You are on page 1of 29

SULIT 02/1

Bahasa Melayu Kertas I September 2009 1 jam02/1

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALA YSIA( CAW ANGAN MELAKA) PEPERIKSAAN PERCUBAAN MENENGAH RENDAH TAHUN2009

BAHASA MELA YU Kertas I Satujam

JANGAN BUKA KERT AS SOALAN INI SEHINGGA DmERIT AHU

I. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C dan D. Bagi tiap-tiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

4. Berfikirlah dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar sesuatu jawapan, padamkan tanda yang tidak dikehendaki itu sehingga bersih dan kemudian hitamkan pilihan anda yang baharu,

Kertas soalan ini mengandungi 13 halaman bercetak.

[ Libat sebelah SULIT

2

SULIT

02/1

Soalan 1 bingga Soalan 7

Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan memiJihjawapan yang paling sesuai.

1

Bapa telah mewasiatkan tanah seluas empat hektar itu kami.

A untuk:

B bagi

C pada

o terhadap

2

Rombongan Ketua Menteri mengadakan lawatan ke Peranchis sambil peluang

perniagaan di sana.

A mengambil

B mernernati

C memantau

o meninjau

3 Kepulauan Melayu telah menandatangani perjanjian untuk: berkerjasama

menjaga keamanan sejagat.

A Gugusan

B Kumpulan

C Bahagian

o Kelompok

4 Kebanyakan pengunjung berasa dengan Pameran Khazanah dari Kubur yang diadakan di Pusat Oagangan Antarabangsa Melaka .

A ganjil

B gugup

C takjub

D janggal

5 Semasa kami berkhemah di Hutan Choh, kedengaran bunyi binatang _

A berjerit-jeritan

B bersahut -sahutan

C berteriak-teriakan

D bersambung-sambungan

( Lihat sebelah SULIT

I

3

SULIT

02/1

6 Sejak emak disahkan menghidap penyakit kanser, Mona senantiasa _ dengan emaknya.

A berdampingan

B bergandingan

C bertemankan

D berdekatan

7

Air mata Mak Cik Senah membasahi pipinya apabila akan peristiwa

pahit yang menimpa anak kesayangannya.

A terkenang

B terbayang

C tergambar

D terfikir

Soalan 8 hingga 80alan 14

Ayat-ayat di bawah mungkin betul dan mungkin salah. Tandakan sama ada A,B atau C jika ayat itu mengandungi kesalahan dan tandakan D jika Dada kesalahan.

8 Peserta Program Latihan Khidmat Negara telah menyenaraikan kepeduan-kepeduan

A B

yang hendak dibawa sepanjang ternpoh berada di kern. Tiada kesalahan.

C D

9 Atlet negara telah diberi intensif untuk rnelanjutkan pelajaran ke luar negara dalam

A B

usaha memperkasakan sukan negara. Tiada kesalahan

C D

10 "Biar patik periksa barangan yang terdapat di dalam kapal dagang rnusuh itu, tuanku",

A

titah Bendahara Paduka Raja kepada Sultan Melaka. Tiada kesalahan BCD

[ Lihat sebelah SULIT

4

SULIT 02/1

11 Suara penyanyi tersohor itu sungguh amat merdu walaupun usianya telah lanjut.

ABC

Tiada kesalahan.

D

12 Keputusan peraduan Teka Silang Kata itu sudah disiarkan melaIui akhbarkah?

ABC Tiada kesalahan .

D

13 Disiplinlah yang memandu seorang untuk menjadi orang yang bersopan santun dan

ABC

berbudi bahasa. Tiada kesalahan.

D

14 Kita perlu berhati-hati apabila melakukan pekerjaan yang merbahaya agar tidak

A B

memudaratkan keselamatan kita. Tiada kesalahan.

C D

Soalan 15 hingga Soalan 17

Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan berhuruf condong dengan hetul dan teruukan bahawa anda telah memilih cadangan jawapan yang paling sesuai.

15

I II III IV

Hati kakak saya rawan setelah ditinggalkan oleh suaminya . Nelayan itu sedang membaiki beberapa rawan jalanya yang rosak. Nasi rawan iaIah salah satu makanan tradisi masyarakat Jawa. Apabila menghadapi tekanan penyakit rawannya akan menyerang

A I dan II sahaja

B I , II dan IV sahaja

C I , II dan III sahaj a

D I, II ,III dan IV sahaja

16

I II III IV

Tembakan pemburu itu telah memecahkan seekor kijang betina Perompak itu telah memecahkan tingkap banglo besar itu malam tadi. Nicol Ann David telah memecahkan pingat dalam permainan skuasy.

Pihak komunis telah memecahkan perpaduan kaum di negara ini pada zaman pascamerdeka.

[ Lihat sebelah SULIT

SULIT
A
B
C
D
17 I
II
III
IV
A
B
C
D 5

02/1

I dan II sahaja

II dan III sahaja II dan N sahaja

I , III dan N sahaja

Setiap perahu mesti memiliki tali bubut untuk menjamin keselamatan perahu. Budak-budak kampung suka memikat bllbllt pada masa lapang. Kanak-kanak gemar makan bubut nasi dengan bebola ikan.

Pak Mail ialah seorang tukang bub"t yang bandal di kampungnya.

I dan II sahaja

II dan N sahaja

I , II dan III sahaja I ,II dan N sahaja

Soalan 18 hingga soalan 21

Sebahagian daripada ayat yang berikut telah digarisi. Bahagian yang bergaris iIU mungkin mengandungi kesalahan penggunaan bahasa atau mungkin juga tidak.

Jika anda menganggap bahawa bahasa bahagian yang bergaris iIU salah dan perlu diubah; anda hendaldah menandakan A,B atau C sebagai pilihan jawapan anda. Jika tiada kesalahan tandakan D.

18 Tanggungjawab para pendidik di antaranya ialah untuk membentuk sahsiah muridmuridnya.

A Tanggungjawab para pendidik antaranya ialah

B Tanggungjawab para pendidik antaranya adalah

C Tanggungjawab para pendidik di antaranya adalah

D Tanggungjawab para pendidik di antaranya ialah

19 Kutipan derma untuk mengisi Tabung Bencana Tsunami itu akan diserahkan oleh kami kepada wakil TV3.

A akan kami serahkan

B kami akan serahkan

C kami akan menyerahlcan

D akan diserahkan oleh kami

I

[ Libat sebelah SULIT

6

SULIT 02/1

20 Datuk Penghulu mempersuamikan anak gadisnya dengan seorang lelaki yang kacak.

A menyuamikan anak gadisnya

B mempersuami akan anak gadisnya

C mempersuamikan akan anak gadisnya

D mempersuamikan anak gadisnya

21 Suasana di tepi pantai itu diperindahkan lagi dengan pepohon yang rimbun.

A diperindah lagi dengan

B mengindahkan lagi dengan

C memperindah lagi dengan

D diperindahkanlagidengan

SoaIan 22 hingga Soalan 24

Pilih ayat yang mempunyai maksud yang sama atau yang paling hampir dengan ayat yang dicetak tebaL

22 Sikap berjimat cermat perlu ditanam dalam jiwa kanak-kanak agar mereka tidak membazir.

A Menyemai sikap bercermat dalam kalangan kanak-kanak akan melahirkan rakyat yang baik.

B Kanak-kanak tidak akan membazirkan wang ringgit jika mereka diasuh semenjak kecil.

C Pembaziran tidak akan berlakujika kanak-kanak diajar menyimpan duit.

D Kanak-kanak perlu dilatih bercermat supaya mereka tidak: boros.

23 " Tolong, tolong, kedai Pak Dolah terbakar!" jerit Pak Samat kepada jiranjirannya.

A Dengan perasaan cemas Pak Samat berteriak memanggil jiran-jirannya memberitahu bahawa kedai Pak Dolah terbakar.

B Dengan perasaan cemas Pak Samat menyatakan kepada Pale Dolah dan jiranjirannya bahawa kedainya terbakar.

C Pak Samat menjerit meminta tolong kerana kedai jiran Pak Dolah terbakar.

D Jiran-jiran Pale Dolah diberitahu oleh Pale Samat bahawa kedainya terbakar.

[ Lihat sebelah SULIT

SULIT

7

02/1

24 Idea yang dicetuskan oleh ahli-ahli dalam persidangan itu dapat digunakan untuk memajukan masyarakat.

A Ahli-ahli yang mencetuskan idea dalam persidangan itu dapat digunakan untuk membangunkan masyarakat.

B Anggota-anggota dalam persidangan itu mengemukakan pendapat yang telah digunakan untuk membangun masyarakat.

C Pandangan yang dikemukakan oleh anggota-anggota persidangan itu dapat digunakan untuk membangunkan masyarakat.

D Pandangan yang disampaikan oleh ahli-ahli yang membangunkan masyarakat dapat dikemukakan daIam persidangan.

Soalan 25 bingga Soalan 27

Pilih ayat-ayat yang betul dan tentukan bahawa anda telah memilih cadangan jawapan yang paling sesuai.

25

A
B
C
D
26 I
II
III
IV
A
B
C
D I

Kesihatan Puan Nurul semakin pulih semenjak dia menjalani pembedahan pintasan jantungnya.

Sistem pemerintahan demokrasi di negara kita menekankan aspek keharmonian dan perpaduan antara kaum-kaum.

Taman bunga yang menjadi tumpuan para ibu bapa membawa anak-anak mereka bersiar-siar pada hujung minggu.

Pekerja kilang itu kehujanan sewaktu datang ke kilang menyebabkan dia tidak dapat bekerja dengan selesa.

II

III

IV

I dan II sahaja I dan IV sahaja

I , II dan IV sahaja I , III dan IV sahaja

Pemandangan di tepi pantai itu memberikan sebuah ketenangan kepada para pengunjungnya,

Orang-orang karnpung meyakini oleh Pegawai Daerah tentang projek baharu . Papan jongkang-jongket di taman permainan itu telah rosak .

Saya berjalan kaki dari sekolah ke perhentian bas setiap hari.

I dan II sahaja

II dan III sahaja II dan IV sahaja III dan IV saha]a

[ Lihat sebelah SULIT

8

SULIT

02/1

27

I II III IV

Tembakan meriam di pekarangan istana itu kedengaran bingga ke rumah saya. Budak kecil itu bukan sahaja bijak malah dia juga berbudi babasa.

Yang berbaju kuning langsat itu ialah abang saya yang sulung.

Untuk ibu barang-barang perhiasan itu. .'

A I dan II sahaja

B II dan IV sahaja

C I,ll dan TIl sahaja

D II,III dan IV sahaja

Soalan 28 hingga Soalan 30

Pilih peribabasa atau maksud peribabasa yang paling sesuai bag; pernyataan-pernyataan yang berikut.

28

Pasangan mempelai yang sedang disandingkan di atas pelamin itu kerana wajah mereka sama cantik dan sama padan.

A bagai pumama empat belas

B bagai bulan dipagari bintang

C bagai cincin dengan pennata

D bagaimana acuan begitulah kuihnya

29 Pemain-pemain badminton dari negara China itu sulcar untuk ditewaskan. Pergerakan

mereka san.gat tan.gkas .

A seperti lipas lrudung.

B bagai pucuk dilepaskan.

C bagai murai dicabut ekomya.

D bagai layang-layang putus talinya.

[ Lihat sebelah SULIT

9

SULIT

Penagih dadah dan banduan ialah orang-orang yang selalunya tidak mendapat tempat di hati kita.HaI ini demikian keniiaa mereka dianggap sebagai orang yang sangat dibenci oleh masyarakat dan tidak berguna walaupun mereka telah benar-benar berubah.

30 Pemyataan di atas sesuai dengan peribahasa .

A bagai gembala diberi keris.

B bagai air mencari jenisnya,

C bagai anjing buruk kepala,

D bagai menatang minyak yang penuh.

02/1

( UJaat sebelah SULIT

SULIT

10

Soalan 31 hingga Soalan 35

02/1

Baca syair di bawah ini dengan telit;, kemudian jawab soalan-so,f:l1an yang berikutnya.

SYAIR MUNGKIR JANJI

Tuan berjanji berpegang tangan, Mengaku bersama menyingsing lengan, Tidak: peduli tegah dan jangan, Umpama sungai dada berhalangan.

Tetapi akhimya apalah sudah, Beberapa lama tangan menadah, Rupanya tuan meluahkan ludah, Umpama biawak bercabang lidah.

Tidakkah ingat tuan berkata, Mahu bersama hina dan leta, Daripada hidup berputih mata, Biarlah tulang tercampak ke kota.

Tidak kusangka tuan tak ingat, Umpama lebah membuang sengat, Bila terasa api yang hangat,

Lekas benar tuan merengat.

Kalau begitu aku berpesan, Riwayat kita hapuskan kesan, Supaya tidak berhati bosan, Hilang segala resah dan resan.

Dipetik daripada Antologi Seuntai Kala untuk Dirosa, TingkataD 2, DBP

31 Syair di atas menjelaskan sikap manusia yang _

A tidak: menepati janji

B suka percaya akan kata orang lain

C selalu meluahkan perasaan kecewa

D mudah memaafkan orang lain

[ Lihat sebelah SULIT

11

SULIT

02/1

I U_llUlpitiada ber"'_

32 Baris di atas menggunakan unsur gaya bahasa _

A simile

B personifikasi

C metafora

D hiperbola

33 Apakah maksud perkataan leta?

A keji

B gembira

C miskin

D kaya

34 Persoalan yang terkandung dalam rangkap keempat syair ialah

A kita perlu berusaha untuk mengotakan janji

B setiap janji yang dibuat sebaik-baiknya ditepati

C orang yang memungkiri janji akan menerima balasan yang tidak baik

D cabaran dan tekanan yang dibadapi boleh mengubah pendirian seseorang

35 Apakah pengajaran yang terdapat dalam syair di atas?

A Seseorang yang memungkiri janji tidak harus dimaafkan

B Setiap janji yang telah dibuat haruslah ditepati

C Kim perlu berhati-hati dalam menjalani kehidupan

D Seseorang yang kecewa perlu tabah menghadapi kehidupan

[Libat sebdaJI SLUT

12

SULIT

02/1

Soalan 36 hmgga Soalan 40

Boca prosa tradisional di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikumya.

Maka Raja Iskandar Syah pun diamlah di Melaka. Adapun Raja Iskandar tatkala diam di Singapura, tiga puluh dua tahun, maka Singapura alah oleh Jawa: maka kararlah baginda

di Melaka tiga tahun. Maka datanglah peredaran dunia, baginda pun hilongloh, dan anakanda baginda Raja Besar Mudalah ganti kerajaan ayahanda baginda, terlalu sekali adil perintah baginda. Maka Raja Besar Muda pun memerintahkan istiadat takhta kerajaan baginda.

Syahadan, bagindalah yang pertama berbuat menteri mengajari orang di balai, dan mengadakan bentara empat puluh berdiri di ketapakan balai akan menjunjungkan titah raja dan menyampaikan sembah sekalian orang ke bawah duli baginda; dan bagindalah menjadikan anak tuan-tuan biduanda kecil akan suruh-suruhan raja membawa segal a alat raja, barang ke mana dan barang sebagainya.

Maka baginda berputera tiga orang laki-laki, seorang bemama Raden Bagus, seorang bemama Raden Tengah, dan seorang bemama Raden Anum, dan ketiganya beristerikan anak Bendahara Tun Perpatih Tulus. Telah Tun Perpatih hilang, maka Raden Baguslah jadi Bendahara, gelarnya Tun Perpatih Permuka Berjajar.

Dipetik daripada Prosa Tradisional, Asal Usul Negeri Melaka, Sehijau Warna Daun, Tingkatan Satu, DBP

36 Berapa lamakah Raja Iskandar Syah menetap di Melaka?

A 5 tahun

B 4tahun

C 3tahun

D 2 tahun

37 Frasa baginda pun hilanglah bermaksud

A baginda pun menghilangkan diri

B baginda pun mangkat

C baginda pun diculik

D baginda pun ghaib

[Lihat sebelah SULIT

13

SULIT

38 Apakah yang berlaku setelah 32 tahun Raja Iskandar Syah tinggal di Singapura?

A Raja Iskandar Syah menyerang Melaka

B Singapura djkaJahkan oleh Melaka

C Singapura dikalahkan oleh Jawa

D Raja Iskandar Syah mangkat

39 Berikut merupakan perwatakan Raja Besar Muda berdasarkan petikan kecuali

A memerintah dengan adil

B mempunyai tiga orang putera

C bijaksana dalam menjalankan pentadbiran

D berkahwin dengan anak Bendahara Tun Perpatih Tulus

40 Prosa Susur Galur Asal Usul Negeri Melaka berakhlr dengan peristiwa

A Sultan Muhammad mengatur takhta kerajaan baginda

B Sultan Muhammad mengislamkan seluruh isi istana

C Sayyid Abdul Aziz datang dari Judah

D Raja Keeil Besar mangkat

KERTASSOALANTAMAT

02/1

I

SULIT

02/l

02/l

Babasa Melayu Kertas 2 September 2009 2 jam

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEKOLAH MENENGAH MALAYSIA( CAW ANGAN MELAKA) PEPERIKSAAN PERCUBAAN MENENGAH RENDAH TAHUN2009

BAHASA MELAYU Kertas 2 Duajam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DmERIT AHU

1.. Kertas soalan ini mengandungi empat babagiaD: Behaglan A, BabagiaD B, BabagiaD C dan babagiaD D.

2. BabagiaD A terdiri daripada dua bahagian, iaitu BabagiaD A(i) dan Babagian A(ii).

Anda dikehendaki menjawab kedua-dua babagian tersebut.

3. Bahagian B mesti dijawab.

4. Babagian C mempunyai lima pilihan dan anda dikehendaki menjawab satu soalan sabaja.

5. Babagian D mesti dijawab.

Kertas soalan ini mengandungi 6 halaman bercetak.

l Libat sebeJab SULIT

2

SULIT

02/2

Babagian A (i): Ringkasan [20 markab]

Baca petikan di bawah dengan teliti. Berdasarkan petikan terse but, tulis sebuah ringkasan tentang kesan-kesan kebanjiran pendatang asing ke negara kita. Panjang ringkasan anda hendaldah tidak melebibi 80 patab perkataan. Anda digalakkan menggunakan ayat sendiri tanpa mengubah maksud asal petikan.

Kita menghargai sumbangan pekerja asing dalam membantu pembangunan ekonomi negara ini, khususnya dalam sektor hartanah. Kekurangan tenaga kerja tempatan serta peningkatan taraf hidup rakyat Malaysia yang semakin tinggi, membolehkan kita membayar upah untuk perkhidmatan yang dulunya dilakukan sendiri. Hal ini menjadi faktor penarik kedatangan mereka ke negara ini.

Dengan keperluan tenaga kerja dalam pelbagai sektor begitu tinggi, kemasukan buruh asing tidak dapat disekat. Walaupun kita mengalu-alukan mereka, kita tidak seharusnya lupa bahawa kedatangan pekerja asing juga membawa bersama-sama pelbagai jenis penyakit. Beberapa penyakit seperti malaria dan taun yang sudah lama tidak wujud di negara ini kembali merebak disebabkan pendatang asing. Namun, yang amat membimbangkan kita ialah gejala sosial seperti pelacuran, permusuhan sesama pekerja, rompakan dan pecah rumah semakin merebak sehingga membebankan kerajaan.

Belakangan ini, kegiatan pecah rumah berlaku hampir di seluruh negara dan kebanyakannya merupakan angkara pendatang asing.Pihak polis terpaksa menambah peruntukan bagi meningkatkan kawalan dan perkhidmatan. Hanya selepas pasukan polis mengadakan beberapa operasi dan bertindak tegas terhadap pendatang tanpa izin yang terbabit dalamjenayah, barulah kegiatan pecah rumah berkurangan. Beberapa cerita ngeri tentang pecah rumah dan pencabulan yang berlaku sebelum ini cukup membimbangkan kita. Kebimbangan ini menyebabkan perkhidmatan untuk pengawal keselamatan dan jaga rumah turut meningkat. Malangnya, kita tidak boleh mengambil pekerja asing untuk menjaga rumah kita, maka kebanyakan syarikat keselamatan terpaksa mengambil bekas anggota keselamatan yang sudah bersara.

Pekerja asing yang sanggup bekerja untuk upah yang rendah menyebabkan majikan

di negara ini gemar mengambil mereka sebagai pekerja. Hal ini menyukarkan penduduk tempatan untuk memperoleh pekerjaan. Secara tidak langsung, kadar pengangguran dalam kalangan penduduk tempatan meningkat. Lambakan pekerja asing juga telah mewujudkan penempatan baharu di kawasan-kawasan tanah haram .

Sehubungan dengan itu , seluruh rakyat mestilah menyedari bahaya ini dan memberi kerjasama sepenuhnya dengan menghubungi pihak berkuasa jika ada pendatang tanpa izin yang bersembunyi di kawasan mereka. Dalam kegawatan ekonomi hari ini, kita mestilah lebih berhatihati bukan saja dalam perbelanjaan kita, tetapi juga keselamatan diri dan negara kita.

(Dipetik dan diubabsuai daripada 'Kebanjiran Warga Asing' Dewan Siswa , Mei dan Julai ,2008)

[Libat sebelab SULIT

3

SULIT

0212

Bahagian A(ii) : Pemahaman (10 markah J

Berdasarkan petikan Bahagian A(i) ,jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat anda sendiri .

1 Apakah maksud rangkai kata cukup membimbangkan dalam petikan? ( 2 markah )

2 Berdasarkan petikan ,nyatakan punca-punca pendatang asing suka bekerja di Malaysia.

(4 markah)

3 Pada pendapat anda, apakah cara-cara yang boleh dilakukan untuk menyekat kemasukan pendatang asing? ( 4 markah )

(Lihaf sebelah SULIT4

SULIT

0212

Bahagian B [20markah ]

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang aspek-aspek yang membanto seseorang ito cemerlang. Panjang huraian anda hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

[Lihat sebelah SULIT

5

SULIT

0212

BAHAGIAN C [40MARKA8)

Tulis sebuah karangan tentang satu daripada perkara eli. bawah. Panjang karangan anda hendaldah lebih daripacla 180 patah perkataan .

1 Seorang sahabat pena yang berada eli luar negara ingin mengetahui hobi yang paling anda suka lakukan pada waktu lapang. Ceritakan kebaikan hobi anda itu .

Tulis surat itu selengkapnya.

2 Anda telah terpilih untuk menyertai pertandingan pidato di peringkat sekolah. Tajuk: pidato anda ialah ' Cara-cara Menghonnati dan Menyayangi Warga Tua'.

Sediakan teks pidato anda itu selengkapnya .

3 Berdasarkan slogan di atas , huraikan punca-punca berlaku kemalangan jalan raya .

Tuliskan karangan anda selengkapnya.

4 Sekolah anda baru sahaja selesai mengadakan Kejohanan Merentas Desa. Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai acara tersebut.

Tuliskan pengalaman anda selengkapnya .

5 Sektor peIancongan banyak memberi faedah kepada negara.

Tuliskan pendapat anda.

(Libat sebelah SULIT6

SULIT

0212

BAHAGIAND [10MARKAH)

Jawapan mestilah berdasarkan novel yang telah anda kaji dalam Tingkatan 1, Tingkatan 2 dan Tingkatan 3.

(i) Meniti Kaca, karya R. Sabarudin R. Abdullah

(ii) Anak: Din Biola, karya MaarufMahmud

(iii) Aku Anak Timur, karya Siti Aminah Hj. Yusuf

(iv) Limpahan Darah Di Sungai Semur, karya Zakaria Salleh

(v) Pahlawan Pasir Salak, karya Mohd. Ismail Sarbini

(vi) Tragedi Empat Disember, karya Dzul Karnain Ithnain

(vii) Timulak Kapal Perang, karya Azmah Nordin

(viii) Kapten Hassan Wira Bangsa, karya Harun Johari

(ix) Kanang Cerita Seorang Pahlawan, karya Maznan Nordin

JALAN CERITA (PLOT)

Jalan cerita atau plot dalam sesebuah novel mengandungi unsur permulaan, klimaks dan peleraian.

Ceritakan peleraian daripada ketiga-tiga novel yang telah anda kaji .

KERTAS SOALAN TAMAT

re r 2009

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA SEKOLAI-IMENENGA,H MALAYSIA (CA \VANGAN MELt\KA ) PEPERIKSAA:\i PERCt;BAAN MENENGAH RENDAH TAUt N 2009

PEPERIKSAA'\ PERCUBAAN MENENGAH RENDAH

BAHASA MELA vt

, I .,,

Kertas 2

PER\Tl RAN PEMARKAHAN

l NTUK KEGl':\AAN Gl:Rl PE;VIERIKSA

\'larkah penuh kertas 2 : 100 markah

Bahagian A( I) Bahagian At ii) Bahagian B Bahagian C Bahagian D

20 markah 10 markah 20 markah 40 markah j 0 markah

Sahagian A(i) : 20 markah

Perkara yang perlu diberikan perhatian sernasa mernbaca jawapan calon (a) Bahasa dinilai secara tangl?apal1 (impression)

(b) Pernerik sa dikehendaki menandakan kesalahan bahasa sebagairnana penandaan karangan (c) Kernudian, peringkatkan markah calon berdasarkan kriteria di bawah

I--~------'-r

l Perinukat I

,- -------_Q_--.--,

Cernerlang

(A)

Markah

o , I (I

f-

Baik (B)

(\ - 8

Memuaskan

ie)

Penguasaan vlinimum

( [) I

- 2

1~1

C) - J (}

:\larkah _~l!h!l~~j_lO markahl_

_____ .. __ ... . __ Deskrip_si~

- Bahasa baik dan lancar

- Berupaya menggunakan ayat sendiri

pernilihan kata yang tepat avat yang gramatis

penanda wacana yang sesuai _~~j(i~I1~al1 t(l!1~~ba~<:t~tul Bahasa baik dan lancar

-- vlasih berupava menggunakan dv dl sendiri perni I i han kat a agak terhad

ayat yang rnasih gramatis

penanda wacana masih sesuai

~.Ter_~a_P_(l~~esill~b_a n e j a~1__~a !_0_(~t~~a b,__a_C:(_l_Yi~ n g_1!1 tI1~!1.1J 111 Bahasa kurang lancar

- Terdapat kesalahan yang ketara dalam ayat, ejaan dan tanda baca

ATAU

- rv~~n y aJ!I1Cl_y__at ci_~ip_ag_a~tik_(l_l1 __ (lS_(ll_ ~~c:a~(l_te_rp_I_Li.b_ .

Keseluruhan jawapan menggarnbarkan bahasa yang lernah - Menvalin secara terus daripada petikan

7 - 8

I -

" __ .J

'i - 6

(ara penandaan dan pemberiall markah :

Pc'PJ'.:r [,:,3 dj~c'hel1ljaht rnenanda ( \! ) apabila ierjumpa isi

Baca (ian periksa serakat 80 parah perkataan sahaia arau sehingga avat itu berakhir Buarsatu ~:V: '.!

;',,:' ?I'.'-' aa: r uat cat man Lebih daripada t)i) pp ( > 80 PI> )

)

- -.' 'J _l1:-'3 calon memerenggankan Jawapan

~. ',tidl bahasa seperti biasa - markah bahasa boleh mengatasi markah lsi

. - .J dalam bentuk catatan (poin). markah isi penuh tetapi markah bahasa maksimum 6. <: - .J '~lel1\alin isi secara terpilih daripada petikan tanpa rnengubah mana-mana perkataan, markah - __ - .e.apt markah bahasa maksimum 5 (Buat catatan . menyalin isi secara terpilih )

._ '-".sallll secara terpilih dan diringkaskan dalarn bentuk 'poin' , markah isi seperti biasa, manakala ilurkah bahasa maksimum 4.

\. \ ..iflG menyalin petikan keseluruhan, markah isi ditolak 50% dan markah bahasa maksimum 2. dUel! catatan . rnenyalin petikan)

Periksa dan tanda jawapan rnurid sepern karanvan bahagian C tetapi tiada potongan markah bagi i.esalahan ejaan

.\laksud menvalin petikan

Muud menvalin k eseluruhau (jei'.'; -.

.~ Murid menvalin keseluru . --.-

\T \L

lsi cadangan :

niembantu pelllbct:',;.,' -v '-,iem oa \\ a bersan, -,

.. -~ . - --,'.~.",

~ __ .. '\:: .. ".: _:. _.

..... -:. ...... _-

~_..:.:,:.:- ur:..». ;'c'-~' '.~ :-;eselamatan jaga rumah iu: .. :

_.-. __ ".:'",all penclUJ.". :~··--.;'JIiUl umuk memperoleh pei.erjaar., ~;~-

... _~,;:- Qen~:an~!guran dalam s a.angan penduduk ternpatan merungxau :... ~'\\ uiudkan penemparan baharu di kawasan-kawasan tanal: haranu ,

Bahagian A(ii) ; Soaian Pernahaman

Soala~_!_:__~laksud kata /rar~kai kata ( 2 markah )

\ larkah 1_De~~ripsl_ __ _ ~_~~-_~=~~_ _~=~===-=_=~-

2 markah

1 mark ah

~la~~ld tepat mensiikut konteks dan ayat zramatis

~---~.----------------~..,.._-----.-"-----.------- .. ~--------~-.~------------.- ..

Maksud tepat mcngikut konteks tetapi ayat tidak

lengkap

Maksud kurang tepat rnengikut kontek s

Hanya mernberikan sebahagian daripada mak sud [:(lng.kai kala

Cadangan jawa.p<l11 ;

Soalan I ( 2m )

Maksud rangk a: kat a rukup membimbangkan ialah

Amat/sangat/sungguh,' paling menakurkan Arnat Isangaf/sungguh ! paling merisaukan Arnat/sanaat/sunaauh/ paling mengkhuatirkan

xoalan 2 : Soalan_1)emahaman berdasarkan~ti~an ( 4 1I!~~k_;IJ1 J .

\ 1 a r ka h . ~ ·[?_~s~ril1~i ~-~ ~ .--~--- -:- __ .=~~=~--=-~___]

-+ rnarkah i·_ lsi dinyatakan dengan cukup serta !engkap dan ayat \;

I zramatis

:1 mark~h- r~-lsTcukup-s~rt~lengkap mengi kut tugasan tet~pT~y~t- --I

____ ~~_ ~ _ kurang graf!1at Ls __ ~ .~_~ ~ __ .. ~ __ ._ ... _._~

2 markah ! - lsi tidak cukup dan kurang lengkap mengikut tugasan

tetapia y'!.~gram3:!l~__ . ._._ _ __ . __ .

- lsi tidak cukup dan kurang lengkap mengikut tugasan I

serra _~)~_§_t kL!!~_Qg __ graniatis . ~~ ~ __j

- lsi tidak mengikut tugasan tetapi ayat gramatis

- lsi tidak menzikut tuzasan dan avat tidak gramatis'

,-------------- - ------=:_-,-------~------".-,-~--- ~.----~-.----~----,---j

Cadangan jawapan :

hmca-punca pendatang asing sub bt'~crjd elr vlalavsia adalah kerana

kekurangan tenaga kerja tempatan

peningkatan taraf hidup rakvat Vlalaysia yang berkemampuan untuk membayar upah bagi perkhidmatan mercka

keperluan tennga kerja dalam pelbagai sektor begitu tinggi

Soala n 3:._~ 03 la npema h~.!.l~~ ~1'iel11a_!l!~ra_ll_l!_~rf!~iEt~_fl~!! r_~~_~)

Mark ah . Ueskrip.?_i__

4 markah lsi relevan menzikut tuzasan dan avat uramatis

----------- _- --"""'---.--- .... --,-~~-_------.----.~' .- .. --~-------~---

J markah lsi relevan mengikut tugasan tetapi avat kurang

uramaris

~------,---~--.-.-~.-~.-------~ .. ---~------------------.-

lsi kurang relevan mengikui tugasan tetapi ayat

uramatis

--~---_. -.-_._-_. __ . __ ._-_. --_-_--_-_._--_--_._-._--_.---- ---.---~------.--

lsi kurang relevan mengikut tugasan dan ayat kurang

# ( pilih mana-mana L.,·llwaplifl )

~ mark ah

Soalan J(4m)

_Bra_l.1~a_t~~______________~ ~ __ . _. __ ~~ _

- lsi tidak tepat tetapi ayat grarnatis

- I sl~Lci(l_k tepat_darl_<1ya_t!ici_<!~g~~_f!l(lti~ __

(·adangan jawapan :

Pada pendapat sava .. cara-car a untuk menvekat kemasukan pendarang asmg ke negara kita adalah denua:

mengenakan bavaran levi yang tinggi

mengenakan syarat-syarat yang ketat kepada rnajikan yang ingin menggaji pendatnnz using

mengawal pintu masuk dan sempadan-sempadan negara yang memudahkan merek.i ruernasuki negara kita

memastikan setiap majikan mempunyai pekerja rakyat tempatan melebihi pendat an s asing

-,r12h.~ip dan menghukum atau menghantar semula pekerja-pekerja asing yang T ~rd~Uh.l nezara secara haram / penguatkuasaan undang-undang

~ '·:c.Jll,,-nlllllll Zjawupun /serima mana-mana jawapan yllng relevan ]

::: c '.: niu rid mengambil lsi daripada petikan ( (J markah. )

= i"L,tI murid mengambil idea daripada petikan dan membuat olahan sendiri ( Zmarkah ]

Bahagian B: Karangan Berdasarkan Bahan Rangsanean (20 markah)

Periksa sehingga 120 patah perkataan atau sehingga ayat itu berakhir lSI sekurang-kurangnya .)

Jika murid menggunakan sernua isi dalam rajah - peringkatkan cemerlang ,_J- Jika murid menggunakan 2 isi daripada rajah peringkarkan baik.

... Jika murid tidak rnenggunakan isi daripada raiah perinul.atkan mernuaskan (1 lsi luaran yang relevan dengan tugasan diterima

hriteria Penskoran

PBRINGKAT

D£ShRIPSI

Cemerlang (A)

t\.,:.~: ,"l~;"l 3\ :1t \-dil~ gralIiati~

- Pen~::;~1:~(1(-:i' i\,_:,:1 r .. dIJ \an~ luas dan tt::'p;'1l

- f-~Jd2.:: jan Iat--,j:~ t1d(' .. : '. dng betul

I erdapat kesalahan varu; rnmimum dalam penggunaan kata Idea \a!lg relex an berdasarkan tugasan

Huraian idea luaran seperti pendapat.ulasan.cadangan dan kesimpulan sesuai dan bcrkernbang

-f~Qg_(;Lahan rnenarik dan b(;.!:~~sal1__ . _

t') . _ Penggunaan kala dan avat masih gramatis

Penggunaan kosa kata Vdng tepat

I - I ~ Ierdapat kesalahan yang ejaan dan tanda baca vaug minimum

- Idea masih rel evan berdasarkan tugasan

- Huraian idea luaran seperti pendapat.ulasan.cadangan dan kesirnpulan kurang

dikernbangkan

~ __ ... -r~ r~rlgo_I~~~I] __ Qlt::~1ili'_ .. .. . .___ .

vlemuaskant C) Penggunaan kata dan ayat kurang grarnatis Penggunaan kosa kata yang terhad

b -10 - Kesalahan ejaan dan tanda baea 'lang ketara

Idea kurang relcvan berdasarkan tugasan

- Huraian idea luaran seperti pendapatulasan.cadangan dan kesimpulan van)! terhad

Penguasaan \1 ini mum (D)

- Penggl(ih':ln tidak menarik_ _ __ __ . _

- Keseluruhan jawapan calon rnenggarnbarkan penguasaan bahasa yang tidak

cekap

Idea kabur/tidak berkaitan dengan tugasan

.. :;

Langkah-langkah memeriksa

.iaklah membaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan

- '::c:~ipadanya Perkara yang perlu diperhatikan semasa membuat pertimbangan ialah menjawab .. d'a£l.kerele\anan idea dan pengolahan.Kemudian nilaikan dan tetapkan peringkat karangan berkenaan __ ., _:~ .,6n kriteria penskoran yang disediakan,

_ o aca k arangan itu sekali lagi dengan teliti untuk pet tirnbangan yang muktamad. Sambil mernbaca, : .. ·..::aka,l kesalahan-kesalahan bahasa, tanda baca.ejaan dan isi / fakta seperti berikut

Kesalahan bahasa .perkataan dan frasa

Kesalahan ejaan

Kesalahan ejaan \(in~ beruiang

# Markah tidak ditolak untuk kesalahan ejaan

Cadangan iawapan :

Kecerga=in sihat tubuh badan . menjaga pemakanan sentiasa bersenam . gaya hidup sihat Sahsiah·· berbudi bahasa . pekerti tinggi, sopan . berdikari. menghormati guru dan rakan ~"CDer11ll11PJn'in wibawa . adil . dipercayai . disenangi. berketerarnpilan

\' .uienuk bijak . sentiasa menambah ilrnu. cernerlang , gigih

lain-Ia inj aw apan yang relevan diterirna )

Bahagian c: K~lrangan Respon Terbuka ( 40 markah)

i Perinzkat

i----------~~·--

I Markah

Cernerlang I K~IJlall Balk ,Memuaskan I Minimum

1 ~.~ - io--- r ~.2" _~ - T7 = 2-4 - 1--9--1 6--1-----1--8--

__ .. .. . __ ~ __ ._.~. . -' ... _ _ 1 . _

KRITERIA l\U:NILAI KARANGAN MURID:

(>e ri_~g_~~!{!!1 a r~~I]~ Cemerlang (A)

DESKRIPSI

33 - 40

-- - - - _-- _. ----_-_----------- .. _

Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat

Penggunaan pelbagai ayat rnajmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang mmimum

Penggunaan penanda wacana vang betul dan tepat Eiaan dan tanda baea yang betul

Penggunaan kosa kata luas dan tepat

Idea yang relevan dengan huraian yang jelas berserta dengan coutoh-contob vang sesuai

Pengolahan menarik dan berkesan dengan pernerengganan vang sesuai dan format menepati kehendak tugasan

Penggunaan ungkapan yang mudah seperti peribahasa pantun, cog,m k ata clan trasavang menarik

(37 - 40) (33-36)

(,

Baik (C)

I peringkat lulus)

17 24

(21 -24) (17-20)

Mernuaskan (D)

Ulj--- 16

( 13 - 16.i (C)q-I.2)

Penuuasaan Minimum iF)

O! OS

(05 -(8)

Penggunaan pelbagai ienis kata yang tepat

Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan yang mimmum

Penggunaan penanda wacana yang sesuai pada keseluruhannya Ejaan dan tanda baea yang betul

Penggunaan kosa kata luas

Idea yang relevan dengan huraian yang jelas berserta dengan eontoh Pengolahan menar ik dengan pemerengganan yang sesuai dan format menepati kehendak tugasan

Penggunaan ungkapan :vang mudah seperti peribahasa, pantun, cogan kata dan

frasa )!a_ng_111enarik _

Pcnggunaan pelhagai jenis kata yang sesuai

Penggunaan avat majrnuk gabungan yang gramatis tetapi terdapat kesalahan

\"ang nnrnmum

Pengguriaan pena nda waeana yang masih sesuai

I erdapat kesalahan eiaan dan tanda baea yang minimum

Pcnggunaan kosa kata umum tetapi terdapat kesalahan yang minimum Idea masih relcvan dengan huraian yang masih jelas

IJenguidhan masih rnenarik dengan pemerengganan dan format yang masih

:iCSUaJ 111el1_gl_k~}t_tu_g_~(l_J_l_ ~ _

Penggunaan pelbagai jenis kata yang terhad

Penggunaan avat yang mudah tetapi terdapat kesalahan yang minimum

- Penggunaan penanda waeana yang kurang tepat lerdapar kesalahan ejaan dan tanda baea yang ketara

Idea masih relevau / idea bercampur adu-, dan huraian tidak jelas

Pengolahan kurang menarik, dengan pemerengganan yang kurang sesuai dan

forrnatvang kurang tep(t~ itormat berca~lp_u~ aduk__ .... " ..

Keseluruhan jawapan calon rnenggambarkan penguasaan bahasa yang tidak cekap

I Perneriksa hendaklah rnembaca karangan itu sekali lalu terlebih dahulu untuk mendapatkan kesan

(i mpressio n ) clari padanva Kernudian. menilai dan menganggarkan peri ngkat karangan berkenaan sarna ada dapat dimasukk an ke peringkat A, B, C, [) atau E Perkara yang perlu diperhatikan semasa mernbuat pertimbangan ialah hahasa.isi dan penyarnpaian

lsi: Dikehendaki minimum riga (3) isi.

:2 Teiapkan peringkar karangan itu ke dalarn satu daripada peringkat di bawah (a \ Karangan vang kurang daripada ISU perkataan

Ba~i karanzan yang jumlah perkataan kurang daripada 180 perkataan. hendaklah diperingkatkan karangan itu <enerti di bawah sek iranva isi. bahasa dan pengo!ahan adalah baik

nerkataan 'vlark ah

lh(/-179

110- j ",9

( 1

~ l

DJ

.b ) r:G'-

- __ ,::,,,ai1 lagi dengan teliti untuk pertirnbangan yang muktamad Sambil membaca itu

-xesalahan isi. bahasa, ejaan dan tanda baca seperti berikut

i- esalahan bahasa, perkataan dan frasa

Kesalahan ejaan

Kcsalahan cjaan vang berulang

Kesalahan tanda baca Huruf [;(,<11

( i3l1Ki setiap kesaluhan ejaan tolak ~~ markah , maksimum 2 murkah. )

(c) Jika karangan berformat tidak menepati format tidakada penolakan markah, tetapi 'impression' pemeriksa menurun

# bagi murid lemah : markah keseluruhan antara 5-8 : murkuh ejaanjangan ditolak .

Cadangan jawapan :

Soalan I

a lormat surat Kinman tidak rasmi b lsi ( cadangan )

- mesti nvatakan hobi

- nvatakan kebaikan-kebaikan hobi tersebut

- iika menvaiakan beberapa hob! dan beberapa kebaikannya- diterima

Soalan 2

a Format pidato b lsi (cadangan)

- mesti ada definisi tajuk

- menerangkan cara-cara menghormati dan menyayangi warga tua

- Jib murid fokus kepada warga tua aiau ibu bapa- diterima

Soalan 3

(l liada torrnat b i ,I t cadangan)

- menghuraikan punca-punca berlaku kemalangan jalan rava - boleh menggunakan slogan dalam penuiisari

- rika rnurid menghurarkan slogan tetapt bahasa baik - terima ( peringkatkan markah C)

Soala: -

.. -;: . ceritakan pengalaman sendiri dalam Kejohanan Merentas Desa

- :-,-:r..:eritakan acara-acara dalam Kejohanan Merentas Desa- diterima

- menceritakan pengalaman orang lain - diterima

- ; uenceritakan acara sukan sekolah - diterirna ( peringkatkan markah C)

I iada format -_ i Si (cadangam

- rnesti mcnghuraikan taedah /kebaikan/k epentingan pelancongan kepada negara

jika murid menghuraikan langkah-langkah/cara-cara meningkatkan pelancongan negara - terima ( peringkatkan markah C jib bahasa baik )

- jika murid menceritakan pengalaman melancong / tempat-ternpat pelancongan - terirua ( peringkatkan markah C jika bahasa baik )

Bahagian D : Novel ( 10 markah )

Perhatian bagi Bahagian D:

Jawapan berdasarkan novel-novel yang dipelajari 'Ia\vapan hendaklah dalarn a" at vang gramatis

.i Berikan 1 markah bagi seuap peristiwa yang betul -t vlarkah maksirnum bagi is! 6 markah

S vlarkah maksimum bagi bahasa " markah

C/ \Iarkah ba hasa diberi secara tanggapan (impression) 10 Markah maksimurn 10 markah

NOVEL ANAK DIN BIOLA

Cadangan jawapan :

CADANGA.N JA \VAPAN

--+------ ~.---- ... -.-- .. -.- -- - _----------------- __ .. _-----_-------- ~~-_~-------_--------- ._---_._------------------------------- ------

Budiman menziarahi pusara ayahnya bersama-sarna Pak Wan Busu Dia

mernberitahu bahawa guru Pak Wan Busu itu ialah ayahnya

- Pak Wan memberitahu Budirnan tentang biola Bayu Senja yang dibeli daripada Pak Mat lukang Masak

- Darin Siti Norbavu mengadakan majlis jamuan sebelurn han periandingan Bintang Biola Rernaja Kota Raya

Pertandingan Biola Rernaja Kota Raya diadakan di Dewan Sen Kota Budiman berjaya menjadi johan

- Budirnan mengajar kanak-kanak di Sekolah Muzik Lagu Bayu pada waktu siang Pada waktu malam pula. Budirnan belajar di sek olah rnalam sebagai persediaan sebelum meianjutkan pelajaran dalam bidang muzik di Jepun

Pak Wan Busu dan Linda menjalani pernbedahan mata

- Chong dan Chandra sudah pandai hidup berdikari Chandra belajar sarnbil bekerja di klinik bapa saudaranva. rnanakala Chong pula berjaja baiaug-barang keria tangan bapa Linda

- Pak Mat rllkang_~ylasak ~~Il_~(lwan±~_\I/_aT1nya telah dIP~T1j(lE~kan

IR-\Cf[j' f\IPA T

I) [S f~ \ 1B E rz

KANA.NGCERITA.

SEORANG P,\HLA \V;\i\

\ ; t..

-

DSP Yazid mengetahui perkara sebeuar tentang tragedi pesawat HM 356 yang

rneletup berdasrkan catatan yang dijumpai dalam sebuah kotak rokok besar berwarna hiram

.. Kamarul Azam dan Razi diselamatkan dan dirawat oleh keluarga Antik, nelayan Indonesia

- Dengan bantuan Antik dan pasukan penyelamat Polis Diraja Malaysia, Kamarul Azam dan Razi berjaya pulang ke tanah air dan sempat menghadiri upacara per.gkebumian khas mangsa-mangsa tragedi.

- i\;ereka berdua clap at bertemu semula dengan keluarga dan rakan-rakan.

- Denzan usaha S:1111<1 nasukan Polis Diraia M~laysia dan Polis Indonesia -, Antik

-.._) - --- -- --- -- r---'---- -- ~--~ - J_. ~ ~,-

. dlhan~~':_l'L~la!!gkeJ~_a_r1_g~uan_~_eluarganY_(l__c!_\ sempa_dan perairan kedua-dua negarai Kanang berkhidmat sernula selepas pulih daripada rawatan akibat ditembak musuh. i Kanang berkhidmat di Sekolah Tempur Pegawai Muda sebagai jurulatih.

- kanang berkhidmat d: Rejirnen SIIPasukan Simpanan Tentera Darat Sarawak sebagai Stat Sa,icll1

Kanang dinaikl, 11 panvkat sebagai Pegawai Waran2 pada 1 Oktober 1982

! - Kanang dituk.ukan k,: baralion ke-S, Rejimen Renjer Malaysia di Sibu Sarawak pada 2-\;mi (i:-:~

Pada r:" ;. t--,d:13n~ dapat berternu semuia dengan ayahnya

- Sebelun: ~\,_;r"1;',' l---.,lJ!ang dinaikkan pangkat sebagai Pegawai Waran I.

- Selepa,:::' k~d:1 '.'erkhidmaL Kanang bersara daripada angkatan tentera pada 30

\ l e: ,,'

\ ~,',c~ pc; \ ("" n potret Kanang diadakan di Muzium Angkatan Tentera.

- Kanang mendapat penghormatan kunjungan kehormat ke pejabat Dato Abang Abu B"l ae

Keraiaan negc:rl menganugerahkan pingat Bintara Bintang Sarawak kepada Kanang

- "~lepas bersara , Kauang berpindah ke rurnah panJang Skra Hilir. menumpang dl rumah l1leI1U3!1\'d

- kanang mendirikan rumahnva sendiri

- K"i1an~ menzusahakan tanarnan koko untuk menvara keluarza

~-.. ~- ----_-.- .. ,--_- -----_ .. _-----_ .. _---_. __ - .-----------:-- .. ----.-.----.-,- ... ~.-.-.-

,: :jawapan duripada settap I/O vel.

J.~\\APAN KERTAS 1

-

~ .. :. -, P-\',

\

D

( B

[) B \ n

-

--- --_-