You are on page 1of 118

T in Tra Cu Thut Ng Cng Ngh Hn

A| B| C| D| E| F| G | H | I | J | K | L| M | N | O | P| R | S | T| U| V| W| X| Y
Ti?ng Anh ho?c Ti?ng Vi?t

Tra t?

Air-line respirator
Air-line respirator: Thit b cp kh th l h thng cung cp kh sch cho ngi s dng hoc bnh cha kh sch p lc cao
thng qua van gim p v ng dn kh mm.

Air-supplied respirator
Air-supplied respirator: Mt n cung cp kh l mt h thng thit b bo v h hp trong kh sch t ngun d tr c
cung cp cho ngi eo mt n qua ng mm hoc ng mm chi p trung gian v ming chp mt.

Appearance test
Appearance test: Kim tra bn ngoi l kim tra xem xt cc yu t mt ngoi ca mi hn.

Angle beam method


Angle beam method: Phng php chiu tia xin l phng php kim tra pht hin cc khuyt tt hn nh s dng sng
siu m t xin mt gc vi b mt d ca vt liu cn kim tra.

Acoustic emisson testing


Acoustic emisson testing: Kim tra bng sng m thanh l phng php kim tra khng ph hu c thc hin bng pht x
sng m.

Assist gas
Assist gas: Kh tr gip l cc loi kh c s dng dch chuyn vt liu nng chy hoc lm ho hi vi tia laze trong ct
laze.

Air carbon arc gouging


Air carbon arc gouging: Di bng in cc than kh nn l phng php vt mp b mt kim loi bng cch thi lin tc kim
loi lng do nhit ca h quang in cc than cng vi lung kh nn.

Arc cutting
Arc cutting: Ct bng h quang l ct c thc hin nh s dng nhit ca h quang

Arc sensor
Arc sensor: Cm bin h quang l cm bin d tm ng c tnh ca h quang hn.

Arcing
Arcing: Hin tng nh la l hin tng nh la gia cathde v anode trong sng in t.
Tra t?

Accelerating voltage
Accelerating voltage: in p tng tc l in p cao mt chiu gia cathode v anode trong sng in t.

Arc brazing

Arc brazing: Hn vy cng h quang l s dng nhit h quang


lm nng chy vy hn.

Arm dimension

Arm dimension: Kch thc tay in cc l tm vi v khong cch


gia cc tay in cc.

Axis of a Welding
Axis of a Welding: Trc ca mi hn l ng i qua tm tit din ca mi hn, vung gc vi mt phng ca tit din.

Arc time
Arc time: Thi gian h quang chy l khong thi gian m h quang c duy tr hn.

Arc blow

Arc blow: Thi lch h quang l hin tng trong h quang b lch i do tc dng t trng
ca dng in.

Arc stability
Arc stability: n nh h quang l mc khng i ca in p ( chiu di h quang) v hng ca h quang.

Arc voltage
Arc voltage: in p h quang l in p ri trn ton b ct h quang.

Actual throat
Actual throat: Chiu di thc t

Arc length
Arc length: Chiu di h quang l khong cch gia hai vt in cc ca h quang hn o theo trc ca ct h quang.

Angular distortion

Angular distortion: Bin dng gc bin dng un theo


chiu ngang hnh thnh trong vt hn.

All position
All position: Mi v tr hn

Automatic arc Welding


Automatic arc Welding: Hn h quang t ng - Phng php hn t ng trong mi hot ng u t ng thc hin m
khng c can thip ca con ngi.

Arc spot Welding


Arc spot Welding: Hn im h quang - Hn h quang trong cc lin kt hn chng m mi hn dng cc im c to bi
h quang t mt pha

Automatic Welding
Automatic Welding: Hn t ng - Hn c gii trong cc c cu my hot ng theo chng trnh cho trc, con ngi
khng trc tip tham gia.

Aluminium Welding
Aluminium Welding: Hn nhit nhm - Hn nng chy c thc hin nh nhit ca phn ng nhit nhm. Bn cht ca phn
ng nhit nhm l qu trnh kh mt oxit kim loi, khi cho oxit kim loi tc dng mi nhm.

Arc Welding

Arc Welding: Hn h quang - Hn nng chy trong kim loi c hn bi


nhit cung cp bi h quang in gia hai in cc hoc gia mt in cc v vt hn kim loi.
Tra t?

Backfire
Backfire: Chy ngc l hin tng trong ngn la t ngt quay tt vo trong m hn, ct kh.

Bevel cutting

Bevel cutting: Ct vt l thao tc ct cc cnh ca tm cn vt gc.

Brazing
Brazing: Hn vy cng

Beam hole
Beam hole: L tia l l su hp c to ra trong mi hn do s bc x ca chm tia in t.

Burn-off length
Burn-off length: Chiu di chy l chiu di vt hn b chy (b oxy ho) do lc ma st.

Brazing flux
Brazing flux: Thuc hn vy cng l thuc hn vy cng vi mc ch chuyn xit t kim loi c bn v kim loi ph hn
vy vo x bo v mi hn.

Brazing sheet

Brazing sheet: Tm vy hn l kim loi cho vy hn cng dng tm.

Brazing atmosphere
Brazing atmosphere: Kh hn vy l kh trong hn vy ngn nga oxit ca kim loi c bn v kim loi ph hn vy t s
kh hoc s oxi ho khi nung nng. Cc kh c th l ( chn khng, Hidro, nitro, argon, hoc khng kh ).

Brazing filler metal for vacuum devices


Brazing filler metal for vacuum devices: kim loi hn vy cng cho cc thit b trn khng l Vy hn cng hn trong
cc ng in t v cc thit b trn khng.

Brazing filler metal

Brazing filler metal: Kim loi hn vy cng l kim


loi hay hp kim s dng nh l kim loi ph trong hn vy cng c nhit nng chy ln hn 4500C v nh hn nhit
ng c ca kim loi c bn.

Brazing and Soldering materials


Brazing and Soldering materials: Vt liu hn vy cng v hn vy mm

Braze Welding
Braze Welding: Hn vy p l phng php hn nhng khng nung chy b mt kim loi c bn, thng qua nung chy v p
kim loi vy hn ln b mt rnh hn.

Brazing and Soldering method


Brazing and Soldering method: Phng php hn vy cng v hn vy mm

Brazing and Soldering


Brazing and Soldering: Hn vy cng v hn vy mm

Butt projection
Butt projection: Hn im li i u Phng php hn in tr tip xc c dng cy cht, thanh trn vo b mt ca chi
tit hn khc, thc hin bng cch to phn li trn mt u ca cht, thanh trn.

Butt seam Welding


Butt seam Welding: Hn ng in tr tip xc gip mi Phng php hn in tr tip xc c thc hin bng cch nung
nng lin tc tng phn b mt tip xc nh dng in ng thi tc dng p lc. Ch yu dng cho hn ng sinh ng.

Blowhole

Blowhole: R l cc l hng dng hnh cu hoc gn nh hnh cu


to ra trong kim loi p.

Burn through

Burn through: Chy thng l s nh git kim loi nng chy,


chy sang pha bn kia ca rnh hn.

Backing

Backing: Tm lt l vt liu t
y rnh hn, gm c tm kim loi mng hoc thuc hn dng ht.

Backhand Welding

Backhand Welding: Hn phi l hn trong hng hn ngc vi


hng ca m hn hoc sng hn.
Tra t?

Butt Welding
Butt Welding: Hn gip mi, Hn i u l hn cho cc lin kt gip mi dng tm, thanh hoc ng.

Back gouging
Back gouging: Di chn mi hn l di phn khng hn ngu ht t pha y rnh hn hoc lp u tin trong hn gip mi.

Buried arc
Buried arc: Trng thi h quang nhng l trng thi hn trong dy hn nh b nhng vo vng hn di tc dng ca h
quang c chiu di rt ngn.

Buttering

Buttering: Lp m l mt lp vt liu c p ln b mt kim


loi c bn ci thin tnh hn.

Block sequence
Block sequence: Hn phn on khi l phng php thao tc hn trong mi hn c thc hin bng cch hon thnh tng
on mt trong hn nhiu lp.

Bachstep Welding

Bachstep Welding: Hn bc li l phng php thao tc hn


trong ng hn c phn on v mi on lin tc theo chiu ngc vi hng hn chung.

Bead

Bead: Mi hn Kim loi mi hn to ra ng hn cho mt lt


hn.

Butt joint

Butt joint: Lin kt i


u l cc lin kt hn trong mp ca cc vt hn nm gn nh trong cng mt mt phng.

Bevel angle

Bevel angle: Gc vt mp

Bonded flux

Bonded flux: Thuc hn gm - Thuc hn dng


cho hn h quang di lp thuc c ch to t vt liu bt hn hp trn vi cht dnh kt lng to ht v sy kh nhit
400 n 600 C.
Tra t?

Base metal
Base metal: Kim loi c bn - Kim loi hoc hp kim c hn hoc ct.

Brazing and soldering

Brazing and soldering: Hn vy cng v hn vy mm - Thut ng chung cho hn vy cng v hn vy mm c thc hin
nh hin tng mao dn v khuych tn bng cch nung nng kim loi c bn n nhit thp hn nhit nng chy ca n
v lm nng chy vy hn (vy cng hoc vy mm) c s dng lm kim loi trung gian. Nu dng vy hn c nhit nng
chy cao hn 450 C gi l hn vy cng. Nu dng vy hn c nhit nng chy thp hn 450 C gi l hn vy mm.
Tra t?

Collet
Collet: kp kim l b phn trong m sng hn dng kp, c nh in cc hn trong hn TIG

Cover plate

Cover plate: Tm chn Tm knh khng mu hnh ch nht hoc


tm cht do ngn cn bn to v khi bm vo tm lc.

Cruciform join weld cracking test


Cruciform join weld cracking test: Kim tra nt mi hn lin kt ch thp l kim tra xem xt trng thi to ra nt ca
cc mi hn c thc hin bng cch t 3 tm thp dng ch thp v ln lt thc hin hn trn 4 mi hn gc.

Ceramic rod flame spraying

Ceramic rod flame spraying: Phun ngn la thanh


Cera-mic l phun ngn la c thc hin bng vt liu ph Ceramic c dng thanh.

Cut surface
Cut surface: B mt ct B mt ca vt liu c ct.

Cylinder manifold

Cylinder manifold: Van phi kh l thit b cung cp kh ti


mt ng ra chung mt v tr bng cch ni nhiu bnh cha vi cc ng dn.

Cutting torch

Cutting torch: M ct l m c s dng ct bng nhit.

Ct nhit
Ct nhit: thermal cutting

Constant phase friction Welding machine


Constant phase friction Welding machine: My hn ma st pha hng s l my hn ma st c v tr gc tng i gia hai
vt hn lun lun l hng s.

Condensation
Condensation: Hn vy mm ngng t l phng php hn vy trong vy hn c nung bc hi ngng t sau chuyn
n vo lin kt hn.
Tra t?

Cleaning action
Cleaning action: Tc ng lm sch ca h quang l hin tng trong nh tc dng ca h quang loi b cc mng xt,
lm sch b mt ca kim loi c bn khi hn h quang trong mi trng bo v bng kh tr.

Complete joint penetration

Complete joint penetration: Lin kt ngu hon ton l hin


tng ngu ton b tit din theo chiu dy cc tm ca lin kt.

Crater

Crater: Lm hn l phn lm hnh thnh cui ng hn.

Cascade sequence
Cascade sequence: Hn phn on bc thang l phng php thao tc hn trong ng hn c phn on v lp hn cc
on sau gi ln cc lp hn trc theo dng bc thang.

Chromium equivalent
Chromium equivalent: ng lng crm biu th s ca cc nguyn t to pherit (Cr,Mo v Nb) c nh hng bng hoc ln
hn Cr khi lng pherit c xc nh bng phng php gin t chc. ng lng crm c tnh theo cng thc:
CrE = % Cr + % Mo + 1,5 %Si + 0,5% Nb

Corner joint

Corner joint: Lin kt gc

Cruciform joint

Cruciform joint: Ln kt ch thp - Cc lin kt hn trong cc phn t c t


dng ch thp.

Consumable electrode

Consumable electrode: in cc tiu hao - in cc b nng


chy trong qu trnh hn hoc ct.

Contact tip

Contact tip: bp hn, u tip in - ng ni on cui


ca ng dn dy hn c tc dng dn dy hn vo vng h quang v tip in t ngun in hn n dy hn. ng dn dy hn v
tip int ngun in hn n dy hn.

Constant voltage Characteristic


Constant voltage Characteristic: c tnh cng in p - Mt loi c tnh ngoi ca ngun in h quang, trong in p
u ra rt t thay i khi tng cng dng in.

Coating flux

Coating flux: Thuc bc que hn


- Mt hp cht gm cc cht to kh, to x, n nh h quang, kh xy, hp kim ho v.v c bc ln li que hn. Hp cht ny
lm ci thin kh nng to mi hn c cht lng tt

Covered electrode

Covered electrode: Que hn bc


thuc - in cc c thuc bc c s dng trong hn h quang tay.

Core diameter

Core diameter: ng knh li - ng knh ca li que hn bc thuc.

C02 arc Welding


C02 arc Welding: Hn h quang kh bo v CO2 - Hn h quang in cc dy kim loi nng chy trong ngn la h quang
v vng hn c bo v bng kh C02. Hn MAG cng c coi l hn h quang kh bo v CO2.

Cold pressure Welding


Cold pressure Welding: Hn p lc ngui. Hn p lc c thc hin bng cch lm bin dng do cc b cc b mt vt hn c
tnh do cao c thc hin nh lc nn mnh, khng tc dng nhit t bn ngoi.

Cast iron

Gang: l hp kim ca St vi Carbon v Silic trong t trng ca Carbon chim t 2.1 n 4% ca Silic chim t 1% n 3%

Dust respirator
Dust respirator: Mt n phng bi Thit b bo v h hp dng loi b cc ht bi, khi.v.v trong khng kh c ht vo
ph khi th, gm c ming chp mt, b lc kh, van ht kh, van thot kh, dy buc.v.v

Dust collection efficiency


Dust collection efficiency: Hiu sut lc bi l hiu sut lc bi kh khng kh cha bi i qua my ht hoc b lc

Dryness test
Dryness test: Kim tra kh l kim tra xem tnh cht kh ca thuc hn vy mm d do s d dng dch chuyn ca bt
phn sau khi rc n.

Deposite metal test


Deposite metal test: Kim tra kim loi p l kim tra c thc hin vi mu kim tra, tt c cc phn kim tra c ly ra t
kim loi p vi mc ch kim tra tnh cht ca vt hin hn.

Detonation flame spraying

Detonation flame spraying: Ngn la n l phun nhit c thc


hin nh s dng hiu ng n ca hn hp kh xy v actylen, trong vt liu phun dng bt mn.

Drag

Drag: Ko lch l hin tng khong cch t ng


ko di ca lung xy ct khi ra khi m ct n im m lung xy ct b ko lch chm vi vt ct.

Dissolved acetylene
Dissolved acetylene: Hp th axton l kh Axtylen c hp th vo vt liu xp tm axtn t trong bnh cha.

Dissolved acetylen
Dissolved acetylen: Hp th axton l kh Axtylen c hp th vo vt liu xp tm axtn t trong bnh cha.

Detection for start and end points of weld line


Detection for start and end points of weld line: D tm im bt u v cc im kt thc l t ng xc nh im bt u
v im kt thc ca ng hn.

Diffusion Welding
Dip soldering
Dip soldering: Hn vy mm nhng Hn vy mm c thc hin bng cch nhng lin kt vo b vy hn mm nng chy
hoc b mt vy hn mm lng.

Dip brazing
Dip brazing: Hn vy cng nhng Hn vy cng c thc hin bng cch nhng lin kt vo kim loi ph hn vy hoc thuc
hn trng thi nng chy.

Direct spot Welding

Direct spot Welding: Hn im in cc hai pha l phng


php hn in tr tip xc trong in cc p i u nhau.

Deposition rate
Deposition rate: Tc p l t s ca lng vt liu b xung trn mt n v thi gian.

Diffusible hydrogen

Diffusible hydrogen: Hydr khuych tn Hydr trng thi nguyn t c kh nng dch chuyn t do trong mng tinh th ca
phn kim loi mi hn.

Deposition coefficient
Deposition coefficient: H s p l lng kim loi b xung vo mi hn ng vi dng in 1 Ampe trong mt n v thi gian.

Deposition efficiency
Deposition efficiency: Hiu sut p l t s ca khi lng kim loi b xung trn khi lng kim loi nng chy.

Double Y bevel groove

Double Y bevel groove: Vt mp ch Y kp

Double V groove (X groove)

Double V groove: Vt mp ch V kp

Double U groove

Double U groove: Vt mp ch U kp
Tra t?

Double J groove
Double J groove: Vt mp ch J kp

Dropping characteristic

Dropping characteristic: c tnh dc - Mt loi c tnh ngoi ca ngun in hn


h quang, trong in p u ra gim mnh khi cng dng in tng.

Deposited meal
Deposited meal: Kim loi p - Phn kim loi b xung vo kim loi c bn trong qu trnh hn ni, hn vy, hn p b mt.

Duty cycle
Duty cycle: H s lm vic lin tc - T s ca thi gian hn trn ton b thi gian ca mt chu trnh hn sao cho ngun hn v
cc thit b i km theo n c vn hnh vi cng sut nhit cho php khng vt qu nhit quy nh.

Diffusion Welding

Diffusion Welding: Hn khuych tn - Hn p lc c thc hin trong iu kin cc


nguyn t khuych tn qua li nhau nhng lp mng ca b mt tip xc, nhit cao v bin dng do khng ng k. Hai
vt liu c p li vi nhau nhit cao thng t 50 n 70% ca im nng chy.

Deoxidized Copper

ng kh oxy
ng c theo dng ng tinh ch, ch bin t oxit ng bng phng php luyn kim kh oxy. Ni rng ra, thut ng ny cng
c p dng cho cc sn phm c ch to bng loi ng ny.

Eye protector

Eye protector: Bo h mt Thit b bo v mt khi cc tia bc


x nh tia cc tm, cc tia sng mnh, tia hng ngoipht ra t hn, ct nhit.

Electric arc spraying


Electric arc spraying: Phun h quang in l phun nhit c thc hin bng cch to ra h quang gia hai vt liu phun kiu
dy v thi phn kim loi vt liu phun b nng chy vo b mt kim loi c bn nh lung kh nn.

Electron beam Welding


Electron beam Welding: Hn tia in t

Electron beam oscillation


Electron beam oscillation: Dao ng ca chm tia in t l dao ng ca chm tia in t do nh hng ca cun dn
hng.

Electron bean welding

Electron bean welding: Hn tia in t

Eutectic bonding

Eutectic bonding: Lin kt cng tinh l phng php to lin kt trong hn khuych tn pha lng trong phn ng cng tinh
c s dng ho lng.

Electrode force
Electrode force: Lc in cc l lc tc dng vo gia cc in cc hoc gia in cc v kim loi c bn trong hn chng in
tr tip xc.

Electrode dressing
Electrode dressing: Lm sch in cc l nguyn cng gia cng c nhm loi b bn bm trn b mt in cc v sa in cc.

Electrode force meter


Tra t?

Expulsion
Expulsion: Ba via Hin tng kim loi c bn b qu nhit cc b v bin dng trn ra, phn b xung quanh mp im hn.

Enclosed arc Welding


Enclosed arc Welding: Hn h quang bao bc l hn h quang tay c thc hin lin tc m khng cn loi b ngay x hn
bng cch bao bc vng hn bng mt b khun nh m kim loi nng chy khng chy ra ngoi mi hn.

Electrode extension

Electrode extension: Tm vi in cc l chiu di nh ra ca dy hn tnh t u mt ca


u tip in

Electrode positive

Electrode positive: Ni cc dng


(cc nghch ) l cch ni dy cp hn trong hn h quang mt chiu, trong in cc c ni vi cc dng ca ngun in
hn cn kim loi c bn c ni vi cc m.

Electrode negative

Electrode negative: Ni cc m
( cc thun) l cch ni dy cp hn trong hn h quang mt chiu, trong in cc c ni vi cc m ca ngun in hn
cn kim loi c bn c ni vi cc dng.

Edge joint

Edge joint: Lin kt cnh - Lin kt hn theo cc mt cnh ca cc


chi tit t chng ln nhau

Engine driven arc Welding machine


Engine driven arc Welding machine: My pht in hn - Thit b hn gm ng c n (hoc ng c in ba pha) v mt
my pht in hn h quang.

Electrode holder

Electrode holder: Km hn - Dng c kp v ni in cho que


hn trong hn h quang tay.

Exposed core
Exposed core: ui que hn - Phn khng bc thuc ca que hn km hn kp vo.

Electrode diameter
Electrode diameter: ng knh in cc hn - ng knh que hn, kim hn, hay dy hn.

Electrode force meter: ng h o lc in cc l ng h


o p lc hn ca in cc khi kp mu gia cc u in cc ca my hn im.

Explosion
Explosion: Hin tng n l hin tng trong hn chng in tr tip xc trong mi hn b qu nhit do cc iu kin hn
khng hp l, n bn te v mi hn b thng.

Tra t?

Eccentricity of electrode
Eccentricity of electrode: lch tm ca que hn - Gi tr nh nht ca phn trm sai khc gia gi tr ln nht v gi tr nh
nht ca ng knh li v chiu dy mt pha ca lp bc.

Electrogas arc Welding

Electrogas arc Welding: Hn h quang in kh - Phng php


tng t nh hn in x .N c thc hin bng cch to ra h quang vi b kim loi nng chy c bao bc bi cc mt u

ca kim loi c bn v cc tm ng c nc lm ngui v phn trn ca b kim loi nng chy c bo v bi kh ioxit cc
bon (C02) hoc cc kh bo v tng t.

Electronbeam Welding
Electronbeam Welding: Hn tia in t - Hn nng chy trong s nung nng ch ni c thc hin bng s bn ph mnh
lit ca chm tia in t vi tc ln c sinh ra t thit b chuyn dng.

Explosion Welding

Explosion Welding: Hn n - Hn trng thi rn c thc hin bng


cch s dng tc ng ca p lc n to ra.

Electroslag Welding
Electroslag Welding: Hn in x. Hn dng nng lng ca dng in i qua x lng c in tr ln lm nng chy vt liu
ch hn. Phng php ny p dng cho hn cc tm ln c dy t 35mm n 300mm.

Tra t?

Filer number
Filer number: S hiu lc l s hiu biu th mc truyn qua ca cc tia c hi cho mt v mt ca knh lc hoc tm lc.

Filer lens

Filer lens: Knh lc l knh bo v mt khi cc tia c hi. Loi


knh c dng gn nh trn.

Face shield

Face shield: Bo v mt l mt n c dng bo


v mt v ton b m t cc tia c hi, x v kim loi bn tc, c hai loi: Kiu m i v kiu cm tay

Filter
Filter: B lc l dng lc cc cht c hi khi th.

Free bend test


Free bend test: Th un t do l php th bng cch un t do, tc dng lc vo hai u mu th khng s dng khun mu.

Face bend test


Face bend test: Th un mt l php th un mu mi hn gip mi c thc hin bng cch un mu sao cho pha mt chnh
ca mi hn l pha chu ko.

Fracture test

Fracture test: Th ph hu l th xem cc khuyt tt bn trong mi hn bng cch b gy mi hn nh ngo i lc v quan


st vt gy.

Flame spraying

Flame spraying: Ngn la trong phun ph l ngn la c


thc hin bng cch s dng nhit ca ngn la xy v kh chy lm nng chy hoc gn nng chy vt liu phun. Nh p lc
ca lung kh nn, vt liu phun c ph chc ln vt cn phun.

Flashback
Flashback: Chy ngc l hin tng trong ngn la chy ngc quay vo ti bung to ra hn hp kh chy hoc su hn.

Flashback arrestor

Flashback arrestor: Thit b chng chy ngc l thit b ch


yu ngn cn s chy li t m.
Tra t?

Focal length
Focal length: Tiu c l khong cch t tm ca cun dy t trng nh tm vi tiu im ca chm tia in t.

Friction time
Friction time: Thi gian ma st l khong thi gian cc vt hn thc hin chuyn ng ma st tng i vi nhau.

Friction speed
Friction speed: Tc hn ma st l tc chuyn ng tng i gia cc vt hn.

Friction force

Friction force: Lc ma st l lc to ra gia cc b mt tip xc


khi c chuyn ng tng i gia cc vt hn.

Friction Welding with pressure


Friction Welding with pressure: Hn ma st vi p lc

Friction Welding cycle

Friction Welding cycle: Chu trnh hn ma


st l qu trnh t lc bt u hn ma st n khi kt thc.

Friction welding with pressure:


Friction welding with pressure: Hn ma st bng p lc

Fillet of brazed joint


Fillet of brazed joint: Vy hn lin kt gc l phn kim vy hn cng hoc vy hn mm nh ra khi khe h ca lin kt chng
hoc lin kt ch T.

Flame soldering
Flame soldering: Hn vy mm bng ngn la kh chy l hn vy mm c thc hin nh nhit ca ngn la kh chy.

Furnace brazing

Furnace brazing: Hn vy cng trong l nung l hn vy cng c thc


hin nh nhit ca l nung.
Tra t?

Face - fed brazing


Face - fed brazing: Hn vy cng nung nng trc vt hn l hn vy cng c thc hin bng cch thm kim loi ph to vy
nng chy vo lin kt c nung nng trc ti nhit hn vy cng.

Flashing loss
Flashing loss: Tn tht do chy l lng kim loi c bn b mt mt do bn te trong hn in tip xc nng chy.

Flash Welding

Flash Welding: Hn in tr tip xc nng chy l phng php


hn in tr tip xc trong giai on u cho dng in chy qua hai chi tit hn gn nhau gy phng in, khi tc dng
p lc ln hnh thnh mi hn.

Foil seam Welding


Foil seam Welding: Hn ng dng di ph l phng php hn ng in tr tip xc dng khi hn gip mi hn tm
trong t cc di kim loi mng hp pha trn v pha di ng hn.

Fillet weld in normal shear

Fillet weld in normal shear: Mi hn gc chu ti trt


ngang l mi hn gc trong phng ca ng hn gn nh vung gc vi phng ca ng sut trt.

Fillet weld in paraller shear

Fillet weld in paraller shear: Mi hn gc chu ti trt dc l


mi hn gc trong phng ca ng hn gn nh song song vi phng ca ng sut trt.

Fillet weld

Fillet weld: Mi hn gc l mi hn hnh thnh tit din ngang dng tam gic hn
hai b mt to vi nhau gn nh mt gc vung trong lin kt chng, lin kt ch T, lin kt dng ch thp.

Forehand Welding

Forehand Welding: Hn tri l hn trong hng hn trng vi hng ca m hn


hoc sng hn.

Ferrite content
Ferrite content: Lng Pherit l lng t chc pherit c trong kim loi mi hn thp hp kim setennit.

Fillet weld size


Fillet weld size: Kch thc mi hn gc l cc kch thc c s dng trong tnh ton thit k kch thc ca kim loi mi
hn gc. Bao gm cc trng hp cc cnh mi hn bng nhau v khng bng nhau. i vi cc cnh bng nhau, kch thc l
chiu di cnh ca tam gic vung cn ln nht c th v c trong tit din ngang ca kim loi mi hn gc; i vi cc cnh
khng bng nhau, chng l chiu di ca hai cnh gc vung ca tam gic vung ln nht c th v c trong tit din ngang
ca kim loi mi hn.
Tra t?

Ferrite number
Ferrite number: Ch s Pherit ( St) Gi tr o c bng dng c t tnh, da vo quy i ra c hm lng pherit trong
kim loi mi hn thp hp kim stennit trn c s mu chun.

Flat position

Flat position: V tr hn bng (sp) v tr


hn trong mi hn c thc hin t pha trn ca lin kt ti mt im trc ng hn gn nh nm ngang v b mt
mi hn nm gn nh trn mt phng nm ngang

Flare groove joint


Flare groove joint: Lin kt vt mp l cc lin kt m cc dng vt mp ca chng to ra t hai mt cong hoc mt mt cong
v mt phng

Fillet Weld joint

Fillet Weld joint: Lin kt hn gc l lin kt hn c hnh thnh bi cc mi hn ca cc chi tit t gn nh vung gc vi

nhau.

Fusion insert
Fusion insert: Vt liu chn nng chy - Vt liu kim loi cng loi vi vt liu c bn t trc y ca mi hn gip mi.

Fused flux

Fused flux: Thuc hn nng chy - Thuc hn dng cho hn h quang di


lp thuc, c ch to bng phng php nu chy cc thnh phn ca m liu v c to ht.

Flux cored wire

Flux cored wire: Dy li thuc - Dy hn rng trong c in y bi


thuc hn.

Firecracker Welding

Firecracker Welding: Hn in cc nm
- Hn h quang t chy l mt dng ci tin h quang tay trong que hn c t dc rnh hn. Trong qu trnh hn que hn
khng chuyn ng, h quang gia que hn v vt hn sau khi mi c chy lin tc .

Fusion zone
Fusion zone: Vng chy - Vng kim loi c bn nng chy c xc nh trn tit din ngang ca mi hn.

Flux
Flux: Thuc hn - Vt liu hn c s dng trong qu trnh hn to ra mi trng bo v, hp kim ho mi hn, gim nhit
nng chy ca x lng ng thi thc hin hng lot cc chc nng cng ngh khc nh: n nh h quang, gim sc cng
b mt
Tra t?

Filler rod
Filler rod: Que hn ph - Que hn dng b xung kim loi cho mi hn, khng c chc nng dn in trong qu trnh hn.

Filler metal
Filler metal: Kim loi b xung - Kim loi cn thit c b xung t vt liu hn hnh thnh mi hn.

Forge Welding

Forge Welding: Hn rn - Hn p lc trong kim loi ch ni


c nung nng n trng thi do v ngoi lc c thc hin bng rn.

Fusion Welding
Fusion Welding: Hn nng chy - Nhm cc phng php hn m vt liu ch ni c nung nngn trng thi chy v mi
hn c hnh thnh thng qua qu trnh ng c. V d: Hn h quang tay, hn nhit nhm, hn kh, hn in x

Friction Welding

Friction Welding: Hn ma st - Hn p lc s dng nhit nng do ma st


sinh ra gia cc b mt vt hn.

Tra t?

Gaseous corrosion test


Gaseous corrosion test: Kim tra n mn kh l kim tra xem xt s n mn ca lin kt hn vy cng trong kh axt
sunphuric.

Guide bend test


Guide bend test: Th un c dn hng Th un mu c thc hin dng c bit nh t lc tng dn c dng khun dn
hng

Gradated coating
Gradated coating: Mc ph l th hin kh nng bm dnh v dy ca lp ph.

Gas Welding torch

Gas Welding torch: M hn kh l m c s dng cho hn kh

Gas welding

Gas welding: Hn kh

Ground connection
Ground connection: Tip t l ni v my hn bng kim loi v i t bng dy dn v mc ch an ton.

Globular transfer

Globular transfer: Dch chuyn git ln l hin tng


git kim loi ln c kch thc ln c hnh thnh u que hn hoc dy hn v dch chuyn vo vng hn.

Groove

Groove: Rnh
hn khng gian to bi cc mt mp hn.

Groove weld

Groove weld:
Mi hn vt mp l mi hn c hnh thnh trong rnh hn.

Groove face

Groove face:
Mt vt b mt ca mp vt.
Tra t?

Groove angle

Groove angle: Gc rnh hn

Groove depth

Groove depth: Chiu su vt mp

Gravity Welding
Gravity Welding: Hn h quang trng lc - Mt ci tin ca phng php hn h quang tay trong h quang t chy trong
que hn t ln gi v dch chuyn xung do trng lng bn thn. ( Phng php ny ngy nay t c s dng )

Gas shielded arc Welding


Gas shielded arc Welding: Hn h quang kh bo v - Hn h quang trong ngn la h quang v vng hn c bo v
bng kh bo v nh C02, Ar,

GasWelding

GasWelding: Hn nng chy - Phng php hn c thc hin nh nhit


nng ca la kh chy. Kh chy thng s dng l axetylen nhng c th l cc loi kh khc nh: propylene, liquified petroleum
gas (LPG), propane, natural gas, hydrogen.

Gas pressure Welding


Gas pressure Welding: Hn Gas, Hn bng kh nn. Ch cc phng php hn s dng nhit nng ca ngn la kh chy c
nn.

Tra t?

highly reflective
Highly reflective (HR): Knh phn x ton phn s dng trong cu to my hn, my ct laser gip to ra tia laser

Helmet shield

Helmet shield: M hn ( mt n i u) l mt n
c thit kt i trn u bo v mt v mt khi hn.

Hose mask without blower


Hose mask without blower: Mt n dng ng mm khng qut l mt n cung cp kh c thit k sao cho u cui ca ng
mm c gn c nh ti ni c khng kh sch v kh thi ra t phi ca ngi eo mt n i qua ming chp mt v ng thot.

High volume air sampler


High volume air sampler: B thu kh dung lng cao l thit b c s dng o tng lng kh, thu cc kh hn to ra trn
giy lc vi lu lng t 1500 n 2000 lt/pht.

Hydraulic back pressure valve


Hydraulic back pressure valve: Van p lc nc l thit b ngn cn chy li t m, dng ngc ca xy v p lc t ngt
tng ca kh chy.

High pressure type electron beam Welding


High pressure type electron beam Welding: Hn tia in t vi p sut cao l hn tia in t khng c chn khng, c
thc hin p sut cao khng nh hn p sut kh quyn.

Hold time

Hold time: Thi gian gi lc p sau khi ngt


dng l thi gian duy tr lc sau khi hn.

High frequency induction Welding

High frequency induction Welding: Hn cm ng cao tn l


phng php hn c thc hin bng cch s dng nhit cm ng tn s cao ng thi tc dng p lc.

High frequency resistance Welding

High frequency resistance Welding: Hn in tr tip xc


cao tn l phng php hn in tr tip xc c thc hin bng cch tc dng trc tip dng in cao tn, hoc bng cch cm
ng ti mt tip xc ca cc vt hn ng thi tc dng p lc vo lin kt hn.

Hot crack
Hot crack: Nt nng l cc vt nt c to ra nhit cao, nhit kt tinh ca mi hn hoc nh hn mt cht.

Tra t?

Hardfacing
Hardfacing: p lp tng cng l p lp kim loi cng ln b mt kim loi c bn chng li mi mn.

Horizontal position

Horizontal position: V tr hn ngang v tr hn trong b mt mi hn nm gn


nh trn mt phng thng ng v trc ng hn gn nh nm ngang.

Hot start
Hot start ( current ): Khi ng nng - Dng in xung ln hn dng in hn c to ra thi im ban u gy h quang
nhanh chng gy v n nh h quang hn.

Heat - affected zone

Heat - affected zone: Vng nh hng nhit - Vng kim loi c bn khng b nung chy ti t chc v tnh cht ca kim
loi b thay i do hn v ct bng nhit gy ra
Tra t?

Implant test
Implant test: Kim tra cy l kim tra xem gi tr ng sut ko gii hn m cha xut hin nt ti vng nh hng
nhit, c thc hin pha trn ca mu kim tra dng thanh trn vi mt khc trn c t vo mt tm thp c hn h
quang sao cho phn khc ch tr thnh vng nh hng nhit, v c to lin kt bi lc ko c nh sau khi hn.

Insothernal solidification
Insothernal solidification: Kt tinh ng nhit l hin tng trong qu trnh kt tinh nhit ca mi hn c gi khng i.

Infrared soldering
Infrared soldering: Hn vy mm bng tia hng ngoi l hn vy mm c thc hin nh s dng nhit ca tia hng ngoi.

Iron soldering
Iron soldering: Hn vy mm bng m hn in l hn vy mm c thc hin nh s dng mt m hn in.

Infrared brazing
Infrared brazing: Hn vy cng tia hng ngoi l hn vy cng c thc hin nh s dng nhit ca tia hng ngoi.

Induction brazing
Induction brazing: Hn vy cng bng cm ng l hn vy cng c thc hin nh s dng nhit cm ng tn s cao.

Indentation

Indentation: Vt lm b mt l vt lm trn b mt
kim loi c bn ch tip xc vi u in cc b p lm xung.

Indirect spot Welding

Indirect spot Welding: Hn im cc mt pha l phng php


hn in tr tip xc trong hai in cc nm v cng mt p ha ca vt hn.

Incomplete fusion

Incomplete fusion: Ngu khng hon ton cnh hn l tnh trng trong ranh gii
gia cc lp hn hoc gia cc lp kim loi p v b mt mp hn ca kim loi c bn khng ngu vo nhau, to ra cc ch
h trong mi hn

Intermittent fillet weld

Intermittent fillet weld: Mi hn gc t qung l mi hn gc


trong cc phn hn v cc phn khng hn xen k nhau.
Tra t?

Interpass temperature
Interpass temperature: Nhit gia cc lt hn l nhit thp nht ca lt hn trc khi hn lt tip theo trong mi hn.

Intermittent weld

Intermittent weld: Mi hn gin on l loi mi hn trong tnh lin tc ca


ng hn b ngt qung lp li bi nhng on khng hn

Incomplete joint penetration

Incomplete joint penetration: Lin kt ngu khng ht l hin


tng ngu khng ht b mt ca cc phn t lin kt ch ni.

Inert gas shielded arc weldcing

Inert gas shielded arc weldcing: Hn h quang kh tr bo v - Hn h quang s dng kh tr bo v nh Ar, He hoc hn
hp Ar v He vi mt lng nh kh hot tnh.
Tra t?

Hydrogen determination
Hydrogen determination: Kim tra xc nh Hyr l kim tra xc nh lng hydr cha trong kim loi p hoc kim loi
mi hn.

Keyhole

Keyhole: L kho hn l vng hn trong ngun nhit thm


nhp mt phn hay ton b vt hn, to ra mt l pha trc mi hn. Sau khi ngun nhit i qua, kim loi nng chy in y
l ny.

K groove

K groove: Vt mp ch K
Tra t?

Laser
Laser (Light Amplication by the Stimulation Emission of Radiation): khuch i nh sng bng bc x cng bc Laser
ngy nay c ng dng kh ph bin trong lnh vc hn ct kim loi.

Low volume air sampler

Low volume air sampler: B thu kh dung lng thp l thit b


c s dng o mt kh trong mi trng ca thao tc hn, thu thp cc kh hn l lng trong khng kh trn giy lc vi
lu lng t 20 n 30 lt/pht.

Leak test
Leak test: Kim tra r r l kim tra kh nng r r ca cht lng hoc kh cha trong thng hoc ng.

Longitudinal bend test


Longitudinal bend test: Th un dc l php th c thc hin bng cch lm cho ng hn phng chu ko khi th un.

Laser beam cutting

Laser beam cutting: Ct bng chm tia Laser l phng


php ct c thc hin bng cch s dng nhit ca chm tia Laser. (N cn c s dng cho ct vt liu phi kim loi).

Low vacuum type electron beam Welding

Low vacuum type electron beam Welding: Hn tia in t trong chn khng thp Hn tia in t c thc hin trong thit
b chn khng c p sut bn trong ln hn 1,3 pascal.

Local vacuum type electron beam Welding


Local vacuum type electron beam Welding: Hn tia in t trong chn khng cc b l hn tia in t c thc hin m
ch c nhng ni c mi hn c t trong chn khng.

Liquid phase diffusion Welding


Liquid phase diffusion Welding: Hn khuych tn pha lng l mt loi hn khuych tn hn chn kim loi gia cc b mt
lin kt, trong sau khi tm thi hn chng c ho lng, chng c ng c ng nhit nh li dng s khuych tn.

Laze beam soldering


Laze beam soldering: Hn vy mm bng tia lade l hn vy mm c thc hin nh s dng nhit ca tia lade.

Low frequency resistance Welding machine


Low frequency resistance Welding machine: My hn in tr tip xc tn s thp l my hn c thit k sao cho 3 pha
ngun xoay chiu tn s bnh thng c o thnh ngun mt pha tn s thp, bao gm my hn im tn s thp, my hn
ng tn s thp
Tra t?

Lap resistance Welding


Lap resistance Welding: Hn chng in tr tip xc hn in tr tip xc c thc hin bng cch tc dng p lc t hai
pha ca lin kt chng, nh hn im, hn ng

Lap seam Welding


Lap seam Welding: Hn ng chng Hn ng p dng cho cc lin kt chng.

Lamellar tear

Lamellar tear: Nt tch lp l cc vt nt c to ra song song


vi b mt kim loi c bn vng nh hng nhit hoc vng ln cn trong lin kt ni ng sut ko ln vung gc vi b
mt kim loi c bn.

Longitudinal crack

Longitudinal crack: Nt dc l cc vt nt c to ra song song


vi ng hn trong mi hn hoc trong vng nh hng nhit.

Layer

Layer: Lp hn l mt
lp kim loi p bao gm mt hoc nhiu ng hn.

Leg length
Leg length: Chiu di cnh mi hn gc l Khong cch t mp ca mi hn gc n cnh kia ca mi hn.

Lap joint

Lap joint: Lin kt chng - Cc lin kt hn trong cc phn t


c t chng mt phn ln nhau.

Lazer beam Welding


Lazer beam Welding: Hn tia lade - Hn nng chy trong s nung nng ch ni c thc hin nh nng lng tp trung
ca tia laze.
Tra t?

Macroscopic test
Macroscopic test: Kim tra v m l kim tra xem xt ngu, vng nh hng nhit, khuyt tt...bng mt thng sau khi
gia cng tit din hoc b mt ca mi hn bng mi hoc tm thc.

Microsscopic test
Microsscopic test: Kim tra vi m l kim tra xem xt t chc kim loi sau khi gia cng tit din mi hn bng thm axit
(tm thc).

Magnetic particle testing


Magnetic particle testing: Kim tra dng bt t Phng php kim tra khng ph hu trong cc vt liu st t (Thp...)
c t ho. Khuyt tt c pht hin thng qua s phn b ca bt t xung quanh khuyt tt. C hai loi bt t: Pht sng v
khng pht sng.

Micro joining

Micro joining: Lin kt vi m l thut ng chung cho cc phng php hn tc dng ti mt phn bi v ni vt th lin kt l
nh v mn,nh hng ln ti tnh cht lin kt v cht lng lin kt ca lng chy,chiu dy khuych tn,lng bin dng,sc
cng b mtv cc nh hng kch thc cn c bit c xem xt.

Micro resistance welding

Micro resistance welding: Hn in tr vi m s dng phng


php hn tip xc in tr, nhng vng hn l vi m.

Medium pressure type electron beam Welding


Medium pressure type electron beam Welding: Hn tia in t vi p sut trung bnh l phng php hn tia in t c
thc hin trong thit b c p sut trong khong 130 n 980 pa.

Multiple eletrode spot Welding machine


Multiple eletrode spot Welding machine: My hn im nhiu in cc l my hn im s dng nhiu cp in cc.

Multiple spot Welding

Multiple spot Welding: Hn nhiu im bng im cc hai


pha Phng php hn im in tr tip xc trong hai hay nhiu lin kt hn c hn nhiu im cng mt lc bng in
cc hai pha.

Mash Welding
Mash Welding: Hn p chng l mt dng hn ng cho lin kt hn chng ch yu thng qua to bin dng do v khuych
tn.

Multi - layer Welding

Multi - layer Welding: Hn nhiu lp l hn c thc hin t


hai lp hn tr ln.
Tra t?

Molten pool

Molten pool: Vng hn l phn kim loi nng chy c to ra


bi ngun nhit hn.

Melting rate
Melting rate: Tc chy l khi lng hoc chiu di ca in cc nng chy trn mt n v thi gian.

Melting coefficient
Melting coefficient: H s chy l khi lng kim loi nng chy ca in cc ng vi dng in 1 Ampe trong mt n v thi
gian ( thng l gam/ Ampe gi).

Maximum hardness
Maximum hardness: cng ti a l s thay i cng xut hin ph hp vi khong cch t phn lin kt hn ko theo s
thay i ca cu trc. N l gi tr ti a ca cng phn ny.

Metal inert gas Welding


Metal inert gas Welding: Hn kh tr in cc kim loi, hn MIG - Hn h quang bng in cc dy kim loi nng chy
trong mi trng bo v bng kh tr.

MIG Welding
MIG Welding: Hn kh tr in cc kim loi, hn MIG - Hn h quang bng in cc dy kim loi nng chy trong mi
trng bo v bng kh tr.

Metal active gas welding


Metal active gas Welding: hn h quang kh bo v hot tnh - Thut ng chung cho hn h quang dng in cc dy kim loi
nng chy trong kh bo v l kh hot tnh: C02, hn hp Ar v C02...

MAG Welding
MAG Welding: Hn MAG - Thut ng chung cho hn h quang dng in cc dy kim loi nng chy trong kh bo v l kh
hot tnh: C02, hn hp Ar v C02...

Magnetically impelled arc fillet Welding

Magnetically impelled arc fillet Welding: Hn cnh h quang t trng y - Hn h quang lin kt cnh trong h quang
c to ra gia cc mt u ca lin kt cnh ( xem 2407 ) v in cc khng nng chy. Ton b chiu di ca ng hn c
nung nng bi nhit lng ca h quang b dn p do tc dng ca trng in t t vung gc vi h quang

Manual Welding
Manual Welding: Hn tay - Hn trong cc thao tc hn c thc hin bng tay.
Tra t?

Mechanized Welding
Mechanized Welding: Hn c gii - Hn trong cc thao tc c bn c c gii ho.

Monel
Monel: Mt dng hp kim ca Nickel trong thnh phn chnh gm c Nickel chim t l ti a 67% cn li l ng v mt
vi kim loi v cc nguyn t khc chim t l khng ng k. Cc i tng lm t vt liu ny c tnh chu n mn ln khi lm

trong mi trng axit, cng nh kh nng chng oxi ha cao.


dng ph bin trong cc ngnh: cng nghip v tru, trong lnh vc hng hi, trong lnh vc du m.

Cht liu ny c s

Magnetically impelled Arc butt Welding


Magnetically impelled Arc butt Welding: Hn p lc h quang ch cc phng php hn c p lc s dng nhit nng ca h
quang sinh ra gia cc b mt cn hn v h quang c dn hng bi t trng vung gc vi n.

Mild steel

Thp Cacbon thp, thp c, thp hn. L thp c hm lng ti a 0.25%, hm lng Mangan t 0.4% n 0.7%, silic t 0.1%
n 0.5%
Tra t?

Non-Separate type dust respirator


Non-Separate type dust respirator: Mt n phng bi kiu lin l mt n phng bi c thit k sao cho b lc kh c
trc tip ni vi ming chp mt.

Normal beam method


Normal beam method: Phng php chiu tia vung gc l phng php kim tra khuyt tt bng cch s dng sng siu m
t hu nh vung gc vi b mt ca vt liu kim tra.

Nondestructive testing
Nondestructive testing: Kim tra khng ph hu l kim tra pht hin v tr, kch thc, hnh dng v s phn b ca cc
khuyt tt... M khng ph hu cc vt liu v cc sn phm. Bao gm kim tra bng tia Rn ghen, kim tra siu m, ht bt t
tnh, kim tra thm thu cht lng, kim tra in t...

Numerical control cutting machine


Numerical control cutting machine: My ct iu khin s (my ct NC) l my ct kh c vn hnh nh iu khin s.

No-load shift
No-load shift: Di chuyn khng ti l di chuyn m hn khi cha hn.

Non-synchronous control
Non-synchronous control: iu khin khng ng b l h thng iu khin dng in trong hn in tr tip xc ca mch
dng in chnh trong vic m v ng dng chnh c thc hin nh r le.

Nugget

Nugget: im hn l vung kim loi nng chy v kt


tinh c to ra mi hn trong hn chng in tr tip xc.

Narrow gap Welding


Narrow gap Welding: Hn khe h hp l mi hn c thc hin mt rnh hn khe h hp ging nh dng ch U hoc gn
nh dng ch I trong hn gip mi cc tm dy.

Nickel equivalent
Nickel equivalent: ng lng Nicken l biu th s cc nguyn t ti stennit (C, Mn, Ni v N) c nh hng bng hoc ln
hn Ni khi lng pherit c xc nh bng phng php gin t chc. ng lng nicken c tnh theo cng thc:
1.ng lng nicken theo gin t chc Schaeffer. NiE = 30% C + 0,5% Mn+ % Ni
2. ng lng nicken theo gin t chc Delong NiE = 30% C + 0,5% Mn + %Ni + 30% N.

Non-consumable Electrode

Non-consumable Electrode: in cc khng tiu hao - in cc


khng b nng chy trong qu trnh hn hoc ct.
Tra t?

Output coupler
Output coupler: Knh phn x bn phn l phn mt knh gip pht ra tia laser s dng trong my hn, my ct laser

Oxy acetylene flame

Oxy acetylene flame: Ngn la xy actylen l


ngn la c to ra khi lm chy hn hp kh xy axtylen (02 C2H2).

Orifice gas

Orifice gas: Ming kh l ni kh c dn vo m v tr thnh


h quang plasma trong hn h quang plasma v ct h quang plasma

Oxygen gouging
Oxygen gouging: Di bng xy To mp c thc hin nh ngn la kh chy v xy.

Oxygen arc cutting


Oxygen arc cutting: Ct bng h quang xy l phng php ct c thc hin bng cch nung nng vt ct nh nhit ca h
quang c to ra gia vt ct v in cc ng thi thi xy vo v tr ct.

Oxyfuel gas cutting

Oxyfuel gas cutting: Ct bng xy kh chy l phng php


ct c thc hin bng cch nung nng cc b vt ct nh ngn la kh chy v s dng nhit c sinh ra t phn ng xy ho
nhanh gia kim loi v xy.

Out vacuum electron beam Welding


Out vacuum electron beam Welding: Hn tia in t trong mi trng kh quyn l hn tia in t khng c chn khng,
c thc hin mi trng kh quyn.

Overlap

Overlap: Vt chy loang l phn kim loi p chng ln nhng khng nng chy vo
kim loi c bn ti mp mi hn.

Overlaying
Overlaying: p lp ph l p lp kim loi c cu trc v cc kch thc yu cu ln b mt ca kim loi c bn, tu thuc
vo yu cu ca lp b mt nh tng cng, chng n mn, sa cha, phc hi.

Overhead position

Overhead position: V tr hn trn v tr hn trong trc ng hn


c thc hin t pha di ca lin kt.

Open circuit voltage


Open circuit voltage: in p khng ti - in p u ra ca ngun hn khi khng ti (khng hn).
Tra t?

Powered respirator

Powered respirator: Thit b lc kh th l thit b bo v h


hp, gm c qut in, b lc kh, ming chp mt cung cp kh th cho ngi s dng lc cc cht c hi nh bi,
khi

Penetrameter
Penetrameter: Mu o xuyn ca tia l mu chun nh gi cht lng hnh nh ca tia bc x. C 2 loi: kiu dy v
kiu c l.

Penetrant testing
Penetrant testing: Kim tra thm thu l phng php kim tra khng ph hu trong cc khuyt tt c pht hin nh cc
cht thm thu.

Pressure test

Pressure test: Kim tra p lc l kim tra kh nng chu ng p sut vn hnh ca cc thng hoc bnh cha cc cht lng
hoc kh.

Peel test

Peel test: Th bc l th bng cch bc mi hn v xem xt b mt gy. Phng php


ny c p dng cho cc hn im, hn cht, hn vy...

Plasma spraying

Plasma spraying: Phun plazma Phun nhit c thc hin


bng cch s dng h quang Plasma

Powder flame spraying


Powder flame spraying: Phun ngn la bt l phun ngn la c thc hin nh s dng vt liu phun dng bt.

Pressure regulator

Pressure regulator: Van p lc l thit b c s dng iu


chnh kh p sut cao trong bnh cha kh xung p sut cn s dng.

Portable thermal cutting machine

Portable cutting machine: My ct xch tay l my ct t ng


s dng kh chy v xy. Gn nh c th xch tay

Photo eletric tracing device


Photo-eletric tracing device: My ct d nh l my ct kh c s dng cho ct chp hnh theo hnh v.
Tra t?

Plasma arc cutting


Plasma arc cutting: Ct bng h quang plasma l phng php ct c thc hin nh s dng nhit v dng thi ca h
quang plasma

Powder cutting

Powder cutting: Ct bng bt tr dung l phng php ct khi


s dng nhit xy ho v tc dng thuc ct bng cch cung cp lin tc bt st hoc b st vi thuc ct ti v tr ct.

Preplaced brazing
Preplaced brazing: Hn vy cng t trc l hn vy cng c thc hin bng cch nung nng vy hn c t trc trn
vng c hn vy cng.

Pulsation control
Pulsation control: iu khin xung l h thng iu khin thi gian trong hn in tr tip xc trong hn mt ln hoc hn
li ca xung n v xung lp c th t ng thc hin thng qua iu khin thi gian

Pick up
Pick up: Bm bn l hin tng bn trn u in cc hoc kim loi c bn to ra s bm dnh ln nhau gia vt liu in cc
v kim loi c bn xy ra trong hn chng in tr tip xc.

Portable spot Welding machine

Portable spot Welding machine: My hn im xch tay l my


hn im trong khi hn dng tay di chuyn sng hn hoc ton b my hn thay v dch chuyn vt hn. Bao gm my hn

im xch tay kiu tch ri trong bin p hn tch ri khi sng hn v my hn im xch tay kiu lin khi trong bin p
hn c gn lin vi sng hn.

Press type (spot) welding machine


Press type (spot) welding machine: My hn im kiu n l my hn im c in cc trn gy dch chuyn thng khi c p
lc tc ng ln.

Projection Welding

Projection Welding: Hn im li l phng php hn in tr tip xc


trong chi tit hn c dp thnh cc im li, dng in chy qua im li v to ra mi hn.

Porosity

Porosity: R kh l thut ng chung cho r c to ra trong kim


loi mi hn sau khi kt tinh do khng thot ra c.

Plug Welding

Plug Welding: Hn cht l hn vo mt l c khoan trn mt


tm hn chiu dy ca tm ngu vi b mt ca tm kia.
Tra t?

Post weld heat treatment


Post weld heat treatment: X l nhit sau khi hn l thao tc cung cp nhit cho mi hn hoc kt cu. Dng nhit x l
mi hn sau khi hn. V d: x l nhit kh ng sut d, gim bin dng

Preheating
Preheating: Nung nng trc khi hn l nung nng kim loi c bn trc khi hn h oc ct bng nhit.

Pass

Pass: Lt hn mt ln hn c thc hin dc theo lin kt hn.


ng hn to thnh t cc lt hn.

Progressive Welding
Progressive Welding: Hn bc tin l phng php thao tc hn trong ng hn c phn on v mi on lin tc
theo chiu trng vi hng hn chung.

Peening

Peening: G b mt l nguyn
cng gy bin dng do lp b mt bng cch g lin tc mi hn bng mt loi ba chuyn dng.

Penetration

Penetration: ngu l khong cch tnh t y phn chy ca


kim loi c bn v b mt ca mt phng c hn.

pulsed-spray transfer

Pulsed-spray transfer: Chuyn dch xung phun l mt dng dch chuyn cho php hn mi t th m vn s
dng nng lng ng cao hn so vi dng dch chuyn ngn mch

Pail pack

Pail pack: Thng dy - Khung tr trn xoay cha dy hn.

Plasma Welding
Plasma Welding: Hn plasma - Phng php s dng nng lng nhit ca h quang plasma.

Pulsed arc Welding


Pulsed arc Welding: Hn h quang xung - Hn h quang c thc hin vi dng in xung.
Tra t?

Plasma arc
Plasma arc: H quang plasma - H quang c nn bi lung kh c p sut cao lm gim tit din ngang h quang v
tng mt dng nhit h quang rt cao (cn c gi l h quang nn).

Pressure welding
Hn p lc ch cc phng php hn cc bn mt c s dng lc p nh: hn va, hn bm, hn ln, hn p lc ngui..

Tra t?

Respiratory protective device


Respiratory protective device: Thit b bo v h hp l thut ng chung cho thit b bo v con ngi c eo bo v h
hp trong mi trng kh c nh hng khng tt n c th con ngi.

Reletive dust Concontration detector


Reletive dust Concontration detector: My o mt bi tng i l dng c o i lng vt l tng quan vi mt
khi lng ca kh hn, gm c kiu phn tn nh sng, kiu hp th nh sng

Radiographic testing
Radiographic testing: Kim tra bng tia Bc x l kim tra khng ph hu xc nh cc khuyt tt thng qua s thay i
mt bc x khi chiu ln vt kim tra cc loi tia: t ia X, tia gamma , tia Ntron

Root bend test


Root bend test: Th un chn l th un mu mi hn gip mi c thc hin bng cch un mu sao cho pha mt ph ca
mi hn l pha chu ko.

Round bar weld cracking test


Round bar weld cracking test: Kim tra nt mi hn thanh trn l kim tra tnh nhy cm nt ca kim loi p c thc
hin bng cch hn xung quanh hai mu kim tra dng thanh sau khi chng c dnh cht vo nhau.

Robotic Welder operator


Robotic Welder operator: Ngi vn hnh hn r bt l ngi ch thc hin cc thao tc nh lp t v di chuyn c cu, thao
tc n nt, kim tra n gin cht lng vt liu.v.v.. thc hin cc chng trnh di s gim st ca k thut vin hn

Robotic Welding instructor

Robotic Welding instructor: Ngi hng dn r bt hn l k thut vin chu trch nhim hng dn, vn hnh r bt hn,
lp t thit b hn v bo qun cc thit b hn. Ch dn v gim st cc thao tc ca r bt hn di s qun l ca k thut
vin.

Robotic Welding

Robotic Welding: Hn bng r bt

Robotic welding
Robotic welding: Hn bng R bt

Resin flux cored solder


Resin flux cored solder: Dy hn vy c thuc do l dy hn vy c li rng cha thuc hn do.
Tra t?

Resistance brazing

Resistance brazing: Hn vy cng in tr tip xc l hn vy cng c


thc hin bi nung nng vi nhit in tr ca mi vt hn hoc nhit in tr to ra t in cc ccbon, dng in chy qua
im hn vy.

Repeat control

Repeat control: iu khin lp l h thng iu khin thi gian trong hn in tr tip xc trong hn mt ln hoc hn lp
li c th t ng thc hin bi iu khin thi gian.

Rectifier type resistance Welding machine


Rectifier type resistance Welding machine: My hn in tr tip xc kiu chnh lu l my hn in tr tip xc mt chiu
dng dng 3 pha o thnh dng mt chiu nh thit b chnh lu mch th cp ca bin p hn, v d my hn im kiu chnh
lu, my hn ng kiu chnh lu

Rocker arm type (spot) Welding machine


Rocker arm type (spot) Welding machine: My hn im kiu tay n l my hn im m in cc trn c tc dng lc
dch chuyn quanh im ta ca mt tay.

Rotating circular electrode


Electrode tip holder: Gi u in cc l dng c gi in cc trong hn in tr tip xc.

Roll spot Welding


Roll spot Welding: Hn vi in cc ln l hn im c thc hin lin tc bng cch s dng in cc ln c hnh dng c
bit.

Resistance spot Welding

Resistance spot Welding: Hn im in tr tip xc l hn


im in tr tip xc c thc hin bng cch nung nng cc b v tc dng p lc ng thi qua in cc vi dng in v
lc hn tp trung vo mt din tch tng i nh ca mi.

Resistance seam Welding

Resistance seam Welding: Hn ng in tr Mt loi hn


in tr tip xc m in cc l con ln quay.

Resistance Welding
Resistance Welding: Hn in tr tip xc

Reheat crack
Reheat crack: Nt gia nhit l cc vt nt c to ra khi nung nng li mi hn.
Tra t?

Root crack

Root crack: Nt y mi hn l cc vt nt c to ra do ng
sut tp trung y mi hn.

Repair Welding
Repair Welding: Hn sa cha l hn sa cha cc khuyt tt khng ng kch thc v hnh dng.

Residual (Welding) stress


Residual (Welding) stress: ng sut ( hn) d l ng sut tn ti trong kt cu hoc cc phn t hn sau khi hn.

Rearc
Rearc: H quang pht li H quang c gy li sau khi h quang b ngt.

Root face

Root face: Mt
chn

Root opening

Root opening: Khe h hn

Root radius
Root radius: Bn knh chn vt

Rob diameter

Strip electrode: in cc bng - Bng dng cun c s dng lm in cc hn.

Robotic Welding
Robotic Welding: Hn r bt - Hn t ng c thc hin nh s dng r bt cng nghip, v d hn h quang r bt, hn
im r bt

Resistance Welding
Resistance Welding: Hn in tr tip xc. Cc phng php hn p lc s dng nhit lng ta ra khi c dng in ln i qua
vng tip xc gia cc b mt ca cc chi tit hn v du: Phng php hn bm, phng php hn ln...

Tra t?

Stimulated Emission
Stimulated Emission: bc x cng bc thng c hnh thnh trong qu trnh to tia laser s dng trong cc qu trnh hn,
ct laser

Separate type dust respirator


Separate type dust respirator: Mt n phng bi kiu ri l mt n phng bi c thit k sao cho ming chp mt c ni
vi hp cha b lc kh nh mt ng ni.

Stress measurement
Stress measurement: o ng sut l xc nh s phn b ng sut theo mc bin dng ca vt liu th bng cch tc dng
ngoi lc ln n.

Side bend test

Side bend test: Th un cnh bn l th un mu mi


hn gip mi c thc hin bng cch un mu sao cho pha cnh bn ca mi hn l pha chu ko.

Synthetic heat - affected zone test


Synthetic heat - affected zone test: Kim tra tng hp vng nh hng nhit l kim tra c thc hin bng cch cho kim
loi c bn cng chu trnh nhit nh vng nh hng nhit ca mi hn v xem xt cc tnh cht ca n.

Slit type weld craking test


Slit type weld craking test: Kim tra nt mi hn c khe h l kim tra theo mu dng nh gi mc co ngt ca kim
loi mi hn kiu khe h khi ng c v do hn ch bao quanh v mt lin kt ca mi hn.

Spray deposit
Spray deposit: Phun p l lp p c thc hin nh phun nhit.

Shape cutting
Shape cutting: Ct chp hnh T ng ct vt liu theo ng cong theo hnh v, theo ng hoc bng my ct NC.

Soldering
Soldering: Hn vy mm

Spiking phenomenon
Spiking phenomenon: Hin tng m su l hin tng xy ra trong hn tia in t trong chiu su thm nhp thay i
theo chu k, to ra trng thi xuyn su, to ra l nhn hot.
Tra t?

Solid phase diffusion Welding


Solid phase diffusion Welding: Hn khuych tn pha rn l mt loi hn khuych tn m khi hn cc b mt lin kt trng
thi rn.

Special welding
Special welding: Hn c bit

Solder
Solder: Vy hn mm Kim loi ph to vy mm c nhit nng chy di 450 C .

Soldering flux
Soldering flux: Thuc hn vy mm l thuc s dng cho hn vy mm.

Solder paste

Solder paste: Bt nho hn vy l kim loi ph vy


mm trng thi bt nho t c bng cch nho trn bt kim loi ph vy mm v thuc hn vy.

Salt bath soldering


Salt bath soldering: Hn vy mm trong b mui l hn vy mm c thc hin trong mt thng mui nng chy.

Soldering
Soldering: Hn vy mm l phng php hn c thc hin bng cch s dng vy hn mm ng thi nung nng kim loi c
bn n nhit thp hn nhit nng chy ca n.

Salt bath brazing


Salt bath brazing: Hn vy cng trong b mui l hn vy cng c thc hin trong mt thng mui nng chy.

Step brazing
Step brazing: Hn vy cng bc thang l hn vy cng c thc hin cc nc nh s dng cc im chy khc nhau ca
kim loi ph to vy sao cho theo cch kim loi ph to vy lin tc c s dng t im chy cao n im chy thp.

Spueeze time

Tra t?

Slope control
Slope control: iu khin dc l h thng iu khin trong hn in tr tip xc trong dng in hn lin tc tng hn ch
cc khuyt tt nh ba via, nh la b mt.

Sepuence control
Sepuence control: iu khin chu trnh hn Thut ng chung cho chc nng iu khin trong hn in tr tip xc trong
mt lot nguyn cng hn ln lt c thc hin nh tn hiu tc ng t bn ngoi v cc quan h tng h theo thi gian hn
nh giai on c dng in hn, thi gian p in cc.v.v. c iu khin t ng.

Synchronous control
Synchronous control: iu khin ng b l h thng iu khin dng in trong hn in tr tip xc ca mch dng chnh
trong tn hiu ng thi c ly t ngun in hn, vic m v ng ca dng in chnh c thc hin nh thysistor v
giai on mi c iu khin mi na chu k hoc chu k ca dng in chnh.

Sheet separation
Sheet separation: S tch cc tm hn. l khe h gia cc tm to ra xung quanh im xy ra khi hn chng in tr tip xc.

Surface flash
Surface flash: Khuyt b mt l khuyt tt c to ra trn b mt tip xc vi u in cc b p lm xung.

Shunt current

Shunt current: Dng in nhnh l dng in chy trong mch song song c to ra bi im hn v vt hn nhng khng
phi l dng hn chnh. N bao gm dng r nhnh khng hiu dng m hu nh khng tham gia vo qu trnh hn v dng r
nhnh hiu dng tham gia mt phn vo qu trnh hn.

Stationary spot Welding

Stationary spot Welding: My hn im c nh My hn im


c lp c nh trn nn xng.

Spot Welding electrode

Spot Welding electrode: in cc hn im in cc dng hnh


tr truyn dng in hn v p lc hn.

Series spot Welding

Series spot Welding: Hn nhiu im bng in cc mt


pha Phng php hn im in tr tip xc trong hai hay nhiu lin kt hn c hn nhiu im cng mt lc bng in
cc mt pha.

Slag inclusion

Slag inclusion: Ln x l hin tng x cn


ln li trong kim loi p hoc vng nng chy vi kim loi c bn.
Tra t?

Staggered intermittent fillet weld

Staggered intermittent fillet weld: Mi hn gc t qung so le Mi hn t


qung trn c hai pha ca lin kt ch T, trong cc on ca mi hn pha ny so le vi cc on ca mi hn pha kia

Slot Welding

Slot Welding: Hn rnh x l hn vo mt rnh hp di c


khoan trn mt tm ca lin kt hn chng.

Seal Welding

Seal Welding: Hn kn l hn ch vi mc ch ngn nga s r r


ca cht lng.

Shop Welding

Shop Welding: Hn phn xng, hn trong mi trng kn


gi l hn c thc hin trong phn xng hn, phn bit vi hn ngoi cng trng.

Site Welding

Site Welding: Hn cng trng, Hn ngoi tri l cng vic


hn c thc hin ngoi cng trng, bn ngoi xng hn.

Surfacing
Surfacing: p b mt l thut ng chung cho cc phng php trong kim loi c p ln b mt ca kim loi c bn nh
ph b mt, phun ph bng nhit v.v

Slag

Slag: X hn l t hp ca cc xt kim loi v cc tp cht khc c


sinh ra trong qu trnh hn, lin kt vi nhau dng c hc l chnh, c t trng nh hn kim loi vng hn. Tnh cht ca x lng
nh hng ng k n cht lng mi hn.

Spatter loss
Spatter loss: Tn tht kim loi do bn to l lng kim loi mt mt do bn to gy ra.

Symmetrical sequence
Symmetrical sequence: Hn phn on i xng l phng php thao tc hn trong qu trnh hn c thc hin t gia ra
hai u theo cc on i xng nhau qua im gia.

Short circuiting arc Welding


Short circuiting arc Welding: Hn h quang ngn mch Hn h quang trong kim loi nng chy c dch chuyn ti kim
loi c bn mi khi git kim loi t in cc tip xc vi vng hn ( to ra hin tng ngn mch) trong hn h quang tay, hn h
quang kh MAG, MIG
Tra t?

Stringer bead

Stringer bead: ng hn thng l


ng hn c to ra khi khng c dao ng ngang ca que hn hoc m hn.

Spray transfer

Spray transfer: Chuyn dch dng phun - Ti tr s nht nh


ca dng in hn dch chuyn ca kim loi vo vng hn chuyn t git sang tia.

Short circuiting transfer

Short circuiting transfer: Dch chuyn ngn


mch l dng dch chuyn ca kim loi in cc vo vng hn khi git kim loi ni lin u in cc vi vng hn.

Slag hammer

Slag hammer: Ba g x l dng c chuyn dng loi b x hn


ra khi mi hn.

Spatter

Spatter: Bn to ht kim loi hoc x bn ra ngoi vng hn khi


hn h quang, hn kh, hn vy.

Square groove

Square groove: Vt mp vung

Single Y bevel groove

Single Y bevel groove: Vt mp ch Y n

Single U groove

Single U groove: Vt mp ch U

Single J groove

Single J groove: Vt mp ch J n

Scarf joint

Scarf joint: Lin kt mp xin l lin kt hn gip mp m mp hn c vt xin


tng b mt tip xc dng cho hn vy v hn rn.
Tra t?

Spool welding wire

Spool welding wire: Tang cun dy - Dng cun dy hn nh


c th ko ra d dng, c lm bng cht do tng hp, ba cng, thp

Semi- automatic arc Welding torch


Semi- automatic arc Welding torch: M hn h quang bn t ng - Dng c cm tay dn dy hn, ni in cho dy hn
v cp kh bo v c s dng cho hn h quang bn t ng.

Sintered flux

Sintered flux: Thuc hn thiu kt - Thuc hn dng cho hn h


quang di lp thuc, c ch to t vt liu bt hn hp vi cht kt dnh lng to ht sau thiu kt nhit 700 n
1000 C.

Shielding gas

Shielding gas: Kh bo v - Kh c s dng ngn cn kh t kh quyn xm


nhp vo mi hn bo v h quang v kim loi nng chy khi hn.

Solid wire

Solid wire: Dy c - Dy hn tit din c v ng nht

Self - shielded Welding

Self - shielded Welding: Hn h quang t bo v - Hn h quang m qu trnh hn t to ra mi trng bo v. V d hn h


quang tay, hn bng dy hn c li thuc.

Shielded metal arc Welding

Shielded metal arc Welding: Hn h quang tay - Hn h quang thao tc


bng tay dng in cc c thuc bc (que hn).

Semi - automatic arc Welding

Semi - automatic arc Welding: Hn h


quang bn t ng - Hn h quang s dng c cu t ng cp dy cn cc thao tc khc thc hin bng tay c th coi hn
MIG, hn MAG l hn h quang bn t ng.

Submerged arc welding

Submerged arc welding: Hn di lp thuc - L phng php hn t


ng hoc bn t ng trong h quang hn c hnh thnh v chy di lp thuc bo v.

Stub arc Welding

Stub arc Welding: Hn cy bu lng - Mt dng


hn im dng hn bulng hoc ai c lm mt b mt kim loi. Cc bu lng c th c thay th bng tay hay bng h thng
t ng.
Tra t?

Solid- state Welding


Solid- state Welding: Hn trng thi rn - Hn c to ra gia cc b mt rn di cc iu kin c p lc hoc khng,
khng s dng kim loi b xung, nhit thp hn im chy ca kim loi c bn.

Silicon bronze

ng pha silic. Hp kim ca ng vi


Silic, trong Silic chim khong 2 n 3%. N gip hp kim ny c kh nng chng n mn.
Tra t?

Total amount of fumes


Total amount of fumes: Tng khi lng khi l khi lng tng cng ca khi hn c to ra trong mt n v thi gian
hoc mt n v khi lng vt liu hn chy.

Threshold limit value


Threshold limit value: Gi tr gii hn mt cc cht c hi trong khng kh mc m hu nh khng c nh hng n sc
kho con ngi khi phi tip xc cc cht c hi hng ngy.

Tandem technique
Tandem technique: K thut dng hai u d xin l phng php kim tra bng siu m d vt nt trong hai u d c
t mt ci pha trc v mt ci pha sau, d cc khuyt tt vung gc vi b mt hng vt nt v mt trong u d pht
sng cn u kia thu sng

T-joint weld cracking test


T-joint weld cracking test: Kim tra nt mi hn lin kt ch T l kim tra nt mi hn gc c thc hin bng cch hn hai
hay nhiu tm thp kt ni vi nhau dng ch T.

Thermal spraying

Thermal spraying: Phun nhit l phng


php to lp ph bng cch phun kim loi nng chy hoc gn nng chy hoc phi kim loi ln b mt ca kim loi c bn. Vt
liu phun c dng bt, thanh, dy

Tip
Tip: Bp hn hoc ct l b phn ni ngn la c to ra u ca m hn kh hoc m ct kh.

Torch offsetting function


Torch offsetting function: Chc nng t m l chc nng thc hin hiu chnh cc thao tc c trng thm ch qua v tr
ca m hn c t nh thay i n m dn ti thay i ca r bt.

Torch shock sensor


Torch shock sensor: Cm bin trnh va chm m hn l cm bin ngn nga m hn va chm vi sn phm v g.

Thermo - compression bonding


Thermo - compression bonding: Lin kt nn nhit to ra lin kt vi m bng cch s dng nhit v p lc bng cch nung
nng vng ni ti trng thi do v dng p lc tng cng qu trnh khuych tn nhm to ra lin kt chung gia cc vt hn.

Thermosonic bonding
Thermosonic bonding: Lin kt bng nhit sng m l phng php to ra lin kt bng cch s dng nng lng nhit kt
hp sng m.
Tra t?

Tandem electron beam Welding


Tandem electron beam Welding: Hn tia in t dy kp Hn tia in t khng c chn khng, c thc hin bng cch t
hai nhm sng (ng phng tia) in t lin tip theo hng hn.

Total loss
Total loss: Tn tht ton b l tng tn tht do chy v chiu di chn.

Temper current:
Temper current: Dng ram l dng in ram mi hn to ra t chc mactensit giai on ngui nht nh sau khi hn trong
hn in tr tip xc nh hn im, hn im li, hn chn.v.v. i vi cc vt liu b bin cng do hn.

Transverse crack

Transverse crack: Nt ngang l cc vt nt c to ra vung gc vi


ng hn trong mi hn hoc trong vng hng nhit.

Toe crack

Toe crack: Nt mp mi hn l cc vt nt c to
t mp ca mi hn

Tungsten inclusion

Tungsten inclusion: Ln vonfram hin tng do hn hp


ca mt phn in cc vonfram nng chy vo mi hn lc bt u hn hoc do s dng dng in hn qu ln trong hn bng
in cc khng nng chy trong mi trng kh bo v.

Tack Welding

Tack Welding: Hn nh Hn nh v gi cc vt cn hn
t th xc nh trc khi hn bnh thng.

Transition temperature
Transition temperature: Nhit chuyn tip l nhit ti vt liu thay i trang thi.

Toe

Toe ( of weld ): Mp mi hn l im giao nhau ca


b mt kim loi c bn vi b mt ca mi hn.

Temporary Welding
Temporary Welding: Hn tm thi c dng nh v cc phn t ca lin kt hn sau c ph b i.
Tra t?

Throat thickness
Throat thickness: Chiu di mi hn

Theoretical throat

Theoretical throat: Chiu di l thuyt l kch thc ca ng cao t nh gc vung ca tit din quy

Tee joint

Tee joint: Lin kt ch T - Cc lin kt hn trong cc phn t


c t dng ch T

Tungsten inert gas Welding


Tungsten inert gas Welding: Hn TIG - Hn h quang vi in cc vonfram hoc hp kim vonfram trong mi trng bo v
bng kh tr.

TIG Welding
TIG Welding: Hn TIG - Hn h quang vi in cc vonfram hoc hp kim vonfram trong mi trng bo v bng kh tr.

Tourch
Torch: M hn, m nung, m ct
Tra t?

Ultrasonic test
Ultrasonic test: Kim tra siu m l phng php kim tra khng ph hu pht hin cc khuyt tt bn trong mi hn v cht
lng vt liu nh s dng sng siu m.

U- groove weld cracking test


U- groove weld cracking test: Kim tra nt mi hn vt mp ch l kim tra nt mi hn kiu khe h trong cc tm kim
tra c vt mp dng ch U.

Underbead cracking test


Underbead cracking test: Kim tra nt di lp hn Kim tra vt nt t vi xut hin di b mt ca lp hn bng cch hn
mt lp trn tm thp v mi theo tit din ngang ca mi hn.

Ultrasonic bonding
Ultrasonic bonding: Lin kt bng siu m l phng php cho lin kt dy nguyn cht, dy dn, u bt tc dng dao ng
siu m vo .

Upset force
Upset force: Lc chn l lc dc trc to ra gia cc b mt tip xc trong khi hoc ngay sau khi dng chuyn ng tng i
gia cc vt hn.

Ultrasonic soldering
Ultrasonic soldering: Hn vy mm bng siu m l hn vy mm c thc hin nh nng lng ca sng siu m.

Upset force
Upset force: Lc chn Lc nn tc dng vo b mt mi hn khi tin hnh chn giai on cui ca hn trong hn in tr tip
xc nng chy, hn chn.

Upset length
Upset length: Lng chn Chiu di ca kim loi c bn b ngn i do tc dng ca lc chn.

Upset Welding

Upset Welding: Hn p chn Phng php hn im in tr tip xc trong


dng in v p lc tc dng ln mt u ca lin kt hn i u sau khi hn tit din mi hn b chn ln ln.

Undercut

Undercut: Vt ct l mt rnh b nung chy ti phn kim loi c bn ngay cnh mp


mi hn hoc y mi hn nhng khng c kim loi mi hn in y.
Tra t?

Underbead crack

Tra t?

Visual test
Visual test: Kim tra bng mt l kim tra trc tip bng mt hoc s dng knh lp i vi cc tnh cht b mt nh hnh dng,
mu sc, khuyt tt ca vt liu.

Vacuum type electron beam Welding


Vacuum type electron beam Welding: Hn tia in t trong chn khng l hn tia in t c thc hin trong thit b chn
khng.

Vacuum brazing

Vacuum brazing: Hn vy cng trong chn khng l hn vy


cng c thc hin trong chn khng.

Voltage compensation control


Voltage compensation control: iu khin b in p H thng iu khin dng in trong hn in tr tip xc ca mch
dng in chnh ang hot ng trong s thay i in p vo c nhn bit mi na chu k hoc mi chu k ca dng
in chnh v nh hng ca s thay i ny c hiu chnh bng cch t ng thay i pha mi dng in chnh mi na chu
k hoc mi chu k.

Vertical position
Vertical position: V tr hn ng v tr hn trong trc ng hn v b mt mi hn nm gn nh thng ng.

Single V groove

Single V groove: Vt mp ch V n

Voltage reducing device

Voltage reducing device: B gim (h) in p - B phn


ngn nga in git bng cch gim in p th cp khi cha gy h quang hn c bit khi lm vic trong mi trng m t.
Tra t?

water cooler
Water cooler: h thng lm mt bng nc - trong mt s my hn s dng dng in ln, hoc s dng lin tc thng phi

trang b mt h thng lm mt ring km theo my.

Welding hand shield

Welding hand shield: Mt n hn (mt n cm tay) Mt n c thit k cm bng


tay bo v mt v mt khi hn.

Weld fume concentration


Weld fume concentration: Mt khi hn l khi lng ca khi hn c cha trong mt n v th tch khng kh. n v
ca n l mg/m3.

Weld fumes
Weld fumes: Khi hn l cc cht kh c sinh ra do nhit trong hn hoc ct, khi ngui chng c to thnh cc ht rn nh
li ti.

Weld fumes collecting Chamber


Weld fumes collecting Chamber: Chp thu kh hn hp bao bc xung quanh ngun kh hn sao cho thu thp hon ton cc
kh hn ng thi o tng lng kh ca que hn sinh ra.

Welding procedure test


Welding procedure test: Kim tra qui trnh hn l kim tra mt vi ch ca mi hn c lng kh nng c th t c
hay khng so vi qui trnh hn (yu cu t ra).

Welding performance test


Welding performance test: Kim tra c tnh hn l kim tra bng cch quan st tnh trng h quang, b chy, x, bn to,
khi... Khi hn vi mc ch nh gi tnh nng ca vt liu hn.

Wet corrosion test


Wet corrosion test: Kim tra n mn m l kim tra xem xt s n mn do nhng khi phun mui hoc hn sun phua nti
hoc lin kt hn vy cng.

Welded joint tensile test


Welded joint tensile test: Th ko lin kt hn l th ko trong mi hn c t khong gia ca hai m cp, lc ko tc
dng theo phng vung gc vi ng hn.

Weldability test
Weldability test: Kim tra tnh hn ca vt liu c bn l kim tra nh gi tnh hn ca vt liu c bn
Tra t?

Window type restraint weld cracking test


Window type restraint weld cracking test: Kim tra nt mi hn hn ch ca s l kim tra xem xt tnh nhy cm nt
dc ca cc lin kt hn chu ko ln bng cch hn kim tra tm kim tra c hn ch theo mt cu trc tm dy, rng nh mt
khu ng ca s.

Weld cracking test


Weld cracking test: Kim tra nt do hn kim tra nh gi nhy cm nt ca mi hn.

Weld joint test

Weld joint test: Kim tra lin kt hn l kim tra xem xt tnh cht ca lin kt hn.

Wire flame spraying


Wire flame spraying: Phun ngn la dy Phun ngn la c thc hin bng vt liu phun dng dy.

Welding menu
Welding menu: Phiu cng ngh hn l bng lit k cc thng s ca ch hn (cng dng in, in p, tc hn...) v
cc thng s khc ca m hn (v tr v gc nghing, kiu dao ng...)

Ln theo ng hn
Weld line tracking: Ln theo ng hn l t ng ln theo ng hn.

Weld Line detection


Weld Line detection: D ng hn l t ng xc nh (tm) cc v tr hn (ng hn).

Welding condition Autosetting function


Welding condition Autosetting function: Chc nng t ng t ch hn l chc nng t ng xc nh cc thng s hn
khi bit cc thng s v dng lin kt, kiu vt mp, chiu dy chi tit, kch thc chn mi hn...

Weaving control Function


Weaving control Function: Chc nng iu khin dao ng l chc nng iu khin t ng lp li dao ng ca mt chu k
cho trc.

Wire touch sensor


Wire touch sensor: Cm bin chm dy l cm bin xc nh thi im khi dy hn chm vo vt liu c bn.
Tra t?

Work distance

Work distance: Khong cch ti vt hn l khong cch t y ca sng in t (thng l mt di ca cun tiu im hoc
nh ca bung hn) ti vt hn.

Welding temperature for diffusion Welding


Welding temperature for diffusion Welding: Nhit hn cho hn khuych tn l nhit ca kim loi c bn c nung
nng hn khuych tn, thng thng khng nh hn nht kt tinh li ca vt hn.

Welding atmosphere for diffusion Welding


Welding atmosphere for diffusion Welding: Mi trng kh cho hn khuych tn l mi trng kh lc hn khuych tn, nh
chn khng,kh argon

Wettability
Wettability: Tnh thm t l hin tng tri rng vy hn nng chy ( hoc thuc hn) trn b mt ca vt hn.

Wetting

Wetting: Thm t l hin tng lan ta ca vy hn nng chy


hoc thuc hn trn b mt ca vt hn.

Weld time

Weld time: Thi gian hn l khong thi gian c


dng in hn trong hn in tr tip xc

Welding current meter


Welding current meter: ng h o dng in hn Ampe k o gi tr dng in hiu dng trong thi gian ngn.

Welding equipment
Welding equipment: Thit b hn

Weld bonding
Weld bonding: Hn dn l mt dng hn im in tr tip xc trong bn ca hn im c b xung bng keo dn ti
cc b mt tip xc.

Weld crack

Weld crack: Nt mi hn l cc vt nt to ra trong


mi hn.
Tra t?

Weld line
Weld line: Vin chy ng phn cch nm trong tit din ngang gia kim loi mi hn v kim loi c bn trong hn nng
chy, gia cc kim loi c bn trong hn trng thi rn khng s dng kim loi b sung, hoc gia kim loi b xung v kim loi
c bn trong hn trng thi rn c s dng kim loi b xung.

Weldability
Weldability: Tnh hn l kh nng hn ca kim loi c bn kh hay d.

Welding sequence
Welding sequence: Trnh t hn l th t thc hin cc lin kt hn.

Weld tab

Weld tab: Tm ni cng ngh l tm kim loi t hai u


ng hn h tr cho qu trnh hn.

Welding speed
Welding speed: Tc hn l chiu di ca mt lt hn trn mt n v thigian.

Weld reinforcement

Weld reinforcement: Phn li mi hn l phn kim loi p vt


ra ngoi b mt so vi kch thc yu cu ca mi hn gip mi hoc mi hn gc.

Welding symbol
Welding symbol: K hiu hn l cc k hiu dng biu th cc loi mi hn trong cc bn v thit k.

Workpiece connection
Workpiece connection: Kp mt(kp tip in) B phn ni in t cp hn vo vt hn

Welding jig

Welding jig: g hn l dng c


lp ghp nh v, kp cht v hn ch bin dng trong qu trnh hn.

Welding current
Welding current: Dng hn l dng in trong mch hn tr dng in trc khi v sau khi hn.
Tra t?

Weaving

Weaving: Dao ng ngang ca in cc l chuyn ng ca in cc


vung gc vi ng hn.

Welding distortion

Welding distortion: Bin dng hn


l bin dng do qu trnh hn to ra trong lin kt v kt cu hn.

Welding position

Welding position: V tr hn l quan h gia vng hn, lin kt,


cc phn t lin kt vi ngun nhit hn. Xem v tr hn bng, v tr hn ngang, v tr hn ng v v tr hn trn.

Welded joint

Welded joint: Lin kt hn l lin kt c thc hin bng


phng php hn.

Wire feeder

Wire feeder: B cp dy - C cu t ng cp dy hn.

Welding consumables

Welding consumables: Vt liu hn - Vt liu dng cho hn: que


hn, dy hn, thuc hn, kh bo v...

Welding wire
Welding wire: Dy hn - Thut ng chung cho dy li c v dy li thuc di dng cun c s dng cho hn m ch yu
l hn t ng v hn bn t ng.

Welding materials
Welding materials: Vt liu hn - Vt liu dng cho hn: que hn, dy hn, thuc hn, kh bo v c s dng hn.

Welding equipment
Welding equipment: Thit b hn

Weld interface
Weld interface: Mt phn cch mi hn - Mt phn cch gia kim loi mi hn v kim loi c bn trong hn nng chy, gia
cc kim loi c bn trong hn trng thi rn khng s dng kim loi b xung, hoc gia kim loi b xung v kim loi c bn
trong hn trng thi rn c s dng kim loi b xung.
Tra t?

Weld metal
Weld metal: Kim loi mi hn - Phn kim loi ng c sau khi hn

Welding transformer
Welding transformer: Bin p hn - Bin p c dng cung cp dng in hn.

Welding process
Welding process: Qu trnh Hn - Tp hp cc nguyn cng c bn c s dng trong hn, ct bng nhit hoc phun ph
bng nhit.

Weld
Hn gn cc phn ( kim loi ) vi nhau bng cch lm nng ch tip xc n nhit nng chy bi nhit ca hi t, h
quang in...V lm chng lin kt li vi nhau bng p lc, bng rn.....

Tra t?

X- ray stress measuring method


X- ray stress measuring method: Phng php o ng sut bng tia X l phng php xc nh ng sut d nh nguyn l
nhim x ca tia X.
Tra t?

Yoke merthode
Yoke merthode: Phng php dng nam chm ch U l phng php t ho bng nam chm ch U