You are on page 1of 2

PS 351 Misa Kita II

Tuhan Kasihanilah KamiOrgan:

ka - mi

tus

ka - sih -an - i - lah

16

ka - sih -an- i - lah ka - mi

Kris -

ka - mi

Organ:

K Kris - tus,

Organ:

13

Tu - han ka - sih - an - i - lah ka - mi

K Tu - han, ka - sih - an - i - lah

Tu - han,

ka - sih - an - i - lah

19

ka

mi

Tu

han,

ka - sih - a - ni - lah

ka - mi