Strategi KECEMERLANGAN Pengajian AM R A STPM

EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241
blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

Analisa Soalan Percubaan Pengajian Am STPM Penggal 3 Negeri-Negeri 2016/2017 – BAHAGIAN C
¬ Latihan PECUTAN TERAKHIR ¬
Bil

Soalan

1.

Agenda untuk mengekalkan keamanan serantau dan memajukan ekonomi negara-negara
anggota masih lagi menjadi cabaran utama Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara
(ASEAN).
Jelaskan.

2.

Penggunaan dan pembakaran bahan api menjadi salah satu kerosakan keseimbangan
ekosistem sedunia.
Huraikan.

3.

Pergolakan politik di beberapa buah negara telah meninggalkan impak kepada rakyat dan
negara tersebut. Sehubungan itu, Malaysia telah menghulurkan bantuan dalam usaha
membantu memulihkan Negara terbabit.
Huraikan.
è Dipetik daripada soalan SMK Syed Hassan, Kangar, PERLIS.

Catatan

PERLIS

4.

5.

6.

KEDAH
7.

Malaysia berpegang kuat kepada usaha memakmurkan jiran atau mewujudkan situasi menangmenang dalam hubungan dengan negara jiran.
Jelaskan kesan positif daripada hubungan berkenaan.

8.

Perlaksanaan undang-undang Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) telah memberi manfaat dalam
kalangan negara Asia khasnya Asia Tenggara, namun pelaksanaannya juga telah memberi
cabaran kepada negara yang bersempadanankan perairan.
Jelaskan.

9.

Kecanggihan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) telah meninggalkan kesan ke atas
sosiopolitik di seluruh dunia.
Bincangkan.
è Dipetik daripada soalan SMK St. George (P), Pulau Pinang.

10.

Sebagai sebuah negara berdaulat, Malaysia telah menjalin kerjasama dalam hubungan
Diplomatik dengan negara-negara lain kerana mendapat banyak manfaat.
Bincangan.

11.

Kebanyakkan saintis meramalkan abad ke -21 ini akan dapat menjadi era dominasi
nanoteknologi atau teknologi nano berasaskan kepentingan teknologi tersebut kepada
masyarakat dan negara. Walaubagaimanapun berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh
Forum Ekonomi Dunia (WTF) 2008 menyatakan kebimbangan tentang potensi teknologi ini
yang telah menyebabkan gangguan kesihatan manusia,
Bincangkan.

12.

ASEAN sehingga kini Berjaya memupuk kerjasama yang aktif demi kepentingan bersam a
dalam bidang politik, ekonomi-sosial dan kebudayaan antara negara anggota. Namun begitu,
perhubungan serantau ini masih menghadapi cabaran terutamanya untuk memajukan ekonomi
dan mengekalkan keamanan serta kestabilan serantau.
Jelaskan cabaran-cabaran tersebut.
è Dipetik daripada soalan SMK Gopeng, Perak.

13.

Kegiatan mengeksploitasi kanak-kanak sebagai tenaga buruh khususnya di negara Dunia
Ketiga menimbulkan kesan negatif.
Bincangkan.

14.

Usaha penambakan laut yang dijalankan oleh Singapura mendapat bantahan dari Malaysia.
Bincangkan rasional dan masalah yang timbul akibat daripada tindakan tersebut.

15.

Malaysia mengiktiraf pelarian, namun m ereka tetap dilayan dengan sewajarnya dan lebih baik
berbanding negara lain.
Bincangkan cabaran yang dihadapi oleh negara sekiranya menjadi tumpuan pelarian
antarabangsa.
è Dipetik daripada soalan Set 1.

PULAU PINANG

PERAK

SELANGOR

_____________________________________________________________________________________________
AWAS !!!
Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah TIDAK BERMARUAH dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T.
@ Hakcipta adalah dilindungi ALLAH SWT.

1

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian AM R A STPM
EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241
blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

16.

Pengeksploitasian sumber marin m erupakan manfaat perlaksanaan undang-undang Zon
Ekonomi Eksklusif (ZEE) kepada negara yang bersempadanankan dengan perairan.
Bincangkan.

17.

Isu jerebu yang melanda negara-negara di Asia Tenggara membimbangkan semua negara.
Pelbagai pendekatan telah diambil oleh negara-negara di Asia Tenggara dalam menangani isu
ini.
Bincangkan.

18.

Perkembangan pendidikan global mendorong Malaysia membangunkan pendidikan negara
setanding sistem pendidikan dunia.
Bincangkan potensi Malaysia sebagai hub pendidikan bertaraf dunia.
è Dipetik daripada soalan Set 2.

19.

Isu pelarian disebabkan pergolakan dalam negara serantau telah mendorong Malaysia
menghulurkan bantuan.
Jelaskan usaha-usaha Malaysia berkaitan hal tersebut.

20.

Globalisasi m erupakan elemen yang penting dalam pembangunan negara namun fenom ena ini
turut menggugat pembangunan sesebuah negara.
Bincangkan.

21.

ASEAN seperti rantau lain sentiasa menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha meningkat
keamanan dan kesejahteraan serantau.
Jelaskan.
è Dipetik daripada SMK Ghafar Baba, Masjid Tanah, Melaka.

22.

Keadaan cuaca m erupakan punca utam a berlakunya jerebu m erentasi sempadan. Oleh itu,
negara-negara serantau perlu mengambil langkah untuk menangani krisis ini.
Jelaskan.

23.

Jenayah penyeludupan merupakan masalah kepada negara yang berjiran dan jenayah ini telah
memberi pelbagai kesan kepada negara-negara yang terlibat.
Huraikan.

24.

Perubatan moden telah membantu meningkatkan tahap kesihatan manusia sejagat.
Bincangkan.

SELANGOR

MELAKA

NEGERI SEMBILAN
25.

Selain daripada faktor kepentingan nasional, banyak lagi faktor yang perlu diambil kira oleh
kepimpinan negara dalam menentukan dasar luar Malaysia.
Huraikan.

26.

Malaysia memandang serius aktiviti keganasan rentas sempadan dan telah mengenalpasti
beberapa punca berlakunya aktiviti tersebut, justeru negara kita telah mengambil langkahlangkah sewajarnya untuk mengekang ancaman ini.
Bincangkan.

27.

Kerajaan telah mengambil langkah berani menandatangani Perjanjian Perkongsian
TransPasifik (TPPA) kerana yakin negara ini akan memperoleh manfaat yang besar daripada
langkah tersebut. Walau bagaimanapun, tidak kurang juga yang melahirkan keraguan terhadap
perjanjian tersebut.
Bincangkan.
è SMK Tinggi, Segamat, JOHOR

28.

Rantau Asia Tenggara menerima banyak manfaat hasil daripada konsep Zon Aman, Bebas,
dan Berkecuali (ZOFFAN). Walau bagaim anapun, konsep ini berhadapan dengan pelbagai
cabaran.
Bincangkan.

29.

Peningkatan permintaan terhadap sumber makanan luar semakin meningkat saban tahun. Oleh
itu, usaha-usaha drastik perlu dilakukan untuk mengawal keadaan ini.
Bincangkan.

30.

Penganjuran sukan bertaraf antarabangsa akan mengangkat Malaysia sebagai destinasi
tersohor di samping manfaat-manfaat lain.
Bincangkan.

31.

Usaha memindahkan produk Malaysia secara haram ke negara jiran merupakan m asalah yang
dihadapi negara sejak sekian lama yang tidak boleh dibiarkan berterusan.
Bincangkan.

32.

ASEAN sehingga kini berjaya memupuk kerjasama aktif demi kepentingan bersama dalam
pelbagai bidang antara negara anggota. Namun begitu, pertubuhan serantau ini masih
menghadapi cabaran terutamanya untuk memajukan ekonomi dan mengekalkan keamanan
dan kestabilan serantau.
Jelaskan cabaran-cabaran tersebut.

JOHOR

PAHANG

_____________________________________________________________________________________________
AWAS !!!
Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah TIDAK BERMARUAH dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T.
@ Hakcipta adalah dilindungi ALLAH SWT.

2

Strategi KECEMERLANGAN Pengajian AM R A STPM
EN. SEZALI DIN
METAFORA TRAINING AND CONSULTANT
Tel : 04-7323062 / 012-4425241
blog : www.metaforatac.blogspot.com | fb : sezali din

33.

Perairan negara tercemar disebabkan oleh pelbagai punca. Usaha perlu dilaksanakan untuk
menyelesaikan masalah ini terutama kerjasama dari negara-negara yang terlibat.
Bincangkan.
KELANTAN

34.

Usaha negara kuasa besar untuk menempatkan pengaruh dalam rantau ASEAN, semakin giat
berlaku. Situasi ini boleh menimbulkan pelbagai kesan kepada Malaysia.
Bincangkan.

35.

Malaysia berpotensi menjadi hub pendidikan global. Namun, kemasukan pelajar warga asing
turut mendatangkan kesan.
Jelaskan.

36.

Isu keselamatan sempadan antara Malaysia, dengan negara serantau dan antarabangsa masih
gagal ditangani sepenuhnya dan menimbulkan masalah kepada negara.
Bincangkan.

37.

Walaupun terdapat pelbagai bangunan yang telah disalurkan kepada mangsa pelarian, namun
masih terdapat ancaman terhadap golongan ini dan negara penerima.
Bincangkan.

38.

Teknologi robot berkembang dengan pesat disebabkan oleh ledakan teknologi maklumat.
Teknologi robot lini tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan manusia dan mempunyai
pelbagai manfaat.
Huraikan.

39.

Mengekalkan keamanan dunia matlamat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB), Malaysia
turut sama memberi pelbagai sumbangan ke arah matlamat tersebut.
Huraikan.

TERENGGANU

è SMK Tawau, SABAH
40.

Sektor pendidikan negara telah berkembang pesat dan sedang bergerak pantas untuk menjadi
hub pendidikan di rantau Asia.
Bincangkan potensi negara untuk muncul sebagai hub pendidikan dunia.

41.

Walaupun wujud persepsi yang cenderung mengaitkan negara dan rantau ini dengan gerakan
pengganas, namun Malaysia telah m engambil langkah-langkah tertentu dan berjaya
menanganinya.
Huraikan.

42.

Keadaan jerebu rentas sempadan disebabkan angin aras permukaan ketika Monsun Barat
Daya yang bertiup ke arah Sem enanjung Malaysia dari Sumatera serta dari Kalimantan Barat
menjadi fenom ena wajib setiap tahun.
Bincangkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Malaysia dalam usaha menyelesaikan
masalah ini.
è SMK Agama Sibu, SARAWAK

SABAH

SARAWAK

Dipetik dan diubahsuai
Cikgu SEZALI BIN DIN
14/10/2016
1991 ~ 2016

_____________________________________________________________________________________________
AWAS !!!
Ketahuilah bahawa perbuatan MEMFOTOSTAT atau MENYALIN adalah TIDAK BERMARUAH dan TIDAK DIBERKATI ALLAH S.W.T.
@ Hakcipta adalah dilindungi ALLAH SWT.

3