You are on page 1of 5

Gue Muslim

Gue muslim. . . .
Sebuah pernyataan yang apabila ditanyakan kepada kita, “Agama
lho apa sih bro?”. Maka kita akan menjawab “Agama gue Islam” atau
dengan kalimat yang lebih singkat “Gue Muslim”
Namun sungguh mengherankan ketika kita ditanya apa itu islam,
sering kali kita kesulitan untuk menjelaskannya. Padahal ini adalah
pengetahuan dasar yang sepatutnya dipahami oleh setiap muslim. Namun
sering kali lidah ini tidak terbiasa menjelaskan sesuatu yang dasar. Oleh
karena itu penting bagi kita mengetahui makna islam, agama yang kita
anut.

Pengertian Islam
Islam secara etimologi (bahasa) berarti tunduk, patuh, atau
berserah

diri.

Adapun

menurut

syari’at

(terminologi),

apabila

dimutlakkan berada pada dua pengertian:
Pertama: Apabila disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata
iman, maka pengertian Islam mencakup seluruh agama, baik ushul
(pokok) maupun furu’ (cabang), juga seluruh masalah ‘aqidah, ibadah,
keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan
bahwa Islam adalah mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati dan
berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla atas semua yang telah ditentukan
dan ditakdirkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang
Nabi Ibrahim ‘Alaihissallam :

‫ل ل رهۥ ربهۥۥ أ أسمل لمم رقا ر ر‬
١٣١ ‫ن‬
‫ب ٱلذععرل ر إ‬
‫ت ل إرر ب‬
‫ل أسذل رمذ ه‬
‫إ إذذ رقا ر ه ر ب ه‬
‫مي ر‬
“(Ingatlah)

ketika

Rabb-nya

berfirman

kepadanya

(Ibrahim),

‘Berserah dirilah!’ Dia menjawab: ‘Aku berserah diri kepada Rabb
seluruh alam.’” [Al-Baqarah: 131]

’ Katakanlah (kepada mereka). dan tunduk kepada-Nya dengan ketaatan. Tiada sekutu bagi-Nya. ‘Kami telah beriman. Dia tidak akan mengurangi sedikit pun (pahala) amalmu. ‘Kamu belum beriman. Sungguh. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla: ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ما ي رييدذ ه‬ ‫مهنوا ا ورل عر إ‬ ‫من ماا هقل ل ممذ ت هؤذ إ‬ ‫رقال ر إ‬ ‫ت ٱلذأعذررا ه‬ ‫كن هقول هووا ا أسذل رمذرنا ورل ر م‬ ‫ب رءا ر‬ ‫خ إ‬ ‫ر‬ ‫هۥ رل ي رل إتذ ه‬ ‫مل إك همذ‬ ‫ن إفي قههلوب إك همذا ورإإن ت ه إ‬ ‫ه وررر ه‬ ‫منذ أعذ عر‬ ‫كم ب‬ ‫سول ر ه‬ ‫طيهعوا ا ٱلل م ر‬ ‫ٱلذإإي عر‬ ‫م ه‬ ‫ر‬ ١٤ ‫م‬ ‫ه غر ه‬ ‫فورر مر إ‬ ‫شيذ‍‍اا إ إ م‬ ‫حي م‬ ‫ن ٱل ل م ر‬ “Orang-orang Arab Badui berkata. tetapi katakanlah. maka yang dimaksud Islam adalah perkataan dan amal-amal lahiriyah yang dengannya terjaga diri dan hartanya. Allah Maha Pengampun. ibadah. dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. ‘Kami telah tunduk (Islam).’” [Al-Hujuraat: 14] Pengertian islam yang sangat bagus adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Syaikh Muhammad at-Tamimi dalam kitabnya ushul atstsalatsah: ‫ه بإال م‬ ‫مِ للهإ إبالت موا إ‬ ‫طاع رةإ‬ ‫حي اد إ ورا ال إن ا إ‬ ‫سل ر ه‬ ‫سل ر ه‬ ‫ست إ ا‬ ‫ ا ال إ ا‬:‫م‬ ‫ا ال إ ا‬ ‫قرياد ه ل ر ه‬ ‫ن ال ب‬ ‫ك ورأ رهاإله‬ ‫روال اب رررارءة ه إ‬ ‫شار إ‬ ‫م ر‬ “Islam yaitu Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. hidup dan matiku hanyalah untuk Allah.” Allah Ta’ala juga berfirman: ‫ رل‬١٦٢ ‫ن‬ ‫ب ٱلذععرل ر إ‬ ‫س إ‬ ‫ماإتي ل إل مهإ رر ب‬ ‫قهلذ إ إ م‬ ‫صرلإتي ورن ه ه‬ ‫م ر‬ ‫محذرياير ور ر‬ ‫كي ور ر‬ ‫ن ر‬ ‫مييي ر‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫هۥا ورب إذ عرل إ ر‬ ‫ري ر‬ ‫ت ورأن راا أوم ه‬ ‫ر‬ ١٦٣ ‫ن‬ ‫مسمل ل ل‬ ‫كأ إ‬ ‫مي أ‬ ‫ل ٱلم م‬ ‫مرذ ه‬ ‫ك لر ه‬ ‫ش إ‬ “Katakanlah: "Sesungguhnya salat.Kedua: Apabila kata Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. dan demikian .’ karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Tuhan semesta alam. Maha Penyayang. Sedangkan kata iman berkaitan dengan amal hati. baik dia meyakini Islam atau tidak.

sampai-sampai mengatakan ayat ini sudah tidak relevan lagi.” [An-Nur : 51] Sebagai seorang muslim ketika dihadapkan dengan perintah maupun larangan Allah Ta’ala dan Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wa sallam. dia tolak hadist. "Kami mendengar dan kami taat. Na’udzubillahi min dzalik. memberikan catatan kaki. Namun ketika ditanya agamanya apa. Ini konsekuensi dari Islam yaitu tunduk dan Patuh kepada Allah dengan ketaatan. bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. Maksudnya kita serahkan life style kita agar diatur oleh Allah Ta’ala. Berserah diri hanya kepada Allah. Jadi ketika kita mengatakan gue muslim artinya gue menyerah kepada Allah Ta’ala. Maka sungguh aneh apabila ada orang yang mengaku muslim tapi mengatakan “saya fikir ayat ini sudah tidak relevan lagi”." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. dia pun menjawab “Gue Muslim”. [Al-An’am : 162-163] Islam adalah konsep penyerahan. Allah Ta’ala berfirman: . Allah Ta’ala berfirman: ‫ما ر‬ ‫ن قروذ ر‬ ‫م ب ريذن رههييمذ‬ ‫مؤذ إ‬ ‫كا ر‬ ‫ن إ إرذا د هع هووا ا إ إرلى ٱلل مهإ وررر ه‬ ‫سول إهإۦ ل إي رحذك هيي ر‬ ‫ل ٱلذ ه‬ ‫إ إن م ر‬ ‫مإني ر‬ ‫وأ أطأعمن أاا ورأ هوال ورعئ إ ر‬ ٥١ ‫ن‬ ‫رأن ي ر ه‬ ‫س ل‬ ‫حو ر‬ ‫مفذل إ ه‬ ‫قوهلوا ا أ‬ ‫م ٱلذ ه‬ ‫ك هه ه‬ ‫معمأنا أ‬ “Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin.itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertamatama menyerahkan diri (kepada Allah)". Dia tolak ayat Al-Qur’an. ‫عأنا أ‬ “Kami mendengar dan kami taat”. bukan malah mendebat. Maka slogan orang muslim adalah Surah An-Nur ayat 51. Inilah yang sepantasnya dilakukan seorang muslim. Maka hal ini bertentangan dengan konsep islam yaitu berserah diri hanya kepada Allah. ‫أ‬ maka respon mereka tidak lain dan tidak bukan yaitu “ ‫نا‬ ‫ع أ‬ ‫س ل‬ ‫وأ ط أ ع‬ ‫م ع‬ ‫” أ‬.

Begitu pula ketika kita masuk ke dalam islam. jika kita menerima sistem islam secara ‘kaffah’ dan melaksanakan ajaran-ajaran islam dengan baik maka akan membawa kebahagiaan hidup. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Inilah alasannya Allah berfirman mengenai agama islam : ‫ر‬ ‫سلذم إ ر‬ ‫ت‬ ‫ة وررل ت رت مب إهعوا ا ه‬ ‫مهنوا ا ٱدذ ه‬ ‫كافم ل‬ ‫خط هوعر إ‬ ‫ي ورعأي برها ٱل م إ‬ ‫خهلوا ا إفي ٱل ب‬ ‫ن رءا ر‬ ‫ذي ر‬ ‫ٱل م‬ ٢٠٨ ‫مإبيرن‬ ‫هۥ ل رك همذ ع رد هروو ب‬ ‫شيذط عر ننا إ إن م ه‬ “Hai orang-orang yang beriman. dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Dan tidaklah dia menyimpang dari sistem tersebut melainkan dia tidak akan bahagia di dalam sistem tersebut. apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya.” [Al-Baqarah:208] Seseorang yang masuk ke dalam suatu sistem maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti sistem tersebut. Namun sebaliknya.‫ر‬ ‫ذا قرضى ٱلل مه ورسول ه ر‬ ‫ما ر‬ ‫من رةة إ إ ر‬ ‫ن‬ ‫مؤذ إ‬ ‫مؤذ إ‬ ‫هۥۥ أمذررا أن ي رك هييو ر‬ ‫ر‬ ‫كا ر‬ ‫ه رر ه ه‬ ‫منن وررل ه‬ ‫ن لإ ه‬ ‫ور ر‬ ‫ر‬ ‫ضيي م‬ ‫ضييل عرلل‬ ‫هۥ ف ر ر‬ ‫م ٱلذ إ‬ ‫خي رررة ه إ‬ ‫ل ر‬ ‫قييدذ ر‬ ‫ه وررر ه‬ ‫سييول ر ه‬ ‫ص ٱلل م ر‬ ‫منذ أمذرإه إمذم ور ر‬ ‫ل رهه ه‬ ‫من ي رعذ إ‬ ٣٦ ‫مإبيلنا‬ ‫ب‬ “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin.” [Al-Ahzab : 36] Perhatikanlah firman Allah diatas. sesat yang nyata. Ketika kita menyimpang dari sistem atau aturan-aturan islam maka yang terjadi adalah kehampaan dan kesempitan hidup. Bukankah Allah Ta’ala berfirman : . Maka sudah sepantasnya kita menerima sistem islam secara ‘kaffah’. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat. Dia Ta’ala menyatakan bahwa tidak pantas seorang mukmin untuk mengambil opsi lain padahal telah jelas ketetapan Allah dan Rasul-Nya. akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka.

barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku. maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit.. ‫ق ع‬ ‫ميي إ‬ ‫ر‬ ‫ضن ل‬ ‫كا ورن رحذ ه‬ ‫مإعي ر‬ ‫م‬ ‫ض ر‬ ‫ش ل‬ ‫ة ر‬ ‫ري فرإ إ م‬ ‫شهره هۥ ي روذ ر‬ ‫هۥ ر‬ ‫ن لر ه‬ ‫ ور ر‬١٢٣ ‫منذ أعذرر ر‬ ‫عن ذ إكذ إ‬ ‫ٱلذقيمة أ ر‬ ١٢٤ ‫ى‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ذ‬ ‫إ عر ر إ‬ ‫ر‬ ‫ع‬ “.. dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta" [Thoha: 123124] Semoga dengan memahami makna dari ‘islam’ ini dapat memotivasi kita untuk lebih bersemangat dalam menjalankan ajaranajaran dalam agama islam yang sempurna ini. Prinsip Dasar Islam Menutut Al-Qur’an dan As-Sunnah yang Shahih. Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas. ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Penerbit Pustaka At-Taqwa 3.‫ما ي رأذت إي رن م ه‬ ‫ضيي ب‬ ‫ى‬ ‫ل وررل ي ر شذ ر‬ ‫داير فررل ي ر إ‬ ‫ن ٱت مب رييعر ههيي ر‬ ‫مبني هه ل‬ ‫دى فر ر‬ ‫كم ب‬ ‫فرإ إ م‬.. Darul Qabas . Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku.. Ushul ats-tsalatsah oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab.. Sumber: 1.com/watch?v=i9P4QaQcCCc) 2.youtube. Ceramah Ustadz Muhammad Nuzul Dzikri dengan judul “Gue Muslim” (https://www.