MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA
PENTRU

ISTORIE

Aprobată prin O.M.Ed.C. nr.5287/15.11.2004

- Bucureşti -

2004

NOTĂ DE PREZENTARE
Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar, la disciplina ISTORIE şi care au

absolvit facultăţi de acest profil. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de noua abordare curriculară a proiectării şi realizării activităţilor didactice. Astfel, plecând de la o concepţie care operaţionalizează definirea si evaluarea competenţelor specifice cadrului didactic, programa are drept scop:

Evaluarea competenţelor profesorului de istorie în două domenii: a. cunoştinţe de bază relative la domeniul istoriei; b. cunoştinţe şi competenţe privind didactica generală şi metodica istoriei; a. Astfel în domeniul cunoştinţelor de bază vor fi evaluate următoarele domenii de competenţă: 1. Documentarea în domeniul istoriei şi al ştiinţelor sociale în general; 2. Utilizarea metodologiei cercetării istorice; 3. Redactarea lucrărilor ştiinţifice;

b. În cel de-al doilea domeniu de competenţă, privind didactica istoriei, următoarele aspecte: 1. Comunicare 2. Curriculum 3. documentele care alcătuiesc curriculum 4. proiectare didactică 5. proiectare de curriculum la decizia şcolii 6. activităţi extracurriculare 7. Evaluare 8. Dezvoltare profesională

vor fi evaluate

Notă: Subiectele se vor realiza pe baza actualei programe şi a bibliografiei recomandate

PROGRAMA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

METODICA PREDĂRII DISCIPLINEI ISTORIE
TEME:
1. 2. 3. 2. 3. 4. Istoria ca obiect de studiu Raportul între logica ştiinţei istorice şi logica disciplinei de învăţământ istorie; Curriculum pentru istorie: planul de învăţământ, programe de istorie, manuale, auxiliare didactice; Obiective şi competenţe în predarea – învăţarea istoriei Conţinutul ştiinţific Valori şi atitudini

5. 6. 7. 8. 9. 6. 7.

Demersul didactic la istorie Termeni, noţiuni, concepte istorice şi de didactica istoriei Sursele istorice Metode şi tehnici de predare-învăţare a istoriei Resurse didactice Proiectarea didactică la istorie Evaluarea

8. Activităţi extracurriculare în domeniul istoriei
9. Dinamica relaţiei profesor - elev în procesul de învăţământ a. Caracteristicile şi semnificaţiile educaţionale ale relaţiei profesor-elev b. Tipuri de relaţii BIBLIOGRAFIE:
   Căpiţă, L., Pleşciuc, M., Pregătirea lecţiei de istorie , S.A.I., serie nouă, volumul LX /LXI, 1993 Cerghit, I. (coord), Curs de Pedagogie, Bucureşti, T.U.B.,1988 Cerghit, I., Neacşu, I., Negreţ, I., Pânişoară, I.O., Potolea, D., Prelegeri pedagogice, Iaşi, Ed. Polirom, 2001 Cucoş, C., Pedagogie generală, Iaşi, Ed. Polirom, 2000 Felezeu, C., Metodica predării istoriei, Cluj Napoca, ediţia I 1999, ediţia a II-a, 2000 Ghid de evaluare pentru istorie , coordonator Rozalia Doicescu, Bucureşti, 2001 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor de istorie, clasele a IV-a – a VIII-a, Bucureşti, 2001 Ghid metodologic pentru aplicarea programelor din aria curriculară “Om şi societate”, învăţământ liceal, Bucureşti, 2001 Ionescu, M., Radu, I., Didactica modernă, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1995 Joiţa, E, Eficienţa instruirii, Bucureşti, EDP,1998 Landsheere, G., Evaluarea continuă a elevilor şi examenele, Bucureşti, E.D.P., 1975 Manuale şcolare pentru disciplina istorie (gimnaziu şi liceu) Nicola, I., Tratat de pedagogie şcolară, Bucureşti, Ed. Aramis, 2000 Planuri de învăţământ, aflate în vigoare, Bucureşti 2001 Programe şcolare pentru clasele a V-a – a VIII-a, aria curriculară “Om şi societate”, seria gimanziu, vol. 6, Bucureşti, 1999 , cu moficările ulterioare Programe şcolare, aria curriculară “Om şi societate”, seria liceu, vol. 5, Bucureşti, 2001 Stamatescu, M., Evaluarea valorilor şi atitudinilor, S.A.I., serie nouă, vol XLVI, 2001 Stamatescu, M., Predarea – învăţarea istoriei şi noile tehnologii de informare şi documentare, S.A.I., Bucureşti, 2000 Stoica, A. (coord.), Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori, Bucureşti, Ed. Prognosis, 2001 Stoica, A., Evaluarea progresului şcolar. De la teorie la practică, Bucureşti, Ed. Humanitas Educaţional, 2003 Tănasă, Gh., Metodica predării-învăţării istoriei, ediţia a II-a, Iaşi, 1996


                

PROGRAMA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CONŢINUTURI
A ISTORIA ROM ÂNILOR

TEME:
1. Geto – dacii 2. Etnogeneza 3. Geneza şi organizarea statului în Evul Mediu 4. Românii în cruciada târzie (secolele XIV – XVI) 5. Ţările Române – între medieval şi modern (secolele XVII – XIX) 6. Constituirea României moderne 7. Ideologii şi viaţă politică până la primul război mondial 8. Societate şi cultură în România modernă în secolul al XIX-lea 9. Românii din afara graniţelor (secolul XIX şi începutul secolului XX) 10. Primul război mondial şi Unirea din 1918 11. România interbelică 12. Al doilea război mondial 13. Regimul comunist în România 14. România după 1989 BIBLIOGRAFIE:
    Academia Română, Istoria Românilor (tratat), Bucureşti, 2001, 2003, capitolele referitoare la tematica examenului Bărbulescu, M. , Deletant D., Hitchins K., Papacostea S., Teodor P., Istoria României, Bucureşti, 2002 Berindei, D., Cultura naţională română modernă, Bucureşti, 1996 Brătianu, Gh.,Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti, Bucureşti, 1980

    

Constantiniu, F., O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti , ediţia I 1997, ediţia a II-a 2000, ediţia a III-a 2003. Deletant, D., România sub regimul comunist, Bucureşti, 1997 Hitchins, K., Românii 1774 – 1866, Bucureşti, 1998 Hitchins, K., România 1866 – 1947, Bucureşti, 1996 Pop, A.I., Istoria Transilvaniei medievale de la etnogeneza românilor până la Mihai Viteazul, CluJ-Napoca, 1997 Scurtu, I., Buzatu Gh., Istoria românilor în secolul XX, Bucureşti, 1999

PROGRAMA PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

CONŢINUTURI
B ISTORIA UNIVERSALĂ

TEME:
1. Orientul antic (Mesopotamia, Egipt, Persia) 2. Lumea greacă (secolele VI – IV îH) 3. Statul roman (Republica, Principatul, Imperiul) 4. Creştinismul – de la origini până la Reformă 5. Evul Mediu Occidental 6. Bizanţul 7. Lumea islamică 8. Renaşterea şi Reforma 9. Descoperirile geografice 10. Absolutismul (Franţa, Anglia, Rusia) 11. Iluminismul – ideologie şi acţiune (Anglia, SUA, Franţa) 12. Secolul al XIX-lea – secolul naţiunilor 13. Primul război mondial. Lumea interbelică. 14. Al doilea război mondial 15. Lumea postbelică

BIBLIOGRAFIE:
           Bloch, R, Cousin, J., Roma şi destinul ei, vol 1-2, Bucureşti, 1988 Barber, J., Istoria Europei Moderne, Bucureşti, 1998 Bernstein, S, Milza, Istoria Europei, vol 1-5, Iaşi, 1998-1999 Carpentier, J Lebrun, F., Istoria Europei, Bucureşti, 1997 Chamoux, Fr. Civilizaţia greacă vol 1-2, Bucureşti,1985 Chamoux ,Fr, Civilizaţia elenistică, vol 1-2, Bucureşti, 1985 Chanu, P., Civilizaţia Europei în secolul luminilor, vol 1-2, Bucureşti 1986 Courtois, S.T., Cartea neagră a comunismului, Bucureşti, 1998 Fontaine, A, Istoria, războiului rece, vol 1-4, Bucureşti, 1992-1994 McCauley, M, Rusia, America şi Războiul Rece (1949-1991), Iaşi, 1999 Soulet, J. F., Istoria comparată a statelor comuniste, Iaşi, 1998

Tindall, G.B.Shi D.E, America, o istorie narativă, Bucureşti, 1996

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful