di puncak kecemerlangan badminton menjelang 2018
1.2
Misi Kelab:
* Menempa kecemerlangan dalam permainan badminton sama ada di peringkat negeri mahupun kebangsaan
1.3
Moto
* Usaha dan Disiplin Menuju Kejayaan

2.

Analisis Persekitaran (Analisis SWOT)
2.1 Analisis Persekitaran Dalaman
Kekuatan (Strength – S)
S1 Pelajar-pelajar berpotensi mencapai kecemerlangan kerana komitmen berlatih setiap minggu
S2 Alatan yang mencukupi
S3 Jumlah ahli yang ramai
Kelemahan (Weakness –W)
W1 60% ahli kelab tidak aktif kecuali mereka yang di dalam pasukan sekolah
W2 Kurang ruang untuk melatih di sekolah. Ahli kelab yang ramai menyebabkan latihan dijalankan dalam keadaan yang
tidak selesa.
W3 50% ahli tidak tahu tentang undang-undang dan peraturan permainan badminton

2.2 Analisis Persekitaran Luaran
Peluang ( Opportunity – O)
O1 Sokongan kewangan daripada pihak sekolah

T1
T2
T3
T4

Ancaman (Threat –T)
Peluang untuk pelajar berkumpul berlatih adalah terhad.
Keselamatan pelajar semasa latihan merisaukan.
Sekolah sering kalah bila bertemu dengan pemain-pemain dari sekolah lain.
Ancaman cuaca kerana murid tidak boleh bermain badminton apabila hujan.

3.0
BIL.
1

2

Perancangan Strategik Kelab Badminton
ISU/MASALAH

PROGRAM

MATLAMAT

STRATEGI/AKTIVITI

INDIKATOR
KEJAYAAN
Ahli kelab yang tidak Program Peningkatan Memastikan pelapis terjamin 1. Sistem buddy –pemain
1.Semua ahli boleh
aktif
Kemahiran bermain untuk meneruskan pencapaian
sekolah mengajar ahli
bermain badminton
badminton di
cemerlang dalam prestasi
biasa.
dengan baik.
kalangan ahli kelab permainan badminton
2. Program Klinik
2.Program pertandingan
yang bukan dalam
badminton
badminton antara kelas
pasukan sekolah
3..Pertandingan
berlangsung dengan
persahabatan antara
berjaya dan minat
Rumah/kelas
terhadap badminton
meningkat.
Ilmu pengetahuan ahli Program peningkatan Memastikan setiap ahli kelab 1. Program Klinik badminton 1.Semua ahli kelab
kelab tentang aspek undang-undang
bukan sahaja tahu teknik dan 2. Program Kepengadilan
mengetahui tentang
badminton adalah
permainan badminton taktik permainan tetapi juga
3. Permainan antara ahli
undang-undang
lemah
di kalangan ahli kelab undang-undang asas permainan kelab & pemain sekolah.
peraturan badminton
yang bukan dalam
badminton
2.Ujian mengenai undangpasukan sekolah
undang dan
kepengadilan badminton

TEMPOH
Jan – Julai

Jan - Julai

4.0

Strategi
4.1: Nama Program1
Objektif
Bil
1

Strategi/Program
Program Peningkatan Kemahiran bermain
badminton di kalangan ahli kelab yang bukan
dalam pasukan sekolah

4.2:

Bil
2.

: Program Peningkatan Kemahiran bermain badminton di kalangan ahli kelab yang bukan dalam pasukan sekolah.
:
Memastikan pencapaian cemerlang daripada segi kuantiti dan kualiti dalam pertandingan permainan badminton
Status Quo

Sasaran
2014

Sasaran
2015

Sasaran
2016

Sasaran
2017

60% ahli tidak pandai 40% ahli
main badminton
menyertai
klinik
badminton

50% ahli
menyertai
klinik
badminton

60% ahli
menyertai
klinik
badminton

70% ahli
menyertai
klinik
badminton

Sasaran
2018

Catatan

70% ahli
menyertai
klinik
badminton

Nama Program 2
:
Program peningkatan tentang Undang-undang dan peraturan permainan badminton di kalangan ahli kelab yang
bukan dalam pasukan sekolah
Objektif
:
Memastikan ahli-ahli mengetahui tentang Undang-undang dan peraturan permainan badminton
Strategi/Program

Status Quo

Sasaran
2010
Program Peningkatan tentang Undang-undang dan peraturan permainan 90% ahli
40% ahli
badminton di kalangan ahli kelab yang bukan dalam pasukan sekolah tidak
menyertai
mengetahui klinik
tentang
undangundangundang dan
undang dan peraturan
peraturan permainan
permainan badminton
badminton
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN SELAYANG

Sasaran
2011
60% ahli
menyertai
klinik
undangundang dan
peraturan
permainan
badminton

Sasaran
2012
80% ahli
menyertai
klinik
undangundang dan
peraturan
permainan
badminton

Sasaran Catatan
2013
100% ahli
menyertai
klinik
undangundang
dan
peraturan
permainan
badminton

PELAN TAKTIKAL
2014
BADMINTON
Bil Pelan Taktikal (PT)

T/jawab

Tempoh

1. Pendaftaran

Guru Penasihat
AJK Badminton

1 hari
- Minggu 1
Januari

2. Mesyuarat Agung

Guru Penasihat

1 hari
- Minggu 2
Januari

-

- Melantik AJK baru
- Merancang program
tahunan
- Memaklumkan
100%
perlembagaan
kelab kepada semua
ahli

3. Suaikenal Ahli
Baru/Lama

Guru Penasihat

1 hari
-Minggu 3
Januari

-

Setiap ahli kenal
antara sama lain

Setiap kali
perjumpaan
diadakan

-

Semua ahli boleh
Semua ahli
mengenalpasti semua mengambil
peraturan dan undang-bahagian
undang asas
dengan

4. Pengenalan PeraturanGuru Penasihat
dan Undang-undang AJK badminton
Asas Permainan
Badminton

Kos/Sumber
Output/Hasil
KPI
(RM)
Mengikut kuota yang 270 pelajar
ditetapkan

Pelan Kontingensi
Jika perlu, setiap
tingkatan ditambah
2-3 orang ahli

270 pelajar

Latihan kemahiran

Catatan/Status

Bil Pelan Taktikal (PT)

T/jawab

Tempoh

Kos/Sumber
(RM)

Output/Hasil
badminton

KPI
jayanya

5. Latihan kemahiran
asas

Guru Penasihat
AJK badminton

Setiap kali
perjumpaan
diadakan

-

Semua ahli boleh
Semua ahli
melakukan latihan
mengambil
kemahiran badminton bahagian
dengan baik.
dengan
jayanya

6. Pengenalan kepada
kemahiran asas :
1. Kemahiran
asas
2. Servis
3. Lob
(pukul tinggi)
7. Pengenalan kepada
kemahiran asas :
4. Permainan
jaring (netplay)
5. Pukulan drop
6. Pukulan
junam
(smash)
7. Menghadang
(block)
8. Pertandingan

Guru Penasihat
AJK badminton

Setiap kali
perjumpaan
diadakan

-

Klinik Badminton
dikendalikan

Tempat di
Sekolah

Guru Penasihat
AJK badminton

Setiap kali
perjumpaan
diadakan

-

Klinik Badminton
dikendalikan

Tempat di
Sekolah

Guru Penasihat

3 hari

RM1/ahli

Pelan Kontingensi

Memupuk semangat Ahli yang

Latihan kemahiran

Menonton CD untuk

Catatan/Status

Bil Pelan Taktikal (PT)

T/jawab

Tempoh

Kos/Sumber
(RM)

Output/Hasil

KPI

Badminton antara
AJK Badminton
ahli
9. Latihan intensif luar Guru penasihat
waktu sekolah
Jurulatih
AJK Badminton

-Jun

setiakawan

terpilih

3 bulan
sebelum
kejohanan
PPD Gombak

Pelapis dapat
meningkatkan
stamina dan
kemahiran.

Ahli yang
terpilih

10. Pertandingan
Guru Penasihat
persahabatan antara AJK Badminton
rumah/kelas

2 minggu
-Mei/ Jun

RM 100

Senarai nama pelapis Ahli yang
dapat diperoleh lebih terpilih
awal dari keputusan
pertandingan.

11. Jamuan Tahunan

Guru Penasihat
AJK Badminton

1 hari
-Ogos

RM 100

Mengeratkan
kerjasama ahli

12. Penilaian Ko-ku

PK Ko-ku
Guru Penasihat

1 hari
-Ogos

Pelan Kontingensi
menambahkan
minat.
Latihan intensif luar
waktu sekolah di
gelanggang
badminton.

200 pelajar

Menilai prestasi ahli Minima gred Markah diambil
serta komitmen ahli B
untuk penilaian
kokurikulum

Catatan/Status

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN SELAYANG
PELAN OPERASI BADMINTON 2014
Nama Program/Aktiviti
Matlamat
Objektif
Kumpulan Sasaran
Tarikh Pelaksanaan
Kos / Sumber

Klinik Badminton
Memberi pendedahan kepada ahli tentang asas pengetahuan, kemahiran dan kelebihan bermain
badminton
1. Meningkatkan minat pelajar untuk menguasai permainan badminton.
2. Memberi peluang kepada pelajar untuk memahirkan diri bermain badminton.
Semua ahli kelab
Februari – Mei
RM 180

Proses Aliran Kerja
Langkah Proses Aliran Kerja
1
Penyediaan kertas kerja

Tanggungjawab
Pengerusi Kelab

Tempoh
1 minggu

Status

Langkah Proses Aliran Kerja
2
Penyerahan kertas kerja untuk kelulusan

Tanggungjawab
Guru Penasihat

Tempoh
1 hari

AJK Kelab dgn kerjasama
Panitia PJK
Guru Penasihat

2 hari

3

Penyediaan peralatan yang diperlukan

4

Penyediaan barangan dan tempat keperluan
2 hari
program
Pelaksanaan program
Guru Penasihat dan AJK
1 hari
Post-mortem
Guru Penasihat dan AJK
1 hari
Hal-hal lain
Sesiapa yang berkenaan
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN SELAYANG

5
6
7

Status

PELAN OPERASI BADMINTON 2014
Nama Program/Aktiviti
Matlamat

Latihan Asas dan Sesi Melatih Pemain Badminton Sekolah
Memperkembangkan dan memberi pengetahuan asas kepada pelajar agar mereka bersedia untuk
menjadi pemain badminton sekolah.

Objektif

1.
2.

Memperkembangkan bakat ahli-ahli kelab
Ahli-ahli akan diajar dan didedahkan dengan pengetahuan asas mengenai permainan

Kumpulan Sasaran
Tarikh Pelaksanaan
Kos / Sumber

badminton.
Semua ahli kelab
Jun
RM 50

Proses Aliran Kerja
Langkah Proses Aliran Kerja
1
Penyediaan kertas kerja

Tanggungjawab
Pengerusi Kelab

Tempoh
1 minggu

Status

Langkah Proses Aliran Kerja
2
Penyerahan kertas kerja untuk kelulusan
3

Penyediaan peralatan yang diperlukan

4

Penyediaan barangan dan tempat keperluan
program
Pelaksanaan program
Post-mortem
Hal-hal lain

5
6
7

Tanggungjawab
Guru Penasihat

Tempoh
1 hari

AJK Kelab dgn kerjasama
Panitia PJK
Guru Penasihat

2 hari

Guru Penasihat dan AJK
Guru Penasihat dan AJK
Sesiapa yang berkenaan

1 hari
1 hari

2 hari

Status

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN SELAYANG
PELAN OPERASI BADMINTON 2014
Nama Program/Aktiviti
Matlamat
Objektif
Kumpulan Sasaran
Tarikh Pelaksanaan
Kos / Sumber

Pertandingan Badminton antara ahli
Memperkembangkan dan mengasah bakat pelajar agar mereka bersedia dan dapat menyertai
pertandingan di peringkat yang lebih tinggi
1. Memperkembangkan bakat ahli-ahli kelab
2. Memberi peluang kepada pelajar untuk menunjukkan potensi mereka bermain badminton.
Semua ahli kelab
Mei/Jun
RM 200

Proses Aliran Kerja
Langkah
1
2
3
4
5

Proses Aliran Kerja
Penyediaan kertas kerja
Penyerahan kertas kerja untuk kelulusan
Penyediaan peralatan yang diperlukan
Penyerahan borang kebenaran Ibubapa kepada
pelajar
Penyediaan barangan dan tempat keperluan

Tanggungjawab
Pengerusi Kelab
Guru Penasihat
AJK Kelab dgn kerjasama Panitia PJK
Guru Penasihat

Tempoh
Satu minggu
Satu hari
Dua hari
Satu Minggu

Guru Penasihat dan AJK

Dua hari

Status

6
7

program
Jemputan Hal-hal lain

Juru latih
Bekas pemain

Guru Penasihat dan AJK
Sesiapa yang berkenaan

1 Minggu