You are on page 1of 4

GRADE 6

DAILY LESSON
LOG

Bilang ng Linggo (Week No.)

Paaralan (School)

Tabunan Elementary School

Guro (Teacher)

Maria Del Cortez-Patindol

Petsa/Oras (Teaching
Date & Time)

October 3-7, 2016


(7:50-8:10)

I.LAYUNIN (Objectives)
A.Pamantayang Pangnilalaman ( Content Standards)
B.Pamantayan sa Pagganap (Performance Standards)
C. MgaKasanayan sa Pagkatuto (Learning Competencies)

II.NILALAMAN (Content)

Lunes
(Monday)

Baitang/Antas (Grade
Level)
Asignatura (Learning Area)

Char.Ed

Markahan (Quarter)

Second Quarter

Martes
(Tuesday)

Miyerkules
(Wed.)

VI

Huwebes
(Thurs.)

Biyernes
(Friday)

Determine the
virtues and
values that help
the outcasts
improve their
lives
Am I concerned
with the
outcast?

Identify the
people
considered as
the outcasts of
the society

Describe how
the outcasts
affect the
society

Am I concerned
with the outcast?

Am I concerned
with the
outcast?

Determine the
virtues and
values that help
the outcasts
improve their
lives
Am I concerned
with the
outcast?

TM.27-28

TM.27-28

TM.27-28

TM.27-28

Values Unfolding
Textbook pp.
129

138

Values
Unfolding
Textbook pp.
129

138

Who are the


needy in the
society today?

Name the
outcast in the
society

How does the


outcast affect
the society?

How does the


outcast affect
the society?

III. KAGAMITANG PANTURO (Learning Resources)


A.Sanggunian (References)
1.Mga pahina sa Gabay ng Guro (Teachers Guide Pages)
2.Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral (Learners Materials
Pages)
3.Mga pahina sa Teksbuk (Textbook Pages)

4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource


(Additional Materials from Learning Resources (LR) Portal)
B.Iba pang Kagamitang Panturo (Other Learning Resources)
IV.PAMAMARAAN (Procedures)
A.Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng aralin (Review
Previous Lessons)

B. Paghahabi sa layunin ng aralin (Establishing purpose for the


Lesson)

C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin (Presenting


examples /instances of the new lessons)

Show pictures of
different groups
of people who
are outcasts in
the society.
Ask the pupils to
identify who are
those people

D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong


kasanayan #1 (Discussing new concepts and practicing new skills
#1.

Answer the
activity in
Getting Ready

E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong


kasanayan #2 (Discussing new concepts & practicing new slills #2)

Ask the pupils to


share their
observations and
reactions on how
the outcasts
affect the
society.

F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assesment 3)


Developing Mastery (Leads to Formative Assesment 3)

Let them answer


the questions in
thinking with
your heart.

G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay (Finding


Practical Applications of concepts and skills in daily living)

Tell them to
answer the
checklist in
thinking with

Are you willing


to join the group
of the rich
people? The
poor?
The number of
the outcast
increase every
day. As they
increase in
number, they
become part of
the problem of
the society.
How do outcasts
affect society?

Answer
Thinking with
Tour Heart p.
133

How can you


help the people
considered as
the outcast in
the society?
Answer Thinking
With Your Heart
p. 133

What are the


possible causes
of the problems
of the outcasts?

What are the


possible causes
of the problems
of the outcasts?

Let them
answer if they
agree or
disagree with
the possible
causes of
problems of the
outcasts.

Let them
answer if they
agree or
disagree with
the possible
causes of
problems of the
outcasts.

The teacher will


challenge the
pupils to do
something to
help the
unfortunate and
the outcasts by
organizing an
outreach
program.
Let them think
of the negative
attitudes that
can be changed
into values and
virtues to
people and
uplift the spirit
of the outcasts.
Let them
answer thinking
with your heart.

The teacher will


challenge the
pupils to do
something to
help the
unfortunate and
the outcasts by
organizing an
outreach
program.
Let them think
of the negative
attitudes that
can be changed
into values and
virtues to
people and
uplift the spirit
of the outcasts.
Let them
answer thinking
with your heart.

Point out the


importance of
every person.

Point out the


importance of
every person.

H. Paglalahat ng Aralin (Making Generalizations & Abstractions


about the lessons)

your heart.
Who are the
outcasts in the
society?

How do outcasts
affect the
society?

I.Pagtataya ng Aralin (Evaluating Learning)

Let the pupils


answer Lets
Check It

Describe how
the outcast
affects the
society.

J. Karagdagang gawain para satakdang-aralin at remediation


(Additional activities for application or remediation)

List down the


outcast in the
society.

How do the
outcast affect
the society in
the spiritual
way?

V.MGA TALA (Remarks)


VI. PAGNINILAY (Reflection)
A.Bilangng mag-aaralnanakakuhang 80% sapagtataya (No.of learners who
earned 80% in the evaluation)
B. Blgng mag-aaralnanangangailanganngiba pang gawain para sa
remediation (No.of learners who requires additional acts.for remediation who
scored below 80%)
C. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-aaralnanakaunawasaaralin?
(Did the remedial lessons work? No.of learners who caught up with the
lessons)
D. Bilangngmga mag-aaralnamagpatuloysa remediation? (No.of learners
who continue to require remediation)
E. Alinsamgaistrateheyangpatuturonakatulongnglubos? Paanoitonakatulong?
(Which of my teaching strategies worked well? Why did this work?)
F.
Anongsuliraninangakingnaranasannasolusyonansatulongngakingpunonggur
o at superbisor? (What difficulties did I encounter which my
principal/supervisor can help me solve?)
G.Anongkagamitangpanturoangakingnadibuhonanaiskongibahagisamgakap
wakoguro? (What innovations or localized materials did I used/discover
which I wish to share with other teachers?)

What are the


different values
that can help
change the
outcast in the
society?
Refer to p. 134

What are the


different values
that can help
change the
outcast in the
society?
Refer to p. 134

Identify the five


people who
need you at
home, in school,
or in your
community.

Identify the five


people who
need you at
home, in school,
or in your
community.