HỆ THỐNG QUẢN LÍ

BÁN HÀNG

DVMS COMPANY LIMITED
Address: 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh
Tel: ( +84.8 ) 360 289 37 | 355 311 45 - Fax: ( +84.8 ) 355 311 45
Website: www.dvms.vn

S-Sale
S-Sale là ứng dụng dùng để quản lí hệ thống bán hàng
cho doanh nghiệp kinh doanh theo mô hình B2B

S-Sale MANG LẠI GÌ CHO DOANH NGHIỆP
CỦA BẠN?
QUẢN LÍ DỄ DÀNG VÀ HIỆU QUẢ HƠN

Nhân viên quản lí
khách hàng
Công ty quản lí nhân
viên

Quản lí đơn hàng

S-SALE MANG LẠI GÌ CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN?
HỆ THỐNG QUẢN LÍ ĐỒNG BỘ VÀ CHUYÊN NGHIỆP

S-SALE MANG LẠI GÌ CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN?
KIỂM SOÁT ĐƯỢC THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC CỦA
NHÂN VIÊN

S-SALE MANG LẠI GÌ CHO DOANH NGHIỆP CỦA BẠN?
THỰC HIỆN ĐƠN GIẢN TRÊN SMARTPHONE

CÁC TÍNH NĂNG CỦA APPLICATION

Khách
hàng

Đơn hàng

Sản phẩm

Báo cáo

Thông tin nhân
viên

TÍNH NĂNG CỦA APPLICATION
Đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản và mật khẩu do hệ
01
thống cung cấp

01
Thông tin nhân viên

02
Thời gian làm việc

TÍNH NĂNG CỦA APPLICATION

Danh sách khách
hàng

Tên khách hàng

01

QUẢN LÍ KHÁCH HÀNG

02
Mã Khách hàng

03
Địa chỉ, số điện
thoại

TÍNH NĂNG CỦA APPLICATION

Khách hàng

QUẢN
LÍ ĐƠN
HÀNG

Danh sách dược phẩm

Tổng cộng

Ngày giao dịch

TÍNH NĂNG CỦA APPLICATION
Danh sách sản phẩm:

Tên

Giá

Số lượng

Đơn vị tính

TÍNH NĂNG CỦA APPLICATION
 TÍNH

NĂNG

Lập báo cáo bán hàng theo đơn hàng và
doanh số trong một khoảng thời gian cụ thể

Một số nghiệp vụ riêng theo doanh nghiệp

WEB ADMINISTRATOR
MODULE QUẢN LÍ DANH MỤC :

Danh mục nhân viên

Danh mục bảng giá

Các đơn vị tính cơ bản

Danh mục nhóm sản phẩm

Danh mục nhà cung cấp

Danh mục hành chính

Giám sát nhân viên

TÍNH NĂNG CỦA WEB ADMIN

Module quản lí hệ thống

Quản lí người dùng

Quản lí User Control

TÍNH NĂNG CỦA WEB ADMIN

Module quản lí bán hàng

Quản lí chứng từ nhập

Quản lí đơn đặt hàng

Quản lí chứng từ xuất

Danh sách trả hàng nhà cung cấp

TÍNH NĂNG CỦA WEB ADMIN

Module báo cáo

Báo cáo nhập hàng

Báo cáo xuất hàng

Báo cáo doanh thu khách hàng

Báo cáo doanh thu khu vực

Báo cáo doanh thu theo mặt hàng

Báo cáo lợi nhuận theo mặt hàng

Báo cáo doanh thu nhân viên

Báo cáo nhập xuất tồn

QUY TRÌNH QUẢN LÍ

Đăng
nhập

Chọn
khách
hàng

Chọn sản
phẩm và số
lượng

Lưu đơn
hàng

In chứng từ
Xác nhân đơn
hàng

Xuất kho

YÊU CẦU HỆ THỐNG
Platform: Android

“XIN CÁM ƠN”

DVMS COMPANY LIMITED
Address: 150/30 Truc Street, 13 Ward, Binh Thanh District, Ho Chi Minh
Tel: ( +84.8 ) 360 289 37 | 355 311 45 - Fax: ( +84.8 ) 355 311 45
Website: www.dvms.vn