You are on page 1of 1

KAS IR VESELBAS PSIHOLOIJA?

LATVIJAS VESELBAS PSIHOLOIJAS ASOCICIJA

VESELBAS PSIHOLOIJA (VP) ir viena no jau kaj psiholoijas


apak ozar un profesio ls dar as jomam, kas izveidojusies
20. gs. otraj pus, pamatojoties uz iopsihoso ilo pieeju vesel ai
holistisku paradigmu (Engel, 1977, 1980), kur sli a un vesel a
tiek saprasta k
ioloisko, psiholoisko un so ilo faktoru
i teraktvas ijiedar as vie a.
VP pielieto psiholoijas ptju u rezulttus un metodes, lai
sek tu i divda, grupas, kopienas un sa iedr as fizisks, gargs
un so ils vesel as sagla a u, sli u profilaksi un rsta u,
k ar lai ide tifi tu gan tos faktorus, kas sek vesel u, gan tos,
kas ir saistti ar sli u loie un reakciju uz sli u, sli as
uztveri, uzved u sli as laik (Marks et al., 2011).

Latvijas Vesel as psiholoijas aso i ija (LVPA) odi i ta


2012. gad.
Profesio ls orga iz ijas misija ir attstt un popularizt
vesel as psiholoijas profesio ls dar as jomu Latvij, un
apvienot profesio us, lai vei i tu iedzvotju fizisks,
gargs un so ils vesel as uzla oa u.

KUR STRD VESELBAS PSIHOLOGI ?


VESELBAS PSIHOLOGI strd i dividuli un / vai ultiprofesio l
ko a d vesel as aprpes vid sli s, a ulatorajs un
reha ilit ijas iestds un:
veic psiholoisko izpti un sniedz psiholoisku atbalstu pacientiem
un viu tuviniekiem dados rsta as etapos, lai paldztu
prvart ar sli u saistts psiholoisks pro l as;
veic pacientu izgltoa u ar ri sek t at ilstou attieksmi pret
sli u un savu vesel as uzved u (t.sk., sek pacientu
ldzest u ;
orga iz un veic preve tvus pasku us vesel as stipri a ai un
uzla oa ai u.c.

KUR TIEK SAGATAVOTI VESELBAS PSIHOLOGI?

LVPA ri ir:
nodroi t tlkizglt as un pieredzes ap aias
programmu izveidi un ste oa u, lai vei i tu biedru un citu
interesentu ko pete u un profesio alittes paaugsti a u
VP jo ,
sek t prakses prraudz u,
sadarboties ar valsts prvaldes iestd
un it
profesio laj apvie , lai izveidotu VP regulju u un
izstrdtu dokumentus, kas sek biedru profesio lo un
ekonomisko i tereu aizstv u,
sadarboties ar darba devjie un so ilajie partneriem, lai
sek tu vesel as psihologu profesio lu iesaisti darba tirg,
attstt sadar u ar profesio laj
orga iz ij
un
iei terestaj i stit ij Latvij un rvalsts,
sek t Latvijas iedzvotju i for t u par VP, veicinot
izpratni par s jomas teortiskajie
un lietiajie
sasniegumiem.

EIROPAS VESELBAS PSIHOLOIJAS SAVIENBA

Latvij VP, skot no 2013./2014. akad isk gada, var apgt Rgas
Stradia u iversittes Sa iedr as vesel as un so ils la klj as
fakulttes profesio laj aistra studiju progra
"Vesel as
psiholoija". Profesio lo kursu ste oa u
odroi a Vesel as
psiholoijas un pedagoijas katedra.
Vairk i for ijas par studiju iespj : http://www.rsu.lv

Eiropas Vesel as psiholoijas savie a (European Health


Psychology Association) ir profesio la orga iz ija, kas
veicina e priskos un teortiskos ptju us un to
pielietoa u VP Eirop, k ar sek i for ijas ap aiu
starp vesel as psihologu orga iz ij vis pasaul.

KOLEKTV MONOGRFIJA VESELBAS PSIHOLOIJA

Latvij ir Eiropas Vesel as psiholoijas savie as a io l


prstv ie a.
Vairk lasiet: www.ehps.net

Kolektvaj o ogrfij Vesel as psiholoija, gan pamatojoties uz


sdie u ptju ie , gan vsturisk perspektv ir aplkoti VP
pa atjautju i, raksturotas so ils vides un pai so il atbalsta un
vesel as kopsakar as, aplkota stresa un t prvara as veidu
saist a ar vesel u un sli , uz a u ietek joie faktoriem.

LVPA kontakti: www.veselibaspsihologija.lv


E-pasts: infoLVPA@gmail.com