You are on page 1of 4

\

(

Додаток 5
до Порядку складання фінансової, бюджетної та
іншої звітності розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів
(пункт 2.1)

(
Звіт

про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма №4-1 д , №4-1 м),
за III квартал 2016 р.
Коди

Установа

НРЦ"Левеня"________

________________________

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

____________________________________________

Територія Франківский район м. Львова_________________________________________________________________________________________________________
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад)_________________________________________________________
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету
____________________________________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 010 Органи з питань освіти і науки молоді та спорту__________

20833854
461036900
430

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* 070304 Спец. ЗШІ та ін.заклади освіти для дітей з вадами у фіз.чи роз.ро
Періодичність: місячна, квартальна, річна.
Одиниця виміру: грн коп.
Касові за звітний період (рік)

Залишок на
початок звітного
року

Фактичні за
звітний період
(рік)

Залишок на кінець
звітного періоду
(року)

у тому числі

КЕКВ

П оказники

1

Надходження коштів усього
іа

п о с л у ги ,

ію д ж е т н и м и

що

установам и

додадкової

з г ід н о

оренди

утому
числі
усього

рахун­
ках в
уста­
новах
банків

Перера­
ховано
залишок

Отри­
мано за­
лишок

2

3

X

010

ЗО 000,00

396,35

X

020

ЗО 000,00

X

X

X

X

X

030

X

X

X

X

040

X

X

X

050

X

X

060

X

X

070

X

4

5

6

7

8

9

10

спрямовано на
погашення
заборгованості
загального фонду
перерахо­
вані 3
рахунків в
установах
банків

11

усього

утому
числі
усього

усього

утому
числі
перера­
ховані 3
рахунків в
установах
банків

12

13

14

15

усього

у тому
числі на
рахунках
в устано­
вах
банків

16

17

18

ні за
видаткам
и
загально
го фонду

_

16 778,12

16 778,12

X

X

X

X

X

X

407,53

16 778,12

16 778,12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

х~

X

X

X

X

X

X

X

X

з їх

(г о с п о д а р с ь к о ї)

,ія л ь н о с т і
*ід

Затвер­
джено на
звітний
рік

Надій­
шло
коштів
за звіт­
ний
період
(рік)

надаю ться

ІСНОВНОЮ д ія л ь н і с т ю
іід

Код
рядка

Нарахо­
вано
доходів
за
звітний
період
(рік)

м айна

бю джетних

стан о в
5ід р е а л і з а ц і ї в у с т а н о в л е н о м у
орядку

м а й н а ( к р ім

е р у х о м о го м а й н а )

4

> ін а н с у в а н н я

Видатки- усього

ЗО 000,00

16 766,94

л і зп б .за

-

V

у тому числі :

« t r - т д в н о і К А іН А Ч Ь И С Ь К О І С Л У Ж Б И '
У К Р А ЇН И У Ф Р А Н К С Ь К О М У

..

X

тттштт^<

М . Л Ь В О В А Л Ь В ІВ С Ь К О Ї О Б Л А С Т І

,

і

7

X

2
Продовження додатка 5
1
Поточні видатки
Оплата праці і нарахування
на заробітну плату
Оплата праці

Заробітна плата
Грошове забезпечення
військовослужбовців
Нарахування на оплату праці

Використання товарів і
послуг
Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар
Медикаменти та
перев'язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім
комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки та заходи
спеціального призначення
Оплата комунальних послуг
та енергоносіїв

Оплата теплопостачання

І

2

3

4

5

I 2000
I 2100

090

І 2110

100

.

І 2111

110

.

І 2112

120

080

2120

130

2200

140

І 2210

150

2220

160

І 2230

170

2240

180

2250

190

2260

200

2210

210

1 2271

220

ЗО 000,00

_

X

-

_

7

8

9

10

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ЗО 000,00

ЗО 000,00

6

к х

11

12

16 766,94

_
_

.

14

13

_

_

_

_

_

.

15
_

_

_

_
_

.

.

.

16 766,94

16 766,94

_

17 306,38

_

_

_

_

_

_

.

.

_

_

Оплата водопостачання і
зодовідведення
Оплата електроенергії

І 2272

230

X

X

X

X

X

X

І 2273

240

-

X

X

X

X

X

X

.

_

.

_

_

Оплата природного газу

І 2274

250

-

X

X

X

X

X

X

-

-

_

_

_

Оплата інших енергоносіїв

І 2275

260

-

X

X

X

X

X

X

_

_

_

_

_

Оплата енергосервісу

І 2276

270

X

X

X

X

X

X

Дослідження і розробки, окремії
заходи
по
реалізаціїІ
)ержавних(регіональних)
ірограм
І 2280

280

X

X

X

X

X

2281

290

X

X

X

X

2282

300

X

X

X

2400

310

X

X

320

X

X

17

18

“ Л І

І

X

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

І

X

X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

І

- I
- I
- I

І

- І

І

17 306,38

_

II

- IІ
- I

17 306,38

_

16

І

І
І

І
I

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

І

X

X

І

X

X

І

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
***

І

_

.

. І

І
І
І
І

- I
- I
I

Дослідження і розробки, окремі
аходи розвитку по реалізації
іержавних(регіональних)
ірограм
)кремі заходи по реалізації]
ержавних(регіональних)
рограм .не віднесені до заходів
озвитку
вслуговування боргових
обов'язаннь

Іоточні трансферти

2600

330

340

.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

І

І

I

~
_

_

УПР/
ДЕРЖ 0І

вної

УКРАІІ ни У

1
сс
X
X
с;
сО

Юслуговування
внутрішніх II
оргових зобов'язаннь
2410
обслуговування
зовнішніх II
оргових зобов'язаннь
2420

ка зн а ч е й с ь ка

' С Я 7Ж 0|

1# О А Й П Н І
Ф Р А Н К ІВ С Ь к и ї- и

М.Гі к а п В А

Л Ь В ІВ С Ь К О Ї О Б Я ^ Г ^

X

0 !

/

п
X

(
І
1

2

Субсидії
та
поточні
трансферти
підприємствам
( установам, організаціям)

І

з

4

5

6

7

8

9

10

11

13

12

14

15

"

16

17

І

18

2610

350

X

X

X

X

X

X

X

X

2620

360

X

X

X

X

X

X

X

X

о р г а н іза ц ія м

2630

370

Соціальне забезпечення

2700

380

-

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Виплата пенсій і допомоги

2710

390

-

X

X

X

X

X

X

Стипендії

2720

400

_

X

X

X

X

X

X

Інші виплати населенню

2730

410

-

Інші поточні видатки

2800

420

-

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Капітальні видатки
Придбання основного
капіталу

3000

430

-

X

X

X

X

X

X
X
X

_

X

X

X

X

X

X

і Іо т о чн і

т рансф ерт и

д е р ж а вн о го

органам

у п р а в л ін н я

інш их

р ів н ів
П от очні

т рансф ерт и

ур я д а м

ін о зе м ни х д е р ж а в т а м іж на р о дн и м

3100

440

Придбання
обладнання
предметів
довгострокового
юристування

3110

450

X

X

X

X

X

X

Капітальне будівництво
'придбання)

3120

460

X

X

X

X

X

X

3121 ІІ 470

X

X

X

X

X

X

<апітальне будівництво
'придбання) житла
<алітальне будівництво
придбання) інших об'єктів

3122 ІІ 480

Капітальний ремонт

3130 ІІ 490

(апітальний ремонт житлового
£онду (приміщень)
(апітальний
ремонт
інших
)б'єктів
Зек о н с т р у к ц ія

т а р е с т а в р а ц ія

5еконструкція житлового фонду
приміщень)

держ авних

з а п а с ів

резервів

ІІ 500

3132 ІI 510

.

3140 ІІ 520

_

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

_

.

_

_

_

.

-

_

_

_

_

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

_

.

.

.

-

-

_

_

_

_

_

_
'

X
х

і

X

X
X

X
X


X
х

X

ІІ

X

X

_

X

-

-

_

_

_

_

І

X

ІІІІ

X
X

_

С а п іт а л ь н і т р а н с ф е р т и

І

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ІІ 530

X

X

X

X

X

X

X

X

3142 І!І 540

X

X

X

X

X

X

X

X

3143 ІІ 550

X

X

X

X

X

X

X

X

3150 ІІ 560

X

X

X

X

X

X

X

3160 ІI 570

X

X

X

X

X

X

х

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

_

_

.

.

X

і

Ір и д б а н н я з е м л і т а
'е м а т е р іа л ь н и х а к т и в ів

X

X

X

_

X
X

X

3141

^конструкція та реставрація
-іших об'єктів
Зеставрація пам’яток
ультури, історії та архітектури
/т ворення

3131

-

-

3200 І| 580

_

-

І!

І
І

X

X
X

X

X

X

X

(а піт а льні т р ансф ер т и
іід при єм ст ва м (уст ановам,
)рганізаціям)

3210 іІ 590

"1

Сапітальні т р ансф ер т и
)рганам держ авного
'правління ін ш и х рівн ів

3220 |I 600

X

X

X

X

X

X

[Д ЕРЖ
ї-У і'О Т

'

у гн

М ІН О І

на]

її !

і

х

1
Капітальні трансферти
урядам іноземних держав та
міжнародним організаціям

2

3

3230

610

3240

620

4

К а піт а л ь ні т рансф ерт и
н аселенню

.

5

6

7

8

9

10

X

X

X

X

X

X

X

X.і I

X

X

X

ш

13

12

11

-

-

-

16

15

14

-

- .

-

17

18

X

X

X

X

О.Болотська

В.о.керівника

(ініціали, прізвище)

,

Головний бухгалтер

"

05

и

10

^

УУ/

____________

1.1. Різничок
(ініціали, прізвище)

.2016 року

*До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляється код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Г --------- -

УПРАВЛІННЯ

БИ1