You are on page 1of 231

DOGUM HARTASI

YORUMLAMA SANATI
TRACY MARKS

ilhan Yaynevi

Astroloji/Psikoloji: 15

DOGUM HARITASl YORUMLAMA SANATl


Tracy Marks

ngilizce'den eviren
Aydn Albayrak

The Art f Chart lnterpretation

2000, Tracy Marks, CRCS'nin izniyle


2000, Trke yayn haklar ilhan Yaynevi'ne aittir
Kapak llstrasyonu
Itr rcn

Ofset Hazrlk
Vildan Bizer

Bask
Mart Matbaaclk Ltd.

ISBN 975-7029-14-9

ilhan Yaynevi & Danmanhk


BARI iLHAN

Av.Sreyya Aaolu Sok. 1215 Tevikiye 80200 - ISTANBUL


Tel: (212)247 31 77

Fax: (212)231 5517

E-posta: barisilhan@superonline.com
www.ilhan.com
www.astrolojiderglsi.com

....

DOGUM HARITASI
YORUMLAMA SANATI

TRACY MARKS
Trkesi: Aydn Albayrak

.,

LHAN

NDEKLER
G R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Yorum lkeleri . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . 16
Bilgi Notu . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 18
.

B L M B R: DOG UM HAR TASINDA


SENTEZ VE YORUM TEKN KLER
1 Bir Btn Olarak Doum Haritas . . .
. 29
En Gl Element . . . . . .
. .
. . . . . . 29
En Zayf Element . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3
E n Gl Nitelik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
En Zayf Nitelik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Planetse! Model . . . . . .
.
. . . . . . . . 41
Dank, Kase, Kova, Lokomotif, Tahteravalli,
Kiime, Yelpa ze, Sacayak
.

A Oluumlar

.47

Ylm, Byk fgen, Yod, T-kare, Biiyk Ka re


Gne/Ay Burlar & likileri
Ykselen/M. C.

2 . Planetsel Gcn Belirlenmesi .

Geri Giden Planetler

Gne Burcu & Evi

. .7 5
75
76
77
78
78
79
79
80
81
82
82
83
85
85
86

Ykselen'in Yneticisi: Burcu & Evi

Ay Burcu & Evi

Gne'in Yneticisi: Burcu & Evi


Kendi Burcundaki Planet

Kendi Evindeki Planet

Ykselen Planet

M.C.'deki Planet

Nadir'deki Planet
Alalan Planet

Duraan Planet

Tek Dzenleyici

En ok A Yapan Planet

3 . Alar & Dier Harita Deikenleri . .

H i A Yapmayan Planetler
Dier Foka! Planetler

En Egemen A T r

Bir A T rnn Eksiklii

. 89
89
91
93
93
95
97

3 Derece indeki Kavuumlar


1 ,5 Derece indeki Dier Temel Alar
.

nemli Tali Alar

Paraleller

60
68
69

Karlkl Arlama . .

Ay Dmleri . . . . . .
4. n Sentez
.
.
En Gl Planetler . .
En Gl Burlar . . .
En Gl Ev . . . . . .
En Gl A . . . . . .
.

. . .
. . . .
.
. . .
. . . .
. . . .
. . . .

. . . . .
. . . . .
.
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
.

. . . . . .
. . . . .
. .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . .
.

.
.
.
.
.
.
.

. . .
. . .
.
. . .
. . .
. . .
. . .
.

. . 98
. . 99
. 103
. 1 03
. 1 04
. 1 04
. 1 04

5 . lave Deerlendirmeler
. .
. . .
. .
107
Onikinci Ev Bile;imi: Giine; & A)' T11t1tlmalar: Kjesel,
Halef ve Son Evler; En Yiiksekteki Planet; D ou/Bat
Ayr m; Giine;-Merkiir Kavtpttlar; Orta Noktalar
.

6. Sentez Sreci

. . .
. . . . . . .
Sezg inin Rol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yoruma Hazrlk . . . . . . . . . . . . . . . . .
.

Balca zelliklerin Saptanmas


.

.
.
.
.

.
. . . .
. . . .
. . .
.

111
.111
.113
.1 15

B L M K : HAR TA SENTEZ NDE PRAT K


Giri . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 19
rnek Haritalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 1
Sentez alma Katlar . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 26
.

. . .

7. Yazarn Cevaplar

8. rnek Yorum (Harita E )

..

151

165

BL M : ASTROLOJ K DANIMANLIK
VE YORUM S REC
9. Bir Danmanlk Arac Olarak Astroloji .
Astroloun Amalar . . . . . .
. . . . . . . . . .
Baar l B i r Astroloun N i telikleri
. . . .
. . .
Bir Danman Astrolou n Kar lat Sorunlar .
.

185
187
. 1 92
. 1 95
.
.

Astroloji ve Glgeniz: Korkuyu ve Olumsuz

. . .

Tavrlar Alt Etme

. . . . . .

" . . . . . . . . . 1 99

1 0. Astrolojik Danmanlk Sreci .


. .
Astroloji Seans
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lk Temas & Seans Yiiriitme Rehberi
Yorum & Tavsiyeler . . . . . . . . . .
. . . . . . .
Yorumm Giiliiklei & Yapc Kullanmlar
Yomm: Ne, Ne Zaman & Nasl?
Astrolojik Danpnanlkta Tavs iyede Bulunmak
Danmanlkta Mdahaleler . . . . . . . . . . . .
Yararl Mdahaleler
Astrolojik Dan1 manlktaki Somnlarnz
.

. 20 1
202
.

. 206

216

225

. .

..

Bibliyografya .

. . . .

. 227

.
.

SON S Z

G R
Planetlerin, burlarn, evlerin ve alarn anlamlarn rendik
ten ve doum haritasn ucundan

kenarndan

yorumlamaya

baladktan sonra oumuzun kar karya kald sknt hari


tay bir btn olarak nasl deerlendi rece imiz ve balca zel
liklerini nasl tespit

edebilecei mizdir. Planetlerin, alarn

v. b. 'nin oluturduu bu geni yelpazeyi yorumlamaya giritii


mizde kendimizi

bir anda, haritann esas anlam ve amacna

ulamamz salayacak yolu kefetmemizi engelleyen, her tara


f sarmaklarla kapl bir orman n iinde bulabiliriz. Ancak ba
ri tann ok ynl paralarnn her birine iyice aina olduktan
sonradr ki, ayrntlarn yorumlanmas kendiliinden akan bir
sre halini alr. Yine ayn ekilde, ancak bilinli olarak dik
katimizi haritann genel yaps ve en ok ne kan zellikle
ri zerine younlatrd mzda, yzlerce i ie gemi dei
kenden oluan sarmal ii nde kendi mizi kaybetmeden

yorum
9

ve sentez sanatn ustalkla icra etmeye balayabiliriz.*


Doum haritasn yorumlamaya baladmzda, b i rou
muz her eyin, her planetin, burcun ve a nn, yoruma katlma
s gerektiini d nrz. Bunu yapmadmzda, nemli bir
hususu atlyormuuz, ya da doum annda etki eden unsurla
r n btnn aklamakta yetersiz kalyormuuz korkusuna
kaplrz. Ama her bir unsuru yoruma dahil etmeye kalkt
mzda da, hem kendi zihni mizi , hem de mterilerimizin zi
h inlerin i ylesine ok sayda ufak tefek ayrntyla doldururuz
ki, yorum sona erdiinde her iki tarafn aklnda da bulank ve
yol gsterici olamayacak kadar kark fikirlerden baka b i r ey
kalmaz.
Bazlar mz bir doum haritasn ev ev (biri nc i evle bala
yp, saat istikameti n i n aksi ynnde ark takip ederek) yorum
lamaya g i riiriz. Bakalar Gne'le balayp srayla her plane
tin konumunu deerlendirebilir. Bir dier grup ise, mterinin
nemsedii hayat alanlarna -ak, i, ev ve aile vb.- d ikkatini
ynlendi rerek ve bu alanlara ilikin btn gezegenleri , burla
r ve evleri yorumlayarak bu kaosa bir eki dzen vermeye a
balar.
Bu yorum yntemleri kimi astrologlar ve mteriler iin
tatminkar sonular verebilirler. Ancak bunlar anlaml bi r yo
rum iin vazgeilmez bir unsurdan -haritann ierd i i ok yn
l zelli klerin tesinde ve zerinde bulunan nceliklerine ve
asl anlamlarna odaklanmaktan- yoksundurlar. Dikkat bu e
k ilde odaklanmadnda, haritann en can alc noktalarnn,
*Bu kitap ilk yaynlandnda "Doum Haritasnda Sentez Sanat" (The Art

Of

Chart

Synthesis) adn tayordu. Ancak, bu yeni bask byk lde gzden geirildi ve ge
niletildi. alma katlarna yeni bir ekil verilmesi ve

3.

Blm ad altnda tama

men yeni bir blmn ilave edilmesinin yan sra, ierik hem glendirildi hem de
daha ak hale getirildi.

10

ancak ikincil, ncl derecede nem tayabilecek hususlarn


kalabal iinde gzden kamas muhtemeldir. Astrolog bu
hususu gzard ettiinde, mterilerin kendilerine anlatlanlar
arasnda anlaml ve btnl olan bir tarzda ba kurabilme
leri iin tutunacaklar, yaslanacaklar hibir zemin kalmaz. Bu
nun sonucunda mteriler ya kendilerine anlatlanlarn ounu
unuturlar ya da onu sadece yzeysel bir ekilde deerlend irir
ler. Hari tann her bir unsurunun ayr ayr deerlendirilmesi,
mterilerin her anlatlan zmsemelerine yardmc olamaz;
bilakis ba edemeyecekleri kadar ok saydaki bilgi krnts
iinde kendilerini boulmu hissederler ve ak llar karr. y
le ki, odadan, kendi kimlikleri ve hayat yollar hakknda, ieri
girdikleri zamana oranla, daha gvensiz olarak karlar.
Mterileri mizin odalarmzdan, kendi haklarnda daha ber
rak bir fikirle, asl g ve yeteneklerinin, ve onlar dntr
me arzu ve kararlln gelitirdikleri andan i tibaren bir gce
ve yetenee dnebilecek zayfl klarnn ve elikilerinin far
knda olarak ayrlmalar n istiyorsak, yorumlarmzda nicelik
ten ve eitlilikten ziyade nicelii ve kavray derinliini hedef
lemeliyiz. Bir haritann gze batan ayrt edici zelliklerini en
azndan bir saat boyunca akladktan sonra, her zaman 1 ) ha
ritada ikincil neme sahip be unsuru gzden geirebiliriz,

2) o anda mteri iin ncelik tayan bir konuyu (bu genellik


le ak ya da i hayat olur) kapsaml bir ekilde i rdeleyebiliriz,

3) ilk yorum srasnda cevaplanmayan sorular cevaplayabi liriz.


Renkli bir ark gznzn nne getirin. Ayr ayr bakl
d nda, her bir renk ne kadar da canl . Ama ark dndrd
nzde, hz arttka renkler belirsizlemeye balar ve yksek
hzda seilebilen tek renk beyaz olur. Ancak renkli ark dur
durduunuzda ve her bir ana renge tek tek yeniden baktnz11

da renklerin sonsuz zenginliini fark edip onun tadna varabi


lirsiniz. Benzer ekilde, ancak haritann en ok gze batan 5 - 1 0
ayrt edici zelliine dikkatinizi ynelttiinizde, bunlarn her
birini derinlemesine irdeleyip yorumladnz ve aralar nda bir
ba kurduunuzda planetler, burlar ve evlerden oluan mu
lak bir tablo yerine, doum haritasnn berrak bir resmini ka
rp onu m teriye aktarabilirsiniz.
imdi de bir gazete haberini dnn. Muhabir haberin ay
rntlarn nem s rasna gre sralar. En bara haberi n en can
al c ksm, en sonda ise nemsiz ayrntlar yer alr. Bylece, ga
zetede habere yeterli yer ayrlamamas durumunda, haber ksal
tlabilir. Okuyucu ilk bir iki cmleye gz atarak haberin z
n kavrayabilir. lk satrdan itibaren okuyucu ynlendirilir.
Haberin kalan ksmnda, ilk birka cmle ayrntlar ilave edi
lerek gelitirilir. Yazya btnlk ve dzen veren ana fikir asla
gzden karlmaz.
sel btnle sahip yorumlar yapmak istiyorsak, gazete
haberi bizim iin retici bir rnektir. Haritada neyin en
nem l i , neyin en az nemli olduunu tespit etmeliyiz. Harita
nn en nemli noktalar zerine younlama ve ancak can alc
hususlar olabi ldiince ak ve tam olarak sunuld. u ktan sonra,
esasa ait olmayan ksmlar yoruma dahil etme alkanln ka
zanmamz gerekir. Fakat bir muhabirden farkl olarak, d i nleyi
cimizle diyalog halinde oluruz ve mterilerimizin syledikle
rimizi anladklarndan emin olmak isteriz. Dolaysyla, harita
nn nemli bulduumuz her unsurunu derinlemesine inceler ve
o zellik hakknda hem astroloj ik hem de kiisel adan bildik
lerimizi aktarrz. Mterilerimizi dinler ve anlattklarmz
kendi hayatlaryla ilikilendirmelerine olanak salarz. Bu sa
yede kii , kendisine sunulan yorumu ve sonularn kendi slu12

bu iinde zmser ve bu keif gezisinden kendisine bir iki bil


gelik kr nts mal edebilir.
Bu kitabn konusu esas itibariyle, bir doum haritasnn en
can alc niteliklerinin (tespit edi lip) yorumlanmasdr. Harita
yorumlama zerine yazlm kapsaml bir "kaynak kitap" de
ildir. Burlardaki ve evlerdeki konumlarna ve yaptklar a
lara gre planetlerin anlamlarna yer vermedii gibi, modeller,
ke noktalarndaki gezegenler ve Ay' n evreleri zerine de sy
lenebilecek her eyi sylemekten uzaktr. Sadece ok temel hu
suslar erevesinde ele alnan konularda o alana ait ayrntl a
lmalar ieren astroloji kitaplar tavsi ye edilmitir.
Bu kitabn amac , doum haritasnn sentezine ulamada
salam ve anlalabilir bir yntem sunmaktr. Bu yntemde, en
azndan balang ta, haritann can alc zel liklerinin tesbit
edi lmesi amacyla bir alma kad ndan faydalan lmaktadr.
Doum haritas yorumunun balang aamalarnda, ancak bir
sisteme, dzenli bi r ynteme dayanarak kaostan bir dzen ya
ratabilir, ve haritann ve ki iliin derinliine inebiliriz. al
ma kadn 5 -6 kez kullandktan sonra sentez sreci h zlanr,
otomatik bir hal al r ve ekle duyulan ihtiya da onadan kal
kar.
Bu alma kad nelerden oluur? Esas itibariyle, bu kat,
bir doum haritasn incelerken bakmamz gereken niteliklerin
bir listesidir. ok sayda astroloun nemli bulduu kimi hu
suslar listede yer almamaktad r. Baz geleneksel ve ada tek
nikler vurgulanrken, kendilerine yneltilen dikkati pek de hak
etmedikleri dnlen dierleri deerlendirme d braklm
tr. Ama alma kad hi deilse, haritann en nemli 1 5-20
zelliini sralamamz ve sonra da bu rakam d ikkati mizi en
ok younlatrmamz gereken 5-8 unsura indirmemizi mm13

kn klar. Bir mterinin doum haritasn yorumlamaya ha


zrlanmann en iyi yolu, bir alma kadn doldurup hari ta
nn en can alc noktalar zerinde 20-30 dakika dnmektir.
Not alma ilemi haritann daha rahat anlalmasn salad
gibi , mteriye anlalabilir bir tarzda aktarlmasn da kolay
latrr.
Kitabn rnekler ksmnda, sentez yeteneinin gelitiril me
si maksadyla nl kiilere ait be doum haritas yer almakta
dr. Haritalarn kimlere ait olduu belirtilmediinden, bizim
iin tam bir tahmin malzemesi niteliindedi rler. Doum hari
talarn ve alma ka tlarn takip eden blmde, haritalarn
hangi ahslara ait olduunu kefetmenin yan sra, yazarn de
erlendirmesine gre her birinin can alc niteliklerini ve bir
yorum rneini de bulacaksnz.
Kitabn en son blmnde, harita yorumlamann birbirleri
ni etkileyen boyutlar zerinde durulmaktadr. Yorum sanat
nn bu boyutu, danmanlk sreci hakknda belli bilgi biriki
mini ve haritas yorumlanan ahsn ihtiyalarnn ve duygular
nn farknda olmay gerektirir. Eer niyetimiz sadece bilgi ak
tarmak deil de, kiinin sunduumuz malzemeyi/bilgiyi ken
dine mal edip kullanmasna yardmc olmak ise, kendi yorum
ve danmanlk tarzmzn da gzden geirilmesi zorunludur.
Bilgimizin karmzdaki ahsa faydal olacak ekilde nasl ifade
edileceinin ve mterinin kendi geliim srecini kolaylatr
maya yarayacak yeteneklerin gelitirilmesi nemlidir. Kiilik
dinamikleri asndan sadece "olan" ("var olan") deil de, ya
pc rehberli k sunmay ve mterimizin ya da arkadamzn
kavray derinliini eyleme dntrmesine yardmc olmay
seebiliriz.
Senteze dayanan bir harita yorum sanat gelitirmek isten14

d iinde, i lle de aklda tutulmas gereken bir i l keden bahsedi


lecekse o da udur: En ar, en g l, en ok gze batan nite
likten balayn ve haritann geri kalan yorumunu o ereve ii
ne oturtun / ona gre ekillendirin. Byle yapt nzda, yorum
srasnda geni bir yelpaze iinde kimi zellikleri ve hususlar
gzden karacak olsanz d ah i , bu kiinin hayatnda yaamsal
neme sahip ve hayat boyunca da bu niteliini koruyacak olan
husus ve zellikleri atlamayacanz konusunda gnlnz rahat
olabilir. Yorumun sonuna gelindi inde, mteri niz muhteme
len bu hususlarn biri ya da birka konusunda.daha deri n bir
kavraya ulam olacaktr. Zihninin berraklamas sayesinde
bu hususlar hatrlayacak, onlar zerine dnecek ve hatta bel
ki onlarla yzlemek ve her birini avantaja ve baarya dn
trmek arzu ve kararlln kendinde bulacaktr.

15

YORUM LKELER
1 . Planetlerimizi , burlarmz, evlerimizi ve alarmz
olumlu ya da olumsuz olarak ifade edebiliriz. Onlarn
mutluluumuzu ve geliimimizi engelleyen ykc ener
jilere m i , yoksa mutluluumuzu ve geliimimizi des
tekleyen yapc enerj ilere mi dnecei, onlarn doum
haritamzdaki konumlarna deil, kendimizi daha iyi
tanma ve olumsuzu olumluya dntrmek iin gerek
li abay gsterme arzumuza bald r.
Doum haritamz duraan ya da kapal deild ir. Pla
netse! enerji lerimiz tarafndan ynlendirilmektense, o
enerjileri biz ynlendirebi liriz. Meditasyon, kendimizi
gzlem ve astrolojik/psikolojik kavray yoluyla iimiz
de bir merkez oluturarak ve kiiliimizin btn yn
lerinin tam bilincinde olarak eylemleri mizin kaynana
o merkezi oturtarak planetse! enerjileri dntrebili
riz. Bizim planetlerimizi ihtiyacmz olan tarzda denge
leyen ya da harekete geiren insanlardan baka, transit
ler ve progresyonlar da ii mizdeki olaslklara yeni yol
lar aabi lir ve haritalarmzn potansiyelini harekete ge
irmemize yardmc olabilirler.

2 . ki planet arasndaki a enerjinin akt bir yoldur. s


ter kavuum veya kart a olsun, isterse kare veya
gen a , bu enerjiden hayatmza olumlu tesir edecek
ekilde faydalanabiliriz. Kare ve kart alar gen ve
altmlklara gre daha ok sorun yaratrlar, ama ayn
zamanda da insann kendini dntrebilmesi iin ge
rekli motivasyonu, simyasal yakt salarlar. Kare ya da
kart a i likisi iinde olan planetleri olumlu tarzda
16

da vurmaya ynelik bilinli bir giriim, sonuta a


nn yaratabilecei atmalarn stesinden gelebilir.
Bununla birlikte, olumsuzun tesine gemek ve olum
lu davurumlar deneyimlemek iin bir ann olumsuz
davurumunu da deneyimlemeye ve ondan bir eyler
renmeye raz olmamz gerekir.

3 . nanlar mz ve beklentilerimiz dorultusunda kendi


gerekli klerimizi kend imiz yaratrz. Bir planetin za
rarl olmasn bekliyorsak, zararl olacaktr. Buna ra
men, planetin yararl olmasn beklemek de yetmez,
onu ayn zamanda yararl olacak ekilde kullanmamz
gerekir.

Bu kitab okuyan sizlere, iizellikle hayatlar somnlarla dol11 11e


do11m haritalar gerilim yiiklii o lanlara vermek istediim en nemli
mesaj pd11r: Hayatnz sizin elinizde. Hayatlarnz gibi doum ha
ritalarnzn da 11cu afktr ve sihirli emberler gibi kendilerini d
nijtiirme yeteneine sahiptirler. niiniizde ok geni; imkanlar va; ve
hangi imkanlarn pe;inden giderseniz gidin, ne kadar zor olursa ol
mn her tecriibe sizin iin bir geli;im, gii kazanma ve kendi benliini
zi bulma vesilesi olabilir. atpnalarnz mutlulua, kare alanm
z iigenlere dniipiirebilirsiniz.
Astroloji sizin i vizyonunuzla 11y11m halinde ya;amanza yar
dmc olabi! i1: Btt vizyonu somtttlaprrken yeni yollar keifetmenize
yardm edebilir. Ama i diinyanzla banz koparmamak, omm yn
lendirmelerini izlemek ve hayat omm aydnlyla ya;amak size ba
ldr ve hep de yle kalacaktr.
(Tracy Marks tarafndan "The Directory of
New England Astrologers"dan derlenmitir.)

17

BLG NOTU
Bir doum haritasn kartrken ve yorumlarken, yazar u
hususlara dikkat edilmesini salk veriyor:

1. Placidus ya d a Koch e v sistemini deil, Campanus'u


kullann.

2 . B i r evin son 3 derecesinde bulunan planetleri bir sonra


ki evdeymi gibi yorumlayn.

3 . Kavuum, kare, kar t ve gen alarda a orb'unu


(tam adan sapma pay) en fazla 8, altmlk ve yzel
lilik alarda ise en fazla 4 derece olarak aln. A yapan
planetlerden biri Gne ya da Ay ise, a araln 2 de
rece, Gne ve Ay arasnda bir a sz konusu ise 4 de
rece geniletin. Planetler arasndaki a, eer belli bir
a modelinin paras ise, planetler ayn zamanda bir
birlerine paralel ya da karlkl arlar (mutual recep
tion =iki planetin kar l kl birbirlerinin burlarnda
bulunmalar) konumda iseler veya birbirlerine yakla
yorlarsa, (rnein: Aslan'n 1 6. derecesinde geri giden
Jpiter Boa'nn 7. derecesinde ileri giden Merkr'e
kare a yapyorsa) bu aralklar bi raz daha geniletilebi
lir.

4. Glden zayfa doru alar yle sralayn: Kavuum,


kart, kare, gen, altmlk, yzellilik ve yarm-kare.

5 . Ykselen'e ve Gkyznn Orta Noktas 'na (Midhe


aven: M.C.) a sz konusu olduunda, orb'u kavuum
iin 6 derece, dier alar iinse 4 derece kabul edin.

6. Elementleri ve nitelikleri hesaplamak iin 14 puan ze


rinden hesaplanan bir lek kullann (Bak, blm A 1 18

4). Urans'n, Neptn'n, Pluro'nun ve MC'nin yarm


puan deerinde olduu 1 2 puanl bir lek de kabul
edilebilir bir alternatiftir.

7 . Satrn' Olak burcunun, Pluto'yu Akrep'in, Mars'


Ko'un ve Jpiter'i Yay ' n ynetici gezegeni olarak de
erlendirin.

8. Alar, planederi renkli izgilerle birletirerek belirtin.


Bu izgiler doum haritanzda faal olan yaplar algla
manz kolaylat racaktr. rnein, kavuumlar mor
bir daire iine alabilir, altmlk a iin yeil, gen
iin mavi , kare iin krmz ve kart a iinse siyah
renk kullanabilirsiniz.

9. Doum haritalarnz kapal bir daireyle kuatlan bir


ark yerine, ak ulu bir ark eklinde izebilirsiniz
(altrma blmndeki hari talara bakn). Bu, doum
hari tas nn insan ruhunun kapal bir emas olmad
n, aksine transitlerin, progresyonlarn, hayatnzdaki
nemli kiilerin planetlerinin ve sizin kendi hr irade
nizin etkilerine ak olduunu hatrlamanza yardmc
olur.

19

BLM BR
DOGUM HARTASINDA
SENTEZ VE YORUM TEKNKLER

SENTEZ ALIMA KAGIDI


1 979, 198 5 Tracy Marks

A. B R BTN OLARAK DOGUM HARTASI (s.29)


1 . EN GL ELEMENT (s.29)
Ka tane? 1 4'te 5 'i geiyorsa daire iine aln.
2. EN ZAY IF ELEMENT (s.33)
Ka tane? O veya 1 / 1 4 ise daire iine aln.
3 . EN GL NTELK (s.37)
Ka tane ? 6/ 14'ten fazlaysa daire iine aln.
4 . EN ZAY IF NTELK (s.39)
Ka tane? O, 1 1 1 4 veya 2/14 ise daire iine aln.
5. PLANETSEL MODEL (s.4 1 )
Model belirginse daire iine aln .
6 . AI OLUUMLARI (s.47)
Cevab daire iine aln.
7. GNE/ AY BURLARI & LKLER (s.60)
Aralarndaki ay ya da hangi evrede olduklarn not
edin. Bir temel ayla birbirlerine bal iseler daire
iine aln .

23

8. Y KSELEN / M.C. (s.68)


Ykselen'i daire iine aln.
9. GER GDEN PLANETLERN SAYISI (s.69)
O veya 3 'ten fazlaysa daire iine aln.
B . PLANETSEL GCN BELRLENMES (s. 7 5 )
1 . GNE BURCU & E V (s. 7 5 )
Cevab daire iine aln.
2 . AY BURCU & EV (s.76)
Cevab daire iine aln.
3 . GNE'N YNETCS: BURCU & EV (s.77)
4 . YKSELEN'N Y NETCS: BURCU & EV
(s.78)
5. KEND BURCU NDAK PLANET (s.78)
Cevab daire iine aln.
6. KEND EVNDEK PLANET (s.79)
Cevab daire iine aln.
7. Y KSELEN PLANET (s. 79)
Ykselen'in 2 dereceden az bir mesafeyle stnde ya
da 6 dereceden az bir mesafeyle altnda ise daire
iine aln.

24

8. M.C.'DEK PLANET (s.80)


M.C. 'nin 2 dereceden az bir mesafeyle sanda ya da
6 dereceden az bir mesafeyle solunda yer alyorsa
dai re iine aln.
9 . NADR'DEK PLANET (s.8 1)
Naclir'in nnde 1 dereceden daha yaknda veya
Nadir'den sonra 2 dereceden daha yaknda
bulunuyorsa daire iine aln.
1 O. ALALAN PLANET (s.82)
Alalan'dan nce 1 dereceden daha yaknsa veya
Alalan'dan sonra 2 dereceden daha yaknsa daire
iine aln.
1 1 . DU RAGAN PLANET (s 82)
Cevab daire iine aln.
.

1 2. TEK DZENLEYC (s.83)


1 3. EN OK AI YAPAN PLANET (s.85)
Ka a yapyor?
14. H AI YAPMAYAN PLANETLER (s.85)
Cevab daire iine aln.
1 5 . DGER FOKAL (ODAK NOKTASINDAK)
PLANETLER (s. 86)
(Blm A' daki a oluumlarnda veya planetse!
modellerde iaretlenmi olsa bile cevab daire iine
25

aln.)
C. AILAR & DGER HARTA DEGKENLER
1 . EN EGEMEN AI TR (s.89)
Ka tane?
2 . BR AI TRNN EKSKLG (s. 9 1)
3 . 3 DERECE NDEK KAVU UMLAR (s.93)
Orb'u belirtin. 1 , 5 dereceden az ise daire iine
aln.
4. 1 , 5 DERECE NDEK DGER TEMEL
AILAR (s.93)
Orb'u belirtin. 1 dereceden az ise daire iine al n.
5. NEML TAL AILAR (s.95)
Tam alar not edin.
6. AILARI GLENDREN PARALELLER (s.97)
7 . KARILIKLI AGIRLAMA ( ki Gezegenin
Karlkl Olarak Birbirlerinin Burcunda
Bulunmas) (s.98)
Cevab daire iine aln.
8. AY DGMLER (s.99)
Hangi bur ve evde bulunduklarn belirtin. Cevab
daire iine aln. 2 derece orb iindeki temel alar
26

not edin.

D. N SENTEZ (s. 103)


1 . EN GL PLANETLER (s. 103)
Puan ne? 4 ' ten fazlaysa daire iine aln.

2 . EN GL BURLAR (s. 1 04)


Puan ne? 4 'ten fazlaysa dai re iine al n.

3 . EN GL EV (s. 1 04)
Puan ne? 4 ' ten fazlaysa daire iine al n.

4. EN GL AI (s. 104)
30 dakikadan yaknsa daire iine aln.
E. LAVE DEGERLENDRMELER (s. 107)

F. BU DOGUM HARTASININ BALICA

ZELLKLER
1.
2.
3.
4.
27

5.
6.
7.
8.

Not : Okuyucunun bu alma kadn fotokopi ektirmek


iin bo b rakmas tavsiye ed ilir. alma kad kiisel kul
lanm amacyla oalt labilir; ancak yaynevinin izni olma
dan sat amacyla oaltlamaz.

28

1.

B R BTN OLARAK DOGUM HARTASI


Bir doum haritasn yorumlarken yaplmas gereken ilk i, ha
ritann bir btn olarak ele al nmas ve balca ascrolojik dei
kenler aras nda yer alan denge ya da dengesizliklerin yansra,
hari cann genel dokusunun deerlendirilmesidir.

Al. EN GL ELEMENT
(Ka tane? 1 4'te 5'i geiyorsa daire iine aln.)
Ko, Aslan ve Yay ate grubu; Boa, Baak ve Olak toprak
g rubu; kizler, Terazi ve Kova hava grubu; Yenge, Akrep ve
Balk su grubu burlardr.
B ir doum haritasndaki egemen elementi tesbit etmek
iin, planetlerin yer aldklar ate, toprak, hava ve su burlar
nn ve Ykselen ve M . C.'nin bulunduklar burlarn saylarn
29

coplayn. Kullanacanz 1 4 puanl lekte, Gne'in ve Ay'n


bulunduu burlara 2, dier planetlerin bulunduklar burlara

1 ve Ykselen' in ve M.C.'nin burlarna da l'er puan verin. Bir


planet herhangi bir burcun 29. derecesiyle sonraki burcun O
derecesi arasnda ise, her ikisinin de etkisi altndadr ve puan
sz konusu iki bur arasnda paylalr.
Aadaki planet ve ke noktalar konumlarna sahip bir
doum haritasndaki elementlerin puan dalmn inceleyin.
ATE

2
29
Ay
Merkr
24
9
Vens
16
Mars
Jupicer
29
23
Satrn
29
Urans
Neptn
10
Pluto
9
Ykselen 1 3
19
M . C.
Gne

TOPRAK

HAVA

Akrep 20
Boa

SU

53

Terazi 24
Terazi 47

1
1

Akrep 38
Olak 05
Olak 54
Aslan 47

lf

1
lf

Akrep 44
Baak 3 1

1
1

kizler 3 1
Kova

27

1
I /

5 lf

Tam dengeli bir doum haritasnda her bir element 3-4 pu


an coplar. Bu saynn bee kmas , sz konusu element zeri
ne vurguya, alc ve stne kmas ise o elementin varln ok
gl bir ekilde hissettirdiine iaret eder. Burada verilen r
nekte, egemen element olan hava az da olsa gldr.
Aadaki anahtar kelimeler bir haritadaki egemen ele30

mentleri yorumlamanza yardm edecektir. Herhangi bir ele


ment 5 puan topladnda anahtar kelimelerin nne "ok", 6
ya da daha fazla puana ulatnda ise "ar" sfatlarn yerle
tirin.

Ate
hevesli
enerjik
drtsel
spontan
cokun

yam
uyarc
ilhan veren
ya ratc
kendin i harekete geiren

kendine gven li
bamsz
idea list
ymser
znel

Doum haritalarnda ate elementinin puan 6 veya zerin


de olan kiiler ayn zamanda hkmedici, dncesini hzla ey
leme geiren ve yapt ie kendini tamamen vermeye eilimli
bir kiilik yapsna sahip olabili rler. Dier insanlar, kendileri
ne zg geerli ihtiya ve arzulara sahip, ayr bireyler olarak al
glamakta glk ekebilirler.

Toprak
uygula mac
maddi
ayakla r yere basan
gvenliini djnen
ge reki

retken
metodik
dayankl
mkemmeliyeti
dzen li-tertipli

sabrl
ayak direyen
titiz, mjkiilpesent
gvenilir
tutarl

Doum haritalarndaki toprak elementinin puan 6 ya da


zerinde olan kiiler somut ayrntlarla ve maddi sonularla il
gilenirler. Alglar daha ok yakn evrelerinde olup bitene, fi
ziksel bedenlerine, tensel zevke ve rahatla duyarl olduun
dan ounlukla duyular dnyasnda yaarlar.
31

Hava
entelektiiel
sort soran
kavramlaprc
senteze 11 la1an

gzlemci
n esnel
m esafeli
gereki olmayan

kararsz
konqkan
fikir a l1veri1in i seven
ijbirliine eilimli

Haritalarnda hava elementinin puan 6 ya da zerinde olan


kiiler genellikle akllarnn iinde yaarlar. Dur durak bilme
den bilgi peinden koar ve dncelerini bakalaryla paylar
lar. Kiisel duygularla i lgilenmeyen bu kiiler i letiim ve sos
yal i liki kurmaya heveslidirler.

Su
mh ha li sk dei1en
duya rl
kolay incinen
duygusal
empatik

tepki veren
baml
kol-kanat geren
komyum
gizemli

kijisel
uyumlu, siiriiklenen
sezgisel
zengin hayal giicii
edilgen, pasif

Haritalarnda su elementinin puan 6 ya da zerinde olan


kiiler genellikle kendi lerini ya kendi duygular ya da dier i n
sanlarn duygular iinde kaybederler. Ayr bir birey olarak var
lklarn korumakta glk ekerler. Ar duyarl tabiatlar on
lar kabuklarna ekilmeye i ter. Genellikle gl psiik yete
neklerle donatlm bu kiiler dier insanlarn ihtiyalarna ef
katle cevap verirler.

32

A2. EN ZAYIF ELEMENT


(Ka tane? O veya 1 / 1 4 ise daire iine aln)
Bir doum haritasnda herhangi bir elementi n hi puan yoksa
ya da sadece bir puan varsa, veya element puannn tamamn
dsal gezegenlerden almsa, o elementin nitelikleri sz konu
su kiide bariz biimde eksik demektir. Bir elementin sadece 2
puan varsa, nemsiz bir eksiklikten bahsed ilebilinir. Bazen,
hari tadaki dier deikenler, en azndan ksmen, bu eksi klii
giderebi lirler.
O ya da l puana sahip elementlerin eksikliinin giderilme
koullar:

Ate elementi iin:


Mars'n are grubu bir burta (zellikle Ko'ca) bulunmas;
Mars'n gl bir konumda bulunmas (haritann bir ke nok
tasyla kavuum yapmas , T-kare'nin ucunda ya da bir kova
modelinin sapnda yer almas); Mars'n ate grubu bir evde ko
numlanmas ya da, telafi etkisi snrl olsa da, bir ate evinin
ynetici gezegeni olmas (zellikle de birinci evin); Mars'n
Gne ' le, J pi ter'le ya da Ay'la kavuum yapmas; Jpiter'in
Yay burcunda olmas; ya da nc burlarn haritada vurgulan
mas.

Toprak elementi iin:


Satrn'n bir toprak burcunda (zellikle Olak'ta) bulunmas;
Satrn'n gl olmas (haritann bir ke noktasyla kavuum
yapmas , T-kare'nin ucunda ya da bir kova modelinin sapnda
yer almas); Satrn'n bir toprak evinde bulunmas ya da, ks
men de olsa, bir toprak evi nin (zellikle 10.evin) yneticisi ol
mas; Satrn'n Gne, Merkr ya da Mars' la kavuum yapma
s; Merkr'n Baak burcunda, Vens'n Boa' da olmas; ya da
33

sabit burlarn haritada vurgulanmas .


Hava elementi iin:
Merkr'n bir hava burcunda (zellikle kizler'de) bulunmas;
Merkr'n gl bir konumda bulunmas (haritann ke nok
talarndan biriyle kavuum yapmas , T-kare'nin ucunda ya da
bir kova modelinin sapnda yer almas); Merkr'n bir hava
evinde yer almas ya da, ksmen de olsa, bir hava evi nin (zel
likle 3.evin) yneticisi olmas; Merkr'n Baak'ta, Vens'n
Terazi'de olmas ; Merkr'n Gne, Urans ya da Ven s'le ka
vuum yapmas; ya da deiken burlarn hari tada vurgulanma
s .

Su elementi iin:
Ay'n bir su evinde bulunmas , ya da ksmen de olsa, bir su evi
nin yneticisi olmas ; Ay'n gl konumda bulunmas (harita
nn ke noktalarndan bi riyle kavuum yapmas , T-kare'nin
ucunda ya da bir kova modelinin sapnda yer almas); Ay'n
Gne, Neptn veya Pluro'yla kavuum yapmas; ya da dei
ken burlarn haritada vurgulanmas .
Bir doum haritasndaki belli bir eksi kliin boyutlar he
saplanrken, bu eksiklii giderici unsurlar dikkate alnmaldr.
Bu unsurlar bir elementin eksikliini tam olarak telafi edeme
yebi li rler. Uygun davranmak iin gereken doal yetenei sa
lamakszn, sadece o elementi ifade etme arzusunu iddetlendi
rebilirler. Yi ne de, herhangi bir element ynnden zayf olan
i nsanlar o elementin zelliklerinin ounu gelitirmedikleri
iin, genellikle bu eksikliklerinin farkndadrlar ve onun ste
sinden gelmeye abalarlar. Balangta, doutan gelen bu ek
siklii telafi abalar dolaysyla, sanki bu element haritalarn
da glym gibi bir izlenim yaratrlar. Ancak genellikle, bu
enerji dzleminde hayat yaamak iin duyduklar derin alk
34

dolaysyla, kendilerini fazla zorlayabilir ve kendileri n so


runlar yaratabilirler.

Ate Elementi Eksiklii :


kiitiimser
ilikilerinde mesafeli
kederli
hissiz.. kaytsz

motivaJyont zayf
heyecans z

Bu ki iler kend ilerini iyi ve gi.ili.i bir ekilde ifade etmeye


abalasalar da, kendi lerini tutmakla (kendi ifadelerine ket vur
makla), kendilerini ar gsterili bir tarzda ifade etmek ara
snda gidip geli rler. Kiisel duygular yanstmayan aktiviteler
younluuna saplanp kalabild ikleri gibi , tam tersine kiisel
hayatlarna ar a rlk da verebilirler. Genellikle yeni olanak
larn farkna varmad klar ndan, ya da bu olanaklar onlar heye
canlandrmadndan, ilham ve motivasyon kayna olarak ba
kalarndan medet umabilirler. Sk sk kend ilerini edilgen ve
duygusal lktan uzak hissedebilir, ya da bir kiiye veya bir eyle
me balanmaktan kand klar nn farkna varabili rler.

Toprak Elementi Eksiklii:


vermsz
uygulamadan yoksun
tutarsz
diizensiz
git[lii diirtiilerle hareket

giivence istei
ayaklar yere basmaz

Bu insanlar genellikle pratik uygulamadan yoksun yetenek


ler gelitirirler, srekli i deiti rirler, ya da ekleri geri dner
ve kolay borlanrlar. Veya ram aksine, sekreter ya da muhasebe
ci olarak, ya da ev btesi, gnlk ayrntlar ve dzen konusun
da ar hassasiyet gstererek, hayatlarnda sadece somut ve uy
gulanabilir olana yer verirler. Ayaklarnn salam bir zemne
35

bastn hissetmediklerinden, genellikle kalplam bir dn


ce sistemine balanarak ya da dzenli ve sk bir rutini takip
ederek gvenlik arayna girerler. Sunduu istikrar ve gvenlik
sebebiyle bir ie ya da ilikiye ok uzun sre sarlabilirler.
Hava Elementi Eksiklii:

"znel
a raprct

balan tsz
soy11t!a mm1

sade

Bu insanlar genellikle sosyal ilikiler kurabilmek iin yanar


tutuurlar. letiim kurmaya youn ilgi duysalar da, iliki kur
ma becerisine sahip olmadklar ya da yanl anlaldklar his
sine kapl rlar. Kend ilerini szl olarak ifade etmek yerine sze
dayal olmayan veya yazl kanallar kullanmay tercih edebilir
ler. nsan aklna f azla g venmediklerinden esas itibariyle bilgi
lerinin kayna n deneyimleri oluturur. Bununla birlikte, s
rekli olarak fikirlerini kavramlarla ifade etmek ve kolay anla
lr hale getirmek abasndadrlar. Nesnellikten uzak olduklar
iin, kendilerini daha iyi tanyabilmeleri ancak dier insanlar
dan alacaklar geri beslemeyle mmkn olabilir.
Su Elementi Eksiklii:

kontro! lii
kapal

tepkisiz, duyarsz
kijisel duygulardan a rnmt}

endi1eli, giivensiz
ileti1imsiz, temassz
zorlanan

Bu insanlar genellikle kiisel ilikilerinin doldurmakta ye


tersiz kald duygusal boluu doldurmak ya da hayatlarna
anlam katmak abas iinde manevi dnyaya veya evrensel ger
eklere ynelebilirler. Duygularn ifade etmek veya duygula36

ryla temas iinde olmak konusunda yapdklar sknt, onlar


ar duygusal kiilerle iliki kurmaya ya da heyecan verici ve
youn yaanan eylere bamllk gelitirmeye yneltebilir. Di
er insanlarn neler hissettiklerinin farknda olmadklarndan
ya da verdikleri tepkilerde onlarn duygularn da hesaba kat
ma becerisini gsteremediklerinden, kol kanat gerici bir tavr
(yemek hazrlamak g ibi) sergileyerek veya ar ilgili ya da en
dieli grnerek duyarl olduklarn ispatlamaya alabilirler.

A3. EN G L N TEL K
(Ka tane? 6/ 14'ten fazlaysa daire iine aln)
nc , sabit ve deiken burlardan oluan ni telikler element
ler kadar nemli olmamakla birlikte, nemli ki ilik zellikleri
nin gstergesidirler. nc Burlar: Ko, Yenge, Terazi ve O
lak; Sabit Burlar: Boa, Aslan, Akrep ve Kova; ve Deiken
Burlar ise kizler, Baak, Yay ve Balk'tr.

14 puanl lei kullanarak doum haritasndaki element


lerin puann hesapladnz gibi, ni teliklerin puann da he
saplayn. Bu sisteme gre, A l 'deki rnekten u sonu kyor:
3 f2 nc, 7 sabit ve 3 1/ deiken. Her bir nitelik ortalama
olarak 4- 5 puan alabileceine, 6 puan gl, 7 ve daha yksek
puan ise ok gl bir younlua iaret ettiine gre, bu hari
tada sabit burlarn ok gl olduu grlyor.
Aadaki kelimeler haritada az ya da ok gl konumda
bulunan nitelikleri yorumlamada size yardmc olacaktr. Belli
bir niteliin puan 6'ya ulamsa kelimelerin nne "ok" ifa
desin i , 7 'ye ya da daha yksek bir puana ulamsa "a r" ifa
desini yerletirin. Farkedeceiniz gibi, nc burlar ki mi yn37

!erden ate burlaryla benzerlik gsterirken, sabit burlar top


rak, deikenler ise hem hava hem de su burlarna benzemek
tedirler.

nc
aktif
insan ilijkileri git'lii
bir an yerinde duramayan

enerjik
h rsl
mefg1tl
frsatf!
etkileyici (hareket ettiren)

nc burlarnn puan 7 ya da zerinde olanlar, canlar nn


sklmas ndansa ar faa l olmay tercih ederler. Faaliyetleriyle
ve projeleriyle yakndan ilgili olmakla birlikte, hayatn vazge
ilmez alanlarna da -ev ve aile, ak ve i- dikkatlerini yneltir
ler. Ayrca kend ilerine meydan okunmas karsnda kesi nlikle
geri ad m atmazlar ve bunal mlarn a lmasnda aktif rol alr
lar. Tavrlarnn tam olarak nasl ekillenecei baskn burcun Ko, Yenge, Terazi , Olak- hangisi olduuna baldr.

Sabit
azimli
bir amaca y"nelik
sebatkar

inatfi
kat
giilii

giilii iradeye sahip


yavaf, telapz

Sabit burlar nn puan 7 ya da zerinde olanlar dikkatleri


ni deer verdikleri eylere, hedeflerine ve arzularnn tatmini
ne odaklarlar. Harekete gemekte ar kalsalar da, bir kez ey
lem planlarn netletirdiler mi, mthi bir enerj iyle harekete
geerler. Kolay kolay hedeflerinden sapmazlar ve ynlendiril
meyi, belli bir ie zorlanmay, kendilerine bask yaplmasn
reddederler.
38

Deiken
ttyum salayabilen
ok ynlii
dei1ken
sebatsz

olaylara duygusal yakla1an


cana yakn
maymun. ipahl
huzursuz-yerinde duramayan

zayf iradeli
kararsz
kolay etkilenen
hizmetkar

Deiken burlarnn puan 7 ya da zerinde olanlar dikkat


lerini kiisel i likileri zerine younlatr rlar, ve deiiklik ve
eitlili kle gelii rler. Akntya kar krek ekmektense onunla
birlikte hareket etmeye eilimli bu insanlar hayatlarna giren
insanlara ve artlara kolayca uyum salarlar. Bununla birlikte,
sklkla da ne istediklerini ya da hedefleri nin ne olduunu bil
mezler.

A4. EN ZAYIF N TEL K


(Ka tane? O, 1 1 1 4 veya 2/ 1 4 ise daire iine aln)
14 puanl lekte her nitelie den ortalama puan 4213 oldu
undan, herhangi bir niteliin (nc, sabit, deiken) toplam
puan nadiren O veya 1 olur. Dolaysyla biz de O, 1 veya 2 pu
an belirgin bir eksiklik olarak deerlendirece iz. Elementler
de olduu gibi, belli bir nitelikte ok zayf olan insanlar oun
lukla eksikliklerinin farkndad rlar ve bunun aresini bulmann
yollarn ararlar. Genellikle de bu eksiklii telafi edici unsurlar
haritalarnda mevcuttur. Ancak bu unsurlarn ar eksikliin
yokluunu hissettirmeyecek lde gl ya da fazla sayda ol
malar gerekir.

O, 1 ya da 2 puana sahip nitelik eksikliinin telafi koullar:


39

nc Burlar in:
Mars nc bir burta (zellikle Ko'ta); fokal bir Mars (bir k
e noktasyla kavuumda vb.); Mars nc (kesel) bir evde ve
ya o evin ynetici gezegeni; Mars Gne, Ay ya da Satrn ile
kavuum halinde; Gne ya da Ay Ko'ta; Satrn Olak'da;
ate burlar baskn ise; ya da gezegenlerin dizilimi kova mode
li eklindeyse.

Sabit Burlar in:


Gne sabit bir burta; Gne Pluto, Satrn, Ucani.is, Ykselen
veya Gkyznn orta noktas (MC) i le kavuum halinde; G
ne sabit (halef) bir evde veya, ksmen, byle bir evin ynetici
gezegeni; roprak burlar baskn; ya da lokomotif modeli.

Deiken Burlar in:


Merkr deiken bir burta (zellikle kizler veya Baak'ta); fo
ka! bi r Merkr (bir ke noktasyla kavuumda vb.); Merkr de
iken (son) bir evde ya da, ksmen, byle bir evin ynetici ge
zegeni; Merkr Gne, Ay, Jupiter ya da Neptn ile kavuum
halinde; hava ya da su burlar baskn; ya da dank model.
Aadaki anahtar kelimeler doum hari tasndaki bir ni te
liin eksikliini yorumlamada rehberlik edebilirler:

nc Eksiklii:
Bu kiiler kendilerini "yapmak" zorunda hissetmezler. Sadece
"olmak" ve gzlemlemekten zevk alrlar. Ama eer nc bur
larda hi gezegenleri yoksa, veya sadece 1 tane varsa, kendile
rini yaptklar iler yoluyla ispatlamak hrsna kaplabilir veya
d d nyadaki metdan okumalarla uramak yerine duygusal
adan youn bir isel hayata ynelebilirler.
40

Sabit Eksiklii:
Bu kiiler baladklar ii birirmekre ve hayadarna eki dzen
verip isrikrarl bir hayar srdrmekre zorlanrlar. Bunun sonu
cunda, ilerin muhakkak bir dzen iinde yrri.ilmesi ya da
balanlan bir iin mudaka biririlmesi onlar iin bir saplanr
hal i ni alabilir. Kendilerini ar yprarc ve zorlu projelere ya
da hedeflere adayarak i rade glerini snayabili rler.

Deiken Eksiklii:
Bu insanlar genellikle ne istediklerini bi lirler. Uzla maya pek
de gnll olmayan bu kiiler dierlerinin kendilerine uyma
larnda ve onlarn kou llarn kabul etmelerinde srar edebilir
ler. artlara uyum salamakta ve kend ileri ni deiti rmekte zor
landklar iin d koullar deitirmeye kalkrlar ve bunu
bazen de olduka dramatik bir tarzda yaparlar.

AS. PLANETSEL MODEL


(Model belirginse daire iine aln)
Her doum haritasnda planetse! model bulunmaz ve byle bir
model bulunanlarn ok aznda belirgin bir model grlebilir.
Eer model belirgin deilse, bunun, haritann yorumunda, ha
ritann dier baskn zellikleri kadar nem tamas pek olas
deildir.
Aadaki tanm ve yorumlar sadece fikir vermek amacyla
yazlan kabataslak bir derlemedir. Daha fazla bilgi iin Marc
Edmund Jones'un "Guide ro Horoscope lnterpretation" ve Da
ne Rudhyar' n "First Steps in the Study of a Birthchart" (kk
41

bir kitapk olarak baslmtr, ayrca yazarn "Person Centered


Astrology" kitabnda da ayn konu yer almaktadr) adl eserle
rine bavurulabilir. Ayrca Robert Jansky'nin nceki iki kitap
ta yer alan konularn nemli bir ksmn iermesi yannda, bu
alandaki yeni keiflerini de kapsayan "Planetary Patterns" isim
li kitab da son derece faydal olacaktr.

DAG INIK MODEL


Tanm: Planetler doum haritasnn drt bir yanna da lm
tr. Genellikle bir evde en fazla iki planet bulunur; en fazla
bo ev vardr; ve iki evden ya da 60 dereceden daha geni bo
alan bulunmaz.

Yorum: Dank modelin damgasn tayan kiiler tpk kiz


ler burcu insan gibi ok sayda i lgi alan ve yetenei ve enerj i
sini hayatn belli bir ya da iki alanna odaklamak yerine onu da
nk olarak kullanmasyla dikkat eker.

KASE veya YARIMK RE MODEL


Tanm: Btn planetler 180 (veya maksimum 1 90) derecenin
iinde ve bir kart a nn bir tarafnda yer al rlar. Doum ha
ritasnda planetlerin bulunduu ks mda 60 dereceyi ya da iki
ev geniliini aan bir boluk yoktur.

Yorum: Kase model inin damgasn tayan kii planetlerin bu


lunduu evlerin hayat alanlarnda kendine yeten bir ekilde fa
aliyet gsterebilir; ama genellikle dikkatini hari tada planetle
rin bulunmad alanda (bilhassa kase modelinin orta noktas
nn tam karsna gelen bur ve evde) baar elde etmeye odak
lar. Kase'nin ilk planeti (saat ynnde Ykselen'i ilk geen pla
net) kiinin ihtiyalarn gidermek iin en sk kulland ener
j ileri ifade eder.
42

KOVA veya HUN MODEL


Tanm: Kova, sap olan bir kase desenidir. Bu sapta yer alan
planetlerden en az 30 derece mesafede, (ama tercihan onlardan
90 derece uzakta bulunan ve kase'nin merkezine yakn bir pla
nete kart a yapan) bir adet (veya kavuum halinde 2 adet
planet) bulunur.

Yorum: Kova modelinin damgasn rayan kii enerjisini ko


vann sap arac l ile da vurur. Enerj inin odakland sing
leton (tek planet) veya fokal planetin bur ve ev konumu, kii
nin en sk ifade ettii enerj i trn ve doyum arad hayat ala
nn ifade eder.

LOKOMOT F MODEL
Tanm: Btn planetler 240 derecelik (ya da maksimum 2 5 0
derecelik) bir yayn iindedir. Planetlerin bulunduu alanda iki
ev geniliini ya da 60 dereceyi aan bo alan bulunmaz ve bir
gen a bo kalan alannn iki ucunu birbirine balar.

Yorum: Lokomotif modelin damgasn tayan kii, genellikle


bo gen ann orra noktasnca temsil edilen

amacna

tm

dikkatini verebilen enerjik, kendiliinden harekete geen,


azimli bir insandr. lk planet (saat ynnde Ykselen'i ilk ge
en planet) bu modelin motorunu tekil eder, ve onun bur ve
ev konumu, gen ann orta noktasn hayatna dahil etmek
drtsn ateleyen enerjiyi ifade eder.

TAHTERAVALL veya KUM SAAT MODEL


Tanm: Planetler iki g ruba ayr lmtr. Aralarnda en az 60 de
recelik veya iki evlik bir boluk vardr. Her grupta en fazla bir
ev botur ve en az bir kart a bulunur.

Yorum: Tahreravalli modelinin damgasn tayan kii pek ok


43

ynden Terazi burcu insanna benzer: kili il ikiler, hayatnda


nemli bir yere sahiptir, seeneklerin farkndadr, iindeki fark
l ynler arasnda gider gelir, ve sentez ve uzlatrma yetenei
sayesinde dengeyi korumaya gayret eder.

DEMET veya K ME MODEL


Tanm: Btn planetler bir gen ann

1 2 0 derece ya da

tam adan sapma pay ile birlikte maksi mum 1 3 0 derece iinde bulunur.

Yorum: Kme modelinin damgasn tayan kii planetlerin


bulunduu blgedeki bur ve evlerin hayat alanlarnda enerj i
sini ustalkla younlatran, kend ine yeterli, belli bir hedefi
olan bir insandr. Bu kii nin bak as dardr, ancak becerile
rini en ileri noktalara kadar gelitirmek kapasitesine sahiptir.
lk planet genellikle kmenin uzaktaki orta noktas nca ifade
edilen hayat alannda baar kazanmak iin kullanlabi lecek
eneqy gsterir.

YELPAZE MODEL
Tanm: Bir (ya da yakn kavuumdaki iki) planet hari btn
planetler kme modelinindeki gen a nn s n rlar iine top
lanmtr. Planetse! modelin sap olarak tabir edilen bu tek pla
net kmelenmi bulunan planetlerden en az 60 derece mesafe
dedir ve grup iindeki planetlerin en az biriyle kart a yapar.

Yorum: Yelpaze modelinin damgasn tayan ki i , sap kova


modelinde olduu gibi enerjiyi da yneltme kanal olarak
kullanmak yerine, bir destek veya beslenme kayna olarak
kullanr. Kendi ihtiyalarn bu sap kanalyla ieri alr.

44

PLANETSEL MODELLER

Eleanor Roosevelc

Rchard Nixon

Kase Mo<leli

Tahceravalli Modeli

John Kennedy

J immy Carcer

Yelpaze Modeli

Lokomotif Modeli

45

46

Pertr Sdkrs

Paul Mc Crrney

Dank Model

Kme Modeli

Marilyn Monroe

John Lennon

Kova Modeli

Sacayak Modeli

SACAYAK veya AYAK MODEL


Tanm: Planerler gruba ayr lmtr. Her g rup dierinden en
az 60 derece ya da i ki ev mesafesi uzaktadr. deal olarak, bu
gruplar 60 dereceden daha geni bir alana yaylmazlar ve bir
byk gen a oluumuyla birbirlerine balanrlar.

Yorum: Sacayak modelinin damgasn tayan kii genellikle


kendinden emin bir ekilde (kendi) yolunu izleyen zgi.in bir
ahsiyettir. B yk gen a sayesinde ate, toprak, hava veya
su elementinin ni celikleri ne kar ve kii bu elementin ifade
ettii alanda kendine yeterli hale gelir.

A6. AI OLUUMLARI
(Cevab daire iine aln.)
A oluumlar planecsel modellerden daha nemlidir ve bal
bana bir kitapta ele alnp incelenmeyi hak eder. Bil Tier
ney'nin "Dynamics of Aspec c Analysis: New Perceptions in
Ascrology" isimli kitab konuyu yeterli derinlikte incelemekte
ve bunlardan byme ve kiisel dnm iin yararlanma po
tansiyellerini aratrmaktadr. Roberc Jansky'nin "I nterprecing
ehe Aspeccs" isimli eseri yine alar zerine yazlm ok deer
li bir kaynaktr. Balca a oluumlar unlard r: Ylm, b
yk gen, T-kare, byk kare ve yod veya dier adyla "Tan
r 'nn parma"

YI GI LI M
Tanm: Geleneksel olarak, b i r ylmdan bahsedebilmek iin
en az drt (Gne, Merkr ve Vens bu ylmn iindeyse en
47

az be) planetin aralarnda en fazla 8 derece mesafe bulunacak


ekilde ayn burta bulunmas gerekir. Bununla birlikte yan ya
na duran herhangi drt planet -bunlarn isel planetler ol
sa, veya planetlerin tamam ayn burta deil de ayn evde bu
lunsalar dahi- ylm zelliklerini tar. Etkilerini o kadar yo
un ve g l bir ekilde hissettirmeseler bile aada sralanan
oluumlar da bir ylm gibi ilev grrler: planet yakn bir
kavuum halinde; drt planet kavuumda, ama ayn ev veya
burta deiller; planetlerden ikisi nin arasndaki orb 8 derece
den biraz daha geni; veya planet bir ay dmyle veya bir
ke noktasyla kavuumda. Eer drtten fazla planet bir araya
gelmise , bunlardan birisi Ay veya Gne'se, ya da bir planet
kendi burcunda veya evinde bulunuyorsa ylm ok gl de
mektir.

Yorum: Ylmn olumlu nitelikleri arasnda unlar saya


biliriz: Younlam enerj i, hedefe odaklanma, deha, kabiliyet,
kendi kendini tevik edebilme, ynlendirebilme, yn ve hedef
bi linci, d i kkati tek bir noktaya/amaca toplayabilme. Olumsuz
nitelikler ise: Dar bak as, saplant , bir eyi ar vurgulama,
dengesizlik, ben merkezcilik, uzlamada glk ve nesnellik
ten uzak olma. Ylm iindeki planetler normal olarak tek bir
btn halinde tepki verirler. Bylece bulunduklar burca ve(ya)
eve mthi vurgu yaparlar. Ylm iindeki kavuumlardan
nce bur/ev birleiminin anlam yorumlanmaldr.
Ylm yakn bir aile gibi dnn. Baba iini kaybeder
se, evdeki herkes etkilenir. Ailenin kz okulda bir dl alrsa
onun mutluluunu herkes paylar. Bir ylmda en yakn pla
netler birbirini en ok etkilerler, ama uzaktakiler dahi o etki
nin yansmalarn hissederler. Genellikle ortadaki planet ya da
ylmn orta noktasna en yakn planet dier planetlerin etki48

!erine en duyarl oland r.


Ylmn dier planetlere ya da doum haritasnn ke
noktalar na yapt alar onun hari tadaki dier enerjilerle ba
lantl olarak nasl tepki vereceini gsterirler. Transitler ve
progresyonlar yl m iindeki planetlerin tamamn harekete
geireceinden zincirleme bir tepki yarat rlar. Haritalarnda bu
tarz bir planet kmelemesi bulunan kiilerin hayadan sakin
dnemler ile youn karmaa ve deiim dnemleri arasnda gi
der gelir.
BYK GEN

Tanm: Byk gen birbirlerine gen ayla bal ve genel


likle ayn elementte bulunan planetten oluur. lk planet
ikinciye, ikinci ncye, nc ise birinciye gen ayla
baldr. Ayn elementteki ten fazla planetin meydana getir
dii byk gen gl, birden fazla elemente da lm pla
netlerin oluturduu byk gen ise zayf olarak deerlendi
ril ir.

Yorum: B yk genin olumlu ni telikleri unlardr: Rahat


enerj i ak , an, kendisine fayda ve f rsat yaratan durumlarla
kolay karlama, kendi kendini tevik edebilme, ynlendi re
bilme, kendine yetebilme ve kabi liyet. Btn bu nitelikler bel
li bir elementin zelliini gsterirler. Olumsuz nitelikler ise:
Tembellik, atalet, gereklerden ya da zorluklardan kama ei
limi, dngsel bir tarzda hareket etme (ksr dng), alkan
lklara veya gemiteki davran kalplarna balanp kalma,
d a kapal , mesafeli olma, "kendi d nyasnda" yaama.
Noel Tyl "kendine yeterliliin kapal devreleri" dedii b
yk gen ay ok iyi tanmlamaktadr. Haritalarnda byk
49

gen bulunanlar bu oluumun vurgu yapt element dze


yinde davran sergilerken motivasyonu yksek, bamsz ve
yetenekli kiilerdir. Ancak bir noktada "saplanp kalmaya", ya
da ilerinde elementin temsil ettii o tek paraya snmaya
eilimlidirler. Haritalarnda byk geni ate elementinde
olanlar bitmek bilmez bir enerjiye ve canlla sahiptirler, ama
yavalamak, kardaki kiinin bak asn anlamak ya da dier
kiinin ihtiyalar dorultusunda enerjiyi kanalize etmek ge
rektiinde zorlanrlar. Byk genleri hava elementinde olan
lar entelektel ve sosyal adan tek balar na bir dnya olabilir,
kendi kendilerine zihinsel uyar salayabilirler; ancak zihinle
rini kapatp duygusal ve gndelik sorunlarla dorudan ilgilen
meyi beceremezler. Byk genleri toprak elementinde olan
lar, bir ie kendilerini adarlar, baar l olurlar ve maddi kaynak
lar biraraya getirip onlar kolay idare ederler. Ancak hrslarna
veya dnyevi kayg lara kaplabilir ve hayata anlam veren d ier
kaynaklara kendilerini kapatabilirler. Su elementinde byk
geni olanlar aktif bir duygusal hayata ve yksek bir duyarl
la sahiptirler; ama duygularn dier insanlarla paylamay ya
da duygu dnyalarnn zerine kp kendilerini nesnel olarak
deerlendirmeyi beceremezler.
Byk geni yorumlarken sadece byk genin vurgula
d elementi deil, ayn zamanda planetlerin doasn ve olu
umda yer alan evleri de inceleyin. Byk gendeki bir planet
ayrca bu modeli bir baka a modeline balama ilevi stlen
mise, o planet her iki modelin yeteneklerinin etkili bir ekil
de ifade edilmesinde anahtar bir rol oynayacakt r. Byk ge
nin ald en yakn kare ya da kar t a, kiiyi motive eden k
vlcm ilevi grerek, onun ate, toprak, hava veya su yetenek
lerinden hayatn dier alanlarnda da faydalanmasna yardm
50

AI OLUUMLARI

Carlos Casraneda

Bobby

Fisher

Sabit Byk Kare

Ay'a T- kare

Byk Su geni

Byk Hava geni

Anira Bryanc

George Wallace

Pluco'ya T-kare

Aslan'da Ylm
Urans'e Yod

51

edecektir. Byk genin planeclerinden birine kart a ya


pan bir gezegen varsa buna tt11rtma ad verilir. Kart konum
daki planet farkndal arttrmasnn yan sra, byk gen
enerjilerinin da vurumu iin de gl bir kanal vazifesi grr.

YOD veya TANRI'NIN PARMA GI


Tanm: Yod her biri 1 5 0 derecelik bir ayla nc bir plane
te ba l olan, aralarnda altmlk a bulunan iki planetten
oluur. nc planet altmln uzak orta noktasnda yer alr.
A orb'lar be dereceyi gemez. 150 derecelik iki ay alan
planet enerjinin odakland fokal planet veya eylem planeti
adn tar.

Yorum: Yod duygusal veya zihinsel arenada yenilenmelerin


ve yeni dzenlemelerin gereine di kkat eker. Enerji nin odak
land foka! planet yenilenmesi gereken enerjilere iaret eder.
Bu planetin bulunduu bur enerjilerin nasl dzeltilmesi ya
da yeniden deneyimlen mesi gerektiini; planetin ev konumu
ise, bu dnmn hayatn hangi alannda olacan gsterir.
Fokal planet son derece hassas bir planettir, nk 1 5 0 derece
lik alar (6. ve 8. ev alar) fiziksel ya da ruhsal sorunlarla so
nulanabilen, sadece bilinaltyla alglanan bir gerilim yaratr.
Bu planetten hayattaki misyon, Tanr 'nn parma, kaderin
parma , nihai alnyazs ve ilahi iaret olarak bahsedilir. Kii
eytanlardan kurtulur gibi , bu planetin olumsuz davurumla
rndan kendini kurtarmal ve planetin temsil ettii ilkenin en
st ifadesini hayaca geirmelidir. Altmlk ann uzak orta
noktas olduu iin, bu ann sunduu dinamik yaratc ener
jiyi ve frsat yeni bir varolu biimine yneltmek zere kulla
nabilecek olan arac konumundadr. Bu planet, kiinin daha
52

yksek bir bilin dzeyine ulamas iin dnm yaamas


gereken noktada, yepyeni bir dn ve hissed i tarz yarata
bilen si myasal bir aratr.
Doum haritalarnda yod bulunan insanlar genellikle hayat
larnda bir krizle karlatklar dnm noktalar yaarlar. B u
deneyim srasnda bir krizle yzyze gelir ve onu bil inlerini
deitirerek zerler. Bu deiim genellikle kiinin hayat yolu
nu deitiren, sanki kaderinde yazl olan bir deiim eklinde
alglanr. Bu dnm en yksek dzeyde yaandnda, kii
artan bir tinsel, spiritel hassasiyete ve fark ndala kavuur.
Kendinde yeni enerj i lerin harekete getiini, iinde bir merke
zin olumaya baladn ve yaratcln ifade edebilecei so
mut bir arac kefettiini farkeder. Altmln yakn orta nok
tasnda (aralar nda altmlk a bulunan planetlerin her birin
den 30 derece mesafede) bir planetin bulunduu yod' lar drtl
yod 'lar olarak isimlendiri l i r v e somut eyleme v e yaratcln
gndelik hayatta ifade edilmesine ynelik bir dnm yaan
masn bilhassa gerekli k lar.

T-KARE
Tanm: T-karede veya daha fazla planet bulunur. B unlardan
en az ikisi kar t a konumundadr ve nc bir planete kare
a yaparlar. Her gezegen de genellikle ayn nitelikte -nc ,
53

sabit ya da deiken- yer alrlar ve orb'lar 1 0 dereceyi gemez.


T-kareyi oluturan planetlerin says geiyorsa, btn pla
netler arasndaki orb'lar dar (4 dereceden az) ise, kare alardan
biri tam aysa (orb'u 1 dereceden az), ya da fokal planet -her
iki kare ay alan planet- a yapan planetlerin orta nokrasn
da bulunuyorsa, olduka gl bir T-kare sz konusu demektir.
Planetler farkl niteliklere ait burlarda ise, btn a aralkla
r 6 derecenin zerindeyse, ya da fokal planetin bulunduu
burcun karsndaki burta bir planet var ise a oluumu (da
ha ziyade "byk kare" gibi iler) zayftr. Bir planet ay d
mlerine ya da doum haritasnn iki ke nokrasna kare a
yaparak T-kare oluuyorsa bunu zayf bir T-kare olarak yorum
lamak gerekir.
Yorum: T-kare yksek dzeyde motivasyon ve baarma ye
tenei verir; ama ayn zamanda enerj i nin boa harcanmasyla ya
da enerj inin uygun ol mayan bir ekilde davurum uyla da so
nulanabilir; nk T-kare insan dengede deildir. ( bacak
l bir masa gibi) bir yne ar eilmeye meyillidir. Foka! pla
nete, o planetin bulunduu burca ve eve ait nitelikleri ar ifa
de eder; sonra da aksi istikamete iyice yklenerek dengeyi sa
lamaya alr. Ancak, bir kart, iki kare adan olutuu iin
T-karenin dengeye olduu kadar harekete de ihtiyac vardr.
Baarl insanlarn doum haritalarnda en sk rastlanan olu
umdur. Bu oluumun fokal planeti kiideki yetenee veya ba
arya iaret ettii gibi, ortaya kabilecek hayal krklnn,
nevrozun ya da ters ynde arya kamann kaynana da iaret
edebilir.
T-karenin yorumlanmasnda aadaki hususlarn hepsi
nemlidir:
1 . Fokal planet, bu planetin bulunduu bur ve ev, yapt
54

alar, doum haritasnda yneticisi olduu ev ya da evler. (Bu


evler de T-kareden doan geril i mi ve motivasyonu hissederler.)
Fokal planetin haritadaki en gl planet ve kiinin enerjisini
salayan en byk kaynak olmas ihtimali yksektir. Bu planet
kullanl mal, ama bilgece kullanlmaldr. T-kareyi etkin bir
ekilde kullanmann srr , foka! planeti olumlu bir tarzda ifade
etmeyi renmektir. Kii, bu planetin gerilimiyle drtsel,
zorlayc eylemlere girmemeli ve arla kamamaldr.

2 . Planetler ve evler gznnde bulundurularak kare ve kar


t alarn doalar . Bu alardan en yakn olan elikinin ba
lca kaynana k tuttuu gibi , o elikinin zlmesinin ara
c konumundadr.

3 . Bo alan -foka! planetin karsndaki derece, bur ve ev.


Eer kavuum halinde 2 foka! planet varsa bo derece onlarn
uzak orta noktalardr. T-kareye sahip insann foka! planete ge
liigzel bir tarzda daha fazla enerj i ykleyerek, buradaki yeter
sizlii arlk yoluyla giderme ihti yac hissetmemesi iin, bo
alan olumlu bir zihi nsel tutumla bilinli olarak gelitirmesi
gerekir. Kii ayn zamanda foka! planetin geri li mlerinden ka
mann bir yolu olarak bo alann en olumsuz ifedelerine ynel
memeyi de renmelidir. Genellikle bo alann derecesinin Sa
bian sembol gelitirilmesi gereken nitelie k tutar. Bo ala
nn isabet ettii burcun ynetici gezegeninin doum haritasn
daki konumu, genellikle o niteliin en kolay nasl ifade edile
bileceinin anlalmasnda anahtar rol oynar.
T-kare nc, sabit ve deiken olmak zere trdr. n
c T-kareye sahip insanlar en hareketlileridir. Bu kiiler kiisel
faaliyetlerinde, ev ve aile hayatlarnda, ak ilikilerinde ve i
hayatnda bunalml dnemler yaamaya en eilimli olanlardr.
Ko benzeri zellikler tayan bu kiilerin (fokal noktada Tera-

55

zi bulunmadka) denge, lmllk, dier insanlarn farkndal


, geni bir bak as , deerlendirme ve uzlama yetenei gi
bi, Terazi burcunun olumlu zelliklerini gelitirmeyi renme
leri gerekir.
Sabit T-kareye sahip kii ler, bi lhassa kendi arzularnn tat
minine ynelik, olduka gli.i bir i rade, younlam g ve
azim sergilerler. Enerjiyi yava yava biriktirir, sonra da kuv
vetli bir ekilde serbest b rak rlar. Tpk dik bi r yamac trma
nan kamyonun tepeye ulatnda kend ini bayr aa salver
mesi gibi. Genellikle, youn enerjilerini yapc faaliyetlere ak
tarabilecekleri k noktalar kefetmeleri ve iinde dier in
sanlarn arzu ve ihtiyalarna ynelik bir duyarll ela barnd
ran bir deer algs geliti rmeleri gerekir.
Deiken T-kareye sahip insanlar, genellikle, ar uyum
salama kayg s tayan, deiken, huzursuz, ok ynl ve ki
isel ilikilerine byi.ik nem veren ve bu iliki lerin etkisi altn
da kalan kii lerdir. Grup halinde ilerleyen su kaya tak m gi
bi, insanlarla il ikilerinde dengeyi salamalar gerekir. Bunu
da, onlar belli bir hedefe ya da misyona odaklayan ve ok fark
l ynlere dalmalarn engelleyen bir ama kefederek baa
rabilirler.
Fokal planet geri hareket ediyorsa (ender rastlanan bir du
rum) ya da progresyonda geri gi tmeye balamsa, T-karenin
anlam nemli bir deiime urar. Bu planetin ileyii ileri gi
den bir planetinkine gre daha az dikkat eker ve etkisini d
sal davrantan ziyade duygusal, zihinsel ve bedensel salmz
zerinde gsterir. T-kare ile ilgili daha geni bilgi iin Tracy
Marks'n yazd "Planetary Aspects: From Conflict to Coope
ration" isimli kitaba bavurabilirsiniz.

56

B Y K KARE (veya KOZM K KARE)


Tanm: Byk kare en az drt planetten oluur. Bunlar arasn
da drt kare ve iki kar t a bulunur. lk planet ikinciye, ikin
ci ncye, nc drdncye, drdnc ise birinciye kare
a yapar. Birinci ve nc planetler ile ikinci ve drdnc
planetler ise kar t ayla birbirlerine balanrlar. Genellikle,
btn planetler ayn nitel ie sahip burlarda bulunurlar ve
orb'lar 10 dereceyi amaz.
Planetler iki farkl nitelikte (nc ve deiken gi bi) yer al
yorlarsa veya planederden biri orb'un biraz d ndaysa ( 1 0- 1 2
derece) byk karenin gc azalr. Birbirine kart konumda
ki iki planetin ay dmlerine, Ykselen/Alalan ya da
M.C./Nadir eksenlerine kare yapmalaryla meydana gelen b
yk kare zay f bir oluum olarak ilev grr.

Yorum: sel g, kararl lk, diren, bir amac gerekletir


me iradesi, retkenlik, odaklanma ve farkl enerj ilerin kanalize
edilmesi byk karenin olumlu nitelikleri arasndadr. Ayn za
manda, yaanan tecrbeleri btn boyutlaryla deerlend irip
iselletirmeye, ideallere ve deerlere somut biimler vermeye
ynelik bir yetenek sz konusud ur. Olumsuz nitelikleri arasn
da da durgunluk, atalet, enerj i lerin datlmas , mthi isel
gerginlik, teslimiyet , Atlas sendromu (dnyann yk omuzla
rndaym gibi hissetme) ve kendi kendini baltalayan davran
tarzn sayabil iriz.
Doum haritalarnda "byk kare" bulunan kiiler, genel
likle, drt ayr yne doru ekiliyorlarm hissine kaplrlar.
Ayrca, i nsanlarn taleplerine cevap verebilmek iin hi dn
meden vakit ve enerj ilerini harcadklarndan, bu talepler al tn
da kendilerini ezilmi ve yorgun hissederler. Sanki hepsi kili tli
57

drt kaps olan bir odada yaarlar ve sk sk kaplar, yorgun


luktan tkenene kadar, yumruklayarak amaya alrlar. Hal
buki durumlar. mitsiz deildir; nk odann ortasna gele
cek olurlarsa, onlar terasa ve ak havaya ulatracak olan bir
merdivenin orada beklediini kefederler.
Bu i nsanlar hayatlarndaki zlemez gibi grnen sorunlar
nedeniyle kendilerini sk sk aresiz, ne yapacan bilemez bir
halde hissederler. Ne zaman ki, kendi ilerine dnerler, ite o
zaman isel merkezlerini kefederler. Bu noktaya vardklarnda,
dnyevi atmalarn ap, hayatlarn net ve nesnel bir ekilde
deerlendirmelerini salayacak spiritel ya da yaratc bir bi
lin dzeyine ulaabilirler. Yaamlarndaki kutuplamalar in
celemeleri, deneyimlerinin (birbirine kart yapan evler, bur
lar ve planetlerle simgelenen) grnte elien taraflarn ken
dilerinin btn ynlerini dikkate alan bir ama ya da hedef et
rafnda birletirmeleri ve bir senteze ulamalar gerekir. Enerji
lerini setikleri hedefi gerekletirmek zere younlatrmalar
ve da ynlendirmeleri zorunludur. Deerlend irmek, odakla
mak, btnletirmek ve uygulamak byk kareden alnmas
gereken derslerdir.

Drt bir yana


dalmlktan
eyleme

58

merkezde coplanmaya

bir merkezden
yola kmaya

"Byk kare"yi yorumlarken dikkatinizi planetlerin doas


na, bulunduklar burlarn niteliklerine ve bulunduklar eve
yneltin. Orb'u en dar olan kar t ya da kare a farkna varl
mas ya da eyleme geilmesi gereken sorunun anla lmasnda
anahtar konumundadr. Eer enerjiler etkin bir ekilde birara
ya getiri lecek ve belli bir hedefe ynlendiri lecekse, bu sorunun
zlmesi gerekmektedir. "B yk kare"deki planetlerin dier
planetlerden aldklar en yakn gen ya da altmlk aya (ve
hatta bazen quinril'e -72 derecelik a) da bakn; nk bu a
y yapan planet, kiiye iinde bulunduu durumu akla ka
vuturmada ve dank enerjisini ynlendirebilecei anlaml
bir kanal bulmada nemli lde yardmc olacakt r.
"Byk kare"nin ortaya kard sorunlar, yer ald bur
larn ait olduklar nitelie il ikindir. atmalarn zme
ulatrlmas bu ni telik araclyla olacaktr. Bu nitelik kiinin
yeteneklerine olduu kadar sorunlarna da iaret eder. nc
burlarda "byk kare"ye sahip olanlar kiisel olarak nemse
dikleri faaliyetlerde yer alma ihtiyac hissederler. Ancak, giri
tikleri ilerde arya katklarndan ve ayn anda birka farkl
ile kendilerini kaybedecek kadar urama ei l iminde oldukla
rndan, bir ie balklama dalmadan nce, enerj i lerini belli bir
hedefe ynlendirmeyi renmeleri gerekir. Sabit "byk ka
re"ye sahip kiilerde ise tatmin edi lmemi ihtiyalar ve arzular
yava yava yksek dzeyde isel geri l im yaratrlar. Sonra, bu
enerji kendini gl ve bazen de ykc patlamalarla da vurur.
Bu kiiler gl i radeli ve inatdrlar. Bastrlm enerjilerini
yapc bir ekilde ifade edebilecekleri kanallar bulabilmeleri
kouluyla, son derece rerken olabilirler. "Byk kare"leri de
iken burlarda bulunan kiilerse yaadklar ilikilerden ve
dsal koullardan ylesine gl etkilenebili rler ki , bir buka59

lemun gibi, deien evrelerine uyum salamak iin kendileri


ni deitirmeye alrlar. Kim olduklarn -ihtiyalarn , arzu
larn, hedeflerini- tanmlamalar ve kiisel ilikilerini doyum
lu bir dzeyde srdrrken, kendi benliklerine uygun davran
malar gerekir.

A7. G NE / AY BURLARI & L K LER


(Aralarndaki ay ya da hangi evrede olduklarn not
edin. Bir temel ayla birbirlerine bal iseler daire iine
aln.)
Doum haritasnda Gne'in ve Ay'n rol hakkndaki ilave
yorum iin blm B 1 'e bakn.
Annemizle babam z arasndaki ilikiyi ve bizim erkek ya da ka
dn olarak kendi rolmz ve kar cins hakknda ebeveynleri
mizden iselletirdii miz mesajlar sembolize ettii iin, G
ne/Ay il ikisi insan ilikilerinde deneyimlediimiz kolaylkla
ra veya skntlara iaret eder. Bu iki planet arasndaki iliki ay
n zamanda, nemli lde kendimizle ne derece bark oldu
umuzu, kendimizin ve egomuzun bilinli ksmnn duygusal
ve igdsel doamzla nasl bir iliki iinde olduunu gste
rr.
Gne ve Ay nemli bir ayla birbirlerine bal olduklarn
da, bilin ve duygular/alkanlklar arasnda gl bir enerji
ak ortaya kar. Aralarnda nemli bir a yoksa (orb i 2 de
receye kadar geniletilebilir) bile, Gne' in ve Ay'n bulunduk
lar burlarn ve evlerin kendi aralarndaki etkileimleri kiinin
i dinamiklerini anlamada anahtar rol oynarlar.
Gne ve Ay arasndaki ilikiyi yle zetleyebiliriz:
60

GNE

AY

baba ve baba unsuru

anne ve anne unsuru;

hayatmzda erkeklerin rol

hayatmzda kadnlarn rol

ego; kimlii bilinl i ekilde

igdler ve hissediler;

hisserme; "Ben"

duygularn farkndal ;
" Hissediyorum"

kendi kendine yerebilme

duygusal ihriyalar ve
baml lk

kendine gven; gurur; isel g;


merkeze ynelme
kendimizi ve evremizi komrol

duygusal gvensizlik; karamsarlk;


inili kl b i r ruh hali
kendimizi evreye uydurma

drrs; irade gc

e ilimi; edilgenlik

ben-merkezcilik; kiisel rarmin

bakalarna duyarllk;

peinde koma

analk erme ihriyac

bir amac gereklerirme drrs

remel ihriyalar doyurma drrs

deneyimlerimizi bir alg birlii

yaadklarmza igdsel olarak

ile nasl brnlerirdiimiz

nasl repki verdiimiz ve alkan


lklarmz ve ruh hallerimizle nasl
yaayp g i rriimiz

kendimizin farknda olma

ne lde kendimizin

derecemiz

farknda olmadmz

u ana nasl odaklandmz

gemireki recrbelerimizin ve
davranlarmzn
hayatmzdaki rol

61

Gne/Ay alarn yorumlarken, bur-atlayan alarn (kiz


lerin 28. derecesindeki bir planetin Terazi'nin 1. derecesindeki
bir dier planete kare yapmas gibi) sz konusu ann anlam
n zayflattn ve yaklaan (daha hzl olan planetin yava ola
nn derecesine yaklat) alarn uzaklaan alardan daha
gl olduunu unutmayn.

G NE/AY ARASINDAK BALICA AILAR


Gne/Ay Kavuumu (Yeni Ay): Yeni Ay'da doanlar, ge
nellikle, kendi kimliklerinin farknda ve hatr saylr bir isel
gce sahip olan, kendi kendine yetebilen, kendi dnyasnda ya
ayan, kendisiyle bark bireylerdir. Enerjilerini younlatra
bilen ve kendi hayatlarn ynlendirebi len bu kii ler, bilinli
iradeleri ve duygusal tepkileri arasnda pek bir atma yaama
dan igd sel ve spontan davranabilirler. Duygular nn fark n
da ve onlarla bark olan bu kiiler genellikle kendi balarna
bir dnya gibid irler. znel tavrlar geni bir bak asn ya
kalayabilmelerini ya da dier insanlarn hayat tecrbelerinin
kendilerini nki kadar gerek olduunu alg lamalarn zorla t
rabilir. Sklkla, dikkatlerini ilgi duyduklar dar bir alana odak
larlar. Bu alan ya evleri ve aile hayatlardr ya da haritalarnda
Gne/Ay kavuumunun bulunduu evin sembolize ettii ha
yat alandr. Bu kiiler, genellikle, anne ve babalarn iki farkl
varlk olarak deil de, tek bir varlkm gibi deneyim lerler.
Rolleri ya da kiilik zellikleri asndan birbirine ok yakn ya
da ok benzer olarak alglanan ebeveynler Yeni Ay' n damgas
n tayan ocuklarna net ve tutarl mesajlar gnderirler.
Haritalarnda Gne/Ay kavuumu bulunan, ama Yeni
Ay'dan biraz nce doanlar (yani, doum haritalarnda Gne
derece itibaryle Ay' n ilerisinde ise) iin Dane Rudhyar "balsa-

62

mik tipler" tabirini kullanr. Bu kiiler genellikle kendilerini


bekleyen bir kaderin veya misyonun farkndadrlar ve kendile
rinden daha byk ve nemli olarak algladklar bir amaca
kendilerini feda ederler.

Gne/Ay Karesi (Ay'n lk Drdn veya Son Dr


dn): Bu insanlar yksek dzeyde isel gerilim yaarlar; n
k benlik alg lar ve iradeleri duygular, igdleri ve alkan
lklaryla uyum iinde deildir. Duygularn tanyp kabullen
mekte zorlan rlar. evreleriyle olan il ikilerinde tepkilerini ifa
de etmeyi setikleri yntemler sonucu, kendi arzularn tatmin
edemez hale geli rler. Baarldnda duygusal doyum salama
yan hedeflere ynelirler. Hayatlar boyunca yaad klar ola
anst stres sindirim sistemi sorunlarna ya da dier i has
tal klara sebep olabilse de, o i huzursuzluunun ayn zamanda
gl bir motivasyon kayna olduunu bilirler. ok az sayda
insan ilerinde kiisel tatmin duygusunu yayab ilmek ve mut
luluklarnn nne kan btn engelleri aabileceklerini ken
dilerine ispatlamak iin haritasnda Gne/Ay karesi bulunan
lar kadar inatla mcadele edebilir.
Doum haritalarnda Gne/Ay karesi bulunan kiiler ile
rinde bi rok eliki yaarlar; nk birbirleriyle geinemeyen
ve evlilik hayatndaki huzursuzlarn boanmaya srkleyebildi
i anne-babann birbirleriyle ters den davran kalplarn i
selletirmilerdir. Sonu olarak da, uyumlu birliktelikler kurup
srdrmekte kendilerine rnek olabilecek bir modele sahip de
illerdir. Kendilerini anne ya da babadan biriyle zdetirdikle
ri ve dierine kar ilerinde bir fke beslediklerinden, erikin
lie ultklarnda, kurduklar ilikilere de olumsuz beklenti
lerle girer ve hi farknda olmadan, tam da kanmaya altk63

lan anlamazlklarn doururlar. Ak ve aile hayatlar genellik


le sorun lu olsa da, bu insanlar dier kiilerle olan anlamazlk
larn zmek iin gerekli enerjiye sahiprirler. Sebar ermeleri,
hedefine ulaamayan enerj ileri iin yapc bir k nokras bul
malar, duygularna kulak verip, onlar kendilerine dair bilin
li alglaryla bi.irnleri rmeleri ve haralarndan ders almalar
halinde, zamanla, kendi egolarn rehd ir ermeyen ve bir baka
syla paylamay ylesine arzulad klar yaknlk ve scaklk his
sinden onlar mahrum b rakmayan il ikiler kurabilme yerene
ini gelirirebilirler.

Gne/Ay Altmlk veya gen As: Doum harirala


rnda Gne ile Ay arasnda gen ya da al rm derecelik a
bulunanlar, isel olarak rurarl , kendileriyle bark kiilerdir.
Kend ilerini nelerin murlu erriini bilirler. Duygusal enerj ileri
ve alkanlklar arzular n gereklerirmede onlara yardmc
olur. Bu insanlar duygu dnyalaryla rahara remasa geebilir,
duygularn serbesre ifade edebilirler. Hayar doludurlar ve o
unlukla yararc kiilerdir. Genelli kle dengeli davranlar ser
gileyen bu kiiler, bir rarafran evrelerine ayak uydururken, bir
rarafran da gl bir benlik algsn rayabilecek ve ihriyala
rn karlayabilecek yerenekredirler.
Bu kiiler ounlukla anneleriyle babalarnn uyumlu bir
iliki yaadklar algsn rarlar. Hem anneleri hem de babala
ryla rahat iliki kurabilen bu insanlar, erikinlie ulatklarn
da sevgi dolu ilikiler kurabilmelerine yardmc olan, insanlar
la rahat iliki kurabilme zelliini ok erken yalarda kazanr
lar. Bir ailenin yesi olmak onlar iin nemlidir ve genellikle
de, ocukluklarnda yaadklar duygu-sevgi desteinin ayns
n kendilerine salayacak bir aile hayat kurmay arzularlar.
64

Bir doum haritasnda Gne'le Ay arasnda gen ya da


altmlk an n bulunmas , zorlu kare ya da kart alarn a
a kard atmalar hafifletebilir. Bu ada karlalan ba
lca sorun, kiinin kendisiyle ok kolay barabilmesidir. Ken
di psikolojik yaplarn kefetmek ve kend ilerini yakndan ta
nmak iin nadiren i dnyalarna dnen bu insanlar, mr bo
yu ayn rahat davran kalbn sergileyerek yaayp gidebilirler.
Bu yaklam, ne geliimlerine bir katk salar ne de onlarda,
kiisel sorunlaryla baarl bi r ekilde yzlemenin getirecei
derin bir doyum hissini dourur.
Gne/Ay Kart As (Dolunay): lk drdn ya da son
drdn insannda olduu gibi , dolunay insan da, igd ve
duygu dnyasyla atma halindedir. Ancak, yaad gerilimi
enerjik bir faaliyet araclyla deil, farkl bir bilin seviyesi ve
kiisel ilikiler araclyla gidermesi gerekir.
Bu kiiler kimi zaman ilerindeki hayat gcnn eki lip
gi ttiini hissederler, kimi zamansa, enerjiyle ve duyguyla do
lup taarlar. Bunun sonucunda, hayatlarnda dengenin ve lm
lln hakim olmasna alrlar ve hem karmak hisleri ve ar
zular hem de il ikileri konusunda kendilerini taviz vermeye
mecbur hissederler. lerindeki blnmln farknda olan,
bu blnml iki ayr yne ekilme ya da olmak istedikle
ri ve olmalar gerektiini dndkleri insan arasnda gidip
gelme eklinde yaayan bu insanlar, sk sk kendilerini isel
enerjilerine ve evrelerindeki i nsanlara yabanclam h isseder
ler. Gne'lerinin arzularn yerine getirmeye kalktklarnda,
Ay'n igdsel tepkilerinin bilinli hedeflerinin tam aksi y
nnde olduunu kefederler. Ay'larnn ihtiyalarn tatmin et
meye kalktklarnda ise, Gne'leri (egolar) tehdit altna girer
65

ve bu i htiyalar geerli grmeye yanamak istemez; nk


bunlar, bilin dzeyinde kendilerini nasl tanmladklar ve
grdkleriyle uyum iinde deildir. Bu isel 'kutuplaman n
ortaya kard gerilim, yaam enerjilerini tketebilir; ama ay
n zamanda nesnel bir bak as kazanmalarnn yan sra, be
lirsizliklerin ve alternatif varolu bii mleri nin de farkna var
malarn salayabilir. Bylece Gne/ Ay zelliklerinden bir
sentez yaratmay renmelerine ve kendilerini btncl ve
uyumlu bir ekilde ifade edebilmeleri iin, kendilerine zg
yntemler gel it irmelerine yard mc olur.
Genellikle bu kiiler, ancak hayatlarndaki bolukla yz y
ze geldikten ve enerjilerini dnyevi atmalarn aan bir an
lam bulmak iin harekete geirdikten sonra Gne/Ay kart
asnn etkili bir sentezine ularlar. Araylarnn younluu
sonucunda, dnyay ve insan farkl bir gzle deerlendi rmele
rine yol aan u noktada deneyimler yaarlar. Bu deneyimler es
nasnda, gzlerinin nnde hayatlarnn kalan ksmn nasl de
erlendireceklerine dair bir grnt canlanabilir ya da zihinle
rinde kaderin tayin ettii hayat misyonlarna dai r bir k a
kar. Daha sonra, aldklar bu ilhamn yksek deerleriyle
uyumlu bir ideale kendilerini adamay seebil i r ve o ideali ken
di hayatlarnda yaamaya kalkabi li rler.
Dolunay insanlar genellikle, ya anne-babann ayr olduu
ya da kiilikleri taban tabana zt, birbirlerini tamamlayan, an
cak paylaacak pek de bir eyleri olmayan bir anne-babann o
cuu olarak byrler. Bunun sonucunda, bu kiiler son derece
farkl davran kalplarn iselletirirler. Sk sk, bu kalplardan
biriyle zdeleirler ve dier davran kalbn da vuran kiile
ri kendilerine ekmeye balarlar. Bu eilim genellikle u anla
ma gel i r: Dolunay insanlar kendi iki kutuplu i dnyalarnn
66

bir ksmn dier insanlara yanstrlar. Yansttklar zelliklerin


kendilerinden kaynaklandn kabul etmeye balayana ve G
ne ve Ay'lar arasnda etkili bir sentez gelitirene kadar, kendi
lerini dier insanlarla hep srtme halinde hissederler. Bu tarz
bir yans tmann yaand ilikiler, kiilikleri nin reddettikleri
paralaryla kar karya gelmelerini salayarak, onlarn o par
alar yeniden sahiplenmelerine yardmc olabilir ve dier in
sanlarla tekrar tekrar yaadklar tatsz drama bir son verebilir.
Dier Gne/Ay A l a r : Bir doum haritasnda Gne'le
Ay arasnda temel bir a yoksa, aralarndaki ilikiyi tanmla
yan cali bir a bulunabilir. Bu tip bir a da yoksa, hem G
ne'e hem de Ay'a a yapan bir planet, bilinli ego ve yar bi
linli duygusal ve igdsel kalplar aras nda bir arac ilevi
grebilir. Gne ve Ay'lar arasnda bu badan hi biri bu
lunmayan kiiler duygusal ihtiyalarn ve alkanlk kalplar
n bilinli bir ekilde kabul etmekte ve kendilerinden bir par
a olarak grmekte, doum haritalarnda Gne/Ay karesi ya
da kar t as bulunan insanlara gre, daha fazla zorlanrlar.
Gne ve Ay'larna a yapan transit ve progresyonlar kiilikle
rinin her iki ksmnn da ihtiyalar n kabullenip benimseme
lerinde ve bu ihtiyalar gidermelerinde onlara yard mc olur.
Bir doum haritasndaki Gne/Ay ilikisi, aralarndaki aya
gre olduu gibi, Gne/Ay dngsnn bulunduu evreye
gre de yorumlanabilir. Alarn ve evreleri n en gl olanlar
anlam bakm ndan akrlar. Bu konu nceki sayfalarda ele
alnmt. Gne/Ay ilikisinin dier evrelerinin anlamlarn
aratrmaya merakl astroloji rencisi, Dane Rudhyar'n "The
Lunarion Cycle" ya da Busteed, Tiffany ve Wergin'in "Phases of
the Moon" isimli kitaplarna bavurmaldr.
67

A 8. Y KSELEN / M.C.
(Ykselen'i daire iine aln.)
Ykselen burcun, ykselen burcun ynetici planetinin bulun
duu burcun ve ykselen burcun ok yaknnda bulunan bir
planetin doalar kiinin d grnn -vcut hatlar, gi
yim, kuam, hal ve tavrlar- nemli lde belirlerler. Doum
haritas ndaki enerjilerin tamam ykselen bur kanalyla aa
ktklarndan, hari tadaki btn planetler kendilerini ykselen
burcun szgecinden geerek ifade eder ve dier insanlara o e
kilde grnrler. ounlukla, hayatmzn byk bir bl
mnde Ykselen'imizin geleneksel anlamn ifade ederi z. Ama
bir taraftan da gzmz ykselen burcun daha yksek ifade
lerine ulamaya dikmiizdir. Bunlar, kendi mizi ne ekilde ge
litirmeye gayret ettiimizi ve Gne'in, Ay' n ve dier planet
leri n enerjilerini kullanarak gerekletirmeye altmz nihai
amac gsterirler.
Ykselen burcumuzun bulunduu derecenin Sabian sembo
l, genellikle, ykselen burcumuzun iaret ettii yksek hedef
leri zihnimizde canlandran, kiisel adan anlaml bir sembol
dr. Ykselen burcumuzun zerinde yer ald derecenin bir
ncesindeki ve bir sonrasndaki derecelerin Sabian sembolleri
ne bavurulmas, bize sylenen doum saatimizin doru olup
olmadn tespit etmede ii mize yarayabilir.
Doum haritamzda M.C. (Gkyznn Orta Noktas) ola
rak iaretlenen nokta, icra ettiimizde muhtemelen yksek bir
doyum hissi deneyimleyeceimiz meslein doasna iaret eder.

M.C., bizim baar ve toplumsal rol edinme arzumuzu belirtme


sinin yansra, babamzn (veya toplumsal hayatta daha ok ne
kan ebeveynimizin) ya da hayatmzdaki herhangi bir otorite
68

figrnn zerimizdeki etkisini gsterir. Genel olarak toplum


la nasl ilikiye girdiimiz, kabul edilmek ya da "ait olmak" iin
neler yaptmz ve somut hedeflere doru kendimizi nasl yn
lendirdiimiz ve toplumsal hayatta baarya ya da baarszla
nasl ulatmz hep M.C.'nin bulunduu bur ve bu burcun
ynetici gezegeninin konumland bur ve ev ile bu planetin
yapt alar tarafndan tanmlanr. M.C. bizim kiisel ve ikili
il ikilerdeki zlemlerimizi deil, toplumsal ve mesleki planda
ki zlemlerimizi ifade eder.Genellikle, bu noktann bulunduu
derecenin Sabian sembol de gkyznn bu noktasnn haya
tmzdaki yans masnn anlalmasnda anahtar konumundadr.

A 9. GER G DEN PLANETLER N SAYISI


(0 veya 3 't en fazlaysa daire iine aln.)
Geri giden planetler kii liin ie dnk, dolayl, bilinalt nda
yaanan ve gecikmeli olarak deneyimlenen fonksiyonlardr.
Genellikle, ocukluumuzda da dnk olarak ifade etmeye
tevik ed ilmediimiz enerjileri ifade ederler. Dolaysyla, bu
enerjileri kendi slubumuzla ve kendi mizi hazr h issettiimiz
bir anda, bizzat bizim gelitirmemiz gerekir. ou insann do
um haritasnda iki veya tane geri giden planet bulunur.
Geri giden planetin O, 1 veya 4 tane oluu olaanddr; an
cak olaanst olarak nitelendirilemez. Hi geri giden planeti
bulunmayan kiiler, hayatta ihtiya duyacaklar nemli yete
neklerin bir ounu erken yata gelitirirler ve bir planetleri
progresyonla geri gitmeye balayana kadar, kendi psikolojik
srelerini kefetme ihtiyacn nadiren hissederler. Haritalarn
da drt veya daha fazla sayda geri giden planet bulunan kii69

ler, genellikle kendilerini topluma yabanclam hissederler ve


gnein alt ndaki yerlerini bulmak iin ou insandan daha
fazla mcadele etmek zorunda kal rlar. ok gen bir yata i
dnyalaryla temasa geen bu kii ler, hayatlarnda kendilerine
zg bir deerler sistem ini , felsefeyi ya da amac bizzat tanm
lamak ihtiyacn hissederler. Karmak bir kiilie sahip, d
ncelere dalp giden ve bireyci zellikleri ar basan bu kii
ler, genellikle, sonucu yadrganmak ve toplum dna iti lmek
dahi olsa, kendi standarclar n oluturmak ve kendi yollarn
izmek zorundadrlar.
Bulunduu gel iim dzeyinden daha al t gel iim dzeyine
dnme (regression), kendini snrlandrma ve ie kapanma ge
ri giden planecler iin kendini ifadenin tipik yntemleridir.
Ama ayn zamanda, bu planecler kendini anlama, kendi inisi
yatifiyle eyleme geme, ve bilinalt ve bili nst (supercons
cious) enerji lere aklk asndan hi de yabana atlamayacak,
yapc bir potansiyele sah iptirler. kincil progresyonlara aina
olan renciler, doum haritasnda geri giden bir planet prog
resyonla ileri hareket etmeye baladnda ya da ileri giden bir
planet progresyonla geri gi tmeye baladnda, bunu not etme
lidirler; nk bu tip deiiklikler kiilik zerinde ciddi etki
ler brakrlar.
Geri giden planetleri betimlemede kullanlabilecek anahtar
kelimeler aada gsteril mitir:

Geri Giden Merkr:


- derin dnceler iinde, i dnyaya ynelmi bir zihin.
- kend ini analiz eden, zeletiri yapan i nsan.
- i dnyadaki hassas noktalarn farknda olma sreci.
- dalgn, d sal ayrntlar alglamaya duyarsz.
70

- edebiyatla ilgili ya da bu konuda yetenekli.


- sindirerek renir.
- sz sylemeye ya da iletiim kurmaya utanr. Azndan kan kula duyar.
- kendi ba na kalmaktan zevk alr, gevezelik etmeye ya da aya
kst sohbetlere eilimli deildir.
- alglarn kelimelere dkmekte ve iletiim kurmakta sk nt
eker.
- yanl anlald ya da insanlarla iletiim kuramad hissini
tar.

Geri Giden Vens:


- kendine zg toplumsal ve estetik deerler gelitirir.
- duygularn da vurmaz, sevgisini ifade etmekte zorlanr.
- kendi ni sever, kendisine hayrandr.
- gl duygusal balar kurmaktan ve ak olmaktan ekinir.
- mkemmel ak arar, gereklemesi mmkn olmayan idealler peindedir.
- srekli olarak kendi deerler sistemini gelitirir.
- i nsanlarla bir arada bulunduu ortamlarda kendini rahatsz
hisseder, kalabalktan uzak durur, yerleik toplumsal kurallar
ca belirlenen ilikiler yaamaya istekli deildir.
- estetik bir duyarl la ve yetenee sahiptir.
- maddiyata deer vermez.
- srad i likiler kurmaya eilimlidir.

Geri Giden Mars:


- kendi hareketlerini kendisi kstlar, d dnyada inisiyatifsizdir.
- mcadeleci deildir, sadece kendisiyle rekabet eder.
- i nsan ruhunu kefetmek peindedir, zihni i aleme dnktr.
71

- tek bana ya da srad hareket eder.


- bastrlm ya da patlamaya hazr fke, pasif saldrgan eilimler.
- kendi ykm na sebep olur, kendisiyle srekli mcadele halin. dedir.
- saldrganla davetiye kartmaya eilimlid ir.
- kendi yeteneklerinden phe eder, risk almaktan korkar.
- kimi zaman var g cyle mcadele eder, kimi zamansa yerinden kmldamaz.
- bast rlm cinsellik ya da cinsel saplant lar.

Geri Giden Jpiter:


- son derece felsefi ve derin dncelere dalmaya yatk nd r.
- psikolojik tahlillere eilimli ve derin bir anlaya sahiptir.
- dardan bakldnda biraz kapal, ama i dnyasnda hep
kendini gelitirme abas iindedir.
- yreinden geen ve onun iin anlam tayan hedeflerle uyum
iinde, kendi kendinin yol gstericisid ir.
- maddiyata deer vermez, zenginlii iinde arar.
- kendi tutum ve tavrlarn , ve inan sistemini gelitirir.
- kimi zaman ar iyimser, kimi zamansa a r ktmserdir.
- i dnyas geliime aktr, kilo almaya eilimlidir, bir araya
getirici, birletirici eilimdedir.
- kalabalktan kaar, kendi bana vakit geirmeyi tercih eder.
- toplumda genel kabul gren ve aileden gelen inan sistemlerini reddeder.

Geri Giden Satrn:


- isel g ve dayankllk.
- kiiel deiime direnir, dncelerinden, alkanlklarndan,
vb. 'den kolay vazgeemez.

72

- kendisini ar derecede kontrol altnda tutar ve zevklerden


mahrum eder.
- benliinden ok ey talep eder, kendi ni tekrar tekrar snar ve
"yener".
- kendisinden kuku duyar, kendisini eletirir ve kk grr.
- olumsuz d nce ve tavrlara ya da depresyona eilimlidir. .
- hrsl deildir, baar ya ulamak iin yeteri nce yetenekli olduundan phe eder, korkak ve ekingendi r.
- yalnz bana almay tercih eder, tek banadr.
- kendi kendini motive edebilir, azi mlid ir.
- otoriteyle ba edemez, otorite fgi.i rleriyle sorun yaar, baba
i maj zayftr.
- kimi zaman ar savunmada, kimi zamansa savunmaszdr.

Geri Giden Urans:


- dardan bakld nda toplu msal kural ve davran kalplarna
uyar grnse de, aslnda srad dr.
- kendini topluma yabanclam hisseder.
- psikolojiye ilgi duyar, ilerici dnceler tar.
- ruhunun derinliklerinde isyankard r, benliine bakaldrma
eilimindedir.
- gl sezgilere sahiptir, orijinal ve yaratcdr.
- iinden gelen sese kulak verir.
- kendi yolunu takip etmek iin isel zgrle ihtiya duyar.
- sinirsel gerginlik, ok kolay heyecanlanr ve kkrtmalara kaplr.
- srf deiiklik olsun diye beklenmedik deiimler gerekletirir.

Geri Giden Neptn:


- hayalgc ok canl, kiilii ok yaratcdr.

- ilham eyleme dnt rmede glk eker.


- hayal dnyasnda yaar, sorumluluktan kamaya ei limlidir.
- kend i kendini aldat r, ruhunun derinliklerindeki kaosun iinde kolay kaybolur.
- kendini bir ideale adayabil ir.
- ruhsal ve fiziksel ynden ar duyarldr.
- kendini feda etmeye veya bir amaca her trl skntya gs
gererek hizmet etmeye eilimlidir.
- kalabalktan uzaklap sessizlik iinde kendini dinleyebilece
i kaamaklara gereksinim duyar.

Geri Giden Pluto:


- bastrlm arzu ve fke; patlamaya haz rdr.
- yabanclam , antisosyal ve uyumsuz eili mler tar.
- kendisine zarar verir; enerj iyi ie ynlendi rir.
- ruhunun derinliklerinde varolanla balan tsn kolay kaybedebilir.
- cesur bir ruh kaifidir.
- derin psikolojik sezgi ve kavray a sah iptir.
- ie kapank, mahremiyetini kolay paylamayan, mnzevi bir
hayat srmeye meyilli bir insand r.
- kar konulmaz isel drtleri ya da saplantlar vard r.
- gl, insann hayata bakn dntrebilen ruh halleri yaamaya msaittir.
- dayankld r, stres altnda gl kaynaklara sahiptir.
- kendini yeniden retebilir.
Genel olarak geri giden planetler hakknda daha ayrntl
bilgi edinmek ve geri giden planetin anlamlarn renmek
iin Bil Tierney'nin "Dynamics of Aspect Analysis" isi mli kita
bna bavurabilirsiniz.
74

2.

PLANETSEL GCN BELRLENMES


Planetler olduka farkl g deerlerine sahiptirler. Kimileri
nin zerim izdeki etkisi dierlerine gre daha fazladr. Doum
haritamzda egemen konuma sahip planetler, konumlar ve a
sal ilikileri ynnden daha zayf olanlara gre daha yakndan
incelenmeyi hak ederler. Bununla birlikte, ar zayf konumda
ki bir planet ise, bu niteliiyle ne kabilir.

B l . GNE BURCU & EV


(Cevab daire iine aln.)
Ay'la olan i likisi erevesinde Gne'in anlam blm A 7 'de
alat ld . Bi lin merkezi olarak Gne'imizin pozisyonu ok
sayda farkl hayat tecrbesini nasl harmanlayp tek bir anlam
sal ereve iine oturttuumuzu gsterir. Balca enerji kayna75

mz olan Gne bizi kiisel doyuma ynelten drtnn doa


s ve arzular m za ulamak iin i rademizi hangi yollarla besle
diimiz konularnda bize bilgi verir. Gne egomuzu ve kiisel
kimliimizin bilinli olarak farknda olduumuz ksmn tem
sil ettii iin, G ne'in doum haritamzdaki konumu, birey
liimize ve gururumuza katkda bulunan ve toplumda bir yer
edinmemize yard mc olan deneyim biimlerini gsterir. Bir
kadnn doum haritasnda Gne ayrca "animus"u, erkek
imaj n temsil eder. Kadn bu imaj ya ak bir ekilde da vu
rur ya da babas veya hayatndaki dier nemli erkekler kana
lyla deneyimler.
Gne' in bulunduu bur kendimizi nas l ifade etmeye, ge
litirmeye, gerekleti rmeye altmz ve evremizi eki l
lendirmek iin irademizi ve gcmz nasl kullandmz
gsterir. G ne 'in ev konumu, Gne burcumuzun enerjisini
ve onun temsil ettii amac hayatn hangi alanna odaklamay
tercih ettiimize k tutar. A lar ise ego gc mz ve bal ca
drtleri mizi tatmin etmekteki ve hayatlarmz zerinde kont
rol salamaktaki rahatl mz ya da sk ntlarmz gsterir.

B2. AY BURCU & EV


(Cevab daire iine aln.)
Gne'le olan ilikisi erevesinde Ay'n anlam blm A7 'de
anlatld. Gne' in bilinli gayretini ateleyen veya Gne'i bi
linli amacndan alkoyan duygusal enerji olan Ay, evremize
verdiimiz igdsel tepkilerin yan sra, bize zg, bakala
ryla i lgilenmeye ve onlardan ilgi grmeye ynelik, duygusal
ihtiyalarmz ve arzularmz da gsterir. Diilii simgeleyen
76

Ay, psiemizde tadmz anne imajdr. Kendi annemizi (ve


ya eer beslenmemiz ve baklmamzla i lgilenen, bize annelik
eden babamzsa, babamz) nasl algladmz ve hayatmzda
ki nemli kadnlar temsil eder. Bir kadnn doum haritasn
da Ay, onun kad n ve/veya anne roln nasl deneyimlediini
gsterir. Kiml iini belirlemede genell ikle Gne kadar nem
lidir. B i r erkein haritasndaki Ay ise, birlikte olduunda duy
gusal doyum yaama ihtimalinin yksek olduu kadn tipinin
balca zelliklerini gsterir.
Ay 'n bulunduu bur hem dier insanlara ve hayat koul
larna alkanlkla nasl tepki verdiimizi hem de duygular m
z nasl deneyimlediimizi ve duygusal doyumu nasl arad
mz betimler. Ay'n ev konumu, gemi davran kalplar ve
igdsel tepkiler erevesinde, en bilinsizce ilev grd
mz hayat alanna karlk gelir. Bu evde, duygular mza ak
olmamz, hayatla duygusal dzeyde bir ba kurmamz, kendi
mize ve dier insanlara sevgi ve efkat gstermemiz ve hayat
mz zerine oturtacamz salam bir temel ina etmemiz ge
rekir. Ay' n alar ise duygu ve alkanlk kalplarmz dene
yimleme, kabullenme ve kullanma, bakalarna tepki verme ve
duygusal ihtiyalarm z giderme konularndaki rahatlmz
veya skntlarmz gsterirler.

B3. G NE' N Y NET C S : BURCU & EV


Gne'in bulunduu burcun yneticisi olan planet doum ha
ritasndaki Gne enerj ilerini nasl (bur) ve hayatn hangi ala
nna (ev) ynlendirdiimizi ifade etmesi bakmndan doum
haritamzda nemli bir planettir.
77

B4. Y KSELEN' N Y NET C S : BURCU & EV


Doum haritasnda Ykselen ile kavuum halinde bir planet
yoksa, ykselen burcun ynetici planeti ve bunun bulunduu
bur, ev ve ald alar fi ziksel grnm, genel beden sal
n ve en fazla d a vurduumuz kiilik zelliklerini anlamada
anahtar konuma sah ipti rler. Ykselen bur ve Gne burcunun
yan sra Ykselen'in ynetici planeti de bilin d zeyinde ken
di mizi nasl alg lad mzla balantldr. Daha yksek bir se
viyede, ykselen burcumuzun ifade ettii zlemleri ne ekilde
gerekletirmeye altmz gsterir.

B 5 . KEND BURCUNDAK PLANET


(Cevab daire iine aln.)
Kendi burcunda bulunan , zellikle isel, bir planet, doum ha
ritasnda gl bir etkiye sahiptir. Bu burta kendi zellikleri
ni ok rahat ifade edebildii iin, hem planetin hem de burcun
haritadaki etkisi artar. A ncak, kiiliin genel dengesi asndan
bak ld nda, planet iin bu en iyi konum olmayabilir; nk
a r rahat bir ileyii ifade eder. rnein, kizler burcundaki
Merkr olduka gelimi bir ifade yeteneine, bilgiye susam
la ve deiik yeteneklere sahip bir kiilie iaret edebildii
gibi, ar sinirlilie, huzursuzlua, ayn anda birden fazla ie
sarlma nedeniyle bir ok paraya blnmeye, gevezelie ya da
yzeysellie de iaret edebilir.
ok gl olduu iin, kendi burcundaki planetin meslek
seimimizi ve o meslekte nasl faaliyet gsterd iimizi etkile
mesi olasdr. Aadaki rneklerde bu durumu aka grebi78

lirsiniz: Bob Dylan'n doum haritas nda Merkr kizler'de,


Rod McKuen'in Vens' Boa'da, Ingrid Bergman 'n Vens'
Terazi 'de, Moe Dayan'n Mars' ise Ko'tadr.

B6. KEND EV NDEK PLANET


(Cevab daire iine aln.)
Kendi evindeki bir planet de neredeyse kendi burcundaki bir
planet kadar gl bir etkiye sahiptir; nk etkisinin en g
l hissedildii hayat alannda "evindeymicesire" rahattr.
Hrsl, baary hedefleyen bir kii kend ini nasl iine tamamen
verebiliyor ve bundan haz alyorsa ya da okulunu baaryla bi
tirmek azmindeki bir renci nasl derslerine konsantre oluyor
ve bunu zevkle yapyorsa, 10. evdeki bir Satrn, 9. evdeki J
piter ya da 1. evdeki Mars da kendini yle evinde gibi rahat
hissedecek ve rahat ifade edecektir. Bir planet hem kendi bur
cunda hem de kendi evinde (rnei n, Vens Boa burcunda ve
ikinci evde ise) ya da hem kendi evinde hem de bir ke nokta
s zerinde (rnein, Ay drdnc evde) bulun uyorsa, kesinlik
le ok daha gldr.

B7. Y KSELEN PLANET


(Ykselen' in 2 dereceden az bir mesafeyle stnde ya da 6
dereceden az bir mesafeyle altnda ise daire iine aln.)
Doum haritasnda Ykselen'le kavuum halindeki bir planet
ykselen burcun yneticisiyle benzer anlamlar tar, ancak hari
tann ke noktasnda bulunmas onu nem bakm ndan yneti79

ci planetin nne geirir. Sadece fiziki grnm ve bedensel


sal etkilemekle kalmaz, ayn zamanda, en az Gne kadar
kimliimizin oluumuna, kendimizi nasl algladmza, ego
gcnn ve gururunun kayna olan "ben" duygusuna katkda
bulunur. Ykselen, haritay da yanstan ara ve d dnyayla te
mas kurduumuz, kendimizi da dnk olarak ifade ettiimiz
nokta olmas itibaryla, Ykselen zerindeki bir planet kendi
mizi ifade etmemize yarayan bir kanal vazifesi grr ve varl
mz ne yollarla bakalarna hissettirmeye altmz gsterir.

B8. M.C.'DEK PLANET


(M.C ni n 2 dereceden az bir mesafeyle sanda ya da 6 de
receden az bir mesafeyle solunda yer alyorsa daire iine
aln.)
.'

Gkyz'nn Orta Noktas'nda bulunan bir planet hayattaki


hedefimiz ve baarma azmimiz zerinde olduu kadar, setii
miz meslek tr ve toplum ii ndeki faaliyetlerimizin yaps
zerinde de belirleyici etkiye sahiptir. Bir planet M.C. 'ye ne
kadar yaknsa, o planetse! enerjinin kullanmyla ilgili bir giri
imde baarl olma ans o derece artar. M.C. 'nin 1 O . evdeki bir
planecle yapt bir kavuumun orb'u, 9. evden M.C. ile kavu
um yapan bir planetin orb'una gre daha geni tutulmaldr;
nk 9. ev, toplumsal baar ve kabul grme arzusundan ziya
de, kefetme ve anlama arzusuyla ilikilidir.
Genel nfus iinde, insanlarn % 5 ,5 'inden ( 11 1 8) daha az
nn M.C. 'lerinin en fazla bir derece uzanda bir planet bulu
naca beklenebilir. Jansky'nin "Horoscopes Here and Now"
isimli eserine gre 20. Yzyln yz nl simasnn % 1 3 'nn
80

(yaklak 1 18) doum haritasnda bu noktada bir planet bulu


nuyor. Judy Garland'n Urans', John Lennon'un Pluto'su,
Helen Keller'in Urans' hep M.C. 'lerinin tam zerindedir.

B9. NAD R'DEK PLANET


(Nadir'in nnde 1 dereceden daha yaknda veya Na
dir'den sonra 2 dereceden daha yaknda bulunuyorsa da
ire iine aln.)
Nadir ya da I.C. zerindeki bir planet bilinaltna ve gemi
tecrbelere dorudan ulama yeteneine olduu kadar, kar
konulmaz bir duygusal gvence ihtiyacna da iaret eder. Bu
ihtiya sz konusu planetin doasna uygun olarak giderilme
lidir. Bu planetin enerj ilerini aile bireyleriyle ilikilerimiz,
kurduumuz ev ortamnn atmosferi ve ev ii faaliyetlerimiz ya
da ev hayatnn deiik yansmalar araclyla zel hayatmz
da ifade etmemiz gerekir.
Bizi yakndan tanmayan kiiler bunu pek fark edemeseler
de, bu planet zerimizde ok gl bir etkiye sahiptir. Kendi
mizi nasl "evde" hissettiimizi veya bulunduumuz ortama
nasl ait hissettiimizi belirler. Annenin veya en besleyici ebe
veynin hayatmzdaki roln gsterdii gibi, ayrca ilk ocuk
luk yllarnn ve kklerimizden bize aktarlanlarn etkisine de
k tutar. Nadir zerindeki bu planet, genellikle, kolektif bi
linaltndan ve gemi yaamlarmza ait tecrbelerimizden
faydalanmamza yarayan bir kanal vazifesi grr ve i varl
mz nasl besleyip zenginletirebileceimizi ve dier paralar
mzn btnn besleyen ruhsal enerjiyi nasl retebileceimi
zi anlamada anahtar konumdadr.
81

B 10. ALALAN PLANET


(Alalan'dan nce 1 dereceden daha yaknsa veya Ala
lan'dan sonra 2 dereceden yaknsa daire iine aln.)
Alalan zerindeki bir planet, sadece akta deil, arkadalklar
ve mesleki faaliyetler kanalyla da ikili ilikiler kurma ihtiyac
na dikkat eker. Bu planetin doas ve bulunduu bur, kendi
mizde kolay gremediimiz veya ifade etmediimiz, ancak en
sk ilikileri kurduumuz kiilerde aradmz nitelikleri gs
terir. Bu planetse! enerjiyi ifade eden kiilerle iliki kurma ya
da bu enerjinin damgasn tayan i likiler yaama ihtiyacn
duyarz. nk bu cip etkileimler araclyla, kiilii mizin
sahiplenmediimiz ya da yansttmz paralarn sahiplenme
yi ve onu en olumlu ekilde i fade etmeyi reniriz.

B 1 l . DURA GAN PLANET


(Cevab daire iine aln.)
Hz normal hareketinin l / l 'undan daha dk bir seviyeye
inen planet duraan olarak deerlendirilir ve gkgnlnde,
takip eden birka gn iinde ya geri ya da ileri gidecei gste
rilir. Dsal bir planet herhangi bir derecenin ayn dakikas ze
rinde bir hafta kadar duraan kalabilirken, isel bir planetin
duraan konumu genellikle 24 saatten daha az srer.
Duraan bir planet, bastrlamayan ya da saplantl doas
nedeniyle, dier btn planetse! enerjilere baskn kabilen
gl bir enerji odaklanmasn ya da younlamasn gsterir.
nsan, kiiliinin dier paralarnn ihtiyalarn ihmal erme
pahasna, kendini kolayca bu planetin enerjisini kr krne ve
82

hep ayn tarzda ifade eder bir halde bulabilir. te yandan kii,
younlam enerj iyi, planetin doum haritasnda faal olduu
evde baarya ulamak iin de kullanabilir.
Carl Jung'un Yay burcunda ve 1 1 . evde duraan bir Mars'
vard ve o kendisini tamamen kolektif psienin (esas ruhun)
kefedi lmesine adamt. (Baak'ta 9. evde, Vens ve Satrn'le
kavuum yapan sabit bir Merkr' olan yazar astrolojik ve psi
koloj ik kavraynn ayr ntlarn dzenlemeye, netletirmeye,
yazmaya ve yaynlamaya kafasn takmtr. Ancak sentez sana
t sayesinde, bir doum haritasn oluturan yzlerce ayrntnn
klesi olmaktan kurtulup onlarn hakimi durumuna geebilir. )

8 12. TEK D ZENLEY C


Tek dzenleyici kendi burcunda bulunan ve doum haritasn
daki dier planetlere dorudan ya da dolayl olarak ev sahipli
i yapan bir planerrir. Eer kendi burcunda iki planet varsa ya
da iki planet karlkl olarak birbirlerine ev sahiplii yapyor
larsa (karlkl arlama A planeti B planetinin yneticisi ol
duu burta, B planeti A planetinin yneticisi olduu burta
ise) tek dzenleyiciden sz etmek mmkn deildir. Bununla
birlikte, birbirlerini karlkl arlayan iki planet, eer ayn
zamanda dier sekiz planetin tamamna dorudan ya da dolay
l ev sahiplii yapyorsa, bu durumda "ortak dzenlt>yici"den
bahsedilebilinir. (Karlkl arlama konusunda daha fazla bil
gi iin blm C'ye baknz.) Bir planet hem kendi burcunda
hem de tek dzenleyici konumundaysa gc daha da artar.
Doum haritasnda tek dzenleyicinin olup olmadn tes
pit etmek iin, herhangi bir planetten balayn ve o planetin
=

83

bulunduu burcun ynetici planetine bakn. Sonra srasyla, o


planetin bulunduu burcun yneticisine bakn ve ayn ilemi
dier planetler iin de daha i leri gidemediiniz bir noktaya
ulancaya kadar srdrn. Kendi burcundaki planete haritada
ki btn planetleri dolamadan ulatysanz, ileminize dahil
olmayan planetlere geri dnn ve ya kendi burcundaki plane
te, ya i ki planetin karlkl arlama durumuna ya da aada
ki gibi bir planetsel dngye ulaana kadar her birini i nceleyin:
Ay Yay'da, Jiipiter Baak'ta, Merkiir Aslan'da, Giine Yenge'te, Ay
Yay'da. Bu tip bir dngyle karlarsanz, bir planet kendi
burcunda bulunsa bile, haritada tek dzenleyici konumunda
bir planetten bahsed ilemez.
Jpiter'in Yay burcunda bulunduu rnek haritadaki pla
netlerin konumunu inceleyin. Kendi burcunda bulunduu
iin, Jpiter tek dzenleyici konumunda olabilir. Ancak, iki
planet birbirlerini arladklarndan Jpiter tek dzenleyici s
fatn tamyor.
Neptiin erazi'de
.,. Veniis Yay'da -------....
Uraniis Ikizler'de ---...._
}iipiter
Merkiir Yay'da
Yay'da
Ay Baak'ta

Mars Aslan'da
--..
.,. Giine Olak'ta .. .,. Satiirn Aslan 'da
Pluto Aslan'da
(KARILIKLI ACIRLAMA)
Satiirn Aslan'da _____.,

84

B 1 3. EN OK AI YAPAN PLANET
(Ka a yapyor.)
Bir doum haritasnda en ok a yapan planet kendini ifade
edebilecei ok sayda kanala sahip olduu iin daha fazla
nem kazanr. Bu, bilhassa, planet en az alt temel a yapyor
sa geerlidir. Dier planetlere, burlara ve evlere olan balant
lar kiiliinin dier paralarnn da onun enerjisinden fayda
lanmasn salayan geitlerdir. Ayrca, bu geitler sayesi nde,
planetin bulunduu ve yneticisi olduu evlerin dnda kalan
dier hayat alanlarnda da bu enerjiden faydalanlr.

B I 4. H AI YAPMAYAN PLANETLER
(Cevab daire iine aln.)
A yapmayan -doum haritasndaki dier planetlerle arasnda
temel a bulunmayan- planet haritann kalan ksmyla btn
leemedii iin zel bir neme sahiptir. ounlukla balant
sz, kopuk ve kar konulmaz bir drt tarznda zerk ve oto
matik olarak iler v insan , doasnn dier ynleri ne hi ald
r etmeden, o kendine zg planetse! enerjiyi ifade etmeye zor
lar. Bazen de varl hi hissedilmez; kiinin kendisini alglay
ve ifade srecinden dlanm gibidir.
Harialarnda hi temel a yapmayan bir Merkr' bulu
nanlar yazl veya szl iletiim kurmakta ya da anlalmakta
glk ekerler. Eer Vens bu konumdaysa, girdikleri duygu
sal bir i likiye kendilerini ya tamamen kaptrrlar ya da hayat
larndan k silip atarlar. Mars hi a yapmyorsa, uzun d
nemler boyunca, sanki hi fke ya da cinsel arzu duymuyor85

mu, ve kendi irade ve arzularn ifade edemiyormu grnt


s verebilirler. Oysa bunun hemen ardndan, sald rgan davra
nlarla dolu ve c insel ynden ar faal lgn bir dnem yaa
yabilirler. Sz konusu planet Gne ise, genellikle kiinin ha
yat boyunca enerjisinin ve iradesinin farknda olmak ve bun
lardan yararlanmak iin mcadele etmesi gerekir. Bu tr insan
lar kendilerini sk sk zbenliklerinden kopuk h issederler.
A yapmayan bir planete sahip insanlar o planetin enerjisi
ni hayatlarnn uyumlu bir paras haline getirebilmek iin yo
un bir gayret sarfetmek zorundadrlar. Sz konusu planetin
yapt rali alarn yan sra, bu planetin alaca cransi der ve
progresyonlar da kiiye bu hususta yard mc olabilirler. Yakn
iliki iinde olduumuz kiilerin doum haritalarnda, bu pla
netimize altm derecelik ya da gen ayla bal planetler
varsa, a yapmayan planeti daha verimli bir ekilde ifade etme
miz kolayla r.

B 1 5 . DGER FOKAL (ODAK NOKTASINDAK)


PLANETLER
(Blm A'daki a oluumlarnda veya planetsel modeller
de iaretlenmi olsa bile cevab daire iine aln.)
Blm B 'de daha nce tartlan planetlere ilaveten, aadaki
koullardan herhangi birine sahip olan bir planet de enerjinin
odakland , dolaysyla fokal bir planet olarak deerlendiril
melidir:
a) Bir T-karenin veya yod'un fokal planeti.
b) Bir kova veya yelpaze modelinin "sap", ya da lokomotif
modelinin "motoru" konumundaki bir planet.
86

c) ki a oluumunu birbirlerine balayan planet. (Yani ,


hem b i r T-karenin hem de b i r byk genin bulundu
u bir haritada, her iki oluumda da yer alan bir planet
ikisinin enerjilerinin uyumlu bir ekilde bir araya gel
mesinde anahtar konumundadr. )
Buket ya d a kase modelindeki merkezi planet ve tetikleyici
(bir T-kareye veya byk kareye en yakn gen ve altmlk
ay yapan) bir planet de fokal planetler olarak deerlendirile
bilirler. Ancak etkileri yukarda bahsedilen planetler kadar
gl deildir. Haritada arlyla ne kabilecek planetlerin
says az ise, ancak o zaman bu planetleri listeye dahil edin.
Yoksa, gerekten nemli olanlarla i kincil nem tayanlar ara
snda bir ayrm yapma imkan bulamadan, bir sr planete zel
anlam yklediinizi fark edebilirsiniz.

87

3.

AILAR

&

DGER HARTA DEGKENLER

Tek tek planetsel konumlar ve bir btn olarak haritay deer


lendirmek dnda, planetler ile doum haritasnn dier dei
kenleri arasndaki karlkl etkileimle gsterilen kiiliin ak
tif dinamiklerini de anlamamz gerekir. zellikle alar, pla
netlerin ifadelerinin engellenmesi veya desteklenmesi yoluyla,
kiiliin farkl ynlerinin nasl ibirlii yaptklarn veya attklarn aklarlar.

C l . EN EGEMEN AI T R
(Ka tane?)
ou doum haritasnda kavuum, altmlk, kare, gen ve
kart alar arasnda bir denge, belki her birinden er tane,
bulunur. Bu durumda egemen a trnn bir nemi kalmaz.
89

Ancak, belli bir a tr dierlerine oranla daha fazla ise, bu


ann doas sz konusu kiinin hayatnda hatr saylr bir yer
igal eder. Bu a tr kiinin kendini ifade edi tarznda, dier
drt temel a trne gre, daha arlkl olarak varln his
settirir.
Doum haritalarnda kavuum as fazla olan kiiler, dik
katlerini gl ekilde belli bir noktaya ynlendirebilen , ken
di ilerinin iinde gmlp kaybolabilen ve dardan tevie
ihtiya duymayan kiilerdir. Dikkatlerini bir noktada odakla
yabilmelerine ramen, dar bir bak asna saplanp kalabilir,
kmaz yola adm atabilirler. Bu tavrlar onlarn, bakalarnn
olumlu etkilerinden faydalanmalarn da zorlatrr.
Doum haritalarnda altmlk a fazla olan kiiler, genel
l ikle kendilerini ok rahat ifade ederler. ok farkl hayat dene
yimleri arasnda ba kurabilen yaratc bir zihne sahip olmakla
birlikte, zihinlerini ve iletiim yeteneklerini en iyi faydalanabi
lecekleri ekilde gelitirebilmeleri iin biraz tevik edilmeleri
ve drclmeleri gereki r.
Kare alarn ounlukta olmas, kiinin hayat boyunca ok
sayda kriz deneyimleyeceine ve engelleri amak iin gl bir
motivasyona sahip olduuna iaret eder. Yksek baarlara ula
acak kapasiteye sahiptirler; ama olaylar ve kendilerini ar
zorlayarak enerjilerini israf edebilirler. Zaman zaman dinlen
meyi ve enerjilerini daha uyumlu ve tasarruflu kullanmay
renmeleri gerekebilir.
Hayatlar nispeten kolay geen ve ok sayda yetenee sahip
kiilerin haritalarnda gen alar egemen konumdadr. An
cak, onlar enerji lerini harekete geirmeye ya da alglarn de
rinletirmeye zorlayan meydan okumalarla pek karlamadk
larndan, kolayca rahat ancak devinimsiz davran ve dnce
90

kalplar iine saplanp kalabilirler. Bu hallerinden memnun


olma tavrndan silkelenip kurtulmaya ve kendilerini gelitir
meye zorlanmalar gerekir.
Son olarak, bir doum haritasnda kart alarn ounluk
ta oluu, bir taraftan davranlarnda ar ulara ve elikili ta
vrlara ynelen, bir taraftan da dengeyi salama, kendilerini ve
kiisel ilikilerini anlama gayreti iinde olan kiileri simgeler.
Yaadklarnn ardnda yatan anlam kavrama peinde olan bu
insanlar, derin bir kavraya ve insana ilham veren bir igrye
sahiptirler. Ancak, enerj ilerini kendi uralarna odaklamay ve
dier insanlara yans ttklar kendi kii lik zelli klerini yeniden
sahiplenmeyi renmeleri gerekir.

C 2. BR AI TRNN EKS KLG


Bir doum haritasnda egemen konumdaki a trnn yan s
ra, herhangi bir temel ann eksiklii de kii nin enerjilerini
nasl kullandn gsterir. ounlukla, 72 derecelik (quintile),
40 derecelik (novile) ve yar-al tmlk (30 derecelik) gibi tali
alar, aktif hale getirildiklerinde altmlk ve gen alarn
eksikliini telafi edebilirler. Yarm-kare ve bir dereceye kadar
da 1 5 0 derecelik (harekette veya anlayta herhangi bir gzle
grlr bir deiiklie yol amayabilen yar-bilinli bir sinirli
lik olarak hissedilebilir) alar kare veya kart alarn boluu
nu doldurabilirler. Kavuum asnn eksiklii kart ann
egemenlikteki durumuna benzer sonular yaratrken, bunun
tersi de geerlidir. Yi ne bunun gibi, gen ve altmlk alarn
eksiklii kare alarn egemen konumda olmas durumuna ben
zer sonular, kare ann eksiklii ise gen ve altmlk ala91

rn ounlukta olmas durumuna benzer sonular yaratr.


Doum haritalarnda hi kavuum as bulunmayan kiiler
enerjilerini belli bir proje veya hayat alan zerine younlatr
makta glk ekerler. ok ynldrler, ama enerjileri dal
mtr ve kiiliklerinin btn paralarnn zdeleebilecekleri
bir amaca veya hedefe ihtiyalar vardr.
Altmlk ann eksikliini eken kiiler genellikle yaratc
ve entelektel alanlarda kendilerini rahat hissetmezler. Zihin
sel yeteneklerini gelitirmek, rerken faaliyetler ve iletiim ka
nalyla kendilerini rahat ifade edebilmek iin bilinlice ura
mak zorundadrlar.
Kare a eksiklii engelleri aarak bymek yerine kolay yo
lu tercih edenlerin haritalarnda grlr. Bu kiiler kendilerine
amalar gereken engeller yaratmak ve gelii mlerine katks ol
mayan alkanlklardan kurtulmak iin gayret gstermek zo
rundadrlar.
Doum haritasnda hi gen a bulunmayan kiiler ken
dileriyle ya da dier insanlarla bark deildirler, ve tatmin
duygusunu yakalamak iin i likilerine ve faaliyetlerine hatr
saylr lde enerji yneltmeleri gerekir. Enerj ilerini yeniden
retmeyi ve daha lml ve dengeli bir biimde hareket etmeyi
renmek zorundadrlar.
Son olarak, kart a eksiklii, bu kiilerin kendi leriyle te
mas iinde olduklarna ve henz gelitirmedikleri nitelikleri
ifade etmek iin bakalarna baml olmadklarna iaret eder.
Ancak, son derece znel olduklar ve kendileri ve kiisel i liki
leri hakknda basite indirgenmi bir bakla yetinebildikleri
iin anlaylarn derinletirmelerinde ve bak alarn geni
letmelerinde fayda vardr.

92

C3. 3 DERECE NDEK KAVUUMLAR


(Orb'u belirtin. 1 , 5 dereceden az ise daire iine aln.)
Bir a ne kadar yaknsa, kiilik zerindeki etkisi o kadar ok
olur. ki planetse! enerj inin karm demek olan kavuum en
gl a olduu iin, birbirine ok yakn iki planetin meyda
na getirdii bir kavuum doum haritasndaki en nemli a
lardan biri olacaktr. Orb'u 3 dereceyi amayan kavuumlar
orb'u bunun yars kadar olan altmlk, gen, kare ya da kar
t alara edeer olarak dnn. A aral 1 dereceden az
olan kavuumlar ise daha da gl olarak kabul edin .

C4. 1 ,5 DERECE NDEK DGER TEMEL AILAR


(Orb'u belirtin. 1 dereceden az ise daire iine aln.)
Bir doum haritasndaki en yakn alarn iaret ettikleri ener
ji yaplar, orb'un geni olduu zayf alara nazaran varlklar
n daha gl hissettireceklerinden , alar yorumlamaya dik
katimizi orb'u daha dar olanlara odaklayarak balamamz gere
kir. Temel alardan orb'u 1 , 5 derecenin iinde (altmlk a
iin 1 derece) olanlar yakn a , 1 derecenin (altmlk iin 30
dakika) iinde olanlar ise hemen hemen tam a olarak deer
lendirin . Orb'u 30 dakikay amayan bir kavuum, kare, gen
ya da kart a hemen her zaman doum haritasnn en esasl
5-8 zelliinden birisidir. Eer bu aral k 10 dakikann da altn
da ise ve haritada az sayda ne kan unsur varsa, bu a hari
tay tamamen ynlendirebilecek kadar gl bir konum elde
edebilir.
Yak n alar not ederken hangilerinin yaklaan (daha hzl
93

hareket eden planetin daha yava hareket eden planetin bulun


duu dereceye yaklamas) ve hangilerinin uzaklaan (daha hz
l hareket eden planetin daha yava hareket edenin bulunduu
dereceden uzaklamas) alar olduklarna dikkat edin. Yakla
an alar ayn orb'a sahip uzaklaan alardan daha gldr
ler, nk doumdan sonra progresyonla giderek daha fazla
ya ki a rlar.
Doum haritalarmzdaki yakn ya da tam alar bize ok
doal gelen dn, hissedi ve davran modellerini gsterir
ler. O kadar doaldr ki genellikle bilinli farkndalmzn
dnda ilerler ve bazen planetse! enerjilerimizi ynetme z
grlmze olan inancmza meydan okurlar. Onlarla mca
dele etmeye kalktmzda, bizim nemli bir paramz olan bu
modeller kendi lerini ifade etmeye abalayacaklarndan, kendi
mizi tuzaa dm gibi hissedebiliriz. Ama onlarla ibirlii
yapacak olursak, onlar n ifadelerini kendi lehimize kanalize
edebil iriz. Neticede, bir a bir enerji badr. Doum harita
snda bu tip bir ba olutuunda, iliki iindeki iki planetin
enerjileri qk farkl ekillerde ifade edilebilir ve her durumda
planetlerin asl yaplarna sadk kalnm olur. Onu verimli bir
eyleme dntrmeyi rendikten sonra, bir kareden de gen
adan elde ettiimiz faydalar salayabi liriz. Bir kart ay
zdkten sonra bir kavuumun semezleyici karmna ve
odaklanna ulaabiliriz. Bir gen a dahi, iimizde onun
enerjilerini deitirme duyarll ve arzusu yeermeye balad
andan itibaren, bnyesinde bir kare ann motivasyonunu
barndrabilir.

94

e s . NEML TAL AILAR

(Tam alar not edin )


.

Eer bir doum haritasndaki tali alarn hepsini hesaplayp


yoruma katacak olsaydk, beyinlerimizi ylesine ok sayda
nemsiz ayrntyla doldurmu olurduk ki, haritann en nemli
unsurlarna gerekli dikkati veremez hale gelebilirdik. Bununla
birlikte, baz tali alar dikkate almak gerekten deebilir.
Bunlarn tadklar nem, tam a olmalarna ve doum hari
tasndaki temel alarn yapsna baldr.
Tal i alarn bir ouna normal olarak 1 -2 derecelik bir orb
tannd iin, orb'u 30 dakikann altnda olan alar "yakn'',
1 5 dakikann altnda olanlarysa, en az, orb'u 2 derecenin altn
da olan temel alar kadar gl olarak deerlendirmeliyiz. Bir
doum haritasndaki gen veya altm lk alarn says az ise,
yakn yar-altmlk (30 derecelik), quintile (72 derecelik) ve
biquintile ( 144 derecelik) alar potansiyel f rsat ve yetenekle
re iaret etmeleri nedeniyle i lave bir g kazanrlar. Kare veya
kart alarn says az ise, yarm-kare alara dikkatimizi y
neltmemiz gerekir; nk bunlar kiiye gen ve altmlk a
lar kend isine faydal olacak ekilde kullanmasnda yardmc
olabilecek gerilimli ve uyarc noktalara dikkat ekerler.
Dairenin bir tam sayya blnmesinden elde edilmedii ve
bizi kare, gen, kavuum ve kart alar kadar bariz ekilde
etkiler grnmedii iin, 1 50 dereceli k a (inconjunct) temel
bir adan ziyade tali bir a olarak deerlendirilmelidir. Ancak
bu a tipine, kendi kategorisindeki d ier alara tannandan
daha geni bir orb -normal olarak 4 derece, "tam a" olarak ni
telendi ri lebilmek iin de 1 derece- tannmaldr. Yarm-kare ve
quincunx olarak da tabir edilen 1 5 0 derecelik (inconjunct) a95

lar, tali alar arasnda genellikle en gl olanlardr. 1 3 5 (ses


quiquadrate), 72 (quintile) ve 144 (biquintile) derecelik alar
da dikkate alnmas gereken alardr.
En ok kullanlan cali alar nem srasna gre aada sra
lanmtr:
AI

DERECE

lnconjuncr/

1 50

Quincunx

ANAHTAR SZCKLER
uygunsuz birleme; belli belirsiz
s i n irlilik; psikosomatik
belirtiler; yaratc retkenlii
arttran yar b i l i nli bir gerilim;

Ya r m- kare

45

artan bir gergi nlik ve mo t i vasyon;


zayf da olsa gayet belirg i n

b i r kare a
Q u i n ri le

&

Bi-quintile

72

bireyci ifade; farkl etkileri

144

sentezleyen ve d n r lireb i le n
yarar c kapasi re

Sesquiq uadrate

U5

bilhassa kavray ve ili k i ler i


e tki leye n artan bir geri l i m ;

yarm-kare ann benzeri


Yar-altmlk

30

ortaya kan gerilim ve yara t c l k ;

n-btnletirici (genel likle


rahatsz edici)
Septile ve

5 1 o 25'

kader tayin eden, gelecei

Biseprile

1 02 50"

belirleyen; zorlayc, drtc;


anlalmaz (bu a hakknda
az ey biliniyor)

Novile

40

kuluka dnemi ; yeni biimlerin


domas iin poransiyel

96

Genellikle doum haritasn verimli bir ekilde sentezlemek


iin tali alarn yorumlanmas gerekli deildir. Onlar sadece,
temel alarn anlamlarn iyice kavradktan sonra veya doum
haritasndaki temel alar ok zayf ya da sayca ok az bulu
yorsanz ve sz konusu kiideki enerj i modellerini anlamak iin
tali alardan faydalanmanz gerektiini di.ii.ini.iyorsanz kulla
nn. Yksek zekaya ve yaratcla sahip, ezoterik ve spiriti.iel
eilimli kiiler tali a larn en az temel alar kadar sk olarak
kullanabili rler. Bu ti.ir insanlarda tali a lara daha fazla nem
verilmesi gerekir.

C6. PARALELLER
(Mevcut alar glendirenleri not edin.)
ki boyutlu doum haritas formunda seilebilmesi mi.imki.in
olmayan alan boyutunu temsil ettiklerinden paralel ler genel
likle gz ard edi lirler. Planetlerin ekvatorun ne kadar kuzeyin
de ya da gneyinde bulunduklarn gsteren paraleller, ou
gkgnli.ii.i nde bulunan deklinasyon tablolarna bakarak tes
pit edi lir. Paralellerde orb bir derece olarak kabul edildiinden,
1 8 derece kuzeyde bulunan bir planerle 1 9 derece kuzeyde bu
lunan bir planet paralel kabul edilir. 7 derece gneydeki bir
planetle 6 derece gneydeki bir planet de ayn eki lde paralel
dir. Ama, 6 derece gneydeki ve 6 derece kuzeydeki iki plane
tin kontraparalel olduklar sylenir.
Kavuum asna benzeyen paraleller enerjilerin kaynama
sn i fade ederler; ama kavuumlardan farkl olarak, planetler
den biri veya her i kisi de transitler veya progresyonlardan a
alana kadar, etkilerini ounlukla da vuramazlar. Koncrapa97

raleller ise zayf kart alar gibi tepki verirler ve ayn ekilde
transitler ve progresyonlar tarafndan aktif hale getirilirler.
Aadaki koullardan herhangi birine sahip olan paraleller
nemli olarak deerlendirilmelidirler:
1 ) Zaten kavuum yapan iki planet arasnda ise; ki bu du
rumda paraleller kavuumu pekitirir ve glendirirler.
2) Zaten bir dier temel ayla birbirine bal iki planet ara
snda ise; ki bu durumda mevcut ay glend irmelerinin ya
n sra, iki enerjinin uyumlu bir eki lde bir araya gelebilmele
ri potansiyeline de iaret ederler.
3 ) Aralarnda nemli bir a bulunmamakla bi rlikte doum
haritasnda gl konumda bulunan planetler aras nda ise (r
nein, bu planetlerden biri ykselen burla kavuum yaparken,
dieri de bir T-karenin foka! planeti olabilir).
Tek balarna deerlendirildiklerinde, paraleller, bir doum
haritasnda ilk gze batan unsurlar arasnda yer almazlar. Sade
ce, yukarda bahsedilen planetlere ve alara ilave vurgu yaptk
larnda onlar listeye dahil edi n.

C7. KARILIKLI AGIRLAMA


(Cevab daire iine aln.)
Bir planet bir baka planetin burcunda, i kinci planet de birin
cinin burcunda yer aldnda karlkl arlama gerekleir.
ounlukla gz ard edilen bu karlkl arlama kavuum a
syla ayn anlama ve gce sahip olmasnn yan sra, kavuum
da bulunmayan ilave avantajlar da bnyesinde barndrr. Kar
lkl arlama konumundaki her bir planet, d ier planetin
burcunda ve evinde faaliyet gsterme yeteneine sahiptir; etki98

si, iinde bulunduu ya da yneticisi olduu evle snrl deil


dir. Bu ilave ifade kanalnn salad avantaj la, bu konumda
ki planetler, burlar ve evler arasnda bir ba kurulur. Bu ba
sayesinde, sz konusu unsurlar birlikte hareket ederler ve arala
rndaki kare veya kart alarn zmne ve uyumlu bir ekil
de ifade edilmelerine yardmc olurlar.
Doum harirasndaki karlkl arlama durumunun nemi
kesinlikle kmsenmemelidir. Karlkl arlama genellikle
kiiliin, hari tann geri kalannda bariz olan veya olmayan,
bal ca zelliklerine iaret eder. rnein, Liz Taylor' n Ay' Ak
rep'ce 2 .evde ve Pluto'su Yenge'te 1 0.evde; Bobby Fischer'n
Merki.i r'i.i Kova'da 8.evde ve Urans'i.i kizler'de 1 1 .evde; Carol
Burnett'n Merki.ir'i.i Ko'ra l .evde ve Mars' Baak'ta 6. Evde;
Edgar Cayce'n Vens' Balk'ta 7 .evde ve Neptn' Boa'da
9.evdedi r. Sz konusu karlkl arlamalarn bu kii lerin ha
yatlarndaki nemi inkar edilebilir mi?

C.8 AY DGMLER
(Hangi burta ve evde bulunduklarn belirtin. Cevab d a
ire iine aln. 2 derece iindeki temel al ar not edin.)
Ay dmlerinin konumu dikkatle incelenmeden, hibir ekil
de herhangi bir doum haritasnn yorumuna giriilmemelidir.
Bunlar sadece bur ve ev konumlaryla deil, ayn zamanda
yaptklar alarla da, mrmz boyunca yz yze gelmemiz
gereken yaamsal konulara iaret ederler. Eer gemiin bizi
geriye ekmesinden kurtulup bu enkarnasyondaki amacmz
gerekletireceksek bunlarn zme kavuturulmas zorunlu
dur.
99

Sadece on ikinci ev deil, Gney Ay Dm de, bu beden


lenmemi zde beraberimizde getirdiimiz kiiliimizin gl ve
zayf noktalarn gsterir. Gney Dm en az diren gste
rebildiimiz noktalar bnyesinde barndrr. Onun yer ald
burcun ve evin zell iklerini ifade etmek iin geriye doru git
meye eilimliyizdir; nk o dzeyde tepki verdiimizde ken
dimizi gvende hissederiz, nk o enerjileri ifade etmek ve
dikkatimizi hayatmzn o alanna yneltmek bize ok doal
gelir. Ancak bu hayat sremiz iinde, d ikkatimizi Gney Ay
Dmnn ifade ettii ni telikler ve ilgi alanlar zerine yo
unlatrmamamz gerekir, nk bylesi bir hareket tarz bi
zim geri gitmemize sebep olacak ve nihayetinde de nmze
kacak frsatlar snrlandracaktr. Bu durumda gemi tara
fndan snrlandrldmz hissine kaplmaya balar, doyum
suzluk ve hayal krkl yaarz. Aksine, bu hayat sresinde bi
zim iimiz Gney Ay Dmnn yeteneklerini doum hari
tamzdaki Kuzey Ay Dmnn (ev ve bur konumuna ve
Kuzey Ay Dmnn yer ald burcun ynetici planetinin
konumuna uygun biimde) anlamn beslemek zere kullan
maktr.
Kuzey Ay Dmmz gelitirmek, zell ikle haritamz
daki planetlerden kare veya kart a alyorsa, bizim iin pek
kolay olmaz. Srekli Gney Ay Dmmzn bulunduu
burcun ve evin temsil ettii alkanlklara, davran kalplarna
doru ekildiimizi hissederiz. te yandan, Kuzey Ay D
mnn burcunun enerjilerini aktif bir ekilde ifade ederek ve
Kuzey Dmnn yer ald evin hayat alannda etkin bir fa
aliyet yrterek, evrenin yardmc ve iyiletirici enerjilerini
kendimize ekeriz. Bu enkarnasyonda gelitirmek zere do
duumuz yetenek ve gleri uyandrr ve kiisel hayat amac1 00

mz gerekletirmi olmaktan dolay sonsuz bir tatmin duygu


su yaarz. Ay Dmleri hakknda tam bilgi almak iin Tracy
Marks'n ''The Asrrology of Self-Discovery" ve Donna Van To
en'in "The Astrologer's Node Book" isimli ki taplarna bavura
bilirsiniz.
alma kadnz zeri ne, sadece ay dmlerinin bulun
duklar burcu ve evi deil, ayn zamanda doum haritasndaki
planetlerle yaptklar yakn alar da not edin. Kuzey Ay D
m ne olan kavuum lar, yapc bir ekilde gelitirmeye en
ok ihtiyacmz olan planetse! enerjilere iaret ederler. Gney
Ay Dmne olan kavuumlar, bizim iin ifade etmesi kolay,
ama bu hayat plannda vurgulamamza gerek olmayan planet
se! enerjileri temsil ederler. Ay dmlerinin yapt dier a
lar ise Kuzey Ay Dmmzn temsil ettii amac gerekle
tirirken Gney Ay Di.immzden yararlanmadaki rahatl
mz ya da zorluklarmz gsterirler.
Gney Ay Dmnn bulunduu burcun ynetici plane
tinin ev konumu gemite dikkati mizi odakladmz ve imdi
de bir s nma noktas olarak kullandmz ikinci bir hayat
alanna iaret eder. Kuzey Ay Dmnn burcunun ynetici
sinin ev konumu ise, Kuzey Ay Dmmzden renmemiz
gereken dersleri uygulamamz gereken i kinci bir hayat alanna
dikkat eker.

101

4.

N SENTEZ
Bu blmn amac, u ana kadar zerinde konuulan astrolojik
deikenlerin bazlarnn sentezini yapmaya balamanza yar
dmc olmaktr.

D l . EN GL PLANETLER
(Puan ne? 4'ten fazlaysa d aire iine aln.)
B3- 1 5 blmlerinde bir planeti ka kez not ettiinizi sayn.
Planet daire iine alnmsa, onu ift sayn. Bu rakama, btn
doum haritalarndaki nemlerine karlk gelecek ekilde,
Gne iin 2 puan, Ay iin 1 puan ilave edin. Doum harita
sndaki en gl planet muhtemelen en ok puan toplayan
planet olacaktr. Bir planetin 4 puann zerine kmas doum
haritasnda egemen konumda olduunu gsterir. Sklkla, iki
103

ya da daha fazla sayda planet eit oranda egemen olurlar.

D2. EN GL BURLAR
(Puan ne ? 4'cen fazlaysa daire iine aln.)
Planetlerin her bir hari taya gre deien a rl dolays yla,
bunun tesp i t edi lmesi gene llikle zordur. En iyi yntem, kend i
sinde bulu nan her bir planet iin burca 1 puan yazmak ve ayr
ca da Ykselen'in ve Gkyznn Orta Nokras 'nn bulundu
u burlarn her birine l 'er puan eklemek r i r. Gnein bulun
duu burca, ilaveten 2 puan, Ay'n bulunduu burca 1 puan,
en bask n planetin (D l ' de tespi t ed ilmiti) bulunduu burca da
yine 1 puan eklenmelidir.

D3. EN GL EV
(Puan ne? 4'ten fazlaysa daire iine aln.)
En gl ev ya da evleri belirlemek iin en gl burlar be
li rlemede kulland nz yntemi kullann ve yine Gne ' i n ,
Ay' n v e en gl planetin bulunduu evlere puan i lave edin.
Ykselen' i ve Gkyznn Orta Noktas'n deerlend irme d
tutun.

D4. EN GL AI
(30 d akikann altndaysa d aire iine aln.)
Burada en kesin (orb'un en dar olduu) ay ve orb'unu not
edi n . Haritann ke noktalarn n ve Ay Dmlerinin alar1 04

n deerlendirmeye dahil edin. Eer en kesin a bir gen ya


da altmlk aysa, o zaman, kiide ileyen en dinamik enerji
ifadesini gsteren unsur olarak en yakn kare ya da kart ay
da not edin.

105

5.

LAVE DEGERLENDRMELER
Bir doum haritasn tam anlamyla ve ayrntl bir ekilde yo
rumlamaya giritiimizde iimize yarayacak ok sayda baka
astrolojik deikenler de sz konusudur. Ancak bunlar harita
n n sentezine ulamada ve onun temel karakteristiklerinin an
lalmasnda esasl bir nem tamazlar. Bununla birlikte, kimi
haritalarda, aada yer alan i lave deerlendirmeleri de dikkate
almak gerekebilir:
1) ONKNC EV BLEM ( 1 2 . evde bulunan planetler
den ve 1 2 . evin ynetici planetinden oluur) bizi ekillendiren
gizli faktrleri barndr r. Bu faktrler bize g katabildii gi
bi, mantk d ve genellikle kendi kendimize zarar verdiimiz
bir davrana da dnebilir. Daha fazla bilgi iin, Tracy
Marks'n "The Twelfth House" isimli eserine bakn.
2) Yeni Ay dm ekseniyle (ay dmleri) kavuum konu1 07

muna geldiinde GNE TUTULMASI; Dolunay dm ek


seniyle kavuum yaptnda ise AY TUTULMASI meydana ge
lir. Ay ve gne tutulmalarnn her biri ortalama olarak ylda
iki kez gerekletiinden, Yeni Ay veya Dolunay srasnda do
an bir kiinin tutulmay takip eden 24 saat iinde doup do
madn tespi t edebilmek iin bir gkgnlline ya <la bir
Gne ve Ay tu rulmalar tablosuna bavurmamz gerekir. G
ne tutul mas srasnda doan kiiler genell ikle yaamsal ener
j isi, direnci, iradesi ve zsaygs zayf, ama ayn zamanda fi zik
sel enerj ilerini kullanma ve kimliklerini son derece kend ilerine
zg bir tarzda gelitirme yeteneine sahiptirler. Ay turulmas
srasnda doanlar ise, genelli kle duygusal ynelen dengesiz ve
bakalarna baml, ama ayn zamanda, eer baarabilirlerse,
etkili bir ekilde yaratc faaliyetlere kanalize edebi lecekleri,
benliklerini ve hayat alglaylarn kkten de itirebilecek
hissedi ve sezgi dzeylerine eriirler.
Doumdan nceki son gne tutulmasnn doum hari ta
sndaki konumu genellikle srekli dayanma snrlarmz sna
mak ve kendimizi gelitirmek duru munda kaldmz krizler
deneyimlediimiz hayat alann gsterir. Daha fazla bilgi iin
Robert Jansky'nin "Interpreting the Eclipses" isimli kitab na
bavurabilirsiniz.
3) KESEL, HALEF (takip eden) VE SON EVLER anlam
ynnden nc, sabit ve deiken burlarla benzerlik gsterir
ler. Planetlerin youn olarak kesel evlerde ( 1 , 4, 7 ve 1 0) bu
lunmas, kiinin enerjisini harekete geirmek, hayatn balca
alanlarna -kimlik, ev ve aile, ak ve evlilik ve meslek - ilikin
eylemleri balatmak ynnde gl bir drt hissettiine ia
ret eder. Planetlerin halef evlerde ( 2 , 5 , 8 ve 1 1 ) younlamas,
kiisel arzular tatmin etme drtsn, enerjiyi younlatrma
1 08

ve eldeki ileri sonulandrma yeteneini gsterir. Son evlerde


( 3 , 6, 9 ve 1 2) planet ylmas durumu ise, kiinin deneyimle
rine verdii tepkilerle i lgilendiini, ve kiisel gerekliini
akla kavuturmakla ve kavramlatrmakla uratn gs
terr.
3) EN YKSEKTEK PLANET (M.C.'ye en yakn olan)
doum haritasndaki gl planetlerin says az olduunda, ki
i zerinde gl bir etkiye sahip olabilir. Bu planet, kiinin
emellerin doasn ve nasl baarya ulaacan gsterir.
4) DOGU / BATI AYRIMI, doum haritasnda planetleri n
yerleiminde gl bir dengesizlik olduunda, dikkate alnma
ya deer bir husustur. Hari tan n dou (sol) yar mki.iresi nde ye
di ya da daha fazla planetin toplanmas, hayatnn kiinin ken
di ellerinde olduunu, ayn ylmn bat yarmki.irede (sa)
gereklemesi ise, kiinin hayatnn dier insanlardan etkilen
d iini gsterir.
5 ) GNE-MERKR KAVUUMLAR!, orb 4 derecenin
altnda olduunda zel bir d i kkatle ele al nmald rlar. Orb 1 12 4 derece arasnda olduunda Merkr'n "combust (yanm)"
olduuna hkmedilir. Bu tip bir kavuuma sahip olan kii , zi
hinsel olarak ylesine hareketli ve bariz ekilde zneldir ki, sk
sk dncelerini netletirme ve ak bir ekilde ifade etme zor
luu eker. Ancak, Gne'ten sadece 30 dakika mesafede bu
lunduunda Merkr'n gc younlar, zeka keskinleir ve
dehaya varan bir kapasi te kendini ak olarak hissettirir.
6) ORTA NOKTALA R , burlar kua zerinde, herhangi
iki planetten eit uzaklkta d uran derecelerdir. Bu planet ifti
nin bir yakn, bir de uzak olmak i.izere iki orta noktas bulunur.
Biri aralarndaki en ksa mesafenin ortasnda, dieri ise ilkin
den 1 80 derece mesafededir (yani tam karsndadr).
1 09

Her doum haritasnda onlarca orta nokta bulunduu iin ,


sentez srecinde sadece e n nemlilerini dikkate almak gerekir.
lerinden en nemlisi genellikle, bir kare ann haritadaki bir
dier planetle kavuum yapan orta noktasdr, ki bu ekilde,
kare ay iki yarm kareye bler. Planetse! orta nokta kare a
tarafndan harekete geirilir ve bu kareyi yapc bir ekilde kul
lanmada anahtar bir faktrdr. Kart (eer T-kare oluturuyor
sa), gen veya altmlk alarn planetse! orta noktalar da
benzer bir ilev grrler.
Bir doum haritas yorumlan rken, yukardaki unsurlara ek
olarak, baka birok astrolojik deiken de deerlendi rmeye
dahil ed ilebilir. Yazar, bu deikenlerin bir ksmnn neminin
az olduu, dierlerinin deerinin ise tartmal olduu kansn
dadr.
NEM AZ OLANLAR : eril/diil burlar, ans noktas,
damga (signarure), planetse! dmler, verteks, sabit yldzlar.
TARTIMALI DEGERDEKLE R : eyrek daire (quadrant)
vurgusu, geleneksel kuzey/gney yorumu, planetleri n ykseli,
d ve zararl konumlar, oryantal planetler, dekanlar, kritik
dereceler, Promechean ya da Epi methean Merkr, Hesperus
(akam yldz) ya da Lucifer (sabah yldz) Vens.
Doum haritasnn yorumunda kullanp kullanmayacana
karar vermeden nce, astroloji rencileri yukardaki unsurlar
aratrmal ve bunlar zerinde almaldr.

1 10

6.

SENTEZ SREC
BALICA ZELLKLERN SAPTANMASI
al ma kadnda A'dan D'ye kadar olan basamaklar tamam
landktan sonra, not ettiimiz l 5 , 20 veya 25 karakteristik
zellikten hangilerinin en nemli olduklarn saptamaya gee
ceiz. Doum hari tas ok sayda gze batan zellie sahipse,
alma kadmzn zerinde bir sr cevap bulunacak ve ara
larndan bir ou da, zel nemlerinin belirtilmesi iin, daire
iine alnm olacak. Bylesine gl bir haritayla kar karya
olduumuzda, bilhassa seici davranmamz gerekir. B u durum
da kendi evindeki ya da M.C. 'den sonra 5 derece iindeki bir
planetin deeri , haritadaki gl unsurlarn says arttka, g
reli olarak azalr.
Listemizi ksaltmak iin, daire iine aldmz cevaplar ye
niden gzden geirmemiz, bunu yaparken de -8 toprak puan
ve toprak grubu burlarda meydana gelen bir byk gen gi111

bi- anlam benzerlii olanlar bir araya getirmemiz gerekir. Ge


nellikle de, aralarnda, birbirlerini pekitiren , sk balarla
bal bir dizi zellik kefederiz. Bunlar, haritann genel btn
ln kavramamza yardmc olurlar.
Eer bu ilk adm sadece 3, 4 veya 5 zellii ortaya kartr
sa, daire iine almad mz cevaplar da deerlendirmeye dahil
etmeyi dnebi liriz. Hang ileri doum haritasnda daha ne
km ? En ok vurgu hangisinin zerinde ? En ar ya da sra
d olan hangisi) Bir dizi yol gsterici kural btn bari talara
uygulamak mmkn deildir, buna ramen aadaki liste, a
lma kad zerinde daire iine almadmz nemli zellik
leri seerken iim ize yarayabilir:
a) 2 veya 5 puan toplayan bir element
b) 3 veya 6 puan toplayan bir nitelik
c) Gne'in veya Ykselen 'in ynetici planetleri
d) 3 tane geri giden planet
e) hafif belirgin bir planetse! model
f) 9. veya 1 2 . evin son 6 derecesi ya da 1 0. veya 1 . evin ilk
6- 1 O derecesi iinde bulunan planetler
g) 3. veya 6. evin son 3 derecesi ya da 4. veya 7. evin ilk 24 derecesi iinde bulunan planetler
h) en ok a alan planet (5 'ten fazlaysa)
i) en gl a (ok vurgulanmsa)
j) 1 , 5 - 3 derecelik orb iindeki kavuumlar (zellikle Gne'in ya da Ay'n dahil olduu)
k) 1 , 5 - 3 derecelik orb iindeki dier temel alar
1) belli bir a trnn eksiklii
Eer ilk admda 8'den fazla zellik ortaya karsa, karlatr
mal glerini tartmak yoluna gidebiliriz. Zamanla, doum ha
ritalarn yorumlamada pratiimiz arttka, bu ilk basamaklar
1 12

abucak atlamada sezgilerimiz bize rehberlik ederler. Ama im


di, balang aamasnda, listemizdeki zelliklerden hangileri
nin ncelie sahip olduklarn belirlememiz gerekir. Bunu da,
aadakilerin tamamn deerlendirme d tutarak yapabi liriz:
a) 1 veya 6 puana sahip bir element
b) 2 veya 7 puana sahip bir nitelik
c) son derece gevek bir a oluumu (geni orb'lar)
d) 1 - 1 , 5 derecelik orb iindeki kavuumlar
e) kendi evindeki planet
f) O veya 4 geri giden planet
g) 30 dakikann zerindeki dier temel alar; eer hari tada
birden fazla ann orb'lar darsa
h) Ykselen bur; eer bur, ynetici planet ve doal evi za
yf ise
Eer elimizde sadece 5 zellik kalrsa, veya bunlarn says 9
ya da l O'a karsa, kayglanmamza hi gerek yok; her bir do
um hari tas nev-i ahsna mnhasrd r (esizdir) ve hibir ku
ral sentez srecinde karlalabilecek sorunlarn tamamn ie
remez. Bu nedenle, daire iine aldmz cevaplarn says azsa,
daire iine alnmayan cevaplardan birkam ok can alc (9 pla
netin tmne de a yapan en ok a alan bir planet ya da 1 5
temel aya sahip bir doum haritasnda 1 0 kare ann bulun
mas durumlar gibi) olmasa bile gz nnde bulundurabiliriz.
Byk olaslkla sentez alma kadna aina olmann en iyi
yolu, pratik yapmaya kendi doum haritalarmzla balamaktr.

SEZGNN ROL
Burada tarif edilen sentez yntemi, bir doum haritasnn
113

balca niteliklerini saptamada iimizi kolaylatrsa da, tama


men rakamlara dayal, mantk bir yaklam, anlaml yorum
lar retmek iin genellikle yeterli deildir. Ancak zekamz ya
nnda sezgilerimizden de faydalanrsak, doum haritasnn
zne ulapbilir ve ona ciddi ve anlaml bir yorum getirebiliriz.
Ki mi zellikler bir haritay incelerken, hatta belki daha onu i
zerken "gzmze batarcasna" ben buradaym diye haykrabi
lirler. Bunlar alma kadmz zerinde not etmi, dai re ii
ne alm olalm ya da olmayalm, bizi aada sralanan husus
lara ynlendirebileceklerinden, bu zellikleri dikkate almamz
gerekir:
1 - Mterimiz iin zel nem tayan bir hususa dikkat e
kebilirler.
2- Ayn zamanda bizim iin de nem l i olan, dolaysyla da
tam manasyla anlayp, derin bir kavrayla ifade edebilecei
miz nitelikte olabilirler.
Bir doum haritasn yorumlarken, bize yol gsterecek, ha
ritann bir tarafndan tutup yoruma balamamz salayacak,
anahtar deeri tayan bir zellie i htiya duyarz. alma ka
dmz en baskn, dolaysyla balang noktas olarak seile
bilecek en uygun zellii tespit etmekte bize yardmc olamaz
ise, seimi sezgilerimize brakmamz yerinde olur. Peki ya sez
gilerimizle tef1!aS kuramazsak? Ya onlardan nasl yararlanaca
mz bilmiyorsak? Normalde gl bir sezgiye sahip olmasak
dahi, bu yeteneimizi gelitirebiliriz. Bir doum haritasna ba
karken, geveyerek ve zihinlerimizi boaltarak, bir mandala'ya
veya bir tabloya baktmz gibi ona uzun uzun bakabilir ve
bylece haritann bir sr ayrnts zerine dikkatimizi youn
latrmak yerine, bir btn olarak haritayla i letiim kurabiliriz.
Dikkatimizin u ya da bu yne doru ekildiini hissedersek,
1 14

bu arya uymal, n ve arka planlarn uygun biimde gidip


gelmesine izin vermeliyiz. En sonunda, doum haritasndaki
farkl kalplar ve bunlar arasndaki karlkl iliki ve ba iyice
belirgin hale gelebilir; bu sayede biz de yeni kavray derinlik
lerine ulaabiliriz.
Sezgilerimizi glendirmenin bir dier yolu da, rasyonel
zihnimize sistematik bir analiz hazrlama f rsat vermeden, 5 1 0 doum hari tasn hzl bir ekilde yorumlamaktr. Sessiz
kalmay ve ilk izlenimlerimizi di nlemeyi seerek, sezgisel kav
raymzn bilgel iini tanmaya balayabilir ve dzenli olarak
ona danr hale gelebiliriz.

YORUMA HAZIRLIK
Doum haritasnn balca zelliklerini belirleyip, sezgileri
mize de kulak verdikten sonra ne olacak peki ? Bir yorumu en
iyi ekilde nasl haz rlayabiliriz?
lk olarak, m terimizden kendisine ait yeterli bilgiyi (me
deni hali, meslei, vb.) ald mzdan emin olmal yz ki harita
y gereki bir ereve ierisinde deerlendirebi lelim.
kinci olarak, haritan n u anda hangi transitlerin ve prog
resyonlarn etkisi altnda olduuna bakarak, hangi planet, bur
ve evlerin harekete getiini ya da u anda gerilim altnda bu
lunduunu aratrabiliriz.
nc olarak, haritada rastladmz karmak durumlar
ya da birbiriyle tezat teki l eden unsurlar not edebilir ve onla
r anlamaya alrz. Su grubu burlarn puan O iken, Ay
Ykselen'le kavuum yapyorsa ne olacak? kizler'de 4 planet
varken Merkr ve Jpiter Yenge'te ise? ou insan karmak115

tr, hatta elikilidir, ve kiiliinin iki farkl yn arasnda gi


dip gelebilir ya da dier ksmla ibirliine girimeden kiili
inin tek bir ynn ifade etmeye kalkabilir.
Drdnc olarak, dikkatimizi hari tadaki eitli konumlara
veya modellere verdiimiz olumsuz reaksiyonlara yneltebili
riz. Niye bu tarz tepkiler gsteriyoruz? B u nitelikleri nasl da
ha yapc bir ekilde yorumlayabiliriz ! Hi phesiz, Vens-Sa
trn kavuumunun da erdemli bir yan vardr. Kukusuz Mars
ile Pluto arasndaki kare a, etkili bir ekilde kanalize ed ilirse,
bir ikence olmaktan kp, faydal bir hale gelebilir. Mteri
mizin doum haritasnda su elementi ne zg nicelikler gl
ya da Satrn son derece bask altndaysa ve karmzdaki kii
ar duyarl veya rkekse, olumsuz bir slupla hari tay yorum
lamaktan bilhassa kanmalyz.
Beinci olarak, ki mi doum haritalarnda, setiimiz nem
li nitelikleri daha geni iki veya_ grup iinde bir araya geti
rebi lir ve birbi rleriyle olan i likileri ni inceleyebiliriz. Bylece,
yorumumuzun daha banda, kapsaml anlar mda ele alaca
mz hususlar zetleyebiliriz. B unu yapmakla, kendimizi oldu
u kadar mterimizi de ynlendirmi oluruz.
Son olarak, bir haritay yorumlamaya en iyi , haritann ba
lca zellikleri zerinde alarak veya dncemizi younlat
rarak hazrlanabi liriz. Ancak yorumu kendi kavraymz zeri
ne ina eder ve astroloji metinlerine sadece son are olarak ba
vurursak, bir astrolog olarak yeteneklerimizi gelitirmeye ba
layabiliriz. Eer anlamay baaramaz ve kitaplardan da bir fay
da bulamazsak, kafamzn kark olduunu mterim ize syle
mekten utanmamalyz. Bylece, ona, kendisini nasl alglad
n hem kendisine hem de bize anlatmas iin bir frsat vermi
oluruz.
1 16

BLM K
HARTA SENTEZ NDE PRATK

1 17

GR
Bu blmn amac sentez alma kadn kullanarak ve ce
vaplarnz yazarnkilerle karlarrarak, be rnek doum ha
ritasnn balca zelliklerini tespit etmek iin size bir frsat
sunmaktr. Kitapta yer alan be doum haritas gndelik ha
yatta pek de kar laacanz trden deil. Yirminci yzylda
yaayan -yetenekleriyle veya hayatlarn srad koullar altn
da yaam olmalaryla- tannm ahsiyetlere ait olmalar ne
deniyle, bu haritalarn ounda elementlerde ya da niteliklerde
bir arlk gze batar. Ayrca, kimi planetler, burlar, evler ve
ya alar zerine gl vurgu sz konusudur. A ralarndan sade
ce E kodlu harita "sradan" bir kiiye ait olduu izlenimini
uyandrabilir. Bu sebeple, sz konusu haritann nemli nitelik
leri cevaplar ksmnn sonunda, sentez ilkelerinin pratikte ne
kadar da etkili olduklarn gz nne sermek iin ayrntl bir
ek i lde yorumlanmtr.
Bu haritalar "sradan" haritalar deilse, peki neden, yararl
rnekler olarak kitaba dahil edilmilerdir? Bu sorunun iki k1 19

l bir cevab vardr: Bir kere, bu doum haritalar i lgintir ve


siz yorumunuza bir eki dzen vermek iin zenle tm gayre
tinizi ortaya koyarken, dikkatinizi zerlerine ekip sizi astrolo
jik yeteneklerinizi keskinletirmeye tevik etmeleri muhtemel
dir. kinci olarak, bu kiilerin kimlikleri cevaplar ksmna ka
dar sakl tutulduundan, renme deneyiminizi daha zevkli
hale getirebilir ve bu ada ahsiyetlerin kimler olduunu
tahmin ederek bilginizi ve sezginizi snayabilirsiniz. Bir ipucu:
A ve C haritalar erkeklere, B , D ve E ise kadnlara aittir
.

1 20

Harita A

illi

121

Harita B

100

l1R

1 22

Harita C

20 09

123

Harita D

cf2e
n:

1 24

Harita E

1 25

SENTEZ ALIMA KAGIDI


A. BR BTI'{ OLARAK DOGUM HARTASI (s.29)
1.

EN GL ELEMENT (s.29)
Ka tane? 1 4 'te 5 ' i geiyorsa daire iine aln .

2 . E N ZAYIF ELEMENT (s.33)


Ka tane? O veya 1 1 1 4 ise daire iine aln.
3. EN GL NTELK (s.37)
Ka tane ? 6/ 1 4 'ren fazlaysa daire iine aln.
4. EN ZAYIF NTELK (s.39)
Ka tane ? O, 1 1 1 4 veya 2 / 1 4 ise daire iine aln.
5 . PLANETSEL MODEL (s.4 1)
Model bel irginse daire iine aln.
6. AI OLUUMLARI (s.47)
Cevab daire iine aln.
7. GNE I AY B URLARI & LKLER (s.60)
Aralarndaki ay ya da hangi evrede olduklarn not
edin. Bir temel ayla birbirlerine bal iseler daire
iine aln.
8. YKSELEN / M.C. (s.68)
Ykselen'i daire iine aln.
1 26

9. GER GDEN PLANETLERN SAYISI (s.69)


O veya 3 'ren fazlaysa daire iine aln.
B . PLANETSEL GCN BELRLENMES (s. 7 5 )
1 . GNE BURCU & EV (s.7 5 )
Cevab daire iine aln.
2 . AY BURCU & EV (s.76)
Cevab daire iine aln.
3 . GNE'N YNETCS: BURCU & EV (s.77)
4. YKSELEN'N YNETCS: BURCU & EV
(s.78)
5 . KEND BURCUNDAK PLANET (s.78)
Cevab daire iine aln.
6. KEND EVNDEK PLANET (s. 79)
Cevab daire iine aln.
7 . YKSELEN PLANET (s.79)
Ykselen'in 2 dereceden az bir mesafeyle stnde
ya da 6 dereceden az bir mesafeyle altnda ise daire
iine aln.
8. M.C.'DEK PLANET (s.80)
M.C. 'nin 2 dereceden az bir mesafeyle sanda ya da
6 dereceden az bir mesafeyle solunda yer alyorsa
127

dai re iine al n.
9. NADR'DEK PLANET (s.8 1 )
Nadir'in nnde 1 dereceden daha yaknda veya
Nacl i r 'clen sonra 2 d erec ed e n daha yak nda
bu l u n u yorsa dai re iine a l n .
10.

ALALAN PLANET (s.82)


nce 1 d e receden daha yak nsa veya
A l a lan elan sonra 2 dereceden daha yaknsa daire
Alalan' dan
'

iine aln.

1 1.

DURAGAN PLANET (s.82)


Cevab dai re iine al n .

1 2 . TEK DZENLEYC (s.83)

1 3. EN OK AI YAPAN PLANET (s. 8 5 )


Ka a yapyor?

14. H AI YAPMAYAN PLANETLER (s.85)


Cevab daire i i n e al n .
1 5 . DGER FOKAL (ODAK NOKTASINDAK)
PLANETLER (s.86)
(Blm A'daki a oluumlarnda veya planetse!
modellerde iaretlenmi olsa bile cevab daire iine
aln.)

1 28

c. AILAR & DGER HARTA DEGKENLER

1 . EN EGEMEN AI TR (s.89)
Ka tane?
2. BR AI TRNN EKSKLG (s.9 1 )
3 . 3 DERECE NDEK KAVUUMLAR (s.93)
Orb'u belirtin. 1 , 5 dereceden az ise daire iine
aln.
4. 1 , 5 DERECE NDEK DGER TEMEL
AILAR (s.93)
Orb'u beli rtin. 1 dereceden az ise daire iine aln.
5. NEML TAL AILAR (s.95 )
Tam alar not edin.
6. AILARI GLENDREN PARALELLER (s.97)
7 . KARILIKLI AGIRLAMA (ki Gezegenin
Karlkl Olarak Birbirlerinin Burcunda
Bulunmas) (s.98)
Cevab daire iine aln.
8. AY DGMLER (s.99)
Hangi bur ve evde bulunduklarn belirtin. Cevab
daire iine aln. 2 derece orb iindeki temel alar not
edin.

1 29

D. N SENTEZ (s. 103)


1 . EN GL PLANETLER (s. 103)
Puan ne? 4'ren fazlaysa daire iine aln.
2 . EN GL BURLAR (s. 1 04)
Puan ne? 4'ren fazlaysa daire iine aln.
3 . EN GL EV (s. 1 044)
Puan ne? 4 'ren fazlaysa daire iine aln.
4. EN GL AI (s. 1 04)
30 dakikadan yaknsa daire iine aln .
E. LAVE DEGERLENQRMELER (s. 1 07)

F. BU DOGUM HARTASININ BALICA

ZELLKLER
1.
2.
3.
4.
s.
6.
7.
8.
1 30

SENTEZ ALIMA KAGIDI

1.

EN GL ELEMENT (s.29)
Ka tane ? 1 4're 5 'i gei yorsa daire iine al n .

2 . EN ZAYIF ELEMENT (s.3 3)

Ka tane? O veya 1 1 1 4 ise daire iine aln.


3 . EN GL NTEL K (s.37)
Ka rane ? 6/ 1 4 'ten fazlaysa daire iine al n.
4. EN ZAYIF NTEL K (s . ) 9 )
Ka tane? O, 1 1 1 4 veya 2/ l -l ise daire iine al n.
.

5 . PLANETSEL MODEL (s.4 1 )


Model beli rginse daire iine al n.
6. AI OLUUMLARI (s.47)
Cevab daire iine aln.
7 . GNE / AY BURLARI & LKLER (s.60)
Aralarndaki ay ya da hangi evrede olduklarn not
edin. Bir remel ayla birbirlerine bal iseler daire
iine aln.
8. YKSELEN / M.C. (s.68)
Ykselen'i daire iine aln.
131

9. GER GDEN PLANETLERN SAYISI (s.69)


O veya 3 'ten fazlaysa daire iine aln.
B . PLANETSEL GCN BELRLENMES (s. 7 5 )
1 . GNE BURCU & EV (s. 7 5 )
Cevab daire iine al n.
2. AY B URCU & EV (s.76)
Cevab dai re iine aln.
3. GNE'N YNETCS: BURCU & EV (s.77)
4. YKSELEN'N YNETCS: BURCU & EV
(s.78)
5 . KEND BURCUNDAK PLANET (s.78)
Cevab daire iine aln.
6. KEND EVNDEK PLANET (s.79)
Cevab daire iine aln.
7 . YKSELEN PLANET (s.79)
Ykselen'in 2 dereceden az bir mesafeyle stnde
ya da 6 dereceden az bir mesafeyle altnda ise daire
iine aln.
8. M.C.'DEK PLANET (s.80)
M.C.'nin 2 dereceden az bir mesafeyle sanda ya da
6 dereceden az bir mesafeyle solunda yer alyorsa
1 32

daire iine aln.


9. NADR'DEK PLANET (s. 8 1 )
Nadir'in nnde 1 dereceden daha yaknda veya
Nadir'den sonra 2 dereceden daha yaknda
bulunuyorsa daire iine aln .
1 0. ALALAN PLANET ( s . 8 2 )
Alalan' dan nce 1 dereceden daha yaknsa veya
Alalan'dan sonra 2 dereceden daha yaknsa dai re
iine aln.
1 1 . DURAGAN PLANET (s.82)
Cevab daire iine aln.
1 2 . TEK DZENLEYC (s.83)
1 3 . EN OK AI YAPAN PLANET (s.8 5)
Ka a yapyor?
14. H AI YAPMAYAN PLANETLER (s.85)
Cevab daire iine aln.
1 5 . DGER FOKAL (ODAK NOKTASINDAK)
PLANETLER (s.86)
(Blm A'daki a oluumlarnda veya planetse!
modellerde iaretlenmi olsa bile cevab daire iine
aln.)

133

c. AILAR & D GER HARTA DEG KENLER

1 . EN EGEMEN AI T R (s.89)
Ka tane?
2 . B R AI T R N N EKS KLG (s.9 1 )
"
3 . 3 DERECE NDEK KAVUUMLAR (s.93)
Orb'u bel irrin. 1 , 5 dereceden az ise daire iine
aln.
4. 1,5 DERECE NDEK D GER TEMEL
AILAR (s.93)
Orb'u belirri n. 1 dereceden az ise daire iine aln.
5 . NEML TAL AILAR (s.9 5 )
Tam alar not edin.
6. AILARI G LEND REN PARALELLER (s.97)
7. KARILIKLI A G IRLAMA ( ki Gezegenin
Karlkl Olarak Birbirlerinin Burcunda
Bulunmas) (s.98)
Cevab daire iine aln.
8 . AY D G MLER (s.99)
Hangi bur ve evde bulunduklarn beli rrin. Cevab
daire ii ne aln. 2 derece orb iindeki temel alar not
edin.

1 34

D. N SENTEZ (s. 1 03)


1 . EN G L PLANETLER (s. 1 03)

Puan ne? 4'ten fazlaysa daire iine aln.


2 . EN G L BURLAR (s. 1 04)
Puan ne ? 4'ten fazlaysa daire iine aln.
3 . EN G L EV (s. 1 04)
Puan ne? 4'ten fazlaysa daire iine al n .
4. E N G L AI (s. 1 04)
30 dakikadan yaknsa daire iine aln.
E. LAVE DE GERLEND RMELER (s. 1 07)

F. BU DOG UM HAR TASININ BALICA

ZELL KLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1 35

SENTEZ ALIMA KAGIDI

1 . EN G L ELEMENT (s.29)
Ka tane ) 1 4 'te 5 'i geiyorsa daire iine aln.
2. EN ZAYIF ELEMENT (s.33)
Ka tane? O veya 1 1 1 4 ise daire iine aln.
3. EN G L N TEL K (s.37)
Ka tane? 61 1 4 'ten fazlaysa daire iine al n.
4. EN ZAYIF N TEL K (s.39)
Ka tane? O, 1 1 1 4 veya 21 1 4 ise daire iine aln.
5 . PLANETSEL MODEL (s.4 1 )
Model belirginse daire iine aln.
6. AI OLUUMLARI (s.47)
Cevab daire iine aln.
7. G NE I AY BURLARI & L K LER (s.60)
Aralarndaki ay ya da hangi evrede olduklarn not
edin. Bir temel ayla birbirlerine bal iseler daire
iine aln.
8. Y KSELEN / M.C. (s.68)
Ykselen'i daire iine aln .
1 36

9. GER G DEN PLANETLER N SAYISI (s.69)


O veya 3 'ten fazlaysa daire iine aln.
B . PLANETSEL G C N BEL RLENMES (s.75)
1. G NE BURCU & EV (s. 7 5 )
Cevab daire iine aln.
2 . AY BURCU & EV (s.76)
Cevab daire iine aln.
3 . G NE' N YNET C S : BURCU

&

EV (s.77)

4. Y KSELEN' N Y NET C S : BURCU


(s. 78)

&

EV

5. KEND BURCUNDAK PLANET (s.78)


Cevab daire iine al n.
6. KEND EV NDEK PLANET (s.79)
Cevab daire iine al n :
7 . Y KSELEN PLANET (s.79)
Ykselen'in 2 dereceden az bir mesafeyle stnde
ya da 6 dereceden az bir mesafeyle altnda ise daire
iine aln.
8 . M.C.'DEK PLANET (s.80)
M.C.'nin 2 dereceden az bir mesafeyle sanda ya da 6
dereceden az bir mesafeyle solunda yer alyorsa daire
1 37

iine aln.
9. NAD R'DEK PLANET (s.8 1 )
Nadir'in nnde 1 dereceden daha yaknda veya
Nadir'clen sonra 2 dereceden daha yaknda
bulunuyorsa daire iine aln.
l O. ALALAN PLANET (s.82)

Alalan'clan nce l dereceden daha yaknsa veya


Alalan' dan sonra 2 dereceden daha yaknsa daire
iine aln.
1 1 . DURA GAN PLANET (s.82)
Cevab daire iine aln.
1 2 . TEK D ZENLEY C (s.83)
1 3 . EN OK AI YAPAN PLANET (s.85)
Ka a yapyor ,
1 4. H AI YAPMAYAN PLANETLER (s.8 5 )
Cevab daire iine aln.
1 5 . DGER FOKAL (ODAK NOKTASINDAK )
PLANETLER (s.86)
(Blm A'daki a oluumlarnda veya planetsel
modellerde iaretlenmi olsa bile cevab daire iine
aln.)

1 38

c. AILAR & DGER HAR TA DE G KENLER

1. EN EGEMEN AI T R (s.89)
Ka tane?
2 . B R AI T R N N EKS KLG (s.9 1 )
3 . 3 DERECE NDEK KAVUUMLAR (s.93)
Orb'u belirtin. L ,5 dereceden az ise daire iine
aln.
4 . 1,5 DERECE NDEK D GER TEMEL
AILAR (s.93)
Orb'u belirtin. L dereceden az ise daire iine aln.
5. NEML TAL AILAR (s.95 )
Tam alar not edin.
6. AILARI G LEND REN PARALELLER (s.97)
7. KARILIKLI A G IRLAMA ( ki Gezegenin
Karlkl Olarak Birbirlerinin Burcunda
Bulunmas) (s.98)
Cevab daire iine aln.
8 . AY DGMLER (s.99)
Hangi bur ve evde bulunduklarn belirtin. Cevab
daire iine aln. 2 derece orb iindeki temel alar not
edin.

1 39

D. N SENTEZ (s. 1 03)


1. EN G L PLANETLER (s. 1 03)
Puan ne ? 4'ten fazlaysa daire iine aln.
2. EN G L BURLAR (s. 1 04)
Puan ne, 4'ren fazlaysa daire iine aln.
3 . EN G L EV (s. 104)
Puan ne1 4'ten fazlaysa daire iine aln.
4. EN G L AI (s. 1 04)
30 dakikadan yaknsa daire iine al n.
E. LAVE DE GERLEND RMELER (s. 1 07)

F. BU DOG UM HAR TASININ BALICA

ZELL KLER
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1 40

SENTEZ ALIMA KAGIDI

1 . EN G L ELEMENT (s.29)
Ka tane? 1 4 'te 5 'i geiyorsa daire iine aln.
2 . EN ZAYIF ELEMENT (s. 33)
Ka tane? O veya 1 / 1 4 ise daire iine aln.
3 . EN G L NTELK (s.37)
Ka tane? 6/ 1 4 'ten fazlaysa daire iine aln.
4. EN ZAYIF NTEL K (s.39)
Ka tane ? O, 1 / 1 4 veya 2/ 1 4 ise daire iine aln.
;. PLANETSEL MODEL (s.4 1 )
Model belirginse dai re iine aln.
6. AI OLUUMLARI (s.47)
Cevab daire iine aln.
7 . GNE I AY BURLARI & LKLER (s.60)
Aralarndaki ay ya da hangi evrede olduklarn not
edin. Bir temel ayla birbirlerine bal iseler daire
iine aln.
8. Y KSELEN / M.C. (s.68)
Ykselen'i daire iine aln.
141

9. GER GDEN PLANETLERN SAYISI (s.69)


O veya 3 'ten fazlaysa daire iine aln.
B . PLANETSEL GCN BELRLENMES (s. 7 5 )
1.

G NE BURCU & EV (s.7 5)


Cevab daire iine aln.

2 . AY BURCU & EV (s.76)


Cevab daire iine aln.
3. G NE'N YNETCS: BURCU

&

EV (s.77)

4. YKSELEN'N YNETCS: BURCU


(s.78)

&

EV

5 . KEND BURCUNDAK PLANET (s.78)


Cevab daire iine aln.
6. KEND EVNDEK PLANET (s.79)
Cevab dai re iine aln.
7 . YKSELEN PLANET (s.79)
Ykselen'in 2 dereceden az bir mesafeyle stnde
ya da 6 dereceden az bir mesafeyle altnda ise daire
iine aln.
8. M.C.'DEK PLANET (s.80)
M.C. 'nin 2 dereceden az bir mesafeyle sanda ya da
6 dereceden az bir mesafeyle solunda yer alyorsa
142

daire iine aln.


9. NADR'DEK PLANET (s.8 1 )
Nadir'in nnde 1 dereceden daha yaknda veya
Nadir'den sonra 2 dereceden daha yaknda
bulunuyorsa daire iine aln.
1 O. ALALAN PLANET (s.82)
Alalan 'elan nce 1 dereceden daha yaknsa veya
Alalan' dan sonra 2 dereceden daha yaknsa daire
iine aln.
I

1. DURAGAN PLANET (s.82)


Cevab daire iine aln.

1 2. TEK DZENLEYC (s.83)


1 3 . EN OK AI YAPAN PLANET (s.8;)
Ka a yapyor)
14. H AI YAPMAYAN PLANETLER (s.8;)
Cevab dai re iine aln.
1 5 . DGER FOKAL (ODAK NOKTASI NDAK)
PLANETLER (s.86)
(Bl!-im A'daki a oluumlarnda veya planetse!
modellerde iaretlenmi olsa bile cevab daire iine
aln.)

143

C. AILAR & DGER HARTA DEGKENLER


1 . EN EGEMEN AI TR (s.89)
Ka tane?
2 . BR AI TRNN EKSKLG (s.9 1 )
3 . 3 DERECE NDEK KAVUUMLAR (s.93)
Orb\ belirtin. l ,5 dereceden az ise daire iine
al n .
4 . 1 , 5 DERECE NDEK DGER TEMEL

AILAR (s.93)
Orb'u belirtin. 1 dereceden az ise daire iine aln.
5. NEML TAL AILAR (s.95)
Tam alar noc edi n .
6 . AILARI GLENDREN PARALELLER (s.97)
7. KARILI KLI AGIRLAMA (ki Gezegenin
Karlkl Olarak Birbirlerinin Burcunda
Bulunmas) (s.98)
Cevab daire iine aln.
8. AY DGMLER (s.99)
Hangi bur ve evde bulunduklarn belirtin. Cevab
daire iine aln. 2 derece orb iindeki temel alar not
edi n .

1 44

D. N SENTEZ (s. 103)


1. EN GL PLANETLER (s. 103)
Puan ne? 4'ten fazlaysa daire iine aln.
2 . EN GL BURLAR (s. 1 04)
Puan ne? 4'ten fazlaysa daire iine aln.
3 . EN GL EV (s. 104)
Puan ne? 4'ten fazlaysa daire iine aln.
4. EN GL AI (s. 104)
30 dakikadan yaknsa daire iine aln.
E . LAVE DEGERLENDRMELER (s. 1 07)

F. BU DOGUM HARTASININ BALICA

ZELL KLER
l.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
145

SENTEZ ALIMA KAGIDI

1.

EN GL ELEMENT (s.29)
Ka r a n e :> l 4 'ce 5 ' i ge iyorsa d a i re i i ne al n .

2. EN ZAYIF ELEMENT (s. 3 3 )


Ka tan e ? O veya 1 1 1 4 ise dai re i i ne al n .

3 . E N GL NTELK (s.37)
Ka rane :> 6/ 1 4 'ten fazlaysa daire i i ne al n .
4.

E N ZAYIF NTEL K (s.39)


Ka tane :> O,

1 1 1 4 veya 2 1 1 4 i se daire i i ne al n .

; . PLANETSEL MODEL (s.4 1 )


Model bel i rg i nse dai re i i ne al n .

6. AI OLUUMLARI (s.47)
Cevab daire iine aln.
7. GNE / AY BURLARI & LKLER (s.60)
Aralarndaki ay ya da hangi evrede olduklarn not
edin. Bir temel ayla birbirlerine bal iseler dai re
iine aln.
8. YKSELEN / M.C. (s.68)
Ykselen'i daire iine aln.
1 46

9. GER GDEN PLANETLERN SAYISI (s.69)


O veya 3 'ren fazlaysa dai re iine aln.
B. PLANETSEL GCN BELRLENMES (s.7 5)
l . G NE B URC U
Cevab dai re i i ne

2 . AY BURCU
Cevab dai re

& EV (s. 7 5 )
aln.

EV (s.76)
i i ne aln.
&

3. GNE'N YNETCS: B URCU

&

EV (s.77)

4. Y KSELEN'N YNETC S: BURC U


(s. 78)

&

EV

5 . KEND B URCU NDAK PLANET (s.78)


Cevab daire i i ne al n.
6. KEND EVNDEK PLANET (s.79)
Cevab daire ii ne aln.
7 . YKSELEN PLANET (s.79)
Ykselen'in 2 dereceden az bir mesafeyle stnde
ya da 6 dereceden az bir mesafeyle altnda ise daire
iine aln.
8. M.C.'DEK PLANET (s.80)
M.C.'nin 2 dereceden az bir mesafeyle sanda ya da
6 dereceden az bir mesafeyle solunda yer alyorsa
147

dai re iine aln.


9. NADR'DEK PLANET (s.8 1 )
Nadir'in nnde 1 dereceden daha yaknda veya
Nadir'den sonra 2 dereceden daha yaknda
bulunuyorsa daire iine aln .
1 O. ALALAN PLANET (s.82)
Alalan'dan nce 1 dereceden daha yaknsa veya
Alalan'dan sonra 2 dereceden daha yaknsa daire
iine aln.
1 l. DURAGAN PLANET (s.82)
Cevab daire iine aln.
1 2. TEK DZENLEYC (s.83)
1 3. EN OK AI YAPAN PLANET (s.85)
Ka a yapyor?
1 4. H AI YAPMAYAN PLANETLER (s.85)
Cevab daire iine aln.
1 5. DGER FOKAL (ODAK NOKTASINDAK)
PLANETLER (s.86)
(Blm A'daki a oluumlarnda veya planetse!
modellerde iaretlenmi olsa bile cevab daire iine
aln.)

148

c. AILAR

&

DGER HARTA DEGKENLER

1 . EN EGEMEN AI TR (s.89)
Ka tane?
2. BR AI TRNN EKSKLG (s.9 1 )
3 . 3 DERECE NDEK KAVUUMLAR (s.93)
O rb u belirtin. 1 , 5 dereceden az ise daire iine
aln.
'

4.

1 ,5 DERECE NDEK DGER TEMEL


AILAR (s.93)
Orb\ belirtin. 1 dereceden az ise daire iine aln.

5. NEML TAL AILAR (s.95)


Tam alar not ed in.
6. AILARI GLENDREN PARALELLER (s.97 )
7 . KARILIKLI AGIRLAMA ( ki Gezegenin
Karlkl Olarak Birbirlerinin Burcunda
Bulunmas) (s.98)
Cevab daire iine aln.
8. AY DGMLER (s.99)
Hangi bur ve evde bulunduklarn belirtin. Cevab
daire iine aln. 2 derece orb iindeki temel alar not
edin.

149

D. N SENTEZ (s. 1 03)


1. EN GL PLANETLER (s. 1 03)
Puan ne! 4 'cen fazlaysa daire iine aln.
2 . EN G L BURLAR (s. 1 04)
Puan e! 'i 'te fazlaysa daire iine aln.
3. EN G L EV (s. 1 04)
Puan ne' .cf'cen fazlaysa dai re iine aln.
4. EN G L AI (s. 1 04)
30 daki kadan yaknsa daire iine al n.
E. LAVE DEGERLENDRMELER (s. 1 07)

F.

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1 50

B U DOGUM HARTASININ BALICA


ZELL KLER

7.

YAZARIN CEVAPLARI
Burada sunulan cevaplar sentez alma kadnda ve "B ilgi
NotLI " bllimnde sralanan kurallar erevesi nde oluturul
mutLir. alma kadnda daire iine al nabi lecek olan unsur
lar, aada kal n h a rfl e r le yaz lm t r
.

HARTA A
Muhammed Ali'nin doum haritas , 1 8 . 1 . 1 94 2 , 1 8 : 3 0 ,
Orta Amerika Standart Zaman Dilimi, Louisville, Kentucky.
KAYNAK: Horoscope dergisi ve Roberr Jansky'nin "Horosco
pes Here and Now" isimli kitab. Lois Rodden'n editrln
yapt "The American Book of Charts" doum gn ve saatini
1 7 . 1 . 1 94 2 , 1 8 : 3 5 olarak veriyor.

151

A123456789-

6 1 '2 toprak, ; 1h hava


o su

1 0 sabit
1 , 5 deiken
Gne'e lokomotif modeli (geni bir al tmlk aya
ramen)
Dokuzuncu evde Boa'da bulunan Mars'a T-kare,
toprak burlarnda byk gen ve Nepti.in'e yod
Gne -Ay yar-altmlk as
Ykselen Aslan'da, M.C. Boa'da
6 geri giden planet

Gne Olak'ta 6. Evde


Ay Kova'da 7. Evde
Geri giden Sari.im Boa'da L O. Evde
Gne Olak 'ca 6. Evde
Satrn 1 0. Evde, Vens 7. Evde, Merkr 6. evin
son derecelerinde
1 0- Vens Kova'da Alalan'la kavuumda, 1 derece, 7
dakika
1 3- Satrn , Neptn'e yapt gen dahil 7 a yapyor
1 5- Gne lokomotif modelinin motoru konumunda, G
ne byk gen ve T-kare a modellerinin ortak ele
man, Mars T-kare'de foka! planet, Mars yod ve T-ka
re'nin ortak eleman

B12346-

kare
2 - Hi altmlk a yok (yod'daki Ay-Mars ilikisi hari)
3- Vens Alalan'la kavuumda, 1 derece, 7 dakika
4- Mars kare Pluco, 1 derece, 1 2 dakika

Cl- 8

152

Urans kare Ay, 1 dakika


Satrn kare Ay, 1 derece, 12 dakika
Gne gen Neptn, 1 derece, 29 dakika
5&6- Gz ard edin. Ba1ka bir siirii deerlendirilmesi gereken 11n
s11r a:
7 . Vens-Urans karlkl arlama (ayn zamanda
aralarnda kare a var)
8. Kuzey Ay Dm Baak'ta l .evin sonunda
Gney Ay Dm Balk'ta 7. evin sonunda
Her ikisi de Ji.ipiter'e kare a yapyor, 2 derece, 1 7 da
kika
D l - Gne, 7 puan (foka! planet olarak ald 4 puan dahil)
2- Kova, Olak ve Boa, 4 puan
3- 6. ev vurgusu, 5 puan
4- Kova'daki Ay Urans'le kare a yapyor, l dakika
F- 811 Do11111 Haritasnn Ba1lca zellikleri:
Az sayda doum haritas Muhammed Ali'ninki kadar
gldr. ok seici olmamza ramen, haritada sekiz
0
den fazla zellik zerine dikkatimizi younlar rmamz
gerekecek.
1- 10 sabit bur
2- Hi su burcu yok
3 - 6 geri giden planet
4- Boa'da 9. evdeki Mars'a T-kare
5- B yk toprak geni, toprak burlarnn toplam puan
6 f
6-

Kova'daki Ay Urans'le kare a yapyor, 1 dakika


153

7- Olak burcunda ve 6. evdeki Gne lokomorifin mo


coru konumunda
8- Sarrn M.C.' nin yaknnda 1 0. evde
9- Alalan'daki Vens Urans'le karlkl arlama duru
munda

HAR TA B
Liza Minell i 'nin doum hariras , 1 2 . 3 . 1 946, 7 : 58, Pasifik
Srandarc Zaman Dilimi, Los Angeles, Kaliforniya. KAYNAK:
Horoscopes Here and Now.
A 1 - 6 su
2- 2 coprak (sadece Ykselen ve M.C.)
3- 9 nc
4- 2 sabir (sadece Pluco ve Ykselen)
6- Yenge'ceki I . C . i.izerinde Sari.im ve Ay'la kavuum ya
pan Mars'a T-kare. Yakn bir kavuumu meydana ge
riren planeclerden birinin orb'u a modelini olucur
maya yererliyse, dierlerinin orb'u snr kabul edi len
dereceden daha geni dahi olsa, kavuumdaki planecler
bir brn olarak deerlendirilirler.
7- Gne gen Ay 2 derece, 2 1 dakika
8- Ykselen Boa'da, M.C. Olak'ta
9- 4 geri giden planet
,

B l - Gne Balk'ta 1 2. Evde


2- Ay Yenge'te 4. Evde
3- Geri giden Neptn Terazi'de 6. Evde
1 54

4569-

Veni.is Ko'ra 1 2 . Evde


Ay Yenge'te
Ay 4. evde

Ay I .C. ile kavuumda, 1 3 dakika


Sari.im I . C . ile kavuumda, 1 derece, 2 L dakika
Mars I.C. i le kavuumda, 3 derece, 1 5 dakika
1 2- Ay, tek dzenleyici
1 3- Satrn , Ay ve Mars, 6 a (M.C. ekseni ve T-karecleki
geniletilmi orb'lar da dikkate alndnda)
1 5- Mars, T-karede fokal planer, kavuum asyla Sari.irn'e
ve Ay'a bal
C l - 7 kare a, T-karenin orb'lar geni

3- Mars kavuum Satrn, 1 derece, 54 dakika


Satrn kavuum Ay, l derece, 8 dakika
Ay kavuum l .C . , 1 3 dakika
4- Merkr gen Pluco, 45 dakika
Merkr kar t Neptn, l derece, 2 1 dakika
6- Pluco paralel Ay, Ay'n gcn desrekl iyor
8- Kuzey Ay Dm kizler'de 2. evde
Gney Ay D m Yay'da 8. evde
Kuzey Ay Dm gen Jpi ter, 2 dakika
D l - Ay ar gl, 9 puan

2- Yenge, 5 puan
3- 1 2 . Ev, 5 puan (Ay' 4 . Evde, Satrn' ve Mars' ise ya
r yarya 3. ve 4. evlerde kabul ersek dahi, 4. evin sade
ce 4 puan var.)
4- Ay kavuum I .C., 1 3 dakika
Merkr kart Neptn, l derece, 2 1 dakika i le en yakn
155

kare ya da karc a , ama Ay-Satrn kavuumu 1 dere


ce, 8 dakikalk orb'uyla daha gl.
F- 811 Domn Haritasnn Ba1lca zellikleri:
1 - Ay Yenge'te I.C. zerinde, kendi evinde, tek d zenleyici, Satrn'le gl bi r kavuumcla
2- 9 nc bur
3- Sairn ve Ay'la kavuum yapan Mars'a T-kare
4- Gne Balk burcunda, 1 2 . evde, 1 2 . eve vurgu
5- Gne gen Ay
6- 6 su burcu
7- Toprak burlarnda hi planet yok
8- kizler'de, 1 2 . evdeki Kuzey Ay Dm Jpi ter'e
tam gen a yapyor

HARTA C
Charles Ma nson n doum haritas, 1 2 . 1 1 . 1 934, 1 6:40
Dou Standart Zaman Dilimi, Cincinnati, Ohio. KAYNAK:
American Astrology.
'

A l2345-

su
1 ate (Urans)
9 sabit
2 deiken
Tahterevalli modeli
6- nc/sabit byk kare
7 .evde Akrep burcunda gevek bir (planet) y
lm()

1 56

7 - Gne-Ay arasnda herhangi bir a yok, ancak bulun


duklar burlar birbirleriyle kare yapyorlar
8- Ykselen Boa'da, M.C. Olak'ra
9- 2 geri giden planet
B 1 - G ne Akrep'te 7. evde
2- Ay Kov a'da 1 0. evin sonunda
3- Geri giden Pluro Yenge're 4. evde
4- Veni.is Akrep'te 7 . evde
6- Vens 7. evde (Merkr 6. evi n sonunda bulunmakla
birlikte, 7 . Evi daha gl etkiliyor)
1 0- Jpiter ve Merkr Alalan'a 3 dereceden daha yaknlar
1 1 - Merkr ileri gitmeden nce duraan (stationary di
rect)
1 3- Ay, Kuzey Ay Dm ile yapt kavuum dahil 6 a
1 5 - Merkr, ylm ve kareyi birletiren ortak eleman
konumunda
C l - 8 kare, Ykselen dahil, Ay Dmleri hari
2 - Btn temel a lar mevcut, ama altmlklar ve gen
ler ar zayf
3- Gne kavuum Veni.is, 1 derece, 3 1 dakika (bu kavu
um Vens'n haritadaki a rln artryor.)
Mars kavuum Neptn, 34 dakika
Ay kavuum Kuzey Dm, 2 dakika
4- Merkr kare Ay, 1 derece, 1 dakika
Ay kare Ykselen, 1 derece, 6 dakika
5- Mars-Neptn, Pluto-Merkr karesinin yakn orta nok
tas zerinde ve hem Pluto'yla hem de Merkr'le arala
rnda yarm-kare a var.
157

Gne-Vens ve Mars-Neptn kavuumlar paraleller


taraf ndan glend iri li yor
7- Planetlerin karlkl arlama durumu yok (Mars
Ko'u ynecrii nclen , Akrep'teki Merkr'le Baak'taki
Mars arasnda karlkl arlamadan bahsedilemez)
8- Kuzey Ay D m K ov a d a IO . evin sonunda
G ney Ay Dm Aslan 'da 4 . evin sonunda
Kuzey Ay Dm kavuum Ay, 2 dakika
Her iki Ay Dm ile Merkr arasnda kare a var,
1 derece, 3 dakika
Her iki Ay Dm ile Ykselen arasnda kare a var,
l derece, 4 dakika
6-

'

D l - Merkr, 4 puan (Vens'n _) puan var, ancak Gne'le


olan kavuumu onu glendi riyor)
2- Akrep, 7 puan
3- 7 . ev, 7 puan (Merkr'n yarm pua 6. , d ier yarm
puan ise 7 . eve)
4- Ay kavuum K u zey Ay D m, 2 dakika, ya da
Mars kavuum Neptn, 34 dakika
En yakn kare a : Merkr kare Ay, 1 derece, 1 dakika
E l - Alalan, Merkr-Jpiter orta noktasnn yannda
2- Son Ay tutulmas: Kova'nn 2 . derece 48. dakikasnda,
Ay'la kavuumda
F- 811 Doum Haritasnn Balca zelliklei:
1 - 9 sabit bur
2- 6 su burcu
3- 1 ate burcu
1 58

4- 7 . evde Akrep'te ylm, G ne de Akrep'te 7 . evde


5- nc/sabit burlarda byk kare
6- Az sayda gen ve altmlk, hepsi zayf
7- Tahterevalli deseni
8- Kova'da 1 0. evdeki Ay, bir nceki Ay tutulmasnn
gerekletii noktada Kuzey Ay Dm ile kavuum
da; her ikisi de Ykselen , Merkr ve Jpi ter'e kare a
yapyor

HAR TA D
P atty Hearst'n doum haritas, 2 0 . 2 . 1 9 5 4 , 1 8 : 0 1 , Pasifik
Standart Zaman dilimi , San Francisco, Cal ifornia. KAYNAK:
American Asrrology.
A 12-

356-

789-

su burcu
1 toprak burcu (ykselen)
7 deiken bur
zayf "dank desen" (ak kare)
Balk'ta 7 . evdeki Merkr ve Vens'e deiken T-ka
re. (Yakn Mars-Vens ve Merkr-Jpiter kareleri T
kareyi bir araya getiriyor.)
zayf byk su geni
Gne-Ay arasnda zayf bir inconjunct ( 1 50 dere
celik) a var
Ykselen Baak'ta, M.C. kizler'de
5 geri giden planet
6

B l - Gne Balk'ta

6.

evin sonunda, 7. evi etkiliyor


1 59

2- Ay Terazi'de 2 . Evde

3- Geri giden Neptn Terazi'de 2 . Evde


4- Geri giden Merkr Balk'ta 7 . evde
6- Urans 1 1 . evde, Vens 7. evde
10- Vens Alalan'dan sonra 3 . derecede
Gne Alalan'dan sonra 2 derece 20 dakikada
1 3- Vens, 6 a (T-karedeki orb'lar biraz geni)
1 5- Merkr ve Vens, T-karede foka! planetler
C l - 8 kare (T-karedeki orb'lar biraz geni)
3- Vens-Alalan kavuumu, 3 derece
Gne-Alalan kavuumu, 2 derece, 20 dakika
4- Jpiter-Merkr karesi, 3 1 dakika
Mars-Vens karesi, 1 derece, 4 dakika
5- Urans-Ykselen yarm karesi, 1 6 dakika
Pluto-Ay yarm karesi , 14 dakika
Vens inconjunct ( 1 5 0 derece) Ay, 1 derece, 7 dakika
(2. Ve 7 . evler arasnda gl bir ba var)
6- Gne-Vens paraleli kavuumu glendiriyor
Jpicer-Urans-Pluto arasndaki paralel haritann g
ney dou eyreini birletiriyor
7- Terazi'deki Neptn ve Balk'taki Vens karlkl
arlama durumu; bylece 2. ve 7. evler arasnda bir
ba kurulmu oluyor
8- Kuzey Ay Dm Olak'ta 5 . evde
Gney Ay Dm Yenge'te 1 1. evde
Gney Ay Dm Urans'le kavuum yapyor, 3 de
rece, 5 5 dakika
Her iki Dm Neptn'e kare a yapyor, 2 derece,
28 dakika
1 60

D l - Vens, 6 puan
2- Balk, 6 puan
3- 7 . ev, 4 puan (Gne'in yarm puan 6., dier yarm
puan ise 7 . eve ait)
4- Jpiter kare Merkr, 3 1 dakika
_

F12345678-

Btt Dottn Haritasnn Balca zellikleri:

6 su burcu ve byk su geni


7 deiken bur
1 toprak burcu (ykselen)
7. evde Alalan'a yakn Vens Neptn', Neptn de
Vens' karlkl arlyor
Balk'ra 6. evin sonundaki Gne'le, Terazi'de 2. evde
ki Ay arasnda inconjunct ( 1 5 0 derece) a var
Balk' ta 7 . evdeki Merkr ve Vens' e deiken (bur
lardan) T-kare
Urans 1 1 . evde Gney Ay Dm'ne yakn
5 geri giden planet

HARTA E
Liv Ullman n doum haritas, 1 6 . 1 2. 1 938, Tokyo, Japon
ya, harita zerinde yaplan alma sonucu, doum saati 1 9 : 1 0
olarak tespit edildi. KAYNAKLAR: The Mercury Hour ve
Astrology Guide. (Her ikisi de doum saatini 1 9: 20 olarak ve
riyor.) (sim , Ullmann olarak da yazlyor.)
'

ate (Ykselen'in puan Yenge ve Aslan arasnda


paylalyor)

A l - 6 J

161

2- 2 toprak
3- 5 1/ sabit (Ykselen'in puan Yenge ve Aslan arasnda paylalyor.)
4- 4 deiken
7- Gne-Ay altmlk as, 45 dakika
8- Ykselen Yenge/Aslan'da, M.C. Ko'ta
9- Geri giden planetler
B l - Gne Yay'da, 5 ./ 6. ev izgisine yakn
2- Ay Terazi' de, 4. evde
3- Jpiter Kova'da, 8. evde
4- Ykselen burcun iki ynetici planeti- Gne Yay' da 5 ./
6. ev izgisine yakn; Ay ise Terazi 'de 4. evde
6- Ay 4. evde (Gne 5 . evin sonunda)
7- Pluto Ykselen'le kavuumda, 1 derece, 1 8 dakika
1 1 - Satrn ileri gitmeden nce duraan
1 3- Ay ve Merkr, 5 a
C l - 6 kare
3- Pluto-Ykselen kavuumu, 1 derece, 1 8 dakika
4- Gne-Ay altmlk as, 45 dakika
Gne-Neptn karesi, 30 dakika
5- Jpiter'e iki inconjunct, ama yod yok
6- Ay-Mars paraleli iki planet arasnda kavuum olutu
ruyor
Urans-Vens kart paraleli, iki planet arasndaki kar
t ay glendiriyor
Gne-Pluto kart paraleli Ykselen'le kavuum ya
pan Pluto'yu glendiriyor
8- Ku zey Ay Dm Akrep'te 4. evin sonunda
162

Gney Ay Dm Boa'da 10. evin sonunda


Gney Ay Dm-Urans kavuumu, 1 derece, 1 8
dakika
(Kuzey Ay Dm-Vens kavuumu, 4 derece, 29
dakika)
D l - Ay, 4 1h puan (Ay' ykselen burcun yarm yneticisi
olarak sayyoruz)
2- Yay, 4 puan
3- 4. ev, 4 puan ( 5 . evin 3 1 h puan var; Gne' in puan 5 .
ve 6 . evler arasnda paylalyor)
4- Gne-Neptn karesi, 30 dakika
E l - Son Ay tutulmas, Boa'nn 1 4 derece 5 3 . dakikasnda,
U rans'le kavuumcla
2- Satrn, M.C. 'ye en yakn planet
Bu Domz Haritasnn Balca zellikleri:
6,5 ate burcu
Pluro Ykselen'le kavuumda
Gne Yay'da, 5 ./6. ev izgisi ne yakn
Ay Terazi 'de, kendi evinde
Gne-Ay altmlk as, Yenge/Aslan Ykselen'inin
ynetici planetleri
6- 9. evde M.C. 'ye yakn olan Satrn ileri gitmeden nce
duraan
7- Gne-Neptn karesi , 30 dakika
8- 1 0. evde Urans-Gney Ay Dm kavuumu

F12345-

1 63

8.

RNEK YORUM
(Harita E)
dl sahibi akrris Liv Ullman'n doum harirasnn arpc ni
celikleri nin aadaki yorumu, sanarnn Changing isimli oro
biyografik eserinin ana, Bernie Garfinkel'in kaleme ald Liv
U/iman and lngmar Bergnan isimli eserinin ise yard mc kaynak
olarak faydalanld, hayarndan kesirlerin gzmzn nn
de canlanmasn salayan aklamalarla zenginleririlmirir.

6 t ATE BURCU
Are burlarnn 6,5 puan coplamas Liv Ullman'n enerjik,
kendini bir ie morive edebilen, hayaca cokuyla ve iyimser
yaklaan, yeni deneyimlere brn benliiyle balklama dalma
ya hevesli bir insan olduunu gsreriyor. Yarglarnda son dere
ce znel olabilen Liv, kendisiyle youn duygular arasna mesa
fe koymakra zorlanabilir. Ama ayn zamanda, kendisini d ikkat
1 65

ekici, direkt ve yaratc bir tarzda ifade yeteneine sahiptir.

GNE YAY'DA, 5 ./6. EV ZGSNE YAKIN


Ullman'n Yay burcundaki Gi.ine'i onun hayata ynelik olum
lu ve aba sarf etmekten kanmayan tavrnn bir dier gster
gesi. Kiisel zgrl onun iin nemli. Seyahatler arac l y
la ve kendini yeni deneyimlere ak tutarak ufkunu geniletme
yi arzu ed iyor. Dolambal yollara hi sapmadan ve drste
kendini ifade eden Liv, bir taraftan, yaad olaylarn kend isi
iin rad anlama kafa yorarken, bir taraftan da, bu deneyi m
lerden si.izi.ili.ip gelen bilgelii kavramsallatrma ve bakalary
la paylama abas iindedir.
G i.i ne'i 5 . evin sonunda olduundan, doum haritasnn
hem 5. hem de 6. evlerini etkiliyor. Gi.ine'in 5 . ev zerindeki
etkisi yaratc yeteneklerini olabildiince ok gelitirmek ek
linde hissettii derin bir arzu olarak kend ini da vuruyor. Bu
arzunun temelinde ise, zellikle Yay burcunun doasna uygun
olarak, yaratcln ve sezgisini anlaml, ilham kayna olacak
ekilde ifade etmek yatyor. Hem elendirici hem de gayet fel
sefi olabilen Ullman, sahnenin ortasnda bulunmaktan, ve ak
ln, derin kavrayn ve yeteneklerini takdir eden i nsanlara
cmerte kendinden bir eyler vermekten zevk alyor. Yine bu
etki , zgrle ve srekli kendini gelitirmeye duyduu arzu
iin tehdit oluturmayacak erkeklerle yaayaca ak ilikilerin
de duygusal riskler alarak, yeni romantik ilikilere kendini ak
tutma arzusuna iaret ediyor. Yaad romantik deneyimler ve
ocuklarla kurduu ilikiler araclyla hayata dair ok ey
reniyor. Kendi ocuu, iindeki o oyunbaz, snr tanmayan ru
hun kendini ifade etmesine vesile oluyor. Lin'le birlikteyken,
1 66

elinden geldiince onun kendisini gelitirmesine ve annesinin


yaadklarn anlayabilmesine alyor.
Ullman'n Yay burcundaki Gne'inin 6. ev zerindeki et
kisi , kendisini iinden geldii g ibi ifade edebilmesi iin gerek
li olan yeterli zgrl salayabilecek bir alma ortamn ar
zuladnn bir gstergesi. Seyahat imkan sunan, yeni insanlar
ve mekanlar tanmasn salayan ilerden zevk alyor. Dikkatle
rin zerinde toplanmas houna gitmekle birlikte, yardmc bir
rol de stlenebilir ve grevi olarak sayd eyleri titizlikle ve
evkle yerine getirir. 6. ev ayn zamanda salk evi olduu ve
Ullmann'n Gne'i ykselen burcun ynetici planetlerinden
biri olduu iin, Ul lman fiziki beden inin de son derece farkn
da ve doya doya yemek yiyerek ve krlarda uzun yrylere
karak ona iyi bakyor.
Gi.ine'inin 5 . ve 6. evler zerindeki ortak haki miyeti sonu
cunda, Ullman'n hayatnn bu iki alan arasnda bir ba kuru
hyor. ini n younluu dolaysyla, kendisine ayrabi ldii za
man son derece ks tl. Ullman'n ii sahnede yaratc olabi lmek
zerine kurulu. Erkeklerle ve kendi ocuuyla olan il ikisinde
sorumluluklarnn ve greylerinin tamamen farknda ve destek
veren, kendisine ihtiya duyulduunda seve yardm eden bir ar
kada olmay arzuluyor.
AIKLAMA: Yukardaki yon1111 Ullman'rn otobiyografisi ta
rafndan da domlanyor. Ullman eserinde kendisini diiriistfe ve de
rinlemesine ifade ederek, sahnede ve filmlerde gefen meslek hayatnn
ko;11llarn paylapnakla kalmyor, ayn zamanda Jappe ile ya;ad
evlilik ve lngmar Bergnan ile gefirdii be; yl iizerine diifiincelerini
aktaryor. Tiyatro giisterileri hakknda si:izledii fit sz, Yay'daki Gii
nef'in tipik bir da vttrmtt: "zgiir/iik hissini, gsteriyi takip eden
giinlerde gelen alkta aradmdan fOk daha gflii bir ekilde, iz/eyi167

ciden gelen sessizlikte ya da kahkahalarda aryorum. " Hayata karp


taknd felsefi tavrn jtt sijzlerle srdryor: "Bylesine geni bir z
grlk ve seenekler sunan bir hayat srmek ne kadar gzel! Kendi
irademle zgiir olabilir, kendi kendimi yaratabilir ve kendime rehber
lik edebilirim. Bi)tiimem ve gelipnem, hayatta neyi seip neyi att
ma baldr. niimdeki hayatn tohmntt bende gizli. "

GNE KARE NEPTN


Doum haritasndaki en dar a olan, Gne'i ve 3. evi n hemen
balangcndaki Neptn arasndaki kare a, Ullman'n baya
gl bir gvensi zlik ve kendisinden kuku hissi iinde yaad
n gsteriyor. ocukluk yllarnda, egosunu pasif bir ekilde,
gelecekteki baarlarnn ve duygusal ilikilerinin hayalini h
rarak beslemi olabilir. Bu kare a dolaysyla, bir yetikin ola
rak da Ullman hata, hayallere dalarak ve ba edemeyecei bir
durumla karlatnda o ortam terk ederek bask lardan ve ye
tersizlik hislerinden kama eiliminde olabilir. Bunu, ya 3. ev
tarznda - okuyarak, ksa seyahatlere karak ve deiik insan
larla iliki kurarak - ya da 5 ./6. ev tarznda - kendini tamamen
yaratc iine vererek - gerekletirebilir.
Bu karenin artrd bir dier husus da, zayf baba fig
r, ya da ocukluunda babasn her an yannda hissedememi
olduudur. Babasyla olan i likisi hayal dnyasna dayal oldu
undan, erikinlie adm attktan sonra erkeklerle girdii i li
k ilerde kendisini kandrmaya eilimlidir. Duygusal beklentile
rine ak olan ve sonra hayranlk besledii kii beklentilerine
cevap vermediinde hayal krklna urayan bir kiilie sa
hiptir. Bununla birlikte, Ullman evresindeki kiilerin ihtiya
larna son derece duyarl. Kendi davranlarna lt ald ide1 68

aller ylesine yksek ki, her an sevgi dolu, efkatli ve i lgili ola
madnda sululuk hissediyor.
Ullman'n Gne-Neptn karesinin olumlu boyutlarndan
biri, onu, hayal dnyasn ve idealizmini da dnk olarak ifa
de etmeye tevik ediyor oluudur. Bylece, Neptn'e zg ya
ratc sanatlar araclyla, Gne' inin kendi ni ifade etme arzu
sunu geree dntrm oluyor. Neptn ar duyarllk an
lamna gelebi ldii gibi, ayn zamanda, son derece gelimi bir
hayal gcne, derin empati ve efkat duygularna iaret eder.
Liv, dier insanlarn hislerine duyarl bir ekilde cevap vermek
le kalmaz, ayn zamanda, empati yetenei nden, canlandrd
karakterlerin ruh hallerini cam anlamyla hissetmek eklinde,
oyunculuk deneyiminde de faydalanabilir.
AIKLAMA: Ullman alt yapndayken babasn kaybetti. Zih
nimle babasn ideallepirdi ve kiiiikliiiinde siirekli tanmad er
keklerin babas old1111 ve yakpkl prenslerin geceleyin kendisini ka
ftraca hayalini k11rd11. lk evlendiinde, kocasn k11rtarcs ve ko
r11y11ms11 olarak giirdii. Kocas beklentilerini boja kardnd,a ise, s
sz bir adada, kendisine riiya gibi bir hayat s11nacan diijiindiiii ve
Tanr olarak giirdiiii Bergman'a y"neldi. Hayatna giren b11 iki
"nemli erkek de giilii Neptiin "zellikleri tapyor: Biri psikiyatr, die
ri ise film y"netmeni.
Uliman' n otobiyografisinde gze arpan temalardan biri, sevdii
insanlara olan apr duyarll: "Kendimi kevgire benzetiyorum.
Herkesin d11yg11lar benim iimden akp gidiyor. Ayn anda hem
Bergman'n hem de kznn yannda b11lmamamaktan dolay hisset
tii sululuk d11ygm11yla j"yle yazyor: "Siirekli birinden dierine ko
tun durdum; vicdanm hep rahatszd, almay ok arzu ettiim eyi
asla tam anlamyla veremedim.
Uliman omkl11mda utanga, "zgiiveni eksik ve baarszlktan
11

11

1 69

korkan bir kiilik ortaya koym11 olsa da, daha lise yllarnda yara
tcln piyes yazmaya, rol yapmaya ve yiinetmenlik almalarna
kana/ize edebilni1; 20 yapna geldiinde ise, film sanats olarak
profesyonel meslek hayatna adm atmt. Uliman, kafasnn biitiin
karpklna ramen, Giine1-Neptiin karesini yajJtc bir 1ekilde kul
lanabilen iirnek bir kadn. lk ajk ilijkisinin onda yaratt d11yg11sal kar11a1a, oynad dramatik rollerde faydaland zengin bir
kaynak olcl! on11n iin. (Bir keresinde Jiiyle yazmt: " Yoksa bir si
nir b11hran1 nu geiriyor111n? Eer )leyse, on11 sanatsal bir tarzda
ifade edebilir miyim? '') Akta yaad hayal kmkl kendisini da
ha iyi anlalllasm salad ve om, kendi killlliini . insana ilham e
ren, yetenekli bir kadn olarak gelipirip ifade etmeye y'neltti. HBa1kalarnn ol111a11u istedikleri kiJi olacak 1ekilde yetipirildim; ki biiy
lece, helll benden ho1lanacaklar helll de l'ar'1111dan rahatsz olmaya
caklard. " diye yazyor Uliman, Changi ng isimli otobiyografisinde.
"Kendim olmaya ba1lad1111da, verecek daha fazla 1eyim old1111n11
hissettim. "

AY TERAZ'DE 4 . EVDE
Ullman'n Terazi'de kendi evindeki Ay' ok gl bir konum
da. Terazi etkisi yakn kiisel ilikiler kurmann onun iin g
l bir ihtiya olduunu; ama ayn zamanda, mthi arzulad
gvence hissini ona salayabilecek bir ee de duygusal ynden
baml hale gelme eilimi tadn gsteriyor. Son derece
ho, ekici ve dnceli bir kii olan Ullman memnun etmeyi
ve beenilmeyi ok istiyor. Kiisel ilikilerde yaanabilecek an
lamazlklar onda byk znt yarattndan, en azndan ge
mite, d ier i nsanlarn beklentilerini tatmin ederek uyumu ko
rumaya gayret etti. Ama, bakalarnn mutluluunu kendisi1 70

ninkinin nne yerletirdiinde, kendisi mutsuz ve ne istedii


ni bilemez oldu. Neyse ki, Terazi'deki Ay ayn zamanda, kendi
dengesi tehdi t altnda olduunda ie dndnn ve i likile
rinde olduu kadar kendi iinde de huzuru ve dengeyi yakala
maya altnn bir iareti.
Ullman'n Ay'nn 4 . evdeki konumu, annesiyle arasnda ya
kn bir ba olduunu ve aile iinde kendisinin de bir anne gi
bi davranma drts tadn art ryor. Ay'n bu konumu
ayrca, onu koruyacak ve duygusal ihtiyalarna cevap verecek
bir kii nin ilgi ve sevgisine duyduu sonsuz bir zleme de ia
ret ediyor. Ullman duygularnda yaayan biri; hayat esas i tiba
ryla duygular temel inde alg lyor ve bu duygular, deneyi mle
dii isel huzursuzlua kaynak tekil ettikleri gibi, ona zerine
hayatn kurabilecei bi r temel ve hayatnn bir ok alan nda
doyum duygusunu yaaran psikolojik bir destek salyorlar.
Evine de derinden bal ve orada kendini son derece gvende
hissettiinden, Ullman sk sk dnyann karmaasndan uzak
lap, kendisi ve sevdikleriyle sessizce bir arada yaayabi lecei
hayallerindeki snaa saklanmay arzuluyor.
AIKLAMA: A nnesiyle birlikte geirdii owkl11k yllarnda,
U llman'n hayatndaki ba;lca ;ahsiyet!er kadnlard -annesi ve an
neannesi. Elendiinde, kocasndan ona annelik de yapmasn bekledi.
"Ben bamlydm ve onun giilii olmas ve benimle ilgilenmek isteme
si beni rahatlatyord11. " diye yazacakt. U liman, Bergman'la birlik
te olmak iin ondan ayrldnda dahi, Jappe hakknda ;yle diyor
du: "Mutlak gvenceyi ve korunmay aradm. Miithi; bir ait olma ih
tiyac. " Bergman'la birlikte cenneti andran bir ev ortam kurmay
iimit ediyordu. zerinde ya;adklar adann kral onu rahatsz
etti; ama burada kendini birlikteliklerinin iinde tamamen kaybede
biliyordtt. "Bizim dpmzda hibir ;ey yoktu. " diye bahsedecekti btt
171

diinemden. A ncak yine de yalnzd ve Bergman'n ona s11nabilecein


den daha fazla insani ilijkinin hasretini ekiyordu.
Uliman seyahatleri srasnda sk sk sla hasreti ekerdi. Yolculllk
diinitjiinde, h11wr arayp iinde, genellikle bityitk bir hevesle evin fa
aliyetlerine kendini kaptrrd. alan bir telefon, btiyiik bir ihtimal
le daha fazla sor1t1nlul11k l'e yiikiim/iiliik demek old1t11ndan, d1trma
dan jiiyle hcykrrd: "Allah a,rk111a, kafa111 dinleyebilmek iin nere
,
ye gitme/il lazm? .
U llman'm kz Lin'e cl!yd1111 sevgi otobiyografisinin her sayfaSJ
a nasl niifiz etmise, a1111elik gievini laykyla yerine getiremedii
diiiincesiyle hissettii wl11lk cl11ygm11 ve ondan kendisini tamamen
ailesine adamasn bekleyen do11p bi)iidiiii kasabann halkyla ters
diijlllj olmaktan kaynaklanan giivensizlik hissi de esere o derece sin
mir lk kocasmn 1e Berg111an'n tepkil:ri kadar, kasaba halkmn
tepkisi de on11 derinden etkilelllij. Kendisiyle ilgili olarak pmlan soy
liiyor: "Bakalamn yapma/Il istediklerini dijiindiiiilll jeyler iize
rinde saatlerce kafa yorarc/1111. ncitme korkm11, otorite korkm11, sevgi
ihtiyac yiiziiden hibir 1111111! pnm olmad durumlar yaad111.
Kendi arw 11e isteklerimi bastrdm ve insanlarn hoj!tna gidecek e
kilde da11ranmaya pek merakl old1111mdan1 bakalarnn benden
beklediini diijiindiiiim jeyi yaptm. " Bmumla birlikte, Berg
man'dan aynlpnn ardndan bir komy11ct aramaktansa kendisine
yonelmeye baladn apklyor U liman. Kendi d11yg11larnn ve gii
ciiiin tam anlamyla farkna vardnda, isel giivence ve huwm de
neyimlemir

GNE-AY ALTMILIK AISI,


YENGE/ASLAN YKSELEN
Ullman'n doum haritasnda Yay'daki Gne ile Terazi'deki Ay
1 72

aras ndaki altmlk a zellikle anlaml; nk Ykselen tam


Yenge'le Aslan burlarnn birletii noktada yer ald iin
hem Gne hem de Ay ynetici planet konumunda. Altm de
receli k bu a gsteriyor ki, Ullman duygularyla bark ve on
lar iinden geldii gibi ve serbeste ifade edebi liyor. Duygusal
enerj isi ve hayata sk skya bal oluu, onun kendini yaad
olaylara, ilikilere tamamen verebilme ve yaratc yeteneklerini
retken bir ekilde kullanma yeteneine katkda bulunuyor.
Kendisini ifade etmekten ve hayat kavrayn derinletir
mekten zevk alan bir kii olarak Ullman hayatn son derece
doyurucu buluyor. Anne babas arasndaki uyumlu iliki saye
sinde, o da erkeklere ve genelde aile yaam na kar olumlu bir
tavr gelitirmi. Bunun bir sonucu olarak da, sevdii kii lere
kendini duygusal ynden aabi len, onlara duyarllkla yaklaan
ve kendisine duyulan sevgiye kucak aan bir kii olmu. G
ne'le Ay arasndaki Terazi/Yay balants, kiisel i likilerinde
drstlk ve diplomatiklik karm bir slup benimsediini
gsterdii gibi, cmerte kendisinden bir eyler verme ve in
sanlar daha yakndan tanma arzusuna da iaret ediyor.
G ne ve Ay arasndaki bir altmlk a, normal olarak, ki
inin kendisini olduu gibi kabul ettiini ve kendine gvendi
ini gsterir. Ancak, Ullman sz konusu olduunda, bu nite
liklerin bir lde zayflam olduunu gryoruz. B unun ne
deni ise, doum haritasndaki Gne-Neptn yakn (orb'u dar)
karesi ; ki daha nce de belirtildii zere bu a, bakalarnn
duygularna ar duyarllktan kaynaklanan gvensizlie ve
i mkansz ideallerini gerekletirmeyi beceremediine dikkat
ekiyor. Ullman'n Yenge/Aslan Ykselen'i ve Gne-Ay alt
ml arasnda kurulan bir dier iliki ise, 4 . , 5 . ve 6. evler ara
sndaki badr. Ullman bu sayede, en derinlerdeki duygularn173

dan ve zel hayatnda yaad olaylardan bir aktris olarak st


lendii rollerde yararlanabi lmekte ve yaratc ii araclyla
duygusal ihtiyalarnn bir ounu gidermektedir.
Yumuak, genellikle nazik bir grnne sahip olmasnda
ve kendini duyarl bir ekilde ifade etmesinde, ksmen Ay'n
ynetici planet konumunda . bulunmasnn pay var. B ununla
birlikte, Gne onun Yenge'ten gelen utangaln krdka,
kendini daha zinde hissedip, canl bir ekilde kendini ifade ede
biliyor.
AIKLAMA : Ullman'n otobiyografisinde anlattk/ar da yu
kardaki yorumt doruluyor. Babasn alt yapndayken kaybetrni1
olsa da, onun giiziinde annesiyle babas uyumlu bir ili1kiye sahipti.
Uzun siireli olmayan kendi evlilii ise, yine de ho1 anlarla doluydu
ve ne bu evlilik ne de Bergman'la 5 yl devam eden ili1kisi, onun er
keklere y"ne/ik olmnsuz bir tavr taknmasna sebep o/d11.
Uliman'daki Terazi/Yay karpmnn etkisi, kendisini ve ili1kile
rini diiriiste yanstrken bariz biimde g"rii/iiyo: Hollywood insan
larndaki yapmackl elepirmek/e birlikte, tand insanlarn ka
ranlk srlarn ifJa etmekten de kanyor. Hatta, bir kadnn tele
vizyonda kocas hakknda apr ak szlii bir 1eki/de kon11pnasn iz
ledikten sonra, "Diiriist olmann yaplacak en yanl1 1ey olduu o ka
dar ok durum var ki. . . " diyerek griiJiinii be/irtmipi.
Peki, Ullman'n Ykselen'indeki Yenge'in iinden kendi
ne bir yer aan Aslan burcu ne yapyor? Ullman en derinlerde
ki duygularn ifade ederken yle diyordu: "Kim olduumu,
ne olduumu asla tamamen gizleyemem. " Bir baka cmlesin
de ise, Terazi' de 4 . evdeki Ay'n ve Yay'daki Gne'ini zecli
yor: "Birisi beni koruyup kollasn, ekip evirsin (onun hima
yesi alcnda olmak) istiyorum. Ama ayn zamanda zgr de ol
mak istiyorum."
1 74

GER GDEN PLUTO-YKSELEN KAVUUMU


Ullman'n Yenge/Aslan Ykselen'i bir dereceden daha yakn
da duran Pluto tarafndan gl bir ekilde etkileniyor. Pluto
geri gittii iin Ullman Pluro'nun kar konulmaz ekilde his
sedilen g ihtiyac gibi ak zelliklerini, Pluto'nun psikolo
j ik, znel yn kadar deneyimleyip ifade etmiyor. Ruhunun de
rinliklerine inmeyi, oradaki ham ve youn duygularla iletiim
kurmay ve hayatndaki pek ok krizle baa karak ve onlar va
stasyla kendini yeniden reterek bilin seviyesini srekli ola
rak derinletirmeyi arzuluyor.
Ullman youn ve tutkulu bir insan. sel gcnn ve iinde
kaynayan, serbest braklmay bekleyen duygularnn farknda.
Hayat ruhsal lmlerden ve yeniden doulardan meydana ge
len kesintisiz bir sre. ok gen yanda ac bir ekilde kar
lc fiziksel lmn ac gereinin de farknda. O dnemde
yad alt st olu yznden, kk yata ie kapanm ve
duygu dnyas yrlarnnkinden hem daha zengin hem de da
ha ac ykl bir ekilde gelimi. Sonuta, kendisini yalnz, ya
adklarn paylaamaz ya da ou ocukluk elencelerinin basit
liinden ve yzeysel liinden bir tat alamaz durumda hissetmi.
imdi gayet da dnk olmakla birlikte, yetikin Ullman
iinde ocukluunun ilk yllarnda ekillenen, btn younlu
uyla da vurmakta tereddt ettii kendine ai t bir hayat ta
yor. Bu hayatn onun zerindeki etkisi, bir yetikin olarak ya
ad yaltlmlk hissini pekitirebilir; nk etrafndaki in
sanlarn ok az, bilinaltndan gelen, eytani ama ayn zaman
da da ifa veren gleri deneyimleme ya da bu glerle ilikiye
girme yeteneine sahiptir. Ama neyse ki , Pluto'nun 5 . evini y
netmesi sayesinde, alkantlara sebep olan Pluto enerjisini Ull
man romantik/cinsel ilikilere ve bir oyuncu olarak stlendii
175

dramatik ve psikolojik rollere kanali ze edebiliyor. Ullman'n


haritasnda Pluto geri gidiyor; ama geri giden bir Pluco bile
gl bir etkiye sahiptir ve Ullman'n i radesini benliinin de
rinliklerinde gelitirdiine ve btn enerjisini arzularn ger
ekletirmek ve kendini yeniden retmek zere seferber ettii
ne iaret ediyor.
AIKLAMA: Kendinin farknda olma ve kendini dniijtiirme,
yalnzlk ve tiim temalar U llman'n otobiyografisinin her kjesine
sinmir "Her ne kadar, 'iimin derinliklerinde lmeyi reddeden bir gen
kz' olarak kalsalll da, siirekli bir dei1im iinde yapyorm. 11 dedik
ten sonra }yle devalll ediyor: "Siirekli kendimi deipirmeye alpyo
mm . . . H11wm bulmaya al}lyomm. Oturup, etki altndan kabna
dan i diinya11 dinleyebileyim diye". Kendi ymmt}ak ba1l g"riintii
siinden bahsederken pmu syliiyor: "Bylesine ymm1ak bir dJ grii
niiJiin ardnda, bu kadar biiyiik bir fkenin saklanabilmesi, gerekten
1aprtc.
Kitap boyunca U !iman, omk/1111nda ya1adklarnn onu ne de
rece derinden 1ekillendirdiini anlatyor. "omkken ya1adn yal
nzlk d1tygm11n11 asla unutmayacan. " diyor o giin/erden bahseder
ken. Benim iin, ya/tlrn1lk hissi asl ac veren deneyimdi. . . Yeti}
kin/ie eri}tikten sonra da, bazen hata benim dJ1mdaki herkesin bir
gmbun paras olduu inancna kaplp kendimi d1lamm1 hissediyo
mm. 11 Babasnn ve hemen ardndan gelen biiyiikannesinin ve dads
nn liimleri hakknda }yle diyor:11Beni ylesine derinden yaralad
ki, ya1adm bir ok olay bununla ili1kilidir. Babamn lmiiniin
bende brakt bo1luk, daha sonraki hayat deneyim/erimin iinde bi
riktii bir tiir ukura d"n}tii. 11 U /iman, tm korkusunun kendisini
snrlandrmasna sebep olduunu kabul ettikten sonra, bir oyuncu
olarak canlandrd kimi youn rollerin, ki bu roller Bergman'n onu
diiJiinerek biimlendirdii rollerdi, onu kendi lmnn gereiyle na11

1 76

sl yz yze gelmeye zorladn tasvir ediyor.


Changing, U llman'n kendini keifettii, hem itiraflarda bulun
d1111 hem de kendini gizledii bir kitap; iinkii asaletini ve zel ha
yatna ili1kin hmmlar aklnn ardnda mtthafaza ediyo1: Ra
hatszlk yaratabilecek srlara ya da cinsel hayatna ilijkin "zel ay
rntlara hi girmemeyi tercih ediyor. Geri giden Pl11to'm omm ket11m
l1t11na ve kendini denetim altnda t1ttma eilimine i1aret etmekle bir
likte, kendini ifade etme arzm11ntt hi hir ekilde bastrmyor.

DURAGAN SATRN KOTA 9. EVN SONUNDA


Ullman'n Ko'taki duraan Satrn'i.i de kendisini ifade ediini
frenler. Ancak duygusal ve fi ziksel enerjisini, onun kendini tam
olarak vermesini ve konsantre olmasn gerektiren dramatik
rollere kanalize ederek, baaryla kontrol etmesine de imkan su
nar. Satrn' n duraan konumu dolaysyla zaman zaman mes
leine gmlp kalabildii gibi , tekrar tekrar ayn tip i sorun
larna, rollere ya da davranlara saplanp"kalabilir.
Satrn 9. Evde bulunduu iin, Ullman son derece gl
bir ahlaki anlaya sahip, ki bu, kendi beklentilerini gerekle
tiremed iinde yaad sululuk duygusunun ardndaki sebep
lerden biri. Ayn zamanda, kendi i nanlarn son derece ciddi
ye alan ve yaadklarnn altnda yatan anlam aka kavraya
bilmek iin sistemli bir ekilde kavrayn berraklatrmaya
gayret eden bir kii . M.C.'ye olan yaknl dolaysyla daha da
vurgulu hale gelen bu pozisyon, onun mesleki hedefleriyle i li
kili eitim almaya istekli olduuna ve kendi kiisel geliimini
pekitiren ve ona seyahat etme ya da farkl kltrlerle i letiim
kurma olana sunan bir meslei arzuladna iaret ediyor. Bu
nunla birlikte, yabanc ortamlarda kendini rahat ve huzurlu
1 77

hissettii pek sylenemez.


Satrn duraan konumda bulunduu n, Ullman zaman
zaman babas ya da babas konumunda grd erkekler ze
rinde saplantl hale geliyor. Kendi babasyla olan ilikisi de ha
yata felsefi yaklamn ve kavrama abasn phesiz etkilemi
tir.
AI KLAMA: Ullman'm daha nce bahsedilen algtlarnn ve
deneyimlerinin bir [O11 y11kandaki yor1tllllt destekler ynde. Babas
nm liimii, on11n kiiik yapa i[ dii11yasma yiinelmesiyleliine kapan111asyla l'e hayatnda anlam

a ray;tyla son11land. Erkeklerle yaa

d ilikilerin en iemlileriniJappe ve Berg111an ile deneyimledi. Ull


man'dan yajfa

hayli bi)iik b11 ki;iler 01111n iin bir l[iide bir baba
.

figiiriiydii.
Sk sk seyahati ve yeni insanlarla temas gerektiren mesleine yii

hazrlk olarak Ullman tiyatro ok11!11na detam etti. Seya


hat etmeyi seven biri olmakla birlikte.. tanmad ki;iler kar;snda
nelik bir

sklgan old11111111, sk sk sla zlemi ektiini

yeni bir evreye ra

hat 11y11m salayamadn itiraf ediyo: ;ine bijliik nem !'erdiin


den, mesleki yiikiimlli"liiklerini genellikle ev hayatmm zevklerinden

sor111t!11l11klarndan "nde t1ttan biridir ve kendinden ;yle bahseder:

"Bir erkekte arad m . . . [al;an bir kadn olarak 11wt!1t o!d1t111ut e


kendisini de b11 ;eki/de m11tl11 edebileceimi bilmesi. "
Bergman'la 5 yt! birlikte ya;ayarak ve ondan bir [Octtk doura
rak her ne kadar genel kabul gren ahlak kurallarnn dpna km1sa da, Uliman giilii bir ki1isel ahlak duygumna sahiptir. B11n11
filmlerde pplak olarak griinmeyi kabul etmeyi;inden ve kendisini o
muna tam olarak veremedii veya her zaman repliklerini bilemedii
[in hissettii sululuk duygmundan gzleyebiliyoruz. "Varlmn
derinliklerinde sululuk duygusu ta;yorum. Vicdan azab giinliik ha
yatmn bir paras haline gelmipir. diyor Uliman.
,

11

1 78

BOGA'DAK GNEY AY DGM 10. EVN


SONUNDA GER GDEN URANS LE KAVUUMDA
Ullman'n Ay dmlerinin yerleimi doum haritasndaki bir
ok zelliin bir zeti gibidir. Boa'da 1 0. evdeki Gney Ay
Dm, onun, mesleki olanaklarn gelitirmek yoluyla gei
mini salamaya ve bir kii olarak kendi deerini korumaya ei
limli olduuna iaret ediyor. Geri giden U rans'le kavuum ya
pyor oluu ise, hayatn kendi sezg ilerine gre ynlendirmeyi,
deiimin farknda olup onunla baa kabilmeyi ve kendi z
gn hayat tarzn zgrce yaratabilen bamsz bir birey olarak
varolmay doal bir rahatlkla yapabildiinin bir gstergesi.
Urans'n geri gidiyor oluu, insan ruhunu anlamada ona bir
derinlik katarken, isel huzursuzluunu artt ryor. 1 O . evde ile
ri giden bi r Urans'n yapaca gibi, onu kendisini son derece
srad ya da radikal bir tarzda da vurmaya yneltmiyor.
Ullman, 1 0. evindeki Gney Ay Di.ii.im'nn ve Urani.is'n
bileik etkisi dolaysyla, asgari d zeyde bir ynlendirmeyle,
daha ok kendi sezgilerine ve ruhsal deri nliine gvenerek son
derece baar l karakterler yaratabilmekte ve mesleindeki ha
reketlilik sayesinde bir ok mesleki arkadalk kurmaktadr.
Ullman'n Akrep'te 4 . evdeki Kuzey Ay Dm, onun
duygusal younluunu sadece rolleri araclyla ifade etmek
ten ziyade, kiisel hayatnn en derin meseleleriyle evinde kar
latn ve kavrayn ve saltc ynn ve dntrc et
kisini yine ayn mekanda ifade ettiini gsteriyor. Bastrlm
duygular iin uygun k noktalar bulmasn ve kendini ye
n iden retebilmesini salayacak bir temel, ruhunun derinlikle
rinde bir gven duygusu oluturmak zorunda. Gney Ay D
m'n Kuzey Ay Dm'nn amacn gerekletirmek
zere kullanmak yoluyla, Ullman'n, daha kalc ev ve aile ba1 79

lar i na etmek ve kendi ruhsal temellerin i glendirmek iin,


mesleki planda gelitirdii kaynaklara -maddi gel i ri , kendini
gven iinde hissetmesini salayan eyler, sanatsal yetenekleri,
ruhsal derinlii- ynelmesi kendisi iin faydal olacaktr.
AIKLAMA: Yine, Ullman hakknda b11raya kadar bildikle
rimiz, Ay diiiimlerinin on1tn doum haritasndaki konumlarnn
ifade ettikleri ;ey/erle tam bir 11yttm iinde. Giiney Ay Diiii111ii Ura
niis kav1tjt11ntmm etkileri ki;iliinde bilhassa belirgin. Kendini hep
toplumun dpnda bir ki;i olarak hissetti. Siirdiiii farkl hayat tar
zyla -sevgili, y"netmen ve arkada; olarak bir arada o!dtttt Berg
man'la ili;kisi yiiziinden- zaman zaman skandallara davetiye kart
t. Sahne deneyiminde sezgilerinin her zaman onttn iin y"nlendirici
o!d1tttntt kabtt! ediyor. Ald rollerin biiyiik bir ksm, kendi ruhsal
derinliinden ve deneyimlerinden rahata faydalanmasn salayan
psikolojik roller. Gayet isabetli bir kararla Changing (deipnek)
adn verdii otobiyografisinde, siirdiiii hayat tarznn bir sonum
olarak karpsna kan (jnceden kestirilemez nitelikte olaylarn kendi
sinin geli;imine nasl katkda b1t!1tnd1t1tntt tekrar tekrar ifade edi
yor. "Hayatn sttnd1ttt olanaklar da ta111 b1t noktada yatmyor mtt?
nemli olan bir yere varmak deil, ama her an yolda, hareket halin
de olmaktr. " diye yazyor.
Peki ama, acaba Uliman 4. evdeki Kttzey Ay Diiiimii'nii yeterin
ce ifade ediyor mtt? lgi ekici olan, rol ald oyun ve filmlerin bir fO
u 4. ev balants tapyan, gl aile ii mcadeleleri ya da topraa
yaknl konu alan temalar zerine kurulmupu ve bmlar art
ran isimler taftyordu: A Doll's House (Ta; Bebein Evi), The New
Land ( Yeni Topraklar), The Emigrants (G"menler), Scenes From A
Marriage (Bir Evlilikten Manzaralar), Gz Sonat. "zel hayat en
"n konumda olmal" demekle birlikte, Ullman, meslek hayatnn eki
ciliinin ve gereklerinin, her y"nden doyuruet bir aile hayatna duy1 80

dttu iizlemin iiniine gef-iini kabul ediyor. Ama bununla birlikte,


sahne tjlklarna ajlr baml hale gelmekten de saknyor ve mesleki
ba;arsn, kendini giivende hissetmesini salayan ba;lca kaynak ola
rak deerlendirmiyor. Uliman haritasndaki Ay diiiimleri ekseniyle
11ym11l11 bir hayat siirdiiriiyor; benliinin derinlikleriyle, varlnn
iiziiyle ban koparmamak ifin gayret ediyor. Hem mesleki hem de ki
;isel planda, eskiden enejisini nasl s11nd11m111n farknda olan Ull11/an, Cbanging isimli otobiyografisinin son11nda inanfla jiiyle diye
biliyor: "Diinyadaki tek gerfek giivenlik kendi ifimde hissettiim gii
venliktir. "

181

BLM
ASTROLOJ K DANI MANLI K
VE YORUM SREC

183

9.

BR DANIMANLIK ARACI OLARAK


ASTROLOJ
Bir astrolog olmann n koulu doum haritasnn sentezinin
nasl yapldn ve yorumlandn bilmektir. Ama bu bilgi
tek bana, dier insanlarn bu bilgiyi onlarn da faydalanabile
cekleri ve onlarn ihtiyalarna cevap verecek bir tarzda aktara
bilmek iin yeterli deildir. ster arkadalar nz iin ksa yo
rumlar yapyor olun, ister profesyonel anlamda astrolojik dan
manlk yapn, astroloji bilginizi dier insanlar n hayatlarn et
kilemek zere danmanlk arac olarak kullanyor olmanz do
laysyla, danmanlk srecindeki farkndalnz ve dan
manlk yeteneinizi gelitirmek konusunda ahlaki bir sorum
luluk stlenirsiniz.
Bu kitap sizi bir danman olarak eitmek iddiasnda deil.
Astrolojiyi dorudan i nsanlara ynelik olarak kullanmay plan
layan her astroloji rencisine tavsiyem, bir ya da daha fazla sa
yda danmanlk kurslarna kaydolmas, bizzat danmanlk
1 85

yntemleri zerine kitaplar okumas ve danmanlk yetenekle


rini bir uzman n gzetimi altnda tecrbe etmesidir. Astrolojik
alman n genellikle odak noktasn tekil eden iki alan, yo
rumlama ve bi lgi aktarm , danmanlk hizmeti nin sadece k
k bir parasn tekil eder. Kend inizi asrroloj ik danmanlk
hizmeti veren bir kii olarak deil de, bir astrolog ya da yonm
cu olarak tanm lasanz d ahi, insanlarn bel irttikleri veya beli rt
medikleri ihtiyalar konusunda yard m iin size bavurdukla
r durumlarla karlarsnz. Onlarn ihtiyalar ve asrrolojik
sembolle.ri n gl arkecipsel etki leri dolays yla, kiinin kendi
sini alglay biimi ve hayatna ynelik tavr zerinde derin bir
etki brakmanz byi.ik olaslktr. Bu nedenle, karnzdaki ki
iyle aran zda kurulan etkileimin inceli kleri konusunda duyar
l olmak gibi ahlaki bir sorumluluunuz var.
Dolaysyla, ki tabn bu blmnde, astroloj i araclyla ki
ilere danmanlk yapmaya giritii nizde mcadele etmek zo
runda kalabileceiniz remel konu lar n bazlarn ele alacaz.
Danmanlk hizmeti vermekteki amalar nz nelerdir? Bir ast
rolog ve danman olarak kend inizde gel itirmeniz ve ifade et
meniz gereken nitel ikler nelerdir? Bir astrolog danmanla ast
rolog sfatn tamayan danman lar arasnda ne gibi benzer
likler ve farklar vard r, ve sahip olduunuz asrroloj ik bilgiden
bamsz olarak, danmanlk becerinizi ne dereceye kadar ge
litirmeyi arzuluyorsunuz ? Bu rol yerine getirirken, ne gibi
psikolojik unsurlar ve sorunlar sizin sorumluluk sahibi bir kii
olarak hizmet vermenizin nne geebilir?
En bata bu hususlar ele ald ktan sonra, astrolojik dan
manlk srecinin aada belirtilen ynlerini i nceleyeceiz:
Astrolog/mteri ilikisine balamak, yorumun ve tavsiyelerde
bulunmann yapc bir ekilde kullanlmas, ve astrolojik mal1 86

zemenin zmsenmesini derinletirip kolaylatrabilecek da


nmanlk tekniklerinden faydalan lmas. Kitabn son blm
ise, sreci brakp ierie dnyor ve psikolojik kavrayn
burlarn yorumuna uygulann gsteriyor.

ASTROLOGUN AMALARI
nce, astroloun amalar n ele alalm. Astroloji rencisi ve
astrolog olarak bir oumuz, aadaki amalarn byk ksm
n paylarz:
1 . Gl noktalarnn ve potansiyelerinin yan sra, zayflk
larn ve elikili ynlerini doru bir eki lde deerlendirmek
yoluyla, mteri mizin / arkadamzn kendi hakkndaki d
ncelerini berraklatrmasna ve gereki bir temele oturtma
sna yardmc olmay arzularz. Bu tip bir deerlendirme benli
in yeniden tanmlanmasn, hem olumlu hem de olumsuz ei
limlere ynelik yanlsamalardan kurtulmay gerekli klabilir.
2 . Mterimizin / arkadamzn kendisini olduu gibi ka
bullenmesini , kendi bireyliini ve esizliini takdir etmesini ,
dolaysyla skntlarn daha olumlu bii mde kavramasn sa
lamay arzularz.
3. Mterimizin benlik duygusunu ve gereklik algsn,
zellikle de asrrolojik yorum bu alglar dorulad ve belli
belirsiz olarak hissedilebilen unsurlar ak bir dille ifadelendir
dii lde saptamak, dolaysyla desteklemek isteriz.
4. Mterimizin bi r anlam kartabilecei , skntlarna bir
anlam ykleyen, onlarda bir ama hissi uyandran ve hayat do
lu dolu yaamas iin bir rehber olabilecek daha tutarl bir ha
yat felsefesi ya da bir inan sistemi gelitirmesine yardi mc ol1 87

may arzu ederiz. Bylesi bir inan sisteminin gelitirilmesi,


astrolojinin salayabilecegi genel perspektifle bir arada d
nldnde, anne-baba ya da toplum tarafndan aktarlan sah
te, an gerisinde kalm veya ykc varsaymlara meydan
okumay gerektirebilir.
5 . Kavrayn gelitirmeye ve bir kii olarak geliiminde ve
hayatnda karlat balca glklerin stesinden gelmede
ona yardm dokunacak eylem planlar nn seimine ynelik a
basnda mterimize destek olmay isteriz. Yaad atmala
ra ynelik bak , onlar alglay nesnellik ve berraklk kazan
dka, kiinin bu atmalar ama yetenei artacaktr.
6. Sadece seeneklerin ve alternatiflerin varl nn farkna
varmasn salamak iin dei l , ayn zamanda hayat iin daha
aktif sorumluluk stlenmesi iin gerekli olan umudu, i nanc,
cesareti ve motivasyonu ina etmek zere kendisini daha gl
hissetmesi iin mterimize yardm etmek isteriz.
7. Bilhassa trans itlerden ve progresyonlardan faydalanrken,
mterimizin zihnine dngler kavramn, haritasndaki mo
deller, ve karsna kacak engeller ve frsatlar zerine uzun va
deli bir bak asn yerletirmeyi isteriz, ki bylece o da sab
retmeyi renmesinin ve her eyin bir d zen iinde gelitii
fikrini tamasnn yan sra, eyleme geebilecei zamana dair
bir zamanlama hissi gelitirebilsin.
Bu amalar gerekletirmemiz ya da en azndan astrolojik
danmanlk hizmeti erevesinde bu amalarn kk salmasn
salayacak tohumlar ekmemiz ne kadar olas? Kukusuz bu
konuda sz syleyecek bir konuma gelmek niyete bal olduu
kadar bir anlay ve deneyim meselesi de. Bu amlar iimizde
tutarak ve kendimize srekli onlar hat rlatarak, onlarla uyum
iinde hareket eder ve szler sarf ederiz. Bununla birlikte, on188

lan daha somut terimlerle ifade etmemiz de gerekebilir. Dola


ysyla yle bir soru aklmza gelebilir: Hangi niteliklere ya da
kiilik zelliklerine sahip olmamz gerekir ve hangi tip davra
n biimleri, bir astrolog olarak, bu amalar en iyi ekilde ak
tarmamz mmkn klar?

1 89

ASTROLOJY FARKLI EKLLERDE


KULLANABLRZ:
b i r destek olarak:
"Szkonusu almalard a keneli kendini honut eden, ayrca, amber s
rlm rem iz bi riy mi g i b i d evaml el stn d e nnlan

A lmanac k ' I

d ou

ran kadna d i kkat er ve g znd e n kan;


. . . Eer dzen lmcl b i r yolculuu gsteriyorsa,

kadn evin d e g

ven iin d e k alr, ama kocas n n g i rmesine izin ve rir. Fakat eer k i kad n e
h i rd en b i r m i l b ile uza k larsa, nceli k le gezegen evi re n i l meli d i r.
Juvenal

A ltna Hiciiden
bir korku . . . . ya da inan arac olarak:
"Her rr olas l k olumlu ya ela olumsuz b i r gere k l ie d ne b i l i r.

KORKU. bu olasl n olumsuza d nmesi e i l im ini ta rk en,

NAN

onu olumlu b i r geree d ntrr. Do l aysyla , . . . . esas mesele k ork unun


inanca clnrrlmesicl i r.

Asr roloji k olarak

bunun anlam , insann " kr"

al a r na kar yapc b i r rav r ta k nmas d r."


Dane Ruclhyar'n

Astrolog)' and the \fodern Psyche i s i m l i k ita b nd an

"

As trolog

kehanetleriyle ko rkuyu sadece bel irg i n leti rec e k ve b elli bir

noktad a m oda k layacak ; mteris i n i n kafa karklnn ve kemeke


ii nde yaa d h i s s i n i n apn d aha m geniletecek

yoksa , b il inli ya ela

bili nsizce yeni bir dzen alemine gemede b i r rehber aray iind e k i
mterisine, bu yeni alemin var olduu ve ona ulaabilecei inancn akta
rabilecek m i ; "
Dane Rudhyar'n

The Practice of Astrology isimli eserinden


bir zeka ve sezgi egzersizi olarak:
"Sembolleri yorumlamak zeka gerektirir. Yorum mekanik bir sisteme
dntrlp, hayalgc dar beyinlere yklenemez. Yorumcunun gi rrik-

1 90

e artan oranda kendisinin farknda olmas zorunludur. . . Kii btn do


ru kurallar uygulam olmasna ramen , daha keskin b i r zekann gzn
den kamayacak nemsiz grnen b i r ayr nty atlamak nedeniyle bir sa
mal k bacana sap l anab il i r. Gayet zeki b i r insan b ile, sezgi veya d uygula
rn kullanmay beceremediinde ok kr uvallaya b ilir."
C.G.Jung\n

/ilan cmd HiJ Symbo/J isimli eserin d en


ilahi enerjilerin bir kanal olarak:
"Sen evrensel b ir b i l incin ya d a Tan r ' n n - d olaysyla tpk yl d zlar,
gezegenler, Gne ve Ay gi b i , evrensel b ilincin veya evrensel farknd aln
iind e yer alan her eyin ayrlmaz b i r paras s n . Sen mi onlar ynetiyor
sun, yoksa onlar m seni ' Onlar, b i r b irey olarnk, sen onlar kullan d iye ya
ratl d lar."

" ou d u rum d a, astroloji b i r gere ktir. Ama asrroloj i k alar b i r ia


ret, sem bol olmaktan re b i r anlam rnmazlar. H i b ir erki yokrur ki, b i
reyin irad esin d en d aha d eerli ya d a d aha yard mc ols u n . "
"(Planetlerd en gelen) b u r i p ynlen d i rmeleri srama rnlar olarak
kullan. Hayat tecrbende onlarn nnde b i r engel olarnk bulu nmasna
msaade erme . "
E d gar Cayce
Margarer 1-1. Gammon ' n

AJtrology and the EdgC1r Cyce Readings isimli eserind en


"As trolog kainatn tapna nda b i r d i n ada m d r ; en uzaklard a ve en
derinlerde oruran yal tanrlarn szcln yapar. Onun grevi tan m
lamak olduu kadar retmektir. Astroloji biliminin sayg nl n yen i den
kazanmasnn en emin yolu bizzat astrologlara meydan okumaktr. Astro
loglar bilmelidirler ki, farkl yazarlarn grleri dorulrusunda doum
haritalar yorumlamak yetmez. Astrolog bu bilimi ken d i iindeki derin ve
gzel inanlar esas alarak icra etmelidir. Sadece mterisine kar deil,
ayn zamanda evlerinin bir hizmetkar olarak kendini adad muhteem
yldzlar topluluuna kar sonmluluunun bilincinde olmaldr."
Manly Palmer Hall'un

The Phi!oJOphy of AJtrology isimli eserinden

191

BAARILI BiR A STROLOGUN NTELKLER


1 . Baarl bir astrolog yorumunu sadece nceden kafasnda

tasarladklaryla snrlamaz. Mterisinin gerek ve acil ihti


yalarn alglar ve onlara tepki verir.
2 . Baarl bir astrolog nce mteriyle sonra haritayla iliki
kurar. Doum haritas amacn kendisi deildir, amaca giden
yolda bir aratr.
3 . Baarl bir astrolog mterisinin ihtiyalarn ve duyarl
lklarn kabul edip onlara sayg duyduu gibi, mterisine
umut ve cesaret alar.
4. Baarl bir astrolog kendisini mterisinin anlayabilece
i ak ve somut bir dille ifade eder. Astrolojik sembolleri m
terinin kendi hayatnda kullanabilecei kavramlara ve somut
rneklere dntrr.
5 . Baarl bir astrolog mterisinin ikincil nemdeki sorun
lara saplanp kalmadan dikkatini ana meseleler zerine odakla
masna yardm ederek, ve mevcut sorunlarn ve alternatif bak
alarnn ve mmkn olan davran biimlerinin ak bir bi
imde ortaya konup incelenmesini salayarak mterisine kar
maann ortasnda bir netlik ve d zen kefetmenin ya da yarat
mann yollarn aar.
6. Baarl bir astrolog ekilen skntlar anlamlandran ya
pc bir felsefe gsterir, belirsizlik ve karmaa karsnda dzen
leyici bir unsur sunar. Bylesi bir yaklam, kaynan doum
haritasndaki yaplarn ve dnglerin kavranmasnda bulan
uzun vadel i bir bak asn ierir. Bu yaklam ayn zamanda
astroloun, genel yapy kavradktan sonra, mterinin sorun
larn ele almasn gerektirir.
7 . Baarl bir astrolog mterisinin ihtiyalarn kendi ihti1 92

yalarnn nnde tutar, dolaysyla, kontroln mteride ol


masna olanak salar. Bu tip bir tutum, mterinin o anki duy
gularna ve kendisine sunulan malzemeyi kavrayp zmseme
kapasitesine (ki sindirebileceinden daha fazla bilgi kendisine
yklenmesin) sayg duymay gerekti rir. Bu, ayn zamanda, ast
roloun btn cevaplara ve gce sahip olduu izlenimini yarat
mak yerine, mteriyi kendi seimlerini yapmaya ve eyleme
gemeye tevik eder. Mteri nin ihtiyalarna ve duygularna
ynelik ilgi ve saygnn bir gerei olarak, astrolog sadece bilgi
aktaran bir kii olarak kalmaz ve sorular sorar, bilgi alr, dn
celeri ni mteriye aktarr, ona destek olur ve mterisiyle ger
ek bir diyaloa girer.
Bu nitel ikler ve tavrlar astrolog olmayan danmanlar n ni
teliklerine ve tavrlarna ne ynden benzerler veya onlardan
hangi alardan farkldrlar? Danmanlardaki danmanlk sis
temleri ve kiilik tarzlar geni bir eitlilik sunduundan , bu
sorunun basit bir cevab yoktur. Bununla birlikte, verdii hiz
mette astrolojiyi esas almayan baarl bir danman iin birin
cil neme sahip kimi nitelikler bir astrolog iin ikincil bir ka
rakter tayabilirler. Genellikle, bir danman empati yetenei
ni en st seviyeye kartr ve kabul grm bir dnce siste
mine dayanan kendi i nanlarn aktarmaktan ziyade, mterisi
nin kendi duygularn anlamasn ve ifade etmesini kolaylatr
mak zerinde durur. Mterisini duygularn ifade etmeye y
neltir; onu dikkatle, anlamaya alarak d inler, sonra sylenen
lerden ne anladn ve yorumunu mterisine geri aktarr.
Kendi nceliklerine gre seans ynlendirmek yerine, seans n
ilerleyiini, yapsn v e amacn m terinin belirlemesine izin
verir. Bir ok danmann seans sresince yaplan toplam ko
numaya katks % 20'nin altndadr. Danman geri plandan
1 93

kalarak mterinin kendisini ifade etmesi ve kendi iine yne


lerek duygularn, kalplarn , dnglerini, ihtiyalarn ve
nndeki seenekleri kefetmesi iin gvenli bir ortam hazr
lar.
Bir danmana veya bir psikoterapiste (daha youn ve ruh
sal dinamikleri esas alarak alr) bavuran mterilerin ou,
aydan on yla kadar uzayabilen haftal k seanslar sonucu tera
pistleriyle yakn bir iliki kurarlar. Hibir danman bir iki se
ans sonunda mterisinde byk deiimler gzlemlemeyi
beklemez. Mterinin hayatnn gidiat zerinde byk bir et
ki brakacan uman bu ie yeni balayan astrologlar, gerek
deiimin meydana geldii o yava ve youn srece sayg duy
may; renmelidirler.
Astrolojik yorum gerek anlam yla bir danmanlk hizme
ti deildir. Belirli danmanlk yeteneklerinizi -dinleme, d
nme ve seenekler sunma- ne dereceye kadar gelitirip kul
lanmak istediiniz sizin bireysel tercihinizdir. Ancak, astrolo
jik seansn mteriniz iin kafasn boaltp rahatlad bir se
anstan daha fazla bir anlam tamasn, onu yeni tutumlar ve
davranlar iine girmeye ynlendirecek yapc bir etki brak
masn istiyorsanz, en azndan temel iletiim ve danmanlk
yeteneklerini renip kullanmanz gerekir. Kendi kapasitenizi
kiisel farkndalnza ve astrolojik anlaynza dayanarak de
erlendirmek zayf ynlerinizi ve dolaysyla da gelitirmeyi ar
zu ettiiniz hnerleri saptamanza yardmc olabilir. Siz, do
um haritasnda ate ve hava grubu burlar gl, su elemen
ti eksik bir kii olarak, acaba bir Balk ya da Yenge insannn
duygu dnyasn grmezden geliyor ve istemeden de olsa, onun
duyarllklarn ezip geiyor olabilir misiniz? Yoksa, gnlk
hayatta uygulanabilir kararlarn kendisi iin nem tad rop1 94

rak grubu bir i nsana tavsiyelerinizle yard mc olabilmek iin,


(haritanzdaki Merkr-Neptn kartlnn da dorulad gi
bi, mulak, gizemli ve genel ifadelerle kendinizi ifade etmeye
eilimli olduunuzdan) sizin somut ifadeler kullan may ve d
n eklinizi ayaklar yere basar bir hale getirmeyi renme
niz mi gerekiyor;> Baarl bir terapist/danman gibi, baarl
bir astrolog da esnektir, ve tarzn ve iletii m slubunu her
mteri nin mizac ve ih tiyalar dorultusunda deitirebilir.

BR DANI MAN ASTROLOGUN


KARI LATIGI SORUNLAR
Astrolojik bir seans yrtmek, sadece, bi r doum hari tasnn
btnl iinde kavranp yorumlanmas gerei dolaysyla
deil, ayn zamanda karnzdaki kii iin tadnz sorumlu
hk dolaysyla da zorlu bir grevdir. Psikolojik sistemlerde cid
di ve uzun sreli bir eitimden ve danman olarak hizmet ve
rebilmek iin gerekli hnerlerden yoksun , ayrca i ahlakndan
bihaber bir ok astrolog kendi bilinli veya bil insiz ihtiya ve
sorunlarn mterisi nin zerine boca etmektedir. ster psikote
rapist, ister sosyal hizmetler grevlisi veya zihin sal dan
man olsun, profesyonel danmanlk hizmeti veren hi kimse
nin bu tr eilimlerden kendisini tamamen kurtarabilmesi
m mkn deildir. Hepimiz insanz ve kr noktalarmzn,
komplekslerimizin, gl drtlerimizin ve gemiten srege
len zme kavuturulmam duygusal sorunlarmzn etkisi
altndayz. Buna ramen, olabildiince sorumlu ve yardmc
olabilmek iin, kendi mizle yzleecek cesareti toplamamz, ye
teneklerimizin snrn doru hesaplamamz ve amalarmz ve
195

sorumluluklarmz yerme getirmekten bizi aka alkoyan


benliimizdeki kstlamalar alt etmeye gayret sarf ermemiz
gereki r.
"The Asrrology of Self-Discovery" isimli kitabmda baka
bir biimde sunduum ve daha ayrntl olarak tarttm aa
daki sorular, bir astrolog olarak verdiiniz danmanlk hiz
metinde bilginizi , becerinizi ve yapc tavrnz sekteye urata
bilecek soru nlarn bazlarn saptamada ve aa kavutu rmada
size yard mc olacaklar di.i nlerek buraya alnmtr. Doum
haritasn yorumlamaya daha yeni balam ve deneyim iin ar
kadalar nzn hari talarn yorumluyor olsanz bile, bu sorular
cevaplayarak, u anda sizi etkileyen tutum ve davranlar aa
kartabilirsiniz. Astrologlarn bir ou, danmanlktaki ilk
yllarndan sonra, deitiri l mesi g olan yorum ve danman
lk alkanlklar gelitirirler. Meslee balarken tarznzn ve
yntem inizin ne kadar bilinci ndeyseniz ve amalarnz dorul
tusunda gayret sarf etmeye ne kadar hazrlkl iseniz, uzun yl
lar boyu yararlanacanz bir danmanlk ve yorum tarz geli
tirme olaslnz da o derece yksek olur.
1 . Bilgi, kavray ve/veya hayat tarz itibaryla kendinizi
mterinizden stn gryor musunuz? Doum haritasn
kendi otori te ve g ihtiyacnz, veya mterinizin anlayna,
ihtiyalarna, duygularna ve hayat tecrbesine sayg duymay
nz ya da bunlar kmsediinizi maskeleyen bir otorite
olarak kullanarak, kendinizi her eyi bilirmi havalarnda, her
trl soruya verecei bir cevab olan bir guru gibi mi ifade edi
yorsunuz?
2 . Size ihtiya duyulmasn arzuladnz veya yardm eden
bir kii olarak deerli grlmek isted iiniz iin mterileriniz
size baml olmalarn tevik mi ediyorsunuz? Kendilerine d1 96

np ilerinden gelen sese gvenmeyi renmek yerme, szn


tavsiyelerinize gvenmelerini m i tercih edersiniz? Bakalarn
memnun etmek arzunuz yznden, mterilerinize ve arkada
larnza aslnda ihtiya duyabilecekleri eyleri deil de, duyma
y istediklerini dndnz eyleri mi sylyorsunuz ?
3 . Dikkati zeri nizde toplamak iin, seans boyunca srekli
siz mi konumak istersiniz) Kar nzdaki kii nin ihtiyalarn
esas alp, srekli o ihtiyalar yantlayp yan damacl nz de
erlendirmek yerine, bilginizle gsteri yapmay m tercih
edersiniz? Mteri nizin anlarrklarnz hakkndaki d nceleri
ni almak ve mi.iteri nizin dnyasnn gerekliklerinin iine gir
meye stek duymak yerine, sadece, asrroloj ik sembollerin otori
tesinden gcn alan kendi sesinizi duyarak yeterince yardm
c olabilecei nizi dnyor musunuz ?
4 . Gere i , sizin onu alglad nz haliyle, bakalarna aktar
maya ve dolaysyla da kendi felsefenizi mteri lerinize dayat
maya kararl msnz) Astroloj i bi lginizin size salad yetkiyi
kendi fikir ve deerlerinizi aktarmak iin mi kullanyorsunuz?
5. Kendi gszl k duygunuz, planetlerin rehberliine ba
mllnz ve astroloji bilginiz dnda kendi kaynaklar nza
gvensizliiniz, sizi, mterilerinizi gszleti rmeye, kendi
iradelerini ve kendilerine olan i nanlarn aktif biimde yrek
lendirmek yerine kaderci bir tavr taknmaya srklyor olabi
lir m i ? Kimi planetlere veya burlara ynelik olumsuz dnce
ve korkularnz yorumunuzu etkiliyor ve bunun sonucunda,
mterinize kendini doru kartan ykc kehanetlere dnen
yarglar aktaryor musunuz ? (Eer yleyse, bir sonraki sayfada
ki sorulara bakn.)
6. Entelektel kavraynzdan ayr olan gerek duygularn
zn farknda olmaynz, sizi kendi atmalarnz mterinize
1 97

yanstmaya ittii iin, seans boyunca karnzdaki gerek kii


den ziyade kendi glgenizle mi kar karya kalyorsunuz?
(Eer yleyse, bir sonraki sayfadaki sorulara bakn.)
7 . Kendi duygularnzla ve bakalarnn duygularyla i leti
im kuramadnz iin, akl ne karp, yorumunuzu sadece
manta m dayandryorsunuz? Kavradklarnz duygularla
ilikilend irilebilecek ekilde aktarmay beceremiyor musunuz l
8 . Mterinizin anlayamayaca astroloj ik terminolojiyle
konumanzn nedeni , mteri nizde, aslnda kayda deer pek
bir ey sylemiyor olsanz da, mistik hava yaratan bi r dil kulla
narak yce gerekleri tebli ettiiniz yanlsamasn uyandr
mak istei mi? Mterinizin o anda mcadele ettii somut me
selelere girmekten saknarak, dnceleri nizi mulak, gnlk
yaamdan kopuk bir rakm genellemelerle mi i fade ediyorsu
nuz?
9. Badatrma, binletirme ve gnlk yaama uygulama
kapasitelerine aldr etmeden, kendi akln ve bakalar nn
akllarn bilgiyle doldurmaktan kendini alamayan bir bilgiko
lik misiniz? Astroloji araclyla mterinize gerekten yar
dmc olmaktan ok, ne kadar ok ey bildiinizi gstermenin
ve doum haritasn btn ynleriyle incelemeni n mi peinde
siniz?
Profesyonel astrologlarn ou kiilik dinamikleri ve
zmlenmemi elikileri nedeniyle, zaman zaman yukardaki
yetersizliklerin en azndan bir kan astrolojik yorumlarna ak
tarm olmaktan dolay suludurlar. Yetersiz olduunuzu his
settiiniz alanlarla yzlemeyi ve o alanlarda kendinizi gelitir
meyi ne kadar cesur bir ekilde isterseniz, bir danman-astro
log olarak zsaygnz , zgveninizi ve baarnz arttrma ihti
maliniz o kadar ykselir.
1 98

_ \STROLOJ VE GLGENZ:
KORKUYU VE OLUMSUZ TAVIRLARI ALT ETME
1 . Doum haritanzda hangi planetse! konumlar , alar ,
vb. 'ni olumsuz olarak gryorsunuz (veya hangi transitleri by
le deerlendiriyorsunuz)' Hangi lerinin deerini takdir etmek
te zorlan yorsunuz? Nasl ve niini
2 . Bu planetlere veya a lara ynelik olarak gel itirebilecei
niz en az yapc tutum sralayn. Onlardan rendikleriniz,
onlarn sonucunda nas l bydnz, ve deneyi mlediiniz e
likilerin ierisinde hangi sakl glerin bulunduu zerine d
nmek isteyebi lirsiniz.
3 . Bakalarnn doum haritalarnda hangi planetse! ko
numlar, burlar, v.b. sizde olumsuz bir tepki uyandryor1 Han
gileri sizin "bam telinize basyor" ? Nasl ve niin1 Genelli kle
nasl tepki veriyorsunuz?
4 . B u planet/bur/a kiiliinize. nasl yansyor? Onu nasl
,
ve niin sahiplen miyorsunuz? B unun sonucu ne? (Bu zelliin
nasl sizin bir paranz haline geldiini ve onun sizde ne tr
duygular uyandrdn anlamak iin "Ben unlar unlar yap
yorum")
5. Kiiliinizin bu ynn tamamen kabullenmenize ne
yardmc olurdu? Bu ynnzn daha olumlu niteliklerinin ge
liip, olumsuzlarn kknn kaznabilmesi iin, ona kendini
ifade edebilecei nasl bir i mkan sunabilirsiniz?
6. Sizin bu ynnzn sakl kalm olumlu zellii nedir?
Kiiliinizin bu ynyle bar yapabilmek iin benimseyebile
ceiniz tutumlar ve bunun birka avantajn sralayn.
7. Bu zellii dier insanlarda daha byk lde kabullen
mek iin hangi tutumlar taknabilir ve nasl bir davran iine
1 99

girebilirsiniz? Astroloji k danmanlk hizmetinizi etkilememe


si iin , bu kiilik zelliine i likin olumsuzluunuzun / at
malarnzn nasl farkna varabilir ve ona ynelik tepkilerinizi
ne ynde deitirebilirsiniz?

2 00

1 0.

ASTROLOJK DANIMANLIK SREC


Her astroloun seans boyunca izledii farkl bir yntemi vard r.
Her birimiz zgn bir kiilie, i letiim tarzna ve en st sevi
yeye karmay setiimiz beceri veya yeteneklere sahibiz. Bu
sebeple, astrolojik danmanln kii leraras iletiim boyutuna
dair ak ve kesin rehber ilkeler orcaya koymak mmkn deil
dir. Zamanla siz de kendi doanzla uyumlu olan kendi tarzn
z gelitirirsiniz. Dolaysyla, bu bl mde sunulan neriler ken
di durumunuza uyarlanmaldr. *

*Unurmayn k i ben, ykselen burcu Yay olan,

9 . evindeki

Baak'ra planer ylm bu

lunan (hem son derece ana l i r i k hem de felsefi, prarik ve yapc rarzda rehberlik ermeyi he
defleyen), Ay' Ko'ra yer alan (iinden geldii gibi repki vermeye ei l i m l i ve hangi teori ve
planlar benimsemi olursa olsun genellikle o an' yaayan) bir Terazi'yim (bir ok alrernati
fin farknda, senreze ulamaya abalayan ve karsndaki kiinin repkileri konusunda duyar
l). Ascroloj i k hariram, bir seans ynlendirirkenki davran ve rercihlerimi belirgin biimde
erki liyor; rpk kendi planetleri nizin sizi erkileyip ynlendirdii g i b i .

201

ASTROLOJ SEANSI
Benim yntemi m, insanlar ilk olarak beni arayp bir seans ta
lep ettiklerinde, onlara astroloj iyle i lgili deneyimlerinin ne ol
duunu ve ne amala bir seans talep ettiklerini sorarak bala
maktr. Niin bir randevu istiyorlar ve n iye imdi ? u anda
hangi konu ve sorunlarla meguller? Astrolojinin kendileri iin
neler yapabileceini hayal ediyorla> Ayrca hayatlarna dair
birka ereve sorusu da -ya, meslek, medeni hali, u anda ve
yakn gelecee dair zihnini en ok megul eden konular- sora
r m.
Bu nokrada, astroloji felsefemi , onu nasl kullandmi ve
bu alandaki eitimimi ve deneyimimi syleyip, seanslarda izle
diim yolun ayrntlarn -yani (zel bir danman/terapist ola
rak almamn yan sra) 1 - doum hari ras 2 - transitler ve
progresyonlar 3- zel i lgi alanlar (doum haritasn ve transit
leri bir arada ele alan , belli bir konuya odakl, rnein ak ili
kileri , olarak yaplan bir alma) olmak zere farkl seans
yrttm aklarm . Ve ilk bata genellikle doum harita
snn yorumlanmasn gerekli grdm vurgular m. Alaca
m creti , bunun % 5 0'si ni bir hafta nceden depozito olarak
istediimi ve seansn iptalinde geerli olan koullar belirtirim.
Sonra genellikle 90 dakikal k bir kaset kaydnn yapld bir
zaman dilimini ieren seansn gn ve saati tespit edilir. Bu
konular zmlendikten sonra, mteri kayt defterime (bu
defterde mterilerimin bana verdi kleri dier bilgiler zaten ka
ytldr) mterimin adn, adresini, telefon numarasn ve do
um bilgilerini kaydederim. Doruluundan emin olmak iin,
bana verilen doum bilgilerini tekrar eder ve mterime bilgi
nin kaynan ve bildirdii doum saatinin yaz saatin mi yok202

sa standart saate gre mi hesaplandn kesi n olarak bil ip bil


mediini sorarm. Grme genellikle randevu zamannn ve
cretin teyidiyle, bromun yerinin tarifiyle ve beraberinde 90
dakikalk bir kaset getirmesini hatrlatan bir notla sona erer.
Doum hari talar zerinde ilk al mam yapmadan nce, du
rumlar hakknda i lave bir bilgi sunmak isterlerse veya payla
mak istedi kleri bir soru varsa, cretimin depozirnsunu bana
gnderirlerken yan na bi r not ilitirmelerini neriri m. Eer
mteri bir arkadam veya bi r tandksa, bu ilk grmenin
ierii byk lede deiir, hatta gereksiz bile olabi lir. Bu te
lefon grmesini takiben, sunduum hizmetleri ve cret tari
femi daha ayrntl olarak ieren brorm mteriye gnderir
ve randevusunu teyit ederim.
LK TEMAS & SEANSI YRTME REHBER
Temasn bir sonraki basama, benim doum hari tasn kar
tp, ilk yorum/sentez almasn tamamlayp, eldeki malzeme
yi en etkili bir bii mde kullanmam salayacak notlar aldktan
sonra, as l seansn balamasdr. ahsen ben , bir taraftan mte
riyle diyalou srdrrken bir taraftan da yorumun ilk ad mla
rn atmaya uramak zorunda kalmamak ve doum haritasn
daki ana temalara hakim olmak iin, not tutmann elzem oldu
unu dnyorum.
Mteri geldiinde, ilk temasn kurulmas ve mterinin
kendini rahat hissetmesi iin ksa bir sohbete girimek yararl
olacaktr. Havadan sudan bahsedilen ksa sohbeti veya ay, kah
ve fasln takiben daha kiisel sorulara geilebilir. Burada bulu
nuu hakk nda ne dnyor? Birok mteri benim onlara
syleyeceklerim konusunda kayg ve korku tarlar. Mterinin
korkulu ya da kaygl bir hali var m, ve o konuyu amann bir
203

faydas olur mu? Seans srasnda grmek istedii konular


hakknda daha farkl dnceleri var myd ? Mteri daha n
ce doum haritasn hi yorumlatmam ise, genellikle zerine
anahtar kelimelerle balca unsurlarn zetlendii doum hari
tasnn bir kopyasn mteriye verir ve planetler, burlar, evler
ve alar arasndaki ilikiyi kabaca aklarm. Sonra, astroloj iye
yaklamm zetler ve seans yrtrken uyguladm ynte
mi -bunun iinde ksa monologlarm, soru-cevap ksm , tekrar
deerlendi rme ve soru-cevap blm vb. yer alr- sunarm. Bu
srete deiiklikler olabilir, nk mteriyi sylediklerimi
anlamadnda ya da soru sormak veya bir eyler eklemek iste
diinde szm kesmesi konusunda yreklendiririm. Bazen,
bu tip araya girmeler, belli bir konunun derinliine incelenme
sine kadar gidebilir veya mterinin zihnini megul eden ey
leri uzun uzadya anlatt ya da duygularn boaltt bir za
man dilimine dnr. Bilhassa, mteri bir krizdeyse, kendi
durumunu aklyla deerlendiremeyecek durumdaysa veya iin
de biriken duygu ve geri limleri boaltana kadar yeni yaklam
lara kapal ise, duygularn ifade edildii bu zaman dilimi haya
ti bir deer tar.
Mterinin huyuna, ihtiyalarna ve genellikle o gnk ruh
haline bal olarak her seans farkl bi r karakter tar. Baz m
teriler srekli konuurlar, ve sonuta ben planladmdan daha
az konuya deinirim; bazen, elimden geldiince usturuplu bir
tarzda, onlara zaman nasl kullanmay tercih ettiklerini sora
rm. Kimileri ise rkek ve ie kapanktrlar ve bilgi verirken ya
da sorular cevaplarken tereddt ederler. Duruma gre, bu ki
iler ya duygularn ifade etmeye ynlendirilmeli ya da zel ha
yatlarna hi girilmemelidir. Astrolojik bir seansta uygulad
m kendime zg yntemin ortaya knda etkili olan baz
2 04

i lkeler unlardr:
1 . Seansn ana hedeflerini srekli olarak aklda bulundurun.
2. Daha aci l ihtiyalar ortaya kacak olursa, J;>u hedefleri
terk etmeye ya da ieriinde kimi deiiklikler yapmaya hazr
lkl olun .
3 . Mterinizin fiziksel veya duygusal ifadelerine, zellikle
de herhangi bir rahatszlk belircisine, kar uyank olun, ve
bunlara hemen tepki verin. Dikkatinizi, tam o anda neler ya
andna yneltin, aksi takdi rde seansn duygusal verimlilii
feda edi lmi olur.
4 . Birka ana konuyu derinlemesine incelemekle, mteri
daha sonra kaseti tekrar dinlediinde, daha kapsaml bir ekil
de deerlendirebilecei bilgileri sunmak arasnda bir denge
kurmaya aln .
5 . Mterinin inan sistemine sayg gsterin. rnegin, srf
1 2 . evinde planetler var ve siz de gemi hayatlara ilgi duyuyor
sunuz diye, 1 2 . evdeki planederi yorumlamada en iyi yakla
mn dikkati gemi hayatlar zerine odaklamak olduunu ke
sinlikle dnmeyin. Mteriniz reenkarnasyona inanmyor bi
le olabilir.
6. Mterinizin kar karya olduu sorunlar ve iinde bu
lunduu ruh hali hemen ele alnmay gerektirdiinde, dikkati
ni,z i onlara evirmek ve daha nceden doum harirasinda iaret
lediginiz ana unsurlarin tamamn yorumlama plannzda dei
iklie gitmek zorunda kalabileceinizi aklnzdan karmayn.
Seansta transiderden bahsetmeyecek olsanz dahi, o dnemde
mteri iin nemli transitlere yle bir gz tm olmak hazr
lk dnemi srasnda iinize yarayabilir.
7 . Kiiliinin farkl ynlerini nas l ifade ettiinden ve aktar
d nz bilginin onun konumuyla ne derece rttnden
205

emin olmak iin m terinize sorular sorun. Bu sadece, m te


rinizin kendisine anlatlanlar zihninde ve kiiliinde daha ko
lay bir yere oturtmasn salamakla kalmayacak, size de ok ey
retecektir!
8. Yorumunuzu sunduktan sonra, mteri nize, size yorumu
nuzla ilgili dndkleri ni ve sorularn ifade etmesi iin f rsat
verin. Bilgi, sindirilmesi iin yeterli zaman veri lmediinde bir
ie yaramaz ve kiinin duygu dnyas zerinde bir erki brakmaz.
9. Sizin ya da mteri nizin ne kard bir konu zerinde
derinlemekle, daha fazla konuda bir eyler syleyebilmek iin
dikkatinizi farkl bir alana ynel emek arasnda cereddc ederse
niz, mteri nize tercihini soru n . Kalan sreyi en iyi nasl kul
lanacan brakn o sesin.
10. Seansn bitiminde, haritay ana haclaryla yle bir zet
leyin ve son dakika soru ve cevaplar iin 5 - 1 0 dakikalk bir za
man ayrn. Mterinizden, bu seansn kendisine neler katt
n ve birlikte yrttnz alma sonucu nda, neyi zellikle
kend isi iin faydal bulduunu zeclemes ini rica edebi lirsiniz.
Bu noktada, sonraki seanslar iin kendi randevu durumunuzu
m teriye bildirebilir veya, yararlanabileceine inandnzda
veya onun bu ynde bir ricas halinde, tannm bir psikocera
pisce ya da bir uzman hekime danmasn tavsiye edebil irsiniz.
Bu tr bir uzmanlar listesini el alcnda bulundurmak ok fay
daldr.

YORUM & TAVSYELER


Astrologlarn ou yorumla urarlar ve yorumu astroloj ik da206

nmanla eit grrler. Ancak danmanlar ve psikoterapistler


iin yorum ilerinde kullandklar hnerlerden sadece birisidir
ve baarya ulamas iin uygun ekilde kullanlmas gereken
bir beceridir. Tek bana yorum, kiiyi igr veya deiime y
neltmez. Yorumun gl bir erki brakabi lmesi iin, mteri
nin o igry uygulamaya, onunla kiisel balantlar kurma
ya ve bu igrnn ilerideki turum ve davranlarn etki leme
sine izin vermeye duygusal adan ak, psi koloj ik adan haz r
olmas gerekir.
Sreven Levy'nin Prinriples of lnterpretation (Yorum lkeleri) ve
Fred Pine'n Developmental Theory and Cliniral Process (Geliim
Teorisi ve Klinik Sre) isimli kitaplar nn her ikisinde de yo
rumun danmanlk hizmetindeki kullanm ve yorumun m
teri zerindeki etkisinin hesaba katlmasnn nemi tartlr.
Pine ve Levy'nin de gsterdigi gibi, sizin niyetiniz ne olursa ol
sun, yorumunuz mteriye muhtemelen onun kendi psikoloj ik
srecinden szlerek ulaacak, genellikle anlam arptlacak ve
mteri kendi deerlendirmelerini ilave edecektir. Yorumunu
zu zsaygsn tehdi t eden, onu kmseyen ya da kk d
ren, kend isi hakknda verilmi bir hkm, bir sulama olarak
alglayabilir. Yorumunuz onda, hayalkr kl veya dayanann
elinden alnd duygusunu uyandrabilir; nk akl yoluyla
anlalmaya deil , duygusal destee ihtiyac vardr. Onu, eski
davranlarn srdrmesine ve yeni tutum ve eylemlerden ka
nmasna olanak salayan mantkl bir bahane olarak kullana
bilir. zellikle de, duygularn yaamak ve onlarn sorumlulu
unu stlenmek yerine, sorunlarna sadece ak l yoluyla cevap
aramay srdrmek iin kullanabilir.
te yandan, mteri yorumunuza olumlu bir tarzda da yak
laabilir, nk d ikkatinizi kendisine yneltmi olmanz onu
207

memnun eder. Konumayla etki altnda kalabilen bir kiiyse,


yorumunuzu, kimi zaman hi sind irmeden ve zmsemeden,
kabullenip benimseyecei bir hediye olarak alglayabilir. Yo
rum, m terinin gereklik duygusunu tatminkar ekilde do
rulayabilir. Onda kabul edi lmilik hissi uyandrabilir ve dola
ysyla da ona kendisi olma olanan sunar veya onda yeni bir
gereklik algs uyandrr ve nndeki seenek yelpazesinin ok
geni oldugunu fark etmesini salar.
Eer, sizin iin nemli olan, sunacanz bilgiyi hayata ge
irme kapas itesine bakmakszn mterinize sadece bilgi aktar
mak deil ele, ona gerekten yard m etmekse, o zaman, kend i
nizi mterinin yorumunuzla ne yaptna dikkat ederek eit
meyi dnebilir ve mterinize yorumunuzu yapc bir eki l
de hayatna aktarmas iin yardmc olabilirsiniz. Yorumunuzu
bir yarg olarak m gryor? Yorumunuzu, hayata ynelik mev
cur tavr nn doruluunu teyit etmek ve harekete gemekten
kanmak iin mi kullanyor? Yoksa, onu daha verimli hareket
ermesine yard mc olacak daha derin igrlere olanak salaya
cak ekilde mi kullanyor?
YORUMUN GLKLER & YAPICI
KULLANI MLARI
Yorumun yapc kullanmlar zerinde d urmadan nce, asrrolo
j ik danmanlkta yoruma ar balln ve yorumu uygun ol
mayan bir ekilde kullanmann sakncalarna deinelim. Bir ke
re, astrolog olarak, mterinin yorumdan faydalanma kapasite
sine bakmakszn, doum haritasyla, mteriyle kurduumuz
dan daha sk bir ba kuruyor olabiliriz. kinci olarak, yorumu
kendi stnlmz ya da gcmz sergilemek veya kendi
egomuzu tatmin etmek iin kullanabiliriz. nc olarak da,
208

yorumun araya bir mesafe koyduu ve bu ekilde, gerek etki


nin ve kavrayn olumasn salayan duygusal katlm ve te
mas engelledii sylenebilir. Bir dier husus da, yorumun, ya
anan ann gerek sorunlaryla aktif ve duygusal olarak yzle
mek ve onunla baa kmak yerine, bu sorunlar zerine berrak
l ktan uzak dnceler retmek iin kullanlabilmesidir. Yorum
ayn zamanda, mterinin sorumluluk almaktan ka nmasna
ortam hazrlayan ve onun yapc davran modellerine ynel
mekten kanmasna f rsat yaratan bir vas taya dnebilir.
Baka sakncalar da mevcut. Astrolog olarak bizler, doum
haritasnn bize sunduu varsaylan otoriteden de g alarak,
bir takm sonulara varmakta fazla aceleci davranabilir, yorum
larmz m utlak gerekmicesi ne birbiri ard na sralayabiliriz.
Bu ekilde mteriyi yorumumuzla boar ve onun katlmna
veya deeri kendinden menkul bu tan mlar dorulamasna
izin vermeyerek ona gerekli nemi gstermem i oluruz. Eer
yoruma ar baml kalyorsak, u tr yanlsamalardan hare
ket ediyor olabiliriz: 1 - gelime ve deiim sadece kommn
akl yoluyla kavranmasyla mmkndr 2- gelimeyi ve deii
mi bizim aktardmz bilgi salar. Bu varsaymlarn anlay,
duygusal alclk ile psikoloj i k adan bir igry aktif biim
de kullanmaya hazr olmak aras ndaki zorunlu balar zerine
odaklanan psikoloji k teorilerin nda incelenmesi gereki r.
Bir bakas taraf ndan sunulan entelektel bir yorumdan farkl
olarak, kiinin kendi iinde ulat igrlerin gl etkileri
nin de dikkate alnmas nemlidir. Bir bakasnn yorumu ger
ekten de yeni bir kavray tetikleyebilir, ama tek bana yo
rum, zamanlama uygun olmadnda, etkisiz kalacaktr. M
teriler, kayg dzeyleri yksekse, nemli duygusal ihtiyalar
karlanmamsa ve yaamlarnn merkezinde belirl i bir duygu209

sal krize veya konuya gmlmlerse, bir yoruma veya yorum


lara direnebilirler. Bu gibi durumlarda, yorumlarn saysn s
nrlandrmamz, kelimelerimizi dikkatle sememiz ve mteri
nin kendisi iin faydal bir igrye ulaacak ekilde o yorumu
kullan p zmseme yeteneini dikkate almamz gerekir.
Mteri nin psikoloj ik durumuna duyarl ve kabullenici bi
imde sunulan bir yomrn gerekten deerl idir. Mteri n i n kar
mak duygular n ve davran kal plar n berraklacrmasna,
zihninde bel li bir yere oturtmasna ve bylece zaman iinde
bunlar zerinde hakimiyet kurmasna yardmc olabilir. Bir in
san ben' in (ego) erki alann iben (icl) ya ela bili nd aleyhine
genileterek, kendisi hakknda daha bilinli, dolaysyla, davra
nlarna daha rahat hkmeder hale gel ir. Ascrolojik yoru m
mteri leri n zaman gem i ya da uygun olmayan varsaymlar
veya davran modelleri sergiled ikleri nin farkna varmalarn
salayabilir. Bunlar bir kere anlalnca daha kolay dzel cilebi
lirler. Yorum ayrca, mterileri n kendi lerini alglay biimle
rini ve kendi gerekli klerini tan mlamalarna ve yen iden d
zenlemelerine yardm eder. Bylece kend ilerin i daha gl ve
yeterli h issederler. Kimi astroloj ik yorumlar sayesinde mteri
ler baka bak alar n n , turumlarn, seeneklerin ve davran
tarzlarnn farkna varabilirler. Bylece daha geni bir yelpaze
iinden belli bir davran tercih edebi l i rler; ayrca nlerindeki
olaslklarn says da artar. Yorumun, sanki bizler tamamen
gemi koul land rmalar ve astrolojik faktrler taraf ndan e
killendi rilmiiz gibi, "ice bu sizsiniz"i i letecek biimde tasar
lanarak olumsuz biimde ifade edilmesi , veya "bugne kadar
yle oldun . . . ve bundan sonra byle olabilirsin"i aktararak
olumlu biimde ifade edilmesi ok eyi etkiler.

210

YORUM: NE, NE ZAMAN & NASIL ?


Astrolog olarak bizim neyi yorumlamamz gerekir:> Her eyden
nce, doum harirasnda yanst lan en nemli unsur ve konula
r --en remel i h t i yalar , mot ivasyonlar , zay flklar, atmala
r, gl olu nan noktalar ve olas l klar. k i nci olarak, o s rada
d uygusal adan m teri i i n en geerli ve en faydal olan. Ne
kadar yorum l ayaca m za ( m teriyi b i lg i y e bomamak i i n )
ve yoru m a ynel i k deney i mledii m i z g ee rl i l i k veya kes i n l i k
d uygus una d i k kat etmel i y i z . ok sayda bel i rs i z veya kukulu
yorum sunmak, m teri n i n deney i m leriyle derin b i r uyum gs
teren yoru m larn e t k i s i n i aza l t r
Yorumu ne zaman sunma l y z ? Asuoloj ik al mada yo un
.

b i r ek i lde yorumdan faydaland m z i i n , m teri n i n d uygu


sal adan haz r olup olmad na z i h i nsel/ruhsal sa l k dan
m anlar

ve terapistler

kadar hassasi yet gsteremeyebi l i riz.

rme s ras nda m teri taraf ndan

pek de

alg lanmayan k i m i

yorum lar, daha sonra kaset yen iden d i nle ndi i nd e, veya hatta

de
neyim l e rle sulanp filiz ve rd i i nd e daha gl bir ekilde duyu
l a bi l i r Yine de, sunuu zaman larken u h ususlar d i kkate al na
bilir: a) mteri rahat ve ak olduunda, arada bir g ven duy
gusu olutuunda b) mteri duygu ve kayg lar n d i le getir
dikten, dolaysyla zihnini megul eden bir konu kalmadktan
sonra c) mteri zaten belli bir konudaki dncesini i fade edip,
bu konuya ilikin daha derin bir kavrayn peinde olduunda.
Yorumlarmz nasl bir slupla sunmalyz? nce, tavr
mzla, jest ve mimiklerimizle ve sesimizle, karmzdaki kiide
olduu gibi kabul edi ldii hissini uyandrmalyz. kinci ola
rak, mterimizin en ok fayday elde etmesi iin ona ne yap
mas gerektii ni sylemek yerine, dncelerimizi bir neri
aylar ya ela y l lar sonra, ekti i m i z m i n i k toh u m gelecekteki
,

211

olarak sunmalyz. Bylece kii nerileni kabul etmekte ya da


reddetmekte veya zerinde bir takm deiiklikler yapmakta
kendini zgr hissedecektir. Bu da, kukusuz, bize ve mteri
mize sahte bir gven duygusu veren o ok bilen otorite hava
sndan uzaklamamz anlamna gelmektedir. Yorum nitelii ta
yan sorular ve ifadeler araclyla mteriyi kendini kefet
meye yneltmek uzun vadede daha deerl idir. (rnein, "Za
man zaman kendini X yaparken bulur musun 1 Bu sende nasl
bir his uyandrr?" ekl indeki sorular. Ya da u tip ifadeler: "Bu
planetse! model X'i hayatnn u alannda yapmaya e ilimli ol
d uunu gsteriyor. Bu ei limi nasl deneyi mlediini merak
ed iyoru m . ") Bazen , genel bir yorum sunup mterinizden geri
besleme istemek, sizi ve mterinizi faydal bir kavraya ve
davran tarzna gtrecek belli kalplar beraberce kefetmeni
ze imkan salayabilir.
Her astrolojik konumun ok sayda anlam olduu ve kar
nzdaki kii belli etkileri farkl dzeylerde deneyi mleyip ifade
edebilecei iin, belli bi r planetse( konumu, ay veya oluu
mti geni bir olaslklar erevesi iinde tanmlamay tercih
edebi liriz. rnein, Terazi'de 9. evdeki bir Neptn'n olutur
d uu T-kare umaya/kendini amaya duyulan zlemi ifade ede
bilir; peki ama bu kii , uyuturucu kullanarak m, meditasyon
la m, seyahatler araclyla m yoksa spiritel deneyimlerle mi
kendini ama yolunu seecektir? B u mteriye yle denilebi
lir: "Kendinizi amak, bir ekilde grnenin tesine gemek
iin gl bir arzu hissediyor olmalsnz. Bu arzu sizi uyutu
rucu kullanmaya veya bir hayal aleminde yaamaya srkleye
bilecei gibi , kendinizi meditasyona verebi lir, spiritel bir ya
am tarzn benimseyebilir, mzik eitimi alabilir, mzik ve
edebiyat dersleri verebilir, hatta, ilham kayna olabilecek yer212

lere seyahat edebilirsiniz. Bilhassa krlarn ortasnda huzur do


lu veya spiritel bir mekan, bir su kysn veya doal gzelli
e sahip bir yeri arzularsnz. Bu seeneklerden herhangi biri si
ze zellikle cazip geliyor mu?" zlenimlerimizden bir ka m
teri tarafndan doruland ktan sonra, ona dier seeneklerin de
hayatnn herhangi bir dneminde ne kp kmadn sora
biliriz.
Yoru mumuzun mterinin yaad klaryla uyumlu olduunu
ve onun tarafndan tam olarak alg landn nasl anlayabiliriz?
Her eyden nce, mteri yorumun kend i gerekliine dokun
duunu, yorumdan etkilendiini jest ve mimikleriyle da vu
rur. kinci olarak, mteri bizi syledikleri mizin kendinde
uyand rd armlarla ve ilave yorumlarla szl olarak ya
ntlayabilir. Eer hi tepki vermezse, ya yorumumuz hatald r
ya da slubumuzda veya planetlerin konumlarn yorumlamada
etkisiz olmuuzdur. te yandan, yorumumuz doru olabi lir,
ama ya ar yzeysel olduu ya da henz duymaya hazr olma
d veya zaten bildii bir eyi ifade ettii iin mteri zerin
de hibir duygusal etki yaratmaz. Mteri yorumumuzun do
ruluunu inkar ettii nde veya ona direndiinde, bunun birka
aklamas olabilir. Henz yzlemeye hazr olmad duyarl
bir konuya dokunmu olabiliriz, ki bu durumda, biz bir tera
pist olmadmz iin, daha fazla dei lmesinden yarar salaya
mayacamz bu konuyu bir tarafa brakmay tercih edebiliriz.
Seans kasetini tek bana yeniden dinlerken, sunulan bilgiye
daha ak olunmas her zaman bir olaslkt r. Dier yandan, ast
roloji k sembolleri yorumlamada hata yapm veya hatal bir
varsaymla, mterimizin ok d k ya da ok yksek bir bilin
dzeyinde olduu nkabulyle yoruma girimi olabiliriz.
Mterinin ak bir ekilde yoruma direnmesi sylediimizin
213

mutlaka doru olduu anlamna gelmez. Bazen insanlar syle


diklerimize ateli bir ekilde kar kabilirler, nk onlarn
ok nemsedikleri bir alana adm atmzdr ve bu yanl yoru
ma ve yanl anlalmaya kzmlar ya da incinmilerdir.

ASTROLOJ K DANIMANLI KTA TAVSYEDE


B U LU NMA K

Tavsiyede bulunmak konusu biz astrologlar iin zerinde du


rul mas gereken nemli bir konudur, nk, zell ikle, mte
rileri mize yardmc ol mak steriz ve biroklar tarafndan tavsi
yede bulunmak balca yard m yntemi olarak kabul edimek
ted ir. Yorumda olduu gibi, tavsiyede bulunmann da olumlu
ve olumsuz d a vurumlar vard r.
Tavsiyede bulunurken kend imizi d ier kiiden stn tuta
bilir ve o kiinin ram olarak nasl davranmas gerektiini bil
diimiz havasn verebiliriz; oysa aslnda, mterimiz kendisi
ni ve kend isi iin neyin en iyi olduunu bizden ok daha iyi bi
lir. Mteri miz son derece basit ya da o gne kadar defalarca
duyd uu nerilerden pek de farkl olmayan tavsiyemizi, can n
skan bir ey veya mnasebetsiz bir gr beyan olarak algla
yabilir. Kimileri, zellikle de srekli nasihat eden ebeveynleri
olan i nsanlar (veya doum haritasnda sert etkiler alm gl
bir Urans' olanlar) bir tavsiyede bulunulduunda, bu tavsi
yenin yararl olup olmadna bakmadan hemen kar karlar;
nk onu kendi ilerine bir mdahale olarak grrler. Kimi
zaman tavsiye mteriden "evet ama" tarz bir karlk bulur, ki
bu, mterinin belli bir hareket tarz iin hazr ya da istekli ol
madn gsterir. Kendi sorunlarnn zmn size havale et
meye dnden raz bir mteri asndan durum bir bamlla
2 14

dnebilir. Tavsiyeleriniz, bu kii nin d urumunu gelitirmek


iin kendi fiki rlerini retmeye yeterince motive olmasn en
gelleyebilir ve tavsiyenizi tutup da bundan yarar grmemesi
durumunda, ona sizi sulamak iin bir bahane yaratr. Son ola
rak, bir tavsiyede bulunduunuzda, mterinizin o tavsiyeye
uyacak zaman, enerj isi, paras ve/veya ruhsal gc olduunu
varsayyor olabilirsiniz. Eer mteri niz bunlara sah ip dei lse,
tavsiyeniz onda yetersi zlik, mah rumiyet ya ela um utsuzluk his
si uyandrabilir. Mteriniz fikir almak gerei duyduu nda,
asl i htiyac olan, belli bir sorun hak knda ne yapmas gerekti
inin tespitinden ok, o sorunu nas l zebilecei hususunda
yard mdr. Sorunun ne olduunu tanm lamak, o soru nun nasl
zlebi leceini gstermekten ok daha kolayd r.
Tavsiyede bulunmak ne zaman faydal olabi lir? Her eyden
nce, mteri niz onun yan nda olduunuzu, daha nce dened i
i seeneklerin yan sra onun yaad klar n ve yeteneklerini
gerekten anlad nz hissettiinde ve siz onunla beraber yeni
olas lklar kefetmeye gayret ettike tavsiyeleri nizin yararl ol
mas ihtimali artacaktr. Mterinizin net bir ekilde tavsiyele
rinize a k olduunu, onu uygulayabilecek imkan olduunu ve
bunu arzulad n h issetmeniz durumunda, tavsiye faydal ola
caktr. Ona nndeki seenekleri nasl grdn sorduktan ve
o da bunlar belirttikten sonra, onun iine yarayabi lecek farkn
da olmad dier seenek leri belirtmeniz gerekten faydal
olacaktr. Bu, zellikle de, mterinizin tavsiyeniz dorultu
sunda harekete gemesini mmkn klan maddi ve manevi
kaynaklara sahip olmas durumunda geerlidir. Sklkla, tavsi
ye kendilerine dolayl ekilde ulatrldnda, insanlar hem
onu benimsemeye hem de uygulamaya daha istekli oluyorlar.
"Byle yapmalsn" (ki , bu slup asla salk veri lmez) veya "bu215

nu denemeyi dnebilirsin " demek yerine, sizin ya da bir ba


kasnn belli bir davran tarzndan nasl fayda grdnz
bir ykyle anlatabilirsiniz. Bu tip hikayeler i nsanlara, doru
dan sunulan tavsiyelere oranla, ok daha gl bir ekilde il
ham vermekte ve onlar motive etmektedirler.

DANIMANLIKTA MDAHALELER
Danmanlk eitimi almadysanz, kavray derinliini, gelii
mi ve deiimi kolaylatran sorular sorma veya ifadeler kullan
ma sanat zerinde almam olabilirsiniz. Hatta, danman
lk eitimi alm olsanz bile, seenek repertuarnz ei timini
zin doasyla snrl olabilir. Bu tip reperrnar oluturmak, yl
larca danmanlk eitimi almay veya bu deneyimi kazanmay
gerektirmez. Kimi zaman, ihtiyacnz olan tek ey sorgu layan
bir beyi n, mterinin kiiliini kefetme arzusu ve mteriye
yeni varolu biimlerini kefetmede ve hayata geirmede yar
dmc olma isteidir.
Ben ahsen hem psikoterapi hem de astrolojik danmanlk
hizmetinde ie yarayan bir dizi ifadeyi ve soruyu bir araya ge
tirmeyi ve uygun olan her durumda bu mdahaleleri uygula
may faydal buldum. Takip eden sayfalarda yer alan bu mda
hale ifadelerinin bir oundan astrolojik danmanlk hizmeti
srasnda da yapc bir tarzda faydalanabilirsiniz. Bunlarn bir
ou mteriyi zellikle kendi ynn semeye ve sorumluluk
almaya yneltmede etkilidirler. Byle bir liste, danmanlk ye
teneini gelitirmeyi amalayan, sanatna yeni blam astro
loglar iin paha biilmez bir deerde olabilir.

2 16

YARARLI MDAHALELER
AIK ULU SORULAR VE FADELER
Bu sizce nasl bir ey?
O konuda neler hissediyorsunuz?
Yaadklarnz paylamaya istekli misinizi
Bu sizin iin nasl bir anlam tayor?
Bu hayatnza nasl yansyor?
Bunun hayatnzdaki yeri nedir?
Kend i hayatnzdan verebileceiniz rnekler var m?
Ben konuurken, neyi deneyimlediinizi dnyorsunuz?
Bunun sizin iin tad anlam bana anlatr msnz?.
B u sizin iin ne kadar doru ya da yanl?
Bu konuda paylamak istediiniz bir ey var m?
DENEYMN DERNLETRLMES
Bana o konudan biraz daha bahseder misiniz?
Deneyiminize bal kaln.
Duygularnza bal kaln.
Ruhunuzun derinliklerine ulamak iin kendi nize bir sre ayrn .
Byle hissetmek nasl b i r duygu?
Bunu deneyimleyin, devamnda nelerle karlaacanz grn.
Daha derin nefes al n ve bakalm, ruhunuzun derinlikleriyle daha gl bir ba kurabiliyor musunuz?
Kendinizi brakn, bakalm nelerle karlaacaksnz.
DAHA FAZLA AIKLAMA
Eer . . . . olsayd , ne olurdu?
O zaman ne olurdu?

X'i nasl yapabi leceinizi zihninizde canlandrabiliyor musu


nuz)
X'i yapacak olsaydnz, ne tr duygular hissederdiniz?
X'i yapmann hayatnz nasl deitirecei konusunda bir fik
riniz var m ?
X'i yaptnzda baka ne gibi faydalar elde edebileceinizi di.ii.inebi liyor musunuz ?
Baka ne gibi alternatiflerin farkndasnz'
Baka hangi alternatifleri denediniz?
O enerj iyi en ok nasl ifade etmeyi isterdiniz?
Bu konuya ilikin olarak, bu ndan 1 0 sene son ra hangi noktada
bulunmak isterdiniz'
O engellerin hi biri olmasayd, hedefleriniz neler olabi lircP
EYLEM VE UYGULAMA
X'i hayatnza nasl daha ok dahil edebi li rsiniz?
Bunu nasl yapabil i rdiniz?
Ne yard mc olabilir?
O konuda nerede olmak istediiniz konusunda bir fikriniz var
m?
Bu farkndal nasl ku11anabilirsiniz/uygulayabilirsiniz?
O konuda ne yapmak istiyorsunuz?
O hedefe ulamann sizin iin maliyeci ne olurdu ?
Nasl bir eylem plan oluturabilirsiniz?
Onu nasl yapabilirsiniz?
ENGELLERN KEFEDLMES VE AILMASI
Sizi d urduran ne?
Size ne engel olabilir?
Bu noktada hapsolup kalmak size ne salyor?
218

nnze ne gibi engeller kabili r?


Kendi yolunuzu nasl tkyor olabilirsiniz?
Bu engeller/sorunlar iin kend inizi nasl hazrlayabilirsiniz?
Eer cevaplar elinizde olsayd , bunlar neler olurdu ?
inizdeki hangi unsur sizi amac nza ulamaktan alkoyabilir?
Bunun ol m,snn nne nasl geebilirsi niz?
Bu ii sonuna kadar gtrmekten sizi ne alkoyabilir?
inizdeki baka hangi unsurlar engel karabilir ve deiimi
engelleyebilir?
i nizdeki saborajclar n eylemlerinizi sabote etmelerini nasl
enge l leyebili rsi niz?
O engelleri nasl aabilirsi niz?
stekleri ni ze bal kalmak iin hangi desteklere ihtiya duyar
sn z :>
BLSEL YAPILARIN DEGTRLMES
Bu deneyi m karsnda baka ne gibi bir tutum raknabi lirsiniz?
Bu tecrbeyi pozitif bir gzle nasl cleerlend irebilirsiniz?
Neyi grmyorsunuz?
Neyle yzlemekten ka nyorsunuz:>
Sizi etkileyen herhangi bir varsaym gryor musunuz?
Be yl nce bu d urum hakknda ne d nrdnz?
Durumunuza ilikin olarak bu gr tayor olmanzn size ne
gibi bir faydas var?
Bu durumu ele alabileceiniz baka herhangi bir bak as ak
l nza geliyor mu?
Burada (odann dier taraf nda) otursanz ve daha nce oturu
yor olduunuz yere baksanz ne olur? Bir gzlemci olarak,
orada oturan kiinin tutum ve davranlar hakknda neler
219

syleyebilirsiniz?
Bu durumu tasvir edebileceiniz herhangi baka bir yol var
m? Ona yeniden nasl bir ereve izerdiniz?
ZITLI KLARI GRMEK/BTNLEYC BR MERKEZ
OLUTURMAK
Her iki paran z da deneyimlemeye izin verseydiniz ne olurdu?
X parasnn sesi olsayd, ne sylercli1 Ya Y paras 1
Ayn anda her ikisinin d e farknda olmak nasl bir duygu '
X paras Y'ye ne diyeblir' Y X'e ne diyebi lir?
Kend inize birka dakika ayrn ve bu iki paranzn birbiriyle
konumasn salayn.
Benim X roln stlenmeme ve Y konumundaki sizinle ko
numama msaade eder miydiniz/
inizdeki her iki paray ve aralarndaki atmay deneyimle
mek iin kend inize bir iki dakika ayrn ve bakalm her iki
sini ele tatmin edecek bi r zme ynelik bir fikir zihniniz
de canlanacak m?
Hangi alternatifler hem X parasn hem de Y'yi tatmin edebi
lir?
O ANDA KENDN YNLENDRMEY
KOLAYLATIRMAK
Burada olmas gerektiini dndnz ey ne?
Bu alternatiflerin hangisi zerinde younlamak istersiniz?
imdi ne yapmanz gerektiini hissediyorsunuz?
Seansn kalan ksmnda dikkatinizi nereye younlatrmak is
tersiniz?
Bu konu zerinde derinlemeyi mi yoksa daha baka konulara
2 20

eilmeyi mi istersiniz?
Bitirmeden nce neyin olmas gerektiini dnyorsunuz?
u ana kadar edindiiniz balca fikirleri paylamaya ne der
siniz? Bylece devam etmeden nce, akla kavuturul
mas gereken herhangi bir ey olup olmadn grm olu
ruz.
Kalan zaman nasl kullanmak istersiniz?
YANSITICI YORUMLAR
Sylediklerinizden yle anlalyor ki, . . .
zlenimim o ki, siz . . .
Bana yle gel iyor ki, s i z . . . hissediyorsunuz.
Sizin . . . ded iinizi duyuyorum.
Sizin . . . deneyi mlecliinizi sanyorum .
. . . m demek istiyorsunuz?
. . . deneyimliyorsunuz .
. . . olup olmad n merak ediyorsunuz .
. . . hissediyorsunuz.
DOGRULAYICI YAN ITLAR
Kulaa ho geliyor.
Gayet iyi.
Harika!
Tam isabet!/Tam stne bastnz!
Gerekten kiiliinizin bu parasyla iyi bir diyalog iinde ol
duunuz anlalyor.
Grne baklrsa doru yoldasnz.
Gerekten de doum haritanzn gsterd ii yolda olduunuzun
iaretini veriyorsunuz.
Gerekten de o konuyla kendi iinizde barmaya balyor221

sunuz.
O konuya tam manasyla hakim olduunuz anlalyor.
Bu sorunu atnz izlenimini edindim.
PAS FLKLE VEYA SORUMSUZLUKLA MCADELE
Onu deiti rmek iin sorumluluk almaya pek de istekli grn
myorsunuz. Sizi harekete gemekten alkoyan eyin ne ol
duunu merak ediyoru m dorusu.
Syled ikleri n i zden , d nyadan sizin beklenti leri nizi kar
lamasn beklediiniz, hibir aba sarfetmeden size is
tediklerinizi vermesini istediiniz anla lyor.
Eer istediinizin peinden komazsanz, onu elde etmeyi nasl
umabilirsi niz?
Pasif kalmakrnn ne elde etmeyi umuyorsunuz, Btn bunlarn
size geleceini mi hayal ediyorsunuz?
Kend i n izi harekete gei rmeye is tekli olsayd n z , neler
kazanabi 1 i rdiniz ;
Eyleme gemeyi reddederek birisine kar duyduunuz fkeyi
mi da vuruyorsunuz?
Bende oturma eylemi yaptnz izlenimini uyand ryorsunuz.
Eyleme gemeyi reddederek, biitn bu adaletsizlie kar
fkenizi ifade ediyorsunuz.
O kiiyi sulamaya devam ettiiniz srece, fkenizi verimli
hale getirip, bir deiimi balatmaya yneltmek yeri ne, o
insana balam oluyorsunuz.
Kendinizi daha gl hissetmenize ne yardmc olabilir?
Eer o planetin pozitif anlamn hayata geirirseniz, o planetin
negatif ynn deneyimleme ihtimaliniz de azalacaktr.
Peki byle davranmaktan sizi alkoyan nedir?
Harekete gemeyi reddetmeni n size ne kazandrdn zan222

nediyorsunuz?
Gryorum ki, bir sr mazeret retiyorsunuz. Ben de gerek
ten deimeyi isteyip istemediinizi merak ediyorum.
zlenimim o ki, birinin gelip sizi kurtarmasn bekliyorsunuz
ve hayatnz iler hale getirmek iin pek sorumluluk i.i sr
lenmeye istekli deilsiniz. Bunun doru olduunu
d i.i i.ini.iyor musunuz?

223

ASTROLOJK DANIMANLIKTAK SORUNLARINIZ


ALIMA KAGIDI
1- Astroloj ik danmanlk alanndaki ana sorununuz ya da

yetersizliiniz nedir?
2- Bu sorunun da yansmas nasl gerekleiyor?
3- Bu sorun sizin ve bakalarnn zerinde nasl bir etki

brakyor;
4-

Neden srekli bu sorunla karlayorsunuz?

5 - Bu sorunla ilgili olarak hangi noktada olmak ster


diniz? Hedefiniz ne?
6- Bu sorunu zmek iin, hangi tutum veya davran
deitirmek ya da terk etmek zorunda kalrdnz?
7-

Neden bu sorunu zme kavuturmak istiyorsunuz1


Bunun sonucunda ne elde edeceksi niz?

8- Belli bir noktada tkanp kalmaktan ya da zmsz


lkten ne elde etmeyi umuyorsunuz ;
9- Hedefinize ulamak iin ne yapmanz gerekiyor?
1 0- Ne gibi engellerle karlaabileceinizi hesaplyor
sunuz ya da hedefinize ulamak iin hangi fedakarlk
lar yapmak zorunda kalabilirsiniz?
1 1 - Hedefinize doru harekete gemek iin motivas

yonunuz ne kadar gl? Dier nceliklerinizle birlik


te dnldnde, nem sralamas ndaki yeri ne?
1 2- Gelecek hafta atabileceiniz kk bir adm hangisi ?
Hedefinize doru i lerlemeye imdi nasl balayabilir
siniz?
224

SON SZ
Kendi iinde sakl
O btnsel kavray,
O manevi sentez.
Her eye sah ipsin,
Aradn her eye.
ster planetle,
ster evin balang izgisiyle,
Ya da kstrlm burlarla olsun,
Btn burlarn izi var sende.
Sen BTN burlarn toplamsn.
Sadece bunu bil,
Ve zaten olduun kii ol yeter.
Sen hem teksin hem de ok,
Hem bir parasn hem de bir btn.
Dank ve dzenli,
A naliz ve sentezden gemi,
Paralarna ayrlm ve bir araya getirilmi.
Sen Terazi'sin, kizler'sin, Aslan'sn.
Baak'sn, Yenge'sin, Akrep'sin.
Sen Boa'sn, Olak'sn, Kova'sn.
Ko'sun, Balk'sn, Yay'sn.
225

Bunu artk biliyorsun.


Bunu artk duydun.
Uyan yleyse ve git.
Rol yapmay brak,
Yreini rakip et.
Bu haberi her yere yay.
Hepi miz bir btnz.

226

B BLYOGRAFYA

A rroy o , S rc::phe n , A .r11/g) . K,m11<1 ,111d 'fic111.im11t1tir11. C R CS P u h l icarions,

lleno, Nevada, l 97 8 .
(a rfinkcl, B e r n i e , Liv Ull11m A 11d lg111cll' l3e1; 111a11, Berkcley Press, New
York, 1 97 6 .
Hane! , R oben, H11rosmpe Sybrls , Para R esearc h , I nc . , R ock po r r , Mass,
1 98 1 .
H ughes, Roben, The Sun A d Mom Polarity l }(J1Jr Iloroscojle, American
Federarion of Astrologers, Tempe, Arizona, 1 97 7 .
Jansky, Roberr C a ri , Horoscopes: Here A11d Noc, Asuo-Analyrics, Van N uys,
California, 1 297 5 .
Jansky, Roberr Cari, lterpreting The Aspects, Astro-Analyrics, Van Nuys,
Cal i fornia, 1 97 4 .
Jansky, Robert Cari, lntepreting The Edipses, Astro-Analyscics, Van Nuys,

227

California, 1 97 5 .
Jayne, Charles,

Horoscope lnterpreetation Outlined,

As trological

B u reaau,

To Learn

A strology ,

Monroe, New York, 1 9 7 5 .


March, Marion and McEvers, Joan, The

Only

\Vay

Volume i l , ACS Publications, San Diego, California, 1 980.


Marks, Tracy, As rology Of Self-Discovery, CRCS

Publications, Reno,

Nevada, 1 98 5 (i ncorporates revise<l booklets publishe<l previously by


Sagittarius R ising).
Marks, Tracy, How To Handle Yom T-Sq11are. Sag i t tarius R i sing, Arlington,
Mass.,

1 97 9 . (CRCS tarafndan

Planeary

A.rpects: Fro111 Coflict o

Cooperation ismiyle yeniden yaynlanmtr.)


Marks, Tracy, The Tudfth Home, Sagimrius R ising, Arlington, Mass . ,

1 97 8 .
Meyer, Michael , A

Hardbook For The H111ttani..-ic A.rtrologer, Anclor/

Doubleday, New York, 1 97 4 .


R ud hyar, Dane, A Astro!ogical Madc la , Random House, Garden Cicy,
New York, 1 97 4 .
R u d hyar, Dane, The

Lma io Cyde,

Shambhala,

Berkcley, California,

1 97 1 .
Rud hyar, Dane,
Tierney, B i l ,

Perso-Centered Astrology, Aurora Books, New York,

1 97 6 .

Dyna11ics Of Aspect Analysis: Neu Perceptiom in Astrology,

CRCS Publications, 1 98 3 .
Ullman, Liv,

Changing,

Van Toen, Donna,

Alfred A . Knopf, New York, 1 97 7 .

The Astrofoger's Node Book,

Beach, Maine, 1 98 1 .

228

Samuel Weister, ine . , York

DANIMANLIK BBLYOGRAFYA

Aadaki kitaplar harita yorum siirecine danpranlk perspektifinden


yaklapaktadrlar.
Alexander, Roy,

The Astrulogy Of Choice: A Co1mselig Approach,

Samuel

Weiser, i n e . , York Beach, Maine, 1 98 3 .


A rroyo,

Scephe n ,

The Practice A d Profe.rsiun Of A.rtrolugy ,

CRCS

Publicacions, Reno, Nevada, 1 98 4 .


Poccenger, Marirha,

Healig \Vith The Horo.rcope, ACS

Publicarions, San

Dieego, California, 1 98 2 .
Rosen b l u m ,

Bernard,

The A.rtrologer's G11ide To Co111.reling,

CRCS

Publicarions, Reno, Nevada, 1 98 3 .

229