Launcher.Login.InfoText.Caption LOGGA IN Launcher.Login.InfoText.Text Använd ditt befintliga ubi.

com-konto för att log ga in. Om du inte redan har ett ubi.com-konto kan du skapa ett nu. Launcher.Login.Register.Caption Har du inget ubi.com-konto ännu? Launcher.Login.Register.Text Registrera dig nu så får du 10 Uplay Units att s pendera på en valfri belöning! Launcher.Login.Register.TextNoUplay Registrera dig nu för att skapa ditt ege t ubi.com-konto. Launcher.Login.Register.Button Registrera nu Launcher.Login.Login.Caption Redan ubi.com-användare? Launcher.Login.Login.RememberMe Kom ihåg mig Launcher.Login.Login.LostPassword Glömt lösenordet? Launcher.Login.LoggingInCaption LOGGAR IN... Launcher.Login.Username Anv.namn Launcher.Login.Password Lösenord Launcher.Login.UsernameError Ange ett giltigt användarnamn Launcher.Login.UsernameErrorCaption Felaktigt anv.namn Launcher.Login.PasswordError Ange ett giltigt lösenord Launcher.Login.PasswordErrorCaption Felaktigt lösenord Launcher.Login.LogInFailed Felaktigt användarnamn eller lösenord. Launcher.Login.LogInFailedCaption Inloggningsfel Launcher.Login.HelloThere Hej Launcher.Login.LostPasswordMessage Du kommer nu att omdirigeras till en web bplats där du får hjälp att återfå ditt lösenord. Launcher.CreateAccount.Info När du har skapat ditt konto kan du fortsätta sp ela det här spelet. Launcher.CreateAccount.Caption REGISTRERA Launcher.CreateAccount.Text ubi.com-kontot behövs för att spela spelet. Anvä nd en giltig e-postadress och inloggningsuppgifter. Launcher.CreateAccount.LogIn Åter till inloggning Launcher.CreateAccount.Username Anv.namn Launcher.CreateAccount.Email E-post Launcher.CreateAccount.Password Lösenord Launcher.CreateAccount.ExclusiveUbisoft Uppdatera mig med exklusivt innehåll och erbjudanden om Ubisoft-titlar Launcher.CreateAccount.ExclusivePartners Uppdatera mig med exklusivt inne håll från Ubisofts samarbetspartners Launcher.CreateAccount.DateOfBirth FÖDELSEDATUM Launcher.CreateAccount.Country LAND Launcher.CreateAccount.Submit Skicka Launcher.CreateAccount.Cancel Avbryt Launcher.CreateAccount.More MER... Launcher.CreateAccount.UsernameWrongFormat Det användarnamn som du har ange tt innehåller fel. Följande regler gäller för att skapa ett giltigt användarnamn : Användarnamn kan innehålla bokstäver, understreck, punkter och bindestreck, må ste bestå av minst tre tecken och måste inledas med en bokstav. Launcher.CreateAccount.PasswordRequired Lösenord saknas. Ange all information so m efterfrågas. Launcher.CreateAccount.PasswordWrongFormat Det lösenord som du har angett i nnehåller fel. Följande regler gäller för att skapa ett giltigt lösenord: Löseno rd måste bestå av minst sex tecken, kan innehålla bokstäver och siffror och måst e innehålla minst en bokstav och en siffra. Lösenord är skiftlägeskänsliga. Ditt användarnamn får inte ingå i lösenordet. Launcher.CreateAccount.EmailWrongFormat Den e-postadress som du har angett inneh åller fel. Kontrollera e-postadressens format och försök igen. Launcher.CreateAccount.DateOfBirthRequired Födelsedatum saknas. Ange all in formation som efterfrågas. Launcher.CreateAccount.UserUnder18 Det finns för närvarande en åldersgräns för ubi.com-konton i ditt land. Därför kan vi inte förse dig med ett ubi.com-kon to just nu. Gå till www.ubi.com för att skapa ett konto.

Launcher.CreateAccount.CountryRequired Land saknas. Ange all information som ef terfrågas. Launcher.CreateAccount.PasswordWithinUsername Det lösenord som du har angett i nnehåller fel. Följande regler gäller för att skapa ett giltigt lösenord: Löseno rd måste bestå av minst sex tecken, kan innehålla bokstäver och siffror och måst e innehålla minst en bokstav och en siffra. Lösenord är skiftlägeskänsliga. Ditt användarnamn får inte ingå i lösenordet. Launcher.CreateAccount.UsernameNotAvailable Det användarnamn som du har ange tt är inte tillgängligt. Försök med ett annat användarnamn. Launcher.CreateAccount.UseOfRestrictedWord Användarnamnet innehåller ett fö rbjudet ord. Försök med ett annat användarnamn. Launcher.CreateAccount.EmailNotAvailable Den här e-postadressen används r edan av ett annat ubi.com-konto. För din säkerhets skull är detta inte tillåtet. Vill du gå till inloggningsskärmen? Launcher.CreateAccount.EmailRequired E-postadress saknas. Ange all informatio n som efterfrågas. Launcher.CreateAccount.UsernameRequired Användarnamn saknas. Ange all informatio n som efterfrågas. Launcher.CreateAccount.PasswordMismatch Lösenorden matchar inte! Launcher.CreateAccount.Failed Kontot kunde inte skapas på grund av okänd anled ning. Försök igen. Launcher.CreateAccount.PleaseWait0 Vänta, bearbetar Launcher.CreateAccount.PleaseWait1 Vänta, bearbetar . Launcher.CreateAccount.PleaseWait2 Vänta, bearbetar .. Launcher.CreateAccount.PleaseWait3 Vänta, bearbetar ... Launcher.CreateAccount.Month1 jan Launcher.CreateAccount.Month2 feb Launcher.CreateAccount.Month3 mar Launcher.CreateAccount.Month4 apr Launcher.CreateAccount.Month5 maj Launcher.CreateAccount.Month6 jun Launcher.CreateAccount.Month7 jul Launcher.CreateAccount.Month8 aug Launcher.CreateAccount.Month9 sep Launcher.CreateAccount.Month10 okt Launcher.CreateAccount.Month11 nov Launcher.CreateAccount.Month12 dec Launcher.CreateAccount.DropDownDefault.Day dd Launcher.CreateAccount.DropDownDefault.Month mm Launcher.CreateAccount.DropDownDefault.Year åååå Launcher.CreateAccount.DropDownDefault.Country Land Launcher.CreateAccount.Under18Message Du har uppgett att du är under 18 år. Dä rför kan ditt konto endast skapas på Ubisofts webbplats. Du kommer nu att omdiri geras till den webb-baserade kontoregistreringen. Launcher.Settings.Apply Använd Launcher.ToS.FailedTryAgain Användarvillkoren kunde inte visas. Försök igen. Launcher.ToS.Accept Godkänn Launcher.ToS.Decline Avböj Launcher.ToS.Title Användarvillkor Launcher.ToS.PleaseWait Vänta... Launcher.ToS.AcceptCheckBoxInfo Jag accepterar dessa användarvillkor för att ska pa mitt ubi.com-konto. Markera kryssrutan för att ange att du har läst igenom oc h förstått användarvillkoren. Launcher.ToS.AcceptCheckBoxInfo.France J'accepte que mes informations personnel les soient conservées dans les fichiers d'Ubisoft et transmises aux filiales d'U bisoft Entertainment (cochez la case pour continuer). Vous disposez d’un droit d ’accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous con cernant (loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée). Pour tout e demande, adressez-vous à enregistrement@ubisoft.fr. Launcher.ToS.AcceptError Du måste godkänna användarvillkoren för att fort

sätta. Launcher.ToS.AcceptErrorCaption Användarvillkor Launcher.ToS.LogIn Åter till inloggning Launcher.WelcomePage.InfoText.Caption REGISTRERINGEN SLUTFÖRD Launcher.WelcomePage.InfoText.Text Ditt ubi.com-konto har nu skapats. Launcher.WelcomePage.UplayText.Caption Grattis, nu har du ett eget ubi.com-kont o! Launcher.WelcomePage.UplayText.Text Du har precis tjänat 10 Uplay Units att spendera på unika belöningar i spelet. Kontot ger dig fördelar som webbplatsregi strering samt kostnadsfritt extramaterial i spelet, din egen profil och mycket m er när Uplay-communityn växer. Tack för att du spelar med oss! Launcher.WelcomePage.UplayText.TextNoUplay Nu kan du:\nSpela spelet!\nUtnyt tja exklusiva butikskampanjer.\nDelta i communityns forum.\nOch mycket mer. Gå t ill www.ubi.com Launcher.WelcomePage.ReturnButton Åter till inloggning Launcher.EnterCdKeyPage.Caption REGISTRERA PRODUKTEN Launcher.EnterCdKeyPage.Text Ange den produktnyckel som medföljde spelet. Obs ervera att detta kopplar ditt spel till det här kontot. Launcher.EnterCdKeyPage.Submit OK Launcher.EnterCdKeyPage.MassgateDown Serverns undersystem ligger nere. Försök igen senare. Launcher.EnterCdKeyPage.Banned Den här CD-nyckeln är bannlyst. Launcher.EnterCdKeyPage.Incorrect CD-nyckeln är felaktig. Launcher.EnterCdKeyPage.Used Den här CD-nyckeln har redan använts. Launcher.EnterCdKeyPage.WrongProduct CD-nycklen tillhör en annan produkt. Kon takta kundtjänsten. Launcher.EnterCdKeyPage.BuyCdKey Klicka här för att köpa en nyckel online ! Launcher.PatchPage.UpdatingLauncher UPPDATERAR LAUNCHER... Launcher.PatchPage.Speed Hämtar @ __REPLACE__ kbit/s Launcher.PatchPage.Eta Beräknad tid: __REPLACE_HOURS__h __REPLACE_MINUTES__min Launcher.Suggestions.Title1 Detta användarnamn är inte tillgängligt. Launcher.Suggestions.Title2 Välja ett av dessa i stället? Launcher.LaunchingPage.Launching Startar... Launcher.LaunchingPage.LoggingIn Loggar in... Launcher.LaunchingPage.GameRunningTitle Spel startat... Launcher.LaunchingPage.SavegameSyncTitle Synkroniserar sparspel... Launcher.LaunchingPage.Countdown Ditt spel startar om __REPLACE__ sekunde r... Launcher.LaunchingPage.CountdownOneSec Ditt spel startar om 1 sekund... Launcher.LaunchingPage.GameRunning Stäng inte av Ubisoft Game Launcher meda n spelet är igång. Launcher.LaunchingPage.Logout Logga ut Launcher.LaunchingPage.Playnow Spela nu! Launcher.Savegames.Uploading Ubisoft Game Launcher stängs ned när det är färd igt... Launcher.Savegames.ETA Uppskattad tid kvar __REPLACE_MINUTES__min __REPLACE_SEC ONDS__s Launcher.Savegames.Downloading Spelet startas när det är färdigt... Launcher.Savegames.DisableQuestion Vill du inaktivera att sparspel lagras o nline? Launcher.Savegames.EnableQuestion Vill du aktivera att sparspel lagras onl ine? Launcher.Savegames.DisableCaption Sparspelinställningar Launcher.Savegames.Notice Ändringen börjar gälla när du har startat om Ubi soft Game Launcher. Launcher.ErrorStrings.UpdateRequired En uppdatering av det här spelet har lan serats. Denna uppdatering måste installeras för att spelet ska fungera. Tryck på OK för att gå till webbsidan för spelet, där du kan hämta uppdateringen. Launcher.ErrorStrings.UpdateRequired_caption Uppdatering krävs

Launcher.ErrorStrings.AccountSharedYou Ditt konto används just nu. Du kan bara spela från en plats åt gången! Launcher.ErrorStrings.AccountSharedNotYou Ditt konto används från en annan dator. Du kan spela, men den andra spelsessionen har stängts ned. Launcher.ErrorStrings.AccountSharedDisconnect Du har kopplats bort eftersom nå gon har loggat in med ditt konto från en annan dator. Launcher.ErrorStrings.SavegameUploadFail Sparspelet kunde inte lagras onl ine. Launcher.ErrorStrings.SavegameDownloadFail Sparspel kunde inte hämtas. Launhcer.ErrorStrings.AccountServerDown Kommunikationen med kontoservern misslyc kades. Försök igen senare. Launcher.ErrorStrings.GenericError Felkod __REPLACE__. Launcher.ErrorStrings.FailedToConnect En Internetanslutning krävs för att spel a det här spelet. Det gick inte att ansluta till Ubisofts huvudservrar. Kontroll era att din Internetanslutning fungerar och försök igen. Launcher.ErrorStrings.FailedToConnectTriedProxy En Internetanslutning krävs för att spela det här spelet. Det gick inte att ansluta till Ubisofts huvudservrar ( med proxyn __REPLACEME__). Kontrollera att din Internetanslutning fungerar och f örsök igen. Launcher.Installer.UninstallWarning Är det säkert att du vill avinstallera U bisoft Game Launcher? Om du gör det måste alla installerade spel som använder Ga me Launcher installeras om, och alla sparspel för samtliga spel måste synkronise ras igen. Inga sparspel kommer att raderas. Launcher.Installer.BroadcastFailed Systemsökvägarna kunde inte uppdateras. Starta om Windows och försök igen om det inte går att starta spelet. Launcher.CreateAccount.ConfirmPassword Bekräfta lösenord Launcher.StartupPage.Connecting Ansluter… Launcher.ErrorStrings.MultipleInstance Du måste stänga alla tidigare Ubisoft Ga me Launcher-sessioner innan du startar en ny. Game.LostConnection.ReloadCheckpoint Försöker återupprätta nätverksanslutning en. Din senaste kontrollpunkt kommer att läsas in igen när anslutningen har åter upprättats. Game.LostConnection.ReloadSavegame Försöker återupprätta nätverksanslutning en. Ditt senaste sparspel kommer att läsas in igen när anslutningen har återuppr ättats. Game.LostConnection.Resume Försöker återupprätta nätverksanslutningen. Spel et kommer att fortsätta när anslutningen har återupprättats. Vänligen vänta. Game.LostConnection.AccountSharing Du kan inte fortsätta spela eftersom du (eller någon som använder ditt ubi.com-konto) spelar på en annan dator. Game.SaveGame.Conflict.Detected En synkroniseringskonflikt mellan sparspel upptä cktes. Game.SaveGame.AutoResolution.KeptLocalSavegame En konflikt mellan sparspel löst es genom att det sparspel som skapades senast på den här datorn behölls. Game.SaveGame.AutoResolution.KeptLastDownloaded En konflikt mellan sparspel löst es genom att det senast nedladdade sparspelet behölls. Game.SaveGame.AutoResolution.Keptboth En konflikt mellan sparspel löstes genom att alla sparspel behölls. Game.SaveGame.Conflict.PleaseChoose Välj det sparspel som du vill behålla. Game.SaveGame.Conflict.KeepOnlyDownloaded Behåll endast det nedladdade spa rspelet. Game.SaveGame.Conflict.KeepOnlyLocal Behåll endast det sparspel som skapades på den här datorn. Game.SaveGame.Conflict.KeepBoth Behåll båda sparspelen. Launcher.ErrorStrings.SavegameUploadFailEx Kunde inte spara sparspel online . Sparspelet har inte gått förlorat utan laddas upp nästa gång. Launcher.CreateAccount.DateOfBirthInvalidDate Födelsedatumet är ett ogiltigt d atum. Game.LostConnection.ResumeAutoSaved Ditt spel kommer att autosparas. Inga fr amsteg kommer att gå förlorade. Game.LostConnection.ResumeLastCheckpoint Om en anslutning inte kan återup

prättas, kan du fortsätta från den senaste kontrollpunkten eller det senaste spa rspelet. Game.LostConnection.ResumeLastSavegame Om en anslutning inte kan återupprättas, kan du fortsätta från det senaste sparspelet. Game.LostConnection.ResumeManualSaveFromOptionsMenu Spara ditt spel via alte rnativmenyn. Inga framsteg kommer att gå förlorade. Game.LostConnection.ResumeManualSaveFromMenu Spara ditt spel via menyn. Inga framsteg kommer att gå förlorade. Game.Startup.AwaitingFirstOsiConnection Upprättar nätverksanslutning. Vänligen v änta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful