DATOS MATERIA

GUÍA MATERIA 2016/2017

Materia

Maquinas de Fluidos

Código

V12G380V01505

Titulación

Grao en Enxeñaría Mecánica

Creditos ECTS

6

Coordinador/a

Concheiro Castiñeira, Miguel

Profesorado

Concheiro Castiñeira, Miguel
López Veloso, Marcos

Miguel Concheiro Castiñeira
Eduardo Suárez Porto

MÁQUINAS DE FLUIDOS
1

DATOS MATERIA - TEMARIO

GUÍA MATERIA 2016/2017

Máquinas de fluídos

1.1.-Concepto e definición.
1.2.-Clasificación.
1.3.-Máquinas hidráulicas. Clasificacións.

Turbomáquinas: Principios xerais

2.1.- Definicións. Clasificacións.
2.2.-Compoñentes da velocidade. Triángulos de velocidade.
2.3.-Fluxo nas turbomáquinas.
2.4.-Teoría xeral das turbomáquinas hidráulicas.
2.5.-Teoría ideal unidimensional de turbomáquinas hidráulicas.
2.6.-Teoría ideal bidimensional de turbomáquinas radiais. Influencia do número de álabes.
2.7.-Alturas, caudais, potencias, perdas e rendementos.
2.8.-Leis de funcionamento das turbomáquinas

Turbobombas

3.1.-Características xerais.
3.2.-Clasificación.
3.3.-Comparación entre bombas rotodinámicas e bombas de desprazamento positivo.
3.4.-Diagramas de transformación de enerxía e de perdas.
3.5.-Cebado da bomba.

Curvas características dunha bomba

4.1.-Ecuación xeral das bombas.
4.2.-Encomies do impulsor. Triángulos de velocidade.
4.3.-Curva característica ideal.
4.4.-Curva característica real.
4.5.-Potencia dunha bomba. Potencia hidráulica total cedida ao líquido bombeado.

Turbinas hidráulicas

5.1.-Definición. Rodas e turbinas hidráulicas.
5.2.-Características xerais.
5.3.-Transformación da enerxía dispoñible na auga almacenada.

Máquinas de desprazamento positivo

6.1.-Principio de funcionamento.
6.2.-Clasificacións.
6.3.-Aplicacións

Bombas volumétricas alternativas

7.1.-Características técnicas.
7.2.-Bombas alternativas.

Bombas volumétricas rotativas e peristálticas

8.1.-Bombas de engrenaxe.
8.2.-Bombas de paletas.
8.3.-Bombas de pistones.
8.4.-Bombas de helicoide.
8.5.-Bombas peristálticas.

Motores volumétricos rotativos e alternativos

9.1 Motores rotativos.
9.2.-Motores alternativos. Cilindros.

Miguel Concheiro Castiñeira
Eduardo Suárez Porto

MÁQUINAS DE FLUIDOS
2

DATOS MATERIA - TEMARIO

GUÍA MATERIA 2016/2017

PRÁCTICAS
1–2

Introdución aos sistemas pneumáticos
Descrición dos sistemas pneumáticos e os seus compoñentes I
Circuítos básicos I. Control de cilindros.
Circuítos básicos II. Uso de válvulas neumáticas.
Síntese de funcións lóxicas con sistemas pneumáticos.
Mando pneumático
Resolución de problemas propostos

3–4–5–6–7

Turbomáquinas
Resolución de problemas
Ensaio caracterización bomba centrífuga
Ensaio caracterización turbina Francis

8–9

MDP
Identificación elementos de una MDP
Dimensionado de MDP
Resolución de problemas

Las prácticas de la asignatura se realizarán en sesiones de 2 horas, en un total de 9 semanas.
Se realizarán en el laboratorio de la materia, de la sede correspondiente.

GRUPOS: Solo permutas o cambios oficiales

PROFESOR
Miguel Concheiro Castiñeira

Grupos M12-M14 (CUVI)
Grupos M21-M22-M23-M24 (CIDADE)

Marcos López Veloso

Grupos M11-M13 (CUVI)

Miguel Concheiro Castiñeira
Eduardo Suárez Porto

MÁQUINAS DE FLUIDOS
3

MDP MDP 28 29 30 1 2 3 4 MDP 5 12 Ma 19 Teoria Practicas 6 13 Ma 20 Teoria 9 16 23 10 17 11 18 PRÁCTICA 9 .TM TM 7 8 9 10 11 12 13 PRÁCTICA 6 .TM TM 24 25 26 27 28 29 30 PRÁCTICA 4 .TM MDP 21 22 23 24 25 26 27 PRÁCTICA 8 .TM TM 14 15 16 17 18 19 20 PRÁCTICA 7 .NEUMÁTICA NO PRÁCTICAS 17 18 19 20 21 22 23 PRÁCTICA 3 .TM TM 31 1 2 3 4 5 6 PRÁCTICA 5 .DATOS MATERIA .TEMARIO GUÍA MATERIA 2016/2017 PLANIFICACIÓN Me Xo Ve Sa Do 1 2 3 4 TEMAS TEORÍA 6 7 8 9 10 11 EXAMENES 12 13 14 15 16 17 18 EMPIEZA TEORÍA TM 19 20 21 22 23 24 25 NO PRÁCTICAS TM 26 27 28 29 30 1 2 PRÁCTICA 1 .MDP NO PRÁCTICAS OUTUBRO 5 NOVEMBRO Ma DECEMBRO SETEMBRO Lu 7 8 14 Me 15 Xo 21 22 Teoria Practicas Practicas Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto TM MDP MDP MÁQUINAS DE FLUIDOS 4 .NEUMÁTICA TM 3 4 5 6 7 8 9 TM 10 11 12 13 14 15 16 PRÁCTICA 2 .

de desenvolvemento 3 0 3 Resolución de problemas e/ou exercicios 0 6 6 Informes/memorias de prácticas 0 3 3 Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 5 .5 60.DATOS MATERIA .TEMARIO GUÍA MATERIA 2016/2017 PLANIFICACIÓN DOCENTE Horas na aula Horas fóra da aula Horas totais Resolución de problemas e/ou exercicios 8 9 17 Prácticas de laboratorio 10 18 28 Sesión maxistral 32.5 93 Probas de resposta longa.

o alumno cursa a materia en dita modalidade.0) Asistencia ((0. incluíndo: . tema a desenvolver 80 Prácticas de laboratorio Probas de resposta longa. Exame final: representa o 80% da nota da materia. incluíndo resultados da Experimentación 10 Exame final que poderán constar de: cuestións teóricas.4) TM ((1.0) Avaliación continua: representa o 20% da nota. Se o alumno participa nalgunha das probas de avaliación continua ou no exame final.0). plaxio.TEMARIO GUÍA MATERIA 2016/2017 AVALIACIÓN DESCRICIÓN CUALIFICACIÓN Resolución de problemas e/ou exercicios Resolución de problemas e/ou exercicios propostos.DE FLUIDOS Concheiro Eduardo Suárez Porto 6 .unha resolución presencial en horario de prácticas como reforzo do tema 10 Memoria escrita das actividades realizadas nas sesions de laboratorio. No caso de detectar un comportamento non ético (copia.DATOS MATERIA .un número de entregas semanais (non presencial) . e outros) considerarase que o alumno non reúne os requisitos necesarios para superar a materia. Salvo indicación oficial por parte do centro da renuncia do alumno á avaliación continua. considerase ó alumno como presentado á materia.6) MDP ((0. A nota da avaliación continua non se gardará dun curso escolar a outro para os alumnos repetidores. de desenvolvemento NEUMATICA ((0. Neste caso a cualificación global noMiguel presente cursoCastiñeira académico será deMÁQUINAS suspenso (0. cuestións prácticas. Para superar o exame final será necesario obter un mínimo do 30% da nota en todas e cada unha das partes do exame. exercicios/problemas. Compromiso ético: Espérase que o alumno presente un comportamento ético axeitado. utilización de aparatos electrónicos non autorizados.

TEMARIO GUÍA MATERIA 2016/2017 TUTORIAS Miguel Concheiro Castiñeira CUVI (Miércoles 11:30 .17:30 Despacho Mecánica de Fluidos) CORREO Miguel Concheiro Castiñeira Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto mconcheiro@uvigo.13:30 Despacho 112) CIDADE (Miercoles 15:30 .DATOS MATERIA .es MÁQUINAS DE FLUIDOS 7 .

0. Introducción MÁQUINAS DE FLUIDOS 3º GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA .

Definición de Fluido : ¿Que es un fluido? SÓLIDO Estados de la materia FLUIDO LÍQUIDO GAS ¿Diferencias? PLASMA DEF: Un fluido es una sustancia que se deforma continuamente cuando se le aplica un esfuerzo tangencial. por pequeño que sea. Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 9 .

Definición de Fluido: SOLIDO FLUIDO EsfuerzoDeformación finita Rotura REPOSO FLUYE EsfuerzoDeformación infinita Fluye Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 10 .

Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 11 .

Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 12 .

no es la densidad la responsable. o en aire? ¿Porqué? NO. Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 13 . andar inmersos en agua.¿Qué nos supone más esfuerzo. petróleo. Aceite.… son menos densos que el agua.

que tiene una viscosidad muy baja. con una viscosidad 50 veces mayor Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 14 . El movimiento es más difícil en el agua. La viscosidad determina la velocidad de deformación del fluido que se produce cuando se le aplica un esfuerzo cortante dado. La viscosidad es una medida cuantitativa de la resistencia de un fluido al movimiento. Los líquidos Temperatura  Viscosidad (Cohesión entre moléculas) Los gases Temperatura  Viscosidad (Agitación de las moléculas) Podemos movernos fácilmente a través del aire.La viscosidad : Los fluidos oponen resistencia al deslizamiento.

o lo que es lo mismo. Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 15 . La viscosidad  t d du  dt dy d du    dt dy DEF: Se llama viscosidad dinámica de un fluido a la resistencia que este opone a su deformación. a que las láminas de fluido deslicen entre sus inmediatas.

a que las láminas de fluido deslicen entre sus inmediatas.La viscosidad d du    dt dy du v0       dy y0  dv     dy  DEF: Se llama viscosidad dinámica de un fluido a la resistencia que este opone a su deformación. o lo que es lo mismo. Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 16 .

5 E-3 170 13.2 E-3 135 789 1.260 1.000 891 3.2 1.0 0.7 1.22 E-7 3.5 E-5 130 2.8 E-5 2.000 1.52 E-6 13 1.0 0.01 E-6 8.7 1.850 1.05 E-4 910 1.18 E-3 13.1 1.0 E-6 1.9 E-4 33 680 4.0 E-3 114 998 1.200 Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 17 .084 1.16 E-7 1.5 170.25 E-4 2.29 33.La viscosidad: Fluido Hidrógeno Aire Gasolina Agua Alcohol etílico Mercurio Aceite SAE 30 Glicerina  (kg/(m · s)) /(H2)  (kg/m3)  (m2/s) /(Hg) 9.550 1.

Presión media atmosférica = 1 atm = 1013.La Presión: Isobaras Lugar geométrico de los puntos de igual presión.25 mb Altas presiones: Anticiclón P > 1013 mb Bajas presiones: Borrasca P < 1013 mb Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 18 . Se representa sobre un mapa geográfico.

Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto Medida de la presión atmosférica MÁQUINAS DE FLUIDOS 19 . Lo más habitual es usar el cero absoluto o la presión atmosférica local.La Presión: La presión se define como la Fuerza por unidad de superficie F p S La presión se puede medir con respecto a cualquier referencia arbitraria.

3m (diámetro) Área= 0.81 x 5000 = 49 050 N Masa= 5000 kg Peso por pata = 12.Peso = 9.07 m MÁQUINAS DE FLUIDOS 20 .0001 m Peso = 9.01m (diámetro) Presión ejercida por cada uno de los tacones.07 m2 Presión ejercida por cada una de las patas de un elefante Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto F 12.294 kN Tacón = 0.25 kN Pie = 0.294 kN p   2900 2 S 0.25 kN p   175 2 S 0.81 x 60 = 588.0001 m2 F 0.6 N La Presión: Masa= 60 kg Peso por pierna = 0. Área= 0.

La Presión: Presión manométrica (+) Presión atmosférica estándar Presión absoluta Presión atmosférica local Lectura barométrica local Presión manométrica (-) Vacio absoluto Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 21 .

La Presión: Blas Pascal (1623-1662) "La presión aplicada a un líquido encerrado dentro de un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del fluido y a las propias paredes del mismo" “…con un solo litro de agua reventaré un barril…” Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 22 .

La Presión: Aplicaciones prácticas del principio de Pascal: Aplicando una fuerza F1. con lo que obtendremos una fuerza multiplicada F2 por la relación de áreas. transmitimos una presión constante a todo el sistema. F1 A2 F2   A 2   F 1 A1 A1 Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 23 .

10 m.325 kPa 98066 Pa = 98.La Presión: 1 atm física 1 at técnica 1.a.a + (≈ 10 m.000 kg/cm2 = 100000 kg/m2 760 mm de Hg 735.6 mm de Hg 101325 Pa = 101.c.a = 6 kg/cm2 Agua Aire Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 24 .033 kg/cm2 1. en kg/cm2 ? 50 m.7 psi ( pound square inch) 14. 14.2 psi (libras / pulgada2) 1.9806 bar ¿ Estamos buceando a 50 metros de profundidad.c. a que presión absoluta estaremos.c.c.c.a) = 60 m.013 bar 0.a.066 kPa 10.33 m.

5006×10−3 145.0332 ≡ 1 atm 14.0197 0.0197×10−5 9.337×10−3 ≡ 1 lbf/in2 .046×10−3 760 ≡ 1 Torr.696 1 torr 133.01325 1.La Presión: Factores de conversión Pascal (Pa) bar (bar) Atmósfera Técnica (at) 1 Pa ≡ 1 N/m2 10−5 1. ≈ 1 mmHg 51.948×10−3 70.8692×10−6 7.06 14.307×10−3 68.96784 735.56 14.223 1 atm 101 325 1.5 0.5037744 1 at 98 066.76 68.3158×10−3 1 psi 6 894.322 1.98692 750.715 Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto Atmósfera (atm) Torricelli (Torr) Pound per square inch (psi) MÁQUINAS DE FLUIDOS 25 19.3595×10−3 1.04×10−6 1 bar 100 000 ≡ 106 dyn/cm2 1.980665 ≡ 1 kgf/cm2 0.3332×10−3 1.

Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 26 . En una tubería con agua en reposo a una presión p. Que se conoce también como altura de presión.Presión de una columna de líquido: Si p es la presión atmosférica. ρ g h será la presión manométrica o relativa. se observaría lo que se muestra en la figura: pe  p    g  h Presión estática absoluta de un fluido a un a profundidad h.

en la que la fase liquida y el vapor se encuentran en equilibrio. Cuanto menor sea la presión de un líquido. menor será la temperatura a la cual se produce la vaporización del mismo (Temperatura de saturación ts) Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 27 . para una temperatura dada.Presión de vapor: La presión de vapor o presión de saturación es la presión. es independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes mientras existan ambas.

T Pv Dos posibles vías de ebullición: en T.  A T cte. implica mayor actividad molecular. lo que provoca un aumento de la presión de vaporización. en Pv hasta que iguale la Pext en Pext hasta que iguale Pv Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 28 .Presión de vapor: Para una temperatura dada. si Pext = Pv  Ebullición Un aumento de la temperatura.

que al ser transportadas por el fluido a un punto de presión más alta son aplastadas.Cavitación : Si P ≤ Pv  formación de burbujas. colapsando o presentando el fenómeno de implosión o rompimiento de las burbujas. Erosionando la superficie que contiene el fluido. turbinas y cualquier maquinaria hidráulica con Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto T o P MÁQUINAS DE FLUIDOS 29 . Fenómeno muy importante en bombas.

COHESIÓN: Término que describe las fuerzas atractivas existentes entre moléculas del mismo tipo. ADHESIÓN: Término que describe las fuerzas atractivas entre moléculas de tipo diferente. Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 30 . capilaridad.Tensión superficial.

La acción de las moléculas del líquido sobre las que ocupan la superficie crean un efecto parecido al de una fina membrana en tensión sobre la superficie libre de líquido. capilaridad.Tensión superficial. Tensión superficial: La fuerzas de cohesión hacen que la fuerza resultante sobre las moléculas interiores sea nula. En la superficie aparecerá una fuerza resultante hacia el interior del fluido debido a la descompensación de las fuerzas de cohesión. Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 31 . A este fenómeno se le conoce como TENSIÓN SUPERFICIAL.

capilaridad. MÁQUINAS DE FLUIDOS 32 .Tensión superficial. Molécula alejada de la pared. Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto Molécula cercana a la pared.

Tensión superficial. y el líquido se dice que “moja” a la pared. las fuerzas de cohesión intermolecular. En este caso el menisco formado. capilaridad. En la mayor parte de líquidos. Líquido “moja” a la pared. (Mercurio) F Adherencia > F Cohesión F Cohesión > F Adherencia Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 33 . las fuerzas de adherencia con las paredes son mayores que las de cohesión. En determinados líquidos. son mayores que las de adherencia con las paredes. (AGUA) Líquido “NO moja” a la pared. es convexo. lo que lleva a que se tengan meniscos cóncavos. y el líquido se dice que “no moja” a la pared.

Ley de Jurin: Líquido “moja” a la pared. y explica. como asciende la savia por el tronco de un árbol. Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 34 . por ejemplo. debido a las fuerzas de tensión superficial y las fuerzas de contacto entre el líquido y las paredes del tubo.Tensión superficial. Este fenómeno se denomina capilaridad. capilaridad. Líquido “NO moja” a la pared. Cuando un tubo fino se introduce en la superficie libre de un líquido. el líquido asciende o desciende por el interior del tubo.

Máquinas de fluidos MÁQUINAS DE FLUIDOS 3º GRADO DE INGENIERÍA MECÁNICA .1.

Máquinas térmicas 1.1.1.2. Máquinas de Fluidos 1.2. Concepto y definición 1.2. Clasificación 1.2.1. Máquinas hidráulicas.3. Clasificaciones Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 36 . Máquinas hidráulicas 1.

1.1. Concepto y definición

• Máquina: transformador de energía
• Recibe un tipo de energía
• Entrega otro tipo de energía

• Máquina de fluidos, dos tipos:
• El fluido suministra la energía que absorbe la máquina
• El fluido recibe la energía que genera la máquina

Tornillo de Arquímedes

Miguel Concheiro Castiñeira
Eduardo Suárez Porto

Aerogenerador

MÁQUINAS DE FLUIDOS
37

1.2. Clasificación de las máquinas de fluidos

Atendiendo a la
densidad del fluido

Atendiendo al
principio de
funcionamiento

Atendiendo al
sentido del flujo de
energía

Máquinas de Fluido

Miguel Concheiro Castiñeira
Eduardo Suárez Porto

MÁQUINAS DE FLUIDOS
38

1.2. Clasificación de las máquinas de fluidos

Atendiendo a la
densidad del fluido

Atendiendo al
principio de
funcionamiento

Atendiendo al
sentido del flujo de
energía

TÉRMICAS
TÉRMICAS

Maquinas de Fluido

HIDRÁULICAS
HIDRÁULICAS

Miguel Concheiro Castiñeira
Eduardo Suárez Porto

MÁQUINAS DE FLUIDOS
39

1. Clasificación de las máquinas de fluidos Atendiendo a la densidad del fluido TÉRMICAS Atendiendo al principio de funcionamiento Atendiendo al sentido del flujo de energía Variaciones sensibles de la densidad del fluido.7 Maquinas de Fluido HIDRÁULICAS Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 40 . compresores M>0. Dependen: De la densidad y compresibilidad del fluido De las diferencias de presiones Turbinas de gas. motores de combustión.7.3<M<0. soplantes 0.2. turbina de vapor.

Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 41 . motores de combustión interna alternativos y compresores.2 Clasificación 1.2. Turbinas de gas. turbinas hidráulicas y cilindros.1 Máquinas hidráulicas 1. •HIDRAULICAS: el fluido en su paso a través de la máquina no varía de forma apreciable su densidad.2 Máquinas térmicas •TERMICAS: el fluido en su paso a través de la máquina varía sensiblemente su densidad. Bombas. Puede suponerse que la densidad es constante.1. Las variaciones de densidad en la máquina dependen de la densidad y compresibilidad del fluido y de las diferencias de presión. turbinas de vapor. Máquinas de Fluidos 1.2. ventiladores.

2.2. Máquinas de Fluidos 1.2 Máquinas térmicas SEGÚN LA COMPRESIBILIDAD DEL FLUIDO: •TERMICAS: Densidad varía sensiblemente TURBINAS DE GAS. DE VAPOR.1 Máquinas hidráulicas 1.2 Clasificación 1.1. COMPRESORES •HIDRAULICAS: Densidad NO varía de forma apreciable. ρ≈cte BOMBAS Y TURBINAS HIDRAULICAS Y VENTILADORES Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 42 .

2. Clasificación de las máquinas de fluidos Atendiendo a la densidad del fluido Atendiendo al principio de funcionamiento TÉRMICAS Gravimétricas Atendiendo al sentido del flujo de energía Maquinas de Fluido Volumétricas HIDRÁULICAS TURBOMÁQUINAS Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 43 .1.

1.2. Clasificación de las máquinas de fluidos Máquinas gravimétricas: Intercambio de energía en forma de energía potencial Atendiendo Tornillo de Arquímedes. noria y rueda hidráulica a alala Atendiendo densidad del fluido TÉRMICAS Atendiendo al principio de funcionamiento Atendiendo al sentido del flujo de energía Gravimétricas Máquinas gravimétricas Intercambio de energía en forma de energía potencial Maquinas de Fluido Volumétricas HIDRÁULICAS Máquinas de desplazamiento positivo (MDP) Principio de desplazamiento positivo TURBOMÁQUINAS Turbomáquinas (TM) Teorema de conservación del momento cinético o ecuación de Euler de las turbomáquinas Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 44 .

produce el movimiento del mismo Tipos de movimientos: Radial TÉRMICAS Alternativa Rotoestáticas Atendiendo al principio de funcionamiento Atendiendo al sentido del flujo de energía Gravimétricas Máquinas gravimétricas Intercambio de energía en forma de energía potencial Maquinas de Fluido Volumétricas HIDRÁULICAS Máquinas de desplazamiento positivo (MDP) Principio de desplazamiento positivo TURBOMÁQUINAS Turbomáquinas (TM) Teorema de conservación del momento cinético o ecuación de Euler de las turbomáquinas Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 45 .1.2. Clasificación de las máquinas de fluidos Máquinas volumétricas: Máquinas de desplazamiento positivo (MDP) Atendiendo alala Principio de desplazamiento positivo: la variacióna de Atendiendo densidad fluido volumen de una cámara. en la que sedel confina al fluido.

1.2.1.2 Clasificación SEGÚN EL PPO. Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 46 . Máquinas de Fluidos MÁQUINAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO 1.1 Máquinas hidráulicas TURBOMÁQUINAS DE FUNCIONAMIENTO GRAVIMÉTRICAS Máquinas de Desplazamiento Positivo o Volumétricas: principio de desplazamiento positivo PDP: Movimiento del fluido provocado por la variación de volumen de una cámara.

1.1.2 Clasificación SEGÚN EL PPO. Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 47 . Máquinas de Fluidos MÁQUINAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO 1.1 Máquinas hidráulicas TURBOMÁQUINAS DE FUNCIONAMIENTO GRAVIMÉTRICAS Máquinas de Desplazamiento Positivo o Volumétricas: principio de desplazamiento positivo PDP: Movimiento del fluido provocado por la variación de volumen de una cámara.2.

El fluido. denominado rotor o rodete. a su paso por los conductos de un órgano que rota. varía su momento cinético TÉRMICAS Atendiendo al principio de funcionamiento Atendiendo al sentido del flujo de energía Gravimétricas Máquinas gravimétricas Intercambio de energía en forma de energía potencial Maquinas de Fluido Volumétricas HIDRÁULICAS Máquinas de desplazamiento positivo (MDP) Principio de desplazamiento positivo TURBOMÁQUINAS Turbomáquinas (TM) Teorema de conservación del momento cinético o ecuación de Euler de las turbomáquinas Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 48 .1. Clasificación de las máquinas de fluidos TURBOMÁQUINAS: Basan su funcionamiento en el Teorema de Atendiendo conservación del momento cinético o Atendiendo a alala densidad del fluido ecuación de Euler de las turbomáquinas.2.

2.1. 1.2 Clasificación SEGÚN EL PPO.1 Máquinas hidráulicas TURBOMÁQUINAS DE FUNCIONAMIENTO GRAVIMÉTRICAS Las Turbomáquinas basan su funcionamiento en la conservación del Momento cinético o Ecuación de Euler de las turbomáquinas Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 49 . Máquinas de Fluidos MÁQUINAS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO 1.

Clasificación de las máquinas de fluidos Atendiendo a la densidad del fluido Atendiendo al principio de funcionamiento TÉRMICAS Gravimétricas Atendiendo al sentido del flujo de energía Generadoras Maquinas de Fluido Volumétricas Motoras HIDRÁULICAS Generadoras TURBOMÁQUINAS Motoras Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 50 .2.1.

1.2. Clasificación de las máquinas de fluidos Máquinas generadoras: BOMBAS – TB Atendiendo a la Absorben energía mecánica →→→ densidad del fluido EJEMPLOS: bombas. Entregan energía al funcionamiento Atendiendo al sentido del flujo de energía Gravimétricas TÉRMICAS TURBINAS – TH .MOTORES Máquinas motoras: Absorben la energía del fluido →→→ Entregan energía mecánica EJEMPLOS: motores. turbinas y aerogeneradores. Maquinas de Fluido Generadoras Volumétricas Motoras HIDRÁULICAS Generadoras TURBOMÁQUINAS Motoras Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 51 . Atendiendo al principio defluido. ventiladores.

1. Clasificación de las máquinas de fluidos Otras máquinas • Máquinas de múltiples escalonamientos o multietapa • Máquinas compuestas • Máquinas Reversibles Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 52 .2.

Clasificación de las máquinas de fluidos Otras máquinas • Máquinas de múltiples escalonamientos o multietapa • Aquellas que presentan más de un elemento simple del mismo tipo (motor o generador) dispuestos en serie en un mismo eje Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 53 .1.2.

2.1. Clasificación de las máquinas de fluidos Otras máquinas • Máquinas compuestas • Formadas por un elemento motor y uno generador. Se emplean para transmitir potencia entre dos ejes con un fluido como intermediario • Se encuentran los turbocompresores y las transmisiones hidráulicas Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 54 .

Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 55 . Estas son utilizadas desde mediados del siglo XX en las centrales de acumulación por bombeo. para el bombeo entre dos embalses situados a diferentes niveles en los períodos de baja demanda energética. ora como generador. reversibles. Clasificación de las máquinas de fluidos Otras máquinas • Máquinas reversibles • A las máquinas de fluido que pueden funcionar. En horas punta.2.1. ora como motor • Las MDP son. casi todas. pueden funcionar como turbina utilizando la energía potencial previamente almacenada. • Una TM que presente buen rendimiento en ambas condiciones de funcionamiento requiere de un cuidadoso diseño.

1. Máquinas de Fluidos MÁQUINAS DE FLUIDO Un “Juego”: CLASIFICAR M .TÉRMICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto M HIDRAULICAS VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS MÁQUINAS DE FLUIDOS 56 GRAVIMÉ TRICAS GENER ADORAS .

Máquinas de Fluidos MÁQUINAS DE FLUIDO M . mecánica (Motor eléctrico) El agua ni cede ni “absorbe” energía.TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS GRAVIMÉ TRICAS GENER ADORAS Máquina E. Eléctrica E. Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 57 .1.

TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS MÁQUINAS DE FLUIDOS 58 GRAVIMÉ TRICAS GENER ADORAS . Máquinas de Fluidos MÁQUINAS DE FLUIDO M .1.

Máquinas de Fluidos MÁQUINAS DE FLUIDO M .TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS GENER ADORAS Reacción Pura (se capta en el rodete toda la energía de presión) Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 59 GRAVIMÉ TRICAS .1.

1.TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS MÁQUINAS DE FLUIDOS 60 GRAVIMÉ TRICAS GENER ADORAS . Máquinas de Fluidos MÁQUINAS DE FLUIDO M .

TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS GRAVIMÉ TRICAS GENER ADORAS No hay transformación de energía (solo calor disipado) No es una máquina Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 61 . Máquinas de Fluidos MÁQUINAS DE FLUIDO M .1.

1. Máquinas de Fluidos MÁQUINAS DE FLUIDO M .TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS MÁQUINAS DE FLUIDOS 62 GRAVIMÉ TRICAS GENER ADORAS .

TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS MÁQUINAS DE FLUIDOS 63 GRAVIMÉ TRICAS GENER ADORAS .1. Máquinas de Fluidos MÁQUINAS DE FLUIDO M .

TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS MÁQUINAS DE FLUIDOS 64 GRAVIMÉ TRICAS GENER ADORAS . Máquinas de Fluidos MÁQUINAS DE FLUIDO M .1.

1.TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS MÁQUINAS DE FLUIDOS 65 GRAVIMÉ TRICAS GENER ADORAS . Máquinas de Fluidos MÁQUINAS DE FLUIDO M .

TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS Es un “ventilador” Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 66 GRAVIMÉ TRICAS GENER ADORAS .1. Máquinas de Fluidos MÁQUINAS DE FLUIDO M .

TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS MÁQUINAS DE FLUIDOS 67 GRAVIMÉ TRICAS GENER ADORAS . Máquinas de Fluidos MÁQUINAS DE FLUIDO M .1.

1.TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS MÁQUINAS DE FLUIDOS 68 GRAVIMÉ TRICAS GENER ADORAS . Máquinas de Fluidos MÁQUINAS DE FLUIDO M .

1.TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS MÁQUINAS DE FLUIDOS 69 GRAVIMÉ TRICAS GENER ADORAS . Máquinas de Fluidos MÁQUINAS DE FLUIDO M .

1. Máquinas de Fluidos MÁQUINAS USUALES TURBOMÁQUINA GENERADORA (DE FLUJO RADIAL) MÁQUINAS DE FLUIDO M .TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS MÁQUINAS DE FLUIDOS 70 GRAVIMÉ TRICAS GENER ADORAS .

TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS MÁQUINAS DE FLUIDOS 71 GRAVIMÉ TRICAS GENER ADORAS . Máquinas de Fluidos TURBOMÁQUINA GENERADORA (DE FLUJO AXIAL) MÁQUINAS DE FLUIDO M .1.

Máquinas de Fluidos TURBOMÁQUINA MOTORA (DE REACCIÓN.1. FLUJO AXIAL Y ADMISIÓN TOTAL) MÁQUINAS DE FLUIDO M .TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS GENER ADORAS TURBINA KAPLAN Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 72 GRAVIMÉ TRICAS .

FLUJO CIRCUMFERENCIAL Y ADMISIÓN PARCIAL) MÁQUINAS DE FLUIDO M .1.TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS GRAVIMÉ TRICAS GENER ADORAS TURBINA PELTON Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 73 . Máquinas de Fluidos TURBOMÁQUINA MOTORA (DE ACCIÓN.

TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS VOLUMÉT RICAS GRAVIMÉ TRICAS CILINDRO DOBLE EFECTO MOTO RAS Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto GENER MOTO ADORAS RAS MÁQUINAS DE FLUIDOS 74 GENER ADORAS . Máquinas de Fluidos MÁQUINA DESPLAZAMIENTO POSITIVO MOTORA ALTERNATIVA MÁQUINAS DE FLUIDO M .1.

Máquinas de Fluidos MÁQUINA DESPLAZAMIENTO POSITIVO GENERADORA ALTERNATIVA MÁQUINAS DE FLUIDO M .1.TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS BOMBA ALTERNATIVA Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 75 GRAVIMÉ TRICAS GENER ADORAS .

Máquinas de Fluidos MÁQUINA DESPLAZAMIENTO POSITIVO GENERADORA / MOTORA MÁQUINAS DE FLUIDO M .1.TÉRMICAS M HIDRAULICAS TURBOM ÁQUINAS MOTO RAS VOLUMÉT RICAS GENER MOTO ADORAS RAS BOMBA / MOTOR ENGRANAJES INTERNOS Miguel Concheiro Castiñeira Eduardo Suárez Porto MÁQUINAS DE FLUIDOS 76 GRAVIMÉ TRICAS GENER ADORAS .