You are on page 1of 19
KARL MARX TO KYPIO AP@PO ETO ®YAAO 179 THE EOHMEPIAAL THE KOAQNIAZ (1842)! (10.7.1842] +++ Méxpi tapa efxape exhoe: inv Epnyepi6a tins Kofwvias av Oxi ws to «@uafio ins pnvavixns Siavénonsm, tre GiyoUPA WS to PNVAVIKG «evnpE- PwUKS PUAMO»2 CempousapE KUpins ta «KUPIA NoAIUKA dppa» tns éva evo e&foou Cops 690 Kal EKAEKTS Gate Va KaTaCTE! N NoAIUKA anwENuKA Gov avayvaotn, Kal E01 aUtés va LErapepBel [YE AKSpA HeyaAUtEO N6B0 oto OASHPEOKO aGifelo Tv SlagnpIoUKav ayyefiday, Nou Siénetal and BloyNxaviKO NaALS Kar efvar oUxva BiavOlopEvo YE nveupaTabers exppa- GEIS, OTE Ka! EG Va JOXUE! to PNX6: per aspera ad astra, ané thv noAruKh ota otpei6ia.? AAAG n wpata 1oopponia nou Katépepve va tnpel Exp! TOKE 1 Epnyepi6a ns Koftwvias peragy nofruKhs kai ayyemtdy éxe! Siatapaxtel npoopats He Eva ei60s ayyemtdv to onofo ynope va ovopacte! «ayyeilies Ins nofrtikhs Bloynxavias». Méoa ownv apxikh aBeBardtnta yia to now 8a tonoBetndel aur6 to véo yévos ouvéBn pia ayyeiiia va petatpanel ge KUpIO p8po Ka! to KUpIO 4pBpo Ge ayyeiia, n onofa paAiota oto 16i@pa TOU 1. Tithos mgwtoréinov: «Der leitende Artikel in Nr. 179 der Kélnischen Zeitung». To &Q- 090 yedpene téhn Iovviov-agyés lovkiov tov 1842 wc anéivtman oto 26910 QB00 ts Egnueoibas ts Kohwviag ous 28.6.1842, nov eize auveayBet and tov Karl Hermes (ro excyvupio tov onoiov Ba expetakhevdet 0 Marx oto énaxg0 ya aveiororye hoyonatywa owqy andvenaf tov). To ég8g0 tov Hermes emofpaive emrorixd to yeyovds Ou Eva Thy tov queghaov Téxov (ewosveas my Epnueoida tov Privov) éBere us oth hes tov ot d1d¥eon tw gitoomuatéy veoeyEhiavény, xat mQdteLveE oT hoyoxoLOKa Va ama ‘yooesioe mp6 potes Snuoaresoets. To 49890 tov Marx dnomesOnxe oe TOES vvéeteC omy Egnucgiba tov Privov, ora $¢hha 191, 193 xat 195 (avtatotqens: 10.7, 12.7 xa 14.7.1842), 2. O Marx expetahheverai ty derth ompaaia tov 6gov Intelligenz yuo va. xaveL Eva E1go- wx hoyonatywo: to Blatt der Intelligenz iva to Hikho tHE diavonas, eve 0 4005 Inteli- gencblait onpotver ta puinddia nov neorexouv edfjoeis xaBand tomxis exdnoeovoadias. 3. H Aartevuxh of107] TOV avadéget o Marx (1 o7IOla avéryetat xaTé pla ézvown otOV Bwo- ‘yOuo) onpuaiver: «Méoa and teayués 080% ora Gotga>. O Marx expetaddeverar, ya éve Gkio hoyonaty wo, to opr Zo THY KEE astra Kat Austern (aToEIDIa).. 78 KARL MARX | TO KYPIO AP@PO 570 @YAAO 179 THE EOHMEPLAAE THE KOAQNIAE NoAIUKOU KdopoU ovopdzeral «Katayyeiian, aAAG dtav eival Eni n”NpwYA ovopdzeral anfa «ayyeian. Eto Boppa cuvn@el Kavels npiv ané to ANS yedHa va cEpipel tous KaAeopevous exfextd o1vonveupatdén nord. fia tov Bépeo KaMleopévo pas eueis akofouSoupe aKdpa mo npé8upa auth tn cuvAGela, va Giver Kaveis To olvénveupa ApIV aNd to YEuLA, Kas GO {610 tO yea, ato dKpws «naoxov»' ap8po tou pUiiou 179 ins Epnuepibas ins Koftwvias, Bev Bpi- OKOUpE Kavéva NVEULG. As ex TOUTOU EPBIPOULE GpxIKG 11a oKNVA aNd to épyo tou Aoukiavou Gedv Aidfoyor, tv onofa kal napaBétoupe £60 GE [Ia «eUKoMovéntn» HEt~pPAGN, [Ia KAI HELAEL tov avayvwotay jas 8a uNGp- xel touAaxiotov évas nou Sev eivar EAAnvas. Aoukiavou Gewv AidAoyor XXIV.'Eppod Kal Maias$ puns: Ynapxei Gpaye o’ do tov oupavé, ayannth pntépa, Kdnolos Beds m0 Bacaviopévos ané epéva; Maja: Mnv to fies auté, @ Epp! Epuris: Tati va unv to Aéw; Ey, nou Exw va Ppovtiow yia t6oa NpGypata pO- Vos ou, nou npénel va yive xifta Kopdua; To npw! npénel va ankdvopa! noAL veopis kai va oxoun@ thy tpaneZapia, va taxtonord ta yagiAdpla, Kal Stav efvat 6fa atn @éan tous va napictapal ctov Afa Kal fin tnv nyépa va KGvio tov ayyeal- oppo TOU Névn Kal KATE HE Ta NVOPATG tou. MéAis eniotpéyer, aK6yN yELEtOS ‘oxévn, npénel va GepBipw thy apBposia. [...] Kal to xeIpétepo, efiai o pova6iKés nou 6€v tov a@fvouv va nouxdoe! ovte tn vUxta, ylati Kal tote npénel va Eipar uxonopnés yia tov MAovwva Kal va napiotapal ato SiKaothplo tov wuXdv. Ai- 6u Bev apKowv ta épya tns nyépas, to ou npénet va ela! napv otnv naflaiotpa, va Kdvao tov KipuUka othv eKkAnaia tou 6hyOU Kat va Bon8d tous pritopes je ts opifies tous, aiid npénei va pnAéxopai Kai ous vexpixés unodéoe's. [...] 4. O Marx expetadnegerat, ya va xéver hoyonatywo, m ovvipenan weTaks tw 6gov leitend (ev mooxerpévur: x6Qt0, agyv%6) nau leidend (ov onpiativer to M&}OV, to dewvond- 8obv) 5. O Marx tthopoget ato xeiuevd tov to bidhoyo FoH08 Auawagtupiat. O bréhoyos ovo mgurtétuno éxet ws eBfis (tO Tphpe evtds aynvhy dev cvpmEQayPéverat OTN [E- xéepoa10m): ‘Eouiic. "Eo yag us, @ piireg, év obgav Beds GBMGTEOOS N08; Maia, Mi iéye, 6) Equi, owwdtov pndév. ‘Eowiis. Th wi Mey, bs tooabra nodyparta Exo HOvos Kaper xa nds ToodiTaAs tam Qeotas duaondpevos; EwOev pev yg Eavaoravea oalgew td ovpndarov dei xal Suaotgd- oavta tiv xuolay ebberioaved te Exaora mageotévan 1 Atl xal Biagégety Tas dryyehiaas ‘is mUAQ" cedTOD tkveo Xa xée HywegodoOMOD VTA, Hai éncvEAOvTA ELL KEKOVYEVOY maAQC- -wOEvat tiv duBooaiay: [mpiv 6 tov vedvytov todtOV oivoysov Fjxewv, Kai TH vexnag Ey Evéxeov]. 15 dé naevee deworatov, dtu wnde vwxtd xaBEdSW HSvVOS TOV AAO, GAG det he xal tore 76 Tobrow apuyaywyety xol vexponopndv elvar xal nageotévat tp &xa0c7- aig oF yag ixavé por va Tic AEQas Eoya, év mahaiotgaic elvan xai vais ExxRnolas xn- obrretv xal Gfftopas éxbiBdoxery, dA’ En xal-vexornd cuvbranpdrrew HeweorapEvo.[...] KARL MARX | TO KYPIO AP@PO ETO @YAAO 179 THE EOHMEPIAAE THE KOAQNIAE An6 t6te nou Exe! 6iwxtel and tov OAupino, o Eppfs yepipva axoyn yia «ayyapeles», KaBds Kal yi Sfes Us veKpIKés UNOBEoEIS, Adye Ia Naalds ouvideras. To av ftav 0 {610s 0 Epps fo yios tou, 0 tpayiaios Gcds Mévas, autds Tou éypaye to ndoxov 4pOpo tou puAAoU 179 pnopel va to anogasice o avayvaotns, apou GupnBel ou o'EAAnvas Epps ftav o Beds ths pntopiKis Kal tns AoyiKas. «Mas gaivetat e€icou avenitpento va 61a6iGovta! piflocopiKés Kar Opn oxeUUKEs andyels Wow tov EpnLEpiBwv 600 Kal Va KatanofepoUVta! otis eqnpepibes». Eve 0 yépos @ituapouoe éto1, napatipnea 6ui anockonovoE GE j1IG avi- apf Artaveia xpnopdv, afd Ka®nGvxaca thy avuNoHOvnofa HOU oKENT6- ievos 6u 6a énpene va nictéyo tov ofUBEpKA dv6pa, nou eival t6G0 anpo- KatdAinntos, @ote va Age! yéoa oto (610 to ont tou tn Yv@pN TOU pe KaBE aifikpivela, Kal duvéxica va 6iaBa%w. AAAS, w ¥ Babpa, to 6pBpo aur6, to onofo 6ev pnopei va to HeppEel Kavels yia to 6u SiaQEte! Ia pIAodoGpIKh Gnown, Exe! toUMGXIOTOV thy TaN va KatanoAeL pIAOO@IKés aNdyels Ka! va 1a6i6e1 @pnoKeuuKés andyels. Ti va KGvoune pe éva Gp@po Nou apglointel to Sikaiwpa tns SiKis tou UnapEns, to onoio npoKataflayBavel thy (61a tn 6AAwon avikavotntds tou; Ga pias anavthoel o pAvapos oUVTGKINs. Egnyef nds npénel va BiaBAZoveat 1a oto"Pabn 4p8pa tou. Nepiopietar oto va napaGEte! anoondopata, tov onofev thy «afnfouxia kai cuppagh» evanobétel «oth o€GvoIa tov ava- Ywotev» - n KataAAnAétepn 1€8060s yia to eiBos exeivo tov ayyeMlav Tlou avabétel o (bios otov EaUTO tou. Eels oKONEvoUpE va EnIGoBOUpe Ge «aflfinfouxia Kai cuppapi», kat Sev Ba ~ptalye pels e4v aNd to pozépIo Sev npoKuye! poboatépavo. 0 ouvtaxtns 6nAdver: Eva Koya nou xpnoiponoiel auté ta péoa» (6nAG6A va KatanoAeys Ka! va 61a6{6e1 piogogixés ka! CpnoxeuUKEs andyels ous epnyepibes) «Beixvel He tov tpéno aut6, Kava tn yveoyn pas, 6u Sev to enuB1eoxel pe evAiKpivera Ka 6u evbiapépetar Atyétepo yia th S16aoKaAia kal to Siapwtioys tou Adow Kal nepioodtepo yia tnv eniteuEn dAflwv efwtepiKev okondvo. Me aut tn 6ixA tou yveapn to dp8po Bev pnopel napa va anookonei ctnv eniteugn e€wtepikav okonGV. AUTO! 1 «efwtEpIKO! okONOM ev NpSkeItal va anoKpugrouv. To patos, Aéyetal, Bev éxe1 pdvo to Sikai@pa aAAG Kal to KaBAKOV «va BGAel xeiponébes tous anpdaKAntous papAardbes». O ouvtatns WAG yia Tous avundfious ins énowhs tou: 16u éxe! npo NOAA GULpaviE! HE tov equté tou 6u eval évas evtetafevos pagiaras. Np6kerta: Aoinév yia pia _véa 6EuvON tns AoyoKpioias oe @pnoKevuKés unoéoels, npoKertal yia éva VEO GOTUVOLIKS étpo Evavta atoV Téno nou HOAlls éxe! avanvewael. «Katé tn yvapn pas, 8a npénel Kavels va enippiye! oto Kpatos 6x! unEp- Boalikh auotnpérnta aAla paAAov napatpaBnypévn enieiKeia>. 79 80 KARL MARX | TO KYPIO AP@PO ETO @YAAO 179 THE EDHMEPIAAE THE KOAQNIAE To KUpio dp8po Opes ouverierar. Eival enixiv6uvo va enippinteral ou6h- Note Oto Kpatos: aneuBGvEral GuvENds ous apxés, n Kathyopia tou Evavua otnv efeuBepia tou Tunou petarpénetar oe Katnyopia evavua atous Aoyo- Kprtés: katnyopei tous MoyoKprtés 6u epapHdzouv NoAL «aiyn AoyoKpIOia». «Exar e€ailAou anobemtel Lexp! tobe Ou Gx pev to Kpdtos aAAG “yeyo- vayéves apxés” éxouv enibeifer a€}Opepntn enieikeia, Ou Exe enitpanei otn vedtepn giogo@ikh oxo va anotoAya us nA€ov anagiwuKés eniéceis oto Xpiouavioyé péoa ané Enydoia pUAAG KUKMogopias KaBds Kar Héoa ané afia ouykexpipéva évtuna nou Sev npoopiovrar yia évav anAds eni- OtnHoviKé KUKAo avayvwotavn. Naat orapata e66 0 ouVtaKtns, Ka! NGI oUvEtiZetar- piv and AlyStepo and oxte npépes eixe Spel otnvy efeuBepia tns AoyoKpioias EAaxictn efteu- @epia tou Ténou: tapa BpioKe! otov Katavaykaop6 tv AoyOKPItaV EGxt- oto KatavayKaops AoyoKpicias. ‘Aut6 npénel va 610p8w8ei «Ooo undpxer Aoyoxploia anoteAet enmaKuK6 KaBAKOV tns va EepIover 1ét01 andiaguKa anoKuApata Evés epnBIKO Bpdcous, Snws auta Nou Us tefleutafes npépes npooéBaflay enaverfinppéva ta paua pas». A6Gvaya pata! A6Gvapa patia! Kar «to nio a6Uvapo pau 8a npooBAn- @¢i ané ya S1atGnwon n onoia éxe! oxnauiote! HOvo Ge OXEoN HE THY avU- AnmuKh ikavétnta tou peyafou nAfBous». ‘Drav Adn n xaAaph AoyoKpIaia apfvel va HeyaAdoouV an6iacuiKG ano- kunpata, tote u Oa Kavel n efleuBepotunia; Otav ta patia pas efval NOAG aBGvapa yia va aviéfouv to «Bpdaos» tou AoyoKpiHévou Ténou, nds 8a unopowoay va efva apKerd 6uvatd yia va avtéEouV to «Bappos» tou EleU- @epou Ténou; «Ogo undapxer Aoyoxpioia anoteel enitaKtik6 KaBAKOV tns». Kai 6tav 6ev @q undpxe nféov; H npétaon auth npénet va epunveuOel ws effis: Anote- ei enmtaxuk6 Ka®AKov tns AoyoKpiias auth va SiapKéce! 600 to Suvatov nepioaétepo. Kai naat opus ouveriZetar o ouvtaxtns: «Aev eival orn Sika!o6ooia pas va eppaviopacte ws Enydoros Kathyo- 0s, Kal yi’ auté apfvoupe KAGE evyUtEpO xapaKtnploye». Aut6s 0 GvOpunos Sianvéetal ané oupavia KaAoouvn! Agiivel tov eyyU- Tepo «xapaKtnpiops», Kai 16Vvo Héoa aNd eyyotara, evteitts SiaKpIt on- pela Ga pnopouse va Seige! Kal va anobeiger u BE téMlos Nave N Sikh Tou Gnown: agiver va akoUGtOUV HOvO aoageis, LIGOENwpEvEs, UNoNtEs AéEers: Bev anoteiel 6ikalo60aia tou va eivat Snpsor0s Kathyopos, anotene! 6ika10609ia tou va Eival kpUpSs Kathyopos. Tia teAeutaia popa o Suotuxhs Gvépas oxéptetal du 6ikaioBooia tou Ei- val va ypacer pifeAed8epa npwrooéhiba apOpa, 6u npéne! va napiotavel Evav «miot6 piflo tns eleuBepotunias»- AayBaver Aoindv tnv goxatn Béon: «Aev npénei va napaieipoupe va 6iapaptupn@oupe evavua Ge éva xeIpI- ou6 0 onoios, av Sev anotefiel to enaKéflouBo plas twuxaias apéfeias, Sev bnopei va éxe1 GAA oKond ané to va evoxonoihae! thy Mio efleUBepn Ki- vnan tou Ténou otnv KoWA yvapN, Gote va Kpivel to NaIKvi6! UNEP TOV KARL MARX | TO KYPIO APGPO ETO ®YAAO 179 THE E®HMEPIAAE THE KOAQNIAE avundiey, 01 onofor poBouvta! 6u Ga to xagouv av akoAouPhsouv thv euOeia 086». H Aoyoxpioia, yas 6164oxe! autds o t600 toANpSs 6a0 Kal OEUbEpKAS unepaonictis tns efeu@epotunias, av Bev eival n ayyiiKh Aeondp6aiin ye Inv enlypaghi: «i sleep, wake me not!» [Koidpa, pn we Eunvarel], exer €e- KIVAGE! GUT6 TOV «KATATPOgIKO» XEIpIOLS yid Va EvoxoNolfae! oTNVY KOIVA aun thy mo efledBepn Kivnon tou Tunou. Xpeidcetar Gpaye va evoxonoinéel pia Kivnon tou Ténou n onola epioté ThV NpOGOXh tns AoyoKpIGIas Ge «tuXaies auéAeles» Kal n onoia NpooBOKA TV anoKataatah ths otnv KoIvh yep aNd to «aouyid tou AoyoKpIthin; H kivnon auth ynopei va ovopaatel «efeUB_pn» Y6Vvo 60 ovopdcetal evi- ote enions «efev@epn» n d6e1a tns abiaviponids: 616ui Bev npoxertal dpaye yia aBiavtponid tns akatavonoias Kar tns unoKpioias va eypavizerar Kavels Ws unepaonioths tns mio eflevGepns Kivnons tou Tunou étav tautéxpova 6164oxe! dui o Tonos KuAlétal otn Adonn ané th otiyph nou ev tov UNoBa- ardZouv 640 xapopufakes; Nipos u xperaZopaote e€G"ifou tn AoyoKpIGla, Npos u aUTO to KUPIO 4p- @po, edv 0 piMoaopiKds TUNos aUtoevoxonoteital ctnv KoIvA yv@yN; BeBal- Gs, 0 cuvtaktns Bev Béfe! 616flou va neplopice! «inv eAeuBepia tns eniotn- povixiis épeuvas». «Zus nyépes pas napaxwpeftar 6ikaiws otnv emotnpovixn épeuva to Eupu- TePO, to M10 anepidpiato ne6{o Spaons». To u evwoei 6uws o GvOpwnds Has He tnv enlotnpovikh épeuva pnopei va to anobeigel n effis Statunwon: «@q npénel va KaVOULE auoTNpA BiGKpion HEtakY auTOU nou ananei n eniotnyovikh épeuva gow tns onoias pnopel va KEpB{oE! [HdvO 0 {610s 0 Xplouavioyiés Kal autou nou BpfoKetai népav twv opiov tns eniotnpoviKhs épeuvas» Tloios npénet va anopagicel yia ta épia ths eniotnpovikAs épeuvas av 6xt n (61a n emotnpovikh épeuva! Luppwva HE to KUPIO GpOpo, Ba npéne! va npobiaypayel Kaveis otnv eniothun ta Spid tns. To KUpio 4p8po yvwapitet foinév évav «enionyo Adyo» o onofos 6ev paBaivel ané tnv eniotnyovi- kh épeuva afd tn 6164oKe!, 0 onofos, Svtas pla KaAflepynyévn npévoia, HEtpa to yéyeos KAGE tpixas nou Ga uNopouoe va HEtatpewe! éva eniotn- HovIK6 YEvI Ge éva YEvI KOOPIKAs onYadIas. To KUpIO 4pepo MioteLe! otHV entotnpoviKi épnveuon tns AoyoKpicias. Npwv napakoftouBhaoupe neparépw autés us «yefoles» efnyfcels tou KGpIoU Gp8pou avaPopIKA HE tnV KENIotnLOVIKA Epeuva», as anofavooU- He pia ouyph ané tn «pilocopia tns @pnoxeias» tou Kupiou Hermes, and tn «Sikh tou eniothynn! «H @pnokela efvat to BeyEMlo tou KPGtoUS, 6nws Enions Eival o nio ava- ykalos 6pos Ke KoIvevikAs Evwons Nou 6ev anooKone! anAds otnv eni- teugn KaNOIOU EEwtEPIKO GKONOU». Ané6eign: «AKON Kal gtnV nio Npwrdyovn Lopph ins ws nalbidouIKOs pE- uxigyds, [n @pnoxeia] avopBciver Katé Kdnolov tpéno tov dvépamno ndveo and tis aio®ntnpiakés eni@upies, o1 onoies, edv apnvotav va KuplapxnGei anoKAel- 81 82 KARL MARX | TO KYPIO APQPO ETO @YAAO 179 THE E®HMEPIAAE THE KOAQNIAE oud ané autés, 6a tov unoBiBavav oe Zio Kal 8a tov KaSiotouoay avikavo Via tv exnfiripwon KaBe avébtepou oxonow». To KUpio Gp@po ovopdzer to PEUXIGLS Inv «mio NPwrdyovn LoppA» ts @pnoxeias. Napabéxetai Aomdév aut nou aK6yN Kal xwpis tn GUVaivedh Tou éxe! GiamiotwOei and dflous tous avbpes tns «eniotnHoviKis Epeuvas», 6u n «wofarpian anotefel pia avatepn EpnoKEUUKA LopPh and to ge- UXIOHS, Ka! Gpaye N Gwonatpia Sev UNOBIBAZEI tov GvOpwno Katw aNd to enine6o tou Gbou, Bev Ka®IGTG to Ko £6 tou avepanou; Kar tapa 0 «petxicpds»! NpayyauKa, npdxerar Ed yia -voon and ne- plobixa tns 6exapas! O geuxioyds anéxe! T600 aNd to va avopedce! tov GvOpwno nave and tnv eniBupia, dote NoAW nepioadtepo eival «n Opn- oxeia tov aldntnplaKdv eniBupidv». H pavtagia tns eni@upias BauKaiiZet TO @EUXIOTA HE TO Ou Eva KaWUXO NpGyHa» Ba EyKatafEiyel tov PUGIKO xapaktipa tou yia va yivel o niotés UNNpEtns tov N6BwY TOU. As Ek TOUTOU 1 wph EmBupia tou PEUXIOTA KaTGOTPEGE! TO PELIX Stav GUTS Nave! va Eival © Mio neiGAvi0s uNnpétns tou. «Sta €Ovn exeiva nou anéKtnoav plaV avétepn iotopikh cnagia, n vEn- on tou Adikow Biou tous gupninte: pe tnv aviotatn Siayspqwon tou Bpn- OKeUUKOU aldBhyatds tous, Kal n Kaantwon tou HeyaAeiou Kal tns 6Uva- hs tous Ye thv napaKyh ts @pnoKeutiKhs Hoppwans tous». Tnv aiGeia tnv anoKté Kaveis Stav aKpiBds avuotpéyel thv nenof@non Tou GUVTaKIN: éxe1 TONOBETAGE! THY IGTOpIa LE tO KEDAAI Npos ta Kat. H EA- AG6a Kai n PapN eivar GapGs o1 xpES Ins avotaTNS «iotOpIKAs HOpPwNs» peragd wov Aadv tou apxaiou K6opOU. H HevailUtepn eowrepiKh Gvenan tns EAAG5as aver otnv nepiobo tou MepikAN, Kat n avébtatn eEwrepiKh avenon Ins otnv nepio&o tou Aflekavépou. Thv nepiobo tou MepiKilh o1 copiatés, 0 ZwKpatns, tov onoio pnopei va ovopdael Kaveis ws tnv evoapKwyEvn @piflo- copia, n téxvn Kai n pntopiKi extoniaav tn Opnaxeia. H nepiobos tou AAe- E4v6pou htav n nepio6os tou Apictotéfn, o onoios anéppiye thv arwvidtnta TOU KATOLIKOU NVEDATOS Kal to BE6 Tv BeuKdv EpnoKEIdv. Ooo yia 1h Payn! AraBaote Kiképwva! H enikobpela, n otwIKA An OKENUKICUKA @Ijo- Gopia tav o1 Opnokeies twv poppwpévwv Puayaiav érav n Pdoyn eixe race! otnv KopGpwon Ins Nopelas tns. Otay HE thV NaN twV apXainv Kpatav e€apavigovtar o1 Epnoxeies twv apxalav Kpativ, aUt6 Bev xpeldcetal Kapia neparépw e€Aynan, 616u n «afin@ivh @pnokela» twv apxaiwv Atay n Aa- Tpeia «ins EOVIKOINTGS TOUS», TOU «KPATOUS» Tous. Acv Eival_N NtHaN tov apxaiwy SpnoKerdy auti nou avétpeye ta apxaia Kpatn, afiAa n midon wv apxaiwy Kpatav avérpeye us apxaies Opnoxeies. Kat ja této1a Gyvoia, 6nws auth tou KUpIoU GpEpoUu, avaknpUaoEta! Ge «voLOBERN Ins eniotnpoviKhs épeuvas» Kal ouvtéace! «6iataypata» yia tn pilocogia. «OA6K/inpos o apxaios Kéopos énpene va Katanéoe!, 616: Ye Us NPOS- Sous atny eniotnpoviKi yéppwaN TOU Us oNoies EKavaV O1 Ago; GUVEEdtaV Kat’ avayknv Kal n anoKdiluyn wv opaALGtev ota onoia Bacifovrav oF OpnoKeutikés andyels tous». Eopava Aoindv pe to KUpIo 4pOpo, oflKAInpos o apxaios Kbapos Katé- Neoe enei6A n enlotnpoviKA épeuva EeaKénave ta OpGALATG Twv apxaiwv KARL MARX | TO KYPIO APGPO ITO @YAAO 179 THE EOHMEPIAAE THE KOAQNIAE @pnoxeldv. O apxaios K6opos 6ev Ga eixe Gpaye Katanéoe! Edv n épeuva eixe anogiwnhoel ta a~paAlpata twv OpnoKeldy, Edv ta Keieva tou AouKph- UoU Kal tou AouKIavou efxav npotaGel ané to GUVTaKtN tou KUpIOU 4pApPOU ous pwpaixés apxés yia yaaiioya; Qa pas enipanei e€4AAou va 6ieupsvoupe tnv nofuLaGela tou KUpioU Hermes pe pia onpeiwon. 12.7.1842] *** Kass nAnotave to téflos tou apxafou Kéopou, avoige n Exofih tns Aite~ £4v6peias,é n onofa npoona®ouee Biaiws va anobei€el «anv aldvia aAhGela» ins eflinvixs HUBoAoyias Kal tnv EvteAA GULPatotNTG tns «pe ta anotEAe- Opata tns enlotnpoviKis épeuvas». AKdpN Kal 0 aUtoKpatopas louMiavés avike o’ auth tnv Katev8uvon, n onoia nioteue 6u 8a efapavice to véo nvev- a tv KaIpdv nou efxe eloBdAe! KAeivovtas ta dua yia va nv to BAénel. AAAG as napapelvoupe otn ianfotwan tou Hermes! Zus apxaies @pnoxeles «n toxvi unoyia tou Befou atorxefou ftav nepiBeBANyEvn pe thy NUKVératN Voxta TOU GPAAYATOSn, Kat yi’ aUtév to Aéyo ev pNopovE va avuctabeEl ous eniotnpovikés épeuves. Eto Xpiouavigyd n Katdotaan elvar avtiotpo@n, @a Gianiotdoe KAGE oKeNtdpEvn Nxavnh. BeBaiws, Age! Kai o Hermes du: «Ta avérata anoteAéopata tns eniotnyovixhs épeuvas éxouv Exp! ta xpnoipevoe U6vo yia thy eniBeBalwon wv a”inBerdv tns xpiowaviKhs Opn- oxeias». Népav tou 6u dies 01 piocogies tou napEABSvtos KatnyophOnkav xwpis e€aipeon ané tous Geofléyous yia exntwon ané tn xpicuaviKh @pnokela, aKéun kai n @iocopia tou euceBous Malebranche kal tou eyinveuopevou Jakob Béhme: népav tou 6u o Leibniz KatnyophOnke and tous xwpikoUs Tou MnpaouvoBaiyk ws «Léwenix» (Gnictos) Kat ws G8€0s ané tov Ayo Clarke kai tous Aoinovs ona6ous tou Newton: népav tou 6u o Xpicuavi- ou6s, 6nws Unoatnpiel to Selvétepo Ka! GUVENEotepO TuhLLG Tw NpotE- Clavie BeoA6ywv, GeV uNopel va CULMUVE! UE to Adyo, 6i6u1 0 «KOOHI- KOs» Adyos Kal 0 «BpnoKeUtKés» Adyos avupdoKouy, npaypG to ondio o Tepwaiavés biatundvel pe KAaoIK6 tpOn0 ws «verum est, quia absurdum est»-” népa and 6a auté, nas Oa anobelEe! Kaveis tn cULevia tns EnI- ‘otnpoviis épeuvas pe tn Opnoxeia av Oxi avayKdZovtas tnv eniotnpoviKh épeuva va avaxGei otn Opnoxeia, wAdvtas tn va akofoushoe! tnv nopeia ins. Touftéxiatov, évas dfiflos efavaykaoudés bev anoteAel andbeign. BeBaiws, ev ek tov npotépwv avayvapifete ws Eniotnyovikh épeuva aut nou eival n Gnowh as, téte Eival EKOAO va Npo@ntevete- aAAG NoIo 6, Ewoetrat n veomhatowxh guhod0pta. 7, «Eivan cohn@wv6 enidh evan nagéhoyor. Todnertan ya nagdpodon ts duarimwOnS -. O Marx naganéynet omy Charte Consttutionelle,n onoia Oeaniatyxe omy Tah- Na. werd tyv Exavéoraon tov Tovdiov 1830, anorehaveag em Béon ms ovvearyyarvafs povagyias, 9. Ax6un nau pera ny Fiera. Ts varohebvrelas PadKas, 0 AotuAbs Koduag, tov on0t0 eiye Oeontoes nex emBéder ae Bidpoges HORE, RAQEHEWE O¢ LOXL GE OQLOLEVE YeQHVIAG acter. 85 86 KARL MARX | TO KYPIO AP@PO ETO @YAAO 179 THE EOHMEPIAAE THE KOAQNIAE Aiyo e€4AAOU to Neworks E6agIKé Aikalo eyinepiéxel tnv téan TOU «iepod» yéuou to Agel n nap. 12, Tuhya Il, TitAos 1: dEvas yyios nou enitpénetat ané tous vopous ths xcpas Kal Sev éxel Ent- SidEel A éxel otepnBe! thy EUAoyia tv lepauKdv apxdv Bev xAvel tinote ané tnv noArukh eyKupotnté tour Enions kai £6 0 yapos xeipapeteital ev yépel and us «iepauKés apxés» Kal n «nora» eykupétnté tou Biakpivetal and thy «ekAnciaouKA» eyKupétnté tou. Eivai autovénto 6u o pEYGilos xpiouavés KpaUIKés pIAdo@és Has Sev Exe cuynffi» Gnoyn yia to Kpatos. «Ae6opévou 6u ta Kpatn pas Bev elvat anfoi vopikoi ouvetaipiopoi, aaa eival taut6xpova afinéiva exnaideuukd ‘Spoyata, ta onoia exteivouv tn yé- plpvé tous o¢ éva ne6io euputepo and ta 1pUpata nou Npoopiovtal yia thy exnai6euon tns veoilaias» k.fin., «n auvofikh nySaia eknai6euan» Baoice- Tal «ato Bepéiio tou Xpicuaviapou». H exnaiBeuon tns oxoflikhs veoftafas yas Baoivetai e€icou otous apxafous KAlaoikoUs Kal oUs enlothpes ev yével 600 Kal othV Kat/ixnon. Euppava pe tov Hermes, to Kpatos Siagépel and éva iSpupa pPuAagns avnitixeav 6x1 pEow tou nepiexopévou tou afd Aéyw tou peyéous tou, [enei6h] exteiver tn «pépipva» tou o€ éva euputepo né6io. AAAG n aAn@ivh «6npdo1a» exnaieuan tou KPAtous cival NOW nepIo- a6tepo n éAoyn Kai Enydoia Unapén tou KpAtOUS, 10 1610 to KPAtOS Ek- naiGeUel ta péfin tou KaBloTGvtas ta KPAUKG LEAN, PEtatpénoveas tous GKONOUS tou YePOVeLEVOU AtOLOU GE YEVIKOUS OKONOUs, thy wLA OpHA GE nOIKA NPOBIGGEon, tn PUOIKA avefaptnoia cE NveupauKh eAeUBEpia, Stav To [Uepovepévo Gtopo anoAayBavel tov EaUté tou ato Bio tou Sflou Kal to GAov anofapBavel tov eauté tou ato (PpdvNya tou LeLOVIaLEvoU atdpOU. AvuBétws, to KUpIO pOpo Bev KaBloté to KpAtos j1ia Evwon EAEUOEpwV av@pGnev nou aAlAnfoexnaibevoviar, aAAd évav owpd evnitikev nou efvat Mpoopiopévor va eknaiBevovta! Gva8ev Kal va 6iépxovial and tn «atevhi» GxofiKh al@ouca otny «eupttepn» oxoAiKh aiouca. Auth n Gewpia exnai6euons kai KnBeyovias 6iatundvetai €6@ and évav gio tns efeuBepotunias, o onofos Adyw ayanns yi" auth tnv opoppoura anyeldver us «ayéaeies tns AoyoKpiaias», o onofos yvwpive! va nepiypa- 1 tov KaTéAANAo téno tnv «avunnuKA Suvapn tou yeydfou nAABous» -uhnas n avufinnukh 6ovayn tou peyaiou nAhBous eypavicerar npoopd- tws t600 eniaipaihs otnv Epnyepi6a ts Kofwvias eneibh to nanos éxe1 Eepd0er va avtayBavera! ta npotephyata ts «apioasenins epnyepi- 6as»;-, 0 onofos cupBoureve! tov Aéyio va éxel pia 4nown yia to npoGKAvIo kal pia 6AAn énoyn yia to napaoKhvio! ‘Onws to KUpio GpOpo nAaicidver tnv «uNoSeéotepn» Gnoyh tou yia to KpGtos, Eto! 8a otoIxeIoBEthae! Tapa Kal thY UNOUUNUKA Gnowh tou «yia to Xpiotiavioys». «Ta 4p8pa twv epnyEpibwv ditou tou KéapoU Bev Ba neicouv noté évav NANGUApS nou aicBavetal GUVOAIKG KaAG Kal EUTUXAs ui BpioKEta! GE LIA awxh Katéotaon». KARL MARX | TO KYPIO APGPO ETO ®YAAO 179 THE E®HMEPIAAE THE KOAQNIAE Nas Aomév! To uAiK6 aig8nya tns eueEias Kal tns eutUXias Eivar mio av- @eKuK6 anévavu ce GpOpa epnyEpiBwv, Ge GUYKpION YE tn HaKdpIa Ka! vinthpia arcioSogia tns niotns! O Hermes Sev tpayoubé tov Uyvo: “Evas NUpYOs Kpataids Elva! o eds Las».™ [EGypwva pe autov] Ba énpene paA- Aov va elvan exteBe1sévo ous KNAI6ES OKOUPIGS ths ay@IBoiias to a”inOwva MIoté OUPIKS tou «peyafou NAAGous» Kal Oxi Nn eKfentuapEvn yvdan tou k6apou tou «ikpou nAnBous»! «AxOun Kal Us NpOKANOE!S yia tapaxés» o Hermes us PoBatar AryStepo GE Eva EUTAKTO KPAtOS» Napa GE pla «eUtaKtN EkkANGia», n onoia eninité- ov o6nyeita! and to «nvespa GeoU» otnv aflAGela. Apaios nots eival, Kat paAiota dtav akoGaoULE to A6yo yr" aUt6! Ta noAuKa Gp@pa eiva! Katavo- ta Gt NAABOs, eve ta @iocogIKG pApa tot Eival akatavénta! ‘Orav téflos cuv6udge! Kavels tov UNaIvIyHS tou KUpIOU 4p@poU: «ta Np HEtpa Nou EpapLSotnkay npoopatws evavta atoUS VEOEyEMIavOUs Eixay ta uvhOn enaxéfousa twv npipetpwv» pe tn pikpopuaiin cuxh ta teAleutaia eYxEIphipata twv eyeMavénouRwv" va napénouv «xwpis i6iaitepa apynu- kG EnaKdMouBa» yi’ autous, t6te KataMlaBaiver Kaveis ta Adyia tou Képvou- off oto Baoriié Anp: ev pnopet va KoAaKéyel tou Adyou tou! Eival ya tipia Kat vidunpa wuxh ~ npénet va Aéet tnv aAnGera! AV in Béxovtal, néel KAS: av 6x1, ~ptaiel n ElAiKpiveld TOU. Fépw kGu této10us Katepyapaious, nou othv elfliKpiveld tous KpoBouv nepicadtepn novnpid Kai nepicadtepous Sieotpappévous oxonous Napa eikoo! koupioKépaao! nou KoyopEC!4Zovtal Ge UnoKAlcels Tia va npoopépouv ta taneiva ceBdayatd tous." Thotedoupe ou 6a npooBaAape tous avayvasotes ins Epnyepi6as tou Pri- vou eGv pavtaZopactav 6u Ga ftav ikavonoinpEvo! HE to NEpIGDStEpO Kw- UIKé napé coBapé Gaya va BAénouv évav ci-devant [téws] giAeAesepo, évav «ndiai noté veapé Gv6pa» ota 6pia nou tou taipidzouv-? Béfoupe va NlOUpE Hepikés AEEEIs Yi «to Npayya Ka8’ EaUTS». Ogo Ayactay anaoxo- Anyévol pe thy noAEuIKA evavua ato Néoxov 4pOpo Ba fitav G6iKO va tov Siax6woupe otnv epyacia tns autoKatactpoghs tou. 10, Tgdxetcat na evar 6y.v0 tov AovOngov: Ein feste Burg ist unser Gott. 11. O Marx naganéyet 266 orov oxcrnxd xagaxto.oud Hegelinge (cQdxoV twvé, ta eyehucrvéont, 1a. eyehavonovKA) nov ete {eNoIHOMOLAGEL O Heinrich Leo to 1839 ws titho 8 Eve BiBMo tov (Die Hegelingen Actenstiicke und Belege 2u der s.g. Denunciation der ewigen Wahrheit, Xahn), we vo onoto unéPakhe oe xQinxf tov veoeyeMavovs, 12. W. Shakespeare, Baouids Ano, modién devteon, oxnvh Sedreon (tt. K. Todétns, AGiyva, KéSQ0s, 2001). 13. O Marx vnovoet ec xénou orowyeta and tm Le4 tov Hermes, 0 onolog thy eglobo ‘WY oMOVBAY TOV, TH SettEgN Sexaeria tov 19ov audva, efye oYpLeTdoyer oro eLoona- ound gorentixé xivnpc. 87 88 KARL MARX | TO KYPIO APPO ITO @YAAO 179 THE E®HMEPIAAE THE KOAQNIAE 114.7.1842] *** Ev npdtois W@etar to ep@tnya: «MIpénel dpaye n @iAocogia va oxoMId- Zr OpnoxeutiKés uNoBEcEIs aKdpN Kal GE Gp@pa EpNHEDIBwv;». Auth n ep@tnon pnopei va anavindei 6vo dtav unoBAnGel Ge KpIUKA. H giflocogia, nponaviwy n yepyavixh pifocogia, éxel sia ponh npos th Hova£id, npos tn guatnyauKkh neprxapdKwon, npos thy anaBh autobed- pnon, ponf n onofa tn Gétel ex tov NpotEpwY, ws aNokEvwpEVN, GE aVt- napadEon pe tov EtolHondfepo, naci6nilo xapaKthpa twv EpnLEpIBwv, o onojos anofay Paver eautdv p6vo j1é0a and thv Kolvonoinan. H gijocogia, 6tav yivel avuAinntA otn uotnyaTIKA avantUEA ins, Bev Eivar Snyo@iAs, 1 KpUGA UPAVGA Ins Evtds Ins 16ias E"pavicetal TO KOOPIKO YAU ws IA Spaotnpidtnta t600 eKKEVIPIKA G00 Ka! YN NpaKUKA: Gewpeita cav évas ka@nyntis payefas 01 eEopKiGpO! tou onoiou avinxowv eniBANUKo! enEIbA 6ev tous KaraflaBaiver Kaveis. Eoppwva pe to xapaxtipa tns, n @piogogia Gev éxave noté to npdro Baya va aviaAAagel ta aoKnuKG lepatikd Gypia LE to EAagpd cULPaTKd évbupa tev EpnpepiBav. AAAG o1 pidcopo! Bev guTPeVOUY atn yn Gav 1a pavitdpia, eivai Kapnoi tns enoxhs tous, toU AaoU tous, tou onoiou o1 nio e€euyEviapEvol, OF nlo NOALTPO! Kal adpato! xULO! KUKAOOPOLV GUS gifogogikés 16ées. To (10 nveGua nou xapa~el tous a1ENpobpSpious pe ta XEPla TOV TEXVILV OIKOBOHE! Kal ta PIAOGOHIKA GUCTAHATA Oto pUAAS tov giAodqwV. H @IAOGOGia BploKEta! téc0 Ayo EKTds TOU KOGHOU 600 Kal O eykéqpailos Bpioxeta é&w and tov av8puno enei6h 6ev BpioKetai ato ctoya- x afyoupa Spws n pifogopia BpioKetal Ye to PUAAS atov KooHO vwpitepa an’ 6,11 We ta Ndbia ths on yn, Eve KGnorEs GAes avOpdnives o@aipes ExoUV npo NoAAOL PIE! pe ta NdB1a OTN yn Kal pe ta xépia tous Spénouv TOUS KAPNOUS TOU KSGHOU, NPIV UNOWACTOUV du Kal to «KEpAAI» eivar aU- TOU tou KOGHOU f dt AUTOS o KOOPOS Eival © KOOHOS TOU KEpaiiou. Enei6h Ka8e afindivh pitogogia efva n nveupauIKA neyNtouGia tou Kal- pou tns, 8a npénel va épBel 0 KaIpds Snou n @iocopia Ga épBeI OE Ena- A Kal Ge aAAneniBpagn pe tov NpaypATK K6a}O Ox! pvO EawtEpIKa pé0a and to nepiexdpevd ins, afd Kar EEwrEPIKG HE tv EYPAvION tns. H gifogopia nave! t6te va eival éva ouyKeKpipévo GUotnYa anévavu oe Gfifla ouykexpipéva cuothyata, yivetar ev YEvel n @piflocogia anévavu atov KOHO, yivetai n @iogogia tou napdvtos KSapou. O1 [eEwtepiKés] Hop@Es nou eniBeBardvouv 6u n @pilocogia npooAapBave auth tn cnyacia, ou yivetai n Zovtavi yuxh tns KaAAlepyeias, Oui n pijogo@ia yivetal EYKooLIO Kal © KOapOs yivetal @rogopiKés, Atav o1 iB1es GE GAes US Enoxés: NO pei Kavels va cupBoufeuse! onoiobhnote BiBiio 1otopias Kai Ga Ape! va enavaflapBavovtal pe otepedtunn motétnta o1 anfovorates teMetoupyies nou xapaxtnpiouv Eexa@apa tnv cicoB6 tns ota GaAévia Kal ova tepatiKG onousaothpia, ous aiouges auvtagns tv enpEpiBwv Kal ctous npoBa- Aapous tov [nyeHoviKdv] auAdy, oto pioos Kal ctv aydnn twv dUyKal- pivv tns. H @iAoGogia EIaEpxetal Gtov KéqLO Héoa aNd thy KpaUyh Tov exOp@v tns, 01 onoio! npobiBouv tnv EowteEpIKh pEta6oon [twv uNvUPaTv KARL MARX | TO KYPIO APBPO ETO @®YAAO 179 THE EDHMEPIAAE THE KOAONIAE ins] pé0a ané tov aypio cuvayepys evavua otnv nupKayid twv 1Gedv. Auth 1 kpauyn wv ex8pav tns éxel yia tn @ifogogia tnv (61a onpagia nou éxe! kal n np@tn Kpauyh evds naiSi0U yia to dypunvo auti tns untépas, eival n ZaouKh Kpauyh tov iGedv tns o1 onofes Exouv Siapphieel to epoyAU@IKS Ka- VovIK6 KEAU@OS ToU GUGTAHAtOS Kal éxoUY EEnetaxtel «ws KOoLONOAtES. O! KopbBavtes kai o1 KéBeipor nou 6latupnavigouv exkexpavuKd atov K6aLO tn yéwynan tou Afa otpépovtal ev patois evavtia oto BpnoKeUUKé tphpa Twv IAOGS MWY, EV LEpe! 61dU To lepoEFEtaaTIKG EVOTIKTO aoKE! HEyaAUTE- pn én otn cuvalc@npauKh nfeupd tou KoIvol, ev [épel 516tI to KOIVG, ato onoio avikouv Kai ot avtinaflo! ts @iocogias, nope; va ayyigel inv 16e@6n opaipa ts giAogowias L6vo LE Us 16etBels Kepales TOU, Kal O Ho- vabiKés KUKMlos GEdv Oth aEia TwY ONOIwV to KOIVE MoTEGE! OXEBSV téGO 690 Kal ota GUOTAPATa TOV UAIKGV avaYKGV Eival o KUKAos tov EpnoKeU- UKAV I6e@v, téflos enei6A Nn BpnoKela Sev avupaxeral Eva OUYKEKpILEVO avotnpa tns gifocopias afd ev yével tn giMocopia twv auyKeKpIpEviov ouotnpatv. H afindivh @ifocogia tou napévtos 6ev Siapoponoieitar yéoa and aurd To NenpwpEvo and us a”indivés piAocopies tou NapEABSvtOs. AUTO to ne- npwpEvo cival paAAov pia andbeIEn tnv onoia Spee n 1otopia otny aAlh- Gea tns. Eni €€i étn o1 yepyavikés eqnyepibes Exouv otpagel He tuunavoKpousies Evavta oto OpNOKEUTKS THpa ts @iocoPias, to EXoUV GUKOAVThCE, Napapoppdacer, napwohcel. H Fevixh Epnyepi6a tou Aouykopnoupyx tpa- you6ouae SeEiotexvikés pies, oxe66v Ka8e ouPeptoupa Enaie to Aaityo- vip 6u1n gIAoGogia Sev aEiCer va oxoMIAZELa! aNd aUTH tn Goph KUpIa, Su! iva pia noppéfuya tns veoRalas, pia 66a yia aKatabextes Kiixes, aa nap’ éfa aura Sev pnopovoe Kaveis va tnv EepoptwOei, Kal EexivoUGav ané tnv apxi o1 tupnavoKpousies, 6161 n Epnyepiba tou Aouykopnoupyk aie p6vo éva Spyavo ous avupiMoaoiKés YatoguvauAiEs Ins, to LOvE- Tovo tWynavo. Ze dfla ta yepyavixd puAAG, and to EBSopyabiaio MofiiKs Ufo tou Bepofiivou Kat tov AvtanoKpith tou AuBoupyou péxpl us toriKés epnpepi6es, ioape tnv Epnyepiéa tns Koflwvias, avinxoucay ta ovépata tou Hegel kai tou Schelling, tou Feuerbach kai tou Bauer, ins Fepyavixris Enetnpi6as k.fin. - Evtéfel to KoIvé ex6hfwoe tnv nepiépyeid tou va Gel tov i610 tov AcBid8av, Kal pafiota Ye todo mo peya“in nepiépyeia doo Kano! nyienionpa ap@pa aneifovaav va eniBafouv SikacuKa otn piAogogia to VOpiLO oxhya ths, Ka! aKpiBds auth Atay n cuyph énou n @ifocogia Ep gaviotnke ous epnpepibes. H piAogo@ia Exe Eni yaKpdv c1wnhoel anéva- Vu athy aUtGpEaKn EnipavelaKétnta, nou Enalpeto Sui pnopouae pe Ayes EeOupaopéves apSpoypagies va Gapdoe! Gav GanoUVépoUOKEs US aKpO- xpovies eMétes tns 1SiopuTas, tous eninovous Kapnows plas autoBucIaé- bevns povagids, ta anotenéopata exeivav twv adpatwv pev, afd crab! Ok e€avtfinukdy aydvev tns nepiuAfoyhs: n pifogogia Eixe yaAtota Siayaptupnei evdvuia ous EpnyEpibes yia to Ou anoteAouv éva axataaAn- flo ne6io, aflfa evtéiei n @itocogia énpene va onde! tn conf tns, éyive avtanoKprths epnyepias Kal tte -évas aviiKoUoTos avunepionagpos-, 89 90 KARL MARX | TO KYPIO AP@PO ETO @YAAO 179 THE EHMEPIAAE THE KOAQNIAE Ea@vikd of PAGapO! ENHEPIBoypaqo! oUAAGLBavouv tnv 16éa 6U Nn pr Aovogia Sev Eival tpo~h yia to avayvwoUKS KOIV6 tous Ka! Bev UNopouV napa va eniothaouv thv npooxh twv KUBepvicewy oto 6u Sev Eival tiplo, 6ev oupBaAel oto Biapawtiop6 tou KoIvol afd otnv EniteuEN e€wrEpIKcaV Kona étav piMogo@IKG Kal BpnoKeUUIKG Cntfpata GUpovta! ato nEsio wv eonpepibwv. Ti xeip6tepo Ga pnopowoe va ne! n @iflocogia yia tn @pnokeia, yia tov {610 tov Eaut6 tns, ané aUté Nou Npo NoAAOL Ins Eixav KataAoYiGE! O1 Pwr vaokies twv E@nHEpibwv Gas Ye Goxnyo Kal Bpaau tpdno; ApKei va enava- ABe1 aut nou o1 61Gpopo! agiAoadento! KanouKivor [Hovaxoi] KApuEaV evavud tns xiMia6es popés GE xiMIGes avuKpovEIs, Kal Tote Oa Exe! NEI TO xeipotepo. H gifogogia Syms WAG yia OpnoKeuUKG Kal pilocogiKG avuKeiyeva LE TpOno iapopeuKé an’ 6,ui prAhoate eoeis. Eoeis pate xwpis peAétn, exei- vn pid pe LEAétn, Eoels otpepeote oto aioBnya, exeivn otpégetal otn 61- avoia, eveis kaBuBpiCete, exeivn 61640Ker, eveis UNOXEOTE Yn Ka! OUPAVE, exeivn Sev undoxetal tinote népa and tv affGela, eveis ananeite niotn otny niotn oas, ekeivn Sev anaite; niotn ota anoteAéopara tns aAa anartei tn 6okipagia ths appioBitnans: eoeis tpopoKpateite, exeivn Kabnouxazer. Afindiva, n piflocopia éxel apKeth yvdan tou KOGHOU yia va yvopiger ou ta anoteféopata tns 6ev KoMaKeouv tnv n6ovo8npia Kal tov EVWIOLd OUTE TOU OUPAVIOU OUTE TOU ENiyEIOU KOO}OU: TO KOIVG, to Onofo 6yws ayana Inv afGela, tn yuan xaplv tns 16ias, éxer SUvayn Kpions Ka! NOiKétnta 1 onoia Ga ynopéce: ca~pis va avapetpneei pe tn Svan Kpigns Kar tnv nOiKdtnta abadv, Sourlonpendv, aguvendv Kar nAnpwpévov ypagiabwv. BeBaiws, unopei o évas fi 0 afios Adyw aBAlétntas tns Sidvoias Ka! TOU povhpatos va NapEpynvete! tn iAlocogla, AAA phnws eoeis o1 NpotE- cravies Bev motevete 6Ui 01 KABOAIKO! NapepyNvEtouV to Xpiotiavioy6, bev enippintete otn xpiouavikh @pnoxeia tnv eu86vn yia thy agioxatagpovatn nepio6o tou 8ou Kal tou You aldva A yia th NUxta tou Ayiou BapBoio- Hafou A yia tnv lepa E€étaon; Ynépxouv npowaveis anobeigels yia to ou GE YEyaAo BABYS to picos tns npotectavuKhs Beooyias anévavu tous giMoaSqous nnydzel and tnhv avektikérnta ths giflogogias anévave otnv [exdotote] 15iaitepn opofoyia ws i6iaitepn. Etov Feuerbach kar otov StrauB aneuBGvEnke nepioadtepo n LoY~PA du BewpoUGaY ta KaBOAIKG BOypata Xpiouavikd napa 6u BiakAputtav nws ta 6dyyata tou Xpiouaviopou Sev eivai 66yyata tou Aéyou. ‘Orav Spws pepoviapéva Gropa Sev ynopobv va xwvEyouv tn ilodopia Kal neBalvouv Adyeo giflocogiKhs Sucnewias, aut6 Sev anobeiKvuel evd- Vua otn @itocogia Kaui nepia6tepo and aut6 nou anoberKvue! evavtia orn nxavikA to yeyovés 6u eviote éva atpoKivnto nitoio uvazer opiopévous eniBates atov aépa. To epdotna eav 01 piocogixés Kat 01 pnoxeuuKés UNoBEdEIs Ba Npéne! va oxoflidZovtal ous epnyepibes SiaAveral péoa tov i610 tov abiavénto xapaxtipa tou. ‘Otay této1a epwrnpata evSiagépouv to KoIve An ws ntipyata epnye- KARL MARX | TO KYPIO AP@PO ETO @YAAO 179 THE EOHMEPIAAE THE KOAONIAE pioypagias, tote éxouv yivel epwthpata ns enoxhs, Kal tOte Bev tBetal to epdtnya av npénel va oxofiactouv, afd now Kai nds npénel va oxofia- LOWY, EVTSS TNs OIKOYEVEIGS Ka! LwV GOAOVIOV, WV OXOAEfwy Kal tns EKKiin- Glas, aAAG 6x! aNd tov TUNo, ané tous avundfous tns @iflocogias, aAé 6x1 an6 tous @PIAOGbpoUs, edv Ba Npénet va OXOMAGTOUY HE tn GUYKEXULE- vn yAdooa ths 1GiouKhs yvapNs, aAAG Ox! pe thy ene~nynaTKA yAdooa ins Enpidoias Siavoias, rte Beta! to eparnpa e4v aviKe! oto nebio tou Tomou auté nou Zer otnv npaypauKétnta, tte Bev npdKertar nAgov yia éva IGiaitepo Nepiexpevo tou TUnoU, Tote NPSKeItal yia To YEVIKO Ep@tnya eav © Ténos npénet va efvar npaypauKés, Enabh eftevGepos Tunos. To BeUtepo epstnpa to BiaxwpiCoupe evteids and to npwto: «8a npénet oF va Aey6pevo xpictaVIKé Kpatos n noArukA va yiveta! avuKeijevo @piflo- oo@ikhs npayyateuans ous epnyepibes;». ‘Otav n Opnokefa yivetal jiia noArtKA 16i6tnta, éva avUKEijevO tns NoAi- ‘UKs, tte @aivetal va NV Eival Kav GEIO jivelas Gu O1 E~NYEpIbES Ox! Lovo enitpénetar alfa Kai npénel va oxoMlaZouv nofiiKa avukeipeva. Oaiveral & WV npotépwv oun Gogia tou KdapOU, n @Progogia, Exe! nepioadtE- 0 Bikalaya va pEpiiva yia to Badiielo GUtOU tou K6GLOU, Yia to KpAtos, Napé n cogia tou G”ou Kéopou, n Bpnoxeia. Aev t8etal to eparna e6— e4v npénel va pifocophoE! Kavels ya to Kpatos, afd Epwrdtal Eav npénet va @iloaomhael Kavels yia to KpatOs KAAGS A KaKds, PIAOO@IKG A api Aoodenta, pe npoKarafhyels A aveu npoKataflhyewy, ye ouveiénan fA xw- pis ouvelBnon, pe cuvéneia h dveu ouvéneias, evters Moya A npmteAds EAloya. Orav Ka®iotéte tn OpnoKeia Bewpla tou Enpiooiou Gikalou, tre ka®iatate tnv (61a tn Opnoxeia éva Ei60s @pifocogias. Acv civai npondvtay 0 Xpiouaviopds exeivos nou éxel Biaxpice! kpatos kat ExkAinoia; AlaBaote to BiBifo tou ayiou Auyouctivou De civitate Dei, peflethore tous exkAnoiaoukous Matépes kal to nvedya tou Xpicuavioyod, Kai Herd efte kal nat Kal neite Yas Ev to Kpatos A n ExkAnoia €ivar to «xpiouaviK6 KpGtos»!'H pfinas 6ev SiayeU6e! tn Gewpia cas KAGE GUYLA tou npaKUKOU 0a Biou; To Gewpeite uhinws G61ko va otpacelte ota Sikaothpia étav cas éxouv eanathcer; O andatoios 6yws ypage! 6u eivar 461Ko."* Aivete Kal tn 6e£14 naperd Stav panice Kaveis tnv apioteph gas A phnws EeKivate 6ikn yia xeIpobikia; To Euayyéiio Syms to anayopevel auté."® Anaiteite phinws éA- Aoyo Gikalo o aut6 tov Ko}, Bev LELWiLoIpelte Spaye yia thy napayiKpA avgnan evés pépou, Sev e€opyiZeate aK6yN Kat He j11a eMlGxiotn NpooBoAA ins npoownikis efleuGepias; Eas éxel einasBel pws du auth n nepiobos tov Sewvev Bev ouykpiverar ye tn péAousa eufoyia, 6u n na@nuKétnta ths aVtoxAs kal n pakapidtnta tns e”inibas eivar o1 KUpies aperés. 14, cin wey obv Shug femma dplv gow Su xo(uata Exere web” Eavta. dat oizh GXAov &bineiaGe; Bua obx1 wahAov drxootegeiode; GAA Ypsic duxcite xa anootegeite, xal tadta ddehpots>» (eos KogtvOious A’ 6: 7-8) 15. «dy 88 REyw pv ph doveiochvan tO OMIA EAN’ Sotig oe Gantter eis viyy SeELV cuayove. [sou], otgeWov adts xai thy Any» (Morals 5: 39) 91 92 KARL MARX | TO KYPIO AP@PO ETO @YAAO 179 THE EHMEPIAAE THE KOAQNIAE Aev agopé to peyaibtepo whya and us Bikes Gas Kal to HeyaAutepo {AYA aNd toUs aoUKOUS vopoUS Gas tn vo; Eas éxel einwGei Syws ou 01 Onoaupoi cas ev Eival Ek TOU KOOLOU ToUTOU. 'H pfnws eniKkafeiote Ou npénei va 6aoete atov Kaicapa aur6 nou aviikel atov Kaicapa kai oto @c6 aut6 nou aviKel otov G£6;"* Aidu Tre Ba npénel va Gewphoete x1 dvO To XpUG6 ws Mapwva aAAd touAaxictov E€faou Ka! tov EleUBEpO Adyo ws tov Kaioapa autol tou Kéopou, tn 6e «Spaon tou efesBepou Adyou» tnv ovopacoupe pifocogeiv. ‘Otav pe tnv leph Euppaxia ovyKpouhnke yia npdtn opa évas o1ovel OpnoKeutiK6s KpatiKés GUV6ECHOS KaI_N Opnoxeia éyefe va yivel évas eupwnaikés KpauKds Gupeds, t6te 0 ndnas apvh@nKe pe BaBuat6xactn avtiAnyn Kar He op®6tatn cuvéneia va NPOXwpHoE! a’ aUTdV to EGLO tov ayiav, unootnpiovtas Ou o Yevikés xpiouavik6s Seop6s twv Addy Eival n ExkAnoia Kai Oxi n 6inAlwpatia, 6x1 o 6eqL6s twv KOOLIK@y Kpatav.”” To npayyauiKkd BpnoKeuuiKd KpAtos Eival to BEoKPATIKG KPATOS: o nyE- HOvas této1wy Kpatev Ga npéne! va Eival Eite, 6rws ato EBpaiKs KPGtOS, 0 Ge6s ins Opnakeias, o TaxBE o 1610s, cite, Snws oro O1BEr, o exnpdawnos Tou G£0U, 0 Aaiar Aaya, cite téftos, Srws opOds to anartei and ta xpiowa- Vika Kpatn o Gérres ato teMleutaio GUyYpapHa tou,"* Ga npéne! dia tous va unotax®ouv Ge pia Exkiingia n onoia eivai ia «aAaveactn ExKAnoian, 616, Snws otov Mpoteotavuicp6 Sev UNdpxe! Kapia avéotatn KepaalA tns ExkAlnoias, €to1 kai n Kupiapxia tns @pnoxeias 6ev eivar tinote afifo and tn @pnoxeia tns kupiapxias, and tn Aarpeia tns kUBepynuKis BouAinons. ‘Ané tn cuyph nou éva Kpatos nepifayBaver nepioodtepes 1oduEs oN0- Aoyies Sev unopei va ival nAéov éva EpnaKeutIK6 KpGtos xwpis va anotene! npooBoAh twv iGiaitepwv OpnoKeuTKdy opoAoyIdv, [xwpis va eivai] pia EkkAnaia nou KatabiKdve! ws alpetikd KG8e ona} plas GiAns opoAoyias, 1 onoja e€apta Kae KOLHGT Wu aNd thy Niatn, N onoia KaBIOTG to B6y- Ha to 6eOHS HEtaEL tov LeHOVaYEVe aTSLwV Kal tns NofruKAs UnapEns. Pasthote tous KaGOMIKOUS KaTOIKOUS Ins «ptwXhs, KaTaNPaaWns Epiv»,"? puthote tous Ouyevétous npiv ané tn FaflaiKh Enavdotagn: autol Sev eni- kaflouvtav tn Bpnoxefa, 616 n Opnokeia tous Bev ftav n KpaUKA Opnoxeia, aAAG enkaAosvtay ta «Sikaidpata tns av8pwndtntas», n be @pilocogia Epbnvevel ta Sikaldpata tns av@pwnétntas, anartel to Kpatos va eival to Kpatos ts avOpdnivns ~puons. AAG, Aéel o npMEMhs, © yIKPOWUAAes, o t6G0 GnIOtOs 60 Kal BEO/oyI- k6s opBoAloyiopds, 8a npénel Va yive! KPAUKO NVEULG To YeviKe xplotlaVIK6 16, «Anddote 1a Kaloagos Kaloagt xal 14 tod Oxod wp Oe@» (Mdgxos 12: 17). 17, Tgdxerran yia tov nésnc Tio Z’, 0 onoiog to 1815 ato Zvvéd io mg Buévys agvi- Onxe Thy xatégyNON THY eQATIAdY NyEHOMUGY xaL TY UAYWYH TOUS TTOUS KOOHKKOES hovdexes 18. O Joseph von Gdrres (1776-1848) fitav évas and tous diaompSteQoUs xaBOhxOLG dompuoyodipous Kar avyyoadels oto mQGTO 1106 TOV 190v audva.. To 1842 Snpoatevae to BiBMo ExxAnata xau xedtos (Kirche und Stat). 19. Mudvx6 voy ms Lohav8(as. KARL MARX | TO KYPIO APGPO ETO @YAAO 179 THE EHMEPIAAE THE KOAQNIAE Aveta, népa ané us d1agopés twv opoAoyIev! Npdkertal yia tn peyaAure- pn a8pnokeia, npdkertai yia tnv énapan tns Koopikhis 61Gvoias va BéAe! va Siaxwpicel Kaveis to Yevik6 nveya tns Opnokelas ané tn GeuKA Opnokeia- autés 0 Siaxwpiopiés ths Opnokeias and ta Sdyyata tns Kai and tous Ge- ou0Us tns eivar to i610 dav va unootAPIZ Kavels Oui TO YEVIKG vet tou Sikafou npénei va KUPIOPXE! GtO KPATOS aveEApINtA aNd tous GUyKeKPILE- Vous VéH0US Kal ané tous BetiKOUS BEDLOUS tou 6iKa‘oU. ‘Otav enalpeate 6u otéKEate tO NAG Ndveo and tn Opnokela, ou éxere to Bikal@pa va SiaxwpiZete to YEVIKO NVvEUpa tns and tous BeuKOUs NpOG- Siopioyous tns, tore u éxete va Enippiyete atous piAoadpous Stav autof ofloK/inpavouv autév to SiaxwpIap6 kal Bev tov aphvouy atn péon, étav OVOLAZOUY to YEVIKO NVvEGyA ths OpnoKEias Ox! xpiotIAVIKO aAAG avepanivo nveoya; 1 xpiotiavoi Zouv Ge Kpatn pe SiapopeuKa Euvtayyara, of ev oe pla EnpoKpauKh nofitela, o1 6¢ GE pia andiutn Hovapxia Kai 01 GAAor GE ja ouvtayyaukh Hovapxia. Aev eivai o Xpicuaviopss autés nou anopadiver Via thy noidinta tav Euvtaypatwy, 6160 autds Bev yveopiZer kapia Gia—popd tov Zuvtaypétev, 6164oKe! aut6 nou npénel va 6166oKe! n @pnoxela: Eote unotaKtiko! otnv efouaia, 616t: kd8e efoucia eival ex O£0U. Oa npéne! Aoindv va Kpivete to BikaIo tv KpaTIKaY EuvtayHGtv Oxi ye Baan to Xpi- cuaviop6, aAAé [ye Bde] tn 6iKA oas PON, thv 16ia OUGIa tou KpatoUS, 6xi [He Baan] tn puEN tns xplotIaViKAs KOIVevias a”AG Le Baon tn euaN tns avépanivns Koiveovias. To BuCavtvé Kpatos Atav to KaBaUts OpnoKEUTIKG Kpatos, 616u ta 66y- Hata anotefovaay €6< Kpauixd %hthyata: afd to BuZavuv6 Kpatos Arav To xeIptepo Kpatos. Ta Karn tou ancien régime [nailaiod KaBeotaros} ftav ta nAgov xpicuaviKd Kpatn, wotdao ev napéfeinav y1' autév to Ayo va elvar Kpdtn ths «auaiKns BouAnans». Ynapxei éva 6{Ainyya oto onoio 6ev pnopel va avuctaBel o «uyifis» KoIvés vous. Efte to xpiouaviKd KPGtOs aVvUCTOIXe! OtNY EvoIa TOU KPaTOUS Kata THY onofa auté auviotd npaypatonoinan ins éAfoyns efleuBepias, Kal tore Bev anarteftai tinote a”fo ané to va eivar éva éAoyo Kpatos yia va eivai éva XPIGUAVIKO KPGtOs, ONdtE apKe! va avaNtUEEI KaVEIs to KPATOS and to Adyo Twv avOpaonivav oxéaewy, va épyo nou eniteflei n @iAocogia. Eite to Kpa- tos ins éfifloyns efleuBepias Bev nope; va avantux6el ané to Xpiotiavicy6, Kal tére Ga npénel Eve!s 01 (6101 va ONOAoyhoete Sui auth n avantugn Sev Bpioxeta! atnv taon tou Xpiotavioyod, 11a Kai aut6s ev GEA! Eva KAKO KpGtos, kai éva Kpatos nou 6ev eival n npaypatonoinan tns éAoyns efeu- @epias eivar éva KaK6 Kpatos. Mnopeite va anavthoete to 6iAnypa énws éAete, aAAG Ba npéne! va o}o- Aoyhaete 6ui to KpatOs Bev junopEl va GUYKpoINBe! and tn Bpnoxeia aaa ané to Adyo tns efeuBepias. Mévo ni nio axpaia dyvoia pnopel va Siatu- 20, «Flaca Wuxi éEovoiais dnegexosoars bxoradcéoBe ob yég totw eovotce et jh ind Oc00- al dé odoat ovata ind tod Ocod retaypévat eiatv» (Moos Payatovs 13: 1). 93 94 KARL MARX | TO KYPIO APGPO ETO YAO 179 THE EGHMEPIAAE THE KOAQNIAE Noe! tov loxupIops 6u auth n Bewpia, n autovéynan [Verselbsténdigung] Ins Eolas TOU KPATOUS, anoteMel ya NPSoKaIpN 16éa WV VEdtEPwV @piflo- ospuv. H piflocogia 6ev éxave otnv nofruK tinote nou va nv éxavav n QuaIKh, 1a HaGnAUKG, n 1axpIKA, KE EMoTN Evtds ts Sikhs ins apaipas. O Bacon, Bapévos tou Bépouflay, 6hAwae du n BeoRoyIKh QUCIKA AtaV pO nap@éva apoowpevn ato Ge6 Kal ateipa- autés [axoMoUBus] xeipapétnce In QUOIKA and tn Beofoyia Ka! auth éyive KapNEpA. Ooo Aiyo pwrate to ylatpé av eivai @phokos, tooo Aiyo npénel va pwrate Kal tov NoAitK6. Tupw atnv nepioo ins peyafins avaKdfuyns tou afinéivol nAlaxo ouothpa- tos and tov Konépviko avaxaAi@@nke napafnia o vopos tns Baputntas TOU KPATOUS: to KEVTPO BApOUS TOU AVAKAAUMANKE EVES TOU: Ka! Gnas OF SrGpopes eupwnaikés KuBEpvhoels eniSiw€av He tnv npwrdieia enipavera- KOINta ths npGEns va EpaPLSaOUY AUTO to anotéMeoya ato GuoTNUG ths [618v0Us] 1oopponias tov Kpatav, Exar EeKivnoav vespitepa o Machiavelli, © Campanella, apyétepa o Hobbes, 0 Spinoza, o Hugo Grotius, yéxp! tov Rousseau, tov Fichte, tov Hegel va e€etaZouv to Kpatos He av@paniva paua Kal Va avantGadoUV tous PUTIKOUS VoLOUS TOU aNé to A6yo Kal thy epnel- pia, 6x1 and tn @eoAoyia: e€aiou Kat o Konépvikos evoxAh@nke eflaxiota Be to 6u1 o Inoous tou Nauh anaitnae ané tov Afio va ctapathoe! Kava Fa- Badov kar tn gefthvn oto papayy! AlAdv [Incous Nau 10: 12]. H vedtepn pr Aogogia aniis ouvexicel yia Epyacia nou eixa Eexiviel An o HpaKileitos Kal o Apiototéfins. Aev katanoftepate Aoidy to Adyo tns vedtepns pioco- Qias, katanofepate tnv navta véa @pilocogia tou Adyou. BeBaiws, n ayvora n onoia ev6exopevws xOes fh npoxOés avaKdAuye yia npdtn Popa otnv Enyepi6a tou Pivou f ownv Epnyepi6a tou Kéviyxopnepyk us navapxaies I6EES Via to KPAtOS, auth n Gyvola Bewpel Us SEES tns oTopias VUXtEpIVés eNipoIthaels HELOVOLEVInV AtOpwv EneIbA yi’ aUtiV Eival véEs Kal ths APBaV vuxuiduka: Eexva ou auth n i610 avaflayBavel to péflo ekeivou tou 616aKto- pa tns LopBévns o onoios Gewpnae KaBAKOV tou va KatnyophgE! EnYoGiws tov Montesquieu, 616u 0 Montesquieu ftav t600 anepioxentos, Gate va @ewphoei unéptatn 1i6tnta tou KpAtOUS THY NoAlUKA apeth ave yia thv exkAlnoiagukh apeth: Eexva Ou avafayBaver to péflo tou Joachim Lange, o onoios Kathyyeite tov Wolff 5161 n 6i5acKaiia tou yia tov Npoopiop6 6a npoKaflouae 6AGev tn Ainotagia twv otPATWTdV Ka! GUVENGs tn xaapwon Ins otpauwuKAs ne@apxias Kar evtéfel tn S1GAUaN tou KpatoUs" Eexva 21. O Christian Wolff (1679-1754), 0 xvgudtegos exmgdawmos THs ptdocopiag tov Ava- qaniopot om Fequavia néxgu tov Kant, Hav xaOnyntiig waOnwarudy nar iooopiag oro Tavemorhyuo ts Xékng. Méoa and ra ovyyodquucreé tov mpoxdnede toVs We0}6- {yous mms enoyfs tou, xvElws avaxhoouLé: He TY OpBohoyuEh Bon opLaLEVOY BoypéTID. To 1723 0 evoePiotiis xanynthis Beohoylas Joachim Lange tov xavfyyethe oro Baotkue ms Tewoiag Pgewbeotxo Fovhthuo A’, Meyovtas 6u we THY arnoxgatia nov unoatigite © Wolff 0 évOqumos dev elye xapla ehebBegn Bothnon xat ovvemiig ot hinotakies tov orgatmtéoy dev noaypatonowotveay avtoBouha akhé om Baan mas Beis nooKaTeoT- névng aquovias, dy.adh fray avaynaiec, nodya nV Oa etye emsivOvves emmribaEIs tO orgéetevpa. To encixéhovdo fra o Wolff vai KéBet wa Suatays tov Bacdud oOppeove. Be KARL MARX | TO KYPIO AP@PO ETO @YAAO 179 THE EDHMEPIAAE THE KOAQNIAE télos 6u to Mpwoiké Eba@ik6 Aikaio npoéxue and th @pioaogIKh oxoAA aKpiBds «auto tou AKOU Kal StI O yaAAIKés Nanofedvteios KaEikas Gev npoéKuye ané tnv Nafaid Aia@AKn aA ané tn axoAh Ged twv Boil- talpou, Rousseau, Condorcet, Mirabeau, Montesquieu kai ané tn FaAiaiKh Enavaotaon. H dyvoia efvai évas 6aiyovas, kar poBSpaote 6u Ga uvExice! Va npwtaywviote! oe KGno1a Spapata: 6ikalws tnv napéotnaav o1 yeyaAd- Tepo! EAinves nointés «ws to tpayikd nenpwyiévo ota PoBEps Spapata yia tous Baaifikous oikous tov Muknvev kal tov OnBdv. Evo 6pws 01 n10 NpaILO! prAoGogIKo! BewpnuKO! tou KpATOUS KaTAGKEU- Gay to Kpatos and us oppés eite tns piAodoéfas eite tns KoIvwviKétNtas eite aKOyN Ka! aNd to Adyo, 6x! Syws aNd to Adyo tns KoIvwvias ad and to Adyo tou atépou, éto1 Kal n nio 1Geath Kal io BEpEMI@Sns Gnoyn Ins vedtepns piocoplas to KatacKeudze! and tnv 16éa tou fou. Eferdver To KpGtos ws tov HEyaMo opyavicps otov onoio npéne! va npayyatwBei n 6ikaikh, n nBiKA Kal n nofitiKkA EfleuBEpia Ka! GnoU o HEHOVewLEVOS No/litns unakoUel éoa and tous KpatIKoUs V[lOUS H6VO TOUS voyoUS ths @UGns TOU BiKOW tou Adyou, tou avOpdnivou Aéyou. Sapienti sat [apxel yia tous oogous). Ev KataKAei6: owpepspacte GAA 11a Popa pe Eva @iAodo@PIKO ano- xalpetiathpio Aéyo atnv Epnyepiba tns Kofwvias. Hav AoyiKé yi’ auth va oupnepiaaBer otous KéAnous tns évav «ndiai noté» @iflefeUBEpo. Mnopei kaveis [e tn peyaiétepn dveon va eival taut6xpova pifeAebBepos Kal avtl- SpacuKés, epSaov eval apKErd eniBEEios va aneUOUvEral otOUS piMenEvBE- POUS tou Npdapatou napEABdvt0s, o1 onofo! Bev yvwpiZouv Kavéva Gio Gifinypa extds and Exeivo tou Vidocg, «pufaKiopévos h puAaKas».2 Htav 6€ aKOUN MIO AoyIK6 o piAEEUBEpOS tou NpSa~PaoU napEABSvi0s va Ka- TanoAephoel tous pijefevBEpouS tou napévtos. Xwpis kOpHata Kapia avé- MtuEn, xapis Siaxapiop6 Kapia npSobos. EAniZoupe Sui Ye to KUpIO Apo tou puAfou 179 n Epnyepiba tns Kofwvias éxei Eexivioei pia véa nepiodo, inv nepio6o tou xapakthpa. Thy onola Engene va eynarahetper my X4Rn Kau my no@oLeA emxodireLa evtds 48 wody, ent zowh oToaYYAMOYOD. H é€od0s avtf ovvéfare oTHY av498w0n tou Wolff ouHy ev- eonaieh Sreevonon H Expgaan «avtos tov Mixou» mo xétw omy (Sia nagéeyQado anorehet Eva hoyonat- Mo o¢ ox£0m pe to Svoqa tov Wolff (Wolf onpiatver K0x0c), 22. O Eugene Frangois Vidoeg (1775-1857) Eexivmae fn amd uxgdg tH oradt0bgopio. Tov GOV KOTHO THE RAQAvOpiAs, EpMexduevos naQdhAnha ws OteATLATHs HAL dg huO- téxtns ora SQGpeva ms Paxhux’|s Eavaotaong. Eey Gpeoo. pevenavaoraou el 060 egyaatyxe «wg manQopogwodéms omy aatuvonia tov Magiaiod xatakfyovtas to 1812 devOuvens ms Emtooniis Acgadelas. Adyo tov akhendhinhov emruyudy nov maypatonoiae ax avti TM Eon EvavtLA GTOUS MAAGOTEQOLS JUVTESpOLS TOL TOU axovenOnxe 440n To 1818 ya put xacUdteoN moLv4 TOV. O Vidor avvéxiae vet €0- yakerar omy umesota ms Aapéhsias péxQt tO 1827. Ta anopvnpoveoaTd tov, TOU extelvovtat o€ 0hhos TOoUs, doxLAY va Sqpooteboveat ax to 1828. 95

You might also like