Om Shanti Parampita Paramatma ShivBaba Yaad Hai?

Krótkie wprowadzenie do Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya (AIVV)

Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya (AIVV) 5/26 A, Sikattarbag Farrukhabad – 209625 (UP) Tel.: 05692 228930

A/1, 351-352, Vijay Vihar Ritthala, Delhi – 110085 Tel.: 011 27044227

Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya H.Q. Delhi Vijay Vihar e-mail: inforpoint@gmail.com; www.pbks.info

1

„Gdy upada prawo i moralność, przychodzę na ten świat, aby ochronić niewinnych i ukarać niegodziwych” – tak słowa Boga zostały zapisane w Gicie. Zastanów się, czy świat nie doszedł juŜ do takiego stanu rozkładu, Ŝe przyjście NajwyŜszej Duszy na ziemię stało się koniecznością? Świat płonie we wszystkich zakątkach. W niektórych miejscach płonie ogniem Ŝądzy, w niektórych gniewu. Są rejony, w których człowiek niszczy naturę, w innych zaś natura niszczy człowieka. Czy ten rozpad będzie dalej postępował? Czy moŜliwa jest transformacja? Tak, jest moŜliwa, ale nie dokonają jej nieczyste ludzkie dusze. MoŜliwa jest dzięki NajwyŜszemu Ojcu NajwyŜszej Duszy, który jest punktem światła. Jego imię brzmi Shiva. On jest patit pavan sada kalyankari, inaczej Wiecznym Dobroczyńcą, który nieczystych przekształca w czystych. Transformacja moŜliwa jest dzięki Jego Boskiej Inkarnacji, która ma miejsce w Indiach. On zmienia to piekło w raj. Od 1936/37 roku działa w formie sekretnej, korzystając z ciała zwykłego człowieka. Uczy łatwej RadŜa Jogi i daje Boską Wiedzę. Napisane jest w Gicie, przytępione umyły nie są zdolne rozpoznać NajwyŜszej Duszy, która przychodzi w zwykłe ciało (sanskryt: avamananti mammuda). Jak mogą rozpoznać Boga? Obecnie, pod koniec cyklu, po 5000 lat wszystkie dusze ludzkie stały się nieczyste i pełne występków. Te, które najdłuŜej uczestniczą w wielkiej sztuce, kończą 84-te wcielenie. Ich intelekty stały się kamienne, na skutek uŜywania ich dla ciała. Są zupełnie nieświadome siebie. Gita przedstawia Krishnę objawiającego się Arjunie, aby pokazać mu swoją kosmiczną formę. Jednak to nie chodzi o jednego Arjunę, ani o Krishnę, który siedząc w jego rydwanie wygłasza 18 rozdziałów Gity w Sanskrycie. Wszyscy mamy prawo do dziedzictwa wiedzy i wiecznego szczęścia i spokoju od naszego Ojca, NajwyŜszej Duszy Shivy. On przychodzi w ludzkie ciało i przekazuje dziedzictwo. NajwyŜsza Dusza Shiva przybywa na ziemię i korzysta z rydwanu ciała ludzkiego. Zasiadając w nim, przekazuje Wiedzę i uczy RadŜa Jogi. Shiva rozpoczął swoje zadanie w roku 1936-37 na terenach dzisiejszego Pakistanu, w mieście Sindh Haiderabad, kiedy objawił Dadzie Lekhraj wizję czteroramiennego Vishnu. Dada Lekhraj był słynnym kupcem diamentów. Nie pojął znaczenia boskiej wizji i udał się do swoich guru z prośbą o objaśnienia. Jednak ci równieŜ nie zrozumieli gry Boga (lila). Więc Dada Lekhraj udał się do Benares, aby tam u wielkich uczonych znaleźć rozwiązaniu. W Benares spotkało go rozczarowanie. Nie uzyskał odpowiedzi od uczonych. Tam teŜ ponownie doświadczał wizji, które namalował na murach nad Gangesem. Nikt nie potrafił mu pomóc. W końcu Dada Lekhraj przypomniał sobie o wspólniku, któremu powierzył sklep w Kalkucie, kierując się jego uczciwością i wiarygodnością. Pojechał do Kalkuty. Tam nie spotkał się od razu ze swoim wspólnikiem. Najpierw opowiedział o swoich wizjach Ŝonie wspólnika. Ona z kolei opowiedziała o tym drugiej matce, która posiadała dar słuchania i przekazywania innym [tego, co usłyszała]. Później, kiedy matka posiadająca dar słuchania i przekazywania innym, opowiadała o tym Prajapicie (wspólnikowi Dady), NajwyŜszy Ojciec NajwyŜsza Dusza punkt światła wszedł w ciało tej matki i ciało Prajapity jednocześnie. Poprzez matkę załoŜył ścieŜkę kultu, czyli ścieŜkę słuchania i przekazywania [innym tego, co się usłyszało], poprzez wspólnika załoŜył ścieŜkę wiedzy, ścieŜkę, na której sieje się nasienie rozumienia i wyjaśniania innym. Po pewnym czasie Dada Lekhraj rozpoznał siebie jako Brahmę, swoją rolę w obecnym Ŝyciu oraz swoją formę jako Krishna, pierwszy ksiąŜę w przyszłej złotej judze. Podobnie Om Radhe rozpoznała swoją rolę jako Sarasvati w obecnym Ŝyciu i jako księŜniczka Radha w przyszłej złotej judze. JednakŜe tych dwoje, Brahma i Sarasvati nosiło jedynie taki tytuł. To wspólnik był rzeczywistym Prajapitą Brahmą, a tamta druga matka Jagadambą (matką świata). Początkowo rodzina stworzona przez Boga mieszkała w mieście Haiderabad w prowincji Sindh, potem przeniosła się do Karachi. Przez kilka pierwszych lat wspólnik Dady Lekhraj i owa matka byli cielesnymi rydwanami Shivy. Zarówno on jak i obie matki opuścili ciała, a wówczas cała odpowiedzialność za yagyę spoczęła na barkach Dady Lekhraj, który otrzymał tytuł Brahma. Ten, jak tylko rozpoznał Ojca, oddał Mu wszystko – wszystkie dobra intelektualne, finansowe, materialne. Teraz Shiva kontynuował dzieło transformacji świata poprzez cielesny rydwan Dady Lekhraj. Po podziale Indii, rodzina boska, nazywana początkowo Om Mandali, została przeniesiona do Mount Abu w Rajastanie i nazwana Prajapita Brahma Kumaris Vishwa Vidyalaya. Z tego miejsca nauczał sam Bóg, przekazując Boską Wiedzę i ucząc łatwej RadŜa Jogi. Z upływem czasu nauka rozprzestrzeniała się na kraj, a takŜe zaczęła docierać zagranicę. Poprzez Dadę Lekhraj (zwanego Brahmą) NajwyŜszy Ojciec NajwyŜsza Dusza Shiva przekazał wiedzę podstawową o duszy, NajwyŜszej Duszy, początku, przebiegu i końcu stworzenia. Uczył przede wszystkim tego, Ŝe nie jesteśmy ciałami, które składają się z 5-ciu elementów (tatva): ziemi, powietrza, wody, ognia i eteru, ale jesteśmy duszami, subtelnymi punktami. Tak jak potrzeba kierowcy, aby samochód Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya H.Q. Delhi Vijay Vihar e-mail: inforpoint@gmail.com; www.pbks.info 2

jeździł, podobnie pojazd w formie ciała potrzebuje duszy-kierowcy, który go prowadzi. Dusza jest jak gwiazda. Posiada umysł (man), intelekt (buddhi) i sanskary (cechy, skłonności, ślady po wcześniejszych wcieleniach). Dusza jest wieczna, nieśmiertelna, niezniszczalna. Ciało jest czymś zniszczalnym. Podobnie jak zasiane nasienie mango, wyda wyłącznie drzewo mango, tak samo dusza ludzka inkarnuje tylko w obrębie rodzaju ludzkiego; nie wchodzi w inne gatunki. Podobnie jak istota ludzka jest duszą, a nie ciałem, tak nasz wieczny Ojciec jest równieŜ duszą – wieczną gwiazdą. On jest NajwyŜszą Duszą, to znaczy jest oceanem wszelkich cnót i potęg. My, dusze ludzkie przechodzimy cyklicznie ze stanu czystości do nieczystości, podczas Gdy On jest wiecznie czysty. Dlatego jego prawdziwe imię brzmi Shiva – Dobroczyńca (Kalyankari). Jest takŜe nazywany Sada Shiva, ‘Zawsze Dobroczynny’. NajwyŜsza Dusza nie jest wszechobecny, nie rodzi się z łona i nie inkarnuje ani w formy zwierzęce ani w formy materii nieoŜywionej. Wchodząc w ciało zwykłego człowieka przeprowadza dzieło załoŜenia, utrzymania i zniszczenia. Dlatego Shiva nazywany jest Trimurti Shiva. W pismach połączono Shivę i Shankara w jedno; jednakŜe bezcielesny Shiva jest oddzielnie i cielesny Mahadev Shankar jest oddzielnie. Dusze i NajwyŜsza Dusza zamieszkują w NajwyŜszej Siedzibie, która znajduje się poza fizycznym wszechświatem, w którym jest słońce, księŜyc, ziemia i gwiazdy. Stamtąd dusze przybywają na ziemię, otrzymują ciała- kostiumy i grają swoje role na scenie świata. To jest wielki spektakl, która trwa 5000 lat, w której dusze ludzkie przechodzą przez maksymalnie 84 wcielenia. Ten spektakl ma cztery akty, zwane jugami. KaŜda trwa 1250 lat. Złota i srebrna juga to inaczej niebo bądź raj, juga miedziana i Ŝelazna to piekło. Spektakl cyklicznie się powtarza, a jego wieczny obrót symbolizuje swastyka. W raju, stworzonym 5000 lat temu dusze były bóstwami. PoniewaŜ bóstwa były świadome duszy, były absolutnie czyste, pełne cnót i potęg. Było jedno królestwo, jeden język, jedna odwieczna religia bóstw. PoniewaŜ dusze były wówczas szczęśliwe i czyste, nie miały potrzeby pamiętać NajwyŜszej Duszy. Smutki i niepokoje zaczynają się, gdy od miedzianej jugi, kiedy dusze zaczynają utoŜsamiać się z ciałami. Ci, którzy wcześniej byli bóstwami, nazywają siebie hindusami, zaczynają budować świątynie i wprowadzać kulty najpierw Shivalingamu, a potem róŜnych bóstw. W miedzianej judze zakładają swoje religie Abraham (islam) i Chrystus (chrześcijaństwo). W Ŝelaznej judze powstaje wiele róŜnych typów religii i ścieŜek. Ludzie stają się całkowicie zepsuci i nieczyści (tamopradhan). Wówczas NajwyŜsza Dusza Shiva inkarnuje w Prajapitę Brahmę i naucza Boskiej Wiedzy i Raja Jogi, aby oczyścić nieczyste dusze. Okres obecności NajwyŜszej Duszy na ziemi, który rozpoczyna się w 1936-37 roku, nazywa się sangamyuga, tzn. wiek zbieŜny. Jest to okres zbiegu epok: Ŝelaznej jugi i złotej jugi. W tym czasie ludzkie dusze, poprzez pamiętanie NajwyŜszej Duszy, spalają swoje wady i występki, i ponownie stają się potęŜne. W ten sposób NajwyŜszy Ojciec Shiva wykonywał swoje duchowe zadanie w Mount Abu. W 1969 roku Dada Lekhraj (zwany Brahma Baba) opuścił nagle ciało, które było tymczasowym rydwanem Shivy. Od tamtego czasu ta dusza przychodzi w ciało Dadi Gulzar (Brahma Kumaris World Spiritual University/ Światowy Uniwersytet Brahma Kumaris) i wypowiada avyakt vanis. Jednak zadaniem Boga jest przekształcenie tego świata. Jest to proces nieograniczony i nie moŜe zostać przerwany. Po przejściu Brahmy Baby w stan subtelny (avyakt), NajwyŜsza Dusza w 1969 inkarnował w swój wyznaczony, tzw. stały rydwan. Jest to ciało duszy, która w poprzednim wcieleniu była wspólnikiem Dady Lekhraj. Ujawnienie stałego rydwanu Shivy miało miejsce w 1976 roku wśród studentów Brahma Kumari w Delhi. Początkowo, po 1982 roku, NajwyŜsza Dusza wykonywał swoje zadanie w formie sekretnej, a obecnie wykonuje je w formie ujawnionej jako Kalankidhar w wiosce Kampila, zlokalizowanej w Farrukhabadzie, dystrykcie prowincji Uttar Pradesh. Kampil, stara, zniszczona, mała wioska, choć o wielkim historycznym i mitologicznym znaczeniu, niewiele znaczy dla współczesnych. W epoce Mahabharaty Kampila była stolicą Panchal. UwaŜa się, Ŝe tu urodziła się Draupadi, córka króla Drupada, jedna bohaterek Mahabharaty. W Kampil i dziś zaleźć moŜna pozostałości po yagya kundh (miejsce składania ofiary) wiedzy, z której, jak się uwaŜa, narodziła się Draupadi. Na wzgórzu opodal yagya kund znajduje się pustelnia, miejsce praktyk ascetycznych mędrca Kapil. Tu znajdują się dwa słynne centra pielgrzymkowe dŜajnizmu, świątynia Digambarów poświęcona Swami Vimalnath, 13-temu tirthankarowi dŜinizmu i świątynia Śwetambarów. Ponadto wiele starych świątyń i zabytków świadczy o historycznym i religijnym znaczeniu wioski Kampila. Dlatego być moŜe Bóg wybrał to miejsce dla swojego sekretnego zadania przekształcenia świata. Stały rydwan Shivy ujawniony w 1976 roku nazywany jest, na podstawie swoich działań, Shankarem. Jest instrumentem, poprzez który NajwyŜszy Ojciec wyjaśnia głębokie znaczenie murli (flet wiedzy) wypowiadanych w Mount Abu poprzez ciało Dady Lekhraj (Brahmy Baby) od 1951 do stycznia 1969 roku. Shiva objaśnia znaczenie czterech obrazów przygotowanych poprzez Dadę Lekhraj Brahmę, zawierających sekrety początku, przebiegu i końca stworzenia. Na przykład, na obrazie Trimurti razem z Brahmą, Vishnu i Shankarem przedstawiony jest punkt świetlny symbolizujący Shivę. Postaci Vishnu i Shankara są takie same, jak w hinduistycznych pismach mitologicznych. Jednak w miejsce Brahmy został wstawiony obraz Dady Lekhraj. Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya H.Q. Delhi Vijay Vihar e-mail: inforpoint@gmail.com; www.pbks.info 3

Organizacja Brahma Kumaris wyjaśnia, Ŝe NajwyŜsza Dusza Shiva rozpoczął proces zakładania nowego świata poprzez Dadę Lekhraj i dlatego właśnie jego obraz znajduje się w miejscu Brahmy. Jednak nie wiedzą, poprzez jakie dusze NajwyŜsza Dusza dokona zniszczenia starego demonicznego świata i utrzymania nadchodzącego nowego świata bóstw. Poprzez stały rydwan od 1976 roku NajwyŜszy Ojciec Shiva objaśnia: Poprzez które ciało Shiva sekretnie dokonuje załoŜenia, zniszczenia i utrzymania, tzn. kto odgrywa rolę Brahmy, Shankara i Vishnu? Kto jest Matką i Ojcem świata, poprzez których NajwyŜszy Ojciec Shiva przekazuje niezniszczalne dziedzictwo spokoju i szczęścia całemu światu? Kto jako Shri Narayan i Shri Lakshmi będzie kontrolował nowy świat? Jak będzie wyglądał nowy świat? Kim są pierwsi potomkowie rajskiego świata, tzw. pierwsze listki np. Shri Krishna i Shri Radha? Kto jest nasieniem całego ludzkiego stworzenia? W jaki sposób dusze-nasiona i dusze-korzenie wszystkich religii świata otrzymują prawdziwą wiedzę od Oceanu Wiedzy w wieku zbieŜnym i w jaki sposób zakładają swoje religie od miedzianej jugi? W jaki sposób w wieku zbieŜnym ma miejsce ‘nagranie’ 5000-letniego spektaklu? W jaki sposób dusze inkarnują w cyklu maksymalnie 84 razy? W jaki sposób w wieku zbieŜnym nagrane zostają role potęgi i upadku? NajwyŜsza Dusza Shiva daje bezpośrednio siłę, wskazówki i uczy RadŜa Jogi, nauki stwarzającej króla królów, która jest cenniejsza niŜ sama wiedza. Celem przyjścia NajwyŜszej Duszy na ziemię jest połączenie dusz wszystkich religii jedną nicią i ponowne ustanowienie niemal całkowicie obumarłej odwiecznej religii bóstw Adi Sanatan Devi Devta Dharm, innymi słowy przekształcenie ludzi w bóstwa. Powiada się: „MęŜczyzna powinien postępować tak, aby stał się Narayanem, kobieta powinna postępować tak, aby stała się Lakshmi.” Są dwa sposoby, aby osiągnąć taki cel – Boska Wiedza i RadŜa Joga. Trening wiedzy zaawansowanej moŜna odbyć bezpłatnie w głównym ośrodku AIVV w Kampil (Mini Madhuban) oraz w duchowych centrach AIVV i szkołach Gity (Gita patshala) zlokalizowanych z poszczególnych stanach. Przez ostatnie dekady rozwój i osiągnięcia naukowe sprzyjają wzrostowi uŜycia nawozów chemicznych. Ludzkie pragnienie zarabiania coraz większych pieniędzy skłania do naduŜywania i niewłaściwego uŜywania środków chemicznych w rolnictwie. Z jednej strony rośnie produkcja nawozów, z drugiej postępuje zanieczyszczenie natury. Na skutek spoŜywania zanieczyszczonej Ŝywności ludzkość stała się fizycznie i psychicznie chora. W okresie transformacji przeprowadzanej przez Boga Ojca Shivę, Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya w wiosce Kampil w okolicach Farrukhabad oraz w Penjabie i Haryanie rozpoczął prowadzenie unikatowych upraw rolnych bez uŜycia nawozów chemicznych. Mając na celu urzeczywistnienie powiedzenia: „jakie jest nasze jedzenie, taki jest nasz umysł”, unikanie zanieczyszczeń związkami chemicznymi i rozprzestrzenianie czystych wibracji, w wyŜej wymienionych miejscach członkowie AIVV zaczęli uprawiać ziemię bez nawozów chemicznych. SpoŜywanie czystego jedzenia ma zapewnić zdrowie fizyczne i mentalne, a tym samym umoŜliwić lepsze przekazywanie wiedzy i nauki RadŜa Jogi w głównej siedzibie i filiach. I tak oto przebiegał proces oczyszczania duszy i natury w AIVV. W formie unikatowego eksperymentu, członkowie AIVV samodzielnie uprawiali ziemię w pamiętaniu Boga. Rezydenci praktykowali karma jogę (pamiętanie Boga podczas wykonywania czynności), co nazywane jest takŜe tapasya. Zaczynali swój dzień wcześnie rano (Brahma muhurt). Po wysłuchaniu lekcji boskiej wiedzy i praktyce medytacji, zajmowali się w pamiętaniu Boga rozmaitymi pracami na farmie. Praca nad oczyszczeniem natury wyŜej wspomnianą metodą toczyła się w AIVV na Duchowym Gospodarstwie Rolnym w Punjabie i Hariyanie bez przeszkód przez około 8 lat. Ziemia była zupełnie jałowa na skutek uŜywania przez dziesięciolecia nawozów chemicznych. Miłością i swoją cięŜką pracą oraz przy pomocy naturalnych nawozów członkowie AIVV uczynili ją na powrót Ŝyzną. Niestety, firma GIL, od której AIVV nabył na warunkach hurtowych te pola rolne zbankrutowała. Na skutek toczących się procesów w róŜnych sądach, rząd przejął kontrolę nad ziemią naleŜącą do AIVV. To spowodowało przeszkody w tym wzniosłym zadaniu oczyszczania duszy, ciała i natury poprzez uprawy prowadzone na duchowych zasadach. PoniewaŜ sprawa nadal jest w NajwyŜszym Sądzie, rząd zakazał wszelkiej działalności rolniczej we wspomnianym miejscu. To doprowadziło do zamknięcia głównego źródła Ŝywności dla członków AIVV pracujących na rzecz dobra świata, zarówno tych mieszkających w AIVV jak i przyjezdnych. Efekty ośmioletnich wysiłków w prowadzeniu upraw metodami naturalnymi idą na marne. Rząd z jednej strony zachęca do bio-rolnictwa, z drugiej strony sam powoduje przeszkody w tej działalności. śywimy nadzieję, Ŝe rząd pozwoli członkom AIVV kontynuować bio-uprawy i jak przedtem produkować Ŝywność dla dobra wszystkich.

Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya H.Q. Delhi Vijay Vihar e-mail: inforpoint@gmail.com; www.pbks.info

4

Zapraszamy do naszych ashramów wszystkich, którzy pragną doświadczyć prawdziwego spokoju, szczęścia i czystości oraz chcieliby zapoznać się ze szczegółami na temat sekretnej roli NajwyŜszego Ojca NajwyŜszej Duszy. Om shanti. Odnośne punkty murli: Jest taka gwiazda. Zamieszkuje w punkcie pomiędzy brwiami. Powiadają, Ŝe jest jak kciuk. Gdzie gwiazda, a gdzie kciuk? Wykonują shaligramy z gliny. Dusza nie moŜe być tak duŜa. Ludzie teraz są w świadomości ciała, dlatego przedstawiają ją tak wielką. [Mu 19.3.85] Jest tylko jeden Boski Uniwersytet. Sam Bóg go otwiera. Stąd płyną korzyści dla całego świata. [Mu 24.9.75] Kiedy wszystkie dusze są juŜ tutaj, wtedy Ja przybywam i zabieram je wszystkie. Ojciec ma swoją rolę na końcu. Jest to załoŜenie nowego świata i zniszczenie starego. Rola Ojca i role dzieci są ustalone. [Mu 3.2.75] To jest dom i uniwersytet. Tylko to miejsce jest nazywane Uniwersytetem Boga Ojca (Adhyatmik Ishwariya Vishvavidyalaya), poniewaŜ tu ma miejsce prawdziwe wyzwolenie ludzi całego świata. To jest prawdziwy uniwersytet. To jest takŜe dom. Siedzimy przed matką i ojcem. To jest równieŜ uniwersytet. Siedzi tu duchowy Ojciec. [Mu. 5.09.86] To jest cudowny uniwersytet. Wygląda jak dom, ale sam Ojciec jest nauczycielem prawdziwym. To jest dom oraz szkoła. Dlatego ludzie nie rozumieją, czy to jest dom czy szkoła. [AV 22.04.84] To jest Uniwersytet Boga albo Ishwariya Vishvavidyalaya, który przekształca ludzi w bóstwa, męŜczyznę w Narayana, kobietę w Lakshmi. Wiele [organizacji] nosi nazwę uniwersytet. W rzeczywistości nie są to uniwersytety/ […] Nam nie pozwala się uŜywać tej nazwy, ale rząd ją ma. [Mu. 16.08.89] Nie zbudowano dla tego uniwersytetu budynku wartego setki tysięcy rupii. Powstał ten oto dom. [Mu. 28.10.78] Uwagi końcowe: W murli z 20.03.74 na stronie 4 i w murli z 19.02.2000 na stronie 1 wygłaszanych w Mount Abu (tu podane są daty murli w kursie powtarzanym) ShivBaba wydał następujące polecenie, aby zastąpić nazwę Prajapita Brahma Kumari Ishwariya Vishva Vidyalaya nazwą Adhyatmik Ishwariya Vishva Vidyalaya: ‘Bóg Ojciec nazywany jest ‘duchowym’ i ‘pełnym wiedzy’. Dlatego napiszecie w nazwie ‘uniwersytet’. Nikt nie będzie protestował. Następnie usuniecie z tablicy te słowa (PBKIVV) i napiszecie ‘duchowy uniwersytet’. Zróbcie tak i zobaczcie. Napiszcie ‘Duchowy Uniwersytet Boga Ojca’. Oto jest cel. Dzień po dniu wasze muzea, obrazy będą się zmieniać. We wszystkich centrach trzeba będzie napisać „Duchowy Uniwersytet Boga Ojca”. W Indiach i zagranicą, w miastach, miasteczkach i wsiach członkowie AIVV prowadzą Szkoły Gity, gdzie nauczana jest Boska Wiedza i RadŜa Joga. Adresy moŜna otrzymać w centrach wymienionych poniŜej.

Trimurti Shiva mówi: Przyjdźcie, posłuchajcie i zrozumcie dobrą nowinę o tym, jak nieograniczony Ojciec, Ocean Wiedzy, Ten, który oczyszcza grzesznych, Dawca prawdziwego wyzwolenia, Dawca Gity Bóg Shiva poprzez Brahma Kumar i Kumari ponownie przekształca występny, upadły i grzeszny świat Ŝelaznej jugi w świat złoto wieczny, wolny od wad i prawy. [Mu. 17.03.86]

Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya H.Q. Delhi Vijay Vihar e-mail: inforpoint@gmail.com; www.pbks.info

5

Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya 4/26 A, Sikattarbagh Farrukhabad – 209625 (UP) Delhi Vijay Vihar Phase 1 Block A 3501-352 e-mail: inforpoint@gmail.com; a1spiritual@sify.com

Kampil (UP) Candigarh

207505, Dist. Farrukhabad, Tel.: 05690 271202 160047, H. No 634, Keshoram Complex, Sector 45c, Tel.: 0172-6228229

Kalkuta 700091, CL-249, Sector II, Tel.: 033 23590918 Mumbai 400605, Azad Chowk, Kharigaon, Tuluk Kaluva, Jilla Thane, Tel.: 022 25396765 Hajdarabad Bangalore 50016, 29/3 RT, Prakashnagar, Tel.: 040 55316710 560016, Karnataka 136, Ist Main, (Shivjyoti Nilayam), Udayanagar, Tel.: 080 8518330

T.P. Guddam (Andra) 534102, Sai Durga Lorry Water Service, Tanku Road, Tel.: 08818 227029 Oprócz wymienionych ośrodków na terenie Indii i zagranicą są szkoły Gity, gdzie przekazywana jest boska wiedza i informacje o radŜa jodze. Adresy do szkół dostępne przez ośrodki wskazane powyŜej. Kontakt w Polsce: e-mail: inforpoint@gmail.com +48 603 257 652 strona internetowa: http://openuniversity.pl.wordpress.com

Adhyatmik Ishwariya Vishwa Vidyalaya H.Q. Delhi Vijay Vihar e-mail: inforpoint@gmail.com; www.pbks.info

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful