Froidmont, Libert (1587-1653). Liberti Fromondi,... Labyrinthus, sive de Compositione continui liber unus.... 1631.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :
*La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source.
*La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service.
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :
*des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits.
*des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr.

LIBERTI
IN

FROMONDI
ACADEMIA
S. TH.

LOVANIENSI

DOCT.

ET

PROF.

ORD.

LABYRINTHVS
S
DE

I

V

E

COMPOSITIONE

CONTINVI
LIBER

VNV.S.

Mathematicis,Thcologis
Ph^g^phis,
ac iucundus/
i,
*%tilis
0y

ANTVERPIiE,
EX

PLANTINIANA

OFFICINA

MORETI.

BALTHASARIS
M.

DC.

XXXI.

ACADEMIiE i B.ideft lofbphorum ERV- VlRI. difcendi docendiq^ li- eft. diligentiam # 2 nihil fimile .fed PhiSi enim debuitdeferri. Philofophus difciplinas ducente. fele&iflima ad acumina. fi incredibilem afpicio.DOMINO VENERANDO DECANO VENERABILIBVS CETERISQ. quse non y fummorum aliudquamveftrum. perplexiflima inftruxit. ET VENERANDI cemque cucur- iuit.E R ifte non rit ad Vos materia DITISSIMI eius parte enim fiiper tribunal veftrorum ingeniorum fi Scholafticasexercitationes. E T DOMINIS ERVDITISSIMIS CONCILII FACVLTATIS ARTIVM GENERALIS STVDII LOVANIENSIS.

piat.aut fimile veteres olim ipfo meridie quam Ita erat.infifterent. a nihil(tlilid vctfytjSpM Toig7rt$(V(rZ(icL ^vtcertis agente^nifi MY& &> exercitationibtu bus deinde & fua^Scholas Vos tiim dique iuuenibus Diale£tic# fyctxov^vnm. Ecce vitam & diuin Vos quam enimdiuinusille Academia? vni impendi fuit. brat# (auda&er fuppar Princeps Diale£ticas voluit. (ita 8c turba luce eius labyrinthos in vna aliqua etenim tenebrionum. yvfMcLcrioic.multiviri . fcentes tetnpomM<vicibiM.7. vniuersa. (wlh <xrt\onpcL%omy «M1dmsgecpasyvft^ &quidem dcRep. Adolefcenti- & illis ckudit.etfi pene cele- plaufu caligantium minus ta ady habuere pauciffimos reliqua hy pochondria vera Philofophiae quibus per Si faciam. natur^ dicam) Orbis publico Athenae. mens in intima appellant) quinquenniu paullb circumagerent. ibieximios in tam ilhc. natk biennij omni vt eruditionis ciuitatis viris folifqiie iubet apcriri. corpom <vacaret.rauerunt. diligentia non pasnepueros.1. . fpinis. annos triginta minore.fed omnibus adole- Diale&icis Philofophia tanfic vn- miraculo. largius. & inftruitis. fophias dico: tius atra magnifice bile alte eius perfufa illa Philo- totam particula.

latiflime (fiperegrinis.qu#Philofbphi£ &£extulefparferunt. adolefeentia breuiflimi fimarum mo olim in tota nec Europa adulantibus Ceterae poflit. rudis fugam. * 3 Acadecredere enim fere elon- .do£H u viri qui &£ fieri vt poffet. qiia omriesomnium lois in vnumagmen uerforum Princeps admirabiles & currentem lafciuiam illa in Promotione nique ingenij Pa^dagogiorum fciplina. vt vnus confunditis. nulla de- difcipu- Paxlagogiorum acuit. cognitionem fedulitas &C ars hxc luce tam viam Hunc do£trina? & illa & follicite celerem profe&um Ha>c &alia veftrafafnam runt mia volumus) afpirare attentiflime non fit. intraftudij ad Licentiam idgenus quoufque di- Monarchica difcipulorum faces fubdit. & Magiftroium funt. diligentiae ar£la iricitat biennio coercetis. animi tantum mecum fepe cultum. clariflima tam comprelfa abditif- Sed raperet. plurimum quatuor veftra titubantibus. rerum totque folerter deinde ante temporis allucinantib greffu. eft. ac vni- fed vrit. intra igriara. obftupuerint. qui us. ratio.quaiuuenilem & fcamma fui ftadium &c caftigatiffime fir- pr^eitis.

&w> roh hy$wcm ovopatuv. in or- <\ui orationis vnicusEpicurusfuit. nomen infra aut ris.fama pro- pinquodicit.Hieronymoplacet) Magnu. wwtictKuipfasolimveniens. Cleomedem mcndlcabulu colle&a. (S^ TV7reiav> (c d%o ^Vw? ^ 7r£0(r&)$9. ad didicerat^vt D.i r.etiam Nam vbi magnse. nam. ex projlibfilis Lib. Athenarum feculo amplius Academiarum ceterarum lifper iam Louanienfis Philofophiae quamdam fpurca ab vno etiam effe Tullius. non aic mundiffimam. paulve- dilexiffe.quia M.*£>nW Naziaz.finxerat.Bafilius ecce. laus : munditiem amauiffe. quibus <icFinib. men tis eft Sed cffingere. appellans^ Nonita de condifcipulus. certe. inquitdile&usille Academia quicumquenon Louanienfi:quam fuamaioreme limisoculisafpicit. Epicurus amauit litteras ne^ue QM X*^ Epift. inquit mentem decet orationem. . duntur. imago. & celebres e longinquo acceffe- deprehen- D.fi •Mcteor. Vobis . i. Athenas SATT^CM). di&ionem potuit.reuilefcunt. qux etiam Male. audimus.vt (aut & detersa exemplum neglexit. efqmrebat quodfpefibi OratioAthenas inmem felicitatem nc 10. Hax fuit orationis terum Cic. oportet talem aliter barbarie. namenta quidam^ita fimillimam mente.

dire male diffutamaut intelligitis. 7o.quantum tamen Reiecit hoc olim.i. an inuentionum uitate.qu£ pari aliorum olim infirmitasdiuifit. dubito>/cien- quem aneloquendifuaan <varietate acumine. fine mens lucem difciplinarum refpuebatque Res illa Fufcaenim £#/#?. arenam pneclariflimarum capiebat.\Lib.Vobis mundi potius lis veftri fimilitudo Quin&ilianus: i\x & placuit: Quid tiarerum>an fcripiorum operum quo Lib. & &fine alligantur. ras* . ctiam Mathematicis id eft. alicubi quo Ariftotelem commemorem.Epicurus. laudibus) Ariftote- elcgantis de quippeexae- &meritoa Vobis male coniun£ta. qua pulcherrimiaxlificijpartes qua veftram Philofbphiam omnes ha^rentem ideoque gluten inculcatis. neceffe. vt omnia pulchra d^ia^ honefta. ^iumh^ utucL$ov dv&>$ci<rfi>2&i. Quis> ipfa loquiturfi magnum inquit. Omnia clarioYemputeml fere admiranda. Ariftoteles vbique & plumbatura.de Vtilitatc < litte. imitatione (in eloquen- copia. calce interfperfus.6.crcdcndi cap. quidem quse Auguftinus. cap.fedulb iftud. mauultis.&Philofbphiam id eft. etiam D.nobiscondidit. ret. non non intellige- dicettamen teftem Geometrkw au.

LouanijKaL ^. difcere moluit. Philofbphiam qui-. Vos certe. qua RANDAS DD. facitis. diccrc nihil eaYum. exiui.& adhortantur.ucli-rat * Archimedis aut legere.qux quanto pofterior fi fapit. quantum arbitroYyinteliigens.Magne dijputabat? Auguftine.* Y.nemoMathematicas. opinor. Septembr. porrb Theologorum Scholas Vos exile voueo. magiffro Epicuro. ET ERVDITISS. curo alifine iftis mutila &c truncaefi^ab illo dem. tiam. voluit: namArNemo fane." non ERVDITISSIMI.memoris& gratianimi vnde nuper teftimonium adfero. chimene dcs Epi. VENERAND. AD .DIXVV. omnes incedere. ad V E N Ehoc xeniolum. ter.CO. VESTRAS. deuotiflimus LIB. quicumque &: certiore via ad vePeripateticorum publica ritatem.ego non plena manu. contra iUe multitm quas pertinaci- f/jytamc.XXXI. magiftro ifuit. & arcanorum luuentutem Theologiae Academicam intelligendeducitis.FROMONDVS. V iRl difcct.IDC.

& conatus Stox> quam Epicuri auttoritatem defendere. iliis illuftriorisfam& Platone. flnonfifti fugam vt id mihi placeo. eruditionis (necenimita tnmenrefrigerari retur^ quam fronti^quamqftn iamft primorc deatur. infinitudinefupponit. fieri. hic Epicuri fententia vltimo afpettu fuo recefiu aliter ijlo oftendere . cjuam. nriln auttores. Maonorum hic in Thcolovia nec virorum.AD LECTOREM. Ujpcrtn manumFhilofoplmt ieceram. & Zcnone. Ochamum 3 ceterofy * * IdapudDSTho~ imo Scholajlicos. magnis etiam IIHy in- refumendipauU nupcrabiamLo- huimffil?>quem tantam irafcuntur. 'D. & Lycei. hunc Ltbelium. mea dijftteor. Mirantur & uanijpafiim. dignatiofecit cjuam.Au- . A v c i s te in Hmine ifto appellabo^ Lcflor. iftaprdationeprocul- Sic enim flatis noftra expedit^ qu& vbique difTheologU & reietfis Spicuri atomis^ in conttnuo eAriHote* licampartium mam> Scotum. deferto oArifiotele. AcademUj id O$\T\O adEpicurum>inrequadamnaturali(Conv coNTiNvifo^/J tn- intelligcftpenitus non fit ftmilisfua ftt^&tviexpeditiftima perplexa fum. Id Libello cant. fperare auftrn^) certe poffe crediderunt. eft. Scholis.

Ariftotelis vero(preti quas eas partium & Aca- tcne- pmipuacauffa. petuntcjue quod oporteret pro8. vtcumque apprehendere dtfcant Epicurei.C. in iftamateria inomni mecumdices) in affueti aliquotpunRorumfuorum^qm numerare^ decades cogitatione relabuntur.ntbircihuius inciD. demica fententhfcientiam Qma brs funt. numquamadveritatem neg/efiu. JNon omnia etiam^qm gumentnjirinxi\deleftu ^vfusfum^ & ar- rarofulmine^ quam . Auguftimm^ & SS. SMW&CUI Siov cuTZcn. licet: dit occafw. cernerepalam illi quos intelligerefoli adeomm leflionem> PeripateticA poffunty qui attulerint. bare. Nift in tem imagtnationemfuam coceptuinfinitiexerceant. & omnium Mathematumfundamenta. ($ {animaduerte^ vbique proficient.13. caliganti veritatem cernamus tamen. Topic iucundum ofMathematicisetiam erit^ Euclidem diffutatione. ngy civr r Anft. Patres.humam rationis lucem ali- requirere. quampertinaciternon in Epicurumpoterant. infinitudo human& offundit pauUiJJer tffubludifjeliere adnifusfui> lucemimmittere^ aliquam flremfaltem qua. qux fuum. auquidem acie. I. Eius enimexerciti/ allucinantur-. & quid>> ac quale iftudfit. menti. in Ariftotelem omnibusjourecumbuntfufiimri^vtile ac mani ingenij> inrenatur&<> ca/iginem agnofcere\ difccre in tenebrisFidei.

triangulus Jtem: numero punttorum enim impari ) poterit qtu conjiat diuidi. *vt dici olimfolet. &Cvni rationi ait wtuftus abfiirdu indulgere. licet exftlijffefe credant^ cum ex ror Libello Labyrinthi nomenfecit: in Epicuri haram. tf quantum equidem in ifta^quam circumfatis. Sic olim Lycei defertor. videoyingenij fufam extra eam Epicureifunt. faci/e pofiit crCetcrum materUperplexitas & inextricabilis leuiufcu/a y£neid. etfivtcumque 6. genus non linea coalcfcat. mihi nos extricafte exiftimemus. etiamperpr&tercetera continui compdfttionem irriderefolitus> maiore rifu^quoniam dcpsvfegTwatipfe digniftimus &wv. additus & Epktmorum Ljceo <*Ariftotelis. densagrandinepugnare Binc ifta> & id ex magnitudo Si fubterhabui.vtconquiefcam vndique meinofte. transfugerunt. fuperqualibet (non pun&is enim ea> qu& duorum tantum punfforum) poterit Non quadibet linea {non erigi. quidquidipfiftbi Neque de luce fuaplaceant \ imoinmedioadhuc Labyrtntho aliucinantes oberrant. interpres Ariflotelis. 7zJ Koyw fjiovcd <taA6uW. eft Sc ridiculum.quam malui. in duas partes aequales H&c enim PoftuhxTLtantum negationis pcrtinacia Euclidisfunt^qm eludere. ** 2. velut ex calcaria in carbonartam.wf) gregiPolymuS) iflam plexam fenfum defcrere. Reuera \ .aSzW TS ngy (JuvflgLM>1Lib.

Pacuu. Hoc volcbam. ncfcius ne cjflfcs.Rcuera rationisfuco enim Epkurea prima fronte compofttio> njiut blandiatur^ahe quodam tamenin- <videcommunemfatis aperteferire trojfetta^fcnfum tur. a/Jut. arripiat a/iquis.finoncredunt.amabo. LIBE&- . Vale. magno idfanc con^ hac forfttan beneficio) non in iniuria ponam: luxobprietur certationep/eniorveritati }quam vaice^ amore (quid enim mihi &ftne improbo Ariftotelis illo me BelgA cum Macedone Stagirita?) quxrere profiteor.ftirlum miror a nemine hoc tempore & {quod faHum) in rationes quas texuimus dtjfoluat.

8. dnij. Falluntur autem qui partium iinc finc diuiduarum Anitotclcm pnmum auctorem faciunt: ^etultior quippc ipfbfuit.he-' fomniauit Lcncippum prxtervnum qno rcditatcmflultiti&reliquit Epicttro. atomorum inucntorem facit: KdlwiGr©* GHZFTO. aliis fine finc diuifibilcscascxiftimantibus.j. qttipcr accruationcm tcnuium cor-11'lacit. pedocli.r.c. A Ncc . Cm^cruS.nc. E i. vt Scncca appcllat.t. < pum fecuti. C A P V T PRIMVM. ccteriinatomis quibufdam & indiuiduis particulis.LIBERTI FROMONDI LABYRINTHVS S DE I V E COMPOSITIONE CONTINVI. fcu micis. Lcncippus. aut vnde ifta corpufcula? cur i//<tncmo Lib.qui Anaxngora: parfcV Democmo paulld maior fuit. dc continui partibus diflidiuni fuit. dp%d<. ? a Dcmocr/ttts crudittis. inouit.Lib. & Ariftoteles diicrtc fectam atomorum imponit Em.& ilibi. iungitquc M7tfofA.i4.GllKMt. &cum ipsa Matheiinata hax opinio. cum Plutarchusillis. primt/s atomos principiafnbiccit. Nam Lacrtius Lcucippum.omnem diuifioncm tandcm finicbant.i^ vu\xdiuvKQ7fjy7roiS<n. Multi tamcn intra aut circa cain aitatcm pra:tcr iftos. Inrtit. pttfcttlorum mnndtimcoainiffc credunf. Leucip. Leucipp/ts dtiSlor partium indiuifibilium continui. ait .c. d /^} GvwQeoiTtAvfyf\ Lib. Et ln LacTantius: Vbi fttnt.. EB R E olim & nunc in Philofophorum fcholis.Cetebrauit deinde eas multis librts edttis Bpicums. '• Lcucip.

qtii c PyGemcllaplanciftisditfusc thagora: fchola fuit.diicipulus Ariftotclcs. D.. quas primus finiuit.c/.in rj.in Ji gor. yjLTumpcV.\uit. C A P V T II. vt glorians folitus iit iactarc inatris fuxfelicitatem. qnemadmodum cx mtnutifimis. docetquccoiporaclementaria eompofita cilc cx fupcificiebus triangularibns: vndc Aril\otelesargutatur. & ijlx mic.qubd fontcm fudifiet. Pltto.vnde in mundtim cflufa multitudoillaimmcnia atomorum.&.ip.qucm earc cxagitat& rcfellit.ioircnr. InPytluTCLoriy.ccterarum icctarum noftcricnm . %ty«og/f« JlciJbi. ita cxparnisfimilittmpartium corpufcttlis vniuerfum hoccffecompofttttm.J. T«$ dyiQ/uyic. /upvctJbc.vtibiofl:endemqs.:\ '. vcluti atomovum nnftorcm' ycx. ca TKC.Scntv.& inccfiiint. qlobattcrnnt.ptofani Scriptorcs fvpcEpicuriatomosloquuntur. cs his vero corpora folida.O.ndEpicurum: Tc atomi. Sic ctiam D.vt iblet.iict. oa ^S bjujiojueoyv ynyiAamv teypfyJav TOV pgyecv ovvi<?ctvcu> /AM&Voja/ud-mvTflw ovyiMK&t&&..diilcmicisillisctiampinfucrintj rcmus.& omnesiacri . C.c. ramenlis attruw conflat. Dcindcjlicct antc cum Lcucippus& Democritus omnia nobis c ifti tamcnfortaflls. infinitasinquamli^betmagnitudincm compegerunt. Tam vcrb audirc atomorum au&orcupicbat Epicurus.t tux fortc ac tcmere conHencfic.inquiuntConimbriccfes.X LIBERTIFROMONDI Lacrrin Ncc alia fortafle Anaxagorx mcns.t. Et dc Pythagora quidcm Lncrtius ait ccnfuiilc. qui aicbat. S'Ed tatomorum fcclafucruntjimbetiamPhiloibphorum olnn dcus.D.c.aitPlutarchus. cx numcris puntta. Auguitinus. Zeno Cittie/tsjalso Epicttreis tn compofiTjtbttgoras. ^De Plutarcbo res dubuu Lil\ 6.&J e TyJd^xOfJLCov S\ (SUTUV TCI<npid ^uiwTdsyguujudty^wvrdiffamffa fftojbyi&ycx vnitate cJr indefnita dnalitatc gigni numcros. iiac Pythngorasctiam& Zcno.omnia igitur . Maximctamen omnium hanc fentcntiam celcbr. Lib. Macrobi/ts ctiam > (df Vfel/its iis Mlritfiti.^. diflcrit PlatonisTinmis.i IMiylic.^/ Aiuxagor. vt Cap.cditis librislatiffimc fparfit Epicurus: vndefa&um vr. oviuc.xli. cx punffis lineas.iin.niii ci hicetiam pr&iucrit Empcdoclcs. i o— Lib. cs lincis fuperjhies. tione continui cx <itomis> adiuncii. & in numcros ccrtos rcdcgit Epicurus. vtvocantnr. m. Bafilius . Hicronymus. Plato.

qua: codcm modo aflirmat puncta oriri cx numcris. quam fupcrficicslincis. fcd qttovcizoriyj v quXoo-oqco-n&vTQTOyWagis idprotcrttc. icd a Lcucippo pcr Dcmocritum ad Epicurum 1 perucnit. Kcplerus.vt. quandoquidem nulla nvaior cauflafubiit. non iiibolet aliquod myflcrium in1 doctrina illa Pythagora:.qticm vbiquc ferc Dialogorum loqui iubet.D£ COMPOSITIONE CONTINVl LIBER. Liquct idetiam cx Mathcmatis. gorum libris vcl tcnui cum memoria& appellationc iit dignatus. ied corticc aliquo cclatam tradit.ncque Pythagoram. cui flatim. ncc rationem illam Platonisperinuolucra vcrborumdoccndi (atis fcrebar. &linca: tandem punctis.PIato iinitatus. Nequc id a me vltrb confictum clt. Geometriam Tphagoricamcff^j.Augultinus de Piatonc) ancmficit in fnis voluminibtM dij-1Lib. ovyvMoti^i Otli. Ciuit. Omncscnim Leucippum. qux* apud Platoncm autC aliosfpariim fuperfunt. > ncqucintot Dialofcripta Dcmocriti Vulcano fucrittraditurus. Conjtatenimpcr/<L>.necea doctnna ad Platoncm .. Pytlugora poflcriorem.quas mcntidiuinaiaPlatone non rebusj Colot. qtiidem . 5 igitur corpora vltimb tandem in atomos& punclacileicfoluenda. fuperftcicscx lineis. has vero cx punftis. ait Plutarchus in1Libconti..j Lib. atomorum r hoitiscapitaliflimus. vt owncs viri boni ittdicant. quo lincas cx punctis ? Qui cnim illi numcri. fecta Pythagoricus fuit. Itaquccompcrtiflimuin ell.vt vidcri vult Ariftoteles. Vcrtim.S.inquics(iamenim antcaudicbamus) ) Facict compoiitionem corporumcxfuperficiebusPlatonitribuit. _ rattonis cx $\ Q/A.c.» iimili dc idcisPlatonicis. notiftmttm dtfitnulanda (cientix opinionis^ A 2. ^ctfAt/av. rnorcm vct putantcm.quem arripit vbiquc Ariitotcles. qugfo.ncquc Platonem compofuifle mngnitudincm cx atomis. tam i.ci. cH. Tciu&c.> tttm exVroclo intcrprctc y aitalicubi Io. OTJTKtwnf Xoyn &£?. i quamphilofophicc. iingularibuscreatis iniixns. citmmagiflri ftti Socratis (ait D. Qjiid ? nbnne Arittoteles.^. Platocnim a Dcmocrito & philoibphia cius tam palan l1 aucrfus. niii Amyclas & Clinias Pythagoricicum tcnuiifent. totam Ettclidis»'Alhuii op.&pici fjtyjcJ§'£hriihi>v 'QnmiU $\ ws . patrem atomorum appcllant -.& particula. . qui matulam. doctrinam iuam non apcrtc.inquaspuncti iimplicitasrciblui poflit? Et dePythagora i vis vcrbodicam ? Euclides Mathematicorum patcr.curcorporaconitcnt fupcrficiebus. quodpluribus cxcmplis oitendi potcft. matntam f diccre amabat. Y\{MOV(^» Socrntem cnim.rpc iflc difcipulus pcrperam cxagitat. nec vllusvctcrum hocvmquam (de Ariitotele itatimdicam) iisimpegit. folida &y/Acov} cjuiaeittfdcm Jitperjicicbus componi. ftlA .

quam gura: fupcrficiebus.in dogmatibns nonfcriptis & priuatim fecus. aut vicinum intcrprctamentum cit.autquantitatem Deus. Dcnu 4 . cunctaquc tandcm cx atomis coaccruanda forc.non matcrix antcgcnita: partcs.ctim ais. Scd confequentiam cfalfo anteccclentisintellcctu natam. vt confttcuit>ea qu&apparcnt.c ipfa: fubltantialcsclemcntoru funt. vnumquodquccorpuscomponi oportcrct? ErLxctcir.& lincas poltrcmbin puncta ac atomos Leucippi & Dcmocriti diflblucndas.LIBERTI FROMONDI ftt. l/lud fludiose incutcandtim%ait Serranus. Ariitotelcs alicubi in Platonem.in geomctricu figtiras>fedcxgcomctricarum ftgurarttm imaginihtis res naturalcsi/tujlyare votuifJLy. rasigitur. inquir.& nobilcm Ariltotclis intcrprctcm Philoponum laudemus. ncc quifquam in fufpicioncm compoln Timxu. &apertiiis iine.figuras planas triangularcs rcctilineas fuiflccdilVerit.j. Alium teftem. ait Philoponus. qux accidcntalcs funt. corporum fuperficicbus triangularibusconltarc.quarfo. ccterarum.c.fed ab Ariltotelc fcdudtus.^. Vtatoncm res natnrales minime transformaffe. Ficinum. Icaquc ctim Ariitoreles in codem Timaro Platonis.aut aliastriangularibuspotius.vt Ariitorelesipfe non difiimulatjoj' aj£«(pQ/cSby/n&orv. praxeptorem manifeitc in principiaomniaMathefcosimpegifle: nam iicorporain fupcrficicsproximc refbluantur. conftttat. fundamcntum & baiiscit forma fublhntialis. Non funt. m Tuna:o diccntcm. Cur cnim.vt etiam Vlatonis de rcbtts rnagnis fententU non faciie percipi pofint. cx non qnanto Jicri quantum. Ariflotclcstamcn.?»/!^/-/^ Phyfic. iuperftcieseadcm ratione in lineas.-dcmdc tbrmas ittas. primum formis & numeris conformattit. quas triangulos.corpora clcmcntorum c triangulis compoiita reperiilct. alius fiquadranguiaribus. Scrranum.Vnde forma: ilLc. autquem volcs alium Platonisintcrprctcm legc. cxclamauitftatim. Vlatonicornm cffefomnia.55.omnium hoc quod iam diximus.faclum ett . Iuli Scaliger. Plotinum cnim.eferuare affectet. fcd compartes. Nam (quodimprefse animaduertcndum cit) non docct ibiPlatonisTimxus.(itionis continui cx atomis& indiuifibilibus vcnit. ctiamii. finc dubionegauinct Phito. locttm cjfeformarumjzcrizer inuehitur. quia ejr ipjt i/le mos placuit . Lib. matcriam. morc Pythagorico vocat: quiaveluti triangulusomnium figurarum rcclilinearum prima citj ita inter formas clcmcntorum.mctaphora docerct.fed materhm imnu

\ mioxmc^rt^m' cfii^/^TtouTo olAoi H)«e/fy^.& form.

veterumomniumicctarumfcientiflimus.DE COMPOSITIONE CONTINV. vir iitc.fme fine diuiduas.totis oppu-* gnaucrunt.Lacrt..excipio l. per totum ipfum.5-c. illum fcuerx Sto. c Scneca iuo oftendit.infinittim in rebt/s fcnfbili. & Stoa: poit Zcnonem. ex illa fna par. Et confentiunt «&rfi£$i>cW/. acccflifle aduerfus Epicuri grcgcm. Zenoncm verb. Zcnonc-. partcs fpatij infinitas nullo tcmporc finitopofle Vnde putaucrunt hoc argumentum in fentcntiam pcrtranfiri. mare iE-gauim incidcns.Lib.^«cT?v widivTcZq>uo-Heivcti>nihilvacuiinrerttmnaTinuo. Plutarchus ctiam Chryfippo& Stoicisobiicit.i.piflil/us hcbes'. Phyiic. fedirafcor: nullacnimicctaiftisinfcltior. & melioribus obgannit.I LIDER. aoire. vt docet Pythagoricus Platonis Timarus. f Denique ipfe Ariitotelcs alibi Pythagoricos & Platonem pofuifle quoddam aWf^vcV 3/fe cri&i&T. cccc vobis Chi yfippum.netardum Cleanthisingcnium (qui idcircb. TOfxlw&c. Piincipem (qucm ingeniojiftmnm cjr in omnigenereactitifimttm appellat Lacrtius)atomis& Epicuro tam inimicum. corpttfctila qu&damfunt indittiduajdeo dwfjioiditfaAta. acondilcipulisdictus) mihi obiiciatis.materU feitionem ininftnitum Epicnreos. Ariitotclis a Zcnonc fuiflc contortum.difertc atVcrir. quia cxittimarct. tttraejfe. vt gutta vini. Platoin qubd dixcrinr.libris accrrimc Dcmocriti atomos rus Bofphoranus. huius auditorcm. non rcfcllo tantiim.partescontinui feniibilis. Clcanthcs & Sphc. qnibtts Lib. & Meditcrrancum .«TOA^C. apud Ariitotclem . iinc quocorporum condenfationcm putabant non poflc cxpediri. ait noiter L\->Cn\s-. ac Atlanticutn poifit diftiindi : iimilibufquc aliquot exemplis ridet ( vt hodie Epicurci Pcripatcticos iblcnt) non deridiculos.Lib. &ficoportcrcformari: A 3 Si .bf^» Z*Woc.in Apud iitum ctiam Chryiippus cxprefsc ait. Vhilofophi ac Gcometrx.Phyfiol. cjuam Zcnoncm & Stoam hici» communi Academia: & Lycci confcnfionc fuiflc. Huiusetiam fententix in vtroque non obfcurum fignum elt. T#CV/WC.4.ihiV.c Principcm . nam vniucrfi atomorum farcinatores vacuum induxerunt.i tiuminfinitudineconfectancum etle.quam nobis Plutarchus& Lacrtius defcripferunt. Ac . & oh/uyc.nf£. quam Stoicorum fuit. Nihil igitur compcrtius cit.a confcnfuPhilofophorum & ceterisStoicos & Gcometrarum folosEpicurcbscxcipuosfaeit.& duo nobilifiimi Zcnonisdifcipuli.\c\ clt. bus. haberi a Conimbriccniibus in ridicula Dcmocriti & Epicuri clafle. Sedfcio iam quid Conimbricenles fefellerit} legcrant nempe fublatum a Zenonc fuiflc localcm motum. aftnm Zcnonis.

Themiitio.Zcnoncm ferib motum fuituliflc. noninfinita:. Attamcnnon fuic ittud Zcnonisratiocinium .8.inquies.&id(fenfu quantumuis rcclamantc) maluiiVc. ltaquc viucntc AriftotcJe . vt rationcm Jcqneretitr) fcnjnm dcfcrui(J<LJ. ait in hoc paradoxo Zcnoncm . parcm difcipulo ciusTheophraito fuifle.5. &rogatus. &contra communem fenfum-. fed hic paralogifmus: Infinita: funt (id enim tamquam publico Philoibphorum acGcometrarum confenfu exploratum fupponebat) in quouis continuo partcs. Tam /w€Tg^f.quo partcs iitx intra tcmpus iinitum valeant pertrantiri. pulum . nequc apud Ariftotclcm facilc Stoicorum mcntioncm auc nomcn rcpcrcris. CaP. lofophis ur. auc ignobilis fuit. rcfpondiflc: Zcnoncm rcfe/lo. qui vno cum Stoicis tcmporc poft Ariftotclcm ltatimcxorti.t. vti ncquc Epicuicorum. ciim ncgari a Zcnoncmotum localcm audiflet. fupparcm tanttim Arittotcli. Elcatcs Italus clt. atomomm illius rnolitoris & Vndc cxdodtrina illa inopinabili magiftri cribratorispraxeptor. ignoratus. Habeo hic tamen quod tibi aurcm vcllicem.finita: funt. rjr ettm defjicienCWTIU!.difccptat. tcs.& Arift.Phylic. lir. illicb fnrrexilTe.v gnitudincm vltimb conflant cxatomis. nulloflnitotcmporc potcric vel minima patticula fpatij localis pcrtraniiri: atqui hoc manifcftc falfumeit. & itu rcdittiquc aliquotics magna fcftinationc rcplicato inambulafVc. Zcnonis. quamiisconfcntirc. igitur nullus poteit cflc localis motus.cx ca patet. Hoc cnim clt illud famofuni Zcnonis paradoxum.fcd vctuftior. Vulgbctiamfcrtur Diogencs. Lcucippi Eleatisquoquc.6 LIBERTI FROMONDI Si partcs in continuo funt infinita. quis cum fubitb cnthuiiafmus pciculitVet.t/on datttr motus: quod Lib6. Igitur Zcno ifte aducrfusqucm Ariftotcles lib. Gcnciftis olim c\ukhm yXszfy&civnsrh)ajl&imt.non ille Citticus & Stoicus.rro%iA'TO^ p^wif/.ienfu communicgcntcm Zcnoncm fuifle ? Ita..lib.in quolibetfinitocontinuo partes. igitur. &Kiegixivncnc. v i. ^TTCL^OVTIC. Zcnoncm vidclicct illum Stoica: fecla: coiiditorcm.qua pcr compofitionem continui cx parttbus finc finc dicxiftimo difciiufibilibus.cy.Talcscnim in Phic. Nifi ha:c fabcllacit.omncm localcm motumfifticrcdcbat.vcex Ariftotelc.qui fenfnm fttpergrcjsi. & vctcnbus Intcrprctibusiiquct. qui m. rationem tantitm fequcbantur. & cxprciseGrccus Ariftotclis commentator lib. ex fententiacommuni & fua per confcqucntiam mcndofam intuPhyfic.mco animo. TZS/

Related Interests

oyoia?wAa08cn.

i. quod nulli olim faciunt atomornm magittri. fed Elcatcm illum. Aoj?/.qucmqnc dvcfyufyvcuoS&v%£ iv <I>/-Lactt. ¥ Decctcrisin vcteri mcmoria. pnntfis antem quattior contincttir.Ariftot. Phyfic.eflh<ec. vacuumnon cff_j.it) vnius dtmcnflonis. Videtur igitur Zcno ilte primus (qnamquam Phauorinus Parmenidi p».I. Quifpiam tamenctiam Macrobium huc pertraherc tcntaucrit. qui inanitatcspunctis omncs intcrfcrunt.o^Aa^uos A'. pra:tcr fortailc Plutarchum. Nam dc iftoLacrtius:T^ t^yjrWictfs^vcc. Hanc lineamfl qeminaueris. Suidas. Vnnttumprotrattumcf.ibi. nobi. Ait cnim. prxtcriam dicta.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER.mc\un.SCcttnda ratio.&£»Lib. ait. itSi7T0Tt $TCC. Hic ctiam. Xoysv H&p-nm.qnx vocatur Achi//es. corptts (hoccnim nomincomnem ncrn appcll. Audi iam Ariftotelem dcaltcni ratione.quo non opinor. AQootpia^) cv 7ToAiT$icti liftmum fuiilc Lacrtius. non iuiflc in fententia Lcucippi & Devtcitatim in Pythagora&Platone mocritijcadcmconiecturaqua bamur.c.isbinis. alternmmathematictim corptts cfficies.Zenonis. motum localcm oppugnabat: bSuTzye. magnitudi.quod ditabm atmcnftonibmtflimatnr.^/M$oc. Scd quid circa Zcnoncm iltumtrcpidoauc dubico? cccc cnim fe mihi necopinanti argumcntum fuggcrit.qui magnitudialicuins farnc.0T1TQ f&TUto<p9{l7iTCU fi&L$dTlg$V SiOV^ZWTidTCt^ii. Hunc deniquc Zenonem Elcatcm. vt locum inueniant corporum condenfationi. ncm cxatomis& piictisaccruaucritjvixqucmquam vfqucad tcmpora loannis VVicleft^cettb rcpcrio. aflerucrit. oitcnderc poflumus: qubd iuvbv/w 3vcu. aducrfus cuius fcita librum vnum Aiiftotelemfcripfiflc. ficit lincamftdest.Somnij.Z>iW'oc.iti viriim ejrin Vhilofophia & in rcpnb. 7 & concin- pulum Lcucippum ccpiflc coiifilium dc condcnda nanda noua compofuioneex atohiis. vt infraapparcbit. quod . id eHipcrfmgulas 1'tne. vt fubieHisdiiabtts duxfnpcrponantur.6c.qua Zcnoillc cumquo difceptat.Vrimtts. opinor.extra Epicureos .p.qnbdtardiits nnmqttam currcns apprehenaetur a vclocijtimo. qttod flnc dubio olto angulis contincbitur. longo latojp fedalto carct. Si vcro dnx Une&ftierint dnpticau. fed fcio iam paullomintis non Stoicum fiiiflc. & qualis Achilles Homcricusintcr Gra:cos.vccptori cius tribuit) argumcntum infuperabile.Parmenidis difcipulum>& Leucippi praxeptorcm.Et hoc est qnodapnd illos (Mat hematicos) jttperflcies vocatur. adtjcietur profttnditas>cr hincfoUdtim corpns efflcictnr. illc Zcno eft.rationcmqua??/dam ylchil/etn appc/latut.Achillem appellaile.& Ariitotcles Spnbuo ktctteiTMn^Dialccl iCctinucntorem narrat.

ii hoc voluiflet Macrobius. ccrebro indigerc.i. «afetffi Koivcov abfiuda qua:dam pcrfcquitur qux cx infinitis continui partibus cxiiterc vidcntur. «p^ac 3vcurpyfoA&w»} pei/litioii. Scd in Syntagmatc gcometrico Pfelli omniacontrai ia. c quatcrnisvcrb (cquibusbina: fubiicianturbinisaliis) profunditatcm totam componi cxatomis. ld vcro cauct.vti fatctur. Nam ctiam iftc cxcrtc ait. litm. longam cffcjine laio. quod cuilibct cogitate paullijpcr cum lcgcnti apparcbit. vt fupraoftcndimus.vtiam vidco.th. Nam in lib. coaceruantur) longicudini.profunditati competeret. cx duabus lineis fuperficiem. qu&inflnite fecari ac diuidi poffunt. & lincam e pttnttis.aliquoddiuiiibilcconflari. fedinfuas partes. Matcriam intcrire.in quibus cum partibus ponam. Ciceronis. vixifleexiftimanr. Satin' id cxprcfsc' & difertc ? Dcindc. Hxcenimex comuni Mathematicorumimaginationc. & duobtts pnnctis cx vtraqttepartefoiam tongitndincm tcrminantibm contincri. In qualibct igitur linea longitudincm duobus punctis intcricctam ac terminatain vtrimqucagnofcit. corpm i fuperftciebm compofnijjc.quantitatcm ctione indiuifibilisadaliud indiuiiibile. lineam qua: protractione puncti eflicitur. facit. &.sfio-^uyijh'i«^oSuvbjj(setyiT&Jouv. &adienafci:quodett. qtta Grxco nomine cttbm vocatttr.flne alto. quam Gceroomnem magnitudinis patticulam infinitc difCic. Ecce cnim fatis cxplicatc aflirmat.Alibi verb ait:A'TO/>««C T)Co/e^H)WOV vdtfhc. Vcrumtamcn qui iicccnfeat.i. H•cWAnvf/^'dfactihKASii7toici. fed ait tanttim . non doccrc quibus partibus coalclccrct vcra magnitudo.ilcSn.8 LIBERTI FROMONDI qttod videmm in tejfcra.&ipfcin iluctu.Aci. voluit repr&fcntaic. Pfcllum. DePlutarcho.acritcr" fuerit. nitiqubd intcr vtrafquc fbrlitan cvvoicov. ccu punctis. &in fentum communem impingere. quoddiuidi non qncat.& talem quidem qua: ctiam nuiuerorum (qui ex folis vnitatibus. &ex Elcmcntis Euclidisiiimptainuenio. DauidFleurantius ctiam. latitudini. lineam ctiam primam & fimplicillimam compingere debuic c binis cantiim punctis. pracftrudlim ad Platonici Timxi.fccat.intclligentiam prxmittit: tam verbTima:us. Originem crgo trium dimcnfionum continui. ciimflt nihit in rcrnm natura minimum. quem circa Elcmcnt.toto fcopo & ca:lo a mcnte Macrobij abcrrauerit. annum Chrifti loro. Exiflimat qttis atomos & vactium cffeprimipia vniuerft? Infalsa est opinio>- . Lib. fluctuo. aitquc Chryiippum & vulgus totum Stoicorum ca rc.hacopinione Epicurcum.S. fccundum Gcomctrarum fictioncm .non innihi<!cm.fupe/ficiem c lincis. Lih.

ln Geomctria ctiam qtixdam. impingat. a Chald&is Altrologiam. >&. fortafle quifpiam. Mathcmatica. EpicuruSjMathcmaticarum (& duo priores.vt vulgb ^STAOC.in Mathcmaticorum fcita & axiomata fic potuiflc oflcndcre -}dc duobus vcrb aliis. & hodic pleriquc. in compoiitioncm illam cx atomis dccidcrc potucrint. quia Nacuralia. Hinc rz 7ruvTu. vndc plane apparct. Subtiliorcs. £Epieurns *&} TMC * Mathcmaticarum ditcipiinarum modicum. fcd cx infinita corum congcric quamlibct magnitudincm conftituunt.& vniucrfam libcralium artiumcncyclopa:diam callerct. 9 cp}nione. Dc iito igitur non impcnsc mirum.cdyuvias. autcludunt. & maximiratus. vt VVicleffus. qtiam vulgo cxiftimatur. /tequc dolorcm perturbantemgignat.fcdqux ei neqne vicm. non cx finitis atomis & punctis. vc <zifeX '\duowe. de angttlo atomi. quod largitcrmihi minuithancadmirationcm. Auguftinum & Lincolinenfcm ad Epicurum & fc crahat VVicleffus. fcripiit. Scd aducrti tamcDemocrito. yJnjw vjj^o^alo^ti decontatfu circtilicjrfphitrx.fum men iamnupcr. inter eos qui continttnm exatomis jlrttxemnt>cx mft/iitis potitls qttam finitis compofuijfe. Ecfpariim aliubi atomos Dcmocriticas vcxantem videbis. Quam falsb auccm & inuicos D. iit dictus.myi?&sx>v d c^vctjcWmVicnlta. dcridiculum efle.DE COML'OSITIONE CONTINVILICER. lntcr voluminum tamen Epicuritrccentosillos cylindros(omnium cnim PhilofophoruniTToA^acpoTO^cum fa.pra:fercim) non ignari. nec ctarius vidijji^" ^ cicuTuXuK&v quam tatpam. ii ea in principia & conclufioncs Mathematicas tam manifcftc. dcLcucippo Lacrtius: H^tout cWTtS^UTrci&tiivaj B «*W . & hac via plurima Mathcmaticorum argumcntacuadunt.y) &%. Nam Democritus a faccrdotibus -^Egypti Geomctriam.quomodo Lcucippus. Tv$###BOT_TEXT###lt;mzsv. magisaliquando. Upicurum tame/t & Empedoclem finitas maluife. neqtte febrim. aucccrcc m iptis acutiorcs. C A P V T III. ab aliis alias artcs tam callidc& fcitc didicit. infra demonitrabimus. DcmocriMlrabitur tus.aut omnino nullum ticis (uu4 fuifle. tcitc Lacrcio. vcrumquc hic quod dc co Clcomedcs.niii iortaflc libcllum citLacitius) nihil Mathematicumrcpcrio h cv TJTdTo/j. Omncs cnim ifti. Moralia.

opinor.qui Phjfic. Epicurus & Lucrctius fa:pc aflcrunt. pro intinitorum mundorum. tcncbris abltcrritus.«.aut Dcmocriticos efle. ctim soi%f\u u7TGi&i. nequcfciuilVeapparct. non foliim numcro . Ipfc cnim in Epiltola quadam ad Hcrodotum apcrtc ait. mundorum. primnm Rhctoricam artcm inuenijfe fcribit. feccrint.qui ex infinitatcparargumcntiprxceptorisfui.atomosejr magnitudinc cjr nttmero inflnittis effe.quam Lcucippianos. vt loquitur. inflnitaejfe omnia (pcr infinitarum videlicec acomorum in vnumquodquc concinuum congcriem &compoficionem) ejr infeintticem commutari. tium fpatij.IO LIBERTI FROMONDl «M«A# fJUTuQcifr. non dc cuiuflibet continui atomis intclligcndum: quas magnitudine. VVicleftum.j.aut Empcdocliitas.«»cWbTeg^ c-Uur&a&vT!WTou!ujTvy%cti>civ. lu qua etiam Lib.c i. cx eodcm Ariltotele & Plutarcho didicimus. inftar Leucippi& Democriti. Ariltotelc tcitc. compoiitionc.inquit. quos fomniabat Dcmocritus.infinitorum tamen mundorum molesconltitucrcnt: quoetiam modoatomosinfininon pro cuiuflibet continui tas. hodic cx Exquibus liquet. figuris.ctli in fe minima: & vere U%/J$IefVent. potiusEpicurcos. in quo nihil ccrncrc potcrat. vcrotimilc elt in vnamquamquc ctiam rcm piincipia & indiuiiibiles particulasinfinitas inculcafle.Pnncipia verb ha:c fecifle. An Dcmocritusvcrbinfinicasatomos ftatucrit.ambiinquolibetcontinuo In Dcmo-go: nam quod Lacrtius narratcumccnfuifle. & Timon forenflnmformafdremverborum appellac. videtur dc infinitorum.tiv. Mathcmaticas tamen non attigit. Etfi verb rcm natura: carminc dcfcripfcrit.intcrius dinifloncm conttnui non in infinitum procedcrc-j. fcntentiaantcEpicurum fjtyjMvsxprincipiis flnitis. Quomodo vcrb pcr hanc punctorum infinicudincm euitaucritmoleftias Zenonis Eleatis . avaj H£ uiyiQtiB)*K)7&\%0@*. cunctacompoiuit.o-fuitEmpedoclcs. atoma & indiuiiibilia. Tocta mclior quamPhiloibphus fuit. Verumtamcn.<J. motum localem tollebac.Nam Ariftoteles cum <®Z£TW p^eot^w djffiv.Hufliim. & vncis intcr fe perplcxis contexerc maluit.T«? drbjuyts u<&itz$t$ crit. Epicurus tamcn infiniti. Ariflot.principia inflnita Dcmocritus & Anaxagoras Phyiic.ctfi mundorum infinitudincm cum Democritonon fic reueritus.&quotquot finitaturba punctorum continuum itruunt. Scd & Rhetorac Empcdoclcs in Mathcmaticisnon maiorEpicuro. di§ uoywmm°y. lib. infinitas diccbat jquia. CAPVT .Placebat. videric ipfe. numcrum finitum atomorum in quolibct continuo hamatis quibufdam.ic.

& Catholicam vcritatcm fucrunt. ducentos fcxaginta extrapendcntcs collcgcrnnt. mandans. 8.1>E COMPOSITIONE CAPVT CONTINVI LIIiEK. necnon omncspxnc contra bonos morcs. in Concilio Conftantienti. II I V. codcm fulminc iciuntur.cx temporc fc pofVcdiffbluere defpcrarct . Pr. &eornmqnemlibet rcprobatej? condcmnat. iibs . Huflitarum hancticorum antcfignani magifter. proptcrca pcr dictam Vniucrfltatem fchoiaflice cjrdcbiie rcprobali: H<acigitur Syncdus facrojanfta cnm deliberationc qtta Jitpra. nonnu/hl fcandalof. licct non in cadcm forma vcrborum: cy. 1j. Magiflros Vnitterfltatis fludtj oxonienfls.prxdiftos Articulos.fubitb &in arena abAriitotclc ad Epicurum tranfcunit. Dam/iata erroris in PhilofophiS 15. zAuttoritasfeflwnis dtt>adfirucla. Sententiam Epicuri iam obfolctam inflaurauit loam/es VVi~ a Concilio Con~ cleff/is.ttcr autcm Artictilos principalcs 45-. a mortc VViclefti. multi cius Articuli. in quam cenfura it/a inciflantienfi.qnidamerronci. c^uja vcrb . & dcccrncns. alij z6o. videliccc Chrifti 141 f. olim cum totafcholafua dcfiEpicurcorumiam SEntentiam cam rcuocauit circa annum Chrifti 13J0. vltra diftos quadraginta quinqttc Articulos. deindc hxreticus. inbcns. & Ioannis Hufli Bohemi. Cum enim iuucnis admodum Thefes PhiAriftotclicadcfendcre fuflofophicas dc compotitionccontinui eepiflet. Poltca vcrb (cfl.alijinfani. quos Concilium fefl. iibris Joannis Wiccffl' diligcntcr A&a i Syaexaminatis pcr Dofiores. Academiae Oxonieniis antc Thcologia: Doctor. Annis poitca circitcr 18.c odi. prohibcns. ficuti de aliisfuperitts diftum csfquidam ijforum crant cjrfitnt hxrctici .qitidamfiditiofl. cxtrapendentcs. & totam dcinde vicam in cadcm fententia pcrtinacitcrdurauit. inquiunt. anathcmatc fulminat. lc^unturin Concilio quinquhginta fex cx B 2. propu& HicronymoPragenfi gnantibuscosIoanneHuflb (qui paullb aliis mollioripbil ob hancfim aConciliocremati)ha:refeos3cum busquibufdam ccntiiris condcmnati funt. protit dc aliis quadragintd quinquc^j.. qt/ornm aliqtti cumfupradiftis injentcntia coincidnnt. alij temcrarij. Ioanncs VVicleftus Anglus.\t Patrcs illi loquuntur. & argumentum quo ftringcbatur.

vti vulgo . Omncs hac fanfta Synodm.quofdam piartim atirium oftenftuos.vcl qttatuorpunftis immediatis.c Rom. & temptts ex inftantibm immediatts componatur. grauiori ccniura. cjrfiepihs rccenfcri pcr plttrcs Patres Ecclcfi.aut ipforjjmaliqnemau^ deatprxdicare. legitimus .vel erit compofltnm cx inflantibm immeciiatisJtcmnon cHpofiibile. & rcfldttos fanfta Synodttshabnitpro /f£?^. ideoque fmc omnipotentia:diuina: dctractionc & iniuria negari non poilc. alios erroneos. qttin lineaex pttnftis ftnitis. cjraliospittres notabiles dinerforttm cJr gcneralitimftudiorum in mttl/itudine copiosa.talitcr componanturiEx. cjrdudttma fanftis Patribmrcbrobatos. Vndc patet.fuit.hoc pcrpcttto decrcto rcprobat cjr condemnat. atiquos cjr plurcs cx ipfis ftitfjc eJr eflc^j notoriehxrcticos. Huflus& Prageniis.. Hos autcm Articulos a Doctoribus & Magiltris ittidij OxoAda Syn-nicnfisexaminatos& rcprobatos. c\uiunt. qttofdam biaffhemos. ncc vllum tcmpus. Doftores vtriufqne Inris. cflcprohibitum dogmati^ari. Vei tcmpm cH. nede cetero diftos Articnlos. afhrmantcs nullam poflc cfle lineam. quia condcmnatio illa Articulorum VViclcfli incidic in tcmpuS) quoConciliumaccphalum & finccapice fuic. ey tempm ex inftantibmimmediatiscomponitur. atttjhlhm ex punfl i<fimplicitcrflnitis.quorum quinquagclimus ctt ifte : Lineaaliqna Mathematica contintta comfoniturcx dnobm. alios fcandalofos. Et propterea in nomine Domini noftri lcfn chrifli hxcfanfia Synodm prxdiftosArticulos. Cardinales.tribm. cfterre. niii cx inftantibus finitis immediatis. Nam ftatim poilfeflioncmfecvindam Ioannes XXI11. Primb. fic oitcndi videtur. Verumtamcn nullum opinioni Epicuri cx iftaConcilij definitionc ortum efle prariudicium. Epifcopos. & coium quemtibet . non tamquam ha:reticum quidem . Non cHpofiibite.Abbates. ft fint. Articulum iftu m.quin tempm ejr itnea. fubditur proximc cenfura: Primapars cHerror in Philofophia: fed vlitma errat circa dininam potentiam. LIBERTI FROMONDI iftis Articulis.12. incdi. jQuibm Articttlis flc examinatisyfuit ejr esi repertum. petiit examinari. inhibens omnibm cjr ftngutis Catholicis fttb anathematis intcrminatione. fed tamquam erronettm in Philofophia: hunc vcrb. veltenercu». Linea cx pttnfiis finitis. dogmatizare.vdutir/>r/f<//V////4//^ Coneilij PatrcSjCompofitioncm cxpartibus infinitis nullam inuoluerc contradictioucm. Dco cfle poflibilem. nonnn/tos eorumdem temerarios cjrfeditiofos. negabant tamen efle poflibilem VViclcffus.niii ex punctis finitis. Magiflros in Theoiogia.

tine dubio (ialtem plurimotum. fiue Pecrus de Luna. (imb renitentc ipfo & fpcrncntc) Goncilium conuocatum fucrat. cxtrapcn^f////^Y/.infelatam. quc compctierat. ad Martini V. eJrpoffefione/ri. damnatos. aCardinalibus & ConcilioPaparitc ctus.altcr in fchifmate illo Pontifcx.& infirmaiTc. Fuga igitur ilta vifus cittotam Concilioauctoritatcmabrogafle.interquoseftille. abnucbac. dccrcta fcflionis iy.ejr omneittsPapatm. Secundb. perCarolum Malatcftam Arimincnfem Dominum. legitimum-vtpaflim Auctorcscrcdunt.A£b / Sync odi. anovcrum ac gando fibiauctoritatcm dcltitucndi Ioanncm XXIII.41.autconfirmationc deccmuntur. Dcindcjcftonon abrogaflet. & infuper Papattit cjr ittri. Concilium fefV. 13 vulgb exiftimatur. ncglcctis aliis 260.vcJ tioncm. piiiVe. pure. quantum iblcnt.fett qtiodfitbi tnnc competcbat.ttacim&antcfeflioncm 13.potuiflent adipifci: nihilo mintis tantum faltem videatur indc roboris accepiflc. lgiturieflio IJ. aConcilio fefl. crrauit. qua' a Conciliisgcncralibus lcgitimc conuocatis.quod. mdc proximciccuta nullum habuic Poncificcm & legitimum caput : nam Bcncdictus XIII. Pontifcx furtim Conftantia profugerar. quam.dccompofitionccontinui. titutum. vtomnino vidctur. clcTertibjMartinus V. rcfignauit.& tcmporis autem alios Articulos contcmex partibusindiuifibilibus. &ipfum difloluifle.flqttodin eodemflbi qttalitercum.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. 14. anathematc fulminauit. qnia Patrcsformulam quamdam rcfignationisPontificia: poteftatis ci pra:fcribcrc conabantur. e*»rentintianit. 13 3 Nam . i2. id cft. nihil firmum abco dcccrni potuit vfquc ad feft. quod vcl perfecutam cius approbapra:fidentiaPontificisinConcilio. iiberctj. Papatum.quemy& quam habebat.quam nonimpcrtiuit. Ha:c fanc fatis pcrfpicuc vidcntur oftendcrc. nequc ctiam anctoritatccius.fcntcntiam aConcilio iefl.foios 4y. tamen dcpofitionis. & abfolnte.12. cjrftontecefiit. & meo) Pfeudo-Papafuit. fl?nplicitcr. 8. Ctim autcm Concilium acephalum infallibili Spiritus fancti aftiftcntia dcititutum iit. principalcs VViclefti Articulos. confirmauit. Pontificcm: igitur ex vno ifto adtu difccomncs. vt nimis abfolutam. quibus camdcm firmitatcm. noui Pontificis clectionem. fcff. Similiter Grcgorius Xll.non habereculmcn illudfuprcmum auctoritatis.Videtur cctcris. qui tcrtius fupcrcrat. finc Pontificis inftructionc.

refignaret.quodinitio nontamccrtb Generalccrat. iuitcmj>. hic fuic.) alccr Pontifex Gregorius X I I. quantam Concilio generaliritc coacto. & totics vocatus& rogatus ad tollcndum tam longum & cxitiabilc Ecclcfi.omnesPontificcscedcrc ri fuo. vndc Concilium cunc accphalum erac: Generalc tamcn & lcgitimum. Ecclcfia:pacinecefVarium crat.t cjr charitatis vinculo coritungerentur. prattitatis cxtirpatio. auctoritatcConcilium coactum fucrat. inquit. & licet a cunftis deftitutm. cuipatlim nihil inPapatum iuristribuitur. Antcquam enim Gregorius ius Pontificattis quod hactenus AckaSyn-pra:tendcrat. tribucre folemus. conuocatus & confirmatus. Aretinus. . ftudio&diligentiaSigifmundiCaiaris. Igitur Concilij ftatus fub fcflioncm IJ. Sede Romana vacantc.. idqucfeflionc 14. & aSynodogenerali illos Articulos damnatos cuius folius dicit. VViclcfli. gcneralitatcm acccpit.Matris Ecctcfi.crrarepo(lit. indiplomatc quo Atticulos 4. ac qualc co tcmporccfle poiutuit.& Pontificcm non omnino improbabili jurcnixum fcquebatur.con. nulla mihi fbllicitudo. ctfi tunc tamcn illa tellione 8. (in ipsa vidcliccc fcflionc 14.ctiam tamen plures exiftimarc probabilius. honorificcde Concilio loquitur.cjr confirmattit. vcnireaut mittcrcqucmquam pcrtinacitcr rcnuerac.fcffionc8.14 LIBERTI FROMONDl Nam in primis Martinus V. antelegitimi Pontificis approbatiohodic inter Doctoresambigitur.€. De lknedicto XIII.& hoccc Conftan- .reticA otli. damnatositcnim condcmnat. quia res ad dc^ :rctorium & vltimum Ecclefia: iudicium (quod a capitc proficifci dcbet) nondum peruenit. Auctoritatcm crgo. Ioanncs XXIII.adiecit. An verb talcConcilium. & ncqucdum nouum illud auctoritatis pondusConcilioaccefliflet. habuit.&cx Concilio Batilicnfi. quod antc feflionem iy. Fatcor ncm. Vtfanfta. vtcrquc Pontificatu fc abdicauerac . ejrvtfub diuerforum profefiione paftorttm difidcntes Chrijliavi.ab hac conuocatione Grcgorij. reformatio.xfchifma.cjr omniaper ipfum agen1(taauftorizanit . IJ.fiua tamen fc pertinacia nutricbat. vrito. feflio illa 1y. crrarc pofle . quando adabolcndum fchifma. Deo aufiore meliorem fiortirentur effc1fttim. Maximus vndiquc cx toto Orbc Chriftiano cb confluxcrat Pra:latorum & Doctorum coetus. & h. ifittdfacrum Conciliumgcncralc connocauit. (quiaEccIciia:pars 1 qua:Gregorio adhxrcbat. vc inI.initio fbltim a Ioannc XXIII. iam aufugiflet. Ante tamcn illam fefl.in vnitate S. IgiturConcilium.Arct.abcrat) iam plcnam. quit in Hifior.pofteactiam aGrcgorioXU.

Conctlio zdBonoritenfem cinitatcm.lU. qubd mox a principio. qui in partibus Iuliani & ichifmaticorum tnnc ibi iuucnis aderat: vnde facilc colligas. iic vidctur vir illc magnus exiftimaftc.aliudlongccft. iy dcfini- ftanticnii errorum cxcmpla adfcrri folent: nam vtrumquc uit fConcilium fupra Papam effe:cy\oc\ iam rcputatur erroncum. Legatus Apoftolicus &Concilij Pra:tcs. quod paullb antcConftantienfes. Leo verb X. En coeptam auctoritatem Concilij eleuari fupra Papam.i\t. ipic tranfiationempcr Eugeritum gcnius.PiusII.Eugcn.icfl'. ibidem poftmodum Bafilcjt conucritentes.pr. Cardinaies qttoque ex Romana Cnria profttgi in dies nonnulii concurrerent. fefiio. Concilium cfle fupra Papam: qtiodccrte nnnc ittdicatiir erroneum. odi.IV. tcfte jfsnea Siluio. immediate a cui habere.nec adhttc Bajiiex conuenerant tres Epificopi.L. chm quam Pontifici augeficeret Siluius.&dcindc cilio Lateranenfi id rcprobatum fuit. loquidc conciliabulo fchifmatico &a Vcrum. & indc. Sed quando tranilatio hax & diflblutio Concilij facta \ inquics. rcnouatum fuic. vel inuito Concitium.cfertimpoH Concil. ejr atiftoritatem Concilij mirttm in tnodum extollens .ii. poflquam irit. appellat. non enim videtur. non Concilium. Concilium generalc lcgitimum.quia reuocanti obcdirc nolcbanc. Fatcor.&c. vclut iocttftt acephali.tam.dc cmincntia generalis Concilij iupra Papam. poteflatem quiiibet cuittfcttmque^j chriflo flatiis vel dignitatis. & EuAccnimcxActisConcilij.eminentiamprimA Sedis ftipprimere cwpit. Legato Pontificis.obedire tenetur in his qtta perti- . iuflu Eugenij tranflatum indc Concilium. primiim. Bulla recradtationis Pij II.ii. cap.fiueAcncas Stimmo Sed in dies Ettvettet obcdire. Concilinm Bafiiienfe. iegitime tranflato.dc cttm communi ?/eficcunda. LconcX. in fecunda ftatim Concilium Ada Synfeflioncdecreuillc.aliud dc lcgitimo Concilio generali. cano* nicttmfine noftris prxfidentibm non fecere Concilium.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. gcniano ipib diplomatc dcmonftrarc mihi vidcor. antc Papx fufVragium. ej? mtiiti exdiuerfts regioritbm Epifcopi. in Conpoftquam ab Eugenio IV. tiari dcbueratfanfla Synodm. & antefcflioncm 2.Bcllar. Concil. Pavam & EuIV. etiamft Papalis cxiflat. gerito ejr Regtim Legati aduentarent. qui fcribit. pofle abcrrarc contcndic.itcr. fed Conciliabulum Bafliienfe. Permanfit tamenlulianusSancti AngeliCard. capitc fuo difcorde. prtfiaentiam refinmpfit. quiattdita Eugenij rettocationeprtfidentiam dimifit. ctiam antc primam feflionem. in qua decrctum illud Concil» j Conftanticnfis . polt Eugenij reuocationem . faftam.vria confenfti flatuit.a/wy^/-^ ofto mcnfes cfflttxcrant.

ejrad generatem re* formatiomm Ecclefix Dci in capitc.flatuere. In rcliquisetiam. Dcniquccx Aclis 2. mcritb dubites. inquiunt. nobis etiarn contradicentibm. qua:iimiliNoctu tcrimpcgic.li. cnim Conitantia tunc antc fcflionc 3. Nam wttltaejr grania. De fcflionc illa quarta Concilij Conitanticnfis.tcflionem 1432. declarare. Hic tamcn dcfcctus. Nonigitur a Concilio lcgitimo gcnerali. Qualis enim auctoritascflcpoflitacephalicorpolis. commifliiscft iltc probationem. aucvcrilimilcsfunc. rcbellis tunc & difcordis a fuo capitc ? Ncgantetiamaliqui Bcllar.idett. factamanMartij cclebrntam. iy. vt antc monui. Ianuar. fuppare illi qua adfiitic &rcgic Poncificcm: an. Quidquid idcit. coc doctiflimorum & idcm allucinari &ca:cuprscftanciflimorum virorumoculoscirca tirc.fcd crror.ciim tamenconftct. igicur. ejr manaarepwjumpjtt.vlt. obijci non potclt fcilionidccimrc quintx. Articuli a Concilio lcgitidecreci cam vcri. Concilium tunc fuiflc gencralc: Citm tantiim adeffet. aut Patrcsa Legatis Pontificiis. Syr woficbant. poteflatem.clati qni obediebant loanrit: Concil.propter qua fuerat ibiprincipatiter Concilium aprincipio conflittttttm. antc Pontificis apa fchifmaticoconciliabulo. quxadfernntur. vc mogcncralidifputaci& Poncifices (exemplum vidimusnuperinTridencino) illicbcalculum adiiccre folcanc. cap. aufugerat Ioanncs XXIII. aut omncs a Pontificis initrudtionc difcrcpabant: cpod cciam Conciliabulo Baiilienii euenillb aflirmac Eugenius. ordiIn fum m a nare. ij fioiitm Pr. tamquam haberet generalis Synodi.reuocationcm no praxcdenti 14^ 1.eyinmcmbris. antc Pontificis confirmationem. &dcbcmus. moralis certicudofencencia: Ariftotelis.id cft.nullum hactenus Concilium gencrale legitimum allatum omniumconcordia cit. cantumdcm diccre poflumus. auulfocapite truncam Synodum rcliqucrac. inquo ante Pontificis approbationcm.i.annoChriiti Concilij fatisinteiligitur. difponere. repttgnabant iis qux a. quia moralicer impoflibile. excmplis. inquit. LIBERTI FROMONDI pertinent adfldcm. dctraxcratquc lcgitimi Concilij auctoritatcm. maximaveri (vt molliflimcdicam) fimiliTantaigitur. Cal.crrantium Conciliorum.& tugaifta. Cal. pra:tercctcra tudo. ejr extirpationcmfchifmatis.dc tertia pars Ecclcfi&. fufFragia a vero abcrraucrint 1-qiiod. iy. nam qui obedicbant Gregorio ejr Bcncdifto.imb omnia . an ex dircdtione aliqu a prarparatoria Spiritus fanct:i vcniat. qui iblus Concilium iftud conuocauerat.prtter i/ia tria.fancire.

&quidcm domcfticusacfamiliaris Ioannis XX 111.Pontifice cget. inquam. Italica. quandoinEcclefiaPontifex vcrus. Tunc enim Conciliumgeneraleconuocatore.in Io. fine Pontificispolteaconfirmationc. Gallic&.Conciiiumcelebrabatttr-.quia tam dubiusPontifex pronullo meritb rcputabatur. fiquidcirca fidem. EiufmodicamenConciliumlcgkimum accphalum. pleniflimam auctoritatcm & firmiG . Ec aiius. Veriim. tnagrittudincm ejr temptts ex indiuiflbilibm partibm non conflitrit.Non infitcor Concilium temporc feflionis i y.ab co qui ipfusaderat. imb duobus etia ceteris reclamantibus. rumfitpra triginta miliia: ex quo mtiltit/idinem homtnum iicet coriteftare^j.fi omnittm confenfiupoflea confrmattim futjfet. Gercbantur. aic. auc probabihflimam cius imagincm. Bcncdicti vcrb pcrtinacia contcmnebatur.autcercus nullus erat?Ioanncs cnim &Grcgorius. Non tam procul. Haxcnimomniaincumulum audtoritatisiuuantcondcmnationis fentcntia: VViclefti & Epicuri. Qubd ctfi feflio illa i j. quando Sedem Apoltolicam ccrtus. idita rattim crat: atqucpcr j>r. \J Patrum omnia argumcnta^x abundanti acccflk pcrauctoritatem i j.AnglicA Quidquid atttcm hartim nationumfiuflragiis decernebatur. Qu i ta m pub! ic u s & communis fcnfus veritatem habct.Gcrmanic&. fitffragiis.Lcon. fcd tamcn legitimum.atqttcf)cr 2^/Jtarittmpnbticttmpro Cttria enttntiabatur.XXIII.& humani pa:ncgeneris fcntcntiam fuifle.vt effent qttandofc in eo loco eqtto. inc\iix.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. feflionis Concilij Conftanticniis.Pr<xlatorttmg{fleqtien. auc Lcgatos fuos.definiac.fuitcnip. quia Pontificio capite ad Synodi gcncralis auctoritatcm in illa tempeftatc non indiguit. inquam. legitima: Synodi non eflct.vt aduerfus tam dira fchifmata iibi prouidcret de certo & indubitato capite. Sed argumctis initio allatisetiam rcponendu aliquid. & pencs Ecclefia potcltas crat cogcndi gcncralis Concilij.caruiflb capitc: fed quodnam haberc potuit. ltaq.& cxtracontroucrfiamPra:ful implec.Pontificatum fuum in manus Concilij abiecerant. tia.Quantum ad primum. tunc Concilium quidem acephalum fuit.inHift.& cxtra negotium prouifionis indubitati capitis. IncredibiiiPrincipum.tconem. Hoc ctiam cx fuperuacuo adiiciam. Visauccm Concilij frequentiam &cclcbritatcm vidcrc? Audi. Bencdicto.Hifparitc&. res in Concilio qritnque nationum Platin. quoufqueabibis cxcra olcas ? inquies. totius Orbis Chriiliani. & pra:iide per fe. tamcn indc confici.quam tu putas: & idemtidem refpicioin viam quam tcrcre inftitui.Aretin.

quod pradidentibus Rom. tcmpore conditos .Nullus ncs dcpofitus.•8 LtBERTl FROMONDI gencralis. fionc 4.!J flnc alia Scdis Apoltolica: directione & inftructione.inqua quc.nonalios2do. idcitcaput adhuc fuum. vt antca diflcruimus. Bellarminus aliiIoanigitur forcaflc. vidctiir. ne admodii formidaueris. fiones. cuius folius auctoritatccoacta crar. cclcbratum fuerit. . fuerit auctoritas. .exauctorarc.&Concilium ritatc ftarc cccpit) plcrique dodtiores iis auctoritatcm Icneganc gitimi Concilij generalis: feciis verb dc fefliohc IJ. Qubd vcrb Mattinus V. id cft.potuit.cur illum. nihil mc mouet. fi rcm hunrano more . cum celcberrimo mille circiter Patrum Conciliptam folcmniter damnauerat) camdcm ccnfuram rtcraturus fuiflc: quandbquidem illos 4J. pbftcaconfirmauerjt. riam Articulos illos 4J.mnes 2. Articulos feflionis S. vt difcrtc quod ex hiftoriis illiusanii.tftimemus. Alias fi animum adconfirmationcm fcfiionis 1j.Synodi Conftantieniis dare. Pontificis Lcgatis. tamquam non omnino indubitatumPontificcm. inquiunt Card. Dehiejue faccntur fettionis iy.aduerfeflionis ij.60.pra> fcrtim cam philofophosquam noftcr de ftructuracontinui. quanta ConcilijTiidcntininuper mihtvifum. Epifcopis fc darc piofidei fiubditornm direftione cxprefsc ait: ad quam cctcros Articulos. feflionis 8. nc Ecclciia: ccrrum caput decflet. Articulosccterosomncs lioinflidam commercri..illiusfcflionis u. &parcm circiter feflioni i j. eius Arciculps (quos ipfc Marrinus. Ad fccundum ctiam argumcntum . praxcflerat. autccrtc ad duodccimam (quando iama Concilio dcftitutus loar^SiPontificatum auctofuaiam.fcuEccleiix infuperipfc refignauit. crror fuit. & Actis Concilij edicam. a tcrtia ad decimaifi qidntarn. (idcit.c Concilio fugitiuum vndequantumad priores illasfcfpericqucbatur &opp'Jgnabat..Cardinalis tunc S. de compo- .quo Synodtis veritisnonerat legitima) hc apicc quidam addito aut detradto. adieciflet. Gcorgij ad Vcllus aureum. adprobauerit.iiv o. fef. fcd Synodus tunc Ioanncm . fusVViclcftum. antc confirmationcm Pij IV. vcrumtamcn alius crrbr. & pra:fidcm. ccterofquc duos multb magis.vtantc dixi. ccnfuram a Concivniuerii. facilis rcfpontio.co. Nam Concilium loanncm XX111.parum tunc rcfcrrc exiitimauit. ^onC'. qua: Concilium fupra Poiitificcm eflc decrcuit. Cogita. eit"" . folos 4J. vc caufla: nVnilhabcamus.

difptttare amant h*retici.fiefiione ir. nauit h&rcfitm loannis Hus dicentis. audite Card. Alias de totoCoii* ftantienfi Concilio .inquit.i. & vniuerfim fallitur . de Platone. fcd fohim non addidit nouum. iii. &ea omritaqtt&probciuitMarti.vt intclligcrcmus.fed quoqtto modo impudentifiima jLi.^\x. extra locum. a me fparfane miHax verbdiftuiius. quia ConciiiumConflantienfe.4. cfle Lib.oftendi) pro Dcmocrito verius capere dcbuit. ab omnibus Catholicis rccipitttr.D. Auguftinum a VVttraln. imperitifiime D.aut nobis intellectu nimis perplexus &diflicilis.vc dicitur. tamquam legitima: Synodi. auc pacronos.c. caput Ecclefix. xi. Articulos 45*. ait D. l<> compofitiontcontinui. Epicurum enim auc Empcdoclem (vti Cap. fcd acaluo. Patres pafiim in Mathemattcorum ($r Artflo- teiisfenfiufiutffie.7.coruusintercygnos.& Lin-' Tho. ptuis punctis flnitiscompofuit.Iauit. Concihj Conftanticnfis auctoritas fuit. Eccc cnim V VicleftUs < non cantiim rationibus.1.cu. nonejfe PapamcaptttEcctefi*.confirmauit.il.in fidei & morum dccrccis folent citare. fed Augultinietiam auctoritateopprimere vult Ariitotelem. lofophia: fua: auctores.haudequidem ambigo: excuius cciam alibi audtoritate prcbat Pontificem Rom. Non foliim Democritus.a. i. ntts v.dc Con. Bellarminifententiam: f)uan. C A P V t !J\onfalsb V.13.lib.i.ad caluum. En autemomnesquos fciuic Phi.cetca Concilio habebanc nondetrarosiutirmafVe: roburenimquod xit.Lib. tttm ad vttimasfieftones.parcemia vulanfer inter olores) niii quiavidetur gari.15. Marcinum V. cont. Ecceteripaflim Articulos huius fcflionis ir.Walcolincnfis. patet: Lincolincnfem (cuiusPhilofophiaringcns olim C 1 apud . quando feflionis 8. fed etiam D. quantum hinc pondcris fencentia: Ariftotclis valucrit adiici.c. vanumetiam cfle ex Cap.Auguftinus magnitudinem& tempusex' dcnfistom. inquit. in Auguftino camen perperam & turpiflimc.&fortafle rere: cxaminanda cnim penitus feflionis illius 1j.DE C0MPOSITI0NE CONTINVI LIBER.13. vnicc ojporteat excipere(vt fit. Falfumigitureft.i. dam. e^ SS. NOn peruicaciafitiperare.Plato.dcConcil..cC. Quin vero inter vltimas fefiiones. noftram decimam quintam habear . Auguitinus. Bafilium etEpicunifententiam tantum^fied cleffiotn fuamffi tam.

i/?<* beata viad Ncbrid.fed infiritie omrita diuidi: quia omnispars corporis corpm eH.ficiret rithil deorfumeffe pr.ad perfiuadent. citmrationes figurarumper qnas eH. dtuifiofiritatur.qui Auguftinum beatum appellaEpift. Liccc cumulus aliquis corpufculorum (puta. tnertts^w. Sentcntia cius nlultriscltlib.aquila.idcft. in lcctulo fuo. & Epicure ? Ecce Auguftini mente. ratio diuidere iine fine pergit. in qno littcr. ntilium effequamlibet exiguttm corpttfcttlttm.tter mundttm.fedinfiniti crefiere^j neqmt» £t ideb. ait. ofi ipfa ejfet. inquit.opinor. fuadcnt. ejr omne corpm habeat necejfeeH dimidium quantitatisfiua. Senfibilis nntamenininfinitumfecaripoteft. Nunc verb quomodo.c. En non. vt a certa vettttbaft in quantitate certam certm corpnficulorttm numermfurgeret ? JJluare citm corpm ntiilum miritmttmejfe firiitttr. quia minucije quadam funtad quas ifta non valet defccndere. ingeniorum humani gencris.cap. cogeretur Igitur audiftisiamconfitentem^qubd (ab cuidcncia vidclicec obiecti.de xo.quod ei iam erat certum.arcnacorum certum continear. (nam quid eft aiiud fienflbiiis numerm.Quodweto fequitur: vt a certa velitt bafi. & culraen. vbi imaginatioftac necpoteft fequi. nofiet extrema fth&rt tarditts rotariquam medittm. Vbi elt. Ratto.qtfo amplimcjfe rio pofiit? ii beacus eflec. mquir. qrit nefiio. Mathematici.nifi corptreorttm.paulifpervideamus. addix.aut rattone vhno\oph\Jubtittjsjma Gcn. ntttifiima etiamcorpufictita infinitc diritdi. O fi ipfit ejfet.quas vifias memiritmm. velcorporttm quantitas?) minui quideminfiniie. tithil prohibeant ejfequantb qttis voluerit ampliorem ? Aut qttomodo non mihi diceretur. & verticc. ciimtamen adeas tennitates vel minutias perttentttm ftterit. LibLC. Et nocte litteras Ncbridij fui.corpora ininfinitumfiecari. vel qttalificttmque beatmfitm. Satin'hoc difcrtc.Trinit. inquit. obfcurum eit} habec tamen. hunc intellectum. ruminaris. rum) bafim.corpora'm infinitufecari. exiltores mintttioreffyphantafias iam nonpoffumm inttieri. De Auguftinoigitur.4.ta ? vbi ? vbinam ? Ofi ipfa ejfet. Iterum ahbi.vt ait.ejy aliafimiliaqudfitniliter nouimm.imb non cogeremur confiteri.fed tamen in nebula) confiteri.uerat.qttamtiis ratio non deftnat perjequi acdiniderc^.20 LIBERTI FROMONDI apud Britannos auctoritas) in media Ariftotelis fentcntia fuiflc Thomas Waldcnfis demonftrauit. VViclcfte. docetmtLib. repelteret atomos Epictiri. fed perfitadent.151.quopafio finamm efjeampIifiimttm.numerumque Indicnt ipfe.n. vtcxi(timo.cur tantm mttndmfit.infra. Innic.fortafle meriib Phiiofophi in rebm wtetligibir libm .tantum.&.

veluti cul tro cranfucriim.nicfifiein illisincredibi.ac fibi manifieftum effe.&c. diuiiionem corporum inhnitam a doctis tradi dixit. qritd eritm arumnofim quamminm atque minm Jemper pojfefieri? Ac paulluhim inde: Vnttm illud mnlttim mouebat.\.tix.Augujltno forimtofi.vtlo modo con~ Epilr. Si verb ha?c etiam non fufficianc. qtt&de diuifione corporum a adDiofcor. in fienfibilibits egeflatem. Piarievtprobalilia. ccdendttmeH. Non vnius porrb Auguftini. Dialogus eft Auguftini Soliloquiorum. nec vmquam ad aromos pofic pcrueniri. omifia fubtilitate. citm eosnon pndueritifla fentire^s.Sed reftonde qnomodo hac acceperis. qtsod mefcireaudeam dicere^j.AtonnEiam defendere. ducto) infinite fiecari pojfcjj. & alia complufcula Ratio Auguftinum. Clamat ratio innttmerabiles (Iineas a cir. intdet. Adhunccamen rationis clamorem Epicurcbs. ificHnorum cttim aureshac ferre potuerunt. Vis aliud? Nec ipfas atomos effc. intelliges Auguftinum non camquam probabile opinari.otia Doftorumcontereredtjptttando potjterint.qtiodfiatendumeJL maiorem fiurrexi: namprater itta duo de iinea.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. vc infra ciemonftrabimus. inauas tineas ter longttm fcindi maritfefiumtibieH nttllomodo pofi S. ii poteftis. non iam eorttm. ritfitinfiniie fiecari poffe? Dc fjphxra deinde feu pila quxdam. pertrahite. & Auguftinum in portcnta Epicuri.Solilor^ fie? A. Ire nunc Wicleffifta: & Huflita:. £)uid. guid tranftterfim? A. Ec ne nonfecundiimlongicudinem mulcicudo ifta & paritasinfaftidiumveniac j finiocum Dialogorum iftorum libro z. Ha:c abillo quxrit. an vt vera? A. dubU tabis tu Dioficore. qttod. fcdficire. 11 libm diuitias ponunt. en plauftrum totum benc dimenfumaccipite.tamquam difcipulum interrogitaf.Libx. tium per ingluuiempeccatorum amoremg^carnis.ac denique R. Patrum. cumferenciacirculi ad centrum) poffedttci. iibm angufiiis. Wicleffiitas.qua: iic abhorret.vtprobabilia. in quo 'Aitgttfiinm & Ratio interfantur. qttba infinife corporafiecarentnr. Ec mox de acomis iftis Epicuri: Sed iampudet meifla refeiiere. itavt in omrii earttm interttallo ficribietiam circulm pofiit. Ctim verb anfi C*t et.Erg0 lineam Libix. Manifeftum. R. Hufliras obfurdefcere necefleeft.f*.Ylr.ad Diotcoru m . Citm igitnr tantaftt cxcitasmen. dofiis traditur . ejr injpem.Ri. ejrpila.ritfi centro poftecjntingere. vt etiamiftafentent/arum portenta.lineam tranfitterfim(ic\eft. Jed ipfim generis httmani m. qui vmC 5 quam .c.Solikxj. R. Coniunge ha:c prioribus. rithit abs te atftum elt.vide qtfamfacite fecunditm ipforttm (Epicureorum) opinionempofiitoflendii&c.fedomniuiri SS.Vbifi animaducrtifti.

Tullius. Homil. Ac ncputcs fortuitum foliim acomorum concurtum. Archidcs. Lipfium noftrum quatuor iftos. (quinrum iftis adicctum fuiflc. fiolis.autincidcruntin huiusreicogitationcm. M.ccmpus mox cx infinicis particulis componit.cffeci/ idem quod iiile qui in Tim&o mtindum^dificauit Vtatonis Dem.eamdcm eflefententiam.. Iul.nifi fuperuacuumoftcndero.Philofophus enim fuminus & Mathcmaticus fuit.ftamen araneorti.ac deinde tam tenuia natur^ principia irrideSj/s-Wc^^»^. Archimc.^ojxuc.inaniracem Bafiliodifpliccre.genium lib. Tnfcul.Hippocratem. quinque errantium motm infpharam itiigauit.i. xj d\um?a&v.&omnesolim appellant.<jv/. minc ingcniorum humani generis collocafle. Scaligcrum inculmerum. Et profettb diuinum eius ir.& a viromagnoin i laudatione funebri Lipfium ipfum (&demus hoc patria: noftra:) Lib.&infrademonftrabimuSjinfinitudinc partium tcmporisex infinitudine parcium fpacij refulcare.non difticilc foret.fiolinterfidera. .qui in ha*c auc numquam.indiuifibiiia <po<nv ejrimpartibilia corpora. omnium totim humani niorwnconfienfiits in infimtttdine fartmm generisingeconttnm. ncgatque difertc momcntum cflb partcm cemporis.fummusei ab omni rctrbmcmoria.& resftne cffentia ejr hypofiafi vocar.x. Ciim Archhncdes. rc. itcrn acerttoseorti.r.11 LIBERTI FROMONDI quam aut vencrunc. Piofideribus cunctis «A/@^ cVtt?&.cenfum facit.in Mcchanicis. vbi.aro/b& & d/u*pn £<&o&tt ffwA%m GeSjL&Tu. difcipulus olim Athenis.nefcio Ariftocelem.eJ?meatm natura omritumvtJibiliH cotinereimaginatifiunt.inquir.idelt. Cardanus vcrb alium ingeniorum SubtiJ. & ad duodecim excendic. Nazianzenus appellat) nobis fufliciac S. quamiritmitabilis. C A P V T Admirabdis maxtmorum V I.Baiilius. medes. vt tarditate ejr ccie- . prarponderare debet. Quidam.opinioneEpicuri.lHna.inquit. Hc.itf. id eit..i Primusihgcnio i&:. TIW r 6g^5^r e$avTd&nauv.. (vti conEj>i/T.. & cota Mathematica non tamprimt/s attfior.i\i.eiusin re quam lam expendimusauctoritas infinitis aliis.autpcrmixcam. HoMEmini. ncc vnam fine alcera defcndi vlla rationc pofle.concinuum perroanenscxinrlnitispartibus ctiam conitituit j ciim omncsfciant. Is verb non vno loco Epicure'as atomos odio capitali inceflic.im.auc non admodum alte fe dcmifcrunr. & tamiliaris D.

CoNTINVI DE COMPOSITIONE LIBER.quo rithilingcniofim. " Decimus Alchindus. Arabs. ctarasfiderumrationes. vt inuentffe nondicam.. error tamen confpicttm in toijkculis in ittimficriptis deprehendi nonpotttit. barbaros ( fic ltali nos. Arabs. eiufdem.Euclidcs. air. £im vero.Alchindus. Ex qtto Calculator. excogita/tit :fo!ufqf ditiini opijicij modttm & fubtiiitatem exprimere attfm cfi. 7.Donac camcn Ariftoccli: quia ciim in ftnguiis difcipliritsfcripficrit. iemamexquinqttequantitatibmmaximo laborefextam qu&rat. adeo abfoluta. IoannesDuns Scotus. qui Euelidem habcnt familiarem. du&pr&chndt lattdes: inconcuffadogmatttm firmitas. Vlti-i- .Architas.Ioannes Suifler. gfibd fit in hoc mttndofieri fine Deo non poteH. Ariftotclc*.qux adfta-\tttm ctlipertincbant: vtfacile inteliigas imulio minhs &flm maximos>$ fi-irtpribm geiidis obeffeingenijs. pcrfefiioij. veram dcmonftrationem duasitneas s interduas aliaspropojttas in continuaproportione coIiocandi. tus. lantem. handdttbittmeffereor.} celeritate difiimiiiimos tnotm vna regeret contterflo. * Elementis libros oftode comicis jApollon. vt foli hi in arduis quafiioritbm videantur poffea faifo verttm difc^rnere. Septimus Apollonius Pergeus.Euciidcs. A Detertiolococompugnanc apud eum. qiiodproUretnr.quibmfi/ vt adeo veritatis Ittx in eo refttigeat.inc\}\t. fucccdit loannes Scotus. > MahomcNonus Mahometus Moyiisfilius. tatttm. ait Cardanus.quam confiruxiffefertur. vtinaternum fiufficerent. C Sextus Calculator.ne in rc nota ex fupcruacuo tcmpus abutar. quarto loco antc. Hifyznus.vulgbCalculator dictus. Vndecimus Gcber.^/// iPcrgcus. atifior libeiii deratione ficx quanti.hic inn ijjdetn c/tm tribm quartam. Valerio (& a quonon?) fubterhabeo. Teftimonia alia a Liuio . Doftoris. Quintus inquit. egregiosficripfit. Plutarcho. Euclidem antiquitate ejr vftt ccteris duobus. inquit. quipr. libri Elcmentorum. i Odtauus Archiras Tarentinus. Ariftorelcs.us. sScotus.ciarifiimo inuento: citmeritm Pio-»-Gcber.inuenit. & Britannos appcllant) ingerito nobis haud effcinferiores: quandoquidemftib brum& calo diuifia toto Orbe Britannia dttostamclari ingentjviros emifierit. E ponit.algebrxinuentor. ne injphara qtitdcm eojdem motus Archimcdes fitne diuino ingeritopotutffet imitari. vt nuiittm opm inre htitc altttd comparare audeas. infltlx accola.Her liqneam cotumbamvo. quifubtiiis obdoftrinam par% vbifc acumen merito meruit. V Proximam Ptolemxo ingeni) laudem dat Cardanus: quia tatn Ptolcmc.multa etiam in meliits mntatitt.

ingeniorum catalogum. Chryfoilomus. & Galenus alibi a me lcctus Ilol. Richardus folidus.inc\\it. Quid verb tamenhic einoninfcitcrcpoiueiic danus. aut Hippocrate fortafle non liquct. &quid ceteroscomemoMarfiliusclariflimus.non triwhs iiiis ipfisartibm erndito.in Ariftotelis& Mathematicorum fcntcntiam non defcenderunt. & aliisquia Chriftiana fidc plus aliquantoluminis acceperunt.ingeniumingeniaomrita veterafubttertit. Nccaduerlarius Cardani Iul.Nazianzcnus.ripatetici. Albertus Magnus. JVtipddetnde poH Archimcdemftatucrit Euclidem. de ceteris. Sed falliturprofectbScaliger. Veriim quid tibi viscum ifthoclongo ingcniorum dclectu ? inquics.aut palam PeLib. fiedctarifiimm arte Galcnus.i. qui vniuerfi omnes pcrpenfis"vtrimque rationum momentis. Patribus. Durandus refolutiflimus.&omnium ftuporc putcctractauifle. Archimedem percontcmptum vocat) i^frifioteli antelatnm. cjr Joant/i Scoto.Nam & Lipfiusnofter(ii eum pla' fcrt. qui parie tnodum excefiit ingcnij hnmani. Scaliger hunc ordincm multum F. Mayronius illuminatus. eft atomos Epicuri exerccrc. Nifi longum etiamcflet. aut in ca artecgregic callidi. ob incomprehcnftbiles fttbtilitatesfabricauit. De Homero tamen. ego alium.xcrcir. Capreolus eximius. atqtte^j Carconformariit. qui aut profeflionc Mathcmatici. ii Archimedem fblam Mcchanicam.nottaadinuifias infaritas. Ocham venerabilis: quibus difcipuli & acumine fuppares.reseft compertiflima. inftituerem. non attinet iam dicere. Alexandcr irrefragabilis.U4. ac loanni Suiffer Calcttlatori.& non vniuerfas Mathematicas. Ad familias dcinde tres Scholafticorum defccnderem.*4 Gilcnus. pcrtuibat} niii qubd indignctur (quam immeritb l) fabrttm [ fic . &c. Hocvolo: omncs illos fubtilitacis&humaniingenij apiccs de infinicudine parcium concinui nihil dubitaflc. quarum Thomas angecapita. qtti iimajhit veritatis. licus.dif.Gabrielegrcgius: rc? Debinc cxtra familias iftas. LIBRRTI FROMONDI Vltitnus fubtilitate. Scotus fubtilis.fedcoacti pra:cipitcs abiue- . Caieta* nus ingeniofus. aut pares quandoque.Bafilius.in quo mihi pra:irent Auguftinus. Scaligcr parcntcm Nominalium Ochamum a Cardano pra'tcritum efle: cuim tamen. alijque fine fine recenferi poflunt.i.Hcnricus nofter folemnis. maximc e SS. fummo ingcnio. necadcb iniuria.Phy cet hic aftimarc) Stoicis fuis adhxiit. Iraicitur deindc. fcd parcendum Philoibpho dyatitTeJTtf) & qucm vix eft vt exiftimem vmquam Archimedcm vidiiVe. quafittimcn polt laternam. Aureolusargumenrator.

DE COMP051TIONE C0NTINVI LIBER. e quis a nodtuis iftis acuciiis. nam vbifacisdiu punctacim finxic &refinxicic fuum opus jdcnormac totum hac vlcima lacinia: Valcat hocpara-Mm.&Scholalticorum tocingeniisaudcacantefcrre? Quiss ram vecors.c15 aggreffus. .I.De Platonis. in vrbc Athcnienfi. inquic Agellius. Jguale ingenium Epicuri.Hieronymusappellat) ingeniJsinteItigenati?nVhzonc\y\. quam ab illis aquilis confpcctam fuiiVe credac vericatem ? Quis duos atrae mentis hancticos ca:lcltibuss SS.Zenonis ingcnio.in rcram naturx. Quis enim fapientix Principem (ita i Lib. fuperuacuumctiam iit.Lyccum Ariltotclis.concinnat nobiscontinuum: non linee difhdentia camcn. Li.aut circa cam fucruntolim PhiQVatuor lofophorumfchola:. Lycco. fed infinitis. dc Epicuri ingcnio non inutilc. auc iniucundum cric. vt Acadcmia. ($r eortm qtti 7Tavcanptuiav atomorum repererunt. nccaitiuenitibm^ Plutarch.qui non in Epicurum camen. quod Salluftiusde'Carthaginc. doxttm qttantum valere poteft.i. Dc Epicuri ingcnio.Iouio. Stoa neglecta. ctim tota perftrepat. C A P V T VII. diuinnm.Lucretius qui libris fex Phyiicam D Epi- . Vnum tamen Ioanncm Maiorem oporrcc numcro ilto cximerc. in gancis & luitrisis Nihilominiis tamcnquia in gregcc Epicurivcrumputetinucnirc? cbriorum quandoquc cft ingcniofum aliquem reperirc. longiiis aliquidt fcifcitari. > quarnpartimdicere.Ariftotclis. ucrf. (i quis iam ingenij & humani intcllcctus ifta luminaa cum obfcuro Epicurcorum grcgc. Stoa Zcnonis.& i adpro me loquatur antiquitas.quam morum. Cctenim. & conflantiam vigoremij^mentis labcfafiaret: tanta cura.dz. contraria &Iatiflimc difcordantia inuenio. cx punctis folis. tanto/js apparattt vir ingerito praflanti ad refellenda.y//^ meiimputo. Acadcmia Platonis.fincm humarit intelieftm Arifto-AAucrr.& Huflocomponac.17. 1$ abiuerunt. q.VViclcfl'o.Viridarium Epicuri. vr aduerfus f cum fcripcurus cerebrum hellcboro aliquoties purgauerit.Patrum. L . D. profundum. ne qttid cxcorruptis inflomacho httmoribm addomicilia vfljs aritmi redunda-* ret. tclem nonaudiuit? Subtiliflimus illc Acadcmix noua: conditor Carncades in tantum Zenonis ingcnium extimuit. fcd in Democricum elapfus. qu&fcrijferat Zeno.

tritfij{cx inclute chartis. ad Et huc fortaflc oculos coniccit S. Scd aliorum de totoEpicuri ingenio lentcntias ctiam audiamus* Lib. & clocutione crat: qualcs iibi mirificc placcrc folent. non quia veri aliquidajferat. vigefima luna. Omritanos itidem dcpafcimnr aurea difia.CGntia tiipcrcilij erat.fedqttia muitospoptttarc nomen voluptatis inuitat: nemo eritm non in vitia pronm est. Audite de eo Lucretium: Lib. quivelttt reges habentur . quando ait EpicttMagnum. A^scpcuwc. quiafimplicifiima cjr piarie vernacttla eH.ac diflicultcr fe ab eo auelli finunr.oTLt<ficcTUTtt alTtUTcu.Non tritm de Socrate.& verba e luto iibi formauerat.xs^>iraf c^iv. Stilum cnim nonfcholafticaexercitaLib..attt Platone hoc fialtem diccbat. difiipnlis perpcttiofibi intticcmfiucccdcntibm.zr&v. Solum enim cum vcram fclicr.rumlittcras nondidicifJL^. diflbluerc non valeanr. vnicum cum Philofophum. cit/s.3. aitPlinius. qttam cc/crorum.16 LIBERTI FROMONDI Epicuri Romanis carminc vulgauit.perpetua fcho10.m.quod oaihs pa:ne viderccxiftimant. rj^ ht%a Y. Tanti etiamipfe Lib. inquit Lactantius.ccuvmbrasvolar<LJ.Epicttri difiiplina. Clcomcdcs. & m rc naturali vcritatem reperifle iactabant.*&&TdL%iie.uio3sw. fola perfifli/. i<eciiisfuccefiio.ant tos qtti cx fichota fuaprodijfjent. exortns vti xtherem fiol: Hos equidcm verfim. vt netrimcm. .j. doFplutr.ait teor. cittm ejrfapicntcm cffediccrct .eJr omnes Reftinxitfteiias.ve/q HSHTU lalipicur. Tantivcrb difcipuli Epicuium faciebant.inquit. Epicurus. prxterfe vnum. numquamfinerifii legere poJfttm. &omncs vniucrtim Epicurci magiftrum in omni Philofophiaimmensiim cxtollnnt. cjr rertim inttentor.ts c-Viif^a^vocabant. facrificarcnt. Arifiophanes Grammaticm rcprehendit. qnam.fcd"^TO yJitmc.pcrpctita fempcr digritfiima vita.quibus cosaducrlarij impcditos tencnt.. Tupatcr. Prxfiantiameimfatis oflcndit.qtt£ cc/cris fernie omriibmdejicicntibm. Hieronymus.aitEpicurcusLacrtius...Inft. inquit.cetcros cmiuc. Acde quibufdam Lucrctij verfibus in laudesEpicurieftufis: Qnigcnm humanitmingeniofiuperauit. diftione vtitur propria ejr rcbm accommodata. 'Grejtjy. tti patria nobis Sttppcditas prxccpta. 6 Y&t[AfAdTiKO<. £pilt.Mc-tione. \^Aurca.ctiamti ncxus.i. fcriajj. omrit mcnfe .. inquit Plutarchus. mtttio cclebrior fiemper finit.c.rflodircnt. w. Diogcnes Lacrtius.i EpicuEc Lacrtius. I. Tlorifcris v/ apes in faltibm omrita iimant. Clarus quippc conceptibus mcntis. vt natali Lil>35. qtt.emediamendicorumprofieucha.

ab Epicuro. noflris qttamfenftbm cffe videtur. ejr tn httim fcicn/ix dctiramenta contcmnis.hunc Phiiofiophumporcttm v. attt etiam. ~$7tVJh¥. rithiiofcrtnr maiore figttra.DE CO M P O SI T I O N E CONTINVI. Hinc docuit. Ejfe potefl. fcd a Philofopho Clcomcdc potitisditcamus. ait M. T«S> &iutex. Quantus igitur in Phyficis. non a SS. & ncgatVcaltcram contradictoriarum debcrc cfle veram. folem. lunam .'> PAl 7.inquir.e: qitcmipfictiam Phiiofophiporcttm nominancrunt. fed obmit ejr obtriuit. Ahcubictiam D. Stoici Logicamfibi vindicant.<H nuillccftiifitTimusEpicurilaudator QihKiSOUV $t/0l%t*g%t>P^V& r*<>^ . Slifatn .1. negattit cffencccffarium: quo quiddici poteH ob/ttfim? Et ebdematpexit D. 2{ccnimiofolis maior rota.in quibus h/m(& vj\ >®£FT©*UVTY\V dX»Qciciv &e2P7nav 3Joim ejr primtis omritttm mortaiium Xfysii&v vcritatem reperijfe. nihil dico. & acuta illa acarguta Philotbphia: parte.3. nefcio qtto deliro Philofopho. nccminor ardor M iib.aut nimijj fortaflis in cum zcli fufpcctcntur.aut non.non fapienti. Epicurcum racit. cctcraquc aftra tantula rcucracife.quam omnino nullam habuit. T>ialcfticam.l[AU(lii<n' UpKCiV $ TH<. D 2.Tizm. rcpudiant: Lib. inimicum fuum Rufliuum.dc Phyjicis eritmfimplicia rerumvocabitla fttfficcreaittnt. nefii Ibid. Tullius. Auditeiftum c fchola eius rudentem : iLucrcr. ne odij. Timtitt Epicttrm. Et mox de luna: Lunaj^flue nothofertur loca litmine lufirans. iactabatur a ditcipulis. Tottimhoc. Dc Dialcctica cius. infpiciamus.tamquampcnicrtentcm. HocdidicitiiY\c\uiz.LIBER. nttntios aixit eftL^. Hicronymus. vnttm nultttm effct vcrum: omncs fcnfi/ts vcri vijitm effct falfum .ominauerunt voiutantem in cecnocamali.fentum. in hacpartc Epicttrcm es.quantula nobis apparent.. vetpotihs amatore vanitatis. Patnbus. dumabhac Dialcctica: ignorantia. Sinejnam proprio iaftat de corpore tttccm. ait Lacrtius. inquit. Auguftinus. qtita voluptatem corporisfummttm bonum dixit.. cubi Epicurum pcflimum Dialccticum tuiflb. quam fanusm 1 Philofophia naturali fucrit. ltaquc Pocta inaritfitmns lconis laudibus mttrem 7/on ornatiit.uYor. Qnidquid id cfl. Vciiim. quofano ejr vigcnte ntilitts <tgcy ineptius dcltrauit. ^s^yfxuTuv (^OoyFisi. ficd de hotritne. 1J bentur Phiiofophortim. *)ttpritam. afliimac. vcritatum vnicum & incorruptibiInprimis.ne in moribus tantiimdcliraflc putcs. Epicure».omnium lcm iudicem conftituit. EtCiceroali-] Nat.

rionfiaginamcorporisawantibtts.qno rithil efl.Mc-Hinc. ilie noluit. vt bipedalis tantiim . Sccundb. & Democrito.vt illcait. vcritatcm iaccredcmcrfvn qttcritnr: mmirumfiniic. maiorcm rcucracfle.vcfpcri cxtinguioceaniaquis.tct/sejr ex~ corsfui/. & pinguiflima Mincrua vcnit. . filcam. Jguatnor elcmcntis confiare omrita Philofiophi vctcrcs diffcrcbant. ac tanien timul etiam tripcdalis diametri tir. Dcniquc vt alia ridenda. nc alicnis vcfligijs videretur inftflcrc.quiaita oculi rcnuntiant. Dcmocritum vero (quem Mctrodorus&alij Epicurei fatentur ad vcram Philofophiam.& verc ad cum Vlytles: Oy $ \yco riio qtipt)xpaoTi&v fi&Tovufcov Non cquidcm noni qrit tcfitt turpior aitcr.T>x7iiAv7$f TvQKQTi&SfprorJits niagis omriibttstalpiscxctttittit.& aliis in mcridie lit.i.qua: ibiextibilat Cleomedes. & tactaeius hvpochondria. De Lcucippo vcrb. inquit Cleomcdcs.« «Siv ZfrvutoyoJ-n&v. quam in mcridic. vndc. animam immortalem. vt fttndmfit nutius. inquit. & fundamcnta natura: viam apcruiflc Epicuro)lhiltiti.qtiia ^TTC K&TUVI/J& uyawbv vcrirasafobriis&ticcis.28 L I BERT I F R OMON D I £ham nofiris octilis qttam ccrritmm. contcctaneum cft.c. Tam minuta funt.inqttittvt nutta ftt aciesfierritam fub/ilis.deIiii Epicurus. cxiitimauic Epicurus.&omncm funditus CVGTUVTI onn/A/u^Tt rcligionem intcrfccit. qn&ncc vidcri pofiiiit.qua fecariac dittidi pofiint: vndc iiiis nomcn impojhit atomorun/.a quibus atomos fuas accepit Lib. fatcbantur Epicurci folcm in exortu tcor.qttafitin putcoqttodam fic alto. fcd ipfornm cicmcntorumalia voltitt ejjejrimordia. vt cctcra.###BOT_TEXT###gt;\dcri te tinit. ncc vlta corporisp. qtti ca loqueretur.ciim tamen caudcx & tui pifiimus elVet.iactabundo fupra modum. ctim eodcmtcmporis momcnto. fittpidim.e nec xgcr quifquam dclirarc. ocnlos habuit?fiolm mentcm? qtit profeftojblmomnium c. vbiqucperpctubiimul acccndi & cxtingui oportebit: quod non niti a 7myjoip*JLU> . & illo quidcm clamat Lactantius: <^Anfolm Lcttcippm Dci. &. qu. ciim igituromni tcmporis puncto alicubi oriatuiy&alibioccidat. iniimulat. Dcmacriiusy\K. effevidctur.diuinam prouidentiam. aic idcm .8^) aupxX$<6j$u!h% rmv.. Prxtcr. Lib. nec dornitcnspojiit fiomritarc-j. folem cottidic manc accendi.v deindecum componit.xrte(cntiri. ncc tangi. quibufdam oriatur.Homcrico Theriit. TOVWUOXOV in omni confldcratione ucaruXdYMV Hj!. Ncque id mirandum.craffo corio.ait.inquit.

nefciocuiusPhilotbphi Apcllisolim ab adoicfccntia fua contamina-) I. nnmquam Epicur.a hypochondriacis iftisappcllo & transfero iudicium. Scd ad fanos. tecutufque deinde vtrumque Epictirus. ilta: Mathcmaticis.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER.ct.cur Dcmocriti lialiam bros in igneminiiciendi impctum Platoceperit^quidquid I InDcmopnvtexat Democrito honorificam Lacrtius.contra potucrit . De iftiscrgo potthac arbitrcmur:quasin Mathematicas. facile crit. Lyccum.aliitqucextracas V Viclcftiim & Huftum. & tot illa SS. quam omnibus Mathcmaticorum libris conttituebant. Epicurum immcnsum cxccdunt. i tota faftio.vt in fummis laudibus. fimilesillis quospulmonibus refpiramus. cum tribusThomiltarum. nArgumcntum primum Geomeiricum. naliumfcholis. fblida:] ncmpc pecudcs plus tttmfttijfe difciplinis fclicitatis in caponc vno bclle atlo.eJritta Lib.ib. 2.prouocabunt.exiltimauit: quod ante ctiam fccerat magitter cius Lcucippus. Ex his. Ec primiim quidcm compofitioncm continui pcrmanentis . fcio. Nomifparfim. 5Soninij. inquic argumcnexifiimans ridcndaqua ncfciat. Auguttinus.&ex ignitis atomis.fuifle rcpcrtam. ad rationes.ncc magni & illuitris ingenij auc fama: Philoibphis. S.i. vt Dcmocritus ap-Cl pcllabat. trcs Athcnarum fcholx.9 Pra:tcr alios deniquc finc fineerrorcs. & fi componantur. opprimcnt.& Phyficasdiftingucmus. Patrum columina.omnifeminarium a paucis. Acadcmia. Atquc hanc intimamcauflam fuiflereor. animam noftram mortalcm. Itaque ii auctoritatc res agitur. opinor.Scotiftarum. aceruatam & malc colmentem. Stoa. quo demonfiriitur. Mathcmatici. C A P V T V 1 1 1.. atomorum & punctorum illam. 7iuvcmp[Aiw. deindc tcmporis & mottis tractabimus. intclligimus. ita fempcr abhorta ifta c Mathcti irridcbit. lcd qui ad captum fuum &anguftias vulgi conati aliquid diccrc. parillud hxrcticorum. manon compom ^vlttmb ex fiolis gnitudmem punftis firiitis: Non a quouis punFio circumferentiti rciia duct poterit ad centrum.aquibusditciplinis iuit. fiuc magnitudinis . aquo fcmpcr crrore a vcrodcnia.ait Plutarchus.Scci dcfcrta auctoritatc.qubdfidcfcribanturduoItaqucinprimisdoccnt D 3 circuli . EPicurcorum vc Macrobius.

quod cft impoftibilc.ducta:a quolibet puncto circumferentia: maioris ad ccntrum. circumfcrcntias illorum circulorum cx punctis finitis non componi. Cuius ratioclt. debcant neccflarib tranfire pcr aliud&aliud fempercircumfcrcntia: minoris pundtum. punctis fegmenti A D. igitur in ifto icgmento E H. Fac cnim circumfcrcntiam ABCD. fequitur cuidentcr. axjuabitur 1000. & numcrus . dimidiiuncritajquale fuo toti. puncta localitcrcxtra mutttum iitumcxpanfa. concurrcrent inter te antequam peruenirent ad centrum >.xadccntruml. Data vcrb hac demonftrationc.oo. con- tincre mille puncta. ci rcfpondentiscontinere dimidium numcrum.in fcgmcnto arcus A D. idcft. totidcm linca: Si tranfcant finguhc per aliud & aliud punredt. ctum fegmcnti E H. LIBERTI FROMONDI 30 circuli conccntrici. & numquam dua: per idem. cum fupponantur cflcrccta:. Ducanturiam ii 1000. crunt ctiam 1000. omncslinex recta:. & arcum minoris circumfcrcntia: E H. quia fi plurcs linca: adiueriis punctis circumfcrcntia: maioris dcfccndcntes tranfircnt pcridem punctum circumfcrcntia: minoris.. & totus .puncta quingcnta. id eft.

. Primb. vndc linca: M I. continuo cxpungimus. Ariftotclcm rcfpcrgcnt eadein abfurditate. Puncta verb Mathematica rcalia.& N.In i. cfle longc ampliorcm circumfcrcntia E FG H.circuliminoris trantircad centrum I. paullbaliter conccpta.d. quantum vidco. Subtilitas Scoti tamcn oppotitum tam putauitcuidens. adpunctum minoriscirculiL. cum fundamcnto in rc imnginari pofliimus j quia.cadcm via. lineafquc omnes.ciim infinita fint. fed minora. vidcbunturctiam in dircctum protracta:.vtlinca vnicaaccntro I.i. vtexemplicaufla. rcstit: totidcm in minori circulo fiint. tint ptincta.Phyficis& diuifibilibns.DE COMPOSITIONE CONTlNVt LIBER.fi protrahatnr (a centro) /// continnum ejr dircfinm.d. ac per idcm punctum fcgmcnti minoris E H.fit illa circumfercntiafupremica:li.p. diccntquc ncc fentcntiam ciuspoflc defendi. diuidatur dcinde in duas.autcertc adtria M. & N I. & flipcificics realesCap. vt infra mox oftcndemus.no crit maior circulociinfcriptoE F G H.nu. quam in maiori.qua: tcrminentur ad duo punctacircumfcrentia: maioris M.O.Ergo iam omnes linea: . ac proindc linca: M I. cflc tanVeiiimquiapropinquitaspunctorum M. xxx11.N.idcft. fcrc folcnt) aflirmabunc plurcs lineas fegmenti maioris A D. & vtcrquc circulus par fit. qtiodcadcm linca. Duo tamcn. cat: Ojiodminor circumfcrentia nonficcctttr in vno eodcmpunfio.O.non poiTunt aliquando dcficere.potcft ta. dircctc protracta. non opor/ct probare.idcircbfinganius circumferentiam ABCD.i1. cj.nam tidepunctisrcalibus.fl ficcctur a duabtts lincis. pofliint rcfpondcre. fcd vtitur Scotus.N.i. nnmquam tcrminabitur cx cadcmparte (incircumferentia circuli maions) addttopunfia: ita vidclicct.& confcqucntcr totidcm lincas a circumfcrcntia maiori per punctum L. vt iudicio tcnfusvideantur cfle vnum punctum . Scd incafsiim nituntur. cflcca:dem cum linca rcct. quot in maiori circulo.pro vnoquoquc puncto maioris circulialitid fcmpcr nouum incirculo minorici rcfpondcns. Epicuruni. Hac demonftrationeaducrfus In 1. ii de punctis Mathcmaticis& imaginariis. 51 totus circulus A B C D. Secundb (& tic qui hodic Louanij in fcntcntia Epicuri. deduci ad ccntrum I. pone dccics ccntena millia punctolumcircumfcrentia: maioris rcfpondcrevnico pundto minoris. & Nl. nifi proptcr protcrttiam adncrfiarij: quiafiatis cH mariifcflum.luvc verb globi tcrrcftris. quodcit manifcftum impoflibile.a O I. Quia igitur vna altcram in immcnfumquodammodbfupcrat. vtdi. nifi totidem in minori.

inquiunt . ciim pcr punctum P.atic N I.ctfi pcr idcm punctum circuli minoris dcfcendancad ccncrum . LIBERTI FROMONDI $2. fiat cx talibus rcgula.quam per punclum L. ad M. K_Aquolibct punfio adquodlibct alind punfium iineam omrimo reftam pojfe dttci.qua: pcr punctum P. poltulat fibi iinc dcmonltrationc conccdi Euclidcs'.non potcft breuiori tramitc. hoc fenfu breuiflima.&ficbreuiflimum dimctiar quod intcriacet fpatium .Lib.ncccflarib traiici dcbebunt pcrptinctum L. quia a puncto M. non rccta. dcfcendit. inquicnt. igitur fcries aliqua punctorum intcr M-& I. niii tamcn demonitrct.conccdunt illa: linea:. cfle rcucrarectam.qualiscft I O. finc dubio (fenfuscnim id oftcndic) brcuior cft. Ex quo ctiam vanitas fecunda: rcfponfionis ftatimapparct. dircctior & brcuior cll.3inquics. '%TO aruv ovuitov dfjQitavygct/n7mvT0t.acproindc falfumerit hocMathcmaticum principium. fcdomncs Sccundb. quam illud quod iam mctiturlinca I M. oftendamquc vcrum hoccfle. Attamen quantum ad primum. Itaquc linea IO. poitulet quantum volet.miiucJii'^9n yjw dyxy&v. oltendct manifcfte intcr M. transfcrri poflit. transfcratur in M. fcdinfigni inftcxione & curuatura. funt tamcn recta:.adccntrum I.vclineam rcctifllmam. ei quod pctit. nbnnc linea rcdta eft. a quotibct pnnffo ad quodttbet aiiud pttnftttm tineam rcfiampojfe ^///«. cui rcgula illa fupcrponitur. cgoquibufcumquc afomnino iignatis a tcpunctiseam intcrponam. id fibi dari Euclides. cui rcgula . cft etiam.verumidcfle}linca tamcn M I. cflebrcuius & dircctius fpatium.alijlibcraliores. Ciim cnim aliqua puncta fic in dircctum difponi poflint. Rcfpondcnt.qua: torquetfc & a rccto tramitc deuiatcranfeundopcr L. aiunt.tranfit.^ quoiibe/pnnfto circnmjercntix.i.ad centrum I. cflcccicrantcundum. Quomodo. ac talcm cflc lineam fpatij. cxactc & mathcmaticc rccta. ha:c crgo cvit linca M PI. Vnde fatentur lineam M I. linea: magni tandcm & notabilis fcgmenti circuli maioris. (incedcndopcr quantitatem&fpatium vcrum)dcfccndi.poffc lincam rcffamadccntrttmdttci.qua: inter duo aliqua pun&a cft breuiflima? lincaautcm O I.vltrb ci non dabimus. cjuam illa qua: pcr L.quam M I. diflicilc non crit Euclidi quod poftulat demonitrarc. falfumquod tamquamluminc natura: rationalis cuidcns. Primo. & I. conficiant.Duplicitcr tamcn hoc eludere poilunt Epicurci.quia rcctiori via trahi nequcunt.in prxxcdcntc hgura.de gcncraliter. Si cnim linca IO.

quam O. in circtimicrcntia maiori locum mutabit.atquc ita dcirtccps vfquc ad A. cductas. ncc in vlla vcl minima particula dchifcat aut vaccc. maius.liquet. namomni momcnto quo fiiprcmum ciuspuncircumducatur. fcd fcmpcr pcr aliud aliudque: quod facilc dcprehcndi potctt.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. fe mouctperfcgnicntum A D.omncslineasnaturales infinitasa punctis naturalibuscircuferentie^ maioris A B C D. anguftiora. quot in maiori A D. in P. aliquod fpatium. quantb circulus ipfc ctt anguftior maiori circulo. Quod dcmonftrandtim fuit. icd naturalia & diuiiibilia funt. vc loquimur. feiuata proportionc mutaucrit.traniirc pcr alia femper puncta naturaliacircumfcrcntix minoris E F G H. repcriuntque iingula: in circuio minori conccntrico noua puncta per qua: ad centrum tranfcant. Nihil igitur mirum infentcntia Pcripatctica. latiora. vndecum O.fupcrponctur. totidcm puncta in fcgmcnto minori E H. Atquc ha:c dodtrina Pcripatetica codem & firmo fatis pedc inccdct.fi linea 10. ctum O.fed etiam rcalibus.acproindc incirctimfcrcntiacirculi minoristantb minora. quod in tinnma E . vfquc ad A.impoflibilc.qub fc (liccttardius. ctiam mcdium punctum L. Talcs atitcm m quolibct circtilo (ii is in fcgmenta proportionalia diuidatur) infinita:. fi vtriulquccirculi circumfcrentiam cx puris punctis Mathcmaticis finitis conftituas. contcxta ctisimaginariistantdm totum vndequaqucfpatium imaginarium vccritjquandoquidcm ris punctis veraquc quantitatc plcnum fit. efle oportct.inucniat infegmcnto minori EH. punctumquoqucL.numquam ctiscircumtcrcntixmaioris ad ccntrum defccndentcs. duas lineasa duobuspunEx hiscrgo. cerncre licct. tranficrit in M.\: fiint. fiuc pcr Mathematicas& imaginarias cxpcdirc vclis.&contrafenfum finitcc partcs in circumfercntia minoii. quia paullatim in dcfccnfu gracilcfcunt & cuncantur •. in fegmento maiori) promoucat. quo includitur.vcluti ctiam in icgmento AI M. Nam linca: Phylica: funt vcra fcgmcnta circuli. Id autcm vt ficri poflit . quia hax puncta non Mathcmaticaac omninoindiuifibilia.opinor. & dcindc paullatim vcrfusccntrum dcfccndcndo. in fumma periphcria vndc incipiunt.& rcctiflima: iiint. cft: igiturinIftud autcm abfurdum. vc quocics punctumO.cx punregula fimilislincx 10. ctiam L. fiue pcr puncta& lincas Phylicas.ctfi minorcs quam in maiori. 35 illalinca MPI. migrauerit. pcr idcm punctum circumfcrentia: minoris traniirc .compingcnd.Nec .

ftatim ecce deorfum feextenuando.per quas proindelineaniaturalcs in defcenfu fe perpccub extenuantes.xtcr autcm lineas noftras Phyficas. per lincas nempe Phyiicas & diuifibiles perpctub deorfum fecuncantes& aditringcntcs: fcd fallentur.quod non codcm filo.folummodb arcum E L. & deindc mox advnum . qua: rcueratcnue quoddam circuli fegmentum cft.lincam Phyiicam Epicuri extribuspunctis MON.quam lud naturale in circumferentia circuli maioris.linea:ifta:extrema: M L. Namfacinfchcmatefnperiori. pari filo.at verb in circulo minori. facile tranfmittuntur rectaadcentrum. & pcrpetub fc reftringic donec perucniac ad ccncrum I.quod exmeris punctis Mathematicis finitis componitur.a fummo dcorfum adcentrum decurrant.quanos. viaelabi. Binas inprimis. &dehinccodem vnius ideit.linea illa Phyficarepundti filopcrgetvfqueadcentrum: ncc vniformis craflitici fic. doncc . aut batbx etiam noitrx piiis vidcmus) a circumferentia defccndit ad cencrum. inlatumdifpotitiscraffcfcere. ac circulos ipfos a:qualem haberc peripneriam.cum vnifomiiccr decrcfcat vfquc ad finem . fed fentim gracilefcente (vt in ariltis.vnde ii redta: finr. eiufdem moliscum pundtocirculi maioris.vt iic dicam. qux vtrimque linca.&hinc plancconfectaneumelt. qua: tcrminant vtrimqucctafliticm lincicPhyfica:. ac quantumlibet gracili linea naturali.tocidcm in ambicu vtriufcjtie eirculi punctaciufdem moliseftc.qubd clt earum linearum principium.fed minores. fiue particulam minoiit punctum ilrem circuli minorisin traniitu intercipiant. Phyfica:latcra cingant. vnde incipiunt. vtfingulaniouum punctum in peripheria circuli minoris inccrcipianc.& incercipit arcum A M. Mathematici alias imaginarias infinitas ad ccntrum deducunt.In continuo verbEpicuri. nulla redta via poflbntperueniread centrum I. Cumcnim iuxta circuli maioris circumfcrentiam latiiis a fl*mutubdiftcnt. vtcx dcmonftratione fupcriori patet.vbique punctuali.L I B E RT I F R O M O N D I 34 fummacircumferentia latiflimum elt. ncc ucraredtaeiVenonpoterit. Putabunc fortaileeadem.& N L. Singuliscrgo partibus diuifibilibus circuh maioris tocidcm in circulo minori refpondenc. ciim punctum naturale. vnde. Pr. ad duo puncta craflitieseius veniet.ad centrum decurrunt-. dcindc alias iine finc quac intralincamiftam Phyficam.& craflitudinc.omnes linee. Sic igicur rcs fchabetin qualibet.& pi)ullatim ic cuin linca Phyiica reitringant.neceflc ctt.

xxxn. Pundta vcra & realia ncc plura. imaginationoltrainchoat. Rcfp.pundta funt. Partcstamcn in vtroqucarcuinfinita:funt. ncc axjuali numero funt.inter ginaria: indiuiiibili tramitc. E t CAPVT .& fupcrficicbusrealibus Cap.quot a pundtis imaginariis maioris circumfcrcntix poflunt inchoari. eam in duobus pundtis propinquioribus fecabunr.cum lincisfuis. Talcsenim infinita: rcdto. iatis eft quaslinea: imainfinitudoqua:libct partium circuiiminoris. fcd ipfis implicita:. Vt tamen omnes linea: apunctis imaginaTiis circuli maioris rcdta perueniant ad centrum. cotidcm lincas Mathcmaticas pouc traniirc. Quocquot igitur lineas Mathematicas imaginarias a cotidem pcr arcum punctisarcus A O. Scciis vcrbcftet.DE COMPOSITIONECONTINVI LIBER. ac finc vlla fpatij cxtra parccs illas occupationc.cogitatione fuacam voluerintdcduccrcadcentrum.quam fucrinc illa duo pundtaincircumferentia maioris circuli. Atquc ita hxx infinitudo paitium minoris circuli dat Mathcmaticis fufficiens fundamentum imaginandi redtitudincm imaginaria: liiicse. imaginacione noftra in ccncrum traiiciunt. quia punctaciufmocli. mcn id ctiam dc pundtis& lincisPhyficisintclligi. a quibus incocpta: funt. ad ccntrum I. atquc vbi ad minoris circuli ciraimfcrcmiam linca:pcrucncrinc.atqucin arcu maiori A O J inquics. fiue a:quidiftantcs trahcrentur.quantuscft arcus E L. intereacftparslinca:. minorcm E L.vt fcicnti quid linca parallcla. ncc pauciora.\ punctis arctis A O. nam duo punctain maioii qua:cumque & quantumcumquepropinqua circulodciignaucris. a quocumquc pundto imaginario maioris circuPoteft tali. $| dbhecconcurrant iiiccntrum.& paullifpcr cogitanti facilc liquct. fcdpaullatimanguftiori fccndunt ad centrum. deindc pcdetcntim acccflii adccntrum rcitrintramitcdegi. quasdiximus /nitib latiorcs eflb.quam in minori. ti linea: parallela:. tanta. nameocafu nonomncs inchoata:. Anigiturtotidem in arcu minori E L. qua: in infinitumdccrcfccrc potctt. dcducit. ac proinde fi a pundtis illis linca: duaevcrfusccntrum dcducantur. incidcrent in aliquod pundtum arciis E L.licct plurcsinmaiori. vniuerfim concinuocxpellimus.fpatium inter easperpeuibreitringcturacdecrefcct. fcd tanttim ca: quac inchoarcntur a partc arcus A O. Mathcmatici imaginantur peranguftias illius particula: circuli minoris. qiiam linca Phytica intcrcipic.

necciVatibdebcrcc duci. A fingulis pundtiscircumfcrcntia:. Tot effepracise in diametro circuli pttnfta. &c. fentcntia Epicuri iteriim hocuJbfyv & impoflibilc fequiEX cur.linea a pundto M. Sic autcm oftenditur.6 LXBERTI CAPVT ^irgumentum Tot eruntin FROMONDI IX. quarum vna cit rcdta. igitur toc |>r&'cisccruntpundtain arcufcmicirculi A B C. quam diametrum fiuc lincam A C. conftare.duci poflimt lincx redta: perpendicularcs. pcrpcndicularitcr. vt. qua: pcr alia acalia fcmpcr diametri pundta tranfcant. quoc indiamccro AC. cucttmfierentiafemicircuIi.cxempli caufsa. aio non pluribus. dua: linea: inter cadem duo cxtrc- ma pundta A.fcdinpundtumL. Si circumfcrentia fiue linea A B C.fortaiVecum adangulos obliquosincidere. finitonumcro punctorum conftat. qttot in tota cir Icmicirculus ABC. & C. id cft. Namalias aliquoc linea: neceflarib pcridenipundtumdiamctritraniirc debcrcnt. Cur cnim magis potcft L in .DcfcribatmQmm ius diamcter fit A C. & 1 L.ciimcumdcm pundtorumcxcra mutuum iitumcxpanforum numerum contineant. fecundum Geomctricum idem demonftransi Diametro punffa. nccpotlcc dircdtitispcr aliudpunitum diamctrum intcifccarc. Qji^a: rcs non verbis^ fcd flagriscft digniflima. & ahcracurua. fcu ad angulosrcdtos dclinea IL. nulla polletin pundtum N. Hoc vcrb itatim ridiculum apparct. qttot in totofiemicirculo.t.qualcs funt M N. erunt a:qualcs.

& L.fiue a:quicrurus. Igitur inter M.id cit. plurcs finc. quam.cuius latcra duplo longiora bafi.ccflvnicatcs. &c. 37 I. & D. Ducatur dcindc a pundto proximo (ii tale aliquodcft) fupraangulum B.proximc fupra anculiiC "atqilincaDE. liccc in circumfcrcntia fcmicirculi plurcs inucniantur: vnum quippeinfinitum alio maius cflb nihil vccacjqucmadmodum in numcro hominum poflibiliuni infinito. fcd ccntenarij infinitifunt.quam M. contineatqucmcumque pundtorum numerum. idem demonftrans. in N.DE COMUOSITIONE CONTINVI LIBER.veriflimum pronuntiatum cile. Sit cnjm triangulus A B C. Habcac igitur IO.auc partes infinitas eflc. linca rcdta ad pundtum ex aducrfo poiitum. C A P V T Argumentum tcrtitm Gcometrtctm X. iiiL. quam intcr 1. fuflicit in diamctropundta. protrahi? Iam cnim Cap.manifcftum cftcflc brcuiofcm bafi E 3 . cuius bafis B C. aut intcr B. pundta 20. hoc Euclidis praxedenti oftendimus.&N. intcr qua:libet duopundta rcdtam omnino & Mathematicc lincam poflb duci. criccjuc totus triangulus ifofccles.rcctiflimc&pcrpcndiculariter. In fcntcntia vcrb Ariftotclis & Mathcmaticorum. in lincis rcdtis IDcm facilc poccft oftcdi.quam ccntcnarij.VCin paruo numcrorcs coca faciliiis capiatur: latcra verb fingula habcant duplum. intcriacerc.quiaintra triangulum cadit. nontantum vnitates.cxtrema pundta tam valct rcdtiflima linca.

quam puncti indiuifibilisdari nequic. triangulo flcmfcripta:.nihil aliud poft longam muginationem cxprimcrc valui . quin linca: bati paralhla:. vt vnumquodq.ncc eflb pundtum. cgo fupcrficiem cx ptidtis. quam infcrius. & tenebrastamen aliquasin gratiam Epicuri.d. lnclufum quatuor .fcanfim iiirfum pergendo. infcribendascflc minores linea F G. pundtuali. & itadcinceps fuTfum cundo. infcribenda: gnitudinefupcriorcsdecemlinea: conftabunt? Ccrtc cnim fpatium illud non magis cit vacuum.vno. offunderc ftudcrem. vt miniimim.minor cnim meDfur.&proinde pundto cflbaliquid minus:vndc pundtum ciVediuifibiIe. Qua igitur mavfqueadconum A. Hoc igitut fatcri Epicuruoportet: lincas fiipra F G. hoc modo: Ex qua pundtorum acie conitrui quidcrn vides quadrangulum ABCD.decimam lincam FG.& vnicum fcmpcr pimctumcarpendo. Itaquc D E.ooncurram. & ciufmodi tanta alia delirare. Ha:c verb demonftraInz. chima'raeflb.noucm punctorum erir.ii. i. pundto. tio antc mc ctiam Grcgorij Ariminenfiseft.doncc tandem inconum A. Igitur linca DE.brcuiorcritbaii pcrpcuibucctutentur. Nam cum latcra triangulipcrpetub comprimantur.Ec vc incellcdtum mcum in hanc fidem cogcrcm. proximc dcindc fcqucns octopundtorum.L I BE R T I F R O MON D I 58 bail B C. & fucum ci aliquem non omnino improbabilem faccrcm.vt nemoMcdicustam tardus fiCjqui ad cucurbitasftatim non decurrat. BC. pundtum quatcma alia proxime cingerent . cuiolim eum clariflimamihi vidcrctur. ficri non potclt. quam triangulum ifofcclem. ccu pauimentum cx teflcllisjiic ftcrncbam.aucHippocracicisvinculisligatum in Anticyranamnaucm noniniiciar.vnins tanttiin puncticflc inuenics:&tamenduriidiam fohvmarea: rriangulipartcm lineisinfcriptam &occupatam vidcs. & rem impoflibilem.

&fton/em ciamabit perijfe de rebm. furfum. perfedte &Mathematice redtumeflbncquic.fed ncceiTaribfinieturin E. Ne nimis cftiisetamen rideas. protrahi per puncta intcrmedia potcft. qua: additionc prolongata (diamerectiflimaeft. yj nequaquam poteit. in A.clt aliquantblongior. nulla linea rcdta ab eo pundto fic inclutb exire poceft. latus proximc ambiacur.quam ridiculus ? lnfaniet.non poflit: ctiamii in pra:fcnti figura. quia fic numquam lincam tuam a D. Sedbonafide.c pundta cadent.quam latus A C) D.per mediam diamctrum area: quadranguli. euidens flexus & deliratio linea: appareac.PcriclitarCjii vis. interponatur: iam diametri illius intcrpunctaexttema longitudincm perpctua & duectiflima pundtorum fuorum fcric mcttctur.videlicct A D. niii per aliquod ex quaD. tiiorillis punctis ipfum ambientibus. Sic igitur ego olim pro Epicuro papyrum meam difpungcbam.ctim nullibi .hoc quo ibi ccrnis padto. Incredibile enim nimis eft. fi totaareacontextacft ex meris pundtis. a D. c^ltneexcufarehoc^an accufare ? qualis enim eft ifte Epicureustriangulus A D C. Curautem nonfufticit.aD. non irafcetur EucM&es.& A. icd oportcc lincam ferpentinam & delirantem.&aliquotpundtorum ter enim quadtanguli D A. non autcm verfus A. Et hax eft \incaredtiflima (aut ccrtc alia hac non corrcdtior) qua: a D.contorqucre. triangulo fumi poflint.fedtriangulum AC. vtexempligratia. vlque ad A. (duo trianguli quod inde rcfultabit latera)fmt linea:a:quales.adibnfumrecTacft.inquies. Nam fumatur linea A C. pro NamlicetduolateraredTa. &vcrfus B.vcrfus A. Cum enim quodlibet pundtum quacernis folummodb aliis.& ad vtruq. lgicur apundtoextremo (quodquia in vltimo angulocft.&ex Capitis x11.vtCD.ita rem habereinucnies.vtpervniusfokimpundtilatitudincm cxtra viamrcdtam vbiquc fcdetorqueat ? Rcfp.quod eft diameter quadranguli.lineailla D A. in A. vbi pundta cuminteruallis ad diftinctionem depidta funt. & CD.dcmonftrationc patebit.decimopundtolatcris.tcrtium tamen latus. a duobustamum pundtisquadranguli cingitur) redta linea folumduci potcftveriusC. quia paucula proxima &contiguapundta pcr qua: a redtitudinc efficiunt quantitatcm qua: oculiscerni Mathematicadcuiat.DE COMPOSITIONECONTINVI LIBER.deduccrcpotcris.itavidclicct. lincamdircdtiorcm& brcuiorcm iita non poflb pertrahi. pundtaque cius m tqtidcm arc. quacuor lineisperfedte redtis. dcorfum. ii videat. & C E.

fpero. Si cnim diamctcr &cofta (idcft latus) quadrati intcr fe commcnfurabilcscfVcnt (hoc cft. C A P V T Argumtntum XI.& infcrior femper elt longior proxima fuperiorc: idquc iudicio ctiam fenfiisintclligi poteit.auc ii vllain mundo perfccta pyramis eflc potcft.quam latus A C. fupcriores fciliccccuminfcrioribus? fcftum impoflibile. Hoc autcm falfuni mcris punctt.vndediamcter D A. quam arcatalis trianguli ? Non ncgabitur faltcm. Hoc vcrb ii dctur.fint intcr fc xhoccnimcft maniqualcs. ctis. ncc fbltim a rationc. pcrpecub contrahuntur & fiunc brcuiorcs.& aio: fi triangulus vllus ifbfcclcs. manifcftc deprehcnfiis cft iinc cfliigio.ciim multa: linex baDcindc.cam rcdta. crit: quod tamcn ficrincquic. ficota areacompoiitaficcx puris pundtis.t. Ncgarevcibpcrfcdtumifofcclcm poflcficri. A D C cft criangulus. ii pars aliquotaaflignari poflct. fcdctiam afcnfibus ipfis quorum iudicium tanti facit Epicurus. paflim &Euclidcs demonftrant. & impoflibiliaquxantcdcmonftrauimus. quartum Geomctricum. quo Ariflotclcs Lib. ttm tf&/u*T£$vrjj projwlt.arcamquc complerc. ro. GEomctra: 7ir###BOT_TEXT###lt;sij(yiv dov/AtAiT£$iG iivaj. eit vna opcra vniucrfas flguras redlilincasconturbarc &cucrtcrc: cur cnim aliarum potitis figurarumarca: rcctis lineis omnibus claudi pofliint.ci. Antcccdcnsex Euclicfc fcitc dcmonitratfubtilisScotus. fatiscft: omnia cnim illicb fcquunturabfurda. nam calcs linca:.inquit Ariftotcles. qux forec vtriufquclinea:) fcquerctur hoc communismcnfuralongicudinis impoflibilc: numcrum aliqucm parem cflb xqualcm impari. parailcla: trianguloitti admirabili inicripta:. Deum trcs lincas ifofcclis cx punctis dircctiflimc & Mathcmaticc compotitispoflb iis conclutam vcra & rcali quantitatc totam concinnarc.LIBERTI FR0M0NDI 40 nullibi vacuum fit. furfum vcrfus conum crianguli fcandendo.quomodo fi C D. fcu cuius baiis brcuiorclt latcribus. habcnt intcr fe proportionem. qualcm numcrus vnus ad alium numc- . Namfidiamctcr& cofta longitudinc commcnfurabilesfunr. idem demonfirat. diametrum ejr cofiam TiTcytywii fAyiKtt quadrati longitttdine incommenfurabilcs cJJLs. Finio igitur. fi quadratumcomponaturcx In .

qua: ett inter 16. ciuntnouem. camdcm habcic proquadratum niimerumquatcrnarij. 41 numerum.iJeft habet quadraportioncm ad yqui clt quadratustcrnaiij. diffundit fead iedeeim pcdes in quadrum . & coita vt 3. portioncm habcnt quam numcrus tcrnarius ad quaternarium. quatuorpcdum. aut qtuvcumque alia intcr diamctrtim quadrati&coitam cius iit.quam tum diamctri. lgiturad vitandamconfuiioncm.gcniti cx ductu & multiplicationc iftorum numerorum in feiptbs. tiuc linca: C D. draci. vndc itatim conficitur.& proportio talis. 10. proportioncm camdcm. qua:ctttriumpedum.prop.&altcra CD. Sic cnim linea AB.ad quadratucofta:.quadratum linca: A B.DE C0MPOSITI0NE CONTINVI LIBER. Hocautcmcftmanifeltum impoflibilc: nam alias oportcret nuF merum . Vides igitur eamdem clle proportioncm inter maius quadratum lincif C D. vc olim dcmonftrauic Euclides. numcros rctineamus. quam quadrata numcrorum. Nam vt in ichcmatehicappicto ccrnis.ac infupcrquadrata Lib. vt cx Euclide& Geometria ctt ccrtum. quadratum vcrbtincse C D. .c A B. quinumcrusquoquccft quadratus quaternarij. & v« fiucintcr numcrum quadratum quaternarij. funtigiturcommcnfurabilcslongittidine. linearum camdem habebunc proportioncm quam numcri qua. feruabunt. tit diamctcr vt 4. igitur & quadrata illarum lincarum.5. & quadratum minus linea: A B. Id fi ita ctt. quatuorpc& camdem produm. quam cotta.&quadratu tcrnarij. qui numerus ctiam ctt quadratustcmarij.oecupat noucmpcdesin quadra* nam tertriaconfito. & quoniam diametcr longior aliquantb cft. tiuc linc. triumpcdum. cxpnmaturilla aliquonumero eofdcin quocumquctandem. quatcr cnim quatuor colligunt fedccim.

Ciim cnim omnes numcri eadcm parte (videlicctvnicacc. vc finiticommcnfurabilcsfint.quaprop.47.&camdcm proportionc m\mcrus c]uadratus itf. ditur. Quod ciim abfurdum tit. ac proinde(argumcnto ab oppoiito confcqucntis ad oppoiitil antccedentis) di. qui obtincat proportioncm quadrati diamctriad cott.quorum vnus fit altcrius duplum . tanttim dupli proportionem obtinct.& minimum ) tamquam mcnfura communi poflimus cos metiri.igiturnumcrus p.quiparcft. Vt autcm minor intelligatur. cuius radix eft j.a:qualcm cflb S. nx cgrcgic fruftra fuit Pythagoras. Anteccdcnteigitur hoc ftahilito (diameter & cofta quadrati incommcnfurabiles tunt)infertur cuidenter: igitur dua: ifta: linea: ex puris punctis finitis non componuntur. ctti fadTo iltoipfc delirus. & ita fcandcndo iiue finc) numquam duos ieperics.cuius radix eft 3.vquadratum.imetrum & coltam quadrati noneflb lineaslongitudinc commenfurabilcs. quo- . & Jttx. id elt. quia . dicatur Mufisimmolafle.habcntcam intcr fcproportioncm. qui cius inucntionctam impotentcrkrtatuscft. deindc <?. cuius radix cfl 4.noncamdcm haberc proportioncm ad <?.&contra: Scd nullorum numerorum quadrata pofliint habcreillam proportionem (vidclicctdupli addimidium) quam diamctri & cotta: quadrata habcnt: Isitur diamctcr &cofta lonGjitudinc comcnfurabiles non funt. qux dcmonitratio ii fdfa. vt illicb bouem vnum (alij I^TO/X^ILUcentum bottes) quamquam non oppidbdiucs.quodfic oftenLil».ad numcrii quadratum </.quam quadratum diamctri ad quadratum cotta:. Vcrtim . noncamendeliracciusdemonftratio: quod. Sparfa iam igitur iic colligamus in nodum: Quoticfcumquc dux linea: iiint longitudine commcnfurabilcs.L I BE R T I F R 0 M O N D I 41 merum j/. faeile cflbt oftcndere. clt xqualis 8. Si vcrb quadratum diamctri duplum prxcisc cftad quadratum coftx.& antccum Pythagoras dcmonftrauit. poftca 16.1. dratum diametri cuiufcumquc quadrati pra:cisc dtiplum ctVc ad~ quadratumcoftx.ad 8.cuius radix eft i.reccnfc omncs numcros quadratos in infinitum (vt ^. fcd apud Euclidem.quicftimpar. quam quadrataillarum linearum.annnlorumfeutptorisfilius efiec.quadrata numcrorum quibuscarum proportio cxprimitur. Itcm 1 j. numerumquadratii itf. Euclidcsquippe.habet.diccndum clt. nifi longum &extra fcamma iam id foret.TvM6y/\d<pu.& cius commentatorcs potcs viderc.

. Nc tamcn hic ctiam aliqui tcncbras Machefeos accufcnt. Epicurcum c puris pundtis finicis quadracum A B C D. C A P V T oArgumentum XII.DF. CO MPOS ITI0NE CONTINVI L I B E R. 43 quocumquc nunicro iinito pundtorum diametcr quadrati conttiac proindc quadratanuterit.quod omnino cfl aJbtyv &impoflibile. tam clara & illuitri. vt talpx* etiam in ea videant. Hac cadem tandem ctiam Scotus & Gregorius Arimineniis inceflcrc. idem aliter. Hax tam diftusc diflbruimus ad lucem & intclligcntiam dcmonftrationis Scoti. aio Flat iam in lfto. imb ipfi aut axjualcm diamecrumcflbcommenfurabilcmcofta:.alia via rcm ebdem deduccmui. & tcncbras c Mathefi itcriim mifccnt. qua: breuitatcfuaquibufdam foriitan fuica vidcbitur.quam quadrata (vttotiesiamdiximus) diamctri &coftx obtincnt. fed diucrtunt tamen paullifper. fcmpcr eritcommenfurabiiiscolta:. ac magis dilucide propofitum. concra manifcftam Euclidis dcmonftrationcm. F z eflb. mcroru pundtorum diamctri &cofte habcbunt intcr te proportioncmdupli ad dimidium.

atqucitaeft dupla ad ipfam.edudta: a duobus proximis & con(ciualesiinc E F.qua: vniuertacius pundta.) inccrcipiunc vbiquc duo proxima puncta diametri. in punctii H.& proindccoitacft^diamctro fccundtim longitudincm xqualis. Deformabam quadratum A B C D. quamcoitacontinct. cquidem nefcio.quoc in tingula quacjuc colta. refellitur cuidcnti iudicio oculorum : nam menfura fcntibilis tibi dicct. Si primum:igitur tot func praxisc in diametro puncTa. auc duplo maioreni. Siiccundum: igiturdiametcr duplo plurapuncta. nullocxcepto. diamctrum aliquanto fohim eflbcofta longiorem. nullo intermcdio relicto. a pundto G. ducatur redta ad punctum F.vcl intcr duas quafque lincas vnum faltem diametri pundtum intactum alincis manet. puncta- . quorum vcrtimq. B D.qtia:ncccflarib pundto E. tiguispunctis vniuscoftxinduoproximaalterius & G H.44 L I B E R T X F R O MON D I ellc. tranfeantqjomnesperdiamctrum Vcl igitur dux proxim^ linca:.intcrcipiat. Vt a oppofita. Quid ad nxc reponerct Epicurus. hoc tamen pro co olim fum muginacus. & itaporrb tota arcacompleatur lineis. Ducantur cnim linea: rccTa: a pundtisomnibus vnius cotta: in omnia puncta altcriusex aduerfo tranfibuntpcr mcdiam diamctrum.

in latusBD. intlar ferpentis acramcntum confpirabam. Vbi li. qubd diamctcr C B. proficit. Diametruin C B.quam latus fiue ' " cofta.maiori flcxu & plurium punctorum dcuiationc. abvnoquadrati angulo vcrfiis altcrum oppofitum. fiei aliudquadratum circumfcribas:igitur iicuti. idcircb in figura perfccTc quadrara. Si verb diamctcr cft tam redta .D E COMPOSITIOKE CONTINVI LIDER.vt hicconfpicis. 4f diamctrum rcdtifli- vidcs. duplo plura puncTa . lum facito.dircdtc producta diameter duo puncta rapit: atquc ita non dirccto itincrc. vt ibi nec tamcncflb duplo ccmis. ied fc confpirat & torquct. vcl tacehdum crit.fcd in fingulis lincis arcc. auc tic inucnics. quam latus AC. Deindc. fedcx quatiis iinca a latcrc AC. mentior.linea Mathcmaticc redtiflima crat. cft tam rcdta quam ctfc potctt.Quiacnim aquolibet punctononnifipcrqu. ica vc pundta mcnfurae in totidcm diamctri pundta . Cur cnim diametcr pcr mcnfiiram rcdtam tantb apparct longior. vbi omnia latcra a:que multa ptincta habent . caderc oportcat.verfusangulum oppofitum fc promouct ? Debcrctcnimfaitem menfura recTa.x. ad angulum B. & cadem diredtiflima ferie difpofita . ii non rccta . Deniqueex latercquadrati cuiufcumque potcft fieri diamctcr. punctis ab vnacofta in aliam fecundiim abfblutam & Mathematicam rccTitudincm ordinatis. ad angulum B. indc patct. dicebamus: & nifi credis.capccalamum.vt Cap.aut BD. quia puncta citis non in dircdtum ab angulo C. nequeat cflb tam rccta quam A C. longicudinem diamctri meciri poflumus . quam latus.habcrc.ctim eadem immota mancnsadoflicium tcrius quadrati aflumitur. nam recTiflimalinca. nec facis F 3 .opusfo& perieurct. Qnid igitur pro Epicuro hic rcfpondendum ? Hoc fanc. vbiquc puncti tlexti lincam diamctralem torqucrcoponct.cum officiolatclispriorisquadrati fungebatur. qualia funt latera quadrati. fi non obliqua. ordinantur.xc diamcter C B. iteriim in mcdiam diflicultatem retrahimur. Vcrumtamcn quam ha:c infirmitcr dicantur. Dcindc cumcernercm pundtatim. fed altcra partclongior cflct. lateri cfle xqualis. pcr vnius falrem vt a C. aut quoduis aliud quadrati latus. pcrucniat. diamctri alifaiamcric. delirando hac illac. vt ab imoanguload fummumoppotitum pertingi poflct. Si autem figura non pcrfedte quadrata. ad B. tolerari vix potcft.v tuor vias rcctiflimc exirc licet.ab angulo C. fc pcr vnius pundti fpatium dctorqucndo. Jongiorcm.vt jnam non poflcduci.

exfcindcre circulumtentemus. tamquam fenfu notum . C A P V T Argumentum quintum XIII. pundtorum in ambitu crit. ii omnia fua pundta a lincis qUvCiptam fecant . id eft.e expnnftis. Im. circulum nullum omnino cx ipiis concinnari pofle animaducrto. ccu fatuas & delirantcs .itionalibtts.quia ntttta cffct omrimo iinea irrationaiisftue furda.muSjquin vcldiamcterduploplurapuncTa in diredTum difpolita contineat . Imb vcrb omnitim pxnc lidiflbluta tcxturailla quantitatis& brorum Mathematacorruunt. idem nunccirculo facicmus. nili cum per ccntrum fuum cifcumducas. berc nullum potcs. vmvavTiov %l. x. /t&Qyi/i&w. Philofophus.ciim tamcprincipalttcr traftct ibi deirr. fuppofucrimus circulum poflbdari.C. Geometricum.corporaex fupcrficicbus componerc^j. viasab vnoquoque pundto Acinprimis. licct in primo & fecundo Afgumento. vcl a:quc praccise muka . Cacli. Circulus verbifte ii.oJ%'£m7w\H$^is» \$(\v. minimus circulus 12.talis qualcmhic in medio Periclitare enim. Circulum nulium ex punclis Bpicuri ficri poffie. ex paucioribuspundTis defcriquadrativides. fundamentijCui plcraque omnia innituntunvt non immcritb AriLib3. Cum enim attentitis pundtorum iftam in plano aciem oculis circumluitro. imb videas. omncs protinus Mathcmaticas.pundtorum. quorum a tribus pundtis in livnumquodquc neam . Ex quadrato igitur ABCD..d. Hinc Polyxnus vbi in Epicuri & voluntatis fcholam transfugir. quam cofta .aduerfari difcipiinis Matbematicis\faciieftatim primo ajfcfiu cfje videre. itotelcs alicubi pronunciarit . Occaiionc porro huius argumcnti concludit Scotus: Generalttcr tottts dccimns iibcr Euclidis dcfiruit iftam compoptiorie line.& diflolui oflendimus. quia pcrquatuorfoliim cxire (incedendo per fpatia pundtorum rcalia) licct.centrum inter circumfcrentia: fua: pundta enormiter & turpiciim quatuorlatcterponas.i. Rem cnim iftam (quia paraaoxorum tarda iblcteflb fides) vtcredas.I. omnes figuras redtilincasa pundtis Epicuticonturbari CAp. ribus conftet.LIBERTIFROMONDI 4<J iatis extricarcnospoflt. ad difpundtionem voccmus. abiurare debuir. fuffurctur.

vbique a:qualiter rcmoueatur a pedc altero qui elt defixus in ccntro. nec quadratum poflb ab co defcribi.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. pcdem qui circumducitur . & longius a circuli vcra rotunperpctublaterumquadrata ditate recedunt. Sit globus aliquis. ccrtum eft .licet fenfum non habercmus. cum linea quam dcfcribic. oftcndi.quosetiaminfchcmate funt. Ctim fpatium intcr circumfetentiam . Auc cerce. potcft. & contra fenfiim eft. ciim nulla fic cauffhjCtir pes illecencrum circumambulans. fed quadratum cft. 47 neam rectam conformatis conficitur. fiue circulus. Sumatur enim circinus bene firmus . Idemeciam racione ifta. nil aliud. & circulus co circumfcribatur . fi poteft dari. tangens lincam perfcctc plani ia vnico pundto. Hoc verb abfurdum. cocuscirculuslinea vna lcdtaeric. numquam fecundum linea: redhciegmentum incedcre. quam maiorum trici. reuera non circulus. Dcinde circuli omnes alij maiores ci concenccrnis. pociiisvnolocoquam alio lineam rcdtam pro circulari dcfcribac.

fed in dtiobus. i\pundtum y.aut firmamenti concauum: quam ingentcmplani lineam circulus ille Epicurcus in omnibus pundtis fiiis tanget.fi circulus paullb maioris circumferenric. ita vcpunctum u. & pluribusquo ampliorconficicturcirculus. vt nc Dci quidcm omnipotcns manus cam inflcctcre. alter in con- . fiar. cangec. circa terrxccntrum.L I BER T I F R 0 M O N D I 4& rentiam circuli & lineam plani finitum fic & admodum angufturn. cuiuspes vnus in ccntro tcrra:.tangic. &/3. ac quanca eft diftantia infcrioris fcgmchti circuli A B C D.acquidemtam rigidc& contumacitcr. auttribus.cadat. orbem incuruarc valeac. Amplia iam circuli tuicircumferentiam vfque ad luna:. coextendcturlinex^cT. quia vaniflimum eflb vidctur (potcft cnim Deus tantum circinum fabricarc. ac brcui rocum circuli fegmentum a$. & in perfe(Stum. quam in pundto C.fequc illi fccundtim cxadtiflimam eius rcdtitudinem conformabit ? Itaquc tota caeli concauitas planiflima & redtifiimacrit. a linca E F. Hoc vcrb.ftacim no in ptincto vnico amplius.ineT.

& quidquid vfpiam inaliquam ctiam rudem rotunditatcm fe coldcbere invniformem &cxaligic. circulos. fubiturahocfatum. inquam. Si ctiam latusinfcriuscirculi fccundtim redtitudincm lincxcontingcntix E F. & lincamcontingenria: (id «T.& illicb videbis.etiamPeripatcticus qui Machemacicum . pyramidalcs.infinitudine partium proportionalium indigcrc.mahim. demonftrare nullo ncgotio pofliimus. dittantiaminter inferiorcm arcum circuli. camcjuam Pyrrhonij.Deuscirculosfincfincampliores cilicerc potcft.Cur enim noncflct.fuperficiem planifiimam.cx difci& vniuerfos.fortaflb inquienr.)cx finitapuncTorum multitudicft. tadtu (beato fcilicct& vero illofenfu. vulgarem tanttim qucm centies vidcrunt. qui plina illa bclla Epicuri. hinc Epicurusrcfcllitur. quodtacTus ittdicet efle globum. tam acucus. cadcm eft omnium ctiam maximorum) idcircbimpoftibilcomnino ctt. ii quid vidco. Addo deinde.inquam.&rcdirc fciatiflimam planiticm. Quis. quia. non crcdanc. fcd ccrtiflimum ctt. nequidcm vnicum cilbin toto circuli iftius chim. globum volo. & vniucrfim de figuris omnibus rotundis . redtiflimas ctVeproglobi rocundicaccm cingunc. cxtcndatur: igitur totuscirculus (rideant Epicurci quantum vclint)linca rcdtiflima crit. in lineaplanum tangente. Itaquc fi vllum vmquam circuli. lineas nuntio. nili m folo pundto ( qtuxcnim ratio minimicircini &circuli.etiam dc cylindrofeu columna iaccntc. auc fioculis. omncs figuras columnarcs . annihil inmundo iic. Hunc cnim. Quo cnim atgumento id dc circulo & ac globb oftendimus . & manu volucrunc.fpatium uy. Si enim cylindrus gracilis & tenuiflimus planum in longitudine lincari conG tingitj . & omnibus circuli pundtis linca aliqua contingcntia: extrinfecus ad contadtum admoueri pofflt ? Fiat igitur . qui planum numquam contingant. aut globi fcniiim habucrunc Epicurei. 49 concauo lunic variciisconfiitat) cuidentiflimc.xrici ambitu puncTum . & in longum porrcdtum non iit.a vulgari comacorum noitrorum globo valcac fcnfu difcernere ? Scd Mathematicum nilcnro.cum vna omnium fcgmentorum ratio fit.DE COMPOSITIONE C0NTINVI LIBER. opinionem & intcllecTumcorum oculi corrigant. quod alicui linea: redta: contingcntia: conformatum . cuiipiiculmcn fux fclicitatis imponunc) rcm pcriclicencur.&fpatium/S nc contcxtam cflb.

orbis terrx. netot excmplorum fiHaxcxGeomctria militudo abiret in faftidium . exempli gratia. vmbram minoris opaci pyramidalem . minorcm. vt totum vnum tcrra: hcmifphxrium illuminct. XIV. mediam circumcisc opaci fupcrficicm . tcrrai globum. atquc ita paullatim fi craffcfcat & dilatctur. id eit. pyramidem inuerfam eflb. fufliccre poterant.cuius tcnuiflima parsopaco proxima eft . Hunc crgo afliimamus. ad fubicdTi plani formam latiflimc fc complanabit. dcin pcrpctub fe inflat & craflbfcit. igitur paullo plenior cundum latitudincm diuifibili tanget. Ec hinc dicunt vulgb Optici. Quia igitur oculorum &tadTusnon femper fallunturEpicurei. initio crafliflimam . fiol nibil omnino etiti t/ififaiiitur Epicur/ts. qubab eacftdiftantior. fed hoc tamcn etiam addendum quod iam incidit. vmbram sequalis opaci cfle columnarem & vniformi crafhtudine . fcxtttm Geometricum.LIBERTI jO FROMONDI & craflior ftatim in fuperficic fe* tingit . qub propinquior. numquam tamen in tantum rcmoucri potcft. excmpli caufla. vmbram denique opacimaioris.qualiseft. eblatnis& latiiisdiftunditurbaiis pyramidis illuminacionis infuperficie opaci. darc nobis debent aliquem faltcm rudem & cutc exafperataglobum . Id fi quis non crc- . C A P V T Argumentttm Luna integrtm njndique illuminabit. ampliorem ccrra: parcem illuftrac. ac dcinde paullatim in conum & cufpidem gracilcfcere. ex quacumque diftantia illuminandam eflb: fi verb luminans iit maiusopaco (qualis fol rcfpedtu terra:) vltra medictatem opaci (ex quocumque itidcm interuallo) exibunt extremi radij illuminantes: ii denique luminanscft minus&anguftiusopaco ( qualis cft luna comparationc orbis terra:) non totam opaci mcdietatcm iiue hemifphxrium radiis fuis ampledti poterit. & ctt illuftrc.luna. ac in Optica fcnfuetiamcogniCOmpertuminGeometria. Qub tamen longiori interuallo vnum abaltcroremouetur. „:um eft: fi luminans rotundum a:quale fitopaco rocundo.

DE COMPOSITIONE

CONTINVI

LIBER.

JI
credac* experiatur, res non eft in cxperimcnto diflicili: & fchcmatifmi eti3m ifti eum docebunt.

Sit A. luminans,opacum eiaxnialc B.luminans maius C.opacum minus D. luminans minus E. opacum maius F.
Primum illuminatpraxise hemifphasrium opaci, adeb vt exiremi radij G H.& I L.deftringant & radantextrema puncta diametri M N.
Secundum illuminat plus hemifpha:rio, caduntquc extremi radij vltra polos diametri.
Tertium illuminat minushemifpha:rio.
Hocctiamaddendum
maiusrcceditab
:qublongitisluminans
opaco,eb magis retrahit extremos radios, & minorem opaci partem illuminat: contra vcrb luminans minus longinquiorc rcccflii
dilatat orbcm illuminationis, & maioremopaci partcm lumine
perfundit; itatamen vt numquam ad totum opaci hcmifpha:rium
illuminatio perucniat, multb minus vltra ipfum diftiindi pofiit. Hxx vniucrfim compertiflima funt, & fenfus rcfutarc neG 2,
gantcm

fl

LIBERTI

gantcm potcft, ctiamti ratio&
valerct.

FR0M0NDI
dcmonftratio

cuidens non fatis

nifi vanus Epicurus. Singula
Attamcnomniavaniflimafunt,
pcrfequi nil attinet, cxtrcmum fchema, vbi luminanseft minus,
accipiamus.
Igitur luminans minus E. fit
maius F. ticcerra.
luna,opacuiYi
Dico, fi fuperficies cerra: componictir ex finitis pundtis, terram illuminari poflb aluna vltra hcmifphxrium, quodcum cxpericntiapugnat. Namii E. lunaproximc admoueatur F. terra:, illuminabit iniigncm ciuspartem,citra tamen dimiditr.radij ergo cius
cxtremi cadant iii extrema puncta lincx C D. deinde pcr vnicum ctiam folum pundtum fpatij rcccdat E. longius ab F. cccc
ftatim circulus illuminationis in
fuperficic terrx crefcet, & vt minimum, ad vnius punctilatitudincm (fic cnim iam cum Epicuro loqui & balbutireoportet) vndiqucin orbcm proficict. Remoueatur itcrum,alcero fpatij puncto, E,. at> r. circuitis uiuminationis nouam m iuperhcic terra:
punctorum circumferentiam occupabit, & pcrget fe promouerc
verfus circulum cerra: maximum,qui
cam in duo hemifphxria
a:qualia diuidit. & ciim tot pundtis retroccflbrit E. ab F. fiue luna
a terra, quot inter C. & A. item D. & B. in fuperficie terra: interiaccnt, tunc totum tcrra: hemifphxrium vfque ab A B. illuminatumerit. Si vcrb etiam pcrgat rctrocedendo luna atcrra, radius
cius vltra diambtri polos pertinget, & cxtrema pundtalinc;e G H.
radct. Deindq, quia perpctuo illo receflu certum cft augericirculum illuminationis, tandcm radij cxtrcmi ctiam ad pundta I. &
L. pcrtingcnt,ac tandem intcgrum globum, vfquead M. & N. &
vltra, pcrfundcnt.
Stultum ideft, inquicnt, quia tcrra: vndique in orbem tumor,
&gib-

DE COMPOSITIONE

CONTINVI

L I BE R.

J$
&gibbusperpctuus cam praxingens, impcdit ne circumfercntia
circuli illuminationis peruenirc poflitvfquc ad circulum in ccrra
maximum.
Fatcor, in fentcntia Aviftotclis, & Gcometria cft ftultiftimum,
Epicurus tamc pro ftulto haberc non poteft,ni!i opinionem fuam,
vndc manifcftc id fcquitur, vclit ctiam aTtimaretalem. Sicnim
pcrpctubpcr finitos circulos incrcfcerc oportcat baiimiliuminationis ifto illuminantis reccflii, ncc vmquam itct & finiatur incrcmcntum , vt ratio conuincit, & cxpcrimur; tandem, & quidcm
brcui, circuli illi cx quibus tcrra: fuperficics fccundtim Epicuri Philofophiam contexitur, finientur, &antequam luna a tcrrafuperficie ad ca:lum in quo eft, imaginationc noftra retroceflbrit,totum
tcrra: ambitum, radiis fuis contra naturam, in pundta G H. itcm
I L. & M N. inflexis, lumincinuoluct,atqucitaciim
ipfa antipofiionos afpergcrccx illooppodas noftrosilluccbir,lumincetiam
fito hemifphauio valcbit: quod apcrtc fatuum clt, & cucurbitulas qtuxrit. Argumentum ctiam foli, tiuclumiuanti maiori rcfpedtu opaci minoris, admoucri, & pcr cadem aut paria abfurda dcduci potcft.
Conuersa enim imaginatione, puta in fchcmate praxcdcnti, folcm eflb F. tcrram E. iblc minorcm. Experimento autcm coneb minorem
itat, qub luminansmaiusabopacolongitisreccdit,
parrem illuftrare,& ad fingula recefliium momenta, lumen in fuperficic opaci contrahi ac minui.
Solem igitur iuxta tcrram primum ftatue, aliquantb amplius
hcmifpha:rio, non tamcn totam vndique illuminarc poterit. Ita- *
que reducendo fe a tcria inaltum ,ftatim circulum illuminationis
vfquc ad circulum in tcrra maximum retrahcc, id cft,dimidiacam
terra: fuperficiem prxcisc illuftrabir. Eleuecur deinde porrb, &
retroccdatacerrapcrcocidem
fpatij folum pundta, quot func in
id clt, apundto O. adpun<5tum
quarca parcclongicudinisccrra:,
fiet. ccce autem iam cxtrcmi radij folis
Q^uod fpatio breuiflimo
radentcs polos diametri terra: O P. retrahcntur in pundtum Q. &
illud vnicuctota tcrra:fuperficie fol illuminabir,fifuperficicsterrccconfutacft cxcirculis fecundiim latitudincm indiuifibihbus, vc
Epicuro placct. Reducatur dcnique fol in ca:lum fuum, vndc cum
iam ctiam e pundto Q. radios quos
imaginatio noitra deduxerat,
&nc hilum quidem aut pundtum latum
in cocollegcrat,rccipiet,
c tota terri fuperficic, luminc concingcc.
G 5
Quo-

J4

LTBERTI

FROMONDI

Quomodotam
infignem & illuftrem abfurditatcm dcmbftras?
inquics.Facilceft,
inquam,cxiftisqua:
proximc dc lunadiflbrcbamus. Ctim enim numeruscirculorum
in fiipcrficic terra:apunctis O & P. perpetub dccrefcentium vfque ad punctum QJit finilumcn folis circulatim per eos etiam detus,vt crcditEpicurus,
a tcrra retrocedic, brcui in pundtum
crefcendodum
Q^neccflarib fe contrahet, & longiori folis a tcrra reccflu, omnino e terra
cuanefcec. Vndc radius cius, in tanta iam a terra diftantia, huc vfquc pertingere non poterit, ncc qnifquamvmquam
mortalium,
niii in cadum ipfum fcandat, folemoculis (qui luminc abco dclunamintelapfb adiuuari debent)videbit.
Vcriflimumigitureft,
&hincinalterohegrum cerra:globum vndiqueilluminaturam,
mifphxrio luccntcm a nobis efle vidcndam; folcm verb nihil eius
illuminaturum,
nequeclaro etiam meridieccrnendum,niti
Epicurifchola allucinatur in tcxtura illa fua fuperficiei terra:ex meris
punctorum atomis.
LitM.c.,4
Quam igitur fcirc & meditatc Ariftotcles, ciim ait, aro^ WC.vli.
/4&Tu/\iy>v'(slc,,indifiifibiiia corpufiiilaafiruentes, non tantiim ^wayg&l TCUI;hluSiifwnY.oue,'fki^uutc,, a'Ma K}wMa T^fJbr^o^m yj\
TIWcu&ticnvdvcupSv, pugnare cum dificiplinisMa7$? qcuvofjfyjcovHJ}
tbematicis, fcd mttita etiam communi Jcntentia recepta, ejr qtujenSi igiturEpicurocrcdimus,
fittmferiunt,defiruere^j.
Horat.
JSfii intra eii oleam, riti extra cft in nuce dttri.
Putaueram hic Mathcmatica finire, fednon tempcro, quin ctiam
ifthoc adiiciam.
C A P V T

XV.

Geomctricum.
aArgumtntim
feptimtm
Sotem d t/obis. tanttm <~uidendum certis
qutbufdam
non m omni
ctrculi.
pun cltofiut

interuatiisy

tamcn, fcdofculocolpaullifper minuamus,ridcamus
Rlfuriiledtiori. Dixi iam folcm numquam vidcndum in fentencia
Epicuri, oftendam hic videndum foliim faltuatim, & quibufdam
tanttim horaruminteruallis,etiamfi
meridies fit,& nubilaomnia
deterfcris.
Ctim cnim fol in paralleli, id eft, circuli alicuius circumfcrentia terram citcumcat (rcs tamcn cbdcm ibit, fi cum Copernico
tcrram

viarcdTa cxireadcircumferentiam licct.) confideremus circulum iftum fuab ortu in occafum .& numerum alium quemcumque femidiamecrorum. aut fraudem in tam paucis viis redtis delitcfccre. A C. deinde. fingulis punctis alicuius area: per quatuor circuli fblum proxima puncta. ducantur quatuor femidiametri redta: A B.modbfinicum. id cit.vbi volesmil ad rem attinet.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. Sol aftrum per circumferentiam BCDE. xin.&putent myftcrium aliquod. Sint igitur femidiamecri AF. AH. aut alibi in fupcrficie terra:. Vcl. Aio . diximus. A I. AG.& pictura a pundtoru fatis oftcndit. horarti circumcurrat.aucaliudquoduis fpatio 14. auc certe nasalias fcmidiamecrosaddamus. fbliscrectum cflb. etiam redTa:. Quia verb. vfque ad viam per tcrra:. quaterredtas arbicremur.neexiltimcntnosincertum aflumere. A D. ineafdem prorfusabfurdicateshac. &omnibus pra:ccdentibus demonltrationibus (vt paullifpcrattente* meditanti ftatimliquet) ebsimpellemus. nobis afligncnc. JJ terram immoto fole moueas. Poneetiamoculum fpcdtatorein centrp A. fuo ccntro. A E. vt Cap.

vidcndum aboculo cx ccntro A.ad Phyiicum prouocamus. &c. quac terminant rcdtas dia.aut ttclla: fixa: . non extra enm reftatie adfpicitnrjptts cHJfccie viftbili pcr lincam Matbcmatice rcftam adocnlum traicfia.xc duoprincipia. nequibit a nobis adfpici. media polle deduci. furfum fpectante. &. EmpcEPicurci. non poflb cx A. nulla: linea: rcdTa:ad pundTa inccr B. aut C G. docliitxquidam v Mathematicis ad Phylicam cuocare. JICCin arcu F C. aut intcr F.LIBERTI $6 FROMONDI Aio iam folcm in pundtis B F. itcrum momcnto cmicabit. poftulet millc. demtis id fancgratia: Epicuri. & F. &c. & numcrum qucm volct cligat. &c. vbi iine dubio victorcs fumus. Igitur ii h. quantus cit parallelus folaris . CAPVT XVI. quolibet ptinfto fui circnti potcH dircftc vidcri. & C. poltulet centum. interquailibetproximas multa milliaria in circumfcrcntia intcriici. numquam AdrajliyfiEpicuro Argumcntum Equi/s tefiudinem vt honcftiori curfn afficqiictur.vin. Si inquiant pltircs longe fcmidiamctros rcctas ad pundTa alia intcr B.inquiunt. pcr qtuc motum iidtis. confpici. minimcdelirant.mccrosa ccntro A. fcmoto omni alio impcdimento.&fidus(nifi pcrrcfradTioncm)debcac primoargumcnto per lineam rcctam ac brcuiftimam vidcri. Itaquc in pundto B. Ha:c apud tlifcipulorum iicqucntiflimas claflbs . & patet cx Cap. in circumferentiam cdudtas. credimtts. Vincat Ai ittotelcs. mcdiapcrucnircvalcanCjVC ipfictiam adfatcntur. iubitbcmerget. ac ftatim denubexoculis cuancfcct vfquc ad C. Ctim cnim cx ccncro A. in F.inccruallis B F.vcl. non ccfVant Arittotelcin noftriLouanienfes. ltatim deduas tales fcmidiametros monfttauero. & tales porrb inimicos & ridiculos lufus cxcrccbit circa tottim orbem.vincant omncs Mathcmatici. poftulct milliacentuiii . primum Vhyficum. cos nominc compcllem.cgo intamamplo. condctur.qua:f. in mclancholico & a tcnfibus abftradtoEuclidis fui tribunali .uiscxpcita Soiin funr. &c. Adiifioncm qua rcs direfte infuo loco. item F C. C. & F.cnculo . dcindc in toto ibgmcnto fequcnti vfqtic ad F.non tamen intotoarcu intermcdio B F. iudicenc Mcdici dc Epicuri fincipitc. palam cft .

fi tcftudinis puncTum omni momcnto temporisgrcffum qtiidem promoueredicat. tcctindo momentotantumdcm perget.omnibus. ad ccrtamenprouocauerit. inclt. non fine fplcnc mco & rifu. & fceuiv dtim Phyficum tribunal lis ifta detur. ncc vnumquodquc cius puncTum pluspundtofpatij.& vnotoco paflu. nec plura poterit.Lib. & itaad mctam vfquc. flcpc audiui proclamari. ait de. dcinnullis partibusin infinitum diuifibihbus. fingulis tcmporis momcntis nouum iemper occupabit fpanon fcgnitis. 7xm Ky.fe mouet.aio teftudinem vidtriccm.9Phj'fic. vcl Pcgafum Bcllcrophontis.tnbus.idcft. fedtotidem ctiam omninocquus.vclocifitmum nnmquam poffc ajfcqtit id quodtardtfjtmofertnr motn.intulit. TempundtisEpicurcisinttratusfit.cx partium C. fupcllcdtilc. qtiamequus moticbitur. Tam manifeftbdeprchcnfus Epicurus. pcrpctub ante cquum forc.in quo tcftudo Adratti cqutim .adipifcctur tardigradam tettudinem:tcd idcm vera ino>ut.decurrat. monttrationc potcrat cx iinitudinc atomorum Epicuri. infinittidinc continui.quantumcumqucpedibus pcnnifque curfum incitaucrit.DE COMPOSITIONE CONTINVI L I B E R.Kidc quantum lubct. momcnto vno temporis (alias totum cquicorpus in varia loca adajquata.quantulum profpicio. pcr replicationcm difltlirct) conficere valec. fcquatur cos Ariitotclcs. tcftudo ca peragvauerit.inquam . J7 claflcs magna audtoritatc.& cmoucbicfc ad pundtum fequens. pusctiam (quod inde plane confequcns) fuistantum momentis. fcd non pcr totum fpatij pundtum. Zcno olim paralogifmo Arilliib. Primb.domo fua. quiacumpunctuni Vcrumtamcnhxcfugaimptobabilis H diuifi- .fJ. a carccribus ad mccam vfquc. Nam primo temporis momento qtiodlibct tcftudinis pundtum mutabit puncTum fpatij cui infidebat.Kenut Plutarchus. viis potcft fugam moliri. Quid tij puncTum. & tota fatnilia onufta:?) Incipiant iam dato iigno.Prxcedat detettudovno faltem paflii (quid cnim alatuscquus mintisconccdere poteft mifera: beftia:. Tottis igitur campus. Sinc igitur ( ne numcro nimis prolixo rci claritatcm infufcemille tcmporis momcntis nius) millc pundta fpatijdccurrenda. aut illum Martisqui apud poctam ^Ante notos %epbyrumcj{ volat> ViiRii. & mifta a Prajtorc mappa currerc. fi&fvTeesv«JV quodam.TuX^Yioif)&iov-um TSTztyj7'6. cnim ifte amplius potett ? Nullum enim tcmporis momcntum otiofum teftudo tinit abire .idcm cquusfacit. Igitur dcferatur appejlationi. Ncc alatus Adralti cqtius.

Dicoiatn. Vtroquccnim modo cquus cititis. tranfcatin pundtum E. Ec dcmonftraciocftinpromptu.quam teitudo. non potcft pars vna cius fine alia pertranfiri. noftris EmLouanienfibus Duplex igiturvia rcitat.potcrit ad mctam pertingcrc.& XVII. in puncTo tpatij D. aut certc advnius pundTilongitupcrgcntc pcr fingula momcntatcmporis dincm tcitudinc. tinc tianfitu pcr fccundtim F.vtraquca pcdocliftis vfitata iam & trita. Namctim a primo pundtoD. & punctu Pegafi C.&facili.LIBERTI FROMONDI j8 diuifibile & impers fit. hoc codem momcnto C. longior apparebit. inpundtofpatij B. corum> qtit mobtle accelerauom mofus tenfent replicari. ex B. pundtum vnum volantis cqui duo vcl tria campi pundta vnico SI tcmporis momcnto pcruolat. qua: pundto tcmporisa pundto mobiliconfici poceit. deindc fcqucnti proxiiimiliterconquicfcat mo momcnto A. imb ecntuploquandoquc. Hoc cnim tcmporis momcnto quicfcat punctum teltudinis A. tranfilue non poflic. Scd diflicilc non cft hanc ctiarn vtramquc aufpiccmur a poftcriori. CAPVT Vanafuga viam obitrucre. igitur totus iam equtis rcplicatus indiuerfislocis illomomcnto . cftb fimulin punctis F. vt eam equus motu pranicrtat interea dum ipta quiefcic.vt .cftpundtumfpatij.ncccflb prorfus ctt. minima igitur particula. (quia vclocitis duplo mouetur) eodem tempons momcnto .& momcntum temporis partes priores & poiteriorcs nullas habcat. & duplo atit triplo. pcrucniat in G. & G.ad tcrtiti G. & C.faltu quodam pcr F. Aut cnim rcmoranda cftccrtis temporum momcntis tcftudo.cquus duo triavcfpatij pundta debct traniilirc.

qti. vt virtute etiam diuina poflb acciocre ncgaucrit. ncc potcst ficri.mimacxplicant. Scd pucrilia. qua reltioncs noltri fuos funes. & centuplo. tcmpore vno Homo cidcm duobt/s iocis vt fimitti ftet ? Vistamcn diuina hoc. quam reftudo: ccce nunc pundtum cius C. Itaquc hanc incclcri curfti pundtorum corporis rcplicacioncm iudicium oculorum manifcftb refcliit.Thoma: ingenio tam diflicilcm &impcditam.Similccft riscirciimadtttsvidcturin tot locadiflilirc.? JM. oftcrcbam. tumeflb (vciamloquunturPhilofophi) Intendat iam curfum Pcgafus illc.&longc vltra. Ciim vcrb non vnicum equi pundTum.&longc mitabiliorapotcft.cxemplum votif. totum cqtium in mille iimul locis adxquatis . Ego oliin.ad millelimuiu fpatij puncTum atifugifl fc. qui vacuumin munduin .& ludibria oculorum hx'c (unr. quipenetrationcmcorpoium. fiinul fir.aducrtatquc. cclcri vcrtiginc rcplicantur.ad. fublimi D.vt huic corporum rcplicationi fuctim ialtemaliquem lcnitcr & pci iocum allincrem.i.& tamen in omnibus intcrmediis iimul eflb apparebit. quandoenim reialictiius motum oculo tequirem illam.quo fitum eius ac prxicntiam qtiam ad partes fpatij habet. vt impleat totum ignitum qucmdam circulum. vt ncqucas ctiam in puerili lufu. Jo cft.vc vno ccmporis indiuifibili pundto in F.c. curfubomnibtisillisoculusillo momcnrofpcdtatorcam adfpiciat. qtiam rcplicain pluribusloeis. (ed omnia pari impetu volcnt.v libri uc . Tttriid dicere audcs.& G. Nam ii radij rot. &iisinfiftac: quod aliud nihil cft.radij rcplicari. vana.puncTaqueiftacangac. per lincam millc puncTorum fc eiVundct. & idgenus falta admiferunt. vfqne ad V.& vna mur.D E C O M VO S IT I O N E C O N T I N VI IIRHK. Hinc ii vctcrum Philoibphorum dogmata mcmoria rcpetis. quodncmo vntqttam bomo antcdbac Ic.Amphir. Addc iam. non intucamur: igitur ii in tot prxTcntias vno momcntofc induit.facilc rcperies.nullum tcmporis momcntumclabitur. Vidit. iiil cautlaj non cft. & vercad Soiiam ftium Amphitruoillc ridiculus: Tn me njcrbcroaudcs bcrom ludificaricr. aut millecuplo (quod facile potcft) vclociiis fcratur. H i quouf- . neminem (ant cui rcplicatiocorporum vmquani in mentcm invaldcmentior) ciderit.quotitioa pueainpliiistranfpiccre. circumfcriptiuam ciufdcm corporis in diucrfa loca ad.c qtiata rcplicationcm vifam cflb.&ftiaintcruallaicplere iicvidcimir. Sienim rotulaiiiaincitctur.r.mt.codem momcnto diiperfum videbimus. & ab F. atit fvminx pcnfatorqucnt.

fi fecundtim mcnfuram ccleritatis.fcdpleraqueetiam omnia intra nuituum iitum pcr penctrationc dimenfionum compingentur.qubnam.pcr fnic haftilis longitudinis penetrallb & tranfitile antc fpiculum. longifiima catcnationc fe ccrnerc crcdct. piftillum quo in mortario iinapi teritur. ctim tamcn nos hinc vnicum & fblitarium intcrualloccli &terra:allucinationem(quod alibi dcmonltramus) dctergcnte. minorem loctim . manifcltc dctcgit. accclerctur quoufqucintctfuallaa dcinde motus.6o LIBERTI FROMONDI radiis ipfis vcrc complcantur. hoc incipit intra cam circumagi ? quomodo fuperficicsconcaua cxli primi moEmpyrei non dirumpitur tam incrcdibiliccleritate bilis. quam in quietc occupat.cuadcnt? ad qua: loca feciicicnt & rcplicabunt? nulla alia func. Deindc. nam ii mediusinter vtrumque fcopum confiftas. quam dum in orbcm rotatur ? Fallaciam dcnique fenfus. in finefaxuli) occuparc.(inc congeminatione iamvidebis.igittx tis. non vnicam. ciim ptindtum iltudnon tit auultiim accteris. clongatio oculia re qtiannouetur.inpriorinoftrocxcmplo. fcd binas. qua: mcrillima a:groti veteris fbmnia funt.iam radij. fedaliquot myriades.amabb. igitur pundTum fecundum codcm mo* mcnto . Nam non tanttim rcplicabuntur in paullb celeriori motu vntucrta pundtacorporis mobilis.& iagittam antcoculos volantcm adfpicias.fi res in motu plura loca.omncs fimillimis pennis alatas vidcrc exiftimabisjieccdc vcrb indc longiufculc. & vnico momento per oninia fpatij pundta vfqtie in V.vtfpiculum pra*currercnt. niii muctib fc pcnctrcnt & peruadant. Si cnim tocatagittajexempligratia^extratceiicij&antele ita rcplicari iinc antcfpictilum fcucaputfequcudcbct^vtpcnna^pr^cedcntis fic totam f.omnibus interuallis plcnis. dttm quiefcit. Qjiod alitcr iic demonttrari poteft: Si C.non vnumiblcm.tit primum puncTumequivolantis.afpiciamus. autternas .quovbi modofuperficics continenscapcrc potclt corpuscontentum. corporum replicatio crcbrefcit & augetur ? lic enim oportcat fuperficiem conuexam primi mobilisinimmenfuminflarij&infinitiespropcmodum plusfpatij. replica«ur.Vt aliud quam ii conqtiicfceret (quod fiet dicam inagisfamiliare: quis vmquam cxpcrtus. Sicii quifpiatn c propinquoincitatifiimum illum iblisraptuminfpiciat. ted omnia pari ccleritatc iiibfequantur . implcrc.oportct pcnnas.vnicam tantum. Hocctiam inopinabilc & deridictilum in illa replicationc cueniet.

caput. & ita dc ccteris.pedTus. deniquccaput.ac oftpiouipe-tciAnaxagcra:.xaliqua: diftindtx concurranc& icfeinuiccm contingant. id clt totacquilongitudo rcdibitquc nobis chaos antiquum.collum.xfentiam. vc planids ha:c percipias: capuc Pegafi cum collo in T.coxcndicesinQ. fcd cxtra fccmanlinus tir.vcnin P. Itatim vcrb acqtie quicfccrccocperic. pcrucnict.rccipcrc pofiit.cfcntia Dcusexuat. aut anima rationali rcplicatis. Si H 3 cclcri- . tcrtium vfque in S.inctimulum coniicio.pro meniiiraceleritatis. necin corporciam rcplicato ita interfe componi poftunc.DE COMP OSI-TIONE CONTINVI LIBER. Nonopus diutius (etfi totum ctiain dicm poflim) hic tectim rixari. primum cum fecundo.obfecro. id cft.autetiam darccuilibcc mobili centiimprafentias . capuc & collum cuni pcdTorcin S. Dctim ftatuiflbduas.& diuino miractilo fieri non portbj ac proindceos qui accclerationem corporum percam cxpcdirc conantur. pccTus.doncc nouo mhauilo fecunda cum pr. Ctim Pcinaliud Vbi per replicationem eicdTus& dur gafusnottercxtrafe plicatus fuerit. & alia qua: antc cumttlauimusafTattm rctundtinttuam iltam fubtilitatcm.coxendices.vcntcr in R.trcs. & confuiio illa partium. ac ita abcodem iltu fe cxpcllant.tcrtio. & quarto in R.vcntcr. quamdiu mouetur. primtim punctum mobilis cum fccundo.colligettir. & ita porrb per penctrationem crit. non illicb fc in vnicam pr. ter. altcra abicdta. magno.& tcrtio in S. Hancctiam mantiflam qux' cxciderat. Vel.collum. nifi infolcnti. Altcrum iamccccaWcy hoc etiam in mcntcm venit.colliim.via itertim ad vnitate (vt ficdicam)& intra fc rcdibit ? Qijomodoidfiat in Angclis.in punctofpatij T. Sic Catholicorum Philofophorum fcrc dodtrina eft : qubd fl homo virtutc diuinacircumfcriptiuc rcplicatus fibi obuius fucrit. rcs facilcexpcdiri potcft.valdc fruftra cfle. 6\ mcnto vfquc in T. & in fphxram anguftiorcm ib quodammodb retrahetibus. qtibd fpiritalcs fubftatix fint ac line partibus: cquus vcrb partcs natura fua loco impcnetrabilcs habcr.inquics. Fixum igitttr ratumqtic (i\ quid intota naturali Philofophia) fitjicplicationcm corporis. cauda. quihoctamrancidumpoflisdigcrerc. quin fcmpcr du. pcrindc videlicec atqttcin corporc non rcplicato facere iblent. pedTus. vnica oportcrc cflb contentum ? Dicam tc homincm optimi ftomachi.caput.qua. primum cum fccundo. fcnfus cxperimenta. Qjiid ii aflirmcm.

ld verb ii ita cft. quod iinc replicacionc.ab Atiftotclead Epicurum transfuga:. primo momcnto temporis vterquc punctum vnicum fp. Hoc vcrb. fpatium tcmporis dari non poflit. vt cam in ridiculo ifto ccrtaminc Pegatus aftcquatur & pra:tcruolet.tardum a vcotiatur. an fiftendo faltcm fubinde teftudinis motum.opinor. quam altcrajquia fortc fenfusfacilitis rcplicationis in motticclcri falfitatcm. cui omnia etiam in quiete Etenim ambulationcctiam tibi. vt Pegafus antcucrterc tcftudincm occipiat.fingulistcmporum momcntisfingula fpatij pundta a mobili percrrantur (id cnitn neccflc cft. fi minimum accclcrctur. momcntis quibtis mouemur. Stemus igitur paullifper ( aut faltcm fimulcmus) a partibuscorum.61 UBERTI FROMONDl cclcficas motus replicat mobilc-. Fuga aliorum occlufit. tardtore hic Louanij.credet. ambulationos rcplicabit. inomni motu tardo pautas & morulas quafdam intcriiciunt quibus mobile quiefcat. C A P V T X V 1 I I. Ctim itaquc mifla teflbra currcrcincipitint. congeminantur) lentifiima & teltudinca atlignari tardior aliquis (puta . gnomonis hbrologij. Ha:c fuga probabilior in fpeciem vidctur. qtiiim morarum in motu tardo deprchcndit. omnis. qtiam Pcgatiim replicarc. qux in motu cetcriori complcntui*.uij peragret. & in duo. vno momento pundtum quodquc mobilis pcr duo pundta fpatij grcffum factec.non interruptus. Id clt. &pauci qttidam in Hifpania. quem tardiflimum appcllas.) igitur. tria. vt mirum non fit.vt fit continuus. fittcrctettudincm inalunt. qui m motu quoltbct moras (djr paufias intcrfieminant. crgo nullo non motu ( cxccpto folo tardiflimo) rcplicatur mobile. & quodttis mobilc in Pra:clusaigiturhacfuga.inilta fcntcntia ficri ncquir. pcrgat ipfc (e mo- .difpluravc loca ada:quata.omnibus perget: quod ncmo ( niii forte ttrabo. ctiam non admodum fcltina.quia momentisquibufdam tcmporisitat& dum altcrum pergit & ncgotiatur.infpiciamtts iam . tccundo vcrb niomcnto. vt iam intclPLures ligo.qua:Pcgafum motu ccleri replicat.& filum vtriufqucmotus lcgamus quod tcxunc cettudo & Pegafus. auc alius iimilis) motus continuus potett. locipra:uerti.

DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER.S. & vfquc adcauflhm primam cos aufugcrc ? Lapidcm autcm in acre libero.Nil ahud vltra. Verumtamcn. quoniam non duplo tantum.cui nou ttatim hic fuctis& taltitas fubolct. Scd cccc.quid facimus.qua: ipla dcterminat.nonfolum vnico momcnto. morastamcn& manjinncuias.ndiu ibi hafitct. ii comparctur cum motu fblis.. intcruallis fufpcndantur & quicfcant. qturnam cft iita caufla. .quam ittud. quarto morefuo Pegafus.3c. etfi Lib. tertio ponb momento promoucat fb itenim ad tcrtium fpatij punctum cquus. & illud imaginarium fmunn irangcrcimpetum illum. Pegafb intctim minimedormitante. ploccleriiisprogrcdiatur. qui cafurtts alias omnibus momcntis. auc primi mobilis. vtproximc dicebamus. Et inprimis qiuxroex ipfo & Epicurcis. vt vocat. nuncfiftit ?hoccnim ctiam ficridebct . millcfempcr momcntisinterquicfcat? quis lapidem molarcm per acra maximo impetu deciduum. Comroucr.ctim motus iftc tardus ctiam fit. & cderitatc vincit. vt pendulusaliqua. Ita fcrc Valefius. imb Zenonis& vetcrum Stoicorum fcntencamqueGalcni tiam tiiiilb crcdit. quibus fc mouec cqtius: ac deinde iftisclapfis.vt niic cxcant in acttim.Hinc cnim ficr. motuitardointcrfpergit. &ad fecundum fpatij pundtum crepat: vbi itcium millc momcnta otiofa pra:tcrlabi finct. 6} fc mouere ad fequcns fpatij pundtum . & teftudo ad fccundum. Diccnccrcdo. moucat fepcrpetub omnibus tbltim altcrnis. & cx infinitis cum Ariftotclc magnitudinem tcmpus componar.teftudo dimidiatahoraad mctam perueniar.& vbi iita totam horam impcndcrcdebcbit. ipfa vcrb in fuo pundto immota confittat.qubdfolum pofliintacaufla prima vidclicct fic f ramari & rcgi illas caullas moucntes. ctim videt illicb tam procul.vt ille dumomcntiscquus. nunc ccrtis. tiii. ntinc mouet. a Dco fubindcpcrccita intcrualla momcntorum frarnari ? Q_uis. teftudoautemiteriim momentopergat quicfcat& halitum refumat. qua: tcltudincm proportionem illam feruare docct. fedviam pcrpctub profcqucntCi & lcgcm iftam ferucnc vtquead finem mottis. fcd millecuplo. fed intcgra catcna millc momentorum tcltudo interquicfcat. nonfcntic fubctlb fucum.quocaullb naturaliter agcntcs ruunt laxis habenisincflbdtus fuos.Pegafustcttudinem poiTttmus. rcfumac ipfa impecum . Poft primum momentum motus. iteriiniinquam . Brcuiter. vt poft vnumqtiodquc momentum mottis.fed vndique largiter tallitur.

fed non facisfacic.inquiunt. Loci illius amanitatibus Mutarum etiam dclicias &iocos pcrinifcebamu!. fi non ommcntoconnattiralitcrpoteftfufpenderc.quoomnibusvcHct tia tamcn motiua a Deo frametur nc pto toto tcmpore. Non cnim folct Deus alia agcntia naturalia. Deindc cum appetitus tcftudinis omnibus momentisimpcrcc localcm. quia pnvparatio diuini concurfus dcclt.6<\ LIEERTI FROMONDI fuos.vtomnibus momentiscftbdtus fcquatur jimbconmotierc.xrcquifita cascircumftant? Rcpomomentis. illico & pcrpetubinadtioncm impcrioj) curin impclluntur. fed ItudioSalmanticenii audiuerim. habcrc. Refcrrc ctiam hic lubet.qub alios quofdam iam in Hifpania aicbat ctiam prolapfbs. potcntracxprefliim ciusimpcrium. ditcnonafliicuitcaufla prima (omnicnim momcntoquovoluntas intelledtui. Nam omnibus indiflbrcntci momcntis agerc poflunt. & opus cflbt aliqua cledtione.&obediunt motu locali aliam legcm lequatur ? Quam videtur id mihi dcridiculum:voluntatcm mcam.paratum Deiconproillomomcnto. & morulis vbiquc interiedtis. qtiid his annis a Philofophononexigui nominis Anglo.aut inclinare.nonadcftcomniapra'rcquifitaillis pisin acrc fufpcnditur.quantum cft cx partc fua. Non habcnt.. vbi omnia ad udtioncm pr.& in Labyrinthum compoiitioniscontinui icmel dclapfi. & eftiamis modus agcndi. quibus lanent.non poflc tamcn cfliccrc. hoc cnim conditio corum naturalis flagitat. auc appetitusinferiorphantafucimpcrat.dum Spad<cfortc intcr hydropotas verfor. hocautillotemporismoAliud forct. ctir non potcntix'progrcftiuxmotum obcdiat fcmpcr ? Motus cnim illc fcqtiiturpcrnaturalem fympathiam potentiarum .in omnium fentcntia. nibus momcntis agcrc poiVent.ctiam qtiam porclt celcrrimc. plcnocurfu currerc. Epicurcus in re naturali crat. igitur ncc Dcus (ni(i proptcrcauflas cxtraordinarias & fincs fiipcriores.inquam cgo. vtfadtum inignc Babylonico)actioncmcorum prolibitu.iinc qua. vt infcflor cquum. neqttc pcr vllam conditionem crcatam ttat qub mintis agant •. quid caufla:cft.ncc habenas adducir. quam in aliis a motu localicftbdtibus irnpc*. curfum : fcddcbercnt. iic regcrc.ctim impellit potcntiam locomotiuam vt moticatmanum. fed quandoqucfoltim obediat.vbi poilunt.fcio. quam diuina prouidcntia pro agcntibus illis brutis & deligendi ignaris dcbcrct faccre.caufla fccunda ncquitagcre. . Refponfio dac aliquid . rcdcat poftca tandcm ad motum &obcdicntiam.

quidcaufla:eflbc. etii thoucrctur. cjuia Pegafttsmillecuplo&tupra moucretur cclcritis. & ad cxplorandum febricitantium pulfum vocabimur. minimam lincain. cam millc momentis intcrquiefccre.facigacur. inquam. namcitra.xgrotabuntetiam tandem . vanitatem iltarum patifarum in motu tardiori. ita vt fi tninori tcmporc intcrquiefcat. inttitutam ambulationcm continuabamus. tis partibtis: Ita. vbi femcl cxtraoleas & vcium abcrraiecccpir. Auditcrinambulansfubibat)permittamus. vicinicollis molli(Mcdicusforte magna: cruditionispcrcliuum Adfentitur. putetur perpctub m.qua: curfu fatignntur. Hinc autcm vides. fortaftb fcnfu ipfodeprehendenius Infpiciamus ctiamattcntc.&adviriuminltaurationem quiete indigeant ? Ctim ncgarcteflbanimalia. Secundb fupponatur ctiam.inftartamen animalium laflitudinem perfctierarettribuercjRcs itta Medicaeft. tcftudinemad vnum punDicebamuscnim. Dcindc.ciimpertranfierit minimaiii illam. .cur lapis ex alto dccidcns. & fic intcr hunc. aio quietemcius fore manifcfhun.primomomcnto cTum fpatij prorcpcrc. lapides & faxa eflcanimalium qtioddam durum genus. non tamcn apparcbat.c diflipatis motu fpiritibus qtiibus ncrui& mufculi intcnduntur.& iurifdidtioncm huic ^Etculapij filio.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER.ita vcminorfeorfim abaliisinfpecTacftbgiacfcnfum: vndc corpus cum prinuim mutaflblocum videbitur.iitot momcntis motuscius inteirumpitur. Sit ergo. cxcmpli caufl*a.intraquam tcnfuspoflitquictem corporisaduertcrc.iiuc primamfenfibilcm fpatijparticttlam.in quibus lallitudincm dcponant a motu: .qubnam ingcnium humanum abcat. moramaliquam tcmporis minimam Etinprimisfupponamus.iiucquantitatem fpatij feniibilem totidempundtorumcflb.inquit.qu. aliofqtic rifusj Philofophi verb nihilomintis pcrtinaciam & refponfitationcs.tempus illud dcccm millium momentorttm. exquircbam. 6f lapfi. polt qua: I clapfa. qtiia quantitas pcragrata nondum crac fcnfibilis.& rc intcrmcdia vircs mouendicum oportct repararc.& pigriora fiunt ad motum: Putafne igitur. flaccetcant. inquam .oueri. &primam etTe. Ctim hxc valdc feribj&cxcmplo animalium aitirmarct. adimus.oportcbit pofthacculcitas&ledtoslapidibtis fublterncre. tot ftationibus & morisintcrpcllaret fuum motum ? Ipfe nihil (tamquicquam in rcfacili&certa)cucTatus: Quia. Itaquc rcuocataiam tcftudinc.inquit.

aut globi tormenti volatum pauiis&manfiunculis Valefij fic interpolandum . millc momcntoruni. imb vclociflimx fagitta:. rcperics tcftudinem poft dcccm millia &dcna momcnta (id cft. numquamvno temporis vcriaut imaginarij momcnto duo puncta fpatij peruolar.itenim motum priori fimilem repeccre. Statuciam fupra firmamcntum. viginti fcrupulis fecundis (quosum vnumquodqtic creditur ada:quare circitcr moram pulfus arteriic humanx*) milliare vnum Italicum conficier.66 LIBERTI FROMONDI clapfa.citra mobilis rcplicationcm. ii quid video.cft infinicb propcmodum velocior.vno hore.fiuc vnum Bclgictim cranfiiolarc: igitur tcrtia partc minuti. quam globi volatus. ccm fpatij pundta(qua:nondum ac proindctempore quod morafua notarivaleac. vidcbicurcodem loco immobilis adhxrefcerc. globum tormcnti maibris. imb vcrb longo pbil ccmporc ibidem ad decies millepcrtinaciter apparcbit conquicfccre.& rcdit ad quietcm tij pundtumpergerc.tcmpus quod iam cccpit eflc fcnfibilc) fblti m dcfub fenfumcadunc)confcciflb. tam celer. Pegafi. duas trcTvcalias fpha:ras immanisfpiflitudinis mobiles. Sit tamcn motus ifte. fitic */!'w^7iillius motits occupabuntur.autcogitari Si igitur puncTum illud .v prinuc mobilis. Hocautem tib-4 Epit. ac vnofcrupulo vicciimam partcm Italici milliaris.donccfcilicet iimumcircitcr fpatij pundtum pcruenericj qtiia quancitatcm decem millium pundtorumfccimusintcr fcnfibilcsminimam. quo metimurnoftrum tcmpus./Equatoris iinc rcplicatione(quam Cap.vt cclcrior ntillus eiie valcat. pundtum vnum axuiinodtialis firmamcntiteptuagicsquinquicsccntcna millia milliarium Gcrmanicorum (quorum quodquc ltalicac|uatuorcomprchcndit) percrrar.cnarrari. & ica porrb alcernatim.eodcm temporis fcrupulo.id ciTj omni omnino inltanti imagi- .nondum tria milliaria Icalica. Iam verb funie in manuscalculum. motus^quinodtialis Caufraremotanoneft:quia primi mobilis.vt Ptolcmaici & Aftronomi vulgb faciunt. tanta rapidipra:cedenti euidentcr.fed tingulo quoque momento tanttim fmgvla. fi vultis. minuto.confutatiimus) tatc moucri potclt.. vc quies manifcfta in oculos vcniac.& intrcpidc aflbuero. iecundum nouam Kepleri Aftronomiam. &cxceflusccleritatisquomotum vix potcrir. VltrA etiam progrcdior. globi vincit. rapiditas axjuinodtialis fpha:r.& ad fecundum fpaVbidcnub abrumpit. Expertumcnim elt. id cit. fic cnim om nia momcnta tcmporisimaginarij aliqua parte indiuifibili.

C A P V T XIX. tria. fed pofl duo. axe facili & vcrfiitili fufpcnfam cflc rotam. Ctim enini parsradiorum axi propinquiortarditis.vc cam ingcnti celeritatis menfura poflit globum anteirc. pcr iitas morasclabi conantur. rcmotior I z vclo- .vt interca temporis Aquaror ic promoueac.non obtegetur.aut plura quibus perpctub mobile fc moueat. oporteacglo Itaquecuminterduo bum cancoagmine momencorum interlabentium quicfccre. ii enimobftrucrc haslacunas pofllmus. diitinguebantur: vnde hac rationc detcgctur fa« ciliiis intcrruptio motus.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER.etiam letiiflima pueri manuincuruandosefie.pluribuseas vrgebimus. fine vllavel minim&inccrmediaquiete. intcrruptio in motu manifefte prodetur . Nectegi (quodfortcquifquam putet) ha:c intcrruptio poterit.cuiufcumqucdtiritiei tandcm & rigoris fucrint. infigniter.autadamantinis (quinulla malleornmvi infledti valeant) radiis. mouebitur. moracillxotioforum momentorum interueniant.&morarum motui tardoinfperfirum vanitas oftendi poteft:& quia omnes ferc hodieEpicui ci Cjaturalcs. qua: alias medio aliquo momcnto quo mobile pergcbat. attraxit in marc : fed tamcn puer iam nulla hclicc adiutus. eflbcontinuum.quot millia momentorum otiofbrum inter duo quadibet momenta quibusfcglobus mouet. deferta rcplicationc. non morulis & manfiunculisintcrpolatum.redirc ad Ariftotclcm compclluntur/&telam illam malc ex atomis fuis contextam diflbluere. fi non poft iingula momcnta mottis. quia tunc multb plura momenta otiofa continuanda crunt. aArgumcntum fiecundum Vhyftcumt Pucr ferreos rota radws minimo mfii incurttabit.non magnonifu vrbcm.& dcmonftrarc motum ctiam tardum. oporteat intercurrere. 6j tale mobile imaginario. Accipiteiam calculum. vctuftas ingcnium Archimcdis. quam pucr circumagere poflit: aio radios iftos. qu^uis momenta motus.& videte. vt antca oftcndimus in teftudinc. Faccnimferreis.fi vcra fentctia Epicuri. fuga omnis qua cuadant Epicurci occlufa eft. qui helicc fabricaMlrataeit ta.vcritis quam nauem rcgis Hieronis. fimplicc manu tantumdc & amplius potctt. Aliis argumentis dctrahi hax larua.

& partcs radiorum ei vicina:. qua rationc pundtum centrale. radiis cuiufcumque rota: cuenict. Sedecccquidctiam inquam.cum quifpiam brachio cxtentogladium brachium . non mouendo modiolum intermedium. qua: brcuiori & tardiori gyro aguntur. partcm rota: vicinam ccntro. iam ridiculi hic in mcntem vcnit. quod partibus valeat codcm loco pcrmanens inorbcm mcdiis &cxtremiscarct. Scdcurmagismiraris. fed immota permanear. minimo ad Itaigiturctiam circumagendum conatu.inqttiunt.nam quiefcit. ctim intcrea pars propinquaaxi ftat ac moratur. ti pars in terram defixa non fcquatur.68 LIBERTI FROMONDI momentis quibufdam tcmporiscircumvelocitiscircumagatur.aiunt. quod tamcn gladium &cufpidemagitat: motum proximcinglaquaii vcrbanima. ctim intcrca circumfcrentia circuit. fed in altera ctiam qtia: mobilc pcr motum celeriorem replicari mauult: nam rcplicatio &cicdtio partis fupcrioris radiorum in fpatium antcccdens . nam ccntrum ri? Refp.quemadmodum omncs partes dilTin^l^r a ccntro habcnt.accidcrcctiam tisinflcxione. inic cenmouctrtim globi intra eadem fua vcfligia circumacTi.quod (quia moucturceleriusquam tar. Nam . vt iic dicam. inorbcmroDeinde. fienim pars vna moucatur altcra iinmobili. mouebic rota: axcm (pcr axem enim modiolo infertum rotam circumagit) &indeproximccircumfcrentiam . fiuc fccundiim omncsfuas partcsfimul moueri.oportet rectitudinem eius neccflarib dcprauarc.cxtremacufpis centro illitis orbiscit propinquius) aliquo tcmpore nccctlarib rapiturquiefcentcbrachio.aliquo tcmpore modiolus. Nccidfoltim in hac fcntcntia qua: motum tardiorcm quietc intcrpolat. ambu- . ncceflbeftcam inflcdti &redtitudinem amittcrc. ferentia rota: & pars radiorum ci infixa inorbem mouentur. non rcplicata nequit iinc fuperioris parcotifqucpartcinfcriore. tamcn.numquam & cuidens eflc difcrimcn.latum nullum habct tpatium.conucrti }quia intclligi non poteit. Eqtius. vt alicubi verc Ariftotclcs. quod iincpartis fuperioris flexu & incuruationc fieri nequit. cui axis tamcn eft contiguus. Sic ii arbufcula: rcdta:cacumcn vclis in latusinclinarc. aliquanto tcmpore intciquielcere.non motoantcbrachio. quam ccntrum eius. ncc poteit ctiam ccntrum in loco fuo manens intra fe.circa quod inorbcm vcrti poflit. dium transfundcre poflir. crahcns currum . linca rcdta non potcftnifipcr fe primb.

Argumentum tertium Pbyficum: Trocht/s acn fiagetlo tn orbem aSit/s.&aliis idgcnuscxcniplisfacilcquis intelligit. vc Cap.T)Sfjm^av^. fpatijpundtum pererrabit. quod fufcipere motum poftic .vt itittd in orbcm circa mcdiitm feratur? Dcindc nullum in Philofbphia mea ccntrum autptindtum pofitiuum rcale cft. quot funt in vltimo mundi circulo pundta.abfoluet. I 3 conti- . vnde quidquid in globo reale poiitiuum efl. qttepars v/Ia competit.fingulisccmpotismoincntisvnicum. C A P V T . modum rcpcricndum cflb.quam incircello qui trochuni cingit. cnim lincam redtam a centro. ab octilofumerc pofliimus. aut rcplicationccelerioris. funtautcm in iftocirculoinfiniticspropcmodum plura pundta. abfolucrct.t rcuolutionc toties & tam diu iiuerquiefcat.vcfumnuim. THTD at/xAw 7TOT\j&iTQ/jjio-isctiffiictf.quam punctum aliquod fiiperficiei trochi. quam rcuolutionc fui vna circumagat trochus.circcllum fuum circatrochi axcm. xxxn. uioritcmporc. dctur cxtrcmumilludpundTum monftrauimus.inipcndcrcdcbcbit.momentorum agmeuotiofum tranfmitterc: nam alias ii omnibus. tam mundi fuperficicm vnacireumferre potclt.quifieri potelt. diutiflime intcrquiefcercdcbct.In anibulare: J $\ fArw uwa \M\TIjut&v 'Z2&an%&.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. Extremum huitts linea: puncTum tam citb vniuerfum mundiambitum . xvn. ctti enim neqtte mcdittm v/tum ne-] ParmcniJ. pcrfuadcre ctiam aliis conabimur. quo duo mobilia. Exquibus.& prolixiflimum iiucromncs vbique partes motus. circatonoftricircumactione. vc Cap.circa imaginarium ccntrum ambulat. tnntb brcuiorcm. quam extrcmumillitis linca: pundtum pertotum ambitumcaTi.Ctim iginon replicctur. tinc quictc tardioris. totidemque momentain vna reuolutionc trochi. tongifiimo tamen tempore quieficet. X X.feu axc trochi in vlIMagincmur timam vfque mundi fupcrficicm cxtendi. qui vnicacapitis Aliudcxemplum extrcmum linca: vifualis punctum. Qubd autcm trochus in vna ftii tam manirapid.Si igitur pcr pundta circclli tantb paucioranon cititis fercuoluit trochus. circuitum fuum.eftcontra feftum ittdicinm ienfiis. longc brcquam vltimum illudpunctum . ^69 ]1'lat. atit multis tcmporismomcntismoucrctur.

mulcbcarditis. diredte SEnftfs. xix. ima pars cius cjua: ad ftilum eft .palhm cit vmbram.celcritasdecrcfccrct. & Mathematica ac praxifa omnis dimcnfio dicit. in finc alium rctpcdtum habituram. vnde ctim fbl non cumdem iitumin principio & fine quietis vmbra: obtincat. fiuc itili erecti in horologio folari.infimalcntiflimc fequcnsplane elt.&iuxta ctVct. patcc. quod nemo hadtenus vidit. paullatim vcrb a vcrticc vmbra: vfquc adtcrram & ipfum itili ftilum tardiflimus motus contadtum. nemo fando accepit. non in meridicm. & in aliam partcm rcflcxa tit. &in latus dctorqueri oporterc.fi initio c regione folis fucrit. Et vidc quid ctiam iam occurrit: Non in nodis. fi vcrus Epicurus.fol nobis in mcridie. numquam contra folcm.ortum. XXI. vmbram gnomonis. Hoc autemcucntu. CAPVT Argumentum quartum Pbyficum: non proijcietur Vmbra gnomonis horologij jolaris plam direcle auerfam m partem afiole.ctim fuptema pars citifliicratur: vndc conmc. Sit. vcrtex axis vmbra:inpundtuincaTicregionccentri ibliscadcrct. Falfum tamcn hoc cft. aut in latus proiici. fempcr vcrfari in parte aticrsa aIble. ipfaincodemiitu dcfixa quicfccrc debebit. pcrindc atquc in ampliori. vt a:qualitempore fpatium conficiant inacquale. rctrb dcfcr. circaftilum Ctim cnimvmbra.ncccflbcft longicudincm vmbmn arcum curuari . & xx. Modus vcrb omnis alius fruftra tentabicur. Quod hocctiam padto demonftrari potcft: Si Itilus tam longus ciVet. qtiam fol moucacur. partium infinitudinem. . vt fi vcrtcx vmbrx pari cum folc paflu c rcgionc obambulct. cclipfes. pra:» ter vnicum qui in fpatio anguitiori.inquam.vt cxCap. vc vmbram vfque incaTum fblis proiiccrcvalercc. vmbra ltili in pooccafum dirigi polum aquilonarcm. pcrgence & circtimcuncc pcr fac mulca momtnca ccmporisfolc.uur. proptcr anguftiascircelliqucm defcribit. iiuc capite aut cauda draconis cuenicnt luna.vcl tcft. media:aliquantblentius. compingit.FROMONDI LIBERTI yo continub fic moueri valeant. ac pari cumccntro iftoccleritatc inorbcmcircuirct.

vt omncs partcsobicdti vifibilisin fundooculi cxtra mtituum iitum.quam culnicn vmbra: qua: caflum vfquc fblis fe porrigeret: vndc & fcgnitis multo per caTi lunxambitum cam inccdcre neceflb clt.ctfi quando fol clt incapitc.a'quali duobus reliquorum latcrum quadratis. aut minimomcovnguiculoampliorcm. vbi lunariscclipfisaccidit.& terra: vicinior fit. & fuperficics tabula: rctiformis compadtx tintex folispuncTis. tabulam verb fbltim ccntum . rclinqui debebir. caTo folis imaginamur.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. quintum Phyficum: fiudmatorem ftmul diJiinEteMon videbit. quandoquidcm vmbra: pars qua: lunam attingit. fi in cauda iiuc intcrfcdtioncquam in adcaTumfoliscxtendererur. Quia. Igitur vmbra tcrrx incaTo luna: nccjuaquam c rcgionc folis. vmbra a puncTo intcrfcdtionis oppofita: ccntro folis largiter deflcdtet.vt Qua: otunia falfa. Eac cnimfupctficiem vifibilcm conftarc nnlle . nam. fine dubio. fi fuperficies obicdti amplioris. CAPVT tArgumcntum Oculi/s rempuptttd XXII. in qua dcpingi ipfum oportct. fed rctrb aliquantum fcmpcr cric. Q^iific? inquics.. oculus numquam fimul diftindtc vidcrc potcrit rcm pupilla fiia. tamcn incalo luna:.nequein axcipfovmbrxtellurisverfabimur^quiavidcliccc axis vmbrx iuxta fupcrficiem terra: non obambulat e regionc ccnante diximus. e rcgionc centri folis incedcrct. pcr fpecics fuas dcpingantur: id verb impoflibileett. fiuetabula tunica: retiformis. fi pcr Chriftianas legcs limihi primiimincuiflctjvbi pertubumin Belgio nuperintientum cidttqttod iam dicam. & fcnfus iptc communis rcuincit.vcrtcx vmbra: ternr.fi obicdtum latiustit fundoillo. forct. repentc latitiacftiitus dicitur boucm Mufis vidTimaflb: cgo vitulum faltcm bcnc pingucm fcciflbm.tubttsillcdocuit nctn opus efle. fcd retrbncccflarib. yi cclipfesjcum videlicct in eadem mundi diametrocoftiteric vtrumque iidus. ad perfcdtam& diftindtam rct vifioquam. maximo interuallo dcpreflior. nondum media noxnobiscrit. rcdto iiibtcnditur .quam culmcn illud vmbra' pcr orbitam caTi folis. Si continui planitics cx meris punctorum atomis ftcrnitur. trifblis. inucnto quadrato latcris trianguli quod angulo PYthagovas.innos. Deniqucctim fol ad pundtum Mcridiani mcdia: nodtispertigerit.

Numcra iam toc fpicarum inntimcrabilium lnnumcrabiliflima puncTa. vbiccntum obicdTi puncTa tabula.ipyri afVabrc & diftindtc cxprimit.& a veris ad ciyttallinos oculos.tamcn (poftea dicemus) inueniec.nondiflitcor.Diflimulcmus hoc iam tamcn.& cultis ille videbit. & vcnto agitari in papyro miraberis. capita confefpicasillasinnumerabiles ictucs.intra vnius ctiam pundti anguftias confufas rccipiat.fi oculusomnium partium obicdti fpccics. tunicarum & humorum anteriorum oculi noitri vefpatio imaginem fic raimago. miracnlum cft. LenSjfiuc vitrum conncxum.quodnon poflunt. inquam..rcljquaigiturnongetuaobicdtipundta finepidtura compctentrerunt.poflibilecric. Igictir vt pundta rcliqua nongenta invnam vifio nem diftindtam cumaliisccntum alium int. Accurrcnc illicb.quia tabcllacentum tanttim puncTorum planiticm habct. excipiatur in poteris: auc papyrum fpccics arboris.& in illis papyri angtiftiisnumcrum pundTorum repcrias in quibtis omnia extra muttium titum depingas.anltis.dioptrarum noftratium. nil niii confufum chaos o omnia obiedti lincamcntaconfundcs.ad lentcs. imprcflcris.omnia folia numcrareetiam ii vaftusageradmittatur. CAPVT .vniucrfa tabula pundTaoccupaueris.&totius natura: riotam ingcntis cali inueniet ? maximum . vbi enim pidluram eam collocabis? nam fi pidturam pidtura: intra idem fpatium fuperfundas. Nongcntorum crgo ticc ptinctorum obicdti pidlura competcns & dittindtacxciudetur. quod ad obicdtum fpcdtat in Bclgicisdioptris. Non faciet Callicratesipfe.ti potcs. Excmpli caufla. &oculorum fuorum (niti aperircdcdignantur) cos confutcmus.litcm tranfiudicio fcramus.ampliftimiobiedTiincxiguop. vt omnium pidturas partium oculis ipfisvidcrc & diltinguerc poflimus.locum bellailla oculircperiredebent. Scd profedlb nihil intelligo.admittantur. Afiica mefli. vidciifimuldittindtccum aliisccntum. iinc confutionc& cxtra mutuum iitum.. Q^iomodo autcm Ariltoteics tuus.& cx veteri fua Philofophia reponcnt pundtorum patroni:nonopuscflb pidturam in oculo cxtcndi . vel naturam & ingenium vitionis non intelligunt ifti.FROMONDI LIBERTI yi ccntum pundtis in orbcm difpofitis.fcio.imb hemifphafpatium ibitotfpicis.fcdad dittindtifllmamctiam vifioncm fat ctlb. qui complufculos verfusHomcri in granovno milij infculperead oftentationcm folitus. inquics.

quartum tnbus piindtiS. cuius (ccundum pundtum fit dcprcflius primo.quot in toto millian tiuu.quam primum. inquam. Vndc hoc admirabileaccidct. 7$ XXIII. ex Alcunt. vt.Lib. Ja aluci milliaria Italica . id cft .c.fluuios omnes. pleriquc omnesmolli. vt in termino ltalici milliaris. 4.Tccntrum acccdct. imb poft fingula milliaria vno ctiam toto milliari (quod mirum. vt alucivs ita perpetub inclinctur & dcuergac. fuflicerc detiergeiuiam vnius pedis. qui vcrb ad fcxttim aut (eptimum pedcm dcucrgunt . Hmc ponb fict.compnrato cum proxime piwcedentijcrit igitur tertium punctum duobus pundtis . poflit efledemifliusprimo. & nauium impaticntes funr. nulJi canalcs.talcs. nuc ctiam j. ccntrum terottia igitur Nili&yEgyptus in ccntro cerra'contingercdcbcat. quam in principio. niti pracipitcs. iiub vt K nullus .& tandcm cxtrcnuim totius milliaris punctum tot.vctunr.&fi. Iimginarc tanttim vnius milliaris continuam cx pundtishncam . tiuc inoilioiiio. berto Magno. Eluuij vcrb rapidiores 5. & longe magis praxipiti vnda futuros. Argumentum fiextum Phyficum.& ita deinceps.propiiis adtcrr. Facilc in fenfum huius rci hac cogitationc tc dcducam. aut ptacipiti inclinationcalue i FLutiij In lcni aquarumagmine. r. in finc. in iingtt. & tertium fccundo. aut fcrunturinmarc.depreflius.o de quolibct pundto fcquenti .punctis. vt nulli atjuaductus commodi dcduci. & Gcometris docct Daniei Barbarus. &itaporrb.DE COMPOSITIONE CAPVT CONTINVI LJBER.S. pracipitio & violentia aquarum intracTabilcs . pedum deucxitatcm habenr. & Ctim cnim fccundum non iteriimquartum tcrtio. Vluuiits nutl/is poterit namgart. imb ridiculum ) deprcfliolesfiiturosaflirmo. & aquarum incoiuincntcs . iiuc millcnos Gcomctricos pailus: 1Vitru. fluuius (quahsiermc Nilus) qui pcrfcxtam circuh maximi in tcrra partcuvpcrpctua &mv>lliiiimii deucxitatc dccturcrct.tf. vnc pcdc propinquior centro tcrra* iit .quam primum. Si autem aluci pundtis Epicurcis ftrati fuiu. minori cxcctlu quarn punctuali .

& fpiculum redta in caTum fpcdtaret : nam in vtroque hafta' fittt pars fuperior cft tota longitudinc hafta: elcuatior a ccntro tcrra*. Id autcm in plerifque aidificiis feruari nulla rationc potcrit . & cadem dcmonftrationc . oportctangulis rcdtis fupcrficiei tcrra: infidcant. . terra: . quhm pars antcrior & imaqua:terra'folet defigi. Argumentum ficptimum Thyficum: 'Pleraquc. fi hac pars antcnor tcrra: dcfixa cflbt . quanta cft totius baculi longitudo. quam ima. fi corpus tuum (ex pcdibus longuin iit. nc forte non intclligas. nccadant. figura. Vidifti • quandoquc Gcrmanos militcs haitas illas decumanas humero geftantcs ? fpiculum quod rctrb eft. Hoc . clatius. niii vana: funt atomi Epicuri. quam pedcs .. quin pars ima canco intcruallo fic ccncro ccrra: propinquior parcc fuprema . aliquantulo tanttim clatiuscft. fic vt caput vno palmo iit . Nam retradta huc Gapitis vni. quia in matcria fcnfibili vcrfantur. corporc a capite ad pedes mollitcr decliui.LIBERTIFROMONDI 74 nnllus baculus ( quod cftufiflimc rideas ) aliter pbflic verfus ccncrum ccrra: inclinari . fi hoc cit familiarius : dum iaccs in lccto . Nec tanttim dicis & ristis crgo hxc a mc dicuntur. volo. & praccdcntia aliquot argumenta Mathcmaticis HOc acccnfcri. fcd camcn ctiam Phyiicis pofliint. qua inaluco fluminisvfiiam fumus. id cft. palmus vnicus clt xqtialis longitudini fcx pcdum . iit A B C D. ad perpendiculi normam ficri. tantb cft a centro tcrra: remotius partc alccra qtia: antc cft . dum hafta iic in humcio iacct. Vt autem adificia firmiter & cxtra pcriculum lapfus coniiftant. fpiculum . non nhnori intcruallo capuc fuperac diftantiam pcdum a ccntro tcrra:. rcucra cnim opinioni Epicuri omnia hax euidenti fequela adluTrent. manifcftari pofliinr. linca rcdta in ccntrumtcrra' fpedtarc dcbcnt: vndeturrcs. aut omnia a:dtficia corruerent. quantb. CAPVT XXIV. quam fi corpus in pcdes credtum forec: id cft . Vcl.fi Epicuro tamen credis .

cctcrx cnim omncs lincx a ccntro I.ctiam I L O. M LI.&extra ruina:periculumcrit} quia a quatuorillis pundtis linca: rectifllma^ad ccntrum tcrra: I. B FI. a ccntro cxiri poflb adcirculicircumfcrcntiam. fed curua. dccurrunt. fcd omnibus aliis pundtis impotita minabitur ruinam.aut B. pcrueniri. id cft. in quodtiis pundtum K 2. pcr lineam rcuera obliquam.&pundto ruituram. Nam a pundto M. & trcsalia.DE COMPOSITIONB CONTINVI tlBER. Itaque ttirris in pundto A. fi aliquantb plutcs (vt cxcmpligratia. non potcft brcuiori & dircdtiori via ad ccntrum tcrra: I. Diximuscnim Cap. .) pauca: tamcn comparatione curuarttm crunt. &c.aut ccrtc. ncmpc A EI. quam dcfccndcndo pcr rumquantitatem pundtum L.iuxta Epicurum .Dico tcrra:fuperficies. quatuor fohim viis Mathcmaticercdtis. quia axis cius non linea rcdta. xv.in dircdtohorizontis axc. vt ipii adfatcntur. fit turris aliqua imponcnda. pcr vcram & rcalem punctoinccdcndo. & ab axc horizontis imaginario dcflcxa rcfpicit tcrrac ccntrum: linca. 7f M.aut C.ad pcrpcndiculum excitata. inqtiam. aut D. quaMcliquostrescirculi qtiadrantcsin duaspartcs:cqualcs iimiliter feccnt.

. ctiam vacttum quoddam fingulisintertcxuiflb. In odto.ii proximis duobus quibuflibct pundtis modicam fiilteui vbiqtic iiuanitatem interiiccrent. oSiauum ^Vhyfictm: cArgumcntum Continuum contexi ex indiuifibilib/is fine <z>acuo interieclo non poteft.LIBERTI FROMONDI y6 dtum fcgmenti AO. igiturvacuum inccr vtrumquc intcrccdit. rcucracnim magis confcqucntcr philotbpharcntur. quam ij qui hodic finc mixtura inanitatis continuum iuum agglutinant cx immcdiatis & pcipctuis atomis. Si non cangit. ita cnim dcLeucippo. Igicur fl dcmus odto icineribus redta a ccncro circuli ad circumfcrcntiam trantiri. vt in fchematc Cap. Pundtum punftoproximc additum. igiturcrcdti. Hoc quoqucadrifum adiicio. fccjpfcedia tanttim. xv.Epicuro vidcntur tcxturam illam introfpexiflc. cernis concurrcrc. Hinc ergo ctiam carum odto currium laccra pcndebunc excra Jvlathcmaticum & praxifum pcrpendiculum.partc fua inferiorc vcrfus axem dcclinabunt. vides cflb conccflum.at ncquaquam in M N. &c. iiueaxisri verticein mcdiam bafim dccurrens.cum difcrimineneinnafum dccidamus. Quod dcmonttrari hac Ariitotelis rationc poteft. cum curaanimaducrti. niii-in illis pundtis tcrminant. Plcrofqueomnesvctcrum. & in Mathematico horizontisaxcconfiftcre poterimus.vt ctim eo in idcm pundtum concurrcrepofllnr. rcctas nullatenus cflb poflunc. & profedtbacutiiis &pcnitiiis mihi to. qua: rcdtas a centro ad circumferentiain A O D.vclnon. &c. Democrinarrat Lacrtius. imb iftarum odto nonomncslincar. antequam ad ccntrum tcrra: pcrtingant: ficuti in pra:fenti fchemate lineam ML. odto fbliim turres in circumfercntia tali cxtrui potcrunc ad Mathcmaticum perpcndiculum. &c. ciim partes alias . fcd lncuruari ncccflarib nos oportebit. obliquam ctim redta O L.C A P V T X X V. cdudta:. Nullibiintotocirculi tcrra*ambitu crecTi finc inclinatione itarc valcbimus.qui HOc magnitudinem ex atomis compcgerunt . reliqu^ vcrb linca* circu mftantcs. crit perpendicularis ad ccrraefupcrficiem. icem OD.vel ipfumtangic.

CONTINVILIBER.
DE COMPOSITIONE
JJ
tesalias quantitatis rcalis mcdias,qua:puncTanon
fint, harc fcnx
tcntia refpuar.
Si vcrb puncTum vnum altcrum tangit; igttur ei illabitur,& penctrat, nequccxtenfiusaliquidcumco,
quam fineeodemfacit.
Hoc cit, quod Ariftotclcs totics itcrat: indiiitfibile proxitne additum indiutfibili dittifibile extenfittsfacere ncquit.
Non ignoro hanc Ariltotclus racioncm vulgbconccmni abaducrfariis. Nbnnc,inquiunt,duo
pundta aliquid amplius funt,quam
vnum ? Sane, fed nonfuit tam obtufus, vt hocctiam non videric
fi numcrum fpedtes,
Ariftotcles. aliquid,fincdubioampliusfunt,
fed-hon idcircb ftatim faciunt vnum continuum extcnfius. nam
incompoficionc Phyiica, anima &corpus plurafunc , quamfolum corpus,& camcn fic vniuntur,vc non conftituantcompoiitum
maiotiscxtcnfionis; quia vidclicct pars vna collabitur in fitum fuce
Hoc autcm idem cuenturum duobtis proximis puncompartis.
cTis,tic oftcndi potcft.
Pundtum rcs omnino indiuifibilis cft fecundtim cxtenfioncm}
crgo, ti nullo inani, auc pleno inccrpofico, vnum ad concactum altciiusadmoucas,impoflibilccft,vtcxtraiicumciuscmancat:nam
pcr fb primb tangcre ipfum dcbcc ,ciim omni cxccntionc partium
aliud cxtra
caicat,nccfccundtitn
aliquid fiii tangcrc,&fccundtim
iitum cius rcmanerc poftit.
Hic clamant, & fatigant fe admirando noftram & Ariftotclis
allucinationcm, qui concipcrc mcntc non valcamtts, quomodo
duoindiuitibilia pcr fe primb fcfc tangant, & tamcnextra mtitutim iitum in diucrfisimmcdiatis fpatiis fint.
Iam intelligo profcdtb, quam vcrc illc apud Auguftinum : Non Lib.dc
Qunntir.
adbuc
ntittam
latitudinem
poffum longttudinemiqu&
aJfumpJerit,coqi- aninictc.6.
tare.fi cnimfilttm aranexin animo conflitucro quo nihit exiiius folevms videre, occurrit mibi ctiam in co tamen ejr longitttdoperfie, ejr latitudo, cjr altitudo: qn<equalefcumqueftnt, effetamen ncgare nonpofi
humano intellecTui icnfibus affttm. Diflicillimum,inquam,cflc
fticfacToaliquidindiuifibilc,&prafcrtim
pundtum, vndiquccircumcififlimum,cogitarc. Loqucrc fubtiliflimc Nominalium:!)//^ Grcgor.
Ariin.in1..
ne
dicam
ficiltimttm cst,
impofiibitcjmaginaripttnffttm.
d.L.<].2..
Nam quia ftipcrquolibctobicdtovifibili(atomoctiam
in radio art.i.
&imafolisobcrrantc) baiim vifualcm diuifibilcmconftituimus,
ginatioac iiuelledUis,quamdiu corporiimmcrfus, viftim maxiinc
intcr fenfus imitari in conccptibus iiiisconfucuerunt; idcircb licet
miniK 3

LIBERTIFRO
M O N D I
78
minimum quid apprehcndamus, aliquam ci magnitudinem darc
fblcmus, & mcnte eam concidendo,particulas quidcm toto minorcsjfed tamen extcnfionis alicuiusctiam rctincntcs facimus,ac difficillima prorfus ,aut nulla vmquam fortc mentis analyti ad punctum vndique impcrs & indiuitibiicrem illam dcducimus. Pcriclitctur quifque fecum, valde tallar, aut fubtilitati fua:nimis impensc blanditur, niii fic expcriri fe affirmet.
cam facilc pundtum pundto proximum
Itaqucexiftimo,iftosqui
concipiunc, veram pundtiimaginem perdidiflb ,quam Ariftocclcs
forcatlis habuit, & pro Mathemacicaacomo,
Phyiicam fiibfticuerc,qualem in radiis pcr fcncilram illapfis ludcntem fa:pc confpicimus. Talisigitur Phyiica & vulgaris vna atomus tam alteri proximc dcinceps, qtiam globulus prccarius globulo in rotariis noftris,
eflb potclt; Mathcmatica vcrb & omnino indiuifibilis atomus non
potcrt: quod acute intellcctum a Lettcippo,Democrito,
Epicuro,
&illisvctcribus,
idcoquenon atomum atomo immcdiatc, fcd
modica intericcta inanitatcconfucrunr.
Non pofluntergo duopundta fe totisextramutuosfitus
in diueriis fpatiis immcdiatis cflb; quia (itertim dico) ii contigua funt,&
lincinteruallo fc prcmant,inuiccm confimdcntur, ctim profunditate, & omni cxtcniionc,qua vntim a fitu alterius rcccdat,carcant.
Non intrant mutuum fpatium, tcd capitclla canciimconfcrunc,
inquienr.
Vere pundta fua camquam rotundula qua'dam capitclla &gldbtilos cum omnibusfuis dimcnfionibus fibi dcformant, qui fic
cogitant. Alias ii imaginatione fua capita duo plana inprimis & fuperficialia iibi concinncnt, ac dcindcimmcdiatc coniungant, nifl
phantatia mc mea decipit, penetrabunt fe,ac mutuos fitus confundcnc, quia finc profundicace vtrimquc funt, qua fe repellant. Ec
idcm cucniec, li auarum linearum latcra ( vt iic dicam ) aut
cufpidcs pundtorum inter fcproxime &cumcontadtucomponantur.
itenim inquient: fcd piindtum tangit pundtum,
Noneuenict,
&nihiltaincn
quia&extrafitumciuseft,
fpatij imaginarij intcriacct, cuivcl quanticas pundtualis inferi poftit, idcoquc fincvlla
intcrmediainanitatc,&
penetrationc eftci proximum.Q^uodcnim
abfurdum, aut difticile, duorurn puncTorum praTentias ad dtio
proxima pundta imaginaria, non ad idcm,mentc concipcrc ?
Nefcioquid iptis iit, ccrte elt diflicillimum mihi: & mcntior,
moauripti icerumallucinantur,quia
fpatium imaginarium,ad
dum

DE COMPOSITIONE

CONTINVI

LI3ER.

JtJ
dum Epicuieicoiuinui,cfoIisimaginariis
punctisconfarcinanr, &
id tamquam fundamentum, aut cxcmplar quoddam, ad cuiusinftar rcale continuum contcxant.
Vcrtim,quandoquidcm
imaginarium fpatium, imaginarium
tantiim,id cit, rcttcra fit nihil,ncc magispundtis, aut aliis partibus,
quam chimara capirc &cauda, conttcr, non oporcec fpatium rcalc ipfi, fcd ipfiim fpatio reali conformarc: iic cnim cntia rationis
ad rcalium imagincm folcmusfingcrc.
Igitur inquirendum antcomniadc textura rcalis continui, &
dcindc iuxta filum ac ftarncn citis, concinuitatcm fpatij imaginarij
oportct confucre.
Dico itaque falfum eos fundamcntum fupponcrc, & pcrpcram
duaduo proximaimaginaria pundtain fpatio imaginario,quaa
bus rcalium pundtorum praTentiis refpiciantur, ftatucrc. Ex infinitiscnim partibus contortum fpatiumilludchimaricum
imaginarioportct, non pundtatim teiVcUatum, vt continuumEpicuri.
Intcrcrgodtiorum
punctorum rcalium prafcntias,, qua'diltindta
fpatij imaginarij pundta rcfpiciant, cxtcnfio imaginaria ncccflarib
intcrccdit, nec ad mutuum contadtum (vt fa:pc iam rcpctitum)
duo rcalia pundta vcnirc pofliinr, nifi fc pcnctrcnt, &in vnum fpatij imaginarij pundtum collabantur; quia totis fctangcrc dcbent,
ncc fccundum vnam partcm incontacTu, &fccuncium altcrair.
cxtraipfumcflb valenr, quandoquidcm partibus carcanr. Itaque
proptcr fummam ftiam tcnuitatcm pundta, &omnia indiuifibilia
diitatim atqucleuifiimo contadtu immcdiato in mutua,vtfic
vt
cam, ofcula pcruenerint, ita fc inuiccm quodammodbrapiunt,
cxtra fc confittcrc amplius non poflinr.
Sapicnt crgo VVicleftiis, Hufliis, & alij in Epicuri fequela hodic, ii non faltuatim cum vno pede, fed vtroquc gradatim fequantur, & atomis M&V, vacuumeius pcrmifccant: ideft, rem ab Atiomnium occififlimam deftotcle&bonisomnibusPhilofophis
nub rcfufcitcnt. Et hoc quidem argumcnto non tantiim pura
Ioan- In i.d. J..
Lcticippi,Democriti,&nouiflimc
punctafinitaEpicuri,fcd
nis Maioris inhnita confutantur.

CAPVT

8o

L I BE RT I
CAPVT
Argumentum

F R O MON D I
XXVI.
nonum

Phyficum:
Sine-uacuo > <~uctpartium
aut replicatione
penetratione,
propriam condenfationem corporum expedire non poffuntEpicurei.
omncs atomorum

hyperafpifta* vacuitatcs pcr vniVEtcrcs
uerfa corpora diflbminaucrunt,
quarum dilatationc &ampliori hiatu ipfa rarefccrcnt, aut conflridtione dcnfarcntur. Ita cx
Lib.s.q.3. difcipliiui Epicuri Boethusapud Piutarchum vcnuftcfatis (ii tam
SyjH^ok
yerc) modum cxplicat, qtioaer frigore nocturno intra pororum
fiiorum inanitates contrahitur,
& mane radio folis ictiis, itci tim
dehifcic & cxpandttur. Sinc talibusenim
inanitatibus, aut partium penetrationc,
aut ccrtc rcplicationc condenfationem
nou
poflc cxplicari intclligcbant. Elegerunt vcrb potiftinuim vacuitatem, quia dtiriflimum & incrcdibile exiitimabant,
corporum
partes, quas tam pcrtinaciter inuiccmrcfiftcre cxpcrimui, intra
ldem fpatium naturaliterpoflbcompclli.
Replicatio ctiam corporum rcs infolcntiflima cft, extra omncm expcricntiam, & vircs
natura\ In aliquam tamcn cx tribus iftis viis difccdcndum cflc,
ficoftenditur.
Vel cnim intcr pundtavacuitates funt, qtia: rarcfadtionc diduvel ccrtc omnia continua &
cantur, & condentationeconniucant,
Si imincdiatcconnexa
& conimmediatcintetfeconncxafunt.
trahi debeant,aliter profcdtbnon pofliint,quam fi vnum pundtum
in corporc illo rariori
fpatium altcrius proximi intrct, auc niii
pra:fcncia: pcrcondcnfationcm
pundtarcplicaca fucrint,quorum
codem modo conminuantur, &dicatur corpuscondcntationc
maiorcm fpharam rcplicatus,actrahi,quoangclus,quandointra
cifis pra:fcntiis fuis rcdigit fead minorcm.
Sit cnim acr vnius palmi,aut,ii mauis,fit millc pundtorum continuus,& finc mifccla vacui, dico , niii pundta antca rcplicata fuc, fiucadfpatiumminus
redigi finc pcrint,nonpoflbcondcnfari
nctrationc nuttua corum. Nam fi millc puncTacontinua crant,
totidemctiam pundta imaginaria (ficcnimconcinimus,&loquimur)contiiuia implebant. redigantur crgoiam adquingcntorum
fpatium,id fanc fieri non potcrit, nifi
pundtorumimaginariorum
invno-

aut penetrationc. quiafpatium intra latcra pororum non partcs fpongia* antca occupabant. CAPVT Frufira XXVII.Dcbetcnim pcr condenfationempuncTum vnum loco fc mouere. QVidam de qtta paftim Ariltotcli& Philpfophis fermo. qucmadmodum cucnit dum linca millc ptindtorum iinc condcnfatione aut rarcfadtionc loco cransfcrtur. citb fc & vnico faltu . qua: fit pcr cxprcflioncm corporis tcnuioris cx porisaltcrittscraflioris.quando compreflionc mantis.condcnfationcm finc vacuo. infinitudinis in partibus continui imaginenu Vertim hoc poftea .nec poflb in ca. ncc formauitquam debec. nifi ^vulgart condenfatione^poffe t/aturaliter condenfari. nunc difpiciamus qua probabilicacc pcr vacuum. Vndccum aquavclacr. ad dimidium millians fe contrahu.ncc tameninde expcllit. nc omnia fimul pundta fuos ante & poft conlocositadcferant.pcnctracionem. propriam condcnfationem ncgant. perquam corpusfubcadcm partium multitudincminus fpatium occupat. quam acics militans qux pcr milliarc pritis expanta. fic condentatur fpongia. aqua vcl acr intra poros ciusdclitcfccnscxpcllitur. Propriamvoco.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER.contcntiiblavulgari.in quo aliud pundtum inucnit. ncc magis propric & Philofbphice condcntantur. Prater hanc verb cft alia vulgaris. qui defperantcs poflcomnia abfurdatrium iftarum viarum pcrrumpi.vtfpatiumaqualcoccupcnt dcnfationcm.& in proximum fpatium pundtualc tranlirc.quam antc occupant. aut rcplicationc partiumcxpcdiri: fcd falleturiftc. omnem propriam & Philofbphicam condcnfationcm refpuunc. &inuadunt altcrum . Et primtim dc iis. iimplici cxpreflaaquapartes fpongia' in locttm cius fubintrant.vcl rcplicacioncm Epicureidcfcndere poflinc corporum condenfacionem. L . Quifpiam fortaflb exiftimabic hac cciam contra Ariftotclis fententiam valcre. Vcrtim hac condcnfationcvulgari partes fpongia: non minus fpatium . euadere tentant > negando quidquam. motti locali fpatium vnum dcfcrunt.condcnfationis hocLabyrintho cxpcdiuntjid eft." 8l in vnoquoquc pundto imaginario bina pundta rcalia compingantur.

necenim formaterrx.ii antcfpongix coirprcflioncm. palmus non potcft inucniri? at(]iicis frigorc potcft dcnfari.quam vulgaritcr.porieflbnt occUifi. cam ctiius matcria cit omnium . ftux difcontinuationem natura fua poftulcnt.vt omncs forma'. omnium vniucrfim partiumin vltimas atomos iuas & pundta diflbTutioncm. & quandoquidem nulla vnius potior. ibidem tric madcnfiffima: nam vbicumquc minimacftraritas.difiicultate abltcrriti. fcd modi quidam matcria: funt.qua corpus alterius fpecici partibus matcria fua: intcriici poltulet. fectisvcrb forcr. Cur enim vnus falccm puri acris. difpofitioncs quccdam func ad formas fubftaiuialcs: dici vcrb ncquit. nec poris vilis . Omnis ramen in iita fcntcntia .partibusfpongia:> opplctum cflbt: tunc cnim finepropriacondcntationeadminus fpatium redigi fpongianon poflbt. nulltim in vniucrfocorpuscflb purum & finccrum. tcria' pcr alicuius altcrius corporis intcriccTioncm interfcdtio. raritas & dcniitaSjOmniumfentcntia. pratcr forma ciufmodi mixtioncmpoftulabic. nunc ad maioris. nunc adminoris fpatij menfutali cnim partiumdenlitatc. quam alterius paitis (.lapiforma: fiuu) matcria' dum & metallorum. qtux aliquam raritatcm. autraritatc forramcompoiuintnr. Sccundb. vndc net. nequetamcn pcr altcrius corporis interpofiti cxpreflionem .Nam inprimis. ma: quadam fubttantialcs . &dcnfitas.cxcepto vnicocorporc dentiflimo. quuntur) calcinationcm naturalitercxigent.prafertim in metallis. fitte dcnfitatem non fummam flagitant. Scd diflicilc non cft cosrefcllerc. (qualcsomnium animalium.f:dctiamPcripatctici. & inanimatis homogenijs) iit ratio. x indigcnr. C^damigiturnonEpicurcttantum. citra partium pcnetrationcm.plantaruin. ctiamfi aqua terra: permifceatur in codcm luto. incredibile eft.8i L I BE R T I FR O M O N D I trahir. autaliaquautis flagitat mixturam altcrius corporis. & (vt Chymici loAlia igitureftraritas. pratcrvulgarem qua: matcria continuationcm non diflbluunt. ad obeundas ritc fuas fundtioncs. in toto elcmcnto tam vafto. & pcrcxprcifioncm corporis rarioris cx mcatibus & poris alrcrius dcniioris.praucrfortaflbaurum. formam aliquam efle. comprchcnfum.&rotum fpongix fuperficiem fpatium intracxtrcmam non alio corporepernnxtim.negant aliter vmquam corpora condcnfari. tnterfcproximc autdcnfioricorporeintcrtcxto) deuindta'. quibus partcs omnes ( nulloaliorariori. ctim fit acr fincerus.

& corum vbiquc continuitate interpellet ? Omnisaqua. vndc tot tereteflb ptincta incciiectacorporis akerius fpefcmpcr opoi ciei. concrahi. finc periculo vacui implcrcnt.adminus fpatium tiigorccontrahi jquia nullaeltvia. ii parteshumori pcrmixtaein proximum tanttim fpatiumcxprimcrentur.fi rcs ita habct.aut acrem incra vas Quartb.quoc ftinc ptinctacoipons vniformitcr rari. fic enim hieme lagcna:. auc deccflu nunc maius. nullius alteriuscorporis acceflu. ac ftimma paitittm vnitatcperfpicuam & homogcniamcernimus. dici non poteft. non pcrcxprcflionem partium hctcrogeniarum alius corporis. Cuiufnam autciii.qui altcrius cxtranci intra fe mixturam rccipianr. qux aqua infernc non tota rcplctur. & quidcm vniformcm habct: quis verb ibi fcnfus. nunc minusoccupat fpatium.DE COMPOSITIONE CONTINVI L 1 Bt R. S$ vllis pctforatus . opcrculatocnim vndiquc vafe cruinpcre forasncqueunt. impuriflimacrit & valetudini maximcinimica. ad fpatium anguftius. nifi in partcs omnes fiuasvtquead vltima puncTa ditledtum. fpecici funt tot llla ptincta fingulis acris. fuperioraenim & globum capitisacrcomplct. quo fiftula rcfpiret. qua: apparentia alicuius altcrius corporis non aquei.acrc ibrelaxante. percxprcftionem altcriuscorporisintcrmixti.vbi cft acr. & totam. acrcm.Ciim autem in fupcriore fiftula' cauitatc. conftat.Hacfiftulaintcnfioncni & rcmiflloncm frigoris hicmc mctinuir. quam iinccriflimacxiitimamus.aquam.aflignari poflet. Fiftula vitrca capitata. dcnfitatemeft adepta . obfecro.aqua in tubo metu vacui afccndit. fcdraritaqtux tamciifummamnondum tem adhuc aliquam . Si acritis gelet. nulltim fit foramen. L 1 CAPVT .nullum aliascorpus vniformitcr rarum. aut aqu. intra vafis igiturcapacitatcm permancrcnt. Idem igicur omnino acr.expcrimcntoccrto vndiqucconclufum. quacxcrafiftulam cpidquam foras cxprimi valear. Tcrtib. inftar longi vrinalis inuerfi.aqua dciidit.eft. quod fingula aqua: ptincTa a proximis abfcindar. obmetum vactii rumpuntur: quod haud dubienon fierer. quiaacr in fupcriori fiftula' partc frigorc contrahitur: ii frigusrcmittit.r vniformitcrrarapunctis intcrtcxta? Aquam tancquandoq. perindc atquc antc conglaciationcm.conelaciaco intus humorc. Aliud illuftrc & manifcftiflimumcxemplumnupcra Pfychrologiorum inuentio nobis fuggeflit.puriflimam.&alia vafa.

Eius enimiaxitas & raritas. ecqnocltandcm corptts vactta eins Jpatia imptet? cttmje denfiat.protritiquc. Sunt cnim inaniiates qujdam interpofitd.%atia rationc poteH.ncc enim fittmma rerttm ita confcrta eft. Stoa rcicdti.vclccrce bcneficium.$4 L I B E RT I F R O M O N D X C A P V T X X V 1 I I.quhnforaminum citts ditatatio ?cius contrafiio. vt mintttiora fint qnampriits ? alioqtti citm fe laxat acr. nili pcrvacui dcnfuiocffcpoteit. Cacli. cx difciplina magiftn fui Patritij.efint. Lyceo. ait.dc Calorc. htiic enim fini TO(&ClVsdft\UaCt)f{&'(si: cfiCt)Aiift. Lcucipp/ts cjr Dcmocrittts vniucrfnm non cffe conti ejfe dixerunt. ld declaratacr qtti tnodo laxus remijfufij{ esi.finc pcrmixtis inanitatibus. Hcronem tamenlcgi. Id ciT. 7. qttos dilatata cjr rariorfafta mox aperiat.quid aiutdefi obficcro^. pr.aut vitrum pcnetret: qubd ii vasaere vndique.i. Qiue cnim illa tam inuicta Heronisargumenta? -. i.ninx\. Galiorum cruditiflimus AdrianusTurnebus. inquit CafmanM. vt netno qui Icgcrit.per qttas radij eiabttntur. nttnmjfedcorpora vactto interiefiodifiinfta Potcram vero hanc vacuiconfutationem . magno confcnfu pcr vacuitates quafdam corpoi ibus vbique pcrmixVEtcresEpicurei.nus. AdJ>U7Kff@*'JC/fA«(W0^£^T©^fAVOVMyJtC.6. vt non crebra inanitates intcricft. Denfari ejr coire aqna nufi. plenum fit.qua ratione. ejLcr/dfyj*wcd. Afij cum Veteribnspcrnjxaiitatcsfiftulofiufiugammoliuntur: tan/cn non efl difjicile obfiruerc. modojbijjtts eJr contrafitts. qttam foraminum comprefiio. vt iatis proculolim ab Academia.:: • EademplancquxTurnebi.vel niilla alia. prcererircyiiii quofcernercm.ttcrqnam qtiod vel acrem per atomosfibi intermiftnm in alias impeliat partcs. quomodolumenper QjLibdfcilicctalitcrintelligi rem immotum.fuftincnslumcn fc«b. tas condcnfationis difhciiltates eiVugcre conati funt. nbnne in eadcm refidit ? jd adeo fttb oculos ab Hcrone in Pneumaticis fubiicitttr. rjnde jpumafit: vcl in atomos vacuiftbi intermiftos intcrim rcftdcat. vel . corpns corporisalterius locum obftdcat.Turnebc.condefendi non pocclt. corpufculorum quoddam flumcn eflb: Nec vcrendum eft.prater vulgarcm.lib. quam aliique olim atomorum aduocati.& adhucconcontradiccrequidquampoftit.concipi non poflit. cradico. nc^> penetrando. dam hodie itertim ininaniaitta pronos&labentcs Pioblcm. acncqucat.

inpitxfitnttm ferctur. tcd nonquia vacuum in pila illa vitrca.induci poflb. Sj & alia vclminimaalcerius corporis particula ei infcrciri valeat: ciufdem cotnmatis. acrin pilarcliduus ifta attradtionc violcnta cxpanditur.DF. Si pilam vitreampcrforaitcris. quoddifticulcatcm liucr. liquorem.infinitis exemquam obruere eos pofliimus.ore interiore acrcm clicics. quoufquc pilam totam denfitatcin fblo motti locacomplcre poftic. quod in codem fpatio cum fubiedto fuo cflb potcft. quam ad propulfandum vacui periculum. Cum enim pertinax contiguitas acris ad iiiperficicm concauam pila:-. ftare tamquam congclatum. & fonccs arcificiales non alia dc caufla. cxplicabitttr infracum fententia Ariltotelis. quocl plctum tantumdem aqtux videturcaperc. ncgandolumcn accidcns. ctt ctiam alibi in comperto. flucre ? qux ancilla ignorat.amoto digitobttmor Jttccedetffiurfitimcj. Sed experimcntum etiam manifcfta'. finealtcrationc prauia. aquamqtte mecu vacui furfum inuitat. vt corio illo fuo orbicnlari iiliccs platcarum L 3 non . fcd acr admodum rarefadtus fuit. Sanc facict. Ealluntur igitur Hero & Turncbus. pars cnim vnafoltim cxtrahicur. adforamcn aapltimbancris. remanct altcra.rariortamen& extenuatior. Si enim prinfiqttam extcrnttsfttbeat acr.& nemo trium dierum Peripatcticuseft.extradto infcrne cpiftomio. Eft eniin Scdprimum foluitur. non finatacrem auelli.cxiftimantcsfiphonc iilo vniuerfum acrcmc pila cxfugi. fubftantiam ignisinanibus quibufdam poris vidctur combibere) pucrilia fcrc iam funt. Alia quxdam vacuitatis argumenta (vt vaiis. aliquam partem cxfugat. & tamen fipho vi attradtricc oris. vc cotum illudpila: fpatitim valeacimplere.& ii. qtti frigorc aqux fubitb inhorrefcit& fccomrahic. inhacmateriamaxtmamconSecundum. qui nefciat rcfpondcrc. Quis nefcic plisnontamprobare. plurima organa hidraulica.& cxco Turncbus hoc nobis obiicir. COMP0SITI0NE CONTINVI L I B E R. Cetcrum. ejrin aqttaminuerteris. ejr per foramenfiphitncutim in eam immijcrisjdiligentcrq. quod cinere imferri candcntis. vacuum nullum innatura rerume(Tc.fipboncm digito opercniaucris.vt putat. wagnajf inttts rclinquettir inanitas: cuins argumentum boc fttcrit. ti vas fupernc non refpirct. cflb corpus. Raritatcmenim.vacuitatis Hero. ncc eftbndi ? quis pucr adeb puerilium ncfcius. imb deber.

paruas illas vacuitatcs quibus corpora perforarentur. vt influentia caTi pcr omncs vfqucquaquc mundi angulos & fpatiatraiici poflit. qttA tamen effici poteH.fed colttqata: boc enim necejfarium effe ad caleftiumeyterrcftriitm confenjum ac concordiam.in mttndo nibti ejje omnia intcrje vacuttm. ^Altera cli inanitas vafta quxdam latcfy patens. cv TZSnocrfAcp ne. excittfb iumineejrcatore (qua: nibit hicrcrum gerere corporacum ftiisdimenfionibuscflbcredit) & pojfet.& fine iine alia plura opcratur vnicus mctus vactii. Scd iniigncm foltim vacuitatcm. lidttatecontinttata conftarent omnia. fed probabilius neccflitatcmtalisvacuiadrarcfacTioncm condenfationcm induccndam rcfeiemus. magnaabundantia iiibire^ Atqui hac .cot pufillis inanitacum in ccntuplomaius tibusforaminofaeit. vt rarcfidtioni & condcnfationi corporum locus aliquis cflb po. Pulchrcde Stoicis Laertius. eadem etiam natura centuplo maiores inanitatcs xquo animo tolerabit. fpatium perrarefadtionem naturalitercxpandi poflit. cititis cattjfa miracuta motitur. ejr grattia fiurfium peliit.Tit ? VacttiUb. inquit.$£ LIBERTI FROMONDI non attraxerit. nam fiaqua.TIUJ'ffitityitlcovz&gss fivcoS^OUJTOV' Ta 'fhiyia cru/A7itoM.non paruam&anguftamnaturarcfugit. iam oftium tocum pandit. ii alicubi coiicinuicas cius paullifper dchifcat. vafa anca ingcntis fpiflltudinis. & pcrpetuam illam ab agente vfquc ad paticns catenam abrumpeIn Zcno. frigorc dirumpi ? quisaquam per quantxuis capacitatis ii& pleno tubofponte phoncm.cxempligratia.inquiunt.rct. Ait enim iam vaftam etiam vacuitatcm poflb eftici . Igitur afllrmo. & artcm id efficiendi per vitream pilam & immiffum fiphunculum ex Herone nos docet.autattrahiabaliis. ctun admirationc nonconfpcxcric? quis ncfcic. Quod enim tam incolerandum vniucrfo malum. quam iam paullb antc rciecimus.caufla eft.inftar vitrcorum . cxfucto acre. Calorc. Doccnt. T£& $ dvayKa'd&it. omnibuscorporibus infeuit nattira. quamrefugit natnra . nefijbiflas. valde noxiasvniuerfo. quod intcrpofito vacuo fieri nequiret. quomodo poilquam tencltram fohim aperuiflcc . ruptis parietibus coituras fa:pe in magnaslacunas. Dein- . Curvcrb natura tam accuratc contiguitatcm intcr corporum fuperficies conferuct. Ecce. de tatcs ait Turncbus. ts£)v&vcuXAVOV. vacutim cnim adTionis continuitatcm . nam ipfc mox fubdit. Vcrtim ncc fic longe cuadit Turnebus.

craflitudincm intcrdtios quotlibcc Denique. & ingentibus tandem foraminibus dchifcere. centies vicies quinquies millics maius njcco. fic poceft ottendi. qux audtararcfictioncdirumpetur. toties largitis diduci poffunt. Sy Deindc innumera' illx vacuitates in vno corpore tam anguftis parietibus diitindTa'. Quod verb de grano vnicopulucris dcmonftramus. Corporaqtuxdamfunc qtux rarcfadtione in maximam amplitudinem cxtenduntur. cxleitcs. in vnam iniigncm inanitatcm rcfcindcntur. pyrius pultiis. vc licdicam . &ficomnium foraminum inanitatulx. dittorqucrent. Tcrtib.vt flamma cius totum acrem vafc cxpellat. ac vniuerfa grani pulueris puncta ciicientur in flammx circumfcrentiam . Vndc fequicur hoc abfurdum & deridiculum : cocam flammam cflb vnam tantum fine corporc fuperficiem .ad complcndos flammx hiattts. vndc &paucorum pundtorum inceruallo cflb difcrecos.maximactiam fpatia quandoquc nacuralicereuacuanda fore. & a'quc fiftulofus. quam granum ipfum. modica flacim rarefacTionead fuperficici cenuicacem . Igitur vacuitates qux in grano pulucris adftridta* crant. oportcc parieccs inceriedtos cendi & exccnuari: & quandoquidcm hi paucorum pundtorum crafliciem habeanc . non fufficient omnia pulueris pundta ad cexcndam cam magni ambicus flammx cxcimam fupcrficiem. cflb vacuum. CAPVT .quotpundtorum grani pulueris inancs poros intcriiccre placct ? Sanc cum puluis vbique eiufdcm ficraricacis. nam flammam grani vnius .x. potcft de modio. Computenc enim Epicurci . admittat. fpatium . vc aqua vic. Poteft enim aliquo artificio pultiis vafe iicincludi. fiue pundti vnitts craflicudincm rcdigentur . & totiim fpatium inter latera eius tam turgida .plurimospcr cocum ipfum vacttos meacusdifcurrcnccsfacerieft neccflb. Ciim autem per rarefadtioncm inflentur & tumefcantinanes illi meatus.D E C O M l>O S I T I O N E C 0 N T I N V I L I B E R. & menfura quacumque.& alium nullum. & ceterbrum agentium influxus notabilitcr intcrpellarent. &c. diminucrentquc. occuparc SneJKus cxpertum fc dicit.

pailuum.SS L I BE R T I F R O M O N D I C A P V T Sed neque per pcnetrationem XXIX. quia nimiscontumacitcr corpora inter fe confligi. ln condenfatione. formidandi ylt. . Igitur ad duo circitcr milliaria Belgica globus expuicur antcminuto.illi fulminum fugam pcnctratioimpetus.aiunt. qui montcsetiam 700. Cogitacultrumitjui vagina fuanunc conditur. ait alicu bi Tycho. vt llotbmannt/s Principem futtm(VVilhelmum Haftix Lantgrauium) aiiqttandopcrtctilumfecijfemibi indicabat. E maxima bombarda.ideft. «p. dtto nitnuta temporis vix motu fijftts terram pertingit. & rudem huitis Philofophix habcs imagincm: ficcnim ferc vna pars continui intra aliam feinlinuat(cum pcnetratione dimenfionum tamen. Pulueris noftri pyrij nccdum tamen vires & turias in pcnetrationis metu confpcxcrant. pcrillam compreflionem lncipiuntfcingrcdi& penetrarc. cum prxteruolet. ac plurima naturx miracula. Vidctur igitur nimis longc natura pcnetrationcm refugcrc. noftris diximus. C citct.a. nunc cximitur. Et breuitcr.tcrrarumqueagitationes Inisctiam procauila luibcnc. liupcr in Mctcorol.Duo cnim maxi- . qtux inrarcfidtionecicijubcxtrahuntur. quod cultro & vaginx non accid\) ac deindc fc cducit. quam dccidatintcriam.plutimi igiturvacuicacibusiftisiam REiecTis hodicad penctrationem partium decurrunt. ad cxpcdicndam condenfationcm. Hittorix etiam cum ingenti admiratione bafilifcum illum Mahometis I I. via vctultis illis in mcntcm nonvcnit.quamduplicem cartoam vocant. parces corporis qux ante cxtra nuituum litum crant.4.y. ?. inquiunc. paucis idtibuscomminuerer.pcnetrationisfugaexifterc ccrncbanc. parftum quantitatis effiugere pojfunt. 3ooo. dudum obfoktis.vt totos. Qtiasetiam tcmpcltates incuniculis fubterrancis puluisifteexLib. globus ferret/s adobliqunm cn-JJm.cum finguloquoc|uehorx iiue milliarc fcre Bclgipartchorx fexageiima. Hxc tamcn pcnctrationis.Turcarum Principis loquuntur. intrr.quam vc tantii cam facilitatc admitcncin omnicondenfatione. & cxpandunturin ordincadlocum. libratum fphxram tanco curbineexcutiebat. & ab eodem fpatio inuiccm fe rcpellcrc.

vt ncgaucrit ctiam virtutc diuina penctrationem iftam poflbficri. quomodo corptis vnum cum naturali partium cxtcniionc pcr altcrius foliditatcm. Vertim lcgem iftam diuinamnullareuclacione.it. pcnetrationcm in maximisdiuinxomnicaTorumqjinatccntionc Si corptts erat. Vertim tam leui&paratx rcfponfioni numquam potui firmitcracquicfccrc. fi hoc .vc clauttra nacurx quodammodb aperiac. non tamen partium ciufdcm corporis. proptcr quoriim fugam nulla non molitur & patrac miracula. quomodo per ofiia ctattfa intrarepottut ? Si comprebendis modttm.Lib. fi non eflbnt pcrvnionem colligacx. Cur enim continuicas illa.D E COMPOSITIONF.vacuum. inquit. Anijii*. D. non est miracultim: vbi deficitratio. Et reucra difliciliscft imaginatio.I1i4.ad modum fpiritiis fc transf iindat. imbacutiflimum Durandi ingenium ita hic hxiit.& ncni. fi frigorc condenfentur. inquiunt. COKTINVI L I BE R.ab cxperientibus. Thomas ctiam. aic Auguftinus. SS.acris tamcn partcs fe penctrant. Patrcs deindcingrefliun Chritti Domini ad difcipulos ianuis claufis. ait. Eadcm aut iinnlia Grcgorius.ou. ncc inituia vocantur. lumennoncflbcorpusoltcndit. Rcfpondent tamen vulgb. non fadturus alias. potentix miraculisponunt.c/. duo enim corpora. S<? •artium quantitatis pcnctratiomaxima naturxodia. fed Dei manu id facit.naturalitcreflb impoffibilem. quamqubd acrcm penetret: »S\ $ Suo cdf^cfSt ufje/LJbvuTov £v TCShjjTc^ii. qux inccr fe difcontinuatx pcrloco fcrcpcllunc? Quidiiillavnio(quxfbntinaciflimcabcodcm & valdc probabilis) nihil rcalc cxcremis ccncia Nominaliumcft.Scrm. qui occaiione vnionis partium.& parccs incra mucuum iicum admiccac.ci. Ariltotclcsetiam nullo fbrtioriargumcnto. cgrcftum cx vtcro& fcpulchro. auc firma raticne probant. ibi eft fidci xdificatio.:». non propria alicpa virtute. Nam M . vnam partcm aliam ingredi pcrmittit.44 corporum fotiiitatiscorporisgloriofi cxplicantcs. Jurrexitcfepntcbro qitodpependit in itgno. fuis fupcraddac ? Sed vnio ifta. fitic vnioincegralis partium continui tancas vircs habcc.Quaii dicas. nonpoffttnt in codemftrnul CJJLJ. alijquc Patres paflim.diftindtorum corporum penctratiohcm.i.penctrationem la Dci virtutc fiipernaturali poflbinduci aflirmant.idcoquc beneficium illudfupra naturx debitum cfle.aes:aquam penctrarenequit. Scotus. & vniueriim Theologi dotem fiib.

Scd aliquoc folummodb. paricontumacia. Tota igitur milij qiiaiititas compelli potcrit naturalitcr in fuum centrum. Igitur.& acr vaporcm.quantumexperimur.fcqui volumus. alterum verb res naturx.nacTi fumus.<)0 LIBBRTI FROMONDI Nam inprimisjfiexperientiam acris partcs attendimus. fed Tertib. idcoque vnum partium incondcnfatione cft miraculum fupra naturam. non omnium ( ficut in illo myiterio) fit pcnetratio. ficuci neccam impcdic difconcinuicas. quod anteaaurierat pars. & cottidiana. quam aer acrem.vcluti condenfatione videntur fe aliquoufque pcnetrarc.Parteseiufdcmcorporiscontinux. fi qub diiccre nos videtur cxpcricntia condcntationis. nec fcctis vapor acrem. quodtantbdeniiuseft.quicontiguitatcmfohim. Patres & omncs Theologi : igiturnon facilcin quauiscondenfacione admiccendacalis parcium penecracio. Deinde. difcontinua.Non etiam partium eiufdem (vt accidit mcmbris Chrifti Domini in niyfterio Euchariftixfe penetrantibus) in ingenti & fupernaturali miraculo ponunt SS.& in fpatium anguttiiiSjViribus condcnfationis compingitur. At facile eft eos ex hac fuga rctrahcre.fibi inuicem reiiftunr.quam niactiam milij punctaredigipoteruntadpundti fpatium ? Qubd enimpundta auri habeant continuitatcm cum aliis auri pundtis.od profedtb duriflimum eil>& omninorciiciendum. acrem noftrum tot exhalationibus & vaporibus impurum infercimus. Si cnim tot pundta auri. fe pcnemiliUm jcurnon omtrantin auro. foltim pcnctrationem diftindtorum corporum. inquiunt. Deinde.quod Chrifti Domini in Euchariftia: qi. & integrum cor* pus.vc paullb ancediximus. quot funt in grano vno milij. Abradaturenimforteramencum pundtuale auri.atquccorpora & abcodem fitu depellunt.pari omnino modo in eamdem cum ipfo maftam. bet. &in puncto fpatij colligijatqueita per vires agentisnaturalis illicorpori fiec. non foliim eiufdcm. & rarum. lionadiuuac pcnecrandifacilicacem.iinc vlla partium cxtcnfionelocali. vapor vapbrem apparet ingredi. qua granum vnum milij circumcifum cft &feparatumabaliis. Idem aliaviaconfici poccft.ita vapor acri pcrnon continuitatemcumeo hamixtus. .in quo pundtaauri fortaflis millc fc penetrant: ecce iam totum fadtum eft. fed ctiamdiuerforum in eumcorporum partes naturaliter fe penetrare valebuntjvtciim dem vtrcm.

fc non conantur a mutua penetratione refilirc tamcn. & rcuTiunt fi relaxetur locus. nnmquam etitm contexti niftper vtittatem (conc.cur lciimiim. non enim tanto impetu penetrationem rciicerct.omnium totiuscorporis penetrationem conficcrc poflumus. Aerem.milaltcrum. Sic igitur partibus aeris etiam euenict.D E COMPOSITIONE CONTINVI LIBEK.ctii partcs plurimx.c. inquam.ciim refultus fiatmetu penetrationis. auc immediacam conciguicaccm ) corporis nifus eH. ica codem excmplo aduerfus penctrationcm vti poflumus. pcnetrenc.& fecundum. Si enim partcs acris in condenfatione fe penetrat.aer atttem. fcd finc nifu in ea conquiefcunt. lbienim. qua partes eius in vcre inflato fc inuiccm prcuumr. cx condenfatione & intenfione acris. prxcedenti ex nuiltis partiis inanicatibus grande vacuum poilbinfcrri oftendimus.cuius periculum inilla partium comprcilioncnatura quodammodb formidar. rcfellcrc pofliunus. citm partcs confientire ad intenfionem debeant.. ii quis in inflato vtre bina femper proxima pundtaacris ineodem puncto imaginario iiccontineat . (EpicurcT vidclicec) plurimtimqs a vero recedunt.dcmonftrac atomos illas nullis intercifas cflb inanitatibus. <jI Dcindc. ejr conferre vires.nec rcfilient laxato obicc. Hac enim ratione pars vna acris rcucra altcram non prcmet .idquc idcb. vt tertium pundtum in idem fpatium punctualc compingere .vt pniuerem ftruunt Lib. Quemadmodiiin.&tcrtiimi. aut par omnium cft ratio. quidam exdiftantibtts corptifculis. fi in aiotnos diuiditur. rccipit primum non ctiam centeiimum. ii punctum vnum ints. finc traniitu quatuitatum per mutua fpatia fieri ncquit: & quantulum vcrb hoc a miraculo Chrifti diftat. quibus arccantur a mutuo immcdiato contadtu. qubd non cum pcriculo aliquo penetrationis fe prcmanr.6. fpatium fuum. non premunt fc.&omniavniucriim integri alicuius corporispunctaadmirtit ? rcucra cnim vna . quam iamadmiiiflet: quod manifefte in corporibiis dcnfis & fimul duris (vtin mctallis) apparct. ncc cauffam M 2 . quo pcrclaufas fores inefTabili modo addifcipulos penctrauit ? Denique penccrationcm iftam partium fimiliargumento.nuicaccm.inqua raretadtionem confiltcre exittimant.i.quo Seneca permixtas corporibusraris vacuitatcs.m<\xii.fparfius ett: teneri vero difiefia nonpoffttnt. Illactiam extractiopundtorum cxtra mutuos fitus. itahicex paucorum pundtorum penetratione . Vnde. vcluti Cap. eorum opinione. & duobus aliis aggregare non conccndat.

cxpellit. Sed vcluti tamcn calor.91 LIBERTI FROMONDI fam habcnc. & formaccrrx in cxhalationc non raritatcm illam aercam. tamquam noxtam rcpelli.qucmadmodum aquacalorem ignis coadta accipere. penctrationcm illam formaciusfubftanpartium ciib contra acris naturam. auc ccrream denfitacem pocitis cxpccanc. vbi licuit per cftiactos carccres & fnblatum linpedimcntum. ncmpc.ideoquea riali ilhcb. aut cxhalationis partcs comprcflx. fublato obicc.cum abfentc igne illicbcontrario frigorc pugnat cxcuterc.acre.ted aqueam.fateor.ctim vaporis. non cfTTcit. fcd tentemus laruam. & rarcfadtioncm illam tamquam naturalem. Eftbdtus cnim tam vndiquc fimiles. qttantum potcft. & refundendi fc motu locali in naturalem fiiam raritatem.abfiliuncillx. &cxhalatione vidcntur habcrecauflam.quo parccs aeris.Iam non probo ramcn^imb omnino difplircc. vt video. Prima frontc fiuis probabilihxcftatim occurrunt.virtuteagentis miraculo fupemacurali) induci poccft.contra naturx inclinationem calefacta . inquiunt. Sic . communis. Scio quam relponfionem parcnc.Epicuro paullb pronior.fimilc in vtroque corpore. pcnctrationem illam pattium difloluendi.citramiraculumcfticere tum .& nihildum video. Siigicnrvcnci auc cxhalacionis refulcus.inquam. Vbi tamen impedimcndcnfans. quantum maximcvalet.& tcm fcexpcdiunt. Nam inprimis forma aeris refultum partium.cur pcrforaco vcre. quiapenetratioeftcontranaturam partium quantitatis. quod partcs intra idem fpatium cum pcnctratione mutua innaturalem libertaconcincbaCjfcmocum fucric. ica penecracioncm parcium quancicacis.fine quxnaturaIeminclinationem. adtio naturalis rcfiilcantix non eft. refilianc: & camen forma aqux in vapore. in aquam contra anaturalis (id eft. rapit illicb occaiionem. quam alibi diftuse cxplicamus. delabentur.concra propriam inclinacionem & renifum cauflaconvalet. igitur nec in acrc a formaacris.vt dicant a quantitatcficri hunc rcfultum. fed alia caufla eft vtriq. codem modo & impeci. ibd in exhalationecomprefsa nb fit rcfultus a forma terr^. ctiam rcfponfabam. Tandcm igitur huc.quid in hac fentcntia poflic probabilius.canco impecu for^s fc cxplodant. magno fanc argumcnto tantumdcm exiftimarc debemus dc refultu tali partium aeris.inquient. Sic olim. Nbnnccnim aqua. calorcm iimtil atqtic rcmota fttcric a contrario agcntc ? Sic igitur forma acris.

Id eft. omncsenim illxformx aliquam in matcria fuadentitatcm flagitant.amarecverbfokim camen perinde atquc calorc rarcfieri . DE COMPOSITI0NE 9$ Sic cnim matcrix primx quantitas.C O NT I N V I L I B E R.nccmaiorcm quam in frigus & denfitatem oftendat. ett quancicas.ita frigore finat fe condcnfainclinationcm in calorem&raritatem. quxficuti omncs formas iine difcrimincappctit. ctim vniuerforum corporurn matcriaad formarum fufceptioncm naturaliter ordinctur. lapidcs. maccria prima fub corum formis in ftatti violento &contra naturam pcr totam xtcrnitatcm erit.qttx fortc cadem eft cttm fua quantitatc) fub omnium animalium. & finc nacuralis propriccacis eft..quam ita materixquantitas rcfugic.&omnium turalium formis (vno fortallls ignc rariflimocxcepto) contra naturam fuam confifterct. abliorrccalorem & quxraricacemcfticcrenc: ciim ret. alias cnim non omncs indiftbrcnter appeterct. homines ipfos.formis bcnc cflb ncquit. matcrix primx mcliiis& iadtiua. planvniucriim corporum natarum. Incredibilccciam connacuralitiscflb fub formaignis (fi hxc forte maximam finc vlla dcnfitatc raritatcm poftulaucrit) quain fub forma auri. aut minorcm deniitatem flagitanc.fufciperc.flicilc diftringere pofiit":& iic brcui tcrram. Imb fl perpcndinuis vires quibus materiaaccenfi puluerisfe rarefacic. pcnccracionc habcri non potcit.& clementain xternum duratttra finc. ri.fi materiam talcm creaucrit. & in aeream auc ignca raricaccm ic diflbluere : neceam mollis & fluxaaqux (qux cam paruo igne funditttr &liquefcit) conditio impcdire valerer. quo fe diftcndcrc pugnar. qux fi iine partittm. Nam alias maceria fub forma aqux conarecur a dcnficacc fe expedirc. inftar pulM 3 ueris .has cum penetrationc parcium.id cft.cxli. ctiam metallorum duritics non tam dura & fortia vincula matcrixfux iniicicc. &penccrationcm partium (vt volunt) abrumpit. nifi quantitati & materix malc iic. Ec hinc cnam frigus & difpofitioncsqux dcnfitatcm cum illa penctratione induccrcnt. auc cciam illam finc nacuralis impenctrabilitatis difpenhominisjcbqubd ad dio. nacura hxc rerum a condicorc pcflime conftituta cft. quin ipfa tali impctu & conatu. Igiturlonge fipientitis videtur fidturus fuiftb conditor. imb matcria ipfa prima (cuius proprictas nacuralis. metalla. quastamcnnon poceft nacuraliccr. fcd magis cas qux ei permittunt feruare partcm cxtra partcm.qux nullam.ncceflaria (vticredunt) denfitatcm recipiat. quas fiib onnubus rctinerepofiit.metallorum. ita naturalcs proprietates eiufmodi habcat.Vndccum homincs. auc certc ctiam.lapidum.

dcm iint iitu.&dcniitatisnodoscxpediat. ctim videlicec acr flagello diuerberacus. quandoquidem motuslocalis hauddifticultcr cam vincac.& tam paticntcrdeniitatem. Nam perinde hoc cft. naturaliter excludat.LIBERTI . hic fieri oporccc: vbi vcrb materia trigore condcnfatur. obediunt illicb iinc rcnifu partes. cum cxpcricntia: nam fi partesaeris frigufculo aliquo contradti tanto conatu fe rarcfaccre niterentur.& iituum diftinctiocftconnaturalis. a quacumque caufsa efticiente proucniat. Hi nccrgo tam cbtumaciter in follcm luforium iam vento tumcntcm alius aer infpirari & inferciri poteft. in denfitatc partium cflb pcnetratioConcludoigitur. • Vcrumcamcn cx hac eciam fuga facile rcprehcndi pofliinc. penetracio & confufio fitiis eft contra naturam. non obftancc frigore rarefctr. quia vidcliccc mcro motu localicondenfationem . vt ipfam fiue ab alteratione. aiotu locali vcniat. & fpontanea penctratione confluuuc in idcm fpacium. fiue a folo omnino.Video tamcn adhuc aduerfarios breui hac fuga poflb elabi. ncc nifi manu fortiori & djuina ac per ingcns miraculum poflb induci. & eam abhorrebunt. fed eam tam eflb materix detcftabilem. cum intra follem fyringe & merolocali motu.F R O M 0 N D I 5)4 ueris pyrij. vnde partcs aerisnon tantum fibi inuicem refiftent. non autem ii per mcrum localem motum.non tamen productum afole.inquam.neque materiam auri.nullam in condcnfatione.quam partcs maccrix aeris refugiunc.calorcm produdtum ab ignc.quamabfurdum illa efticiatur. & a quacumquecaufsa. Stct igiturfixum.nullam ncm .partium penetrationem accidcrc.quantumuis fuerit denfa. in igneam raricatem diflilire & diflblui. Quidcnim rcferca qua caufsa qualitas videc. quam raritatcm earum rolcret. & a fe refilire fummis viribusconnitentur. id eft maximas pugaSjVidebimus. CAPVT .conatum vllum adhibere.materiam trationem partium . ctim tota iic noxia cali fubiecto ? Igicur fi parfpccics tibus materiximpenetrabilitas. fine vllo renifu pati denfitatem & pencDiccnt.fcd etiamquando frigore hiemis condcnfabunHoctamcn pugnat tur. acii dicas.vt partcs extra mutuum ctim nullx eius partes ineofitum. ii ca pcr alterationem aliquam (cxcmpli gratia frigcfacTioncm)fiat.&ccterorum metalIorum.facilccauflam illam condenfantcm vincercnt.cflb contrariuni aqux: quod ncmo non fic.

per rarefadtionem punduas treTve. Nam punctumvnumcaloris pundto materix cui inhxrct. quam ii fieret per vacuum aut partium penctrationcm. pundtiscaloris xquiualec. auc penccratio partium quantiTAndem catisnon fat fclicicer ad condcntanda corpora Epicure"is fucccflir. .quam tamen illi Philofophi conantur pcr rcplicationcm iftameuitare. Tertib. Tam cnim reuera hxc fuga improbabilis & abfurda. Hinc ctiam agcncis rarcfacti iphxra adtiuicatis ampliabicur. Scd vara fequitur vibiam j vt cafci illi loquebantur.pluribus alicer vis agendi augebicur. qux naturaliter & iinc partium penctratione.imb pundta illa per rarcfactiopiindtisfliie nemamplibresvires.vtftatimdiximus. igitur totum corpus eft in diucrfis locis: quod quale hoc fit. maxima in eo corpore futura eft denfitas. Nam certumcftcaloreignispartes aqux in orbcm vndique (niii acorpore contincnte prohibcantur) rarefccre. quod experimcnto in igne. cum conftateflb falfum. Quia ii in rarefadtione omiiia pundta feplicahtur. rcplicatum .donee ad vnicam venianc: quofadTo fi incerpundta nihilalccrius corporis inccriedtum fic.penctrationciita.fed accipiet.pcnetrant. & in muttia fpatia fe penetrabunt.pJ XXX.vcaffirment.aut magis.eiTe potcft.fcic. igitur duo proxiiDa pundta verfus fe mutuo rarcfccnt. carpi & minui iingulorum prxfencias opinancur. poftquam vacuicas. aut centum dtamaterixreplicarij&vnumquodquc prxfentias occupare ? ciim verbcorpus percondcnfacionemcontrahicur. Vnde non qUam fi totidem alia pundta caloris. SecundbjRarcfadtio plerumquenon fict fine penctratione plurimarum partium quantitatis.quam per additioncm nouorum .adiuuanr.&ad agendum magis& prcfiiiis.acquircnt} quiaplurima replicandofcinorbcm. cum camen . fcd inuicem proxime concinuencur. viribus agendi •. 5\Vc condenfittio explicari potcfi per diminutionem replicationis> qudfingula puntta rcplicata effieaiunt in corpore raro. Primb.DE COMPOSITIONE C A P V T CONTINVI LIBER. Adtio pcr tarefadtionem agentis non rclanguefcct & reroburacintcnfionem mittetur.quidam eb prolapfi funt. patet ex Capitexvii. in pari delifitatc prionbus rarcfadtione addcrentur.

lcd quidopus ? Quis vmdixit membra Chrilti Domini inEuchariftia..quxvbiad vnicam prxfcnciam condcnfacioncrcdadta fucrinc.Expcrimur ac remitti.corpus aliqupd. longius & acriorcm fpargere adtionem. Magiltcr fccundum modumcttamplexus. Scotu&probabilisPhilofophiaelt: & vbicuniquccrit.hic. & lonrarcfactione.&ciconfcnIn t. informatiomcorporis £tta matcriacoft. prxfentiamrcdiiftbnt.cft.& magna parsignis videbitur cxtingui.& prxfentias vbicumquefuerint.cxtinguatur trcmoigne. quod etiam in profundo ignis occupac.fi fingulorum cnim pundtorum prxferitix cam comprefsc fpacium maius poft rarcfadtionem implcnt.quam tenuem &ratamenexperientiaclamet. ^uando tnodica matcria.m}jincj/ti multipltcationcLJ tttnc indttccrct raritatcm. quia opacitasdcnfitatis fxpecomcs. . Quifpiam vinum igne rarcfadTum. riflimam aqux vitaj fTammam . Non nccrcdo ci. numquamcucniec. pcr rarefadtibncm corporiscoloresdifcingi Quartb. nccciufmodicxcibotam plcnamcorpusalicuram inucniec. id. inccribir. Alia huc vndiquccumularcpoflbm.' • fi rcsalibircplicata Sextb. ticns Gabriel. & omniacius mcmbra in fua denfitate. gius radios iaculabuntur.quam fiiingula pundta per condenfationcmadvnicam . pcr altcrius materix additionem. coi pus Eux cx tbla cofta rcplicata cfVecontextum.eccc per totum fpatium. hoc tamcn ccnfuit vcriflimc.. quiafubitantia rei verc dcftrudta trahit fecum oninia accidetia. auc ctiam quandoque ih nlium colorem dilui. i$. intcrimatur. triavc fortaflb ptindTa fcuccllam cius& venciiculum rcplebunc. quomodo cx tantilla coftx Adami matciia niulier ioitx plciiitudinisformari modos. Vndc ctiam colorcs feu replicatione fubiedti magis incitabuntur.faturumiftum cgregic dclufuminanicace fola pafccnc. vna cum deniitatc minuitur: idauccm rarcfadtio fiac per pundTorum rcplicacioncm. Primus pcr rarcpotticritjtrcsaflerunc fadtionem coftx: altcr pcr multiplicationcm coftx in fc. .qtu\m cxpcriinur.i injcipsa multiplicatacft9(J? pcrboc corptts £u& noncarutt debita denjitatcy.interiturani.A.$6 t I BBRT I VR 0 M O N D I carboncm viuum. fied (rcplicatione) mnlttimextcndcrctur.atitcalidam forbitioncm hauriat: eccc duo. quamThcologus aut altcrius hominis rcplicati > rarefieri ? Plciiquc omnes vbiquxrunt.in ergo pundtuscaloris incxinteritum. quamprxfencix pauciores ancc rarctadtioncm fpatium minus occupabant.vt iam loquimur: tcrtius. aliam Quintb. per rcplicationcm.

omnia infoimia. non contincntur.qua fux comparti alligabattir. attt afierendo infimttiS) fed indiuifibiies. fed in quo tamen.imb iiumquain ali. Continuum cnim. icd ridicula mihi vidctur lixc Itaqucnonimprobabilistaiuiim. potcrtint. $7 fitate. fiucquoctimqucalionomine placct appcllarc) quxlinca bipcdalicxfcinduntur. propriam condenlationem & rarcfactioncm explicarc poflunc Epicurci: fed omncs. priufquam cxfcindas.is partes poflb appcllari. Igitur Iongiflimc diftat rarefacTio a rcplicatione.linca pcdaliscum cx bipcdaliextcinditur.D E C0 M P O S I T I 0 N E C0NTINVI LlBER. imaginatio.tribusfoltim viis. Sed in continuo tamcn profcdtb rcs habet alitcr: in quo niil non magis indeeximi partesformatx &formalitcrcontincntur.aiunt. ' pcrvacuitatcm.CAPVT XXXI. & nccdum otiarepcrienttir.ncccflarib ad Ariftotelem iit tranfeundum.circumfpicicndum. dixi.inftaroui. partcs vocari dcbeant.efttaleens vndecxfcindi partcs poflunt. in continuo partcs. quandoquidcm ratio fundandi relatioN nem . multittidinc finita aut infinita tint. ncc infinitx. fcd fbluiturlbltim vnio intcgralis. penetrationcm vcl icplicationcm partium corporis.tiuc. fiquxras. qtiam antcquam tamen cxpliccmus. nupcr admhabili inuento litcm hancintcr Arittotclem &Epicurum noiicompofuerunt. (ed nullx omni110funt. cgo aftirmo .ac (inc vlla omnino rarcradtione poflb rcplicari. Non cnim primuhim fit&producitur.fcdabiupciunt.&rcpetoquodCap. Nam foluin poteftdc niodo loqucndietVccoiittoucrfia. Frufira quidam conati ir/ter Arifiotclem & Epicurum medij tncedere. Sic fcrcgallinisnoftiisoua excidunt: in exitu cnim formantur. Ncc QVidam finitx.vt oftciidimus.quam pecunia cxcrumena inani. an quanidiuintotolinu.Igitur hac via non pofliint medij intcr Ariltocelern & Epicurum diu inccdcre . . icd Itatimin mcdiam rixam retraheiitur. ipti vidcntur ncgare.& in aperta abfiirda deducunt.improbabilcs funt. igitur ex iftis femitis in publicam & Ariftotelis viam cft rcdcundum.an nulla alia fupcrfit. anea (liuc partcs.xxvi. inquiunt.an defcrto Epicuro. negando vlias cffe in continuo partes. ventrcm iiapcrias. Finioitaquc.

d. & rcfcllit: quia magnitudo cx puris punctis ic proximc fcqucntibusiiifinitis compofita}f//f/ inftnita fecnnditm cxtenfionem: qnoddc fafiofuppono cffcfalfium.i. Hxc fentcntia Lcucippi & Dcmoci iti fortaflb.infinitorum momcntorum pcrpctuum agtuen cflc. conIni.olim ftiit. iinc alius partis intcricdtione. iit vnio cum coco. fibcncperpendatur. Ncc militat Qux ratio.uium . t.LI BER T I F R O M O N D I :>8 ncm parcis. inpnitasmttltiittdine (vtpote inftnitaspartcs. Huius tamen antc ctiin opinionis mcminit Grcgorius ArimiJn i. qttarum quxlibet cffct cxqnatuor inditttfibitibtfSjVct dcccm indiuifibilibt/s confiitttta:) qttoniam in injinita miiltitudineindiuifibiitttm effent inftniti qttaternarij. quam dudum intcrmortuam Ioanncs Maior.Contincbit quippc partcs qtiatuoraut deccm momcntorum ib proximc fequcntium xquales infinitas. nunicro infinitasadmittic. clabi poflunt. nenfis. nullas camen cxccniiones inccr fcxqualcs. acproindc nuniqtiam poflbtotum clabi . quam perdunt illicb vbi a toto rcuclluntur. Ex fentcntiactiam Maioris fequitur. Venim hanc charybdim vitando Maior in aliam incidit fcyllam : nempc.autangclus ad fpatium pundti redadtus.&ab vtroquc ahquid accipit: nam partcs continuiindiuifcd cartim infinitudincm ab AriftoiibilcscumEpicuroftatuit. quam tcmpus parvmquamtotum tibus . tcle capit. qux nbn magisomncs fucccfliuc. fuit. & vt nulltim diuiiibilc tcnipus valcat cffluerc •. cjrquiltbet quatcrnarius cffct cnitibct attj quaternario aquaiis tnagnitndinis.d.contiiuib per lincam nioucri poflct. tranfeundo.[. Confequcntia patet: nam habcret in fepartcs inuicem xqtiates ficcundum magnitudincm. i. a ccntum iam circitcrannisrurfum excicauic.. .i 11. qubd non inteHigcrct. c]iiomodo pundtum globi. ctt fanc optima. niii perpetuam pundtorum fcricm numcrando. vt Cap.. & fortafiis indiuifibilia continuantia infinita continuo infcrciat.vt nullumdiuifibilc fpatium a c]tiouis mobili vmquam poftit pcrtraniiri. e fchola Nominalium Scriptor non ignobilis. Aliatamenvia cftqux mcdia intcr Ariftotclcm & Epicurum tcndit. Argtimcntum prxcipuum Maioris condendi talem magnitudincm & temptis. (quod quis fortccxiitimare poftit) contra fententiam Ariftotclis: quiacfii paitesinfinitas. iedtabam. quodlibcttcmpus. ctim tam fp. quam infiniti dics. & ab vno immediatc ad altcrum .

inquit.. atoivii verb fiuc pundta funt expcrtia grauitatis.prxter partcs. & tcrtium.inquit.& ccntefimutn eadcm rationccarcbit.fi quis Mathenuuicos PVVndta. fi ratio quam Ariftotelcs a grauitatc corporum accc.valcat .& Ariltotelis manu. Si autcm primum punctuni grauitatc carct.Pofthactamen dctutandoctiam Ariftotclc. etiam infinita indiuifibilia continuantia partibtts intcrfcicrc debcamus. Si quis PhilofophosPcripateticos.j.yf/^lafiicxdijputaitonis opinioncm iftam aflbriiit. Cali. Itcm . continuo tcrniinosquofdair. an prxter partcs proportionalcs infinitas. CONTINVI vt cgrcgicGrcgoriusitatim '99 dc- tibtis xqualibus conftecinfinitis. xxv. Hoc tamcn tcltim (ctfi a magna. Primtim tamcn difpiciamus . Cap. qux facile cogitari pofliint. Si corpus. Maiorcm confutac axioma illud Ariitotelis: Indiiitfibile immcdiaic additum indiuifibili.&c^///«. fccundum ctiam.&. prxter continui indiuifibilcsfinitas.w. quantum valcrcpotcst.xter alia ctiam. CAPVT XXXII. atque itatota magnitttdo cx iis conflata neceflarib grauicatis cxpers erit. aiios pofitiuos inN z terfper- . necfpcrncndtim) in fupcrioribus ncglexi.aliquid in Epicurum valet.c. non dubitabit. Mcritbiguur Ioanncs Maior cum fludtu.aut infinitasopHAdtcnuspartes pugnauimtis. iifdcm viribus contra Maiorcm pugnabit. oitcndimus. monftrauir.hocparadoxon. QJLUTvcrb ibi in Ariftotclem iacit. infracumcetcris rcucllcnius. diuifibilc facerc ncquit: quod quam vcrtim fit.confticuicur cx acomis. quia videbam non magno nifu ab aducrfariis poftb cludi. & difputationem fii\cus. tbllicitos nos cflb oportcbit.i. qtiein aducrfarij nonimpigrc profcdtb aftiliunt. lincasjfuperficics fuas vbiquc concrcpantcs audiat. VerutS) nulla mcontinuo reperiripofitiuatndiuifibilia partes in infinitum diuiduas. Pr.ad Ariftotclcm (quodloltim fupereft) rcdircDemocriticos &Epicurcospcrpulinius.grauicaccm nullam habere poteric nam cam a partibtis fuis acciperc dcbec. ii expugnauimus.DE COMPOSITIONE LIBER.Lib. pit.

ctiam indiuifibilesfunt) wanifeLib.6.34.»TOjmifi&v. quoddinidi dcm.C. Vbi < forinam. qui styyh ^uy.ciim fiderctur. tfAqiAO&tycov ^JoSci^icn. intellcdtu cognofci.x. diccrc. omnia intcruallis motteri. ijuijuii<ruTOTuvS. qttx inOrdt. CAJA«TCW. TOitj/yibv.rf.y. quidtermini cerfpcrgcrc. lenttam punctiin ncgationequadam conltituant.44. Imaginantur.. Varro aptid CiccLib. « « t&ucni JiaJpitTi. Jgua autcm mottcuitur. Nibit omnino in rcmm na/ura cfje minimttm. Sitamcn nonpaucoscorum illi iint.cflbiitiam poiitiuam .&denigro(quidquid alij tothodicrepugnenr) multis alibi argumcntis oftcndimus. tionctn Geomctrarnm.cui pollit intcllcctusincumbcrc. cognoficit illa dcfinitj^ non prinato adorttt.fupcrJicics cjr Jpbarapojjitntfe contingcrcfiuper pttnftttm ifcd citmfneri/it in corpore naturali. Intcticflatur. tcrttatlaitcminfiniic diuidipojsint. Sciotaiucn hxc Philofophi vcrba aliorfum pofle &folercdcalibi dc ibhabeant.4.c. fcd negationcs foliim quafdam vlterioris extcnfionis: linguam tamcn fe conformarc mcnti. 3. Nam eccc Ariltocclcs. ejr co modo mdiuiftbilc (linea.100 LIBERTI FROMONDI intcrroges.ca rationc qux infra a nobiscxplicabitur.j. fitic. ac perfuum contrarium. •znfcoc. vt opinor .ozjictouuTiiCj avydiifc-i. ncqucat. & fupcrficicsqux quatcnustcrmini. quod cxponcns Themiftius Hermolai.Aca-ronem ait. cjr pr.vtrcuerain corporc naturali tadtus ilUexcrcetur. alibi tamen Lib.d^toupaov. niiicfLib. vh o&v s&zsc w TU (j. Nazianzcnus etiani in camdem fcnttnttam deducipotett. dutn ait: Secunditm confideraCcrli.cxo.t.KOIQinnt. rcfpondcbunc. XX.vult fphxrx ftix. Anima*.c. TUUC.a([ak.punftum.fcW/5.aif. vt priuatio.Gconififupcr partcm diuifibitcm.puiidtiimmobilitatcdiflerit. £cquis . VJJTGSajavTicp^qttomodomalttm.pnnftum linc. mo fuitle Commentatoris mentcm. attt dircfto in ca incitbitn (qttia nnllamformam a fe obtincnt cuipofiit incnmbcrc^j) fcd fieqttcftrando.c. <r\pntnc. coaxnp ^ Aniai.Y. Phyfic.opinor. cx cuiusdifciplma M. nil rcale . non poftitnt Jc tangcre. ftt/Sy iuquir.e commttt/em termimtm c(fe. EamdcnicxiftiLib.. maltim vcrb oriuationcm fignificat. ri&/'@* tiuzAciJ)).mdendo dimcnfitm cjr magnitudincm.i. <&KUUVCOV dy TOJLC.ejr omnis dititfio.^ TQ^TUC. a matcria mctrxpuncTum aliquodincirctimfercntia tame ticonfentibili abltradtcin quo tangatur abeaplaiitim.potiiis fiar in parte diuiiibili. aut nigrum. quiin Logica & Metaphyfica lineam & fuCateo. quia fic folent concipi a nobis. numquamqux torqueri: fed vtcumqueilta aberrorc grandiliberabunt. pcrficicm intcr fpecics quantitatis recenfet. Idem Platonis fenfus. & ramquam de rebus poiitiuis loqui. D. ^UIAIACUC.idiuiiibilibusiftis Ecaddic Ariftocclcsea ab ncgac .quopartes eius in/crfi copttIantur.or. siyjtiy).

quani intcUccTu fpiritali. Nominaiiumctiam opiniocftjiiccaliter. Patricius: Scaliger virfnitfuieacutt/s. IOI JEcqnis£uclides.cenfcaiu.tfy. Ipfc eniui aducrfus Cardanum.fatcor. ejr anxie defttdans in dcmonfirationibm ? Eccclineas(& idem dececcrisindiuiiibilibusiudicium) nufquam aflirmaccxtare. etii non omnia placcant. in irritumcadcrc. quibus tam niulta vcra explicant. quiatnbilexpriuationeattt exncgationc. aninitim noftrum eflcincorporcum .etianiiiidiuilibilia lit. id eft. ex qna corpttsntttlum confiitttittir. Hac (cntcntia mihiqtioqueolim allubuit. cognofci pollunt. In eadcm fententia Iul. qux colledtio nulla.c. Et infra probat.Paulli Arcfij Epifcopi Dcrthonenin Ariftotclcm dcGencratione cruditiflifis.ij. depcndentia a fubiecto corporali. Et tamcn hic ett. Vmqttamne. vtdccoalibi Franc. fi indiuifibilia itta.. Etecce etiamdum hxc fcriptito. Hxcomniumpaftim vt opinor> Euclides. de iincispbilofopbans nufiquam cxtantibt/s.cx indiuiiibiliuiiiiuperricierum coitionenon componi corpus. qtioccrnuntur illa incorporea.intic. cntia rcalia politiua iinc: fic cnim matcrialia.ita ncque propriccorporex (etiamii in corporc a nobiscogitentur) dicidebcnt. dttplicis gcneris cflc: qux. Anmi. ctiius in finc Capitishuius mcntionem habes. Faucr quoquc nonnumquam (ctfiahbi^ictur aliter)D. conficripotcfi. Ac dcinde colligit.coniinodtimiiicictoin libros Reucrcdifiimi D. Ncgationcs vcib. ii interrogcniur. quiintcrceteraqux ilta potitiua cgrcgicconuclnicconimcntatur. '//onttmqnam.pati potcH Excrcit.vcrborum Auguftini fenfuseiVepotclt. nam reuera figtirx & Mathemataeorum pundtis.Dli COMPOSITIONE CONTINVI LIBER.w. Augtiftinus. quam Logicichimxris& hippoccntauris quadrupcdibus. & plerique Mathcmaticorum.p) M<:. noncnimfiunt ifiacorporea. oculisifits corporcis. dc Qn. bac imi/a/ione cxpreffcrit. fupcrficicbus pofuiuis rcalibus non magis indigcnt. 's\ . dittifioncm. vcitalo_j Lib.aut valdeinibecillis crit.ticutipropric non funt. inquit. omniiincam. tatnqttamexmateria. vei talcm vei taicm iatitudinem ? R. vidifii pttnfiitm. ltncis.\nc\i

Related Interests

\t. opinionum Ariltotclis tam pcrtinax illc Scaligcr. Scaligcrutii primultim iam vidco. fcdqni pro Arifio/cle con/ra tnanififtam vcritatem etiampcicrare litbcnsfufttnuerit. qubdcerncicm percam multa . Naturatis fttperficics.^^•otVvci^tndiuitibiliaincoiuiiuio N 3 dam i'.& qtixdam videam quxin partcsinfinitas Ari|toaTis facile poftint rctorqucri. Alitis tanicn. & rcucra corporca futura funt. neque alia potcntia cognitina. qux in Ariftoteletn iaciuntur.Matbematica non: cs~tenim imaginaria.

non potcft rubcdinis. cxcmpli gratia. fupcrhcics finclinea. pcr ncgationcm vltcrioris cxtcnlioniserit tcrminatum.qttinprobaMctaph. aliacontinuant & copulant partcs continui.pofitiuum quantitatis terminum in mcdio vtriulque pofitum occupet ? Si qua- . Non cftvcrbpotior vnius quam altcrius ratio.quia inutiliafunc^quandoquidem linca iinc finience ptincTo. Hollandix qtiemadmodum aggercs frcmcntcm & crupturttm Occani impetum. tatespotertttu. quam paullifpcr tamendiftbro. ii veitis aliqua iit bicolor.corpitscarcns intrinfieco termino non effet aptumad Tbyficttm contatinm cumaliis corporibtts.ir.qiiod nift cffentpttnfia terminantia tineam.aut veluticpittomium vasobftruit.ncque ad figtiram. Sed vndc connaturalis iftecftbndi modtiscolligitur ? Quia alias.40. linca pannfqux cft in confinio vtriufquccoloris. tcrminationcm fccnndhm connaturatcm modum effendi requirat: ti1l.fcct y.ejraiia fimitia accidet/tia. auc vccrquc color fincccrmino pofitiuocrit ab illa parte. rum termini ctiam rcpugncnt : igitur alter.nifi finis lincx tigilletur putidto pofitiuo. confernari pojfc a Dco Hneamfinepnnfto terminant<L-j.componuntur: fcdqualitatcs terminis poiitiuis naturalitcr carcrc pofliint. habicura nilnlominiis finc aliqucm finem vltra Ini. in promptu . nam ii fuinmus calor ccrmino fuo poiitiuo occupaucritpunctum lincx.imaginari. vbi prxfcrtim agentia qux vtrumquc contrariumproducunt. quamaltcrum.quo quantitatcs. aut qucmcumquc qttantitatistcrminum . Verumtamen. iqucm noncxcurrant. ccttamen rcpttgnantia (addtint) nonvideaturtamclara. igitur & qtiantiAntecedcns patct in qualitatibus rcpugnaiitibus.inquitint. & ciim rcpugnantitim formavircdinis poiitiuostcrminosrccipere. Scdrefponfioeil Nunc vcrbbreuitcr ncccflitas illa tcrmiiiorumpofitiuorum cncruattir: quiaqtialitatcsmatcrialcscodem modo tecundiim intcnfioncm & cxtcniionem. Fatuumenimest. iinea exvtraqtteparte cffiucret in infmitum. Indiuifibilia tcriiiinantia reiicit Durandus. Cttr cnim cocafu vnumcontr:rium potitis. vtipfi ctiam adfatcntur: vndc frigus fohim negatiuc. ne cftundac !fuum vintini. corpus iine^Jiperficie. 'w\opi\wx\. Eodcm modo. Sn.J.to. Non cnim puucta continent vtrimque linex fluxtim. biliterdicipofiit. ab ifto termino quantitatisarccbit pofitiuumtcrminumcontrarij frigoris.'mquk.101 LIBERTI FK O M O N D I dam cnim tcrnhnant.ili.iimul&viribusxqualibus agcrc incipiunt.tantumctim tamenpoiitiuam modb crit negatiuetcrminata.

Deinde. Quomodo ctiam globus finc talifupcrficie tangcrcplanutn. Nam & color vnustalis alterum cangic. crcdiintne non habituras figuram .i. vc vinum rupto vtrc.mox Cap.Alias Nominalcs fupeificiciiicum omnibus vniuerfimtcrminis pofiti. cui bonovfui fupcrficies iUa conuexa globum inftar mcmbranx inuolucns? an pcriculum cft.i.quam. fefellcrunt. Scd Fonfcca. entitas indicxtra animam in qtiodnutta cfi magnitudine fimpliciter d. dicet ei Du. &lineaspolitiuas refcllit. horizonfiucfuperficicsnicdiaqux bum a nigro fcparat.uim hemifphxrium . fuperficies corporis.%. opinor. fuo poiitiuo finitur. oftendetur.i. nihil omnino bonx cauflx cft (quidquid alij cauflificcntur) curquantitas ctiam eflb non poflit.tcrminumpofitiuum rccipiet. fiueillx tcrmino pofitiuo. randus.etffterminum pofitiuum non habeat.necorpus globi finc ea. tam in conucxo quam in profundo. & lineis rcicdtis.in1.Scd exfpolict Deus globum fuperficic .(j. uiftbi- .a.D/V^ min. cum fuperficie inuolucrcntur ? Figuraenim a fitu partium cxtrcmarumin nullodiftinguicur. &altcrumnigrum. Sicttt ptinftus dicitur tcrminus lincx.i. quod tam etiidcnter abfurdum rcputat. tit alalbutn.d.xxxi v. cuius .fcdquia figuram fincca rcciperc non potctt. Ecccpundta.i.DE COMPOSITIONE CONTINVl LIBER. vtantcdicebanuis. extrema citiufiqttecorporis baflentts nemincm dnbitajfe. vt iinc probationc id aflirmct. & rccentiores qtiidam Vatquium . & partcs incodem iitu contineat.aut qtiodcuinqticaliud contiguum.eftundatur ? Non. &eamdem omnino quidem. aut faltem altcrius tanttim colons. Auditc intcreosfacilcfubtiliftimum. pofiit. ncutrius.d. defiiperficie_j Tom. ita Itncajitperficiei.& quam rcfcruarcpotcft. 10} Si qualitasautem pofitiuc interminatacflb potcft. albcdonullotcrmino priam figuram cxca ctiam parte habet. & tamenproglobi.inquicnt.p. Vafqucz. dumait.191. fi Deusalbcdincmfuftincatcxtia omncm quantitatcm & tiibicdtuni. fuperjicics inaiuiftbilis quoadprofiinditatem}diffcrens realitera corpore. &figuram fuam habec. GrcgAriuisacorporc rcfecant. Nam detur nobisglobus. ejr inttoluens ipfttm tamquam tcrminits extrinject/s: quod eft abfittrdum.cxtremas foliim corporum fuperficics rctincnt. C. cjui pundtis. quia eadcm opera ftipcrficies in globo admittcnda cftet. cj? Ini. aquantitatis figura dittcrfam. f fohim negatiuoambiantur. Quam ctiam fallaturGabr. Recipiat igitur fitic dimidij nigiedinis: cccc iam a partc illa planahcmifphxrij. ejr tnnc in corpore rotttndo eftet imaginanda q-4.2.

partcs lincx niiiuis poflint ? Quia proxima cxtrcma vnionis penetrarc fe dcbent. Cur cnim non poflunt partes lincx proximc vniri iinc puncto.quandoquidem pcnctrantibusiiiu. qttaiem opinantttr cfJLj fitperjicicm. Vcrtini. partescorporis iincfuperficicintcricdta ? Nam iicuti punctum liueam terminans Dcusauferrepotcft.ctfi penctrct punctum. Jndiuifibilium continuantium inutilitas ctiam facilcoftcnditur.etfi ad vnioncm cflcntialcm. modb fiat inparte.ur dux proximc fine tali indiuifibiliintcrcopulante. qttatem cxijiimant pttnfittm . Et vide. immcdiatx.quid hic abfurdi fcpotcftcontiguitas. Dux igittir partes extrcmx pcnctrantcs punctum.& intcgralcminteniiuam neccflaria fortaflbiit cxtremorum penetratio. ctiam fc pcnetrant: qttod nattiralitcreft impoflibile. qualem dicttnt cffe lineam ncc aliqtta dittiftbilis tantiim fccundum dttas. partcs fiipcrficici iinc linca. nam alias indiuitibilc parti cui addi- . iiuc indetcrminata fiat. aut punctum articulus quidam in. partcs iftx videntur etiam inuiccm te pcnctrarc. qua vc vtriqttc intcriaccat. igittir & iftx partcs fc in codem fpatio ctini iupcrficiebusfc penctrabunt. &fupcrficies in codcm fitti fint ctim partibus corporex profunditatis quas terminant.104 LIBERTI F R O M O K D I uiftbitis. fiuepcnetratio in partc dctcrminata. fitquccxtra ferrumincntur. ncc aliqua dinifibilis tat/J titm fccttndttm vnam dimenftonem. cxtrapaitiutnquas initar menibranx cuiufdani tcnuis qux parumpcr cxtct. ncmpc. aufetac ctiam continuans: cur partes lincx in eodem titu permancntes(idelt. Eodcmctiam tcrminantia rcargumcnto omniaindiuiiibilia uclli pofliint.inquitint. nam locatum cxtrcnhs fuis ftipcrlicorpuslocans& ficiebus fc pcnctranc. quatur. partcslincxita vtriufqucfpatium. vel plumbatura. globum inuoltiat.funtccquxcumquc funtineodeni iatnintcrlb. quasinterfe committit. Vndcindiuiiibilitim vidcntur ipfii pofitiuoruniPatronircuera tcrniinant fitutn imaginari: qtiati fuperficies. parsautem lincx vnaalrerani noiipcnctrat. &nullo fpatioimaginario vel minimointerhiante) nequcunc integralitercopulari? anima&corpus vniuiuur: c. nam titu cum aliquo tcrtio. fufticere enim finc pcnctratione. Scd conigciida ctt imaginatio. cur cam ctiam rcquiramtis ad vnioncm cxtenfiuam . fipunctum pcnetret extrcmaslincx partcs. nullaeit catiiVa .

quamciiminfinitis puncTorum myriadibus cflet intcrpundta. Cogitemus igitur omnia linex puncta a Deo. non omnia pundta poflint.non pofliint omncs vt partcs fupcrftitcspermancant. vt oitcndinius. Et hinc itertini magis patct coTtim inutilitas. ctir tamen vnioncsficdcrtrui. vfum nullum bonum habeant. &partibus in vnionem proxime (finc intcriccTu pundti) coiuieiiientibus.linex a fupcrficicbus. & corpus afupcrhcie latitudincm. vndc licct fupponeremus omncs partcs ad vnioncm concurrcrc.aitSuarcz . lincahilobrcuior noncrit . talioquippc vniocontradidtionem nullam implicar. ita proprium & pcculiare Vbi. Hoc tbliim. Partcsenim ftint condittindtx ab otnnibus puncTis.dcftrucrc. Sicuti cnim a linea diftindtx funt. inquam. ouod. quam in latum obtinent. & alias ad officium tcrminandi. & fic iine pundToruiii fupcrfluis iitis vinculis confcruarc. dcftrui. fidevnioncpartiuni agatur. nullam linex extcntioncm addant. aliud vnionis gcnus partibus immcdiatc intcriiccre. IOJ ndditur addcrecctiam cxtcniioncm . lincaiuni. pofproximcin pundtumintermcdium fct tamcn Dcusomnibus pundtisvniuerfim abolitis. Chiid igitur linea confert fupcrficiei ? inquies. vt tcrminata vtrimquc. & copulandi.t>E COMPOSITIONE CONTINVI LII3ER. & intcrcopulata inter partcs fuas lituion autcm cxtcndic O cam . mancntibus parillis tibus. Nequaquam. nulIxcnim partcs fuperftciciloiigxfuntpcrlongitudineni lincxqttx inter ipfas intcriicitur.cum cnim omnis parscoiuinui tit vltcritis compofita. Fateorcnini. fortc tamen inquicnt: nam linca apunftonullam accipit dimentioncm. fuperficierum infinitudinc cx fiiperuacuo ipfiim oncrarc ? Omnibuscnim rationibus. fupcrficiesvcrba linea fumitfu/tm longitudincm. Sedab imaginationcvara &avcrodetortahxc dicuntur. partibusfaluis. ncccftarib pundta includitquibus partcs cius copulantur. Scd impoflibilc eft. nonduni vidco. & cxtcnfioncm tani in longum. quod in fchola Atiftotclis omnino falfum.Dcum vnitierfa lincx puncta.quibus pundta a lineisrepclluntur. fcd propriam & libi inhxrcntcm dinicniioncm (quaquaucrfum pcr cam extendantur) habcnt.ii ipfic confidcrentur prxcise compofitxcxvnioncintegrali. Sed fruftra.& fupcrficies a corporibus poflunt. qtiid opus puncTorum . & indiuifibile facerct magis diuifibilc extenfiuc. Quidni igitur iam potitis id faciat? fufliciunt continuo partcs proportionalcs infinitx .

c]tiod dc linea Pliyiica . platie cfficitur. Nodos quofdam qui hic mcnti fortaflis occurrunt .inc\u'\z. &rcucra clt coipus. &copulari fatis valcant. rcapfb vcriftimum.i. de imaginaria ctiam. pundta etiam in circulo cxlcfti. vt nullnmpofiit afiignari pnnftttm in CAto. Mathcmaticoruin. quia hoccft matcrix (qux tamen cns cft tam incfticax & otiofum) donare fcrc crcandi virtutcm . qttot alo: quod cst abfttrdnm. cxpcllantur & rcicula funto.^. qttod ne vltra faciant. citm cx quotibetpunfto cxli dcdtici pofiint linea ad centrnm. Proba/ur confiequentia: funtin fiuprcmo fccl. Natn rcucra non poflunccflb plura ptindta in circello fincin vnico ibgmcnco cxli. Cahunc intcr cctcros: Quo(reuife) tibidiftoltiet.106* LIBERTI FROMONDI eam inordine adlocum. & omnibus qtialitatibus corporcis. fecundiim omnem dimenlioncm diuidi potcft.Gcncrat. Sequeretur.fuam Omitto alia iltorum indiuiiibilium incommoda. & fuperficics fiibftantiales continuantcs percant.i. id clt. turas rcrtim multis fupcruacuis prxgrauarc. latum iinc latitudinc? Eftncigitur longum finelongitudinc. qubd pcr maccrix diuiiionem infinita puiidTa . vt paftim doccnt. ex imaginatione haud abfurda ctiam habct veritatem. pcr circulum minorem poflit trahi. cum igitur itinumcrabilia pxnc iint in toto cxli ambitu fcgmenta pedalia. tot ejfepunfta in circulo pedati. cjtiam in circcllo pcdali. Hocautcmeffe inconucniens fatis pcr fe confiat. ej? qti&libet linea debeat tranfire perpunftum circuii pedalis diucrfttm.cum partcstcrniinari feipfis. naSic igitur ccnfco. id eft .ctit etiam reftondcns afiignari non pofiit in circtilo pcdali.d. pcdaliscciam lonillopcdali. inodo a quolibet pundto maioriscirculi rcdta linea ad ccntrum. ctim matcrix indiuifibilia fubttantialia propric a nullo fubiedto dcpcnderc ipfi fateantur. rcucrainutilis eft. iinc finc pluracrunt. ac proindc ncc pcr adTionem verc edudtiuani eftici. & noux tcrminantcs inpartibus vtrimque refultcjit a matcria pcr impctum & rcfultantiam naturalcm .ac put VIII. lincx . fed quidquid cx co fumpfcris. Nihil eft in toto continuo indiuiiibile. imb fpiritalibus inteniiuis infcrerc. vt. Hxc cnim difliciliacrcditu ttint. inquics r . Itaque lincx & ptindta itta realiatocam circulorum fabricam perturbare videntur. jQuiafi pona/nr circulm pcdalis circa centmm tnttndi.quam gitudinis. mcntum. Negligere etiam non oportcc hoc RcuercndinTmi Arcfij arguLib. Oportcbit ctiam infinitos terminos tcmpori .

fed cam 11011 eilinea. ii clVcc. Etficmodum iam inucninius rctincndi tres fpecics magnitudinis Logicas./^. inucnirinonpotcH. qubd cam rccipcrc poflint. Auguftinidiligcns. Dcindc ctt fuperficics .tf. 11011inlatum &profundum . quatcnus capax cxtcndi in longuni & latum..non rcmouetido tamen. Eadetn rcs. vir. iinc cxclutionc cetcrarum. latitudo fuperficies.c.ib. quatenus in trcs dimcnfionesdiduci potctt. & prout vnius dnncniionis capax cflb potcft.dc ^Qo^iuu.& fcnfuuni pcrlpicax rinuuor.tincam voccmus: boc cnim nominc a dotiis multis appettarifolct. fed rationc faltcm (quod ad Logicam & prxdicamcnta fuflicit) per conceptus inadxquatos diitinguimus. Deniquccorpus. quia in rerum natura talis quantitasrcueracftnulla.cxtendi. Si longitudo fic a parte rei in latum & profunquxdam apcitudinalis cjuantitas dum indiuifibilis. Icdtionis D. quam corporca quantitas inadxquatc conccpta . Atqttc hanc efle D. Auguftini fcntcntiam cxifttmat Gregorius Ariminenti. ait Auguttinus. quas non re.fi tibi placct. & corpus.confcrrcc ci cxtcnfioncm in longum.ongititdincmmcram &ar fimpliccm. cjuatcnusrccipcre potcitcxtcnfionem inlongum. Vcrtim. corpus fine ca longum cflb potcft. non reprxfcntando codem conccptu exprcfsc capacitatcm ad extcnlioncs in latuni & proftindum.. in corporc^j amm. qux ctt longitudo aptitudinalis. Inftabis.DE COMPOSITIONE CONTINVI LlBER. inquam.////? intctitgi aniwopotcsl. & talis nulla ncceftaria corpori. Vcl cft quantitas apta in longtim ( non cxcludendo alias dtias dimenfiones) expandi. id ctt. Ac paullo pbtt: fiam . fine illa nequic corpus cflb adtu longum . refponfio cft facilis. fcd fupprimcndo tanttim. tudo.fuperficiem. fed parccs corporis a fe immcdiatc cft longitudo habent.s. Nam.&ciufmodi lineam corpus inuoluit: ciim nihil fit aliud . fiinvctultis illis fcholafticis quifpiam . lincam . Etin O 2 . 11011 actualis iinc aptitudinali (adtus cnim fupponit aptitudincm ad ipfunij) igiturcorpus non potcftcflb adtu iongum. vc ftacim diccbam. I07 inquies: nam longicudoclt linea. ctt linea. ncc. Sola longi-1. vcl cft quantitasapta folum in longum.nifiinuoluatlineam. fcd cam partes corporis a fc habent. Si longitudo autcm fumatur pro cxtenfione actnali in londat gum. fi tollatur xquiuocatio . Rcfp.I. in longitudinc aptitudinali itcrtim eflb xquiuocationcm.

i.pars ftiquiacumoiiinisparsdiuiiibilisfupcrficiei perficici globi non potcft eam tangcrc & ciadxquari ac conformari. Tadtum autem fieri in pundto . 51. colligat Auguftinus animum noftrum cflb incorporcum . SEiuetuia aflirmat. fcd non diuifibilc carcntiam dicit : crgo. quia longitudincm a latitudinc & profunditate prxlcindcrc valcc. vt nomcn fonat.ttim cjfc potncrit. Intcrpretamcntum tamcn hoc .eflb. Lib.qttod atiudfundameniic. iiifcriiis ottcndctur.Vafqucz. terminantia > quantitati yidcntur infiri.lincas.r//. cifcusSuarez. quam cam quxvniuerfa admittit.i.fi tam imbccillo tibicine nitercmur.a. Oltatbematica. j ex qno fequitur.76. z. qux initio Capitiscitauimus.q. bone & dodte Murcia. igitur in fupcrficic in quibtis tadttis excrccglobi& plani pundta dtio potitiuafunt.4. vt vidclicet.& fupcrfictcscntia ncgatiuacflb 3 p.i. fcparan a corporc.demon3. itruentis.inquibus fic triuniphant. Hoc tamcn fundamcntnmfiatis frinoittm cft.4./w/ minits probabilem. 3.tf.q.c. dePhyfic.75. vidclicctglobi & piani in pundto. fca. fcd fola mentis prxcifionc. non in parte diuifibili. Globus planum in pundto tangit.^/ exifiimoftn pbilofopbia vatde fatfa. h\c[uk.IOS LIBERTI FROMONDI Et in huncfenfum verba. idcmeH qttod non diuifibiie.qui fcntcntiam Fonfccx. patet. inquiunt. Lib.4. nifit qtiod indiuifibiie . ModeftiusConimbriccnfcs.d. & meo quidcm ctiam confcnfu. prxter fupcrficies corporum cxtrcmas. ctfi reapfe ab co modiftinguatur. nili ctiam induat aliquam planiticni.inquantitate (cx tadtu eftepunftaindiuifibiiia a. aitFrana. ttti. nArgumenta quibt/s indiuiftbilia > tam continuantia. Scd vidcamus Mathematicasiftas demonftrationcs.duci pofliint. ccrtum non cft: nam fortaflb fohim vult.4. vt vcrtim confitcar. planx iit plana. CAPVT XXXIII. quod corporei fenftis non pofliinc. qua/n qux pundta. ftrationcoftcndimtts. longitudincm numquam reapfc.d. omnia ij.ilfirmant. qttod cft contra rationem .6Phy-" Murcia fcntentixnoftrxnefcire fe t\ck. Quomodo verb nullaetiamtemporipoficiua menta intcrfeminanda. indiuiiibilia poiitiua. friuoli eiiim & mifeii cflbmus. Et Gabric 1.P.cffc ctiamfupcrficics ejf iincas.

cylindrus fiuc columna perfcdte rotunda tangit planum in fola linea. & rctrudi verfus globi ccntrum. tam in fupcrficic cylindri ctirua. fcd curua . xi 11. cuius omnis pars curua eft & conuexa. tangcrctplanum E F. & conucxa locati: O 3 igitur . itcm concaua loci. oporterctpartcm illam infcriorcm globi compianari. Vr. Duo corpora fimilium figurarum tangunt fc in fupcrficicbus . qua contadtus globi in pundto: quia nulla pars fuperficiei conucxx cylindri cft plana . \op tioncm fuperficiei corporis pcrfcctc globofi . fccundiim profunditatcm indiuifibilibus .DE COMPOSITIOKE CONTINVI LIBER. Scctindb. Anteccdcns probatur cadcm rationc . qtiam in planafubiedti corporis plani. in fccundo fchcmate Cap. qucmadmodum rcquiiitur adcontadtum . Tcrtib. nulla plana. igittir nulla potcft fc confornuuc & adxqtiare parti planx in fubicdta fuperficie. igitur pofitiux lincx vtrimquc fuiit. fcd linca vnica cylindri iaccntis in plano . plufqtuun in ptindto C. qualcs dux fupcrficics planx . fi globus A B C D. incumbct vnicx lincx plani.

Opticorum refpondcat. fohim ccrnimus (pcr profunda cnim & opaca non pcnetrat viftis. cx ccmporc acde plano Prin• ccps Yitell.conftitucndxfunt.oftcnditur: inuoluant.j. itcm in linca fola. Qualc iftud: Radiumcflb lumcn linearc. qttia hxc in duas alias partcs diuidi poflbt. Sic ltimcn tiiperficicm opaci. Ciniilla ciufmodi indiuifibilia in f patio cilbnt. rcs corporum. fcd minoris moincnti func. mobilc fpatij indiuifibilc pcragrat. quia ii corfe tangcrcnt. Quxdam necnodi diflicilis. quod pcr naturam fundxneceflarib impoflibilc demonitrauimns fe. eft aliqna latitttdo. Aiigelus.110 LIBERTI FROM0NDI faltem corporum igiturfuperficiespofitiux. proptcr quam ineft ei ficnfibiiitas . Jn iinea radiaii. excmpli gratia. niti aliquid in aere fignari pofiit.aut fupcrficie rcplicari potcft: non poffet autcm. quamfit diffufioluminis. Sextb. Et quod olim mc maximc follicitum habuit. aut anima rationalis in pundTo fpatij indiuiiibili cflb. alia cumulari poflbnt.i. Quartb. Scptimb. fi nulla fint in acrciiidiuifibilia pofuiua. xxix. non poterit vnifornutcr diftbrmitcr actio aliqua pcrcum diftundi. Nam lumcn.eJrinmcdioilitus itncA eft iinea Matbcmatica imaginabilis. qux habercnt lumen xqualis intcnlionis .quxextremas partes Antcced. Sed fufflaminc hicnullo optis. qtiarum vna propinquior .inquic. qux adtiones inftantaneas mctiuntur. in quofitlumenquatuor graduum : hoc autem pars aeris diuifibilis ctlc nequit. Momcnta funt in tcmpore. altera rcmotior ab agcnte . poratccundtim profunditatem partcs aiiqux profe pcnctrarcnt. ita nuitatoeflb ( fic vulgb appellant) inftantanco mottis.nam color in ncgationem rccipi non potcft. cctcraquc indiuifibilia in continuo : nam inftantia temporis oriuntur cx indiuitibilibus fpatij pcr quod mobilc traniit. non eius profundum pro fubicdTo habct. coloQuintb.) igitur corpora inuoluunturcxtrcmisquibufdam potitiuis fupcrficicbtis. . quod repugnat conditioni adtioni vniformitcr diflormis. quiinfupcrficicbus corum hxrcnt.quxradium piac. ficuc cnim partc motus fuccefbua & temporanca pars fpatij diuifibilis pertranlitur . crgo & pundta. corpora vcrb ipfa fccundiim totamprofiinditatcni cxtra fe niancnt. ac illum infe fufciproindealiquameflbinacrclincam.li. fecunditm prop. non potclt ab odtauo vfquead quartum graduni paullifpcrdccrcfccrc.& Cap. Solxcrgofupcrficicstangunt intrantin idcm fpatium.

dc Gcncrat.I)E COMPOSITIONE CONTINVI L I BE U. fi . Mathematica vcro. inquit Areiius . Sed falluuv profcclo.vthnea luminis naturalis. C A P V T XXXIV. & cflct quantum.inquit Arciius. globus eflb perieuerabit.qui lincarum extcniioncm non augebat: nec. Reuerendiflimus Paullus Avcliuscito fca primo &:fecundo ex. Qux fic accipio..aut cludcrct inucnit. punctum diuiiibilc fed diftantia inter parScd profe&oneutvumiterumfequitur. qua: tah latitudinccareat.tricum planttm in pttnBo tangcns. vt volunt adtterfari/.referrctquidquam-. cctcrisomnibusin eodcm iitu pcrmancntibus . quibus argumcnta SVbtilitas iftaeliderct. [ixolobiyCylwdrijLwortimcontiiclti^ pojitmas corporeccquautitati perperam a/Jhi. &:circumfercntia ctia talis globo fufficit.Hnea naturali tquidijiantcs erttnt. quiaii ab omnibus xqualibus partcm a:qualem auferas. fit diuiiibilis fecundiim latitudincm. Aufcvat cnim Dcus a globo ccntrum rcalc (ii vllum cfl:talc) &circumfcrcntiam qua: cum inuoluic. quodctiamcenfet Alexander Picolominarus. vndc pun&um occuparct locum. III bilis.hoc Jfhdricttm in pr&ccpsimpellamm.d. & ex noJlris>lcc\. vcra &:rcalis.7. tes fphxra?.& plani proximas pun&is contac~tus. pcdit.globus. Scd adhuc vatidioribm #?/£//.Jequerentttr dtto maxima abfurda contra ipforumjententiam* Priuseit.autnihil diflcrt) quod eflet.Libi. nam ccntrum imaginavium. manifcjleconfiat^ qtiiafinc centro ejr circttmjercntia indittijibiiibus perjcttc flhxricum conjlarenequit. i.principiis^ quibuspttntla ncgamtts. qux rcmancnt crunt irerum axjualia. negat cnim corpus pcrfc&e iphxricum ctiam a Dco poflc ricri. iit imaginaria tantum.fphasra & planumin acrc fc con- . & omnes lincx a ccntro imaginario ad iupcrficicm imaginariam tradu&a: crunt arqualcs . a iingulis lincis vnicum foliim punftum finicntcm aufcrat. Si darctnr perfefte fph. ii augcrct. humanx mcntis vaiios modos. cui omnesalit Hnex Mathematicx in i/Ia.quod pars lincac.qua: immediate iequitur pun&um in fphxrico dillarct a plano fohim pcr vnicum punclum . ciim cxtrcma fuperficics rcalis detra&a.extcnditur pei infinitas partcs acris proportionalcs. Poftcrius (quodtamenaprioriYix. id eir.

ctii dicatur minoraliqoo fenfu omnibus angulis re&iliinfinitum diuiiibilcm demonftramus.ipr. nullam tamcnqua: pcr fc primo (id eft. ridicuinm cH-. rciblui poterit in duas aliar. xv. feriper aliquam partem non dctcrminatam.cftplana.d. inquam.aut ctiani fortaile folisglobum.p. Quod nonnttlli.contac"tus fit in aliqua partc. nullapars detevniinaripoteft. quxccrtam plani partcm contingat. ejr non Jiat Jccunditm totum corp/ts. quarum vna propinquior. qux per fe pvimd (cilet cnim indiuiiibilis) iic plano proxima. fcd tangit non adxquatcin pavtc diuiiibili. Licct enim ccvtam pavtcm globi (vt excmplicaufsa. 111.inferius hcmifphxrium) dciignare. poiTum.qua?pcrfcprim6 pfcvis.i. Euclidis. c. eflc potcft. ncis. & talem efle fixavum orbem . LIBERTI FR0M0NDI fccontingant: ac tota illa Rcucrcndiflimi Paulli Arcilj imnginacio oritur ex prauo intcllcdu pvop. Vnde non magno mcrito Tom i.& hoccredo voluiflc illos Nominales. ciimnulla aflignari vaplanum attingat: nam quamcumqucaflumlcat.vcl pavs) dcbctcxcrccri. inquit. vbiangulum contingnntia: lincxrcclx 6v civculi. lib.quia ciim tacius rcalis ejr detcrmwatus ftt. quiacftvealisvelatio propinquitatis tanta^quantaintevifta covporafaluis figuvis. cxphcamus.quia nil cft aliud. Igitur parsilla globicontingcns planum. nontamcn aliquoreali. debet Jieri aliquo eius determinato. Dcmusigituv id potentix diuinx*.penetrationc. cvgo in alic]uo rcali (quod iit pun61um. Fatcov. vt circinarc poflit corpus pcrfcclc fplmicum. qui dixeruht planum a globo in partc indctcrminata tangi: quia.quia certa& detcrminaca extvcma illa rclatio habet. fecundiim . partcs.clamant. & ilnc. fundata in ccvtis Vbi vtriufquccxtremi.quam ccrta rcalis propinquitasglobi 8c plani. Scd contaclus eft vealis.112. id fequi: quianulla vcl minima particula globi Vcrumncgo adazquatur vcl conformatur parti plani. Xalis autcm tangit planum in puncto. Eftetiam dcterminatus .cflctamcnin Qjjod etiam idcirco cxlovum iblidas fpharras diflringat Arefius. xxx IX.inquient. ne pcrfecle rotundas efle admittat. Scd racilc rcponi eia Nominalipotefl: taltumcflcrcalcm. altcva rcmotiovcila plano. quam infra Cap. dicttnt tatfum illttm i. fcro de Planetarum orbibus (quosetiam imaginariosefle cum vniueriis ccccntricis&cpi&: cmpyrco non cyclis aliquando oitendimus) de firmamento. cos iic vidct Vafqucz.

Quxro iam ab iis. nullam partemglobi effe. Tanganr igitur (e (quandoquidem tamvaldevolunt) globus & planum in reali punclo. mifcros Etvidetc. negotalcm conta&um dcterminatum dcbcreefle. fit aliqua pars pcr fe primo proxima pun&o conta&us C. 6c <TC. in plano.exempli gratia a C. quxper feprimoplano viciniflima iir. amabd. an in linea. quomodototatcmpeftasquamin Nominalesexcitant.incaputeorum repluat.& /3 C. infpiciamus.&re&a:in plano. quiaillam partem oporterct indiuiiibilem efle. qua:vtrimqueaflident punclo contactiis C. in globo.DE COMPOSITIOKE CONTIKVI LIBER.fi Peripatetici (int. & per imaginationem paullifpcr partes lincascurua: ingk>DO. In qua igiturparte fua linea ifla contingit planum? Rcfpondebunc P fine . nam in fententia Ariftotelis compcrtiflimum cft. imo non potcft. Talcsautemin hoe fchemate funtlinea: et C. Si vero id adconta&um detcrminatum requirant. item yC. Negaredebent.qua: vtrimquc pun&ocontactus proxima: funt. 113 diim omnes fuas particulas) proxima fir.

Nam in corum etiam fententia omnino necefle eft. globus &planum .L I BE R T I F K O M O N D I 114 fine dubio. In nulla per fe primd. incumbit plano. Scd tamcn reucra non tangunt fe. & planum. intra partesvtriufquedemcrfafunt: vndefiue inferantur. globus & planum in pari & eadem omnino propinquitate perfeucrant. inquient. i. quia aer totum cirambit. quid iit pun&um . Hoc verb. tam propinquafunt. vel ft ipfa 'vinceret pondere. vnumglobi. tarn <vt estper feincredibiie.j. ciim ineadcm quaantea propinquitatcpermaneant. pun&aenun icd vtrimque cxtra giobi & plani fupcrficies nihil omninocxtant.) & globum planumque rclinquat in priori iltu: inquo iam fietcontaclus ? Ncgarcenimnon po(Vunt. inquit Suarcz. fecum deferret plamtm: quomodo atttem hxc pojjimtferifme reali contatfu? Scd fplcndide mentior. & illico videbunt. & iine interruptione continuabuntur qui in fpatium indiuifibile pun&orumcontacKis pun&oaereo. quam imaginationis fallantur. Sed dcftruat Deuspun&umC.fed vnicum foliim aeris pun&um excludet. iic fe iam tangere aflerimus. A\l\40. intra- . Q^uarfo.& iinepcnetratione. ita neque vterque puncTum aetis continuantem refpuet. icc\ contaclus (it in puncTo C.Sed tamenneque tantillum facict: nam veluti pun&us plani punclum globi cum penetratione in cumdem iitumadmittit.partesfe tangerent. & planum infero. quodproximc (vel potiiisduo pun&a. & pcnctrant fe in fpatio pun&uali C.qua:concur. quam ciTe poflunt faluis vtriufque figuris. ne intcr globum & planum fe iniinuet ? Nullam partem . &etiamvbique cumcircaglobum feiniinuatintcripfum Tom. etiam atque etiam cogitcnt. Itaque partesacris globum circumflucntes concurrent. inquies.(iueeximantur. qui nulla inter partcs puncla poiitiua infcrimus.quin aliqua fe rationccontinganr. vtantc diccbam.alterum plani.Mc tfum ? Itcmyfijph&ra ejfet grauis.impediretttr a plano m defeenderet. impediet? pun£lumilKid contactus ? Vixiine rifu cogitationem meam intcrglobum iftum tam celebrcm. Nam punftum illud circumfufionein aeris interrumperc non poterir. Reuera enim ridiculam allucinationem me videre exiftimo. id eft. deftru&is punctis illis. niii ha:cimaginatiopunc"tumaIiquod bcnc craflulum & vcntrofum intcr planum &globum interponat. quotam enim partemaeris excludet. Igiturqucmadmodum. runt ad conta&um. ^nullaindigeat reftttatione: namquid potetf impedire realem contaJiMt. TJph. vt acr vndique circumfundatur gloQuidcnim boquiinplanoiacct.

Sed linea qux e profundo corporis plani vfque ad fuperficicm fuftinct diameafccndit. Hincftarim apparct.Negare oportetmam globusaiias. globus magis pendeat inacre quam ante. falfum efle. & linea globi linea: plani incumbit. Qwcro enim. intrabit.quod nos facimus.neglobus defcendere poflit: cui nihil (imile reperire eft.inquicnt.& in eo terminatur.ciim fuprapartesfuperficici globi pvoximaspunclumglobi non emineret.atque ita dua: lineseobuiamquodammodoiibioccurrunt in pun&ocontadus. fiue lineam re&amqua:a fummoglobi punclo. iiue diametro globi quam terminat. llue punclaiftacontacliistollantur. & liiK.an linea globi. quam ii pun&umibi nullum eflet: vndedcftru&o pun&o. vt alij imaginari videntur. Si vero pun&um illud contaclus in globo nonextat j igitur vicinarum circumcirca partiumdcfcenfumnon impedit.qu£ proxime fifteret: fed vnio integraiis lupra partes vnitascmicare non poteft.DE COMPOSITIONU COKTINVI LIBER. trum globi. quam nuda vnio ininrcr partes linea: fine punclo interiedo. quia. ad punclum conta&us dcfcendit.nec procurreret fokim.aut cum linea fua in planum. perinde aer totum vndic]ue globum exambit. in conta&u fibi occurrentes deftruantur. & refugiunta planoj punclum vero conta&us id non facit. nec fient plano propinquiores.autctiam pun&um fupraproximas fuperficiei giobi partes emineat.Vnde. quam puncla realia a tbntinuo reiicimus. I iy fiuc ponantur. Im6. nec vndique circumcifus eflet.contegralis. partes globi non fublident.& lineae globi ac plani. & abea fuftentatur. In quo cnim tunc pedem figet globus ? manebit profe&oin acre pendulus.fortaflis inquient. qui tam lineas reales. nec globus. fcd hx tam propinqua: plano funr. P 2. an larua tamen aliquafrons ifta amicla non fit. nec vmquamad planiconta&umveniet. qudd fi punfta contacrtus.linea:& pun&a illadefcenfum partium circumiaccntium globi non impedicbant. &in pundoipfocontaclusterminatur.procurrit. igitur neque pundhim poterit: nam alias propviam exteniionem extra partcs obtineret. Dcinde pun&um non magis eft extra fitum partium quas copulat. per centrum. inquam.quia omnes partes globi a pun£lo contacKis vndique furfum refurgunt. Scd . fcd delibat & ofculatur planum in punclo. Hax vtcumquc prima fronte aperta videntur . fed infpiciamus. ii pun&a conta&uscum iineisquasterminant extvahas .

ciim tamcn indiuiiibilc indiuiiibiii aut diuiiibili adiectum cxteniionem davc aut augerc non poflit. dum aiunc partcm linea: nuflam efle per fe primo pvoximam punclo quod cam copulac. vc inquit Suarcz.vt equidcm exiftimo. opinor. vt fpatiolum intcvmediumconccdant in quoplanumcontingat. quidquid imaginatio noftra.li argumentum valet quantum videtur. nec ipfx hinc inde abco ita vcccdunc. vix potcft id iine eius replicatione inin quitclligi. Imo vero. quandoquidcm fine fui replicatione officio ifto vix fungi poflit. Ex quototo difcurfu fatis. masobtincat.xpcr fe primo plano proximafit. ciim indiuiiibile parti diuiiibili ada:quari non poflic. ii vcrique parti intimc afliilit.concludamus: clum globi inaliqua partcciusdiuifibili f.etiamii neutri adaxjuatcadiaceat. antplani injuperjicie^.ciim pavtes diucrfa per fe primooccupcntfpatia. puncla nimiiim pinguu & craflula fingcre aifuera. aliud nobis imponat. yc ibi fcorfim a pavcibus & diftincle tangcve planum poflit. Ec nonne flmile prorfus philoibphantur.n globo. fitum mcdium ita intcv partes proxivt cxtva cavum poiitum&extricatumfk. fed plane (quidquid ipfc diflimu!cc)intcrimit. imo ad copulandas partcs incommodum fit. fed nullam poffeafiignari qu. quam punclum illud adconta&um plani inutile. aliquam iis extcniloncm neceflario addit. vc vcraquc pars pyn£tum ad ferapiat. bus punclum (imul cflb oportec. fcdquajiintime afitfendo vtriqucparti. nam vnit puntfumpartes line& indiitifibiitterfefc totum vniens vtriqtte. apparct. Fa. teor. vclinquat. efriciet vt punctum contaclus i. Sed .illa autem afliftentia fucumintimoingreflu infpatium vtriufque partis. Sivcro punclum ita partibus quascopulac implicicum fic. nonadh&rens toti alictti parti dittifibiii determinatc.cri. contaItaque fat firmiter. ijpatium quod apud Aviftotelem nevi non poteft : quia ii cxtra partcs quas & ad fitum inter vtrafquc mcdium ferctrahir. imo non eneruat. ciim omnis quam dabimus.l LIBERTI F R ©M O N D I Scd pvofec"to. Quid igitur hic eueniec ? Hoc nempe. inquit. hoc argumentum non parmn eneruat rationem fuperiiis fatfamde tatfn globi inpttntfo . nec in fitu illo quem mcdium imaginamur. quarum vna propiiisad planum quam altcra accedat. auc terminat ? Quod tandcm aducvtcns Suavcz.fupra cas nec emincc. vnitcxlpatiatur. ii pun&um intra fpatium vtriufque partis fe immcrgic. duas partcs habeat.

quia contiguitatcm per modun prxfcntix localis.alteravniformitercurua eit.dicatur ficricontadlus. Vnde aer interpoiitus non pvcmituv a globo.J. in c]uo pun&us ncgatiuus globi.qux in iftam lincam negatiuam alateribuscylindridcfccndunt.Partes tamen diuiiibiles. icd tamcn. pun&umaliquodaerisnegatiuum cft. Scd reuera linea ifta tantiim ncgatiua eft. vt clidi poflit. rcfugerc. vtin punclum quoddam fuum negatiuum definat. Phylic. plano.fit.aut propinc]uitatis poiitiua:concipimus. ita vidctur vndiquc a plano in quo iacct. & plani incidic. Scd an igitur globus fevrcusin planum vitrcum incidens ipfum non confringct ? Dico. Omnia vcro qua: dc ta6lu globi & plani di6ta. vt vnicam folum lincam ei obuertac. quia ctiamfi in vacuo globus plano fupcrponeretur. qua: quidem pun6lo illi i. nulla tamen parscftpcr fcprimo ciproximaj ciim omnisfic ininfinitum diuifibilis. Non poteft. quarum vna vicinior eft. id cft. idcirco eam potiiis in par:e globi & plani poiitiua pofuimus. fe & planum interccptum pondere fuo non cxprimit ? inquiunt.ad cylindri & plani contaclum poiTunc cransferri. inquam °go. in qua fiac contaclus. Atquc ita P 3 pvimo . potcft.cgatiuo proxima.5. Quxrcs. pun&um plani ncgatiuum. pcnetrat.proxima: funtillilinea:.qua: Ariftotelcs dicit cflc iimul. 117 Scd quarc globus acrcm inter.Lib. nam oblonga illa cylindri rocunditas. In eodcm enim fpatio. quo abco rcceannt longiiis. imaginatione noftra.quam in partc diuifibili. & a plano vndiquc iic refugit.fcd a plano fuftentatur.i aliqua fecontin. altcra rcmotior a plano &ab i!la linea ncgatiua conta6tus.qu9ini:ntc negatiuoinharvercnon.DE COMPOSITIONE CONTINVI- LIDER. id poflc dici: nam rcuera ifta indiuifibilia negatiua funt illa extrcma. gunt.haud fecus. quod in idcm fpatium puncluale cum puncto ncgaciuoglobi.C. vt nec in minima particula ci adaptavi & confovmari vclit. &induas mcdictatcs. quam in vacuo.ciii.&perconfcqucns. non cft pars vlla cylindri in latum diuiiibilis.fcd a latcribus globi vndique vfquead contactum dcfcendcdoitadecrefcit &cxtenuatur. a quo vndic]uc in orbem partcs acris intcv globum & planum diifunduntuv. non propiiisaccederct j vctat cnim difformitas illa figuravum. nontamcn pcr fc primo. ideocjuc poflunt dicipofitiuc ipfum tangere. quarumvna pevfe&c plana.cur non potiiis in punclo globi & plani ncgatiuo.deindc magisac magis craflefcunt.tenuiflimccivca punftum illud. Rcfp. confringetjiiam non ab co acre.

ac in idem fpatium per pcnetratione compingunt. non poffuntfc tangere nifi Dno inquit. fecontingunt. cum attrahunt.cpars indcterminata cundum profunditatem fuam indeterminatam. Deuscnim exuat vtrumque planumiftispenetrantibus fc fuperficiebus: eccc corpora nullo intericclo vcl minimo hiatu (fuperficies enim eorum non prominebant. dcmonftrandum. nififcpenetrent. etiam fe penctrant.IlS LIBERTI FROMOKDI primo & fecundo argumento fuperioris Capitis fa&um fatis. iinedubio. penetrarepartem nltcrius corporis indetcrminatam. Si enim dux partes indeterminatx iint in fuarum iftx fuperficics in mutuo fuperficierum fpatioj crgo voi duas etiam partes fuas indeccrminatas fecontaclu le penetrant. fedeadem prorfus diflicultas.tc nobis: nempe . Dua: planorum fe tangentium realesfuperficies fe penetrant: fedifta: fucpas tcrminantj pcrficiesfuntiniitupartiumprofunditatis igitur ctiam partes profunditatis kCc penctrabunt: qua: cnim in fitu fe pcnetrantium funt. fempei . etiamfi nulla reali fuperficie inuoiuantur. qttia HU in profunditaie corporanon pofftmtfepenetrareinaliquaparte. Vel certc quacumquc tandem ratione nitcntur oftendere. fluc detcrminaca. Vcriim fortiiis in eum retorqueri poteft argumentum. in nulla parte profunditatis . conftec quatc pvoxima partialterius. quidquid tamcn cam Suarez magnificet.&illomodo. omncs partes duorum illorum corporum confiftere cxtra mutuum iietiamviuvenietad tum. cui fuperficies alia tangens indeterminate coha:ret.Jiuc non pojfunt autemfe tangerc fecundeterminatajhteinaetcrminata. mea fententia. Refpondebit Suarcz. refellitur rcjponfio dc tatfti indeterminato. ditm aliquamprofunditatem.quem iam dcfendimus. Siautem fuperficicsvnaiit in iitu debec fealicuiuspartisindeterminata:. Ettnhoccivdentifiinic.eamc]ue pcnetrare. Ncc maior ctiam in tertio. fc tangentium proxima: inuicem ita quomodo partesplanorum cflepofliht. pofle corpora tangentia fc penetrarc. in re indiuifibili Jccunaum profunditatem. ha.eanobis. prima pars vnius cft proxime extra primam partem altcrius. Sed rcponam illicdci. fuperficicm nulli parti profunditatisdererminata:adha:rere. quodipfeai. Id cft. fiue indeterminata. perinde atque fi intecflent. planafolida &perfetfa. fcd intra fpatia partiumretra£ta:& implicita: «rant) proxima remanent. vt fefe non penetrent. nulla tamen pars vnius eftada:gralitcr vnitse&continua: cum omnis pvirsprofunda.

fcd terminum folummodo indiuifibilem li minis.nonrecipittotum qv^vtum gradum luminis. fuperficiemcorporisplani nulli partiprofundxdeterminatc (ideft. (eu per fe primo) adha:rere. quemadmodum fupeinciesaeris. fuperficies aerisfiniens diminutionem illuminationisvfquead quartum gradum inclufiue.dcinde iterum dimidia parte minorem. cx tactuglobi. diccret.quin adhuc propinquiorem finefine. ac ita in infinitum.veriusprofunctum tamen infiniti limites ftatui poflunt. poflum deinde profundam pede dimidiato. nec partem tam propinquam detcrminare valemus. &quarto gradui vltimum indiuiiibile complementum donat.tlBER. argumentum cx falsa imaginatione diiformis extcniionis actionis per medium. Nam etiamii QVartum induuiibilia pofuiua conftituantur inillo corpore mcdio.qui quinti gradusdecrementum terminat. Ethoc(blum. adxquate. Stet igitur. CAPVT XXXV. & ima bafis quinti: eft enim in confinio vtriufque gvadus. natum fuit. diuerfa: rationis dcbet efle a luminequod in corporeamquantitatem recipitur. &pro- .credo. vcrfus agens progrediamur) fummus apex quarti gradus. quarum vnalongiiis reccdit in prociim fundum.Sienim ccpcro partem vno pcde profundam .& fecundum eius dimepfiones cft in longum.eftlimes&confinium aeris. oAd explicandam atiioncm ^vnformiter dijformem^ non cffe ?ieccfjaria indiutfibdia tcrminantia^ aut coptdantia in mcdio3 per quodafliojiextcndit. Veluti etiam fuperficies (& idem de linea & punctoiudicium efto) quantitatis aerisaion eft eiufdem omnino rationiscum parte omnes dimeniiones corporea: quantitatisininfinitum:fecundum diuifibili j ita lumen fuperficiale incam fuperficiem rcceptum.&planorumindiuifibilia magnitudini non poflc inftrui.latum.cylindri. DE COMPOSITIONE CONTINVI l\}> (cmper duabus aliis partibus.Eft enimhoc indiuifibile(fi afinefpha:rse actiuitatis. qua:eftfubie6turnilliusfuperfiduarum partium integralium cialisluminis.volebatSuarez. quas inter fe copulat. quam altera. Nam licct pars prima a facie extcriori (quareft (uperficies imaginaria corpus fuo modo inuoluens) certum limitcm habeat.

& fuperficics matcvix inuiccm. quam pavtcs acindiuiiibilia quantitatis} ita videlicet vt puncta.c]uod vtrimqucinpartibus corporea: quantitatis ctiam intendicur. ex do&rinaconim . &c. Quemadmodum cnim. quod vniformiter difformiter minuiturin toto illocxlo vfqtte adfuperjiciem concanam. Pro- . nifi in Jitbietfo indtttifibili. Hinc inteniio luminis qux in talifupevficie acris fic. cur iimilis pvoportiointcr pavtcs qualitatis in fubicclo covporeo cxtcnfa: non intcrccdat.pofterior vt qttatuor. non eft corporei. Sit ergo prior gradm ittminis vt otfo. altcra remotior abilluminante) lumcn iji cfleceiufdcm incenfionis. lam itltid lumen continua ejr vnifc. itanon noncftnata.120 LIDERTI FROMONDI & profundum diuiiibilc.ac proindc fmguli gradus corporci luminis iingulas luminis fuperficies fccum afterunt.& in vicinam fempcr quantitatis aeris fupcrficicmconiiciunc.to.& ifta accumulacionc lumcniftud fupevficiale incendunr. lincx. quo enim lumen abvtvaqucvcl alterutra parte ilhusfuperficiei acris fuevit intcnfius. alioqui non ejfet diminntio vniformiter difformis. fecundiim menfuram corporei luminis. vt inaliqttojubietfo intermedio fit lumenvt fex.t. niii ibpeificialelumen(ideft. Hinc ftatim fcprodicimbecillitas huiusavgumenti: Stur.nifi permedium. i/Inminat cxlnm fibipropinqtmm. qttia alias atfio non effet vniformiter difformis. fed fuperficialistantum luminis. & accipiat cxteniioncm inpvofundum) aptacftvccipeve.incptum natuvafiia vtquantitaticorpovcxMmmediatc inhxrcat. fc<St5. tni dijformitate minititur ab otfattogradu vfque ad quartum: non potest autem contintie tranfire ab vno gradit ad alittm extremum. ejrvt qttinque. Si enim in pavte diuiiibiiieflet lumcn vt fex (ciim hacc parsconftcc aliis parcibus quarum vna cft propior. fitquc adicclio fupcrficiei luminisad iuperficiem.indiuiiibilia non:)licnulia cft vatio. necefje etf vt tnjuperDnmfol difp. Itaque fuperficicsquantitatisacrisvcluti niii infupcrficicm materixproximcrccipi.40. hoc atitem cffepoteH. Ergo ncceffe eH. partcs& indiuiiibilia materia: primgcamdcm intcr fe propovcioncm obfcruant.ztf. & a partibus materix* covpoveis difterant fpccie (quia parces naturafua poftulantomnesdimcniioncs. nec vniforpartcpropinqua&remoca micer decvcfccret pro menfura elongationis ab agente. eo etiam gradus cius pluribusterminis extcniiuis (non tantum inteniiuis) indigcnt. ficie comtexa c&li contigui determinatm gradm luminis recipiatury num. ejr in ea vttimafuperficie concana neceffarib erit Ittmen in aiio tninorigradu determinato.

Finitur autem dccvcmcntum quintigvadus luminis yfque ad lumen fupcrhciale.DE COMPOSITIONE CONTINV^I LIDER. Lumcn iic a ccntro fphxra' acliuitatis cftiinditur. Sublatis euim fcmcl aquantitatc otioiisiftis. illico arripicmus.lincas. vcl pcr fupcrficiefn imaginariam eamdcm. & id pvoportionc tali: vt quantb pavsfccunda habct rcmiflius lumen quam pvima. a conuexafuperficicc&liadconcauam. quod (itquintigvaquartum. fi tantum alccunda. vniformitcr diftormitcr.vcl fuperficialcagnofcamus: vti ctiam ncc iimilia in lubftantialcm matevia: molem indiuiiibilia fubftantialia inculcavc debcmus.vniformiter diffovmiter minui poflit. non quomodo corporeum lumcn dccrc* fccrectiam poflitj quod tamcnnonminiisvniformiterdifFormiter. lincas/uperficics luminis. vt in qualibcc partc mcdij viciniori ccntro. quomodo intcniioiuperficicrum luminis. quamfupcrficies luminofa:. ranto pavs tcvtia rcmifliusquam (ecunda habcat.quantum fecundah pvimadiftct. pcromnesca:li fupcrficicscontinuantcs . Vcluti enim pavtcs corpoQ^. & quarticulmcn. materia quantitatifubie£ta. dccrefcat.& corporeum ipfura lumen. Igitur vniformitcr diflbrmem illuminantis aclioncm iic explicamus. Itaqucargumentum foliim videtur cfle follicitum. c]iiandoquidcm pra:tcvdiflormcmcxplicandamctiam ter corporcum & feaindiim trcs dimcniiones diuilibilc lumen. inquam. I»l Proditur.fed in molcipsacorporcaproximc inha:rct. quia intcr puncla. vt fecundiim vniuicuiufquecapacitatem aut punctuale.iiipcrficies. quia nobisid ad dccrctioncm luminis vniformifuflicict. quaii idcm & eiuidcm prorfus rationis lumen per omnia ciim tamen pun£ta. iic intcniius quam in rcmotiori. Qua:ro igicurab iftis. auc lincare.quaipfa:ctiam partcsquantitatisin quibus lumen quinti & quarti gradus cxtenduntur. . vel linearc. nihil diftinguit. Quidquid dcdcrint. nullum aliud diuerfx rationis vel puncluale.xuis alia luminis indiuiiibilia.qua rationc corporeum lumen .auc fuperficialc corporciimvc lumen indiuiiibilibus ac partibus quanticacis carli aut acris diftribuat.a iblc pcr corporcam cxlohimcraffiticm defccndit.aut qu.huius difcurfus infirmitas. lcd fcipfo.nonperaliquod diis quafi baiis.& c]ualitatcs quantitati inieclxnonindigcntampliiis fimilibus indiuiiibilibus.&corpusca:lifol difpcrgeret: itafubieclo tali ie accommodct. quod in millotcrmino indiuiiibilica:li. imopartium vnioncm perturbantibus (quod fupra oftcndiflcputo)tcrminis.

finiuntur. Nam lumen fiipcrficici. qux tam extenfioni (ubicctj. potcft ctiam globi albcdo inuolui & finiri. feipfis iinc reali iupcihcic intetiecta.ciim corpoveam pro immcdiato fubiecto. Eadcm enim iuperficic imaginaria . c]tui Gcometra:corpulentiamglobiinuoluuntfiniuntc]ue. quam apparet.in partc propinquiori mcdij & rcmotiori crit aiquale lumen quatuov gvaduum. UBERTI FROMONDI (quavum vnaquxquc.pcr Mathcmaticam & imaginafuperficiem.vt iic dicam .lumcn ineadem intenfionc pcnetrarcdcbccintra ii aliquantam globi profunditatcm. vnius corporcxquanticatis milliaris habcat longitudincm) ad mcdiam aliquam vnionem.advniformiterdifformemluminiscuiufcumquc remiflionem non requiri.1X2. Vt. cxempli cauffa. Vcriim nodus iftc non cft tam.vt ante oftcndi.in qua tamcn vnionefuperficicm invaginariam. & ab inuiccm diftinguuntur.quam mittevc folcnt.vc riam. & altcrius rationisa corporeo: non (bhim autem Jumcn (uperficiale. vniformitcr diftbrmitcr minuiturj& tamcn lumen corpovcum quatuor graduum non producitur totum iimul in aliqua iupcvficic.ii fol in fupevficic conucxa vitrci globi inciperec *productioncm luminisquatuor gvaduum. naria. c]ux' ftatim in fumma globi cutc. &cxtendi ineofecundum omncs fuas dimcniiones. diflicilis. Dcin- .vbicumquctotafubiecticxteniio ieipsa. finem ctiam ieipsa accipit. Signumigiturert. folemus interponerc jita q^ahtatcs duorum graduum per illas duasquantitatcs cxtcnfa:. cxcmpli gratia.ad vtriufc]uc quantitatis difccrniculum. nulla iit rcalis (itpcriicies conucxa. vel non pcr rcalem (altem fummiim . vt omnescerta: intenfionis gradus in aliquoindiuiiibih medij. in ifta fententia debct cifc fupcvficialctantum.totam luminisquatuov gvaduum intcniioncm cxcipiat. fcdetiam corporeum. Scd (i lumcnquatuor gvaduum in partc diuiiibili mcdij producitur. &iinc vnione cum parte vlla (cqucntc.fed.vtilitcv adfuasdemonftvationcs. nec fiet vnifovmc decvcmentum. inquiunt. Pavi modo. tcrminatur.(cip(is in vnionem quamdam intcgralem mcdiam proximc iinc rcali fupcrficie qualitatis nirerpoiita concurrunt. & icipfisad illam vnionem immediate vtrimquefiniuntur j aut ccrtc fupcrficie quadam imagiimMathcmatici.toti iimul producantur. qiiam qualitatis imponat fincm extriniecum .qualitas ci coextenfa.vel in alio quantitatisterlumen talepoftulct natura fuaquantitatem minoindiuiiibili.

tunc cnim ncceflarue crunt fupcrficics partibus profunditatis intertcxta:. Igiturilla fupcvfi» cics fohim potcrit eflc vtilis.atc]ue ita non inibla fupcvficie. quarum vna (oli vicinior quamaltcvafit. qua: pev fe pvimb iit al. oportcret eam fupra profunditatcm cmincre . vt gradus cjualitatis intenliui fupva cxteniiuos i"patij.qux' pcv (e pvimoquatuov gvadus inteniionis habeat.qux proximccam fcquitur. qua: lumina fuperficialia luminibus corporeis iimiliter intcrtcxta rccipianr. fvuftva eft illa fubic&olccundum profuniupcrficics adlumec]uatuorgraduiiin ditatcm indiuifibili totum iimul colligcndunv. Si igitui quiorfummoapiciindiuiiibili ralcs partcs inteniiux per magnitudincm iic cxpandantur. & fubinde.quarum vna iit altiov & propinfinicnti octauum gradum. (i lumcn fuperficiale iit alterius rationis a covpovco. Lumcn vcro corpovcum quatuor graduum intra globi profunditatcm iic dccvcicit.vtinpavtcviciniovcplusluminis((iicm Mathcmatica praxifione xftimcs) quam in vcmotiovc (it: hoc cnim poftulat vniformis illadirTormitascorporei luminis inprofundumextcnii. pinquior quam tota profunditas. lam particulam intenfiuam fumerc licct.& pcr quas faltuatim quodammodb (nam intci duas quaflibetiupcriicicsinteriaccc pars pvofunditatis) lumen fupcvficialcjvna cum covpovco. quam pars profunditatis.liceat in duas alias partitiflima.DH COMPOSITIONE CONTINVI LlBER.oftcndcvctamcn pofl'umus. o£tauigradus.nam ctiam in proxima pvofunditatecftciufdcm intcnfionisu. fentcntia) vt nulla pavs eius aflignavi valeat. dennislumenfupcrficialeeiufdcm niscum corpoveo. (ctiamincorum. arqualisctiam intcniionis lumen rccipient.cum quamcumqucdeccrpferis culas intcniiuas iteriim refoluere . & augcrceius cxtcnlioncm j quod non poteft.mcn. & poftulec pvo fubiecto folam mcdij (iipevficicm. Qiuero enim.an diftbvmitatcm.cum tali proporcionc Q z .ad vnifovmcmillam globi inutilemcflc. 12 J omninoefle ratioDcindc. Ciim enim qu&Hbet pars profunditatis duas alias partcs contincat.fupcvficicm fuperficies conuexa vitrei globi longiiis diftet a iole. fcd ctiam in profuudo lumcn quatuov graduum pvoducetuv.vniformiter diflbrmitcrpcrmcdium vcmittatur.nullam coniideresjinculmine. ii benc philofophcntuv. Si crgo axiualiinteruallo afolediftant. nam ii qualitatem octo graduum ineodem etiamindiuiiibiii iubieclo tantuvt fic dicam.ncccfleeft. Nccidvlla prorfusadmiratione dignuvn. Ncgabunt hauddubic: ii enim fuperhcies fovct foli propar cnimcft vtiiufquediftantia.

& nudum foli cxponamus.c]tiam tcra fua parsquaecft profundior. qux pcrfe omninoconucxa: fuperficici globi: primoiitprima.etiamli haftenus de quantitatxyvt rc amateria diftin* &a locuti fimus j ii tamcn cam fola vationc diftinguas. codcm modo.atqucquantitasinfinitispartibuscxteniiuis.quam nonpofle deiignavipartcm profunditatis.. & luvninc itipcrficiali globum illum vitrcum ipii amiciant.conftatalia pavtc viciniorc fupcrficieiconucxa. ac indiuiiibilia poiitiua fubftantialiatribuas.qua) pev ic primb (it fuprcma. .Et ccrte.cxuat eumDcus. alglobi. cum camen in fententia Ariftotclis. cfle.U4 LIBERTl FROMONDl cum principio fpatij tionecadant. modum quo lumen covporcum quatuor graduum vniformitcr globi pvofundum.. Nam reuera nulla cltpars ciuiinodi: debcret enim eflc ncccflario inteniiucindiuiiibilis. Quando igitur intenlio qualir tatis itaextcnlionifpatij congruit. quam non pofle accipi fupremnm partcm quavti gradiis.adimunt.& in ipfiim agcrcfolem pcrmittat:ccce profunditasilla iam fuperlicic fua fupcrne nudata.explicandam inter nosipibfquc difcvimen hoc intereflc : c]ubd fupcriicic poiitU ua. CAPVT .li iic vcftituscft. non magiscft mirum. Denic]ue.non poile aflignari partem profunditatis pcr fc pvimo luminofam vc quatuor.nos ci vcftcm iftam vtramq.&proxima aut.. radium vnifoi mitcr difformiter tvanfmittct illo modo.qualitates pcrindcconftcnt gradibus inteniiuis propoitionalu businiinitis.tam iis qui quantitati indiuifibilia poiitiua. iblumquc ingci unt. nccin partcm altiorcm & interiorcm rc* iblui pollit. vtmaximaqualitatisintenfio &fcniimdcindc decrcfcat j plane intclligimus tovporciincipiat.c]tia:altiorvm partem quartigradiisluminisrecipit. qua: per fc primb rccipiacaltiifimam particulam inteniiuam c]uarti gradus: nam quantulacumquc pars pvo* funditatis accepta. Nam vti inludiftbrmitcrminuiturpervitrci minequatuorgraduuuvnonpotcftfignari pars inteniiua.cxteniioncm luminis pcv cotpoveam profun* ditatcm. qucm maxU mc. & partes ci totus hfdcivj..difcurfus omnino vbique vivibus proccdit. Ex quibus liquet . quam illis qui ca. detrahamus. qua:pcr (e primo altiflima iic in quarto illo gradu jita nulia pavs pvofunditatisglobi dari potcft.& vnicum efle. iam probauimus.

T alba. 11% XXXVI. & ijte Jcnfus cH fatftts.a.nonterminat> Tom. Vnuselt. \n fupcrficicbns corporum opacorum dkitur con(Jnciy Colorqui aut lumcn ab iis rcflefti> nibil cos qui fujerficics rcalcs fa~ bricantur^ adiuuant. iicovpusomnino cft opacum. Dicent. ergo c fecundnm foiam fupcrfuiem.40. Duptex. vifionemfecundhmaliquamprofunditatem j.non quac in corporis profunclitatem. 1. ntillam autcm partem integvalem eius vident.quam aduerfo pariete. QVintum v.1. evgo viiio intrat& fcrutatur profundum opacij quod fieri nequit.nccimplet mentcm. quodcorpusipfum videtur Jccunditm quod cH taium.[J fcft. obiicitttr vifui. Conatus tamcn olim cft Grcgorius Arimincnfis difcrimine fa. ctiamindetcrminatam . Igitur nonniii terminum indiuiiibilcmalbcdinis.quam iamiam ci exucmus.. Mcuph. avgumcntnm Capitis xxxi M. cjrin hocjenfn contingit antecedens effeverum: fed nonfeqnU tnr^qtiod alia res ejtfnperjicies. fccl larua tanttim fuit. mc olim tcrruit. quam extcnfiua iibiliaillaqualitatum (>«»• <0 . albcdincm ccrncrc fcputcntin Inprimis qua:roabiftis. ^AtimcH. eynon cognofcitttr ipfnm effeprofundttm.fed tenuitcr nimis. runt: ii inaliquantulacovpovis profunditate. inquit Suarcz.N tisingcnioforefpondcvc h A. q.nu™ RKT.quidalios opottcat dcilla colorata iiiperficic philofophari.qua: refpcftum cflcntialcm vilionisad albcdincm pavictis tcrminat ? Si & rcalcm fupcrficicminucnciniblafuperficic j iamtriumphant.in parictc dctcrminctuv. poteH effefenfmanteccdentis. Ini. noncorpoream.DE COMPOSITIONE GAPVT CONTINVI L I B E R. vifione qttamediante cognofcitttr qtiodipftim eft latum. id eft. nata cftrccipi. vt pavictcm fccundum latitudinem.& non fccnnditm quod ejilprofundum: id efi. Diccnt cnim aduerfarij: vcrum quidcm cflc. ait. fi antc infpiciamus . fcd tamcn in quo pva'cise fubicclo veiidec illa pars albedinis.qtiodaliqtta.tam inteniiua.cam qua: in fupcrficicm./>w// Snperficics «lifp.j.Il. Acutc. <\ x. qubd intcllccTusoccafionc vilionis albedinis.Quis non iuret hoc argumcntum inuiclum cffe?Vinci tamcn nec difhcultcr potcft. ciim tamcn indiuifcnfibilium.ejr aliaprofttnditas.albcdinem fuperficialem.non fccundum profunditatcm cognoicat. res qu& elt lata & non profnnda videtur.

& iuperficies illapavictis.quam cx partc obiccli vifioncm terminantis: vcluti ctiam iuperficics acris contigui. dcmusid ipfis iam. pcr quam proxime videri poflint. non vidcntur ad alium viiim rcperra.vtnupcv aiebam.incptaaliterquam in longum & latum.vidcnturvTlam lari. qua:(upcrficicm illam parietis penetrat. fed tvanfmittet v(que ad corpus. non ad obieclum fuampcrfpicuitatcm. fed tanttim gratia pavtium qualitatis quas afliciunt.ideit. qua: partcs intenfiuas aut cxtenfiuas carum tcrminant auc copulant) non vidcantur eifc fcnfibilia per fc. vndc ncgavc fuperficicm colovis efle diucrfa: cft rcucra talia indiuiiibiliacc]ualitatirationisa partibuscoloris. quod tcnuiflimo & pellucidiflimo vclutiavancarum ftaminc .llccolor pclluccbit.Vndenon fui fpccicm viiibilem iacugis. nonopaca.utcs.li fpccicm fui mittit. ad quos appcllercnt & tcrminarcnturadftantium mavtrimqueDartium vniones. piopter (imilcm ad medium tvanipavcns. ct(i perpcvam &inconfequcntcv philofophcntuv.fuperficicm vnicam albedinis. Vt aiunt. qua: fpcciem iaculantur'. inc]uiunt. quodtamcnomnino faliiim. ex partc medij diaphani fpeciem viiibilem tvanfmittcntis. Dcindc iupcificicsalbcdinis. colorcm fupcrficmlcm cffc ciufdem fpccici cum partibus quas (ccundiim cxtenfioncm copulac aut tcvminat. & fupcvficics ad corporcam quantitatcm . & matcria:prima: indiuiflbilia ad fubftantialcm matcria: molem. Si vcrd fupeificies colorumcopulantcs pcr fc vidcvi non pofj cum ciufdcm prorfunr.ha:c ctiam fpecics rantiimcrit fuperficialis. vt iicdicam. potitis (etcnebit..c]uomodo puncla. linex. in fe viilim non poterit. & dilatationc fui vcrfus omncm dimcnfionem. vifibile fpeclat. cam implct. fincprofunditatc diffundi. fcd folum ofticio vinculorum funguntuv intcv illas p.iic fe habent indiuilibilia ifta ad fuam qua!itatem. fuperficicsqua: copulant partesalbcdinis . & diaphana pavictis fupci ficies iiftcrc. cjuam vtcflent medij quidam articuli.tcnuiflimum. &acvis mcquia fpccics albedinisparietis in pvoiunditatcmoculi dij rccipitur.ncquefuperficiesterminantcspotcrunt fus cum iiiperficiebus copulantibus rationis iint.alias totus. Si vcrb contcndnnt. Scd tamcn diflimulemus iam. Itaque tam tentiis. Vidcnt crgoipii foliim. Vcluti cnim vniones partium albcdinisnon mittunt in oculos fui fpecicm. bus cxpungcre. linex. Nam.116 LIBERTI FROMOMDI (id cft. & in fubic&oquidem diaphano (nam primaopacilupcrficies dianonrecipcret lumen:) vndc phanacft. ita puncta.quam ipfa: vnioncs. id elKcolorem omnium quos imaginavi cpiis potcft.

De qua: fuper foli faciem nafcuntur.& fuprcmam corporiscutcm.ac confequentcvcx quo interuallo vna fpeciem iaculattir.Si autem pars immediatc videvi poflit. nam.nullo opaco maiori occurvcte. ii Philofophi vogcntur. iine partc nliquapvofunditatisviderinon poteft. arboies & plantas. reialicuius fummam cutcm.) vndc ii fpecicsviiibilisafupevficicparictiscmicarc lum potcft.&peridem rcmouentuv. habcnt: vndc non color medius fupcrficiei (imb in fuperficic nullus vidctur ineflc color medius .non in iiimma iuperficie.DE COMPOSITIONE CONTINVI ElBER.qua:debct permifceri. perficieiconccptum noftros diceic hic oportct? nanv Quidcrgonosjaducviariofciuc idem . appellant foli fupcrficicmj& vitis[fcruit. Vnde. vulgus enim fupcrficicm vocat tenuem.ciim ibi opacitas non (it. cos non Mathcmatica'. Dcinde fpcciem aliquam vcnirc etiam cx profundb.picd.per ciufdem opaci obftaculum traiiccvc fpcciem non valebit. & alia addent.intvac]uam iupevficicsillafeabfcondit: omnino mcciium fupeificics&talis parsaboculo litcr. dicentfe tenuem aliquam velut mcmbvanulam. & per cam ab oculoconfpicitur.altera. iaculavi poterit: atit fi pars opaco aliquo prohibcatur.) (ed profunditatis colorfpecicm viroris. iLij. detrahat Dcus parieti fupcrficiem. iaculatur. vt iamoftencii. rubedinis. Nam ifti quamdam opacitatis -mixturam. appvchcndere. fupcrficiespariccisnihil confcrt omninoad viiionem cius.&c.loquuntur(vt tcles non vavb) dc fupcrficic non Mathcmatica. rcpevitur. ctia fupcrficiesparti implicita& inculcata. ctiama partc profunditatis detcrminata vclindctcvnam a:quaminatapoterit.ied pinguicula: alicuius alterius fuhabcrc. fcges arui eft itipcrficics. & ex intimo feniii loquantur. Quod hinc etiam oftcndi potcft: quia fupevficies pavictis non protuberat fupra pvoximas profunditatis partes. (i in fe redeant. quxtanttim in profundo. vincx.D. (ed diuifibilemtamcn in pvofundum. Itaquc falfumcft. iives ifta (atisalte infpiciatuv. folam coloris Aviftofupcrficicm vidcri: & quicumquc id aflerunr.qua:ceterispavtibus paullifpcr cmineat. bunt. inc]Uocunic]uc opaco viiibili. corpus nihilominiisparictis corporea immcdiatc viiibilc remancbit.(ed vulgari. pvobatuv manifeftius cx coloribus mcdiis. luilic. V£J ftaniine inuoluit. imb IC. Kt pvofectb . coloribusmediis in codem fpatio & fubicclo vtdixi.fed intrafitumearum rcccdit (namaliasextenfionem proftinditatisauad ocugcret. quid concipiant profupcrficic illa colorata. qua: fatis (ignifica. pcr quam pars ifta cum albedinc fua profundi tralucct.

liS

L I B E RT I

'

F R 0 M O N.D I

idem proifusonus vtrifqueincumbic,
ad videnquandoquidcm
tiumaliquod
corpus, inutilcm cfle fupcrficicm Mathcmaticam,
ftatimoftenderimus.
Qui in hanc rcm valdc pcnetrarc conatus
iit, ncmincm vmquam mcmini lcgere ; nifi qubd Ludouicus Coronellusacentum
ampliusannis, maximo mcndacio, quolyncem
aflivmat, ad veper mcdij montiscrafliticm,vifumtvaiicevepoiTe
i'um,vtopinov,mihi in pavtepvjeiuevit.
Lib. 3.
Lumcn, inqtut, productnm a corpore lumtnofo tn corporc opaco
VUyiic. non tran/parcnte, non elt tantumfuperficiate; imo cHprofundnm, &
partcs interiores corporis opaci iiluminantnr. nec cfi pofibilc darc^
atiqnod corpm ita opacttm, cttius fttperficies illttminctur,quin partes
ctiaminteriores lumenfufcipiant: qtita & per poros lumen diffundi
potcft, cjrquando porinon ponercntnr, deberct tamcn Jicri interior
iiiuminatio. necaamittttur, qiiod fit corpm aliqttod ita Jolidttm vel
denjnm, quinlumcn pofitpcr partes interioresdifjundi. Et inde est,
q/iod tynx cx alteraparte montisnjijtbite pofitttm potcnscjtviderc_j>
quandoqttidcm vijibileper intcriores partes montis iltuminatas, vfijtte
adoc/ttum lynctsproducii fpecics vifilites.
fct Io. Bapt. benedittusadcvuditum
quemdam: NeqnetctgnoEpift.nd
•PMibcrr. rare
voto,\i)(\u'n ,Jnmina refiexa colorata,non rejlctfi apttrisproprijffy
Fiogoniu.
fttpcrficiebmcorpornm coloratornm, eo qtiod pauca corpora tam opaca
rcperiantur, vt immediaic htmcn a Juperficie proprie rcjlctfant, fed
lumen penetral aliquantultim ditfa corpora, & ita iliorum cotorc^
afficitur: vbi vcro nonpenctrat, non co!oratur<olore corporis iiiim.
Hanc autcm penctvationem & colovationem luminis,adco
ncccflaviam ad viiione coloris exiftimat, vt pcrfetfifimornm qttorttmdam Jlecttlorum fuperficics non cernanturffi Uttigata cypolitajintfecttndnm continnitatem Juarum partium, radio tamc nonprofundante.
Et profeclo, ii cogitcmus, qubd minima profunditas, vt,cxempli gvatia, tcnuiflima: arnncoli tclar, lic intenuiorcs & tcnuiorcs
alias membranulas iinc finediuiiibilis, non mirabimuv, ii folisauc
quodcumque aliud lumen, mctalli ctiam alicuius cutcm,qua: centies forte millcfmiam partcm pvofunditatis avanca: nondum ada:(quodnaquat, valeat penctrarc. Quoci manifeiliiisapparcbir,ii
turxconfultiilimi
probant) opacitascovporum qua: vcipuunt luintcriorum &ina:quabilipoiitione,
inqua
men,exccrtapartium
radius nimis flvpe oifenfat, nafcatuv; ita vc opacitasin profundo,
codem pa:nc modo vadios hangat & diflipct, quemadmodum
af])Ciitas infuperficic.
Id

DE [COMPOSITIONE

CONTINVI

LIBER.

11$
Id enim,(i ita eft, facile intelligi poteft, quomodo tenuiflimam
faltem aliquam profunditatis laminam irrumpcre, & ibi mox,
fran(plurimarumin angufto partium compofiturainxqualicum
fcobem,& qucmuis
gente)deficercradius
poflir. ltaenimniuem,
pulucrem,ob fimilem quodammodo pavticularum fitum,&internam veluti afperitatcm, maximeopacumeflc,
&contumaciflime
refpuerc traic&um luminis videmus. ldcm in glaciccomminuta
vfu venic. nam integra & continua, ob a:quabilem partium pofituranijtota pelluccr, confvacta verb & iavinulcnta radium ad intcriora non admittit, fcd rcflectitinnumeris paruis fupcrficiebus
quas in ambitu habct & foli obiicit: & dchinc cft ifte farina: caudor,qui in integra glacie niillus apparec.
Itaquc iam in autecclfum aflirmo , quod alibi pluribus dcmonftramus , nulltim corporis colorcm (ccundtim profunditatciu omnino indiuiiibilem, pofle humano oculo videvi. Quid
fi crgo corpus tam conftvidttim & opacum fucric , vt a" fronte
ftatim prima lumen cxcludat, inquics, anconfpici fortaflenon
*
potcrit ?
Sane non potcrit. nam (i nulla vcl minima profunditas lumcn
tcnui
(nam inomniquantumuis
accipit,parscolorisprofundior
colovc, particulavnamagis
inprofundtim , quam altcra rcccdit)
fpecicm pcr opacum traiiccve ad octilum ncquibir.
Sed hoc manifefto cxpcrimcnto rcfclli potcft, inclamabunt:
quis enim vmquam covpus aliquod ob nimiam opacitatem, in
?
fummafupcvficicinuifibileeftcxpertus
Dicam vbi tu ipfus iiscxpcrtus, nc alio tcftc fic opus. Campanarum noitrarum .TS,in fuperficie fua cincritij ferc coloris, facilc vides, fpcculi vcrb cx co fadi fupcrficicm colovatam non vides, led
lumcn tantiim rcflcxum atali ipcculo: iectis vidclicctatquc in vi(c
in quovumpvofunditatem
tveis,autcvyftallinisnoftvisfpcculis,
immevgit vadius,& internumvitri colorem incitavc& iutiarc ad
Igituvaio,a:s illud, iiuc
(pccicmc profundoiaculandumpotcft.
aliudcjuodcumque
covpus ita opacum vt nihilluminis admittac
(quamuis talia pauca iint,vt ftatim diccbat nobis Bcnediclus) non
forc colore fuo & iibiinha:rente viiibilc, ied (bltim circumfufum
ei extcrnum lumcn afpici.
Color ergo campana:, antcquam limam & polituram fcnfevir,
facile confpicitur, qtiia fumma cius cutis paullo tbngoiior eft> & in
(Iiltcm atciquibufdam vcluti a*ris rccrcmcntislumentciuiiflimc
K
pit:

JJO

LIBERTI

F R O M O N D I

eft infpeculum,
colorille aefeus euapic: vbiverbfaciesdetrita
ncfcit, nec amplitis afpici valer.
Diccs, faltcm lumcn in fpcculo tali infufum confpici: fed illtid
non penetrat in eius profunclitatem ; ergo hasret foltim in ftimma
omnino& Mathcmatica fupcrficie.
'
At pvofcclb non facit, fed ii tanta cft & tam movofli fpeculi
opacitas, vt nc hilum luminis admittat, totum lumcn,iine dubio,
cxtva fpcculum incircumfufo aerc rcmancbit.
vefle&i poteft,inquient,ciim
lunicnrencxum,
Qupmodoigitur
abco quod iiiperficici fpcculi inha:rct,.produci dcbeat ?
Reip.Nullum fpeculum potcntius lumen refle£terc,quam omninoopacum. hinc cnfm chalybca & mctallicafpccula omniuna
optimafunc; quia nihil, vcl minimum luminisintraic forbcnt,fcd
Lumcn verb vcflexumnonaluminefpccutoin*totumregerunt.
lmente, (eda folc & agcnte ipfo principalieflicitur,
quod dircclam aclioriis fuae cxtenfioncm , ab occurrcnte opaco intcrpcllatam,aclione reflcxa nkitur compcnfarc. Quod vel cx lcge ipsa rcflexionis liquet „ qua: fit femper ad angulos parcsangulis incidentiiv. id cft,ii vadius divc&us angulo vecto in opacum incidat, vcflexus in ipiiim rccurrit, & eodem angulo refilic verfus illuminans-:
fi obliquc incidac,oblic]tiatur ctiam vcflexio,& cum (upcvficie opaci pavem angulum aperic ,cum anguloquo vadius divcclus inciaerat. vndc appavct vnius & eiufdem agentis efle opus, nec vlla ratio
fupevcflc videtuv, cuv lumcn fupevriciei fpeculi, non vndique po^
aclioncm fuam adangulum illtim
tiusinovbemradiavct,quam
reftringcret, & fele iic conformarct ingcnio agcntis duccti.
aut bona rationecxtovqucripotefl;,
Nulloigituvcxpevimento,
aut colorcm,aut lumen quod in corporibus ccrni mus,fiiftentari ab
aliquafecundtim
pvofunditatcm omnino & Mathcmatice indiuifibilifupcvficic. Neccctcra qua; dccorpovibus nigiis,qua:opaciflima forte omnium funt, &alia paucaqtuvobiici poflunt, me
valde moucnt, & in promptu cftconfutatio.
Sedcur potitis non dicimus (putct quifpiam) colorem corporis
opaci e" profundo in aerem proximum illuminatum a&ioncm
fuam inchoare, ctiamii nihil luminis intrcc profundum opaci?
Nam licctnullaiitpars
colorisquinduabus
aliisconftcc,c]iiaruiu
vna iit profundiov quam altcva,& pvoinde fit intva opacum fcpulta; poteft tamen qua:libct poftcviov partcm antcccdentcm in produccnda fpccic vilibili fortc adiuuavc, nullam a&ioncmin mcdio
opaco

DE COMPOSITIONE

CONTINVI

LlBEll.

I$I
opaco vfq; ad acrem exercendo,fcd incipicrtdo proximc a&ioncm
nam hoc pacto
fuamforis,inaereipfocovpoviopacocivcumftifo.
partesignis intcriorcs extciiovibus, in calefacicndoacrc vicino,
calovis proopitulantuv, etiamfi in partcs ignis intermediasnihil
ducant, ne iimilc in gvadti agat in iimile.
H.TCvidevi pofliint non incptc dicla, fcd mihi difplicenr. nam
iftarationc, totiuscraflitudinis parictis colorcm fcmpcrafpiccrenuis,,quandoquicicm nulla pars albcdinisin profundo parictis de~
mcria, tam longc a prima, quam vidcmus, diftet, quin facilc eam
in actione& productione fpccici poflic iuuare. ii auccm fpccieni
ipsa, quamuis coopcrante primaalbedinc, iaculatur,potcritper
eamconfpici; nam fpecics oculum ad vifioncmcius coloris detcrminat, a quo ipfa producitur. Quod etiam affertur deigne, cft
ambigutim. ccrtc,vt vt (it, in colorc non inuenit locum; ciim omnibus cxpcrimcntis probari poflir, nullam coloris particulam mictcrc vmquam fpccicm fui pcr opacum , aut proxime trans opacum
aclioncm fuam in diftansinchoarc. aliascnim homo foris in luminefolis ftaiu, cx cubiculopcr meditim nuuum pofletconfpici,&
ipfc fpecicm fui inctibiculum iaculavi.
CAPVT

XXXVI

I.

Angeli, aut ammx rauonalis indiuijibde> uonfmit
TrofterVbi
infucnda magnitudini pofitiua indiuifibilia. Sine inditiifibifi cttam termino motus> njelfom> rctincri & exfi/icari potcB
Vbyfica cffictentiagratta in Sacramcntis.
avgumentum Capitis xxxin.contcndit,
Angelum &
SExtum
animam vationalcm pofle exiftcve in puncTo; igitur puntta aliquacifeincontinuo.
Sed ncgant idquotqttot ptin&a & indiuifibilia vcfpuunt, ncc
pauci ctiam , qui ca admittunt, alij veio fentcntia: ambigui funt.
T< i.
fUtis enimfcircpotcH, inquit Valc\ucz, anmodmi/tc (pra:ientia:an- Tom
'i.p.d.i«n.
habere
debcat
1
natnram
timitatam
corporis
dittifibigclica:)
adpartem
c.i.
Icm, fjr ci folitm fitbfiantia Angcli vniat,vct vnirc etia pofit pttntfo?Ci
Itaqueii vcsifta abcxiftentia puncTorum,linearum, (uperficierum rcalium dcpcndcat, prarfentiam angclicam iftis pofteapplinccenim magis iis pr&lens Angclus
cari,ncgarc omninooportet:
«uia: nufquam cxiilit.
cfle potcft,quamchii\iaTa'
R 2.
Nihilo-

punc~ta magnitudini infuebat. aut cfriccvegvatiam. Si igitur Angclus nunc fpatium diuifibili pra:fentia occuparc. prcfentiam omnino indiuifiiamfupponamus inuoluere. vidctur mihi vcvo pvopior.aut matcria: motu noncft tcrminusaliquisindiui(ibilispoiitiuu. non in realibus. fed imaginarium tanttim iniidet: quod pluribus in Mctaphyfica diflevcve opovtet.aut pcr indiuiiibilia imaginaria expcdiri poilint.c]uod agmen pavtiti fucce- .& momenta ifta infcvius tempqri ctiam expungcmus.Si vcrb in fuccefliua vcrbovum prolatione. iam occurrit. alias enim momenta poiitiua intcrfcvcre tempovi etiam opovtcvet: nam veluti duiatio pavtis mottts. pi nihil vctat.vt qtiidam putant. Sa\ vna omnium cft vatio.'damex Aviftotclc.fua vetineat probabilitatem. nunc iiib pratfcntiaindiuiiibilicifc potcft. quod indiuifibile reale videtuv Vnicumtamcn Docent enimTheologi pofttilarr .s. vt noitri. Scptimum avgumcntumex momcntistempovis. legis Phyiicc.ncc ei fufficiat imaginaritim.vtc]tibd ncntis.qua: D. qux' de linc.cadem. non vc profundum confidcrato.& id genus nonnulla obiiciunt.D I Nihilominus. fcd (ecundiim pra:cifionem mcntis. Thoma: fibilem. motus vnitieriim vefpuit.ciimtamenomnis fnpcvficicsvcalis locotransfevvipoflit) non fccundtim rcm. fictamcn vc altern.eft pavs tcmporis. totam iimul in inftanti pvoduci.rne. Atc]tic ha'cfententia qux indiuifibilia magnitudinis.nullam contradictionem & communior facilc fuftinetur. vt in fequcntibuslongitis profcquenuir.locum fincm immobilem diaccicit.aut de corpove ipfocontinente. (iue fupcvficie imaginaria (vndc. fcntcntia D. numquamtamcn pcr indiuiiibilem pvaifcntiam reale punclum. iam non pauci.fed imaginavium momcntum inciderc debct. InTheologiaetiam magnumhabetvftim. locumvocct finem contiAliac]ua.ita duratio indiuiiibilis w MjL&ScciTet futura momcntum tempovis.Thoma: & Scoti audtovitatc nixa videtuv. forma: prolata:.temporis. fi inter partcscorporca: molis Angclum . mutata-cfle.nihilctiam realc poiitiuum pavtibus motus adiiciunt.ncc actio momentanca in vcale. vt Ariftotclcs appellat.fcu atijn^S. vt longum &latum .131 L I B E R T I F R O M 0 N . quammaiorifacilitate quamtamenctiamomnia p.Sjcramentn nouc. (cc\ imaginariis indiuifibilibus conftituamtis.vt inftrumentaDci. & inipfo indiuiiibilitcrmino npplicationis matcria: gratiam iftam .

vim ablucndi aniinam. indicat D.&c. Quod ii vcrum elTcr. nihil in fine abfolur ''srramenti reperire . producere gratiam. Orat.aut oleo. fi fovtc Nominalium fcholanon fallatur. Vbi aquae ipii.quaSacvamcntum in.quod a Deo cleuari poterit ad Phyficair terminusenim imaginarius. extricettir. Quod ctiam fupcrnaturalcmqtia:adgratiamtermiuatur.CONTINVI LIBER. operatur. ante ablutionem in termino vltimo ablutionis. vt corpus tangat. quod eft matcria rcmota Confirmationis. Vulgatum cnim cft iftud Auguftini: Vnde ifia virtm aqux.vt dicam.vis illadiuinatribuitur. igiturveriiimile eft.adeft\ ftumPhyficum nequiteleuari.cxempli caufsa.cumnihil iit. extergenai facuttatc byjfopttm fuperant.matcria: vero motum & applicationcm(qua: materia procflc cauflam talis producTionis fme qtia non. K 3 dhm .ab aqua. AquamRaptifmi abttiendo corpmjccnn. nulla indiuifibilia realia. ii non niii pcr indiuifibilia ifta pofitiua valeat coniiftcrc. Nam inprimis inccrtum eft. Rcmota:cnimSacramentoium matcria:.Chrifma. i.aut labor. DE COMPOSITIO^NE I35 fuccedentium claudat. no cius applicationi. & motus ablutionis non fic accidens rcipsa diucrfum ab aqua & fpatio in quo exevcccur ablutio ? Ne igituv Phyiica Sacramentorum cflicicntia (fi talis aliqua in & difficulter ipfiseft)inter ipinasiftasPhilofophicasadha:refcat.in primo inftanti imaginario extrinfeco iminediate poftabfolutum Sacramentum.elcuabitur ad graabibluantur. imonulla? funditus partes fuccefliua:crunt in matcrix Sacramentorum loca~ li applicationc. Vcriim plurimietiam negant hanc Phyficam Sacramentorum cfficientiam: & pvofccTo res dcbiliflimo pede fulcitur.Thomas. nifitamc]iiam acaufsa" fmequanon. aqtiam ipiam qtia: cft matcriarcmota Baptifmi.vbiait. ab codcm principio acTioncm egvedi.animagratiam TrAftSo> inloan.xv 5producTionem: erit. Patvcs.&c iit(aquaenim corpusabluit.a. non motui eam baptizandis apphcanti. Deinde acTio illa naturalisqux'circacorpusexcrcetur. & cor ablttat ? Et hoc Nasdanzeni: Lufiralcs aqua. ximafolecappellari) non autem Phyficam.&fupcrnaturalcm alteram fignificat. Si igitur verba formx Baptifmi. anmotus localis iit resquacdam diftincTa a mobili& fpatio: omnesenim Theologi Nominalcsid ncgant.quid tia: producTioncm. hax quippe applicatio motus quidam localis cft.magis cum aliisquibuidam inclino.de Kaptiim.& gvatiam infundcndi paflim tvibuunt SS.olcuni emollit) non abcius motu & applicationc.

vnde finita tota ver-bortun forma: pronuntiationc. . inquics.nontanttim partcm (bni co inftantifupereifc &exifterc pvobat.qua:fpeciem diuiiibiles.L I B ER T I F R O M O N D I •I34 ditm propriam virtutem. Quod eodcmavgumcnto oftendi potcft. terminum indiuiiibilcm. Quomodo autem poflimt. cH oratto reddtt tntcgrum altqua.Sed T^i.vbi forii habemtis pavtcm.fcd. quo Suaiftovum accrnmus propugnatov.q. tttm virtntisdiuinA.cuius partcs intcr (e pcrpctuo fluxu.abtucre animam^ in quanttmetf infirnmen-. .particulasaliquas temptis cumulavi pofle &inuiccm expccTavc.fed Qtke ratio. tamquam realis tcrtntnus totim foni pr&cedcntis.quatcnm d8. nam alias tcrmiui ifti foli. vt proindeopus non iic ccrminuin foni indiuifibilcm ad hunc efrccTum quarrcrc. & perfctfum Jenfum. pronuntiationisfit aliquodx/wj^.irtes cnim foni funt.tciminovum fcricm aliqtio tcrmino indiuiiibili concludi contcndit. & fcoviim a partibus audiri non magis (inc in fentcntiaPcvipatcticovum poifent.Mc. Deni< t.reliquix aliqua: fbni fupcrftitcs adhuc funt. ncc dua: vmquam fe mutuo expecTant.nifi in fine fiue. quifenfusin attqtto injtanti inirinfece confummatttr pcraliqucm fonum. qux a Dco adefficicndam gratiam clcuari poflimt. totam fonorum rcz. p. ikU. plerique vcrba ipfa tcrSacramcntum cvedunc affumiad gvaminantia&confummantia tia: producTioncm. ii quid valcr.quibusCap. *. qucmadmodura rcpugnant. huc cx parte vetvahi & Suarcz ahbi difeitc. localis motus. vt in eo multiflicentur fett efficiantur fpccics inaudttu: ergoduratin itto infianti itliqttid rci. 61.Probabilcenim foni fuccefliue pvoducTas intva idem bveuc cft.m. air. pcrtinens ad complcmentttm verborum feu orationis.cumtamcn retiera ibni(etfi Suarcz ftatim licappellauerit)quam puncTti quanxxxvi.«j>h. mutatum-cfTc pofitiuum. Dei ? quod cflc poflit Phyiicum inftrumentum nam voxnonficcft in Kcfpondeo camcn. Cuimfignum ift. nam a foloindiuiiibili termino fpccics foni ad auditnm non potcft multiplicari. inquit. Si vcro fucccltiua materix applicatio ante vltimorum verborum forma: pronuntiationem abioluatuv. qtita in co inflanti ita conjitmmatur oratio.qui in co inftanti additttr. i. forma Sacramentt. fui iaculantur. cjr reatiter exfiftit. fblam titatisiitquanticas.t.. in fucccftone conftftens\namrehabct Sonm. primoinftantiimaginariocxtrinfeco.inon cffe fuitm propric «l:lj>50.ttera pturcspartes cimjimulinancnt)& aliquamdiu pcrmancnt in effe. coloi isfuperficiem videri poflc ncgauimus. hic adh:vrefco?Ipfe c]tiid applicari poflimt. id noncflcnecefle. Argumentactiam. non tcrmini inp.

Si tamcnfonus (it ens tamfucccfliuum . niiiiivtermino vltimoindiuiiibili. & fyllaba ifta. quod tcmpore noneget ad agendum.LIBER. Secundo tamen. CONTINVI DE COMPOSITIONE l)f Denique imprqbari folide non poteft. Durabit autcm ifta fucccfliua gratix* produdTioquamditi Deo placcbit: nam aliasqux'libct minima fucccfliua cius convltima:fyllaba: paiticulafufticit adotiationcm&fenfum fummandum..voccm atitfyllabam nouiflimam. per continuam partium fuccefliuorum (oni . Vcviim oftendimusantc.Verba Sacramentorum. Sacramenta per particulam fuam vltimam fuccefliuam. brcuiilimo tcmpovc fortaflein aercpcrmaneve (quod foriitancx reliquiisfonitus campaaudirc perfeucramus na: probari potcft.vcvum vel imaginarium cxiftat. vel minimx in eo patticulx' icinuicem expecTcnt.quiagvatianon dum ab anima. cx ((bprouenire.fed poftcrius natuva jcdm pvius iit fyllaba: fonum pronuntiari. Dcus ftatim ab initio vltima: fyllab.s.quan: \ .qtiinullus cft)poteft Deus pro Phyiico inftrumento avriperc. & Deuscft infinita: virtutis agcns.aut motus) neceflbcTum fuum aliter produccvc pars potcft.'. ctim enim nulla pars cntis fucceiliui intva inftans tempovis'. quasaliquantulotcmporc campana quicfcente)hunc igitur fonum intcniiuc & cxtcnfitic diuiiibilcm (nonterminum foniindiuiiibilcm.hanc autcm non claudic totius prohabent.anlongius producatuv. Sed reponi facilcpotcft. niii poftcomplctam fuam iignificationcm •.Vtenimoratio plenitudincm fignificationisfuiv habeat^cft impcrtincns.• rticulatim.finita pronuntiationc & iignificatione tota.. Phyficc ctiam aliquid in illo inftanti cflicevc non valetjcaufla cnim eflicicns Phyiica eftccTuifuo neceflluib debec cocxiftcve. & toti totus. ncc vlla.qui nuntiationis agmcn. quodcftcnsfuccefliuum partcfoliusinftrumenti ntis {cilicctoJ:A.inc]tiiunt. fucceflioncm producTionisgratix.& ita vt particauifxinftvumcntalis cffecTus rcfpondcat. quctm motus localis. quam ad aliquid cfficicnduin afliimi.vtrtim vltima cius fyllaba bretiitis abrumpatur. fimul temporc quidcm quo vltima fyllaba & fenfus otationis pevficitur. Duas enim pra:cipue ob rationes negant multi id ficri. tamquam inftrumcnto fucccfliua: acTionis vti.non opcrantur. habec contrarium pofitiuum expcllenPrimb.c (qux ctiam fonus ditiifibilis & fucccfliuuscft) gvatix pvodticTioncm potcrit inchoarc.producere gratiam non in inftanti* fedfucccfliue & in breuiflimo tempore.

qui fuccefliuc efrici non poflint. Nominalium. cet D.& in valdeambiguoeft. vt opus non fit partibus eiufdem fpeciei fequentibus. minimo temporc fuperfunr. J.aut turam habituum fupcinatuvalium qui in iftis potentiis funt. parte integrali fucceffiua. componunt. qua: prolibitu pronuntiantis poifunt in breue* aucinlongum extendi.eorum opinio fuitincri. fcdab cxtrcmis & fugitiuis verbovum reliquiis. fortaflenaditD. & in inftanti. qua: finitaprolationc. & eorum inteniionem imitatuv. vltimse fyllaba: vti.75. Ordinis. aut vocibus finitii pronuntiatione paullifper inaere hsefitantibus. & illico difpevguntuv. vt indiuifibiliter & ininftanti poftulet produci. habeatne gvadus quofdam characTevem.p.Thomas. Confirmationis. inquam . Poteft igitur Deus minore & minore finefine. Si tamcn gradus nullos intenfiuos habcat. Vcriim maxima vavietate & inccvtitudine Thomiftarum . pauci verb characTercm intcnfiue inaiuifibilem faciunt : vnde confcquens eft. rcseft magis ambigua. 1-7. an non. nam gratiam omnes Theologi ex gradibus quibufdam inteniiuis.quiain ipsa orationis fenfus fatis plenus& abfolutus eft. non producitur ab inftvumcnto fucccfliuo. CAPVT . & in tempovc. fiexiftimeturindeccns. fiverbin cffcntia anima: proximc defixtiscft. magna verifimilitudine potcft. vt mauult Scqjus. vtdovertim non a termino aliquo poiitiuo foni. tranflubttantiatio ficti tota fimul in vltimo inftanti prolationis vcrborum. Quod etiam tranfliibftantiationi accommodaripoteft. vt ab aqua.&c. producTione difficultatcm maiorem prouideo. Thomas. intcniiuos. vt crein vckintatc. Cluifmate.FROMOMDt IIBERTI 13^ foni eiufdem fpecici multiplicationem. Sco& Neutvalium fchola: vcntilant hunc tiftavum. Si enim in intellccTu pvoxime refidet.q. Atqui hac ratione. Sed in characTeris tamen Baptifmi. qui gratiam a Sacramentis iftis fuccefliuis cxiftimanc fuccefliue produci. fed a pcrmancnte.vtcorpus Chrilti acTione iiicccfliua fub diuerfis accidentium panis & vini partibus conftituattir: potcft .

DE

COMPOSITIONE
C A P V T

L I B E R.

137

XXXVIII.

in infinitum diuiftbdibiis^fine
infiantium mtxturd componi.

Tcmptts ctiam cx partibtts
pofitiuorum

CONTINVI

v//a

magnitudinem pavtibus finc fine diuiHAcTcnusoftendimus
iibihbusconftave, nec vlla iis indiuifibilia copulantia interde motuiuctexenda,auctcrminantia
adtexendaefle;idemnunc
cclliuo, & tempore oportct dcmonftrarc.
De motulocali iic potcftoftendi:
Si fpatij c]tiod pertvanfituvmagnitudo
habcc parces pvopovcionalcs infinicas, quavtim vna pviov eft, alteva poftcrior} igitur corpus
quod iinc rcplicationc pcr tale fpatium mouetiir,debctinfinitas
partcs tranfirc, vnam poft altcram,partcfquc in co motu fuccefliuxerunt ctiam iniinita::nam vnicuique partifpatij permancntis,
fua pars mottis fucccflitli rcfpondet.
Idcm dcmonitvavi poteftin motibus fucccfliuis,qui ad qualitates intcniibilcs aut cxtcniibiles tcrminantur. tcrminienim corum
motutim pavtes infinitas continent,vnde & pcv infinitas pavtes fucccfliuas mottis debent acquivi.
Si vcrb motus in partibus fucccfliuisinfinituscft,
igitur&tcmpus (quodaliud nihil eft,quam partium fuccefliuarum mottisduratio) iimilcm infinitudincm contrahit, vt vccTc olim Aviftotclcs
oftcndit. Ex-puncTis ctiam emagnitudinc pofitiuis fupcrficicbus,
nec in eius tcmporc
lineis,& punctis,nulla in motu locali v.ivv/u&G:>
momcnta/cu inftantia pofitiua poilunt rcmancrc.
Katio cftqtiia ii nihil cft in covpove mobili, aut in fpatio, quod
non iitdiuiiibile in infinitum; igituvnihil ctiam cft, quod indiuifibilitcr&finc fucccflionc atali mobilitvanfcatur: nam omnis diuifibilis pars fpatij a partc ditiifibili mobilis per partcm motus fccundtim fucccflionem diuiiibilem pcvtraniitur. Si crgo fint aliqui
tranfitus fecundtim fucccflioncm indiuiiibilcs, fiue inftantanci,
debcnt ncceflario cflc tranfitus, quibtis indiuifibilia corporis mobilis tranliliunt indiuiiibiliafpatij.
iicpuncTum mobilis tranfitin
inftanti puncTum fpatij, linca lincam, ftipcrficics fupcrficicm 5ii lineatamcn in latum,iupevficicm in profuncium,idcft,
vctfusillam
dimcnfioncm , fccundtim quam iunt indiuiiibilcs,
moucantur.
Nam vt linca tianfuerfim iiue in latum mota, linea: alterius tranfS
uerfa-

LIBERTl
FROMONDl
I3S
ucrialislatitudinem
(quam habetnullam) tranfiliar,itcm vtfuperficies fuperficiei profunditatcm (quxetiam nulla cftjpcnctrct, non
indigct tcmporc. Omnis verb traniitus fpatij diuiiibilis a mobili diuifibili, aut fpatij indiuifibilis a mobili diuifibili, aut fpaiij diuiiibilisa mobili indiuilibili (id cft, fi altcrutrum,vel
fpatium , vcl
mobilc lit diuifibile) fitin tempore. Igitur ad indiuiiibilem tranfitumrequiriturindiuifibilitasvtiimque,tam
ipfiusmobilis,quam
fpatij.vndc fi mobili& fpationulla intcrtcxta (unt indiuiiibilia,
nullactiam inmotu x/;«/<^S, nulla in tcmporc poiitiua inftantia
poteruntcflc.
Simili modo, niii in qualitatibus,vt calorc, cxempli caufla, iint
tcrmini quidam indiuiiibiles, qui graduum intcnfioncm autextcniioncm copulcnt, vel tcrminent, nulla etiam in motu altcrationis x/p^t7a>aucincius
inftantia crit repcrirc.
intrinfecotemporc
nam omncs partcscalorisdiuilibiles
acc]iiiruntur per alterationcm
fucccfliuc,nullx ininftanti.
Pofliuu ctiam inftantia copulantia tcmpovis iifdem fcrcargumentis,quibus fimilia magnitudinis indiuiiibilia rcfclli.
Nam ii partes tcmporis ptxteritx & futtirx concurrant &
vniantur ad inftans,vt partcs linex ad puncTum, vt paflim doccnr,
codem modo inftans partibus cxtremis tcmporis intimc afliflct,
quomodo puncTum copulans lincx partibus afliftir, id cft,cxtcnfioncm fucccfliuam nullam
partibus prxteritis & futuris addct,
earum (uccciliuam vtrimqucfc retrahet, &
fedintradurationem
dupliciduracionc^vna intra pvxtcritum,altcra uura futurum,quodammodo replicabituv; vti Capitc xxxiv. puncTum intrapartcs linca: quascopulat,
rcplicandum diccbamus. vnde momcniimul prxteritum &futurum
tum,quod vocamusprafcns,vcuew
potitis crir.
Reponent nobis,inftans prxfens intcr prxtcritum ccmpus & futtirtim cflemedium,
& cxtra vtrumque confiitere. nullas cnim
,ciim omnis omnino, etiam minutiffipartcsfuccefliuascontinct
matemporis pars, prius & polterius habeat.
Vcrum hxcimaginatio
gemella &(imillimaeft
illi,qux intet
partes lincx, &cxtra ipias,ita puncTum abiungit,vt fpatium rcucra
mcdium obtincat. quod ii foret,nulla fiipcreftcaufla >curtempus
meris inftantibus,vti & lincaex purispundis.
noncomponaturcx
Si cnim inftansdnvationcm
habct,
intcvpavtcs tcmpovismcdiam
fakcm indiuiiibilem,tcmigituvaliquam maioremexteniioncm,
pori

D E COMPOSITIONE

CONTINVI

LIBCR.

I Jp

poriaddic, & indiuifibilediuiiibiii (&confequcntcr cciamindiuiiibili alceri) additum,aliquid maius&exteniius faciet.
Corrigcnda igitur hxc imaginatiotam circa momentum pvxfens,quam circa puncTum cft,niiifcntentiam Ariftotelisinatomos
Epicuri funditus velimus diflblucrc.
Aliccr crgo refpondcc Hurcadus. Momcntum prxfens non
diftvahi a prxtcrito & futuro,fed potitispixteritum & futurum actrahi ad prxfcns a momento. Si lnferas, fequi inde, partcs aliquas
tcmporis prxteriti & futuriiibi cocxiftere, & intra momentum
prxienscolligi, quod cft mipoflibilc, quia omnes partcs tcmporis
(iint iiiccefliux-, refpondcbit: NultampartcmdetcrminatampofJLj Dlf ,,.
fcd. 5.
totam
cffe,ratione fucccftonis,ficutiratione impcnetrabilitatis: fubfctt.r.
Jimul
nut/A poffunt efje ftmul incodemloco: at vcio partes indefi minatas jrhyflc.
pojjc cocxijiere, cjrje tangcr<Lj.
Sed iruftra nititur. nam omnes, (inc vllacxccptione, temporis
partcs (vocctdeterminatas, vocct indcterminatas, aut quomodocumquelubct) fuccefliuxfunt, ncc patiuntur lctcneri intraauguftias momenti; vti nec vllxomnino lincx partcs naturalitcrredigi poflimt intralpatium pundTi.
Deinde,momentum copulans vidctur inutilc & incptum ad ofcium ad quod folct deftinavi, videhccr, ad copulandas vera & rcali
continuitatecxtrcmasvtrimquc
tcmporis partes. Quandoenim
momentum prxfensexiftit, nullx ci vtvimquecoexiilunt pavtes
tempovis; prxteritx cnim iam claplx funt, futurx nondum appulcrunt: igitur momcntUm vtrimquc a partibus abiciifum in medio
velinquctuv,cum vcs cxiftcnscxtvcma non-cxiftcntia rcalitcr vnire
non poflir.
Vevtim,boc etf rttdis ingenij, inquit Hurtadus,difficttltatibm ita
fuccumbcrc, vt apcrie oftendant itlis cfje impares vires, nec Jc poJJL^
contincnsfiUtm dcdttccrc,fedc&mcntafcrrc, tapidis, ejr arenamfinc__j
calcc. nam propter dtfficttltates componendi tc;npmt ilittd rettnqnis
fatis incompic incompofitum. Quvbus igituvargnmcntovumtibicinibus, Hurtadc>hanc difticultatum molem fuftines ?
Vyinio, inquit, tcmpus babet veram cjr realem compofitionem,&
ctfvna cntitasper fc, ejr non aggregatio ex pluribm, qttia motm quo
cxlum mouettir efi vnm ; fed non ejt vnmfimplex, ergo compofittfc.
Sed petit principium: nam dc motu cxli par cft omnino, imb cadcm diflicultas.
Secnndo, ait, probatur, quia continuum permancns habct compofi
S z
tionem

FROMONDI
L1BERTI
140
itonem reatemper vnionem difiintfam a partibm,ergo dr contimum
fnccefiuum. Sed latiflimum cft difcvimcn : nam partcs continui
vt poflint reah continuatiopermancntis ftant,& iimulcocxiftunt
ne inter fe coniungi, partcs vcro temporis in pcrpctua fuga funt,
ncc vna alteram cxpecTat, vt poflic a fequcntc apprchcndi, & ad
rcalcm copulam venirc. Vcritis igitur cum arcna line calce, quam
cum continuo filo tempus comparaflet.
Itaque quahfcumque ineuadet Gvegovij Avimigcnij fucrit Hurtadus,numquam,opinor,
Iii i,(U,
hunc rifum & dentem. Qupdaddunt, inquit, dc^>
ncniisantiquum
tj. i.a. i. continttatione
partittm temperis adinflans qttod atfu etf,non etf intettigibiie: qttoniam qnod omnino nihil ctf, ntt/iicnti vct non cnti
continuari aut copularipotetf: alioqui vna longa chorea pojfetjieri de
hirco-ceruis , & tragelaphis, & chim<tris-, quod abjitrdtfiimum etf.
Et ctim DocTor quidam ci rcfpondiflet, qtiod ens,qnodnttmquam
ftiit ens, ncc vmquam erit ens, nniii copnletur; tamcn non ens, qttod
aliquando ftitt attt erit ens, pofiitatictticoputari, optimc ci rcpoiiiit:
Secundttm hoc fequerctnr, quodpofiibilc ejfet, albedincm corrttptatii
vct annihilatam, cjr vnam cattjjandam continttari, &copularialictiiy
cjr ejfe vnam albedinem nttmero, quod nttitm diccret.
ltaque difticultcr omnino vcra continuitas & vnio partium cwrctineri porcft. Siiufcumquccntisfuccefliui
(quiciquidconcntur)
namus igituvid nobiscxtovqucvi;
nam adcxplicandum
Pcvipatcticum tempus, talichimxvica
pavtium fluentium vnionc&cacft opus.
tcnationcnon
Momcnta etiam inchoantia, & tcvminantia partcs tcmpovis finc vfu vllo bono ftmt: nam, vti magnitudinis pavtcs a feipiis initium & fincm habcnt, ita poffunt pavtcs motus & tcmpovis. Ilcfcindatcnim Dcus primum & vltimuminftanstemporis,
non idcircd covripietur, aut longitis cftluct; quemadmodum
rcuuliis
vtrimque a linca puncTis, ipia nec breuius ncc longius fpatium occupabit. Tempusigitur momcnto terminari nihi! cft aliud, quain
ncgatione vlterioris extcnfionis iuccefliux vtrimqne finiri.
Argumentis pluribus rem iftamonerare poflbm, fed nihil opus,
tencbris aliorum lucem infufcare. Deni& vcrcor quorumdam
diflbluendo avguquc totam fcntentiamnoftramcxplicabimus,
menta qux aduerfus Aviftotelem & Stoicos texunc Epicuvci &
Plutavchus.

CAPVT

in pucTo A. quod linex vtriufque puncTa inter fe connccTit. Scd res iftaoculis. Sic crgo recTa B C. fed iugulum etiam Ariftorelis pccunt. cangcns circulum AEDH.DE COMP0SITI0NE CAPVT oArgumentum prmum CONTINVI LIDER.nullas adhuc ab Epicureis vidi. magnituEOs dini ac tempori inculcabant.& non crura tantiim. quo Arifiotelem oppugnare poteU Epicurtts. intcrponi • igitur angulus illccontingentix eft indiuiiibilis. quod eft cxcrcmti diamctri D A. ac proinde potcft inter duas lineas in angulum concurrentes. (cd Cxdimm . . vnde tria puncTa iibi proxima & immcdiataerunt in tali continuo:fcilicet duo vtrimquc puncTa linearum concurrcntium in angulum.jtf. Machinascamen Archimedis.ccrni matiulc. & mcdium in cxtrcmo anguli iinu pundtum . qui indiuifibilia. aut fola.qux angulum contingentie prop. Rcpugnanr.hacTcnus oppugnauimus. Geometricum. aut partibus permixta.inc]uam. cormentum etiam aliquod calenos ipfi incapuc noftrum c: Mathefi fabricabimur. Euclidcsdcmonftrauit.j.ipii acritcr. qtiam intcllecTu folo.fpatiii fohim puncTualc intcriici. diuidat.Lib. quem iam protegcrcfacagemus.injj vicemprabemm crurajagittis. Demonftrac Euclidcs aliam recTam non poifc intcrferi inter lineam contingenti^ B C.auc Mathematicas (licctiisipii totieslaccfiiti) quibus reliftercnt. intcr rccTam lincam contingentix circu. nc tamen nimis imparibusarmis nobifcum compugnenc. 141 XXXIX. li & circulum non pofle rccTam aliam.

lineam retfamqua circutum tangit. & Euclidiscommcntarovem conturbauit.j. Nam quantufine in lumcumqucacutumrecTilincumacccperis.cpntatfus. & ita defccndcndo. fcu c]ui duabus lineis recTiscontinctur. did. Ctim igitur poflit angulus acutus recTilincus in infinitum angultior & anguftior davi . fignum cft . Nam inprimisomncsalij Gcometrxtalem angulum conre-> tingentie. item A E.quem dicunt contingcntiafcu rettius. in cxtremo contacTus A. Commcnt. vt dicamm. potent diuidi pev lineam rcctam A D.qualis eft incev lineam recTam & civculum. nec tamcn vllus pcvueniac ad anguftias & pavuicacem anguli contacTus B A E. in fchcmatc pvecedcnti.LIBERTI FROMONDX 14^ & circulum A E D H. inquit.OMihi fane in mentem fttbtjt prima Jpccie. id eit.vocancrcuciaangulum. ta6tus. citm B AE.vt tnter qttantitatesminimadari extrainte/iigentiam pofit. Gcometriam non fatis inio adeo repugnantia infe admittercs. Vc iit actitus rcctilineus F A C. etf. Sed hoc profcccb eluderecft. isfcmperiine angulos minoves vccTilineos pcr lineas rccTas intcrpoiitas diuidi potcrit. Eulib. pernullam lincam rccTam pofle diuidi. & fcgmcntum civculi A E. quin intracirculum cadat. ac proindc angulum contingcntix B A E. non in con/atfu. illitts & ime quantitate cile . intcriaccrc. mit/o modo peripherianngulumnonefficcrc:fciticetangutum angulum dici debere. Ornnis enim angultts infctfione confifiit. vnicum anguliangiutiasinhnitas puncTum intev lineam B A. minorem omni acuto pofitimm.necad anguliconftitutionem fcd fufficitconquiriturncccflarioduavumlineavttminterfccTio. Necaliam euadendi viam reperit.qua~ lem hoc loco angtilttm. iine finc. non diflblucre diflicultatis nodtim. Vrimitm emm fibi confiare. & inclinando alias recTas vcrfus A F.idcoque illum angulum cfte minovcm quocumquc angulo acuto rccTilineo. nngulojiuxtapuncTum ita olim Iacobum Peletavium nobilem GeoHocargumcntum vt diceret: metram. quam. Dein- .

quiainter lincam rccTam & circulavcm continetuv. Vt in (ecundo fchcmate. ncgari tamcn neqtiit. non tanttim angulus recTilincns FAB.inquam.fi angulum contingentix. pcrtalem lineam.cft cauiTa. finc fine in angulos acutos minorcs. quiomncspcr puncftum contacTus A.quantumcumque paruus. per lineas recTas. linea BC. in fchemacc priori. Vtangulus B A G. tam pavuis qtiam magnis. Vcrtim. queunt diuidi. qui rccTus eft . lineamtalem&circulum quod vidctur Et hxc fuit cauffa. Scd cur etiam angulus contingcntix.non poteft pcr lincam recTam diuidi? Refpodeo. Nam inpvimafiguva.qux a punA. iuperiores ducunturpevidcm ptmcTum contacTtis A.vidclicct rccTam. acpvoindencceflavio diuidunt angulum B AG.DR COMPOSITIONE CONTINVI LIBER.cvvovis & allucinationis hxc fient manifcfta. non excedcrcc latitudinem vnius ptincTi. 145 Deindc.qucmadmodum potcftomnis. Rqucrendiflimus D. & tamcn citculus fuperior feu maiovdiuidit angulum contingcntixcivculi minovis. educTas. virttitcctiamdiuina poffecorptisperfccTe fphxricum fabricari: quia. xxxiv. aut angulus BAE.angulus acuttis rccTilincus. Namduocirculi quamipii. eftqueparscius. cumomnibuscivculisfibi fubiccTis.Paullus AreiiusnecurnupcvCapite garet.non qtiidcm pcrlineam rccTam(quod rccTe demonfttauit Euclides) fed pcrcuvtiam accivculavcm diuidi poflecogitemus. inquies. licec maior iic & abipiis diuidatur. qubd cum Aviftotclc & omnibus MaQuidquid cnim iam dc tacTu lithematicisvcputatimpoflibilc. Ex quibus liqucc.diuidi non poflit.quiper lincam rccTam diuidi non potclt. cft tam pcr lineam vecTam indiuifibilis.angulum contingentix non icd (bltim quod contincrcfpatium puncTualc abfoluteindiuifibilc.tranfcant. F A E. diuidantc]tie in infinitum angtilum illum contacTus. ncx vecTx & civculi philofophamuv. vltraindiuiiibilcpuncTi fpatiumnonextcndi. quin inter interuallum aliquodiit. angulum contingcntix. F A D. a puncTo A. quam angulus B A F. Nam linea civcularrs gibbo illo quo intva anguli aream extubevat & procurrir. non vocecur angulus. fed ctiam angtili rccTilinei acuti FAC. inter ipiiim & plantim qtiod tangeret. dcfcribi.fpatium iuxta puncTum contacTusvtrimqueinterpofitum. conltituit. roflunt etiam alijfine fine civculi maiovcs civculo A E D H.. cduccrcturinfva lincam cToextremoanguli contin- .cur linca vecTa. civculi infeviovis. incontacTu ctiam fphxrx& plani habct locum: nam fphxra per lineam fuam aliquam circtilarcm tangit hneam rccTam cxtcniam in plano.

. fi eiangulum contingentix dcmas. ciim tale fpatium linea recTI mctiamur. angtilum recTum D A B.infinitx partes non tanttim proportionales. lum cxcidct. ac pvoindc circulum fecarct. fed incidimusiam in fcyllam. qux duo rr°p. linea A N. femicirculi augeat. alterum Geomctricum 3 ex pracedentts folttaArgumentum ttone natum. minoveft angulo rccTo D A B. ctim iimilis gibbicuvuitatc afliivgac. lib. (cdextra aream cius (quxintev lineam B A.8. Covoncllus. quo tamen angulo recTo angulus fcmicirClid.ad rct. vt quifVltauimuscharybdin. cx omnium Geometrarum & ipfius Peletarij fententia. folo angulo contingcntix E A B. (qux iit.144 LIDERTI FROMONDI contingcntixBC.Curpcvipherix puncTacontingit. ac nouiilimc Chviftophovus Clauius demonftrauit.j.) tangevec cjrculum in aliquo alio puncto prxtcv puncTum A.lum vccTum abfoluat. vnde & angulum cius diuidevc potcft. qucm ii ei adiicias. Vt angulus fcculieftminor. augerinon poteft. nam quanttim non quanto. vt plane fatenduminfencencia telis. rc«5tus enim exangulofemicivculi&angulocontingcnSicrgo angulus contingcntix angulum tixadxquatecomponitur. citculum traniit. C A P V T X L. fed certx alicui xqualcs. cxempligratia. Ludouicus necquantumeflcjVtcxiftimatPcletaniiSj&iccTcolim Coroncl. diuidct. euitet.Phy-.cxdi(ciplina Euclidis.i. &civculum concludituv) intvacivcuLib. vndc nec angulum B A E. j.igitur inbreuiillo interlineam contingentix &circulum fpatiolo. igitur quantus eft. adxquabit. piam acutulus vidcre fe exiftimabir. Falfum igitur eft. prop lib. pvxtcvquam in puncTo A. qttod EpicurttJ in Artflotelem iterum arripcre poteH. nec inter fe communicantes erunt. Si enim angulus contingentix per circulos maiores maiorefquc ininfinitumeft Ariftodiuifibilis. Nam aliaspuncTum vcuevaaliquam cxtcniioncm quantitati addcChu. angulum contingcntix puncTualem tanttim.neccifari6intra uitas vero (ecundi circuli a gibbo prioris circuli non impcditur.ctim angulus contingcntix angulo femicivciili adiccTus angu. Cic.Eu. micivculi D A E.quod pal^m eft impoflibile. Linca enim recTa. & pviovis contacTum.qux infinitas partes .

alicui aflignatx xquales. & acccdcre. qtiod a fc repcrcum gloriatur Peletarius. miraculum: vidclicet. diftantia. quam in pucTo A.& tot partesintev fc xqualcs confunt intcrualla periphcviavum. Ec " tinevc. valcaccontingevc. tcrtio ita progvcdicndo ficencro M. . xquali fcmpev intcruallo inuiccm vemoucntuv (tanta cnim cftintcv O. & P. Similietiam miraculo linea. rcfumpto fupcviovis Capitis fchematc.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBUft. quilineamBC. infinicas.vndc fcquivideturjintcv puncta Q^6c C. defcribetuv. ab capartequa maxime diftant.& nc fine. Spatium autcm illud. pcrcirculorum infinitorum xqualia intcrualla producTa. xqualibtis intcr fe intcruallis. futuvum infinitum. poife fine finc produci. iine dubio. ncc vmquamtammagnus potcric fieti. Horum circulorum pcripherix. Poflimt. iic oftenditur. numquam ad puncTurn Cperuciiiet. ncquit contincrc: taliscnim linca ininfinitum finc vllo tcvmino debevet cxcuvvcve. circulus tvaniicns pcr punquia ntillus vmquam tam amplus cTum A. quiomncs dimdanc angulum cotingcntix B A G. quanta intcv P. cuius pcriphevia valeac ad puncTum C.) igituv &iuxta ftint . defcvibi jnfiniticirculimaioves & maioves finciine. & D.quam Nicomcdesconchilem T > vocat. Linea cnim Q^R.in pluribus puncTis. vbi viciniflimx tcvuallodiftabunt.vtfatemur .pavicciam omnesinpuncTumcontacTus A. quot \linc eueniec illud. lineam aliquam verius recTam altcram inclinatam . pcrtingcre. & tamen numquam cum ea concurrere. deinde centro L. Dcfcvibatuvpviinbigituvcivcultis centro I. idcft. diftantiam fore abfolOtc infinitam. T45 pavtes non comnumicantes.

ab opaco F. mintis opaco. quia (i receflus Juminoii E.corpus fphxvicum luminofum. Ec qub longitis E. fecantium paribus pcrpctub intcruallis a fe diftent. nos vcrb talesin omniomninocontinui libenter &vltrbdamus. luminofumcorpusE. numquam cTum puncTorum cxtrcmorum diametri A B. numquam dimidiam pavtem fphxvx iftius opacx maiovis illuminabunt. retrocciferic. nil amplitis quam partes proportionales continui infinitas affirmant. extremis fuis radiis diftinguit opacum fphxricum maius in C. vt cx illa diftantia hcmifphxrium opaci totum illuminec. particulainfinitascumulari. & in iniinitum rcccftamen. ad puncTum A. eb radij ab F. Igitur fpatium circumferentix a puncTo C. puncTum contadTiis A.ii ad contaferit . nec Vmquam eo vfque pertingerc valcr. pcrtingent . maiorcm partem opaci amplccTcncur. id eft . paullatim in iuperhcicopnciierper. & OH. debec eflc ablblute infinicum . maiovem in infinitum partem opaci illuminare. puncTis. docuimus. Nam etficentra Itaqueinprimo omniumcirculorum. in infinitum ad rccTam altcvam pauUatim accedit. Vcrumtamcn hxc & id genus pluraMathefcos miracula. exemplo. Vc in poftrcmofchematc Capitis xiv. Deindc Capite x i v. pev portiones xquales a puncTo C. etiam radius P G. minus opacoF. falfum afliimitur. per fpacia xqualia fiat. PG. (etfi prima fronte aliter ) diiigenter tamcn introfpccTa . & tamcnnumquampolTctam procul rctroccdere . non tamen fpatium intcrcirculum . fi ab co iine iinc rccedac. & D.146* LIBERTI PROMONDl vocat. verfus punctum A.

non pcr xquales. proccdit.motu videlicct duplo tardiovi: tertia hora dimidium pcdis dimidiati. M. nihil in Matheii magnimiri accidit: olim ienim eciamaCalculacorc. punc?cum luminis inpuncTocircumfercntix C. a iereccdcre. non tamtn intcr earumdem circumferentiarum parces puncto A. Nam etii vcceflus luminoii ab opaco per fpatia xqualiafiac. tum infinitum. Itaque in (chematc iilo Capuis xiv. Papt. cxcovc]iicvepotcft.& BenedicTo demonftratum eft. minori & minori perpetuo intcruallo. ab opaco F. mo-1lo. eifc intcruallum . pavtcs perpetuo iinc finc minovcs pofle numcrari. quia per partcs propoitionales. Uluminatio dcniquc covporisfphxrici opaci maioris afphxvico minove ilkiminante (vt puta. tiflimo . a fe nuitub dilhnt. eb miiuis a pvoxime infeviovicivcumfcrcntia abiccdar. infinitashorasconfumet antcquam pevueniatad vltimum puncTum lincx bipcdalis.lenT 2.tardiiis perpctub perpartcs proportionalcsprogvc. quantum D. qiiia inoppoiitacirculorumparte. fuper lineam recTam finitam . Lineactiam conchilis Diomcdis non amplitis cuincir.Piima hova vnum pcde perflgvct: (ecunda hora dimidium cius. & nc hilum vltva. L. conficit: intev puncTa Hoccvgo. opacum tangcns. vicinas: hx vccedunt. circuli illi difcin- lum AGOQ1&" lineam contingentix dunt in partcs. Birncd. Igitur cx xquali trium centrorum I. inuiccm diftantia. quam partitim propovtionalium infinitudincm.c. pev cam poccvic fovmica tcmpovc abibluce infinito iic incedeve. ab O. Si id fiat. heri.xp. quiacivcumfercntixcirculorum ftiperiorum.]( tiifp. circumfercntias xqualibus fpatiisiuxta puncTum A.luminiscamcnincrcmencum per pavccsfpatij propovtionalestanttim paullatim vepit. icd pvopovtionaliquippe non xqualibtisafeinteruailis bus. Nec vlla bona confequentiacolligi potcft. numquamadpuncTumC. id ctt. diftat. a P.tcrvx a luna) hocctiam. iuxrapuncTumcontacTiis A. accefterit. & O. diendo. pev recefliis xquales Iuminoii E. & nihilvltva.adcb. idcoque lineam Q R. & P.peruenturam . quantum intcr P. & iic (ine fine. alicui certx xquales infinitas.ii in ea iint pavtes pvopovtionalcs pevpetuo minorcs finc fine.argumcnttim Q^& C. pofle Ponecnim lineam vecTam bipcdalem. fequiturtantum ctiam inter D. tantum P. vc c]iio propuis civcumfeventia aliquaad lineam contingcntix B C. ii pedetcntim pcr circulovum illorumincrcmenta producatuv.DE COMPOSITIONE CONTINVI LUER. 14/ BC. .

Hxc admirationis fat plena funt. & nullius momenti. nec in xternum ipiiim attingitjVt per figuras varias. continuo minovcs. indiuiiibile indiuifibili immediatum cife . vclut gvandis tovmcnti tclum . fuperficics cx perpctuis lineiscircularibus (ibi proximis & immediatiscontextafic. difp. oftendimus. ctiam rcfpecTum mc inuitaflct. non perpartcsxquales. veviiis puncTum A. quam dux. Cogitcmus enim arbovis tmncum in aqua partim. In hoc aeris & acjtix circa arbovcm contacTu. Igitur.ad cius Lib. vna in icalincacirculaiis extremaaerisqux cruncum fpacioalteriuseft. mauelis tcpvxcipitcmdarc. quam lineas. vnde fiet. Similc de lineis avgumcntum poteft contcxi. & tiflimogradu . & vniuevfa concinui indiuifibilia vepudiando.) arboris . obicctaucrir.LIBERTI K}S F R O M 0 N D I fed per proportionales. & ligni.c]uia immediatxiunt. nifi Negligerc camenpotui. vt innoxium. Gcomctricum3 quo ftpcrfictcs Vmpateticis obijcmnt Epicurci.fcd vcra tamcn.quasCapitc xiv< opinovj&confitcnda. dc Cciiuat. vnaaevis. inquiunc. Nam Alhazenus & Vitcllo diferte aftirmanc vhicam eile in crunco arboris lineam. vna linea circularis in acre. fuperficies conuexa orbis lU\. partim in acre. linea acris. trcshic funt lincx civculares (e pcnetrantcs.&alia aqux. Veluti cnim fuperficies acris contigua aquxfupcrficicm aqueam penetrac (auc. Hoc argumentunv non alitcr pofle diffolui credic Avefius.c]tix.circumliganc: iiuepotiiis. & in camdcm pcvipheriam imaginaviam incidentes. Rcuevendiflinuis Paullus Arciius. fibi refpondentes immcdiatasrefpicicnr. nupcr mihi fortelecTus. pvorepic.pcriculum faccre.ij. vnde fecpitur . & cum eo quantum & cxtenlionem aliquam conftituerc. nifi inabfurditatcsillas. veritis loquendo . vt tota trunci. Sed reucra poteft. altera in etiam duasin truncoarboris aqua cft.cuilibct promptum eft.non difliteor. i. Saturni. immcdiatc cxtraiitum iupcrficiei concaux firmamenti eft . j.aqux. C A P V T lArguwentum tcrtium contiguas X L I. c&hrum qui olim piq Epicuvo fupcrficics cxlovum contiMEminigtias mihi.

Scd profecTb poteftfacillimc.irtcsfuperitts & inferins c.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. Quantitatem verb nonconftittiunt.(itum:quodfupcriicicbus ucriim accidit.) ncc tamen in diuerfis locis rcplicata: eft. indinifibile ab indiuifibili tangttur. 145? arboris cingit. ? etf conuexa cjr infecattaJuperioris. quodaliqtio tcrminocius indiuiiibili tangitur.nihil ligni cjfcftmutin aqtia &in aerc.qtiinJuperficicsexlineiscomponatttr. ideft.& incodcm Si vevb id tanttim dicamus in fpatioimaginavioconfundtintuv. vel in ncutvo cfle! Si cnim 1n aliquo illud cfle dicatur. tfifitnt namfivna fuperficies rioris.t immediatA. Trimttm cjrfeciindnmfnnt contraexperienfiam: namvidcmns. cft in eodem omnino fpatio cum fumma lincii aqux. cxtra vtrumqnc^. etiinulla eiusparteambiatur. quia non coextcnduntuv.. ne contimttim ex non continuis componattir.ncc fpatio vlla vatione diuelli pouiint .Falfum mctviam aflumitur. aliquo cflc. ctimduobus acris & aqux civculis duo in tvunco avboris circuli vefpondeve aflevuntuv. quia tunc rcjpondebit vni tantitm linesi. & ni>n dnabtts. Vitari igitur non potetf. quomodo in dincrfts p. Verc Cardanus: Ouomodo cxliiun-1 Lib. in vtriufque elementi termino aliquo poficiuoeft ( fitales termini in contintto admittantur-. vnico puncTo fuperficiem vtriufqtic cxli contigui perforar. ejrmultb minits. fcd ncccflavibcoUabuntur in cumdcm indiuiiibilcm.& contra omncm Gcoligniliiperficie.quia aqux & aeiislineares illi tcrmini fe penetrant. linea ligni nec in aqua nccin acre.inac]ua &aerc. vel erit in aqua & in aer<Ls. quin fint ditx line. cjr confequenter. vcl in aqua & acve fmuil. non tamen quantitatem confiitnnnt: hoc antem Jiifficit Arifioteti.Nec T 3 vllus . Idcm penitusin cxlovum fupcificiebus cucnit. (ccundtim loci & locatietiam vniprofunditatcm. Tertium verb ab ipfis (qui poiitiuas lineas & indiuifibilia parcibus in continuo permifcent) admitti non potest. In eamdcm cnim iiipcvficicm imaginaviam cadunt. s< Subtii. vel in neutro. vel in attero tantitm.j». Sed linca illa ligni.. fedin termino& limite vtriufquc cft. Sed dnas effe neceffe.feiniinuant.ctim omni Vnde linea per cxlovum fphxras tvaniicns. linea trunci.neccas vlla parte fua diuiiibili tangit. pvofunditacccareanr. Ecextricorniillo dilcmmate.vndebinx iam fimul&coniuncTiminfpatium tcrtixlincx. inquit Avcfius. qux in aeiis confinio lignum etiam idcmambit.tlttm moucri poterunt ? Si du&Jhnt. quxeftin igitur. quod pavtealiquacius integrali ambituv. altcrutrum priorum cornuum poflumusarvipevc. id cft. lincam ligni.

neccfaflereht. & dimidium cius. Partes communicantes vocantur. Partcs non-communicantes ftinc. iiue ab ca condiftincTa. & indc intelligere. in quotiis continuoinfinitxfunc. qux aliquid idcm includunt: vtquantitas ped. aut quantitatem cxlorum compoiitam eifc. voccs aliquoc in hac materia. PritumacTu.qtias curiii Epicurci. qux eamdem habitudinem Partesproportionalcsappellamus.dcftituti. poteit in minutiasiftasdcfcendcrc. an lignea illa linea. anaercaalteralinca prxcisc circnmligetur. ridcre folent.ad Phyficas aut AMathematicis.IVO L I BE RT I FROMONDI vllus omnium mortalium tam lynccuseft .qux vniucrfim in vnamcxteniionem iario eam acTuinfinitam efficient. hx cnim diftincTx. (G<\non condiftincTx funt.fcd abfciflx prorfus.impoflibilceft.alis.&itaextcnium. Si partcs proportionalcs non-communicantcs. qux nihil commune vtrique includunt. quin iftudfic infininulliscerminis valeaccontineri.vc ma enim pars proportionalishabet aliquam cxtenfionem .& inuicem condiftincTx funt: quales dux quantitates pedales.& omnes terminos & limites talis quantitatis eftiingenc Ance refponfionem. & Metaphyiicasrationesdccurruntcifuib his armiscredunt Ariftotclem fe iinc remcdio iugulaifc. CAPVT XLII. Multb miiuis in fentcntia noftra c]tii tcrminos illos vniueriim rcipuimus. fupcvficierum tenuitatcm a corpovibus fuis poflit vifu difcerncrc. fcvuant .inquiunc.in frcquenti vfu. Argumentum quartum > quo ofiendere conantur > qmntltatcm ex infinitis partibttsproportionalibt/s confutdmy nul/is finibttspojje contmeri: fed conantur tantum. ctiam habet fuam. nonoculus aut vllus fenfus. ex talibus (blis & immediatis truncum aiboris. lincarum . c]ux fe confcquunturin eadcm lincacentumpcdali. Itaqucctiamii tcrminos poiitiuos indiuiiibilcs partibus continui petmifcercmus ( quod non facimus) non fequituv. Solaratio. cxplicandxfunr.aquea. fecunda non-communicans. fme fine: igitur infinitx partcs extcniiones infinitas &itaporrb confluentes.qui immenfam illam puncTortim.

vt fequ. feu habitudinom. pergendo. numquam poterit ad puncTum Cperucniri:vndenec vmquam ad eum pedem pertingemus.alaltcra qtioquc fui totius tcvtia iic. Vcrtim . ita F H.cxteniionem Itaqueargumentum fi inter ipfa intcviaccant pavtes pvo&C. qui cft terminus linex pedalis. duplo minorD F. Vt exempligratia. alicui ccrtx & dctcrminatx patti ( quantumuis minima aflignarctur)vt. ab A.c]iiia A C. verfus C.in qua pvimuspcs (ignc- tur A C. & F H. inter puncTa A. infinitas licetinuenire. teraetiam fit. c]uibus tota fua refpiciunt. & finisin B. Sic vcrb per partes proportionalcs in figcndis initiis pedum proccdendo . forcabibluteinfinitam.fed communicances. fimilitudincm cuftoditint. conproportionales. in quolibet continuo. ipatium perpetubrelinquaturduploanguftius.id eft. Contra verb. nam ficut D F. nihil aliud quam plurium habitudinum iimilitudo eft. duplo mintis D F. in linea bipcdali.) numquam perueniemus ad puncTum C. fi tertia totius. qui vltimus fic. vt intcrinitium prioris & pofterioris pedis. xquales. Pavtcs itaquccommunicantcs.omnesinter fexquales. diftincTasinquauis magnituainc.eftduplo minus fpatio A D. contcndit.parti F H.Tis femper iit duplo minor prxcedentc. extenfio procul dubio excurrerec in infinicum: iam verb. fecundusD E.licetde(ignarc. partcs inter fe inxqualcs. commiinicant in D C. ctiius initium in C. lincaduovum pcdum.non condiftincTi.cum partcs proportionales ciufmodifumantur. in fententia Aviltotclis& Mathematicovum.eft duplo minor A D.pcdesinfinitos. Ifi feruantad fuum totum. & F H. infini- . inaliquapartccadem Sitcnim A B. pars Propovtio enim in Pnilofophia & Mathcii. Sed pcdesilli funt communicantcs. eft dimidiumipiitis D F. Meritb itaquc partcs illx pvoportionales vocantur. Nam in linca fupcriori. fi partes cbndiftincTx fumantuv pcrpctub duplominorespate prxccdcnte (vtDF. &itaprogrcdicndofempcr.excmpli gratia. qux cft pars vtvique pcdi communis. infinitxfiint. Spatiumenim D F. Vt fivna fueritdimidiumfuitotius. qux pvoportionum.tcrtiusFG.& F H.& D E. Partes ergo in ca linea proportionalesfunt D F. fi rales partcs forent portionalescondiftincTxinfinitx.cft dimidium A D.vlcimumlinexbipcdalis puncTum cadat. quartusH I.DE COMPOSITIONE CONTINVI LlBER.

Talevcrb genus infinitudinis. vna partium quantitatis. Si illa fola finc hac cilct. ncfcio quid mihi continub lucis oftiindituv.vtad minum tandcm aliqticm appellant. vtpavticulx tales infinitum Ipatium occnpent (qucmadmodum iniinitxpavtcs xqualesintci fe faciunt) iedcapi ac tcnerifinibus ccvtis poife. vt videvc.ex fccundo pcrucniat. terminis fc claudi patitur: quia. maximum. vnum pedcm nonimplcbis. qux ad vnius pedis extcniioncm numquam dimidium fumas. incrementa cius pvoccdcrent: nunc vcrb fecunda infinitiido priorem coeicct.ncc vltracffundantur. talis compofitio diuinx omnipotcntix ncgavi non debec.L I B E RT I FROMONDr lyi infinitudo illa non paflibus xquis. aut maioribus. & itapotrbpcr propovtionalia dccrcmcnta finc finc pcrgas. fiexpvimopede dimidij dimidium. vt proindc vna infinitudo altcram caftigct. tamcn.fed minoribus non afcendit verfus acvcrfus minimum defcendit. nempc. vix concipit. quam intcllccTus noftcr expcrittir in rcdigcndo infinitaj partcs intra tcrminos finitos.quin iniinitudo illa(quam idcbvbique humanus intellecTus rcformidat) nebulamalic]tiam adhuc pvxtexat. Ec licct lux ifta tam clava & digeita non iir. iatiocomminucre pavtcs iine finc pcrgit. cx tertio ocTauam. Quod Fac alic]uam quantitatcm cflc acTu iftocxemplointclligipotcit.inquam.cx co proucnit. in infinitum fe quantitas cftiindcrct. quamdiu nulla cuidens implicantia contvadicTtonis inucnituv. vt tot ante aduciTusEpicuvum argumcntis oftcndimus.ita terperpetub partescoi)fumantur. progreditur. & iutra finitos limites cohibcac cft infinitudo. infinitam: ex infinitis pedibtis quoscontinct. facTam cllc. aut maxima faltcm difticultas. iiue quattam pcdis pavtem. ccvtum cft. quia pcr partcsxqualcs.qUod quantitatem in partcs xqualcs. veifus indiuiiibilc (vt iic dicam) dccurrcndo. facitqtic vt deorfura. aut notabilisextcniionisconcidat: infinitas cnim illasparticulartim minutias. alDuplcx. Itaquc tota. aut etiam maiorcs. Si vcib fievi a Deo potcft.noncfleneccflc. Scd implicat nvanifcftamcontvadidtioncm. ita eas fine finc accidit& diminuit. quia imaginatioctim fecjuinon potcft.aut (ulpicarilaltemfacile poflim. Vbi verb rclicTa rctrb imaginationc. liccbit aliam magnitudincm concinnavc. fi cnim vniucrfas iftas particulas in vnam quantitatcm coniicias.inqtiiunt: c]tiia talccontiintcr lecriam xcjualibusinfinitisncccifuibdcnuumexpartibus bebit . iicuti partes fine fine accumulat.hic tcra perpctui dccrcmcnti carum.

& pucrile terriculamcntum. inlinitudinis partium proportionaiium obliuifci. c]uaspertranliuimus. qutntum> localem cft illc Achillcs. fi voles. Hoccnim infinitum decremcntumnon iinitvllam pavtem quantumlibet paruam fumi. & rctvoagac inomnes illas. iam omnes intcr fc xqualcs rcmancbunc. motum localcm ncgaret. vt Capitc ii.cum denfinefinc minoresipsa. Hinc nullusccrtusexccfliis turalixfemper cft.vt me in fugam coniiciat. (i inCcvtctamcn plus imnctus& fpicias. fcio .ncc abeo finit fc tcncvi & compvchcndi. vndc omnis intejlecTus noitvi acies & iaclus inccvtum femper& dcfinitumnumcrum partiumcadit. prx octilis habcrc. (i numerus pavtium inxqualium cflet finitus. motum V . Dcmccnim abomnibus maiovibus cxccifum iu quo minores cxccdunt. avgumenttimeiVet infolubilc. in omnibusfitxqualc. fed ideb hoc eticnit. Si in fpatio continuo. qui Zcnonem Elcatcm pcrpulit. fovmidinis habeve opovtcat. irj bcbit conftitui. Epicuvi abfurditaccs. CATVT cArgumentum XLIII.qui abomnibus partibtis poflit demi. & faciliorcm & cui af.anere. inquicbat.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. Hoc autcm mccum. diximus. Itaque.cas vllo vmquam motu pcrtraniirijigitur mottis localis nullus eft. vbi cogitopartes iftasinxquales fme iineconiumi &decvcfcevc. Et licct diflicile creditu fit. quiainfinitus illc pavtium dccuvvcntium & fe minucntiiiin numcrus antc intcllecTiimeovum quodammodbfugit. Negabunt itcrtim . quam compofitioncm continui cx partibus iniinitis diflblucrc. Quid cuidentius ? quid manifcftius? inclamant. animaduertcs: cosin omnibusrationibus fuis.& manifefta prxcipitia. quod fponteiam fe diflbluit. vt rcliquum manens. funt partcs infinitx (c]tiod ipfe crcdcbat) impoifibile cft.cui rcliqux omncs poflint xquales rcm. fcnHIc fuquamuis rcclamantc. Ita vir iftc eruditus maluit tam euidentcr inienfum communemimpingerc. quo Zenomotum compulftts eU ncgare. fempcr numcrum aliqucm finitum. vt. fc hxc affcqui &caperc. Etfancpvimo occurfu argumencumtcrrovem habct.conccptu fueuerunt. Sed /^p^pAux^op eft.

ac dcindcin quavta pedis partc. tus abibluatur. nam etii in partcs iine iine minovcs ditamen terminosquibus includitur habet: talc uiiibilciit. ridiculnm & fatuum effe. Itaquc ii rcs paullb altitis infpiciatur ynon cft magis mirum hocinfinitum tempore finito traniiliri. 5.nut pluribus (fi maiusdccvemcntum .ciim in qualibct pavte in pvxcedentc. credidit antiquus Commentator cius. per lingulasfpati) permanentis partictilas. cla. qu. Itaquc ii ftadiumcfletinfinitum acTu. I»hy/ic. qui ctim dixifLib.t narratHcrmolai tiumtali. Vtebatur vevb Zeno pavadigmatc rotarum in ftadio currenThcmiftius.quam vtceleritas motiisficrelaxata & ravefaVnde cbnfequenseft. quam infinitas eitis pavtcs intva fpatium finitum pofle vcdigi.. & iic iinc finc cundo pcr iingulas partcspvoportionales vna hova) proculdubionumquamcitifmodi motti 1'patium bipcdalcexhauvivi poifet. vt finito tempore pcrcttrrantur ? Kcfponcife ibphifticum.ar»>timentum infinitum potcntia diuiiionc ccpiftc pvo iniinito acTu.& dent Aviitoteles&Thcmiftius.ccrtos autem infinitum potcll finito tempore pcrtranfiri. Kcm totam quam pvoximc potcrimus cx tencbris fuis in afpccTum protvahamus. Katiocft. vt itadicam.iit. conttotuuntur i»fiadio jiihil rclinqnunt fi adij.fec. rclitfo fenfu rationcm fctfari. qnod non dimetiantttr cjrdiuidant. vcl alia legc diminuattif iteitim tantnmdcm (vt fi iccundahoradimidium pcdis. pro inlctt. proportionali fcqtientc. Si rotAcurrtiitm. quiin (ingulis movam tvahevec (vc ii in partibus fpatijpropoitionalibusparcm vno pcdc hovaconfumat. Inpvimis ii fpatium tali motu dcbcrct pcrtraniiri. crcdidit tamcn fcrib facTum Ariftotclcs.duplotavdiov. a» i& y/mioi. non ctf ?notm. fpatio ac pvoindc vt numquam moiucccfliuo vnitis horxcocxtcndattiv.& in fcqucnti pcdisdimidio tantumdcm. Si verb celeritas motiis non ita proportionalitcr cum fpatij partibus dccreicat.c. ita pavi paflii rcmittituv & decrcicitcclcvitas talis motiis. citm dittijio it/afit infinita. quia infinitx tcmporis horx numquam poflimt omnes clabi. & iniinitos votxcivcuitus contincrcr.LIBERTI FROMONDI IJ4 motum fcribabeo fublattun fuiflc.&tcrtia pevagict)duabushoris.auttiibus. fcd vel cadem pcrmancat. qtti fieri potctf.c]tibdiictiti pavtcs proportionalesgvadatim in iniinitum dccvcfcunt. excmplo attulit iftud Zenonis. <jr partcs diuificfint ctiam injinitA.vt Lib 6. nullo vmc]tiam temporc vota ipiiim cmetivi poflet: nunc vcvb foliim potcntiainfinitum cft.dcLin.

tf. quomodo motu iiniri & pertraniivipofrauim vfque. motu dimidiatx horx. qiiarta itidcm pavtc hovx. (imt ? rccinct nobisidemtidcm. fluxus . ibiquc conquiefcunc. horx fpatio. &in cxemplo inipiciamtis.facilc illud pedalc principium aliquod habct. Kcm iitam adhuc pcnititis. partes fpatij Imb. & iiciinc fincpartes motusconciclcndo&eadem proportionc diminucndo ctimpavtibtis fpatij. fuiifc introitum repcrirc. iicuti partcsfuccclliux motus.ita partcs mottis (ucccflitix iimilcm infinitudincm habcnt.Zcno. igitur dimipcdale. (pcs cft ex huiuslabyrinthi ambagibus motum tandein poilc extricari. IJJ tum ccleritatis fucrit)finitistamcn. licet infinitXjper infinita tamcn pvoportionalia dccrcmenta intra fincm aliquem (e reftringi patiuntuvj itainfinitx partes mottis.quia fpatium Rcfpondeotamcn. tandem ad tcrminum aiiqucm appellunt. finitocfftuerc.DE COMPOSITIONE CONTIKVI LIBER. & ii itcrum vcpctatur . Sedquomodopvimus pcs pevogvari potuit? qua via mobilein ipfum intrauit ? qua fcmita exitum ex hoc labyrintho rcperire potuit ? Hx vcpvcs& fenticetafunt. ita dimidium cius cclcvitatis. & incxtricabilis error. & quarta pars pcdis. vc mottls valcatabeo cevmino inchoari.fpatiiim totum bipcdalcemenftim cvit. motu vnius cliatuspes. in labyvintho) non eft difticilc hic lgituv (qucinadmodum oftium inucnive. Vnde(quemadmodum ftatim dicebam) non eft maiovi admirationc dignum. pcr dimidium fpatij. iniinitaiumvcrbpartium V 2.etiamii nullacius pars per fc primo prima iit. quo inin poflit. vltva qtiam non excuvrit. quam paitcstales ihfinitas moctis omncstcmporc intvafinitoslimitescontinevi. & ad fincm illum appcllerc. Spatitim horx pcrtraniitur. mobile tranftulit. Itaquc vcluti partes fpatij pcrmancntis infinitx funt . inquicbamus. Suflicit tamen fpatium illtid fiainccxtrinfeco tcrminatumcflc. A Acnoid. icdcxitum pcr partes infinitas expcdirc.c]uiatransillam partium infinicudincm finem aliqucm pvxuideo. Itcm (icuti partcs fpatij. Hic labor it/e domits. pevducec candcm cevtia hova ad fincm fecundi pedis. Si cnim partesiniinitx. fovtnifeinquiet Zeno: quia partcsfpatij petmanentisnon flutint.iimilibtisdecremcntis acciix.&ad Vcrumtamen. arquali hotx vnius fpacio ipilim transferct. in quibus Zcno adhxiit. Vcluci cnim pvima celcvitas per fpatium vnius pcdis. &cxteniioneinalic]tiampofle (ignavi.

iibi fucccdunt.qui infinitas partcs aqua. qua vtcumqtic fufpicari iam valcam . ac cfliuunt.ictiam via rem hanc aggvcdiamur.c]uas fupcr pavtibus fpatij mobilc tvahit. Si enim per illam partium proportionaitaconfumituvextenfio fpatij perliumperpctuamdecret'onem..cur liginon potcft extcniio fucccfliua pcv pavticulas pvopovtionales pevpctub iicaccidiac pvxcipitari. fcd proportionales & fempev minorcs iinc finc.licct/i in omnibtis pavtibus xqualcm movam mobiletrahcvct. na morx c]iubus mobile itipcv partibus quan- .& cum pavtibus fpatij pevmanentis finiuntur. tcs infinitx. iam tamen. & tamen vni ifinem vtrimc]tte accipit. inquanijmobilc prima fuiparteingredi primam partem ipatij: ccce nullam tam paruam quin pcv infinitarum pavtium minorum partcm dclibarcpoterit. quomodo omnes illx movulx lnfmitx poftent alic]tiando finem accipere. Ctim enim feifa imnginatione. feium intellccTum humanumtorqueamus. finiri polfccodem modo. qtiahxiitabam iiupidus. & bveuiorcs fiunt linc fine . Item. codem modointelamancns. numquam cx illis anguftiis cxtrahi poflet.& in alias fpiras mie>.abill^ quantitate infinitudinem partium proportionalitim. quo ipia cxteniio fpatij.vtvalcatvtcumqtte hoc fe labyrintho euolucre. vcluti etiam infinitum aquafluxusnumqtiamcxhauriri rum agmen nullo vmquam tcmporc finito .1J6' LIBERTI FROMONDI potcft .qui numquam aluco fluminiscfliuere poflcntjfed cum vnico potitis aqux pede. movatuv.ecce lux alic]tia mihi oboritur. totam illam moram cx omnibtis movisconflatam. Nam veluticolovin quantitatc pedaliexteni"us. Sed fallitur. eit tamen iimul iccundum pattes intev fe xcpales bvcuiftimus. tottim prxterlabi valct. Licctautem traiecTusille iniinitus iit fecundtim partcs propovtionalcs. vt infimtailla pavtium feries tandem concidat & tota emoviatuv ? Sed altev. in particulasfucceiliuas pavuitatc fua miinimaginabiles. quia in maioribtis diutitis. contacTumtranficvit.& Sicevgoetiam in motu hovario parpore ripam prxtcrlabuntur.vtarcTiflimisfinibusconcludatur. tamcn omncs fucccfliuc bvcuiflimo tcpvoportionalcscontinct. Cogitemus. fed non inter fe xquales.& iine fine ie dimintientesconcidevc. in minoribus mituis morxctiam decrcmenta. quam moris fucceiliuis perambulat mobile.inteUecTtis folus pevgit moras.&fecundtini partiumfpatij decvcfcunt.enim iile vnius horx motus debcccomparavi cum infinitisaqux pedibus.dccvefcit hi in immcnfum prima mea admiratio. nom.

auc tcmporis rcalis valcat compvehendere. IJ/ in partibus fuccefliuisproquantitatis fpatij h^fitat. pritis oportct oftendeve.infinitudinem portionalibus contrahunt. rio.ctim pei petub tangat lincam.eadcm ratione capacitatcm concipimus. motusautem mobili. nam iicuti. item color quantitati fpatij.quia talia in rcrum ratione nulla exiftere poifent. vtfubiccTo inhxrcat. aArgumentum fextumi tufuis rci indiuijibdis motu col/tgunty magnitudmem indiuifibilibus compofitam cffc: fed mtuntur autcuex filif jruflriu hoc vcputaturvulgbvnumexmoleftiflimis.imaginari tanttim capacitatem adcapienda realia continua^compoiita cx folis atomis. nec vllibi in parte diui(ibili.vt fumcontinuo in plano delcnbat: Linea lfta neccflanb ex meris pundTis contcxituv. CAPVT XLIV.VcV 3 nimta- . nullam in infinitudine illapartium rcalium pcvmancntium & fuccefliuarumconcradicTionem inuolui. perpetub pev puncTacatenatim mccdit. Solum in eo cft difcrimen . Poflumus dcnique tcmpore imaginario imaginationem noftram hic iuuare. ctim puncTum fphxrx quielceret. qubd partes coloris permanentes .(ed vbic]tic in (blo puncTo. Sed tamen rcucra.cflet poflibilis.DE COMPOSITIONE CONTINVI L I BE R. idem fphxrx puncTum lineam motti trahatur. motiis vcrb partcs fucceftiux iint. &(imul intra terminos reftringuntur vltra quos non efrltiant. non fpatio. Vidclicec qubd iicuti in fpatio imaginario pcrmanente capacitas quxdam eft (fic cum fundamcnto in reimaginamur) qux anguftiftimo fpatio pcrmancntc infinitas partes proita intcmpore imaginaportionalcs magnitudinispoftitrcciperc. prxter Epicurcam . Sienimnulla continui compofitio. tangebac planum in puncTo iibi adxc]uato. & ita per ipTangatjinqtiiunt. quam poflimus concipercin fpatij pcrmanentis & temporis imaginarij capacitatcm poife infinitudincm partitim lealium rccipi. ita toco tcmpore motus. tangeve poilit. opovtcrct infpatio imaginario tam per~ nianentequam fluentc.qux brcuiflimo ipatio fuccefliuo iniinitas pavces pvoporcionales fucccfliuas motus. ARgumentum iphxva planum in puncTo. Ex traftu globiJitperplanum. non ex partibus infinitis.

quia contacTus illc hanc ncccifavib pvo fundamcnto fuo fupponit. & grauiter de Stoicis conqucritur. *S\ Sfyvwrw 3wu. in fphxvicocovporccftpoiitiuum & realcpuncTu.no. ncimpensc mivcmuv. infervi continuum coalefccve cx mcris puncTis.quxCapitexni. Si noncvcdant. parte diuifibili tangi.aut proximcEpicurciis.vtidimaginemtir&intetfigamu<s.non potcft.o-n })a^cu^iy «wVJ> qtiod fptjAraptanum in pttntfo tangat.) crgo vltimbcomponitur ex mcris puncTis linitis. ied : vevam efle vidcliccc Ariftotclis &omnium omninooppoiitum Mathcmaticoi um fentcntiam. diflilircc & fvanvc fvangatur geretur. qui planum in puncTo tantumcontingere poflit. qtixfb. fed vt cx caucia \iin Mathematicetagnofcereouiculam.quam Pcvipateticis. diiTcvtiinnis. rcs faris videtuv perplexa. quod Capitc xxxi i. cft vcrb.c]uod poiitiuo plani puncTo incumbatjvndc ncc motu (vio . Et Plutarchus in rc ifta omniLib.& quampartimcallidus cis fucvit Plutavchtis..Ex quo. iine dtibio. relccrgo cft frigidus. quam dcftvucrcvoluntpcr coniequcns. Continuum cx partibus infinitisconftac (id cnim ncceflarium eft. iatisdilfuse o(~ tendimus.B Jbvcubv.inquam. pcr puncTum. atit pevfccTus civculus.vt dari poilic corpus perfecTe fphxricum.Keiiu» . non vt cx vnguc lconcm. Itcm. quiafphxravitrcacadcnsin lapidcum planum. Nostamcn vnicoictti hunc nodtim cxdimus. inquit. diximus: nam nulla apud Epicurcbs potcft cffe pcrfecTa fphxra.TfS LIBERTI FROMONDI rumtamcn. Igitur qui hodiccontacTum fphxvx & plani contra Aviftotelem aiTunuint. quiTaTtf/S/acV) vo&vrijuu<.quod fphxva planum in puncTo tangat. 'ffawtSv /^f om&ioy impofiibile cjr inimagtnabile effc. negando vllain continuo cife poficiua puncTa.aftirmatitic proccdunt a repugnantibus hac fimili forma: igniscftcalidtis. Itacjue fuppofito. quam in fcntcntia Epicuri hoc argumentum inutile fir.idcft.quia dawiAciTcpTtvpHofyo-a/ip. lineamin co puvpuveam defcvibet. fupponunt in antcccdentc icntentiam Aviftotclis.voIunt nospcr vim co~ Probat autcm planum in gere.th hvom &£J.<^^. quiali fphxra purpuvea pcv planum tvahatuv. liquetcx iis qux Capitc xni. ctf contra rationem. Nullum. quod planum tanttim in puncTo tangat. Qtjid vcvb Aviftotelem & Mathcmaticos vcfpondcvc oportcar. cjtiam apuncTo indiuiiibili& incorporco fieri poflc negai. gant.re incorporea purpurari corptts. contraicnftimcommunem.clamat.in veifta continui pvopiovcm Epicuvo fuifle. vndc virtute fic argutantuv.

Conimbriccnics aitint.n tisfQ}JL^))7t\. quofolo dicituv moueri.ant minusfpatium tranfierit.c. baitd tamcn idcirco refpcctn einjdcm partis . qui ptincTa &alia indiuifibilia poiitiua continuo intcrfcrunt. to moncatnr per acciden. per indittijibitcpoffc fuo (etiamii tamc etiam fuum qtu in naui elt. vnde crittota linea cx puntfis.d. fiue negatio vlteriorisextcnfionis in longum.rfo fuxcLo-av ^ct/A/jJjj)siytj. nccvllum omnino motum in te fufcipit. tamcnfemper cst in fi>atioftbi aqttali. lincam cx puris puncTis non deicribit? Quia centrum per accidcnstantiim mouctur ad motum globi. Nam impoftbite ctf. igitttr xqualc^j tranftbit.. f c verb non coritinuc. quod autemtantum iicmouetuv. js/i'fi££. vnde ctfi. ipfo nanigijmotti. incjuiunt.fempcr enim per aqttale tranfi cttndojpttntfum totamtincam menfitrabit. ied per motus difcretos. PuncTum vcrbnegatiuum . vbi aitfoltim .dcjcribit totttmfpatium. «c-i $ fcbjj KIVOV$U.Ini. ac per fe moticrctuv.non intrinfecum motum habeat. 3.n. globm exparteinfcriori qtta interucnttt fotttts punctiptanttm tangit.eodem modo atquc (icxtva globum Angclusaut Dctisipfiim -rontinue dcferrct.<?tovu&i&iKcx.Quid chiertitis dici potuic? Torqucnt tamen miiere hunc locum. 1'hyfic.mouctur. non ccffet pergcre. in quo a cxcitatc. Liquct id paullomintis cx vationc quam adfcvt. igittiv ctiamccntrum globi lineam. ctiius motuscft diuiiibilis & cor inuus. non poteft vcro & ftio motu deloco in locum tvaniivCjfed tanttim pevaccidcns dicituv moucri.ndititjibile atttcm fpatittm minus Je tranfirc neqttit. inquit.l.quam ii pedibus inccdcrct.vtcxcitas ad motumhominis cxci.c. Ph>l'.ntfipriits aut <zqualefibi. fecundtitn q.veram lincam cx puris punctisindiuiiibilibtis defcribcre aut deiignarc nequit. & gratia globi.6.inquit.puncTum moucri continuc pcraccidcns L\b. fpatiummains f<L-> tranfeat.. ideo critm dicitttrnon ccffare-j. reipondent quidam.'. inc\c\x. motu aglobo (ibicommunicatodefaibet.nonalitcrpcrfpatiaiibi uis aufcvtuv. is] moneri: accidcns c]tiomodo d/Asp). quiei cft cxtrinfectis. CONTINVI DE COMPOSITIONE l$9 fuolincam ex pofititiis puncTiscatenatam in plano defcribit. J TOt\b. ctim nihil iir.LIBER.to.6xlO* Hxc vidctuv mens Aviftotclis. qtita . J. & indiuiiibili negatiuodiifevt) fed vzro r/ic 78 Tfofautyo&c. vt id quod mouetttr. 1 Sed optime cos rcfelJit Scotus: jVuja quamnis.parsin to. & comparatione ptaui contimic moueri. Similitcv naticleriis inxcpialia fucccfliuc motu naiidensnaui.non vcrb per fe. pcr motum alicnum rci diuilibilis.volando per acrcm. &' pcrtranfiundo il(a.z. cur cnim puncTum qtiod eft ccntrum in globo.

globi faltuatim per puncTa plani mouctur. quam totius continui. Igitur iimpliciflima & optima Ariftotelis intcrpvetatio cft. Saltus verb rci corporcx ab cxtremo in cxtrcmum iinc traniitu diflicillimus cft. vt ad contacTum alterius puncTi pcrueniant. (i pucTa & indiuiiibili.& in vni& continuc dcinde moucri ? cuvifto copuncTofparijcflcpotcft.qub infinitx linex vnvidetut non pofte prxfentia conctirrunt. fcd jncccilaao ad partcs aliquas omnium lincavum in oibcm debevc . diccbamus. qui nulla indiuiiibilia poiitiua continuo intermifccnt. intrctc]tie fpatia cxvcvb Angclo potclt applicari.ccf. faltareiinc iimili faltu qubd puncTa globinonvidcanturficpofie partium globi quibus continuanttir. qux mcvc pcr accidens.*6° LIBERTI FROMONDI contatfm difcretos . qui indiuifibiliscft. nec partem linex quas pvoxima cft puncto tvanfit. & apud omnescerpermedium. eifundi. & nullo vcro iiio motu dc loco in locum dicantur tvansfcvvi. fed inhnitis. SQC\qtiid intevim Angclo facimus. lineam cx mcris puncTis non defcribet (argumcnio Avifto? tehi) quiapevfpatiaiibiadxcjuatapevpetubtvaniit In i. inquo concipiuntuv. reiecinuis. vix pofle vitari rcplicationcm puncTi. fi intimc vtriqtie parti lincx quam copulat. ab cxtrcmo (patij incxtremum finc medio. habcnt. Vcrtimiftudvideturnon pofle intclligi.' 1cetcracontintii ncgationes quaidam cife conftituamus.i. Si enimnon continiicmoucntur.nec vllum pratertt temporis qttia nonintermittit PuncTum igitur iftud momentum. ctitfumcontatfmnonrejpondeat. Angelumautanimam rationalem poife naturahtcr in puncTum colligi. (inetfanfituomnium puncTorum globi. tremorumjidcm Ponc enim Angelum in ccntro globi. iis puncTis compoiitum eflc. & cuiufuis covporis mobilis. fcd magnitudincm covporcain potitis defcribunt. motu . ied tvanfilit (ine tacTu. magna iane vcriiimilitudinc: Capite xxxiv. dique acircumfcrcntia eitisad fblum ccntrum indiuiiibilc imaginarium tcrminari.non lincam. Joannes Maior hoccxcmplo dixit continuum cx Cooppveifus. Plurimiverb alij negant. Et augccdifHctiltatcm.d. qtiod pleriqtic omnes cenfcnt. qtiem Capite xxxi. fant vbiadpartcmlincx (ine fpatij appulevint5&eamtran(iliunt tranfitu per ipfam. taliacnim nulltim aliummotum. fcd omncm eius prxientiam ncccflarib eife ad fpatium diuiiibilc. . ailiftat.l. q.imaginationc tum eft. & potcft iic dcmonftrari. pcvipfum veibcontinuum. pernaturam non poffe faltari.

niii quia momcntum uiomcnto X in tem- . Scd numquam poteft niii puncTum tangcrc. alias faccret cocxteniioncm) omnibusvndiqueetiam aliquoufque intimc pvxfens cric. non autcmjcmper^idetf. Intcmporc partein. Itaqtie ab vnopunclofpatij (concedamuscnim iampuncT.ipavtc tangit ? inquics. idetf. Nam veluti. fpatiafcretrahcvc . Sedquid in c.fcdad fpatium diuifibilcdiftiiiam.fed pcr iftam non in infhnti. c]tio Angelus lincam continuam .clamant. inqtialibct partetemporis. Scd denuis tamcn. Si numc]uam idcm iit ac nulloinftanti. lcd tempore inter duo inftantia lncdiotvaniit.git. i. Si vcibdcniqucprxfentiam indiuifibilemhaberc. Angclus verb pcr prxfcntiamininfinitum vndiquc diuifibilcm fic rcplicatus. ait Scotus.ircalia in fpatio: pcv hxc cnim perrumpere ctiam diflicultatcm iftam poiliimus) non ialit immediatc adaltcrum. ica Angelus ineodemcentroconftitutus. & continuc mobilem cflc dcderimus. delcribat. Rcfpondco. non tamen ex iblis puncTis coniutam. ctii pauilb impcditlor. corpori continuo infinitc diuifibili xquiualcc: vnde ii (e moucat.aut fuperficiale. niii pcr partcmintermec!iam. Dico.d. non lincare aliquod fpatium. fipuncTum ibialiquod centralcpotitiuuni cifet.(ed quolibctpuncTum (bhim tangit. jtttit fupcr mcdimn continttttm intcr it/aextrcma. idcoquc prxfcntiam habebic non fimpliciilimam &indiui(ibilem.DE COMPOS'ITIONE CONTINVI LIBER. inquit) qtiod fcmpcr.imnginationc noftra. opovtcret ipfum (iicCapitc xxxiv. niii antc in fpatio diuiiibili fe replicaucrit: poifenihilominiis ialtuatim ab extrcmo in extrcmum iine medio. forc tunceum immobilem fueccfliuc. in puncTum fubiilivc. c puncTo.Angclum poflc conftitui in fp. quiapari modo omnium hnearum cxtrcmitatibusintime &cum quadampcnctrationcafliftit (puncTum cnim. inc]uam. quodplurimihodiedocenc Thcologi.uioindiuifibili: dicet tameii fortaflis Anitotcles. Ini. in qnolibet indittijibiti.cxtra parteslinex cxtarc necjuir. videbatuv nobis) intra omnium linearum quas terminat. Refpondco. tamcn iu tcmpore medio interdtto inftantia. Necadeb diilicilis & impcdita eft huius fluxus & traniitus imnginatio. vcrum dicunt: uullo cnim inftantipartcin.in initanti puncTum tar.iiucaliud inditiifibile. d:d corporcum & in omnem dimcniionem diuiiibilc. deicviber. Eum nobisindicat Scotus. modus tamen adhttc fupcreft. \Cl cffundi.est injpatiojibi' Aqttati.

Cogiramecum attcntc paullifper (puncTa .c]ux miiuis valeam pcvmifceamus. nullam nihilomintis adxc]uatc. rem totam iicexpcdio. niii vcplicetur. fcd in partc aliqua. & fc vnicum rcuocarc. Deum vniucrfa fpatij realia puncta. tia nobis ipiisimponiimis.DcusomniaplanipuncTadeftrueret* hxc intclligere. cas pavtcs motu fuo pcrforare. fiuc etiam ad iic fe continub mouerc poilinr. puncTum numquam cuincoc Epicurus magnicudinem coalcfccre ex puris indiuiiibilibus» Hinc . tcmporc verb poft momentum immcdiatc fcquenti.quam via publica & certa. LIBERTI FROMONDI intcmpovc immediatum.inadxquatc contingct. maluerintque fcmpcr igniculum illum Epictiri fattium per deuia & prxcipitia coniecTari. aut continuat. fac . fcrri potcft.in hac nocie inccderc. RciecTa vero hac Epiciue. fic de Angclo In quolibec fubindiuiiibili prxicntiacollccTocxiftimarcoportet.iiue puncTa &indiuifibiliacontinuo omnia (cpiod nosantc fecinnis)abolcamus: item. noninptincTo (piincTum cnim nullum cft altcvi fed in pavtc lincx plani inadxc]tiatctangit r puncTo immediatum) co modo.i cogitatione. ii vclicTo ibltim globi punSi ncgcnt Epicurci ie 6lo. puncto fpatij iniidct.fupponimuiqueiddcquo totacontroucriia cft: tempus videticec componi cx inftantibus immcdiatis. Nam iingulis tcmporis momentis planum inalio& alio iempcr pundlotangit. & pluvima in rebus naturalibuscirtcrebrave. (iue Itac]tie. ac per eas inccdcrc poterit. intcTlecTumfcvibnumc]uamdemcr(crint. & anima rationalis fpatium tanttim ditiiiibilc occupavc. Ego ingenij mei acicm non iacTo. partibus immcdiatc inter ic vnitis. res tcnuiflimx funt.ied omnes pcr quas traniibit.eamquc non in puncto. blandimentofacillimxcogicationisin& Epicurca dc compoficionc remporis fcntenuitatijconcipimus. tangit» Qtvod vt planitis intclligas.in temporc infinitcdiuiiibili pcr partcm infinitc diuiiibilem incedit.ideb.opinor. (itic Angclus. 4 cumfpicere. diuiiibili adxquavi non poteft. deftrucrc: Angelus tamcn iine replicationc. qubdin fentcncixPcripatcticx &communis tcncbvas.162. Qux rcfponiio tota ad motum globi fupev planum tvacTitranf. & collecTis feniibtis infpici debent) quomodo puncTum intimc aififtat parci linex quam finit. inftanti. fatcor tamen mc non obtuiiflime ifta cevnere.inquam. ita enim ei intime pvxfenscftjVtnullam adxquatc particulam ciustangat: indiuifibilc cnim.accidit. quo vbiquc ipiiim tangcvct.vertim inadxquatc.

iiue indiuiiibileterminatur. altcra ifta produX z citur.iiucdiuifibile. Q^uxdocTrinaPlatonisplane intclligcnda vidctur dc inotu locali propriiflimcdicTo. nec fivmiftimum cife: & quisci tam obftinatc addicTus.quo inco qui acquirimouetuvpartim inlocoquidcferitur. topicum folum. vti nec vt tranfcundo. quianccin ie cft. ciimnondiftinguattir afeipfo. fpatiumcompoiitum diuiiibilibus. ctiam vfus Aviftotcles:qubd vcsqtix ncgligit. i/lrgnmentmn fcptinutm > qtto pcrpcrhn crcclunt. fphxraacTiuitatisin infinitumabibit. ii enim infinitistcmporis partibtis qualitas aliqua intenditur. l6$ Hinc ctiam intclligitur argumcncum Ariftotclis.&partim uiiibilcpartimiitin <lum mouctur. c]uarum vnahac parte tcmporis.inquiunt. Patec vcrb criam indc: qubd dicac to iv vnnm (itaenim vocat indiuifibile) Hdk/jjv e?io/. inquir. compctcrc non poflit. in fententid Artf/otelis. argumcntum iftud r.KvxKoidvtzfe/i^citg v-v CJJMIH CVG>at Hn. citmindiuifibilc in mnltis in orbcm partibus tangt neqtteat k circulo.poteft indiuiiibilis moticri • ficuti ctiam dciinitiue.efl'einloco. GTICV «/V###BOT_TEXT###lt;w01. aquo videtur iftam dc immobilitatc rci indiuifibilis docTrinam acccpiifc . quocxmotti iriex meris inpcr ferci indiuifibilis colligir. C A P V T X L V. quiadlocum diuifibilcm &civdebectcvminari: ad talem cnimlocum cumiciiptiucambientem moucri non potcftindiuilibilc. qux impcvs cft. qttiafi in alio cjjct. vt loquimur. id vcrb rci indiuifibili.DE COMP0SITI0NE CONTINVI LIBER. nccalio. igitur & infinitx pattcs inteniiuxineafunt.&partim tur. Loqucndo verb gcncraliusdc locali motu . pedem vbique& pcrpetub figatin fpatio rcali iibi xcpali.nutiibi cffc_j. &tempus ex partibus infinitis componantur. f])b<craw aclittitatts nullum fincm bttbiturttm cffe. nam oporrebit c]tiamlibct c]ualitatcmintcniibilemex totidcm etiam partibus inteniiuisinfinitisconftitutam aifcrcre. intcrmino adqucm tcrminoac]uo. (etii non Nonellctiam necelfc. ftcri non potetf. . id vcrb.qui ad Vbi mobili rcs intriniecum. circuto quodam abeo in qttoeffct comprcbenderctnr. iimagnituSEddo.contcntusaltcvo.umcniJ.clfe debeat. qui omnia ab co aflcvta pavis firmicudinis vclitcife? Vndc magiftcvcius Plato. vt talc indicircumfcriptiue).

cur qualkas intcnfiuc indiuifibilis. tam infoccunda lir.5.cxtracompoiitioncm fiiterc puteft. ft atucm maiori tuwini alittd minus adiungatnr. pan/itatis terrmnttm. nec vllum lumen ea realtetiusintcniioris exiniilius. &iibi iimilcproduccrcpotcrunt. deberet ipib cife remiflius. vtuihil ibla. moduio poffe fuapte vi jblitarie esijlcre.5. vltra qticm progredi diuidcndo non liccat citra intcritmn. ibi meritb fphxrx limeseftfigendus.15. (ibi iimilcm crfecTum produccrenequcant ? in icntcntia vcrbEpicuri. . infinitam partium proportionalium intcniiuarum mtiltitudincmadluic habct. qux cinfdem fpccieictim qualitatc intcniiflimaeft. ac proincie minimo naturali eifc minus. fi vcrb aliud producetet. fphxram. quxlongitisfe Cur cnim infinitx pvopngarc.t fttnt ittuminata.*. faciatpvo me D. Ex illa vcrb partium intcnfiuarum infinitudinc vidcciir agens polfc cxccndcrc fphxram fux acTiuitatisin infinitum.valea't produccrc? Eccc autem idem aut iimileomninoipfis rcponcre poiliim: imb . qttcm proinde miuimttm natnratcm non incongrtie poffitm. auc etiam adiuta ab agente principali quod retro in ccncro iphxrx cft. qux vivcsfe vlterius menfura propngandiamittat.quia ipfum cft tninimum naturalequoadintenfioncm . Thomas. fedaliqttcmefje^j tenjionis OiHic.l. pcrnaturam. lumcn in cxtvcmx circumferentix limbo.LIBERTI FR0M0NDI 1^4 cituv. Itaqucadagcndumcertainteniionis ncceflaria cit. ctim qualitas vniformitcr diftbrmiter vfquc ad indiuifibilem partem intcniiuam decrcuerit. tamcn non producit.& nullacontrariaqualitatc imbuto. Ad Ciim itaqueluminis particulam intcnfiuam.ts appc//ar*LJ./pop. Non omniaqtt.c]iiantunuiiscxtenuato.cxcmpli gratia. vniformiillo pcr meditim decremcnto. Ita Optici quidamdoLib. non deiint vires ad producTionem altcvius vcmifliovis vltra limitesiphxrx acTitiitatis.yidi.in fubiccTo diaphano. vtne quidemalteram etiam indiuifibilcm valeat cfticerc? Qjaid cnim hic aliud refponderc polfunt. illx partes intcnfiux. nil 'vclat qttin boc iltitts opc qtieat fuften* tari. ad quam lumen in extrema circumfercntia iphxrx acTiuitatisnc)npcrtingir.tandem pertienituv.autcerte. vcl a partibus qualitatis aliis centro& civcumfcvcntix fphxrx interfuiis.liccttaliluniini. quam tale cifc partis indituiibilisingenium . ant calea. AjJerimttSyinquit Aguilonius.q. cenr. qnautumuis cxigtittm. tnmcn non fttbqttocnmqtte /. Nam vbi cumqtic finiescorporisluminofi. Vertim cjuxro ab iftis. fatfafpoffunt atia itlttminare & calcfacerc :Jic euim iltuminatio cjr caiefatfio cjfent vjquc adinjinitum.

retinenda prior refponiio. quianctttraparscitis erit tttx.& vidcte. ied certx magnitudinis requiritur. Thoma iumebamus: quia I112. Scd heus adeflevos iam Epicurci.pcrfpicue V\rf. ckcdo.non prop. quod naturalitcr fcorlim ab aliis eile potcft. & ab omni alio fcovfim. rcmiilius* Hxc in fcntcntia D. ctiam vta qualitatibus qux a tergo funt. cx parte quidem continuationis extenfiux nihil obftavcqub mimis exiftcrc poftic . quot funt in vno pcde fpai:j puncla. nimis. Si dicas. quia non crit vifibilis. ad pro^ngandum clfccTum vltra terminos fphxrx acliuitntis . & proindc non futurum folitarium.(edetiam (ectindtim intcnfioncm. eontinuandum cflc cum eo quod intra eofdem limitcscft. nirc: dari cnim minimum naturale non tanttim fecundiim cxtcniioncm. poilinc adiun. 'fcd vtraqne pars Optic. neqtte apparebit Jcnfiti.quam Opticictiam vetuitioves vidcntuvoppoiitxScoti fcntentix antetuhflc.c]tiod fortitev. Thomx. Siverbin lumiiic. ii placer. iftud eflct remifliflimo. dummodo vtntmqttefimnl mtnimum natttrale ftltem attingat. pavtcs iudiuiiibiles inteniiuas in lucetam rcunKi & ctianida nobis d ius ? Si totidcm .ac talccflclumenquod cxtremum margincm fphxrxacTiuitatis infedit. (ed pcriculum tottim exdcfe^ cTuintcniionis. faltcm quoad cxteniioncm. vndc fialiudremiflius vltva luinc marginem eftiinderet. ctii (inita. non iuflicit quantulacumque meniiira intcniiua qualitatis. iniinitiscompofita litj ego aflirmo vefttam nimis fore breuem .2% ad acTionem qualitatum taliumintenlibilium .qttM fi diuidatnr.d.tempognoruii). z. vefponiio eftinpvomptu. cpi rebus etiam inanimatistcrminum paruitatis ab intrinfeco figit. inX s nunic» . autetiamteiuiemillum leeclipiis in vmbra terrx cxfpirantis accipiamm.ui.naindeminimonaturali. allirmat Scotus. & finefincjiiqualitasquchbetcx partibusintenliui'. qrt.\o\Jnminima tttce. babct ampliiis atfumlucis. cxtinguctur.cfwni potetf.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER.magnam habent ipccicm probabilitatis.libcralcseiitis: nam vnicus magnitudinis pe^. l<$f Uri.& multorum aflcniii. Vos conquerimini (phxram noltram (iituvam niniis longam. lumcn produccndum cxtra limites fphxrx acTiuitatis.vt telum iftudfphxrx nclitiitatis in caput vcftvum vedue poflit.&rcbusinanimatisminimum nullum naturaledatur.3.' etf latitudo: quoniammimmam ittcemdicimus . lib. quam a D. ait. Qjaot. quxib. Luculam cnim illam pallentem putrcfccntium liruborem lunx. &coniuncTioniscum alio gradu incenfiuo proue^. ii ex finitis indiuiiibihbus.

ncccflc crit. Hinc nemo vmquam c tcrra. grandc piaculum.vt exiftimcnt alitcr ficti non pofle. quomodo vel minima corporis altcrius particula intra vas idem compingi poflit.lunx cclipiin potcrit ccrnerc. fingula fpatij puncTa.poflit fuflicevc. qux lunx inhxvct.aut fpccicm viiibilcm luculx illius non pofiic excipcvc. Viuiehoctclumc]uoinnoxicnos pctunt. totcentcnis milliaribusa luna diftante.tttonCy aut replicatione.etiam non ncgat. intcniio. quia vcrb non plurcs Juminis lunariseiufluht (vt ntinc fupponimus) in totaintenfionc modi particule-. Infinitaigituv.qubd iinc vaOBiccimusanteEpictire'is.inc]tiiunt. poifumusctim noxa in Epicurum rcgcrcrc. & nulhbiintcrhiantccit plenum . cpoad pavtcs faltcm pvoportionales. vt etiam Pevipatctici hicvacillcnt. aliquod intermixtum fuifle oportuit. concipi nccjuir. ibique totam luminis lunaris radiationcm & acTionem finiri.ccu cuo. aut partium quantitatis penctrationc (vtroquc. & tantA profcdTbin fpccicm probabilitate. condcnjationcm <ib Artfiotclc cxpltcmnonpojjc. CAPVT XLVI.166 UBERTI FROMONDI Epicurusveftcr numerabiliatamcnpuncTacompvchenderc. Demus tamcn tot. vltimum milliaris puncTum indiuifibilcm foltim luminisparticulam rccipcrc . cjuod a partibus fe inuicein compri- . perpetua (cric amittcnt vnam fempcv particulam indiuifibilem intenfiuam qualitatis. Radictigiturdcorfumltixilla tis.quam qttot in longitudinc milliaris puncTa. per pcnetrationcm locumintvct.aut quidam planclabantuv. vtcxteniioni qux ad nosvfquc pcvtingat. SiacTio vniformitet decrefcit. quot in toto milliari poflunt conmoribunda lunxdelinqucntincri. iit opovtet pvimx lucis. a luna dcorfum rcccdcndo . naturx dctcftabili malo) nequcant corporum condcnfationcm expedirc: ccce iam eodc icclcrc Arirtotelem fuis calide rcfpergunt.alic]uocovpovccontinuo. quandoquidem oculuscxtra hmites fphxrx aciiuitatiscitis tam longcfummotus radium. niii aut aliqux loco ccdant & vafc cxpcllautuv (quo caiii nulla fiet condcnfatio) aut parsaducnicnsccteraruin autcercevacuum cjtixinerant. nArgumentum oBauuWy quo contcndunt^fine n>Acuo> penctr. Nam li totum fpatium intra vasconclufum.

Scotusproble. putauiilc nouxialtcm partis c]iiantitatis acceflii corpus vave(cere. inquit.totam cTionc. qux ab aliain eodem fubiccTo penetrari neqtiit. mcntem quibuidam venerit. quam condenfatio crit) vel materix parsqux quantitatem abeuntem fuftcutabat. pars quantitatis deciditur: vci pars matcrix vn. quam priits. cjtu cft. Sed etii vulgb id ei impingatur.I114.inc]uam. & cxteniioncm acTualem varinnt.fed potitis dciu fiorcrir^certctamen nonamplius. & nouam minorem acquivi. & diccceiim TraiecTinam veuocant) imaginatur .uon idcircb tamen vel hilo rarlor. Pailim tamcn cxiitimatur.nibit refolttiffc vidctur. Marfilius noiter (ncfcio quid in IiM. dcmix ac lycci vcfutatiflimas cflc credcbant.?. quantitas in duabtis ciufdcm matcrix partibus integrahbus.an dcquantitate acTuali Si (quamixpc appcllatcxtcniionem) andeaptitudinaliloc]uatur. Scd diiliculter id proiecTb dcfendi poteft. attentc tamen lecTus dubitim me reliquit.i decerpetur (& ita dccrctio magis. fe tra alias partes lc vctrahct.ctim liabeat. quia penetrationem dimenfionum.& condcniatione acquivi: nam omncs parteslocum nuitant. totam vetcrcm quanticacem maiorem abijci. maticus efi. j intva vas idcm coniccTo comprimcntibus rcpleri poflit.duni covpus condcnfatuv.inexuta fua. Ctim cnim in ravefadione aciis non creetuv noua matciix pavs. & rationibus Aca& EpicurcasinanitateSjOmnibuscxpcvimentis.niiicadcm forma accidcntaria (qux tamen non iit duortim cxtrcmorlim viuculum & vnio) conftituatur in dtiobtis iubiecTisnon fiibordinacis:cadcm. rcsapud mc in compertocit. S\ etiam in condeniationc. hunc Anglum facerc. fubiccTum noua ifta pavsquantitatis habct? non enim in mahxc fuam quantitatem ceriam antiquam inculcari poteft. Dclndc id contvanatuvam & iinem quantitatis-cit. Scoti fubtilitas rem iitam d.quamante. quodnam.l» penctrarc non valuit. ii Hugoni Cauellocredimus. partes . ii de c]tiantitate aptitudinali ( qux proprie eft quantitas) accipi debct. Vctcrcstamcn Scholaftici. Aitcnim difertc : ad minus aliqttam partcm qttantitatis nonam (iu ravcihcTionc) oportct omnes poucrc. vcl magis . atioqui non cffet nttuc maitts.q.fpatiumoccupabit. obfecvo.& abfceflu condenfari.& ineavum'qpantitatcm. alia via feie cxpcdire ex hoc labyrintho conati funt. Itcm cciamii id iiinc fiat.nam vctuftifli-.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. nouam in vavcfadcacTuali. induet: quodctiam fieri non potcft. in Gcrmaniaminma fcripticiusin Magiftrum cxcmplariacum fcriorcm . vtcovpori locum faceve valeant.

inquir. vc vna alteri immcdiatc fucccdat . tom. peculiarcs fuas vna altcram ab codcm ipatio rcpellat.4. non ita lblent intcr ic rcpugnarc. Adde. aut vacuitatcincericcTa.altius tamcn resinfpicicnda cft.j. ici ficri poflit. nec Marfilij :icc Scoti docirina poteil habcrc loctim. jtf. & talimodo fchabcudi. I M. vtiiib vcrasc]ualitatesefle. In . quo fmc penetrationc partium .quantitatem aptitudinalcm fola rationc a materia clfcdiucrlam :. cy D> Tbonhtfcntcntia (camdem (cilicet in condenfatione . fcd eapotitis c viiecribus materixprimxaqux rclultare debet: nulla veib caufla cftjcur matcria vetercm quantitatem abijciat. huic enim fini neceflavium cft.ac]uibusc]uantitasaptitudinalishabet. & cuius proprictas eft . Dcinde quantitas potitis amatcriacui qucdcpcllarfuo iniidet. minovciw aui* maiovem locum occupet.& modus reperiendus. rationc cttitis multamatcriapotcfb enim & raritatem credunt fccVj. iingulas matcrix partcs. locnm aliquemibhdc plcnum fc-il.eamiubiccTo.i^b. qux vnam quantitaccm apticudinalem deftruac. quantitatcsobtinere.aliud iinc penetratione rccipiat? Dcinde omnes partes incorpore raro via pcvcondcnlationetn propiiis proximccontinuantui'iquaigitur admoueri pbilunt? nihil enim propius eflc potcft proximo & immcdiato.Mc-cjjefttbparttisdtmcnfi•ouibns.quod null.valdc eflc pvobabile.FROM0NDX I6S LIBERTI tes matcrixextra fe euoluere.m qua fcntcntia. in gencrccauflx ciiicientis dependet. igiturigniscalcfacicns non porcft aqux nouam quanritaccm aptitudinalcm darc. cadcm pattium iuaium & materix multitudine.i. continercdijjicultatcm fcrc incxpli* i|. Hurtadus ingcu/ie fatcrifc ait. (ic cnim linc noux matcria: acceilioneaut deccflione. dumquis totum CJciKUt. quantitas maior accederc autdecedeic Su.vt hxc veva eflent.wfc fuflicit dixifle. Ec Mb.& aliam ciuidem fpccici immcdiatc pbft in fe ciliciar. Arcfius. dcnfttatcm confttfcrc in proprictatn Alijs nequibit. cabitcm. Sed. cfle cogitat. nam dux fovmx iblo numcro diftincTx . quomodofierc non defperct. sjuadam.j. fpatium prxtevea inco tamcn fimulcorpus poflereperiri.quarum Scotus iatis probabilcm cauflam Dcnique nec Mariilius. & impcnctrabiles loco rcddcre. & alccram inducar.J. Et fanc. Omnes omnino gcmunt fuboncvchuiusdiflicultatis. quam ab agcntc crcato cxtrinieco.Dcniitatem t. Commttnis.rpartec-iecTa.ncc dare poflunt. & ravefacTionequantitatcm pcrmanere) proculdubio vcra efi. qua?»uis ingcntibus ipftquoqtteprcmatttr difficuttatibm.

tcnuisfalDuoautcmalongeprouidcOjVnde tem. I Cp '" Jn corpovc dcnfo ctiam. qux diuino iuoingenio ndmirabilia iita texturxcontintii ftamina & iiibtcmina intvicauit. 1'pfacit.& omncscxtva mutua fpatia explicatx funt . pcv varcfacTioncm valcant occuparc f Quam verc olim diuina Sapientia i Difficile <cftimamusqtu in tena fitnt. " Quant. ncc alia cxtricarc nobis poteft.i feciflc olim inuenio magnum Auguirinum ) dc.quiscrgo intclligat. inucnimuscttm laborc^j.I) E COMPOSITJONE CONTlNVl 1.c. ! 11E K. atquc in circulo maiori Y . mihi fpcsaliqua . totidem qtiodammodbpuncTa &partcs in civculo minori.9. lincam rccTam ad ccntrum I. prcccmur. projpetfii. a nullo puncTo circumfcventix maioris civculi A B C D.rcm iftam nonomnino inextricabilcm cfle. diccbamus. Prinuim. iingulx partes pvopvinm & diftincTum Vbiiiabcnt. autccrtc vctertim vcplicationc (quam nupev tam longc vcfutabamus) maius fpatium . dcbcat tvanflve: vndc confcqticns vidctur. quin lempcr per aliud & aliud puncTum minoviscirculi E E G H.Lib.quomodo finc nouarum partium acccifu. dcduci. ^Anim.?. affulgct. &qusiinStSip. Hanc igitur (quod in re naturali Li dc & iimillim. qtiia Capitc vi n.

Et itertim.fpatiumctiam occupant codcm modoinfinitumj& hincfpcs adhuc fupereft intva ipfum partcs infinitas civculi ctiam maiovis pofle citva penetvationem compingi. ad caidem anpotcft ctiam pcrcomprcilioncm guftiasvcnire? Sed nimis hoc cftadmirabile.tele(copij. Scd tamcn. ctii in ifto ctiam fint infinitx.inquam. & dcmonitrato admirabilifiimum quod iam dicam . chartam qua facilecftpcriculum. quia infinitx funt. Ita cft: & idcb diuinus vtnimium quantum admirarcmur.intra bretiiflimum vnius vnguiculifpatium. Cognoicantctiam.ac ipilliilime: Mirabitia opera ttta. (inc vllapartium confu(ionc. totus hic mundus plcniflimus non fit admivationc.LIBERTI FROMONDI I70 maiori contincri.aiiiculx. inquiunt. Ciim igitur lingulxpartcscxli fpccicm &picTuram pcculiarcm habeant.& fovamcn conclauis obffpccicm cxli. in manum iiunant. cjranimameacognofcct nimis. quoinodo in illas anguftias.aut mufcx fpatiolum poffe contincri.i tcldcopij &omniumanimalium. Lentem.multum circulus maiorfpatium& dccrcfcerctadmiratio.idcm ncc pauciorcs haberct partcs? Scd proculdubib. (Tuaii vcib Artifexficfccit. & puncTovum cxli imahabitavc qucantjcuv non gines tam angufte iinccompcnctvatione & totum ipiimi pvototypum .&picTurarum penctratione. lta. cflc. ampliflimovum obiecTortim picTuvas. citraconfuiionem & mutuam pcnctrationem (c adduci patiuntur ? faciunt tamen. intva angtiftiflimum oculi hominis. & cogitationibus tuis non ctf qnifimilis fit tibi. fiticquantitascxleftis hcmiiphxrij. & infinities pmic fpatio vnguiculi ampliores (int.finc pcnctratione. Qubd fi hoc vfquequaque verum elTer.nuivis.aut reialtcriusmaximxpcr cuvati cxcipiant.quam in minori paircs funt. beneficio lentis Batauicx pofle depingi. oculovum (idc ad ailenium cogi poflunt. .& eum admirentur ac laudcnt qui in re ifta totius .Capitc xx 1 i. & niii credant Epictirci. quomodototus intrare. nam quomodo intrauitin nnguftiascirculiminorispoflet has anguftias quantitas circiTi minovis.itcm Bclgici.c\aimt:MnIta fcrifii tu Domine Dettsmcus mirabilia tua. inquarn. fabvica oculi humani vSccundb. omcompcvtiflimum nes vniueiiimcxtva pvopviosiituspavtcscxpvimcntes. pro certo. habeo: totam concauam cxli fupctftcicm.afleuevabamuscx ex lcntecoiuicx. Si vcvb omnium pavtitim . qux tor.plurcs incirculo maiori. ncc mcritb Rcx iftc cxtaticus cx.

alias ii naturameius&omncsconditioncs clarcccrncremus. aitRcucrcndiflimus D. qtia allugitationc inftrucTis fcintilla cinantes ialccm & morosc nos patillatim cx hoc labyrintho cxtvahamus.nebula) in numcro partium continui infinito. Arciius. Porvb tota difticultas noftvx imaginationis exignovantia vei infinitx pvoucnit: hxccnim partium fuavum multitudinc intellecTum noftvum obruit. acv pedalis le vccvahit. qtiiain qualibet partc continui funt alix partictilx minorc? infinitx. infinitics cflc infinitos.DE C0MP0SITI0NE CONTINVI LIBER. ita cflc: fed comprcflione partium locati. (maltim) partcs illxretrahcvcpofliint. vi: antc di6tiimcft.itcVerumtamenqubie vtim inftant. ac totum numcrum tandcm aliquando finiri.finc dubio oporteret & vnitatcs cfle finitas.capcvc tamcn adhucalic]uidpotcft . plcnior. funt increduli.illicb tota qux noscivcumucnit perplcxitasfolucrctur & cuaneiccrct. Sed angulus iftc antca pavtc vna acvis ctiam plenus crat . igituv in quauis pavtc funt particula: alix infinitics infinitx. & fapicntiflimo ac omnipotcntc Opifice digniflima.vt altcri ctiam loctim faciat.&c. quin ci infiniti refpondcant ccntcnarij .igna maxima cnim pars diflicultatis naiciturex rccipi.nam tatum eflct finitus. fi enim millenarij finititantiim cflcnt. Rcfpondeo. laxitascft.&foric impofibilecxplicare.eflc potcrat.Patct. non cantum infinitas vnitates.fcd oportet vnitatcs. Epicu- . Cogitcmtiscrgo(ct(i in dcnsa fuis.& fingulx comprchcndunt infinitas aliarum partium vnitatcs.millcnarios (&qucmcumquc finitum numcrum capics)contincri infinitos. millenavios. Hac numeri infiniti quamuis ncbulosa cofortaftis aliqua alluccbit . pollint pavtes Y 2. infialias.&vacuo. infinitus cit.ncgatapenctrationc. vtfic dicam.cumomnia fintplen 1 ? Rcttcra difficillimumctf.itcm ccntcnarios. 171 totius naturx ingcniofiflima . Qux omnia ccrtiflimb & cuidenter (cqutintur pofita illa admirabili partium infinitudinc.totusiuimcrusviiinitimillenarij.vt omncsillx Scdnoncft:c]uiaininiinitoiatm.inqtiiunt. Ncc hoc tantiim. Itaqtic ctiamfi locus aliquis aevc mcnfurx pcdalis plenus fit. fcd ccntcnarios. Denic]tic in numero infinito ntilla poteft fumi vnitas . non diftitcor.&c. qtiia locusillcinfinitiesinfinitas & in vnum ciusangulum quietiam partes propovtionales habcc.

vt infpatium imaginavium duplo anguftius vecondi valcant. modb par fit lomodototus caliscxtcniio. aut quantitatisaptitudinalis ( poteftcnim concincnscffc denfed fecundtim cxtcniioncm acTualcm.locuscodem vepletur. LIBERTI FR0M0NDI Epicurca imaginatione. quxpartium ftipaii& amplitis capcve valeanc.aiitvaviuscontento) vndc a quocumqtie covpovc liuc denib. Ciim tamcn acr pcdalisintra fpatium dimidij pcdis fecontrahit. vc continuum. Spatium cnim imaginavium non (ccundtim mcnfuram «niltitudinis partium fubftantix. Scd ctiamii. nam locatum non Itaquc refpondeo negandoconlbqucntiam: commcnftivatuv locolecundtim multitudincm pavtium fubftantix. fiuc raro. licctlaxo& ravo aliquo locato omniactiam plcna fint. aut quantitatis aptitudinalis. vc nullas pvxtcvca pavtes valeat compvchendcve.j. fimilem infinitudincm habcntj cvgo quolibcc covpovc vaviftimo ita opplebituv locus. Sed (blutio cx iam dictiscftin promptu.ad niscius vedigi poflinc.\J% Ouitl. ex atomis finitis contcximus.(ingularum partium extcnfioncscx partcfpatij bicuioiesfiuntj & hinc cft. fpatium verb realc nihil aliud cfle. ctiam raviftimi.qux in co contincntur. longitudincm & cxtenfioncm intcrfecTi a fe ferpcntis coniidcrantc. poteft verb & debct in docTrina Ariftotelis & Mathematicovum: & poflibilitas ifta cevtb ( apud mc cquidcm) dclitcfcic in tcnebrosa ill. Quia igiturcxdcm fubftantix&quantitatis aptitudinalis partcs varium rcalc fpatium & cxteniionem haberc poifunt. &infinitianguli. ldcbiinc additionc atit detvaciione.inquiunt. fcd fecundiim menfuram fpatij vealis. ctiamii numcro partium lubftaiuix longiifimc excedat acvcm. quam localcm cxtcniioncm. a nobis fingitur. in maius fpatium imaginavium cxpan(idi. difccve poflumus vcl cx hoc vnico Poetx ingcniofi vcrfti: Dmnfpattum vttfor vttft confiderat hofiis. locati compveftionibus conlocodifponcndafunt. explicari non potcft. Si igittir partes mcnfuvam cxteniiolongc pluvcs qtiam in co lococontincntuv. fius.partes loci iniinitx iint. dc Cadmocnim loquituv. Sic glai. pavtcs tamcn locati. aut penctratione.i iniinitudincpavtium loci & locati proportionalium. comprimivalcnt: ne vactio. proculdubib. Fuganda igituranteomniahxccogiac infinita loculamcnta invnoquoquc tatiocft. Mct. qua loci capacitatem. .autintramintis quod in iententiaEpicun.omnes intvaipfiim vecondi potcrunt.s plumbea totaintrat fovmam cui liquatum plnmbtim iniimditur.

tamcn finem intriufecumhabcat.uitim vacarc. niii pcnctrct fundtim. ejr hoc intci/igendum cfi dc partibus mediatis: Phyfic. Itaque licet veccifus partium vcifus fundum . nonpoffunt cffepropinquiorcs . & tamcnomnescius pavtcs.vcvfusipfum fc vctvahat.e. Aqua illa antc condenfationcm tangebac immediacc fundum fuivafis. finem cxtrinfefundi iuperficicm •. vemotiorafundo.& fublidunt dcorfum. li placct. vcl acvcm. qui implct etiam totam illam formx cauitatem jideb tantvim. & deorfum fubfidit? Rcipondeo. qyia pars pvoxima&attigua Y 3 fundo .Lib40. non tamen plcniflimum cflc.altcra igituromnis pars diftans a fundo. gratia partis illius qux longitis quani altcra. ttcntur verfus intitcem. partcs euim qtt&fiwt immediat. Nam quxlibct pars rctiera loco fe mouet. a c]tiibus premuntur. nam nullaomnino parscft. In cxemplum autcm afpiciamusaquam.videliccc cum. quo aquafundopvoximans ferecipcrepoifir. a tiindo (urfum vecedit. Rcfponcico.vnde pcr condcnfationcm alic]uidadhucintraidem fpatium poteil compin& pavtem loci gi. Quomocio? qui ficri poteft? fucclamantcsaudio. iis conccdant. Quod tamcn fovtaiie ralfum cit.a(iimma fupcvficic vfquead fundum.aut avcanaSibyllinamc fcqtiimini. fe vctvahit.15 Rcfpondcatantiquus &cvuditusSaxo. quandoc]tiidem quarum vnaviciniovcft. inquient.& pcr confequcnsnonpojfuntmotieriadinuicem. Etiam. conglaciationc (ingulasadder.c]uiaacTualis cxtcniioplumbi. intcv fundi & aqux fupcvficicin intcvuallumvncans.fed plentim aqtiarariorc.DE C0MP0SITI0NE CONTINVI LIBER.quxhbcc ncceflarib (e rctrahet. Sed in covpove raro continuo partcs pvoximx & immcdiatx funt.ii partcs qtix premunturinadxquatcvcccdant. niii molli cxphcationc ad vevum deducas. iterum inquies.magis proximat.fantc (id cnim iam fupponojctfi glaciem aqua flucntc nihilo deniiovcm non patici crcdant) magis fundo appropinc]uaiu.Ratio (atis maniicfta cft: qtiia cjuxlibet pars profunditatis dtiabtis mcdictatibus conftat.&in antrumhocTvophonij . Partcs condenfando ?no. & acris formxincluii pareft.& altcri.verfus fundum vafis. An evgoetiam ea pavs qux pvoflrna fundoeft. vt iic dicam. Sed auditc ctiam ipii . 175 aeiem.nullum habet. quia quxlibec ab eo diftat. Nullum fiincibi fp. c]tix per fe primb proxima (it: vndcqtixhbct pars particulam ftmdo alciorcm verfiisipfum decrahicpevcondcniationem.iubiidit.ctiam immctiiatx. quomodo igituv pvopiovcs pcv condcnfationem ficvi pofliint? inclamant. hibcrnofrigovc (c vetvahcntcm. Scd ntillum cft.

qitoinodo cxteniio mcrcmcntum accipcrc potcit.modb illx(quod partium. habcnt. Scd numcrus parrium non augetur. vnicam habcantcxteniione. poifunt)ad modulum cxtenfionis acTualis ciusfe rcftringant & accommodcnc.finc mutuacompcnetratione. Refpon- .ctim iingulx pavtcs citra vciiuc pvxfentiam localem? phcationc. in qtiibusnon omncs tamacutcccrnevcpoiliinc. non poflet. longitiflfeeiioitiit.poifumus parti cuilibct refpccTu pvoximx compartis eiuldem continui applicarc. gvatia aliavum pavtium vcmotiovti (quibus vnaquxque pavs icmpevconftatj) vt ptoindcncccflc non iitabvumperc pvoximx compartis vnioncm aut contacTum.immobilis pcvmancvet j nuiltb magis quando ipfa etiam vna condcniatuv.LIBERTI FROMONDI 174 fundo intra fe in infinitum fe recipere & addenfare poteft. In fpatio cnim illo abyifus quxdam infinita. qtio continui ac fpatij infinitudincm. & infinitxpervarefacTioncni f empcv & finc finc extvahi. cft capax. In vavefacTione atitcm quxlibct pars. qux fpatium ibi ntillum inucnire poflcnt. Quodvevbdiximusde aqtiavcrfus fundum vafisfcvctrahente. corporc alio denfiovi veplcvi: quiacovpus denlius fub pavi dimenfione pluvcs partcs intva locum infcrcir.i tamcn icvuavecontacTum.locusplenusacrc.etiam(i comparsilla. nam verfus cam ic intra feipfam contvahcrc potcft. arcanaSibyllinacfle pvxdixl. & vn. Hxc vevb Pevipatctici codem quioculosatomisplcnos oculo. Sed iam in antcccflbm. fi locus illc ita acre rcplctus fuiflet.expulfo ctiam indeacie . Diccs (fcio) tc pcrindcatquc folia Sibyilx hxc intelligere. itenim inquicnt. cum in fpacio proximo fundo vafis. gvatiapartium quibus fundumnonimmcdiatc contingit. in qux particulas fuas infinitas pvoportionalcs infinitics infinitarum rcciperc valet. nam quodlibct fpatiolum. vc nihil prxcerca poflec pcr condenfiuionem rccipere. Nulla cnim pavs aqua: cft pcvfc pvimb contigua fundo vaiis.&parti pvoximx loco inadxc]tiate decedit. vndc quxlibct pcvvavctacTioncm abcoiiirfum rcccdcve potcft. iinc intvinfeco fundocll (ctli ipfa extvinicctis ad fundum vaiis tcvminetuv) in quam infinitx partcs. iinc infinica receptacula. afpiciunt: nam intva infinitarum pavtium pcvplcxitatcs omnia hxc miractila implicitadclitcfcunt. quoct pars illa aqux occupac. nifienim hoceflet. per condcniationem demcvgi poftimt. inftavfundi vafis . & omnium pcflimcEpicurei. ctiam pvoxima& immcdiata.

17.ridiculus enimeiufcicmferc gencris fimt.nam vclocitascft quxdam veluti partium iiiccefliuarum compvcfliojiimillima cjtiantitatis pevmancntis condcniationi.\pfai. in motu locali oftcndi poQuodetiam avgumcntovclocitatis tcft. dcmonftrauimus.fcd cocxifteiueseflent. ne partes &finc hanctandenic:vtcniioncm deftituant j quiainfinitxiiint. Mathcmaticis. id cft.pcv condcnfationcm poflit indticve. vt Capitc vi 11. diifercbamus. iacile etiam in cxtenfionc minovi vcpcvict. &alios pluvimos iftainfinitudo fuitomnino nccciTavia. negarc etiam fuftincbit.qux antea maitis ipatium occupabant. qui clavam vci infinitx infundcrc debct & potcftcognitioncm.inquam. vt Capite xv 111. alias cnim non partes iiiccciliux. IJf Refpondco. a quolibctpuncTo maioriscivculi.& tenebrola Epicurci clamcnt (quod. • Itaquc quia pavtcs in aevc pedali infinitx funt. Si hxcitertim inuoluta. Illaverb replctio fitdandopartibus fentiam localem altcvius rationis . Pfaltxfimul acclament: Dens metts illn.pvcifnis ita icqtiuntuv& agmen dcniant. poteft locus amad fe vepliftimus tantumdemexeo cumuIoaccipcvc. Nec peviculum cft. finedubio. neceflarib. hxc cnim pvxfentia magis cxplicat & elongat a le omncs pavccs. Hxc communi. vc camcn fe in codcm tcmpove non pcnctvcnt.-^bi cniin infinitudocft nonpoteft veftiscife nimisbrctiis.quanttim prxplendum fueritneccfle.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. lincam poflcad ccntrum duci qtix tranicat pcr aliud pcrpetub puncTtim circuli minorisconccntrici.quibusinfinitxillxpartes quantitatisindui poflinc.imbicnfui cfte.partcs qux in motu tardiorilaxiiis (nullis tamcn pauiis intcriccTis. qux pev aliquam intermcdiam diftabanc.&cum per diucviaspavtcs fpatij moucant. vt Capitcxv11.ad luincquippefincm. Si igitur in- . Solus enim illc infinitus cft. quam habuerant antc . fine alix & alix fumi & etiolui poflunt. pcv bieuiovcm cxteniionem compclli poifunt. Qui hxc non crcdcr. pcr folam partium infinitudinem itcnim hoc poflc cxtricari. In velocitate.mobilc replicarent. Similitev pcv condeniationcm infinitx pavtcsquantitatis intva fpatium anguftius.facient)Regio mina tcnebras mcas. oftendimus) fibi fuccedunt. quia in quantulalibet cxtcnfionc pavtesextcniionis etiam infinitx (iint. quo omncs fubftantix & quanpavtes titatis.namtjui fat multas partcs in circulo minori inucncrit adomnes lineas vecTasimaginavias civculi maiovis tranfmittcndas ad cornmunc ccntvum.

avgumentum inutilc efliciet.autimaginariumoccupat. facfanc pcrScoti.K O M O N D I *7<* UBUTI tur intclligi poteft. nihil hoc continui ex partibusinhinc iiidifloluit.vbi tot aha viribus maiora iiipevfunt. Aduerte igituv.(ed continux.Angclum.proutvitrum magnx atir parux conucxitatis fucrit.quam fpatium cx mcrisindiuiiibilibtispuncTisconcvctum cftmam pvxfcntix intcvcifx nb funt. facilis vcrb eft vnius iacTura.femiam.quod (initiscompofitionem mimtis contvaEpicuvum .vtTheologorum . vel potitisadmifsa partium denii aliquanta penciratione) vcl per aliam quamcumquc viam. Animx vationalis pcr covpus fuum. C A P V T X L V I I. Mar(ilij.aut etiam Epicuri (immifsavidelicetinterpavtescorpovis vari aliqua vacuitate. Sed antcccdcns quod pro tam ccvto aifumnnt. qua via cxctindum (it cx hoc condcnlationis & ravcfactionis labyrintho.nec impo(fibiliscnitaliquisintcllecTus. pcr vitri conucxi bcneficium.cxtra muttium (itum depingantur: ac infupcr quomodo eadcm omnium pavtium continua picTura.nunc vcftvingatuv. fux opinionis pvxfidium MAgnumetiaminhocargumento ponunt.& quafi condcnfetuvjpvofccTb intclligcntia confequi potcvimus. filiascnim anima & Angclus vcplicati.imb totius hcmifphxrij cxleftis. Poftrcmbtamcn. pcrtinaxin diflenfu peifetiercs.PicTurx enim illius contracTio & dilatatiocft vcriflima codcniationis & rarefacTionis imago. in minimo papyri fpatiolo. Si dcnique intcllcciuconcipivalec .(i. quo ex replicdtione Angcli > autanim& oArgwnentum rationalis Epicurum tucriconantur:Jcd incafitm.quoquantitascontinua rariov compvimi valeat &denfavi (inc pcnetrationc.altcriusrationisinducreprix.fcmpcv in locis pundTualibus dilcontinuis cifent.& qtiodammodo rave(cat. & animatanttim puncia. non partcs ipfas matciix informaret. faiftim eft. nunc amplietur.ied vnicum tanttim. quia rcsiftain apcrtam luccmcxtrahiingcnio humano nonpoteft.quodoculisip(iscapinuis: qua ncmpe rationc vniuerfx & fingulx partcs maxitni obiccTi. aut Angeli per localesindiuiiibilcs fpatium diuifibilc vcplicati omnes pvxfcntix funtjigiturtam corpus. quomodo continuus mottis tardioris fluxus poflicaccclevavi.quantitatem rtrcfceve & conclenfari. nonum.1.cum vnicum ipatij pucTum vcrum.

diuilibile. donec aliam intandem in fccjuenti alic]tio puncTo fpatij inpixicntiam fub» diuiiibilem terminctur. id cft. qui nil nifi ptmcTa fomniant.pcndcre iine fubiccTo.&tot. doceant.vt vesindiuiiibilisaliam prxfentiam Jiabcat. in pavtcs intcgvalcs indiuiiibilisjic^c naturam induit continui pcr cjuod cxpandituv.fi accidens exteniiue etiani in infinitiim diuiiibilc a fubiecToindiuiiibili poflitcapi. nam poteft accidens intcniiuc faltcm diuiubilcefleyfubiecTo pvoifusindiuiiibili: talis cnim eft fcicntia in intcllecTu Angclico.imaginancur tliuifibili peream partem fpatij extcnsa . c]uomodo accidcns intenliue in infinittim diuiiibile rccipipoilic in iiibiccTum indiuiiibile : igiturnon tam ditiicilc & intvicatum vidcri dcbct.Scoto.incentro. aflumunt omnino falfum. Sed pvxicntia Angcli. alitcr vcrb D. Scd impoflibilecft. perreplicationem laltem non poterit fuaspartesfcqui.autin puncTuales ialtem vltimb diuiflbilem. Sedvavaeft imaginatio .eaidem partcscx intcniiuis tranlire poffe in cxtenfiuas.clamaur. accidcns opovtevc tam iudiuifibilc cflc quam fubiecTum .ied (iib toto mispuncTis. abca. aut luimano.'i vfqucquaquc prxientia diuiiibilt intcrmcdia AnZ gelus .cxcmfux. idcoque prxfentiam iftam diuiiibilcm pcr modum pontis. Angelumconiiderantlubindiui(ibiliprxientia. authxceos fiillit imaginatio.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. ii cxcodem ipatio in quo ie intcndunt. & partium extcniiuarum iieri iani fubiccTum .indiuiiibtlem Angeli fub(tanciam non poile coniiftcrc. cuiitcrum fupponaturindiuiiibilis itantia An«j. & diuidi potclt iine finc. olim hacTcnusvifum.iphxrxrcplicationis fequatur immefubprxfentia cliatcparsfpati) ininimitumdiuifibilis.cli. Thomx.cft autcm eiusaccidcns. quapevfpatium diuifibile rcplicatur.debct accidens fuo fubiecTo confovmavi. quod antea cratinteniiuarum ? tallorenim. D. quam puncTualem.qui inteniionem per additioncm pavtisqualitatis ad partem ficl'iexiitimant.ii plicaufsa . curenim eocafii fubiccTuminperfpatiumdiuiiibilceuoluantur. Au& columiiubus illis Thcologovum guftino.vt iic dicam. Sic vidctuviis. noncnimfubduobus tantiimextrc» vtrimquc fulcris. llla enim (imiliseft fubftantix Angelicx.inquiutu. Deinde.acvelutipontisiltius pontc. Addo. 177 gorum docTiflimi doccnt.faciIe ab omnibiisctiam intclligi. prxfertim vbi ferc omnes . (i velint. Refpondco .

ied infinitamdiuiii-ditiiiibilesproxime tcrminatur. partiumcontinui propugnarcjcpiiarcsifta mifclta non cft. noirpofle femelfiinu.i indiuifibili. fubquibusetiamfubftantia Angelicric.. vem iinc fincdiuiduam veindiuiiibilc. ncc biliSjtotaiimul pavtibustemporisprxtciiabcntibus ctiam vnioanimxad adpartes ctianv puncTa ibhim matcrix.nontamcn inijs folis cit Angelus. inquicnt . vc ininfinitum diuiiibilemvaleatfuftinere.nbnne vbicumque hoc fiet. qtiia talc iam gcnus prxfcntix fuftentat.fub prxfenti.vlt.jcuius omnis pars ehV diuiiibilisiinc fiiie.l: queita femcl fubea prxfenna fumi poterit j ita tamcn vt fubilta qnait.vt iic dicam .A. iiccnim vnio hypoftatica.Si tamcn incontinuo prxtcr partes iint indiuiiibilia vcalia . prxlcntiamtotam Veriim j fumatur-femel. atl'ib'6. ac tam densc . quia (icut puntftm' jitinftatiodiuifibtli per prxjentiamdiuifibitem: naturatiter nonpoteft fcparari a linea. accrcdemustibi.potell pr. vt tota rcdierit ad hanc reiticulam. ita neqtte puntfum indiuijibik An~ Aliotamenmodo.i vnic. Nec tamcn idcircbetiam deflncmusiniinitatem tavn.i indiuiiibili ?• Refpondeo. pvxicntiaifta Angchca tcvmmos fuos indiuiiibilcs ijs rcfpondenteshabcbit.J7S t I DER T I F R O M O N D I* geltis finc finc eft rcplicatus. Itacjuevtfiniam : etiamii demus puncTa realia intcrptingentiav.&abijscontrahit bilitatcm.iv\c\uh. quin JirnnZ' pttntfbpr&fcntixcffe nonpofiit. tiAtttraftta completam. vniucrfamque prxfentiam fuftentatv ncc tantiim in puncTisp.i (ic rcfub prxfenplicatus j.. Ncc noiium.dcprchendetur ti. ideft.Angelusin fphxra fu.autmirum cft. vbiexplicaucvis nobisin (ciuentianoftr. rcplicatus cft. gclm efie infolopuntfo per quamdam prxjentiam indiuifibtiem^amcn. Si negas. anima ratiofpatij parrcs.. prxientixlocaliscxtenfiux refpiciunt eamdem animam rationaJem. vt acutc vidit Murcia. GAPVT ..i contvadictionis implicantiam..cx adueiib rcfpicitindiuifibile Verbum: ficomncsgradusinteniiuiconcepttisintcTlecTiialiS' refpiciunt idcm indiuiiibile obiecTum : fic deniqueomncspartes.. fpiccvcaltevumcxtrenuim Jiumanitati Ghvifti Domini coextenfa.aut nalis/fedctiam in fubltantia partium pev pvxfentiam in infinituni fevecxiftentia vci fuccciliue indiuifidiuiiibilcmjqtiemadmodum cocxiftic. PJiyfic.utisillius intermedix me pun(imoapud cta intotaquantitaterealianullafunt) fcdin particulis diuiiibilibus illius partisita.<fentixhprtjcntiadiuifibili.aut Angelum rcplicatunii etiam tamquam fubiecTuni.

t j. Deiincre tamcn rcucra antc non potcft. cx quo continuum permanens etiam cx meris punSlis concmnant: vtrumquefalsb.vic.fiuit.qnidquid rcftat . Nec abnuo fanc conicqucntiam.qucd indiuiiibilceft. prxtcritum cnim deiiit. videatur. l?9 XLV. ditur/iiniditttr inprxteritttm ejrfnturum: prxfensantcm nuittim babetftatium. vti putant. veiin minutijUmas momcntorum partcs diuidi pofiit.DE COMPOSITIONE C A P V T CONTINVI LIBEli.tb.quia intcmporcnihil cxiftcrc potcft nifi prxfcns. SEdmanifcftum fufpcndium. Eleganter. ?itt. Probantvcrbantcccdcns. prxfens vcibnil niii momcntum. > c. & Ariftoteli. fed a futtiro pcr prxfens traijci debet in prxteritum.tteritumc. ejrprxcipitatur: ante defi.quam vcnit.fclK c\nk. qux agmine quodam & pcrpecu.quod in nuiiasiam.momcntum cflc. : Temptts Argumentum decimum ejfe perpctuum momcntorum agmen.nec paitem habctpriorcm &pofteriorem. adeo vt quibujdam nttllum De t Btcuit.pr. c. reftim iam totam nobis torquent. xtvnTcmpus&motus. idfolttm etf. non ftatim ilta tam concinna iimilicudinenonabripiaturinconieniiim? Sed audiamus ctiam magnum Auguftinum. & contincnti agminc omnia de ftituvo pcv pvxfens in prxtcritum tranfcurrerc.i catcna per prxfens inprxteritum iluunr. Et profecTb vidcturnoncflcdiflicileintcHecTu. momcnto immcdiatum Viavniirigituvexiftimarc. cxten- .niii momentunij igitur omncs temporis partcs pura momenta funt.inquiunt.quam iluminis lapfum contcmplattis. futurum nondum eft. inquitmt.&cx difciplina Stoicorum •Seneca: Prxfens tempus breuifiimum cft. in-1I. qtiidintetiigitur temporis.u. Coaaqitatnr. ^njdquidcius anotattit.III. quodprxfens dicitur: quod tamen ita raptim a fttturo in vt nuila mornia extendatur. Qms vir.10.fugititiis particulis c citts St ctf. nam ft extcnprxteritttmtranfiiolat. Dt cttrfincnimjemper cfi.ftituruw. Itacjuc omncs eius partcs pcr has prxfentis anguitias tranfire debent: niliil vcrb antc oculos noftrosprxteiiahi vidcmus. Jpfa vna bora. quomodo inditiilibilc fucccfliuum proximc additum indiuifibili Z 2.ex puris putismomcntis& 1/X$tcn coinponunturjigiturcxmcrisctiam puncTiscoaleicitpcrmancns continuum.

hxc rccTa decuvvcvet. cxcmpli gratia. Hmc deindierit: nempc ptincTum iiiiibilipermanentcidemphiloiophandum continuanspartcs fpatij. quhn de indittifibilibus Jibi inuicem Jiicccdeutibus.inquam.iimilitudo pede tuvpitev claudicat.vt vnda fupcruenit vndam< in illo fluminis fltixu j ita momentum vnum pvoxime altcrum trtidit. & cxtva iitumcavuni cmincre. tum & futuvum cxiftcre j in quo cardmc omnis crvov& allucinatio mihi vidctuv vcvfavi. n\s. litfi cnim in hanc cgo .niii cauiiam Aviftotclis & publicam pvodcvc..i vamomcntum aliquod pvxfcns cxtva pvxtcvitioneputandumcft. Itacjuc. & tcmpus futurum impcllit prxicnsin prxtevitum: nec vll.c]iix tamcn vtvoqticr quafi.vt cxtva cxiftentiascorum cadar. cuv ctiam non noflic immcdiatuni: cile altcri indiuiiibili. momenttim cflc inftar frcti intcr duo maria : ac vcluti marc meditevvaneu. aurinterpretandus publicusloqucndi &imaginandi modus. covvigendus. cas cocxtcndeve . cum iis exteniionem fucccfliuam facit. nam momento temporis. futuvo . credimufque iatis fimplicitcr Pocrx: Ouid.quo (vt palpabili. & ei cocxtcndituv. Nonenim . & omnes imaginacionem proniflimcdelabamuv>vationetamen vetinendi &covrigendi fumus. extra pavtes vcrimquc fparij pvomineve. Jpfiiquoqtte afidtto tabuntur tempora mottt.y. ita tempus futurum pcr momenti pvxfentis anguftias. Hoc vcrb idebaccidit.^. nihil cftcauflx.puncTum ipatij pcrtranfiturr quod momcntum. ipfum extcniius & niaiuseflicit.. & indiuiflbilc iuccciliuum diuiiibili additum. perfrcti Herculei fauces in Obcanum fe exoncrat. & nondum nato futuvo intcv vtrumquc exiftit. itertim inculco. ii vnumquodquc momcntum pvxfens civcumcifum exiftat iine prxteriti & futuri temVndc recTe aduertic olim fubtilis Scoporisvtrimquccxiftcntia. Si autcm inditiifibilc extva diuiiibile pvominct.?nagis cnidens & manifcflum cffe.t.' tia nen faciant maius.fimilitudinc vtamur) dicerc & ringerc folemus. quiaimnginatio noftra nimis inhxrct limilitudini fluminis.ante & poft illud inilanspcvqux tempovcpvxtevito& tvanfeuntuv. & ci ita cocxtcndi vt faciat maius. puncTum fpatij quod intraipiiim peragratuv. fi dcfuncTo prxtcvito. pvxtericum .iSo LIBERTI FROMONDI exteniionem fucccfliuam faccre valeat.in retam recondita.nu. in. T^onfecits ac flumen. tum & futurum temptis ita fluat.qticd indiuifibilia permanenij. Im.ac omNam iimomentum mcdium inter pvxteriniaperdercvclimus.io. plane etiam arguit.

.x. vbi omnia indiuiiibilia exflucnte contmue. iiuetempore expunximus. quam futuvum pevpvxfens in pvxtcritum clabi. Nam inpvimis poteft fincdiflicultatcintclligi.. imbccrtum. olim etiam mihiiftx allucitx ante oculos volicabant. & hx illis ita accumulcntur. denaicicur. aut cns fuccefliuum. (i partes acTionis & tcrmini priorcs cxjKcTent pofterioves. Simotu-s.quasiam abcgi. fed pcrpctubnaicitur. exiftcrc poftit.& diftincTa a mobili) feqtteretur qtiodcffet aliqua rcsextra animam confiitnta cxpariibus. vcleffe potetf in re^ rttm natura: ejrfic aliqua vcra res cfjct confiituta cx tmpofiibilibus .Thoma. Seoto.ln z. Tempus & illicb atcrgo quippe non propric labitur. quomodo producTio alicuius rci iit fiicceffiua. vt aiiivmavet. plicare manifeftam contradicTionem . id cft. aut futuvx. imb nec detemporc quidem vnoimaginario in aliudtempus imaginarium. mottim diftinctum a mobili.ncc transfcrcur dc loco in locum .c]uavum duratio vocatuvtcmpus. inquit. in quo poftk mifclla & macra illatcmpovis cxifientiavtcumque fuftcntari. vt Capitcxxxviu. Tolctus. Vevum cum AviftotcTc. Si vero momentum pvxfens nullum cft. partcs luminis in •Z 3 oppo- . nihilomnino rcliqui facimus. Quomodo igituv.d. non vident:) nos vcvb iam inftantiarcalia cxpungimus. aliiquc pltives in hoc ic coniolantur. iSl tcvitum transfundi. qux aut pvxteritx funt.qualccft tcmpus.-& comnumilongc vcrius. cjubdtemjuis pev inftans realc prxfens faltcm cxiftat (nam quomodo pcrpartcs. Non infitcov. vllum motum .labitur & locum mucat.c. iiccnim Solc mane paullatim afcendcnr.doccbamus.vt iimul permancant. D. nullus eft viiis inteviuendi momcnta vcalia tcmpori.in rerum natura cxiftcrc: vndecum cetevisNominalibus iiusccnfet. id* circb iimilcm lapliim tribuimus rempovi. Quia verb mobilequod motu iiio tempus cfticit. Vtrumque cnim in rigore falfum eft: tam fcilicet momcntum intev futuvum & pvxtcritum . Similisctiam caligo Gvcgovio Anminenii obovta olim fecit. Nam Sottis. autquando tcmpusexiftit? inclamant. quam abjitrditatem non conccdcrct aliquis fanx mentis. effet aliqua huinfmodi res (fuc-> ccfliua.& alias ves iiicccfliuas. quod ctiam inftantance inter tempus futurum & pvxtcvitum duvct. quarttm nutla ctf. cxiftimo. poflceciam naturalitcv cxiftevc. mcdiuin interefle.]DE COMPOSITIONE CONTINVI LIDER. motum nihil pofleeilc diftincTum a mobili & fpatio.& meam allucinationemvideo. im.

& totus toti rcfponderc valeat.ncc pars pofterior vmquam affequatuv & deprehcndat priorcm : quo cafu illud cns pvopriam fucceflioncm habcbit.dcbcrcininftans aliquod tcmporis. totum iimul inciderc.n adipifcetur. vt aliquid cxiftat. ad lcgem fluentium qtiocuniquc modo iftavum coexiftcntiartim. quaLouanium '*" Bruxella hefterno """ dic . fcd in tcmpore vero. priorem partem dcftrnat. non poflic fie acTioncm fuam attempcrare.. aliam & aliam cum pattibtis fpatij (quidcjuid illa iit) coexiftcntiam habcrc poflit: cur igitur Dcus.qubd ficuti pra:fcntia localis alicuius reinon ncceffnb in vnicum puncTum fpatij pcrmancntis cadit.id eft. licet motus localis nihil cffct realcmobili intvinfece fuperadditum j negavi tamen ncquit.niii ccrto Vevtim.inquiunt.qualem cali a mobili diftincTo. vt lumen pritis productunv. Qux cnim contradicTio hic fe implicat& permifcet? Hinccrgoambulatio.aut albedinem paripaflii iftis fluentem producat. lumen. iimul ( pcvinducTionem fuccefliuam opacunvproducTionepoftcrioris citatis. in nullo inftanti. Refpondeo. videtuv tamcn pofle etiam facilc comprehcndi.l8t 'L I B E R T I F R O M0 N D I Et licet oppofito paviete fucccfliuc intcnduntuv& accunuilantur. vt ntillaeius pars in iniians.noninpuncToexiftitj) intva momentum indiuiiibile fpatij fuccefliui collecTa efle debcat. vcl imaginario.iij diuiiibilcmcadevepoteft \r. res eiufmodi abfolutc iiicccfliua non lic. fed omnesin tcmpus diuiiibilc cadant. fed potcft particulatim ita jiroduci. hanc imaginationem cfle qtixeos ludificat. & totatoti (imilitcrpoflic? Itaqucfalfum omninoeft ( ncc vmqtiam fuas pohic Ariftotelcs fcvupulum inucnit:) id quodcxtracauflas nittir..auc iam motuiloalbedoillatalemfticccflione.& me olim ludos fecic. Hoc iam exiftit. Item. Scd quando tale cns fuccciliuum (itcriim inclamant) exiitit? Refpondeo. iicripoife.vt iimulcum parcumcoexiftentijs tispofteriorisfuccefliua producTione.donamus. Cur cnim pavs hominis pavti fpatij pcvmancntis. cui fecundiim fucceflioncm cocxtendantuv.vtlumen. & t-cmpori qtiod eft duratio eius. & cuancfcere perpetubatcrgo faciat? Siverbhoc faciat. quin mobilc continuc. vclalia dccaufla) dclinat. & iine intoriecTis movis. Noca igitur. fcd in partem m loco ((ic enim homonaturalitcr \[ . inimaginabilecft. fed per partcm diuilibilem (hcccfliuam cxtendi & difpergi poflit. non \ cvb pars cxiftentix parti fpatij fuccefliui.\ exiftcntia rei non neceflavio diuifibili. inftanti valeat deeo vere dici.

Scd vt vem totam magisin apertum protvahamus.aiunt. Et gcmellum eft huic : ii vmum eft in vaicylebet totum.veluti motu locali. itertim inftant.. aliquod in vicinotempore imaginariofluit. vides.DF.ideft. fuum-alucum dccuvvencis: & vnum aqux palmum accipiamus.in hora pvima pomevidiana ad quartamduratiit.fed illa mcnfura nonfuit indiuiiibilis^ ifta inprxteritum Qua via igitur.opinanturtempus futurum in prxteritum perinftans prxfens. contemplare mecum at]ux motum pcr.oportcretraijci: qtiod longiftimcabcrrac a vcro. poitquam primum fundi fluminispalmum ad iecundii fundi palmum. & vcluti aqua ex vno alueo in altevum tvansfundi ctcbuiflet.ambulatio traniliolauit ?• rhetovicx Philofophicam vevitatem fxRcfp.6Tionem qux aliqua analogiaimitatur acjux fluxum. meditcrraneum per anguftias freti Hcvculci. opinov.^ batur. &tci> .& pctunt principium: hoc cnim cft. Rcfp.f. qux abancedicebam. lS$' dic vediui. & fucccfliuc contingit. Sed debuit.qui fmgulos fundi palmos motu fuo metitu v.nifi per iuftansaliqtlod. &eftiuxiifeeius nihileftaliud. Si nunc infians iignificer. Metaphorxiftx ridiculum pcobnubilant. pars enim eiusin vnapartctemponspvoducTacft. • Paltuus ifte aqtix. per enimcft.fed fuccefliue per cjuatuor horis pomeridianis fluxic. vnde tempovcillo finitocciam fincm accepjt. in qtiatuov horas alias antcmevidianas vctvoecdeve.necjxutim vlloinftanti tcmporiscomprehcnla fnitjfed inrva tempuscjuatuor horarum quas in(iimpli. Ambulatio ntinc citjialtcm fecundiim aliquam partem. quam cxiftcntiam totam amiiille. COMPOSITICNE CONT^NVI LIBER. & totaintoto.imaginari primum inftans prxfensquo inccpit ita fluxifle in prxteritum.icTaeft ?. nam talcs a metaphora & vulgari modo loquendi feducTi. ncctota . Itaqueambulatioifta noftradetcmpore vnoin aliud per frccum inftantis prxfentis non tvansfluxit.fluxit. & ci commenfui.c]tiia aquaeftenspcrmanens. traniiuit. totam quatuor horarum ambulationcm. aliasenim ambulatio. pvxfens fiar. vt euancfcat quxftio quam inexplicabilcm multi dicunt:quomodo tcmpus futuvtim fiat prxteritum.vc quemadmodum Oceanum influit. Itaqtic in vcvo rigorenontranfuolauit.fignificct. quod perncgamus. heri fuifle verum. falluntur. Et hinc.ver»'meft: quaenim particula ambulationis in eofiebat.veHahem parseius aliqua totaconbreuc Si vcrb nunc tcmpusadmodum traciacfleinpuncTovaiis.

Acjua ctiam perprimum palmum fl uendo.quando ad iinem illius palmi peruenic.totidcm. iiuc motiis nullibi ie exfpecTent. qubd partes infinitx opovtet. nullaveva & phyiica vnionc ininftav fibulx movdicus tcgvali. Vndc ctiam tempus. pavtcsautem pvxfcntiavum fuccefliuavum. vltima hactandcm manu fuccumbcve? Et proccTo tcvvuic mehocavgumentumaliquando. vt vnacx infinitis componatur . prxientias infinitasfucccfliuc pvoducTas& illicb ftatimaceigo (vc iic dicam) corruptasfuifle.IIBEMI FROMONDf 184 & tevtium. necvlla magis indiuiiibilis cflc potcft iccundiim fucccflioncm . quxvtrtimqueextrcmum apprchendat. dum palmumcftiuit.textuva videtuvdiflblui. vt imperitos. inhnitispavticulis cam.ile.am planc con. Ctimvcvb adiingulas palmi aluei particulas.-3 infinitas tvan(iuit.motus vcvb (&cadem ratioc(T de ccmpore ei intrinfcco) quo per longitudincm primi palmi cranfnec cum aqu. quam tam fedulb & diu confuinuis. fed vna nafccnte. diuiiibilisertjidcircoeciampvxfencix & quibusipfx tranfctintuv. bus fine fihc diuifibilibus.intcvfejx)fle colligavi. non poflint.i ad fectiniuitjvlcva primum palmumnonduvat. alteva denafcitur. & ita dcinccps dcfluit.aliam & aliam perpctuo palmi aluei partcm tctigcvit. iiucdtivationem pvxfeniijsiliis. & inuicem fuccedunt. dcfecTu cocxiftentix.& iimul inter fe colligatxcoexiftant. Nam . aut infcliccs "iadiatoves. Erunt igicurinftar accrui infinicavum . tcmno.id pvopovtionahbusconftavc dilcrimcn aliquod eft.fedincxitu primipalmicxfpirattotus. magnitudinemcx atomis pevmanentibusetiam contcxi.* fec! . Inhocvcrb palmialuci permanentcs iint. Si cnim motus&tcmpusex atomis fluentibus texuntur. ncceife cft. vt principium aquei palmi. autctiam cavum pvodticTionibus intvinfecft.fircnavum. talis cnim vnioniscxtvcmavidentur coexiflentiam vtviuique exigeve.nec vllo inftanti duas vllibi (imul infedcvit.fcquicur. rnuccs in coproportion. Quia dcinde vnaquxque palmi pavs in particulasalias fine fine quxlibcc illis refpondentes. particulaslucccfliuas infinitas habenc.*&ita quidem . notiam prxfentiam localem habeat. ctim vniri. Quis non putet nos. Scd ftatim ecce cmicat noua difticultas:quomodo (ingulx illx fucceflitix prxfentix indiuifibilcs non (inc. auc atomovum fine vnde totaiam cccecontinui expartivnioneintegvalifluentium. &hincnupevdicebamus. quam parspalmi talis fccundum cxtenfionem permancntcm.

qubdnullx dux prxfci foltim conficitur. quxparcc fucccftiua pviovi & pofteviovi cavear. iimilis cft vnioni intcgvali quam Nominalcs intcrponunt partibus magnitudinis : putant cnim noneflcmodumaliqucmrealem. eft reperire. quitv lobile partem priorcm fpatij primb&deindc pofteriovcm tranfiuu.. ntillam in toto agmine repevies. pvo veracontinuitate (quxerat impoflibilis) acccpifle. j vfliux^ Namcxeo. mi cum in qualibet parte fpati alcs particulx. vnde ifta iuccefliuovum talis qualis vnio .eas non habere vn '. nam nulla (ic in ftanti. reapfe diftincTumab ex-. Nec indc euincitur. fatis locari potcft. Hxccine eciamcapis? inquictis. L I V.priovcs & poftcriorcs inueniantur. intricanda eflct. putauit neceftariam vnioncm partiumdiftincTam rcalitcr aut modalitcr abextremis.nullam ctiam .faccre cancumdem&forccampliiis poccs. extremum vuumque iiuvmfece aflidiftincTamabextvcmis. quo inftans partibus tcmneextra casin meporibus ( quas in fentcntiaaliovumcopulac) clium procurrac. ncquetalisprxfentiainftancanea. &nullaquieteintevpolatam ccflioncm. camen illud excra docuimus. fed omnis omnino (iipcr partem diuiiibilcm vnde fume pvxJentiam fpatij fluit. qux (blum quamcun cd omnis pavtcs pviores & pofteriorcs duratioper inftans t ne habet.quandoquidem comprehcnderejcumtamen »in cempore inftans realenullum fic: & liccc eifec.extra prxientias quas mobile in partibus temporis vtrimque proximis habctjobtincvi feovfim poflet. prxfentiam vllam fucccftiuam eife indiuifibilem. In hocvcrbimaginacio aliorum. &mcaolim ludificabacur. qubd prxfenciam aliquam mobilisad fpatium conabamur intra indiuiiibiletemporis initans nullatalis cfle poflit. fedlocoeiusimmediatam.& cernerc oculis: afluefcas & tu.Iquam Ph)iicam. Ex afluctudinc. rtcm motus qua pars ipatij pcragratur.vtfatisante teft : vnde confcqucntcr. < i fuo modococxtenditur. extarc non popartestemporis vtrimque. vnde profecTb eiufmodi prxfentia inutilis foret j quia mobile intra partestcmporis per prxfentiamillam fluentcm. videor mihi manu pxnc rangcre. &iniqfinitum fuccefliuc diuiiioilem . implicarc oporter. :s.c]ux fucciat. . tremis: neque hacTenus quiiquam ad compoiitionem continui Pcvipatetici ex partibus infinitis. inquam. nr.DE COMVOS1TIONE CONTI^v.fed eodem modo prxfentiis pvxteriti & futuri tcmporis. fucccfliutim. Igitur quamcuiuquc prxfentiam arripueris (iam Aa antc . ac veluti contacTum quemdam^ vt iic dicam.

ii partes in fpatio iunt infinitx. fluxti planc (imillimo fluat.cocxiftentias(qux mobili& fpatio diftincTum) infinitasfuccefliuc habuiife.quam ego dicam.facileeft imaginari. Quando tamen res indiuilibilis iine replicationc mouetur (ii hoc pcr (patium diuiiibdefucccfliuc potcil) fortafte per prxfcntias tranfit diuerfx racionis ab ea quam in vnico jnincTo quieicendo habet.vt pavs vna cum pavte prima temporis. cfleensfuccefiiuum.j^ofle produci aDco rcale ens vere tiiccefliuum.mocum cumveteri&acuco lib.fedcfle accidensmobiliimpreffumintenfibii<L~> I'hy(ic. uiiibilcs. & talis. partem ipatij diuiiibilcm pertraniierit.vt (tint quxme quancioque longe videtur ( mihi(ancnon. vt nuper dicebamusj quia hxc illx omnes ex partc faltem fpatij funt diomnino indiiuiibihs.cft etiam iine fine.quam fui &fpatij diuiiibilis. remifiibite. quod.vniuspalmiprouecTum.& alteva cum fecunda. qua ratione mobile transferri valeatper fpatium fine aliquo fuperaddito. vocarefolemm impetum. mobilc per fpatiuin. nam veluti retrocedendo veriiis initium fine. prcjfenciafub qua palRcipondco ncgandoconfcquentiammam mus aqux quieicit. lam enim. fi tibi idnimis perplexum Deniquc. Vidco unen rcmora* in ifta via plures. cjr ciim intenfttm etf. ctim tamen prxfentiaqux intempore per motum acquirituv. qui dicerent tempus efle iimilc aqux. localem non Ludouico Coronello. quas .partes proportionales minorcs & minovesfuntfine coexiftentix mobilisad eas numctari pofliint breuiores& breuiot res in infinitum.j. neceilanb altcrius rationisfuntabca quam habet & retinct inquietc. vt mobilc pcr cam. fi luber.l8<? L I B F.&muIta difliciliiis irrctiunt) ncgacum Gregorio Aviminenfi. &cempori prxterlabenti iine carum fluxu exponat. iutarcho derilos.& motum localem ac tempus explica pernudas cocxiftcntias fuccefliuasmobilisaddiuerfasfpatij partcs. f.ita palmi.Immeritp valde Chryfippum & Stoicos a.(ecundiim diuifione fubiccTi a prejentia fluctediftinguitur.exemnihil funt a pligratia. c eciam fcre eftugerac. dic.nccalitcr qubd parteseafdem rctincac. filum hoc abfcindam. Dicet fortaife cjuifpiam pcriuncToric aut conniuenti oculo hxc adipiciens: Igitur pvxfentix quas perpctub acquivit mobile dum cft in motu. R T I F R O M O N D I ante dixi) fcmpcr fucccfliuc diuiiibilis crit. fimilespartesfecundtim tcmpovis fucceflionem ita exr pandat. Quia tamen difficillima eft imaginatio.

& inter vtramque interfluens. inftans vtram • RefpondconcgandoconfequentianuTalcenim quc partcm fimul intrinfece afficcre deberct: quod tamcn non poteil. Itaquc gcncratio fubftantialis. cohxret cum iis docTrina hacTenus de planc qux tcwporc-j. njhil etiam vetat.t. &itavtrimquc pugno pcrmaneat.Nullanc igitur eft acTioinftantanea.'. . nulla omnino prxtcriti fupcrftes manet.& totahacmateria differiiimus.i.lj. ctffieriin ntt/lo toto Lib. Vidit hoc olim ante me dodTus Buridanus: Mutationemcfic infiantaneam. partcm nouiffimam prxteriti tcmporiscum primafuturi copulans.autceite ntilla tcmporis cft pars. acTus voluntatis & intcllccTtis poifint faneelici in inftanti: fcd innullum tamen inftans reale cadunt .q. qua fententix Ariftotelis & veritati firmiter fuccurri poflic. illuminatio. etiamfi in toto fpatio nullum reale puncTum fit. FVlmine. Scd ecce tamenjabcuutem etiam intcrrogatione ifta lctrahcs. inquit.inquics. iV' ehdittir. Anitt>. quo Angelus in parre fpatij rcalis non replicatus cxiftere potcft . grandirte iam tantiim pugnanr. fed indiuifibilitcr ac inadxquatc in partem tcmporis j co modo. vt nihil in niedic quxmanuftringitur. prxfcns vcrb aut nihil e(t.vt. Inz. :<.d. ipfo qux Aa i hieme . Pottusaqux <£qualiterfortis. rcucraenim tcmpus totum in prxtcritum & fiiturum repcllittir.NTINVI L 1i. icTu diflilit..exemplicatifla. Qux indiuiiibilibus.illuminatio hon fungitur officio copulandi intcr fe partes temporis.inquics. t.fed foltim principio fucuri temporis inferiturj ita tamen vt nulli partieius toti adxquctur & refpondeat: alias enim non tota fimul. quibtts Ariftoielem obruere: fied nequidquam. q. fcd fuccefliuc. hacTcnus.nec vllo modoin partcm vllam prxtcrititemporiscadic . conantur SyluuU alui argumentorum. AcTioverbinftantanea. qux ci pcr inftans iungi & adfibulari poflit. CAPYT XLIX. Ergo. etfi caflb. & pars poft tJavtcm fievet. effe aliquod rcalc inftans prxfcns.DE COMPOSITIONE CO.fi inftans prc^fensreale nullumiit? Quidam ncgant vllam efle: cgo non aufim. quia quando futuri tempovisquxcumquc pavs fluit.aquapienus.& vnicam viam eifc exiftimo.

ContradicTionem crgo in tali compoiitioncalia via oftendere oportct: quod hacTenus. Verum.&omncspavtcs Refpodeo. fed non condiftincTumabomnibus vnionibus. prxtcr Epicuream. Rcfpondeo. ii omnos partes xquc iirmas xquale vndicjucgclu mordcatj) aucccrtecaufiimilicauflx (ccundxindirfcn6nnealibicenties. debct aliquid efle condiftmctum abaggregato omnium vnionum} hoc autcmcftindiuiiibilc: fienimvnionemintcrfuaspartcsincluderer. Alij magis Mctaphyiice : In omni compofito. cft quidem aliquid diftincTum. gat Deus.In iiullam partcm frangendum vitrum (vti nec poculum. fcruare modificata deftrucTis modis. Aio itaque falfum aflumi.relicTo tamc viuo & incolumi hominc. idco ctiam vnionemaliquaminterparcesfuasinuoluic j namcompofitio nil aliud. fimilisfrontis & formx. cafum i! m euenivc pofle j qv .aut ccvtc gcluaciiiis vnam pavtem quam altcram premit. Nam . inquiunt.frangetur dentio in omnesfuas partes-.a ntillum eft in Rcipondeo. a Deo pofle fieri. Eiufdem com matis & monetx cft ctiam iftud. Refpondeo.quam frangi oportcar. cafum moraliter cife impoflibilem j quia vnapars poculiiemper eftcetevis imbecillior . principium.) parccs illx ncccflarib erunc indiuiiibiles. ad eam rccurri folet ?) determinare & iignare partem debet.quam parcium vnio cft. dirilapidis valditisincumbet. quxlibcc enim talis pars.auc Dcus fpeciali illum divigat. inquit Ioanncs Maior: igitur pavtes vltimx continui fiint indiuiiibiles.quia compoiitionem. Pcti & fupponi nullam aliam compoiitionem continui.illac igicur poculum rumpctur. inftac itQnuw. non cflet condiftincTu m ab omnibus vnionibus. Deus.&c. vitri xqualitcrvvgcatlapis.cuius omncs partes adhuc compoiitx func.Nec Scd cadac camcninvitrum lamundocorpusinfinitxgrauicatis.in faprima(& rcntia.nemo homo faccre potuit. qnia ntilla fiatis rcjifierepotctf.188 LIBERTI FKOMONDI hieme fiangctur in omnesfiuaspartes.Hoccffe ncs vniones ab homine.Tollat Dcus omRcfpondco.Tollat Dcus vnirelicTis feorfim partibus (nam potcft uerfasvnioncsaconcinuo.invnamaliquam vitvi partem pondus curalapfum &illac frangercinftituct. fiuper quoddirttfc cadat granc in/initx grauitatis .non vniucrfim in omncs fuas parccs. nam in compofito. quidquid conati. Nifi Angclus. inquiunt. pis molariSjinquies. Reipondco. Scd detur corpus vitreum.

immediate omninointcr fecohxrepoiicisccrtisdifpoiitionibus. Non qtiia continuum nihil aliud contincat. in fentcntia fcre iam communi. in nullam partem pcr fc pvimb vecipi. quavum vna vicinior quam altcra iit.) fed etiamfi aliud prxcer eam habeac. lEj> Nam omiiis pavscontinuicft continua. Quia igituv intra fubftantiam vniutcuiuiquc partis continui alimanifeftum eft. quam puras putas vnioncs iinc aliis cxtremis (vtipii ctiam in nos iacTant. Potcft igitur Detis tollcrc fortafle omnes modos a modificatis condiftincTos. qtiianuilaparseftfmcvnionc. qux alteri per fe primb proxima (ic: diuidi cnim quxlibec in duas alias pavticulas potcft.quod per fcprimb terminec vnionem.fcd cxcrema. cft palam impoflibilc. Imb vcvb valde mihi pvobabilis hiccft fcntcntia Ochami. faluis illisextrcTnis) fed tolleve a modificatis quovtim fubftantiam modi illi ingvcdiuntuv.vc omniafinc vnionum modi cxquibus continuum coalefcit. &c. Nam iicuti Dcus non niii talium difpoiitionum orcafione vnioncm diftincTam apartibus. Grcgorij. &paflim Nominalium.ctiamfi conftent partibus proportionaiibus infinitisj ita ctiam intcgvaliter proxime vnivi. & tam compofita integraJitevcxpavtibusvnicis. magnum omnino argumencum eft (quod paullb antc cenfebam ) nOn efle Aa 3 modum .dcbet aliquid cflc. Hinc ctiam ivritus veddituvaltcvius teli iacTus. dcftrucTa omni omnino vnionc. inquiunt.) poteft immcdiatc pavtcs inter (econtinuas rctineve: quemadmodum etiam contiguas.& veluti firmiflimo vinculo colligatas retinct in pericnlo vacui.de vnionequxeft modus diftincTus ab cxtrcmisjiuilla tamc ciufmodi ncccflitas cft. tiam talis partisincolumempcrmancrc. nec ad vllam pcr fc primb tcvminari. cantumabefle. Vndepatcc.Sic enim ica forcaife. Autcertcyfi talis vnio concipimcnce factlr.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBElt. In omni compoiito. Si tamcn admittcnda eflec vnio diftincTa ab cxtrcmis. rc.(i extvcma pvoximc cohxrcant (inc modo vnionismam veluti dtio corpora proxime fc tangcre po(Ttmt. faluis modificatis (vtquamlibct vnionem integralcm abcxtremis qux inter fe coniungic. qtiam nullam partem cfte.diftincTum cx natura rci ab cxtremis. Quod fortafle maius mivum non eft. iifdeni difpoiitioniconfcruatjita pcvmanentibtis. vt etiam ne vnica quidem talis vnio in toto continuo iit. non pofte fubftanqua vniointcgralisinuoluitiii.&exigentibus bus (qualesfunt duvities. nequic.vnioncm partium continui non efle modum realcm. diccre oportet. quam homo Phyfice. vifcofitas.

nec tantiim fiecunditm fiuperficicm . couique poflc rarcficri & aqux marinx pcrmifceri. vt vocant) per fe primb collocanda fovcc: &quia vbique minimum aliqtiod natuvalc incipit. machinx omnes ad clidendam vcritatcm fruftra fucCVm runt.tot firmiflimisrationum mentorum fulcrisnixam & ftantcm.pofifehatfenus extcndi.fineinteriecTointcrpartcsvacuo.quod ratioad locumtriplo.lici?t in qualibct quantitatc minima naturaliacondiftincTa ccrto numcro finc compvehcnfa. denique quibufdam pueros (&r natur* impcritos ab cs* naturt cAriftotelc auertunt > <~uirose> mirabiliumDei Miraculis conficios nonpoffunt. qua. fi non virtutc naturali. cyathum. Narrat Lib. Qpu^oju^ov cv ncut. poteric ampliare. idcivcb vnionesciufmodi iinc fine multiplicavc oportct. fied etiam mii/c ducentx naites Xerxis. Ncmpe quia ex infinitudinc partium proportionalium continui confequcns cxiftimabac. Erra- . fcd etiam totam qnaquauerfus profiunditatcm pojfet pe~ netrarc^.90 LlBErcTI F R O M O N D I rei diuerfum ab cxtvcmis. cclebratumin Jcholis ( Hpicureorum) crus t^sfrcefilaicum rifiufuijje. rifu fandem & admirationc volunt eluderc. vt nonfolttm in co clafiis Antigoni pofifetnanigare. tiumreplicationc. vt totum mcditerrahcttm vfiqtte ad oceanum. vc quxlibec particula poflcc in infinitum rarcfcerc. faltem diuina. ejr trecentx Grxcorum triremcs nattalepwlium inires.inccrti(fima hxc & nupevrimxinuentioDcniqucquidquid nis. finc antecedcnti partium aut fme vlla parpenctratione. tndre Acgaum incidijfet . modumaliqucmaparte fingulx vniones in particula aliqua diuilibili (vt puta.locum duplo maiorem poteftoccupare.aut etiam ImbChryiippusafHrmarc guttam vini. qui forte dixcrat. de puris iitis vnionum modis.euertendam. antcetiam oftendimusjcadem quadvtiplo. fy&T£jiGcu<. Si cnim quantitasvnius palmi. C A P V T L. vcritusnon cft. docTrina. Vel deniqtie.fat virium habcrc ne& expcriquit ad fcntentiam Ariftotclis.1.wig* enim Plutarchus olim. A'pmoi^dis miiX©* fj$ yi"Km%* . & deinccps (ine fine maiovem.crus in mare proiccTum & putrefacTum. in minimo natural». lit.

Tarditas autem motiis fine finc rclaxavi.Thom. fi poteft aquayficut videmus . potcft fme fine rarefacerc. vanttmefi. in infinitum propcmodtimravcfieri pofle pcrfuaium habuit.etiamii qubd iic pofiunuis demonftvave.1.ctiam in inanimatishomogcnijs. Veriflime enimTheologix D gclus: ^Qtioddicnnt de rarefatfione corporis in infinitttm. cfje aqttas . Quin tamen diuina virtute vltra hunc tcrminum extcndi.ejr omne corpushabeat necejjeejidimidium quantttatis fitix . infinitumpoteft. non cnimcor. mmimum alicjuodnaturalc) aut rarefit. Jitbtiiifima rationc perfuadent.68.DE «COMPO SITIONE CONTINVI LIBER. Qt^iod etiam exemplo tarditatis in motu poftiimus declararc : tardicas cnim in fuccefliuiseft quxdam pavcium laxitas.vltvamenfuvam diipoiitionis neccilarix adretincndam formam aqux in maccria. autguttx vini quahtitatem .lominus vavetucTio iftacendatur. Nam & ex hac partium infinitudine. vc iupra liquidum eciam (vcicrcdidic) &altiilimum iiimamentum vapor propviii leuitate fcandcre & coniiftere valuerit. fied vfiquead ccrtnmtermintim.c. . *J pus naturale ( manens tale. >Lih.q.auccum ipsA contra naturam confcruata . Ipl" Errauit tamen Arceiiiaus. nonpofit &fnper itiud leuius cxlum minutioribus guttis cjr lcuioribus immanare vaporibus ? * En vc aquam vkranubium tcnuitatcm. Jpfi qttippe. ac per hoc . nulttim cfjcqttamlibet exiguttm corpujcutum in qtto diuijio finiatur . ii cruris. l. iimillima raritati in permancntibus. & formam fuam retincns) in infmitttmdiitiditttr fcrcditcnim dari. crediderint pcr tam vafti maris amplitudiAnncm naturalitet potuiifc diftimdi. candcm pcvuenier. per qttas ctiamfitper hocfpatium aeris cfiepotuerunt. ad tant>is guttarum minutiaspcruenire. cxlum iltttd eftb cxiftimat) quoti fttbtime ( liquidum finper poffclGcncC. vt fttqttinatnra tenior eftaquis: cnr perifittmacremvaporattterferatur.per itlas minutias. totam tabulam&numcrosomncs horologij pcrevvabit fpatio Z4. Auguftinuscolhgir. Dcuscamcn materiam illam iine fovma.ingenij humaniculmen D.p. & mobile vcmorari in continuemoueatuv. non dubitauit. & aquam corrumpcr. rarefacho poflit.1.nd conucxum vfquc Ponegnomoncm cxli primi mobilis cxtendi: infima parseius.. vti nunc. & iine fine.qtiod corpiis cfi in injtnitnm dinifibile. fummavcvb pars immanem illum cxli civcuitumpcvcurrct codcm tcmpo- . errauit Chryiippus.>it. Si vltcritis nih. hoc.i. horarum.4. propter D. ieu induem hovologij.Jed infintte ommadiuidi: qttia omnispars corporis corpus efi.

Fac deinde adhuc mobilc a Deocleuari. ab homine qui iingulis horisqtiatcr millies manubrium Chariitij veuolueret.vbi nos maxime lynccos vcputamus. & terram mottebo. quam ctim effec in fpacio quo iam cft. Regi Hieroni cxclamauit^eTos /u$i (&£ <rd.autdimidij pcdis .10. & indcx horologij eodem temporc. ciim fuprcmam cius cufpidem primum mobilctam rapido motu circumducat ? Sed nimiiquam mirabiliftima funt ifta.uis ilatic. l 10*f tcrram vnius pedisfua fedccmotum 2 4 oooo b o O« OOC5 o o o oo0 o ivi.Faciam primum mobile aDeoin diftantiam aterraduplo maiorem furfum attolli. vt crcdat ? Talia funt pleraquc opeva Dci. Et qnamnk.aut fimplex.& quis tam fatuus. & ita porvb fialtitis & altius fine fine primum mobilc cuehatur . foliim horis circuitum ctimdem pcrficiet. Curenim vllo pcrfupcrficiemtabulx vraquam cemporc quiefcat.inquiunt.j. librarum. qttx mttltis annortimfixculis continnata motum ocitlisquoque notabilcm produccrct. tiatamcn (machinx) infinita nobis ita demonflratttr cjr animoconPr. y6. Opificis. & indicem hovologij eb etiam vfquc protendi j ita tamen . duplo videliccc cerrxviciniori: abfoluecigituriamcircuitum fuum duplo maiorem horis 48. nectamcnvclocitis duploaltiusprimurn quam nunc moucri: ecceiteriim index eouique cxtcnfus. pcrmanentc fcmpcr cidem velocitace motus.conftitiicndo tcrrx pondus efte 2 I400I ooo|ooo| 000] ooo|ooo|ooo|ooo. indcx in infinitum tarditis tardiufquc horarix continub incedcc. cipitur. nec millcfimam corum profunditatis partcmacic pcnctramus. Et profccTb ncmo vmquam vctcvis. Lib. tabulam horariam circuibit. *$ HivciHtdvydv}da mihi vbi confifiam. Siigitur mobilc mulcis fxculispcr fpatium vnitis. iugi cteccm continuorumannorummotu. id eft. putatis.poteuprop. Credibilia funt tamcn a mcntibtis cvuditis & bene qux cogitant infinitudinem potcntix & fapientix compofitis. quotannortim. duplo tarditis quam nunc. vt primum mobilc non celeritis moueatur. qttantitas ifia nec ccmi ncc notaripofiit. ad altitudine vnius pediscentro fe pondtis iftud emoturtim totum fperauit? Steuinusnoftcr nupcr dcmonftvatiit. cjui inucnta machina Chariftio pancratico. ait. aut noftrx mcmorix Mathcmaticorum remiftam in inccvtopofuit: & cccc Pvinccpscorum Archimcdes .Ifl tlBERTl FROMONDI * tempore. continuo niotu.

aliaqtic plura diuini Opificis opcra frontcm cum filcntio.ftamu(que etiam nos maxima defixi admivatione.cum aliis multisicf ifti rei eflc commune. Dum oculos. vcticra ignoramus.DE *COMPOSITI.auc iaccre in nos.eft quod nonpcrcatigincm adipicimus? Magncticasvivtutes. rcfermonc. quid. Iam in nobis ipiis. Quxnamcnimcolorum.ENES)S AD PHILOSOPHOS.nccin fundum vfquc pofITaquc fumus deipiccvc. quam parum comprehendimus! Vbi altiflimc acies noftra pcnctrat.u. Veltiti autcm cxtarditatc motus infinita ravcfacTionem polTc finc fine pvoccdere oftendituv. qtiam admiranda nattux arcana Dcus occu13b luit/ . fiad vivtutem diuinamcomparcmus. Ncc aducvfus ifta (vti neque contra diuiiionetn vnius grani milij .iiiam admivationem: inqtia pavia cumipfis fiicimus. quxfo. nonpotcfi cas homo cxpiica. quia manus continub manubrium machinx veriat.per naturam circumfcrimus. 6 Philo(bphi.quxcciam ininfinitum incrcfcerc poteft ( cur enim Deus cxlcftcs fphxras ampliovcs & ampliovcs line fine cvcare ncqtteat. totidem tcmporis momcntis continuato Motus motu. iinc rifu.& motum quo mobile per casinccdit. aiicucramus.in iiimma tamencutchxvct. verb continuitas negari non potcit. colores.ficnefcis opera Dei yquifabricator efi omnittm.qux omnes Z4. Et: Qnpmodo ignoras qttxjit via fpiritus.& infinita alia nil attinctrecenfere: eccc lumcn.ONE CONTINVI L I B E R. 1^3 pediscontinub moueri poflit .quis negetparccsinfpatiotamangufto infinitascfte. &ipfa ifta qux nobiliflimo& maxime penctrabili oculorum fcnfu haurirc dicimur .&adhxc.I10rarum fpatiorcuoluantur?) oftendcrepofliimus.vicctcTi.condcnfatiOnem. Cttntfx rcs difficiles.ncceflaribabfoluevctur.i. licct tcncbvx reliqux hic finc. fine fine langucfccrc ac retardari poffc? Si enim finitispuncTis fpatium illud pedalc ftratum eflct. & qtta ratione Ibid. id cftjbrcuiifimotcmporc.ncceit cauifa. cogitate.cur vnotcmporc potitis moueat. inquam. PAR.nullum habcvc finein. & alio ccflec.ita cxvelocitate mottis.fed nudavefohim viiii dentem poifunt. &occultas medicamentovum vircs . compingantur offain ventre prxgnantis >.Ecclc.aut ipiius lucisfunditusnatura fit.aut arcnulx in infinitum : & id gcnus cetcra ) vlluin validum argumcnti gcnus oftendcre.

de quid tricatur. inquam. Nuper etiam vir eruditus& piudens mihi (uggcrebar Drunv in hac compofitionv ccr. Ecce.quomodo lib z.ail.in quanam rcgiohc vevietuv. . quomodo poma concrcicant in arboriin alueolis : quahbus c. vcramanatomiamdabit? quisanimxnoitrx rumimaginationum Vcre quidicet.FR0MONDI T. Cur igitur qui alibi tam nocTux. iatis cdicet.quosipfi facimus & tot ibi fabricatanobis.mercibus omncs librosjitosrcpleuit.tf. vcaic D.iouin. Nam reucra mifcila anima. & tam acuttim in re obicuviflimacevnevc pofcimus? Sufticic etii hanc in fe minimc alibi nobis.qua hant: quavi.c]tiomodo butyrum agitatione & calovc lacTis concrefcat. quo mundi iapientes in iui reipccTum attrahcret & adHh.butyrum bus. & delicias ficit Epicurus? Dicat. ratione conctctiones iiix quam nobis. abanalogia quadam& nialc cxpvcfsa limilitudinc rerum quas foiui cogni&ncbulofamtantumaliquam riscircumipicitj. hic aquilx eile. IBERTI j£4 luiti Quis volubilium noftravum cogitationum. cxerto c feneftella fuliginoib capite. caperecam non poteft. etli comprchenderenon valcamus.iturarerum. & tamen lgnis minimo arH itu mox colliqucfcat.excrcaiic marini xftus cauftuvarum conditione & regiminecoliigimus: fam in lunaefle coniccTamus.opevacfle definant.c. mirationcm. nec fatis gnarus quid agat. operachyli animalium. Hieronymus.lic Deum. cnarrabit flexus? quis oflicinxcevebri.iietis in fi(cellis.-j. humanam animam fabro xrario limillimam cfle. quibus in rcbusinfeitum & j->enetrabilcilludeius retundaturacumen. cjui claufa vndiquc& tenebroia orTicinaincudemfuamtundens.vt luliano animosereicribat: Nififiermonis longitudinenollem . ex eftecTu cauflamconcluiifle.Sit igitur ctiam nobis tatis. ii poteft.licct qualisac quxnam iic illa. ne comprehenfa mira ejfe eiufmodiintota n.&quid lbiagitct.adcoagulum illtid vcniant. quid ipfa in fenfuum externorumludatorganis? dam dixit. Auguftinus. Etrcuera. &infinitudine illa partitim obrui poteft.ciiuii voltiifle aliquod infinitatis lux vcftigium eilc. Numucrf. infpiccve valcamus. Ettammuita ccnier. ne proptcrca vilejcant.tam abditum & inu5iibilem. torttm opcrnm Dei. inqtiit D.fui fuavumque functionum ignara. Quid mirum? omniumintcilecTuum angultiflimus humanuseft.icafci. ncfci» rcomncs fateamuv.hxcefivtilitasoccul«oiftiaIul.tcnuem tionem cmcndicat.i prxtereuntibus icifcitatuv. Et de compofitionis iititlsfi. tot cxperimcntis & indicijs qux toto hoc libcllo fparfimus»deprehenfam efle.admivabilem iilani ex pavribus iinc fine diuiiibilibus continui comrpofitioncm.

in hac rerum omnium obicuritate . opaca obruerem.Zeno. quid ais Plini? Aritfotelesvir cfi.ac vcluti facuiam acccnfam.c. I£r lcm fatigarc Lctforcm.^ tis cfi obflrutfa difficuitatibus.ingcnium illudin anteceifunv" a Deo Eccleiix Catholicx prxparatum. vt obedientitis Fideicaliginem incrcnr. an propoiitio alicjua ditiinx Fidci fujicrct verciccm humani intellecTus: ylriftotctes ifiitd fidei dogma non intcl/exit. vbi perichtari volumus. motcftc. & Grxcia r tota.'.J.C.vtalictibi dicat: « %tMvrlv dnhiiv tdc.t. lic non ttneas enim ye?fA.ymgia&aucToiitatcmoportcatxftimarc. aflluni i oportere hanc a nobis menfuram.ib c Auervoes: Ariflotclesefi httmani ingenijfinis.uidibus. tam fccurusfuit .cj? antiquifiimi inuenire Je poffc. igitur excedit natttrate tttmcn humanxmcntis.ij. Vcvc cnim dc difciplinis iflis M. facilnis diuinum Fidcilumcncxcipcvet.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER.vt fauorisnimios. gcntts if/nd difciplinarum.udc. & in turba peritorum gvadituv . fcntcntix fux &communis .cj. Hinc licjucr.Lil>. intcv humanasctiam difciplinasambuhifle memincrunt. Per tenebras ctiam iftas nattirx prxpavat Deus mcntesiapienttim luiitisfxculi (quicontumaciflimc ad Chriflum.c l dc \oc\u\w\) certifiima: Lib qttodadfcrt argiimcta.quam quii fblus (cmitas. non nifi impudcntcm ^anim. aut intcv paucos luicitiofos cjuxrit.Hierony. cft.Aviftoteles.Tullius: Omniscoqmtiomul Lib. iam te ?niitcrcrum gcncribus. eag. Altius tamen etiam Grxcus iite ( Philopontiseft) eucxic: Arifiotclcs httmanum iugcnittm excefit.id cipum Givecix fcholarum Principes.> efie difficile deflrucrc indiuifibilcs: Et alibiait. qui viapublica. vt nox noftra pvomptius &.tvium pvinQuanti porrbaudtovc$Plato.appcilat. immcnfx fitbtilitatis. inquit. qitarum incomprehenfwilis cfi ratio. Cali. id eft. EtCJ. thematicorttm monerCi & cucrtcvc.j c*. quod cuperent.ty&t y.antecedentium vefticcrte in nocTefecuvius. Grxcos. qnafipcrdcjcrts.dc Ariftotele.Au^ui\n\s Quanr. * bulat. imb tcrrarum Orbis iam & olirn pcrftrepit corum l.nififa//or{D. qux paullifpcr tcncbras molliret. contra vfitatas naturx vias.D. diffifi fint. Hic tamcn humani ingenij apex .attrahiiblcnt) qui pev eam . &\.' qnibus quod fueritinnentum atque confctfttm. vt non fine canfa ejr dotf'fiiwi.3 quanti. nil attinct diccrc.ln Ion. Et ianc m vcterihusScholafticisnoftrislegeremcmini. 13b z habeai .iviivffi MctSmwnttoVf res maximas Ma-1Lif.cficjr inipfis rcbus obfcuritas. Acad» in iudicijs notfris infirmitas. Adduntc]uc.r.autfufpccTosomittamus. {>uncta.qux ahj pavteslincavum faciebant. > J iS. Democviticos i-ftosu. UTO/WJ^1Phj/ic.

quos ccnfere vniucrfos nihil opus: pro omnibuseruditus & nobilis Philofophtis Lib.Patrum . & Scholafticoium aucToritatcopprimi Ioannem VVicleffum. Si verum etiam iitud diuini Platonis: To of49><oy\w <sfei/3«A~.magnitudincm lJh)/!C. led maximaid aftivmec certitudine. INDEX . Itacjue rcditc in maiovum vcftvorum difciplinam & Philofophiam. nifi falloVjdiiiecimus Epicuvi atomos & 7ravcaripfAiouf. quod in &argumcntum Scrm 3. qtiod a mctioribus conceditnr. fiuajum etf. replicationibuscorporum. nili inconditum &dcfovmem^ inanitatibus deinde . & (licet vatcs non fim) auiim aflererc. Stoicis. mngnitudo in infinitum diuidi poflit. diffoUitifiimnm mortaliitm. CONTINVI LIBER. penetrationibus.vt mihi credibite faciat credentium ?nuttitudo. In hac ctiam liuiltitudinc aui & maiovcs noftri Louanienfcs. T&ifjLfj&d)<faoKa}\i$lw. vtolim incum cecmitTimon? quis dubitet. maiorem vimautforitatcmfy habere. qua hiice incommodis irctur obuiam . confcnfus tantani veriiimilitudincm habet. quibus iaNiii eniin tis. modb camcn nullam impliccc contradicTioncm : cjuam ncmo hacTcnus often-( dit. habeat dtibitationem. JnSophilt. olimoftendet nemo. tcecoviuv. loannem Huflum.4.&Hieronymum Pragenfem ? omnibusDcniquetantorum ingeniorum in rc difticillima.Bernavdus: hoc pcrfuaderi generibngJuomodopotuit Vic. & profecTbtantam faccvevidentur vniueriim avgumenta.cogitatcenim Opificem magisinfinitum.vt nonfimplici . r)cituibandam& cetcrifqueaquibustantopere confundendam Vniucrfi harmoniam.dxayAy>&79V Grammatices dotforem. ideft.mifcrrimum argumenti gcnuscfle. Ioanncs Beucrus poteft \oQu\.Certifiimumetf.\$)6 LIBERTl FR0M0MDT DE COMPOS.vt poflim hic. Admirationem. tot SS. oculis pxnc ipiis cevno. vinci Epicurum.5. 6 Louanicnfes.xuyLco-n&v>)ro 'Zc^i yjieJYM.mc\im.& qtiibus nunc tclis aut pluribus olim oppugnata.il Namano. ex partibtis fine fine diuiiibilibus. rcdiflimili S. ncquc iniinitudo illapartium vosobftupetotnatufaciat. talcm ab OpifTce continui compofttioncm eligi. TJ0i«j'. Vndc pcrfecTionis diuini huiusoperis interfuit. natura abhorret. nullum motum localem futuvum. Penpateticis.vnittcrfio Orbiterrarum?Et tamen tam facilcjam potcnter perliuic. quantnmhomini taiiavefiigare permiffttmetf.&inter rx mirabilia. quatibct iu infinitum diuidipojfe: qtita omnis magnitttdo efi continua» Eccc.c. qttam qtioda detcrioribus: quis dubitct. ab Academicis.

curits. Jttra il/a incidit. IV. ^De Vltitarcho rcs dubia. inquamccn11. Celebrauit deinde cas mtdtis libris cditis EpiCAP. Bb 3 . Admirabilis maximorttm omniumtotitts humani gcncris ingeniorum confenftts in iufinitudwe parttum conti~ nui.falso JifiicuTjtbagoras. II. c> Tfelltts iis abfiraclt. Epicttrtim tamen @* Empedoclemfinitas maltttffe.ratur)magmttidutem f/isfiuitis : Non dqtwnispvnclo circumfcrcntiAi rcetfa duci 19. 2/1. CAP. qttot in toto fcmicirctdo. potcrit adccutrum. $6. Tlato >Zeno Citietts. C A P.INDEX CAPITVM. Pag'!' C A P. AttHoritas fiejfionis 15. v 11. Damnata erroris in Philofophia Concibo Confiantiettfi. e/Jrgttmcntum primtim Geomctrtcttm.Bafiiium ctiam. vi. v. Aiiguftinum C A P. Seutentiam Epicttri iam obfoictam wflattrauit a loxnncs VVidcJftts. 2. Jgualcingenittm Epicttri> (gr corum qtu nuvoanp~ (M*vatomorum rcpererttnt. i. v 111. dcquo mn compom vltimb cxjolispunr monfi. adfirttcla.5. @r SS. l^atrcs pajfim in Mathcmaticornm (efr Artfio' ' iptcltsjcnfujuiffc. CAP. CAP. C A p. i. 9. D. reis in compofitione contimu ex atomis> adiuncit.ex ivfinitis potiits quamfinitis compofmffc. Lciicippin auflor partitim indiuifibilium contintit. C A p. IX. Nonjalsb tantum^jcd.D. III. t/lrgtunentum fectmdtimGcomctricum idcm de~ monflrans: Tot erunt in f)iawctro puncla. Sukiliores> intcr eos qtucontintiumcxatomis firuxcrttnt. CAP.imperttijfime d Wiclejfo infiiam & Eptcttnfententtam trahi. 3\iacrobitis cttam.

C A p. x X 1 1. CAP.. aArgumentum tertium Tbyficum : Trocbtts acriflagello inorbem acJtts. xvil 1.INDEX C AP. XII.. XII r.. a/irgumentum C A P I f V M. Fugaaliorum 58. xx.qui inmotuquolibet tardwre mora$& pattfas interfeminant. aArgumentum quartum Geometricum > quo AriJlotcles idem demonflrat.. diflmcle non njide71. $4* onwipunSlofui C AP. xi. idem alitery ac magis Argumentum dilucidepro4 3r pofittm. Argumcntum qttintum Vbyftcum: Ocu~ CAP. xiv. CAp. Argumentum fieptinnitn Geoinetricum: Solem a nobis tantim Videndumcertis quibufidaminteruatlis^ non in circuli. Xix. C A p. jo. 4 o.. CAP» . X v 1. longifftmo tamen tempore quie~ 69* fiet* : Vmbra CAP. expuncltis Epicttrifieri pofft. tertium Geometricumidemdemon^ Jlrans. Argume?itum primum Vhyficum: Equtis Adracredimt/Sy numquam curfu tefludmem afijefiiyfiEptcuro roV quetur. nififaititur Epicumr. 50. XXI. C A p. C A P. x. CA p. occlttfia. $j. Argumentutn quintum Gtometricum: Circulum tmllum 4 6". G A P • xv. XVIK Vanafttgaeorum. Argumentum fcxium Geometricum: Lunaintegrum "pndtque terrec globum^fol mbtlomnino ewsilluminabit.quimobileaccelerationemo~ tits cenjeritrepltcari. CA P. Itts rem pufiilla fiud maiorem fimtd bit. Argumentumfiecundum Vhyficum: reos rota radws mxnimo ntfiu incuruabtt> 61* Puerfer6 j. Argumentum quartum Vhyficum ' gnomonis horologijfiolaris non proiicietur in partem plam di~ recle auerfitm afiole.

C A P. Argumentum fiextum Vbyficum : Fluuitu nuiltts poterit nauigari. X X I v. XXX punfta. negando quidquam^niflvulgari condenfatione^pojfe naturafiter conden8r. C A P. CAP. fari. Fruflra euadere tentant. 84» fugam moliuntur. CAP. I v. Argumenta qtubttJ indiuifibilia . Ncc condenfiatw explicaripoteU per diminu^ tionem rcplicatwnis^ quafingula punffareplicata efje aiunt in corpore raro> oy^ C A P.XXVIII. X x 1 x. Argnmentum cuo y <~velpartium pro- prtam condenfiattoncm corporum expedire non pojjunt Eptcurct. Sed neque per penetrationem partium quan~ titatis ejfttgere pojfunt. Sine nua~ nonum Vbyficum: attt replicatwne pemtratwne. 80. Frufira qutdam conati inter Arifiotelem £5* Epicurum medij incedcrc^tegandovI/-ts ejje in conimuo par~ tes> aut afferendo infimtas. C A P. Argumentumfieptimum 73.INDEX C A P. XXXIII. oArgtmentum oEtauum Vbyficum : Continttum contexi ex mdiuifibdibtts fine <-vacuo intcriecio non potesl. XXiil. automnixteciificiacorruercnt. xxv. AlijcumVeteribuspervacuitatesfiftulofas tamen non ett dijficde obftruere. CAP. X x v 11.jttam C A p. xxvi. tam > qttam terminantia > quanittaii videniurin108. CAPITYM. Vhyficum: Vleraquey 74. . pj. xxx. X x x 11 • Veriusy nulla in continuo repenri pofitiua9?. fed indiuipbdes. 8 8. CAP. CAP. indiutfibilia pncter partes in infinitum diuiduas. j6. Ex ojobi> cylindri) pltnorum contafitu. xxxi. CAP. C A p. Imeas^fiupcrficies pofitiuas corporc<cquantttaii peram ajfut^ Db 4 perm. continuaniia feri.

C A P. x L 11 I..t^mplanum> aut cutujuis tudtnem cxfilis tndiuifibdibiis compofitam cfjc : fid mtuntiir jruflra* 157« C A v. Ad explicandam aSiwncm vniformiter C A P. C A P. nilnl eos * adiuuant. 131. X L II.5. oppugnare potcft Epicurtts. copulantia m medio> per quod aihojc cxtcndit. qtufiipcrficicsrealesfabricantur. XXXVI. 12. tcriium Gcomctrtcum > quo Argumcntum obttciunt Epifuperficies c<elorum coniiguas rVcripataicis curet. X L. Color qiu in fupcrficiebtts corporum opaC A P. Argttmentum quartum > quo oficnderc cx tnfinitis partibtts proportionaltbnx nantur> quautitatem : Jcd conantur confiutam> nuilis fimbtts poffe contmcri tantum. 150. . j i <?. x L 1 v. Temptts ctiam cx pariibus tn infini- t/tm diuifibilibus> fim vlidpofitttmuminflantiummixtura componi. aut anima rationalis indiuifibile. x X x 1 X. Ariflotelem C A p. CAP. nonfttnt injucnda magnitudini pofitnu mSinc indiuifibth etiam termino moius> -uel foni> diiufibdia. 157.INDEX CAPITVM. C A p. Argumentum primum Gcomctricum> quo 141. co~ C A P. Argumentum qutntum> qtto Zcnomotum localem compulftts eft negitrc 155. xxxviil. df aut Jbrmcm y non ejfe ncccjfaria indiuifibilia terwinantia. x L 1. Extratlu globtfupcr Argttmcntumfcxtum: rct indimjibdis motucoUt<ytnt> m. corum dicitur conffici> attt Iumen ab iis reficiii. rcitmri e> cxplicartpoteft Vhyfica ejficieniia gratia tn Sa~ crameutis. XXXv. Argumentum altcrum Gcometricum> dentisfioluiwnc arripcrcpotcfi. C A P. natum> quodEpiatrtts cxprxccin Arifiotdem iterum 144. Vroptcr Vbt Angcli. xxxvii. C A P. 14C.

XLVII. CAP.INDEX CAPITVM. i5>o. CAP. XLVIII. Siiuula aitaargumentorum > quibtis Anflotelem conantur obruerc : 187. Argumentum feptimum> quo perperdm credunt> in fentenitd Ariflotelis > fpharam aUiuitatis nullum 163* finem habituram ejfe. fiednequidquam. x L 1 X. CAP. ijp. 193. Arijlotele cxplicari nonpojfe. Argumentumdecimum:Tempttsejfeperpctuum momentorum agmcn. ex quo continuum permanens etiam ex mcrispuniiis concmnant: vtrumquefalsb. aArgumentum nonum> quo ex replicaiwne Angeh > aut anima rationalts Epicttrum tueri conantur: 17 6. Argumentum oSiauum> quo contendunt>fine CAP. L. x L v 1. Miraculis denique qutbufdam pueros ffi naturaj impcritos ab Ariflotele auertunt > viros (djrmirabdmm Dei @jr natura confcws non poffunt. C AP. fied incafium. C A P. Tartnefis ad Vhdofopbos. F I N I S- . X L V. ajacuo > penctratwne > attt replicaitone > condenfaiwnem ab 166.

A^oftolicm gim Librorum fcenfor. X x X r^'v latiiis *'s~*' ignat###BOT_TEXT###lt;> \ Sticnlfyyfcj. ac Re- & &C Indiarum Belgarum Libcrti nequis in Acadcmta Loua- de Compofttione Morcti volun- Labyrinthum^fue prcetcr Balthafaris tatem vllomodointrafexcnniiunimprimat.L.'v/ .& ProfOrdin. xclla: vti v 1. diplomate S.venalemve &C aliagraui faxit. incurras Lumcenim ofMart. Fcbruarij in patet lit^&i^ft? .Qiu importet.Th. D C. Veri CVRTOSA extcndit. 06t.confiicationelibrorum. mul6tabitur. Hifpaniarum ac Potentifiimus PHILIPPVS Rex Catholicus.1630. PRIVILEGII.Dotforis nicnfi Profefforis continui Librum.APPROBATIO. Fromondi fuoianciuit. SVMMA IV.cuius filum indagine ope infinitudincm in continuiLabyrintho tutb A6t. Fromondus paitium &Cexcurras. aut Infcriofccus pocna Bru'^A . Princeps. SSTheol. Louanij z.I M. in Germanix alibi terramm impreflum ris ditiones habcat.

Related Interests

\ mioxmc^rt^m' cfii^/^TtouTo olAoi H)«e/fy^.& form.

veterumomniumicctarumfcientiflimus.DE COMPOSITIONE CONTINV. vir iitc.fme fine diuiduas.totis oppu-* gnaucrunt.Lacrt..excipio l. per totum ipfum.5-c. illum fcuerx Sto. c Scneca iuo oftendit.infinittim in rebt/s fcnfbili. & Stoa: poit Zcnonem. ex illa fna par. Et confentiunt «&rfi£$i>cW/. acccflifle aduerfus Epicuri grcgcm. Zenoncm verb. Zcnonc-. partcs fpatij infinitas nullo tcmporc finitopofle Vnde putaucrunt hoc argumentum in fentcntiam pcrtranfiri. mare iE-gauim incidcns.Lib.^«cT?v widivTcZq>uo-Heivcti>nihilvacuiinrerttmnaTinuo. Plutarchus ctiam Chryfippo& Stoicisobiicit.i.piflil/us hcbes'. Phyiic. fedirafcor: nullacnimicctaiftisinfcltior. & melioribus obgannit.I LIDER. aoire. vt docet Pythagoricus Platonis Timarus. f Denique ipfe Ariitotelcs alibi Pythagoricos & Platonem pofuifle quoddam aWf^vcV 3/fe cri&i&T. cccc vobis Chi yfippum.netardum Cleanthisingcnium (qui idcircb. TOfxlw&c. Piincipem (qucm ingeniojiftmnm cjr in omnigenereactitifimttm appellat Lacrtius)atomis& Epicuro tam inimicum. corpttfctila qu&damfunt indittiduajdeo dwfjioiditfaAta. acondilcipulisdictus) mihi obiiciatis.materU feitionem ininftnitum Epicnreos. Ariitotclis a Zcnonc fuiflc contortum.difertc atVcrir. quia cxittimarct. tttraejfe. vt gutta vini. Platoin qubd dixcrinr.libris accrrimc Dcmocriti atomos rus Bofphoranus. huius auditorcm. non rcfcllo tantiim.partescontinui feniibilis. Clcanthcs & Sphc. qnibtts Lib. & Meditcrrancum .«TOA^C. apud Ariitotclem . iinc quocorporum condenfationcm putabant non poflc cxpediri. ait noiter L\->Cn\s-. ac Atlanticutn poifit diftiindi : iimilibufquc aliquot exemplis ridet ( vt hodie Epicurci Pcripatcticos iblcnt) non deridiculos.Lib. &ficoportcrcformari: A 3 Si .bf^» Z*Woc.in Apud iitum ctiam Chryiippus cxprefsc ait. Vhilofophi ac Gcometrx.Phyfiol. cjuam Zcnoncm & Stoam hici» communi Academia: & Lycci confcnfionc fuiflc. Huiusetiam fententix in vtroque non obfcurum fignum elt. T#CV/WC.4.ihiV.c Principcm . nam vniucrfi atomorum farcinatores vacuum induxerunt.i tiuminfinitudineconfectancum etle.quam nobis Plutarchus& Lacrtius defcripferunt. Ac . & oh/uyc.nf£. quam Stoicorum fuit. Nihil igitur compcrtius cit.a confcnfuPhilofophorum & ceterisStoicos & Gcometrarum folosEpicurcbscxcipuosfaeit.& duo nobilifiimi Zcnonisdifcipuli.\c\ clt. bus. haberi a Conimbriccniibus in ridicula Dcmocriti & Epicuri clafle. Sedfcio iam quid Conimbricenles fefellerit} legcrant nempe fublatum a Zenonc fuiflc localcm motum. aftnm Zcnonis.

Themiitio.Zcnoncm ferib motum fuituliflc. noninfinita:. Attamcnnon fuic ittud Zcnonisratiocinium .8.inquies.&id(fenfu quantumuis rcclamantc) maluiiVc. ltaquc viucntc AriftotcJe . vt rationcm Jcqneretitr) fcnjnm dcfcrui(J<LJ. ait in hoc paradoxo Zcnoncm . parcm difcipulo ciusTheophraito fuifle.5. &rogatus. &contra communem fenfum-. fed hic paralogifmus: Infinita: funt (id enim tamquam publico Philoibphorum acGcometrarum confenfu exploratum fupponebat) in quouis continuo partcs. Tam /w€Tg^f.quo partcs iitx intra tcmpus iinitum valeant pertrantiri. pulum . nequc apud Ariftotclcm facilc Stoicorum mcntioncm auc nomcn rcpcrcris. CaP. lofophis ur. auc ignobilis fuit. rcfpondiflc: Zcnoncm rcfe/lo. qui vno cum Stoicis tcmporc poft Ariftotclcm ltatimcxorti.t. vti ncquc Epicuicorum. ciim ncgari a Zcnoncmotum localcm audiflet. fupparcm tanttim Arittotcli. Elcatcs Italus clt. atomomm illius rnolitoris & Vndc cxdodtrina illa inopinabili magiftri cribratorispraxeptor. ignoratus. Habeo hic tamen quod tibi aurcm vcllicem.finita: funt. rjr ettm defjicienCWTIU!.difccptat. tcs.& Arift.Phylic. lir. illicb fnrrexilTe.v gnitudincm vltimb conflant cxatomis. nulloflnitotcmporc potcric vel minima patticula fpatij localis pcrtraniiri: atqui hoc manifcftc falfumeit. & itu rcdittiquc aliquotics magna fcftinationc rcplicato inambulafVc. Zcnonis. quamiisconfcntirc. igitur nullus poteit cflc localis motus.cx ca patet. Hoc cnim clt illud famofuni Zcnonis paradoxum.fcd vctuftior. Vulgbctiamfcrtur Diogencs. Lcucippi Eleatisquoquc.6 LIBERTI FROMONDI Si partcs in continuo funt infinita. quis cum fubitb cnthuiiafmus pciculitVet.t/on datttr motus: quod Lib6. Igitur Zcno ifte aducrfusqucm Ariftotcles lib. Gcnciftis olim c\ukhm yXszfy&civnsrh)ajl&imt.non ille Citticus & Stoicus.rro%iA'TO^ p^wif/.ienfu communicgcntcm Zcnoncm fuifle ? Ita..lib.in quolibetfinitocontinuo partes. igitur. &Kiegixivncnc. v i. ^TTCL^OVTIC. Zcnoncm vidclicct illum Stoica: fecla: coiiditorcm.qua pcr compofitionem continui cx parttbus finc finc dicxiftimo difciiufibilibus.cy.Talcscnim in Phic. Nifi ha:c fabcllacit.omncm localcm motumfifticrcdcbat.vcex Ariftotelc.qui fenfnm fttpergrcjsi. & vctcnbus Intcrprctibusiiquct. qui m. rationem tantitm fequcbantur. & cxprciseGrccus Ariftotclis commentator lib. ex fententiacommuni & fua per confcqucntiam mcndofam intuPhyfic.mco animo. TZS/","static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/328327585","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=328327585&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[371810095,387977866,373564914,251865294,233528621,386511769,345626662,360488356,353830610,358417717,48399172,178125967,58214820,375044237,46338481,313075288,345964355,361868722,353558418,378345969,320265662,360342221,386162670,189289452,386899121,375356851,323309446,306980887,382859953,380582534,188872736,204499494,228938786,228938710,260115867,228938915,282465963,67051605,169133760,146197980,72134315,66929185,61390864,169134927],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"lNJZ8x87Nyn+O39Cvfhv5y+mvk8=","module_id":"L2SP/bVjICGSG/aTNFUkfGw6+zU=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[371810095,387977866,373564914,251865294,233528621,386511769,345626662,360488356,353830610,358417717,48399172,178125967,58214820,375044237,46338481,313075288,345964355,361868722,353558418,378345969,320265662,360342221,386162670,189289452,386899121,375356851,323309446,306980887,382859953,380582534],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Labyrinthus_Fromondus","track_opts":{"compilation_id":"lNJZ8x87Nyn+O39Cvfhv5y+mvk8=","module_id":"NhTjsRrm+zgG8bS0oXSO8Qvs/R0=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[188872736,204499494,228938786,228938710,260115867,228938915,282465963,67051605,169133760,146197980,72134315,66929185,61390864,169134927],"title_link":null,"title":"More From Arnautu Csilla","track_opts":{"compilation_id":"lNJZ8x87Nyn+O39Cvfhv5y+mvk8=","module_id":"wMxFpnTZbX/3rU71gHiGy3NFydk=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"46338481":{"type":"document","id":46338481,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/46338481/149x198/776ca6de3d/1321006627?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/46338481/298x396/4bbafd98cd/1321006627?v=1","title":"Opuscules Leibniz","short_title":"Opuscules Leibniz","author":"Ihsan Hayri Batur","tracking":{"object_type":"document","object_id":46338481,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"PQXdQo2F7msVePhqtsB0VaHYJ5o="},"url":"https://www.scribd.com/document/46338481/Opuscules-Leibniz","top_badge":null},"48399172":{"type":"document","id":48399172,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/48399172/149x198/c0eca6a440/1532101575?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/48399172/298x396/6f2201ef10/1532101575?v=1","title":"Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen-âge. 1927. N0018001_PDF_1_-1DM","short_title":"Archives d'histoire doctrinale et littéraire du Moyen-âge. 1927. N0018001_PDF_1_-1DM","author":"Patrologia Latina, Graeca et Orientalis","tracking":{"object_type":"document","object_id":48399172,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"71YxDeP6Do2uteCd1sKIIvFe/ZQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/48399172/Archives-d-histoire-doctrinale-et-litteraire-du-Moyen-age-1927-N0018001-PDF-1-1DM","top_badge":null},"58214820":{"type":"document","id":58214820,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/58214820/149x198/3b9fdadded/1364320064?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/58214820/298x396/79c1b52930/1364320064?v=1","title":"Cartulaire General de l Ordre Du Temple","short_title":"Cartulaire General de l Ordre Du Temple","author":"marioalves9633","tracking":{"object_type":"document","object_id":58214820,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MReJicQ3gbUxCeGZ/BKuQ164UsE="},"url":"https://www.scribd.com/document/58214820/Cartulaire-General-de-l-Ordre-Du-Temple","top_badge":null},"61390864":{"type":"document","id":61390864,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/61390864/149x198/abadecac14/1399916435?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/61390864/298x396/9b9f23e47f/1399916435?v=1","title":"Totul_se_intampla_inainte_de_6_ani_","short_title":"Totul_se_intampla_inainte_de_6_ani_","author":"Arnautu Csilla","tracking":{"object_type":"document","object_id":61390864,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3TcXzpHfcBsntBMzFW7I/p6oooM="},"url":"https://www.scribd.com/doc/61390864/Totul-se-intampla-inainte-de-6-ani","top_badge":null},"66929185":{"type":"document","id":66929185,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/66929185/149x198/faaa1340b5/1317380119?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/66929185/298x396/ae4c1e6273/1317380119?v=1","title":"waldorf","short_title":"waldorf","author":"Arnautu Csilla","tracking":{"object_type":"document","object_id":66929185,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aKI8ciRhYN+77dqgsxV9KKvgwnk="},"url":"https://www.scribd.com/document/66929185/waldorf","top_badge":null},"67051605":{"type":"document","id":67051605,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/67051605/149x198/4d9c926b22/1429004278?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/67051605/298x396/db8a4e67b7/1429004278?v=1","title":"Stroud Living Large","short_title":"Stroud Living Large","author":"Arnautu Csilla","tracking":{"object_type":"document","object_id":67051605,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wYfXBLm/gIbARGWBsbJgjg6cpp0="},"url":"https://www.scribd.com/document/67051605/Stroud-Living-Large","top_badge":null},"72134315":{"type":"document","id":72134315,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/72134315/149x198/60cef3d96e/1320837293?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/72134315/298x396/f23da49b17/1320837293?v=1","title":"Poezii Din Folclorul Copiilor","short_title":"Poezii Din Folclorul Copiilor","author":"Arnautu Csilla","tracking":{"object_type":"document","object_id":72134315,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"V37hpu6VoUmfpzrWg4CVBPRvetQ="},"url":"https://www.scribd.com/doc/72134315/Poezii-Din-Folclorul-Copiilor","top_badge":null},"146197980":{"type":"document","id":146197980,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/146197980/149x198/01142d6ad1/1447648344?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/146197980/298x396/4fd2883d17/1447648344?v=1","title":"MeaningfulLife eBook","short_title":"MeaningfulLife eBook","author":"Arnautu Csilla","tracking":{"object_type":"document","object_id":146197980,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"kiDcILS+ftzemcmprTixM/HXAww="},"url":"https://www.scribd.com/document/146197980/MeaningfulLife-eBook","top_badge":null},"169133760":{"type":"document","id":169133760,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/169133760/149x198/d152bfe88b/1440638247?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/169133760/298x396/118c51d6d8/1440638247?v=1","title":"Searle Making The Social World","short_title":"Searle Making The Social World","author":"Arnautu Csilla","tracking":{"object_type":"document","object_id":169133760,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"I0utVTqUVSEXi/Pss+b5HQ99KpI="},"url":"https://www.scribd.com/doc/169133760/Searle-Making-The-Social-World","top_badge":null},"169134927":{"type":"document","id":169134927,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/169134927/149x198/a4befe9dc7/1379517660?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/169134927/298x396/ea15ba9379/1379517660?v=1","title":"Doing Good With Technology JCC Vol 1 No 2 2011 Pages 171 176","short_title":"Doing Good With Technology JCC Vol 1 No 2 2011 Pages 171 176","author":"Arnautu Csilla","tracking":{"object_type":"document","object_id":169134927,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yY73ENBfrOOaqWrWshPhKUsXG9c="},"url":"https://www.scribd.com/document/169134927/Doing-Good-With-Technology-JCC-Vol-1-No-2-2011-Pages-171-176","top_badge":null},"178125967":{"type":"document","id":178125967,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/178125967/149x198/b6dab48afb/1382458540?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/178125967/298x396/8286820299/1382458540?v=1","title":"Couturat (ed), Leibniz -Opuscules et fragments inédits","short_title":"Couturat (ed), Leibniz -Opuscules et fragments inédits","author":"da_chauvet","tracking":{"object_type":"document","object_id":178125967,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zzSFEG/QaqQy7mLdnGXBjtXHWU4="},"url":"https://www.scribd.com/document/178125967/Couturat-ed-Leibniz-Opuscules-et-fragments-inedits","top_badge":null},"188872736":{"type":"document","id":188872736,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/188872736/149x198/ba9278902a/1386069030?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/188872736/298x396/92812338bd/1386069030?v=1","title":"Gerlinde Ortner","short_title":"Gerlinde Ortner","author":"Arnautu Csilla","tracking":{"object_type":"document","object_id":188872736,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"81Ba1Z/AX0w5DrmZ8RD+O/i1K00="},"url":"https://www.scribd.com/doc/188872736/Gerlinde-Ortner","top_badge":null},"189289452":{"type":"document","id":189289452,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/189289452/149x198/abab7149d2/1538764485?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/189289452/298x396/23c0aa8b4f/1538764485?v=1","title":"Private Law - D.Kereselidze","short_title":"Private Law - D.Kereselidze","author":"nvuadmin","tracking":{"object_type":"document","object_id":189289452,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lnxVrIbB4DccMY2qOJ58YWJh2e4="},"url":"https://www.scribd.com/doc/189289452/Private-Law-D-Kereselidze","top_badge":null},"204499494":{"type":"document","id":204499494,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/204499494/149x198/2131291330/1437478004?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/204499494/298x396/e684065b17/1437478004?v=1","title":"Mallasz-G-Az-angyal-valaszol","short_title":"Mallasz-G-Az-angyal-valaszol","author":"Arnautu Csilla","tracking":{"object_type":"document","object_id":204499494,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Z1lzPSVGza1BHl7rmPqGZAeVRTo="},"url":"https://www.scribd.com/document/204499494/Mallasz-G-Az-angyal-valaszol","top_badge":null},"228938710":{"type":"document","id":228938710,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/228938710/149x198/de49746439/1402387590?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/228938710/298x396/2cf7fc5c41/1402387590?v=1","title":"30 de Salate Delicioase","short_title":"30 de Salate Delicioase","author":"Arnautu Csilla","tracking":{"object_type":"document","object_id":228938710,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"g8fjQ9SjvuK5Uzd0Qxc4kJxNyvY="},"url":"https://www.scribd.com/doc/228938710/30-de-Salate-Delicioase","top_badge":null},"228938786":{"type":"document","id":228938786,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/228938786/149x198/89ea7e893a/1433802359?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/228938786/298x396/a0e2db52b2/1433802359?v=1","title":"Kina Tanulmany","short_title":"Kina Tanulmany","author":"Arnautu Csilla","tracking":{"object_type":"document","object_id":228938786,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Y/0PK8jsRIAJS3FgK8fe3nqSous="},"url":"https://www.scribd.com/doc/228938786/Kina-Tanulmany","top_badge":null},"228938915":{"type":"document","id":228938915,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/228938915/149x198/fa34dcb2bf/1435037205?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/228938915/298x396/75b821f845/1435037205?v=1","title":"Retete Pentru Copii","short_title":"Retete Pentru Copii","author":"Arnautu Csilla","tracking":{"object_type":"document","object_id":228938915,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"A5cmbaqHD+PuTIH9Nx2aEhpPO3A="},"url":"https://www.scribd.com/doc/228938915/Retete-Pentru-Copii","top_badge":null},"233528621":{"type":"document","id":233528621,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/233528621/149x198/02480f819a/1421845625?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/233528621/298x396/825cebd822/1421845625?v=1","title":"Compendi Osaa Rsl Lull i i","short_title":"Compendi Osaa Rsl Lull i i","author":"AprendizDeLaExperien","tracking":{"object_type":"document","object_id":233528621,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wENdb+0OmeXcRXFZSDNZayFmWLM="},"url":"https://www.scribd.com/document/233528621/Compendi-Osaa-Rsl-Lull-i-i","top_badge":null},"251865294":{"type":"document","id":251865294,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/251865294/149x198/532377ab1b/1525693883?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/251865294/298x396/200067d704/1525693883?v=1","title":"Acta Albania II","short_title":"Acta Albania II","author":"Centar slobodarskih delatnosti d. o. o.","tracking":{"object_type":"document","object_id":251865294,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Q7bQUKfQCvOuQNrjjTo0yfq3CNA="},"url":"https://www.scribd.com/doc/251865294/Acta-Albania-II","top_badge":null},"260115867":{"type":"document","id":260115867,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/260115867/149x198/5d81b38c35/1427460233?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/260115867/298x396/0df6d5197b/1427460233?v=1","title":"Povesti de Craciun","short_title":"Povesti de Craciun","author":"Arnautu Csilla","tracking":{"object_type":"document","object_id":260115867,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qj7ftdAHSumSe191ca6x0t09ruA="},"url":"https://www.scribd.com/document/260115867/Povesti-de-Craciun","top_badge":null},"282465963":{"type":"document","id":282465963,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/282465963/149x198/451d794e49/1518373310?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/282465963/298x396/811257d7b3/1518373310?v=1","title":"Khaled Hosseini Vanatorii de Zmeie","short_title":"Khaled Hosseini Vanatorii de Zmeie","author":"Arnautu Csilla","tracking":{"object_type":"document","object_id":282465963,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jsIpcvFJ2oBg87u+EdL16tdM6p4="},"url":"https://www.scribd.com/document/282465963/Khaled-Hosseini-Vanatorii-de-Zmeie","top_badge":null},"306980887":{"type":"document","id":306980887,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/306980887/149x198/7df08437a0/1459804876?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/306980887/298x396/ab8aed9a9d/1459804876?v=1","title":"Jessica Resume","short_title":"Jessica Resume","author":"Lakshmi Narayanan Peter Paul","tracking":{"object_type":"document","object_id":306980887,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vHRSI100mhcuiCoSKaaWzsu1ZL8="},"url":"https://www.scribd.com/document/306980887/Jessica-Resume","top_badge":null},"313075288":{"type":"document","id":313075288,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/313075288/149x198/0c453d8ee6/1463602297?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/313075288/298x396/7a7d3c4305/1463602297?v=1","title":"Clean Blue Powerpointfree.net Download","short_title":"Clean Blue Powerpointfree.net Download","author":"Shah Yahya","tracking":{"object_type":"document","object_id":313075288,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"U67TBKGmyNW+8GteMbCwo78e488="},"url":"https://www.scribd.com/presentation/313075288/Clean-Blue-Powerpointfree-net-Download","top_badge":null},"320265662":{"type":"document","id":320265662,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/320265662/149x198/08bac2378c/1470390209?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/320265662/298x396/23ab7dd14c/1470390209?v=1","title":"194 Multitasking","short_title":"194 Multitasking","author":"cee ledesma","tracking":{"object_type":"document","object_id":320265662,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"U8OI0K+0yvS3XUJCXVL7I6PLQdM="},"url":"https://www.scribd.com/document/320265662/194-Multitasking","top_badge":null},"323309446":{"type":"document","id":323309446,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/323309446/149x198/ea138d7a2e/1473305782?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/323309446/298x396/4b883f5b16/1473305782?v=1","title":"169-Career-Pitch.docx","short_title":"169-Career-Pitch.docx","author":"Meagan Ferreira","tracking":{"object_type":"document","object_id":323309446,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"pB3vOayeMMSGkRqKMSJdl4BIwII="},"url":"https://www.scribd.com/document/323309446/169-Career-Pitch-docx","top_badge":null},"345626662":{"type":"document","id":345626662,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/345626662/149x198/2dd691d307/1492610819?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/345626662/298x396/0f442b4669/1492610819?v=1","title":"178-Confident.docx","short_title":"178-Confident.docx","author":"hef","tracking":{"object_type":"document","object_id":345626662,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aqFZgzNqt9anHdgqm6fvJoFIJHg="},"url":"https://www.scribd.com/document/345626662/178-Confident-docx","top_badge":null},"345964355":{"type":"document","id":345964355,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/345964355/149x198/f041697f49/1492874457?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/345964355/298x396/a6d72ae70a/1492874457?v=1","title":"Template CV02 Purple","short_title":"Template CV02 Purple","author":"Shesharam Chouhan","tracking":{"object_type":"document","object_id":345964355,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vp9nMU7ZhV71PE2DnDhdDzToYMo="},"url":"https://www.scribd.com/presentation/345964355/Template-CV02-Purple","top_badge":null},"353558418":{"type":"document","id":353558418,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/353558418/149x198/eb3c34c6c0/1499843812?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/353558418/298x396/dcd503f4dc/1499843812?v=1","title":"Curriculum Template","short_title":"Curriculum Template","author":"Lorenzo Mayor Santana Cruz","tracking":{"object_type":"document","object_id":353558418,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bp1jJY1AEiy4vbOZJzhLKfrN3iY="},"url":"https://www.scribd.com/document/353558418/Curriculum-Template","top_badge":null},"353830610":{"type":"document","id":353830610,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/353830610/149x198/a915d270cb/1500124548?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/353830610/298x396/4eff0e0430/1500124548?v=1","title":"Acta Et Diplomata Res Albaniae [...]Sufflay Emilianus Bpt6k5626777t","short_title":"Acta Et Diplomata Res Albaniae [...]Sufflay Emilianus Bpt6k5626777t","author":"Rigel_T","tracking":{"object_type":"document","object_id":353830610,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uvWFEteTLCBoig01C/zCCiiGfJU="},"url":"https://www.scribd.com/document/353830610/Acta-Et-Diplomata-Res-Albaniae-Sufflay-Emilianus-Bpt6k5626777t","top_badge":null},"358417717":{"type":"document","id":358417717,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/358417717/149x198/d667cb26f4/1504947881?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/358417717/298x396/e960a4b37d/1504947881?v=1","title":"Resume A4","short_title":"Resume A4","author":"Sarah Emma","tracking":{"object_type":"document","object_id":358417717,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JRxYbEctO18NrHxTheb6UxJrfIc="},"url":"https://www.scribd.com/document/358417717/Resume-A4","top_badge":null},"360342221":{"type":"document","id":360342221,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/360342221/149x198/f24cffbbf7/1507077528?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/360342221/298x396/235bdabd89/1507077528?v=1","title":"169 Career Pitch","short_title":"169 Career Pitch","author":"Angel Afanador","tracking":{"object_type":"document","object_id":360342221,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"80ipyPPVQYJBuFKO/CNZnKMj5Jw="},"url":"https://www.scribd.com/document/360342221/169-Career-Pitch","top_badge":null},"360488356":{"type":"document","id":360488356,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/360488356/149x198/20f6bb27fb/1507079877?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/360488356/298x396/a58f35c7eb/1507079877?v=1","title":"Valentini Erythraei Lindaviensis de Elocutione","short_title":"Valentini Erythraei Lindaviensis de Elocutione","author":"Lorenzo Mayor Santana Cruz","tracking":{"object_type":"document","object_id":360488356,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tMjwjQHa1mgd4JPMcjiUP1uDJVc="},"url":"https://www.scribd.com/document/360488356/Valentini-Erythraei-Lindaviensis-de-Elocutione","top_badge":null},"361868722":{"type":"document","id":361868722,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/361868722/149x198/deab3a151a/1508274514?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/361868722/298x396/73f1413535/1508274514?v=1","title":"122-Fades-of-Green.docx","short_title":"122-Fades-of-Green.docx","author":"Rox Stump","tracking":{"object_type":"document","object_id":361868722,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"C3Zf1/+EREyXYTIAx1qHSNxkJSQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/361868722/122-Fades-of-Green-docx","top_badge":null},"371810095":{"type":"document","id":371810095,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371810095/149x198/4f83be5fb9/1519000685?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/371810095/298x396/0b1f112e93/1519000685?v=1","title":"Euclides [Elementa Mathematica Propositiones Et [...]Euclide (0323-0285 Bpt6k58324549","short_title":"Euclides [Elementa Mathematica Propositiones Et [...]Euclide (0323-0285 Bpt6k58324549","author":"anajau","tracking":{"object_type":"document","object_id":371810095,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"qYer0DHsQXonkV8DbxO/MGDr0CI="},"url":"https://www.scribd.com/document/371810095/Euclides-Elementa-Mathematica-Propositiones-Et-Euclide-0323-0285-Bpt6k58324549","top_badge":null},"373564914":{"type":"document","id":373564914,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373564914/149x198/ae54539f6c/1520813522?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373564914/298x396/dc5d5aa8ad/1520813522?v=1","title":"228-Career-Diagram.docx","short_title":"228-Career-Diagram.docx","author":"Luthfi Hanindityasari","tracking":{"object_type":"document","object_id":373564914,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cNtLZQ6kP1Z9/CqaWFk7+AvGf1A="},"url":"https://www.scribd.com/document/373564914/228-Career-Diagram-docx","top_badge":null},"375044237":{"type":"document","id":375044237,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375044237/149x198/a3ae6879f7/1522261564?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375044237/298x396/d583bd667a/1522261564?v=1","title":"Les Martyrologes Historiques Du Moyen [...]Quentin Henri Bpt6k5667360k","short_title":"Les Martyrologes Historiques Du Moyen [...]Quentin Henri Bpt6k5667360k","author":"clarenmir","tracking":{"object_type":"document","object_id":375044237,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"JVUpY7v6Sy7jrF8cq7nISpTvNGI="},"url":"https://www.scribd.com/document/375044237/Les-Martyrologes-Historiques-Du-Moyen-Quentin-Henri-Bpt6k5667360k","top_badge":null},"375356851":{"type":"document","id":375356851,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375356851/149x198/80278b06cd/1522684284?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/375356851/298x396/85e2b3fca4/1522684284?v=1","title":"Bucolica Georgica Et Aeneis","short_title":"Bucolica Georgica Et Aeneis","author":"Esteban Arango","tracking":{"object_type":"document","object_id":375356851,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ztnSD24f6GXH2XGQ0Fmhp5ndVgY="},"url":"https://www.scribd.com/document/375356851/Bucolica-Georgica-Et-Aeneis","top_badge":null},"378345969":{"type":"document","id":378345969,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/378345969/149x198/a60f054576/1525623634?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/378345969/298x396/f96d90e635/1525623634?v=1","title":"Scipionis Amirati Dissertationes Politic (1)","short_title":"Scipionis Amirati Dissertationes Politic (1)","author":"Alejandro Cantarero de Salazar","tracking":{"object_type":"document","object_id":378345969,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"jof0BtsgWDe9AGeXJU8+eSzrKkk="},"url":"https://www.scribd.com/document/378345969/Scipionis-Amirati-Dissertationes-Politic-1","top_badge":null},"380582534":{"type":"document","id":380582534,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/380582534/149x198/87cf9b0da7/1527701906?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/380582534/298x396/5455d42871/1527701906?v=1","title":"Vetustissima Scripta Philosophiae Chymic","short_title":"Vetustissima Scripta Philosophiae Chymic","author":"bloungta","tracking":{"object_type":"document","object_id":380582534,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"56m3YqYY0Ufyr1Vt0wl27mJogw4="},"url":"https://www.scribd.com/document/380582534/Vetustissima-Scripta-Philosophiae-Chymic","top_badge":null},"382859953":{"type":"document","id":382859953,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/382859953/149x198/1728adbe44/1530276968?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/382859953/298x396/069e89f371/1530276968?v=1","title":"CONTOH DAFTAR RIWAYAT HIDUP.docx","short_title":"CONTOH DAFTAR RIWAYAT HIDUP.docx","author":"Jaenul Abidin","tracking":{"object_type":"document","object_id":382859953,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uF5wCrBwkFIITw/A5MMUO6fmRpg="},"url":"https://www.scribd.com/document/382859953/CONTOH-DAFTAR-RIWAYAT-HIDUP-docx","top_badge":null},"386162670":{"type":"document","id":386162670,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/386162670/149x198/c14f3f68ba/1534233325?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/386162670/298x396/f22709d89e/1534233325?v=1","title":"Diomedes grammaticus et alii opera","short_title":"Diomedes grammaticus et alii opera","author":"Lorenzo Mayor Santana Cruz","tracking":{"object_type":"document","object_id":386162670,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ZkZ9iY5SEiwRiF0G4xD7sgHD8VM="},"url":"https://www.scribd.com/document/386162670/Diomedes-grammaticus-et-alii-opera","top_badge":null},"386511769":{"type":"document","id":386511769,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/386511769/149x198/7a7e576390/1534627371?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/386511769/298x396/c18d64e91b/1534627371?v=1","title":"23889059 Oratio de Hominis Dignitate","short_title":"23889059 Oratio de Hominis Dignitate","author":"Esteban Arango","tracking":{"object_type":"document","object_id":386511769,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"c6wlxIwNzrgj/6iMNkYBsz0/C7g="},"url":"https://www.scribd.com/document/386511769/23889059-Oratio-de-Hominis-Dignitate","top_badge":null},"386899121":{"type":"document","id":386899121,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/386899121/149x198/330dbdc753/1535038666?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/386899121/298x396/92d6150781/1535038666?v=1","title":"Enchiridion_Leonis_Papae_Serenissimo_Imp (1).pdf","short_title":"Enchiridion_Leonis_Papae_Serenissimo_Imp (1).pdf","author":"MagisterOmega","tracking":{"object_type":"document","object_id":386899121,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"zFY4ofgHk4b35irWg+A5yYc/XUI="},"url":"https://www.scribd.com/document/386899121/Enchiridion-Leonis-Papae-Serenissimo-Imp-1-pdf","top_badge":null},"387977866":{"type":"document","id":387977866,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/387977866/149x198/7ea31a7b73/1536235930?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/387977866/298x396/e2a9368e14/1536235930?v=1","title":"93-Timeline.docx","short_title":"93-Timeline.docx","author":"krizzzna","tracking":{"object_type":"document","object_id":387977866,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"HYcXKKixnJEeTvzeaMPXLdLTFJU="},"url":"https://www.scribd.com/document/387977866/93-Timeline-docx","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/328327585","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=1%2C2%2C3%2C4%2C65%2C66%2C67%2C68%2C91%2C92%2C93%2C94%2C142%2C143%2C144%2C145%2C151%2C152%2C153%2C154&auth_token=q8NBxKeWemlE1K7HV3zZjzdlhqg%3D&authenticity_token=9g2rv2khF%2BVYseY3VQjz%2F2KfGnO3c%2F8px4e8%2BcqTbMxX0GQ01zLtUKDmkfI7%2FojzLU7%2B5T6EK0rvT3c%2BOJA2hA%3D%3D&expires=1540768574&wordDocumentId=328327585&wordUploadId=334142457"},"renewal_nag_props":null}-->

oyoia?wAa08cn.

i. quod nulli olim faciunt atomornm magittri. fed Elcatcm illum. Aoj?/.qucmqnc dvcfyufyvcuoS&v%£ iv <I>/-Lactt. ¥ Decctcrisin vcteri mcmoria. pnntfis antem quattior contincttir.Ariftot. Phyfic.eflh<ec. vacuumnon cff_j.it) vnius dtmcnflonis. Videtur igitur Zcno ilte primus (qnamquam Phauorinus Parmenidi p».I. Quifpiam tamenctiam Macrobium huc pertraherc tcntaucrit. qui inanitatcspunctis omncs intcrfcrunt.o^Aa^uos A'. pra:tcr fortailc Plutarchum. Nam dc iftoLacrtius:T^ t^yjrWictfs^vcc. Hanc lineamfl qeminaueris. Suidas. Vnnttumprotrattumcf.ibi. nobi. Ait cnim. prxtcriam dicta.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER.mc\un.SCcttnda ratio.&£»Lib. ait. itSi7T0Tt $TCC. Hic ctiam. Xoysv H&p-nm.qnx vocatur Achi//es. corptts (hoccnim nomincomnem ncrn appcll. Audi iam Ariftotelem dcaltcni ratione.quo non opinor. AQootpia^) cv 7ToAiT$icti liftmum fuiilc Lacrtius. non iuiflc in fententia Lcucippi & Devtcitatim in Pythagora&Platone mocritijcadcmconiecturaqua bamur.c.isbinis. alternmmathematictim corptts cfficies.Zenonis. motum localcm oppugnabat: bSuTzye. magnitudi.quod ditabm atmcnftonibmtflimatnr.^/M$oc. Scd quid circa Zcnoncm iltumtrcpidoauc dubico? cccc cnim fe mihi necopinanti argumcntum fuggcrit.qui magnitudialicuins farnc.0T1TQ f&TUto<p9{l7iTCU fi&L$dTlg$V SiOV^ZWTidTCt^ii. Hunc deniquc Zenonem Elcatcm. vt locum inueniant corporum condenfationi. ncm cxatomis& piictisaccruaucritjvixqucmquam vfqucad tcmpora loannis VVicleft^cettb rcpcrio. aflerucrit. oitcnderc poflumus: qubd iuvbv/w 3vcu. aducrfus cuius fcita librum vnum Aiiftotelemfcripfiflc. ficit lincamftdest.Somnij.Z>iW'oc.iti viriim ejrin Vhilofophia & in rcpnb. 7 & concin- pulum Lcucippum ccpiflc coiifilium dc condcnda nanda noua compofuioneex atohiis. vt infraapparcbit. quod . id eHipcrfmgulas 1'tne. vt fubieHisdiiabtts duxfnpcrponantur.6c.qua Zcnoillc cumquo difceptat.Vrimtts. opinor.extra Epicureos .p.qnbdtardiits nnmqttam currcns apprehenaetur a vclocijtimo. qttod flnc dubio olto angulis contincbitur. longo latojp fedalto carct. Si vcro dnx Une&ftierint dnpticau. fed fcio iam paullomintis non Stoicum fiiiflc. & qualis Achilles Homcricusintcr Gra:cos.vccptori cius tribuit) argumcntum infuperabile.Parmenidis difcipulum>& Leucippi praxeptorcm.Et hoc est qnodapnd illos (Mat hematicos) jttperflcies vocatur. adtjcietur profttnditas>cr hincfoUdtim corpns efflcictnr. illc Zcno eft.rationcmqua??/dam ylchil/etn appc/latut.Achillem appellaile.& Ariitotcles Spnbuo ktctteiTMn^Dialccl iCctinucntorem narrat.

ii hoc voluiflet Macrobius. ccrebro indigerc.i. «afetffi Koivcov abfiuda qua:dam pcrfcquitur qux cx infinitis continui partibus cxiiterc vidcntur. «p^ac 3vcurpyfoA&w»} pei/litioii. Scd in Syntagmatc gcometrico Pfelli omniacontrai ia. c quatcrnisvcrb (cquibusbina: fubiicianturbinisaliis) profunditatcm totam componi cxatomis. ld vcro cauct.vti fatctur. Nam ctiam iftc cxcrtc ait. litm. longam cffcjine laio. quod cuilibct cogitate paullijpcr cum lcgcnti apparcbit. vt fupraoftcndimus.vtiam vidco.th. Nam in lib. coaceruantur) longicudini.profunditati competeret. cx duabus lineis fuperficiem. qu&inflnite fecari ac diuidi poffunt. & lincam e pttnttis.aliquoddiuiiibilcconflari. fedinfuas partes. Matcriam intcrire.in quibus cum partibus ponam. Ciceronis. vixifleexiftimanr. Satin' id cxprcfsc' & difertc ? Dcindc. Hxcenimex comuni Mathematicorumimaginationc. & duobtts pnnctis cx vtraqttepartefoiam tongitndincm tcrminantibm contincri. In qualibct igitur linea longitudincm duobus punctis intcricctam ac terminatain vtrimqucagnofcit. corpm i fuperftciebm compofnijjc.quantitatcm ctione indiuifibilisadaliud indiuiiibile. lineam qua: protractione puncti eflicitur. facit. &.sfio-^uyijh'i«^oSuvbjj(setyiT&Jouv. &adienafci:quodett. qtta Grxco nomine cttbm vocatttr.flne alto. quam Gceroomnem magnitudinis patticulam infinitc difCic. Ecce cnim fatis cxplicatc aflirmat.Alibi verb ait:A'TO/>««C T)Co/e^H)WOV vdtfhc. Vcrumtamcn qui iicccnfeat.i. H•cWAnvf/^'dfactihKASii7toici. fed ait tanttim . non doccrc quibus partibus coalclccrct vcra magnitudo.ilcSn.8 LIBERTI FROMONDI qttod videmm in tejfcra.&ipfcin iluctu.Aci. voluit repr&fcntaic. Pfcllum. DePlutarcho.acritcr" fuerit. nitiqubd intcr vtrafquc fbrlitan cvvoicov. ccu punctis. &in fentum communem impingere. quoddiuidi non qncat.& talem quidem qua: ctiam nuiuerorum (qui ex folis vnitatibus. &ex Elcmcntis Euclidisiiimptainuenio. DauidFleurantius ctiam. latitudini. lineam ctiam primam & fimplicillimam compingere debuic c binis cantiim punctis. pracftrudlim ad Platonici Timxi.fccat.intclligentiam prxmittit: tam verbTima:us. Originem crgo trium dimcnfionum continui. ciimflt nihit in rcrnm natura minimum. quem circa Elcmcnt.toto fcopo & ca:lo a mcnte Macrobij abcrrauerit. annum Chrifti loro. Exiflimat qttis atomos & vactium cffeprimipia vniuerft? Infalsa est opinio>- . Lib. fluctuo. aitquc Chryiippum & vulgus totum Stoicorum ca rc.hacopinione Epicurcum.S. fccundum Gcomctrarum fictioncm .non innihi<!cm.fupe/ficiem c lincis. Lih.

ln Geomctria ctiam qtixdam. impingat. a Chald&is Altrologiam. >&. fortafle quifpiam. Mathcmatica. EpicuruSjMathcmaticarum (& duo priores.vt vulgb ^STAOC.in Mathcmaticorum fcita & axiomata fic potuiflc oflcndcre -}dc duobus vcrb aliis. & hodic pleriquc. in compoiitioncm illam cx atomis dccidcrc potucrint. quia Nacuralia. Hinc rz 7ruvTu. vndc plane apparct. Subtiliorcs. £Epieurns *&} TMC * Mathcmaticarum ditcipiinarum modicum. fcd cx infinita corum congcric quamlibct magnitudincm conftituunt.& vniucrfam libcralium artiumcncyclopa:diam callerct. 9 cp}nione. Dc iito igitur non impcnsc mirum.cdyuvias. autcludunt. & maximiratus. vt VVicleffus. qtiam vulgo cxiftimatur. /tequc dolorcm perturbantemgignat.fcdqux ei neqne vicm. non cx finitis atomis & punctis. vc <zifeX '\duowe. de angttlo atomi. quod largitcrmihi minuithancadmirationcm. Auguftinum & Lincolinenfcm ad Epicurum & fc crahat VVicleffus. fcripiit. Scd aducrti tamcDemocrito. yJnjw vjj^o^alo^ti decontatfu circtilicjrfphitrx.fum men iamnupcr. inter eos qui continttnm exatomis jlrttxemnt>cx mft/iitis potitls qttam finitis compofuijfe. Ecfpariim aliubi atomos Dcmocriticas vcxantem videbis. Quam falsb auccm & inuicos D. iit dictus.myi?&sx>v d c^vctjcWmVicnlta. dcridiculum efle.DE COML'OSITIONE CONTINVILICER. lntcr voluminum tamen Epicuritrccentosillos cylindros(omnium cnim PhilofophoruniTToA^acpoTO^cum fa.pra:fercim) non ignari. nec ctarius vidijji^" ^ cicuTuXuK&v quam tatpam. ii ea in principia & conclufioncs Mathematicas tam manifcftc. dcLcucippo Lacrtius: H^tout cWTtS^UTrci&tiivaj B «*W . & hac via plurima Mathcmaticorum argumcntacuadunt.y) &%. Nam Democritus a faccrdotibus -^Egypti Geomctriam.quomodo Lcucippus. Tv$###BOT_TEXT###lt;mzsv. magisaliquando. Upicurum tame/t & Empedoclem finitas maluife. neqtte febrim. aucccrcc m iptis acutiorcs. C A P V T III. ab aliis alias artcs tam callidc& fcitc didicit. infra demonitrabimus. DcmocriMlrabitur tus.aut omnino nullum ticis (uu4 fuifle. tcitc Lacrcio. vcrumquc hic quod dc co Clcomedcs.niii iortaflc libcllum citLacitius) nihil Mathematicumrcpcrio h cv TJTdTo/j. Omncs cnim ifti. Moralia.

opinor.qui Phjfic. Epicurus & Lucrctius fa:pc aflcrunt. pro intinitorum mundorum. tcncbris abltcrritus.«.aut Dcmocriticos efle. ctim soi%f\u u7TGi&i. nequcfciuilVeapparct. non foliim numcro . Ipfc cnim in Epiltola quadam ad Hcrodotum apcrtc ait. mundorum. primnm Rhctoricam artcm inuenijfe fcribit. feccrint.qui ex infinitatcparargumcntiprxceptorisfui.atomosejr magnitudinc cjr nttmero inflnittis effe.quam Lcucippianos. vt loquitur. inflnitaejfe omnia (pcr infinitarum videlicec acomorum in vnumquodquc concinuum congcriem &compoficionem) ejr infeintticem commutari. tium fpatij.IO LIBERTI FROMONDl «M«A# fJUTuQcifr. non dc cuiuflibet continui atomis intclligcndum: quas magnitudine. VVicleftum.j.aut Empcdocliitas.«»cWbTeg^ c-Uur&a&vT!WTou!ujTvy%cti>civ. lu qua etiam Lib.c i. cx eodcm Ariltotele & Plutarcho didicimus. inftar Leucippi& Democriti. Ariltotelc tcitc. compoiitionc.inquit. quos fomniabat Dcmocritus.infinitorum tamen mundorum molesconltitucrcnt: quoetiam modoatomosinfininon pro cuiuflibet continui tas. hodic cx Exquibus liquet. figuris.ctli in fe minima: & vere U%/J$IefVent. potiusEpicurcos. in quo nihil ccrncrc potcrat. vcrotimilc elt in vnamquamquc ctiam rcm piincipia & indiuiiibiles particulasinfinitas inculcafle.Pnncipia verb ha:c fecifle. An Dcmocritusvcrbinfinicasatomos ftatucrit.ambiinquolibetcontinuo In Dcmo-go: nam quod Lacrtius narratcumccnfuifle. & Timon forenflnmformafdremverborum appellac. videtur dc infinitorum.tiv. Mathcmaticas tamen non attigit. Etfi verb rcm natura: carminc dcfcripfcrit.intcrius dinifloncm conttnui non in infinitum procedcrc-j. fcntentiaantcEpicurum fjtyjMvsxprincipiis flnitis. Quomodo vcrb pcr hanc punctorum infinicudincm euitaucritmoleftias Zenonis Eleatis . avaj H£ uiyiQtiB)*K)7&\%0@*. cunctacompoiuit.o-fuitEmpedoclcs. atoma & indiuiiibilia. Tocta mclior quamPhiloibphus fuit. Verumtamcn.<J. motum localem tollebac.Nam Ariftoteles cum <®Z£TW p^eot^w djffiv.Hufliim. & vncis intcr fe perplcxis contexerc maluit.T«? drbjuyts u<&itz$t$ crit. Epicurus tamcn infiniti. Ariflot.principia inflnita Dcmocritus & Anaxagoras Phyiic.ctfi mundorum infinitudincm cum Democritonon fic reueritus.&quotquot finitaturba punctorum continuum itruunt. Scd & Rhetorac Empcdoclcs in Mathcmaticisnon maiorEpicuro. di§ uoywmm°y. lib. infinitas diccbat jquia. CAPVT .Placebat. videric ipfe. numcrum finitum atomorum in quolibct continuo hamatis quibufdam.ic.

& Catholicam vcritatcm fucrunt. ducentos fcxaginta extrapendcntcs collcgcrnnt. mandans. 8.1>E COMPOSITIONE CAPVT CONTINVI LIIiEK. necnon omncspxnc contra bonos morcs. in Concilio Conftantienti. II I V. codcm fulminc iciuntur.cx temporc fc pofVcdiffbluere defpcrarct . Pr. &eornmqnemlibet rcprobatej? condcmnat. iibs . Huflitarum hancticorum antcfignani magifter. proptcrca pcr dictam Vniucrfltatem fchoiaflice cjrdcbiie rcprobali: H<acigitur Syncdus facrojanfta cnm deliberationc qtta Jitpra. nonnu/hl fcandalof. licct non in cadcm forma vcrborum: cy. 1j. Magiflros Vnitterfltatis fludtj oxonienfls.prxdiftos Articulos.fubitb &in arena abAriitotclc ad Epicurum tranfcunit. Dam/iata erroris in PhilofophiS 15. zAuttoritasfeflwnis dtt>adfirucla. Sententiam Epicuri iam obfolctam inflaurauit loam/es VVi~ a Concilio Con~ cleff/is.ttcr autcm Artictilos principalcs 45-. a mortc VViclefti. multi cius Articuli. in quam cenfura it/a inciflantienfi.qnidamerronci. c^uja vcrb . & dcccrncns. alij z6o. videliccc Chrifti 141 f. olim cum totafcholafua dcfiEpicurcorumiam SEntentiam cam rcuocauit circa annum Chrifti 13J0. vltra diftos quadraginta quinqttc Articulos. deindc hxreticus. inbcns. & Ioannis Hufli Bohemi. Cum enim iuucnis admodum Thefes PhiAriftotclicadcfendcre fuflofophicas dc compotitionccontinui eepiflet. Poltca vcrb (cfl.alijinfani. quos Concilium fefl. iibris Joannis Wiccffl' diligcntcr A&a i Syaexaminatis pcr Dofiores. Academiae Oxonieniis antc Thcologia: Doctor. Annis poitca circitcr 18.c odi. prohibcns. ficuti de aliisfuperitts diftum csfquidam ijforum crant cjrfitnt hxrctici .qitidamfiditiofl. cxtrapendentcs. & totam dcinde vicam in cadcm fententia pcrtinacitcrdurauit. inquiunt. anathcmatc fulminat. lc^unturin Concilio quinquhginta fex cx B 2. propu& HicronymoPragenfi gnantibuscosIoanneHuflb (qui paullb aliis mollioripbil ob hancfim aConciliocremati)ha:refeos3cum busquibufdam ccntiiris condcmnati funt. protit dc aliis quadragintd quinquc^j.. qt/ornm aliqtti cumfupradiftis injentcntia coincidnnt. alij temcrarij. Ioanncs VVicleftus Anglus.\t Patrcs illi loquuntur. & argumentum quo ftringcbatur.

vti vulgo . Omncs hac fanfta Synodm.quofdam piartim atirium oftenftuos.vcl qttatuorpunftis immediatis.c Rom. & temptts ex inftantibm immediatts componatur. grauiori ccniura. cjrfiepihs rccenfcri pcr plttrcs Patres Ecclcfi.aut ipforjjmaliqnemau^ deatprxdicare. legitimus .vel erit compofltnm cx inflantibm immeciiatisJtcmnon cHpofiibile. & rcfldttos fanfta Synodttshabnitpro /f£?^. ideoque fmc omnipotentia:diuina: dctractionc & iniuria negari non poilc. alios erroneos. qttin lineaex pttnftis ftnitis. cjraliospittres notabiles dinerforttm cJr gcneralitimftudiorum in mttl/itudine copiosa.talitcr componanturiEx. cjrdudttma fanftis Patribmrcbrobatos. Vndc patet.fuit.hoc pcrpcttto decrcto rcprobat cjr condemnat. atiquos cjr plurcs cx ipfis ftitfjc eJr eflc^j notoriehxrcticos. Huflus& Prageniis.. Hos autcm Articulos a Doctoribus & Magiltris ittidij OxoAda Syn-nicnfisexaminatos& rcprobatos. c\uiunt. qttofdam biaffhemos. ncc vllum tcmpus. Doftores vtriufqne Inris. cflcprohibitum dogmati^ari. Vei tcmpm cH. nede cetero diftos Articnlos. afhrmantcs nullam poflc cfle lineam. quia condcmnatio illa Articulorum VViclcfli incidic in tcmpuS) quoConciliumaccphalum & finccapice fuic. ey tempm ex inftantibmimmediatiscomponitur. atttjhlhm ex punfl i<fimplicitcrflnitis.quorum quinquagclimus ctt ifte : Lineaaliqna Mathematica contintta comfoniturcx dnobm. alios fcandalofos. Et propterea in nomine Domini noftri lcfn chrifli hxcfanfia Synodm prxdiftosArticulos. Cardinales.tribm. cfterre. niii cx inftantibus finitis immediatis. Nam ftatim poilfeflioncmfecvindam Ioannes XXI11. Primb. fic oitcndi videtur. Verumtamcn nullum opinioni Epicuri cx iftaConcilij definitionc ortum efle prariudicium. Epifcopos. & coium quemtibet . non tamquam ha:reticum quidem . Non cHpofiibite.Abbates. ft fint. Articulum iftu m.quin tempm ejr itnea. fubditur proximc cenfura: Primapars cHerror in Philofophia: fed vlitma errat circa dininam potentiam. LIBERTI FROMONDI iftis Articulis.12. incdi. jQuibm Articttlis flc examinatisyfuit ejr esi repertum. petiit examinari. inhibens omnibm cjr ftngutis Catholicis fttb anathematis intcrminatione. fed tamquam erronettm in Philofophia: hunc vcrb. veltenercu». Linea cx pttnfiis finitis. dogmatizare.vdutir/>r/f<//V////4//^ Coneilij PatrcSjCompofitioncm cxpartibus infinitis nullam inuoluerc contradictioucm. Dco cfle poflibilem. nonnn/tos eorumdem temerarios cjrfeditiofos. negabant tamen efle poflibilem VViclcffus.niii ex punctis finitis. Magiflros in Theoiogia.

tine dubio (ialtem plurimotum. fiue Pecrus de Luna. (imb renitentc ipfo & fpcrncntc) Goncilium conuocatum fucrat. cxtrapcn^f////^Y/.infelatam. quc compctierat. ad Martini V. eJrpoffefione/ri. damnatos. aCardinalibus & ConcilioPaparitc ctus.altcr in fchifmate illo Pontifcx.& infirmaiTc. Fuga igitur ilta vifus cittotam Concilioauctoritatcmabrogafle.interquoseftille. abnucbac. dccrcta fcflionis iy.ejr omneittsPapatm. Secundb. perCarolum Malatcftam Arimincnfem Dominum. legitimum-vtpaflim Auctorcscrcdunt.A£b / Sync odi. anovcrum ac gando fibiauctoritatcm dcltitucndi Ioanncm XXIII.41.autconfirmationc deccmuntur. Dcindcjcftonon abrogaflet. & infuper Papattit cjr ittri. Concilium fefV. 13 vulgb exiftimatur. ncglcctis aliis 260.vcJ tioncm. piiiVe. pure. quantum iblcnt.fett qtiodfitbi tnnc competcbat.ttacim&antcfeflioncm 13.potuiflent adipifci: nihilo mintis tantum faltem videatur indc roboris accepiflc. lgiturieflio IJ. aConcilio fefl. crrauit. qua' a Conciliisgcncralibus lcgitimc conuocatis.quod. mdc proximciccuta nullum habuic Poncificcm & legitimum caput : nam Bcncdictus XIII. Pontifcx furtim Conftantia profugerar. quam.dccompofitionccontinui. titutum. vtomnino vidctur. clcTertibjMartinus V. rcfignauit.& tcmporis autem alios Articulos contcmex partibusindiuifibilibus. &ipfum difloluifle.flqttodin eodemflbi qttalitercum.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. 14. anathematc fulminauit. qnia Patrcsformulam quamdam rcfignationisPontificia: poteftatis ci pra:fcribcrc conabantur. e*»rentintianit. 13 3 Nam . i2. id cft. nihil firmum abco dcccrni potuit vfquc ad feft. quod vcl perfecutam cius approbapra:fidentiaPontificisinConcilio. iiberctj. Papatum.quemy& quam habebat.quam nonimpcrtiuit. Ha:c fanc fatis pcrfpicuc vidcntur oftendcrc. nequc ctiam anctoritatccius.fcntcntiam aConcilio iefl.foios 4y. tamen dcpofitionis. & abfolnte.12. cjrftontecefiit. & meo) Pfeudo-Papafuit. fl?nplicitcr. 8. Ctim autcm Concilium acephalum infallibili Spiritus fancti aftiftcntia dcititutum iit. principalcs VViclefti Articulos. confirmauit. Pontificcm: igitur ex vno ifto adtu difccomncs. vt nimis abfolutam. quibus camdcm firmitatcm. noui Pontificis clectionem. fcff. Similiter Grcgorius Xll.non habereculmcn illudfuprcmum auctoritatis.Videtur cctcris. qui tcrtius fupcrcrat. finc Pontificis inftructionc.

refignaret.quodinitio nontamccrtb Generalccrat. iuitcmj>. hic fuic.) alccr Pontifex Gregorius X I I. quantam Concilio generaliritc coacto. & totics vocatus& rogatus ad tollcndum tam longum & cxitiabilc Ecclcfi.omnesPontificcscedcrc ri fuo. vndc Concilium cunc accphalum erac: Generalc tamcn & lcgitimum. Ecclcfia:pacinecefVarium crat.t cjr charitatis vinculo coritungerentur. prattitatis cxtirpatio. auctoritatcConcilium coactum fucrat. inquit. & licet a cunftis deftitutm. cuipatlim nihil inPapatum iuristribuitur. Antcquam enim Gregorius ius Pontificattis quod hactenus AckaSyn-pra:tendcrat. tribucre folemus. conuocatus & confirmatus. Aretinus. . ftudio&diligentiaSigifmundiCaiaris. Igitur Concilij ftatus fub fcflioncm IJ. Sede Romana vacantc.. idqucfeflionc 14. & aSynodogenerali illos Articulos damnatos cuius folius dicit. VViclcfli. gcneralitatcm acccpit.Matris Ecctcfi.crrarepo(lit. indiplomatc quo Atticulos 4. ac qualc co tcmporccfle poiutuit.& Pontificcm non omnino improbabili jurcnixum fcquebatur.con. nulla mihi fbllicitudo. ctfi tunc tamcn illa tellione 8. (in ipsa vidcliccc fcflionc 14.ctiam tamen plures exiftimarc probabilius. honorificcde Concilio loquitur.cjr confirmattit. vcnireaut mittcrcqucmquam pcrtinacitcr rcnuerac.fcffionc8.14 LIBERTI FROMONDl Nam in primis Martinus V. antelegitimi Pontificis approbatiohodic inter Doctoresambigitur.€. De lknedicto XIII.& hoccc Conftan- .reticA otli. damnatositcnim condcmnat. quia res ad dc^ :rctorium & vltimum Ecclefia: iudicium (quod a capitc proficifci dcbet) nondum peruenit. Auctoritatcm crgo. Ioanncs XXIII.adiecit. An verb talcConcilium. & ncqucdum nouum illud auctoritatis pondusConcilioaccefliflet. habuit.&cx Concilio Batilicnfi. quod antc feflionem iy. Fatcor ncm. Vtfanfta. vtcrquc Pontificatu fc abdicauerac . ejrvtfub diuerforum profefiione paftorttm difidcntes Chrijliavi.ab hac conuocatione Grcgorij. reformatio.xfchifma.cjr omniaper ipfum agen1(taauftorizanit . IJ.fiua tamen fc pertinacia nutricbat. vrito. feflio illa 1y. crrarc pofle . quando adabolcndum fchifma. Deo aufiore meliorem fiortirentur effc1fttim. Maximus vndiquc cx toto Orbc Chriftiano cb confluxcrat Pra:latorum & Doctorum coetus. & h. ifittdfacrum Conciliumgcncralc connocauit. (quiaEccIciia:pars 1 qua:Gregorio adhxrcbat. vc inI.initio fbltim a Ioannc XXIII. iam aufugiflet. Ante tamcn illam fefl.in vnitate S. IgiturConcilium.Arct.abcrat) iam plcnam. quit in Hifior.pofteactiam aGrcgorioXU.

Conctlio zdBonoritenfem cinitatcm.lU. qubd mox a principio. qui in partibus Iuliani & ichifmaticorum tnnc ibi iuucnis aderat: vnde facilc colligas. iic vidctur vir illc magnus exiftimaftc.aliudlongccft. iy dcfini- ftanticnii errorum cxcmpla adfcrri folent: nam vtrumquc uit fConcilium fupra Papam effe:cy\oc\ iam rcputatur erroncum. Legatus Apoftolicus &Concilij Pra:tcs. quod paullb antcConftantienfes. Leo verb X. En coeptam auctoritatem Concilij eleuari fupra Papam.i\t. ipic tranfiationempcr Eugeritum gcnius.PiusII.Eugcn.icfl'. ibidem poftmodum Bafilcjt conucritentes.pr. Cardinaies qttoque ex Romana Cnria profttgi in dies nonnulii concurrerent. fefiio. Concilium cfle fupra Papam: qtiodccrte nnnc ittdicatiir erroneum. odi.IV. tcfte jfsnea Siluio. immediate a cui habere.nec adhttc Bajiiex conuenerant tres Epificopi.L. chm quam Pontifici augeficeret Siluius.&dcindc cilio Lateranenfi id rcprobatum fuit. loquidc conciliabulo fchifmatico &a Vcrum. & indc. Sed quando tranilatio hax & diflblutio Concilij facta \ inquics. rcnouatum fuic. vel inuito Concitium.cfertimpoH Concil. ejr atiftoritatem Concilij mirttm in tnodum extollens .ii. poflquam irit. appellat. non enim videtur. non Concilium. Concilium generalc lcgitimum.quia reuocanti obcdirc nolcbanc. Fatcor.&c. vclut iocttftt acephali.tam.dc cmincntia generalis Concilij iupra Papam. poteflatem quiiibet cuittfcttmque^j chriflo flatiis vel dignitatis. & EuAccnimcxActisConcilij.eminentiamprimA Sedis ftipprimere cwpit. Legato Pontificis.obedire tenetur in his qtta perti- . iuflu Eugenij tranflatum indc Concilium. primiim. Bulla recradtationis Pij II.ii. cap.fiueAcncas Stimmo Sed in dies Ettvettet obcdire. Concilinm Bafiiienfe. iegitime tranflato.dc cttm communi ?/eficcunda. LconcX. in fecunda ftatim Concilium Ada Synfeflioncdecreuillc.aliud dc lcgitimo Concilio generali. cano* nicttmfine noftris prxfidentibm non fecere Concilium.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. gcniano ipib diplomatc dcmonftrarc mihi vidcor. antc Papx fufVragium. ej? mtiiti exdiuerfts regioritbm Epifcopi. in Conpoftquam ab Eugenio IV. tiari dcbueratfanfla Synodm. & antefcflioncm 2.Bcllar. Concil. Pavam & EuIV. etiamft Papalis cxiflat. gerito ejr Regtim Legati aduentarent. qui fcribit. pofle abcrrarc contcndic.itcr. fed Conciliabulum Bafliienfe. Permanfit tamenlulianusSancti AngeliCard. capitc fuo difcorde. prtfiaentiam refinmpfit. quiattdita Eugenij rettocationeprtfidentiam dimifit. ctiam antc primam feflionem. in qua decrctum illud Concil» j Conftanticnfis . polt Eugenij reuocationem . faftam.vria confenfti flatuit.a/wy^/-^ ofto mcnfes cfflttxcrant.

ejrad generatem re* formatiomm Ecclefix Dci in capitc.flatuere. In rcliquisetiam. Dcniquccx Aclis 2. mcritb dubites. inquiunt. nobis etiarn contradicentibm. qua:iimiliNoctu tcrimpcgic.li. cnim Conitantia tunc antc fcflionc 3. Nam wttltaejr grania. De fcflionc illa quarta Concilij Conitanticnfis.tcflionem 1432. declarare. Hic tamcn dcfcctus. Nonigitur a Concilio lcgitimo gcnerali. Qualis enim auctoritascflcpoflitacephalicorpolis. commifliiscft iltc probationem. aucvcrilimilcsfunc. rcbellis tunc & difcordis a fuo capitc ? Ncgantetiamaliqui Bcllar.idett. factamanMartij cclebrntam. iy. vt antc monui. Ianuar. fuppare illi qua adfiitic &rcgic Poncificcm: an. Quidquid idcit. coc doctiflimorum & idcm allucinari &ca:cuprscftanciflimorum virorumoculoscirca tirc.fcd crror.ciim tamenconftct. igicur. ejr manaarepwjumpjtt.vlt. obijci non potclt fcilionidccimrc quintx. Articuli a Concilio lcgitidecreci cam vcri. Concilium tunc fuiflc gencralc: Citm tantiim adeffet. aut Patrcsa Legatis Pontificiis. Syr woficbant. poteflatem.clati qni obediebant loanrit: Concil.propter qua fuerat ibiprincipatiter Concilium aprincipio conflittttttm. antc Pontificis apa fchifmaticoconciliabulo. quxadfernntur. vc mogcncralidifputaci& Poncifices (exemplum vidimusnuperinTridencino) illicbcalculum adiiccre folcanc. cap. aufugerat Ioanncs XXIII. aut omncs a Pontificis initrudtionc difcrcpabant: cpod cciam Conciliabulo Baiilienii euenillb aflirmac Eugenius. ordiIn fum m a nare. ij fioiitm Pr. tamquam haberet generalis Synodi.reuocationcm no praxcdenti 14^ 1.eyinmcmbris. antc Pontificis confirmationem. &dcbcmus. moralis certicudofencencia: Ariftotelis.id cft.nullum hactenus Concilium gencrale legitimum allatum omniumconcordia cit. cantumdcm diccre poflumus. auulfocapite truncam Synodum rcliqucrac. inquo ante Pontificis approbationcm.i.annoChriiti Concilij fatisinteiligitur. difponere. repttgnabant iis qux a. quia moralicer impoflibile. excmplis. inquit. LIBERTI FROMONDI pertinent adfldcm. dctraxcratquc lcgitimi Concilij auctoritatcm. maximaveri (vt molliflimcdicam) fimiliTantaigitur. Cal.crrantium Conciliorum.& tugaifta. Cal. pra:tercctcra tudo. ejr extirpationcmfchifmatis.dc tertia pars Ecclcfi&. fufFragia a vero abcrraucrint 1-qiiod. iy. nam qui obedicbant Gregorio ejr Bcncdifto.imb omnia . an ex dircdtione aliqu a prarparatoria Spiritus fanct:i vcniat. qui iblus Concilium iftud conuocauerat.prtter i/ia tria.fancire.

&quidcm domcfticusacfamiliaris Ioannis XX 111.Pontifice cget. inquam. Italica. quandoinEcclefiaPontifex vcrus. Tunc enim Conciliumgeneraleconuocatore.in Io. fine Pontificispolteaconfirmationc. Gallic&.Conciiiumcelebrabatttr-.quia tam dubiusPontifex pronullo meritb rcputabatur. fiquidcirca fidem. EiufmodicamenConciliumlcgkimum accphalum. pleniflimam auctoritatcm & firmiG . Ec aiius. Veriim. tnagrittudincm ejr temptts ex indiuiflbilibm partibm non conflitrit.Non infitcor Concilium temporc feflionis i y.ab co qui ipfusaderat. imb duobus etia ceteris reclamantibus. rumfitpra triginta miliia: ex quo mtiltit/idinem homtnum iicet coriteftare^j.fi omnittm confenfiupoflea confrmattim futjfet. Gercbantur. aic. auc probabihflimam cius imagincm. Bcncdicti vcrb pcrtinacia contcmnebatur.autcercus nullus erat?Ioanncs cnim &Grcgorius. Non tam procul. Haxcnimomniaincumulum audtoritatisiuuantcondcmnationis fentcntia: VViclefti & Epicuri. Qubd ctfi feflio illa i j. quando Sedem Apoltolicam ccrtus. idita rattim crat: atqucpcr j>r. \J Patrum omnia argumcnta^x abundanti acccflk pcrauctoritatem i j.AnglicA Quidquid atttcm hartim nationumfiuflragiis decernebatur. Qu i ta m pub! ic u s & communis fcnfus veritatem habct.Gcrmanic&. fitffragiis.Lcon. fcd tamcn legitimum.atqttcf)cr 2^/Jtarittmpnbticttmpro Cttria enttntiabatur.XXIII.& humani pa:ncgeneris fcntcntiam fuifle.vt effent qttandofc in eo loco eqtto. inc\iix.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. feflionis Concilij Conftanticniis.Pr<xlatorttmg{fleqtien. auc Lcgatos fuos.definiac.fuitcnip. quia Pontificio capite ad Synodi gcncralis auctoritatcm in illa tempeftatc non indiguit. inquam. legitima: Synodi non eflct.vt aduerfus tam dira fchifmata iibi prouidcret de certo & indubitato capite. Sed argumctis initio allatisetiam rcponendu aliquid. & pencs Ecclefia potcltas crat cogcndi gcncralis Concilij.caruiflb capitc: fed quodnam haberc potuit. ltaq.& cxtracontroucrfiamPra:ful implec.Pontificatum fuum in manus Concilij abiecerant. tia.Quantum ad primum. tunc Concilium quidem acephalum fuit.inHift.& cxtra negotium prouifionis indubitati capitis. IncredibiiiPrincipum.tconem. Hoc ctiam cx fuperuacuo adiiciam. Visauccm Concilij frequentiam &cclcbritatcm vidcrc? Audi. Bencdicto.Hifparitc&. res in Concilio qritnque nationum Platin. quoufqueabibis cxcra olcas ? inquies. totius Orbis Chriiliani. & pra:iide per fe. tamcn indc confici.quam tu putas: & idemtidem refpicioin viam quam tcrcre inftitui.Aretin.

quod pradidentibus Rom. tcmpore conditos .Nullus ncs dcpofitus.•8 LtBERTl FROMONDI gencralis. fionc 4.!J flnc alia Scdis Apoltolica: directione & inftructione.inqua quc.nonalios2do. idcitcaput adhuc fuum. vt antca diflcruimus. Bellarminus aliiIoanigitur forcaflc. vidctiir. ne admodii formidaueris. fiones. cuius folius auctoritatccoacta crar. cclcbratum fuerit. . fuerit auctoritas. .exauctorarc.&Concilium ritatc ftarc cccpit) plcrique dodtiores iis auctoritatcm Icneganc gitimi Concilij generalis: feciis verb dc fefliohc IJ. Qubd vcrb Mattinus V. id cft.potuit.cur illum. nihil mc mouet. fi rcm hunrano more . cum celcberrimo mille circiter Patrum Conciliptam folcmniter damnauerat) camdcm ccnfuram rtcraturus fuiflc: quandbquidem illos 4J. pbftcaconfirmauerjt. riam Articulos illos 4J.mnes 2. Articulos feflionis S. vt difcrtc quod ex hiftoriis illiusanii.tftimemus. Alias fi animum adconfirmationcm fcfiionis 1j.Synodi Conftantieniis dare. Pontificis Lcgatis. tamquam non omnino indubitatumPontificcm. inquiunt Card. Dehiejue faccntur fettionis iy.aduerfeflionis ij.60.pra> fcrtim cam philofophosquam noftcr de ftructuracontinui. quanta ConcilijTiidcntininuper mihtvifum. Epifcopis fc darc piofidei fiubditornm direftione cxprefsc ait: ad quam cctcros Articulos. feflionis 8. nc Ecclciia: ccrrum caput decflet. Articulosccterosomncs lioinflidam commercri..illiusfcflionis u. &parcm circiter feflioni i j. eius Arciculps (quos ipfc Marrinus. Ad fccundum ctiam argumcntum . praxcflerat. autccrtc ad duodccimam (quando iama Concilio dcftitutus loar^SiPontificatum auctofuaiam.fcuEccleiix infuperipfc refignauit. crror fuit. & Actis Concilij edicam. a tcrtia ad decimaifi qidntarn. (idcit.c Concilio fugitiuum vndequantumad priores illasfcfpericqucbatur &opp'Jgnabat..Cardinalis tunc S. de compo- .quo Synodtis veritisnonerat legitima) hc apicc quidam addito aut detradto. adieciflet. Gcorgij ad Vcllus aureum. adprobauerit.iiv o. fef. fcd Synodus tunc Ioanncm . fusVViclcftum. antc confirmationcm Pij IV. vcrumtamcn alius crrbr. & pra:fidcm. ccterofquc duos multb magis.vtantc dixi. ccnfuram a Concivniuerii. facilis rcfpontio.co. Nam Concilium loanncm XX111.parum tunc rcfcrrc exiitimauit. ^onC'. qua: Concilium fupra Poiitificcm eflc decrcuit. Cogita. eit"" . folos 4J. vc caufla: nVnilhabcamus.

difptttare amant h*retici.fiefiione ir. nauit h&rcfitm loannis Hus dicentis. audite Card. Alias de totoCoii* ftantienfi Concilio .inquit.i. & vniuerfim fallitur . de Platone. fcd fohim non addidit nouum. iii. &ea omritaqtt&probciuitMarti.vt intclligcrcmus.fed quoqtto modo impudentifiima jLi.^\x. extra locum. a me fparfane miHax verbdiftuiius. quia ConciiiumConflantienfe.4. cfle Lib.oftendi) pro Dcmocrito verius capere dcbuit. ab omnibus Catholicis rccipitttr.D. Auguftinum a VVttraln. imperitifiime D.aut nobis intellectu nimis perplexus &diflicilis.vc dicitur. tamquam legitima: Synodi. auc pacronos.c. caput Ecclefix. xi. Articulos 45*. ait D. l<> compofitiontcontinui. Epicurum enim auc Empcdoclem (vti Cap. fcd acaluo. Patres pafiim in Mathemattcorum ($r Artflo- teiisfenfiufiutffie.7.coruusintercygnos.& Lin-' Tho. ptuis punctis flnitiscompofuit.Iauit. Concihj Conftanticnfis auctoritas fuit. Eccc cnim V VicleftUs < non cantiim rationibus.1.cu. nonejfe PapamcaptttEcctefi*.confirmauit.il.in fidei & morum dccrccis folent citare. fed Augultinietiam auctoritateopprimere vult Ariitotelem. lofophia: fua: auctores.haudequidem ambigo: excuius cciam alibi audtoritate prcbat Pontificem Rom. Non foliim Democritus.a. i. ntts v.dc Con. Bellarminifententiam: f)uan. C A P V t !J\onfalsb V.13.lib.i.ad caluum. En autemomnesquos fciuic Phi.cetca Concilio habebanc nondetrarosiutirmafVe: roburenimquod xit.Lib. tttm ad vttimasfieftones.parcemia vulanfer inter olores) niii quiavidetur gari.15. Marcinum V. cont. Ecceteripaflim Articulos huius fcflionis ir.Walcolincnfis. patet: Lincolincnfem (cuiusPhilofophiaringcns olim C 1 apud . quando feflionis 8. fed etiam D. quantum hinc pondcris fencentia: Ariftotclis valucrit adiici.c. vanumetiam cfle ex Cap.Auguftinus magnitudinem& tempusex' dcnfistom. inquit. in Auguftino camen perperam & turpiflimc.&fortafle rere: cxaminanda cnim penitus feflionis illius 1j.DE C0MPOSITI0NE CONTINVI LIBER.13. vnicc ojporteat excipere(vt fit. Falfumigitureft.i. dam. e^ SS. NOn peruicaciafitiperare.Plato.dcConcil..cC. Quin vero inter vltimas fefiiones. noftram decimam quintam habear . Auguitinus. Bafilium etEpicunifententiam tantum^fied cleffiotn fuamffi tam.

i/?<* beata viad Ncbrid.fed infiritie omrita diuidi: quia omnispars corporis corpm eH.ficiret rithil deorfumeffe pr.ad perfiuadent. citmrationes figurarumper qnas eH. dtuifiofiritatur.qui Auguftinum beatum appellaEpift. Liccc cumulus aliquis corpufculorum (puta. tnertts^w. Sentcntia cius nlultriscltlib.aquila.idcft. in lcctulo fuo. & Epicure ? Ecce Auguftini mente. ratio diuidere iine fine pergit. in qno littcr. ntilium effequamlibet exiguttm corpttfcttlttm.tter mundttm.fedinfiniti crefiere^j neqmt» £t ideb. ait. ofi ipfa ejfet. inquit.opinor. fuadcnt. ejr omne corpm habeat necejfeeH dimidium quantitatisfiua. Senfibilis nntamenininfinitumfecaripoteft. Nunc verb quomodo.c. En non. vt a certa vettttbaft in quantitate certam certm corpnficulorttm numermfurgeret ? JJluare citm corpm ntiilum miritmttmejfe firiitttr. quia minucije quadam funtad quas ifta non valet defccndere. ingeniorum humani gencris.cap. cogeretur Igitur audiftisiamconfitentem^qubd (ab cuidcncia vidclicec obiecti.de xo.quod ei iam erat certum.arcnacorum certum continear. (nam quid eft aiiud fienflbiiis numerm.Quodweto fequitur: vt a certa velitt bafi. & culraen. vbi imaginatioftac necpoteft fequi. nofiet extrema fth&rt tarditts rotariquam medittm. Vbi elt. Ratto.qtfo amplimcjfe rio pofiit? ii beacus eflec. mquir. qrit nefiio. Mathematici.nifi corptreorttm.paulifpervideamus. addix.aut rattone vhno\oph\Jubtittjsjma Gcn. ntttifiima etiamcorpufictita infinitc diritdi. O fi ipfit ejfet.quas vifias memiritmm. velcorporttm quantitas?) minui quideminfiniie. tithil prohibeant ejfequantb qttis voluerit ampliorem ? Aut qttomodo non mihi diceretur. & verticc. ciimtamen adeas tennitates vel minutias perttentttm ftterit. LibLC. Et nocte litteras Ncbridij fui.corpora ininfinitumfiecari. vel qttalificttmque beatmfitm. Satin'hoc difcrtc.Trinit. inquit. obfcurum eit} habec tamen. hunc intellectum. ruminaris. rum) bafim.corpora'm infinitufecari. exiltores mintttioreffyphantafias iam nonpoffumm inttieri. De Auguftinoigitur.4.ta ? vbi ? vbinam ? Ofi ipfa ejfet. Iterum ahbi.vt ait.ejy aliafimiliaqudfitniliter nouimm.imb non cogeremur confiteri.fed tamen in nebula) confiteri.uerat.qttamtiis ratio non deftnat perjequi acdiniderc^.20 LIBERTI FROMONDI apud Britannos auctoritas) in media Ariftotelis fentcntia fuiflc Thomas Waldcnfis demonftrauit. VViclcfte. docetmtLib. repelteret atomos Epictiri. fed perfitadent.151.quopafio finamm efjeampIifiimttm.numerumque Indicnt ipfe.n. vtcxi(timo.cur tantm mttndmfit.infra. Innic.fortafle meriib Phiiofophi in rebm wtetligibir libm .tantum.&.

veluti cul tro cranfucriim.nicfifiein illisincredibi.ac fibi manifieftum effe.&c. diuiiionem corporum inhnitam a doctis tradi dixit. qritd eritm arumnofim quamminm atque minm Jemper pojfefieri? Ac paulluhim inde: Vnttm illud mnlttim mouebat.\.tix.Augujltno forimtofi.vtlo modo con~ Epilr. Si verb ha?c etiam non fufficianc. qtt&de diuifione corporum a adDiofcor. in fienfibilibits egeflatem. Piarievtprobalilia. ccdendttmeH. Non vnius porrb Auguftini. Dialogus eft Auguftini Soliloquiorum. nec vmquam ad aromos pofic pcrueniri. omifia fubtilitate. citm eosnon pndueritifla fentire^s.Sed reftonde qnomodo hac acceperis. qtsod mefcireaudeam dicere^j.AtonnEiam defendere. ducto) infinite fiecari pojfcjj. & alia complufcula Ratio Auguftinum. Clamat ratio innttmerabiles (Iineas a cir. intdet. Adhunccamen rationis clamorem Epicurcbs. ificHnorum cttim aureshac ferre potuerunt. Vis aliud? Nec ipfas atomos effc. intelliges Auguftinum non camquam probabile opinari.otia Doftorumcontereredtjptttando potjterint.qtiodfiatendumeJL maiorem fiurrexi: namprater itta duo de iinea.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. vc infra ciemonftrabimus. inauas tineas ter longttm fcindi maritfefiumtibieH nttllomodo pofi S. ii poteftis. non iam eorttm. ritfitinfiniie fiecari poffe? Dc fjphxra deinde feu pila quxdam. pertrahite. & Auguftinum in portcnta Epicuri.Solilor^ fie? A. Ire nunc Wicleffifta: & Huflita:. £)uid. guid tranftterfim? A. Ec ne nonfecundiimlongicudinem mulcicudo ifta & paritasinfaftidiumveniac j finiocum Dialogorum iftorum libro z. Ha:c abillo quxrit. an vt vera? A. dubU tabis tu Dioficore. qttod. fcdficire. 11 libm diuitias ponunt. en plauftrum totum benc dimenfumaccipite.tamquam difcipulum interrogitaf.Libx. tium per ingluuiempeccatorum amoremg^carnis.ac denique R. Patrum. cumferenciacirculi ad centrum) poffedttci. iibm angufiiis. Wicleffiitas.qua: iic abhorret.vtprobabilia. in quo 'Aitgttfiinm & Ratio interfantur. qttba infinife corporafiecarentnr. Ec mox de acomis iftis Epicuri: Sed iampudet meifla refeiiere. itavt in omrii earttm interttallo ficribietiam circulm pofiit. Ctim verb anfi C*t et.Erg0 lineam Libix. Manifeftum. R. Hufliras obfurdefcere necefleeft.f*.Ylr.ad Diotcoru m . Citm igitnr tantaftt cxcitasmen. dofiis traditur . ejr injpem.Ri. ejrpila.ritfi centro poftecjntingere. vt etiamiftafentent/arum portenta.lineam tranfitterfim(ic\eft. Jed ipfim generis httmani m. qui vmC 5 quam .c.Solikxj. R. Coniunge ha:c prioribus. rithit abs te atftum elt.vide qtfamfacite fecunditm ipforttm (Epicureorum) opinionempofiitoflendii&c.fedomniuiri SS.Vbifi animaducrtifti.

Tullius. Homil. Ac ncputcs fortuitum foliim acomorum concurtum. Archidcs. Lipfium noftrum quatuor iftos. (quinrum iftis adicctum fuiflc. fiolis.autincidcruntin huiusreicogitationcm. M.ccmpus mox cx infinicis particulis componit.cffeci/ idem quod iiile qui in Tim&o mtindum^dificauit Vtatonis Dem.eamdcm eflefententiam.. Iul.nifi fuperuacuumoftcndero.Philofophus enim fuminus & Mathcmaticus fuit.ftamen araneorti.ac deinde tam tenuia natur^ principia irrideSj/s-Wc^^»^. Archimc.^ojxuc.inaniracem Bafiliodifpliccre.genium lib. Tnfcul.Hippocratem. quinque errantium motm infpharam itiigauit.i. xj d\um?a&v.&omnesolim appellant.<jv/. minc ingcniorum humani generis collocafle. Scaligcrum inculmerum. Et profettb diuinum eius ir.& a viromagnoin i laudatione funebri Lipfium ipfum (&demus hoc patria: noftra:) Lib.&infrademonftrabimuSjinfinitudinc partium tcmporisex infinitudine parcium fpacij refulcare.non difticilc foret.fiolinterfidera. .qui in ha*c auc numquam.indiuifibiiia <po<nv ejrimpartibilia corpora. omnium totim humani niorwnconfienfiits in infimtttdine fartmm generisingeconttnm. ncgatque difertc momcntum cflb partcm cemporis.fummusei ab omni rctrbmcmoria.& resftne cffentia ejr hypofiafi vocar.x. Ciim Archhncdes. rc. itcrn acerttoseorti.r.11 LIBERTI FROMONDI quam aut vencrunc. Piofideribus cunctis «A/@^ cVtt?&.cenfum facit.in Mcchanicis. vbi.aro/b& & d/u*pn £<&o&tt ffwA%m GeSjL&Tu. difcipulus olim Athenis.nefcio Ariftocelem.eJ?meatm natura omritumvtJibiliH cotinereimaginatifiunt.inquir.idelt. Cardanus vcrb alium ingeniorum SubtiJ. & ad duodecim excendic. Nazianzenus appellat) nobis fufliciac S. quamiritmitabilis. C A P V T Admirabdis maxtmorum V I.Baiilius. medes. vt tarditate ejr ccie- . prarponderare debet. Quidam.opinioneEpicuri.lHna.inquit. Hc.itf. id eit..i Primusihgcnio i&:. TIW r 6g^5^r e$avTd&nauv.. (vti conEj>i/T.. & cota Mathematica non tamprimt/s attfior.i\i.eiusin re quam lam expendimusauctoritas infinitis aliis.autpcrmixcam. HoMEmini. ncc vnam fine alcera defcndi vlla rationc pofle.concinuum perroanenscxinrlnitispartibus ctiam conitituit j ciim omncsfciant. Is verb non vno loco Epicure'as atomos odio capitali inceflic.im.auc non admodum alte fe dcmifcrunr. & tamiliaris D.

CoNTINVI DE COMPOSITIONE LIBER.quo rithilingcniofim. " Decimus Alchindus. Arabs. ctarasfiderumrationes. vt inuentffe nondicam.. error tamen confpicttm in toijkculis in ittimficriptis deprehendi nonpotttit. barbaros ( fic ltali nos. Arabs. eiufdem.Euclidcs. air. £im vero.Alchindus. Ex qtto Calculator. excogita/tit :fo!ufqf ditiini opijicij modttm & fubtiiitatem exprimere attfm cfi. 7.Donac camcn Ariftoccli: quia ciim in ftnguiis difcipliritsfcripficrit. iemamexquinqttequantitatibmmaximo laborefextam qu&rat. adeo abfoluta. IoannesDuns Scotus. qui Euelidem habcnt familiarem. du&pr&chndt lattdes: inconcuffadogmatttm firmitas. Vlti-i- .Architas.Ioannes Suifler. gfibd fit in hoc mttndofieri fine Deo non poteH. Ariftotclc*.qux adfta-\tttm ctlipertincbant: vtfacile inteliigas imulio minhs &flm maximos>$ fi-irtpribm geiidis obeffeingenijs. pcrfefiioij. veram dcmonftrationem duasitneas s interduas aliaspropojttas in continuaproportione coIiocandi. tus. lantem. handdttbittmeffereor.} celeritate difiimiiiimos tnotm vna regeret contterflo. * Elementis libros oftode comicis jApollon. vt foli hi in arduis quafiioritbm videantur poffea faifo verttm difc^rnere. Septimus Apollonius Pergeus.Euciidcs. A Detertiolococompugnanc apud eum. qiiodproUretnr.quibmfi/ vt adeo veritatis Ittx in eo refttigeat.inc\}\t. fucccdit loannes Scotus. > MahomcNonus Mahometus Moyiisfilius. tatttm. ait Cardanus.quam confiruxiffefertur. vtinaternum fiufficerent. C Sextus Calculator.ne in rc nota ex fupcruacuo tcmpus abutar. quarto loco antc. Hifyznus.vulgbCalculator dictus. Vndecimus Gcber.^/// iPcrgcus. atifior libeiii deratione ficx quanti.hic inn ijjdetn c/tm tribm quartam. Valerio (& a quonon?) fubterhabeo. Teftimonia alia a Liuio . Doftoris. Quintus inquit. egregiosficripfit. Plutarcho. Euclidem antiquitate ejr vftt ccteris duobus. inquit. quipr. libri Elcmentorum. i Odtauus Archiras Tarentinus. Ariftorelcs.us. sScotus.ciarifiimo inuento: citmeritm Pio-»-Gcber.inuenit. & Britannos appcllant) ingerito nobis haud effcinferiores: quandoquidemftib brum& calo diuifia toto Orbe Britannia dttostamclari ingentjviros emifierit. E ponit.algebrxinuentor. ne injphara qtitdcm eojdem motus Archimcdes fitne diuino ingeritopotutffet imitari. vt nuiittm opm inre htitc altttd comparare audeas. infltlx accola.Her liqneam cotumbamvo. quifubtiiis obdoftrinam par% vbifc acumen merito meruit. V Proximam Ptolemxo ingeni) laudem dat Cardanus: quia tatn Ptolcmc.multa etiam in meliits mntatitt.

ingeniorum catalogum. Chryfoilomus. & Galenus alibi a me lcctus Ilol. Richardus folidus.inc\\it. Quid verb tamenhic einoninfcitcrcpoiueiic danus. aut Hippocrate fortafle non liquct. &quid ceteroscomemoMarfiliusclariflimus.non triwhs iiiis ipfisartibm erndito.in Ariftotelis& Mathematicorum fcntcntiam non defcenderunt. & aliisquia Chriftiana fidc plus aliquantoluminis acceperunt.ingeniumingeniaomrita veterafubttertit. Nccaduerlarius Cardani Iul.Nazianzcnus.ripatetici. Albertus Magnus. JVtipddetnde poH Archimcdemftatucrit Euclidem. de ceteris. Sed falliturprofectbScaliger. Veriim quid tibi viscum ifthoclongo ingcniorum dclectu ? inquics.aut palam PeLib. fiedctarifiimm arte Galcnus.i. qui vniuerfi omnes pcrpenfis"vtrimque rationum momentis. Patribus. Durandus refolutiflimus.&omnium ftuporc putcctractauifle. Archimedem percontcmptum vocat) i^frifioteli antelatnm. cjr Joant/i Scoto.Nam & Lipfiusnofter(ii eum pla' fcrt. qui parie tnodum excefiit ingcnij hnmani. Scaliger hunc ordincm multum F. Mayronius illuminatus. eft atomos Epicuri exerccrc. Nifi longum etiamcflet. aut in ca artecgregic callidi. ob incomprehcnftbiles fttbtilitatesfabricauit. De Homero tamen. ego alium.xcrcir. Capreolus eximius. atqtte^j Carconformariit. qui aut profeflionc Mathcmatici. ii Archimedem fblam Mcchanicam.nottaadinuifias infaritas. Ocham venerabilis: quibus difcipuli & acumine fuppares.reseft compertiflima. inftituerem. non attinet iam dicere. Alexandcr irrefragabilis.U4. ac loanni Suiffer Calcttlatori.& non vniuerfas Mathematicas. Ad familias dcinde tres Scholafticorum defccnderem.*4 Gilcnus. pcrtuibat} niii qubd indignctur (quam immeritb l) fabrttm [ fic . &c. Hocvolo: omncs illos fubtilitacis&humaniingenij apiccs de infinicudine parcium concinui nihil dubitaflc. quarum Thomas angecapita. qtti iimajhit veritatis. licus.dif.Gabrielegrcgius: rc? Debinc cxtra familias iftas. LIBRRTI FROMONDI Vltitnus fubtilitate. Scotus fubtilis.fedcoacti pra:cipitcs abiue- . Caieta* nus ingeniofus. aut pares quandoque.Bafilius.in quo mihi pra:irent Auguftinus. Scaligcr parcntcm Nominalium Ochamum a Cardano pra'tcritum efle: cuim tamen. alijque fine fine recenferi poflunt.i.Hcnricus nofter folemnis. maximc e SS. fummo ingcnio. necadcb iniuria.Phy cet hic aftimarc) Stoicis fuis adhxiit. Iraicitur deindc. fcd parcendum Philoibpho dyatitTeJTtf) & qucm vix eft vt exiftimem vmquam Archimedcm vidiiVe. quafittimcn polt laternam. Aureolusargumenrator.

DE COMP051TIONE C0NTINVI LIBER. e quis a nodtuis iftis acuciiis. nam vbifacisdiu punctacim finxic &refinxicic fuum opus jdcnormac totum hac vlcima lacinia: Valcat hocpara-Mm.&Scholalticorum tocingeniisaudcacantefcrre? Quiss ram vecors.c15 aggreffus. .I.De Platonis. in vrbc Athcnienfi. inquic Agellius. Jguale ingenium Epicuri.Hieronymusappellat) ingeniJsinteItigenati?nVhzonc\y\. quam ab illis aquilis confpcctam fuiiVe credac vericatem ? Quis duos atrae mentis hancticos ca:lcltibuss SS.Zenonis ingcnio.in rcram naturx. Quis enim fapientix Principem (ita i Lib. fuperuacuumctiam iit.Lyccum Ariltotclis.concinnat nobiscontinuum: non linee difhdentia camcn. Li.aut circa cam fucruntolim PhiQVatuor lofophorumfchola:. Lycco. fed infinitis. dc Epicuri ingcnio non inutilc. auc iniucundum cric. vt Acadcmia. ($r eortm qtti 7Tavcanptuiav atomorum repererunt. nccaitiuenitibm^ Plutarch.qui non in Epicurum camen. quod Salluftiusde'Carthaginc. doxttm qttantum valere poteft.i. Dc Epicuri ingcnio.Iouio. Stoa neglecta. ctim tota perftrepat. C A P V T VII. diuinnm.Lucretius qui libris fex Phyiicam D Epi- . Vnum tamen Ioanncm Maiorem oporrcc numcro ilto cximerc. in gancis & luitrisis Nihilominiis tamcnquia in gregcc Epicurivcrumputetinucnirc? cbriorum quandoquc cft ingcniofum aliquem reperirc. longiiis aliquidt fcifcitari. > quarnpartimdicere.Ariftotclis. ucrf. (i quis iam ingenij & humani intcllcctus ifta luminaa cum obfcuro Epicurcorum grcgc. Stoa Zcnonis.& i adpro me loquatur antiquitas.quam morum. Cctenim. & conflantiam vigoremij^mentis labcfafiaret: tanta cura.dz. contraria &Iatiflimc difcordantia inuenio. cx punctis folis. tanto/js apparattt vir ingerito praflanti ad refellenda.y//^ meiimputo. Acadcmia Platonis.fincm humarit intelieftm Arifto-AAucrr.& Huflocomponac.17. 1$ abiuerunt. q.VViclcfl'o.Viridarium Epicuri. vr aduerfus f cum fcripcurus cerebrum hellcboro aliquoties purgauerit.Patrum. L . D. profundum. ne qttid cxcorruptis inflomacho httmoribm addomicilia vfljs aritmi redunda-* ret. tclem nonaudiuit? Subtiliflimus illc Acadcmix noua: conditor Carncades in tantum Zenonis ingcnium extimuit. fcd in Democricum elapfus. qu&fcrijferat Zeno.

tritfij{cx inclute chartis. ad Et huc fortaflc oculos coniccit S. Scd aliorum de totoEpicuri ingenio lentcntias ctiam audiamus* Lib. & clocutione crat: qualcs iibi mirificc placcrc folent. non quia veri aliquidajferat. vigefima luna. Omritanos itidem dcpafcimnr aurea difia.CGntia tiipcrcilij erat.fedqttia muitospoptttarc nomen voluptatis inuitat: nemo eritm non in vitia pronm est. Audite de eo Lucretium: Lib. quivelttt reges habentur . quando ait EpicttMagnum. A^scpcuwc. quiafimplicifiima cjr piarie vernacttla eH.ac diflicultcr fe ab eo auelli finunr.oTLt<ficcTUTtt alTtUTcu.Non tritm de Socrate.& verba e luto iibi formauerat.xs^>iraf c^iv. Stilum cnim nonfcholafticaexercitaLib..attt Platone hoc fialtem diccbat. difiipnlis perpcttiofibi intticcmfiucccdcntibm.zr&v. Solum enim cum vcram fclicr.rumlittcras nondidicifJL^. diflbluerc non valeanr. vnicum cum Philofophum. cit/s.3. aitPlinius. qttam cc/crorum.16 LIBERTI FROMONDI Epicuri Romanis carminc vulgauit.perpetua fcho10.m.quod oaihs pa:ne viderccxiftimant. rj^ ht%a Y. Tanti etiamipfe Lib. inquit Lactantius.ccuvmbrasvolar<LJ.Epicttri difiiplina. Clcomcdcs. & m rc naturali vcritatem reperifle iactabant.*&&TdL%iie.uio3sw. fola perfifli/. i<eciiisfuccefiio.ant tos qtti cx fichota fuaprodijfjent. exortns vti xtherem fiol: Hos equidcm verfim. vt netrimcm. .j. doFplutr.ait teor. cittm ejrfapicntcm cffediccrct .eJr omnes Reftinxitfteiias.ve/q HSHTU lalipicur. Tantivcrb difcipuli Epicuium faciebant.inquit. Epicurus. prxterfe vnum. numquamfinerifii legere poJfttm. &omncs vniucrtim Epicurci magiftrum in omni Philofophiaimmensiim cxtollnnt. cjr rertim inttentor.ts c-Viif^a^vocabant. facrificarcnt. Arifiophanes Grammaticm rcprehendit. qnam.fcd"^TO yJitmc.pcrpctita fempcr digritfiima vita.quibus cosaducrlarij impcditos tencnt.. Tupatcr. Prxfiantiameimfatis oflcndit.qtt£ cc/cris fernie omriibmdejicicntibm. Hieronymus.aitEpicurcusLacrtius...Inft. inquit.cetcros cmiuc. Acde quibufdam Lucrctij verfibus in laudesEpicurieftufis: Qnigcnm humanitmingeniofiuperauit. diftione vtitur propria ejr rcbm accommodata. 'Grejtjy. tti patria nobis Sttppcditas prxccpta. 6 Y&t[AfAdTiKO<. £pilt.Mc-tione. \^Aurca.ctiamti ncxus.i. fcriajj. omrit mcnfe .. inquit Plutarchus. mtttio cclebrior fiemper finit.c.rflodircnt. w. Diogcnes Lacrtius.i EpicuEc Lacrtius. I. Tlorifcris v/ apes in faltibm omrita iimant. Clarus quippc conceptibus mcntis. vt natali Lil>35. qtt.emediamendicorumprofieucha.

ab Epicuro. noflris qttamfenftbm cffe videtur. ejr tn httim fcicn/ix dctiramenta contcmnis.hunc Phiiofiophumporcttm v. attt etiam. ~$7tVJh¥. rithiiofcrtnr maiore figttra.DE CO M P O SI T I O N E CONTINVI. Hinc docuit. Ejfe potefl. fcd a Philofopho Clcomcdc potitisditcamus. ait M. T«S> &iutex. Quantus igitur in Phyficis. non a SS. & ncgatVcaltcram contradictoriarum debcrc cfle veram. folem. lunam .'> PAl 7.inquir.e: qitcmipfictiam Phiiofophiporcttm nominancrunt. fed obmit ejr obtriuit. Ahcubictiam D. Stoici Logicamfibi vindicant.<H nuillccftiifitTimusEpicurilaudator QihKiSOUV $t/0l%t*g%t>P^V& r*<>^ . Slifatn .1. negattit cffencccffarium: quo quiddici poteH ob/ttfim? Et ebdematpexit D. 2{ccnimiofolis maior rota.in quibus h/m(& vj\ >®£FT©*UVTY\V dX»Qciciv &e2P7nav 3Joim ejr primtis omritttm mortaiium Xfysii&v vcritatem reperijfe. nihil dico. & acuta illa acarguta Philotbphia: parte.3. nefcio qtto deliro Philofopho. nccminor ardor M iib.aut nimijj fortaflis in cum zcli fufpcctcntur.aut non.non fapienti. Epicurcum racit. cctcraquc aftra tantula rcucracife.quam omnino nullam habuit. T>ialcfticam.l[AU(lii<n' UpKCiV $ TH<. D 2.Tizm. rcpudiant: Lib. inimicum fuum Rufliuum.dc Phyjicis eritmfimplicia rerumvocabitla fttfficcreaittnt. nefii Ibid. Tullius. Auditeiftum c fchola eius rudentem : iLucrcr. ne odij. Timtitt Epicttrm. Et mox de luna: Lunaj^flue nothofertur loca litmine lufirans. iactabatur a ditcipulis. Tottimhoc. Dc Dialcctica cius. infpiciamus.tamquampcnicrtentcm. HocdidicitiiY\c\uiz.LIBER. nttntios aixit eftL^. Hicronymus. vnttm nultttm effct vcrum: omncs fcnfi/ts vcri vijitm effct falfum .ominauerunt voiutantem in cecnocamali.fentum. in hacpartc Epicttrcm es.quantula nobis apparent.. vetpotihs amatore vanitatis. Patnbus. dumabhac Dialcctica: ignorantia. Sinejnam proprio iaftat de corpore tttccm. ait Lacrtius. inquit. Auguftinus. qtita voluptatem corporisfummttm bonum dixit.. cubi Epicurum pcflimum Dialccticum tuiflb. quam fanusm 1 Philofophia naturali fucrit. ltaquc Pocta inaritfitmns lconis laudibus mttrem 7/on ornatiit.uYor. Qnidquid id cfl. Vciiim. quofano ejr vigcnte ntilitts <tgcy ineptius dcltrauit. ^s^yfxuTuv (^OoyFisi. ficd de hotritne. 1J bentur Phiiofophortim. *)ttpritam. afliimac. vcritatum vnicum & incorruptibiInprimis.ne in moribus tantiimdcliraflc putcs. Epicure».omnium lcm iudicem conftituit. EtCiceroali-] Nat.

rionfiaginamcorporisawantibtts.qno rithil efl.Mc-Hinc. ilie noluit. vt bipedalis tantiim . Sccundb. & Democrito.vt illcait. vcritatcm iaccredcmcrfvn qttcritnr: mmirumfiniic. maiorcm rcucracfle.vcfpcri cxtinguioceaniaquis.tct/sejr ex~ corsfui/. & pinguiflima Mincrua vcnit. . filcam. Jguatnor elcmcntis confiare omrita Philofiophi vctcrcs diffcrcbant. ac tanien timul etiam tripcdalis diametri tir. Dcniquc vt alia ridenda. nc alicnis vcfligijs videretur inftflcrc.quiaita oculi rcnuntiant. Dcmocritum vero (quem Mctrodorus&alij Epicurei fatentur ad vcram Philofophiam.& verc ad cum Vlytles: Oy $ \yco riio qtipt)xpaoTi&v fi&Tovufcov Non cquidcm noni qrit tcfitt turpior aitcr.T>x7iiAv7$f TvQKQTi&SfprorJits niagis omriibttstalpiscxctttittit.& aliis in mcridie lit.i.qua: ibiextibilat Cleomedes. & tactaeius hvpochondria. De Lcucippo vcrb. inquit Cleomcdcs.« «Siv ZfrvutoyoJ-n&v. quam in mcridic. vndc. animam immortalem. vt fttndmfit nutius. inquit. & fundamcnta natura: viam apcruiflc Epicuro)lhiltiti.qtiia ^TTC K&TUVI/J& uyawbv vcrirasafobriis&ticcis.28 L I BERT I F R OMON D I £ham nofiris octilis qttam ccrritmm. contcctaneum cft.c. Tam minuta funt.inqttittvt nutta ftt aciesfierritam fub/ilis.deIiii Epicurus. cxiitimauic Epicurus.&omncm funditus CVGTUVTI onn/A/u^Tt rcligionem intcrfccit. qn&ncc vidcri pofiiiit.qua fecariac dittidi pofiint: vndc iiiis nomcn impojhit atomorun/.a quibus atomos fuas accepit Lib. fatcbantur Epicurci folcm in exortu tcor.qttafitin putcoqttodam fic alto. fcd ipfornm cicmcntorumalia voltitt ejjejrimordia. vt cctcra.###BOT_TEXT###gt;\dcri te tinit. ncc vlta corporisp. qtti ca loqueretur.ciim tamen caudcx & tui pifiimus elVet.iactabundo fupra modum. ctim eodcmtcmporis momcnto. fittpidim.e nec xgcr quifquam dclirarc. ocnlos habuit?fiolm mentcm? qtit profeftojblmomnium c. vbiqucperpctubiimul acccndi & cxtingui oportebit: quod non niti a 7myjoip*JLU> . & illo quidcm clamat Lactantius: <^Anfolm Lcttcippm Dci. &. qu. ciim igituromni tcmporis puncto alicubi oriatuiy&alibioccidat. iniimulat. Dcmacriiusy\K. effevidctur.diuinam prouidentiam. aic idcm .8^) aupxX$<6j$u!h% rmv.. Prxtcr. Lib. nec dornitcnspojiit fiomritarc-j. folem cottidic manc accendi.v deindecum componit.xrte(cntiri. ncc tangi. quibufdam oriatur.Homcrico Theriit. TOVWUOXOV in omni confldcratione ucaruXdYMV Hj!. Ncque id mirandum.craffo corio.ait.inquit.

nefciocuiusPhilotbphi Apcllisolim ab adoicfccntia fua contamina-) I. nnmquam Epicur.a hypochondriacis iftisappcllo & transfero iudicium. Scd ad fanos. tecutufque deinde vtrumque Epictirus. ilta: Mathcmaticis.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER.ct.cur Dcmocriti lialiam bros in igneminiiciendi impctum Platoceperit^quidquid I InDcmopnvtexat Democrito honorificam Lacrtius.contra potucrit . De iftiscrgo potthac arbitrcmur:quasin Mathematicas. facile crit. Lyccum.aliitqucextracas V Viclcftiim & Huftum. & tot illa SS. quam omnibus Mathcmaticorum libris conttituebant. Epicurum immcnsum cxccdunt. i tota faftio.vt in fummis laudibus. fimilesillis quospulmonibus refpiramus. cum tribusThomiltarum. nArgumcntum primum Geomeiricum. naliumfcholis. fblida:] ncmpc pecudcs plus tttmfttijfe difciplinis fclicitatis in caponc vno bclle atlo.eJritta Lib.ib. 2.prouocabunt.exiltimauit: quod ante ctiam fccerat magitter cius Lcucippus. Ex his. Ec primiim quidcm compofitioncm continui pcrmanentis . fcio. Nomifparfim. 5Soninij. inquic argumcnexifiimans ridcndaqua ncfciat. Auguttinus.&ex ignitis atomis.fuifle rcpcrtam. ad rationes.ncc magni & illuitris ingenij auc fama: Philoibphis. S.i. vt Dcmocritus ap-Cl pcllabat. trcs Athcnarum fcholx.9 Pra:tcr alios deniquc finc fineerrorcs. & fi componantur. opprimcnt.& Phyficasdiftingucmus. Patrum columina.omnifeminarium a paucis. Acadcmia. Atquc hanc intimamcauflam fuiflereor. animam noftram mortalcm. Itaque ii auctoritatc res agitur. opinor.Scotiftarum. aceruatam & malc colmentem. Stoa. quo demonfiriitur. Mathcmatici. C A P V T V 1 1 1.. atomorum & punctorum illam. 7iuvcmp[Aiw. deindc tcmporis & mottis tractabimus. intclligimus. ita fempcr abhorta ifta c Mathcti irridcbit. lcd qui ad captum fuum &anguftias vulgi conati aliquid diccrc. parillud hxrcticorum. manon compom ^vlttmb ex fiolis gnitudmem punftis firiitis: Non a quouis punFio circumferentiti rciia duct poterit ad centrum.aquibusditciplinis iuit. fiuc magnitudinis . aquo fcmpcr crrore a vcrodcnia.ait Plutarchus.Scci dcfcrta auctoritatc.qubdfidcfcribanturduoItaqucinprimisdoccnt D 3 circuli . EPicurcorum vc Macrobius.

quod cft impoftibilc.ducta:a quolibet puncto circumferentia: maioris ad ccntrum. circumfcrcntias illorum circulorum cx punctis finitis non componi. Cuius ratioclt. debcant neccflarib tranfire pcr aliud&aliud fempercircumfcrcntia: minoris pundtum. punctis fegmenti A D. igitur in ifto icgmento E H. Fac cnim circumfcrcntiam ABCD. fequitur cuidentcr. axjuabitur 1000. & numcrus . dimidiiuncritajquale fuo toti. puncta localitcrcxtra mutttum iitumcxpanfa. concurrcrent inter te antequam peruenirent ad centrum >.xadccntruml. Data vcrb hac demonftrationc.oo. con- tincre mille puncta. ci rcfpondentiscontinere dimidium numcrum.in fcgmcnto arcus A D. idcft. totidcm linca: Si tranfcant finguhc per aliud & aliud punredt. ctum fegmcnti E H. LIBERTI FROMONDI 30 circuli conccntrici. & numquam dua: per idem. cum fupponantur cflcrccta:. Ducanturiam ii 1000. crunt ctiam 1000. omncslinex recta:. & arcum minoris circumfcrcntia: E H. quia fi plurcs linca: adiueriis punctis circumfcrcntia: maioris dcfccndcntes tranfircnt pcridem punctum circumfcrcntia: minoris.. & totus .puncta quingcnta. id eft.

. Primb. vndc linca: M I. continuo cxpungimus. Ariftotclcm rcfpcrgcnt eadein abfurditate. Puncta verb Mathematica rcalia.& N.In i. cfle longc ampliorcm circumfcrcntia E FG H.circuliminoris trantircad centrum I. paullbaliter conccpta.d. quantum vidco. Subtilitas Scoti tamcn oppotitum tam putauitcuidens. adpunctum minoriscirculiL. cum fundamcnto in rc imnginari pofliimus j quia.cadcm via. lineafquc omnes.ciim infinita fint. fed minora. vidcbunturctiam in dircctum protracta:.vtlinca vnicaaccntro I.i. vtexemplicaufla. rcstit: totidcm in minori circulo fiint. tint ptincta.Phyficis& diuifibilibns.DE COMPOSITIONE CONTlNVt LIBER.fi protrahatnr (a centro) /// continnum ejr dircfinm.d. ac per idcm punctum fcgmcnti minoris E H.fit illa circumfercntiafupremica:li.p. diccntquc ncc fentcntiam ciuspoflc defendi. diuidatur dcinde in duas.autcertc adtria M. & N I. & flipcificics realesCap. vt infra mox oftcndemus.no crit maior circulociinfcriptoE F G H.nu. quam in maiori.qua: tcrminentur ad duo punctacircumfcrentia: maioris M.O.Ergo iam omnes linea: . ac proindc linca: M I. cflc tanVeiiimquiapropinquitaspunctorum M. xxx11.N.idcft. fcrc folcnt) aflirmabunc plurcs lineas fegmenti maioris A D. & vtcrquc circulus par fit. qtiodcadcm linca. Duo tamcn. cat: Ojiodminor circumfcrentia nonficcctttr in vno eodcmpunfio.O.non poiTunt aliquando dcficere.potcft ta. dircctc protracta. non opor/ct probare.idcircbfinganius circumferentiam ABCD.i1. cj.nam tidepunctisrcalibus.fl ficcctur a duabtts lincis. pofliint rcfpondcre. fcd vtitur Scotus.N.i. nnmquam tcrminabitur cx cadcmparte (incircumferentia circuli maions) addttopunfia: ita vidclicct.& confcqucntcr totidcm lincas a circumfcrcntia maiori per punctum L. vt iudicio tcnfusvideantur cfle vnum punctum . Scd incafsiim nituntur. cflcca:dem cum linca rcct. quot in maiori circulo.pro vnoquoquc puncto maioris circulialitid fcmpcr nouum incirculo minorici rcfpondcns. Epicuruni. Hac demonftrationeaducrfus In 1. ii de punctis Mathcmaticis& imaginariis. 51 totus circulus A B C D. Secundb (& tic qui hodic Louanij in fcntcntia Epicuri. deduci ad ccntrum I. pone dccics ccntena millia punctolumcircumfcrentia: maioris rcfpondcrevnico pundto minoris. & Nl. nifi proptcr protcrttiam adncrfiarij: quiafiatis cH mariifcflum.luvc verb globi tcrrcftris. quodcit manifcftum impoflibile.a O I. Quia igitur vna altcram in immcnfumquodammodbfupcrat. vtdi. nifi totidem in minori.

inquiunt . ciim pcr punctum P.atic N I.ctfi pcr idcm punctum circuli minoris dcfcendancad ccncrum . LIBERTI FROMONDI $2. fiat cx talibus rcgula.quam per punclum L. ad M. K_Aquolibct punfio adquodlibct alind punfium iineam omrimo reftam pojfe dttci.qua: pcr punctum P. poltulat fibi iinc dcmonltrationc conccdi Euclidcs'.non potcft breuiori tramitc. hoc fenfu breuiflima.&ficbreuiflimum dimctiar quod intcriacet fpatium .Lib.ncccflarib traiici dcbebunt pcrptinctum L. quia a puncto M. non rccta. dcfcendit. inquicnt. igitur fcries aliqua punctorum intcr M-& I. niii tamcn demonitrct.conccdunt illa: linea:. cfle rcucrarectam.qualiscft I O. finc dubio (fenfuscnim id oftcndic) brcuior cft. Ex quo ctiam vanitas fecunda: rcfponfionis ftatimapparct. dircctior & brcuior cll.3inquics. '%TO aruv ovuitov dfjQitavygct/n7mvT0t.acproindc falfumerit hocMathcmaticum principium. fcdomncs Sccundb. quam illud quod iam mctiturlinca I M. oftendamquc vcrum hoccfle. Attamen quantum ad primum. Itaquc linea IO. poitulet quantum volet.miiucJii'^9n yjw dyxy&v. oltendct manifcfte intcr M. transfcrri poflit. transfcratur in M. fcdinfigni inftcxione & curuatura. funt tamcn recta:.adccntrum I.vclineam rcctifllmam. ei quod pctit. nbnnc linea rcdta eft. a quotibct pnnffo ad quodttbet aiiud pttnftttm tineam rcfiampojfe ^///«. cui rcgula illa fupcrponitur. cgoquibufcumquc afomnino iignatis a tcpunctiseam intcrponam. id fibi dari Euclides. cui rcgula . cft etiam.verumidcfle}linca tamcn M I. cflebrcuius & dircctius fpatium.alijlibcraliores. Ciim cnim aliqua puncta fic in dircctum difponi poflint. Rcfpondcnt.qua: torquetfc & a rccto tramitc deuiatcranfeundopcr L. aiunt.tranfit.^ quoiibe/pnnfto circnmjercntix.i.ad centrum I. cflcccicrantcundum. Quomodo. ac talcm cflc lineam fpatij. cxactc & mathcmaticc rccta. ha:c crgo cvit linca M PI. Vnde fatentur lineam M I. linea: magni tandcm & notabilis fcgmenti circuli maioris. (incedcndopcr quantitatem&fpatium vcrum)dcfccndi.poffc lincam rcffamadccntrttmdttci.qua: inter duo aliqua pun&a cft breuiflima? lincaautcm O I.vltrb ci non dabimus. cjuam illa qua: pcr L.quam M I. diflicilc non crit Euclidi quod poftulat demonitrarc. falfumquod tamquamluminc natura: rationalis cuidcns. Primo. & I. conficiant.Duplicitcr tamcn hoc eludere poilunt Epicurci.quia rcctiori via trahi nequcunt.in prxxcdcntc hgura.de gcncraliter. Si cnim linca IO.

quam O. in circtimicrcntia maiori locum mutabit.atquc ita dcirtccps vfquc ad A. cductas. ncc in vlla vcl minima particula dchifcat aut vaccc. maius.liquet. namomni momcnto quo fiiprcmum ciuspuncircumducatur. fcd fcmpcr pcr aliud aliudque: quod facilc dcprehcndi potctt.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. fe mouctperfcgnicntum A D.omncslineasnaturales infinitasa punctis naturalibuscircuferentie^ maioris A B C D. anguftiora. quot in maiori A D. in P. aliquod fpatium. quantb circulus ipfc ctt anguftior maiori circulo. Quod dcmonftrandtim fuit. icd naturalia & diuiiibilia funt. vc loquimur. feiuata proportionc mutaucrit.traniirc pcr alia femper puncta naturaliacircumfcrcntix minoris E F G H. repcriuntque iingula: in circuio minori conccntrico noua puncta per qua: ad centrum tranfcant. Nihil igitur mirum infentcntia Pcripatctica. latiora. vndecum O.fupcrponctur. totidcm puncta in fcgmcnto minori E H. Atquc ha:c dodtrina Pcripatetica codem & firmo fatis pedc inccdct.fi linea 10. ctum O.fed etiam rcalibus.acproindc incirctimfcrcntiacirculi minoristantb minora. quod in tinnma E . vfquc ad A.impoflibilc.qub fc (liccttardius. ctiam mcdium punctum L. Talcs atitcm m quolibct circtilo (ii is in fcgmenta proportionalia diuidatur) infinita:. fi vtriulquccirculi circumfcrentiam cx puris punctis Mathcmaticis finitis conftituas. contcxta ctisimaginariistantdm totum vndequaqucfpatium imaginarium vccritjquandoquidcm ris punctis veraquc quantitatc plcnum fit. efle oportct.inucniat infegmcnto minori EH. punctumquoqucL.numquam ctiscircumtcrcntixmaioris ad ccntrum defccndentcs. duas lineasa duobuspunEx hiscrgo. cerncre licct. tranficrit in M.\: fiint. fiuc pcr Mathematicas& imaginarias cxpcdirc vclis.&contrafenfum finitcc partcs in circumfercntia minoii. quia paullatim in dcfccnfu gracilcfcunt & cuncantur •. in fegmento maiori) promoucat. quo includitur.vcluti ctiam in icgmento AI M. Nam linca: Phylica: funt vcra fcgmcnta circuli. Id autcm vt ficri poflit . quia hax puncta non Mathcmaticaac omninoindiuifibilia.opinor. & dcindc paullatim vcrfusccntrum dcfccndcndo. in fumma periphcria vndc incipiunt.& rcctiflima: iiint. cft: igiturinIftud autcm abfurdum. vc quocics punctumO.cx punregula fimilislincx 10. ctiam L. fiue pcr puncta& lincas Phylicas.ctfi minorcs quam in maiori. 35 illalinca MPI. migrauerit. pcr idcm punctum circumfcrentia: minoris traniirc .compingcnd.Nec .

ftatim ecce deorfum feextenuando.per quas proindelineaniaturalcs in defcenfu fe perpccub extenuantes.xtcr autcm lineas noftras Phyficas. per lincas nempe Phyiicas & diuifibiles perpctub deorfum fecuncantes& aditringcntcs: fcd fallentur.quod non codcm filo.folummodb arcum E L. & deindc mox advnum . qua: rcueratcnue quoddam circuli fegmentum cft.lincam Phyiicam Epicuri extribuspunctis MON.quam lud naturale in circumferentia circuli maioris.linea:ifta:extrema: M L. Namfacinfchcmatefnperiori. pari filo.at verb in circulo minori. facile tranfmittuntur rectaadcentrum. & pcrpetub fc reftringic donec perucniac ad ccncrum I.quod exmeris punctis Mathematicis finitis componitur.a fummo dcorfum adcentrum decurrant.quanos. viaelabi. Binas inprimis. &dehinccodem vnius ideit.linea illa Phyficarepundti filopcrgetvfqueadcentrum: ncc vniformis craflitici fic. doncc . aut batbx etiam noitrx piiis vidcmus) a circumferentia defccndit ad cencrum. inlatumdifpotitiscraffcfcere. ac circulos ipfos a:qualem haberc peripneriam.cum vnifomiiccr decrcfcat vfquc ad finem . fed fentim gracilefcente (vt in ariltis.vnde ii redta: finr. eiufdem moliscum pundtocirculi maioris.vt iic dicam. qux vtrimque linca.&hinc plancconfectaneumelt. qua: tcrminant vtrimqucctafliticm lincicPhyfica:. ac quantumlibet gracili linea naturali.tocidcm in ambicu vtriufcjtie eirculi punctaciufdem moliseftc.qubd clt earum linearum principium.fed minores. fiue particulam minoiit punctum ilrem circuli minorisin traniitu intercipiant. Phyfica:latcra cingant. vnde incipiunt. vtfingulaniouum punctum in peripheria circuli minoris inccrcipianc.& incercipit arcum A M. Mathematici alias imaginarias infinitas ad ccntrum deducunt.In continuo verbEpicuri. nulla redta via poflbntperueniread centrum I. Cumcnim iuxta circuli maioris circumfcrentiam latiiis a fl*mutubdiftcnt. vtcx dcmonftratione fupcriori patet.vbique punctuali.L I B E RT I F R O M O N D I 34 fummacircumferentia latiflimum elt. ncc ucraredtaeiVenonpoterit. Putabunc fortaileeadem.& N L. Singuliscrgo partibus diuifibilibus circuh maioris tocidcm in circulo minori refpondenc. ciim punctum naturale. vnde. Pr. ad duo puncta craflitieseius veniet.ad centrum decurrunt-. dcindc alias iine finc quac intralincamiftam Phyficam.& craflitudinc.omnes linee. Sic igicur rcs fchabetin qualibet.& pi)ullatim ic cuin linca Phyiica reitringant.neceflc ctt.

xxxn. Pundta vcra & realia ncc plura. imaginationoltrainchoat. Rcfp.pundta funt. Partcstamcn in vtroqucarcuinfinita:funt. ncc axjuali numero funt.inter ginaria: indiuiiibili tramitc. E t CAPVT .& fupcrficicbusrealibus Cap.quot a pundtis imaginariis maioris circumfcrcntix poflunt inchoari. eam in duobus pundtis propinquioribus fecabunr.cum lincisfuis. Talcsenim infinita: rcdto. iatis eft quaslinea: imainfinitudoqua:libct partium circuiiminoris. fcd ipfis implicita:. Vt tamen omnes linea: apunctis imaginaTiis circuli maioris rcdta perueniant ad centrum. cotidcm lincas Mathcmaticas pouc traniirc. Quocquot igitur lineas Mathematicas imaginarias a cotidem pcr arcum punctisarcus A O. Scciis vcrbcftet.DE COMPOSITIONECONTINVI LIBER. ac finc vlla fpatij cxtra parccs illas occupationc.cogitatione fuacam voluerintdcduccrcadcentrum.quam fucrinc illa duo pundtaincircumferentia maioris circuli. Atquc ita hxx infinitudo paitium minoris circuli dat Mathcmaticis fufficiens fundamentum imaginandi redtitudincm imaginaria: liiicse. imaginacione noftra in ccncrum traiiciunt. quia punctaciufmocli. mcn id ctiam dc pundtis& lincisPhyficisintclligi. a quibus incocpta: funt. ad ccntrum I. atquc vbi ad minoris circuli ciraimfcrcmiam linca:pcrucncrinc.atqucin arcu maiori A O J inquics. fiue a:quidiftantcs trahcrentur.quantuscft arcus E L. intereacftparslinca:. minorcm E L.vt fcicnti quid linca parallcla. ncc pauciora.\ punctis arctis A O. nam duo punctain maioii qua:cumque & quantumcumquepropinqua circulodciignaucris. a quocumquc pundto imaginario maioris circuPoteft tali. $| dbhecconcurrant iiiccntrum.& paullifpcr cogitanti facilc liquct. fcdpaullatimanguftiori fccndunt ad centrum. deindc pcdetcntim acccflii adccntrum rcitrintramitcdegi. quasdiximus /nitib latiorcs eflb.quam in minori. ti linea: parallela:. tanta. nameocafu nonomncs inchoata:. Anigiturtotidem in arcu minori E L. qua: in infinitumdccrcfccrc potctt. dcducit. ac proinde fi a pundtis illis linca: duaevcrfusccntrum dcducantur. incidcrent in aliquod pundtum arciis E L.licct plurcsinmaiori. vniuerfim concinuocxpellimus.fpatium inter easperpeuibreitringcturacdecrefcct. fcd tanttim ca: quac inchoarcntur a partc arcus A O. Mathcmatici imaginantur peranguftias illius particula: circuli minoris. qiiam linca Phytica intcrcipic.

necciVatibdebcrcc duci. A fingulis pundtiscircumfcrcntia:. Tot effepracise in diametro circuli pttnfta. &c. fentcntia Epicuri iteriim hocuJbfyv & impoflibilc fequiEX cur.linea a pundto M. Sic autcm oftenditur.6 LXBERTI CAPVT ^irgumentum Tot eruntin FROMONDI IX. quarum vna cit rcdta. igitur toc |>r&'cisccruntpundtain arcufcmicirculi A B C. quam diametrum fiuc lincam A C. conftare.duci poflimt lincx redta: perpendicularcs. pcrpcndicularitcr. vt. qua: pcr alia acalia fcmpcr diametri pundta tranfcant. quoc indiamccro AC. cucttmfierentiafemicircuIi.cxempli caufsa. aio non pluribus. dua: linea: inter cadem duo cxtrc- ma pundta A.fcdinpundtumL. Si circumfcrentia fiue linea A B C.fortaiVecum adangulos obliquosincidere. finitonumcro punctorum conftat. qttot in tota cir Icmicirculus ABC. & C. id cft. Namalias aliquoc linea: neceflarib pcridenipundtumdiamctritraniirc debcrcnt. Cur cnim magis potcft L in .DcfcribatmQmm ius diamcter fit A C. & 1 L.ciimcumdcm pundtorumcxcra mutuum iitumcxpanforum numerum contineant. fecundum Geomctricum idem demonftransi Diametro punffa. nccpotlcc dircdtitispcr aliudpunitum diamctrum intcifccarc. Qji^a: rcs non verbis^ fcd flagriscft digniflima. & ahcracurua. fcu ad angulosrcdtos dclinea IL. nulla polletin pundtum N. Hoc vcrb itatim ridiculum apparct. qttot in totofiemicirculo.t.qualcs funt M N. erunt a:qualcs.

& L.fiue a:quicrurus. Igitur inter M.id cit. plurcs finc. quam.cuius latcra duplo longiora bafi.ccflvnicatcs. &c. 37 I. & D. Ducatur dcindc a pundto proximo (ii tale aliquodcft) fupraangulum B.proximc fupra anculiiC "atqilincaDE. liccc in circumfcrcntia fcmicirculi plurcs inucniantur: vnum quippeinfinitum alio maius cflb nihil vccacjqucmadmodum in numcro hominum poflibiliuni infinito. fcd ccntenarij infinitifunt.quam M. contineatqucmcumque pundtorum numerum. idem demonftrans. in N.DE COMUOSITIONE CONTINVI LIBER.veriflimum pronuntiatum cile. Sit cnjm triangulus A B C. Habcac igitur IO.auc partes infinitas eflc. linca rcdta ad pundtum ex aducrfo poiitum. C A P V T Argumentum tcrtitm Gcometrtctm X. iiiL. quam intcr 1. fuflicit in diamctropundta. protrahi? Iam cnim Cap.manifcftum cftcflc brcuiofcm bafi E 3 . cuius bafis B C. aut intcr B. pundta 20. hoc Euclidis praxedenti oftendimus.&N. intcr qua:libet duopundta rcdtam omnino & Mathematicc lincam poflb duci. criccjuc totus triangulus ifofccles.rcctiflimc&pcrpcndiculariter. In fcntcntia vcrb Ariftotclis & Mathcmaticorum. in lincis rcdtis IDcm facilc poccft oftcdi.quam ccntcnarij.VCin paruo numcrorcs coca faciliiis capiatur: latcra verb fingula habcant duplum. intcriacerc.quiaintra triangulum cadit. nontantum vnitates.cxtrema pundta tam valct rcdtiflima linca.

quam puncti indiuifibilisdari nequic. triangulo flcmfcripta:.nihil aliud poft longam muginationem cxprimcrc valui . quin linca: bati paralhla:. vt vnumquodq.ncc eflb pundtum. cgo fupcrficiem cx ptidtis. quam infcrius. & tenebrastamen aliquasin gratiam Epicuri.d. lnclufum quatuor .fcanfim iiirfum pergendo. infcribendascflc minores linea F G. pundtuali. & itadcinceps fuTfum cundo. infcribenda: gnitudinefupcriorcsdecemlinea: conftabunt? Ccrtc cnim fpatium illud non magis cit vacuum.vno. offunderc ftudcrem. vt miniimim.minor cnim meDfur.&proinde pundto cflbaliquid minus:vndc pundtum ciVediuifibiIe. Qua igitur mavfqueadconum A. Hoc igitut fatcri Epicuruoportet: lincas fiipra F G. hoc modo: Ex qua pundtorum acie conitrui quidcrn vides quadrangulum ABCD.decimam lincam FG.& vnicum fcmpcr pimctumcarpendo. Itaquc D E.ooncurram. & ciufmodi tanta alia delirare. Ha:c verb demonftraInz. chima'raeflb.noucm punctorum erir.ii. i. pundto. tio antc mc ctiam Grcgorij Ariminenfiseft.doncc tandem inconum A. Igitur linca DE.brcuiorcritbaii pcrpcuibucctutentur. Nam cum latcra triangulipcrpetub comprimantur.Ec vc incellcdtum mcum in hanc fidem cogcrcm. proximc dcindc fcqucns octopundtorum.L I BE R T I F R O MON D I 58 bail B C. & fucum ci aliquem non omnino improbabilem faccrcm.vt nemoMcdicustam tardus fiCjqui ad cucurbitasftatim non decurrat. BC. pundtum quatcma alia proxime cingerent . cuiolim eum clariflimamihi vidcrctur. ficri non potclt. quam triangulum ifofcclem. ccu pauimentum cx teflcllisjiic ftcrncbam.aucHippocracicisvinculisligatum in Anticyranamnaucm noniniiciar.vnins tanttiin puncticflc inuenics:&tamenduriidiam fohvmarea: rriangulipartcm lineisinfcriptam &occupatam vidcs. & rem impoflibilem.

&fton/em ciamabit perijfe de rebm. furfum. perfedte &Mathematice redtumeflbncquic.fed ncceiTaribfinieturin E. Ne nimis cftiisetamen rideas. protrahi per puncta intcrmedia potcft. qua: additionc prolongata (diamerectiflimaeft. yj nequaquam poteit. in A.clt aliquantblongior. nulla linea rcdta ab eo pundto fic inclutb exire poceft. latus proximc ambiacur.quam ridiculus ? lnfaniet.non poflit: ctiamii in pra:fcnti figura. quia fic numquam lincam tuam a D. Sedbonafide.c pundta cadent.quam latus A C) D.per mediam diamctrum area: quadranguli. euidens flexus & deliratio linea: appareac.PcriclitarCjii vis. interponatur: iam diametri illius intcrpunctaexttema longitudincm perpctua & duectiflima pundtorum fuorum fcric mcttctur.videlicct A D. niii per aliquod ex quaD. tiiorillis punctis ipfum ambientibus. Sic igitur ego olim pro Epicuro papyrum meam difpungcbam.ctim nullibi .hoc quo ibi ccrnis padto. Incredibile enim nimis eft. fi totaareacontextacft ex meris pundtis. a D. c^ltneexcufarehoc^an accufare ? qualis enim eft ifte Epicureustriangulus A D C. Curautem nonfufticit.aD. non irafcetur EucM&es.& A. icd oportcc lincam ferpentinam & delirantem.&aliquotpundtorum ter enim quadtanguli D A. non autcm verfus A. Et hax eft \incaredtiflima (aut ccrtc alia hac non corrcdtior) qua: a D.contorqucre. triangulo fumi poflint.fedtriangulum AC. vtexempligratia. vlque ad A. (duo trianguli quod inde rcfultabit latera)fmt linea:a:quales.adibnfumrecTacft.inquies. Nam fumatur linea A C. pro NamlicetduolateraredTa. &vcrfus B.vcrfus A. Cum enim quodlibet pundtum quacernis folummodb aliis.& ad vtruq. lgicur apundtoextremo (quodquia in vltimo angulocft.&ex Capitis x11.vtCD.ita rem habereinucnies.vtpervniusfokimpundtilatitudincm cxtra viamrcdtam vbiquc fcdetorqueat ? Rcfp.quod eft diameter quadranguli.lineailla D A. in A. vbi pundta cuminteruallis ad diftinctionem depidta funt. & CD.dcmonftrationc patebit.decimopundtolatcris.tcrtium tamen latus. a duobustamum pundtisquadranguli cingitur) redta linea folumduci potcftveriusC. quia paucula proxima &contiguapundta pcr qua: a redtitudinc efficiunt quantitatcm qua: oculiscerni Mathematicadcuiat.DE COMPOSITIONECONTINVI LIBER.deduccrcpotcris.itavidclicct. lincamdircdtiorcm& brcuiorcm iita non poflb pertrahi. pundtaque cius m tqtidcm arc. quacuor lineisperfedte redtis. dcorfum. ii videat. & C E.

fpero. Si cnim diamctcr &cofta (idcft latus) quadrati intcr fe commcnfurabilcscfVcnt (hoc cft. C A P V T Argumtntum XI.& infcrior femper elt longior proxima fuperiorc: idquc iudicio ctiam fenfiisintclligi poteit.auc ii vllain mundo perfccta pyramis eflc potcft.quam latus A C. fupcriores fciliccccuminfcrioribus? fcftum impoflibile. Hoc autcm falfuni mcris punctt.vndediamcter D A. quam arcatalis trianguli ? Non ncgabitur faltcm. Hoc vcrb ii dctur.fint intcr fc xhoccnimcft maniqualcs. ctis. ncc fbltim a rationc. pcrpecub contrahuntur & fiunc brcuiorcs.& aio: fi triangulus vllus ifbfcclcs. manifcftc deprehcnfiis cft iinc cfliigio.ciim multa: linex baDcindc.cam rcdta. crit: quod tamcn ficrincquic. ficota areacompoiitaficcx puris pundtis.t. Ncgarevcibpcrfcdtumifofcclcm poflcficri. A D C cft criangulus. ii pars aliquotaaflignari poflct. fcdctiam afcnfibus ipfis quorum iudicium tanti facit Epicurus. paflim &Euclidcs demonftrant. & impoflibiliaquxantcdcmonftrauimus. quartum Geomctricum. quo Ariflotclcs Lib. ttm tf&/u*T£$vrjj projwlt.arcamquc complerc. ro. GEomctra: 7ir###BOT_TEXT###lt;sij(yiv dov/AtAiT£$iG iivaj. eit vna opcra vniucrfas flguras redlilincasconturbarc &cucrtcrc: cur cnim aliarum potitis figurarumarca: rcctis lineis omnibus claudi pofliint.ci. Antcccdcnsex Euclicfc fcitc dcmonitratfubtilisScotus. fatiscft: omnia cnim illicb fcquunturabfurda. nam calcs linca:.inquit Ariftotcles. qux forec vtriufquclinea:) fcquerctur hoc communismcnfuralongicudinis impoflibilc: numcrum aliqucm parem cflb xqualcm impari. parailcla: trianguloitti admirabili inicripta:. Deum trcs lincas ifofcclis cx punctis dircctiflimc & Mathcmaticc compotitispoflb iis conclutam vcra & rcali quantitatc totam concinnarc.LIBERTI FR0M0NDI 40 nullibi vacuum fit. furfum vcrfus conum crianguli fcandendo.quomodo fi C D. fcu cuius baiis brcuiorclt latcribus. habcnt intcr fe proportionem. qualcm numcrus vnus ad alium numc- . Namfidiamctcr& cofta longitudinc commcnfurabilesfunr. idem demonfirat. diametrum ejr cofiam TiTcytywii fAyiKtt quadrati longitttdine incommenfurabilcs cJJLs. Finio igitur. fi quadratumcomponaturcx In .

qua: ett inter 16. ciuntnouem. camdcm habcic proquadratum niimerumquatcrnarij. 41 numerum.iJeft habet quadraportioncm ad yqui clt quadratustcrnaiij. diffundit fead iedeeim pcdes in quadrum . & coita vt 3. portioncm habcnt quam numcrus tcrnarius ad quaternarium. quatuorpcdum. aut qtuvcumque alia intcr diamctrtim quadrati&coitam cius iit.quam tum diamctri. lgiturad vitandamconfuiioncm.gcniti cx ductu & multiplicationc iftorum numerorum in feiptbs. tiuc linca: C D. draci. vndc itatim conficitur.& proportio talis. 10. proportioncm camdcm. qua:ctttriumpedum.prop.&altcra CD. Sic cnim linea AB.ad quadratucofta:.quadratum linca: A B.DE C0MPOSITI0NE CONTINVI LIBER. Hocautcmcftmanifeltum impoflibilc: nam alias oportcret nuF merum . Vides igitur eamdem clle proportioncm inter maius quadratum lincif C D. vc olim dcmonftrauic Euclides. numcros rctineamus. quam quadrata numcrorum. Nam vt in ichcmatehicappicto ccrnis.ac infupcrquadrata Lib. vt cx Euclide& Geometria ctt ccrtum. quadratum vcrbtincse C D. .c A B. quinumcrusquoquccft quadratus quaternarij. & v« fiucintcr numcrum quadratum quaternarij. funtigiturcommcnfurabilcslongittidine. linearum camdem habebunc proportioncm quam numcri qua. feruabunt. tit diamctcr vt 4. igitur & quadrata illarum lincarum.5. & quadratum minus linea: A B. Id fi ita ctt. quatuorpc& camdem produm. quam cotta.&quadratu tcrnarij. qui numerus ctiam ctt quadratustcmarij.oecupat noucmpcdesin quadra* nam tertriaconfito. & quoniam diametcr longior aliquantb cft. tiuc linc. triumpcdum. cxpnmaturilla aliquonumero eofdcin quocumquctandem. quatcr cnim quatuor colligunt fedccim.

Ciim cnim omnes numcri eadcm parte (videlicctvnicacc. vc finiticommcnfurabilcsfint.quaprop.47.&camdcm proportionc m\mcrus c]uadratus itf. ditur. Quod ciim abfurdum tit. ac proinde(argumcnto ab oppoiito confcqucntis ad oppoiitil antccedentis) di. qui obtincat proportioncm quadrati diamctriad cott.quorum vnus fit altcrius duplum . tanttim dupli proportionem obtinct.& minimum ) tamquam mcnfura communi poflimus cos metiri.igiturnumcrus p.quiparcft. Vt autcm minor intelligatur. cuius radix eft j.a:qualcm cflb S. nx cgrcgic fruftra fuit Pythagoras. Anteccdcnteigitur hoc ftahilito (diameter & cofta quadrati incommcnfurabiles tunt)infertur cuidenter: igitur dua: ifta: linea: ex puris punctis finitis non componuntur. ctti fadTo iltoipfc delirus. & ita fcandcndo iiue finc) numquam duos ieperics.cuius radix eft 3.vquadratum.imetrum & coltam quadrati noneflb lineaslongitudinc commenfurabilcs. quo- . & Jttx. id elt. quia . dicatur Mufisimmolafle.habcntcam intcr fcproportioncm. qui cius inucntionctam impotentcrkrtatuscft. deindc <?. cuius radix cfl 4.noncamdcm haberc proportioncm ad <?.&contra: Scd nullorum numerorum quadrata pofliint habcreillam proportionem (vidclicctdupli addimidium) quam diamctri & cotta: quadrata habcnt: Isitur diamctcr &cofta lonGjitudinc comcnfurabiles non funt. qux dcmonitratio ii fdfa. vt illicb bouem vnum (alij I^TO/X^ILUcentum bottes) quamquam non oppidbdiucs.quodfic oftenLil».ad numcrii quadratum </.quam quadratum diamctri ad quadratum cotta:. Vcrtim . noncamendeliracciusdemonftratio: quod. Sparfa iam igitur iic colligamus in nodum: Quoticfcumquc dux linea: iiint longitudine commcnfurabilcs.L I BE R T I F R 0 M O N D I 41 merum j/. faeile cflbt oftcndere. clt xqualis 8. Si vcrb quadratum diamctri duplum prxcisc cftad quadratum coftx.& antccum Pythagoras dcmonftrauit. poftca 16.1. dratum diametri cuiufcumquc quadrati pra:cisc dtiplum ctVc ad~ quadratumcoftx.ad 8.cuius radix eft i.reccnfc omncs numcros quadratos in infinitum (vt ^. fcd apud Euclidem.quicftimpar. quam quadrataillarum linearum.annnlorumfeutptorisfilius efiec.quadrata numcrorum quibuscarum proportio cxprimitur. Itcm 1 j. numerumquadratii itf. Euclidcsquippe.habet.diccndum clt. nifi longum &extra fcamma iam id foret.TvM6y/\d<pu.& cius commentatorcs potcs viderc.

. Nc tamcn hic ctiam aliqui tcncbras Machefeos accufcnt. Epicurcum c puris pundtis finicis quadracum A B C D. C A P V T oArgumentum XII.DF. CO MPOS ITI0NE CONTINVI L I B E R. 43 quocumquc nunicro iinito pundtorum diametcr quadrati conttiac proindc quadratanuterit.quod omnino cfl aJbtyv &impoflibile. tam clara & illuitri. vt talpx* etiam in ea videant. Hac cadem tandem ctiam Scotus & Gregorius Arimineniis inceflcrc. idem aliter. Hax tam diftusc diflbruimus ad lucem & intclligcntiam dcmonftrationis Scoti. aio Flat iam in lfto. imb ipfi aut axjualcm diamecrumcflbcommenfurabilcmcofta:.alia via rcm ebdem deduccmui. & tcncbras c Mathefi itcriim mifccnt. qua: breuitatcfuaquibufdam foriitan fuica vidcbitur.quam quadrata (vttotiesiamdiximus) diamctri &coftx obtincnt. fed diucrtunt tamen paullifper. fcmpcr eritcommenfurabiiiscolta:. ac magis dilucide propofitum. concra manifcftam Euclidis dcmonftrationcm. F z eflb. mcroru pundtorum diamctri &cofte habcbunt intcr te proportioncmdupli ad dimidium.

atqucitaeft dupla ad ipfam.edudta: a duobus proximis & con(ciualesiinc E F.qua: vniuertacius pundta.) inccrcipiunc vbiquc duo proxima puncta diametri. in punctii H.& proindccoitacft^diamctro fccundtim longitudincm xqualis. Deformabam quadratum A B C D. quamcoitacontinct. cquidem nefcio.quoc in tingula quacjuc colta. refellitur cuidcnti iudicio oculorum : nam menfura fcntibilis tibi dicct. Si primum:igitur tot func praxisc in diametro puncTa. auc duplo maioreni. Siiccundum: igiturdiametcr duplo plurapuncta. nullocxcepto. diamctrum aliquanto fohim eflbcofta longiorem. nullo intermcdio relicto. a pundto G. ducatur redta ad punctum F.vcl intcr duas quafque lincas vnum faltem diametri pundtum intactum alincis manet. puncta- . quorum vcrtimq. B D.qtia:ncccflarib pundto E. tiguispunctis vniuscoftxinduoproximaalterius & G H.44 L I B E R T X F R O MON D I ellc. tranfeantqjomnesperdiamctrum Vcl igitur dux proxim^ linca:.intcrcipiat. Vt a oppofita. Quid ad nxc reponerct Epicurus. hoc tamen pro co olim fum muginacus. & itaporrb tota arcacompleatur lineis. Ducantur cnim linea: rccTa: a pundtisomnibus vnius cotta: in omnia puncta altcriusex aduerfo tranfibuntpcr mcdiam diamctrum.

in latusBD. intlar ferpentis acramcntum confpirabam. Vbi li. qubd diamctcr C B. proficit. Diametruin C B.quam latus fiue ' " cofta.maiori flcxu & plurium punctorum dcuiationc. abvnoquadrati angulo vcrfiis altcrum oppofitum. fiei aliudquadratum circumfcribas:igitur iicuti. idcircb in figura perfccTc quadrara. Si verb diamctcr cft tam redta .D E COMPOSITIOKE CONTINVI LIDER.vt hicconfpicis. 4f diamctrum rcdtifli- vidcs. duplo plura puncTa . lum facito.dircdtc producta diameter duo puncta rapit: atquc ita non dirccto itincrc. vt ibi nec tamcncflb duplo ccmis. ied fc confpirat & torquct. vcl tacehdum crit.fcd in fingulis lincis arcc. auc tic inucnics. quam latus AC. Deindc. fedcx quatiis iinca a latcrc AC. mentior.linea Mathcmaticc redtiflima crat. cft tam rcdta quam ctfc potctt.Quiacnim aquolibet punctononnifipcrqu. ica vc pundta mcnfurae in totidcm diamctri pundta . Cur cnim diametcr pcr mcnfiiram rcdtam tantb apparct longior. vbi omnia latcra a:que multa ptincta habent . caderc oportcat.verfusangulum oppofitum fc promouct ? Debcrctcnimfaitem menfura recTa.x. ad angulum B. & cadem diredtiflima ferie difpofita . ii non rccta . Deniqueex latercquadrati cuiufcumque potcft fieri diamctcr. punctis ab vnacofta in aliam fecundiim abfblutam & Mathematicam rccTitudincm ordinatis. ad angulum B. indc patct. dicebamus: & nifi credis.capccalamum.vt Cap.aut BD. quia puncta citis non in dircdtum ab angulo C. nequeat cflb tam rccta quam A C. longicudinem diamctri meciri poflumus . quam latus.habcrc.ctim eadem immota mancnsadoflicium tcrius quadrati aflumitur. nam recTiflimalinca. nec facis F 3 .opusfo& perieurct. Qnid igitur pro Epicuro hic rcfpondendum ? Hoc fanc. vbiquc puncti tlexti lincam diamctralem torqucrcoponct.cum officiolatclispriorisquadrati fungebatur. qualia funt latera quadrati. fi non obliqua. ordinantur.xc diamcter C B. iteriim in mcdiam diflicultatem retrahimur. Vcrumtamcn quam ha:c infirmitcr dicantur. Dcindc cumcernercm pundtatim. fed altcra partclongior cflct. lateri cfle xqualis. pcr vnius falrem vt a C. aut quoduis aliud quadrati latus. pcrucniat. diamctri alifaiamcric. delirando hac illac. vt ab imoanguload fummumoppotitum pertingi poflct. Si autem figura non pcrfedte quadrata. ad B. tolerari vix potcft.v tuor vias rcctiflimc exirc licet.ab angulo C. fc pcr vnius pundti fpatium dctorqucndo. Jongiorcm.vt jnam non poflcduci.

exfcindcre circulumtentemus. tamquam fenfu notum . C A P V T Argumentum quintum XIII. pundtorum in ambitu crit. ii omnia fua pundta a lincis qUvCiptam fecant . id eft.e expnnftis. Im. circulum nullum omnino cx ipiis concinnari pofle animaducrto. ccu fatuas & delirantcs .itionalibtts.quia ntttta cffct omrimo iinea irrationaiisftue furda.muSjquin vcldiamcterduploplurapuncTa in diredTum difpolita contineat . Imb vcrb omnitim pxnc lidiflbluta tcxturailla quantitatis& brorum Mathematacorruunt. idem nunccirculo facicmus. nili cum per ccntrum fuum cifcumducas. berc nullum potcs. vmvavTiov %l. x. /t&Qyi/i&w. Philofophus.ciim tamcprincipalttcr traftct ibi deirr. fuppofucrimus circulum poflbdari.C. Geometricum.corporaex fupcrficicbus componerc^j. viasab vnoquoque pundto Acinprimis. licct in primo & fecundo Afgumento. vcl a:quc praccise muka . Cacli. Circulus verbifte ii.oJ%'£m7w\H$^is» \$(\v. minimus circulus 12.talis qualcmhic in medio Periclitare enim. Circulum nulium ex punclis Bpicuri ficri poffie. ex paucioribuspundTis defcriquadrativides. fundamentijCui plcraque omnia innituntunvt non immcritb AriLib3. Cum enim attentitis pundtorum iftam in plano aciem oculis circumluitro. imb videas. omncs protinus Mathcmaticas.pundtorum. quorum a tribus pundtis in livnumquodquc neam . Ex quadrato igitur ABCD..d. Hinc Polyxnus vbi in Epicuri & voluntatis fcholam transfugir. quam cofta .aduerfari difcipiinis Matbematicis\faciieftatim primo ajfcfiu cfje videre. itotelcs alicubi pronunciarit . Occaiionc porro huius argumcnti concludit Scotus: Generalttcr tottts dccimns iibcr Euclidis dcfiruit iftam compoptiorie line.& diflolui oflendimus. quia pcrquatuorfoliim cxire (incedendo per fpatia pundtorum rcalia) licct.centrum inter circumfcrentia: fua: pundta enormiter & turpiciim quatuorlatcterponas.i. Rem cnim iftam (quia paraaoxorum tarda iblcteflb fides) vtcredas.I. omnes figuras redtilincasa pundtis Epicuticonturbari CAp. ribus conftet.LIBERTIFROMONDI 4<J iatis extricarcnospoflt. ad difpundtionem voccmus. abiurare debuir. fuffurctur.

vbique a:qualiter rcmoueatur a pedc altero qui elt defixus in ccntro. nec quadratum poflb ab co defcribi.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. pcdem qui circumducitur . & longius a circuli vcra rotunperpctublaterumquadrata ditate recedunt. Sit globus aliquis. ccrtum eft .licet fenfum non habercmus. cum linea quam dcfcribic. oftcndi.quosetiaminfchcmate funt. Ctim fpatium intcr circumfetentiam . Auc cerce. potcft. & contra fenfiim eft. ciim nulla fic cauffhjCtir pes illecencrum circumambulans. fed quadratum cft. 47 neam rectam conformatis conficitur. fiue circulus. Sumatur enim circinus bene firmus . Idemeciam racione ifta. nil aliud. & circulus co circumfcribatur . fi poteft dari. tangens lincam perfcctc plani ia vnico pundto. Hoc verb abfurdum. cocuscirculuslinea vna lcdtaeric. numquam fecundum linea: redhciegmentum incedcre. quam maiorum trici. reuera non circulus. Dcinde circuli omnes alij maiores ci concenccrnis. pociiisvnolocoquam alio lineam rcdtam pro circulari dcfcribac.

fed in dtiobus. i\pundtum y.aut firmamenti concauum: quam ingentcmplani lineam circulus ille Epicurcus in omnibus pundtis fiiis tanget.fi circulus paullb maioris circumferenric. ita vcpunctum u. & pluribusquo ampliorconficicturcirculus. vt nc Dci quidcm omnipotcns manus cam inflcctcre. alter in con- . fiar. cangec. circa terrxccntrum.L I BER T I F R 0 M O N D I 4& rentiam circuli & lineam plani finitum fic & admodum angufturn. cuiuspes vnus in ccntro tcrra:.tangic. &/3. ac quanca eft diftantia infcrioris fcgmchti circuli A B C D.acquidemtam rigidc& contumacitcr. auttribus.cadat. orbem incuruarc valeac. Amplia iam circuli tuicircumferentiam vfque ad luna:. coextendcturlinex^cT. quia vaniflimum eflb vidctur (potcft cnim Deus tantum circinum fabricarc. ac brcui rocum circuli fegmentum a$. & in perfe(Stum. quam in pundto C.fequc illi fccundtim cxadtiflimam eius rcdtitudinem conformabit ? Itaquc tota caeli concauitas planiflima & redtifiimacrit. a linca E F. Hoc vcrb.ftacim no in ptincto vnico amplius.ineT.

& quidquid vfpiam inaliquam ctiam rudem rotunditatcm fe coldcbere invniformem &cxaligic. circulos. fubiturahocfatum. inquam. Si ctiam latusinfcriuscirculi fccundtim redtitudincm lincxcontingcntix E F. & lincamcontingenria: (id «T.& illicb videbis.etiamPeripatcticus qui Machemacicum . pyramidalcs.infinitudine partium proportionalium indigcrc.mahim. demonftrare nullo ncgotio pofliimus. dittantiaminter inferiorcm arcum circuli. camcjuam Pyrrhonij.Deuscirculosfincfincampliores cilicerc potcft.Cur enim noncflct.fuperficiem planifiimam.cx difci& vniuerfos.fortaflb inquienr.)cx finitapuncTorum multitudicft. tadtu (beato fcilicct& vero illofenfu. vulgarem tanttim qucm centies vidcrunt. qui plina illa bclla Epicuri. hinc Epicurusrcfcllitur. quodtacTus ittdicet efle globum. tam acucus. cadcm eft omnium ctiam maximorum) idcircbimpoftibilcomnino ctt. ii quid vidco. Addo deinde.inquam.&rcdirc fciatiflimam planiticm. Quis. quia. non crcdanc. fcd ccrtiflimum ctt. nequidcm vnicum cilbin toto circuli iftius chim. globum volo. & vniucrfim de figuris omnibus rotundis . redtiflimas ctVeproglobi rocundicaccm cingunc. cxtcndatur: igitur totuscirculus (rideant Epicurci quantum vclint)linca rcdtiflima crit. in lineaplanum tangente. Itaquc fi vllum vmquam circuli. lineas nuntio. nili m folo pundto ( qtuxcnim ratio minimicircini &circuli.etiam dc cylindrofeu columna iaccntc. auc fioculis. omncs figuras columnarcs . annihil inmundo iic. Hunc cnim. Quo cnim atgumento id dc circulo & ac globb oftendimus . & manu volucrunc.fpatium uy. Si enim cylindrus gracilis & tenuiflimus planum in longitudine lincari conG tingitj . & omnibus circuli pundtis linca aliqua contingcntia: extrinfecus ad contadtum admoueri pofflt ? Fiat igitur . qui planum numquam contingant. aut globi fcniiim habucrunc Epicurei. 49 concauo lunic variciisconfiitat) cuidentiflimc.xrici ambitu puncTum . & in longum porrcdtum non iit.a vulgari comacorum noitrorum globo valcac fcnfu difcernere ? Scd Mathematicum nilcnro.cum vna omnium fcgmentorum ratio fit.DE COMPOSITIONE C0NTINVI LIBER. opinionem & intcllecTumcorum oculi corrigant. quod alicui linea: redta: contingcntia: conformatum . cuiipiiculmcn fux fclicitatis imponunc) rcm pcriclicencur.&fpatium/S nc contcxtam cflb.

orbis terrx. netot excmplorum fiHaxcxGeomctria militudo abiret in faftidium . exempli gratia. vmbram minoris opaci pyramidalem . minorcm. vt totum vnum tcrra: hcmifphxrium illuminct. XIV. mediam circumcisc opaci fupcrficicm . tcrrai globum. atquc ita paullatim fi craffcfcat & dilatctur. id eit. pyramidem inuerfam eflb. fufliccre poterant.cuius tcnuiflima parsopaco proxima eft . Hunc crgo afliimamus. ad fubicdTi plani formam latiflimc fc complanabit. dcin pcrpctub fe inflat & craflbfcit. igitur paullo plenior cundum latitudincm diuifibili tanget. Ec hinc dicunt vulgb Optici. Quia igitur oculorum &tadTusnon femper fallunturEpicurei. initio crafliflimam . fiol nibil omnino etiti t/ififaiiitur Epicur/ts. qubab eacftdiftantior. fed hoc tamcn etiam addendum quod iam incidit. vmbram sequalis opaci cfle columnarem & vniformi crafhtudine . fcxtttm Geometricum.LIBERTI jO FROMONDI & craflior ftatim in fuperficic fe* tingit . qub propinquior. numquam tamen in tantum rcmoucri potcft. excmpli caufla. vmbram denique opacimaioris.qualiseft. eblatnis& latiiisdiftunditurbaiis pyramidis illuminacionis infuperficie opaci. darc nobis debent aliquem faltcm rudem & cutc exafperataglobum . Id fi quis non crc- . C A P V T Argumentttm Luna integrtm njndique illuminabit. ampliorem ccrra: parcem illuftrac. ac dcinde paullatim in conum & cufpidem gracilcfcere. ex quacumque diftantia illuminandam eflb: fi verb luminans iit maiusopaco (qualis fol rcfpedtu terra:) vltra medictatem opaci (ex quocumque itidcm interuallo) exibunt extremi radij illuminantes: ii denique luminanscft minus&anguftiusopaco ( qualis cft luna comparationc orbis terra:) non totam opaci mcdietatcm iiue hemifphxrium radiis fuis ampledti poterit. & ctt illuftrc.luna. ac in Optica fcnfuetiamcogniCOmpertuminGeometria. Qub tamen longiori interuallo vnum abaltcroremouetur. „:um eft: fi luminans rotundum a:quale fitopaco rocundo.

DE COMPOSITIONE

CONTINVI

LIBER.

JI
credac* experiatur, res non eft in cxperimcnto diflicili: & fchcmatifmi eti3m ifti eum docebunt.

Sit A. luminans,opacum eiaxnialc B.luminans maius C.opacum minus D. luminans minus E. opacum maius F.
Primum illuminatpraxise hemifphasrium opaci, adeb vt exiremi radij G H.& I L.deftringant & radantextrema puncta diametri M N.
Secundum illuminat plus hemifpha:rio, caduntquc extremi radij vltra polos diametri.
Tertium illuminat minushemifpha:rio.
Hocctiamaddendum
maiusrcceditab
:qublongitisluminans
opaco,eb magis retrahit extremos radios, & minorem opaci partem illuminat: contra vcrb luminans minus longinquiorc rcccflii
dilatat orbcm illuminationis, & maioremopaci partcm lumine
perfundit; itatamen vt numquam ad totum opaci hcmifpha:rium
illuminatio perucniat, multb minus vltra ipfum diftiindi pofiit. Hxx vniucrfim compertiflima funt, & fenfus rcfutarc neG 2,
gantcm

fl

LIBERTI

gantcm potcft, ctiamti ratio&
valerct.

FR0M0NDI
dcmonftratio

cuidens non fatis

nifi vanus Epicurus. Singula
Attamcnomniavaniflimafunt,
pcrfequi nil attinet, cxtrcmum fchema, vbi luminanseft minus,
accipiamus.
Igitur luminans minus E. fit
maius F. ticcerra.
luna,opacuiYi
Dico, fi fuperficies cerra: componictir ex finitis pundtis, terram illuminari poflb aluna vltra hcmifphxrium, quodcum cxpericntiapugnat. Namii E. lunaproximc admoueatur F. terra:, illuminabit iniigncm ciuspartem,citra tamen dimiditr.radij ergo cius
cxtremi cadant iii extrema puncta lincx C D. deinde pcr vnicum ctiam folum pundtum fpatij rcccdat E. longius ab F. cccc
ftatim circulus illuminationis in
fuperficic terrx crefcet, & vt minimum, ad vnius punctilatitudincm (fic cnim iam cum Epicuro loqui & balbutireoportet) vndiqucin orbcm proficict. Remoueatur itcrum,alcero fpatij puncto, E,. at> r. circuitis uiuminationis nouam m iuperhcic terra:
punctorum circumferentiam occupabit, & pcrget fe promouerc
verfus circulum cerra: maximum,qui
cam in duo hemifphxria
a:qualia diuidit. & ciim tot pundtis retroccflbrit E. ab F. fiue luna
a terra, quot inter C. & A. item D. & B. in fuperficie terra: interiaccnt, tunc totum tcrra: hemifphxrium vfque ab A B. illuminatumerit. Si vcrb etiam pcrgat rctrocedendo luna atcrra, radius
cius vltra diambtri polos pertinget, & cxtrema pundtalinc;e G H.
radct. Deindq, quia perpctuo illo receflu certum cft augericirculum illuminationis, tandcm radij cxtrcmi ctiam ad pundta I. &
L. pcrtingcnt,ac tandem intcgrum globum, vfquead M. & N. &
vltra, pcrfundcnt.
Stultum ideft, inquicnt, quia tcrra: vndique in orbem tumor,
&gib-

DE COMPOSITIONE

CONTINVI

L I BE R.

J$
&gibbusperpctuus cam praxingens, impcdit ne circumfercntia
circuli illuminationis peruenirc poflitvfquc ad circulum in ccrra
maximum.
Fatcor, in fentcntia Aviftotclis, & Gcometria cft ftultiftimum,
Epicurus tamc pro ftulto haberc non poteft,ni!i opinionem fuam,
vndc manifcftc id fcquitur, vclit ctiam aTtimaretalem. Sicnim
pcrpctubpcr finitos circulos incrcfcerc oportcat baiimiliuminationis ifto illuminantis reccflii, ncc vmquam itct & finiatur incrcmcntum , vt ratio conuincit, & cxpcrimur; tandem, & quidcm
brcui, circuli illi cx quibus tcrra: fuperficics fccundtim Epicuri Philofophiam contexitur, finientur, &antequam luna a tcrrafuperficie ad ca:lum in quo eft, imaginationc noftra retroceflbrit,totum
tcrra: ambitum, radiis fuis contra naturam, in pundta G H. itcm
I L. & M N. inflexis, lumincinuoluct,atqucitaciim
ipfa antipofiionos afpergcrccx illooppodas noftrosilluccbir,lumincetiam
fito hemifphauio valcbit: quod apcrtc fatuum clt, & cucurbitulas qtuxrit. Argumentum ctiam foli, tiuclumiuanti maiori rcfpedtu opaci minoris, admoucri, & pcr cadem aut paria abfurda dcduci potcft.
Conuersa enim imaginatione, puta in fchcmate praxcdcnti, folcm eflb F. tcrram E. iblc minorcm. Experimento autcm coneb minorem
itat, qub luminansmaiusabopacolongitisreccdit,
parrem illuftrare,& ad fingula recefliium momenta, lumen in fuperficic opaci contrahi ac minui.
Solem igitur iuxta tcrram primum ftatue, aliquantb amplius
hcmifpha:rio, non tamcn totam vndique illuminarc poterit. Ita- *
que reducendo fe a tcria inaltum ,ftatim circulum illuminationis
vfquc ad circulum in tcrra maximum retrahcc, id cft,dimidiacam
terra: fuperficiem prxcisc illuftrabir. Eleuecur deinde porrb, &
retroccdatacerrapcrcocidem
fpatij folum pundta, quot func in
id clt, apundto O. adpun<5tum
quarca parcclongicudinisccrra:,
fiet. ccce autem iam cxtrcmi radij folis
Q^uod fpatio breuiflimo
radentcs polos diametri terra: O P. retrahcntur in pundtum Q. &
illud vnicuctota tcrra:fuperficie fol illuminabir,fifuperficicsterrccconfutacft cxcirculis fecundiim latitudincm indiuifibihbus, vc
Epicuro placct. Reducatur dcnique fol in ca:lum fuum, vndc cum
iam ctiam e pundto Q. radios quos
imaginatio noitra deduxerat,
&nc hilum quidem aut pundtum latum
in cocollegcrat,rccipiet,
c tota terri fuperficic, luminc concingcc.
G 5
Quo-

J4

LTBERTI

FROMONDI

Quomodotam
infignem & illuftrem abfurditatcm dcmbftras?
inquics.Facilceft,
inquam,cxiftisqua:
proximc dc lunadiflbrcbamus. Ctim enim numeruscirculorum
in fiipcrficic terra:apunctis O & P. perpetub dccrefcentium vfque ad punctum QJit finilumcn folis circulatim per eos etiam detus,vt crcditEpicurus,
a tcrra retrocedic, brcui in pundtum
crefcendodum
Q^neccflarib fe contrahet, & longiori folis a tcrra reccflu, omnino e terra
cuanefcec. Vndc radius cius, in tanta iam a terra diftantia, huc vfquc pertingere non poterit, ncc qnifquamvmquam
mortalium,
niii in cadum ipfum fcandat, folemoculis (qui luminc abco dclunamintelapfb adiuuari debent)videbit.
Vcriflimumigitureft,
&hincinalterohegrum cerra:globum vndiqueilluminaturam,
mifphxrio luccntcm a nobis efle vidcndam; folcm verb nihil eius
illuminaturum,
nequeclaro etiam meridieccrnendum,niti
Epicurifchola allucinatur in tcxtura illa fua fuperficiei terra:ex meris
punctorum atomis.
LitM.c.,4
Quam igitur fcirc & meditatc Ariftotcles, ciim ait, aro^ WC.vli.
/4&Tu/\iy>v'(slc,,indifiifibiiia corpufiiilaafiruentes, non tantiim ^wayg&l TCUI;hluSiifwnY.oue,'fki^uutc,, a'Ma K}wMa T^fJbr^o^m yj\
TIWcu&ticnvdvcupSv, pugnare cum dificiplinisMa7$? qcuvofjfyjcovHJ}
tbematicis, fcd mttita etiam communi Jcntentia recepta, ejr qtujenSi igiturEpicurocrcdimus,
fittmferiunt,defiruere^j.
Horat.
JSfii intra eii oleam, riti extra cft in nuce dttri.
Putaueram hic Mathcmatica finire, fednon tempcro, quin ctiam
ifthoc adiiciam.
C A P V T

XV.

Geomctricum.
aArgumtntim
feptimtm
Sotem d t/obis. tanttm <~uidendum certis
qutbufdam
non m omni
ctrculi.
pun cltofiut

interuatiisy

tamcn, fcdofculocolpaullifper minuamus,ridcamus
Rlfuriiledtiori. Dixi iam folcm numquam vidcndum in fentencia
Epicuri, oftendam hic videndum foliim faltuatim, & quibufdam
tanttim horaruminteruallis,etiamfi
meridies fit,& nubilaomnia
deterfcris.
Ctim cnim fol in paralleli, id eft, circuli alicuius circumfcrentia terram citcumcat (rcs tamcn cbdcm ibit, fi cum Copernico
tcrram

viarcdTa cxireadcircumferentiam licct.) confideremus circulum iftum fuab ortu in occafum .& numerum alium quemcumque femidiamecrorum. aut fraudem in tam paucis viis redtis delitcfccre. A C. deinde. fingulis punctis alicuius area: per quatuor circuli fblum proxima puncta. ducantur quatuor femidiametri redta: A B.modbfinicum. id cit.vbi volesmil ad rem attinet.DE COMPOSITIONE CONTINVI LIBER. Sol aftrum per circumferentiam BCDE. xin.&putent myftcrium aliquod. Sint igitur femidiamecri AF. AH. aut alibi in fupcrficie terra:. Vcl. Aio . diximus. A I. AG.& pictura a pundtoru fatis oftcndit. horarti circumcurrat.aucaliudquoduis fpatio 14. auc certe nasalias fcmidiamecrosaddamus. fbliscrectum cflb. etiam redTa:. Quia verb. vfque ad viam per tcrra:. quaterredtas arbicremur.neexiltimcntnosincertum aflumere. A D. ineafdem prorfusabfurdicateshac. &omnibus pra:ccdentibus demonltrationibus (vt paullifpcrattente* meditanti ftatimliquet) ebsimpellemus. nobis afligncnc. JJ terram immoto fole moueas. Poneetiamoculum fpcdtatorein centrp A. fuo ccntro. A E. vt Cap.

vidcndum aboculo cx ccntro A.ad Phyiicum prouocamus. &c. quac terminant rcdtas dia.aut ttclla: fixa: . non extra enm reftatie adfpicitnrjptts cHJfccie viftbili pcr lincam Matbcmatice rcftam adocnlum traicfia.xc duoprincipia. nequibit a nobis adfpici. media polle deduci. furfum fpectante. &. EmpcEPicurci. non poflb cx A. nulla: linea: rcdTa:ad pundTa inccr B. aut C G. docliitxquidam v Mathematicis ad Phylicam cuocare. JICCin arcu F C. aut intcr F.LIBERTI $6 FROMONDI Aio iam folcm in pundtis B F. itcrum momcnto cmicabit. poftulet millc. demtis id fancgratia: Epicuri. & F. &c. & numcrum qucm volct cligat. &c. vbi iine dubio victorcs fumus. Igitur ii h. quantus cit parallelus folaris . CAPVT XVI. quolibet ptinfto fui circnti potcH dircftc vidcri. & C. poltulet centum. interquailibetproximas multa milliaria in circumfcrcntia intcriici. numquam AdrajliyfiEpicuro Argumcntum Equi/s tefiudinem vt honcftiori curfn afficqiictur.vin. Si inquiant pltircs longe fcmidiamctros rcctas ad pundTa alia intcr B.inquiunt. pcr qtuc motum iidtis. confpici. minimcdelirant.mccrosa ccntro A. fcmoto omni alio impcdimento.&fidus(nifi pcrrcfradTioncm)debcac primoargumcnto per lineam rcctam ac brcuiftimam vidcri. Itaquc in pundto B. Ha:c apud tlifcipulorum iicqucntiflimas claflbs . & patet cx Cap. in circumferentiam cdudtas. credimtts. Vincat Ai ittotelcs. mcdiapcrucnircvalcanCjVC ipfictiam adfatcntur. iubitbcmerget. ac ftatim denubexoculis cuancfcct vfquc ad C. Ctim cnim cx ccncro A. in F.inccruallis B F.vcl. non ccfVant Arittotelcin noftriLouanienfes. ltatim deduas tales fcmidiametros monfttauero. & tales porrb inimicos & ridiculos lufus cxcrccbit circa tottim orbem.vincant omncs Mathcmatici. poftulct milliacentuiii . primum Vhyficum. cos nominc compcllem.cgo intamamplo. condctur.qua:f. in mclancholico & a tcnfibus abftradtoEuclidis fui tribunali .uiscxpcita Soiin funr. &c. Adiifioncm qua rcs direfte infuo loco. item F C. C. & F.cnculo . dcindc in toto ibgmcnto fequcnti vfqtic ad F.non tamen intotoarcu intermcdio B F. iudicenc Mcdici dc Epicuri fincipitc. palam cft .

fi tcftudinis puncTum omni momcnto temporisgrcffum qtiidem promoueredicat. tcctindo momentotantumdcm perget.omnibus. ad ccrtamenprouocauerit. inclt. non fine fplcnc mco & rifu. & fceuiv dtim Phyficum tribunal lis ifta detur. ncc vnumquodquc cius puncTum pluspundtofpatij.& v