You are on page 1of 8

DOCUMENT D’ESMENES A AL PAD

1. Esmenes de supressió
1.05. PROJECTE D'EMPRENEDORIA JUVENIL
Potenciar i ampliar el projecte d'emprenedoria de l'Espai Jove La Fontana orientat a reduir
l'atur juvenil, mitjançant l'autoocupació, amb accent especial a la formació i l'assessorament
per facilitar l'accés al món professional.

2. Esmenes d’addicció
A. BORSA DE TREBALL DE DISTRICTE
Crear una Borsa de Treball Pública de Districte que inclogui la població socioeconòmicament
més vulnerable per a polítiques de contractació pública de proximitat per pal·liar la baixa
quantitat d’ocupació generada als nostres barris. La borsa ha d’optar per contractes directes
de qualitat i centrar-se en tasques no especialitzades per tal de poder assignar la gent en
funció de la seva situació social i no del seu perfil professional. La borsa ha d’incloure una llista
pròpia per a gent de 16 a 25 anys.

B. CLAUSULES SOCIALS ALS CONTRACTES LABORALS
Tots els contractes fets per l’administració inclouran al plec de condicions una clàusula social
que equipari les condicions dels treballadors subcontractats a les del personal propi.

C. SUBROGACIÓ DE TREBALLADORS SUBCONTRACTATS FIXOS
Contractar com a personal propi els treballadors subcontractats que duen a terme tasques i
serveis que l’administració del districte necessita de manera permanent.

Ç. CREACIÓ DE TALLERS MUNICIPALS
Impulsar tallers de fabricació i reparació de productes de primera necessitat com ara mobles
barats o electrodomèstics que serveixin per impulsar l’ocupació, la formació d’oficis i la
recuperació del sector secundari als nostres barris impulsada des de l’administració.

D. XARXA D’ECONOMATS MUNICIPALS
Davant la desaparició del petit comerç alimentari i de conveniència, absorbir els petits
comerços en procés de tancament com a economats públics municipals per exercir un control
dels preus dels productes bàsics i fer polítiques de contractació pública.

E. CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN I GENT AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
Promoure des de l’Ajuntament de Barcelona a través del Consorci de Serveis Socials de
Barcelona la construcció d’un Centre de Dia gestionat pel Departament de Salut per a la gent
gran i persones amb diversitat funcional amb la voluntat de pal·liar els efectes dels notables
envelliment i sobreenvelliment dels nostres barris així com la càrrega econòmica i treball que
això suposa per als col·lectius de cuidadors familiars.

F. CENS D’HABITATGES BUITS
Elaborar un cens d’habitatges buits per a tot el Districte de Gràcia que permeti l’impuls de
noves polítiques d’habitatge com les contingudes a les lleis pel dret a l’habitatge del 2007 i
24/2015, i molt especialment per aplicar-hi el lloguer forçós a preus regulats. Així mateix,
caldria publicar el cens.

G. ÀREA DE TANTEIG I RETRACTE PER A L’ADQUISICIÓ D’HABITATGE PÚBLIC
Davant l‘increment accelerat dels preus de l’habitatge, es declararà el Districte de Gràcia Àrea
de Tanteig i Retracte amb l’objectiu de poder intervenir el mercat de lloguer a través de la
compra preferent d’immobles dins entramats densos per a l’aplicació de polítiques públiques
d’habitatge i contenció dels allotjaments turístics. En paral·lel s’elaborarà un protocol
d’intervenció amb l’objectiu de definir com els serveis tècnics hauran de prioritzar l’adquisició
d’immobles per tal d’intervenir el mercat immobiliari.

H. ABSORCIÓ D’ESCOLES CONCERTADES EN VIES D’EXTINCIÓ
Arran de la mancança manifesta de places públiques tan a nivell P3 com 1r d’ESO al Districte
de Gràcia, i les dificultats per emprendre projectes edificatius per a nous centres; la Comissió
de Mapa Escolar del Consell Escolar de Gràcia estudiarà i farà arribar propostes al Consorci
d’educació sobre la possibilitat d’absorbir centres concertats en vies d’extinció (per fallida o
manca d’alumnat) dins la xarxa pública en la línia de desconcertació del sistema escolar que
defensa la ILP d’educació.

I. PROTOCOL CONTRA LES AGRESSIONS MASCLISTES A LA FESTA MAJOR
S’impulsarà una taula de treball per a la creació d’un Protocol d’Intervenció contra les
Agressions Masclistes a la Festa Major, impel·lint tots els espais festius a participar-hi
conjuntament, però també recollint els treballs fets els darrers anys, amb la cobertura de
mitjans de l’administració necessària per a la seva difusió i aplicació a partir del 2017.

J. RECUPERAR LA GESTIÓ PÚBLICA DIRECTA DE L’ESPAI DE L’UBAE
Recuperar la gestió pública de l’espai del gimnàs UBAE per a fer-hi un equipament esportiu
públic de gestió directe per als barris graciencs que faciliti un accés universal i
intergeneracional a l’esport.

K. REDEFINICIÓ DE RÀDIO GRÀCIA
Redefinir el model de RàdioGràcia, fer-hi les adaptacions tècniques necessàries i assignar-li la
dotació pressupostària corresponent per tal que pugui esdevenir una ràdio pública d’àmbit
local plenament adaptada a les NTIC que serveixi com a servei públic als veïns dels barris
graciencs.

L. XARXA MUNICIPAL DE REAPROFITAMENT D’ALIMENTS
Es crearà una Xarxa de Recollida d’Excedents i Distribució d’Aliments Municipal de Districte de
titularitat i gestió pública directa amb la implicació dels seus usuaris. El Districte coordinarà la
recollida d’aliments entre els Mercats Municipals i les grans superfícies així com a la difusió de
la mesura entre el comerç alimentari al detall. Així mateix, el Districte elaborarà i actualitzarà
periòdicament un cens de participants a la xarxa d’aliments d’acord amb criteris redistributius,
i vetlarà per la implicació d’aquests participants en la seva gestió des d’una òptica no
caritativa.

M. CREACIÓ DE LA TAULA COMUNITÀRIA DE GRÀCIA NOVA
Generar un espai comunitari amb l’objectiu de dissenyar un Pla de Desenvolupament
Comunitari de Gràcia Nova a l’estil de taules similars ja existents al Coll i la Salut amb l’objectiu
de dinamitzar el barri i definir-ne el model tot usant l’enfortiment del teixit social per frenar les
tendències nocives d’encariment dels preus i destrucció d’ocupació provinents del casc antic
de la Vila.

N. REPARACIÓ I CONSERVACIÓ DE L'ENTRAMAT ANTERIOR AL MPGM DE VALLCARCA DE 2002
Revertir la destrucció de l’entramat urbanístic, veïnal, històric, patrimonial i arquitectònic del
barri de Vallcarca. Es treballarà per tal que el barri conservi el màxim possible la situació
anterior a l’MPGM, tot potenciant el caràcter arquitectònic i urbanístic previ al 2002, i avanci
cap a un model de barri popular, dinàmic i sostenible. Així mateix, per tal de complir el primer
punt, és farà necessari reestructurar la propietat de les parcel·les del barri, si cal amb
intervenció econòmica pública, per tal d’assegurar que no es conculquin els drets vinculats a
l’habitatge i un urbanisme digne en favor del benefici privat.

O. REALLOTJAMENT DELS HABITANTS DELS ASSENTAMENTS D’INFRAHABITATGE
S’intervindrà als assentaments d’infrahabitatge presents al districte coordinadament amb els
Serveis Socials amb l’objectiu de reallotjar les persones que hi habiten en habitatges dignes i es

buscaran mesures per evitar la proliferació de nous assentaments a través de polítiques
d’inserció social.

P. IMPULS DE L’IES VALLCARCA
En paral·lel a l’impuls del projecte constructiu de l’IES Vallcarca, s’impulsarà la creació del nou
institut al Consorci d’Educació de Barcelona per tal de completar un circuit escolar de
proximitat complet al barri.

Q. RECOLLIDA EXPERIMENTAL PORTA A PORTA AL BARRI DEL COLL
Introduir la recollida porta a porta de residus domèstics al barri del Coll com a prova pilot
extensible posteriorment en d’altres barris del districte. Aquesta mesura ha de permetre
retirar els contenidors de la via pública i guanyar espai en un barri amb voreres estretes i
dificultats de mobilitat, reduir despeses de neteja i reciclatge, millorar la selecció de residus en
origen i l’aplicació de taxes per la generació d’escombraries que afavoreixin la reducció de la
generació de residus.

R. EXPLORAR L’OBERTURA DELS JARDINS DEL SANTUARI DE SANT JOSEP DE LA MUNTANYA
Endegar les negociacions pertinents per tal que la part baixa enjardinada del Santuari de Sant
Josep de la Muntanya pugui obrir al públic en el mateix horari que ara ho fa l’espai del santuari
per a la lliure circulació i gaudi dels veïns.

S. PLANTEJAR L’OBERTURA DELS JARDINS DEL REFUGI D’OBRERES
Endegar les negociacions pertinents per tal que el jardí interior de la Residència del Refugi
d’Obreres del barri de Vallcarca pugui obrir per a la lliure circulació i gaudi dels veïns.

T. PLA DE REDUCCIÓ DE LA MASSIFICACIÓ DE LA FESTA MAJOR DE GRÀCIA
Generar un espai que reuneixi els espais festius, el veïnat i les entitats de la Vila amb l’objectiu
d’impulsar un Pla per a la Reducció de la Massificació de la Festa Major de Gràcia que eviti que
l’actual situació de saturació depauperi la festa tan pel què fa el respecte als guarnits com la
pèrdua de teixit veïnal i els problemes de cohesió social que se’n deriven. Aquest pla hauria de
definir un model festiu de consens que permeti recuperar la festa per als veïns sense esdevenir
tancada i vincular-la a una revisió general del model de barri, plantejant les mesures i passos
necessaris per a arribar-hi.

U. APROFITAMENT DEL QUARTER DE TRAVESSERA
Es reclamarà als òrgans competents la cessió de l’edifici del quarter de la guàrdia civil de
Travessera de Gràcia 289 i la seva reconversió per a habitatge públic i un equipament per al
Camp d’en Grassot i Gràcia Nova que doni utilitat a l’espai.

V. MESURES PER LA REGULACIÓ DEL PREU DEL LLOGUER
Estudiar les mesures legals per regular el preu del lloguer al Districte de Gràcia a través de la
intervenció del mercat immobiliari; com ara l’establiment d’un lloguer màxim, la limitació de
l'increment interanual i per períodes dels preus de lloguer, o la implantació de taxes sobre els
pisos turístics que no els permeti competir avantatjosament amb els lloguers normals a nivell
de taxa de guany.

3. Esmenes de substitució (i addició/supressió parcial)
1. 05. SUPORT A ENTITATS DE LLEURE
Donar suport a les diferents entitats de lleure d'infants, adolescents, joves i gent gran
vinculades a programes que es desenvolupin en el a activitats que es desenvolupin als barris
del districte.

1. 06. CERCAR SÒL I EDIFICIS PER A HABITATGE PÚBLIC O COOPERATIVES D'ÚS SOCIAL
Localitzar sòl disponible per construir-hi habitatge públic de lloguer i edificis per destinar-los a
aquest mateix ús, especialment per a col·lectius amb especials dificultats: joves, gent gran,
persones amb discapacitat, famílies monoparentals, famílies nombroses, etc. Fomentar
experiències de masoveria urbana en sòl privat.

1. 10. RECUPERAR I DIFONDRE LA MEMÒRIA HISTÒRICA HISTORIA LOCAL
Potenciar actuacions encaminades a difondre aspectes de la memòria històrica la història local
de la Vila de Gràcia i els barris del Coll i Vallcarca: investigacions, publicacions, exposicions i
conferències de difusió. Iniciar la retirada de les plaques franquistes de les façanes dels edificis
del districte. Recuperar espais i entorns històrics del Districte fomentant el coneixement de la
història i del patrimoni local.

1. 10. IMPULS DELS ACTES CULTURALS I ARTÍSTICS
Promoure el teixit cultural i social dels barris fomentant les activitats a l'espai públic,
biblioteques, centres cívics i equipaments culturals. Elaborar un calendari comú de les
activitats del teixit cultural gracienc per millorar-ne la difusió. Donar suport a festivals com el
Tradicionàrius, LEM, NunOff, L'Hora del Jazz, Photogènic Festival i celebracions internacionals
com ara la Setmana de la Dansa, el Dia Internacional de la Música o el Dia Mundial del Teatre,
així com potenciar espais de difusió de la cultura popular i tradicional, atenent el seu valor
cultural.

1. 12. PLA D'ACTUACIÓ INTEGRAL PEL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA
Redefinir i impulsar el pla amb l'objectiu de millorar la convivència a l'espai públic (places,
carrers, parcs...) i les dinàmiques que es generen entre els diferents col·lectius que les utilitzen

sense ànim de lucre, incorporant-los en la definició del pla. Impulsar mesures per a la lliure
disposició espontània per al veïnat en front dels usos que en treuen un rendiment econòmic.

2.1. PLA D'USOS DE GRÀCIA
Revisar, aprovar definitivament i desenvolupar el Pla d'usos de Gràcia, establint els criteris que
controlin la saturació d'establiments de pública concurrència al centre de la Vila de Gràcia.
Crear elements de transparència de les llicències, afavorint canals de comunicació estables
amb els veïns i veïnes. I reforçar els recursos necessaris per a la seva aplicació estricta i usar-lo
com a eina per impulsar el decreixement dels sectors turístic i de la restauració.

2.1. REFORMA DEL MERCAT DE L'ABACERIA
Elaborar el projecte i iniciar la reforma del mercat, tot preservant el teixit comercial de
proximitat de l'entorn sense implementar-hi cap supermercat ni aparcament, i crear una
plataforma logística que faciliti la mobilitat a l'entorn. Col·laborar amb els paradistes i els
agents socials del barri en l'estudi previ i en la definició del model de reforma i la redacció del
projecte.

2.2. PLA D'IMPULS D'UNA ECONOMIA COOPERATIVA, SOCIAL I SOLIDÀRIA DEL DISTRICTE
Elaborar un pla per tal d'impulsar i visualitzar la xarxa existent, definir objectius i programes
per la promoció de l'ECSS, sempre que no envaeixi el terreny d’allò públic i generar espais de
coneixement i intercanvi d’experiències locals. Donar suport a les diferents iniciatives que
afavoreixen les cooperatives de consum i d'economia compartida, i fer-ne difusió amb
l’objectiu de fomentar el consum cooperatiu.

2. 5. DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL DEL PLA ESTRATÈGIC DE TURISME
Elaborar un pla de districte en línia amb el Pla de turisme de ciutat. Identificar l'impacte del
turisme al districte i les oportunitats amb l’objectiu de reduir-ne l’impacte negatiu sobre els
preus i la qualitat d’ocupació i potenciar altres sectors econòmics. No permetre cap
allotjament turístic nou ni fer promoció exterior dels barris del districte.

3. 1. ORDENACIÓ SINGULAR DE TERRASSES
Revisar l'actual ordenança de terrasses en les places reforçant la participació ciutadana en el
disseny i la gestió de l'espai públic i establint els mecanismes de gestió i de disciplina
necessaris per millorar la convivència amb l’objectiu de restringir i reduir dràsticament l’espai
ocupat en benefici privat i facilitar, en lloc seu, l’ús i fruïció espontanis de les places per part
del veïnat.

3. 1. URBANITZAR LA PLAÇA DEL POBLE ROMANÍ
Urbanitzar de nou la plaça del Poble Romaní amb els mateixos usos que tenia abans de la
instal·lació temporal dels barracons de l'Escola Univers. Definir els usos de la plaça amb les
associacions i ciutadans de l'entorn.

3. 1. ESTUDIAR L'OBERTURA DE LA PLAÇA DE LES DONES DEL 36
Estudiar l'obertura de Obrir la plaça per eliminar les reixes d'un espai que porta un nom
emblemàtic per la història de les dones. Mantenir les activitats de l’àmbit dels feminismes,
d’acord amb el Consell de les Dones.

3. 3. PLA DELS TRES TURONS
Convertir el parc en la veritable façana dels barris de la Salut, el Coll i Mas Falcó en una fase
prèvia del desenvolupament del Pla dels Tres Turons, tot vetllant perquè la revalorització de
les parcel·les properes no derivi en una pujada de preus de l’habitatge i conseqüent expulsió
del veïnat, i per integrar tan com sigui possible les actuals edificacions al parc. .

3. 4. SUPERILLES AL CAMP D'EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA
Redefinir l’espai públic per a la vida quotidiana, amb carrers pacificats a partir de canvis en la
mobilitat, urbanístics i mediambientals, protegits del trànsit rodat intensiu, amb més espais de
gaudi, una mobilitat més sostenible, amb els veïns i veïnes com a protagonistes, de manera
que suposi una oportunitat per fomentar el verd i la biodiversitats. En paral·lel es faran
polítiques d’habitatge i turisme que evitin que la superilla esdevingui un corredor turístic entre
la Sagrada Família i el Park Güell que encareixi els barris de Gràcia Nova i el Camp d’en Grassot
i en destrueixi el teixit socioeconòmic i veïnal.

4. 2. PARTICIPACIÓ ALS PRESSUPOSTOS
Fomentar la participació ciutadana en l'elaboració de part dels pressupostos en algun barri.
Analitzar l’experiència per millorar-la i generalitzar-la a altres barris. als Consells de Barri del
Districte de Gràcia.

4. 2. POTENCIAR ELS CONSELLS DE BARRI I LES AUDIÈNCIES PÚBLIQUES
Millorar els Transformar els consells de barri per tal que siguin un instrument de convivència i
útil de treball amb competències pròpies i facultats vinculants basat en la coresponsabilitat
col·lectiva dotant-los de contingut que permeti el seguiment i la transmissió de la informació
en el temes que afectin a cada barri. Aprofundir en la cohesió social i millorar la qualitat de
vida urbana del barri. Potenciar les audiències públiques com a espais de debat i participació
ciutadana.

4. 3. ACONSEGUIR LA CESSIÓ DE L'ANTIC CAP QUEVEDO I DEFINIR-NE ELS USOS
Definir un nou espai per a entitats serveis públics destinat al desenvolupament de projectes de
l'àmbit de la salut i la cooperació les cures a l’antic CAP Quevedo.

1. 02. MILLORAR L'ACCESSIBILITAT A L'ESPAI PÚBLIC: BARRIS DEL COLL, LA SALUT I VALLCARCA
I ELS PENITENTS
Analitzar les prioritats de millora de l'espai públic amb criteris d’accessibilitat i tenint en
compte l'orografia dels barris, des d'una òptica de l'urbanisme feminista. Establir prioritats,
redactar els projectes i iniciar les actuacions necessàries. Impulsar l’accessibilitat universal i el
dret a la mobilitat.