You are on page 1of 6

ETIKA I KOMUNIKACIJA

Etika se odnosi na principe dobrog i loeg ponaanja.


U etinom komuniciranju poruke sadre relevantne
informacije, one su istinite i ne obmanjuju.
Kljuni su elemnti: tanost i iskrenost.
Poslovna etika je grana socijalne etike.

Individualna etika - kakve norme i vrednosti pojedina


linost potuje i eli da se pridrava.
Socijalna etika - kakvim normama i vrednostima je
potrebno u drutvu, u granicama zakona, pisanim i
nepisanim, posvetiti striktnu panju.

Etika je moralno procenjivanje pojedinih odluka ili


akcija, kao prihvatljivih ili neprihvatljivih, sa aspekta
optih naela ponaanja.
Etiki standardi razlikuju se meu nacijama i
drutvima.

Etiki kodeks: prvila ponaanja u okviru odreenih


korporacija i struka koji pomau da komunikacija
bude u skladu sa poslovnom etikom.
Nove tehnologije donose nova etika razmatranja u
komunikaciji ( posebno kompjuterske).