You are on page 1of 25

CC T VIT TT

B GD&T:

B Gio dc v o to

VP:

Vn phng

GV&CTSV:

Phng Gio v v Cng tc sinh vin

T&KHCN:

Phng o to v Khoa hc Cng ngh

KT&BCLGD:

Trung tm Kho th v m bo cht lng gio dc

CVHT:

C vn hc tp

GDC:

Kin thc gio dc i cng

GDCN:

Kin thc gio dc chuyn nghip

TC:

Tn ch

HP:

Hc phn

LT:

L thuyt

BT:

Bi tp, tho lun

TN:

Thc hnh/Th nghim

TTCS:

Thc tp c s

TTTN:

Thc tp tt nghip

AMH:

n mn hc

ATN/KLTN:

n hoc kha lun tt nghip

QUY NH O TO I HC, CAO NG THEO


H THNG TN CH
(Ban hnh km theo Quyt nh s

/Q-HV, ngy

thng

nm 2012 ca Gim c)

Chng I
NHNG QUY NH CHUNG
iu 1. Phm vi iu chnh v i tng p dng
1. Vn bn ny quy nh v o to i hc theo h thng tn ch ti Hc vin Cng ngh
Bu chnh Vin thng (Hc vin), bao gm: t chc o to; chng trnh o to; kim tra, nh
gi kt qu hc tp; xt v cng nhn tt nghip.
2. Quy nh ny p dng i vi sinh vin cc kha o to trnh i hc v cao ng
thc hin theo hnh thc tch ly tn ch (khng bao gm o to i hc theo hnh thc gio dc t
xa).
iu 2. Mc tiu o to
1. Mc tiu chung: o to ngun nhn lc c cht lng cao p ng yu cu s thay i
v pht trin ca ngnh cng ngh thng tin truyn thng, phc v nhu cu pht trin kinh t, x
hi, s nghip cng nghip ha, hin i ha ca t nc; tng bc tip cn vi chun mc cht
lng gio dc tin tin ca khu vc v th gii.

2. Mc tiu o to: o to nhng k s, c nhn c phm cht chnh tr, o c, sc


khe, c kin thc v nng lc thc hnh ngh nghip tng xng vi tng trnh o to:
- C kin thc khoa hc c bn v k thut c s vng chc, kin thc chuyn mn su, k
nng thc hnh tt, kh nng thch ng vi mi trng kinh t - x hi;
- C nng lc tip cn nhanh v ng dng hiu qu cng ngh hin i, gii quyt tt cc
vn khoa hc, k thut thuc lnh vc o to;
iu 3. Hc ch tn ch
Hc ch tn ch l phng thc o to mm do m trong sinh vin c ch ng la
chn tng hc phn (theo cc rng buc c quy nh trc) nhm tch ly tng phn v tin ti
hon tt ton b chng trnh o to c cp bng tt nghip.
Trn c s lng ha quy trnh o to thng qua khi nim tn ch, hc ch tn ch to iu
kin ti a c nhn ha quy trnh o to, cho php sinh vin t sp xp lch hc, tch ly cc hc
phn, k c thi gian hon thnh chng trnh hc, thi gian tt nghip, ra trng. Bn thn sinh
vin cn pht huy tch cc, ch ng thch ng vi quy trnh o to ny t kt qu tt nht
trong hc tp v rn luyn.
iu 4. Hc phn v tn ch
1. Hc phn (HP) l n v cu thnh ca chng trnh o to, th hin khi lng kin
thc tng i trn vn v c t chc ging dy trong mt hc k. Kin thc trong mi hc phn
phi gn vi mt mc trnh quy nh, c thit k nh mt phn ca mn hc hoc t hp t
nhiu mn hc. Khi lng kin thc ca mi hc phn thng thng t 2 4 tn ch. Mi hc phn
c mt m s ring theo quy nh v c s dng thng nht trong ton Hc vin.
2. Mt hc phn c th bao gm nhiu thnh phn: l thuyt (LT); tho lun, bi tp (BT);
thc hnh/th nghim (TN); t hc bt buc c hng dn; Thc tp c s (TTCS); thc tp tt
nghip (TTTN); n mn hc (AMH), n hoc kha lun tt nghip (A/KLTN) l cc hc
phn.
3. Hc phn tch ly l hc phn c im tng kt t yu cu theo thang im quy nh ti
iu 25 ca Quy nh ny.
4. Tn ch (TC) l i lng xc nh khi lng kin thc, k nng m sinh vin tch ly
c t hc phn trong 15 gi tn ch.
5. Gi tn ch l i lng o thi gian hc tp ca sinh vin, c phn thnh ba loi theo
hnh thc dy hc v c xc nh nh sau:
a) Mt gi tn ch ln lp bng 01 tit ln lp v 02 gi chun b (ngoi gi ln lp);
b) Mt gi tn ch thc hnh bng 02 tit thc hnh v 01 gi chun b (ngoi gi ln lp);
c) Mt gi tn ch t hc bt buc bng 03 tit t hc bt buc c kim tra.
6. Mt gi tn ch c thi gian l 50 pht.
7. Phn b thi lng hc tp (ln lp l thuyt, bi tp/tho lun, th nghim/thc hnh, t
hc bt buc) cho mi hc phn c xc nh theo c th ca tng hc phn v c th hin c
th trong cng chi tit hc phn.

Chng II
CHNG TRNH O TO
iu 5. Ngnh o to
Ngnh o to (hay ngnh hc) l lnh vc chuyn mn rng c B Gio dc v o to
quy nh. Chuyn ngnh o to l lnh vc chuyn mn su thuc mt ngnh o to. Mt ngnh
o to c th c mt s chuyn ngnh (ngnh hp). Phn kin thc chung ca cc chuyn ngnh
thuc mt ngnh o to phi chim t nht 2/3 tng khi lng kin thc yu cu trong chng
trnh o to ton kha.
iu 6. Chng trnh o to
1. Chng trnh gio dc i hc trnh i hc v cao ng (gi tt l Chng trnh o
to, CTT) th hin mc tiu gio dc i hc; chun kin thc, k nng; phm vi v cu trc ni
dung gio dc i hc; phng php v hnh thc o to, cch thc nh gi kt qu gio dc i
vi cc hc phn, ngnh hc mi trnh o to; bo m yu cu lin thng vi cc chng
trnh gio dc khc. Chng trnh o to c c th ha trong cu trc chng trnh o to,
danh mc cc hc phn, cng chi tit cc hc phn v tin trnh hc tp chun cho sinh vin.
2. Cu trc chng trnh o to
Chng trnh o to phi c mc tiu r rng, c cu trc hp l, c thit k mt cch c
h thng, ph hp vi s mng v nh hng pht trin chung ca Hc vin, p ng yu cu v
kin thc, k nng ca tng trnh o to, p ng linh hot nhu cu nhn lc ca th trng lao
ng trong nc v quc t. Ni dung ca chng trnh o to phi c th hin khi qut thng
qua chun u ra chng trnh o to cam kt m bo cht lng gio dc.
Mi chng trnh o to c cu trc t cc hc phn thuc hai khi kin thc: Gio dc
i cng (GDC) v Gio dc chuyn nghip (GDCN).
a) Khi kin thc gio dc i cng (gm cc mn hc/hc phn thuc cc lnh vc khoa
hc x hi, khoa hc nhn vn, khoa hc t nghin) nhm trang b cho sinh vin nn hc vn rng:
c th gii quan khoa hc v nhn sinh quan ng n; hiu bit v t nhin, x hi v con ngi;
c phng php t duy khoa hc; c o c, nhn thc trch nhim cng dn; c nng lc tham
gia xy dng v bo v t nc.
b) Khi kin thc gio dc chuyn nghip c th hin theo 2 nhm kin thc: nhm kin
thc c s (kin thc c s ca ngnh hoc lin ngnh) v nhm kin thc chuyn ngnh, nhm
cung cp cho sinh vin nhng kin thc v k nng ngh nghip cn bn, quan trng v cn thit.
3. Tng s tn ch tch ly ti thiu (khng tnh cc mn hc Gio dc quc phng, Gio dc
th cht) yu cu i vi cc chng trnh o to quy nh nh sau:
TT

Trnh o to

Thi gian o to thit k

Tng s tn ch tch
ly ti thiu

1.

i hc chnh quy

4,5 nm

140 145 tn ch

2.

i hc chnh quy

4,0 nm

120 tn ch

3.

Cao ng chnh quy

3,0 nm

90 95 tn ch

4. Tin trnh hc tp chun cho sinh vin mt ngnh/chuyn ngnh c xy dng mt cch
ti u da trn logic kin thc ca chng trnh o to, ph hp vi a s sinh vin theo
ngnh/chuyn ngnh tng ng. Tin trnh hc tp th hin cc hc phn sinh vin nn d hc trong
3

mi hc k chnh, c ngha nh hng cho sinh vin trong vic lp k hoch hc tp c nhn.
Sinh vin theo ng tin trnh hc tp chun s gp thun li nht trong qu trnh ng k hc tp
v tt nghip ra trng ng thi gian thit k. Ty theo nng lc v iu kin c nhn, sinh vin
cng c th lp v iu chnh tin hc tp cho ring mnh da vo tin trnh hc tp chun bng
cch b bt hoc b sung mt s hc phn (hc li hoc hc vt trc) vi vic tun th cc iu
kin rng buc.
5. Chng trnh o to quy nh hai loi hc phn nh sau:
a) Hc phn bt buc l nhng hc phn cha ng ni dung kin thc chnh yu v c
trng nht ca mi chng trnh o to, bt buc sinh vin phi tch ly. Khi lng cc hc phn
bt buc trong chng trnh o to chim t 80 90% tng khi lng kin thc ton kha.
b) Hc phn t chn l nhng hc phn cha ng ni dung kin thc nhm nh hng
ngh nghip m sinh vin c la chn ng k hc theo hng dn ca Hc vin. Cc hc phn
t chn c th c xp theo nhm v gn vi tng khi kin thc. iu kin tt nghip, sinh
vin phi tch ly mt s hc phn hoc s tn ch theo quy nh trong tng nhm t chn. Khi
lng cc hc phn t chn trong chng trnh o to chim 10 20% tng khi lng kin thc
ton kha.
6. Hc phn tng ng v hc phn thay th trong chng trnh o to
a) Hai hc phn (hoc hai nhm hc phn) c coi l tng ng khi hc phn ny (hoc
nhm hc phn ny) c php tch ly thay cho mt hc phn (hay mt nhm hc phn) kia
trong chng trnh o to ca ngnh/chuyn ngnh v ngc li.
b) Hc phn thay th (hoc nhm hc phn thay th) l mt hc phn (hoc mt nhm hc
phn) sinh vin c php tch ly thay th cho mt hc phn khc (hoc mt nhm hc phn
khc) nm trong chng trnh o to. Hc phn thay th c th c t chc ging dy thay th
cho mt hc phn c trong chng trnh o to nhng nay khng cn t chc ging dy na.
c) Danh sch cc hc phn tng ng, thay th do phng T&KHCN trnh Gim c
Hc vin ph duyt v cng b.
7. Hc phn iu kin trong chng trnh o to
a) Hc phn tin quyt: Hc phn A l hc phn tin quyt ca hc phn B th sinh vin phi
hon thnh hc phn A vi kt qu t yu cu th mi c d lp hc phn B.
b) Hc phn hc trc: Hc phn A l hc phn hc trc ca hc phn B th sinh vin phi
ng k v hc xong (c th cha t yu cu) hc phn A th mi c d lp hc phn B.
c) Hc phn song hnh: Hc phn A l hc phn song hnh ca hc phn B th sinh vin c
th theo hc trc hoc ng thi vi hc phn B.
8. Hc phn c bit: Cc hc phn c bit thuc cc mn hc khng tnh tn ch tch ly
nhng sinh vin phi hc v c cp chng ch mi iu kin tt nghip, bao gm gio dc
quc phng, gio dc th cht, k nng mm.
iu 7. Chun u ra ca chng trnh o to
1. Chun u ra l quy nh v ni dung kin thc, k nng, thi ( thc v phm cht)
ca ngi hc, cng vic m ngi hc c th m nhn c sau khi tt nghip v cc yu cu c
th khc i vi tng trnh , tng ngnh hc.
2. Xy dng v ban hnh chun u ra l yu cu bt buc khi xy dng chng trnh o
to cng khai vi x hi v ngi hc v chun mc o c ngh nghip, cc kin thc, k
4

nng s c trang b sau khi tt nghip lm c s xy dng v pht trin chng trnh o to, i
mi cng tc qun l o to, i mi phng php dy hc, phng php kim tra nh gi,
phng php hc tp; to c hi v tng cng hp tc, gn kt o to vi c s s dng ngi
hc sau khi tt nghip.
3. Chun u ra bao gm cc ni dung:
a) Tn ngnh o to: Ting Vit v ting Anh;
b) Trnh o to: i hc hoc Cao ng;
c) Yu cu v kin thc: Tri thc chuyn mn, nng lc ngh nghip (kin thc chung, kin
thc c bn, c s ca nhm ngnh, ngnh v chuyn ngnh; cc kin thc, cp nht ca ngnh,
lnh vc ); kh nng cp nht kin thc, kh nng t hc, t nng cao trnh chuyn mn, kin
thc x hi;
d) Yu cu v k nng:
- K nng ngh nghip: K nng chuyn mn, k nng thc hnh ngh nghip, k nng x
l tnh hung, k nng pht hin v gii quyt vn ; k nng lp k hoch,
- K nng mm: K nng giao tip, k nng lm vic nhm, k nng thuyt trnh, k nng
to lp vn bn ting Vit, cc k nng cn thit khc;
e) Yu cu v thi :
- Phm cht o c, trch nhim cng dn;
- Trch nhim, o c, thc v tc phong ngh nghip, thi phc v;
- Thi tch cc;
- thc hc tp xut i.
f) V tr lm vic ca ngi hc sau khi tt nghip;
g) Kh nng hc tp, nng cao trnh sau khi tt nghip;
4. Chun trnh ting Anh ca chng trnh o to.
iu 8. Xy dng v qun l chng trnh o to
1. Mc tiu o to, chun u ra chng trnh o to ca tt c cc ngnh o to ca Hc
vin do Hi ng Khoa hc v o to xy dng da theo cc quy nh v chng trnh khung ca
B Gio dc & o to. Ni dung chng trnh o to do Khoa/Vin, B mn chu trch nhim
xy dng da trn chng trnh khung ca B Gio dc & o to v c Hi ng Khoa hc &
o to Khoa/Vin thng qua.
2. Phng o to & Khoa hc Cng ngh qun l ni dung chng trnh o to ca tt c
cc ngnh o to trong Hc vin. Cc Khoa/Vin, B mn qun l ni dung chng trnh ging
dy cc mn hc/hc phn do n v mnh ph trch.
3. Vic iu chnh ni dung chng trnh o to phi c Hi ng Khoa hc & o to
ca Khoa/Vin thng nht ngh v c Gim c Hc vin ph duyt.

Chng III
T CHC O TO
iu 9. Thi gian v k hoch o to
1. Thi gian ca kha hc
a) Thi gian ca kha o to i hc chnh quy l 8 hc k chnh i vi o to c nhn
v 9 hc k chnh i vi o to k s. Thi gian c php tm ngng hc cng c kin thc,
ci thin kt qu hc tp l 4 hc k chnh;
b) Thi gian o to cao ng chnh quy l 6 hc k chnh. Thi gian c php tm ngng
hc cng c kin thc, ci thin kt qu hc tp l 2 hc k chnh;
c) Thi gian ca kha ca kha hc o to va lm va hc di hn so vi kha hc o
to chnh quy cng trnh t 1 n 2 hc k chnh;
d) Thi gian ca kha hc o to lin thng, vn bng hai t 3 n 4 hc k chnh ty theo
ngnh hc. Thi gian c php ngng hc cng c kin thc, ci thin kt qu hc tp l 2 hc
k chnh.
2. Kha hc
a) Kha hc l thi gian chun thit k sinh vin hon thnh tch ly chng trnh gio
dc ca mt ngnh nht nh.
b) Ty theo kh nng hc tp, sinh vin c rt ngn hoc ko di thi gian hc tp, c th
nh sau:
TT

Trnh o to

S tn ch cn
tch ly

Thi gian thit k

Thi gian rt
ngn ti a

Thi gian ko
di ti a

1.

i hc chnh quy
K s

140 145 tn
ch

9 hc k chnh

2 hc k chnh

4 hc k chnh

2.

i hc chnh quy
C nhn

120 tn ch

8 hc k chnh

2 hc k chnh

4 hc k chnh

3.

Cao ng chnh
quy

90 95 tn ch

6 hc k chnh

1 hc k chnh

2 hc k chnh

c) i vi sinh vin thuc din c hng cc chnh sch u tin theo quy nh ti Quy
ch tuyn sinh i hc, cao ng h chnh quy, thi gian ti a hon thnh kha hc c php
ko di hn quy nh trong im b khon 2 trn y.
3. Nm o to
Sau mi hc k, cn c vo s tn ch tch ly (khng k cc mn hc gio dc th cht, gio
dc quc phng v k nng mm), sinh vin c xp nm o to nh sau:
TT

Nm o to
ca sinh vin

S tn ch tch ly
i hc 4,5 nm

i hc 4 nm

Cao ng chnh quy

1.

Nm th nht

Di 30 tn ch

Di 30 tn ch

Di 30 tn ch

2.

Nm th hai

T 30 tn ch n 64 tn
ch

T 30 tn ch n 64 tn
ch

T 30 tn ch n 64
tn ch

3.

Nm th ba

T 65 tn ch n 98 tn
ch

T 65 tn ch n 98 tn
ch

T 65 tn ch

4.

Nm th t

5.

Nm th nm

T 99 tn ch n 128 tn
ch

T 99 tn ch

T 129 tn ch

Vic xc nh nm o to ca sinh vin c s dng xt khen thng, cp hc bng,


thi hc, hc cng lc nhiu ngnh.
4. Hc k
- Mi nm hc c hai (02) hc k chnh v mt (01) hc k ph.
- Mi hc k chnh c 15 tun thc hc v t 3 n 4 tun thi, kim tra.
- Mi hc k ph c t nht 5 tun thc hc v 1 tun thi, c t chc trong thi gian h.
5. Thi gian ging dy v hc tp
- Thi gian ging dy v hc tp hng ngy ti cc C s o to c b tr t 07h00 n
20h00.
- S tit hc, s kp hc trong mi ngy v nguyn tc c phn b u trong 15 tun ca
k hc.
iu 10. ng k nhp hc
1. nhp hc, sinh vin phi np cho phng Gio v & Cng tc sinh vin (phng
GV&CTSV) cc h s sau:
a) Giy bo trng tuyn k thi tuyn sinh;
b) Giy khai sinh (bn sao hp l);
c) Giy chng nhn tt nghip tm thi (THPT, THCN hoc tng ng) i vi nhng th
sinh trng tuyn ngay trong nm tt nghip hoc bn sao cng chng bng tt nghip i vi nhng
th sinh tt nghip cc nm trc;
d) Bn sao c cng chng Hc b ca cc nm hc ph thng trung hc hoc tng ng;
e) H s sinh vin (theo mu chung ca B Gio dc & o to);
f) Cc giy t xc nhn i tng v khu vc u tin (nu c) nh giy chng nhn con lit
s, th thng binh hoc c hng chnh sch nh thng binh ca bn thn hoc ca b m, h
khu
2. Mi th tc ng k nhp hc phi c hon thnh trong vng 15 ngy k t ngy thng
bo nhp hc. Ngoi thi gian trn, Hc vin khng nhn h s ca sinh vin v xem nh sinh vin
khng nhp hc.
3. Sinh vin nhp hc c phng GV&CTSV cung cp y cc thng tin v ni dung v
k hoch hc tp ca cc chng trnh o to, quy ch o to, ngha v v quyn li ca sinh
vin.
iu 11. T chc lp
1. Lp kha hc
a) Lp kha hc c t chc theo sinh vin trng tuyn vo hc cng mt ngnh trong
cng mt kha hc v n nh t u n cui kha hc nhm qun l sinh vin, duy tr cc hot
ng on th, cc phong tro thi ua, cc hot ng chnh tr - x hi, vn ha, th thao trong qu
trnh hc tp.
7

b) Mi lp kha hc c gio vin ch nhim do khoa ph trch ngnh o to phn cng v


c Gim c Hc vin quyt nh ph duyt.
c) i din lp hc c Ban cn s lp.
d) Lp kha hc c gi tn theo ngnh v nm nhp hc ca sinh vin, c m ha theo
quy nh ca Hc vin.
2. Lp hc phn
a) Lp hc phn c t chc theo cc sinh vin ng k hc cng mt hc phn trong cng
mt hc k.
b) Lp hc phn c Lp trng v 01 Lp ph do ging vin ph trch ging dy lp hc
phn ch nh ngay trong tun u ca hc k v thng bo cng khai trc tp th lp hc phn;
ng thi gi danh sch ban cn s lp hc phn v khoa v phng GV&CTSV.
c) Cn s lp hc phn l i din quyn li v trch nhim hc tp cho tp th lp hc
phn; c nhim v l u mi lin h gia ging vin v sinh vin ca lp hc phn, thng bo ti
lp nhng vn do ging vin yu cu, phn nh tnh hnh hc tp ca sinh vin cho ging vin.
d) Cn s lp hc phn c u tin trong vic xt chn khen thng cc danh hiu thi ua
v nh gi rn luyn tng hc k, nm hc, kha hc.
3. S lng sinh vin ca lp hc phn:
a) Hc phn thuc khi kin thc chung, khi kin thc khoa hc t nhin, khoa hc x hi
c ti thiu l 50 sinh vin/lp hc phn v ti a khng qu 6 ln s sinh vin ti thiu/lp hc
phn;
b) Hc phn thuc khi kin thc c s ngnh c ti thiu l 50 sinh vin/lp hc phn v
ti a khng qu 2,5 ln s sinh vin ti thiu/lp hc phn;
c) Hc phn thuc khi kin thc chuyn ngnh c ti thiu l 50 sinh vin/lp hc phn v
ti a khng qu 2 ln s sinh vin ti thiu/lp hc phn;
e) Hc phn thc hnh c ti thiu l 25 sinh vin/lp hc phn;
f) Trng hp c bit, s lng sinh vin lp hc phn do Gim c Hc vin quyt nh
trn c s c th chuyn mn v ngh ca Trng khoa.
g) Nu s lng sinh vin ng k di mc ti thiu, lp hc s b hy. Trong thi gian 05
ngy, sau khi phng GV&CTSV thng bo hy lp, sinh vin phi ng k lp hc phn thay th
nu cha s tn ch quy nh v khi lng hc tp ti thiu cho mi hc k quy nh ti khon 3
iu 13 ca Quy nh ny.
iu 12. Lp v thng bo k hoch ging dy
chun b cho nm hc mi, phng GV&CTSV phi hp vi cc n v lp k hoch
ging dy v thng bo rng ri ti ton th cn b, ging vin v sinh vin. K hoch ging dy
cho mi nm hc bao gm cc thng tin sau:
1. Lch nm hc, trong th hin r cc mc thi gian ch yu nh thi gian ng k hc
tp, thi im bt u v kt thc mi hc k, thi gian thi hc k, ngh Tt, cc ngy l v ngh c
bit, cc thi gian hc gio dc quc phng hoc thc tp cho mi kha/ngnh o to.
2. Danh mc cc hc phn d kin ging dy trong mi hc k, s lp d kin t chc cho
mi hc phn.
8

3. Thi kha biu cc lp hc, cng b trc thi gian ng k hc tp ca sinh vin.
iu 13. ng k hc tp
1. ng k hc tp l quy trnh bt buc i vi mi sinh vin. Sinh vin chn ng k cc
hc phn ph hp vi k hoch ca bn thn.
Trong hai (02) hc k u ca kha hc, sinh vin hc theo thi kha biu do Hc vin sp
xp. T hc k th 3 tr i, trc khi bt u mi hc k sinh vin phi ng k hc cc hc phn
trong hc k trn c s k hoch, tin trnh hc tp chun v thi kha biu chung ca Hc vin
v ty theo kh nng, iu kin hc tp ca bn thn.
2. chun b ng k hc tp cho mi hc k, tng sinh vin cn tm hiu cc thng tin
chi tit v chng trnh o to, tin trnh hc tp chun, k hoch ging dy ca Hc vin, kim tra
kt qu qu trnh hc tp ca bn thn, trn c s ln k hoch hc tp cho mnh. Sinh vin phi
gp gio vin ch nhim lp, c vn hc tp c c vn v duyt k hoch hc tp. Sau , ch
ng ng k tham d cc lp hc t chc trong hc k ty theo kh nng v tin hc tp ca
mnh.
3. Khi lng hc tp
m bo tin v cht lng hc tp, s tn ch ng k hc trong mi hc k (khng
bao gm cc mn hc gio dc th cht, gio dc quc phng, k nng mm, ci thin im) c
quy nh nh sau:
- H i hc chnh quy: ti thiu l 14 tn ch v ti a l 20 tn ch;
- H cao ng chnh quy: ti thiu l 12 tn ch v ti a l 18 tn ch.
- Trong mi k hc ph, sinh vin ng k ti a khng qu 8 tn ch.
Trng hp sinh vin c nguyn vng hc t hn s tn ch ti thiu trong mt hc k phi
c s ng ca Gim c Hc vin.
4. t ng k hc tp
a) Mi hc k chnh c hai (02) t ng k hc tp: t ng k chnh v t ng k iu
chnh. Trong t ng k iu chnh, sinh vin c th ng k b sung hoc b bt mt s hc
phn, nu iu kin t chc lp hc cho php v sinh vin khng vi phm gii hn khi lng quy
nh. Sinh vin khng phi tr hc ph cho nhng hc phn c chp nhn b bt.
b) Hc k ph ch c mt (01) t ng k hc tp.
c) Thi gian bt u v kt thc cc t ng k hc tp c quy nh c th trong k
hoch o to nm hc, ph thuc theo thi gian bt u hc k nhng khng t hn 03 tun trc
thi im bt u hc k i vi t ng k chnh v khng nhiu hn 03 tun sau thi im bt
u hc k i vi t ng k iu chnh.
5. Hc vin c quy nh c th v cc hnh thc ng k ph hp vi tng iu kin v
quy trnh o to. Sinh vin c trch nhim theo di kt qu ng k hc tp ca mnh v nhng
thng bo iu chnh ca Hc vin. Kt qu ng k hc ca mi sinh vin c thng bo trn
Phiu ng k hc tp. Trn phiu ghi r tn cc hc phn, s tn ch ca mi hc phn v lch hc.
6. iu kin ng k hc tp: iu kin ng k tng hc phn c quy nh c th trong
chng trnh o to. Ngoi ra, sinh vin phi hon thnh ngh v hc ph ca hc k hin ti mi
c ng k hc tp cho hc k ti.

7. Sinh vin phi ng k hc li cc hc phn bt buc c im tng kt khng t yu cu


cc hc k trc. i vi cc hc phn t chn khng t, sinh vin c php ng k hc li
hc phn hoc chn hc phn khc thay th trong s cc hc phn t chn quy nh trong mi
chng trnh o to.
8. Sinh vin c php ng k hc li cc hc phn t ci thin im trung bnh tch
ly. im tng kt hc phn cao nht trong cc ln hc l im chnh thc ca hc phn.
9. Sinh vin c quyn ng k tham d cc hc phn nm ngoi chng trnh o to b
sung kin thc theo nguyn vng c nhn hoc tch ly tn ch cho mt chng trnh o to th
hai, chng no khi lng ng k cha vt qu gii hn cho php.
10. Phng GV&CTSV chu trch nhim xy dng Quy trnh ng k hc tp cng b v
t chc cho sinh vin ng k hc tp u mi hc k theo Quy nh.
iu 14. B sung hoc rt bt hc phn ng k
1. Thi gian ng k b sung hoc rt bt hc phn
a) Nu sinh vin theo hc thy khng th hon thnh tt khi lng hc tp ng k hoc
mun rt ngn thi gian hc tp, sinh vin c th ng k b sung hoc rt bt hc phn ng k
trong thi gian t tun hc th 3 n tun hc th 6 k t u hc k chnh hoc trong thi gian t
tun hc th 2 tun n tun hc th 3 k t u hc k ph.
b) Ngoi thi hn trn, cc mn hc vn c gi nguyn nh sinh vin ng k hc.
Nu sinh vin khng i hc, sinh vin b coi l t b hc, trong trng hp ny, sinh vin vn phi
chu hc ph v nhn im F.
2. iu kin sinh vin rt bt cc hc phn ng k
- Sinh vin phi t vit n;
- Khng tri vi iu 13 ca Quy nh ny;
- Sinh vin ch c php khng ln lp i vi hc phn xin rt khi nhn c thng bo
chp nhn ca phng GV&CTSV.
3. Vic b sung hoc rt bt cc hc phn phi p ng yu cu v khi lng hc tp ti
thiu, ti a mi hc k v s lng sinh vin ti thiu/lp hc phn ca Quy nh ny.
4. Th tc b sung hoc rt bt cc hc phn
a) Trong thi gian quy nh, sinh vin vit n xin b sung hoc rt bt hc phn ng
k cho phng GV&CTSV;
b) Cn c vo n ca sinh vin v cc quy nh ca Hc vin, phng GV&CTSV x l v
thng bo kt qu n ging vin ph trch lp hc phn, cc n v lin quan;
c) Sinh vin c trch nhim xem kt qu ng k hc tp ti phng GV&CTSV. Sau khi c
kt qu c b sung hoc rt bt hc phn, sinh vin mi c php n d hoc khng d lp.
iu 15. ng k hc li v ci thin im
1. ng k hc li
a) i vi cc hc phn bt buc, nu b im F, sinh vin phi ng k hc li hc phn ;
b) i vi hc phn t chn c iu kin, nu b im F, sinh vin ng k hc li hc phn
hoc c th ng k hc phn t chn khc cng khi kin thc theo quy nh thay th.

10

2. ng k hc ci thin im
i vi cc hc phn t im D tr ln, sinh vin c ng k hc li hc phn hoc
i sang hc phn khc (nu l hc phn t chn) ci thin im trung bnh chung tch ly.
3. Quy trnh ng k hc li hoc ci thin im thc hin ging nh ng k hc tp c
quy nh ti iu 13 ca Quy nh ny.
iu 16. Ngh hc tm thi
1. iu kin ngh hc tm thi
Sinh vin c quyn vit n xin ngh hc tm thi v bo lu kt qu hc trong cc
trng hp sau:
a) c iu ng vo lc lng v trang;
b) B m hoc tai nn buc phi iu tr thi gian di, c xc nhn ca c quan y t c thm
quyn;
c) V nhu cu c nhn.
d) Trng hp ngh hc tm thi v nhu cu c nhn ch p dng i vi sinh vin hc t
nht mt (01) hc k v phi t im trung bnh chung tch ly cc hc phn tnh t u kha hc
khng di 2,0. Thi gian ngh hc tm thi v nhu cu c nhn khng qu 4 hc k v c tnh
vo thi gian ti a c php hc quy nh ti im b khon 2 iu 9 ca Quy nh ny.
2. Sinh vin ngh hc tm thi khi mun tr li hc tip phi c n gi phng GV&CTSV
t nht 4 tun trc khi hc k mi hoc nm hc mi bt u c Quyt nh tip nhn vo hc
tip ca Hc vin. i vi trng hp a) khon 1, sinh vin phi np km theo giy xc nhn
hon thnh nhim v; i vi cc trng hp cn li, phi c n xin xin quay tr li hc tip phi
c xc nhn ca chnh quyn a phng l khng vi phm php lut trong thi gian ngh hc tm
thi.
iu 17. Th tc chuyn trng
1. Sinh vin c chuyn trng nu c cc iu kin sau y:
a) Trong thi gian hc tp, nu gia nh chuyn ni c tr hoc sinh vin c hon cnh kh
khn, cn thit phi chuyn n trng gn ni c tr ca gia nh thun li trong hc tp;
b) Xin chuyn n trng c ngnh o to trng hoc thuc cng nhm ngnh vi ngnh
o to m sinh vin ang hc;
c) c s ng ca Hiu trng trng xin chuyn i v trng xin chuyn n.
2. Sinh vin khng c php chuyn trng trong cc trng hp sau:
a) Sinh vin d thi tuyn sinh nhng khng trng tuyn hoc c im thi thp hn im
xt tuyn ca trng xin chuyn n trong trng hp chung thi tuyn sinh;
b) Sinh vin c h khu thng tr nm ngoi vng tuyn ca trng xin chuyn n;
c) Sinh vin nm th nht v nm cui kho;
d) Sinh vin ang chu mc k lut t cnh co tr ln.
3. Sinh vin ang hc ti mt c s o to khc c chuyn v hc ti Hc vin nu
cc iu kin sau y:
a) p ng cc iu kin quy nh ti khon 1 v 2 ca iu ny;
11

b) Kt qu thi i hc phi t im chun ca ngnh chuyn n trong cng nm tuyn


sinh;
c) Ngnh ang hc trng hoc gn vi mt ngnh (trong cng nhm ngnh) ang o to ti
Hc vin;
d) im trung bnh chung hc tp t t 2,50 tr ln. i vi nhng hc phn cn thiu
im tch ly, sinh vin phi hc b sung.
4. Th tc chuyn trng
a) H s xin chuyn trng gm c:
- n xin chuyn trng;
- Bng im kt qu hc tp;
- H s chng minh l do xin chuyn trng;
- H s hc sinh sinh vin.
b) Gim c Hc vin quyt nh tip nhn hoc khng tip nhn; quyt nh vic hc tp
tip tc ca sinh vin, cng nhn cc mn hc m sinh vin chuyn n c bo lu kt qu v s
mn hc phi hc b sung, trn c s so snh chng trnh trng xin chuyn i v Hc vin.
iu 18. nh gi lp hc phn
1. nh gi lp hc phn l mt trong nhng bin php quan trng trong cng tc m bo
cht lng gio dc. Vic nh gi lp hc phn c tin hnh thng qua thu thp thng tin t
nhiu ngun khc nhau v ni dung hc phn, t chc lp hc phn, cc hot ng dy v hc ca
mi lp hc. T a ra nh gi kt lun c nhng iu chnh ph hp nhm nng cao cht
lng o to. cc ngun thng tin c th bao gm:
- kin phn hi t cn b phc trch lp hc phn v cc cn b khc;
- kin phn hi t pha sinh vin ca lp hc phn;
- Thng tin kim tra ging dy t T cng tc d gi;
- Thng k im nh gi hc phn ca lp hc phn.
2. Trung tm Kho th & m bo cht lng gio dc (KT&BCLGD) phi hp vi cc
n v t chc vic nh gi lp hc phn thng xuyn cui mi hc k, nm hc. Cc kt qu
nh gi lp hc phn phi c bo co trc tip vi Gim c Hc vin. Gim c Hc vin
quyt nh hnh thc s dng cc kt qu nh gi lp hc phn v ch o thc hin bin php iu
chnh cn thit.

Chng IV
GING VIN, C VN HC TP V SINH VIN
iu 19. Trch nhim v quyn hn ca ging vin
1. Ging vin l vin chc chuyn mn m nhim ging dy v o to ca Hc vin hoc
l cn b kim nhim hoc l cng tc vin c cc iu kin tham gia ging dy theo hp
ng thnh ging vi Hc vin. Ngoi vic phi thc hin nghim tc, y cc quy ch, quy nh
i vi ging vin cn c cc nhim v sau:
a) Nm vng quy ch o to, cc quy nh v hng dn ca Hc vin v cng tc o to;
12

b) Chun b bi ging nghim tc, ging dy theo ng cng chi tit hc phn c
ph duyt;
c) Ging dy, kim tra, nh gi mn hc mt cch khch quan, chnh xc theo ng
cng chi tit hc phn v k hoch ging dy, thi kha biu c ban hnh;
d) Thng xuyn i mi phng php ging dy, kim tra nh gi m bo truyn th
cho sinh vin phng php lun, pht trin nng lc nhn thc, nng lc sng to, k nng ngh
nghip v k nng mm; rn luyn cho sinh vin phng php t hc, t duy sng to v o c
ngh nghip;
e) Tham gia qun l gi hc ca sinh vin trn lp, trong phng th nghim, thc hnh v
hng dn sinh vin t hc, t nghin cu, bao gm:
- Xc nh v giao cc vn , ni dung, yu cu sinh vin hoc nhm sinh vin chun b
trc khi nghe ging v tho lun trn lp, thc hnh, th nghim; Xc nh v giao cc nhim v t
hc, t nghin cu cho sinh vin hoc nhm sinh vin;
- Hng dn, nhn xt sinh vin tho lun, lm thc hnh, thc tp, th nghim. Cung cp
hoc gii thiu a ch tm ti liu tham kho cho sinh vin c v nghin cu;
- Theo di v kim tra nh gi sinh vin nghe ging, tho lun trn lp, thc hnh, thc tp,
th nghim, lm vic theo nhm, t hc, t nghin cu tch hp vo kt qu nh gi cui cng
ca mn hc. Bin son kim tra v cc tiu ch nh gi mn hc;
f) Tham gia xy dng chng trnh o to, xy dng cng mn hc, gio trnh, bi
ging, ti liu phc v dy hc;
g) Nghin cu khoa hc, vn dng kt qu nghin cu vo ging dy v ng dng thc tin;
tham gia hng dn sinh vin nghin cu khoa hc theo k hoch hng nm;
h) Ra thi, chm thi v tr bi thi theo ng thi hn quy nh;
k). Thc hin cc nhim v khc theo quy nh hin hnh ca Hc vin v nhim v ca
ging vin.
iu 20. Ngha v ca sinh vin
1. Tm hiu v thc hin nghim chnh quy ch, quy nh v o to, v cng tc hc sinh,
sinh vin v cc quy nh khc lin quan n sinh vin.
2. C thc xy dng, gn gi, bo v v pht huy hnh nh, uy tn v thng hiu ca Hc
vin Cng ngh Bu chnh Vin thng.
3. Tham gia hot ng x hi, bo v mi trng v phng chng cc t nn, tiu cc x hi
v trong hc ng.
4. Tn trng ging vin, cn b, nhn vin ca Hc vin. on kt, gip ln nhau trong
hc tp v rn luyn, thc hin tt np sng vn minh. Tch cc tham gia cc phong tro, cc cuc
vn ng v chnh tr, t tng, o c ca ngnh gio dc v ca Hc vin.
5. C trch nhim khai bo cc thng tin lin quan n c nhn, cp nht d liu khi c
nhng thay i trong qu trnh hc tp v sau khi tt nghip theo quy nh ca Hc vin.
6. Thc hin cc yu cu ca hc phn.
7. ng hc ph theo quy nh.

13

8. Trung thc trong hc tp v rn luyn. Tch cc tham gia phng chng, pht hin v bo
co nhng hnh vi tiu cc, gian ln trong hc tp, nghin cu khoa hc, thi c v cc hot ng
khc ca sinh vin.
9. Cc hnh vi sinh vin khng c lm: vi phm k lut phng thi, xin im; hc, thi, thc
tp h ngi khc hoc nh ngi khc hc, thi, thc tp h; sao chp ti liu m khng trch dn
hoc nh lm h tiu lun, kha lun, n tt nghip, cng trnh nghin cu khoa hc v cc hnh
vi gian ln khc, tham gia cc hot ng tri php lut.
iu 21. Quyn li ca sinh vin
1. c nhn vo hc ng ngnh ng k d tuyn khi trng tuyn.
2. c tn trng v i x bnh ng; c ph bin ch trng, chnh sch ca ng,
php lut ca Nh nc, cc quy ch, quy nh lin quan n sinh vin ca Hc vin.
3. c cung cp y chng trnh, k hoch o to ca kha hc, nm hc, hc k v
mn hc.
4. c hng cc ch theo quy nh ca php lut i vi sinh vin; c to iu kin
trong hc tp, tham gia hot ng nghin cu khoa hc v cng ngh, tham gia cc hi ngh khoa
hc, cng b cc cng trnh khoa hc v cng ngh trong cc n phm ca Hc vin;
5. c c vn hc tp t vn v hng dn xy dng k hoch hc tp, la chn ng k
cc mn hc, phng php hc tp, nghin cu khoa hc, pht trin k nng ngh nghip, k nng
mm.
6. c ng k mn hc, lch hc ph hp vi iu kin c nhn trn c s thi kha biu
ca n v o to. c rt bt mt s mn hc ng k, nhng khng vi phm quy nh ti
iu 14 ca Quy nh ny.
7. c tham gia cc cuc thi Olympic hoc nng khiu, tham gia cc din n, cu lc b
chuyn ngnh dnh cho sinh vin.
8. c tham gia cc chng trnh o to cht lng cao v cc chng trnh o to khc
nu p ng y tiu chun theo quy nh.
9. c ng k hc hai chng trnh nu p ng quy nh ti iu 18 ca Quy nh ny.
10. c ng k d tuyn i hc nc ngoi theo quy nh hin hnh ca B Gio dc
v o to; c tham gia cc hot ng giao lu quc t, trao i sinh vin trong khun kh
chng trnh hp tc ca Hc vin vi cc trng quc t.
10. c s dng hc liu, thit b v phng tin phc v hc tp, nghin cu khoa hc
theo quy nh; c cp ti khon thng tin ring phc v hot ng hc tp.
11. c tham gia cc hot ng ca on thanh nin cng sn H Ch Minh, Hi sinh vin
Vit Nam.
iu 22. C vn hc tp
- C vn hc tp (CVHT) l chc danh do Hc vin quy nh.
- Mi lp kha hc c mt (01) CVHT theo quyt nh phn cng ca Gim c Hc vin.
- Mt CVHT c th ph trch mt (01) hoc nhiu lp kha hc cng mt kha hc hoc
nhiu kha hc.
1. Tiu chun ca CVHT
14

- CVHT l cc ging vin hoc cn b qun l o to tt nghip i hc chnh quy tr


ln v tham d cc lp o to, bi dng v chc danh CVHT;
- CVHT c s hiu bit v chng trnh gio dc i hc ton kho; chng trnh ca
ngnh, chuyn ngnh; cc mn hc (mn hc bt buc, t chn bt buc, t chn tu , mn hc
tin quyt) theo quy nh ca chng trnh gio dc ton kho;
CVHT phi nm vng cc vn bn php lut ca Nh nc; cc quy ch, quy nh ca B
GD&T, ca Hc vin;
CVHT phi c thc trch nhim, nhit tnh i vi nhim v c giao;
2. Trch nhim ca CVHT
a) Hng dn cho sinh vin tm hiu v c cu t chc, truyn thng v s khc bit ca
Hc vin;
b) T chc cho sinh vin tm hiu nhng vn cn bn ca chng trnh o to (mc tiu,
cu trc ca chng trnh o to v hng dn thc hin chng trnh o to) sinh vin xy
dng chin lc hc tp ca bn thn trong ton kha hc;
c) Hng dn sinh vin hiu Quy ch, Quy nh o to ca B Gio dc & o to v ca
Hc vin sinh vin nm r trch nhim, quyn li ca mnh;
d) T vn cho sinh vin ng k mn hc, lp k hoch hc tp trong tng hc k;
e) Hng dn sinh vin v cc ngun hc liu v phng php tip cn hc liu;
f) T vn cho sinh vin phng php hc tp, phng php t hc v k nng nghin cu
khoa hc;
g) T vn, tr gip sinh vin trong nh hng ngh nghip; trong vic la chn ni thc
tp, la chn ti kha lun, tiu lun, ti nghin cu khoa hc ph hp vi nng lc, nguyn
vng v nh hng ngh nghip;
h) Hng thng t chc gp mt sinh vin v np bo co tnh hnh sinh vin c giao
nhim v qun l cho phng GV&CTSV. Cui mi hc k, bo co tnh hnh sinh vin v xut
cc gii php i mi nhng vn lin quan n cng tc t vn, h tr sinh vin;
k) Chu trch nhim bo mt thng tin v kt qu hc tp ca sinh vin theo quy nh.

Chng V
NH GI KT QU V THI KT THC HC PHN
iu 23. Tiu ch nh gi kt qu hc tp
Kt qu hc tp ca sinh vin c nh gi qua cc tiu ch sau:
a) S tn ch ca cc hc phn m sinh vin ng k hc mi hc k (gi tt l s tn ch
ng k);
b) S tn ch tch ly k t u kha hc n thi im nh gi;
c) im trung bnh chung hc k v im trung bnh chung tch ly tnh n thi im nh
gi.

15

iu 24. nh gi kt qu hc phn
1. Kt qu mi hc phn c nh gi bng mt im tng kt hc phn (gi tt l im
hc phn). im hc phn c nh gi da trn im nh gi thnh phn, bao gm: im kim
tra thng xuyn, nh k trn lp; im nh gi nhn thc v thi tham gia tho lun; im
nh gi phn thc hnh; im chuyn cn, im kim tra gia k, im tiu lun, bi tp ln (gi
chung l im nh gi qu trnh) v im thi kt thc hc phn; trong , im thi kt thc hc
phn c trng s khng di 50%.
Vic la chn cc hnh thc nh gi v trng s mi im thnh phn do ging vin
xut, c thng qua B mn v c Gim c Hc vin ph duyt.
Cc hnh thc nh gi v trng s mi im thnh phn phi c quy nh trong cng
chi tit ca hc phn v c ging vin cng b cho sinh vin vo tun u tin khi bt u ging
dy hc phn.
2. i vi cc hc phn thc hnh: sinh vin phi tham d y cc bi thc hnh. im
hc phn thc hnh l im trung bnh cng ca im cc bi thc hnh.
3. Hnh thc thi kt thc hc phn: bi thi kt thc hc phn c thc hin bng cc hnh
thc nh thi vit (t lun, trc nghim khch quan trn giy hoc trn my tnh), vn p, thc hnh
hoc kt hp cc hnh thc trn.
4. Cch tnh im thnh phn v im hc phn
a) im thnh phn c nh gi theo thang im 10, cho l ti 0,5 im.
b) im hc phn l tng im ca tt c cc im nh gi thnh phn ca hc phn vi
trng s tng ng, c lm trn n mt ch s thp phn.
c) im lit quy nh cho cc thnh phn ca hc phn l 0 im.
5. Mt hc phn c im nh gi t im D (im ch) tr ln c coi l hc phn tch
ly, s tn ch ca hc phn ny c tnh l s tn ch tch ly.
iu 25. Thang im nh gi
1. Kt qu hc tp c nh gi da theo hai loi thang im sau:
a) Thang im 10 l thang im tin ch, c s dng cho cc im thnh phn ca mt
hc phn. Cc bng ghi im thnh phn (im kim tra gia k, im thi kt thc hc phn, im
bi th nghim/thc hnh ) s dng thang im 10.
b) Thang im 4 l thang im chnh thc, trong im ch (A, B, C, D, F) c s dng
cho im hc phn v c quy i t thang im 10 theo Bng 1 di y.
TT

Thang im 10
(im thnh phn)

im quy i
sang im ch

Xp loi

a) Loi t:
1.

9,0 10,0

A+

2.

8,5 8,9

3.

8,0 8,4

B+

4.

7,0 7,9

5.

6,5 6,9

C+

6.

5,5 6,4

C
16

Gii
Kh
Trung bnh

TT

Thang im 10
(im thnh phn)

im quy i
sang im ch

7.

5,0 5,4

D+

8.

4,0 4,9

Xp loi

Trung bnh yu

b) Loi khng t:
1.

Di 4,0

Km

Bng 1.Bng quy i im v nh gi


2. im cha d liu nh gi (I)
a) Sinh vin khng th d im tra nh k hoc thi kt thc hc phn v l do chnh ng,
sinh vin c xem xt gii quyt cho nhn im I (im cha d liu nh gi).
b) Trong thi gian 05 ngy trc khi cc k thi, kim tra c t chc, sinh vin phi np
n trnh by r l do vng thi (tr nhng trng hp t xut, bt kh khng) cng cc giy t xc
nhn cn thit cho Trung tm Kho th v m bo cht lng gio dc (Trung tm
KT&BCLGD) c xem xt.
c) Trung tm KT&BCLGD phi hp vi phng GV&CTSV v ging vin ging dy hc
phn s xem xt v quyt nh sinh vin c c im I hay khng. Trung tm KT&BCLGD s
thng bo kt qu cho sinh vin chm nht l 02 ngy trc ca thi. Nu khng c chp thun,
sinh vin b im khng (0) cho hc phn .
d) Nu nhn im I, trong vng 2 hc k tip theo, sinh vin phi ng k thi li cc ni
dung thi, kim tra cn thiu ca hc phn . Sau khi thi, im I s c i thnh im m sinh
vin t c. Qua hai k tip theo, nu sinh vin khng ng k thi li th im I s b i thnh
im khng (0).
3. im bo lu (R), im tng ng (M)
a) Sinh vin thi t yu cu mt hc phn mt trng i hc khc c trnh t tng
ng tr ln trong thi gian o to khng qu 5 nm, nu mun xin c bo lu hc phn ,
phi lm n km theo Bng im hc phn (s tit hc/s tn ch v im) gi cho phng
GV&CTSV cng thi im ng k hc phn .
Nu c chp thun min hc th hc phn c tnh l t yu cu v c tnh vo
cc hc phn tch ly, im hc phn tnh theo hnh thc bo lu vi k hiu ch R. Phng
GV&CTSV c trch nhim thng bo kt qu bo lu trong Phiu kt qu ng k hc phn gi
cho sinh vin vo u hc k.
b) Trong trng hp sinh vin t c kt qu mt hc phn no mt trng i
hc khc c trnh t tng ng tr ln m im c th khng tng thch vi h im ca Hc
vin, sinh vin phi lm n km theo Bng im chi tit hc phn gi cho phng GV&CTSV
xem xt.
Phng GV&CTSV xc nh im tng ng bng s v km theo k hiu M phn bit
vi loi im m sinh vin tch ly c bng thi. Nu mun nhn im cao hn im tng ng
(im M) ni trn, sinh vin phi ng k thi hc phn .
c) im R v im M khng c tnh vo im trung bnh chung hc k nhng c tnh
vo im trung bnh tch ly.
17

d) S tn ch ca cc im R v im M khng c tnh vo s tn ch t c ca hc k
v khng c tnh xt hc bng, nhng c tnh vo s tn ch tch ly n thi im .
iu 26. Bo lu kt qu v min hc hc phn
1. Mt hc phn c php min hc theo din bo lu kt qu im khi sinh vin c
im tch ly hc phn tng ng trong thi gian hc ly vn bng th nht ca Hc vin. S
tn ch tch ly ca mt hc phn bo lu c tnh theo s tn ch ca hc phn trong chng trnh
o to hin thi.
2. Tng s tn ch min hc, bo lu kt qu i vi sinh vin thuc din chuyn trng
(chuyn n) khng c qu 50% khi lng kin thc ton kha.
3. Thi gian bo lu cc kt qu hc tp ca cc hc phn:
- Cc hc phn thuc khi kin thc gio dc i cng: khng qu 7 nm i vi chng
trnh o to i hc v khng qu 5 nm i vi chng trnh o to cao ng tnh n ngy xt;
- Cc hc phn thuc khi kin thc gio dc chuyn nghip: khng qu 5 nm i vi
chng trnh o to i hc v khng qu 3 nm i vi chng trnh o to cao ng tnh n
ngy xt.
4. Sinh vin c quyt nh xa tn do b hc, ngh hc hoc b buc thi hc khng c
xt bo lu v min hc phn tr cc hc phn c cp cc chng ch ring (gio dc quc
phng, gio dc th cht).
iu 27. im trung bnh chung hc k v im trung bnh chung tch ly
1. im trung bnh chung hc k (TBCHK) v im trung bnh chung tch ly (TBCTL)
c tnh theo cng thc sau (lm trn n hai ch s thp phn):

[ ]
N

ai . ni

A= i=1N

ni
i=1

Trong :
- A l im trung bnh chung hc k hoc trung bnh chung tch ly;
- ai l im hc phn ca hc phn th i;
- ni l s tn ch ca hc phn th i;
- N l tng s hc phn.
2. im trung bnh chung hc k (TBCHK) c tnh sau tng hc k chnh, c tnh l
im trung bnh c trng s ca cc hc phn nm trong chng trnh o to m sinh vin ng
k hc k (khng tnh im M v im R). Trng s l s tn ch tng ng ca tng hc phn
trong chng trnh o to.
3. im trung bnh chung tch ly (TBCTL)
a) im TBCTL c tnh sau tng hc k, tng nm hc hoc c kha hc v c tnh
theo im hc phn ca cc hc phn t t im D tr ln m sinh vin ng k hc (k c
im M v R).

18

b) im TBCTL c tnh da trn im hc phn ln hc cui cng ca tt c cc hc


phn nm trong chng trnh o to c tch ly tnh t u kha hc cho n thi im c
xem xt.
4. Kt qu hc tp ca hc k ph (nu c) c tnh vo TBCTL nhng khng c s
dng xt cc hnh thc khen thng.
5. Khng tnh kt qu cc hc phn Gio dc th cht, Gio dc quc phng vo TBCTL
hoc TBCHK. Vic nh gi kt qu v iu kin cp chng ch i vi cc mn hc ny theo
quy nh ca B GD&T.
6. Vic xt hc bng, khen thng c da trn TBCHK (khng tnh im M v im R).
7. TBCTL dng phn loi v xp hng hc lc cho sinh vin, xt tt nghip, xt buc
thi hc, xt hc cng mt lc hc hai chng trnh o to.
iu 28. Xp hng hc lc cho sinh vin
1. Thang im 4 l thang im chnh thc c s dng tnh TBCTL v nh gi
xp hng hc lc ca sinh vin v c quy i t thang im ch, c lm trn n 1 ch s thp
phn. Bng quy i im ch thnh thang im 4 nh sau:
im ch

Thang im 4

im ch

Thang im 4

A+

Tng ng vi 4,0

Tng ng vi 2,0

Tng ng vi 3,7

D+

Tng ng vi 1,5

B+

Tng ng vi 3,5

Tng ng vi 1,0

Tng ng vi 3,0

Tng ng vi 0,0

C+

Tng ng vi 2,5
Bng 2. Bng quy i im ch sang thang im 4

2. Xp hng hc lc ca sinh vin


TT

Xp loi kt qu hc tp

im trung bnh chung tch ly

a) Loi t
1.

Loi XUT SC

T 3,60 n 4,00

2.

Loi GII

T 3,20 n 3,59

3.

Loi KH

T 2,50 n 3,19

4.

Loi TRUNG BNH

T 2,00 n 2,49

b) Loi khng t
5.

Yu

T 1,00 n 1,99

6.

Km

Di 1,0

Bng 3. Xp loi hc lc ca sinh vin


iu 29. T chc k thi kt thc hc phn
1. iu kin d thi kt thc hc phn
Sinh vin phi hi t y cc iu kin sau y mi c d thi kt thc hc phn:
a) Tham gia hc tp ti thiu 80% s gi ln lp ca hc phn;
b) Hon thnh cc nhim v bt buc theo yu cu trong cng chi tit hc phn;
19

c) Khng vi phm k lut, ni quy ging ng, hon thnh ngha v ng hc ph theo quy
nh ca Hc vin.
2. Vo bui hc cui cng ca mi hc phn, ging vin ging dy lp hc phn lp lp
danh sch sinh vin iu kin d thi v khng iu kin d thi kt thc hc phn, hon thnh
bng im thnh phn theo mu quy nh, bo co Lnh o B mn hoc Khoa/Vin ph duyt v
cng b cho sinh vin; ng thi gi bng im thnh phn cho Trung tm KT&BCLGD t
chc thi kt thc hc phn.
3. Mi hc k ch t chc mt k thi kt thc hc phn (gi l k thi chnh) v mt k thi b
sung dnh cho sinh vin cha d thi k thi chnh c l do chnh ng v c chp nhn. Mi
mt hc phn, sinh vin ch c d thi mt ln trong cng mt k thi.
4. Sinh vin c l do chnh ng (m au, tai nn hoc l do c bit) mun hon thi kt
thc hc phn phi lm n km theo cc giy t, minh chng cn thit v np cho Trung tm
KT&BCLGD chm nht 02 ngy trc khi thi.
5. Thi gian dnh cho n thi mi hc phn t l thun vi s tn ch ca hc phn , t nht
l na (0,5) ngy cho mi tn ch.
6. Lch thi ca k thi chnh phi c thng bo cho sinh vin t nht 01 thng v k thi b
sung t 01 tun trc k thi.
7. Vic chm thi kt thc cc hc phn phi do hai ging vin m nhim. i vi cc hc
phn thi vn p cng phi do hai ging vin thc hin v phi cng b ngay sau mi bui thi.
8. im thi kt thc hc phn phi ghi vo bng im theo mu thng nht ca Hc vin, c
ch k ca c hai ging vin chm thi.
9. Trung tm KT&BCLGD chu trch nhim xy dng quy nh chi tit v quy trnh v
vic t chc thi, x l vi phm k lut thi, chm thi, chm phc kho, cng b kt qu thi v cng
tc lu tr bi thi kt thc hc phn trnh Gim c Hc vin ph duyt ban hnh.
iu 30. Khiu ni im v sa im
1. i vi im nh gi qu trnh, sinh vin c th khiu ni trc tip vi ging vin ging
dy hc phn khi cng b im.
2. i vi im thi kt thc hc phn, khi khiu ni im sinh vin phi lm n xin phc
tra, ng l ph theo quy nh v np cho Trung tm KT&BCLGD.
3. Thi hn khiu ni im l chm nht 10 ngy k t ngy cng b im. Sau thi hn ny,
mi yu cu khiu ni im u khng c chp nhp.
4. Trong phm vi 07 ngy lm vic k t khi nhn n phc tra im ca sinh vin, Trung
tm KT&BCLGD phi t chc chm phc tra v cng b kt qu phc tra cho sinh vin.
iu 31. Cp v chng thc bng im
1. Cui kha hc, sinh vin c cp bng im ton kha v khng phi np l ph. Bng
im ton kha ch cp mt (01) ln v khng cp li.
2. Sinh vin c nhu cu cp bn sao Bng im ton kha phi np l ph theo quy nh ca
Hc vin.
3. Trong qu trnh hc tp, nu sinh vin c nhu cu c cp bng im phi np l ph
theo quy nh ca Hc vin.

20

4. Trung tm KT&BCLGD thc hin vic cp Bng im ton kha, bn sao Bng im
ton kha, chng thc bng im cho sinh vin.

Chng VI
X L HC TP
iu 32. X l thi hc
1. Cho php thi hc
- Cn c nhu cu v iu kin ca c nhn, sinh vin c quyn vit n xin c thi hc v
np cho phng GV&CTSV.
- Phng GV&CTSV xem xt, nu l do xin thi hc ca sinh vin hp l th trnh Gim c
Hc vin quyt nh cho php sinh vin thi hc.
2. Buc thi hc
Sinh vin b buc thi hc nu phm mt trong nhng trng hp sau:
a) ht thi gian ti a c php hc tp (k c thi gian ko di theo quy nh) m cha
hi t y iu kin c cng nhn tt nghip v cp bng;
b) Vi thi gian cn li tnh n khi ht thi gian ti a c php hc tp, sinh vin khng
cn kh nng hon thnh chng trnh hc (v d: cn 1 hc k nhng cn n qu 20 tn ch);
c) Khng ng k hc tp, t b hc khng c l do;
d) im trung bnh chung hc k bng 0,0 mt hc k chnh;
e) Nhn cnh bo kt qu hc tp mc 3 theo quy nh ti khon 3 iu 33 ca Quy nh
ny;
f) Khng hon thnh ngha v ng hc ph theo quy nh ca Hc vin;
g) B k lut mc buc thi hc trong Quy nh v thi, kim tra v cac Quy nh lin
quan khc ca Hc vin.
iu 33. Cnh bo kt qu hc tp
1. Cnh bo kt qu hc tp l hnh thc cnh co cho sinh vin v kt qu hc tp yu km
ca bn thn, ng thi l c s xem xt iu kin buc thi hc.
2. Cnh bo kt qu hc tp c 3 mc (mc 1, mc 2 v mc 3), c tnh tch ly v tnh
gim nh. Thi im tin hnh xem xt cnh co hc tp l thi im tin hnh x l hc tp cui
mi hc k (khng xem xt cc sinh vin ang c php ngh hc tm thi ti thi im xt).
3. Cc mc cnh bo kt qu hc tp c quy nh nh sau:
a) Cnh bo kt qu hc tp mc 1 p dng cho cc sinh vin phm mt trong hai iu kin
sau y:
- im trung bnh chung hc k mt hc k chnh t di 1,00.
- im trung bnh chung tch ly t di 1,20 i vi sinh vin nm th nht, 1,40 i vi
sinh vin nm th hai, di 1,60 i vi sinh vin nm th ba v di 1,80 i vi sinh vin cc
nm tip theo.

21

b) Cnh bo kt qu hc tp mc 2 p dng cho cc sinh vin b cnh bo mc 1 nhng


kt qu ca ln x l tip theo khng c ci thin (tip tc phm vo mt trong hai iu kin ti
im a khon 3 ca iu ny).
c) Cnh bo kt qu hc tp mc 3 p dng cho cc sinh vin b cnh bo mc 2 nhng
kt qu ca ln x l tip theo khng c ci thin. Sinh vin b cnh bo kt qu hc tp mc 3 s
b a vo danh sch xem xt buc thi hc.
4. Sinh vin b cnh bo kt qu hc tp mc 1 hoc mc 2, nu trong ln x l hc tp
tip theo kt qu hc tp c ci thin (khng phm vo cc iu kin ti im a khon 3 ca iu
ny) th mc cnh bo s c h xung mt (01) mc.

Chng VI
THC TP CUI KHA, XT V CNG NHN TT NGHIP
iu 34. Thc tp cui kha
1. Hc phn thc tp cui kha l hc phn tin quyt trc khi sinh vin ng k lm
n, kha lun tt nghip, c b tr vo hc k cui cng ca chng trnh o to.
2. Thi gian thc tp cui kha t 5 n 6 tun.
3. ng k a im v ging vin hng dn thc tp cui kha
a) Sinh vin c th t lin h a im thc tp hoc thc hin theo s phn cng a im
thc tp ca Khoa chuyn mn.
b) Trong tun u tin ca hc k cui cng trong chng trnh o to, Khoa/b mn t
chc cho sinh vin ng k a im thc tp cui kha.
c) Trng Khoa/b mn chuyn mn phn cng ging vin hng dn thc tp, a im
thc tp cho sinh vin.
d) Phng GV&CTSV tng hp v trnh Lnh o Hc vin ph duyt Danh sch phn cng
a im v ging vin hng dn thc tp cui kha thng bo cho sinh vin.
4. Trng Khoa/b mn ph duyt ni dung cng thc tp cui kha ca tng sinh vin
hoc nhm sinh vin trn c s m bo cht lng v ni dung ca chng trnh o to ca Hc
vin ban hnh.
5. Phng GV&CTSV chu trch nhim xy dng Quy nh chi tit, Quy trnh c th lin
quan n vic t chc trin khai, nh gi, bo co kt qu thc tp cui kha trnh Gim c
Hc vin ban hnh.
iu 35. Tch ly khi kin thc tt nghip
1. Sau khi hon thnh bo co thc tp cui kha, sinh vin c php ng k thc hin
tch ly khi kin thc tt nghip theo mt trong cc hnh thc sau:
a) Lm n, Kha lun tt nghip;
b) Hc v thi mt s hc phn chuyn mn: sinh vin khng c giao lm n, kha lun
tt nghip phi ng k hc mt s hc phn chuyn mn thay th vi khi lng tn ch tng
ng n, kha lun tt nghip.
2. iu kin c giao lm n, kha lun tt nghip

22

Sinh vin ch c giao lm n, kha lun tt nghip khi n thi im xt giao lm


n, kha lun tt nghip n khng qu 8 tn ch ca nhng hc phn khng phi l iu kin tin
quyt ca n, kha lun tt nghip.
3. Trung tm KT&BCLGD chu trch nhim xy dng Quy nh chi tit, Quy trnh c th
v vic giao n, kha lun; yu cu i vi n, kha lun; t chc nh gi n, kha lun
tt nghip trnh Gim c Hc vin ban hnh.
iu 36. ng k xt tt nghip
1. Hng nm, Hc vin c bn (04) t xt tt nghip nh sau:
- t 1:

Vo khong cui thng 2

- t 2:

Vo khong cui thng 5

- t 3:

Vo khong cui thng 8

- t 4:

Vo khong cui thng 11

2. Cc sinh vin ht thi gian hc tp chun (theo quy nh ca chng trnh o to)
nhng vn cha hi t y cc iu kin c cng nhn v cp bng tt nghip, sau khi
iu kin c cng nhn tt nghip phi lm n xin xt cng nhn tt nghip v np cho
phng GV&CTSV theo thi gian ca cc t xt tt nghip ti khon 1 ca iu ny.
3. Cn c vo k hoch xt tt nghip hng nm, GV&CTSV lp h s ngh xt cng
nhn tt nghip cho Hi ng xt cng nhn tt nghip ca Hc vin theo cc t trn.
4. Phng T&KHCN chu trch nhim xy dng Quy trnh c th hng dn v trnh t v
h s ngh xt cng nhn tt nghip trnh Gim c Hc vin ban hnh.
iu 37. iu kin xt cng nhn tt nghip
Sinh vin hi t y cc iu kin sau y c xt cng nhn v cp bng tt nghip:
a) Trong thi gian hc tp ti a ca kha hc;
b) Khng b truy cu trch nhim hnh s hoc khng b k lut t mc nh ch hc tp tr
ln tnh n thi im xt tt nghip;
c) tch ly s tn ch quy nh trong chng trnh gio dc i hc ca mi ngnh;
d) im trung bnh chung tch ly t 2,0 tr ln;
e) C trnh ting Anh ti thiu t 450 im TOEIC hoc tng ng tr ln;
f) hon thnh chng trnh mn hc Gio dc th cht v Gio dc quc phng;
g) hon thnh cc mn hc K nng mm;
h) hon thnh vic ng hc ph theo quy nh ca Hc vin.
iu 38. Cng nhn tt nghip
1. nh k mi nm 4 ln (thng 3, thng 6, thng 9 v thng 12), Hi ng xt cng nhn
tt nghip ca Hc vin s hp xt cng nhn v cp bng tt nghip cho cc sinh vin iu kin
cng nhn tt nghip.
2. Cn c bin bn v ngh ca Hi ng xt cng nhn tt nghip, Gim c Hc vin
k quyt nh cng nhn v cp bng tt nghip cho sinh vin iu kin tt nghip.

23

3. Hi ng xt cng nhn tt nghip ca Hc vin do Gim c hoc Ph Gim c c


Gim c y quyn lm Ch tch, Trng phng T&KHCN lm Thng trc Hi ng, y vin
Hi ng l Trng cc n v c lin quan. Hi ng xt cng nhn tt nghip c th c cc Tiu
ban gip vic.
iu 39. Cp bng tt nghip
1. Bng tt nghip i hc, cao ng c cp theo ngnh o to. Bng ch c cp cho
sinh vin khi ghi y , chnh xc cc ni dung trn bng.
2. Bn chnh bng tt nghip ch cp mt ln, khng cp li.
3. Hng tt nghip c xc nh theo im trung bnh chung tch ly ca ton kha hc, c
th nh sau:
a) Loi Xut sc:

im trung bnh chung tch ly t 3,60 n 4,00;

b) Loi Gii:

im trung bnh chung tch ly t 3,20 n 3,59;

c) Loi Kh:

im trung bnh chung tch ly t 2,50 n 3,19;

d) Loi Trung bnh:

im trung bnh chung tch ly t 2,00 n 2,49.

4. Hng tt nghip cho sinh vin hc vn bng th hai hoc bng kp c xt da theo kt
qu hc tp cc mn hc c bo lu ca chng trnh o to th nht v kt qu c tch ly
trong thi gian hc chng trnh o to th hai.
5. Sinh vin c kt qu hc tp ton kha t loi Xut sc hoc Gii, hng tt nghip s b
gim mt bc nu ri vo 1 trong cc trng hp sau:

a) C thi gian hc tp vt qu thi gian so vi chnh kha;


b) C khi lng ca cc hc phn phi hc li vt qu 5% i vi loi tt nghip xut sc
v 10% i vi loi tt nghip gii so vi tng s tn ch theo quy nh cho ton chng trnh o
to;
c) b k lut trong thi gian hc t mc cnh co cp Hc vin tr ln.
6. Sinh vin cha ht thi gian quy inh cho ton kho hc (theo ng k u kho hc),
lm n ngh gi cho phng GV&CTSV c quyt nh cho php ko di thm 01 hc k
tch lu cc mn hc cn thiu.
7. Sinh vin cn n chng ch gio dc quc phng v gio dc th cht nhng ht thi
gian ti a c php hc, trong thi hn 5 nm tnh t ngy phi ngng hc, c php tr v
trng tr n iu kin xt cng nhn tt nghip.
8. Sinh vin khng iu kin nhn bng tt nghip c cp giy chng nhn hon
thnh chng trnh o to.
iu 40. Hc ng thi hai chng trnh
Sinh vin hc ng thi hai chng trnh l sinh vin c nhu cu ng k hc thm mt
chng trnh th hai ti Hc vin khi tt nghip c cp hai vn bng.
Cc quy nh hc cng lc hai chng trnh:
1. Ngnh o to ng k hc chng trnh th hai phi khc vi ngnh o to chng
trnh th nht.

24

2. T nm hc th hai tr i, sinh vin xp hng hc lc t 2,00 tr ln c th ng k thm


ngnh hc th hai.
3. Sinh vin phi dng hc ngnh hc th hai nm hc tip theo nu im trung bnh
chung trong nm hc ca mt trong hai ngnh hc b xp loi yu.
4. Thi gian ti a c php hc i vi sinh vin ng k hc ng thi hai chng trnh
l thi gian ti a quy nh ti im b khon 2 iu 9 ca Quy nh ny.
5. Khi hc chng trnh th hai, sinh vin c bo lu im ca nhng mn hc c ni
dung v khi lng kin thc tng ng hoc ln hn tch lu trong chng trnh th nht.
6. Sinh vin ch c xt tt nghip chng trnh th hai sau khi c cp Bng tt
nghip chng trnh th nht.
7. Sinh vin np bn ng k hc chng trnh th hai ti phng GV&CTSV mun nht l
02 tun trc khi vo hc k, nm hc mi. n phi c kin ca C vn hc tp.
8. Phng GV&CTSV tng hp v bo co Gim c Hc vin quyt nh.

Chng VI
IU KHON THI HNH
iu 41. iu khon thi hnh
1. Bn Quy nh ny c hiu lc k t ngy k v c p dng i vi o to i hc, cao
ng chnh quy theo hc ch tn ch, t kho tuyn sinh nm 2012 tr i.
2. i vi cc kha o to lin thng, vn bng th hai v va lm va hc, Hc vin s c
vn bn hng dn vic trin khai p dng Quy nh o to theo tn ch sau ty theo kh nng p
dng o to tn ch.
2. Trc ngy 31/12/2012, cc n v Gio v & Cng tc sinh vin, Trung tm kho th &
m bo cht lng, o to & Khoa hc Cng ngh chu trch nhim xy dng cc Quy nh,
Quy trnh theo quy nh ti cc iu 13, iu 29 v iu 36 ca Quy nh ny.
3. Trong qu trnh thc hin Quy nh ny, nhng vng mc pht sinh cn phi c kp
thi phn nh bng vn bn v Phng o to & Khoa hc Cng ngh tng hp trnh Gim c
Hc vin.
KT. GIM C
PH GIM C

PGS.TS. L Hu Lp

25