You are on page 1of 16

Systemy Wizualizacji Informacji

1. Przedstaw podstawowe charakterystyki i waciwoci systemu


wzroku czowieka.

Czuo oka dla widzenia fotopowego (dziennego):


Czuo oka dla widzenia skotopowego (nocnego):

lm
W
lm
1700
W
683

Waciwoci:
Adaptacja do jasnoci/ciemnoci (dostosowanie wzroku do poziomu
owietlenia)
Stosunkowo niewielki kt widzenia
Bardzo dobry odbir porwnawczy, bezwzgldny saby (Ukad wzroku
charakteryzuje si bardzo dobr czuoci postrzegania rnic barw
(porwnania) przy jednoczesnej bardzo ograniczonej zdolnoci ilociowego
okrelenia barwy)
Ostro jest tylko w niewielkim zakresie ktowym
Zjawisko Purkiniego zaburzenie percepcji jasnoci barw przy sabym
owietleniu (przy tzw. widzeniu zmierzchowym). Maksimum czuoci
widzenia przesuwa sie w kierunku fal
krtszych.
Adaptacja do barwy (zanikanie postrzegania rnicy wrae barwnych
obiektw o identycznych charakterystykach widmowych, a obserwowanych
kolejno w rnych warunkach (widmowych) owietlenia)
Kontrast barwny nastpczy (pojawienie sie chwilowych powidokw barwy
dopeniajcej do postrzeganego poprzednio bodca i rwnoczesny(rnice

wrae barwnych identycznych widmowo obiektw, owietlonych tym


samym (identycznym widmowo) rdem, lecz znajdujcych sie w

otoczeniach o rnych barwach .)


Kontrast rwnoczesnej luminancji (pola testowe o identycznej luminancji s
rnie postrzegane - zalenie od luminancji ta)
Oko urednia po czasie

Prawo Webera-Fechnera :

L
=const .
L

(czuo oka na rnice luminancji

jest staa), charakterystyka systemy wzroku jest logarytmiczna, nie liniowa


(wraenia subiektywne nie s linow funkcj bodcw percepcja jest
proporcjonalna do logarytmu wielkoci bodca)
2. W jakim celu opracowano systemy kolorymetryczne? Porwnaj
system CIE 1931 Yxy oraz CIE 1976 Lab.
Celem byy wygoda uytkownika oraz obiektywny i jednoznaczny opis
barwy liczbowo, a nie w sposb opisowy. Zwizane jest to z waciwociami
systemu wzroku i niejednoznacznoci okrelania bezwzgldnej barwy.
CIE 1931 Yxy

CIE 1976 Lab

Wszystkie barwy, ktre czowiek moe dostrzec znajduj si wewntrz obszaru wykresu
atwy w interpretacji i prosty w obliczaniu

Efekt prac nad rwnomiernoci


przestrzeni barw, matematyczna
transformacja przestrzeni CIE 1931

Wykres paski, wielko Y istnieje, ale jest ukryta, nie


ma jej na wykresie

Wykres przestrzenny (L
luminancja, a,b barwa)

Nieliniowo wykresu - minimalne postrzegalne rnice


barwy silnie zale od barwy.

Wprowadzono definicj rnicy


barwnej E

E=( L)2+( a)2 +( b)2


Odlego midzy punktami nie jest miar kontrastu
barwnego:
Jeli w przestrzeni CIE XYZ wyznaczymy obszary rnicy
percepcyjnej barw, wwczas powstan elipsoidy rnej
wielkoci (elipsoidy MacAdama): w obszarze barw
zielonych o stosunkowo duej rednicy, w obszarze
barw niebieskich o stosunkowo maej rednicy. Oznacza
to, e dwa punkty w przestrzeni CIEXYZ w przypadku
barw zielonych mog okrela barwy pomidzy ktrymi
ludzkie oko nie dostrzega rnicy barw (czyli jest to
subiektywnie jedna barwa), natomiast dwa punkty tak
samo oddalone w przestrzeni barw CIEXYZ w obrbie
barw niebieskich mog by odebrane jako subiektywnie
dwie rne barwy.

atwo porwnywania barw

Punkt (1/3,1/3,1/3) to punkt bieli, punkt centralny,.


Im barwa ley bliej punktu bieli tym ma mniejsze
nasycenie. Im barwa znajduje si bliej krawdzi tym
jest bardziej nasycona.
Kolory wzdu prostej midzy 2 punktami mog by
uzyskane poprzez zmieszanie kracowych barw.
Z powodzeniem stosowany w nowoczesnych systemach

3. O czym mwi prawa Grassmanna? Przedstaw sposoby


uzyskiwania barwy w displejach.
Prawa Grassmanna:

Prawo trjwymiarowoci

Kady bodziec barwowy moe zosta jednoznacznie odtworzony przez addytywne


zmieszanie 3 bodcw porwnawczych (Bodce porwnawcze s to wzajemnie
niezalene liniowo bodce; - wraenia adnego z nich nie mona uzyska przez
addytywne zmieszanie dwch pozostaych). Dla jednoznacznego okrelenia
postrzeganego bodca s konieczne i wystarczajce 3 niezalene wartoci
liczbowe (wektor w 3 wymiarowej przestrzeni)

Prawo addytywnoci

Iloci bodcw wietlnych (w jednostkach fotometrycznych)s addytywne, tzn.


jasno bodcw zmieszanego rwne s sumie jasnoci bodcw skadowych
(zasada superpozycji liniowej). W procesie addytywnym mieszania barw
nastpuje sumowanie bodcw, a nie rozkadw widmowych.

Prawo cigoci

Jeeli w addytywnym mieszaniu barw, zmienia ich relacje ilociowe w sposb


cigy, to barwa wynikowa rwnie zmienia sie w sposb cigy.
Wyrnia si 2 sposoby uzyskiwania barw w displejach:
Addytywny (rwnoczesny)
Polega na tworzenie wrae barwnych poprzez mieszanie w oku promieniowa
odpowiadajcych rnym barwom. Addytywne zmieszanie dwch dowolnych
barw widmowych wywouje wraenie jakiej barwy ju wystpujcej w widmie lub
barwy purpurowej. Barwy dodaj si do siebie, rezultat zawsze bdzie janiejszy
ni poszczeglne kolory skadowe. Addytywne mieszanie barw ma zastosowanie
do obiektw bdcych rdem wiata bd odbijajcych wiato padajce z
zewntrz. Dla uzyskania oczekiwanego efektu wiato musi zosta wymieszane
przez zewntrzny ukad (zapewnienie duej jednorodnoci); podobny efekt
uzyskamy, gdy niewielkie rozmiarowo (quasi-punktowe) rda wiata umiecimy
w odlegoci mniejszej ni moliwoci rozdzielczoci ktowej
systemu wzroku czowieka.
Wyrnia si 3 rodzaje mieszania RGB:
czasowe

- nastpcze (sekwencyjne)
Bodce powtarzaj si na przemian w dostatecznie krtkim
czasie,
wywietlanie w rnych barwach, mzg zinterpretuje jako
cao
przestrzenne
- zastosowanie 3 subpikseli
rda znajduj si obok siebie, ala impresjonizm
- wymieszane
Zsynchronizowany obraz z 3 projektorw, obrazy z nich
nakadaj si na
siebie (owietlanie z rnych rde)

Subtraktywny
Polega na przepuszczaniu promieniowania przez filtry pochaniajce selektywnie
bd odbiciu go od powierzchni barwnej. Rozkad widmowy pierwotnego
promieniowania ulega wic selektywnej redukcji, co powoduje formalnie
nieadekwatno uycia pojcia mieszanie. Barwy odejmuj si od siebie, wynik
bdzie zawsze ciemniejszy ni kolory skadowe. Stosowana jest w displejach typu
guest-host, a take drukarkach (gdy drukark i kartki traktujemy jako SWI).
4. Co to jest rozkad przestrzenny parametrw displeja? Wymie
metody pomiaru i omw jedn z nich.
Rozkad przestrzenny parametrw displeja to zaleno parametru displeja
od kierunku obserwacji.
Wyrnia si dwie metody:
System goniometryczny DMS (Display Measurement System)
System konoskopowy
DMS (Display Measurement System) umoliwia pomiar rozkadu
przestrzennego parametrw charakteryzujcych element elektrooptyczny
(np. wskanik ciekokrystaliczny) takich jak
luminancja, jasno, transmisja i kontrast.
Kompletny system skada si z ukadu mechanicznego wraz z ukadem
owietlenia
i mikroskopem pomiarowym, czci elektronicznej wraz z ukadem
fotopowielacza
i przetwornikw AD/DA, monochromatora wraz z ukadami kontrolnosterujcymi oraz
komputera sterujcego caym systemem.
Pomiar rozkadu przestrzennego parametrw optycznych wskanika
ciekokrystalicznego zwizany jest ze zmian kta nachylenia mikroskopu
pomiarowego (kt ), a take zmian

kta , spowodowan obrotem stolika pomiarowego.

Zalety:
Pojedynczy detektor (przyrzd)
Pomiar punkt po punkcie
Dua dokadno pomiaru
Moliwo stosowania bardzo czuych detektorw (np. fotopowielacz)
Moliwo analizy spektralnej z du rozdzielczoci (w caym
zakresie widzialnym)
Pomiar wykonywany z pewnej odlegoci atwo pomiaru displejw
w rzeczywistych warunkach (np. symulowanie zewntrznego
owietlenia), przyrzd nie zasania otoczenia
Wada:
Pomiar jest czasochonny
5. Co to s cieke krysztay? Podaj ich waciwoci, ktre
spowodoway ich zastosowanie w displejach.
Cieke krysztay s to substancje, ktre posiadaj zarwno waciwoci
cieczy jak i cia staych. Utrzymuj one porzdek w jednym lub dwch
kierunkach. Dziki temu s zdolne do fluktuacji jak ciecze ale rwnie
wykazuj pewien porzdek uoenia moleku. Cieky kryszta jest
substancj organiczn o ciekej formie i krystalicznej strukturze
molekularnej. W stanie ciekokrystalicznym molekuy te mog si
wzgldem siebie przemieszcza (porusza), mog take swobodnie si
obraca wzdu osi dugiej, a maj znacznie ograniczone ruchy obrotowe
wzdu krtkich osi.
Stosuje si je w displejach ze wzgldu na:
Anizotropi dielektryczn
Zmiana orientacji pod wpywem pola elektrycznego
Anizotropi optyczn (dwjomno)
Zmiana waciwoci polaryzacyjnych
Moliwo ich zakotwiczenia na powierzchni granicznej
Utrzymanie struktury przy braku napicia
6. Przedstaw budow (rysunek) i opisz zasad dziaania komrki TN.

Polaryzator filtry barwne warstwa szka elektroda cieky


kryszta elektroda warstwa szka polaryzator
W rodku s komrki warstwy orientujcej lub cieky kryszta
przyjmuje warto skrcon o 90
S dwie konfiguracje polaryzatory s rwnolegle (NB) albo s
skrzyowane (NW)

Zasada dziaania komrki TN NW:


Ukad ten sprawia, e wiato wpadajce z jednej strony jest polaryzowane,
a nastpnie prowadzone pomidzy czsteczkami ciekego krysztau w taki
sposb, e gdy trafia na drugi, prostopady polaryzator, jest przez niego
przepuszczane. Stan ten nazywa si wyczeniem, gdy dany punkt
wywietlacza jest wtedy najczciej jasny, tj. ma kolor ta i powstaje przy
braku napicia sterujcego. W przypadku podczenia napicia, czsteczki
ciekego krysztau ukadaj si zgodnie z kierunkiem pola elektrycznego.
Powoduje to, e wiato spolaryzowane po przejciu przez pierwszy z

polaryzatorw przepywa w niezmienionej postaci a do natrafienia na


drugi, prostopady polaryzator, przez ktry jest pochaniane. W efekcie,
wysterowany piksel zaciemnia si, tworzc czarny ksztat na jasnym tle.
Efekt ten moe by odwrcony poprzez rwnolege uoenie obu warstw
polaryzatorw. Wtedy w trybie wyczonym, wiato po przejciu przez
warstw ciekego krysztau jest spolaryzowane prostopadle w stosunku do
obu polaryzatorw i w zwizku z tym, wygasza si.
7. Przedstaw i omw rodzaje sterowania komrk LCD.
Rodzaje sterowania:
Multipleksowane pasywne
Piksel ley na skrzyowaniu linii adresowej i linii danych. Dziaanie
polega na sterowaniu caym wierszem pikseli. Wybieramy jedn
lini adresow i ustawiamy odpowiednio wszystkie linie danych.
Rozwizanie takie jest bardzo tanie, jednak ma ogromn wad,
mianowicie piksele powoli wracaj do stanu spoczynkowego, a tak
e wystpuj sprzenia linii sterujcych. Kady z pikseli po
odwieeniu jego stanu musi zachowa swoj pozycj a do
kolejnego cyklu odwieenia, jedynie dziki swej bezwadnoci.
- Mona zaadresowa NxM pikseli, przy wykorzystaniu N+M pocze
elektrycznych
- Silnie zaley od napicia progowego oraz stromoci charakterystyki
elektrooptycznej
- Napicie przyoone do danego piksela nie moe by arbitralnie
zmienione bez wpywu na inne piksele (komrka reaguje na warto
skuteczn napicia)
- Moliwe do zastosowania dla rednich do umiarkowanych
rozdzielczoci

Multipleksowane aktywne
Dziaaj podobnie jak pasywne, ale dodatkowo przy kadej komrce
znajduje si tranzystor oraz kondensator pamitajcy stan
piksela. Wybierajc lini adresow wczamy wszystkie tranzystory
podpite do tej linii umoliwiajc zmian wartoci odpowiadajcych
im pikseli. W wywietlaczach z aktywn matryc, pomidzy cyklami
odwieania, stan komrek ciekych krysztaw jest podtrzymywany
dziki odpowiadajcym im elementom pamitajcym najczciej
kondensatorom. Pozwala ono na znacznie szybsze zmiany obrazu
ni multipleksowanie pasywne, gdy mona stosowa krysztay
o maej bezwadnoci.
Bezporednie
Kady segment ma niezalene, osobne wyprowadzenia. Napicie
progowe komrki nie jest istotne. Moliwe do zastosowania dla
maych rozdzielczoci
8. Przedstaw budow (rysunek) i zasad dziaania AM LCD.

Przy kadej komrce znajduje si tranzystor TFT oraz kondensator


pamitajcy stan piksela (napicie). Wybierajc lini adresow
wczamy wszystkie tranzystory podpite do tej linii umoliwiajc
zmian wartoci odpowiadajcych im pikseli. Gdy dany piksel nie jest
adresowany, klucz jest rozwarty, a napicie utrzymuje staa warto. W
wywietlaczach z aktywn matryc, pomidzy cyklami odwieania, stan
komrek ciekych krysztaw jest podtrzymywany dziki odpowiadajcym
im elementom pamitajcym najczciej kondensatorom. Pozwala ono
na znacznie szybsze zmiany, gdy mona stosowa krysztay o maej
bezwadnoci.

9. Przedstaw budow (rysunek) moduu panela LC.

CCFL lampa fluorescencyjna z zimn katod jako owietlenie (wietlwki)


Dyfuzor - rwnomierne rozproszenie wiata, tak aby jednorodnie owietlao
paszczyzn ekranu
Warstwa refleksyjna (odbiciowa) odbija i przetwarza (odzyskuje) wiato rda
wiata dla zwikszenia sprawnoci
Warstwa rozpraszajca (Prism film) przetwarzanie (odzyskiwanie) i
przekierowywanie wiata w
kierunku prostopadym do powierzchni; Zwikszaj luminancj poprzez
przepuszczanie wiata o okrelonym kcie, inne wraca i statystycznie kiedy
osignie odpowiedni kt (odbija si)
Cel: Zapewnienie wysokiej sprawnoci i jednorodnoci podwietlenia
10.W jakim celu opracowano modyfikacje IPS oraz VA? Opisz jedn z
tych modyfikacji.
Modyfikacje te opracowano w celu poprawy AM LC, czyli poprawienia
szybkoci dziaania, gbi czerni, zakresu ktw widzenia o dobrym
kontracie (wzgldnie niewielki zakres ktw obserwacji w AM LC),
odwzorowania kolorw.
IPS (In-Plane Switching):
W matrycy IPS molekuy ciekego krysztau le rwnolegle do siebie, a
take do powierzchni ekranu, podczas gdy w TN s skrcone tak, e w
duej mierze s prostopade do ekranu. Zastosowanie IPS to wiksze kty
widzenia i wiksza paleta barw, ni w tradycyjnych TFT TN. Do tego piksel
niespolaryzowany napiciem pozostaje nie skrcony. W pooeniu
neutralnym - przy wyczonym napiciu - molekuy ustawione s
prostopadle do paszczyzny polaryzacji wiata wpadajcego do komrki
ciekokrystalicznej i wytumiaj wizk wiata (nie skrcaj!). Piksel
ekranu pozostaje czarny. Aby wywietli jasny punkt obrazu, krysztay
musz zosta ustawione rwnolegle w stosunku do osi polaryzacji filtrw.
Do wytworzenia pola elektrycznego wykorzystywane s dwie elektrody,
ktre w przypadku paneli IPS znajduj si na jednej powierzchni
wywietlacza. cieke krysztay w monitorach IPS tworz zawsze jednorodne
struktury, co ma korzystny wpyw na wygld wywietlanego obrazu. Z
komrek wywietlacza nie wydostaje si praktycznie aden bdnie
skierowany strumie wiata, dziki czemu moliwe jest uzyskanie czerni o
duym nasyceniu, a tym samym obrazu o wysokim kontracie.

Cechy charakterystyczne:

Struktura planarna, molekuy zawsze rwnolege do paszczyzny


displeja
Nietypowe uoenie elektrod po jednej stronie
Niewielka zaleno od kierunku obserwacji

Szeroki zakres katw widzenia (najszerszy z technologii LCD)


Bardzo dua paleta barw, niewiele zalena od kta obserwacji
Dosy saba czer
Dua szybko dziaania (wiksza ni VA)dla VA).

11.
Czym s displeje typu guest-host? Opisz wybran
konfiguracj takiego displeja.
Displej typu guest-host to komrka ciekokrystaliczna (host) z dodatkiem
barwnikw dichroicznych (guest). Gwn rol peni barwniki dichroiczne,
gospodarz tylko wymusza orientacj. Aby poprawi kontrast wprowadzono
barwnik do ciekego krysztau. Poszerzyo to kt ogldalnoci,
wyeliminowao zastosowanie polaryzatorw wiata (nie we wszystkich
konfiguracjach). Barwnik pochania pewien zakres barw w jednej osi, a w
drugiej nie. Przy zmianie orientacji krysztau zmienia si orientacja
barwnika, zmienia si o pochaniajca, moe by modulowana transmisja
wiata.
Komrka Heilmeiera:
Wykorzystuje jeden polaryzator. W stanie wyczenia biae wiato
spolaryzowane jest pochaniane przez barwnik, ale nie w caym zakresie
widmowym, std pozostaa cz barw opuszcza komrk jako kolorowy
obraz. W stanie wczenia (po podaniu napicia), kryszta i barwniki
zmieniaj swoj orientacj, przez co wiato przechodzi przez komrk z
niewielkim tumieniem ze strony barwnika, uzyskiwany jest wic biay
obraz.

Cechy charakterystyczne:
Tekstura planarna
Tylko jeden polaryzator
Barwny displej
Szeroki kt obserwacji

12.
Czym jest displej typu e-paper? Opisz jedno ze stosowanych
rozwiza.
Displej typu e-paper to displej, ktrego celem byo odtworzenie waciwoci
tradycyjnego papieru , czyli m.in. moliwo dugotrwaego czytania
(przegldania) przy minimalnym zmczeniu wzroku, zapewnienia
szerokiego
kta
rozpraszania
wiata.
gabarytami
i elastycznoci dy do imitacji papieru.
Parametry:
Wspczynnik kontrastu 6
1 mln kapsuek o rednicy 100 m (typowo)
Czas przeczania 80-100ms (dobry dla
obrazw statycznych)
Wspczynnik odbicia w stanie ON 20%
Prace nad barwnym displejem
ywotno: powyej 3 mln cyklw
Historycznie pierwsza technologia. Podstawowym elementem jest kapsuka
skadajca sie z dwch pkul: jednej czarnej absorbujcej wiato, a drugiej biaej
silnie odbijajcej wiato. Kapsuka znajduje sie w specjalnej wnce wypenionej
krzemowym pynem, pomidzy dwoma elektrodami, w tym jednej przezroczystej;
W zalenoci od wartoci przyoonego napicia kapsuki obracaj sie na
odpowiednia stron. Po odczeniu zasilania od displeja obraz wywietlany przed
wyczeniem pozostaje na displeju (stabilno przy braku zasilania) Brak
moliwoci zdefiniowania poziomu wyzwalania niewielka zmiana napicia
powoduje zmian orientacji kapsuek. Po przyoeniu punktowego pola
elektrycznego przy pomocy "elektronicznego pisaka" obracay si one czarn
stron do powierzchni papieru. "Zmazanie zapisu" nastpowao po przyoeniu
silnego pola elektrycznego do caej "kartki", co powodowao obrcenie si
wszystkich kulek bia stron ku powierzchni papieru.

13.

Przedstaw i omw struktur barwnego displeja PDP.

Przyoenie napicia do komrek zawierajcych mieszanin gazw powoduje


doprowadzenie ich do stanu plazmy. Emituj wwczas wiato ultrafioletowe.
Pobudzany nim luminofor emituje wiato widzialne. Zrnicowanie poziomw
jasnoci uzyskuje si poprzez modulacj impulsow PWM (ang. pulse-width
modulation). Barw uzyskuje sie poprzez addytywne skadanie barw z trzech
umieszczonych obok siebie komr, kada z luminoforem dla innej skadowej
barwy (czerwona, zielona, niebieska).
14.

Porwnaj waciwoci displejw LCD oraz PDP.


LCD

PDP

pasywny

aktywny

Lepsze w janiejszym otoczeniu

Lepsze w ciemniejszym otoczeniu


(wikszy spadek kontrastu przy wzrocie
zewntrznego owietlenia)

Gorszy wspczynnik kontrastu

Lepszy wspczynnik kontrastu (dobry


kierunkowy rozkad kontrastu, bo rdo
wiata jest blisko szklanej, kocowej
warstwy)

Gorsze oddawanie barw

Lepsze oddawanie barw ze wzgldu na


generacj promieniowania

Ma mniejsz gbi czerni

Ma wiksz gbi czerni

Mniej odporny na uszkodzenia


mechaniczne

Odporniejszy na uszkodzenia
mechaniczne, bo 1 warstwa to szko

Mniejsze zuycie prdu

Wiksze zuycie prdu (niewielka


sprawno energetyczna)

Mniejsza masa

Wiksza masa

Wszy zakres ktw widzenia

Szerszy zakres ktw widzenia

Moliwo niestabilnoci powierzchni


owietlenia

Stabilna powierzchnia owietlenia

Mniejsze odbijanie wiata

Wiksze odbijanie wiata

cienkie, atwe do zamontowania na cianie


Tendencja do nierwnomiernego
wypalania luminoforu, zwaszcza przy
wywietlaniu statycznego obrazu
Nie pozwalaj na uzyskanie bardzo duej
rozdzielczoci przy maych rozmiarach
ekranu, co wynika ze wzgldnie duej
wielkoci komrek z gazem

15.Przedstaw i omw schemat projektora wykorzystujcego technik


LCD-HTPS.
Projektory wykorzystujce transmisyjne moduy LCD, HTPS high
temperature poly-silicon.

16.

Porwnaj zalety i wady poszczeglnych technik projekcji.


DLP

LCoS

HTPS

+Niezalene od

+ Najmniejsze koszty

+ Dopracowana

polaryzacji

technologia

+Dua szybko
dziaania

+Moliwo integracji z
elektronik

+ Kilku rnych
producentw

+Stosunkowo prosty
system optyczny

+Miniaturyzacja min.
rozmiar piksela

+ Cigy postp

+Najwikszy kontrast

+ Wysoka sprawno
(wikszy wspczynnik
wykorzystania apertury)

- Gorsza jako, wicej


martwych obszarw

- Duy koszt/piksel

- Kontrast mniejszy ni
DLP

- Niewielki kontrast
(500:1)

- Skala szaroci (PWM)

- Optyka polaryzacyjna

- Optyka polaryzacyjna

- Mniejsza wydajno
produkcyjna

- Niewielka szybko
dziaania (TN)

17.
Wymie metody projekcji stereoskopowej (3D) i opisz jedn
z nich.
Metody projekcji stereoskopowej:
Autostereoskopia
Technika migawkowa (z wykorzystaniem okularw migawkowych)
Polaryzacyjna
Z rozdziaem widma
Ide techniki polaryzacyjnej najlepiej mona
zobrazowa
posugujc
si
przykadem
projektorw w kinie. Para projektorw wywietla
obraz przez filtry polaryzacyjne. Obraz dla kadego
oka jest zakodowany w stanie polaryzacji. Obraz
odbity od specjalnego ekranu trafia do oczu widza.
Dziki okularom polaryzacyjnym, kade oko
odbiera odpowiadajc mu polaryzacj fali,
zwizan
z
lew/praw
skadow
obrazu
stereoskopowego.
Efekt
3D
w szkach
polaryzacyjnych jest widoczny pod szerokimi
ktami bocznymi, a take przy odchyleniu gowy
(moe by sabszy, ale zauwaalny).
Oparta jest na filtrach polaryzacyjnych, wymaga
stosowania okularw polaryzacyjnych, ktrych
szkieka (filtry):
w przypadku polaryzacji koowej (czciej
spotykanej)

s
spolaryzowane
w
przeciwnych
kierunkach
(lewoi
prawoskrtnie)

w
przypadku
pol.
liniowej

s
spolaryzowane w przeciwfazie, tzn. rnica
midzy polaryzacj jednego i drugiego
filtra powinna wynosi 90o )

18.W jaki sposb dziaaj displeje OLED? Jakie s ich zalety?

Wywietlacze OLED (Organic Light Emmiting Diode) zbudowane s


z niewielkich diod LED wykonanych z materiaw organicznych. Diody
OLED nie generuj tak intensywnego wiata jak klasyczne LED, ale atwo
z nich budowa matryce o niewielkim rastrze. Przyoenie napicia do
OLED powoduje przepyw elektronw od katody do anody. W momencie
spolaryzowania w kierunku przewodzenia, warstwa emisyjna jest
naadowana ujemnie, a warstwa przewodzca staje si bogata w dodatnio
naadowane dziury. W wyniku procesu rekombinacji elektronw i dziur
powstaje emisja promieniowania elektromagnetycznego w pamie
widzialnym.
Zalety:

Displej emisyjny (aktywny), nie wymaga podwietlenia


Najwikszy kontrast oraz jasno spord obecnych technologii displejw
Bardzo szeroki zakres barw
Bardzo szeroki kt obserwacji
Displej moe by naniesiony na elastycznych i zakrzywionych
powierzchniach (np. ekran zwijany, naszyty na odzie)
Krtki czas reakcji 0.01ms
atwo produkcji
Maa grubo i masa