You are on page 1of 22
KARL MARX NAPATHPHEEIZ TIA THN MNPOZ@ATH MPOLIKH OAHIIA NEPI AOFOKPIZIAL CANO ENAN PHNANO] 842)! Aev avfxoupe otous 6uoavaoxerouvtes 01 onoior A6n nplv ané thy eupavi- on tou véou npwoikot Alatéypatos nepi Aoyoxpioias kpauydcouv: Timeo Danaos et dona ferentes [oBou tous Aavaols kai 6cpa @épovtas (Bipyi- ios, Aiveidéa, Il, 49)]. Noa nepioostepo, KaBts otn véa O6nyia? eniKpo- teital o éfleyxos A6n Beoniopévev Voyv, aK6UN Kal av Gnobextel Ou Sev ouppavei ye tnv npBeon tns KuBépvnans, 8a KavoupE ayEéows pia apxh ye auth thy {61a thv Onyia. H AoyoKpio‘a eivai n enionyn KpruKii- 01 Kavoves Ans €ival KpIUIKO! KaVOvES, 01 oNoio! GUVENts Bev Ga Npénel va 6iapuyoUV INV KpIUKA, HE thv onofa TiBEvta! BtO i610 nEbio. Tn yevikh tdon nou 6nA@veral otnv e1caywyh ins O6nyias 8a ynopotce va thy eni6oxipdoe! BeBaiws o Kaévas: «pos anefeu@épwan Aén tdpa tou Tonou ané avenitpentous undp- XOVIES neplopioyols, 01 onofo! bev duvaBouv LE thv npdBEon tns AUtoU Meyafleistntos, n Meyafeiétns Tou o Baoiféas e€€6woe tn 10n tou tpé- XOVIOS Jia avwtatn Siatayh npos to BaciAiKé Ynoupyeio tov EowtepiKav He tnv onoja eu6éKnoe va Has efouciobothae! va anoboKiyGcoupE pnté KAGE aKatéAnflo eEavaykagpd tns cUyypAgIKAs BpaotnpIétntas Kal, uNd Inv avayvepion ts agfas Kal ths avayKns jilas EAeUBEPS@POVOS Ka! AEIO- Apenovs Enooidtntas, va KaBoBnyhaoUHE EK véou tous floyoKpItés otnv 1. Térhog ngwtorinov: «Bemerkungen iiber die neueste preuische Zensurinstruktion. Von einem Rheinlinder». To xeipevo youpTyxe to Siéommpa weTAE 15 Tavovagiov xat 10 e- Bgovagion 1842 x01 SnuoorebOnxe oro meQiob.x6 Anekdota zur neuesten deutschen Philoso- hie und Publicistik, xop. 1, 2x5. Amold Ruge, 1843. 2. Tay 24n Aexeppoiov 1841 7 mQ@oLA! Bacrhixh xvPeevHan Oéomae wLa Odnyia Aoyo- quotas 1 onola SnuoaevOnxe TY 27H TOV ‘iow pve omy Edmueoida ts KuBéovnons. AnnooweoOnxe ovis epeoibes 10 mgdro SexanevOheQo TOV 1842, 3. H éupaon oto magdeyc etvan to Marx. 56 KARL MARX | MAPATHPHEEIE FIA THN NPOE@ATH NPOEIKH OAHTIA NEP! AOTOKPIEIAE ‘apydzouca thpnon tou dpEpou II tou Alatéyyatos Aoyoxpicias tns 18ns OxtwBpiou 1819». BeBaiws! EGv n Aoyoxpicia eivar pia Popa avaykaia, tore n efeuBepd- gpwv, n pieAeUBEpN AoyoKpIo{a eival AKOYA NiO avayKaia. ‘Auté nou @q énpene va eyeipe! iia Kano1a anopia eivar n nyepoynvia tou avagep@évtos voyou: xpovoiloyeitar and tn 18n OxtwBpiou 1819.‘ Nas utd; Manws npéxeral yia éva Vopo 0 onoios atévnce avayKacuKa Adyw Twv ouyKupIoy; Aev @paiverar va Eivar étar 616u 01 AoyoKpItés KaBO6NYOU- vtat ands «ex véou» otnv thpnan tou. Apa HExp! to 1842 0 vopos unfpxe aiid Sev tnph@nke, 616 avaKafteitar otn pvhyin date «Aén tépa» va ane- AeuBepwei o Tunos and anapabextous undpxovtes neplopicpoUs o1 onoo1 Sev cuvabouv pe thv npéBean tns Autou Meyarteiotntos. © Tonos -[auté eivai] Kau nou anotefe! pia Gyeon ouvéneia autis tns eloaywyns- UndKerto HExp! té>pa Napd to VéyO GE anapabeKtous neplopI- pots. Auté Aoindv otpépetal evdviia oto voyo h evévuia otous MoyoKpités; ‘Aev enmtpénetar oxe6dv Ka@6AoU va UNoGtNpiEoULE to tefleutaio. Eni 22 €tn Bianpatovtav napavopes npagels and pia unnpedia n onoia éxe! und Thy KnBepovia tns to aveotato GUppEPOV tov NoAitdy, to NvEUpa tous, and ila unnpeoia n onofa, noAU nepioaétepo an’ 6,u1 01 Paspaio! upntés, puBpI- Zel Oxi povo tn Biaywyh pepovapEvev noAtéy aAAG péxpI Kal tn SraywyA Tou Enpogiou nvedpatos. Eival Suvatév Gpaye va UNGpXE! GTO EUTAKTO Ka! Uunephgavo yia tn S10iKnah tou NpwaIKs Kpatos této1a aouveiéntn cUpNE- PlOPA TV avetatwV EnLOGiwv UNNpEtdy, JIG T6G0 GUVENs Napavoyia; ‘H phinas to Kpatos, Aéye Lovins tupAwans, enéfefe ta nAéov avaéia ato- ha yia us 6uoKoAdtepes @éoEIs; H pfinus, téflos, o UNAKOOS tou NPWOIKOU Kpétous bev éxel Kapia Suvatétnta va Siayaptupnéel evévua oe la napé- voun 61a61Kaoia; Eivar dpaye 6Ao1 01 Npcao! uyypaeis t600 apSppwto! Kat abaels, cote va pin yvwpiZouv tous vpous nou apopowv tnv Unapéh TOUS A phnws eivai NoAU SelAol yia va anarthaouv thv Epapyoyh tous; Ev enippiyoupe to ptaigito otous Aoyoxpités, tore Bev Ga éxei npooBin- Gei ands n SiKA tous UPA, aAAG N UPA tou NPwWOIKOU KpatoUS, tov Nd Gwv ouyypapéwv. EninAéov, Adyw tns UNeperKocaEtoUs napavoyns oUpNEpIPOPAS Tv Ao- YoKpItéVv Napa to vopo, 8a yNopovcE va napoudiacte! to argumentum ad hominem [enixeipnya Kat’ Gv@panov] du o Tunos xpeldZerar eyyunoeis Siagopeuxés and této1es yeviKés SiatGEels yia této1a avebOuva Gtoya: Ga pnopoue va 6iatunwei n andéeién 6u otnv ougia tns AoyoKpiaias unap- xe1 éva GepemidBes eAGtwpG, to onoio Sev ynopei va Bepanevoe! Kavévas vOp0s. Eav dps o1 Aoyoxprtés Atav [yev] d£101, ad 0 vépos ftav axatéAAnfos, lati téte va tov enikafowpacte ex véou yia thv KatanoAépnon tov beiveov 1a onoia o ib10s npoKdnese; 4. Tg6xerrat yua éva Burrcrypat(Verordnung) me 18s OxtwPgtov 1819 avarpogtxc wet, oyoxowota tw evtimwW oTHY TOWOLAA eMHOaTELC. KARL MARX | TAPATHPHEEIE IA THN NPOL@ATH NPOEIKH OOHTIA NEP! AOTOKPIEIAE ‘H whns npénel ta aveKepevixd oparyata evs Geopod va popweouv ota dtoya, Hote xwpis Beftiwon tns oucias va UNEIGEAGE! to EMpaivopEvo ns Befitiwons; NpoKertar yia tov tpéno tou weudooifenevBepioyou, o onoi- 05, Stav e€wOeitat ce napaxwphoeis, GuTIdzel ta Gtoya, ta epyareia, oes Gore va Giatnpndei to Bea, 0 BEopbs. Me tov tpéno aUt6 nepionétal n Npocoxh evés enindflaiou Koivou. H avukeipevixh nikpia yiveta! npoownikh. Me pia aAAayh npoodnay ni- tetera! 6u Ba aAAGEel to Glo BEya. To BAEyya otpEpetar paKpId and tn Aoyoxpiaia, npos peLovapévous AoyoKpités, Kal o1 EMdaoovEs exeivol OUy- ypageis tns evtetafvévns npodSou biaxeipiZoveal pe Aentopepéotatn Opa- autnta ta Gropa nou nepihABav Ge SuopEvela eve o1 (6101 UNOBAAAoUV ta én tous otnv KuBépynan. ‘AAA pia 6uoKoAla eynobiZei ta Bhyaté yas. Opiopévor avianoxprtés e@npepibuv ewpouv tnv OGnyia nepi AoyoKpI- Gias «ws to véo Aiétayya AoyoKpicias. £paAAouv- aAAd to opAAya tous ef- vai ouyxwpntéo. To Aidtaypia Aoyoxpioias tns 18ns OKxtoBpiou 1819 enpd- Kerto va SiapKéce! npoowpiva LExp! to étos 1824, Ka! Ga napépeve LEXPI chuepa npocwpivés vopos edv Sev paBaivape and tv npoKeipevn Obnyia 6u Gev epappdatnke nore. To Alétaypa tou 1819 fav éva npdokaipo pétpo- 16vO nou Exel n npoo- Boxia cixe nepiopiote! oe Eva oUyKEKpILEvo Sidotnya névte Erdv, eved otn véa OSnyia xe! anepiopioto NEpI@@pIO- Ovo NOU to avUKEiPEvO Ins tore npooBoxias Atav vopor yia tnv efleuBepotuntia, eve tns Napowoas eival véyO! ia tn AoyoKpiaia. ‘AAo1 avtanoKpnés EMnLEpIBwv Bewpouv tnv OSnyia nepi AoyoKpiGias @PEOKAPIOYA tou Nafaiod Alataypatos AoyoKplo{as. To apaiya tous Ga avukpouotei ané tv i61a tnv Oényia. Szwpoupe tnv OSnyia nepi AoyoKpiGias ws to npooBoKdylevo nvetpa TOU unouBépevou Nopou nepi Aoyoxpigias. Me tov tpéno autd otoixi@opacte auotnpa pe to nveGya tou Alaraypatos Aoyoxpiaias tou 1819, to onoio e5apikol [kpatikol] vopo! Kai Siatdypata Evia! ws 1oduja yia tov Tono (npBa. ané to avagepGev Aldtayya to 4p@po XVI, ap. 2). As eniotpéyoupe otnv O6nyia. «ZG yPevA LE AUtEv tO vVopO, EnAaBA YE to GpApo II, «n AoyoKpiGia Sev 6a npénet va epno6iZe1 Kapia doBaph Kal pEtpiona®h Epeuva tns aAhdelas oUt va eniBdAijel abikaloAéynto efavayKaoy6 ctous duyypageis oUtE va euno6ier tnv efleGBepn KuKAo@opia tou BiBAleynopiou». H €peuva tns aflA@eras n onoja Sev npénet va napepnobiote! ané tn jlo Yoxpioia xapaxtnpigerai ouykeKpIyéva ws goBapri Kal petpionaéhs. Kat ot 600 KaBopicpoi napanépnouy 6x1 oto neplexdpevo tns épeuvas aAAd, NoAL Nepiacétepo, Ge Kati to onlofo Bpioxetai Ew and auto. Anotpénouy ek Tov Npotépwy tnv épeuva va avagnthoe! inv afiAGela Kal tns unayopevouv va civa! npooeKtikh anévavu oe évav Gyvwoto tpito. H épeuva n onoia otpé- ge! BlapKas to BAEyPa tns o' GUTS tov Tpito, nou Eival npoIKIoYévos and To VOLO HE pla Gikain eueigia, bev Ba xGoe! Gpaye and ta paua ts inv aAAGe1a; Aev anotefei to npdtioto Ka@AKoV Tou epeuvNth tns aAnGelas va 57 58 KARL MARX | MAPATHPHEEIE (1A THN MIPOE@ATH NPOEIKH OAHTIA NEPI AOTOKPIEIAE EMOpHG KatEUBE!ay GE GUTH, xwpIS va KoITG GeEid Kal aplotEpG; Aev Eexved Gpaye va nw to 6lo Géya érav Sev pou enmpénexai enions va apeAhow va To nw He thy NpoBiayeypappevn popeh; H aAin@eia eivai t60 Aiyo petpionaGhs 600 Ka! to pws, Kal anévavu [4A- Awote] o€ nolov Ga énpene va efval petpionaghs; Anévavu otov Eauté tns; Verum index sui et falsi (H aflf@e1a eivai to Kpripio tou Eautow tns Kal tns avafin@elas].5Apa anévavu otnv avaAhdea; EGv n petpiond@eia cuyKpotei to xapaktfipa tns épeuvas, tore anoteAe! nepioadtepo pia évBeign auotoMhs eveoniov tns aAlhGelas napa tns avaAh- @elas. Anoteflei éva avactaAuKé péco yia Kd8e Bhya nou KGvw npos ta eunpés. Anoteite’ éva 680 evpeons tou anote/léopatos 0 onoios npobiaypd- état yia tv épeuva, Eva npopUAaKUK6 [éGo Eveoniov tns aAhGelas. Eninféov: n ahera yevikd Bev avikel 0’ eyéva, avikel o€ fous, auth HE éxel, Bev tnv éxw eyc. [Sioxtnoia pou eival n popeh, eivai n nveupauiKh ato- uixotntd pou, Le style c’est I'homme [To Uipos eival o GvOpwnos]. Kai nds! © vopos enitpéne! to va unopd va ypape, anfds @a npéne! va ypa@w HE pos BiapopERKs and to iK6 Lou! Mnopw va Geixve tnv dyn tou nvEebya- 165 Hou, afd Ga npéne! nponyoupévans va tn Béow oe npodiayeypappeves muxés! Motos @v6pas pe uh Sev 8a epuBpidoe! pe auth thv aEiwon Kal bev a npoupioe! va oKendoe! to Ke@aAll toU HE tv thBevvo; ToUAaxictov n TABewos enitpénel va UNovohoouE pIG Kepaalh tou Ala.’ O1 npodiayeypap- uéves ntuxés 6ev onyaivouv tinote diiflo and: bonne mine a mauvais jeau [Kaan 6148e0n yia Kaxé naxvi6i]. Saupdzere tn yonteutKh nofvoxi6ia, tov aveEGvtnto nflowto tns pu- ons. Aev ananeite to p660 va pupiZel Onws o LEvetés, aiid to unEprato, to AVEOPG, Npénel va UNdpXe! [vO HE évaV TPN; Exw xiobpop, ad o v6- Hos anartei va ypapw coBapa. Eijai toAynpds, aiid o voyos npootazel va xw HEtpIONABEs Lepos. FkpIZo Oto yKpICO Eval to HOVABIK6, to SikaIwpEVO xpcpa tns efleuBepias. KaBe oxayéva Spooids éoa ané tnv onoia Adpne! © Aiflos ipi6ie! pe éva aveEGvtAnto narxvi6i xpwpdtev, aA o nveupauiKés hitios, Ge 60a Goya, = 60a avuKeipeva Kal av 6iaGAdtar, enitpénerar va Yew pdvo éva xpd@pa, Ldvo to Enfonyo xpdpa! H ouaKd6ns YopgA tou AveGpatos eival_n EUBupia, to pws, Kai EDEIS KAVELE tN OKId Tn HovaSIKA Npoohkouaa eyPavich tou- npénel va nopeveta! Hovo PaUpovtULEVO, av Kal HEtaEU tov AouAoUsiév ev UNdpxel Kavéva HaUpo. H oUdia tou nvet- hatos eivai ndvia n afihBera n id1a, eves eoeis u KaBICtGtE OUDIa tou; Tn HetpiondGeia. Mévo o @auos eivai petpionaGAs, Age! o Goethe, Kai eoeis Géflete va KGvEtE to NvELYa této10, pauifo; H HAnws npéne! n perpionddeia Va eivai n petpiondGela tns 1Sio@uias, yia thv onoja yIAG o Schiller; AAAG tore 6a npéne! npdta va Hetapop@doete Sflous tous noflites Gas Kal NpO- Navuav Oflous tous AloyoKpItés oe 1Giopules. Tore Spas n petpiondGeia tns \Gioguias Sev cuvioraral BéBaia a’ aut6 ato onofo cuvictatal n yidooa 5. B. Spinoza, H@vn), uéoos Sevtego, nostaATT 43, 07510 6. 6. Yrovoetrat ec Su n Qwpaivxt thBewos (Toga) cvpnagadyddver xau pucr aevoteon cevbeveia. KARL MARX | TIAPATHPHEEIE FIA THN IPOE@ATH NPOEIKH OOHTIA NEP AOTOKPIEIAE Ins HOppwons, Bev oUViotaTa! GE KGnola NPOPOPA Kal GE KénoIa BidieKto, AAG ouviotatal otnv NpoPOPA Tou NPAyatos Kal atN BidieKto tns oUGIas tou. Euviotaral oto va Eexva tn petpiondGeia Kal thy nponétela Kai va ava- Berkvel to Gépa. H YeviKA UEtpiondBeIa tou nvevpAtos Eival o Adyos, ekel- vn n yevikh efleuepiotnta n onofa oe Kd8e pdan cupnepipépeta! cULuvA He tov ovaid6n xapaktripa tns. Eav eninéov n coBapdtnta Gev npénel va taIplazel GE eKEivo tov opioyd Tou Tpfotpay Zavu’ cUppuva pe tov onofo eival pia UNoKpIUKA GUpNEpIpO- 4 tou Gdpatos Ye GkoNS thy KaAUYN tov EAaTOLGTY Ins WUXAs, ania @q npénei va onpaivel thy avtKeievixh coBapérnta, tote aipetai n cuvoat- KA npobiaypagh. Ai6t to FeAlolo to avupetwonizo GoBapa étav to avupe- twnit yeftoia, Kar n GoBapétepn nponétela tou nvevpatos eival va Eivat uetpiona®és anévavu othv nponéteia. ZoBaph kai petpionahs! Ti Kupalvopeves, u oxetKés évvores! Mow otaya- 14 n coBapétnta, now apxize! to aoteio; Mow otapara n perpionaGeia, now apxiZei n nponéteia; Eiyacte avaykaopévol va otpapoupe otnv 1SiocuyKpa- ofa tou AoyoKpItA. Ga fray 6yws e€idou 461Ko va npoBiaypayoupe thy 161- oouyKpacia tou AoyoKpIth Gras kal to Upos tou duyypacéa. Edv Géfete va eiote ouvenels otnv alo8nuKA KpITIKA oas, tre 8a npénel va anayopevoete enions tnv unepBofiké aoBaph Kai thy unEpBoAiKd petpionaBh épeuva tns aAAGe1as, 616u n unepBoAiKa LEyG"in coBapérnta eivar yeAorw6éotatn, Kal 1 unepBoaliké peydiin petpronGGe1a efvai n nixpétepn eipwvela. Téflos, AayBavera! ws agetnpia pia nAhpws aveotpappévn Kai agnpn- hévn Gnoyn tns i61as wns aAfGeras. ‘OAla ta avukelyeva tns ouyypagiKhs Spaotnpidtntas unéyovtal tn yeviKA napdotaan ins «aAAPelasm. As a~par- péooupe Aoinév and to YnoKeyevixd, SNAABA and to ou Eva Kal to GUTS avuKeipevo Sia@AGta: SiapopeuKd ota SiapopenKa uNoKeipeva Kal pE- ratpénel us SiapopeuKés nfeupés tou ge Eficou noAAous SiapopeuKOUs AvEUAUKOUs xapaKthpEs: Ga npénel Gpaye o xapaktfipas tou avtiKeijiévou Va [nv Gokel ote tnv napayiKph eniépaan otnv épeuva; Etnv aih@eia Sev avfikel U6vo to anotéfeaya, aid Ka n 086s. H épeuva tns aAifGe1as npénes va eivai n {61a a”in@his, n aAinéivi épeuva eivai n ex6inAwpévn aAneeia, ta Sidonapta péfin tns onoias cuvoyiZovtar oto anotéAeopa. Kat o tpénos tns épeuvas 6ev 8a npénel Gpaye va yeraBaAAetai avafloya pe to avuKeievo; ‘Otav to avukeipevo yell, auth npénel va éxel GoBaph Syn: Stav to avu- Keipevo eival 6uodpEoto, auth npénet va Eival petpionabhs. NpooBaAete Aoindy to 6ikaiwpa tou avuKEIPEvou, 6nws npooBaAAete to 6ikaiwpa tou unoxelpévou, EuAAapBavete tnv aAlAGera ye agnpnyévo tpéno Kal KaBior6- TE To VEGA avaKpIth 0 onoios tv NpwroKOAAd atEyva. ‘H pins GeV eival avaykaio aUté to pEtapUCIK6 Bécavo; Minas 8a npé- nel va vondei n afhGeia nod anid, 6u téxa aAfBera Eivar auté nou SiatdGer 1n xuBépvnon, Kai 6u n épeuva npootiBEtal E6d «ws évas nEpItts, poptKds, AAG Ady tns EOyotunias 6x1 nAfipws anoppintéos tpitos; Paiverar 6u eivar 7, Xagaxthqas tov ww0oroghucttos tov Laurence Steme The life and opinions of Tristram Shandy, Novdévo 1793. 59 60 KARL MARX | MAPATHPHEEIE TIA THN NPOE@ATH NPOEIKH OAHTIA EPI AOTOKPIEIAE oxe66v Ecol, Albu e€apxfs n épeuva cufapBavetai oe avtiBeon npos thv aAhGela, Ka! eupavizetar aKoflouBws Ye inv Unontn enionyn cuvodeia ths coBapérntas Kat tns perplondBe1as, 01 onoies BeBaiws appscouv otov AaiKk6 6tav autés Bpioxetal evioniov tou tepéa. H KUBEpynuKh Bidvoia Eival o Yo- vabikés Kpatikés Aéyos. Etnv AAAn idvola kai otn @iuapia tns Ga npéne! BeBaias, und ouykeKpipéves nepiotdoels, va yivouv KGnoles napaxwphoels, aiid tautoxpova 8a npéne! va eypavigerar pe tn Guveinon tns napaxdpn- ns Kal tns KaBaut6 atépnans SikaKwpEtay, HetpIoNaehs Kal GKULLEVN, Go- Baph kai aviaph. Onws Aéei o Bofttaipos: «tous les genres sont bons, exept le genre ennuyeux» [Oia ta yévn twv avépdnev eivar KaAG, pe efaipeon To yévos twv Baperdv], tore to Bapeté ei6os KaBiotatal E6~ anoKAEIcUKO, 6nas anoderxvuer ASN enapKes n avapopa ous uvedpidoers tou Phvavixou KowoBouftiou. Tati va unv npoupnGe! KaAbtepa to naiié Kav yeppaviK6 KoUpIaK6 Upos;* Ga npénel va ypagete efevBepa, aAd KaGe A€EN Ga npéne! TaUtOxpova va Eival pia UNdKAion eveomiov tns piAeMesBepns AoyoKpicias, n onoja pe tn ceipa tns 6a npénei va pixvel tnv e€icou doBaph 600 Kat [ETpIO- Nah yhgo ts. Aware n cuveiGnon Ins EUAGBelas Bev xdverar! H vouikn éypaon Bev BpioKeta omnv anGeia afd o1n petpiona@era Kat orn coBapétnta. Ta navta Aoinév yewouv evSoiaap6, n coBapétnta, n pe- Tplond8e1a Ka npondviwv n aihBe1a, UNd to anpodbidpiato EUpos tns onloi- ‘s @paiveral va KpUBEta! [1a Gkpws GUyKEKpPILEVN, Gkpws appiBoAn aAAGela «H Aoyoxpicia» Aéyerar neparépw otnv O6nyia «Bev Oa npénel en’ oube- vi va epappdcerar pe éva atevoKap6o VEnpa to onoio UNEpBaive! to voyo autov. Me to vopio autév evvoeitar ev npdto1s to ap@po II tou Arataypatos tou 1819, u6vo nou apyétepa n OGnyia avagépetar cto «nvedpa» tou Araray- patos Aoyoxpicias ev yével. 01 640 KaBopiapoi nopowv EUKofla va cuvéU- actobv. To Gp@po Il eivat to aUpnuKveapevo nveipa tou Aratéypatos Aoyo- Kpicias, n nepaitépw 614p@pwan Kal e€ei6ikeuon tou onoiou BpioKetal ota GAa 4p8pa. Mictedoupe du Gey pnopoupE va xapaKtnpicoupE KaALtepa To avagepd€v nvesua napa p6vo pé0a and us axdAoubes SiatundoEls tou: «ApBpo VI. H e€aipeon and tn Aoyoxpicia, n onoia eixe napaxwpneei otny AkaSnpia tov Eniotnydv Kai ota naveniotipia, aipetar pe tov napé- vt vopo yia Sidotnya névee etev>. «510. H napodoa npoowpivh anépaon 8a napapeivel ev 1oxu1 and oApe- pa kal yia névte étn. Mpwv ané tn AAEN autis tns nepid6ou a npénel va Biepeuvnde! BteEO1KG oto OposnovbiaKs KoIvoBowAlo [He nolov tpdno Ba Lnopotoay va exnfinpwOouv o1 napeygepels Siatdeels nepi efeuBepotunias 01 onoies npoteivoviar ato 6éxato 6y500 4pBpo tou opocNovéIaKoU BepE- Al&Bous vopou, Kai akoAoUBws va Geoniote! [Ia opiouKA ané@agn yia ta vOulpa dpia tns eflevBepotunias on Tepyavia». 8. To Kurialstil to onoio avacpéger edt 0 Marx ékxer my xataywryi tov an THY zea ‘yoaeoxgatia, ous Kurialen, to xatétego mpoGwmMX6 ts Kovglas. To aveiotorxo Kuri- alsystem ahog tovs awaTmgotis tHrOVs RQOaHAYHONE MOV xeNOIHOMOLObYEAY and AUT 0 mOGUMx KaTd TH GvTAEN Ta UMTPEDLAKGY EyYOAGOW. KARL MARX | MAPATHPHEEIE FIA THN NPOE@ATH NPQEIKH OAHTIA NEPI AOTOKPIZIAE ‘Evas vop0s 0 onojos avactéffer tnv eflevBepotunia exei Onou akdyn auth undpxe1, Kal thy KaGiota nepitth pEow tns oyoKpio‘as Exel 6nou énpene va undpée1, Sev pnopei axpiBds va ovopacte! vopos euvoikés yia tov Tuno. H 6e napaypapos 10 opoAoye! euBéws Su otn Bon tns efeuBepotunias, n onofa npoteivetai ato Séxato 6y600 ApOpo tou opocnovbiaKoU GeyE- Aldous vopou Kat ev6exopévws Kanote Epefife va epappoote’, Ga npénet Npoowpiva va Geonictei évas vopios nEpi AoyoKpicias. Aut to quid pro quo Npobi6e! TOUAGxictov Su o1 Kalpof analtoUoav nEploplops tou Ténou, 6u! to Aidtaypa ogeife! inv npoéfeuah tou otn Suaniotia anévavu atov Tino. H Bucapéoxela Sixaiofoyelta! pdiiota Kabds opiZetai ws npoowpivh, ws 1oxouga p6vo yia névte étn ~ aa 6uotUXds SinpKEdE 22 étn. ‘H6n n endpevn npdtacn ts OSnyias pas Seixver nds auth nepininte! oe avtipaan, Ka8ds apevés Béiel va Bewpe! ou n AoyoKpIGia bev Epapydcerat ie tétolov tpéno, wove va UNepBaiverat to vénya tou Atatypatos, Kar ape- TépoU Ins npodiaypacel tautéxpova auth tnv unépBaan: «0 Aoyoxpiths pnopet eBaiws va enmpéyer Evav efleuBepoqpova oxoAl- ‘aopd enions kar tov eowtepiKdov uNoBécEwv». O Aoyoxpitis prope, Bev npénel, Sev npdKertal yia Kat! 10 avayKaio- AGN aut6s o NpogEKUKds pifefeUBepiopds Sev UNEpBaivel anids to nvev- ha GAG pe UyKeKpiyévo tpéNo enions US OUYKEKPILEVES ANaIthoEIS TOU ‘Aiaraypatos nepi Aoyoxpiias. To naflaié Atdtayya nepi AoyoKpioias, Kal Hafiota to Gp@po II to onoio avapépeta! otnv OSnyia, Sev enitpéne! xt Ovo Kavévav enleuBepdppova oxoniacy6 Tov npwoIkdy AAG oUtE KaV KOV KiveGixaov unoBéoewv. «6a», SnAla6h ous nepintdoels Snou Biyerar n ao~paAleia tou npwor- KOU KpGTOUS Kal TOV YepHAVIKOY oYdcnovEuv KpaTIBiV, Snws OXxoMId- Getar, «avikouv Sites 0 npoonaBeles va napousIactoUV UNG EUVOIKS pws KOppata onoladéinote xdpas ta onoia Epyazovta! yia thy avatponh tou Zuvtaypatos» Enmtpénetar Gpaye He auté tov tpéno vas efeuBepdppwv oxoilacpés TOV KIVEGKOV fh TOV TOUPKIKGY EowtEpIKaY UNOBEdEWY; Kal Stav Hn t6G0 anépaxpes oxéoeis 6iaxuBevouy tnv EG@iKtn aopaieia tns FepyaviKfs Oyo- onovéias, nds va yn cUpBaiver aut pe Ka8e anoSoKipacuKA AéEn yia US eowtepikés uno®éoEIs; Eva pe auté tov tpéno n OSnyia unepBaiver npos tn pilefevBepn nfeupa To nvetpa tou 4p@pou II tou Atatdypatos nepi AoyoKpicias -y1a unépBaon To NEpleXOyevo tns onoias 8a npoKGyel apyétepa, aAAG N onoia Aén tuniKd iva! Unontn epdaov KaBictata! EnaK6AcUBo tou appou II, and to onoio atny OGnyia avapépeta! dopa [EVO tO NpatO [106 tou, EV 0 AoyoKPITs tautoxpova napanéynetar ato i610 to dpOpo-, unepBaivel eficou Kal and Inv averteuepn niieupa to Aidtaypa Aoyoxpicias Kai npoo8éte! véous nepio- pioyous tou Ténou tous namious. Tto npoavapepBEv GpApo Il tou Alatayyatos Aoyoxpioias Aéyetar: «0 okonds tns» (tns AoyoKpiaias) «eivat va eAéyxei oubANotE Eival evaveia tous yeviKous Kavéves ins @pnokelas, xwpis va AapBdver undyn us andyels kal us 6iSaoKaities vepovepévwv OpnoKeUUKdY KOHYATwWV Kal GEKTOV O1 onoies eivai aveKtés oto Kpatos». 61 62 KARL MARX | MAPATHPHEEIE 1A THN MPOE@ATH NPOEIKH OAHTIA NEPI AOTOKPIEIAE To étos 1819 kuplapxouce aKdyn 0 opBoAoyioy6s, 0 onoios UNE tov 6po @pnoxeia evvoouae yeviKd tn Aeyopevn éfioyn Opnoxeia [Vernunftreligion]. Auth n opBofloyixi oxonid eivai enions n oKomiG tou Alataypatos AoyoKpr- Gias, to onoio Spas Eiva! todo aouvenés, ote AapBaver inv G@pnoKn oKo- Id, eve anooKonei va Npootatevoe! tn Opnoxeia. AvupdoKel SnAa6A Aén Mpos tous YEViIKOUS Kavéves tns Opnokeias Grav 6axwpiovtat oF yEVIKO! KAVOVES Ins aN6 to BEUKE NEPIEXOPEVS ths Kal aNd thy KaBOPIOTIKEINTA tns, 616 Ke Opnoxeia moteve! Su Siagépel aN us AAies iGiaitepes erxazope- ves Opnoxeies aKpiB@s Léow tns /Sraitepns ouoias ins Ka! aKPIBS Abyw TOU 6u civai n aAinOivh Opnoxeia péow tns KaBopiouiKSrntds tns. H véa O6nyia epi AoyoKpioias otnv napaean tou 4pEpou II aphve! anéEw tnv nepiopi- uKh npooBhKn yéow ths onofas ta YeLoveopéva EpnoKeuTIKG KOyHta Kal 01 GEktes aNoKAEiovta! aNd thv auIWPNGIa, XwpIs 64s va ctapATIOE! 5%, Ka0ds SiatuNdvel tov aKdAouso oxoAlaay6: «OuSnnote otpépetal evavuia otn xXpiotiaviKr @pnokeia yeviKa f evveia € pa sSiaitepn éwora 5i6aoKaiiias tns pe eva enindflaio, expiK6 tpdno Bev enitpénetai va yivetai aveKto». To nafaié Aidtayya nepi Aoyoxpioias bev avagépel oute sia Popa tn AéEn xpiowavixn Opnokeia, avudEwws SraxwpiZer tn Epnoxeia and dia ta pe- povepéva CpnoKeuUKa Koypata Kal Us GéKtes. H véa O6nyia nepi AoyoKpI- oias 6ev peratpénel anids tn Opnoxeia ce xpiouaviKn Opnoxela, aiid npo- o8éte! Kal tn i6iaitepn évvora 5i5aoKafias. Qpaio anoKUnya tns eniothyns has nou KatéAnge va eivar xpiotiaviKa! Mo1os Oa apynGei Su auté Eival nou xGfikeuge véa Seo yia tov Téno; H @pnoxefa Sev Oa npénel va npooBaa- Aetar oute yevixé ote 1Siaitepa."H pins vopizere Ou o1 A€EeIs «enindAaio», «exOpik6» petatpénouy us vées aftuai6es oe yipAavees; Ti eni6éEia nou eival Ypappévo: enindfaro, exOpix6! To eni®eto eninéAaio aneuBuveral otnv UpI- OtNta Tou aoto¥, eival Nn EwtepIKA AEEN pos tov KSOHO, a”AG to eniBeto exOpIK6 yiBupiZetar O10 GUT toU AoyOKPITA, Eival n VOPIKA Epynveia tns ent- NoAaidtntas. Env OSnyia auth Ga Bpoupe Kar a”Aa noAAa napabefypata autis tns Aentis 6iakprukétntas, n onoja aneuBWvel pla UNoKeIPEViKA AEN Glo KOIVS, KAVOVEGS TO NPSGWNE TOU Va KOKKIVIGE!, KAI HIG AVUKEINEVIKA AéEn oto AoyoKpIth, KGvovtas to NPSowno tou ouYypapéa va xAwpIdGE. Me tov tpéno auté pnopef Kavels va peflonomoe! ta lettres de cachet? Kal o€ u a€ionepfepyn avtipagn nepiépxerat n O6nyia nepi Aoyoxpiofas! H eni@eon eivar enindilain p6vo Kata to hyloU, EPSoOV oTPEMELAI GE LELO- vaopéves nfeupés tou @palvopevou, xwpis va eivar apKetd Badia Ka! coBapiA Vlg Va NEWUXE! thv oUGia tou NPaypatos: nash aKpIBws o Npocavatol- OU6s evavua Ge Kau LSvo I6ia/tepo ws této10 Eival enmndfaios. Eve Aoinéy n 9. Ta lettres de cachet, or opoayiouéves evtohts, ‘tay evtodés vRoyeyoappeves a6 to Paowud mg Fadhias, noocumoyeyoapnéves and évav umoveyS xat GboayOEVES He TH Baovux agoayiba (cachet). Adogodaay anopéiceis noU dev juroQOHaaY va. ayUpLofinEH- Bos, dm 1 annySgevan avvedglaons evbs SixaoTHion f xat N abRAmYN evds OvyAe- xQmévon ardpov. Or eigwweés nagaTmghoels tov Marx ewoosv 6x. ot durtumdaers TS Odnylas xaéatovv pe ‘ovdérego’ tod xataorahtnés AoaKTLAES, KARL MARX | MAPATHPHEEIE IIA THN MPOE@ATH NPOEIKH OAHTIA NEPI AOTOKPIIAE eni®eon evavua otn xpiouavixh Opnoxela yeviKkd anayopevetar, enitpénetar Hévo n eninéAain eni®eon o' autiv. Avuctpdqus, n EniBEon otoUS YEVIKOUS kavéves tns Opnoxeias, otnv ougia tns, ato I61aitepo EPdoov Eival gaIvd- Hevo ins ovoias, eivat pia exOpiKh eni@eon. H Bpnaxeia ynopet va unootei eni@eon p6vo pe évav ExOpiK6 fh enindAlaio tpéN0, tpitos nos Bev UNdpxE! Auth n aouvéneia otnv onoia nepiépxetat n O6nyia efvai BeBatws y6vo éva emipavoyevo, 616u Bacigetar otnv enigagn ou 6AGev enitpénerar aKdpa pia kénoia eni@con otn @pnoxeia: xpe1dzeta! Syws anids éva anpoKata”innto BAéupa yia va avayvwpiote! auth n enipaon ws enipaon. H @pnoxeia Sev Apénet va upiotatal eniGeon obte He ExOpIK6 OUtE YE ENINGAaIO TpONO, oLTE yevikd ove 16iaitepa, SnAla6h Sev npénet va upioratal oudepia eniBeon. Aov6o0, stav n OSnyia, ce avorxth avtipaan npos to Arataypia AoyoKpI- oias tou 1819, pixvei tov piogopiKé Tuno oe véa Soya, tote Oa énpene TouAGxictov va Eival Too GuVENhs, cote va aneAeUBepdvel tov OpnoKeut- K6 Téno ané ta nafaid Beoyé ota onoia tov Eixe pie! eKeivo to opBoAoyIKO Aidtayya. Ka®iota 6nAaéh enions okond tns Aoyoxpiaias to: «va avunapatedel otn pavauKh petayyion BpnoxeutiKdy Soypatov otnv nofiukA Kal OtnY EwolaKh aUyXUON Nou NpoKAAeftal aNd authv». H véa O6nyia eivar pev apkerd SiopauKh wore va ynv avagépel auth tn S1dtagn oto oxdAi6 tns, aAAG napa taUta thv nepiAayBaver otnv napdO_eon tou dpOpou Il. Ti onyiaiver pavauKh petayyion SpnoKeuuKdy oyHatwv atv NoAIIKA; Enpaiver Su agfvel Kavels ta EpnoKeUUKG S6ypata va opicouv GUppeva HE tnv E1IKN PUGH TOUS to KPAtOS, onLaive! va KaBiotatal n 1Siai- tepn ovata tns @pnoxeias étpo tou Kpdtous. To nafai6 A\dtayyia nepi Aoyo- Kpioias pnopovoe 6ikalws va avunapatebel o’ auth tv ewolaKh abyxuaN, 616: evanoBétel thv 1Sialtepn Opnoxela, to CUYKEKPIEVO NEpIEXOLEVO ths corny Kprukh. AAG to naAai6 Alétaypja BaciZorav orov pnx6, enKpavElaKd Kal Nep\ppovnpevo ané Eads tous i610us opBoMoyioH6. Eaeis Suws nou Ba- Gifete to KPATOS, AKON Kal GE [ELOVIDLEVES AentoyépEles, otNV NiotN KAI mo Xpiowavioy6, eaels nou GéAere va XpIOTIAVIKS Kpdros, nds UNopeite va ouothvete akdyn otn AoyoKpioia va NpoKataMlayBaver auth thy ewoiaKh uyxuan; H obyxuon tns nofuKhs Kar tns xpiouavo8pnoKeuuKhs apxhs Katéotn GAAwote enionyn opoftoyia. GéAoupe va Siacagnvicoupe auth th oyxUGN be pia AEN. Miflovtas anAés yia th xpiowaviKh Epnokeia «ws thy avayve- ployévn Opnokela, éxete oto KPATOS Gas KABOAIKOUS Kal Npotectdvtes. Kal 01 6U0 Exouv us {Stes aEIdOEIS aNd to KPAtOS, Snes EXOUV Ka! 6}OIG Ka- @hkovta anévavii tou. Apaipouv and us OpnoKeutKés Siapopés tous Kal anarouv pe tov {610 tpdNo to KPATOS va Eival Nn Npaypatonoinon tou no- AruKoU Kal TOU BiKaiko Adyou. Eocis Spas BéAete éva xpIoTIAVIKE KpdtoS. Ev Aoinév to Kpatos Gas eival MouOnpaviK6-xplotiaVviKG, tre yivetar yia TOV Ka0fiK6 pia ExkAnaia otnv onofa 6ev aviKel, tnv onofa npénel va anoppi- Yel ws aIpeuKA, AOU n EddtEPN oUGIa Ins avUpAaKe! NpOS aUTOV. To {510 1OXxUEl Kal avtioTPOA, h, [edv] KAvEtE to YEVIKO NVEUpA tou XpioTIAVIOUOU to sSiaitepo NveWpa tou Kpatous Gas, tote anopadiete pe Baon tv npotecta- VuKh HOppwoA das 1 Eival tO YevIK6 NvELpa Tou XplowavigyoU. KaBopicere 63 64 KARL MARX | MAPATHPHEEIE 1A THN MPOE@ATH NPOEIKH OAHTIA NEPI AOTOKPIEIAE U Eival to xpiotIAVIKS Kpdtos, av KAI N NPSaPatn nepiobos cas GiBagE Su pepovapévor KuBepynuKol unaAfnfo! 6ev pnopowv va xapaEouv ta 6pia petagU Opnokelas Ka! KoopOU, HETaEL KPGtOUS Kal ExKAnoias. Ox! AoyoKpI- tés afd 6inflwpdtes Ga énpene Oxi va anogacicouy yi’ auth inv EworaKr avyxuon afd va tn Sianpaypateutouv. Evténel viGeote otnv apEtiKh oKOTIG 6tav anoppintere to ouyKeKpILEvo Boypa ws avoUaI0. Orav ovopatere to KPGTOS Gas YEVIKG XIOTIAVIKO, TétE OLOMoyEItE LE Ya SiNnAwpaUKA Exppaon 6u eivai yn xpiouaviKd. Apa eite anayopevete ev yével va oUpetai n Opn- oxeia otnv nofikh ~aut6 dps Bev to BéAete, 16u Sev BéAete va Bacioete To Kpatos otov EfleGBepo Adyo a”Ad atnv niotn, n OpnoKeia 1OxUEI yiG Eos sn yeviKh emkUpwon tou GeuKOU- cite EnItpENeLE tN pavauKA peLayyion Ins @pnoxeias otnv nofruKh. Thv apfvete va noAruKonoleital pe tov tpdno ins, aia oute Kal auté Géfete: n Opnoxeia npénel va otnpiZel thV EYKOOLI- Oumta, xwpis n EyKoopidtnta va UNotacgELA! on BpnoKeia. Epsaov aép- Vete tn OpnoKeia otnv NoArUuKh, tte Eival pla a6iayeuotn, Kar WaAiota pia . Aev cival kavGaanies yia extunwon! Avi yi’ auth tnv nmiétnta, @a Atay euxtaio n npooBAnuKh Kai n uBpicuKh Kpion va npoobiopioveal pe avu- Kelevikous KaBopiopous. «To GUté 10xGe! Kal yia THY UNOYWia TOU ppOvAYATos [ELOVWOEVwV atd- HOV fi» (évaH éunfeo nepiexopévou) «oA6x/inpawy taEewy, yia tn xphon KoppauKdv Xapaktnpiopcv Kal Aoindy npoowniKav xapaKtnplopav». ‘Apa kat n Katatagn Ge Katnyopies, n en@ean oe OAOKiInpes taEeIs, n xpi- on KopaUKdV xapaKtnploydv -o GvOpenos npéne! GAAworE va Sidoe! ota navta éva évopa, énws éxave 0 AbGy, ote utd va UNdpxoUY YI" aUtSv-, 01 KOPPAUKO! xapaKtnpIOPOI iva! avayKaies Katnyopies [Kategorien] yia tov nofrtiké Tuno: «iu KE appdoua, dnws unotnpige! o boKtwp Laca@pas, Via va pnopéce! va Gepaneutel enituxas, Npénel ev nptols va ovopactein.” 11. Ard to mountexd xopx6 EoyO TOV Christoph Martin Wieland Der newe Amadis (1771), KARL MARX | MAPATHPHEEIE FIA THN NPOE@ATH MPQEIKH OAHTIA MEPL AOTOKPIEIAE ‘Da aura avikouv atous npoowniKoUs xapaktnpioyous. Nas npéner Aor név va apxicel Kaveis; Aev enitpénexar va eniti@erai oto Npdowno tou pE- Hovespévou atopou ole enions atnv taEN, ato YEVIKO, oto NEIKS Npdcwno. To xpatos 6ev Géftei -Kar Exel Sikio a’ auté- va avéxetal Kapia NpooBoAh, Kavévav npoownikd xapaKtnpiopd: a”Ad pe Eva Efla~pd «/» UNdyetar Ka! To FeviK6 ctous npoowniKOUs xapaKtnploHoUs. Me to «Hh» Epxetal to FeviK6 xn péon, Kat pe éva pIKPS «kal» HaBaIvOUHE eveéflel 6u yIVéraV Adyos HOvo Via NpoownikoUs xapaKtnpIOLOUs. AAAG ws pla teeiws naryvid6ns ouvE- Tela npoKUntel Su KAGE EAeyxOS TV AEWHATOUXwY, GNwS Kal tov BEOHOV 01 onofol undpxouv ws pia tan atopy, anayopevetar ctov Tino. «EGv n AoyoKpiaia aoKnBel Gbpipeva HE aUtEs US ENiGNHGvaE!s oto NVEU- ha tou Alaraypatos nepi Aoyoxpiofas tns 18ns OxtwBpiou 1819, tte na- PEXELaI APKEtds xGpos Spdons oe pla EUNpENA Kal EAeUBEPSppova En}O- ar6tNta, Kal Nope! Va NPodBoKAta! Su HE Tov TPdNo UTS 6a apuNviCtE! bia PeyaAUtepN CUPPeETOXA Gta NatPIDUKG GUpEPOVIG, EvioXGovtas EtOI 10 €8VIK6 aio8npa». To 6u Wotepa and autés us entonpavoels napéxetat otnv eunpennh 6n- hoolétnta, eunpenh énws tv ewvoei n AoyoKpicia, évas nepioaétepo and EnapKns x@pos 6paons -enions Kain ppaan xmpos Spaons" eival enitu- xaos enifeypeévn, 616t1 0 xdpos Exel UnoAoyiotei yia évav aBAULEVO Téno, © onoios apKeita! ge GAyata otov agpa-, auté to avayvwpiZoupe: eav Ga 1OXGEI to 1610 Kat yia ya effevBepsppova Enpoaidtnta, KaQGs Kal to Nov a npénel va e6paZerai o” authv n eflesBepn gpdvnon, to a~phvoupe atnv ofU- 6épxeia tou avayveatn. Ooov apopa us npodboKies tns OBnyias, to eBviKE aig8nya pnopei, BéBata, va evioxuBe! pe tov i610 tpéno Snws to aneotaa- hévo Kop56vI evioxUel to aicBnpa ths toUpKIKhs EBVIKOINTaS-” Edy Opes 0 e€icou petpiona®hs 600 Kal GoBapés Ténos 8a apunvice! tn GULPEtOxA ota natpiwuKd GULPEPOVTG, to AMAVOUHE GE AUTS tov i610- Evav 1oxv6 TUNO 6ev pnopei va tov xoptdael Kaveis HE KIVivo. lows Spas va éxoupE ano6oe! yeydiin onpagia otnv npoavagepGeica npétagn. lows va macoupE KaA’- Tepa to vonpa eav tn Bewphooupe anid ayKaG orn yipfavta. Iws autd to ifeMeUBepo ayKG01 va KPUBEl éva HapyapHtapr AKpws ay~picnyns agias. As Bobpe Kailutepa. Auto nou éxe! anplagia eival n cuvacela. H evioxucn tou e8VIKOU aIoBApatos Ka! N aDUNViGn ths GUPPELOXAs ota NaTpIOTIKG GUWpE- povta, o1 onofes ato NpoavagepGév NapABELG SiatuNGVvovta! ws Npocbo- Kies, peratpénoveai pepias oe 6iatayh, oto otpa tns onofas BpfoKerar évas vé0s nepioplopids tou TENOU Tw LWXGV Has POlOIKdV NHEphorwv PUARaY. «Me tov tno aut pNopoupe va E”niZoupe Su Enions kal n noAruKA ap- poypagia kai o npephoios Tunos Ga yvwpicouv KaAétepa tnv anoctoAA Tous, anoKtdvtas Hag ye to KépG0s evds NovoIOU UAIKOU Enions Kal évav 12, H14Eq tay onoa xonomonote’ n Odnyla xox Eyer aodobe% edt) «9s «4sho0s Scans” etvat Spietraum, avd MEN

You might also like