Rarangken in

Rarangkén -in- mangrupakeun salah sahiji rarangkén tengah (en:infix) pikeun ngawangun
kecap-kecap rundayan dina Basa Sunda. Sacara umum rarangkén -in- ngawangun wanda kecap
pagawéan jeung sipat. Upama kecap dasarna kecap pancén, rarangkén -in- ngabogaan fungsi jadi
mamanis kecap.
Rarangkén -in- teu ngalaman parobahan sora (en:alomorf) atawa posisi kawas rarangkén -aratawa
-um-.
Rarangkén -in-: warna jeung harti kecap nu diwangunna
Warna kecap
Harti
Conto
pagawéan pasif
“geus kakeunaan ku...”
tinulis, sinerat, ginanjar
pagawéan aktif
“aya dina kaayaan...”
pinanggih
sipat
“nu siga...”
sinatria, pinandita
pancén
lain harti anyar, tapi jadi 'mamanis'
tinangtos, sinareng