Додаток 4

до Порядку складання фінансової, бюджетної та
іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)

Звіт
про надходження та використання коштів загального фонду
за III квартал 2016 р.

(форма № 2д,

№ 2м)
Коди

Установа НРЦ" Левеня”
Територія Франківский район м. Львова
Організаційно-правова форма господарювання
Комунальна організація (установа, заклад)
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

20833854
461036900
430

за ЄДРПОУ
"за КОАТУУ
"за КОПФГ

010 Органи з питань освіти і науки молоді та спорту
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 070304 Спец. ЗШІ та ін.заклади освіти для дітей з вадами у фіз.чн роз.розвитку
Періодичність: квартальна, річна.
Код Затверджено на
звітний рік
рядка

Показники

КЕКВ
та/або
ККК

1

2

3

Затверджено на
звітний період
(рік)1

Залишок на
початок
звітного року

І

5

є

іІ

4

Видатки та надання кредитів - усього
у тому числі:
Поточні видатки
Оплата праці і нарахування на заробітну плату

X

010

11 515 950,00

2000
2100

020
030

11 515 950,00
8 078 890,00

Оплата праці

2110

040

6 622 040,00

Заробітна плата

2111

050

6 622 040,00 V

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

060

Нарахування на оплату праці

Використання товарів і послуг

2120

_

070

1 456 850,00

2200

080

3 434 660,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

526 360,00

Медикаменти та перев’я зувальні матеріали

2220

100

ЗО 000,00

Продукти харчування

2230

110

1 050 000,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

450 000,00

Видатки на відрядження

2250

130

8 000,00

2260

140

1 364 300,00

Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

-

8 995 474.00

5 179 500,00

_

^

-

Касові
за звітний
період (рік)

Фактичні
за звітний
період (рік)

7

І

8

9

10

_

8 037 876.87ІІ

8 037 876.87

8 1 1 5 482.90

-

і

8 037 876.87І
5 948 878.05 II

8 037 876.87
5 948 878.05

8 115 482,90
5 948 878,05

-

І

-

І
І

4 888 8
6
7
,1
5
І

4 888 867,15

4 888 867,15

-

і

4 888 867.15ІІ

4 888 867.15

4 888 867.15

-

іІ
І

1 060 010,90\

1 060 010,90

1 060 010,90

-

І
І

І

2 086 604,58 II

2 086 604.58

2 164 210.61

_

і
І

4 8 8 105,59\

488 105,59

415 138,41

-

І

29 999,77

42 399,90

-

1

_

І

440 287.24І

4 4 0 2 8 7 ,2 4

495 518,95

-

І

310 579,4 5 \

310 579,45

393 520,82

,34І
4
1
9

974,34

914,34

-

-

-

І1

_

II

29 9
,7
І

_
-

Залишок
на кінець
звітного
періоду (року) І

І

ЗО 000,00
716 000,00 V

II

-

1 150 684,00

_
.

Надійшло
коштів за
звітний період
(рік)

-

-

1

2270

150

815 380,86

2271

160

1 152 100,00

_

-

І

875 380.86І
702 511.66ІІ

815 380,86

Оплата теплопостачання

702 511.66

702 511.66

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

170

45 600,00

-

-

1

26 026.17ІІ

26 026,17

961 260,00

26 026.17 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

і Д Е р ш л о и п - УПРАВЛ,ННЯ
I
I ДУКРАЇНИ
укРдГим v
° 'Л
* nАЗНАЧЕЙСЬК01
tyiLbf<0j С Л У* /X _

І

j

s

ä

ä

»

І П КЛ А Г

- і
- І
_
-

І
І
І

2
і топ

1

2273
2274
2275

3
180
190
200

2276

210

Д ослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних
(регіональних) програм

2280

220

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм

2281

230

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку

2282

240

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’я зань
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’я зань

2410
2420

260
270

Поточні трансферти

2600

С убсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,
організаціям)
Пот очні трансферти органам державного управління інш их рівнів

Оплата
Оплата
Оплата
Оплата

2

електроенергії
природного газу
інших енергоносіїв
енергосервісу

4

6

5

166 600.00

7

86 843,03

8
86 843.03

пвження

лопатка

10

9

_

86 843.03

_

_

-

_

_

_

_

_

_

-

_

_

_

_

_

_

-

_

_

_

_

_

_

-

-

-

_

6 000,00
-

6 000.00

6 000.00

1 337,33
_

1 337.33

_

1 337,33
_

1 337.33

_

_

_

_

_

1 337,33

-

-

_

_

1 337.33
_

_

_

_

_

_

_

_

-

-

-

-

_

_

_

280

.

-

_

_

_

_

_

2610

290

-

-

-

-

-

-

-

2620

300

_

_

_

_

_

_

_

Пот очні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним
організаціям

2630

310

-

-

_

_

Соціальне забезпечення

2700

320

Виплата пенсій і допомоги
Стипенді
Інш і виплати населенню

2710
2720
2730

330
340
350

Інші поточні видатки
Капітальні видатки

2800
3000

360
370

Придбання основного капіталу

3100

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання)

Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів
Капітальний ремонт

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших об’єктів
Реконст рукція та реставрація

Реконструкція житлового фонду
(приміщень)
Реконструкція та реставрація інших об’єктів

-

2 400,00
-

2 400,00

2 400.00

-

2 394.24

.

-

-

-

-

-

-

-

2 394,24

-

2 394.24
-

2 394,24

2 394.24

_

-

_

_

_

2 394,24

_

-

-

.

.

.

.

_

.

.

_

_

_

_

_

380

.

_

_

_

_

3110
3120

390
400

-

-

-

-

-

_

_

-

-

-

-

-

_

-

3121
3122

410
420

-

_

_

_

_

_

_

-

-

_

-

_

_

_

3130

430

-

-

-

-

-

_

_

3131
3132

440
450

_

_

_

_

_

_

-

_

_

_

_

_

_

3140

460

-

-

-

-

-

-

-

3141
3142

470
480

-

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_

_

3143

490

_

_

_

_

.

Створення державних запасів і резервів

3150

500

_

_

_

_

_

_

_

Придбання зем лі та нематеріальних активів

3160

510

_

_

_

_

_

_

_

3200

520

_

_

_

_

_

_

.

3210

530

_

_

_

_

_

_

_

3220

540

.

.

3230

550

3240

560

-

-

Реставрація пам’яток

к у л ь т у р и , іс т о р ії

та архітектури

Капітальні трансферти
Капіт альні т рансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капіт альні т рансферти органам
державного управління інших рівнів
Капіт альні т рансферти урядам •
іноземних держав та міжнародним
Капіт альні т рансферти населенню

р
-

------------~~

' ЛРРЖ АН И
УКРАЇНИ

V П РА ВЛ і Н Н Я

І

ЕИЄЬ1: О Ї С Л У Ж Ь И '
м у РАЙО К! ;

М. ЛЬВ(3 8 А ЛЬВІВСЬКО!

.

/

4

І

Продовження додатка 4

2
4100
4110

1
Внутрішнє кредитування
Надання внутрішніх кредитів

5

4

3
570
580

7

6

.

-

.

-

-

-

II
-

8

I

10

9
-

-

і

-

-

-

II

г

-

-

І

-

-

II

-

-

>

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
Надання інших внутрішніх кредитів
Зовнішнє кредитування
Надання зовнішніх кредитів
Інщі видатки
Нерозподілені видатки
1-Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів

4111

590

4112
4113
4200
4210
5000
9000

600
610
.
620
630
X
640
650 І___________ -

-

-

-

-

-

-

949 630.00
-

-

I

-

-

X

X

-

-

-

О .Б олотська

\ '0 .Г
Головний бухгалтер

10

-

________ _

4" *- чТ>1ЛГГл •

В.о.керівника

1 05

X

X

X

_

'-%<

_2016 року

іГ

(ініціали, прізвище)

--------- 1 — - А —

^ У

/(п ^ Г

І.І. Р ізничо к
( ініціали, прізвище)

І /

№20833854 А*

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів
' \

.■*

^

г.С /

г ~ " *

. УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКО! СЛУЖ*^'
УКРАЇНИ У Ф Р А Н КС Ь К О М У

і