You are on page 1of 20

PIERWSZA BEZPATNA GAZETA REGIONALNA

od 2006 r.

R E K L A M A

Kdzierzyn-Kole

Racibrz

Wodzisaw lski

DWUTYGODNIK | ISSN: 2080-3664 | rok XI | 19 padziernika 2016 | Nr 21 (222)

GazetaInformator.pl

RACIBRZ GOSPODARKA KOMUNALNA

Droej za mieci?

Pomysy
na dugie wieczory

Magistrat przewiduje sprzeciw spoeczny po zmianie systemu opat.


PAWE STRZELCZYK

REGION EKOLOGIA

Projekt Gmina z (dobr) energi!

Fot. PIXABAY

Racibrz, Wodzisaw, Rybnik i pozostae 25 jednostek tworzcych Zwizek Gmin i Powiatw Subregionu Zachodniego rozpoczyna kompleksowy
program walki z nisk emisj.
Czytaj wicej str. 6

RACIBRZ POLICJA

BMW MIERTELNIE POTRCIO ROWERZYST


Radnych czeka teraz burzliwa dyskusja nad propozycjami zmian. Jeli wyra na nie zgod,
rozpoczn si mudne prace nad opracowaniem systemu, tak wic zanim co si zmieni, moe
to potrwa nawet ponad p roku.
sposoby naliczania opaty za
gospodarowanie odpadami,
stosowane przez inne gminy.
Najwiksz uwag zespou
zwrci przyjty przez gmin
Sopot sposb z zastosowaniem
wicej ni jednej metody. W
Sopocie Rada Miasta przyja system naliczania opat za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w nastpujcy
sposb: staa opata miesiczna od gospodarstwa domowego + dopata wg iloci zuytej
wody za kady rozpoczty m3
powyej 4m3. Dla raciborskich realiw przeprowadzono
symulacje dla rnych typw
budynkw na wybranych ulicach w dwch wariantach - dla
opaty staej w wysokoci 12 z
i 14 z. System promuje rodziny
wielodzietne. Dla nich przewidziano ryczat 30 z niezalenie

od iloci zuytej wody zamiast


4,5 z za kady m3 wody (przy
opacie staej 12 z) lub 3,8 z
(przy opacie 14 z). Zmiana
nie powinna by te dotkliwie
odczuwalna dla tych, ktrzy
oszczdzaj wod. Pozostali
raczej musz liczy si z podwykami.
Wedug autorw opracowania nowa metoda naliczania
opat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwala uchwyci w ramach opaty
wikszo mieszkacw, gdy
dziaa zasada: ZANIECZYSZCZAJCY PACI i faktycznie
obejmie wszystkie osoby zamieszkujce na terenie gminy,
w tym okresowo zamieszkae,
wynajmujce a take przyjezdne. Jest szczelna obejmuje
kadego, kto nawet krtkotrwale zamieszkuje w danym

gospodarstwie domowym i nie


powoduje przy kadej zmianie iloci osb zamieszkaych,
koniecznoci
dokonywania
zmiany deklaracji (szczeglnie
wane dla studentw czy osb
pracujcych poza miastem).
Ponadto jest werykowalna
dobrze przybliajca rzeczywisty stan zamieszkujcych
osb oraz promuje rodziny +3
/opata ryczatowa/.
Jako wady wskazano: moe wywoa sprzeciw spoeczny, trudnoci przy rozliczaniu
budynkw wielolokalowych
(rnica pomidzy licznikiem
gwnym a podlicznikami),
wyliczenie opaty w przypadku
nieruchomoci mieszanych, ryzyko dobrania zych danych do
wylicze opat (po roku/proczu konieczna werykacja danych).

15 padziernika po godz.
22:30 na ul. Kwiatowej
w Raciborzu (trasa Racibrz-Rudnik)
doszo
do wypadku drogowego
z udziaem rowerzysty,
ktry zosta miertelnie
potrcony przez BMW.
24-letni
rowerzysta,
mieszkaniec powiatu raciborskiego, w wyniku odniesionych obrae zmar na

miejscu. Samochodem kierowa 25-letni mieszkaniec woj.


opolskiego, ktry zosta zabrany do szpitala. Policjanci
wyjaniaj dokadne przyczyny i okolicznoci tragicznego
wypadku. W akcji ratunkowej
poza policj uczestniczyo pogotowie ratunkowe oraz stra
poarna.
J
Fot. KPP Racibrz

Zgodnie z obowizujcym
prawem opata za gospodarowanie odpadami komunalnymi moe by naliczana od
liczby mieszkacw zamieszkujcych dan nieruchomo,
zuytej wody z danej nieruchomoci lub powierzchni lokalu
mieszkalnego. W Raciborzu
nalicza si j od mieszkaca.
Metoda opaty od liczby osb
zamieszkujcych dan nieruchomo uniemoliwia skuteczn werykacj danych zawartych w skadanych przez
wacicieli nieruchomoci deklaracjach.
Biorc pod uwag, e
liczba mieszkacw wykazuje wyrane i nienaturalne tendencje do kurczenia si, co przy
powstajcej masie odpadw
musi powodowa stay wzrost
stawek i w konsekwencji rodzi
oglny brak akceptacji lokalnego spoeczestwa - doszli do
wniosku autorzy dokumentu
Propozycja zmiany metody
ustalenia opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z ktrym radni zapoznaj si w padzierniku. Mwic
prociej, opaty powinny by
pobierane za 51 498 osb (tyle
widniao w ewidencji za 2015
rok), za faktycznie paci 46
244 osb (tyle wynika ze zoonych deklaracji). Wpywy te
nie pokrywaj kosztw wprowadzonego systemu, zachodzi
konieczno dokonania zmiany metody naliczania opaty.
Specjalnie powoany zesp zoony z radnych i urzdnikw analizowa rne nowe

Ze wstpnych ustale drogwki wynika, e kierowca BMW,


jadc w stron Raciborza, z nieustalonej przyczyny na prostym odcinku drogi zderzy si czoowo z kierujcym rowerem.

R E K L A M A

terminale patnicze
kasy fiskalne
mobilne kasy
i drukarki skalne

Czytaj rwnie
str. 2-3

dzia Plusy dla Biznesu

Racibrz, ul. Klasztorna 12,


tel. 32 415 98 18, 601 46 20 03
softib.pl centrumkasskalnych.pl

2 Druga strona

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

<< GazetaInformator.pl

NDZA EKOLOGIA

Gmina po stronie mieszkacw


800 z za wywz osadw z tzw. przydomwek? Nieprecyzyjne przepisy naraaj wacicieli przydomowych
oczyszczalni ciekw na nadmierne koszty zwizane z wywozem tzw. osadw. Urzdnicy z Ndzy postanowili
jednak pomc mieszkacom i uzyskali korzystn dla nich informacj z Ministerstwa rodowiska.
katarzyna czy

Nawet 800 z musi zapaci mieszkaniec Ndzy


za wywz osadw z przydomowej oczyszczalni ciekw.
Powd? Dziaajce na terenie gminy oczyszczalnie nie
chc wywozi nieczystoci
sklasyfikowanych jako odpady (a nie nieczystoci cieke), poniewa nie posiadaj stosownych zezwole, a
firma, ktra wiadczy tego
typu usugi znajduje si w
Rybniku cena dla klientw
z Ndzy musi wic zawiera
take koszty dojazdu. Z drugiej strony, prawo nakada
na wacicieli nieruchomoci
obowizek posiadania dokumentw powiadczajcych
oprnienie zbiornika bezodpywowego i transport nieczystoci ciekych lub pozbycie si komunalnych osadw
ciekowych z przydomowych
oczyszczalni. W razie kontroli tumaczenie, e nikt nie
chcia zaj si transportem
nieczystoci na niewiele by
si zdao.

Zaalarmowani
przez
mieszkacw wodarze gminy
postanowili zaj si ta spraw.
Najpierw postanowili zaniecha egzekwowania obowizku
posiadania potwierdze wywozu osadw do czasu wyjanienia wtpliwoci, a nastpnie
skierowali pytanie do prawnika. Ekspert wyrazi korzystn dla mieszkacw opini, i
z uwagi na fakt, e tzw. osady
s nieustabilizowane i mocno
uwodnione, firmy posiadajce
zezwolenie wjta i zajmujce
si asenizacj mog odbiera
tego typu nieczystoci. Opinia
prawna nie bya jednak wica, wic Urzd Gminy zwrci
si do Ministerstwa rodowiska, ktre potwierdzio wykadni zaprezentowan przez
prawnika. Odpowied zawiera
jednak take przypomnienie,
e zgodnie ze stosownym rozporzdzeniem ministerialnym,
oczyszczalnia moe odmwi
przyjcia niektrych rodzajw
nieczystoci, jeeli spowodowaoby to przekroczenie okrelonego wczeniej dopuszczalnego adunku.

KOMENTARZ NA GORCO
Anna Iskaa
Wjt Gminy Ndza
W celu prowadzenia prawidowej ewidencji zbiornikw
bezodpywowych oraz przydomowych oczyszczalni ciekw,
poinformowano wacicieli
nieruchomoci o koniecznoci
posiadania dokumentw, ktre
potwierdzaj:
oprnianie zbiornika bezodpywowego i transport nieczystoci ciekych (zgodnie z
art. 6 Ustawy o utrzymaniu
czystoci i porzdku w gminach,
pozbycie si komunalnych
osadw ciekowych z przydomowych oczyszczalni ciekw (zgodnie z art. 6 w/w
ustawy).
W praktyce pojawi si

problem polegajcy na fakcie,


i komunalne osady ciekowe
z przydomowych oczyszczalni ciekw (klasyfikowane jako odpad) w rzeczywistoci
s nieustabilizowane i mocno uwodnione, dlatego jedyn moliwoci usunicia ich
z przydomowej oczyszczalni
ciekw jest ich odebranie wozem asenizacyjnym i oddanie
do oczyszczalni ciekw.
Waciciele przydomowych
oczyszczalni ciekw z terenu
Gminy Ndza poinformowali
tut. Urzd, e usuga w/w osadw jest niezwykle kosztowna tj. ok. 500-800 z. Ponadto przedsibiorcy, wiadczcy
stosowne usugi przedstawili
swoje obawy zwizane z wtpliwociami, czy zezwolenie

Wjta Gminy na prowadzenie


dziaalnoci w zakresie oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych, upowania ich
do transportu komunalnych
osadw ciekowych.
Gmina Ndza zwrcia si
z pytaniem do eksperta i uzyskaa opini prawn, ktra
zinterpretowaa obowizujce
przepisy z korzyci dla wacicieli przydomowych oczyszczalni ciekw oraz przedsibiorcw. Z uwagi na fakt, e
opinia taka nie jest wica,
Gmina Ndza zwrcia si do
Departamentu Gospodarki
Odpadami Ministerstwa rodowiska o potwierdzenie w/w
opinii. Ministerstwo rodowiska potwierdzio, e komunal-

ne osady ciekowe naley traktowa jako nieczystoci cieke


a nie odpady, a zatem zezwoleniem wystarczajcym na ich
odbieranie jest zezwolenie wjta gminy na prowadzenie dziaalnoci w zakresie oprniania
zbiornikw bezodpywowych i
transportu nieczystoci ciekych. Majc powysze na
uwadze, Gmina Ndza ponownie zwrcia si do zarzdcw
oczyszczalni zlokalizowanych
w pobliu Gminy Ndza, z pytaniem czy majc na wzgldzie
opini Ministerstwa rodowiska, bd przyjmowa nieczystoci cieke pochodzce z
przydomowych oczyszczalni
ciekw. Na razie nie wpyny do tut. Urzdu odpowiedzi
ze strony oczyszczalni ciekw.

Majc na uwadze wszystkie zebrane informacje, wjt


Ndzy ponownie zwrcia

si do zarzdcw pobliskich
oczyszczalni ciekw z prob
o ustosunkowanie si do opi-

nii Ministerstwa i ewentualne


podjcie si wywozu nieczystoci z terenu gminy. Do dnia

oddania gazety do druku, adna z firm nie przedstawia gminie odpowiedzi na zapytanie.

REGION PRAWO

Czy rejestrujc kart pre-paid, musz kserowa dowd?


Pracownica salonu mojego operatora zadaa ode mnie ksera dowodu osobistego. Gdzie syszaem, e nie powinno si tego
robi. Jak to naprawd jest? pyta nasz Czytelnik.
g od nas da operatorzy telefonii komrkowej. Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych informuje, e tzw.
ustawa antyterrorystyczna jest
w tym zakresie bardzo precyzyjna.
Zgodnie z art. 60b ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne, abonent bdcy osob
fizyczn podaje dostawcy usug
nastpujce dane:
a) imi i nazwisko,
b) numer PESEL, jeeli go
posiada, albo nazw, seri i
numer dokumentu potwierdzajcego tosamo, a w
przypadku cudzoziemca, ktry nie jest obywatelem pastwa czonkowskiego albo
Konfederacji Szwajcarskiej
numer paszportu lub karty pobytu wyjania GIODO.

Zesp redakcyjny:
Pawe Strzelczyk, Anna Burek
Katarzyna Przypado, Marta Nabrdalik
Justyna Koniszewska, Krystyna Stanik, Katarzyna Czy
Skad: Agnieszka Subocz

Redakcje:
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12,
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22,
44-300 Wodzisaw, ul. w. Jana 16
47-200 Kdzierzyn-Kole,
ul. W. Planetorza 9/2
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek

W S P P R A C A

Dzia grafiki i reklamy:

Wydawca:
Raciborskie Media
47-400 Racibrz, ul.Klasztorna 12
www.raciborskiemedia.pl
biuro@raciborskiemedia.pl
ISSN: 2080-3664

Martyna Terka-Cebula: 533 355 277


martyna.cebula@raciborskiemedia.pl
Marzena Ruczaj: 533 362 362
marzena.ruczaj@raciborskiemedia.pl

Druk: POLSKAPRESSE.Sp. z o. o.
Sosnowiec

Dominika Rudzka: 797 593 747


dominika.rudzka@gazetainformator.pl

Nakad: 10 000 egz.

Aleksandra Krasek: 533 399 344


aleksandra.krasek@gazetainformator.pl

Wszystkie prawa autorskie do opracowa


graficznych i reklam zastrzeone.

Marta Nabrdalik: 733 755 866


marta.nabrdalik@gazetainformator.pl

R E D A K C Y J N A

Pierwszy
portal w regionie

KOMENTARZ NA GORCO

dr Edyta Bielak-Jomaa
GIODO
Kopiowanie dokumentw
Pracownicy salonw telefonii komrkowej nie powinni
wic prosi nas o podanie adresu zameldowania czy przekazanie kserokopii lub skanu
jakichkolwiek dokumentw.
W przeciwnym wypadku moe
pojawi si niebezpieczestwo
niewaciwego przestrzegania
zasad ochrony danych osobowych (zwizanych przede
wszystkim z ich gromadzeniem
i zabezpieczaniem). GIODO
ju w trakcie trwania procesu
legislacyjnego zwraca uwag
na ten fakt. Podkrela rwnie,
e wymaganie przez przedsibiorcw kserokopii lub skanw
dokumentw tosamoci moe wiza si z nadmiarowym,

jest jedynie czynnoci techniczn, ktra ze swej istoty nie


jest zakazana przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Najistotniejsze jest, aby
kopiowanie dokumentw nie
prowadzio do gromadzenia
danych w zakresie szerszym,
ni to jest niezbdne dla realizacji celu, w jakim dane s przetwarzane. Zgodnie bowiem z
art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy administrator danych powinien
zapewni, aby dane byy adekwatne do celw do jakich zostay zgromadzone. Przez kopiowanie danych moe doj
natomiast do zebrania danych

w zakresie wykraczajcym poza


zakres danych niezbdnych do
realizacji celu, dla ktrego danych podmiot je zbiera.
Z punktu widzenia przepisw ustawy o ochronie danych
osobowych istotny jest zatem
nie sam fakt kopiowania dokumentw, lecz to, by czynno
gromadzenia danych znajdowaa podstaw w jednej z ustawowych przesanek legalizujcych przetwarzanie danych
oraz nie prowadzia do pozyskania danych w zakresie szerszym, ni jest to konieczne dla
realizacji celu, w jakim dane s
przetwarzane.
Fot. PIXABAY

W czerwcu br. parlament


przyj ustaw o dziaaniach
antyterrorystycznych. Jest w
niej mowa m.in. o koniecznoci rejestracji numerw telefonw komrkowych w ramach
usugi pre-paid. Osoby kupujce now kart SIM s zobowizane do podania swoich
danych ju od lipca tego roku.
Natomiast uytkownicy kart
zakupionych wczeniej, musz je zarejestrowa do koca
stycznia 2017 r. W przeciwnym
razie po 1 lutego strac swj
numer i dostp do zwizanych
z nim usug telekomunikacyjnych. Ustawa wzbudzaa wiele kontrowersji, ale okazuje
si, e problemy pojawiaj si
ju podczas procesu rejestracji
karty.

Kilka dni temu postanowiem zarejestrowa swoj


kart telefoniczn (kart pre-paid przyp.red.). Nie podoba mi si ten pomys, ale
jak trzeba to trzeba. No wic
poszedem do salonu swojego
operatora, a tam mia pani poprosia mnie o ksero dowodu
osobistego. Na moje pytanie
po co jej to ksero, nie bardzo
wiedziaa co odpowiedzie.
Wic podzikowaem jej i wyszedem. I zastanawiam si teraz, co z tym zrobi. Gdzie kiedy czytaem, e nie powinno
si kserowa dowodw nawet
w urzdach, no wic co dopiero
w sklepach? A z drugiej strony:
kto ich tam wie? Moe do czego im te ksera s potrzebne?
pisze nasz Czytelnik.
Postanowilimy
zatem
sprawdzi, jakich danych mo-

Fot. giodo.gov.pl

katarzyna czy

GIODO przestrzega przed kserowaniem dokumentw tosamoci i przekazywaniem kopii dokumentw operatorom
telefonii komrkowej. Niewaciwy sposb pozyskiwania,
gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez
rne podmioty wynika czsto z niewiedzy konsumentw.
Warto wic systematycznie poznawa swoje prawa i
obowizki take w tym zakresie.
niewymaganym przez przepisy
prawa pozyskiwaniem zakresu
danych i z tego powodu taki

sposb pozyskiwania danych


nie powinien by stosowany.

GazetaInformator.pl >>

REGION

RACIBRZ SPRAWY KONTROWERSYJNE

RACIBRZ ZDROWIE

Sd uniewinni Ann Ronin

Organizatorami akcji byli:


Polski Komitet Zwalczania
Raka Oddzia w Raciborzu i Raciborski Fundusz
Lokalny.

Plania przeszli ulicami Drzymay, Opawsk i Kochanowskiego


do parku im. Miasta Roth, gdzie
odby si piknik. Po drodze rozdawali przechodniom ulotki, balony i onkile, symbol nadziei.
kp

POWIAT RACIBORSKI STRA POARNA

Fot. Magdalena Kubina

IV ZJAZD ODDZIAU
ZWIZKU OSP

w skrcie

Dobiega koca cignca si od wielu miesicy sprawa,


w ktrej radna Anna Ronin oskarona bya o bezprawne
ujawnienie szczegw ledztwa w czasie jego trwania.
pawe strzelczyk

W trakcie trwania procesu o ujawnienie szczegw ledztwa prowadzonego


przez prokuratur zanim trafiy one do sdu (art. 241 KK)
przesuchiwani wczeniej
byli w charakterze wiadkw prezydent Mirosaw
Lenk, Grzegorz Wawoczny,
Dariusz Ronin (m oskaronej) i Dawid Wacawczyk.
Dwaj ostatni utrzymywali,
i wiedza o tym, e z domu
prezydenta Lenka wysyane
byy negatywne komentarze
(tzw.hejty) bya w rodowiskach samorzdowych rozpowszechniona jako plotka i wiedziao o tym wiele
osb. Rwnie z akt sprawy
prowadzonej przez gliwick
prokuratur nie wynikao,
eby Anna Ronin wystpowaa o wgld do nich, std
nie moga wiedzy na temat
ledztwa czerpa z tego rda.

Sd w Raciborzu opar
si na tych zeznaniach i dowodach, i 17 padziernika
uniewinni Ann Ronin od
stawianych zarzutw. Jak
podkrelia w uzasadnieniu
prowadzca spraw sdzia,
sprawa hejtowania nie tylko
z domu prezydenta, ale rwnie przez inne osoby, bya
znana ju latem bd wczesn jesieni 2015 roku, a wic
jeszcze przed tym zanim radna poinformowaa o tym podczas pamitnej konferencji
na przystani kajakowej. Nazwisko prezydenta przewijao
si w plotkach na ten temat.
Nie mona wic skaza Anny Ronin w oparciu o zarzut
ujawniania tajemnicy ledztwa, gdy po pierwsze ledztwo to byo w tym czasie ju
zakoczone, po drugie postpowanie nie wykazao jakoby braa ona w nim udzia,
kontaktowaa si z osobami
je prowadzcymi czy znaa
jakiekolwiek szczegy z akt.

Fot. Pawe Strzelczyk

Fot. Katarzyna Przypado

MARSZ NADZIEI SZED


ULICAMI RACIBORZA
Ju po raz siedemnasty
zorganizowano w Raciborzu Marsz Nadziei akcj,
ktra jest wyrazem solidarnoci z osobami dotknitymi chorobami nowotworowym, a take promuje
profilaktyk.
W sobot przed poudniem,
15 padziernika, z raciborskiego rynku wyruszy XVII Marsz
Nadziei, zorganizowany w ramach oglnopolskich akcji Rowa i Niebieska Wsteczka.
Marsz jest wyrazem solidarnoci
z osobami dotknitymi chorobami nowotworowymi, gwnie
rakiem piersi i rakiem gruczou
krokowego. Propaguje rwnie
profilaktyk oraz przypomina,
e choroba moe dotkn kadego. Uczestnicy akcji wraz z
maoretkami z Tczy i orkiestr

Wiadomoci 3

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

Prokuratura domagaa
si dla Ronin 2 tys. z
grzywny. Oprcz uniewinnienia sd zasdzi na
korzy oskaronej zwrot
kosztw penomocnictwa
procesowego w wysokoci
672 z, kosztami obrony i
postpowania obarczajc
Skarb Pastwa. Wyrok nie
jest prawomocny, kadej
ze stron przysuguje odwoanie od niego do Sdu
Okrgowego w Gliwicach.

RACIBRZ BEZPIECZESTWO

Bezpatne czujniki czadu


Funkcj prezesa obj Stefan Kaptur.

W Pietrowicach Wielkich
odby si IV Zjazd Oddziau Powiatowego Zwizku
Ochotniczych Stray Poarnych RP 2016. Wybrano prezesa na kolejn kadencj.
15 padziernika odby si
w Pietrowicach Wielkich Zjazd
Oddziau Powiatowego Zwizku
Ochotniczych Stray Poarnych

RP, podczas ktrego wybrano


m.in.: prezesa: Stefan Kaptur,
wiceprezesw: Jan Pawnik,
Edward Morciniec, Krystian
Jobczyk, sekretarza: Mateusz
Wyrwa, skarbnika: Henryk
Gorywoda. W spotkaniu wzili
rwnie udzia przedstawiciele
lokalnych wadz i parlamentu.
j

RACIBRZ EDUKACJA

Zobacz ca fotorelacj

ZAKOPANO
KAPSU CZASU
Fot. Katarzyna Przypado

sce cz artystyczna, podczas ktrej licealici popisali


si umiejtnociami aktorskimi, wokalnymi i muzycznymi,
wiele razy wzbudzajc aplauz
wrd publicznoci. Po akademii wszyscy udali si przed
szko, aby wzi udzia w uroczystym zakopaniu kapsuy
czasu. Przedstawiciele klas zostawili w kapsule listy, zdjcia
czy pendrivy, po czym pojemnik z pamitkami umieszczono
w ziemi.
kp

Tlenek wgla, potocznie


zwany czadem, jest gazem silnie trujcym, bezbarwnym i
bezwonnym. Gdy dostanie si
do organizmu, uniemoliwia
prawidowe rozprowadzenie
tlenu we krwi i moe powodowa uszkodzenia mzgu oraz
innych narzdw. Aby unikn zatru, naley zapewni
prawidow wentylacj pomieszcze, nie zasania kratek wentylacyjnych i dokony-

wa okresowych przegldw
komina, urzdze grzewczych
i instalacji wentylacyjnej.
Mona rwnie zainstalowa
czujnik tlenku wgla, zwaszcza w tej czci w domu, w
ktrym znajduje si sypialnia.
W Raciborzu istnieje moliwo darmowego wypoyczenia czujnikw tlenku wgla. Najemca lokalu gminnego
moe wypoyczy czujnik w
Miejskim Zarzdzie Budyn-

kw, w Oddziale Gospodarki


Mieszkaniowej przy ul. Kolejowej 21, w godzinach pracy
MZB. Mieszkaniec Raciborza,
ktry nie jest najemc lokalu
gminnego, moe wypoyczy
czujnik w Stray Miejskiej
przy ul. Batorego 6 w godzinach pracy Stray za zwrotn
kaucj rwn wartoci czujnika.
ps

RACIBRZ GOSPODARKA

Uczniowie zoyli przysig, podczas ktrej obiecali wrci w


to miejsce za dwadziecia lat.

W II Liceum Oglnoksztaccym w Raciborzu miao


miejsce nietypowe wydarzenie na terenie szkoy
zakopano kapsu czasu.
14 padziernika w II Liceum Oglnoksztaccym im.
Adam Mickiewicza w Raciborzu, podobnie jak w innych
szkoach, witowano Dzie
Edukacji Narodowej. Na pocztek nauczyciele zostali obdarowani rami, a penicy
obowizki dyrektora Marek
Ry wyrni siedmiu pracownikw. Nastpnie miaa miej-

Jesie to czas, kiedy rozpoczyna si sezon grzewczy, a tym samym czciej dochodzi do zatru tlenkiem wgla. W siedzibie
MZB i Stray Miejskiej mona bezpatnie wypoyczy czujnik.

Miasto dokapitalizuje wodocigi


Zakad Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o.o. przekae gminie udziay warte
cznie 342 tys. z.
W zarzdzeniu z 4 padziernika 2016 roku prezydent
Mirosaw Lenk wyrazi zgod
na objcie przez gmin Racibrz 684 udziaw po 500 z
kady, o cznej wartoci 342
tys. z w kapitale zakadowym
Zakadu Wodocigw i Kanalizacji Spka z o. o. w Raciborzu.
Wykonanie zarzdzenia powierzono skarbnikowi miasta, za

nadzr nad wykonaniem zarzdzenia prezydent bdzie sprawowa osobicie. Zarzdzenie


weszo w ycie z dniem podpisania.
Zwikszenie udziaw dokonuje si na wniosek Zarzdu
Spki Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o. o. w Raciborzu, w celu realizacji przez spk zada
inwestycyjnych zwizanych z

uzbrajaniem nowych terenw


mieszkaniowych i inwestycyjnych uzasadnia prezydent.
Dotychczasowy majtek
ZWiK przedstawia si nastpujco: Aktywa trwae 67
429 957,13; aktywa obrotowe
5 335 839,43; suma 72 765
796,56.
ps

SZANSE NA MOST?
Most pomidzy Ciechowicami a Grzegorzowicami zosta
wysadzony w 1945 r. Jego brak
stanowi duy problem komunikacyjny dla mieszkacw,
ktrzy maj utrudniony dojazd
do pracy czy starszych czonkw
rodziny. Aktualne rozwizanie,
czyli prom, nie spenia oczekiwa. Dlatego radni gminy Ndza podjli uchwa w sprawie
apelu do Zarzdu Drg Wojewdzkich dotyczcego budowy
przeprawy na Odrze.
BUDOWA GAZOCIGU
WYSOKIEGO CINIENIA
Projekt - budowa gazocigu wysokiego cinienia Kdzierzyn-Kole Hat (Polska Czechy)
wraz z infrastruktur towarzyszc ma wkrtce ruszy. Zostao zakoczone postpowanie
w sprawie wydania decyzji rodowiskowej i trwaj uzgodnienia z gminami, co do szczegowego przebiegu nitki gazocigu.
Projekt prowadzi GAZ-SYSTEM
S.A, Operator Gazocigw Przesyowych. Zakres prac po polskiej stronie obejmuje budow
gazocigu o dugoci okoo 55
km i rednicy 1000 mm, stacji
pomiarowej na granicy z Czechami (Owiszcze/Hat) o duej
przepustowoci oraz toczni gazu w Kdzierzynie-Kolu.
NAJMODSI STUDENCI
GMINY KRZYANOWICE
Ruszy Krzyanowicki Uniwersytet Dziecicy przy Wyszej
Szkole Humanitas w Sosnowcu.
Studenci gminy Krzyanowice (uczniowie szk podstawowych i przedszkolaki) zoyli
lubowanie, zostali pasowani
na studentw przez prodziekana WSH dr Mariusza Lekstona
oraz odebrali indeksy. W inauguracji roku akademickiego
2016/2017 w sali narad Urzdu
Gminy wzili take udzia sekretarz gminy Magorzata Krzemien i dyrektor GZOKSiT Daria
Wieczorek.
50 LAT KOA
GOSPODY WIEJSKICH
W Biekowicach uroczycie
obchodzono jubileusz 50-lecia
dziaalnoci Koa Gospody
Wiejskich. Najpierw bya msza
w., a pniej zabawa w restauracji Rege. Przewodniczca
koa Barbara Popela przyja w
imieniu przedstawicielek KGW
yczenia, kwiaty i prezenty
m.in. od zastpcy wjta gminy
Grzegorza Swobody, dyrektor GZOKSiT Darii Wieczorek,
kierownika referatu rolnictwa
Wolfganga Kroczek, dyrektor
przedszkola Barbary Somerla i dyrektora szkoy Dariusza
Krawczyka.
GMINA KORNOWAC DOOYA DO KARETKI
W Rydutowach odbya si uroczysto przekazania Powiatowemu Publicznemu Zakadowi
Opieki Zdrowotnej w Rydutowach i Wodzisawiu lskim
dwch nowych karetek pogotowia. Karetki zostay zakupione dziki pomocy udzielonej
przez gminy z terenu powiatu raciborskiego, rybnickiego
oraz wodzisawskiego. Gmina
Kornowac przeznaczya na zakup 5 tys. z. Gmin Kornowac
podczas uroczystoci reprezentowali: wjt gminy Kornowac
Grzegorz Niestrj oraz przewodniczcy Rady Gminy Kornowac Eugeniusz Kura.

4 Sport

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ SPORT

Pewne zwycistwo Studziennej


w derbach Raciborza

Zobacz ca fotorelacj

LKS Studzienna pod wodz nowego trenera zaliczy drugie zwycistwo. W


derbach Raciborza zesp Wojciecha Grabinioka pokona LKS Brzezie 3:1.
KATARZYNA PRZYPADO

wierczyskiego. W 23. minucie na 2:0 podwyszy Norbert


Lipicki, mocno uderzajc pik z okolic 16 metra. W miar upywu czasu pierwszej poowy Brzezie rwnie zaczo
Fot. Katarzyna Przypado

W 10. kolejce spotka A


klasy zmierzyy si 15 padziernika ze sob jedenastki LKS-u
Studzienna i LKS-u Brzezie.

Ju w cigu kilku pierwszych


minut dwie dobre okazje na
zdobycie prowadzenia dla gospodarzy mia Aleksander
Goralczyk. W kocu pika do
siatki wpada za spraw Jacka

tworzy akcje bramkowe, jednak strzeli gola si nie udao strzay byy albo niecelne,
albo na posterunku by Dawid
Waniek, ktry popisywa si
dobrymi obronami. W 60. minucie za zagranie rk sdzia
podyktowa rzut karny dla Studziennej, ktry bez problemu
wykorzysta Wojciech Pytlik.
Honorow bramk dla Brzezia zdoby z jedenastki Andrzej
Krupa.

wizytwki ulotki >>>

tel. 32 414 90 30
kom. 533 355 277

Dzia graki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

R E K L A M A

Biuro Kredytowe
Oferty wielu bankw
Kredyty dla zaduonych, rwnie z BIK

Chwilwki

BIURO RACHUNKOWE
Drug bramk dla Studziennej zdoby Norbert Lipicki.
O G O S Z E N I E

Prowadzenie Ksiki Przychodw i Rozchodw

Dokumentacja kadrowo - pacowa

Ryczat, karta podatkowa

Dokumentacja BHP w rmie

kredyty- tel. 881-681-115


Racibrz ul. Ogodowa 13a

biuro rachunkowe - tel. 508-188-418


email: szkoleniaraciborz@gmail.com

PLUSY BIZNESU
DLA

Dodatek tematyczny 210/2016

GazetaInformator.pl 19 padziernika 2016 nr 21 (222)

RACIBRZ GOSPODARKA

REGION PRACA

5 tys. z do wygrania w konkursie


na biznesplan

T@rgi Pr@cy w Sieci

Katowice-Krakw On-line Job Day 2016,


czyli internetowe targi pracy organizowane
Do 19 listopada mog zgasza si chtni do wystartowania z wasn dziaalnoci przez Wojewdzki Urzd Pracy w Katowicach.

Fot. Pawe Strzelczyk

pawe strzelczyk

Konkurs na najlepszy biznesplan jest kolejn inicjatyw miasta na rzecz rozwoju


przedsibiorczoci, ktra wynika z realizowanego od zeszego roku Programu Wspierania Przedsibiorczoci na lata
2015-2020. Celem konkursu
jest wybranie najciekawszych
pomysw na prowadzenie
dziaalnoci gospodarczej w
Raciborzu i promocja przedsibiorczych postaw wrd mieszkacw miasta.
Zgoszenia przyjmowane
s w Inkubatorze Przedsibiorczoci w Orodku Wsppracy
Gospodarczej. Konkurs przewidziany jest dla mieszkacw
Raciborza w wieku 18-35 lat
planujcych dopiero wystartowa z wasnym biznesem, ale
take dla tych ktrzy ju prowadz dziaalno gospodarcz w
sektorze mikro, maych i red-

Fot. freepik.com

gospodarcz. Na autora najlepszego biznesplanu w konkursie czeka nagroda pienina, majca pozwoli wcieli pomys w ycie.

5 tys. z na start to moe nie jest zbyt wiele, z innych rde mona pozyska wiksze sumy
na rozpoczcie dziaalnoci gospodarczej. Ale w ten sposb po raz kolejny chcemy zachci
modych ludzi do zakadania wasnych firm tumaczy wiceprezydent Irena ylak.
nich przedsibiorstw, nie duej
jednak ni 3 lata.
Nabr ruszy 5 padziernika i potrwa do 19 listopada.
Fina konkursu poczony z oficjaln prezentacj najlepszych
biznesplanw przewidziano na
7 grudnia 2016 roku.
Zainteresowanych udziaem w konkursie czekaj dwa

miesice intensywnej pracy,


by biznesowy pomys urealni. Przez ten czas mog liczy
na wsparcie kadry Inkubatora
Przedsibiorczoci oraz specjalnie dla nich przygotowany
cykl piciu szkole w zakresie
marketingu, modeli i eksperymentw biznesowych, podstaw prawnych w maej fir-

mie, rde finansowania, a


take prezentacji pomysw
biznesowych. Konkurs organizowany jest przez Inkubator
Przedsibiorczoci w Orodku
Wsppracy Gospodarczej w
Raciborzu prowadzony przez
Centrum Rozwoju Inicjatyw
Spoecznych CRIS.

20 padziernika ju po raz
drugi odbd si internetowe
targi pracy pod nazw Katowice Krakw On-line Job Day
2016, ktrych organizatorem
jest Wojewdzki Urzd Pracy
w Katowicach. Pierwsza edycja wydarzenia targi pracy w
formie on-line odniosa spory sukces. Prawie 2 tys. miejsc
pracy oferowao 60 wystawcw
w tym firmy z takich krajw jak
Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Czechy Hiszpania i Polska.
Do udziau w targach wystarczy komputer z dostpem
do internetu. Organizatorzy
zalecaj take posiadanie kamerki internetowej, mikrofonu
i suchawek, aby mc swobod-

nie porozmawia z danym wystawc podczas indywidualnych


rozmw on-line. Wojewdzki
Urzd Pracy w Katowicach z
myl o osobach, ktre nie maj sprztu multimedialnego lub
dostpu do internetu zapewni stanowiska komputerowe w
gwnej siedzibie urzdu oraz w
filiach w Bielsku-Biaej i Czstochowie.
Ponadto w dniu targw bdzie moliwo skorzystania z
pomocy interaktywnych punktw informacyjnych, ktre bd
pomocne gwnie dla osb, ktre s zainteresowane podjciem
pracy za granic lub zaoeniem
wasnej dziaalnoci gospodarczej, ale rwnie skorzystania z
pomocy doradcy zawodowego
lub doradcy EURES.
Organizatorzy zapraszaj osoby poszukujce pracy
oraz pracodawcw do udziau w targach, ktre odbd si
20 padziernika 2016 od godz.
9:00-15:00 na platformie internetowej europeanjobdays.eu.
j

R E K L A M A

OBEK, PRZEDSZKOLE, SZKOLNE


Rozpocz si nowy rok szkolny
Warto przyjrze si kilku mitom dotyczcym
ubezpieczenia dzieci w obkach, przedszkolach i szkoach.
Z raportw towarzystw ubezpieczeniowych oraz biura Rzecznika Ubezpieczonych, a take na podstawie sygnaw rodzicw, wyania si do smutny obraz zbudowany z niewiedzy rodzicw o ubezpieczeniach dzieci od nastpstw nieszczliwych wypadkw.
Czy ubezpieczenia w szkoach i przedszkolach s obowizkowe?
Rodzic nie ma obowizku opacania grupowego ubezpieczenia dziecka od nastpstw nieszczliwych
wypadkw oferowanego przez szko. Co wicej, ubezpieczenie, o ktrym najczciej sysz na pocztku roku szkolnego, nie jest ubezpieczeniem obowizkowym. Szkoa nie powinna wymusza, sugerowa
obowizku opacenia tej skadki.
Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Rodzicielskie poczucie odpowiedzialnoci
podpowiada, e powinno si ubezpieczy dziecko, ale rodzic nie musi korzysta z ubezpieczenia grupowego oferowanego przez szko, wanie dlatego, e bardzo czsto nie wie wtedy, za co paci i ma mocno
utrudnione zaatwianie formalnoci w razie wypadku.
Skoro nie jest obowizkowe, to kupowa je czy nie?
Ubezpieczenie NNW warto wykupi. Mona zrobi to w dowolnym miejscu oraz dowolny sposb.
Zawsze jednak warto zapozna si z warunkami ubezpieczenia. Kryteria, ktre zdecydoway o wyborze
ubezpieczyciela w szkole mog posiada inne priorytety ni rodzica. Szkoa bowiem przyjmowaa oferty
od towarzystwa i spord nich wybieraa. Rodzic jednak ma wiksze pole wyboru. Dzi mona ju rwnie
kupi indywidualne ubezpieczenie NNW przez internet. Np. na platformie bezpieczny.pl rodzic moe
porwna rne warianty ubezpieczenia, jego koszty oraz wysoko wiadcze. Do zawarcia polisy
nie jest wymagany osobisty kontakt z porednikiem ubezpieczeniowym.

PRZY ZAKUPIE ON-LINE NA BEZPIECZNY.PL


SKORZYSTAJ ZE ZNIKI WPISUJC KOD RABATOWY
ZAPAMITAJ SWJ KOD WIELOKROTNEGO UYTKU

25056

TWJ KOD RABATOWY NA

10% ZNIKI

Wicej o zakupie on-line

PLUSY BIZNESU

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

DLA

<< GazetaInformator.pl

Niezbdnik przedsibiorcy

Pion fiskalny
terminale patnicze
kasy i drukarki fiskalne
materiay eksploatacyjne
czytniki kodw kreskowych
wagi sklepowe, szuflady kasowe

Zapytaj o
P R O MO C J E n a
terminale
patnicze

ib.pl

Wszystkie atuty w rku!

0 03

47, 697 212 351


aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl

KUPUJC

KAS FISKALN

PAKIET REKLAMY

ib.pl

ledzimy zmiany

Wydarzenie: GAPR zaprasza na Festiwal


Innowacji i Technologii
Od 17 do 18 listopada w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice
odbdzie si Festiwal Innowacji i Technologii.
Po raz pierwszy w Gliwicach miecie bdcym
czonkiem wiatowego Stowarzyszenia Technopolii (World
Technopolis Association) - bdzie mia miejsce Festiwal Innowacji Technologii. Wydarzenie obejmuje w tym roku
IV Midzynarodowe Forum
Innowacji oraz Midzynarodowe Targi IT.
Festiwal poprzez swoj
formu wspiera i promuje nowe podejcie do prowadzenia
rmy, nowe metody edukacji,
wiee, odmienne spojrzenie
na kwestie biznesowe czy spoeczne oglnie kieruje swoj
ofert zarwno do twrcw,
jak i odbiorcw szeroko poj-

tych dziaa innowacyjnych.


Warsztaty, kilkanacie sesji panelowych, spotkania biznesowe, prezentacje wystawcw oraz targi IT bd miay
charakter otwarty w miejscu
gdzie pamita si o przeszoci,
a obecnie realizuje si innowacyjne przedsiwzicia.
Midzynarodowe Forum
Innowacji bdzie przegldem
dorobku w dziedzinie innowacji i przedsibiorczoci w brany IT oraz dyskusj nad aktualnymi problemami.
Wydarzenie organizowane
jest przez Grnolsk Agencj
Przedsibiorczoci i Rozwoju sp.z o.o. bdzie znakomit
okazj do prezentacji innowa-

cyjnej oferty przedsibiorstw z


caej Europy, da moliwo do
odbycia spotka z potencjalnymi partnerami i rozwoju biznesu. W ramach targw odbd
si rwnie spotkania brokerskie dla przedsibiorcw oraz
warsztaty dla wystawcw o tematyce projektowania produktw i usug skoncentrowanych
na przyszym uytkowniku na
przykadzie metodyki Design
Thinking. Dodatkowe informacje, formularz zgoszeniowy oraz program Festiwalu
dostpne na stronach internetowych: www.-IT.pl oraz
www.mgliwice.pl.
DR /RDO: GAPR/

Zmiany: ZUS werykuje kompetencje kadry


zarzdzajcej
41 dyrektorw oddziaw ZUS (poza dwoma penicymi obowizki dyrektora)
otrzymao odwoania z penionych stanowisk z dniem 30 listopada. Jednoczenie na kade ze stanowisk dyrektorskich w terenie zosta ogoszony konkurs.

Pion komputerowy
Sprzeda sprztu komputerowego
notebooki, komputery, drukarki
sprzt sieciowy, podzespoy
Obsuga serwisowa firm
oprogramowanie dla firm, wdroenia
bezpieczestwo danych, backupy
sieci komputerowe LAN oraz WiFi
serwis komputerw, drukarek

Fot. PIXABAY

GRATIS!
*)
i
c

o
rt
a
w
Do 60%
W niedugiej perspektywie czasu czeka nas obsuga
nowych zada oraz zmiany w
strukturze organizacji. Staramy si dobrze przygotowa
nasz instytucj na realizacj nadchodzcych wyzwa.
Ich realizacja za wymaga fachowej kadry na szczeblu kierowniczym, dlatego musimy
zwerykowa jej kompetencje. Pragn przy tym podkreli, e konkurs jest w peni
otwarty i transparentny. Moe w nim oczywicie wystartowa rwnie kady z dotychczasowych dyrektorw i w ten
sposb zwerykowa swoje
kompetencje. Przed nikim nie
zamykamy drogi tumaczy
dr Marcin Wojewdka, czonek zarzdu ZUS nadzorujcy
sprawy pracownicze.

Dokumenty w konkursie na 43 stanowiska dyrektorskie mona skada do 21


padziernika. Decyduje data wpywu do Centrali ZUS.
Wszyscy, ktrzy speni wymagania formalne wezm
udzia w tecie wiedzy o ubezpieczeniach spoecznych i nansach pastwa. Nastpnie
ich kompetencje menaderskie sprawdz eksperci ds.
HR spoza Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, co ma zagwarantowa obiektywizm
konkursu. czna ocena tych
dwch aspektw pozwoli wyoni kandydatw na stanowiska dyrektorskie, ktrzy
przejd ostateczn rozmow z
prezesem ZUS. Objcie stanowisk w oddziaach planowane
jest od 1 grudnia.

Rwnoczenie z naborem kandydatw w konkursie na dyrektorw 43 oddziaw ZUS, bdzie prowadzona


kompleksowa ocena sprawnoci w realizacji dotychczasowych zada oraz kompetencji
kierowniczych wrd dyrektorw centrali Zakadu.
Nasi klienci oczekuj od
Zakadu penego profesjonalizmu w wykonywanych zadaniach. Ten profesjonalizm
wymaga odpowiedniej kadry
kierowniczej. Podkrelam, e
obecny zarzd ZUS w doborze pracownikw na kadym
szczeblu kieruje si tylko i wycznie ocen merytoryczn
kandydatw podkrela prezes Wojewdka.
DR /RDO: ZUS/

Artykuy do rubryki Niezbdnik przedsibiorcy


opracowane zostay we wsppracy z firm SOFT-IB Ireneusz Burek

ib.pl
Wicej na softib.pl

SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziay:

Racibrz, ul. Klasztorna 12, | tel. 32 415 98 18 504 18 18 27


Wodzisaw lski, ul. w. Jana 16, | tel. 32 440 89 88 601 46 20 03
Kdzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2, | tel. 77 482 67 47 533 355 477
*)

O szczegy promocji pytaj handlowcw.

softib.pl centrumkasskalnych.pl r-media.pl

GazetaInformator.pl >>

PLUSY BIZNESU

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

DLA

ib.pl

m
ie
k
o
r
im
n
t
a
t
s
o
6
1
0
2
Rok
u
zwolnienia z obowizk
h
c
y
ln
a
k
s
fi
s
a
k
ia
n
a
w
instalo
Po ostatnim zamieszaniu wok tzw. fiskalizacji on-line, obecnie coraz czciej nasi Klienci pytaj, jak
interpretowa informacje, i w roku 2017 przestan obowizywa wszelkie zwolnienia z tytuu rejestracji
za pomoc kas fiskalnych.
Co do zasady, zgodnie z ustaw o VAT, jeli firma sprzedaje towary lub usugi na rzecz osb fizycznych
nieprowadzcych dziaalnoci gospodarczej oraz rolnikw ryczatowych, jest obowizana do rejestrowania obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej. Ministerstwo Finansw wprowadzao okresowe zwolnienia z tego obowizku, ktre stopniowo s wygaszane. Jedno z nielicznych, jakie jeszcze funkcjonuje
to zwolnienie z kasy fiskalnej w przypadku osiganych obrotw detalicznych poniej 20 tys. z.
Nierzadko zdarzao si i zdarza do dzi, e przedsibiorcy zaniaj pacone podatki, deklarujc jedynie
cz swojej sprzeday, wanie po to, aby nie przekroczy w roku limitu 20 tys. z. Ministerstwo Finansw
podkrela, e docelowo kady przedsibiorca, ktry sprzedaje na rzecz detalistw bdzie obowizkowo
korzysta z kasy fiskalnej w imi przejrzystoci prowadzenia biznesu, ochrony uczciwych przedsibiorcw
oraz praw konsumentw.
Do koca biecego roku jednak w mocy jest nadal rozporzdzenie, zgodnie z ktrym obowizek wprowadzenia kasy nastpuje po upywie dwch miesicy nastpujcych po miesicu, kiedy doszo do przekroczenia tej wartoci. W przypadku kwoty poniej limitu, kasy fiskalnej nie trzeba instalowa.
Takim najwikszym (i najbardziej kontrowersyjnym) zwolnieniem, ktre przestao obowizywa od 2015
roku, byo zwolnienie dla wybranych usug, w tym warsztatw samochodowych, lekarzy, dentystw,
prawnikw, fryzjerw, kosmetyczek oraz lokali gastronomicznych, nawet gdy wykazywany przez tych
podatnikw obrt by niszy ni 20 tys. z rocznie. Natomiast wraz z kocem roku 2016 limit ten przestaje
obowizywa w ogle, co oznacza, e kady przedsibiorca, ktrego klientami s konsumenci detaliczni
lub rolnicy ryczatowi, bdzie musia uywa kasy fiskalnej od 2017 r. niezalenie od wykonywanego
obrotu.
W odpowiedzi na pytania naszych Klientw wyjanilimy jak wyglda sytuacja w wietle obecnych przepisw. Do koca roku mamy jednak jeszcze ponad trzy miesice, a dowiadczenie mwi, e Ministerstwo
Finansw czsto publikuje nowe rozporzdzenia o stosowaniu kas fiskalnych w grudniu, zatem moe
by i tak, e nie zostao powiedziane jeszcze ostatnie sowo w tym temacie.
Ireneusz Burek
waciciel SOFT-IB

ektroniczn
Najtasza z pamici el

1089,00

+ PAKIET REKLAMY
O WARTOCI 650,00
*)
GRATIS!

Kasa fiskalna
Kobra Aclas
j:
parametry kasy fiskalne
ia
kop
elektroniczna
3 000 PLU
nazwa PLU 40 znakw
7 stawek VAT
)
szybki wydruk (44 linie/s
waga 0,55 kg
PS2, szuflady
zcza: microUSB, RS232,
komunikacja Bluetooth

Pion wydawniczy
agencja reklamowa
Wydawnictwo
dwutygodnik Gazeta Informator
portal GazetaInformator.pl
portal raciborz.com.pl
Agencja reklamowa
reklama zewntrzna
poligrafia
kreacja wizerunku
marketing internetowy

P R O M O C JA

T
R
A
T
S
A
N
A
N
O
R
S T
je:
Promocja obejmu
kowej
wykonanie wizytw
strony internetowej
domena
hosting
domenie
e-mail we wasnej

...Z A JEDYNE

400 Z

*)

promocja trwa do 31 padziernika 2016 r. O szczegy pytaj handlowcw. Ceny netto

N E T TO !

*)

wiadomoci

Z regionu

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

KDZIERZYN-KOLE GOSPODARKA

POWIAT WODZISAWSKI OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Budowa gazocigu
Kdzierzyn-Kole Hat
(Polska - Czechy)

Umowa z firm Dragados zostaa


zerwana. Kto dokoczy budow
zbiornika w Raciborzu?

Zostao ju zakoczone
postpowanie w sprawie wydania decyzji rodowiskowej
dla inwestycji. Teraz prowadzone s uzgodnienia z gminami, co do szczegowego
przebiegu nitki gazocigu.
Przedsiwzicie
realizuje
GAZ-SYSTEM S.A, Operator
Gazocigw Przesyowych.
Zakres prac po polskiej stronie obejmuje: budow gazocigu Kdzierzyn-Kole
Hat o dugoci okoo 55
km i rednicy 1000 mm, stacji pomiarowej na granicy z
Czechami (Owiszcze/Hat)
o duej przepustowoci oraz
toczni gazu w Kdzierzynie-Kolu. Zakres prac po stronie czeskiej: obejmuje budow gazocigu Libhot o
dugoci okoo 52 km, rozbudow gazocigu Tvrdonice Libhot oraz rozbudow
toczni Breclav.
Zakada si rozwj polskiego system przesyowego poprzez wybudowanie
nowych pocze gazowych
z pastwami Unii Europejskiej: Korytarz Gazowy Pnoc-Poudnie oraz poczenie z Litw. GAZ-SYSTEM
S.A. zamierza w latach 20152023 wybudowa w sumie
okoo 2 tys. km nowych gazocigw w zachodniej, poudniowej i wschodniej czci Polski.

Fot. UG Rudnik

Wkrtce ma ruszy budowa gazocigu wysokiego cinienia


Kdzierzyn-Kole Hat (Polska Czechy) wraz z infrastruktur towarzyszc.
krystyna stanik

<< GazetaInformator.pl

Celem inwestycji jest stworzenie dwukierunkowego poczenia przesyowego pomidzy Polsk a Czechami, majce
umoliwi ksztatowanie konkurencyjnego rynku gazu w tej
czci Europy. Na prace projektowe pozyskano 1,5 mln euro,
za na budowlane 62,6 mln euro z Unii Europejskiej.

Zbiornik przeciwpowodziowy powstanie, ale na pewno nie


ukoczy go Dragados. Firma ma dwa tygodnie na opuszczenie
placu budowy.
Brak moliwoci ukoczenia inwestycji w terminie i
przy akceptowalnych kosztach, nieefektywna wsppraca wykonawcy z inwestorem
oraz brak faktycznego i skutecznego zamiaru wywizania
si z podjtych zobowiza to
gwne przyczyny odstpienia
od umowy przez Regionalny
Zarzd Gospodarki Wodnej w
Gliwicach. 14 padziernika doszo do zerwania kontraktu. Od
tej daty firma ma dwa tygodnie
na opuszczenie placu budowy.
Zarzd wyda owiadczenie, w
ktrym potwierdza odebranie
firmie Dragados prawa do kontynuacji prac zwizanych z budow zbiornika przeciwpowodziowego Racibrz Dolny.
RZGW zapewnia jednak, e
konieczno ogoszenia nowego
przetargu nie stanowi zagroenia dla dalszej realizacji projektu. Wdraane s dziaania,
majce na celu zabezpieczenie
placu budowy oraz czynione
s procedury wyboru nowego
wykonawcy informuje rzeczniczka Zarzdu Linda Hofman.
Interes Skarbu Pastwa jest
naleycie zabezpieczony w postaci gwarancji zwrotu zaliczki
oraz gwarancji waciwego wykonania umowy dodaje Hofman.
Wtpliwoci, co do prawidowego przebiegu inwestycji,
pojawiy si ju kilka miesicy
temu, kiedy wyszo na jaw, e
Dragados uywa niewaciwego materiau do budowy waw
przeciwpowodziowych. Do akcji

Fot. Ireneusz Burek

Na zdjciach way przeciwpowodziowe, przy budowie ktrych uyto niewaciwego materiau. Gdy sprawa wysza
na jaw, rozpoczto szczegow kontrol dziaa firmy
DRAGADOS.
wkroczya prokuratura, ale do
tej pory nikt nie usysza zarzutw.
Tymczasem 25 i 26 padziernika w Kuni Raciborskiej
odbdzie si wyjazdowe posiedzenie poczonych komisji sej-

mowych Ochrony rodowiska i


Gospodarki Morskiej i eglugi
rdldowej. W trakcie wizyty
posowie maj odwiedzi plac
budowy raciborskiego zbiornika.
kc

R E K L A M A

oliwka
Maa Gastronomia
- Dawna Bina Cafe -

Organizujemy przyjcia okolicznociowe!


Oferujemy: lody, kaw mroon, desery, napoje
47-400 Racibrz, ul. Mariaska 2A
Tel. 690 089 327

GazetaInformator.pl >>

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

wiadomoci

Z regionu

RACIBRZ EDUKACJA

Raciborska PWSZ zainaugurowaa nowy rok akademicki


Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Raciborzu obchodzi w tym roku jubileusz dziaalnoci.
justyna koniszewska

wania oraz dyskutowania wizjonerskiej koncepcji, a take


rzetelno codziennej pracy nadmienia na wstpie swojego przemwienia rektor Ewa
Stachura. Podczas inauguracji zostaa podpisana umowa
wsppracy midzy raciborsk
uczelnia, a wadzami miasta i

powiatu. - Efektem podpisania umowy bdzie na pewno wiele wsplnych wanych


przedsiwzi. Najbliszym
przykadem dobrej wsppracy jest konferencja powicona odnawialnym rdom
energii - zauway prezydent
Mirosaw Lenk.

Z okazji jubileuszu uhonorowano midzy innymi prof.


Mariana Kapic i dr hab. Jerzego Popiecha - jednych z
zaoycieli raciborskiej uczelni. Nagrodzono take pracownikw PWSZ, ktrzy pracuj
od pocztku jej istnienia. Kapica i Popiech wspominali wy-

darzenia, ktre doprowadziy


do powstania szkoy wyszej
w Raciborzu. Na inauguracji
obecni byli midzy innymi:
prezydent Mirosaw Lenk, starosta Ryszard Winiarski, pose Gabriela Lenartowicz oraz
przedstawiciele wadz lokalnych oraz kocielnych.
Fot. Justyna Koniszewska

11 wrzenia w murach raciborskiego Zamku Piastowskiego odbya si uroczysta


inauguracja nowego roku
akademickiego 2016/2017.
Jest to szczeglny moment
dla Pastwowej Wyszej

Szkoy Zawodowej, poniewa


w tym czasie przypada 15. rok
jej dziaalnoci. 20 wrzenia
2001 roku zosta wydany akt
powoania PWSZ w Raciborzu. Znakomite 15 lat, ktre
zbudowao dzisiejsz pozycje
uczelni to czas ksztatowania
si jej idei i misji, formuo-

Zobacz ca fotorelacj

R E K L A M A

Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa moe poszczyci si bardzo dobrym wynikiem naboru
- 700 studentw stanie w progach raciborskiej uczelni. Nowi, tegoroczni studenci otrzymali
indeksy i zostali symbolicznie pasowani na akw berem rektor Ewy Stachury.

6 Wiadomoci

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

<< GazetaInformator.pl

Pomysy na dugie wieczory


REGION SPORT

Szczupa sylwetka, redukcja stresu, poprawa kondycji


Nie masz pomysu na spdzenie dugich jesiennych i zimowych wieczorw? Nie daj
si depresji! Zadbaj o swoje
ciao i zdrowie, a dodatkowo
zrzu par kilogramw. Zapraszamy na zajcia z Aqua
Fitnessu, ktre s prowadzone
przez Hobby Sport.

Harmonogram zaj:
H2Ostrg w Raciborzu:
wtorki i czwartki o godzinie
19:00 oraz w czwartki o godzinie 9:00 i 9:45 zajcia
specjalne dla Seniorw.
Hydrosfera Kietrz: poniedziaki, czwartki i pitki o
godzinie 20:00.

Wpyw Aqua Fitnessu na


zdrowie
Aqua Fitness to nic innego jak gimnastyka w wodzie.
Dyscyplina ta ma pozytywny
wpyw na skuteczne modelowanie sylwetki, przy maksymalnym odcieniu krgosupa oraz na niwelowanie stresu
i napicia. Jest to wic doskonaa forma ruchu dla kobiet
ciarnych oraz osb otyych
bd po kontuzjach.

Informujemy, e na
zajcia z Aqua Fitnessu
obowizuje telefoniczna
rezerwacja miejsc!
Gwarantujemy du dawk relaksu i satysfakcji! Jeeli
oprcz niewtpliwych walorw zdrowotnych gimnastyki
w wodzie, chcesz wyrwa si z
domu i spdzi czas w miym
towarzystwie nasza oferta
jest dla Ciebie!
Artyku sponsorowany

Fot. Hobby Sport

Aqua Fitness jako zdrowa alternatywa spdzenia wolnego czasu.

Hobby Sport Szkoa Zdrowego Stylu ycia, ul. Krasne Pole 19, 48-100 Gubczyce
tel. 796 626 868 | www.hobbysport.com.pl | www.facebook.pl/HobbySport

REGION STYL YCIA

Rorodna kuchnia, wiee produkty, niezapomniana atmosfera


Restauracja Smaki wiata to doskonae miejsce na wieczorne wypady z bliskimi.
wyborem da. Sukces kulinarny, restauracja zawdzicza
przede wszystkim wieym
produktom, ktrych uywa
do kompozycji swoich da. W
menu Restauracji znajd Pastwo ofert niadaniow, obia-

dy, kaw oraz zarwno zimne


jak i gorce napoje.
Rnorodna kuchnia
Menu Restauracji Smaki
wiata bogate jest w rnorodne potrawy, dziki czemu traa

w gust wielu Goci. W ofercie


midzy innymi dania drobiowe i wieprzowe, zupy, rnorodne posiki z makaronem w
roli gwnej, pizza, saatki oraz
specjalne dania dedykowane
dla najmodszych.

Jedzenie na telefon
Staramy si dopasowa
do naszych Klientw, dlatego
umoliwiamy kupno da na
wynos, a take przygotowujemy catering z dowozem do
wyznaczonego miejsca. Za-

mw obiad do domu lub pracy


i ciesz si pysznym posikiem w
atrakcyjnej cenie. Gwarantujemy darmowy dowz pow. 20 z
w centrum Raciborza.
Artyku sponsorowany
Fot. Smaki wiata

Restauracja Smaki wiata, mieszczca si na rynku


w Raciborzu, to wyjtkowo
klimatyczne miejsce, ktre
oprcz atrakcyjnego wystroju,
zachwyca take rnorodn
kuchni wiata z jej szerokim

Restauracja Smaki wiata


Rynek 4, Racibrz
tel. 32 415 15 11
www.pizza-raciborz.pl
/Restauracja RO-MA / Smaki wiata

GazetaInformator.pl >>

19
padziernika
nr 21 (222)
19 padziernika
2016,2016,
nr 21 (222)

Pomysy na dugie wieczory

Wiadomoci
Zoty rodek 77

REGION STYL YCIA

Regionalna kuchnia, swojski klimat, mia obsuga


Fot. Swojskie Jado

Restauracja Swojskie Jado z Raciborza idealne miejsce na dugie wieczory.

Tradycja i rozwj
Restauracja Swojskie Jado to uosobienie polskiej i
lskiej tradycji. Regionalne
dania, chopski wystrj i panujcy w Restauracji klimat
to co, co sprawia, e Gocie
bardzo chtnie do niej wracaj. Swojskie Jado istnieje
od 2000 roku. Na przestrzeni lat, zmianie ulego przede
wszystkim menu, ktre nieustannie wzbogacane jest o
nowe smaki, dopasowane do
najnowszych trendw kulinarnych.

Kuchnia jak w domu


Niewtpliwym atutem Restauracji Swojskie Jado jest
domowa kuchnia z wyrobami wasnej roboty, takimi jak:
chleb ze smalcem, czy swojska
kiebasa. Menu Restauracji bogate jest w rnorodne dania,
dziki czemu traa w gust wielu Goci. Co wicej, w Restauracji serwowane s posiki wycznie ze wieych produktw.
Nie stosuje si w niej wyrobw
gotowych lub pproduktw i
to jest wanie sekret niepowtarzalnych smakw.

Klimatyczny,
ciepy wystrj
Restauracja Swojskie Jado
wyposaona jest w drewniane
meble, ktre zostay wasnorcznie wykonane przez grali. Dua ilo drewna i ciepe
kolory tworz niepowtarzalny
klimat, dziki ktremu Gocie
dobrze si czuj, przebywajc
w Restauracji. Co wicej, w
okresie witecznym, Restauracja nabiera zupenie innego
wyrazu: zmieniane s dekoracje oraz drobne elementy wystroju.

Co wicej,
ni Restauracja
W Restauracji mona
zorganizowa rnego rodzaju imprezy okolicznociowe: wiksze do 75
osb (wesela, chrzty, komunie) oraz kameralne
(spotkania z przyjacimi,
spotkania biznesowe itp.).
Ponadto, mona zamwi
take catering z dowozem.

Artyku sponsorowany

SWOJSKIE JADO
Racibrz, ul. Stefana Batorego 6
tel. 32 415 13 56 kom. 697 714 345
/Swojskie Jado

R E K L A M A

RACIBRZ ROZRYWKA

Psotnikowo
zaprasza na Halloween
Moc zabawy i niezapomnianych wrae podczas
imprezy Halloweenowej w Psotnikowie.
Sala Zabaw Psotnikowo
ma zaszczyt zaprosi wszystkie
dzieci na imprez Halloweenow, ktra odbdzie si 29 padziernika o godzinie 17:00 w
Raciborzu przy ulicy kiewskiego 22. Zapewniamy dobr
zabaw i mnstwo nagrd. Z
nami Twoja pociecha na pewno nie bdzie si nudzi. Przebierzemy si za najstraszniejsze postacie, wsplnie zrobimy
mroczn wat cukrow, urzdzimy najstraszniejsz imprez w miecie.
Musisz by wtedy z nami,
spiesz si, ilo miejsc ograniczona, wstp jedynie 15 zotych. Wicej informacji pod
numerem telefonu 726357993
lub w Sali Zabaw dla dzieci w
Raciborzu przy ul. kiewskiego 22. Nie moe ciebie zabrakn, liczymy na ciebie!
Sala zabaw Psotnikowo organizuje rwnie urodziny i imprezy dla dzieci. To
miejsce dla wszystkich dzieci,
ktre lubi psoci. Nadmiar
energii mog one spoytkowa biegajc po tajemniczych
labiryntach, torach przeszkd,
baseny z pieczkami, zjedal-

Najlepsze Halloween dla dzieci w Psotnikowo!


SALA ZABAW
PSOTNIKOWO
ul. kiewskiego 22,
Racibrz
tel. 726 357 993
nie, piki oraz miejsca do skakania. Wszystkie zabawki s
bezpieczne dla dzieci. Sprawiaj nie tylko rado, ale take wpyn pozytywnie na kondycj dziecka. W czasie kiedy
maluchy bd bawi si w najlepsze, rodzice mog zrelaksowa si w kawiarence.

facebook.com/
placpsotnikowo
Psotnikowo
zaprasza w godzinach:
pn.-pt. godz. 12:00-19:00
sb. godz. 10:00-20:00
nd. godz. 12:00-20:00
Artyku sponsorowany

sport

Z regionu

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

<< GazetaInformator.pl

RACIBRZ MOTORYZACJA

Cztery kka inne ni wszystkie

Zobacz ca fotorelacj

Pasja do motoryzacji, ktra czy ludzi tak w skrcie mona przedstawi imprez, ktra odbya si
w Raciborzu z okazji zakoczenia sezonu.
justyna koniszewska

otworzy si na szersze grono. Wybralimy kilkadziesit


najadniejszych samochodw
z poudnia Polski nadmieni
jeden z organizatorw imprezy, Tomasz Lindner.

Wrd eksponowanych
aut mona byo dostrzec
midzy innymi volkswageny garbusy z lat 60., biaego
mustanga czy samochd, w
ktrym wosy staj dba. W

trakcie piciogodzinnej imprezy, prcz prezentacji samochodw, odbyo si rwnie wrczenie wyrnie i
nagrd oraz chillout przy muzyce i burgerach. Mionicy

motoryzacji zaprezentowali ponad 100 tuningowanych


pojazdw, a podczas wydarzenia przez zamkowy dziedziniec przewino si blisko
1000 osb.
Fot. Katarzyna Przypado

9 padziernika na dziedzicu raciborskiego Zamku


Piastowskiego odbyo si wydarzenie pod nazw SHOW

OFF Racibrz Ludzie Pasja


Motoryzacja. Fani czterech kek mogli zobaczy samochody zmodyfikowane, klasyczne oraz oryginalne. Razem
z kolegami postanowilimy

Tuning samochodowy, ktry zakada przede wszystkim zmian standardowego wygldu samochodu i jego fabrycznych parametrw technicznych w celu stworzenia oryginalnego egzemplarza
danego modelu nie jest tanim hobby. Jednak mimo wszystko z jednej strony skupia wielu entuzjastw, a z drugiej ilo osb chccych zobaczy takie okazy stale ronie.
RACIBRZ SPORT
Zobacz ca fotorelacj

Siatkarze AZS-u Rafako przegrali czwarty mecz w sezonie


Cztery mecze i cztery poraki tak w tej chwili wyglda bilans spotka AZS-u Rafako Racibrz.
W sobot rywalem raciborskich siatkarzy by UKS Strzelce Opolskie.
Rafako Racibrz podejmowali
u siebie druyn UKS-u Strzel-

ce Opolskie, w ktrej graj rwnie zawodnicy Modej ZAKSY.

We wszystkich setach dominowali przyjezdni, ktrzy wygrali

3:0. KS AZS Rafako Racibrz


UKS Strzelce Opolskie 0:3

(18:25, 21:25, 20:25).


kp

Fot. Katarzyna Przypado

W ramach czwartej kolejki


spotka II ligi siatkarze AZS-u

Po czwartej kolejce spotka AZS zajmuje ostatnie miejsce


w tabeli.
R E K L A M A

W spotkaniu zdecydowanie lepsza bya druyna goci.

Zawodnicy Rafako tylko chwilami grali z UKS-em jak


rwny z rwnym.

GazetaInformator.pl >>

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

sylwetki

Z regionu

WODZISAW LSKI HISTORIA

Karol Szymura wodzisawski harcmistrz


z Orderem Umiechu
Fot. archiwum rodziny Karola Szymury

Z okazji minionego Dnia Orderu Umiechu wspominamy Karola Szymur z Wodzisawia lskiego,
ktry niemal 40 lat temu otrzyma to odznaczenie.

katarzyna czy

To chyba najmilsza z nagrd, jak sobie mona wyobrazi za prac z dziemi i


modzie. Jest to take satysfakcja, e dostrzeono nasze
wysiki, by zapewni dzieciom
rado i umiech na twarzach
mwi Karol Szymura tu
po otrzymaniu Orderu Umiechu, niezwykego odznaczenia
przyznawanego przez dzieci
dorosym, ktrzy wyrniaj
si gorliw prac na rzecz najmodszych i rozbudzaj w nich
rado i entuzjazm.
Pomys stworzenia Orderu
narodzi si w 1967 r. Podczas
wizyty pisarki Wandy Chotomskiej w sanatorium w Konstancinie jeden z maych pacjentw
zapyta j , dlaczego waciwie
nie ma orderu umiechu?.
Chopiec stwierdzi, e taka
nagroda powinna by, a jej
pierwszym laureatem miaby
zosta Jacek posta z popularnej dobranocki. Chotomska
wspomniaa o tamtej rozmowie w wywiadzie dla Kuriera
Polskiego, redakcja podchwycia pomys, nieco go zmodyfikowaa (Order mia by
wrczany osobom dorosym
wskazanym przez dzieci) i ju
rok pniej medal zosta wrczony trzynastu osobom. Charakterystyczne umiechnite
R E K L A M A

soneczko zostao na nim wygrawerowane wedug projektu


dziewicioletniej Ewy Chrobak
z Guchoaz. Kurier ogosi
bowiem konkurs na pamitkow odznak. Wedug jury do
redakcji spyno 12 tysicy kopert ze zgoszeniami, w ktrych
znajdowao si nawet 44 tysice prac. W 1979 r. Sekretarz
Generalny ONZ nada odznaczeniu rang midzynarodow. Do dzi medal otrzymao
niemal tysic osb. Wrd nich
znalaz si te mieszkaniec Wodzisawia l.
Karol Szymura urodzi
si 19 stycznia 1913 r. w Bytomiu. Jednak po stracie ojca przeprowadzi si z matk i
rodzestwem do Wodzisawia
l., gdzie mieszka do koca
ycia. Od dziecistwa by zafascynowany harcerstwem i
mimo modego wieku zosta
przyjty do druyny im. ks. Jzefa Poniatowskiego. Przyrzeczenie harcerskie zoy w 1931
r. i odtd powica harcerstwu wikszo swojego czasu i energii. W czasie II wojny
wiatowej zosta przymusowo wcielony do Wehrmachtu.
W domu zostawi on i maego synka. Opuszczajc miasto, zobaczy ruiny zburzonej
przez hitlerowcw kapliczki
(na skrzyowaniu dzisiejszych
ulic Czyowickiej i Wolnoci) i

postanowi, e jeli szczliwie


wrci z frontu, to odbuduje budowl. Nie sdzi, e ponownie
zobaczy rodzin i swoje miasto dopiero w 1946 r. Zgodnie ze zoon przed szeciu
laty obietnic Karol Szymura
podj dziaania na rzecz odbudowy kapliczki. Dziki wasnej determinacji oraz pomocy i wysikowi m.in. harcerzy,
obiekt zosta powicony w
padzierniku 1948 r.
Druh Karlik, jak nazywali
go podopieczni, cigle trosz-

czy si o dzieci i modzie.


Organizowa rozmaite rajdy,
obozy, wycieczki, biwaki, nieobozowe akcje letnie... Stara
si wasnym przykadem pokazywa najmodszym, co znaczy patriotyzm, honor, powicenie, szacunek dla drugiego
czowieka i przyrody. Angaowa w swoj prac ca rodzin:
ona i synowa przygotowyway
posiki podczas obozw czy akcji letnich, syn pomaga w tworzeniu pamitkowych proporczykw i znaczkw, wnuki

uczestniczyy we wszystkich
harcerskich przedsiwziciach.
W 1978 r. w Paacu Modziey w Katowicach otrzyma
najwaniejsze dla niego odznaczenie: Order Umiechu. - ycie bez dzieci byoby nic niewarte mwi po powrocie z
uroczystoci. - Bd pracowa z
modymi harcerzami tak dugo,
jak dugo im bdzie sprawiao
to przyjemno i jak tylko pozwol mi na to siy doda.
I rzeczywicie, do ostatnich dni, mimo choroby i ro-

dzcych si w wodzisawskiej
komendzie konfliktw, nigdy
nie odwrci si od swoich
podopiecznych. Z wielk uwag traktowa zreszt nie tylko
harcerzy, ale take modzie
uczc si w pobliskiej szkole.
W jego pogrzebie (zmar 19 lipca 1989 r.) uczestniczyy setki
mieszkacw
Wodzisawia
l. Dzieci, modzie i doroli
chcieli towarzyszy w ostatniej
drodze temu, ktry przez 60 lat
obdarza ich tak wielkim zainteresowaniem i trosk.

10 Z regionu

zdrowie

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

WODZISAW LSKI ZDROWIE

REGION ZDROWIE

Bez kolejek do kardiologw

Bezpatne badania dla chorych


na cukrzyc

W wodzisawskim Centrum Medycznym


NOVUM-MED pacjentw cierpicych na choroby
ukadu krenia lub cukrzyc przyjmuje a piciu
specjalistw kardiologw.
Na ul. Gaczyskiego 2 w
Wodzisawiu lskim w PORADNI KARDIOLOGICZNEJ
przyjmuje piciu specjalistw
kardiologw. Dysponuj oni
dwoma aparatami USG do bada echo serca wraz z kolorowym dopplerem, Holterem do
badania caodobowego EKG,
pracowni rentgenowsk i laboratorium. Wrd chorych na
choroby ukadu krenia du
grup osb stanowi osoby chore na cukrzyc. Pacjenci ci wymagaj dodatkowo okresowej
oceny narzdu wzroku, konsultacji nefrologicznej oraz neurologicznej. W Centrum Medycznym NOVUM-MED mog oni
skorzysta z porad specjalistw
diabetologw, okulistw, nefrologa, neurologa i dietetyczki.
Lekarze ci stanowi jeden skoordynowany zesp specjalistw
wsplnie rozwizujcy problemy
medyczne pacjenta.
Poradnia Okulistyczna Centrum Medycznego dysponuje nowoczesnym tomografem
OCT do badania siatkwki oka,
ktry posiada rwnie opcj badania naczy siatkwki bez uycia kontrastu, co jest szczeglnie
uyteczne u chorych na cukrzyc.

Czstym powikaniem cukrzycy jest przewleke niedokrwienie


koczyn. Z tego powodu rocznie w Polsce wykonuje si okoo
6000 amputacji. Jak unikn przykrych konsekwencji? Rozmowa z dr n. med., kardiologiem Witoldem Streb.
Fot. Novum-Med

Choroby ukadu krenia


s gwn przyczyn zgonw
w Polsce. Dziki odpowiedniej
profilaktyce mona jednak zapobiega gronym powikaniom. Oprcz waciwego odywania i mdrze rozplanowanego
wysiku fizycznego, istotne jest
okresowe wykonywanie bada
pod ktem oceny ryzyka chorb
cywilizacyjnych: cukrzycy i chorb ukadu krenia. Na cukrzyc leczy si w Polsce okoo 2,5
mln osb, a drugie tyle ma stan
przedcukrzycowy. Stan przedcukrzycowy nie daje objaww,
jednak stwierdzono, e wyranie przyspiesza rozwj miadycy naczy, zwiksza ryzyko
zawau serca, udaru mzgu oraz
zwiksza ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego. Najwicej
osb zmaga si z cukrzyc typu
2, ktrej przyczyny tkwi w niezdrowym stylu yciu. Na nasze
zachowania mamy bezporedni
wpyw i moemy je odpowiednio wczenie skorygowa. Jeli
bdziemy biernie czeka, nieuchronnie naraamy si na ryzyko powika cukrzycy, takich
jak choroba wiecowa, nadcinienie, retinopatia, nefropatia,
neuropatia cukrzycowa.

<< GazetaInformator.pl

Zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, badanie dna oka u chorych


na cukrzyc naley wykonywa
przynajmniej raz do roku.
Do koca padziernika, pacjenci zarejestrowani do poradni kardiologicznej w cenie wizyty
pierwszorazowej bd mieli wykonywane badanie EKG, pulsoksymetri oraz oznaczenie poziomu glukozy i cholesterolu.

44-300 Wodzisaw lski


ul. Gaczyskiego 2
Tel. 32 440 77 51
32 440 77 52

Cukrzyca jest przewlek


chorob, z ktr zmagaj si
pacjenci na caym wiecie. Nie
naley jej lekceway, gdy moe mie powane konsekwencje.
Nieprawidowy poziom glukozy
we krwi powoduje szereg gronych dla zdrowia i ycia powika.
W jaki sposb mona unikn amputacji koczyn?
Wczesne wykrycie istotnego zwenia ttnic koczyn dolnych pozwala unikn takiego
scenariusza poprzez przeprowadzenie zabiegw rewaskularyzacji przezskrnej lub chirurgicznej.
Za pomoc jakiego badania
moemy wykry niebezpieczne nieprawidowoci?
Nieinwazyjnym badaniem
pozwalajcym z 90% czuoci
i swoistoci wnoszc blisko
100% przewidzie wystpowanie istotnego hemodynamicznie zwenia ttnic koczyn

dolnych jest pomiar wskanika


ramienno-kostkowego (ABI).
Ocena ABI jest atwym do wykonania i powtarzalnym testem
umoliwiajcym wykrywanie
bezobjawowych zmian miadycowych. Pomiary ABI maj
szczegln warto u chorych
bezobjawowych, poniewa 5090% pacjentw z istotnym zweniem ttnic koczyn dolnych
nie ma objaww chromania
przestankowego. Oprcz rozpoznania zwenia ttnic koczyn
dolnych, warto ABI pozwala
rwnie przewidywa przysze
wystpienie dawicy piersiowej, zawau serca, zastoinowej
niewydolnoci serca czy udaru
mzgu.
Dla kogo dedykowane jest
to badanie?
Amerykaskie Towarzystwo Diabetologiczne (ADA,
American Diabetes Association) i Kardiologiczne (AHA)
zalecaj wykonywanie badania
ABI u chorych na cukrzyc po

50. roku ycia, u modszych ni


50 lat z towarzyszcymi czynnikami ryzyka miadycy oraz w
przypadku cukrzycy trwajcej
powyej 10 lat. Std te wszystkim chorym z cukrzyc po 50 r.
ycia NZOZ Kardio-Plus proponuje nieodpatnie wykonanie
badania wskanika ramienno
kostkowego (ABI) w celu wczesnego wykrycia powika naczyniowych cukrzycy. Badanie
wykonujemy kademu choremu po okazaniu ksieczki cukrzycowej.

PORADNIA
KARDIOLOGICZNA
KARDIO-PLUS
ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin
Tel. 505 388 736, 32 733 00 81
www.kardioplus.pl
Artyku sponsorowany

www.novum-med.pl
Artyku sponsorowany

POWIAT WODZISAWSKI ZDROWIE

Szef lskiego NFZ odwiedzi powiat wodzisawski


7 padziernika w Powiatowym Centrum Konferencyjnym
w Wodzisawiu l. odbyo si
spotkanie na temat dostpnoci usug medycznych w powiecie wodzisawskim w kontekcie
polityki NFZ. Gwnym prelegentem by Jerzy Szarfanowicz,
dyrektor lskiego Oddziau Narodowego Funduszu Zdrowia.
W konferencji wzili rwnie
udzia samorzdowcy, dyrektor
szpitala w Wodzisawiu l. i Rydutowach oraz przedstawiciele
niepublicznych zakadw opieki
zdrowotnej.
Szafranowicz zaprezentowa
dane na temat liczby udzielanych w powiecie wodzisawskim
wiadcze, ich rodzaju i funduszach przeznaczanych na ten cel.
Mwi rwnie o odsetku pacjentw, ktrzy wybieraj placwki
poza naszym powiatem. Czsto
wynika to z niedostpnoci pewnych wiadcze (np. w zakresie
kardiologii), ale pewne zaniepokojenie powinien wzbudza jego
zdaniem fakt, i niemal poowa
wiadcze ortopedycznych jest
wykonywana w innych powiatach, mimo i suma przeznaczanych na ten cel funduszy wynosi
ponad 3600 tys. z.
Dyrektor wojewdzkiego
oddziau NFZ podkrela te, e
zdaje sobie spraw z trudnej sy-

Fot. Justyna Koniszewska

Chcemy wam pomc przeprowadzi restrukturyzacj szpitala zapewnia dyrektor lskiego Oddziau NFZ.
Przedstawi take gwne zaoenia nowej ustawy o wiadczeniach medycznych.

Zobacz ca fotorelacj

W spotkaniu z dyrektorem lskiego Oddziau NFZ brali udzia nie tylko samorzdowcy i
dyrektor wodzisawskiego szpitala, ale rwnie przedstawiciele zakadw niepublicznych. Te
ostatnie byy reprezentowane przez 66 uczestnikw. Po zakoczeniu czci oficjalnej wielu z
nich skorzystao z moliwoci bezporedniej rozmowy z szefem lskiego NFZ.
tuacji PPZOZ. Restrukturyzacja waszego szpitala to problem
spoeczny, zawodowy, lekarski,
medyczny i problem pacjentw.
Czeka was dua praca do wykonania, eby wszyscy zrozumieli
wasze decyzje mwi Szafranowicz.
Druga cz prelekcji obejmowaa najwaniejsze zaoenia
projektu ustawy o wiadczeniach
medycznych. Zakada on utworzenie szeciu poziomw szpitali

kady z tych poziomw bdzie


charakteryzowa si konkretnym
profilem: liczb i rodzajem prowadzonych oddziaw i wiadczonych usug medycznych. Wodzisawska placwka trafiaby do
szpitali I stopnia. Oznacza to, e
tylko cz oddziaw bdzie finansowana w formie budetowania. Pozostae bd musiay
startowa w konkursach. Aby
znale si w grupie szpitali II
stopnia, placwka powiatu wo-

dzisawskiego musiaby otworzy


i utrzyma jeszcze jeden oddzia,
co, przynajmniej na razie, wydaje
si nieprawdopodobne.
Po zakoczonym wykadzie
odbya si krtka dyskusja na temat nowych rozwiza, przedstawiciele szpitala i NZOZ-w
mogli te zadawa Szafranowiczowi pytania oraz zgasza swoje uwagi i sugestie.
kc

R E K L A M A

32 414 90 30, 533 355 277

motoryzacja

Dzia graki i reklamy:


reklama@GazetaInformator.pl

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

reklama poligraa
wizytwki ulotki

GazetaInformator.pl >>

Z regionu 11

R E K L A M A

12 Z regionu

ogoszenia.GazetaInformator.pl

dodaj bezpatne ogoszenie w internecie

CENNIK OGOSZE:
drobne:

tekstowe 6 z w ramce 10 z
moduowe: tekstowe 20 z graczne 35 z

na kolorowym tle 14 z

ZDROWIE

FINANSE

Masa: klasyczny, limfatyczny, relaksacyjny, czciowy lub caociowy. Plecy (40z), mog przyjecha
do domu pacjenta. Tel. 504 355
510.

POYCZKI
KRTKOTERMINOWE
32 348 61 68, 504 819 404
Porednik CDF S.C. rmy
Matpol Finanse Sp. z o.o.

Gabinet rehabilitacji dzieci i niemowlt. Rydutowy, ul. raciborska


390b. Moliwo dojazdu do pacjenta. Oferuj: rehabilitacja was
stp, rk, krgosupa; edukacja
prawidowej pielgnacji niemowlt; neurorozwojowa terapia dzieci
i niemowlt; korekcja wad postawy;

Doradca klienta jednej z wiodcych rm na rynku. Gotwka od


300 z do 12000 z, a dla rm od
300-15000 z. Spat mona wliczy w koszty. Tel. 666 068 329.

GABINET
BIOENERGOTERAPII

Praca dla opiekunek


osb starszych
w Niemczech OD ZARAZ.
Wodzisaw l., Waowa 2
Tel. 796 999 605

lek. stom. Grayna


Serwinowska-Awsiuk
W ramach NFZ:
pon.,r., czw.: 14.00-18.00
wt.: 9.00-13.00, pitek na telefon
Racibrz, ul. orska 45/2
Tel. 32 417 76 40, 32 415 17 06
BEZ KOLEJEK!

PRACA:
HANDLOWIEC
SPRZTU
KOMPUTEROWEGO

Zastrzegamy sobie moliwo


odpowiedzi na wybrane oferty

Jeli posiadasz:
dobre rozeznanie
w technologiach IT
dobr znajomo internetu
znajomo zagadnie
sieciowych
dowiadczenie
w obsudze klienta

Serdecznie zapraszmy
do kontaktu!

Wyslij CV na adres e-mail:


biuro@softib.pl

Wymagany wasny samochd


CV prosimy przesya na maila:
biuro@raciborskiemedia.pl
Szukamy osoby sumiennej
i godnej zaufania

MOTORYZACJA
Sprzedam samochd Ford Fiesta
MK6 rok 2006. Udokumentowany przebieg: 150 tys. km. Diesel 1.4. Zadbany, ekonomiczny,
wszystkie wymiany na bieco.
Oferta prywatna. Tel. 512 333 512.

MECHANIKA
POJAZDOWA
szybko tanio solidnie

Tel. 602 150 886

www.centrovet.pl
RNE

TAXI na lotniska i w kade


inne miejsce. Tanio, bezpiecznie, dyskretnie. Kdzierzyn-Kole i ok. Tel. 511
929 121.

Warsztat: naprawa ROWERW


MOTOROWERW,
WZKW TOWAROWYCH
z wieloletni tradycj od 1946 r.

MERCEDES-AUDI
BMW-VOLVO
amortyzatory, oyska
ukady: hamulcowe,
kierownicze, napdowe

ZOMOWANIE
WSZELKICH POJAZDW

naprawy gwne i biece


diagnostyka komputerowa

Holowanie gratis
ul. Rudzka 66
47-400 Racibrz
WWW.HAMARO.PL
hamaro@onet.pl

32 415 19 91, 691 960 146

781 289 867

Przyjmujemy:
pon.- pt. 9-20, sob. 9-14

Protezy akrylowe,
nylonowe, acronowe,
NAPRAWY PROTEZ

WARSZTAT
LUSARSKO-MECHANICZNY
Adam Majnusz

Tel. 32 415 18 80
Mariaska 1, Racibrz

Pracownia krawiecka
oferuje profesjonalne kursy
kroju i szycia,
trwajce 120 godzin.
Kurs koczy si
otrzymaniem certykatu.
47-400 Racibrz
ul. Wojska Polskiego 11
Tel. 728 96 95 98

EKSPRESOWE
POYCZKI
POD ZASTAW

KOMIS LOMBARD

Najnisze
oprocentowanie

(rg Opawskiej i Ogrodowej)

Monika Fita & Barbara


Koodziej-Sordyl
Racibrz, ul. Mysowicka 16/9
Tel. 693 155 008, 795 729 389

Tel. 513 129 915


czynne: pn.-pt. 9-13

Rzuchw, ul. Rybnicka 61

ul. Ocicka 51a w Raciborzu.


Godziny przyj:
pon. 16:00-18:00
Rejestracja telefoniczna:

Wynajm Fiata Scudo (8 os.) i


Renault Trac (9os.) wersje
przeduane wraz z kierowc
na mae i wiksze trasy wesela, imprezy, koncerty, transfery,
wycieczki. Samochody posiadaj winiety na Czechy i Austri. Wystawiam faktury VAT!
Szczegy do uzgodnienia. Tel.
785 774 343.
MARIKA
Studio Masau
i Kosmetyki
Modelowanie sylwetki:
redukcja:
tkanki tuszczowej
cellulitu
rozstpw, blizn i inne...
Tel. 690 617 505
facebook.com/marikamasaze

Firma STACH-DREW
oferuje drewno kominkowe,
drewno opaowe
w dobrej cenie.

Malowanie tapicerki samochodowej i meblowej, obuwia, torebek, kurtek, naprawa obuwia


ortopedycznego.
Racibrz, ul. Londzina 51, tel.
32 414 08 21;
DK Bolko, ul. Nowa 1, tel. 509
077 011 8;
Kunia Raciborska, ul. Kocielna 5, tel. 324191149,
502468049;
Rybnik, ul. Powstacw lskich 17, pon. r. 9-16, tel.
663466661.
Punkt obok E.Leclerc nie naley do rmy Palczewski.
naprawa-obuwia-raciborz.pl

604 729 874, 502 890 351

Izabela Kuczmierczyk

Racibrz, ul. Opawska 27a/1

NAPRAWA OBUWIA
Usugi kaletnicze
i rymarskie
Roman Palczewski

PORADNIA
ORTOPEDYCZNA
przy Centrum Zdrowia

centrovet

AUTO-GARA

SERWIS
SAMOCHODOWY

Ndza, ul. Sobieskiego 16


Czynne: pn.-pt .8:00-17:00
sob. 8:00-14:00

szybkie terminy
zapewniamy transport
refundacja NFZ (2111 z)
najwyszy standard zabiegu

Przychodnia Weterynaryjna

ALUZJE/ROLETY. Najtasze aluzje/rolety. Tel. 604 729


874, 502 890 351. Racibrz, ul.
Opawska 21/2 (rg Opawskiej i
Ogrodowej).

Racibrz
ul. Klasztorna 9
Tel. 32 419 06 27

tel. 513 369 298

PRACOWNIA
PROTETYCZNA

KUPI KADE AUTO


tel. 726 000 007

Usugi w zakresie
mechaniki pojazdowej
47-400 Racibrz
ul. Mariaska
Tel. 32 415 18 86

Kamil Majcher

w Czechach

PRAKTYKA
STOMATOLOGICZNA

Zajm si dzieckiem. Posiadamdowiadczenie. Okolice Rydultowy Ligonia wynagrodzenie do


dogadania si. Tel. 784 403 628.

KOLPORTA
GAZET I ULOTEK
(pow. raciborski i wodzisawski)

ZAMA

Rejestracja 781 289 867


Racibrz, ul. Ocicka 51a
Rudnik, ul. Soneczna 38a

32 755 21 31

PRACA

masa Shantala; kinesiotaping; gipsy hamujce. Tel. 509 490 689.

AKUPUNKTURA
Zabiegi akupunkturowe s skuteczne w wielu przypadkach chorobowych m.in.: chorobach krwi i
ukadu krwiotwrczego; chorobach
oczu; oziboci pciowej; zapachu
z ust; uczuciu zimna czy te gorca
w nogach, krwawieniach z nosa.

schorzenia krgosupa
i narzdw ruchu
stany blowe
choroby wewntrzne
47-400 Racibrz
ul Mickiewicza 18
Rejestracja telefoniczna

PRACA DORYWCZA

ul. Klasztorna 12 (rg Klasztornej i Ogrodowej) Racibrz


tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl

ceny brutto (z VAT)

Tel. 512 271 815


32 430 10 45.
Skad znajduje si
z tyu budynku.

Poyczki pod zastaw


Odsetki od 5 z

(dla emerytw i rencistw

10% zniki)

Racibrz,
ul. Staszica 8

Racibrz
ul. Opawska 21/2

(wejcie od podwrza)

USUGI
REMONTOWO-BUDOWLANE

ODZIE ROBOCZA

Zygmunt Banik
kompleksowe
wykoczenia wntrz
Tel. 694 403 205

Komis od A-Z
(Kup, Sprzedaj)
Dla Ciebie mie,
Dla Kogo Skarb
Masz zbdne rzeczy
Nie wyrzucaj, Przynie
sprawisz Komu rado.
Zapraszamy
od pn.-pt.: 9:00-16:30
47-400 Racibrz
ul. Ogrodowa 10
(naprzeciw byego Jaworu)

Tel. 660 287 150


797 638 860

Tel. 32 419 01 95
502 633 072

ARTYKUY BHP, P.PO.,


SPAWALNICZE, CHEMIA
GOSPODARCZA,WE.
Racibrz, ul. E ichendorffa 12
tel./fax 32 440 30 36
kom. 512 936 444
www.deln-raciborz.pl

PRANIE DYWANW
TAPICERKI
SAMOCHODOWEJ,
MEBLOWEJ,
POLEROWANIE MASZYNOWE,
PASTOWANIE,
CZYSZCZENIE
CIAN I ELEWACJI
Tel. 32 763 40 43
Kom. 504 412 875
Racibrz, ul. Ogrodowa 46

www.green-clean.pl

GazetaInformator.pl >>

Rozrywka 5

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

RACIBRZ IMPREZY

Raciborski Sreet Sloow Food

32 414 90 30, 533 355 277


poligrafia
Dzia grafiki i reklamy:
reklama >>> reklama@GazetaInformator.pl

Zobacz ca fotorelacj

Fot. Marcin Michelewski

Na dziedzicu Zamku trwa dwudniowy festiwal foodtruckowy.


justyna koniszewska

Od 15 do 16 padziernika raciborski Zamek Piastowski przeywa prawdziwe oblenie. To za spraw


II ju w miecie zlotu Food Truck Gathering on Tour. Gastronomiczne punkty
mobilne oferujce kuchni z czterech stron wiata
skusiy wiele raciborzan do
wyjcia z domu i sprbowaniu niecodziennych przysmakw. Dla odwiedzajcych przygotowane zostay
midzy innymi: strefa chillout, strefa DJ czy atrakcje
dla dzieci. Zlotowi towaR E K L A M A

Zloty Food Truckw s ciekawym zjawiskiem. Ciesz si olbrzymim zainteresowaniem, ktre


wci ma tendencj wzrostow. Cho ceny oferowanych przysmakw s dosy wysokie,
czsto wysze ni w przyzwoitych restauracjach, to jednak dobra jako moe mie wysok
cen nawet w Raciborzu.
rzyszy rwnie Cinema 7D
mobilne kino, ktre prze-

nioso uczestnikw w wiat


emocji, grozy i zabawy. Za

organizacj wydarzenia stoi


Food Truck Event.

6 Ekologia

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

<< GazetaInformator.pl

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Wkrtce rusza projekt Gmina z (dobr) energi!

KATARZYNA CZY

Walka ze smogiem i nisk


emisj toczy si od lat w pojedynczych gminach i miastach.
Samorzdowcy i przedstawiciele organizacji pozarzdowych tumacz, edukuj i
przekonuj, e to czym i w jaki
sposb palimy w piecach ma
bezporedni wpyw na zdrowie oraz ycie naszych rodzin. Ssiadw, stan rodowiska naturalnego. Take sami
czonkowie lokalnej spoecznoci podejmuj coraz wicej proekologicznych dziaa.
Jednak wszyscy zaangaowani w prac na rzecz poprawy
jakoci powietrza przyznaj,
e tak naprawd pojedyncze
inicjatywy tylko czciowo
speniaj swoj rol. Podobne
wnioski przywiody wodarzy
28 gmin i powiatw naszego
regionu do stworzenia wyjtkowego programu, ktrego
celem jest wsplna praca na
rzecz czystego powietrza. I tak
powsta projekt Gmina z (dobr) energi!.
Zwizek Gmin i Powiatw Subregionu Zachodniego
Wojewdztwa lskiego zrzesza 25 gmin i 3 powiaty: wodzisawski, rybnicki i raciborski. Zosta powoany w 2002
r., aby realizowa zadania z
zakresu m.in. wdraania Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, rozwoju sieci drg i
stworzenie Zintegrowanego
Systemu Komunikacji Pasaerskiej, promocji turystycz-

nej regionu, rozwoju spoeczestwa obywatelskiego czy


wsppracy z organizacjami
pozarzdowymi.
Realizacja poszczeglnych
celw przebiega na tyle sprawnie, e czonkowie Zwizku
postanowili podj now inicjatyw i wsplnie zaj si
problemem niskiej emisji, z
ktrym borykaj si wszystkie
miejscowoci w naszym regionie.
Smog nie zna granic i nie
ma moliwoci, eby walczy z
nim w pojedynk powiedzia
Mieczysaw Kieca, prezydent
Wodzisawia l. i przewodniczcy Zwizku podczas konferencji prasowej na temat zaoe projektu. Ma on charakter
edukacyjno-informacyjny. Pomysodawcy chc przekazywa
mieszkacom regionu wiedz
nie tylko na temat negatywnych skutkw zanieczyszczonego powietrza, ale rwnie
promowa dobre praktyki w
tym zakresie i uczy jak kady
z nas moe wczy si w prac na rzecz wsplnego dobra,
jakim jest rodowisko przyrodnicze. Adam Wawoczny z
Biura Zwizku wyjania, e
wan rol bdzie odgrywa
take pitnowanie zachowa
niewaciwych. - Nie ma zgody na palenie mieci. mieci
powinno si segregowa, a nie
uywa jako paliwa i bdziemy
to bardzo mocno podkrela
mwi Wawoczny.
Kampania
rozpocznie
si 3 listopada i potrwa p-

tora roku (do maja 2018 r.).


Obejmie dwa sezony grzewcze (2016/2017 i 2017/2018)
oraz okres inwestycyjny pomidzy nimi. Grup docelow
stanowi wszyscy mieszkacy
subregionu, ale nie oznacza
to braku zrnicowania podejmowanych dziaa w zalenoci od wieku czy zawodu
odbiorcw. Dzieci i modzie
bd uczestniczy w specjalnie opracowanych zajciach
edukacyjnych i konkursach z
atrakcyjnymi nagrodami, doroli uzyskaj kompleksow
pomoc w zakresie wymiany
rde ciepa i dostp do kalkulatora efektywnoci energetycznej, a do inwestorw tra specjalne poradniki. Take
urzdnicy bd poszerza
swoj wiedz na temat wsparcia mieszkacw w podejmowanych przez nich dziaaniach
proekologicznych
poprzez
udzia w spotkaniach i szkoleniach. Planowana jest take
kampania w mediach z udziaem znanych osb. Na razie
nie mog jeszcze zdradzi nazwisk tych celebrytw, bo nie
byoby efektu zaskoczenia, ale
mog powiedzie, e bd to i
osoby potrace przycign
uwag dzieci i modziey i autorytety dla starszego pokolenia tumaczy Patryk Swoboda z rmy Planergia, ktra jest
partnerem projektu.
Cakowita warto projektu to okoo 400 tys. z. W
kosztach jego realizacji partycypuj wszystkie jednost-

Fot. Katarzyna Czy

Racibrz, Wodzisaw, Rybnik i pozostae 25 jednostek tworzcych Zwizek Gmin i Powiatw Subregionu
Zachodniego rozpoczyna kompleksowy program walki z nisk emisj. Wrd zaplanowanych dziaa znalazy
si m.in. zajcia dla dzieci, poradniki dla przedsibiorcw i szkolenia dla urzdnikw.

Program zaprojektowany przez subregion ma dotrze do 650 tys. mieszkacw 28 gmin


i powiatw. Planowane dziaania maj w atrakcyjny sposb podnosi wiadomo
spoecznoci lokalnej i promowa zachowania proekologiczne. Na zdj. (od lewej)
Mieczysaw Kieca, Wojciech Sauga, Piotr Kuczera, Adam Wawoczny, Patryk Swoboda.
ki samorzdu terytorialnego
zrzeszone w Zwizku (poprzez
opacanie skadki), a take
sponsorzy i instytucje wspierajce. Ponad 200 tysicy zotych na ten cel przekaza te
Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Zdaniem Andrzeja Pilota, prezesa
WFOiGW, program jest wyjtkowy ze wzgldu na wspprac wszystkich jednostek
wchodzcych w skad subregionu i kompleksowo proponowanych dziaa. Pilot
przypomnia, e Fundusz od
dawna wspiera poszczeglne
gminy w walce z nisk emisj,
a take, od tego roku, wychodzi naprzeciw potrzebom indywidualnych mieszkacw,

czego wyrazem jest program


pilotaowy kierowany do wacicieli domw jednorodzinnych. Po raz pierwszy jednak
dotacja zostaa przeznaczona
na realizacj zadania obejmujcego tak wiele podmiotw.
Pomysowi z uwag przygldaj si take wadze wojewdztwa. Marszaek Wojciech
Sauga pochwali przedstawicieli subregionu za rozmach i
odwag i przyzna, e jeli projekt odniesie sukces, to powinien zosta skopiowany na
szczebel wojewdzki.
Wszyscy uczestnicy konferencji przyznawali, e edukacja jest jednym z trzech
elementw decydujcych o
skutecznej walce z zanieczyszczeniem powietrza. Pozostae

dwa to ekonomia i uregulowania prawne. Te jednak mog by w peni skuteczne tylko


przy dostatecznym poziomie
wiadomoci spoecznej. Dopki bowiem nie zmieni si
mentalno poszczeglnych
mieszkacw, ktrzy twierdz czsto, e ekologia si nie
opaca i nie mamy adnego
wpywu na ksztat stanowionego prawa i jego realizacj,
to trudno bdzie wprowadzi
jakiekolwiek zmiany. Szeroko
zakrojona kampania edukacyjno-informacyjna ma zatem
ogromne znaczenie dla poprawy jakoci powietrza oraz budowy spoeczestwa obywatelskiego, na czym rwnie zaley
jej organizatorom.

REGION EDUKACJA

Konkurs Zielona Pracownia_Projekt 2016 rozstrzygnity


W konkursie ZIELONA
PRACOWNIA_PROJEKT2016 bray udzia szkoy podstawowe, gimnazja i
szkoy ponadgimnazjalne z
terenu wojewdztwa lskiego. Placwki mogy zgasza
swoje projekty sal lekcyjnych
do nauki przyrody, biologii,
chemii czy zyki oraz prowadzenia zaj ekologicznych. Spord nadesanych
zgosze Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach wybra 24 laureatw.
19 szk otrzyma wsparcie

nansowe, ktre umoliwi


stworzenie pracowni przyrodniczo-laboratoryjnych, dowiadczalnych, chemicznych,
a nawet architektury krajobrazu (Pastwowe Szkoy Budownictwa Zesp Szk w
Bytomiu). Najwysza kwota
dotacji, ktra tra na konta
10 placwek, wynosi 7 500
z dla kadej z nich. Ponadto
do piciu szk tra nagrody
rzeczowe takie jak laptop, mikroskop czy projektor multimedialny.
KC

Fot. WFOiGW w Katowicach

19 szk z caego wojewdztwa otrzymao dotacje na stworzenie pracowni ekologicznej, a 5 zostao wyrnionych nagrodami
rzeczowymi. WFOiGW ogosi list laureatw konkursu.

Zielone pracownie maj pomc uczniom zdobywa wiedz z zakresu przedmiotw przyrodniczych i rozbudza w
nich zainteresowanie ekologi. Wrd nagrodzonych projektw znalazy si m.in. nastpujce pomysy: Obserwuj,
eksperymentuj i dziaam ekologicznie w pracowni Muszelka, Pozna, zrozumie, pokocha Gaj i Zielona Ekopracownia poznaj wiat polisensorycznie.

Treci zawarte w publikacji nie stanowi ocjalnego stanowiska organw


Wojewdzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

GazetaInformator.pl >>

Zapowiedzi 7

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

RACIBRZ RCK 28-30 PADZIERNIKA

FESTIWAL
PODRNICZY
WIATRAKI
XIII Festiwal Podrniczy
Wiatraki tradycyjnie odbdzie si
w ostatni weekend padziernika.
Od 28 do 30 padziernika w Raciborskim Centrum Kultury przy ul.
Chopina bdzie mona spotka si
z najwybitniejszymi podrnikami, explorerami i dziennikarzami.
Bilety na blok szkolny kosztuj 6 z za pokaz. Bilety jednodniowe na cz festiwalow: 20 z,
ulgowe 15 z (uczniowie, studenci,
posiadacze kart Rodzina+ i Senior
60+). Biuro festiwalowe, w ktrym bdzie odbywaa si sprzeda
biletw, bdzie czynne na godzin
przed rozpoczciem pokazw w
sobot i niedziel.
28 padziernika (pitek)
Blok szkolny (uczniowie szk
rednich, gimnazjw oraz V i VI
klas szk podstawowych, wczeniejsza rezerwacja miejsc: 502
557 238)
8:30 ukasz Supergan Islandia
Wyspa ywiow
10:00 Piotr Horzela Sudan Poudniowy historie przerne
11:30 Arkadiusz Milcarz Arun
gubi Gobi
18:00 Pokaz filmw podrniczych: Galumphing (re. K. Jzefowicz) i THX GOD (re. M.
Kopaniszyn i Sz. Pado) wstp
wolny, zaprasza RCK DKF Puls
20:00 Koncert zespou Bartkicky Band (indie folk/indie rock)
Przystanek Kulturalny Koniec
wiata (wstp wolny)
29 padziernika (sobota)
9:00 Spyw Odr z Raciborza
(przysta) do Grzegorzowic.
R E K L A M A

Patronat medialny:

Organizator OSiR Racibrz,


uczestnictwo darmowe, obowizkowa rezerwacja: osir.raciborz@wp.pl.
12:00 Magdalena Lechowska
Poznaj moj Kolumbi (film,
piew i degustacja... mrwek
dupiastych)
13:30 ukasz Supergan Pieszo
przez nieznany Iran
15:00 Ostap Kostiuk ywy
Ogie (film)
16:30 Piotr Horzela Antarktyka stacja polarna, lodowce,
pingwiny
18:00 Go specjalny: Andrzej
Bargiel Zdobycie nienej Pantery
20:00 Koncert zespou Voosi
22:00 After Travel Party (czyli nie samym slajdem yje podrnik) Przystanek Kulturalny Koniec wiata (wstp wolny)
30 padziernika (niedz.)
12:00 Sebastian Bielak Puszcza
Biaowieska. Krlestwo lenego
ubra
13:15 Arkadiusz Milcarz Mistyczna Syberia
15:00 Arkady Pawe Fiedler
PoDrodze Azja Maluchem
przez Azj
16:30 Marek Tomalik Australia, gdzie kwiaty rodz si z
ognia
18:00 Joanna Lipowczan i Bartosz Malinowski Wielki Szlak
Himalajski
19:30 Elbieta i Andrzej Lisowscy W poszukiwaniu Poudnikw Szczcia.

RACIBRZ ROZRYWKA

SEANS FILMU WOJNA W DKF PULS


DK Strzecha przy ul.
Londzina 38 zaprasza 20
padziernika o godz.
18:00 na spektakl Wojna, ktry odbdzie si w
ramach cotygodniowych
seansw Dyskusyjnego Klubu Filmowego PULS. Film
opowiada histori sieranta Clausa Pedersena, kt-

ry stacjonuje wraz ze swoj kompani na afgaskiej


prowincji. W tym czasie
ona dowdcy, Maria, musi sobie radzi z trudami
codziennego ycia bez ma i samotnym wychowywaniem trjki dzieci. Podczas
rutynowej misji onierze dostaj si w krzyowy

ogie talibw. Aby ratowa


swoich ludzi, Claus podejmuje dramatyczn decyzj, w wyniku ktrej zostaje oskarony o popenienie
zbrodni wojennej. Konsekwencje czynu powanie
dotykaj zarwno sieranta, jak i jego rodzin Bilet
w cenie 5 z.

PARANIENORMALNI PIERWIASTEK Z TRZECH


22 padziernika o
godz. 17:00 RCK przy ul.
Chopina 21 zaprasza na kabaret Paranienormalni
Pierwiastek z trzech. Takich
dwch, jak ich trzech nie ma
ani jednego! Pierwiastek z
trzech to program peen postaci i tematw niespotykanych
dotd na scenie kabaretowej.

To wanie tutaj cz si nowe


perypetie bohaterw znanych
fanom dobrej rozrywki w caej
Polsce, z zupenie nowymi wtkami i motywami odnoszcymi
si do tych najbardziej biecych. adne z aktualnych spoecznych tematw nie umknie
Paranienormalnym. Bilety w
cenie 80 z, 65 z, 60 z.

WYMYLIAM PEJZA TEN. PIOSENKI Z


REPERTUARU IRENY JAROCKIEJ ORAZ ANNY
JANTAR
23 padziernika o
godz. 17:00 DK Strzecha
przy ul. Londzina 38 zaprasza
na koncert Wymyliam Pejza Ten. Piosenki z repertuaru
Ireny Jarockiej oraz Anny Jantar. Koncert ten to muzyczna

podr wspomnie, w ktrych


gwn rol odgrywaj dwie
wyjtkowe kobiety: Bursztynowa Dziewczyna -Anna Jantar i
Kobieta Motyl - Irena Jarocka.
Skad zespou: Barbara Broda-Malon wokal, Grzegorz Ka-

sperczyk - piano, instrumenty


klawiszowe, Sebastian Malon
skrzypce, skrzypce elektryczne,
Micha ymeka instrumenty
perkusyjne, gocinnie: Maciej
Lipina (wokal). Bilety w cenie
20 z.

BG W KRAKOWIE
27 padziernika o godz.
19:30 RCK przy ul. Chopina 21
zaprasza na seans mu Bg w
Krakowie. To kolejna propozycja Dyskusyjnego Klubu Filmowego PULS. Akcja rozgrywa
si wspczenie na tle urokliwego, tajemniczego i mistycznego miasta, w ktrym ledzimy
losy jego mieszkacw: modego polityka, ktry otrzymuje ko-

rupcyjn propozycj; dziewczyny szukajcej mioci; stojcej


na rozdrou prawniczki specjalizujcej si w sprawach rozwodowych; drobnego zodzieja
pragncego ukra relikwiarz z
Krwi Pask; maestwa niemogcego doczeka si dziecka; kobiety po przejciach i
mczyzny niepotracego wyzwoli si ze szponw hazardu.

Historie, ktre zostaj ukazane na ekranie mwi o wierze,


nadziei, przebaczeniu, powiceniu, mioci i wolnoci, ale
przede wszystkim o tsknocie
czowieka za Bogiem i Jego Miosierdziem. Siedem epizodw
spaja w. Albert Chmielowski,
ktry jest przewodnikiem widza po mistycznym Krakowie.
Koszt biletu 5z.

Wszelkie dodatkowe informacje o imprezach


znajduj si na stronie www.rck.com.pl
oraz na Facebooku Raciborskiego Centrum Kultury

Artyku sponsorowany

8 Reklama

19 padziernika 2016, nr 21 (222)

wizytwki, ulotki >>>


R E K L A M A

ART. BHP
P. PO
SPAWALNICZE
CHEM. GOSPODARCZA
WE
www.delfin-raciborz.pl
Godziny otwarcia:
pn.-pt. 8:00-16:00
sob. 9:00-13:00

32 414 90 30, 533 355 277

Dzia grafiki i reklamy: reklama@GazetaInformator.pl

47-400 Racibrz
ul. Eichendorffa 12
Tel./fax (32) 415 29 34
(32) 430 30 36
Kom. 512 936 444

<< GazetaInformator.pl