You are on page 1of 12

MANUAL PELAPORAN

PERKHIDMATAN
BIMBINGAN DAN
KAUNSELING

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

MANUAL LPBK

KANDUNGAN

BAHAGIAN 1 : MANUAL PENGISIAN PELAPORAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING 2015

A.

Pengisian Maklumat Sekolah

B.

Pengisian Maklumat Guru Bimbingan dan Kauseling Individu LPBK

C.

Rumusan Keseluruhan LPBK

BAHAGIAN 2 : MANUAL PENGISIAN PENILAIAN KENDIRI AMALAN GURU PENYAYANG

BAHAGIAN 3 : MANUAL PENGISIAN LAPORAN DASAR WARGA EMAS NEGARA

BAHAGIAN 4 : MANUAL PENGISIAN DATA PROGRAM MINDA SIHAT

10

BAHAGIAN 5 : MANUAL PENYIMPANAN DATA

12

MANUAL LPBK
BAHAGIAN 1 : MANUAL PENGISIAN PELAPORAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
KAUNSELING 2015
A.

Pengisian Maklumat Sekolah


1. Sila isi maklumat asas sekolah seperti tahun, nama dan alamat sekolah, kod sekolah,
negeri, daerah, enrolmen murid mengikut bangsa dan lain-lain dengan menggunakan
huruf besar.

Maklumat sekolah diisi oleh Ketua Guru Bimbingan dan


Kaunseling/ orang yang pertama mengisi pelaporan

Rajah 1 : Tapak Maklumat asas sekolah


2. Seterusnya isikan maklumat murid yang menjadi Pembimbing Rakan Sebaya (PRS) dan
murid yang terlibat dengan Program Mentor Mentee berdasarkan Tingkatan/ Tahun
serta mengikut kaum.

Rajah 2 : Tapak Bil. PRS dan Bil. Murid yang terlibat Program Mentor Mentee

MANUAL LPBK
B.

Pengisian Maklumat Guru Bimbingan dan Kauseling Individu LPBK


1. Sila isi maklumat masing-masing mengikut tapak berikut:

LPBK(GBK1) diisi oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling Pertama

Rajah 3: Tapak Maklumat Guru Bimbingan dan Kaunseling


2. Guru Bimbingan dan Kaunseling (GBK) melengkapkan butiran diri seperti nama, gred
jawatan (29/32/34/38/41/42/44/Cemerlang 44/48/Cemerlang 48/52 dll), nombor telefon dan
emel.

Rajah 4 : Maklumat Guru Bimbingan dan Kaunseling


3. Seterusnya lengkapkan maklumat kelulusan akademik dalam bidang Bimbingan dan
Kaunseling. Bagi kelulusan akademik peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah hanya
daripada bidang Bimbingan dan Kaunseling SAHAJA yang diambil kira. Tandakan ( 1 )
pada ruang yang berkenaan.

Rajah 5 : Maklumat Peringkat Kelulusan Bidang Bimbingan dan Kaunseling

MANUAL LPBK
4. Bagi item 3 dan 4, maklumat yang diperlukan adalah bilangan murid yang mendapat
perkhidmatan individu dan kelompok mengikut jenis perkhidmatan, jantina dan kaum.
Jumlah dan peratus dikira secara automatik

Rajah 6 : Bilangan murid mendapat perkhidmatan kaunseling individu dan kelompok

5. Item 5 dan 6 berkaitan jumlah bilangan sesi kaunseling individu dan kelompok yang
dilaksanakan oleh GBK yang dilaksanakan bermula Januari sehingga 30 Jun 2015 untuk
fasa 1 pelaporan.
Peratus dikira secara
automatik

Rajah 7 : Bilangan Sesi kaunseling individu dan kelompok

MANUAL LPBK
6. Item 7 berkaitan pelaporan pelaksanaan Program Kaunseling Berfokus. Jenis Perkhidmatan
dalam Kaunseling Berfokus dikategorikan mengikut fokus-fokus berikut.

Pencapaian SEBENAR bilangan


murid yang menepati sasaran
Program Kaunseling Berfokus diisi
pada bulan Oktober pelaporan
Fasa 2 yang dilaksanakan

GBK meletakkan Sasaran /Target (KPI)


bilangan murid yang boleh mencapai
matlamat sasaran Program Kaunseling
Berfokus

Kategori Program
perkhidmatan.

Kaunseling

(Minimum pilih mana-mana


perkhidmatan.
Contoh :
1.

Berfokus

mengikut

2 kategori berbeza

Jenis

darpada 4 jenis

Tingkah laku Kurang Sopan/Biadap


(Pembangunan dan Perkembangan Sahsiah Diri Murid )

dan
2.

Ponteng
(Peningkatan Disiplin Diri Murid)

Rajah 8 : Bilangan murid yang terlibat dengan Program Kaunseling Berfokus

7. Item 8 berkaitan maklumat murid yang mengikuti Program Bimbingan dan Kaunseling.
Jumlah Peratus dikira secara automatik

Rajah 9 : Bilangan murid yang terlibat dengan Program Bimbingan dan Kaunseling

MANUAL LPBK
C.

Rumusan Keseluruhan LPBK


1. Sila cetak maklumat yang terdapat di bahagian RUMUSAN KESELURUHAN LPBK untuk
mendapatkan pengesahan daripada pentadbir dan satu salinan dihantar ke Pejabat
Pendidikan Daerah (PPD).
.

Rajah 10 : Tapak Rumusan LPBK

2. Semua Item telah dilengkapkan dan dijumlahkan secara automatik

Rajah 11 : Rumusan Keseluruhan LPBK yang perlu dicetak dan mendapat pengesahan
pentadbir

MANUAL LPBK
BAHAGIAN 2 : MANUAL PENGISIAN PENILAIAN KENDIRI AMALAN GURU PENYAYANG
2015
1. Guru Bimbingan dan Kaunseling berbincang bersama-sama Pengetua/ Pentadbir Sekolah
untuk menentukan Penilaian Kendiri Amalan Guru Penyayang di sekolah.

Rajah 12 : Tapak Penilaian Kendiri Amalan Guru Penyayang


2. Tandakan ( 1 ) pada ruang yang telah disediakan merujuk kepada penyataan yang
diberikan.
3. Penilaian Kendiri yang lengkap diisi perlu dicetak dan mendapat pengesahan pentadbir
sekolah.

Rajah 13 : Penilaian Kendiri Amalan Guru Penyayang 2015

MANUAL LPBK
BAHAGIAN 3 : MANUAL PENGISIAN LAPORAN DASAR WARGA EMAS NEGARA
1. Guru Bimbingan dan Kaunseling melengkapkan pelaporan mengikut format yang telah
ditetapkan beserta pelaporan bergambar.

Rajah 14 : Tapak Pelaporan Dasar Warga Emas Negara

Rajah 15 : Laporan Program dan Aktiviti Dasar Warga Emas Negara

Rajah 16 : Laporan Program dan Aktiviti serta Laporan Bergambar


Dasar Warga Emas Negara

MANUAL LPBK
BAHAGIAN 4 : MANUAL PENGISIAN DATA PROGRAM MINDA SIHAT
1. Pelaporan Program Minda Sihat dibuat mengikut bilangan kelas Tingkatan 4 yang terdapat
di sekolah masing-masing.

Rajah 17 : Tapak Analisis Saringan Minda Sihat mengikut kelas


2. Guru Bimbingan dan Kaunseling melengkapkan maklumat murid seperti butiran berikut
mengikut kelas seperti rajah 18. Nama murid boleh di copy dan di paste ke dalam ruangan
nama daripada sistem Aplikasi Pengkalan Data Murid (APDM).

Rajah 18 : Tapak Analisis Saringan Minda Sihat


3. Guru Bimbingan dan Kaunseling melengkapkan maklumat Saringan Dass 1 (SD 1).
Maklumat Saringan Dass 2 (SD 2) diisikan setelah selesai proses SD 1 sehingga ke
peringat intervensi. SD 2 hanya dilakukan kepada murid yang mendapat keputusan Sangat
Teruk, Teruk dan Sederhana serta keputusan Ujian Gaya Daya Tindak (UGDT) di peringkat
Teruk.
Ruangan Saringan Dass 1
(SD1) dan SD 2 perlu di isi
menggunakan huruf
seperti berikut:
N Normal
S Sederhana
R Ringan
T Teruk
ST Sangat Teruk
UGDT
B Baik
S Sederhana
R Ringan
T - Teruk

Rajah 19 : Analisi Saringan Minda Sihat mengikut Saringan 1 dan Saringan 2

10

MANUAL LPBK
4. Maklumat yang telah diisi akan dipautan terus ke bahagian rumusan keseluruhan sekolah

Rajah 20 : Tapak Rumusan Minda Sihat

Rajah 21 : Rumusan Laporan Minda Sihat Sekolah

11

MANUAL LPBK
BAHAGIAN 5 : MANUAL PENYIMPANAN DATA
1. Selepas selesai mengisi data, simpan data (SAVE AS) atau dengan klik F12

Rajah 22 : Penyimpanan Data


2. Simpan nama file mengikut format:<Kod Sekolah><Jarak><Nama Sekolah>
Contoh: AAA1235 SMK1Malaysia

Rajah 23 : Menamakan file


3. Setelah selesai, hantar kepada Jurulatih Utama Daerah masing-masing.

12