tiªu chuÈn viÖt nam

tcvn 3743 : 1983
Nhãm T

ChiÕu s¸ng nh©n t¹o c¸c nhµ c«ng nghiÖp vµ c«ng tr×nh c«ng
nghiÖp
Artificial lighting in industrial buildings and industrial works

Tiªu chuÈn nµy ®îc sö dông ®Ó thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn trong, bªn
ngoµi c¸c nhµ c¸c c«ng tr×nh dïng ®Ó chÕ biÕn n«ng phÈm vµ thiÕt kÕ
chiÕu s¸ng côc bé trªn c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt.
Tiªu chuÈn nµy ®îc sö dông ®Ó thiÕt kÕ chiÕu s¸ng ®èi víi c¸c ®Ìn
nung s¸ng vµ ®Ìn huúnh quang.
Tiªu chuÈn nµy ®îc sö dông ®Ó thiÕt kÕ chiÕu s¸ng c¸c c«ng tr×nh cã yªu
cÇu ®Æc biÖt nh: C«ng tr×nh ngÇm, h¶i c¶ng, s©n bay, ph¬ng tiÖn giao
th«ng, ga xe löa, nhµ ë, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng vµ c¸c c«ng tr×nh s¶n
xuÊt cã c«ng nghÖ ®Æc biÖt, c«ng tr×nh nghÖ thuËt, qu¶ng c¸o.
Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng, ngoµi viÖc ¸p dông c¸c tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i
tháa m·n nh÷ng yªu cÇu quy ®Þnh trong c¸c v¨n b¶n kh¸c cã liªn quan.
1. Quy ®Þnh chung
1.1 ChiÕu s¸ng nh©n t¹o ®îc chia nh sau: ChiÕu s¸ng lµm viÖc;
ChiÕu s¸ng sù cè;
ChiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ngêi; ChiÕu s¸ng b¶o vÖ.
1.2 Trong c¸c gian phßng s¶n xuÊt vµ nh÷ng n¬i lµm viÖc ngoµi nhµ ph¶i
cã chiÕu s¸ng lµm viÖc ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng b×nh thêng cña m¾t khi
kh«ng cã hoÆc thiÕu ¸nh s¸ng tù nhiªn.
1.3 Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o ®îc phÐp sö dông hai hÖ thèng
chiÕu s¸ng: chiÕu s¸ng chung vµ chiÕu s¸ng hçn hîp.
HÖ thèng chiÕu s¸ng chung ®îc chia ra nh sau: ChiÕu s¸ng chung ®Òu;
ChiÕu s¸ng chung khu vùc;
HÖ thèng chiÕu s¸ng hçn hîp bao gåm hÖ thèng chiÕu s¸ng chung vµ chiÕu
s¸ng côc bé.
CÊm sö dông chØ riªng chiÕu s¸ng côc bé ®Ó chiÕu s¸ng lµm viÖc.
1.4 Cho phÐp sö dông hÖ thèng chiÕu s¸ng chung ®Òu trong nh÷ng trêng
hîp sau ®©y:
a)
Khi mËt ®é vÞ trÝ lµm viÖc lín vµ vÞ trÝ lµm viÖc cè ®Þnh:
b)
Khi c«ng viÖc kh«ng yªu cÇu chÝnh x¸c, tØ mØ;

5 Cho phÐp sö dông hÖ thèng chiÕu s¸ng chung khu vùc trong nh÷ng trêng hîp sau: a) Trong c¸c gian phßng s¶n xuÊt cã trªn hai khu vùc cÇn ®é räi kh¸c nhau. nhng yªu cÇu ®é räi t¬ng ®èi cao.IV trong b¶ng 1: b) Khi mËt ®é vÞ trÝ lµm viÖc kh«ng lín.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 c) Khi lµm viÖc ë vÞ trÝ nµo còng ®îc hoÆc nh÷ng n¬i nh hµnh lang. 1. 1. g©y nhiÔm ®éc…khi chiÕu s¸ng lµm viÖc ®ét nhiªn bÞ t¾t. c) Nh÷ng n¬i t¹m thêi cã yªu cÇu ®é räi cao. nhµ mµy níc. d·y hoÆc h×nh thµnh nh÷ng khu vùc lµm viÖc nhÊt ®Þnh. nhng ®é räi cña c¸c ®Ìn cè ®Þnh kh«ng ®ñ ®Ó lµm viÖc. næ.6 CÇn sö dông hÖ thèng chiÕu s¸ng hçn hîp trong nh÷ng trêng hîp sau: a) Khi c«ng viÖc cã ®é chÝnh x¸c cao nh c¸c c«ng viÖc thuéc cÊp chÝnh x¸c I. lèi tho¸t chÝnh. lèi ®i… 1.8 Trong c¸c gian phßng s¶n xuÊt vµ nhng n¬i lµm viÖc ngoµi nhµ ph¶i ®Æt chiÕu s¸ng sù cè trong nh÷ng trêng hîp sau: a) Nh÷ng n¬i c¬ nguy c¬ ch¸y. m¸ng.7 Nh÷ng trêng hîp sau ®©y cho phÐp sö dông ®Ìn chiÕu s¸ng côc bé di ®éng: a) Nh÷ng n¬i cÇn kiÓm tra. 1. cÇu thang dïng ®Ó ph©n t¸n ngêi ra khái khu vùc nguy hiÓm. b) C¸c vÞ trÝ lµm viÖc ®îc tËp trung thµnh hµng. c) Nh÷ng c«ng tr×nh ®Çu mèi quan träng nÕu ngõng ho¹t ®éng sÏ g©y nh÷ng ¶nh hëng kh«ng tèt vÒ chÝnh trÞ vµ kinh tÕ (nhµ mµy ®iÖn. b) Nh÷ng n¬i thiÕu ¸nh s¸ng ®Ó lµm viÖc nhng kh«ng thÓ ®Æt ®Ìn cè ®Þnh ®îc (trong c¸c nåi h¬i.9 Ph¶i cã chiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ngêi trong nh÷ng trêng hîp sau. b) Nh÷ng n¬i khi chiÕu s¸ng lµm viÖc ®ét nhiªn bÞ t¾t sÏ lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bÞ rèi lo¹n trong thêi gian dµi míi kh«i phôc l¹i sù ho¹t ®éng b×nh thêng. kÐt…). söa ch÷a m¸y mãc vµ thiÕt bÞ mµ ®é räi cña c¸c ®Ìn cè ®Þnh kh«ng ®ñ ®Ó lµm viÖc. 1. c) Khi c«ng viÖc ®ßi hái ph¶i thay ®æi híng chiÕu cña ®Ìn ®Õn mÆt lµm viÖc trong qu¸ tr×nh lµm viÖc Chó thÝch: Trong c¸c trêng hîp trªn chØ ®îc sö dông hÖ thèng chiÕu s¸ng chung khi kh«ng cã kh¶ n¨ng l¾p ®Æt thiÕt bÞ chiÕu s¸ng côc bé. tr¹m biÕn thÕ lín…) Gi¸ trÞ ®é räi trªn mÆt lµm viÖc do c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng sù cè kh«ng ®îc nhá h¬n 5% gi¸ trÞ ®é räi quy ®Þnh cho chiÕu s¸ng lµm viÖc khi sö dông hÖ thèng chiÕu s¸ng chung nhng kh«ng ®îc nhá h¬n 2lux ë trong nhµ vµ kh«ng nhá h¬n 1 lux ë ngoµi nhµ. a) Nh÷ng n¬i cã thÓ g©y tai n¹n cho ngêi qua l¹i nh lèi ®i chÝnh. b) Trong nh÷ng gian phßng s¶n xuÊt thêng xuyªn cã trªn 50 ngêi lµm viÖc. khi chiÕu s¸ng lµm viÖc ®ét nhiªn bÞ t¾t mµ c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt .

cÇu næi. bÓ níc. lan can gÇn lèi ®i l¹i… c) Nh÷ng n¬i lµm viÖc ngoµi nhµ.vÉn tiÕp tôc ho¹t ®éng hoÆc cã c¸c lo¹i hÇm hè. . khi chiÕu s¸ng lµm viÖc ®ét nhiªn bÞ t¾t cã thÓ g©y ra tai n¹n cho ngêi khi rêi khái khu vùc nguy hiÓm.

lèi tho¸t chÝnh.5lux ë trong nhµ vµ kh«ng nhá h¬n 0. 2. 1. g) Trong c¸c gian phßng dµnh riªng cho häc sinh häc nghÒ lµm viÖc vµ thùc tËp s¶n xuÊt.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 Gi¸ trÞ ®é räi cña chiÕu s¸ng sù cè ®Ó ph©n t¸n ngêi trªn nÒn c¸c lèi ®i l¹i. nÕu vËt cÇn ph©n biÖt n»m trªn c¸c bé phËn chuyÓn ®éng g©y khã kh¨n cho sù lµm viÖc cña m¾t.11 M¹ng ®iÖn cña chiÕu s¸ng sù cè vµ chiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ngêi ph¶i m¾c vµo nguån ®éc lËp vµ kh«ng ®îc mÊt ®iÖn trong bÊt kú t×nh huèng nµo. 1.2lux ë ngoµi nhµ. §é räi cña chiÕu s¸ng b¶o vÖ kh«ng ®îc nhá h¬n 0. c) Nh÷ng c«ng viÖc thuéc cÊp chÝnh x¸c I-IV.10 Ph¶i sö dông ®Ìn nung s¸ng ®Ó chiÕu s¸ng sù cè vµ chiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ngêi. khi gi¸ trÞ ®é räi trªn mÆt lµm viÖc nhá h¬n 200 lux ®èi víi ®Ìn huúnh quang vµ nhá h¬n 100 lux ®èi víi ®Ìn nung s¸ng. f) Trong c¸c gian phßng s¶n xuÊt thêng xuyªn cã ngêi lµm viÖc mµ kh«ng cã hoÆc thiÕu ¸nh s¸ng tù nhiªn. nÕu kho¶ng c¸ch tõ vËt cÇn ph©n biÖt ®Õn m¾t ngêi lµm viÖc 0. 2. 1.14 Khi thiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o cÇn ph¶i tÝnh ®Õn hÖ sè dù tr÷.5lux (tÝnh trªn mÆt ®Êt hoÆc trªn mÆt th¼ng ®øng vÒ mét phÝa c¸ch mÆt ®Êt 0.1 §é räi trªn mÆt lµm viÖc trong c¸c gian phßng s¶n xuÊt kh«ng ®îc nhá h¬n c¸c gi¸ trÞ ®é räi quy ®Þnh trong b¶ng 1.13 Khi x¸c ®Þnh bé räi ph¶i theo thang ®é roi quy ®Þnh trong b¶ng 2. Gi¸ trÞ hÖ sè dù tr÷ vµ thêi h¹n lau ®Ìn ®îc quy ®Þnh trong b¶ng 3. CÊm sö dông ®Ìn huúnh quang.5m). 1. e) Trong c¸c gian phßng cã yªu cÇu ®Æc biÖt cao vÒ mÆt vÖ sinh (vÝ dô: mét sè gian phßng s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp thùc phÈm.2 Nh÷ng trêng hîp sau ®©y cho phÐp n©ng gi¸ trÞ ®é räi quy ®Þnh trong b¶ng 1 lªn mét bËc theo thang ®é ë b¶ng 2 : a) Nh÷ng c«ng viÖc thuéc cÊp chÝnh x¸c I-IV. 2 ChiÕu s¸ng nh©n t¹o bªn trong c¸c nhµ c«ng nghiÖp vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. b) Nh÷ng c«ng viÖc thuéc cÊp chÝnh x¸c I-IV. ®Ìn cxª-non… ®Ó chiÕu s¸ng sù cè vµ chiÕu s¸ng ph©n t¸n ngêi.12 Ph¶i ®Æt chiÕu s¸ng b¶o vÖ trong nhµ s¶n xuÊt vµ däc theo danh giíi cña ph¹m vi xÝ nghiÖp. hãa dîc…). bËc cÇu thang…kh«ng ®îc nhá h¬n 0. 1. ®Ìn thñy ng©n cao cÊp. d) Trong c¸c gian phßng s¶n xuÊt cã møc ®é nguy hiÓm cao.3 Gi¸ trÞ ®é räi quy ®Þnh trong b¶ng 1 ®îc phÐp gi¶m xuèng mét bËc theo thang ®é räi ë b¶ng 2 ®èi víi c¸c gian phßng s¶n xuÊt cã c¸c c«ng viÖc thuéc cÊp chÝnh x¸c IV-V nÕu chØ cã ngêi lµm viÖc trong tõng thêi gian ng¾n hoÆc cã nh÷ng thiÕt bÞ .5 – 1m. 2. nÕu m¾t ph¶i lµm viÖc c¨ng th¼ng liªn tôc trong thêi gian lín h¬n cña ngµy lµm viÖc.

Chó thÝch: Kh«ng ®îc gi¶m gi¸ trÞ ®é räi trong c¸c trêng hîp ghi ë môc d vµ h cña ®iÒu 2.kh«ng cÇn ph¶i theo dâi thêng xuyªn.2. .

30 Tõ 0.30 ChÝnh x¸c ®Õn 0.15 Tõ ChÝnh x¸c 0. 1 2 RÊt chÝnh Nhá x¸c h¬n 0.50 §é räi nhá nhÊt.15 cao ®Õn 0. lux Khi dïng ®Ìn Khi dïng ®Ìn huúnh quang nung s¸ng CÊp c«ng viÖc 3 I II III Sù t¬ng ph¶n ®Æc ChiÕu ChiÕu Ph©n gi÷a ®iÓm s¸ng ChiÕu s¸ng ChiÕu cÊp c¸c vËt cña hçn hîp s¸ng hçn hîp s¸ng vµ nÒn nÒn chung chung 4 5 6 7 8 9 10 a Nhá Tèi 1500 500 750 200 Nhá Trung 1000 400 500 200 trung b×nh b b×nh tèi Nhá S¸ng 750 300 400 150 trung trung c b×nh b×nh lín tèi Nhá S¸ng 500 200 300 100 trung s¸ng d b×nh trung lín b×nh a Nhá Tèi 1000 400 500 200 Nhá Trung 750 300 400 150 trung b×nh b b×nh tèi Nhá S¸ng 500 200 300 100 trung trung c b×nh b×nh lín tèi Nhá S¸ng 400 150 200 75 trung s¸ng d b×nh trung lín b×nh a Nhá Tèi 500 200 300 100 Nhá trung Trung b b×nh b×nh 400 150 200 75 Nhá trung S¸ng c b×nh trung 300 100 150 50 lín b×nh Nhá S¸ng trung s¸ng d b×nh trung 200 100 100 50 lín b×nh .tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 B¶ng 1 KÝch thíc nhá nhÊt cña TÝnh chÊt vËt c«ng viÖc cÇn ph©n biÖt.

0 c IV d a b Tõ Ýt chÝnh 0.5m.0 c V d Th« s¬ Lín h¬n 5 VI 5 6 7 Nhá Tèi 300 Nhá trung Trung b×nh b×nh 200 Nhá trung S¸ng b×nh trung 150 lín b×nh Nhá S¸ng trung s¸ng b×nh trung 100 lín b×nh Nhá Tèi 100 Nhá trung Trung b×nh b×nh 100 Nhá trung S¸ng b×nh trung lín b×nh Nhá S¸ng trung s¸ng b×nh trung lín b×nh Kh«ng phô thuéc vµo hÖ sè ph¶n x¹ cña nÒn vµ sù t.¬ng ph¶n - 8 100 9 150 10 50 100 100 50 100 100 50 100 100 50 100 100 50 100 100 30 75 - 30 75 - 30 75 - 30 C«ng viÖc cã c¸c vËt liÖu vµ VII nt 100 50 s¶n phÈm Yªu cÇu quan s¸t chung trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt mµ VIII nt 50 20 kh«ng ph¶i Chó thÝch: KÝch thíc nhá nhÊt cña vËt cÇn ph©n biÖt vµ c¸c cÊp c«ng viÖc t¬ng øng ®îc x¸c ®Þnh khi kho¶ng c¸ch tõ vËt cÇn ph©n biÖt ®Õn m¾t ngêi lµm viÖc kh«ng lín h¬n 0.15 x¸c ®Õn 1.50 trung ®Õn b×nh 1.tiªu chuÈn viÖt nam 1 2 3 tcvn 3743 : 1983 4 a b Tõ ChÝnh x¸c 0. Khi kho¶ng c¸ch tõ vËt cÇn ph©n biÖt ®Õn .

5 1 XIV XV XVI XVII 100 150 200 300 V 2 XVIII 400 VI 3 VII 5 VIII 7 IX 10 X 20 XI 30 XIX XX XXI XXII XXIII XXIV XXV 500 600 750 1000 1250 1500 2000 B¶ng 3 HÖ sè dù tr÷ TÝnh chÊt cña VÝ dô c¸c gian Khi dïng ®Ìn gian phßng phßng huúnh quang Phßng cã Ph©n nhiÒu bôi.5 Trong nh÷ng kho chøa c¸c vËt cång kÒnh còng nh nh÷ng gian phßng Ýt ngêi qua l¹i vµ nh÷ng n¬i cã c¸c c«ng viÖc thuéc cÊp chÝnh x¸c VI ( nh÷ng hÇm ngÇm ®Æt c¸c èng dÉn níc. . B¶ng 2 BËc thang ®é räi I §é räi lux 0. xëng tro vµ bå hãng thªu kÕt. ®óc. nhµ m¸y xi 2. khãi.3 th× gi¸ trÞ ®é räi quy ®Þnh trong b¶ng 1 còng chØ ®îc t¨ng hoÆc gi¶m mét bËc theo thang ®é räi ë b¶ng 2. bé phËn lµm s¹ch cña ph©n xPhßng cã lîng ëng ®óc bôi.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 2. khãi. c¸c ®êng hÇm trong c¸c mãng m¸y…) ®îc phÐp gi¶m gi¸ trÞ ®é räi xuèng ®Õn 5lux nÕu sö dông ®Ìn nung s¸ng.8 trung b×nh Ph©n xëng rÌn.2 hoÆc 2.0 m¨ng.2 XII 50 XIII 75 II III IV 0. hµn Phßng cã Ýt Khi dïng ®Ìn nung s¸ng Sè lÇn lau ®Ìn 1.3 0.7 4 1.4 NÕu ®ång thêi cã hai trêng hîp x¶y ra trong mét ®iÒu cña c¸c ®iÒu 2.5 3 2. tro vµ bå hãng 1.

6 Khi sö dông hÖ thèng chiÕu s¸ng hçn hîp ®é räi trªn mÆt lµm viÖc do ®Ìn chiÕu s¸ng hçn häp. nhng kh«ng ®îc nhá h¬n 75 lux khi dïng ®Ìn huúnh quang vµ kh«ng ®îc nhá h¬n 30 lux khi dïng ®Ìn nung s¸ng. .2. Kh«ng quy ®Þnh gi¸ trÞ ®é räi do ®Ìn chiÕu s¸ng chung chiÕu tíi mét sè n¬i nh: khu vùc ®Æt c¸c ¸p kÕ cña nåi h¬i. ®ång hå ®o nhiÖt ®é.

2.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 2.00 4. hoÆc hÖ sè truyÒn qua tõ 3. NÕu ®ång thêi sö dông c¶ hai lo¹i ®oµn huúnh quang vµ nung s¸ng th× nªn dïng ®Ìn nung s¸ng ®Ó chiÕu s¸ng côc bé.00 55% trë xuèng trong ph¹m vi tõ 60 ®Õn 90 b) Khi hÖ sè truyÒn qua tõ 55% trë xuèng trong ph¹m vi tõ 0 2.00 kh«ng cã bé phËn t¸n x¹ ¸nh s¸ng… §Ìn cã bé phËn ph¶n x¹ khuÕch t¸n ¸nh víi gãc b¶o vÖ lín h¬n 30 kh«ng cã bé phËn t¸n x¹ ¸nh s¸ng §Ìn cã hoÆc kh«ng h¹n chÕ kh«ng cã bé phËn ph¶n x¹ khuÕch t¸n ¸nh s¸ng nhng cã bé phËn t¸n x¹ ¸nh s¸ng : a) Khi hÖ sè chuyÒn qua tõ 80% trë xuèng trong ph¹m vi tõ 0 ®Õn 90. b) NÕu sö dông hÖ thèng chiÕu s¸ng hçn hîp th× lÊy theo gi¸ trÞ ®é räi nhá nhÊt quy ®Þnh ®çi víi ®Ìn chiÕu s¸ng côc bé.8 §é cao treo ®Ìn cña c¸c ®Ìn nung s¸ng trong hÖ thèng chiÕu s¸ng chung kh«ng ®îc nhá h¬n c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh trong b¶ng 4 B¶ng 4 §Æc tÝnh cña ®Ìn §é cao treo ®Ìn thÊp nhÊt so víi nÒn nhµ. m C«ng suÊt bãng ®Ìn C«ng suÊt bãng ®Ìn <= §Ìn cã bé phËn ph¶n x¹ khuÕch t¸n ¸nh s¸ng víi gãc b¶o vÖ tõ 10 ®Õn 30 3.7 Khi kÕt hîp sö dông ®Ìn huúnh quang víi ®Ìn nung s¸ng ®Ó chiÕu s¸ng trong cïng mét gian phßng th× gi¸ trÞ ®é räi trªn mÆt lµm viÖc ph¶i theo quy ®Þnh sau: a) NÕu chØ sö dông hÖ thèng chiÕu s¸ng chung th× lÊy theo gi¸ trÞ ®é räi nhá nhÊt quy ®Þnh ®èi víi ®Ìn huúnh quang.00 .50 ®Õn 90 §Ìn ph¶n x¹ g¬ng a) Ph©n bæ ¸nh s¸ng s©u… > 4.00 3.00 3. ®Ìn huúnh quang ®Ó chiÕu s¸ng chung.

b) Khi sö dông chiÕu s¸ng chung víi gi¸ trÞ ®é räi nhá h¬n 50 lux cã ngêi lu l¹i trong thêi gian ng¾n mµ chiÒu dµi cña gian phßng s¶n xuÊt kh«ng lín h¬n 2 lÇn ®é cao treo ®Ìn. 2.60 3. C¸ch x¸c ®Þnh gãc b¶o vÖ cña ®Ìn quy ®Þnh trong phô lôc 3.50 phËn ph¶n x¹ khuyÕch t¸n 250 b) tõ 250 3.10 §é cao treo ®Ìn kh«ng h¹n chÕ ®èi víi c¸c lo¹i ®Ìn cã bé phËn t¸n mê trong ph¹m vi tõ 0 ®Õn 900. cÊm sö dông c¸c lo¹i ®Ìn cã bé phËn ph¶n x¹ ¸nh s¸ng lµm b»ng vËt liÖu kh«ng xuyªn s¸ng víi gãc b¶o vÖ nhá h¬n 100. B¶ng 5 Gãc b¶o vÖ §é cao treo ®Ìn thÊp nhÊt cña theo sè lîng bãng ®Ìn trong §Æc tÝnh cña ®Ìn ®Ìn trong mÆt c¾t ngang vµ Sè bßng Sè bãng ®Ìn §Ìn ¸nh s¸ng trùc tiÕp cã bé a) tõ 150 ®Õn 4. . c¸c lo¹i ®Ìn ®Æt trong bÇu thñy tinh trong suèt.12 §é cao treo ®Ìn cña c¸c ®Ìn huúnh quang trong hÖ thèng chiÕu s¸ng chung kh«ng ®îc nhá h¬n c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh trong b¶ng 5.00 3. 2.00 4.50 ¸nh s¸ng ®Õn 400 c) lín kh«ng h¹n chÕ Kh«ng h¹n chÕ h¬n 400 §Ìn ¸nh s¸ng t¸n x¹ víi hÖ sè truyÒn qua bé phËn t¸n x¹ a) Nhá h¬n 55% b) Tõ 55% ®Õn 80% 2.9 Khi chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn nung s¸ng.50 3.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 2. 2.13 CÊm sö dông c¸c lo¹i ®Ìn huúnh quang cã gãc b¶o vÖ trong mÆt c¾t ngang nhá h¬n 150 vµ kh«ng cã bé phËn t¸n x¹ ¸nh s¸ng.20 4.11 §é cao treo ®Ìn quy ®Þnh trong b¶ng 4 ®îc phÐp gi¶m 0. 2.14 §èi víi c¸c ®Ìn cã bé phËn t¸n x¹ ¸nh s¸ng h×nh vµnh kh¨n hoÆc « ng¨n lµm b»ng vËt liÖu t¸n x¹ kh«ng trong suèt ®îc phÐp sö dông gãc b¶o vÖ theo mÆt c¾t ngang vµ däc.5m trong nh÷ng trêng hîp sau: a) Khi sö dông c¸c bãng ®Ìn cã vá bãng lµm b»ng thñy tinh mê. c¸c lo¹i ®Ìn cã chôp cÇu b»ng thñy tinh mê víi c«ng suÊt tõ 60 W trë xuèng vµ c¸c lo¹i ®Ìn ®îc bè trÝ sao cho tia s¸ng kh«ng chiÕu xuèng khu vùc quan s¸t víi gãc nhá h¬n 400 so víi ®êng th¼ng n»m ngang.00 2.

2.16 CÊm sö dông c¸c lo¹i ®Ìn kh«ng cã bé phËn ph¶n x¹ ¸nh s¸ng ®Ó chiÕu s¸ng chung trong c¸c gian phßng s¶n xuÊt. nÕu ®Ìn ®îc bè trÝ thÊp h¬n tÇm m¾t cña ngêi lµm viÖc th× gãc b¶o vÖ kh«ng ®îc nhá h¬n 100.17 §Ìn chiÕu s¸ng côc bé b»ng c¸c bãng ®Ìn huúnh quang hoÆc nung s¸ng ph¶i cã bé phËn ph¶n x¹ ¸nh s¸ng lµm b»ng vËt liÖu kh«ng xuyªn s¸ng víi gãc b¶o vÖ kh«ng nhá h¬n 300. . 2.15 Gãc b¶o vÖ cña ®Ìn huúnh quang tÝnh theo mÆt c¾t däc cña ®Ìn kh«ng cÇn tháa m·n yªu cÇu quy ®Þnh trong b¶ng 5 nÕu tuyÕn quan s¸t cña ngêi lµm viªc cã híng chñ yÕu ngang qua ®Ìn. 2.

18 Khi mÆt lµm viÖc cã tÝnh chÊt ph¶n x¹ g¬ng cÇn ph¶i bè trÝ nguån s¸ng hîp lÝ hoÆc h¹n chÕ ®é chãi cña nguån s¸ng ®Ó tr¸nh ¸nh s¸ng ph¶n x¹ vµo m¾t ngêi lµm viÖc. c¸c c«ng viÖc chØ yªu cÇu quan C«ng viÖc th«.005… C«ng viÖc chÝnh x¸c trung b×nh. yªu cÇu ph©n biÖt c¸c vËt khi 5 tØ sè gi÷a kÝch thíc nhá nhÊt cña vËt cÇn ph©n biÖt víi kho¶ng c¸ch tõ vËt C«ng viÖc yªu cÇu ph©n biÖt c¸c vËt lín ë gÇn 2 ngêi lµm viÖc hoÆc chØ cÇn quan s¸t chung trªn B¶ng 7 N¬i ®îc chiÕu s¸ng .CÇu thang. §é räi trªn mÆt lµm viÖc ë nh÷ng n¬i lµm viÖc ngoµi nhµ kh«ng ®îc nhá c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh trong b¶ng 6. khi tØ sè gi÷a 30 kÝch thíc nhá nhÊt cña vËt cÇn ph©n biÖt víi kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn m¾t ngêi lµm viÖc C«ng viÖc chÝnh x¸c .§êng ®i l¹i vµ vËn chuyÓn chÝnh a) Sè lîng ngêi ®i l¹i vµ vËn chuyÓn hµng hãa cao b) Sè lîng ngêi ®i l¹i vµ vËn chuyÓn hµng hãa trung b×nh .tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 2.02 ®Õn 0. B¶ng 6 CÊp c«ng viÖc 1 I II III IV V §é räi nhá nhÊt trªn mÆtlµm viÖc.1 h¬n ChiÕu s¸ng nh©n t¹o nh÷ng khu vùc. 3 50 TÝnh chÊt cña c«ng viÖc 2 C«ng viÖc chÝnh x¸c khi tØ sè gi÷a kÝch thíc nhá nhÊt cña vËt cÇn ph©n biÖt víi kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn m¾t ngêi lµm viÖc nhá h¬n 0. n¬i lµm viÖc bªn ngoµi c¸c vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp. cÇu tÇu vµ c¸c nhµ cÇu ®i l¹i §é räi nhá BÒ mÆt ®îc nhÊt lux chiÕu s¸ng MÆt ®êng MÆt ®êng MÆt ®êng MÆt bËc thang vµ lèi 3 1 0.5 3 3.05. khi tØ sè gi÷a kÝch thíc 10 nhá nhÊt cña vËt cÇn ph©n biÖt víi kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn m¾t ngêi lµm viÖc nhá h¬n 0. 3 nhµ 3.§êng ®i l¹i vËn chuyÓn kh¸c .2 Khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ ®é räi cña nh÷ng c«ng viÖc thuéc cÊp IV vµ V quy ®Þnh trong .

3.3 §é räi nh÷ng n¬i thuéc khu vùc bªn ngoµi c¸c nhµ vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp kh«ng ®îc nhá h¬n c¸c gi¸ trÞ qui ®Þnh trong b¶ng 7. .b¶ng 6 cÇn ph¶i n©ng lªn mét bËc theo thang ®é räi ë b¶ng 2 nÕu ®iÒu kiÖn lµm viÖc cã møc ®é nguy hiÓm cao dÔ g©y tai n¹n cho ngêi lµm viÖc.

0 s¸ng víi gãc b¶o vÖ lín h¬n 300.5 §é cao treo ®Ìn cña c¸c ®Ìn nung s¸ng trong hÖ thèng chiÕu s¸ng chung ë nh÷ng n¬i lµm viÖc ngoµi nhµ kh«ng ®îc nhá h¬n c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh trong b¶ng 8. §Ìn cã bé phËn ph¶n x¹ ¸nh s¸ng vµ t¸n x¹ ¸nh s¸ng: a) Khi cã hÖ sè truyÒn qua tõ 80% trë xuèng trong ph¹m vi tõ 0 ®Õn 900 3.5 3.5 §Ìn ph¶n x¹ g¬ng ph©n bæ ¸nh s¸ng s©u: a) Kh«ng cã bé phËn ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. B¶ng 8 §é cao treo ®Ìn thÊp nhÊt so víi §Æc tÝnh cña ®Ìn C«ng suÊt cña bãng ®Ìn < §Ìn kh«ng cã bé phËn t¸n x¹ ¸nh s¸ng nhng cã bé phËn ph¶n x¹ khuyÕch t¸n ¸nh s¸ng víi gãc b¶o vÖ tõ 3.5 100 ®Õn 300… §Ìn kh«ng cã bé phËn ph¶n x¹ ¸nh s¸ng nhng cã bé phËn ph¶n x¹ khuyÕch t¸n ¸nh 3.0 .5 hoÆc cã hÖ sè truyÒn qua tõ 55% trë xuèng trong ph¹m vi tõ 600 ®Õn 900 b) Khi hÖ sè truyÒn qua tõ 55% trë xuèng trong ph¹m vi tõ 0 ®Õn 900 2. b) Cã bé phËn ph¸t t¸n ¸nh s¸ng víi hÖ sè 3. b) Khi chiÕu s¸ng b»ng ®Ìn cã bé phËn t¸n x¹ ¸nh s¸ng b»ng vËt liÖu t¸n x¹ khuyÕch t¸n truyÒn qua cã hÖ sè truyÒn qua tõ 55% trë xuèng hoÆc khi chiÕu s¸ng b»ng c¸c ®Ìn cã bé phËn ph¶n x¹ vµ t¸n x¹ víi gãc b¶o vÖ lín h¬n 100.5 4. 3. c) Khi chiÕu s¸ng b»ng c¸c ®Ìn chiÕu s¸ng réng cã tØ sè gi÷a kho¶ng c¸ch c¸c ®Ìn víi ®é cao treo ®Ìn nhá h¬n 7.5 C«ng suÊt cña bãng ®Ìn > 4.5 3.4 Gi¸ trÞ ®é räi ë nh÷ng n¬i thuéc khu vùc bªn ngoµi c¸c nhµ vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp qui ®Þnh trong b¶ng 7 vµ gi¸ trÞ ®é räi trªn mÆt lµm viÖc ®èi víi c¸c c«ng viÖc thuéc cÊp IV quy ®Þnh trong b¶ng 6 ®îc phÐp h¹ xuèng 50% trong nh÷ng trêng hîp sau: a) ChiÕu s¸ng b»ng ®Ìn pha khi tØ sè gi÷a cêng ®é ¸nh s¸ng däc trôc cña ®Ìn (tÝnh b»ng candela) víi b×nh ph¬ng ®é cao ®Æt ®Ìn ( tÝnh b»ng m) kh«ng lín h¬n 100.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 3.5 5.

5m so víi c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh trong b¶ng 8 ®èi víi c¸c ®Ìn cã vá cÇu b»ng thñy tinh mê.6 Cho phÐp gi¶m ®é cao ®Ìn xuèng 0. 3.7 Khi chiÕu s¸ng chung nh÷ng n¬i lµm viÖc bªn ngoµi cña nhµ vµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp tØ sè gi÷a cêng ®é ¸nh s¸ng däc trôc cña ®Ìn (®Ìn pha hoÆc ®Ìn chiÕu) (Imax .3.

B¶ng 10 §Ìn nung s¸ng §Ìn huúnh quang hoÆc bãng ®Ìn nung s¸ng ®Æt trong ®Ìn pha 1.5 1 100 150 2 250 3 5 10 30 50 300 400 700 2100 3500 3.3 2 1.5 2 . Gi¸ trÞ hÖ sè dù tr÷ vµ thêi h¹n lau ®Ìn ®îc quy ®Þnh trong b¶ng 10.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 tÝnh b»ng candela) víi b×nh ph¬ng ®é cao ®Æt ®Ìn (H tÝnh b»ng mÐt) kh«ng ®îc lín h¬n c¸c gi¸ trÞ quy ®Þnh trong b¶ng 9. B¶ng 9 2 0.8 Khi thiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng nh©n t¹o cho nh÷ng n¬i lµm viÖc bªn ngoµi vµ c¸c nhµ c«ng tr×nh c«ng nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh theo hÖ sè dù tr÷.

ChiÕu s¸ng chung – ChiÕu s¸ng do c¸c ®Ìn bè trÝ ®Òu ë phÇn trªn cña gian phßng (chiÕu s¸ng chung ®Òu) hoÆc bè trÝ ®Òu theo khu vùc l¾p ®Æt thiÕt bÞ (chiÕu s¸ng chung khu vùc).ChiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ngêi ra khái nhµ hoÆc n¬i nguy hiÓm khi chiÕu s¸ng lµm viÖc ®ét nhiªn bÞ t¾t. MÆt lµm viÖc – BÒ mÆt mµ trªn ®ã ngêi ta tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc. khi gi¸ trÞ K lín h¬n 0.5 (vËt vµ nÒn cã ®é chãi kh¸c nhau râ rÖt) . 13.4. MÆt lµm viÖc quy íc – MÆt ph¼ng n»m ngang quy íc lÊy c¸ch sµn nhµ 0.NÒn tèi.2 ®Õn 0. VËt cÇn ph©n biÖt – C¸c chi tiÕt. NÒn – BÒ mÆt s¸t víi vËt cÇn ph©n biÖt.§é chãi cña nÒn nit §é t¬ng ph¶n gi÷a vËt cÇn ph©n biÖt víi nÒn ®îc coi lµ : .§é chãi cña vËt cÇn ph©n biÖt nit LN . HÖ sè dù tr÷ . 14. khi gi¸ trÞ K nhá h¬n 0.4. 5. sù giµ cña bãng ®Ìn. 11.2 (vËt vµ nÒn cã ®é chãi kh¸c nhau Ýt). ChiÕu s¸ng lµm viÖc – ChiÕu s¸ng ®Ó b¶o ®¶m sù ho¹t ®éng b×nh thêng cña ngêi lµm viÖc trong quµ tr×nh s¶n xuÊt. §é t¬ng ph¶n (K) gi÷a vËt cÇn ph©n biÖt víi nÒn ®îc x¸c ®Þnh b»ng biÓu thøc sau: K Lv LN LN Lv .NÒn s¸ng. vÕt xíc.8m. khi hÖ sè ph¶n x¹ cña bÒ mÆt tõ 0. 10. 4. .Nhá. mµ ë trªn ®ã ngêi ta quan s¸t vËt. 12. . ®iÓm. 9. khi hÖ sè ph¶n x¹ cña bÒ mÆt nhá h¬n 0. ChiÕu s¸ng ®Ó ph©n t¸n ngêi . vÕt bÈn…). ChiÕu s¸ng b¶o vÖ – ChiÕu s¸ng ®Ó b¶o vÖ trong c¸c gian phßng ®Ó s¶n xuÊt vµ khu vùc thuéc ph¹m vi xÝ nghiÖp trong thêi gian kh«ng lµm viÖc vµo ban ®ªm. ®êng. ChiÕu s¸ng côc bé – ChiÕu s¸ng bæ sung cho chiÕu s¸ng chung do c¸c ®Ìn tËp trung quang th«ng trùc tiÕp tíi vÞ trÝ lµm viÖc.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 Phô lôc I C¸c thuËt ng÷ chñ yÕu dïng trong tiªu chuÈn 1. khi hÖ sè ph¶n x¹ cña bÒ mÆt lín h¬n 0. . ChiÕu s¸ng sù cè – ChiÕu s¸ng ®Ó tiÕp tôc lµm viÖc khi chiÕu s¸ng lµm viÖc ®ét nhiªn bÞ t¾t.Lín. 8. Ngµy lµm viÖc – Thêi gian lµm viÖc trong mét ngµy – 8 giê hoÆc thêi gian lµm viÖc trong mét ca. 6. 3. quy ®Þnh hoÆc ®o ®é räi. 2. NÒn ®îc coi lµ: .NÒn trung b×nh. 7. c¸c khuyÕt tËt cña ®èi tîng cÇn quan s¸t trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ( sîi v¶i.2.HÖ sè tÝnh to¸n ®Ò cËp ®Õn sù gi¶m ®é räi trong qu¸ tr×nh sö dông do bôi bÈn. ChiÕu s¸ng hçn hîp – ChiÕu s¸ng bao gåm chiÕu s¸ng chung vµ chiÕu s¸ng côc bé.

10-3 Tõ 0.tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3743 : 1983 Phô lôc II X¸c ®Þnh cÊp c«ng viÖc khi kho¶ng c¸ch tõ vËt cÇn ph©n biÖt ®Õn m¾t ngêi lµm viÖc lín h¬n 0.10– 3 ®Õn Lín h¬n 1.0.6.10–3 10.10–3 . KÝch thíc gãc cña vËt ph©n biÖt ®îc x¸c ®Þnh b»ng tû sè gi÷a kÝch thíc nhá nhÊt cña vËt cÇn ph©n biÖt (d) víi kho¶ng c¸ch tõ vËt cÇn ph©n biÖt ®Õn m¾t ngêi lµm viÖc () CÊp c«ng viÖc TØ sè d/  I II III IV V VI Nhá h¬n 0.5m.0.10– 3 ®Õn Lín h¬n 2.10–3 2.3.0.6. Khi kho¶ng c¸ch tõ vËt cÇn ph©n biÖt ®Õn m¾t ngêi lµm viÖc lín h¬n 0. cÊp c«ng viÖc quy ®Þnh trong b¶ng 1 ®îc x¸c ®Þnh b»ng kÝch thíc gãc cña vËt ph©n biÖt.3.10– 3 1.10-3 ®Õn Lín h¬n 0.0.0.0.10– 3 0.5m.10– 3 ®Õn Lín h¬n 10.