You are on page 1of 39
KARL MARX EXYZHTHEEIE FIA TO NOMO MEPI YAOKAONHE [AMO ENAN PHNANO] 842) [25.10.1842] *** Méxpl wpa éxoupe nepiypayer 640 peydies noAnteiaKés npdgeis? tou 1. Tithos noortorinov: «Debatten Uber das Holzdiebstahlsgesetz. Von einem Rheinkinder». To ‘Exxo Tleoupeoeurxd KowoBothio ts Prvavias eye ovvedoudaer to diéotmct 15 és 17 Touviow 1842 ue adognf my xaré8eon evis vouoU na THY Uhoxhomh. H obveakn tov do- Go ou Eexivnoe evbexonévans onic adores OxraBoiov 1842, nat to mpdTO Egos tov Snyoowet- Grae oc Egnuegioa tov Privov, ag. 298, my 251 OxwPofov 1842. Ta endpeve péon dn pocwevOrxav ae 6 AA 300, 303, 305 xax 307 (orvtuato{xn: 27.10, 30.10, 1-11 not 3.11.1842), Qc vhoxhomi anodiSetat 5d 0 90s Holzdiebstahl, n tex wd (Kar dvxaixd) 096 hetéodon tov onolou efvat ‘habgothotopla’, Ket mov opether va EXEL vAdIyN Tov O avarvoors. H emdoyh tov veohoyionot ‘vhoxhom’ duxauohoyettat ev noOKEEVeD cond Tovhayworov d60 ommxés: TH TEQIOSO TOV Marx y *hABQothotopia’ mpdxeraL va OQUITEL 0s ovyxexguiévo adbenua., ue avriororyn mowvh, xe ouventis dev Eyer axdpn OgwobE- Get neaLexopenixcs o dg0s (xét noV yivera oadés HE THY avaevoN TOY Marx): emmhéov, axgipibs Abyw THE mQOGET. QeVATiS EOLYOAH‘}S TOV yeyovbtOC, 0 Marx experadheverat ‘ar Enaxgo UUs MegLEZoMEVExés-Drxaixés Buahooes weTaED Diebstahl (wAomT|c) nau Frevel (nagéBaons) ya vo. avadelber tis etegoxabootapEves (taELeés) oxompOTTES TOV VOHO- Genxdy gogéwv. Anodibovtas to Holzdiebstahl «wg ‘ha8gobhotopia’ (nov efvn,, emcrver- LapBévoupe, n duxdiixé 098A anbS0on), 8a xavoray 1 kx abrEIpa TOU Marx ya Evav BueEOd1Ad GopioTixd éeyKo TOV 6g0v. 2.0 6905 nov xonayororet eG 0 Marx, Haupt- und Staatsaktionen, yagcxmotter Eve ovynexquiévo eldos Beatody mugaotdisewy ms eQLddov 1680-1740, o1 onoLes Ay Bava to vixd tovs xvolwn and Eéva Sodparra f hoyorexvhpata. To xigt0 EOS THE mugdoraoys, OMY OnOIG AOXMG EWTAEKSTAY xaL HLA KOBEXA GrYObOA («tOrEKivOS), ragovatate tis BgaomoLmtes eEexovtav moadmov (Haupraktion) we ty cevtlotoLy heyaheuddn appieon (axxd ed n Zor on ts MENS Staat). Tov 190 audvat o 690 Haupr- und Staatsaktionen anéxcnoe éva emsthéov Von oto Thai. Ts wrogoyoadlas témov Ranke, 1 ono{a vxootioice Ot. to xXoL0 aveixeipevo THs LroRLAs eivar axoIPi< ta AOL uxd-nyenixd yeyovora, 108 KARL MARX | EYZHTHEEIE [1A TO NOMO NEP! YAOKAONHE Nepipeperaxou KoioBouftiou, us épi6és tou avagopixa pe tnv efeuBe- potunia Kai thv aveleuBepia tou avagopiKa pe us épides.? Tapa dws 6a NpoayeiwOoupe. Now otpapoupe ato 1Siaitepa yiuvo epdtnya Kat to avu- HEtonigoupe oto puaIKd péyeBs tou, Oto Ep@tnya yia thy KataTyNaN ths Yatoxtnaias, a 6dcoupE atov avayvibotn pas Kanotes tuniKés aneIkovicels [Genrebilder] ous onoies 6a avuKkaOperiZera! nofuoxi6as to nvebya Kal, NoAU nepicadtepo Ba Aéyape, n QuaIKh dyn TOU NepigepelaKoU) KoIvoBou- aliou. BeBaiws, o vopos yia thv uAoKilonh, énws Kalo vopos yia us napaBa- eis tns Ofipas, tov Badd kal tv aypav, Oa AEIZe va Gxoflactel Sx! W6vo avapopiKa pe to NeprpeperaKé KoivoBouilio aAlAé e€faou Kal avapopiKa He auté tov i610. AAAG Sev ExoupE atn 518d! [as to NPOOXEbI0 TOU VopOU. To uaiké yas nepiopiZerat oe opiopéves npiunarviKuKés npoo®hkes tou Me- PipepelaKkod KoIlvoBouAiou Kat tns [voponapaoKeuacuKhs] enitponns tou Ge V6LOUS, 01 onofes BiatUNdvovtal pdvo ws apIeyot napaypécpev. O1 (ies 01 GUVEBPIGGEIS TOV VOHOKATECTNEVY T4EEWY KOIVONOIOLVTA! [HE 1600 ol KIp6, AOUVaPINTO Kal aNdKPUGO TPENO, dote n {61a n KOIVONOiNaN [o16~eI He anéneipa puotKONOinans. Eav yNopoupe va oxnpaticoupe [Ia Kpion Gn6 aUté tov nyiteAh KOPHS, [yNopOUHE va NoUpE du] to NeprpEpElaKd KowoBoumto pe auth tnv na®nuKA o1wnh BéAnGE va anotice éva Popo uphs otnv enapxfa as. ‘Eva yeyovés xapaktnpiouKé yia us ev Ady autnthaels KaBiotata! apé- ows npopavés. To NepipepeiaKd KoivoBouitio épxetar ws oupnrinpwpatiKds voyoBémns oto niteupd tou KpauKOU vopOBEtN. Ga eixe tepGotio evb1agé- pov va avantGEoupe ae éva napaberyya ts vopOBEtIKEs 16i6tNtes tou Mepl- EPEIaKOU KoIvoBouAiou. Ané auti thy Gnoyn o avayvaotns Ga npénel va Has ouyxwpficel yia to 6u afidvoupe ané tov i610 unlopovh Kal avtoxh, 660 apetés nou énpene va pas 61énouv akatanauota Kat tnv enefepyagia tou oteipou avukeipévou pas. Eus ounticels tou Nepipepetakou KoivoBoualiou Via to vopo nepi tns ufloKflonhs napatiBevtal Gyeca o1 cUgntiaels tou Mepr- gepelaKoU KoivoBoufiou yia tnv Kanan tou va voyoBethael. ‘H6n otnv apxh wv autnthoewy évas avunpdounos tv néiewy [Joseph Friedrich Brust] evavudvetat atov tito tou voyiou, He tov onofo n Katnyopia Ins «kflonris» enexteiverai ge anfés napaBdoels avapopiKG He tv EuAefa. ‘Evas avunpdownos tns innoguvns [Eduard Bergh von Trips] anavta: 3. To modto 449890 tov Marx ya thy Ednuegiba tov Privov eiye tov titho «Zvtntioers ‘yur my ehevdegotunta xa ty SqHOOLEvaH Tov dvvEdQLAcew TOV Teoup_geiaxod Kowo- Bovdiou» («Debatten Uber PreBfreiheit und Publikation der Landstandischen Verhandlungen») xa SnnomevOnxe ae Et owvexeres to Mato tov 1842. To debtego 480 apogovae us heyopeves ‘Equdes ms Kohviag (Kolner Wirren), ot omies efyav oxéon ue THY nag HBA on tov emoxérov ms Kohovlas avapooued we ta texva mOV MQDEKUTTALY cMb TOUS he- ‘YOuEVONS "pELxTOvs yaqOUs’ (Sndadh etaks ApOTEDTAVTIOY KaL xABOAKGY). To Seb tEQO avt6 GoBo0 anayooettHee and tH hoyonotata xa dev éyer dutawOEl to yerpdyouhs tov. Eto oHpelo avr tov nagdvt0s GQBQOv UNQXEt n EEF UMOOMelwE pe UROYOApA TS ‘Ooo Aiyo Katapépete va e€avaykdoete thv nenoi8non 6u unépxel éva éyxainya exei 6nou Sev undpxe! Kavéva, ta0 Ga Katagépete va petatpéye- Te 10 (610 to éyK“nyia GE pla SikaikA npGEn. Exete e€aAeiyel ta pia, aaa opaifete Stav miotevete Ou Exouv eEaAeIpBE! [Ldvo yia to 61k6 cas GUL- épov. O fads BAéne! thy nowA aiid Sev BAénel to €yKAnpa, Kal enei6A BAénel tnv nowh ekei 6nou 6ev UNdpxe! kavéva éyKAinya, Bev 8a 6e1 kavéva éyxfinya exei nou undpxer n noi. Otav epappdzete tnv Katnyopia tns kilonfis ekel Sriou Sev enitpénetat va epapyootel, tnv éxete yetpidae! axdyn kal exei 6nou npénel va epapyootel. ‘Acv autoKatapyefta! 4paye auth n Ktnve6ns Gnoyn, n onofa eupevel oe Evav y6vo Koivé npoabiopiop6 yia BiapopeuKés NpAkeIs Kal apaipe! and tn Siaqop6; Edv Kae npooBoAA ts i6ioKtnaias eivai ablapoponointa KAlonh, xepis KGnolov eyyUtEpo NPoaBIopiopd, téte 6ev efvat KAGE GTOLIKA 1610KtN- Gia Kiionh; Aev anoKitelw péoa and tnv atopiKh 1ioKtnaia HOU KGBE tpito ané auti thv iSioKtnoia; Aev npooBaAAw Aoindv to BioKtna1aK6 Bikaiwya tou; Otav apvelote tn Siapop4 ouaIwbds Siapopeuikdv e16cv tou (6I0U EyKAhUatos, tte apveiote to €yKANya ws pia Slapopd and to dikaio, tore alpete to {610 to Bikalo, 516ui kde éyKAinya Exel KoIVA pia nAeupA pE to i610 10 Bikalo. Eival auvends éva yeyovds t6a0 1otpiKO 600 Kar EAAloyo Sui n 5. «¥niigxowv 660 etn biapOogds, 10 éva Grav 0 habs Sev tHoet TOUS voHOUS, To GAO Sray dapBelgerai cix6 tOVs voyoUs: AUT To xaXd elvan aviaro, BLOT xotiBeTaL pEocL GTO {10 10 Ha quaxo» (Montesquieu, De l"esprit des loix, 1763, PiBhio 6, £6. 12). au 412 KARL MARX | EYZHTHEEIE FA TO NOMO NEPI YAOKAOMHE, aBiapoponointn oKAnpétnta alpel KaBe enituxia tns noivis, 616u Exel Ka- Tapyhgel thy now ws pia enituxia tou 6ikaiou. AAAG yia no1o npayyia epCoupe; To Nepipepeiakd KoivoBouAto anoppintet Lev tn 6iapopé peragu uAagias, SaciKhs napéBaons, kai ufoKAonfs. Anop- pintel tn Sagopa tns npagns ws KaBopicuKA yia thy NpdEn and tn cuypA TOU Npéxertal yia to GUpPEpov tou 6aoIKOU napaBérn, aAAG thy avayvnpicer ané tn cuyph nou npéKEIta! yIa to Guppépov TOU IBioKttN tou 6daous. ‘Eta1, n enntponh npoteiver eninpooBerws: «va xapaxtnplotel ws eniBapuvuKh uvehkn dtav to xAwpe Edo KéBetat A tépivetat pe KONUKG Epyafeia Kal 6tav avti yia taeKoUp! xpnaiponoleitar npiovin. To Nepipepeiaxé KoivoBouitto eykpiver auth tn 6iapoponoinon. H i61a ofubépkeia nou yia to GuyPEpov ins pNopel va SiaKpivel Eva toeKOUp! aNd Eva npidvi eivat tooo aouvelBntn, date va ynv yNopei va SiaKpivel pos Opeflos evds EEvou GUppEpovtos ta EepdKAlaba and to xAwpd EUfto. H 6 apopé eivar onpavuKh ws eniBapuvuKh, afd bev Exe! Kaplia onpagia ws eflappuvuKh ouvOAKkn, av Kai pia eniBapuvuKh ouvOAKn Bev evar Buvath ané th cuypih nou eival abuvates o1 eflappuvtKés cuvenKes. H auth foyika enavaflayBaverar nofAGkis otn 6idpKeia twv oUtnthoewv. Etnv napaypago 65 évas avunpéownos tov néfewv [Johann Heinrich vorn Baur] eni@upei «va pnopei va epapyézerar Kar n agia tou UpaIpEpEvou ELAou ws LETPO ka®opiopou tns noIvAs», «npayya to onofo anoppinteta ané tov Elonynth s yn npaktixd>. 0 i610s avunpéawnos tov néfewv napatnpet otnv napaypago 6 «Aeinel ev yéve1 an6 tov duvoAiKé vopio pia extipnan tns agfas [Wertangabe] oUpPwva HE thv onoia Nn noIvA va Lope! va aUENGE! A va pEIwOEin. H onyaoia tns agias yia tov npodbiopiop6 ts nowvis o€ nepintwon npo- oBoffis tns 161oKtnalas NpoKUNTe! agp’ EaUtOL tns. ‘Ons n éwoia tou eykApatos anartei thv nota, éto1 Kal n npaypyauK6- ‘Inta tou eyKAhpatos anarte/ éva pétpo ths NoIvAs. To NpayyauKe éyKnya civai nepiopiopévo. H noivh @a npéne! va efvar A6n nepiopiopévn yia va efvat NpaypauKh, Ga npénet va eival nepiopiopévn cUpwva HE pia SiKGiKh apxh Via va eivar Sikain. To épyo [tou Sikalou] cuvictatal oto va kataotel n noivh NpaypyauKh ouvéneia tou eyKAApatos. Oa npéne! cuvends va eival yia tov eyknyatia n avaykaia cuvénela tns 5ikis tou npdéns, 8a npénel cuvends va eupaviZerat ws 5iKh tou npéén. To épio ts nowhs tou npénet Aoinév va eivat 10 6pio tns npagns tou. To cuyKeKpipiévo nepiexdpevo nou éxel npooBinGe! civat to 6pio tou ouyKeKpiyévou eyKAlhpatos. To étpo GUTOU tou NeplexopE- Vou eivai ouvends to HEtPO TOU eyKilApatos. AUTO to [étpO ths 1SioKtnaias eivai n aia tns. Onws n npoownikétnta eival navta of6KAnpn péoa oe KaBE 6p10, éta1 kar n 161oKtnGia Eival SebopEvn Lovo j1é0M aE éva Spio to onoio Bev eival anfids npooiopiaiyo afd npooiopiapevo, 6ev eival anAds petphor- po afd petpnpévo. H agia civai n aouKh Gnapén tns 610Ktnaias, to AoyI- 6 pfiza péoa and to onojo enrtuyxdvel apxikd Kolvavikh Katavonaipotmta kar petaboo1pétnta [Verstandlichkeit und Mitteilbarkeit]. Eivar autovénto 6U GUt6s 0 avUKEIPEVIKés NpODBIOPIOLs, NOU eivai BEBopEvos and tv (61a KARL MARX | EYZHTHEEIE FIA TO NOMO MIEPI YAOKAONHE, tn Gon tou avuKelpévou, Oa npéne! va anoteMe! e&foou évav avUKEILEVIKE ka! ovaid6n Npoobiopiops tns noivis. Eav n vopoBEdia pNopei eB, nou NpéxeItal yia apieyows, va pacei usvo eEwrepiKG yia va nv EEotpatice! Ge hia Gneipn nopeia npoobiopiopav, tére Ga npénel touAGxiotov va PUBLI- G1, Auté Nou éxe! onpacia Sev eivai va eavefinBowv o1 Siagopés, ad va NpoKyouv. To Nepigepeiaxd KoivoBouAlo Syws Sev oxéptnke Siditou va aiepmoe! inv e€oxdtatn npocoxh tou Ge tétoles Aentoyepetes. Mhotevete Aoinév wpa du pnopeite va GUpNEpavete Nws to Mepipepeia- k6 KoivoBouitio anéKAeise oflooxepms tv afia Kata tov Npoobiopiope tns oils; Ti appv, u aBéEI0 CULNEpaop! O 1SioKt/tns tou bacous -aUt6 Oa To avantW£oupe napaKare SiefobiKotepa- Sev emiBaAifer p6vo tv anovn- hiwan ts anifs yeviKs agias ané tov KAéptn: NoAL nepioastepo, npol- Kier tnv aia pe évav atopIK6 xapakthpa Kal BaoiZel a’ auth tny noinuKA atopikOtnta thy anajtnan yia pia 61aitepn anognpiwan. AvufapBavopaote wpa U Ewe! o Elonynths UNO tnv évwo1a NpaKUKG. O NpaKtKds 16ioKtAtNS tou 6acous auAMoyizetal ws e&fis: AUTEs 0 VOLIKEs NPODBIOpIopiés eival Ka- Ads epdoov pe woeiei, 61611 to 6pEAbs [OU Eival to AYABS. AUTES 0 VOLIKS Npodbiopiopiés eivat Nepittés, eival EniZhyos, eival avepapyootos E—Pscov Aoyw KaBaphs BewpnuKhs Sixaikhs AdEas npéne! va epapHooTe! Ka! GTO katnyopoupevo. Epdaov o Katnyopoupevos eivat eniZhios yia eyéva, eivat autovénto 6u yia epéva eivar enighyia 6a daa Bev tou enipépouv peyaau- tepn BAGBn. Auté civai npaKuKh dogia. Epeis 01 pn npaKuKoi GvOpano! Syws afkdvoupE yia to NOAIIKG gLOXd Kal KoIv@viké akthyov NAAGos aUté Nou n Aéyia Ka! HoppaLEvN uNotéAeIa Twv Aeyopeviny 1otopiKdv Exe! EnIVOhGE! ws TOV ainBiV6 Alo tns copias, Via va perarpéyoupe Ka8e plaph anaitnon ce aiyés xpUcdp! tou SikaioU. Ynepaanigopaote yia tn ptaxeia to eBIpIK6 Sikaio, Kai pamlora Eva EOIpIKd Sikato nou Sev eivai tonIKS, éva EOILIKO Sikato Nou Eivat to EBILIKS SikaIo Ins MI@xelas GE Sites Us xdpEs. Nye aKSpN Mo HaKpIG Ka! UNOoTNpICoULE 6U1 To EBIPIKO Sikalo, GUpPeva HE tn UCN tou, UNopE; va Eival Hdvo to Sikato auths ths Kat&tEpNs aKThPOVOS Kal GtoIxXEIGBous YAZas. Me ta Aeyopeva E010 tov npovoploUXwv GUTS Nou Ewoeitar Eival £60 evdvuia ato 6ikaio. H yévvnah tous avikel atnv nepiobo énou n iotopfa tns av@pwnéintas anoteel éva tuhya ts pUaIKAs otopias Ka! énou, enafin- Gevovtas tov aryuNtIaKd LUGO, dAo1 o1 Geo! KPUBovtal KGtw and poppés Zouv. H avOpwndinta eypavizera: Siaxwpiopévn ce ouyKeKpipéva GoIKa ei6n, n cuvapela tov onoiev Sev eival n icdtnta GAA n avidtnta, pia avicdtnta nou naytdverai and tous vopous. H Koopiki Katéotaan ts ave- AeuBepias anarte’ 6ika1dpata tns avefeuOepias 61du, eve to aveparivo Sikalo eivai n Gnapén tns eAeuBEpias, AUT 10 GwIks ikalo eivat n Unap—N Ins avenleuBepias. O peoudaMiopids Le inv EupUtepN évwoid tou 6pou Eival To MVEUPATIKS GwIKS BaaiieI0, 0 KSopos tns SlaxwplopEvns avepwndtntas G€ avti8eon npos tov K6aHO tns 6iapoponoinpévns avOpwndtntas, n avicd- tnta ts onoias 6ev eivai tinote aio ané tn xpwpauKh 6148Aaon tns 106- Intas.* Lus x@pes tou anfloikov peouSaMlopou,, ous xdpEs tns opyavwans 6. Sey nagéryeapo avti o Marx emdiderat omy nagdBeay evds dvvdhou hoyorat- 113 114, KARL MARX | EYZHTHEEIE FiA TO NOMO EPI YAOKAONHE, Twv Kaotév, 6noU HE thy aAnBivh éwola tou 6pou N avOpwndtnta Eivat eykiBootioyévn’ Kat ta euyevih, efevGepa aMlAnfoeunieKopeva én tou pe- Yailou Ayiou, tou Ayiou Humanus,* npiovigoval, nafouKdvoveal Ka 610- neAiovial, anavioupe cuvendss Kal tn Aatpela tou Géou, tn Bpnoxeia tov Zouv otnv npwtapxikh HopA Ins, 616u yla tov GvOpwno toxve! Navea ws to unéptato ov tou auté nov eivai n aiinOivi ougia tou. H Hova6iKh 1cétnta Nou NpoKUNte! ctov NpayHauK6 Bio tv Gowv eival n jdtnta Evds Zou HE 1a GAfla oa tou auyKeKpIHEvou ci6ous TOU, n 16tNta TOU GUYKEKPIHEVOU ei6ous He Tov EAUTE Tou, GAG OxI N Ia6tMTG Tou YEvOUS. To i510 TO GwIK6 YEvos eypavicetar ovo ous exOpiKés oUpnepipopEs twv Sipopwv WwiKdv e16ay, ta onoia eniBaiifouv evavua to éva cto GiAo us IGlaitepes Slagope- ués 1616tntés tous. Eto oToGx! TOU apnaKtKOU n @GaN Exel ECOIHGCEI Tov tno tns évwans, tn xodvn tns eadtepns auvinEns, to Spyavo tns cuvagel- as wv Sid popwv GwIKdv E16~v. Me Tov (610 tPéNO ato PeoUbaAiop6 n pia patoa Kataonapacel inv Gin yéxpi tou anpeiou énou évas nofunosas, PIZopEvos oto xaopa, KatExe! NOAAG aKpa yia va Spénel yia Us avatepEs Pa- TOES TOUS KAPNOUS ths YNs, eve GUTS 0 (510s tpde! aKSvN, BIST, OTwS GTO Quaid Zwik6 Baaifeio o1 knpfives Gavatévovtal and us Epyatpies HEAIO- GES, ELOI Kal GLO NVEUPATIKG ZwIKs BaGiAEI0 o1 epyatples Bavatévovtal and Tous Knphves, axpiBas pow ths epyacias. Orav o1 npovoyloUxo! BaciopE- Vol oto éwopo Sikaio enikaAouvtar ta eO1pikd 6ikarcopatd tous, tote avti yia To avOpaonivo nepiex6yievo anartouv tn Zeoikh Yop@pA tou BiKaiou, n onofa Tapa éxer e€aUAWBei Ge pra aNAA ZwIKh LdoKa. [27.10.1842] *** Ta apiotoKpauKé eO1jiké 6ikaldpata averéccovtal yéoa ané to nepI- EXOpIEV6 Tous tn OPH TOU YEVIKOU VépOU. Aev pNopouy va Yopgonoin- ywiow xa nohvonplas. Bey ovyKexowpévy Hedon experadheserat rm Steef ompaota tov 6000 Gleichheit orc. yeqnavexd, 0 oxo{0s onpattver 1600 THY WoOTHTA 600 HALL THY ONOLOTH- ta. H ‘opowtmta’ tov diahogetxdy ZoMpéTIDY PoloxeraL axIBds OTH dBLaGH TOUS, Syhadh oTHY Exd WON Ts avonoLdT|TAS ToVs: nat’ arveoyiar 1 ‘cevLaStHTA’ THE evEO- ow dahogorompévns avOgundtyras eivat 7 avadeEn Tov dtapogerixod xagaxthga ‘ig exdatOTE MQOGUMXETHTAS EVTES TOY OpLwY EvEs YEVIXOD duxaIOV. 7. AMo Eva hoyonatymo: 0 Marx xorjatpomotel tov 690 verschubkastet, mov éxe. azx050- Gel oc eynBorriopds, 0 omoios meQLéxeL oe HOO OfMarTOS TOV 6g kasten MOV nagaré TEL ous apéous mow avag_eddeiaes “xiores’ 8. O Aarewxds 6905 humanus evvori yevurd THY avOgdmvy WistHItA, Tov avodmvo Xaoaxtioa evds MpMyWATOS, TYATEDKAYPaVOvTAS Ot OnHADLOAoYXd Edi TOU TOGO “MV avOgdmvn odguA 600 KAU THs “yyEves’ avOQdmves UMOBEdEIS xe AdUVapes. EvtO6- Tos OL umodHddoeis THs HoELANIs StatoAWENE dev TeQLOgILovtat O° AUT To MhaiaLo: ‘Tay megiod0 1784-1785 0 Goethe etye Eexivijoe. m ovyyoady) evds Ognaxevtixos éxous, he titho Ta, uvotijoca (Die Geheimnisse), to omoio énedhe va nagapeiver ce omagayHarToti hoodf. Exo Eos avtd 0 xevTeLX6s flowas fyratv o Aytos Humanus, yOqw and tov omofo Ba. OvynevTQGvovtay ev cider povaotixo TéYHATOs BHBeKA TQOGUMAOTHTES AvTEMQOGW- mEvturés Tov Paorxdy maQUdoXOY nat expavoE@Y TO mryKOOHLUY BoNoXEUDY. KARL MARX | EYZHTHEEIE TA TO NOMO MEPI YAOKAONHE Cow oe vopo 616u Elva! poppapata avopias. KaBds auté ta eOipIKa SiKal- para avtikervtal péoa and to nepiexoyevd tous otn Hoph tou vopoU, 1 YEVIKOUNta Kal thv avayKalétnta, anoBeikvEoUV aKPIBds HE AUTO tov TPSNO 6u iva eOyixés adixies Kai Ou Sev Oa npénel va tous anobobE! 1oxUs oe avti8eon npos to vopo, afd 6u Ga npénel va KatapynBouv ws aviBeta LE To vOpo, evbexopéves 6e Kal va uNaxBouv GE NoIvA, 616u Kavels Bev navel va Spa abikws eneibh GUtés o tpénos NpAENs tou eivat n EBIPIKA cUVABEIE Tou, Onws Kat bev Guyxwpel Kavels tov ANOTPIKE Yio Evés finath Adyw tns OIKoyEvEIaKhs 161ouyKpagias tou. Otav Evas Gv@pwnos 6pa eunpddeta Evavua oto bikalo, T6te ULwpel Kaveis inv NP6BEGA tou Kal, étav pa ath Baon eGipou, tote upwpei to EB1N6 tou ws Eva KAKO EBIL0. Thy nEpioBo tov YEVIKGV Vopeav to AAOYO eOIpIK6 Bikalo Bev Eival tinote Gfifo ané to é8j10 tou éwopou Sixaiou, 6161 to Sikaio Sev navel va cival EBipo enelbh Exel auvtaxde! ws vopos afd éxel nace! va eivat pdvo é81p0. fia tov 6ika1o avOpuno yiverat n 61K tou ouvABeIa Kal emiBaAAetal evavua otov 461Ko, av kal 6ev Eival ouviGeld tou. To Gikaio bev efaptaral nAgov ané thy tu- xaidtnta Edy to €6ip10 efvar EAMoyo, aAAd to EOIp0 yivetar EAMoyo EnelbA to Sikaio eivar évvopo, eneibi to éO1po éxel yiver Eva KPAUKG EOIL0. To eOipiK6 Sikaio eivar éva SiaKpItd neSio BinAla ato évwopo Gika1o Kal ouvends eivai gAMoyo y6vo Exel Snou to Bikalo undpxel dina Kai &w ané to voyo, nou to ipo eival n npoobokia evés Ewvopou Bikaiou. Os Ek ToUTOU Bev Nope; Bi6Alou va yivetal Adyos via EBINIKG BikaIGpaTa TOV Npovoplouxwv vopoKateotnpévwv takewv. Autés Eixav pe! Gto VHO Ox! Ovo thy avayvépion tou éffoyou Bikaiou tous afd oUXva Exp! Kal tnv avayvédpion tev napafoywv anarhoedv tous. Aev éxouv Kavéva 6ikaiwpa va tpEpoUv Npodbokies evavuia oto VOLO, 16tI o VépOs Exe! NpoKaTaAGBel Ofles us Suvatés ouvEneies tou SiKaoU TOUS. As Ek TOUTOU Ta EBIPIKG 6iKaIG- hata anarouvtai pévo ws ne6ia yia us menus plaisirs [yiKpés anofavaels}, OUTwS ote 10 {610 NEpIEXopEvO MoU avUpeEtwniZeta! oto VO GUWPwVA HE 1a EAAoya 6pi4 tou va BpioKe! oto €Bip10 éva xcpo yia Us 16IoTpoNTKes Kal UIs anarthgels evavua ota éfioya épi4 tou. Eva 6yws Guta ta apiotoKpatiKG eOIpIKG Sikaldpara eivar éO1pa evavua otny éwoid tou éAoyou Bikalou, ta eBipikd SikaKopata ts évBeras eivar Sikardpata evavua oto éBipo tou BeUKOL Gikaiou. To neplexdpevd tous Sev averéaceta! otn vopIKh Hop@h, aAAG, NAL nepioaétepo, averdaaera otnv i610 tn 6iKh tou apopgfa. Aev eivai n Wop@PA tou vopou nou avttiBeral Oto neptexpevo, to NPOBinya Eival 6u GUTS Sev thy Exel ENITOXe! AKON. iyo! U6vo otoxacpot xpeidovial yia va 6e1 Kavels néco ovénfeupa o1 Siagwtiopeves vopoBedies avtpetdnicav kal énpene va avtipetonicouv ta eOipikd 6ikarcopara tns évéeias, «ws tn Youdtepn Nnyf twv onoiwv pnopel kavels va Gewphoel ta 61Gpopa yepyavikd 6ikaia.? 9. Ta didpood eOyuxd dixaia Tov yeoHaVEAdy Udy, Tet omOLa a6 TOV 50 eTaxOL- ouarwx6 audva ovyxevtQa0nxav o¢ diadoges dvdhoyés (we THY ovopaDta leges barbaro- rum), Sdvveev Eypaon O71 ovAAOYUe BLaTTAON TOV aveuxeysévoU Tov ExdaTOTE ‘reap Tw" ,avapoornd UoLs He dgous dtaPloans mrs de heyudves Kau SQupOHs. 435, 116 KARL MARX | EYZHTHEEIE Fi TO NOMO NEPI YAOKAOMHE, Ané tv Gnoyn tou 1SiwtiKoU Sixaiou, 01 no @iMleAeUBepes vopoBecies Nepiopiotnkav va 6iatundcouv Kal va avop@dcouv ain yeviKOINta ta 61- kaldpata nou Behav A6n Sebopéva. Exel dnou bev BefhKav Sikalopata bev E5woav Kat Kavéva. Katapynoav ta enipépous é81pa, ala Eéxagav ev Npokelpév Ou, Eve N GSIKia TOV VOHOKAtECTnpévenv TaEEwY ELpaviCetav He th Lopph aveaipetns anaitnons, to 6ikaiwpa twv yn vopoKatetnyévav EupaVIZ6raV He Th Lop tUxalwv Napaxwphoewv. H yeBdSeuch tous hav opBh evévua a! exelvous nou elxay 6110 €€w and to Sikalo, aAG fray eoafipévn evavua a! exeivous nou eixav é61p10 xwpis to 6ikalo. Onws pe- TEIpEyav US aUBaipetes aNaIthoEIS GE VONIHES AEKTEIS, EPSGOV YNOpOUGE va Bpedei éva éAifoyo SiKaiKd nepiexdpevo evtds tous, Eto! Ga énpene va petatpéyouv Kal us tuxaies napaxwphaels oe avayKaies. AUtO unopopE va to 6ragapnvicoupe He éva napaberypa, ta Hovacthpia. Ta povactipia Katapyh@nkay, n i610KtnGia tous EKKoopIKeUtNKe, Kal 6ikaiws uvéBn auto. H wxaia 6yws unootipign nou éBpioxav o! Gnopo! ota povactipia Sev peratpannke 616flou oe pia Ain GeuKA nnyh vopns. Orav n povactnpiaKh (GioKtnoia éyive atopiKA 161oKtNo!a Kal ta PovaotipIa anogApIaEnkav, Bev anognpidEnkav o1 4nopo! nou ZoUaav ané ta povacthpla. MoAU nepica6- tepo, etéOn o' autos Eva véo Splo Kal anoatephOnKay Eva nafai6 6iKai- ua. Aut ouvéBn pe dies us Letatponés tov Npovopiwy o€ SiKa1dpata H Geukh nfleupa autev tev Kataxphaewv, n onofa ato BABYS auté Atay n i61a pia Kataxpnan epdaov KaBICTOUGE tUXaio to SiKaiopa ts pias NAeU- ps, Bev anopaKpuvenke Ye to va petatpanei n tuxaldtnta Ge avayKaiétnta, aAAG pe to va apaipége! Kaveis and tnv i61a. H povonfeupiKétnta autav wv vopoBecimv Atav avaykaia, 616u ofa 1a eOIIKG SikaIdpata tov anépwv Badigovtay oto Sui jla GUYKEKPINEvN 161oKtnoia eixe Evav KUPaIVopEVO XapaKthpa o onoios GeV thy enloppayize OUTE ws atopiKA 1610Ktnoia aAAG Kal OUtE ws KOIVoUKA 16IoKtnoia, Eva pely- ha 16iwtKEU SiKafou Ka! nyogiou Sikafou Snws to anavtoupe oe dflous Tous BEapOUs tou Mecatava. To pyavo jE to onofo 01 voHoBEaies Guve- AéuBavav této1a appfonia poppayata ftav n 6idvoia, Ka! n 6iavora bev civai ani@s povénfeupn, afd n ovor6ns Aeroupyia tns eival va Kata- athae! tov Koop povénAeupo, la onHavuKA Kal agioBaspactn epyacia, 616 p6vo n povonfeupiKOtNta Hop@PoNotE! Ka! anognG to I6iaitepo aNd Tov avépyavo BoupKo tou dou. O xapakthpas tv npaypdtev eivar éva npolév ths 6idvoias. K48e npdyya npéne! va anopoveOel Kal va KataGTE! anopovaspévo yia va eivar Kau. Kaas n S1dvoia nepiopifer KaBE nepiexd- evo tou KSapOU GE PIA Nayia NpodbiopiouKétNta Ka! GUA aNoALBdver 1N peuath ouaia, yew thv nofuaxi6fa tou K6GHOU, 61611 o KSapos Bev Ga fav noflunfeupos xapis us nofiés Hovonieupiktntes. H Bidvoia Aoinéy Ape ta SipuA, KUPaIVépEVa PopPapata tns 1SioKtnol- Qs xpnoiponoidveas us SeSopéves Katnyopies TOU a~pnpnpEvou 161DUKOU Sikaiou, to Oxhya twv onoiwy BpNke EtoIH1o ato PwYAiK6 6ikalo. Evioxu- hévn ané auté, n vopoBeuKh S1avoia nioteue Su vopiponoteitar va apet US UNOXpEdgEIS UTS ths KUPaIvopeVNs 15ioKtnaias anévaver tN praxd- epn GEN ja Kal Eixe Apel enions ta KPAUKG Npovopia tns npdtns: EExace KARL MARX | EYZHTHEEIE Fi TO NOMO MIEPI YAOKAONHE, ows Ou, aKdyn Kal and Kabapa 6iwuKOSiKaiKh oKoNIG, e6 UNhpxe Eva 4rd 1GiwUKS Sikaiwpa, éva 161.UKS Sikaiwpa tns Kthons Kal éva 1SieT- k6 Sikaio ts aKtnoouvns, népav tou 6u Kayla voyoBEdia Sev Katapynoe Ta Npovopia tns 1ioKtnaias ané tnv feupa tou Enpogiou Bikaiou afd aniids ta otépnae ané tov nepineter6n xapaKthpa tous Ka! tous anébwoe Evav aouKé xapaktipa. Eve opws KaB_ HEoaIWVIKn Hopp tou Gikaiou, OUVENGSs Kal N 16oKtNGIa, ftav oASnAeUpA SipUOUS, SuapxiKAs, SixaopE- vns ougias Ka! n 6idvoia enéBafte tov Kavéva ins yia evotnta evavua o auth tnv avtipaan tou npodbiopicpou, evtoutois napéBieye ou uNdpxoUV avukeipeva 16oKtnoias ta onoia, cUuava LE tn PUAN tous, Bev yNopouV Noté va GNoKthGoUV to xapaKthpa Ths EK TY NPOLépwY NpOdbiopropEvns atopikas 1SioKtnoias Kal ta onoia pa aNd tn otoIxXeKdEn oUgia tous Ka Inv tuxaia UnapEh tous nepiépxoveat oto Gikaro tns KataAnyns, 6nAa6h oto S1kaiwpa Katafnyns ekeivns wns tans n onoia anokAeietar ané Ka8e Gain 16oKtnoia akpIBHs yéoa aNé to Bikalo ts Katafinyns, Kain onoia othv GouKh Kolvevia KataMlapBaver tnv i61a Bon nou KataAayBavouy auté ta avukeipeva orn gun. a Bpet Kaveis du ta éO1ya nou civar éBipa tns GUVOAiKAs Gnopns ta- Ens yvwpiouv pe ciyoupo évaukto va cuAMayBavouy tnv iSioKtnoia otnv anpoodiépiotn nieupa ins, Oa Bpe! Kaveis Oxi povo ou auth n taEn a1oBd- Veta! thy opyih va IKkavonorhoe! pla @UGIKA avayKn, aAAd 6u aioBdveral e&f- ou thv avayKn va ikavonoifce! ia opph diKa‘ou. Os napaberyya yas xpn- aipevouy ta EepOKAlaba. BpioKovtat 1600 Alyo GE OpyaviKh GUVaQEIG LE to Zavtave SEvtp0 600 Kar to Napatnyévo PISonoUKAyIGO HE to gI6I. H {61a n von, Yéoa and tnv aveiBean apevés twv EEpav Kal anaopéviny EGwv KAI Kfla6i@v nou éxouv anokonei ané tov opyaviké Bio Kal apetépou twv Yep PIZpEvav, xUpwOdv SEvIPwV Kal KOPHdV NOU apoyoIdvouv opyaviKd Gépa, pws, VEPS Kal Xda GtN SiKA TOUS HOP Kal Gov atopIK6 Bio tous, avanapioré tv aviideon petals pLdxeras Kal nAowtou. NpdKertal via pia QUOIKA Napdotaan Ins PLdxeEIas Ka! tou nioutou. H avOpdnivn @radxe1a aioBaverar auth tn auyyévela Kal Guvdye! a6 GUTS to aioBnya cuyyévelas To 1G1oKtno1aK6 Bikai@pA tns, Kal, Eve GUvENds SieKBIKel Tov PUCIKG-op- YavIK6 NAloUto Unép tou NpoKaBopIopevoU ISIoKtrtN, SieKBIKE! avtCTOIx«Ds In QUGIKA ~PLXEIa UNE ths avayKNs Kal thy TUXaIdtNtas tns. AloBaveTal O° auth tn 6pdon twv otorxewbaov Buvapewv pia pi7iKh 6UVapN, n onofa Eivat nio avOpdanivn and thy av@panivn. Etn @éon tns tuxaias aueaipeias tov Npovoplouxwy Exe! EpGer n tuxaidtnta tov [puaIKav] ctorxeiwv, ta onoia anoonowy ané tnv atopiKh 16ioKtnGia autd nou Sev napaxwpei nigov n 61a. Oa0 iyo avhkouv atous nflovaious o1 efenpootives nou pixvovtal ato 8pdp10, t6a0 Aliyo tous avikouv Kal autés o1 e/fenyoauves tns pons. AAG 1 @t@xela Bpioxel Kat otn 6paotnpidtntd tns to 6ikai6 tns. Me to nepidzeya 1 atoxer@6ns taEN ins avOpdnuvns KoIvwvias avunapatéagetal GtN GtoI- xei@6n QuaIKA SUvayN taKtonordvtas ta Npoidvia tns. Mapopoia cupne- pIgéperal pe ta NpoidvIG nou pE thv aUTogUA avantUEA tous anotefouV Eva evteftds tuxaio cupBeBnKés tns Kthans Ka! N6n Adyw tou achpavtou xapaxtipa tous 6ev anotefouv KGno1o avukeiyevo yia tn Spactnpiétnta 117 118 KARL MARX | EYZHTHEEIE TIA TO NOMO EPI YAOKAONHE, Tou KaBaUté ISioKtitn- Napopoiws GUPNEpIpEpEtaI Kal HE tO YAZeHa TOV XaOKAPNUY, HE to CTAXOLGopA Kal pe GAAa eBIpIKa SiKaldpara. Ze autd Aoindy ta Bia tns Gnopns taEns ZI pla evouKt@Bns aio8non Sikaiou, n pia tns efvai GetiKA Kal VOpILN, KaIN HOPOA tou EBjuIKOU 51K: ou eivai €6@ t6c0 nio puaIKh 600 n Unapén ins idias tns dnopns td€ns eivai éva ani6 é8ij10 tns aouKAs KoIvevias, to onofo aKoyn Sev éxel pel Kapia kardffinfin @£on otov KUKio tns cuvelénuis Kpaukhs 6idp8pwons. H npoxeievn oughtnon npoagépel eu8Us éva napdberyya via to nds avu- HetoniZer Kavels auté ta eOipiKa SikaKdpata, éva napberyya Ye to onofo e€avtfeftal n y€8060s Kal to nvedpa tns ouvoAliKhs [koivoBouAeuUKhis] 61- adixaoias. ‘Evas avunpdownos twv néewv [Johann Heinrich vom Baur] avatiéerat tov NPODBIOpIGLS GLpPwva HE tov onoio to paZepa Batopoupwv Kal KpG- Vas avuperoniZetai ws KAionh. MiAG Kupias ya ta nal6id twv pwaxdv av- Opdnwv ta onofa paZesouv autoUs tous Kapnous, date va Kepbicouv KaUITi yla tous yoveis tous, npGypa to onofo enitpénetai mpo apvnpovettwy xpd- Vay ané tous 16ioKtAtes Kal HEda GN6 to onlojo Exe! NpOKUYE! yid ta NaI61G Eva eO1p1K6 dikaiapa. To BeBopevo aut avatpénetal and tn onpeiwan evds GAfou avunpoadnou [Johann van der Loe]: «otn 61Kh tou nepioxh o! Kap- oj autoi eival én avuKeipeva Eynopiou kal anootéAovtal GuoKeUaGpEvo! o¢ Bapéfia otnv OAAavéia». To éxouv npaypati Katapépel hn GE évav tér0 va KavoUV and to eBILIK6 Eikaiwpa twv anépwv éva povondiio wv niougiav. Exel SiatunwOei n Giefo6iKA and6eiEn Su pNopel Kaveis va HovonwAlioe éva KoIv ayaGd- gival OUvEnds autovénto 6! Npéne! Kaveis va to Hovonwi”hoel. H @uaN tou AVUKEIPEVOU ANAIKE! to LovondAlo, 616u to éxel enivohael to cUL@EpOV ths atopikAs 1SioKtnaias. H Uyxpovn enivénan oplapéveov payKopovia5wv NpapateutaSwv KaGiotata! avavtippntn and tn cuyph nou napéxe! KépSn ota apxéyova teutovikd YaIoKtnuiKa GuLpépovia. © Gogés vopoBEtns 8a eynoé{ce! to éyKiinya Yia va yin xpelactel va to Uupwphaer, 6ev Ba to epnobioe! Syws nepiopiCovtas tn apaipa tou 6iKai- ou afd anoctepdvtas and KdBe SiKGikA opyh thy apvntKh oUGia ths Kat Napaxwpavtas tns pia GeuKA Geaipa Spdans. Aev Ga nepiopiotel va apal- péoe! and ta péfin pias tans tnv a6uvapia va avAKouv GE PIG avétepn 6 kalapévn aaipa, aMlAé 8a avop@dce! tn Bikh tous taEn GE pla NpayyatiKh Suvatdrnta Sikaiwpdtav- ev Sys to KpATOS Bev eival yI' aUT6V to oKONS ApKEtd avOpantvo, apKerd MAOUGIO Kal apKELG HEYGAGBUHIO, tte éxel TOU- Aéxiotov to anéfuto KaBAKOV va UN pEtatpénel GE éyKAIna GUT nou o1 ouvOhkes U6Als NOU to KaBIGtOUV Nta/gya. Oa npénel pe tH peyaAtepn nniétnta va 610p8GoEI ws KoIvaviKA atagia GUTS Nou ydvo HE thy aveta- tn aBikia pnopel va upwphoe! ws avukoivavixé yKAinpa. AAAI&s, vout- Zovtas 6u Katanofeyd thy akoIvaVIKA HopOh, KataNoAepG thy KoIveviKA ‘opp. Kovtofloyis, 6tav Kataniéel Kaveis Aaika eO1yIKG Sikalpata, tore n Gonoh tous pnopel va avupetwniotel povo ws anih aotuvoyiKn napdBaon, AAG noté Bev pNopel va wPNBE! ws EyKANYa. H aotUVOLIKA noIvh eival n 61€€050s anévavu oe pia np4En tnv onofa o1 auVeAKEs xapaKtnpigouv KARL MARX | EYZHTHEEIE [1 TO NOMO NEP! YAOKAONHE ws eotepikh atagla, xwpis n (61a va anotefe! npooBoAh tns ardvias éwvo- ins tans. H noivA 6ev enmpénetal va epnvéei nepioddtepn anéxBe1a and to maioya, n nepippévnon tou eyKAhyatos Bev enitpénetat va peratpénetat ce eprppévnon tou voyou- n Baon tou KpatoUS UNOvoLEvELa! 6taV to atW- xnia Ka8otatal éykAnya fi étav to éyKAinya Ka@iotatal atéxnya. Méppw anéxovtas ané auth tn okomIG, to MepipepeiaK6 KovoBoumio Sev tnpei Kav TOUS npatous KavévEs ths vopoBedias. H pikph, €UAivn, Gyuain Kal eywna8hs wuXA tou cun@Epovtos Biéne! Hévo éva onpelo, to onyeio Srou npooBaAAetai n 61a, énws évas dEEotos Gv@panos o onoios Bewpel Evav NepATUKS WS tO MIO Guo Kal EAeeIvd nAdopa otn yn, 616u1 to nAGapa aut tou naxnoE tov Kaito. Ka®iotd tous KGflous tou ta Héua pe ta onoia BAéne! Kal Kpiver? KaBIGTA aUTd to éva onpeio ato onofo tov Bye! 0 Nepaouikés to LOVva6IK6 Gnpelo Esa ané to onofo n ougia autou tou avOpdnou Giye! tov KéopO. A”Aa évas avepanos nopel capes va LOU nathael tov Kdio Xa~pis YI" GUTSv to Aéyo va néyer va eivar évas tiptos, paAiota évas e€aipenikés @vOpanos. Ooo Aiyo Aoinév npénel va Kpivete tous avOpdnous pe tous KAflouS gas, 1600 Aiyo npéne! va. TOUS KpIVEtE [He ta 4tIG TOU ATO"IKOU GUPPEPOVTES Gas. To aTOUIKd GULGE- pov Ka®ior6 BiouKA apalpa evés avOpdnou tn opaipa ekeivn otnv onoia Evas Gfiflos @v8panos cuvavuetal exOpIKG Yaz} tou. KaBioTG to vopO évav woKtdvo" 0 onolos GéAel va e€ovtcoe! ta Youia, 516t1 GeV Elva! puGIO- Signs Kar yi’ aut Oewpei ta NovtiKia LOvo Gwupia- a”AG to Kpatos npéne! va Bewpel évav BaciKk6 napaBétn Kau nepladdtepo and évav napaBatn, va Tov Bewpel Kat! NEpIoGStepo aNé ExOp6 ins Euflefas. Aev ouvaptétal Gpaye Ka®évas ané tous Noifites tou We GUTS to {610 [to KpAtos] yéoa aNd xiAIGBes Zouka vetpa, Gore va BéAe! to (610 va KoPPauIGaE! 6Ala aUtG ta veupa 616U © ouyKexpijévos autés nofiitns Koypdtiace o (610s auBalpeta éva ané autd ta veupa; To Kpatos 6a Bewphae! foinév évav 6aciKé napaBarn ws évav avOpamno, ws Eva Zwvtavé péflos ato onofo KUAG to Gita tns KapEIas tou, ws éva otpatiétn nou npénel va unepagnicel tv natpi6a, ws éva Wptupa 1 PwvA TOU onoiou elcakobEtal evdoniov tou 6ikaatnpiou, «ws éva yéAos tou Shou to onoio unopel va avaAafer Enotes Aeroupyies, ws évav oIKOYE- veiépxn n Gnapén tou onofou €ival KaBayiaopévn, npondviwy Be ws évav nofitn, Kai to Kpdtos Bev Ga anoKAeioel ye eAappdpuaio tpéno éva and 1a péfin tou and dflous autous tous npoabiopiapyous, 616ui to KPATOS aUto- akpwtnpidzetar 6note ané évav nofitn 6nyloupyet évav eyKAnpatia. Npo- Naviev Spas o NBikds vouoBEIns Ba to Gewphae! ws inv NAov GoBaph, o6uvnph kat enikiv6uvn epyaoia va unaxGe! tn opaipa tov eykAnyauiKGy Npa€ewv pia pexpi tre avenifnnin npd€n. 10. O Marx dtaruniiver £50 éva hoyoratywio, to onolo Raotterat oto én. obvOem yeQHC- ‘vor MéEn ya tous xGhous Hithneraugen megiéyet tov 690 Augen, nov onpatver pérwa., 11, O 6g0¢ Rattenfiinger, tov onoto xonowonoret £5 0 Marx pe TY agyoe onHaata TOU ws amok vpave xaL woxtdvou, CVVOdELETAL hon a7 THY HoTERN VeuTEoMOTTA eioNE am ‘TH ONHAOIa THE aMoMMdvnans xa Ms amas, GE CUVSVAOHS pe Eve WHBO and TH Pogea Teouervia.. 119 120 KARL MARX | EYZHTHEEIE [1A TO NOMO MEPI YAOKAONHE, To cuppépov Spws civai npaKuKd, Kar tinote Sev Eival mo NpaKUK6 oto K6GHO ané to va Katappiye tov ex8pé pou! «Migei KGnolos aut nou 6a ‘Geile va oKOLdaEI» Aéel o EéiioK."? O aAn@ivés vopoeétns Sev npénel va PoBéral tinote Gio Napé p6vo thy abiKia, ad to GU PEpov NOU voLOBE- tel yreopiel pdvo to PoBo tov GuvEneIv tou SiKaiou, to POBo tov axpEi~v avOpdnwv evavuia tous onoious uNdpxouv vopo!. H otuyepétnta eival o xapaktipas tev voywv nou unayopevel n beriia, 616u n Beiftia pnopel va iva evepynuKh [6vo 6tav Eival oTUYEpH. To AtOLIKS GULgEPOV Spws Eival navta 6ei6, 616 n Kap614 tou, n WUXh TOU eival éva EEwTEpIKO aVUKEI}EVO to onoio pnopel ava néoa cuyph va anoonactel Ka! va @EapEi, Kal NoIOs Sev 8a Etpepie pnpootd tov Kiv5uvo va xdce! thy KaPbIG Ka! THY WUXh tou; Nas @a pnopotise o 1Siote!hs vopoBEtns va iva! avOpdntvos dtav to andv- @pwno crorxeio, pia €évn uAiKA ouGia, civai n UNéptatn ouGia tou; Quand il a peur, il est terrible [otav poBatar civai poBeps), Aéet n epnyepi6a National Tou Guizot. AUt6 to and@Geyya pnopei va to avaypayel Kaveis ae fests vopoBecies ins 161otéAe1as, 6nAabh tns SerAias. ‘Orav of Zapoyétes oxordvouv éva Go, nplv to yEapouv, to 6iaBeBard- Vouv He K48e coBapérnta dui to KAK6 GUT Tou to Exouv Npofeviice! UsvO 01 Poor, Ou eival Eva pork paxaip! autd nou to tepaxier Kal Oui CUVENKdS Kae ex6iknon Ga npénel va otpagel ovo anévaver ctous Pdaous. Mnopet Kaveis va petatpéyel to vopo Ge éva pibarko Haxaip!, akOyn Kal Srav Sev exe! Kaveis tnv npé8eon va evar Zapoyétns. As to Soupe evyutepa! Tia thv napaypago 4 n enmponh npéteive to effis: «fia pia anéotaon peyaAitepn tev 600 pifiwy, o KatayyéfAwv 6acopu- faxas ka®opier tnv affa [tns Eufcias] bupuva pe thv UpIOTapevN torIKA uph». En’ autou efégpace avtippnan évas avunpdownos twv néfewy [Joseph Friedrich Brust]: «H npétaan va opizetai and to 6adov6po, o onojos Kata®éte! tnv Katay- yeflia, to npdcupo tou UpaIpELEvou EUMou Eival 4Kpws avnouXnUKA. Be- Baiws, avayvupierar otov KatayyéAovta unainao pia fides [agiontatia}. AAAG Lovo avagopiKa pe to cUUBav, en’ oubEvi Spws avapopIKG HE Inv afia. Hagia Ga npéne! va npoddiopicte! péoa and Npotdcels wv tonIKdV ApXav Kal to NpécupO va opifeta! ané tov énapxo. Mpoteivetal tpa va un yiver ano6exth n napaypagos 14, abypwva pe thv onoia autés nou elonparter to Npécupo Eivat o 16IoKTHtNs tou 6doous» k./in. «Eav iatnpou- GE Kaveis thv napaypago 14, t6te o NpoKEi[evos Npodbiopiopiés Oa Atay Sina enixivéuvos. Aiou, cUppwva PE tn pUaN tev OxEdEwv, 0 BagoVvdpOs nou Bpioxetar otnv unnpEaia tou 110Kt/Ath tou 6daous Kal NAinpdveral and autév 8a Spice tnv aéfa tou Upalpepévou EUAOU 60 to Buvatév nio wna». To Nepipepetaxé KoivoBouiio evéxpive thy npéraan tns enitpontis. BpioKoupe €6@ 11a GuyKPStnaN Ins NatpoyoviKAs anovophis 6ikalooU- vns. O natpoyovikds pUflakas eivar tautéxpova emiyépous popéas etupn- 12, W, Shakespeare, O éusmogos ts Beveriac, nodén véragtm, oxnvi nodm, pro. E. Maehuéc, A@fqva, KédQ0s, 1999. KARL MARX | EYZHTHEEIE FIA TO NOMO EPI YAOKAONHE Yopias. O npoabiopicpés tns agjas anoteAei éva twhya tns etupnyopias. H etupnyopia npoxatafapBavetar Aomév én ev yEper oto NpwrsKoAfo tns katayyertias. O katayyéflfwy pufaKas anotefel péflos tou 6ikactIKOU o%)- Hatos, eivai o e161K6s atnv Kpion tou onoiou SegpEvEta! to SiKaoTHpIO, Ent- teei ia Aettoupyia ané tnv onoia anokiteiel tous Aoinous Sikactés. Eivat avénto va Biatundvel kavels avuppheis yia thy avaKpiuKh 61a6iKkagia étav UN4pxoUV AKON Kal NatpoyoViKO! xwpoPUAaKES Ka! KaTABStES o1 onofo! Tautoxpova 6iKaZouv. To néco Aliyo, népa ané auti tn GepEiBn npooBoAh tov Bondy pas, © KatayyéAfwy puAaKas KaTExe! thy GVUKEIPEVIKA IKavétNta va Eival tAUTO: xpova exupntis tou upalpepévou Ebflou eivai Kau nou NpoKUntel €€ 16{«ov ané tn ouyyh nou efetGcoupe to noidv tou. Qs uAaKas eiva! to npoawnonoinyévo nvedpa PUAagNs tou EdAou. H QUAaEN, NoAG nepioaétepo GE N NpodwNIKA, n evodpatn pUAaEN, anal Tei pila anoteAeopauKh, evepy6 oxéon ayanns tou 6ado@Uflaka He to UNd QUAaEn avuKEipevo, pla oxéon otnv onoia o i610s avantuacEtal HAZ Eto EGAo. Auté npénet va eivat yr’ aut6v ta navta, npénel va éxe1 anéflutn agia. AvuBétws, o exupntis avupetaniZer pe SUonIotN KaxUNoYia to UpaipELEvo GUM, to Letpa pe to o€uBepKés neZ6 Bupa Tou GUgava [HE éva KOOLIKS HEtpO Kal Gas Age! NGO a€iZer LEXPI BeKGpas. Evas PUAaKas Kal évas EKti- inthis eivat téo 6iapopeukd npdypata dao évas petaieioA6yos Kal évas Eunopos petaiiMeupétav. O puAaKas 6ev nope va exuiphoe! tnv agia tou upaipepévou EUAou 616u Ge KGBE NPwrdKOAMo értoU anoUG Inv agja tou kfleppévou ektipé tn 6ikh tou aéia, \u1a Kai NpOKeItar yia thy agia tns BiKAS tou Spactnpidtntas, Kal motevete Gpaye 6u Sev Ba UNEpaoNice! tnv agia TOU 5iKOU TOU AVUKEILEVOU to 610 KG rus Kal thy UNdaTaOM tou; 01 Bpactnpidintes nou petaBiBA~e! Kavels Ge Evav GvOpwno tou onoiou To UNNPECIAKS KABAKOV Elva! N wYStNta BEV avUIPGoKOUV aNAds GE oxéon HE To Npos @UAaEn avtKEipevo GAAG avupGoKoUV Enions Ge Oxéon Ka LE ta npdowna. Qs @uAlakas ins EuAeias, o SagoguAaKas npéne! va npootatetGe! to GU Gépov Tou aTopIKoU IioKttn, GAAG ws eKupNths npénel enfons va npo- GLatEbGE! to GUUGEPOV Tou SacIKOU napaBatn evavua us UNEpBoAiKés anaithgels tou atopikou 16ioKtitn. Eva 6a npénel va xpnoiponotel evSExo- hévws us ypo8iés TOU yia to GUUPEpOV TOU Sacous, Ba Npéne! aLéows pera Va xpnaiponoifcel to puaié tou yia to GuLgépov tou ExBpol tou S4cous. Eve civar to evacspato cup@épov tou i6ioKthtn tou 6adous, npéne! [0 16105] va anoteitei eyyinon evavuia ato GULgéPOV TOU IBioKttn tou Séous. Eniniiéov, 0 UMakas efval ka! Kata6Stns. To NpwrdKoAM@o Eival jig Katay- yeilia. H a€fa tou avukeipévou yivetat Aoinév avukelyevo Katayyeitias: xdver tn 6ikaouKA agionpéneia, Kal n Aertoupyia tou 6iKaoth uNoBa®piZera oe anioteuta xapnaé enine6o Kas yia ia otyph Bev 6iaKpivetai nov and In Aenoupyia tou Katabétn. Téflos, autés 0 Katayyéfitwv puAaKas, o onofos Gev eival KatéAAnios OUTE ws KaTaBStns obtE ws (PUAaKas, UNdyetaI ot yIoBoBoGia Kal thy UNN- pedia tou 1BioKt/itn tou 6dcous. Me to (610 6ikalapa Ga ynopouae Kaveis a2a 122 KARL MARX | EYZHTHEEIE [1A TO NOMO NEP! YAOKAONHE va napaxwphce atov i610 tov 16ioKtIN tou SGaoUS, Katoniv dpKou, thy extipinan [tns Euefas], pia kat ouciaouKd 0 (610s éxe! anAds npooAdBe! tn Hopgh evés tpitou npodnou ato @uAaKG tou. Avti 6s va Bpe! éoww avnouxnuh auth tn Béon tou KatayyéAovtos vilaKa, to Nepipepetaxd KoivoBouAlo Bpioke avuBétws avnouxntiK6 tov Hova6iKé npoobiopicp6 o onoios anotefei tnv teMleutaia enigagn tou Kpd- Tous evt6s tns 6aoiKhs 1ioKtnaias, tov 106810 Siopiopi6 tou KatayyéAAovtos vAaKa. Evavta a’ autd tov npoabiopioys exppazetai n apoSpétepn avti- Spaon, kai n @veAAa 6ev ~paivetat va KONAZe He tn 6HAwan tou Elonynth: «6u h6n nponyoupeves cuvOéceis tou Nepipepetaxows KoivoBoufiiou ei- XaV NPOETOINGCE! thy aNéppIYN tou 106BioU SiopiopoU, AAG n KpauKA KU- Bépvnan ré6nke evavua o’ auth, Gewpdvtas tov 1o6Bi0 Sopioy6 npoctacia wv UNNKOwV». To Nepipepeiaxé KoivoBoUio eixe Aoinév vwpitepa naZapéwel pe tnv kuBépvnon yia thy anéppiyn ths npoctacias wv UNNK6wv Ins, Kal to Me- PIpEpEIAaKS KoivoBouAlo Epeive oto naZapepa. As efetGooupe tous eficou heyaAéKapSous d00 Kai avaviippntous Adyous o1 onoio! Eixav npoBinGel Evdvuia otov 106B10 6iopiaps. ‘Evas avunpdawnos twv aypouKdv KoIvotntv [Franz Aldenhoven]: «Bpiokel 6: o 106Bi0s 6iopiopds ws Spos afioniotias aneifel i6iaitepa TOUS LIKPOUS 1SioKtHtes Bdcous, Ka! évas A”iflos [Gisbert Lensing] enipéve! xo 6u N Npootacia 6a Enpene va eiva! eficou anoteAeoyatKh t600 yia TOUS [1IKPOUS 660 Kal Yia TOUS HEydflous IGioKttes Baadv». ‘Eva péfos tns apictoxpauiKns taEns [Josef zu Salm-Reifferscheid-Dyck] napatnpei: «6U 01 106Bi01 Siopiapo! 1Giwtedv elvan Gxpws anpsa@opol, otn 6e FaAAia 6ev ananobvia! 6i6Aou yia va NpooB@aouv aionictia ota npwrdxoAa Twv PUAGKwY, GARG 6u Eival avayKaio va yivel KGu yia va avaxartiote! to NANGos tov napaBacEwve. Evas avunpdownos twv néfewy Uoseph Friedrich Brust]: «8a npénei va 608ei ajoriotia oe Gfes us Katayyefies wv KaraA”nfa Siopiopévey kal EvopKwv BacopUAdKwv. O 196Bios Siopiopés eivar, ots eineiv, a6Gvatos yia nofifés KoIvorntes Kal IGiaitepa yia TOUS ISIOKT/TES [I~ kpdv Mlavoxdpapav. Me tn 61atagn 6u fides [agioniotia] 8a éxouv Hévo exeivol 01 Sagopufakes nou eivai 16a Siopiopévor, 6flo1 autos o1 510K tes 6acwv Oa atepouvtay K4Be Saconpoctasias. Ze éva peydilo Epos ts ENApXias 01 KOIVEINTES Ka! O1 GTOLIKO! KATOXO! ExouV HEtaBiBAoE! Kal énpene Va [EtaBiBacouv otous aypo@uifiakes enions tn @uAaEN tov SpUpv tous, 616u n 6aoiKh GioKtnoia tous 6ev Eival apKerd HEYGAN yia va Siopicouv Ka- @aut6 BacopuAakes. Ga Atav Aoindv akionepiepyo auto o! aypopuAaxes, 01 onoio! éxouv opKicte enions Kal yia 6acopUAagn, va ynv éxouv Kala fides otav 6ianiotivouv ugaipeon Euiteias, eve anoftapBavouv fides Stav Giatundvouv Katayyeiies yia Sianiotwpévous SaciKoUs Napapares». KARL MARX | EYZHTHEEIE [1A TO NOMO NEP! YAOKAONHE [30.10.1842] *** Eta1 floinév plifinge n ndin, n UnaiBpos Kai n apiotoKpatia, Avti va avt- cxaBplotel n Siagopa PETAES twv 6ikaIwpGtwV tou 6acikoU Napapatn Kal TWV afiGoEwV TOU ISIOKTAtN TOU 6aGous, [avuPétws] auth Bev Gewpeital apKerd peyaiin. Aev eni6iaKel Kaveis va epappdael Eva [koIvé] pétpo otnv Npootacia tou iSioKtitn tou 640ous Kal tou SaciKkou napaBatn, aaa ent- SidKet va epapysaei éva [KoWvé] pétpo athv NpoctaGia tou [LEyailoU Kal tou Likpow 16ioKthtn 6aous. En pia nfeupa n Aentopepéatepn iodtnta opel et va eivai vopos, eva otny afin nfeupa n avicétnta eivar agiwpa. Tati anartei o pikpds i6ioKthtns 6acous tnv (61a Npoctagia énws o pEydios; Al- 611 Kat 01 60 tous evar IBioKthtes B4GouS. Aev Elva! pas 1600 0 1BioKtAtns Tou 64aous 660 Kal o Sacikés napaBdtns noAiites tou Kpatous; Otav évas hikpés Kal évas peydios iStoKthtns Sdcous éxouv to i610 SiKai@pa otnv Npoctacia tou Kpatous, Bev éxouv no/W nepioadtepo to i610 Sikaiwpa évas hikpés kar évas peyaAos noflitns; ‘Orav to péflos tns apiatoxpatias avagépetar otn FaAiia -to cuppépov Bev yopier nofrukés avundderes-, Eexvd ands va npoodése! du otn TaA- Alia 0 puflaKas Katayyéfie! to cupBav aAAG 6x1 tnv aja. Enions, o agiou- hos opifintis tov néfewy Eexva du o aypopufaKas €6% eivar avappodtos, 616u ev Siamotdver y6vo thv u@aipecn Euileias aAAa enions exupd tv affa tou Ebftou. Tloios eivat o nuphvas tou auvomiKoU cuAAoyioHod nou [16AIs axobGa- he; Aéyeral 6u 0 pikpés 1SioKtitns 6G0ous bev Exel ta péoa yia va 6iopice! évav 106Bi0 @UAaKa, Ti npoKUNtE! aNd autév to GUAAOYILO; OU o pIKpés \Gioxthtns Bev éxel thv apyobidtnta yia KGU tétol0. Ti GuNEpaivel o pIKpSs \Gioxthtns 6G0ous; Ou éxe1 tnv appobidtnta va Siopioe! évav eKxuNth PU- Alaka pe pitpa avaKAnons. Thy éAfeiyn péowv tn Gewpel tito Npovopiou. O pixpés 1Sioxtitns 6600us bev éxel enions ta Léoa va cuvinpel éva ave- Eapinto Sixaouix6 adpa. Luvends to Kpatos Kar o KathyopoupEvos Ga npé- Nel va naparn@ouv tns anaitnons yia éva aveEspinto 6ikacuKs oma Kat va Béfouv tov unnpétn tou pikpou 1ioKthtn Bdcous A, av 6ev éxei uNNpE- 1n, va Béflouv tnv unnpétpid tou f, av dev éxel unNpérpia, va Baflouv GUTS Tov (610 va npoebpevoe! oto Sikaothpio. Aev Exe! Gpaye o KatHYOPOUHEVOS 10 (610 Sikaiwpa otnv eKteneouiKh EEOUGIA ws KPATIKO Spyavo Snws Kal otn SikaouKh; fati Aoinéy va yn 6iappuBpiotel to SikaotApIO GULPwva YE ta héoa tou pikpou 16ioKuhtn 6agous; Mnopei dpaye n oxéon [etal tou KpGtoUus Kal tou KatnyopoUPevou va WEraBAnGel Adyw tov neviXPdY oIKOVOLIKGY TOU 161TH, TOU 1GioKTTN Sac0us; To Kpatos Exel éva Sikaiwpa anévavu ctov Katnyopoupevo, 616u avunapatiBeral 0’ auté to dtopo ws Kpatos. NpokUntel GuVENGs Gpiedd to KABAKOV yia GUTS va GULNEpIDEPBE! «ws KPUTOS Kal HE TOV TpNO TOU KPA- Tous otov eykiinyatia. To KpGtos Sev éxel anAds ta yéoa va Spa pe évav TPONO NOU ApHSZEI otov opA6 Adyo Tou, tN YevIKOINta Kal otNV a£ioguVN TOU, 690 Kal ato 6ikafwpa, ato Bio Ka! otny 16IoKtnoia Tou KatnYopOULE- Vou nofitn: givai to anéfuto KaBAKoV TOU va éxel Kal va EMapLSGe! GUTS ta 123 124 KARL MARX | EYZHTHEEIE Fi TO NOMO MEPI YAOKAONHE, péoa. Auté ev Oa to anarthoer Kaveis ané tov 1SioKtitn acous, to 6400s Tou onoiou Sev Eival to KpatOS KAI N WUXA TOU onoiou Sev Eival_n KpaTIKA yuxh. ~ Ti oupnepaiverar; Ou, enei6/ n atopiKh i6ioKtnoia 6ev éxel ta yéoo va avopBw8Ei ot GKOMIG TOU KPATOUS, to KPAtOS Exe! tnY UNOXpewaN va unoBiBacte! ota napGioya Kar napavoya peda tns atopiKhs 161oKtnGias. Auth n énapan tou atopiKoU GULpEPOVtOS, n Nevixph WUXh tou oNoioU bev xe oucte’ Kar Sev Exe! ouyKMoviote! Noté aNd pla KpaUKA oKéyn, civai éva GoBapé kai BaGY WG@nya yia to Kpatos. Orav to Katos aphverat Eoww Kat G& éva anyeio va néce! 1600 xapNAG, date va evepyei HE tov tpdno IMs atopiKhs ioKtnaias avti pe tov 6iKé TOU tpAno, ote NpoKUNte! Gpeca 6U avaPOPIKG HE th HOPHA twv HEowv TOU NpénE! va NPoGaPHOGTE! ctoUS @PAYHOUS tns ArOpIKAS 16IoKtNoIas. To GtopIKS CUNMEPOV Efvar apKET No- vnpé date va evteiver auth tn auvéneia to anpeio nou Ka@iatatat to {610 be tnv néov neplopiopévn Kai nevixph Hop@PA Tou PpayLss Kal KaVévas ths kpaukfs 6paons, an’ énou, népav tou nAipous e€eutEMIoHOU tou Kpatous, NpoKUNte! avucTPSPwS 6u ta Napafoya Kal NapGvoya pECa Evepyono1oy- Vial evavtia otov Katnyopoupevo, 616u n unéptatn Lépipva yia to GULpé- Pov ns neplopiopevns atopiKhs 16ioKtNGias HEtaoTpEPETAI avayKAOTIKG CE ia Getpn apepipvncia anévave oto auypépov tou KatnyopouLEvou. EGv Sys anobeikvietal 6 HE Caphveia Su to atOpIKd GUPpEpoV BEAe! Ka! npénei va UNoBaBpiGE! to KPALOS GE [1EO TOU ATOIKOU GULgEPOVTOS, NDS Sev Oa pNopouse va Enetal Su Ia avUNpoWNE!a tw aTOLIKGY GUL@EPS- Viwv, TOV VoHOKATECTnHéviny TaEEwv, Béfle! KAI npénel va UNOBIBacE! to KpGXOS OthV avtiANYN tou AtO"IKOU GULgEPOVtOS; Me thY NPdtN NpaKUKA Npoondbeia pias této1as vopoBErKhs eEoUGias KG0E GUYXPovO KPAtOs, 600 liyo Kai av to i610 avtictoixei otnv Ewoid tou, 6a eival avayKaopévo va Pwvaker: 01 060i GoU GeV Eival o1 0601 Hou, Kal o1 BoUAés Gou GeV Eival o1 Boufés pou!”? To néao evtefids aBaoipn eivai n npéoKarpn pioBwan evés pufaKa nou unopei va npoBei oe Katayyeflia Sev ynopei va anobeIxte! Le évav m0 NpO- (avn Aéyo and exeivov nou 6iatuNwENKe evdveia atov 1060 S1opI0p6, A6- Yos 0 onoios Sev UNOpOULE va loxupIotoupE Su anotefei NpopopIKA napa- pop, kas 6iaBaotnke and ypanté keijievo. Eva péflos ané tn vopoKate- onpévn tan twv néflewy [Johann Suchard] 614Bace tv e&fis napathpnan: «01 106Bi01 BagopUAaKES tov KOIVOTATwY Sev Eival Ka! GeV LNopouv va civai uné tov auotnpé éfeyxo nou Bpiokovta! o: BaciAiKo! undAinaor. KaGe Kévipioya yia thy nioth exnihpwon tou KaBAKoVtos napafuera! and Tov 196Bi0 Siopiops. Orav o Sago@LAaKas exnfnpdvel éotw Kal Kata tO hyo to KaBAKoV tou Kal anogeEuye! Va tou anoSoBoUv Kano1a Npayyatl- ka maioyata, téte 6a éxe! Ndvta této1a UNEpGonion, ote N aitnon yia thy andAuah tou cuppwva LE tv Napdypago 56 Ga Eivar patain. Yn’ autés Us Guv@nkes o1 eynfeKdpevol Sev Ga toflphoouv Kav va Kata@écouv thy aitnon». 13, Tlagépoaon mg BiBhuxiig ohone: «od 4g iat ai Povhai pov Goneg ai Bovkai Spy, of" Gone al 6601 bpiv ai 4506 pou» (Hoatas 55: 8). KARL MARX | EYZHTHEEIE Fl TO NOMO MEP! YAOKAONHE QupiZoupe ou o KatayyéAMwy puAaKas éxaipe NAhpous Eynictoowvns 6tav enpokerto va tou avateBei n extiyinan tns Eufteias. GupiZoupe ou n na- paypages 4 Arav pia yripos eyiotoouVns yia to @UAaKa. fa Npdtn Popd HaBaivoupE tpa du o KatayyéAfwy pUMaKas xpeldZeral éMeyxo Ka! Hail xa auotnpé. fia npwtn Popa Gev Eupavizerai ydvo ws GvOpunos aAAa ws GAoyo, Ka8ds ta y6va SieyepuKA tns uvEiSnafs tou iva! ta oMpouvia"* Kal tO WOH, KAI OF HUGVES TOU KABAKOVtEs TOU Ox! USvO xaMlapdvouv and Tov 196810 Biopiop6 aAAG napaAvouy nApws. Onws Piénoupe, n 1ioté- Aeia Katéxel 600 eI6Ov pEtpa Ka! CtaYG PE ta oNofa ZuyiZe! Ka! HETPG TOU avOpcnous, 60 eibav KoopoBEwphaels, 640 e16cv yatoyUGAIG, EK Tov onoiwv to éva ta Baéne! papa Kal to GAA xpwpaticta. Exei Gnou npéne! va napabéoe! fous av@pdnous ota épyava tns Ka! va ikaiofloyfce! kGno1a apgionya yé0a, exei n i61oréfea Bale! ta xpwpATIOTS patoyuaiia, 1a onoia tns 6eixvouy ta epyaeia tns Kal ta Léoa tns Ge pavtaguKh 66Ea, exei e€anaréta! n iia Kat efanara Gfious ye ta Gxpnota Kal EAKUoUKG Napafinphyata plas tpupepis Kar pepéyyuas wuxhs. Kae ntuxh tou npo- odnou tns pavepdvel pia xapoyeflacth eykapBidinta. Zpiyyes to xépt TOU avundflou tns yéxp! va to ouvOAiyel, aAAG to cUvAAiBer Adyw Epnictoa- vns. EaQvikG 6yws npénei va Ange! uNdyn to ibiov Speftos, npénel niow ané ta napaoxiwia, énou e€apaviCovtai o1 wevdaiaBhaeIs tou npooKnviou, va efetamtel npogeKtiKG n xpnaipdtnta tov Epyafeiav Kal tv [Edwv. Os auotnpés av8pwnoyvaotns, n iSioréAeia Bale! tépa SiaKpItiKa Kal 6UonI- ota ta gpdviia, ta pavpa paToyUGAlG, ta HatoyUdAIG ths NpdEns. OpoIa he évav e€aoKnpévo éunopo aéywy, unoBaAfel tous av@pdnous GE pia paKpa e€étacn 614 yuLvoU opGaAyou n onoia bev napaBAéne! tinote, Ka! autoi ts EupaviZovia! t6G0 [IKPO, TéG0 akloBphvnto! Kai todo BpopEpoi, Ons eivat n iia n iGiotéAeIa. Aev Géfloupe va avayetpnBoupe ye thy KocHoBEdpnan tns 16iotéAelas- @éAoupe va thy e€avaykacoupe va eival ouvenhs. Aev Géfoupe va Kpata n {61a yia tov EQUtS tns tn @pdvNan TOU K6o}OU Kal va awphivel atoUS G”flous US @aVvtacioKonies. AEOHEUOUHE Via [Ia GUYLA to COPIOUKE NvEvLG tou ATOIKOU GUPpEPOVTOS oUS i6tES UIs GUVENEIEs Tou. Eav 0 Kaayyéfwv puAaKas civar o v@pwnos tov onoio nepiypagete, Evas Gvpwnos and tov onoio o 106Bios 6iopiopés, Néppw anéxovtas and To va tou napéxe! aid@nya aveEaptncias, aopafeia Ka! afionpéneia otnv EKNAAPwON TOU KAGAKOVts tou, NOAL nEpidddtepo tou anocteEpE! KAGE kivntpo yia thv exnfhpwon tou KaBAKovtos, tote u Ba npénel va npoobo- KOUE yia tov KathyopoULevo ava@opiKé HE thy aLEpo”nyia aUTOU tou av- @pconou, ané tn cuyph nou iva! o Gveu pv Soules tns auBaipecias cas; EGv U6vo ta anipotvia weobv aut tov GvBpwno ato KABAKOV Kal Stav eoeis clote 01 popels wv anipouvidy, ti Ga npénel Gpaye va NpogntépoupE Yla tov Katnyopoupevo o onoios Sev Pop onipowWia; Orav Eveis oF {6101 14. O Marx expetadeverar ebd tv olvonpia tov dgov Sporn, o onolos ompaiver x48 efb0g nevtgtopatos nau eyxevteidas, madyp TOV cvpmEQrayBaver ws empEoous EGag- Hoyt zat ta omgosma.(Sporen). 125 126 KARL MARX | EYZHTHEEIE [1A TO NOMO NEPI YAOKAONHE, Gev unopelte va aoKhoEte tov enlapKts auotnpS EAeyXO OF AUTO tov dvépa, ns Oa npénet tte va tov EAéyEEl to KpATOS A to evayoyeVo Lépos; Aev 1oxUEI Gpaye NOM nEpIGadtepo GE pla avaKANth @éon GUT nou UNOGTN- piZete yia thy 106Bia: «Otav o Bagopuiakas ekniinpdvel Eotw Kal KaTG to Ayiau to KaAKOV tou, téte Ba Exel Navta tétola UNEPGoniON, @otE n aitnon Via tnv anéAuoh tou cbypeva Le thv napaypago 56 Ga eival yatain»; Aev @a ciote Sf! eaeis cuvAyopoi tou ané tn cuYpA nou ekniinpdvel to Alou TOU KaBAKoVtéS TOU, tn BiapuAaen tou cULpEPOVtds ous; H petarponih tns agefous nAn@wpiKis eyintotoowvns ato SacopuAaKa oe epiouxh, Snkukh Suaniotia [és anoKaAUntes to Gnyelo arxphs. Ox cto 6a- opuiflaka aiid o’ eods tous (Sious éxete Bwpioei thy tepaatia Euniotoouvn otnv onofa npénet va nictebouv ev ei6e1 BSyATOS to KpAtOS Kal o! SaaIkoi napapéres. Aev civai n unnpeaiakh @éon, Bev Eival o 6pKos, Bev eival n evouvelbnoia tou Baoo@pUAlaKa NOU NpOkertal va Eival o1 eyyUAaEIS tou Katnyopoupevou evavud Gas, Oxi, Elva! to 61K6 Gas afoBnya SiKafou, n iKA cas avepwnid, n BiKA Gas avibiotéAeta, n Sikh Gas PEtpIondeIa noU Npékertal va Eival o1 eyyuhoels tou Katnyopoupevou evavua oto BacopufaKa. O éeyxds cas eivai n Gotatn kai Jova6iKh eyyEnoh tou. Me j1ic opixA@6n napdotaon nepi Ins npogumnikhs cas eEoxdtntas, UE Eva aUtoyevés NointiK6 piyos NpoGpe- PELE OTOUS HEtEXOVEES Tis GTOUIKOINtES GUS «ws NpooTaTEUTIKG Yéoa anévave tous voyoUs cas. OpoAoya 6u Bev oUpHEpiZopar auth tn pUB!otopnyaU- Kf Mapdotaon yia tous ISioKthtes wv Sacwv. Aev miotebw ev yével Ou ta Tipdowna npénel va elvar eyyuhGEs evavuia GtoUS VpOUS, nigtebw oad Nepiaastepo Su o1 Vépo! Npénel va anoteAowv eyyuhsE!s anévave ota NpS- wna. Oa pnopéoe! Be Gpaye ayn Kai n Mio NapétoALN Pavtagia va ~pa- viaate! éui av6pes 01 onoio! ato upnié épyo ins vopoBecias Bev ynopouv Ovte yia ia ctyph va avUywBouV and thy GopUKUKA, NpaKUKa notanh Gideon tns 1GiotéAeIas oto BEWwPNUKS UYOS YEVIKOV Ka! aVUKEILEVIKOY NpoonuKav, Av6pes o1 onoio! tpeyoUV Abn okentépEvo! LeAMovUKG pet- ovexthata Kal ypandvovtai ané KapéxAes Kai tpané%ia yia va KaAyouv 10 GUUPEPOV TOUS, bu! O1 {6101 auto! Avbpes Ba YivouV gI/éc0go! Stav 6a avukpicouv tov npaypauKé Kiv6uvo; Kavevas 6s, ote kal o E€ox6tepos voyobémns, Sev enitpénetai va Béte! EaUtéV UNEpavw tou vooU. Kavels Bev civai apyébi0s va 6iaknpUcse! ia tov EaUt TOU WhpouS ELiMIotouVNs oF onoles éxouv auvéneies yia tpitous. To ev Gyws enrtpénerai Eotw Kal va anarteite va cas nepiBGAiouy pe \Giaitepn euniotoawvn a to Selgouv ta efs Bebouéva. «Zinv napaypago 87» Age évas avunpécwnos tav néfewy [lohan Friedrich Brust] «npénet va expépel avtippnon, 616u 01 npoabiopicyo! ts @a npoKaRovaav jaKpookeltels kal abiéEobes épeuves, uéoa ané us onoles 8a Siatapaccovtay n npoowniKh efeuBepia Ka! n eAleuBepia Tov cuvaA- Aaydv. Aev 8a énpene Kavels va Sewpel ex tov npotépwv eyKAinyatia tov ka®éva kai Bev Ga énpene va uno 8EtE! apEdus 1a KAKA NpGEn Ews StOU Exe! pia an6Beifn yia to Sui Svtws Kau tEtOIO Exel BianpaxBEir. ‘Evas Gfflos avunpdownos tev néfewy [Johann Heinrich vom Baur] 6n- KARL MARX | EYZHTHEEIE FiA TO NOMO MIEP! YAOKAONHE Advel 6 n napaypapos npéne! va Siaypagel. O evox”inuiKds npocbiop- Op6s tns «ou KaBEvas npénel va anobeieel NdGEV Exel tnv Eufteia tour, ob Uva [HE tov onofo KaBEvas ey@aviZeral Unontos yia Kflonh Kal anéKpuYN [EvAefas}, napepBaiver pe wyd Kal npooBanuKé tpéno otov aouK6 Bio. H napaypagos éyive anobexth. AAinwva, ananeite noAAG ané tiny avépdnivn aouvéneia dtav auth npé- nel va avaknpUEel tn Suoniotia ws agiapa npos 6iKh tns Znpiia Kat thy epnt- toaGvn npos 61K6 Gas 6—pefios, Stav anarteite n Sikh tns EyNiotoauvn Kal Suoniotia va Souv yé0a aNd ta paUIA TOU 6IKOU cas aTOLIKOU GUL PEpovtos Kal va aloGvetal He thv Kap6IG TOU 6IKOU Gas AtO"IKOU GULgEPOVLOS. NpookopiZerai enions axéyn évas Aéyos evavua ctov 10610 Siopiop6, Evas Aéyos nou BpioKELa! GE aoULPUvIa [E Tov i610 Tov EAUTS TOU OXEUIKG he to av npénei va BewpnGei a€ios nepippdvnans A yEAoios. «Enions, n effedBepn BouAnon wv iSiwtdv Sev npéner va nepiopizerar 1éa0 NO/G [He TEtOIOV TPENO, GUVENds Ba Enpene va EnitpEnoveat p16v0 B10- plopoi pe avaKAinon. Eivai aiyoupa pla t600 xapysouvn éa0 Kar anpodbéxntn einen éu o GvOpumnos Exel pia elebBepn Boviinan n onoia 6ev npénei va neplopizerat be Kavévay tp6no. O1 xpnopo! nou aKouyape LExp! Tpa ELolaZav pe tov apxéyovo xpnoys tns Aw5dvns. Tous avaKoiveve to EUAo."* H eflevBepn BoUinon Gev Katelxe Kapia vopiKotagiKh nolétnta. Nes npénet Aoinév va Katavonooupe tpa auth thv EagvIKA avtapUKN Eypavion tns 1GEoAoyias; Aiéu avapopiké pe us 16ées ExoupE NpoaTa Yas 6vo onaBous tou Nano- féovta, H Bovnon tou iSioKtitn tou S4cous anartei tnv efeuBepia va pnope va petaxerpiZetar tov 6acikd napaBatn pe KAGE EUXEpEIA Kal He tov TpSNo nou Ins taIpldzer Ka“IUtepa Kal Eival o flyétepo Sanavnpés. H BouAncn auth GéAe! to Kpatos va apAcE! tov KaKONOI6 otn BIKA Ins BiaKpIUKi EUXépEIa. Anantei plein pouvoir [ninpefouciétntal]. Aev Katanofeyd tov nepiopioy6 ns efled@epns BouAnans, Katano/epG tov tpdr0 autow tou NEpIOpIoHOu, 0 onoios nepiopive! tao NOAL, ote niAttel Oxi Ovo tov 6a0iK6 napaBatn AAG kat tov 6ioKthtn tou Eilou. Aev GéAle: Gpaye auth n eAevBepN BouAN- ‘on nofifés efteuBepies; Aev civar pia axpws, pia eE6xws eflevBepn Bouiinan Kat ev efvai aviKouato tov 190 aidva va toAya Kaveis va Nepiopice! «tooo NoAL pe této10V tpéno» tnv EflesBepn Bouiinan twv I6ITaV EKEivev NOU @eoniZouv Enysoious voyous; Eiva! avikoucto. AKéUn Kai autés 0 Nefopwv pEtappUBpIOths, Nn EeuBEpN Bouiinan, npé- Net va Eloxwphae! otnv aKofousia Tov KaAdv Adywv tns onolas YNpo- ctdpns civai n copiouKA tou cuypépovtos. ANAds auth n EfleuBepn Bou- Anon @a npénet va éxel KoopIa Siaywyh, npénel va Eival yia npooEKUKA, pia apootpevn efles@epn BouAnan, pla eMtebBepn BouANon nou yvwpiZel va 6iappuspietal pe TétoIOv tPONo, @otE N G~alpa tns va GupNintel YE tn G@aipa ths auBaipEcias eKelvwv Tov NPOVOPIOUXaY IBI@LiV. Mia povo 15, Zto Mavteio ts Awdavyg ot xonoHOl diaTumbvovtay wéoa and mY ‘eounvela’ tov Agafoparos tov bOAw ts BQUEs. 127 128 KARL MARX | EYZHTHEEIE TIA TO NOMO NEP YAOKAONHE Popa avagépetat n eflesBepn Bouiinan, Kai auth tn Popa eypaviterar He tn HOpoh evbs KovtSxovtpou 161dtN © onoios exapevEoviger KOHHATIA ELACU to nvevya tns éAAoyns BouAnans. Ti yupEve! GUTS to NvEULG Exel énou N Boviinan eivai aAuoobeyévn cay KonnAdtns om yanépa tov piKpdtepwv Kal OtEVoKAPSWV GULIEPOVTDV; H Kopupwan TOU GUVOAIKOU GUT GUAAOYIGHOU GuVOWiZetaI GtHy EES napathpnon, n onoja avanoSoyupizer tnv und auztnan oxéon: «As 6iopiZovtai nap’ 6a auré 1doBiws o1 BaciAiKo! SacopuAaKes Kal On- popufakes, aAAd ous NEpINtdUE!S TV KOIVOTATMY Kal Tv I6IWTdV GUTS Yew tous Leya/utepous ev6o1acpos». Ass Kal 0 pova6iKés ev6o1aap6s Sev auviotatar oto 6u e6% avti yia Kpa- ukous unafffious Spouv 16iwuKoi UNpétEs! Acs Kal 0 106Bios 6lopioLds Sev otpéperar aKpiBws evavua otous evBo1aatiKoUs 161dtes! Rien n’est plus terrible que la logique dans l’absurdité, 6nAla6h tinote Bev eivai mio poBEps ané tn Aoyik tns i610téAetas."* H AoyiKh auth, nou petarpénel tous unnpétes tou ISioKthtn S4cous GE KpauKi apxh, yetarpéner tnv KpauKh apxh oe unnpétn tou i6ioKtritn 6daous. H KpauKh 614p@pwsn, o npodbiopioyds tov pepovepévav BioKnuKdv unnpeoidy, 6a npénel va te80uVv napapepa wate 6fa va UNOBiBactouv oe héoa tou 15ioKtAtn Gdoous Ka! va ELKPaVIOTE! tO 61K TOU GULPEPOV ws N KaBopiouKh yuXh tou GUVOAIKOU pNxavigHOU. Oia ta Spyava tou Kpatous yivovtal aut, Yatia, xépia, N6B1a LE ta onofa to GUUGEpOV TOU 1BioKt/TN S6oous akover, BAénel, eKUILG, NPOCTatELE!, apNae! Kal tpExel. Tia tnv napaypago 62 n entponh npoteivel ws axpotefedua 6iGragn inv anaftnan n avikavétnta KataBoAs tou npoatipou va miotonoreital ané to opoeionpaKtopa, to 6AYAPXo Ka! 6UO KoIvOUKOUS GUPBouAoUS and tov téno KatoiKias tou napaBarn. Evas avunpdawnos wv aypouKdv Kolvoth- twv [Theodor Mengelbier] Bpioxe: tn xpfian tou poposianpdxtopa oe avti- aon pe thy UpIOTé}LEVN VoLOBEDIa. Eival autovénto ui auth n avtipaon bev efng@n undyn. Tia tnv napaypago 20 n enitponh eixe npoteivel: «Ztnv enapxia tou Phivou @a npéne! o Sixa!ouxos 16ioKthtns 6acous va éxe1 thv apyobiétnta va napabi6er ous tonKés apxés toUS KaTGSIKoUS Yio Inv extéflean ts noihs, He tEtolov tpéNo date o1 EpyGoipEs NEpES tous va Kataioyiotobv ous KoIvouKés oBonoinuKés epyaaies, us onofes efvar uNO- XpEwpEvos va NPOOgEpE! OthV KoIvotNta 0 I6loKKAtNS 6400US, Ka! aVUOTO- xq autés Va apalpouvtal and thy UNoxpéwan tour. Qs npos auté exppaatnke n avtippnon: «6u 01 6ALapxo! Sev Ba yNopowsay va xpnoiponoinBowv «ws KANthpES Via Heyovenpéva péfn ths KoIvétntas Kal 6u o1 Epyaaies tov KaTASiKwv bev unopouv va yivouv Bextés ws anoznpiwan yia unnpeaies nou a énpene va enreeotouv and éyploBous pepoKapauiapnées h unnpétes». O eionyntas entonpaiver: 16. H yakhue $Qdan onpaiver: «Tinote dev efvau mo PoPegd an6 m hoyrxf| nov wOei- ‘Tat otov nagahoponer. KARL MARX | EYZHTHEEIE f1A TO NOMO EPI YAOKAONHE, «av Kai anotefei Bapos yia tous Kupious Enydpxous va enttnpouv tous anp68upous Ka! piAévikous Kara6iKoUs [Adyw UioKAonhs] otnv epyaaia TOUS, EVLOUTOIS aviKe! OTIS AeitoUpyies AUTGV Tv aEiHALOUXwV va Ena- vacépouv anei@apxous Kal Kakonpoaiperous BiolkoUpevous oto KaBAKOV tous, kal Sev eival 4paye pia wpaia npdén va enavapéper Kavels tov napa- GIPATNEVO KATEEIKO tov dwt P60; Motos Ge An tn xmpa éxel ta Nepicodtepa péca yi’ aut6 ané tous Kupious 6npdpxous!». Kar pép@nke 0 Paivexe cav Aunnpds popitardpns, ‘ote cupnévia yéwnge oe KGnolov KaAKap6o, Kupias o Aapne, 0 Aayés, noad eotevoxwpn@n.”” To Nepipepeiaxé KorvoBouiio evéxpive tv npétagn. (1.11.1842] *** O xailés KUpios 6Ayapxos npénel va availéBel Eva Bapos Kal va enmteAé- Ge! pia wpaia npAEn, OUTwS date o KUpIOS IIoKtitNs tou 64coUS va LNopE- G€1 xapis Kéatos va eEo@AaE! to KABAKOV tou anévavu otnv KoIvénta. Me 10 (610 61Kafwpa o 1ioKttns 64oous Ba pnopowoe va Beopedoe to Shyap- Xo WS APXINGYEIPA fA ws apxitpiKfivo. Aev eival Gpaye pia wpaia npaén dtav © 6ALApXos emntnpE! inv KoUZIva Kal to KEAAPI TwV BIOIKOGpEVaov tou; O Ka- tabikaopévos eyK“nyatias 6ev eivai évas SioiKoWpevos tou 6nLGpxoU, eival Evas ioikoUpevos tou Seapopunaka. Aev xdvel dpaye o BALapXos aKpIBus 1a péoa Kai tny agionpéneia tns Béans tou étav ané npsebpos tns Korvotntas KaBiotata! KAinthpas HEPOvWHEVwV KOIVOUKGY HEAdY, Stav and 6Ayapxos yiveta! SeoyopGfaxas; Aev npooBa7ovial ta undfoina eflesBepa pefin tns Kolvétntas étav n tipia epyagia tous atv unnpegia tns yeviKtntas unoBa®- piZetai o€ KatavaykacuKé épyo athv UnnpEGIA pePoveaLEvery aroHoV; AAAG civar nepid va EeoKendZer Kaveis autés us Gogioteies. O KUpIOs elonynths napaKaneitar va eivar KaAés Kal Va pas Ne! o 1610s Nts o1 odPO- ves dv@pwnoi Kpivouv avOpanives ppdaels. Bate! tov iSioxtritn 6dgous va anev@uveral eypavuKd otov @iflav@pwno 16ioKthtn aypou: «Otay o€ évav aypoKthyova Konowv KGnola otéxuG, Tore o KAEpINs Ga net: “Sev Ex youl, YI’ GUTS Kar Naipve HEpIKG otAxUG aNd to HeEyaAo KOP- Gu nou éxete”, Snws o uAoKilénos Aéer: "Sev ex EUilo yia va KGW, I" aut6 Kai KAeBwo EGA”. O aypoKthovas npoctatevEtal ané to Ap8po 444 tou Morvikod K6iKa, to onoio npoBaénel pia nowwh ané 640 éws névte €tn uAaKians yia thV KONA ctaxUav- o 16ioKtitNs B4coUS Bev Exe! 1600 1oxuph npoctacian. 17.0 Marx nagadéret €d6 Eva andonaapa a6 my éxry wdh tov ToUTTIX06 Egyov tov Goethe tov 1793 O Pawvene n aAezo¥ (Reineke Fuchs): «Und es hatte der Schelm sich angstlich und traurig gebirdet, / Daf er manchen gutmiitigen Mann zum Mitleid bewegte. / Lampe, der Haase, besonders war sehr bektimmert> 129 130 KARL MARX | EYZHTHEEIE Fi TO NOMO NEPI YAOKAONHE, £’ auth tnv tefeutaia ZnAléwna aAABwpn Kpauyh tou 11oKtAtn 6acous BpioKeta! dfn n opofoyia nictns tou. AypoKthpova, ylati @épeca! t6G0 peyaA6@upa Stav npéxeral yia to 61K [OU GULLpépov; Albu to 51Kd GoU ouppépov éxer An iKavonoinGei. As nv éxoupe Aoindv yeubaldOfcers! H peyafo@upia cite Sev KootiZel tinote Eite anogépel Kép50s. AoIndy, aypo- Kthyiova, Bev Eeyefas tov 1SioKtitn S4cous! Aoindy, 1ioKtAtn 6400us, nv Eeyeilas to 6nyapxo! Auté to eneia6610 8a ynopotice va anobeige! ndao iyo vonya ynopouv va éxouv o1 «pales npdgels» otn auzitnon Has e6v n cuvofiKh oughtnon 6ev anoSeikvue 6ui 01 NEIKOi Kal avEp~nivor A6yo! BpioKouv €6a BEaN Ldvo «ws KouGIa Adyia. AAG to {610 to GUL pEPOV Eival PEISWAS dE KOLpIA AbyIa. Ta enivoei povo étav xperdzeral, Stav auta éxouv onpavuKés ouvéneles. Tote Yiveta! edyAwrto, to aia tou KuKAo@opei mo yphyopa, Sev taryKouvetetal Galata va pIAG yia wpaies npakels, 01 onoies aNO@épOUV KAU O' GUTS Ka! KootiZouv o€ Giiflous, He KoflaKeuUKa ASyla, HE MEouKEs YAUKUINTES, Ka! 6fa aur6, 6a aUtG pe eKHETaAAEUUKE OL6xo, yia va HeELaTpEyE! Tov BaTIK6 napaBatn oe éva BoAiKé voptopa tou iSioKtitn 6acous, yid va tov Kavel Evav anoBouKé Sao1ké napaBatn, yia va pnopégel va enev6Uce! pe yeya- Autepn Gvean to KepaAaIo, 616u o SaiKds NapaBarns éxel vive! KEpAAAIO yia tov iSioKthtn Sdcous. Aev npékertat yia thv Katéxpnon tou 6nydpxou Npos égefios tou Saaikou napaBarn, npSKertal yia Katéxpnon tou 6nydp- XOU Npos Sepefos tou I6ioKLtn 6GdoUs. Ti afioBadpLasto nEnPwHEvo, U EKNANKUKO YEYOVOs, Ot US ONAvIES NEpINt@aEIs SnoU avagéperal Eow Eva npoBAnpauKd d@efios [problematisches Gut] yia tov napaBarn 6aa@aAize- tat [tautéxpova] éva avavtippnto dpefios [apodiktisches Gut] yia tov KupIO 1GioKthtn tou Sdcous! Axéun éva napéberyya autev tov av8pwniouKkdv VopIKGV onpEfwv!"® E1onyntis: «O yaaiKés vopos Sev npoBiénel tn petatponh twv nowav uAakions o€ [katavayKacuKA] Epyagia ato 64005, o (610s [o e1onyntis] tn Bewpet coph kar evepyetiKA [tn HEtatponh], 616u n napayovA otn guAaKh Bev oBnyel navta oe Befitiwan, cuxva 6 obnyel ge xeIpotépeuany. NaAaistepa, dtav perarpénoviav o1 ado! Ge eyKANpaties, Gnws napati- noe évas avunpéownos [Joseph Friedrich Brust] o€ oxéon pe tous uactés, Aéye tou ou otn puAaKh épxovtal oe enaph pe Kad’ éEiv KAEpLES, TOtE OF uiakés fav Kafés. Zapvixd Syws ta 16p0pata Peftiwons petapoppdOn- Kav o€ 16pGpata xe1potépevans, 616u GUTH tn GuY[N Eival NpOS 6qeEfos TOU uppépovios tou 16ioKtAtn SGgous 01 puAaKés va cULPaAfouV atN xEIpo- TépEvan. Yn6 tov 6po Befttiwon tw eyKAAnyaudy avuayBaverar Kaveis pia Beftinon twv nocootév ta onoia KaAouvtal Yewals6wpa va ano~pépouV OF eykfinyaties atov 1ioKtitn 6acous. To auppépov bev Exel Kapia pviyn, 616u aKéptetar HSvo tov EaUTS tou. To éva Kal pova6ixé npayya nou to ev6ragépel, [nab] o i610 0 eaurds 18. 0 6905 Inzidentpunkte, nov xonoWonDLEt €54 © Marx, etvar évas vox6s 60s 0 onoi- 0g onativer out xaté tH Stegevvnon vos GUPBévtOs EREyZeTaH cos MOO‘NABEON Eva GAO, autotehs ovpBév, to omoto xoribet xar avid diegesvnons.. KARL MARX | EYZHTHEEIE FIA TO NOMO EPI YAOKAONHE, Tou, Bev to Eexva noré. AAAG Bev to apopowv o1 avupagels, 61d Sev épxe- Tal Ge avtipagn pe tov i610 tov EaUTO TOU. AlapKd@s autooxEsidzer, 616u Sev éxer Kavéva avotnya, afd Exe! oxoMporntes. Eva 01 av@panivor kar ot 6ikaikoi Adyo! Bev KAvoUV tinote GAfo ané Ce qu’au bal nous autres sots humains Nous appelons faire tapisserie,"? 01 okonipétntes anotefobv tous io Spacthpious npaKtopes tov auAAo- YIOUK6 [UNXaVIOS tou GUNPEPOVLOS. MetaEY AUT@V Tw oKONIPOTATeY na- patnpoupe 640 o1 onofes enavaKdpintouv biapKds otn cugitnon authv Kal anoteflowy us Bacikés Katnyopies, ta «Kallé Kivntpa» Kal tis «BAlaBepés ou- véneies». BAENOUpE N6tE Tov Elanynth ths enitpons, néte éva ”iflo péAos tou Mepipepeiaxot KoivoBountiou va npoaoniZouv pe Zuyiopéva, dopa Kal KaAG Kivntpa K48E aLplonfo NpodbiopicL6 ané ta BEAN tns avtippnons. BAénoupe Ke ouvéneia tw 6ikaikév ontiKy va Yivetal ot6xos épvnons héoa ané thy eniohyavon BraBepav A appiBoAwv napendpevav. As efe- TGOOUHE Via pia GUYPA aurés us EupEles oKOMIpStNtes, autés US KatEEOXfV OKONIPStNtEs, autés US OKONIPStNKEs yia ta NAVta kal yia Kat! NEpIDstEpO. To aup@épov ypize! nds va ayaupdvel to Sikaio yéoa and thv npoonu- Kf tov BaaBepav ouvencioy, yéoa and us eniBpdaeis tou atov EfwtepiKd K6oHO- ywepiCer nds va EenAével to G61Ko [ead ané Kad Kivntpa, EnAGsA héoa and tnv eniotpoph otny EawtepIKdtnta tou vontot KSoLOU TOU. To Sikaio éxer BAaBepés ouvéneies otov EEWIEPIKS KOOHO PETAEY TOV KaKdV avOpanwv, to G6iKo éxe! KaAG Kivntpa otnv Kap6i4 tou yewaiou avépés lou to 6iaxézer- Kat ta 640 Spas, ta KaAG Kivntpa Kal o1 BaaBepés ouvéne!- £5, ouppepiCovial tnv iSioyoppia 6u Bev Npaypatevovtal thv UNdGEGN GE oxéan pe tov (610 tov eauté ths, 6ui Bev npaypatevovtal to 6ikalo ws éva autotenés avukeipievo, afd 6eixvouv népa and to 6ikato, eite €€w otov K6- GLO EIte Oto 61Kd tous KEPaAi, 6u 6NAAGA ka! ta 6Uo EAiccovtal niow and inv nilétn tou bixaiou. Ti eivai o1 BalaBepés ouvEnetes; H ouvoAiKh napaB_eon pas anoSerKvwe! 6u UN6 tov 6po aUté Bev Evvoouvta! KGnoles BAaBeEpEs OUvEnElEs yIa to KpGtos, yia to VOpO, via tov Katnyopoupevo. Géfoupe 6e va anobelfoupE eninfgov pe Aiyes apdbes Ou UNO tov 6po apvnukés auvéneles Sev EvvooU- vrai KGnoles BalaBepés ouvéneles yia thy aotiKh aopdfeia. ‘Exoupe akouce! h6n ané ta (61a ta péfin tou MepipepeiaKou KoivoBouall- OU Ms o npodBiopiopss «Su KaBEvas Npénel va anobelEel NdBEV Exe! thy Eucla tour napepBaive! wpd Ka! npooBANUKA ctov GouK6 Bio Ka! napabi- 19. «AvtO mov epeis ot amhoi évOgunot oe Eva 1096 ovopAtovpe TO AALyVibL pe ToL Rovdovdua tov tolxour. H éxoan auth, Ty omola o Marx magaGErer ata yaaAued, end undigyet avtiatory6 ms tao ota yeowavexd (Mauerblimchen) 6a0 at ora oryyhixd (wallflower), ompatver ty xonéha exetvy mov dev mH Ent xavels ae 1096, wore 1 Bua ever napdwega axovpmirvtas tov Tolxo Orns ta wwx9G ayoLOovRovda aus olbes TOV Bodxov, 134 132 KARL MARX | EYZHTHEEIE [1A TO NOMO NEP! YAOKAONHE 6e1 KaBE NoAlitn ge evox”inuKés yNxavoppagies. Evas G”Aos npoabiopiopés opicer ws KAé@tn onoiovéhnote BpeGei va Exel UNS tn pUAAgA tou KAeypEvN Eufeia, av Kat évas avunpéownos [Johann Heinrich vor Baur] 6niver «aut6 8a pnopowae va anoBel enikiv6uvo ya évav 6ikaio Gv8pwno. Ltnv Nepioxh tou épi€av KAeypEvn Euilela ctnv auah KGnoiou Ka! Gtov a8d0 autév emiBAn@nke now». H napaypapos 66 Katabixdzer KG noflitn nou ayopézel 11a oKOUNG Nn onoia Sev nwAeitar und Spous HovonwAiou Ge pia NoVA uAaKions teo- Bapwv eBSopG6av Ews 640 Eteov, NpAYya yiG to onoio évas avunpdawnos Twv NéAewy Biatundvel to E€fs OX6Ao: «H napaypapos auth aneife! He nowh puAaKions éfous aveEapétws TOUS KatOiKOUS Tv SiaLEploLatov EAunepgerivt, Aéven Kal ZéAlvyKev>. Téflos, n enithpnon kat 6iaxeipion ts @npogufakhs kal tns Bago@umaKhs éxe1 katate! 600 6ikaiapa 600 Ka! KABAKOV TOU OTpATOU, av Kal to Gp8Po 9 ins nowikhs Sidtagns yvepie! Hovo uNaAAAfous o1 onoio! BpicKovta! Uné thy enonteia tov KpatIKd EIGayyEnEwv Ka! GUVENdS UNopouV Gyeca va unoctobv Sign and autous, npdyya Nou Bev 1oxUel yia to otpatd. Me Tov tpéno auté aneiAeitai t6G0 N avetaptnaia twv Sikactnpiwv 400 Kal n efleudepia Kai n aogaieia tw noAitav. Néppw anéxovtas Aoinév ané to va yivetar Adyos yia BrlaBepés ouvéneies Via inv aouKi aopaiera, NOAL nepioodtepo avupetwnietar n i61a n aouKA aopaieia «ws pia Kardotaon BfaBepav auveneriv. Ti eivar Aomév o1 BaaBepés cuvéneies; BAaBeps eivar aut nou eival ent- BAaBés yia to Gupgépov tou 1BioKtAtn 6doous. Orav Aoindv o1 auvEneies Tou Bikaiou Sev Evvoobv to GULpEpOV tou, tore Eival BlaBepés ouvEneiEs. Kai 6c to cuppépov eivar o€ubepKés. Eve nponyoupévess bev éBitene autd Nou Eivar opaté 614 yULVOU opBaAHou, Tapa BAéne! aKdpN Ka! GUT NOU HOVo to pIKPOoKEnio YNopel va avaKaALyel. Oflos o Kops eival éva ayKG- @1 oto Yau tou, Evas KOoHOs KivEUVeY, aKpIBds 616u GeV Elva! o KoopOS evds aiid nofdv cuLgepdviw. To atopIKd GULPEpoV Bewpel tov EaUTS TOU Ws TEAIKS GKONG TOU KéGLOU. Eav AoInév to Bikalo bev NpaypatonotEi autév to oKoNS, tte Elva! éva GoKono Gikalo. Eva Sikaio eniBAaBEs yia to at0p1Kd Up pEpov eivar Aoindv éva 6ika1o ye BAaBepés ouvEneies. Manas ta xafid xivntpa evar Kafitepa ané us BilaBepés ouvéneles; To oupgépov Sev oxéptetal, unofoyier. Ta Kivntpa eival o1 apiOpoi tou. To Kivntpo eivar Adyos Spans yia thy Gpan tov VoIKGV artidy, Ka! NoIOs aygiBaAe Gpaye du to atopiKd cUppépov Ga Exel yi’ GUTS noAious Ad- Yous 6pdons; H Kafloowvn tou kiVvitpou Guviotatal atny tuxaia EvEAigia HE Inv onoia yve@piver nds va Eepuye! and to avuKEIPEVIK6 GUPBav Kal va BaU- kafiotei nas Kai va Baukaiticel tous Gifous pe tnv yeubaic@non éu Sev Npénel va oKéptetal Kaveis to KAAS Npayya, a”AG Ou Ge éva KaK6 Npdyya apxei n Kaan oKéyn. Thavovtas avd to vaya pas, napa@étoupe ev npdtoIs Kau avtioTOXO HE Us wpales NpGEeIs NOU NPOTE/VOVLA! GtOV KUPIO BAYaPXo. «hia thy napdypago 34 npoté@nke and tnv enitponh pia tpononomnpévhn KARL MARX | EYZHTHEEIE Fi TO NOMO MIEPI YAOKAONHE, ex6oxh ws e€fis: Eav 0 KatnYopOUPEVos anaIthoe! tnv NapoUGia tou ~pu- Alaka nou npwroKéA”nae inv Katayyeiiia, tére Ba npéne! autés o (610s va NpoxataBa‘e! us tuxdv npoKUNtougEs e€ GUTO Sandves ato SikactipIo Ths Sacopuitakns». To Kpatos Kal to Sikaothpio Sev npénel va KavoUv tinote Swpedy yia to GULPEPOV TOU KaINYoPOULEVOU. Mpéne! va n”inpwOobv npoKataBoAiKa, Gate civai npopavés 6u 6uoxepaivetar npoKataBoAika n avunapédeon tou KatayyéAovtos pufaKa Kai tou Katnyopoupevou. Mia wpaia npagn! Mévo pia wpaia npdén! Eva BaciAeio yia wa wpaia npagn! AAAG n povabiKh wpaia npdén nou npoteivetal civai exefvn nou npénel va eniteMécer o KUpIOs 6hYaPXoS Npos SpEflos tou KupioU 1BIOKT- tm tou 6acous. O Ehyapxos eival o avunpdawnos twv KaAdV NpAEEwv, 1 evav8peniopévn éK@pach tous, Ka! N GEIPG TOV wpaiav Npa€ewy Exe! e€aviindei Kal Exel Kielce! 6ianavtés pe to Bapos nou anotéOnke pe yeAay- xoflikh Budia oto Shyapxo. ‘Otav o KUpios 6ALAPXOS Npéne! va KAvE! KAU NEpIOd6tEpO aNd to KaAA- Kov tou otnv unnpedia tou Kpatous Kal yia to NIKO dgeftos tou eyKAAnHa- ia, Sev npéne! Gpaye oF KUpio! GioKttes 6400Us yia to i610 ayaO6 [tou KpGtous] va anaitobv Mydtepo and auté nou Elva to cupIpEpov tous; @a pnopowse Kaveis va UNoBEGe! Sui N andvinan a’ aUtd to Epdtnyia Exe! AGN Karatedei oto HExp! Tapa OXoMIacHEVO ThHa Tw oUtNtIGEwY, aAAG @a éapaiiie. Epxdpaote wpa otous opiopous tns noivns. «Evas avunpdawnos tns innoobvns [Eduard Bergh von Trips] Gewpel ou © 1ioKthtns tou 64dous NapapEver avenapKas anognplopévos aKOpN Kat Otav elonpattel ta npdcupa (extés and thv KataBoA ths anAhs a€ias), ta onoia ouxva Bev @a ynopowv va e1onpaxtouv». ‘Evas avunpdounos wv néiewv Uoseph Friedrich Brust] napatnpel: «Ot Siaragels auths ths napaypa@ou (tns 15) 8a yNopoway va oBnyh- couv ous niov avnouxnukés guvéneies. Me tov tpéno aut6 o 1ioKtitns 6a00us e1onpatte: win anognpiwon, 6nAasA tnv agfa, to tetpanAacio, efanAdoio A oKtanfacio npécupo kat pia eninAéov i6iaitepn anognpiwon 1 onoja ouxva unoAoyicetar evterds auBaipeta Kal n onoia Oa eival guxvé- Tepa anotéfeopa pias nAaopauKAs Kataotaans NapA ths npayyauKétntas. Ev naon nepintaoe!, Gewpe! ou npénel va Siataxdel n ev Adyw iSiaitepn anofnpiwon va npoananeitar oto Sikaowipio tns 6agopuAaKhs Kal va Ka- taBGAAeta! pe tnv avaKolvwon ins ewupNyoplas. EyKertal Ge otn PUN TOU npayyatos 6u n and6eign ts BAGBns Ba npénei va napéxetar Eexwpiotd Ka! va un Baoietai ands ato npwrdkoAito [ins Katayyenias}». Qs andvinon en’ autou ané tov KUpIo elanynth Kat and éva Gao péAlos [carl Friedrich von Loe] oxofiaatnke nos n avagepSeioa unepagia ynopei Va NpOKUYeE! Ge SIaHopES NepIMdaEIs Nou ExouV Emlanpavel o1 6101. H Na- paypagos éyive anobexth. To éykiinya yivetat éva Aaxelo pe to onoio o 1SioKthtns 64aous, av to eA! nWxn, uNope! Va anoKthoe! aN Kai Kép6n. Mnopei va npoKUye! UNepa- Gia, aAAd o 1ioKtitns tou S4cous, o onolos elonpatte H6n tnv anAh agia, 133 134 KARL MARX | EYZHTHEEIE FIA TO NOMO EPI YAOKAONHE, nope’ va othoe! pia anoSouKA enixeipnan pe to tetpanAacio, e€anAacio A oKtanAdaio npéctipo. Eav 6s népa and tnv ani agia etonpérte! Kal 161- aitepn anognpiwon, t6re to tetpanfacio, eEanacio A oKtanAaaio npdcu- ho eivar oe Kae nepintwon KaBapé Képbos. Orav éva péftos tns innoouvns niotevel 6u ta KataMloyiopéva npéoupa Sev anotefowv enapxeis eyyunoels 616u ouxva 6ev 6a pnopowv va e1onpaxtowy, tote auté Gev yivovtal 6i6it0U elonpaKtéa and to yeyovds Ou eKtds autdv Ba npéne! va elonpartetal n agia Kat n anognpiwon. @a 6obpe e€4Aou nés Katapépver Kaveis va aUBAWveL TV aX auts tns aSuvapias NAnp~pns. Ga pnopouse Apaye o iGioKthtns tou Bdcous va aopaiice! ta EUG tou He KaAUtepo tpéNo ané autv nou auUpBaive! €6~ Snou to éyKAAnya pera- Tpénetal o€ Npdaobo; Lav eniGéElos otpatnyés, pEratpéne! tnv eni@eon ato NpSowN tou Ge pa aAavOaotn EuKaipia viKNUHpIoU KépBous, 616tI aKd- un Kai n unepagia tou EGfou, auth n oiKovonIKA AnpoAoyia, petatpénecat uéca ané inv kilonA o€ pia unéataon. tov 1SioKtitn tou 6Ggous npéne! va NapaoxeBouv eyyunoEls 6x1 y6vo yia thy Eufteia tou afd Kat yia tnv vAlo- TOLIKA ENixeipnan tou, Eve o BoAIKés PSpos UPAS Nou ano6i6e! oto SiEU- @uvth tns enixeipnans tou, oto Kpatos, Guvictatal oto ou 6ev to NAnpaver. Npdxertai yia ya uNoSe1yyauKh nepintwon Stav n noivh tou eyKihpatos Hetatpénetai ané vikn tou Gikaiou evavua ous Katagtpatnyfoels tou 61- Kalou Ge vikn tns 16iotéAelas Evavua ous KatagTpathyhaels tns 6iotéAeIas. Eiotoupe Sms Kupiws thv NpogoXh twv avayvwoudy as atn Sidtagn Ins napaypagou 14, ia 61Gtaén cbppava pe tnv onoia Ga npéne! Kaveis va anafayei ané tn auviGeia va Gewpei tous leges barbarorum ws voyous wwv BapBapev. H non ws této1a, n anoKatactacn tou Sikaiou, n onoia Giapoponoieitai and tv KataBoAh tns agjas Ka! ané tnv anognpiwon, thy Gnokatéataan ins atopiKis 16ioKtnofas, petatpénetal ané Snydora noi GE aTOIKA anognpiwan, KaBGs ta NpdoUa Bev KataAYoUV oto KPATIK TaLeio GARG oto 161WUKS tapEio tou 1SioKtitn 6acous. ‘Evas avunpdownos wv ndfewy unootnpiter, BéBala: «AUTO avuBaiver otnv afionpéneia tou Kpatous Ka! ous APXEs [las xpnotis Siaxeipions tou NowviKod 6ikaiou», ad évas Exnpdownos tns innoguvns [Maximilian von Loe] «enikaAeitai to aic@nya SiKa‘ou Kai enieixelas ts auvéfleuans yia tnv Npootasia tou Gupgépovtos tou 1SioKt/tn tou Sagous», 6nAabh éva 6ia- kpité aio8npa 6ikaiou Kal enieiKeias. 01 BapBapikoi Aaoi opiZouv pia uyKeKpIHévn anognpiwon (Siihnegeld) Via tov GvOpwno nou ZhyKbEnKe and éva ouyKeKpIyEvo éyK”ina. H évvoia Ins 6nySa1as nowns eLaviotnKe apxiKG Ge avtiBecn Npos auth tnv avtiAin- yn, n onoia Bewpet to éyKAAnya p6vo ws NpooBoMth tou atdpou, aAAd aKd- un Bev éxouv enivonOei 0 Aads exeivos kal n Gewpia exeivn nou éxouv tnv kaflogbvn va 6ieK5iKOUV yia to GtOHO thV GTOPIKA Kal thV KpaTIKA noIvh. H Zuvéileuan twv Té€ewv npénel va napanfava@nke ané éva nities quid pro quo. O vopoBerdy i6ioKthtns 64cous LNépbeye yia ya CUYPh ta Npd- wna, and th pia ws voHOBEtNs Kal an tnv An ws I6ioKtAtns BGoous. Th ia popé e1vénpage ws ioKtAtns 6acous tnv EuAleia Ka! tv Gn popa e€apyUpwoe ws voyoBEmns to EyKAAnLaUKS Ppdvnpa tou KAEpIN, 6noU Evte- KARL MARX | EYZHTHEEIE TIA TO NOMO MEPI YAOKAONHE, Ads tuxaia Kal ts 640 popés Atav o 16ioKtAtns BaaoUS ekeivos nou E1cénps Ee. Aev Bplok6pacte Aoinév nAgov ato anié droit des seigneurs.®® Karan Eque yéoa ané tnv nepiobo tou 6nyogiou 6ikaiou otnv nepio6o tou avabi- NAaciapévou, tou upwpévou Ge exBetiKh BUVAYN natpoyovikoU BiKaiou. 01 natpoyoviKol 16ioKtAtes xpnaiLNoIOWV thv Np6060 TwV Kalpwv, N onofa anotefei avtikpousn ths anaitnohs tous, yia Va opetepiotoUV t600 thV 16I- wuxA noivh ths BapBapiks KooyoBeGpnans 600 Kal th EnyiSaia novi ths abyxpovns KoopoBEdpnans. Méca ané tnv KataBoAA tns agias kai paitiota pias eninAéov anognple- ons 6ev undpxel nAgov Kayla oxéon HetagU tou uAoKAénoU Kal tou 1610- xxhtn 6600us, 616u n BaoiKh napéBaon éxe1 ape! NAPs. Kal o1 640, o KAléptns kar 0 16ioKtAtns, ExouV EmlotpEyel CTY aKepardtNta tns Nponyou- Hevns Katéatachs tous. Me thy uflokitonh o 16ioKtAtns 6Gcous éxe! po- OBANGE! YSv0 oto BABLS NoU NPoOBAENKE to EUAo, aAAG 6x1 oto Babys Nou npooBAAEnKe to Sikalo. Tov Biye! "ovo n aloOntnpIaKh nAeupa tou eykfinyatio, a4 n eyKnyauKA ougia tns npagns Bev eival n eni@eon oto UAiKé €GAo aAAG n eni@eon otny KpaUKA pAéBa tou EvioU, ato 161oKtNOI- Ak6 Bikaiwpa ws Tét010, n NPaypatonoinan tou NapavopoU pPpoviyatos. ‘Exel 4paye 0 16ioKwitns 6Goous atOpIKés akidaEIS atO SIKGIKO @povnya tou KAé@tn, kal u GAifo Ba ynopouse va Eival o noAanaciaoyds tns noIvAs ous kav’ cnavéiinyn nepimtdaels ané ia oIvA oto eyKANpaUK6 ppdvnya; ‘H phinas unopel o 1ioKthitns Edcous va éxet atopiKés anarthoels eKei nou Bev éxel atopiKés a€idoeIs; Manas o 1GioKtAtns BGcous ftav piv ané thv ufokionh to Kpatos; Oxi, aii yiverar Kpatos peta tnv UfloKfomh. To EGA katéxel tnv afioGadpagtn 16idtnta, and tn cuypA nou KAéBetar, va npoo- 6i6€1 CToV KGtOX6 TOU KpatIKés 151StNtEs Us ONoIes aUTés Bev Kateixe Npon- YoupEvs. O 1ioKt/itns tou S4ous ynopel va enavakthael H6vo aut nou Tou apaipéOnke. Otav tou emlotpPEgetal to KPATOS, KAI 6vias TOU EnlotpE- PELAI, GtAV EKTOS ANE To 16IDUKS Bikalo éxel Kar to ENYdolo Bikalo evavtua tov napaBarn, tte mpéne va toU Exe! Kane! to Kpatos, tore Npéne! to Kpatos va Atav atopiKA 1SioKtngia tou. O uAoKilénos Aoinéy, ws Sevtepos Xpiotépopos", kouBaMlouoe pe ta KAeypéva 6epauia to i610 to Kpatos atv nftétn tou. Me tn Sny6o1a nowh avuota8piZexa! to éykAnya pe thv KpgUKA AoyiKh eival ouvends éva 6ikalapa tou KpatOUs, a/iAd eival éva 6ikaiapa tou Kp TOUS To olo{o GUTS LNopE! t6a0 Aliyo va EKxarpei GE 161cdtES 600 Eva EtOH unopel va exxapel ae éva Gio tv nOiKA auveiGnoh tou. Kae SiKkalwpa Tou kpGtOUS EVEVG CTOV eyKANyAtia Eival taUTOxpova éva ENydoIo BiKai- (pa tou eykAinpatia. H oxéon tou pe to Kpatos Bev pinopel pe Kayla napel- 20, Tigdxevran na 10 Bixaio tov nargoyowrxou, rov Heovdahob xv9tov. 21. O Xquorhog0s eivar ma ev AOAAOIS WOH MQOGHMASTHTE GTO YOLOTIAMEXS ceyt- O60, 1 OnoLa xarayotaV and mH Kavad xat extehéormre, evdexouEvwns, TY MeQi0O Tov avtoxgdtoga AEOV. Loudover pe TY AgddOon ov avarrizSrpxe ot Teoucrvic Gnd TOV 120 audva, o XQuotspogds fitav Evas wparHEng mors nov xovBAAnoE ota xé0Ut tov tov noob. 135, 136 KARL MARX | EYZHTHEEIE 1A TO NOMO NEPI YAOKAOMHE, oppnon evbiapeowv peAdv va petatpanel GE pia oxéon pe 16iatEs. AKoYN kal av AGefle Kavels va enmpéyel ato i610 to Kpatos va napartnéei ané ta Sikarcpatd tou, SnAaGA [va tou ennrpéyel] tnv autoxeIpia, tte n napaftnon ané ta KaBAKoVtG tou Bev Ba Atav anids ayéfeia afiAa yKAinya. tSioKtitns 6acous Aoinév yNopEi téc0 Aiyo va anoKthoe! yéoa and To Kpatos éva 161WUKS SiKaiwpa ot EnydoIa Nowh, 600 éxei KaG’ EaUTSV kal 61’ eautév autés o {610s KANoI Biavonté Sikaiwpa Eni tou 16iou. Otav Sums Adyw éAeiyns vopiKdy akidcewv Siapoppdvw tnv eyKAnyauKh Evepyeia EVv6s TpitoU GE pia GUTOLE/A NopiowKA nnyf yia Epeva, Bev yivopat E01 GUVEVOXES TOU; 'H phinws Eipar Alydtepo GUVEVOXds Tou EneIbA aUTds ugictatar tnv noi Kal eyd Kapndvopai thy anéfauan tou eyKAnyatos; H evoxh 6ev elagpuvetar Stav évas I6kdtns Kataxpatal thv 1SISuNtG tou ws VvopoBEtns yia va o@etepiote! aUtSs 0 (610s KPaUKG Sikaldpata yéoa aNé to éykiinya tpitwv. H unefaipeon Snydaiou xphyatos eivai éva éyk/npa Kara tou Anposiou, kai ev eivai phnws ta xphyata tev npoctipwv Snydato xphya; 0 uitoxiténos éxe1 upaipéde! ané tov iSioKtitn tou 6400us Euiteia, aia © iGioKthtns tou 6doous Exel xpnoIHonoIfae! tov UAOKAéNO yia va UpaI- péoe1 t0 (610 t0 Kpdtos. To Néoo KupIoAeKtiKa aiinBv6 Eival Utd anobeI- kvGeta! ané thv napaypago 19, énou 6ev ctapaTG Kaveis otnv agiwan tou XpnYAUKOU Npoctiou ad Npoxwpd Kai athY aEiwon OTO otpia Kal GTO Gio tou Katnyopoupevou. ZUppwva LE thy napdypago 19, o SaciK6s napa- Barns Aéyw KatavaykacuKAs epyagias oto 6400s napabiéera! nAhipws ota x€pia tou (610U TOU 16IOKTATN tou 4doUS, NPAypa to oNoio, GUUgwva HE Evav avunpdowno tv néfewv [Joseph Friedrich Brust]: «unopei va o6nyhoel oe peydites uoxépeles. Ga ABeMe yOvo va Enionyd- Vel tov Kiv6uvo autol tou tpénou extéfleons [tns nowvis] yia npéowna tou GAiou pufou%». ‘Evas avunpéownos tns innoauvns [Maximilian von Loe] dive! tnv e€ns avtanavinan, a€ia va pvnpoveveta els tous aldvas wv aldveov: 46U Elval HEV 1600 avayKaio 600 Ka! GkémIpo Kata tn aUztnan Evés vo- pooxe6iou va oxoMlaZovial Kal va 6aniotavovtal Kat’ aPXGs Oo! apxés TOU Vopooxe6iou, aflAé 6u, ané tn ouyph nou éxel vive! aut, Bev nope; pe to oxoflaop6 KG8e napaypapou va eniotpépoupe GE aUTE ta Béyata», Kal He auth tn 6AAwaN Nn Napaypagos Eyive BeKtA xwpis avtippnon. ‘Orav eiote 1600 emibéEior Hore va EeKivate aNd KaKés apXés, tote ano- xtate évav aAavOacto vopIKé ito ous Kakés uvéneies. Ga yNopowca- te BeBaiws va unootnpigete Su n yNdapivrnta tns apxhs anoKaAunterat corny avepaitia wv ouveneiov ts, aia, edv 6abétete yvedon tou KooHOU [Weltbildung], 6a avuingSeite ou o adppav AvOpenos efaveiei yexp! thy tefleutaia ouvéneia autd nou o i610s éxe1 nag eniBaAel. ANopoUPE HOVO yia to Ou Gev enitpénerai otov 1ioKtitn 64cous va avéBel enions to Poupvo Tou Xpnaipono1dvtas ws KaCIHO tous uiloKiénous. Mia Kal to epdtnya Sev otpéperat YUpw and t0 BiKalo aAAd yUpw and us apxés, Us onoies apé- 22. Amdady ya tis ywvatixes, KARL MARX | EYZHTHEEIE FIA TO NOMO MIEPI YAOKAONHE OKEta! va AapBaver ws a—etnpia to NepipepeiaK6 KoivoBouMo, t6te Kat I’ auth tn ouvéneia Bev 8a UNMpxE OLE Evas KOKKOS GYHOU ws EUNdb10. Ze Gpeon aveipaon pe to avapepOév 64yya, Ia GUVTOYN avacKénnon has 6164oxe! néco avayKaio 6a hrav va autntoUvtal Ge KGB Napaypapo ek véou 01 apxés, nds yéoa ané thv wh@ron PalvopeViKa aouvaprtntev [e- TaU tous napaypapav, o1 onoies napapEvouv Ge KatéAAnin pEragU tous anéotaan, uneiadyeta: AéOpa 0 évas NpoDBIOpIopi6s [EtG tov AAO, Ka! tav éxI Napelo@phael o Npdtos, tte eyKataAeinetal yi tov SeLtEpO AKON Kal 1 enigagn tou Spou UNG tov onoio Atav anoKAEIouIKG aNoBeKtds Oo NpdTos. (3.11.1842] *** Otav Kata tn augitnan tns napaypagou 4 enpdxerto va evanotede: xov Katayyéfovia @uAaKa n extiynon tns EuAeias, évas avunpdownos Twv néflewy eniohpave: «Edv Bev yivétav anobexth n npétagn va KataBANGowv ta npdoupa cto Enpda10 tapeio, tte o npoxeipevos npodbiopiopds Ba frav Gina enixiv- Suvos». Eivar 6e cagés du o Baoikés uNaAAnios Bev éxe! to i610 Kivntpo va EKtI- Ace! Kad" unEpBoAlA Stav EUG Yia TO KPATOS Kal x! YI TO A—PEVUKS tou. 01 KUpio! Atav té90 EniGéEio1, GOtE va ANOMLYOUV to OxoMIaGLS aUTOL tou onpeiou, 6iatnpdvtas tnv enipaon ws eav va pnopouae va anoppipeei n Napéypagos 14, n onoia anobi6e! ta NpéoUpA tov 1SioKthtn tou 6acous. H napaypagos 4 eyxpi@nke, Meta tnv whpion 6éka napaypapw epxdpacte enitéflous otnv napéypago 14, péda ané thy onoia n napaypagos 4 anoKtd Eva Kaivoupyio kal enikiv6uvo vonya. H cuvageia auth Bev Giyetar Kav, n Napaypacos 14 yiverar SeKth, Kal ta npdotiG GnoSiGovtal ato I6iwUKS ta- Heio tou 1SioKtitn tou Baous. O KUpios Abyos, pAAIota 0 povabiKés Adyos Nou avagéperar oXEuKG HE GUT6, Eival to GULpéPOV Tou ISioKtAtN Sdcous, To onoio Bev éxe! KaMlupGei enapKds and tnv KataBoAA tns anAns afias [tns EuAeias]. Etnv napdypago 15 Opus Eexvd Kaveis kar nami ou éxel yngice! ia thv ané6oon twv Npoctipev atov ISioKtitn tou 6acous Kal Beonicel yia Tov i610 eKtds and tnv anf afja enions Kat ia 1iaitepn anognpiwon, 616u eivai Sravonth ya unepagia, fles ka Sev éxel eronpage A6n KGu napandveo be ta elopéovia npdoupa. Exe! pafiota enionpaveei du ta npdoupa eve- xopévws bev Ba ynopovoay va ElonpaxBouv navta. YnoKpivétav Aoinév kaveis 6ui taxa Nene va épGel otn BEan tou KPATOUS HOVO avapOpIKG HE to xphya, afd otnv napaypago 19 neta tn pGoKa Kai Stex6ikel yia tov EaUTS TOU 6x! HOvO to xphya AAG Kal tov {610 tov eyKAAnpatia, 6x1 W6Vo to NOUYKi Tou avOpanou afd tov @v8pwno. Ztn @éon auth, n wéBoSos tns Goflephs anéktnons [Subreption] avabel- KVUEtal HE Ga@AveIA Kal XwpIs NepIoTpOQés, H4AICTA YE Hla CapAvela ye~ Harn autonenoi@non, 6i6u 6ev SiotaZer NAgov va autoSiaknpuceral ws apxn. 137 138 KARL MARX | EYZHTHEEIE Fi TO NOMO EPI YAOKAONHE, H ana afia Kai n anotnpiwan éwoav npopaves otov i6ioKtAtn tou Ba00us Ovo pia 16iwUKA anaitnan evavua otov 6aoIKé NapaBatn, yia thy Npaypatonoinen ts onoias eivat otn 61G8edh tou ta aouKa Sikaothpia. E4v 0 napaBatns 6ev pnopei va ninpdoel, tote o IGioKthtns tou 6acous Bploxetal otn Oéan KAGE 16ictN 0 onoios Exel Evav ogeIAétn Nou GeV Nope! va tov e€opahoe! kal, ws YwOtSY, othY KatdoTaaN auth Bev xe! Kaveva 61- Kai@pa yia Katavaykacukh epyaoia, yia napoxh unnpesias, kovtoftoyis yia pia npéokaipn 6ouftonaporxia ané tv nAeup4 tou ogeifétn. Ti Eac@anicer Aoindv otov IBioKtAtn tou 6agous auth tnv agfwon; Ta npdoupa. AteK6i- KG@VUUS VIG Tov eaUTd tou ta NPSaTIHG, o I6IoKINs tou Sagous BieK6ixnoe, Ons eiBape, Extés aNd to 1610TIK6 Bikaiwpd tOU Kat éva Snysdor0 Sikalawpa eni tou napaBatn Kai €8e0e eautév otn @éon tou KpdtoUS. Anobibovtas Suas OLOV EAUTO tou ta NPSoTIPG, 0 1GioKTHtNs tou Sdcous anéKpUYE EEU- Ava to 6u anébwoe otov EGU tou tnv i61a tv own. Eixe UNoBeiEel tore 1a npéotipa ws anid Xphyata, tépa UNoBeIKVUE! thV NOI, oHoAoyel NAgov @piayBeuTIKG Oui yéoa and ta npSoTIPa Exe! EtABAAE! to EnpiSaI0 Bikaio oe GtopikA 11oKtnoia tou. Avti va tpéyel Kaveis evdwel aus tns t6a0 eyKAn- HaUKis 600 kal e€opyiouKhs ouvEneias, avUBEtwSs tnV afiavel aKPIBds enel- 6 civar ouvénela. Otav o uyifs KoIvés vous unootnpiZel 6u! avtiBaivel cto Bikald pas, 6ui avuBaiver o€ kde Gikalo Va napabi6exa! Kal va yeraBiBazera évas noflitns o€ évav GAio ws npoowpivés SourondpoiKos, téte, anKdvo- Vias tous ayious, Biatundveta n e€fiynan 6u ot apxés éxouv auzntnéel, av kal 6ev npaypatonoih@nke Kapia apxh Kal Kala oUghtnan. Me tov tpéno GUté 0 IBioKthtns tou S4dous anoKtd 6o7ep4, yéoa and ta Npdoupa, to npdowno tou napaBétn. H napaypagos 19 anoKaAUntel yia npdtn pop4 to 6inAé vonpa tns napaypaqou 14. BAénoupe Aoinév Su n Mapdypagos 4 Ga énpene va Elva! evBEws aBU- vatn Aéyw tns napaypapou 14, n napaypagos 14 Aéyw tns napaypagou 15, n napaypagos 15 Adyw tns napaypapou 19, Kal n napaypagos 19 8a énpene va eivar evGéws a6Uvatn Kal va Katacthce a6uvatn tn cUvoAIKA NoWikA apxh, aKpIBas 16u evtés tns eu@avizerar S/n n axpelétnta auths ins apxhs. ‘ev unopel Kaveis va xeipiotel Ue Mio eni6EEIo tPSNO to Giaipel Ka! Baci- eve. Me us nponyoupeves napaypaous Bev oxégretal Kaveis ts endpeves Kal He Us endpeves napaypécpous Eexva us nponyoupeves. H pia éxel AN outntndei Kar n dffin Bev éxer akdyin ouznindE:- Eto1, Kal o1 Go eivat EKtds k4Ge ougftnans yia tous avtiBetous Adyous. H avayvapiopévn apxh Syas eivai «to afo8npa 6ikaiou Kat enieiKetas yia tnv npoctagia tou cuppépovtos Tou I6ioKtAtn tou 64doUS», to onofo eival dyeca avtiBeto oto aio@nya 61- Kaiou ka! enieikelas yia thv Npogtagia tou GULpEPOVtOS TOU I6IOKKATN TOU Biou, tou iSioKthtn ins efeuBeplas, tou iGioKtAtn tns av@pwndtntas, tou 1GIOKTATN TOU KPATOUS, TOU IBIOKLHIN EVs NpAypatos nou GeV eval GAO ané tov eauré tou. AAAG éxoupeE @tEGE! o' GUTS to anielo. - O 1SioKtHtns tou 64aouS anoKtd on Bon evds KoUTCOUPOU Evav téws dvepwno. KARL MARX | EYZHTHEEIE FIA TO NOMO MEPI YAOKAONHE, Eéiox —Mavooge &ikaoth! ByAke n ané@aon! Et eto1pacou! Tlopxia —_Mepiyeve pia ouyph: undpxer xi éva dfifo Epa: To opdfoyo Sev cou napaxwpei ovte pia otayéva aipa- Eni Aéfe1, ypacper, «Mia AiBpa Kpéas». Na to op6floyé cou, nape Kat tn AiBpa Kpéas nou Gou aviiKer, ‘Opus, av, drav to KoBels, xUoels €otw Kal la ctayéva aipa Xpiouaviks, v akivnté cou cppwva pe tous vopoUs ‘Ths Bevetias Enyevovtar: nepieépxovtar oto KpAatos. Ikpatoidvo Q abéxaote Kpith! T’ axouces aud, EBpate; 2 navooge 6ika- oth; Ediflox Auto Aéet 0 vopos; Tlopxia _ Aes udvos cou to 4p6p0.” Ki eaefs @a Beite to vopo! Tow Baoizete tnv a€iwoh cas o Sacikés napaBétns va yive! Souftondpo!- kos; Eta npéoupa. Aeifape ou bev éxete kavéva Gikaiopa ota npdouya. AAAG as KoItdfoupE Kal Népa and aut6, Mola elvai n BaoiKA apxA cas; Ou To GUUIPEpOV TOU IBioKt/tN tou 64aouS Npénel va GiaopaAiote! aK6yN Kal av yV autév to A6yo Ga npénet va KatacTpage! o K6oHOS tou BiKaiou Kal ths efeuBepias. Fa cds eival népa and KAGE appIoBAtnan aagés du n B/dBn tns Eufieias oas 8a npénel va anognpiwOe! Ue KGnolov tp6n0 and tov napa- Barn. Auté to ota8epd EUAivo BeEMio tou cUMoyIoLON cas eival t600 GGnI0, ote pia Ka! ovabIKA pINh avépoU ané tov UyIh Adyo to okopnicer oe xiflia poKavi6ia. To KpGtos ynopel Kal npénel va nel: eyyU@pal to 6ikalo anévavu ce Kade ouyKupia. Mévo to Bikalo iva! aBavato evtés ou, Kal yi" aut ous ano- Beikvdw th OvnoipStnta tou EyKAUATOS KABGS to aipw. Notda0 to KpAtos Sev npénet Kar Bev enmtpéneral va net: éva atOPIK GU@EpoV, Jia GUYKE- Kpipévn UnapEn ins ioKtnaias, évas 6pupds, éva 6évipo, éva EaKpi61, Kat EvavuG cto KPATOS AKdN Kal to HEyaAUtEpo 6évtpo Bev eival_ napa éva Eakpi6r, civa eyyunévo anévavui oe des us ouyKupies, eva! aBévaro. To KpGtos 6ev pnopel va otpagel evavua otn pon tov npayyatwv, Bev pno- pei va 6iao@aiice to nepatd evavua otous 6pous tou nepatow, evavud on ouykupia. Oao Alyo n 16ioKtnaia oas npiv and to éyKiinya ynopouce va cival eyyUNHevn ané to Kpatos evavua Ge KGBE GUYKUPIG, t6a0 Ayo [INo- pei to éyKiinya va avtiorpéyer auth inv aBéBain @uON ts 16ioKtnoias cas. BeBaiws, to Kpdtos Ga SiadpaAice! to 161wUKS GUKpEPOV Gas, cto BABYS Nou auté pnopel va 6iaspaiicte! ésa and éAAoyoUS voyous Kal éAAoya npofinnuxé yétpa, aAAG to Kpatos 6ev Nope! va napabextel cus 1GietIKEs anatthaes cas anévavt ctov eyK”inyatia Kavéva AA SiKkafwpa ané to Bikaiapa tov BiatiKeV anarthoewy, [EnAaBA] thv npootadia wv aoTKaV Sikaotnpiav. Edv 61' auths tns o600 Bev nopeite va eEaa~aAicete KGNoIa anognplaon Aéye ts évBelas tou eykAnpatia, t6te Bev Guvendyetal tinote GAAo and to 6u éxel Nawer KdBe SiKaiKh 066s I" aut tv anognylocn. .O 23. W. Shakespeare, O éunogos ms Beveriac, mpdén téragtn, oxnvi adm, 6.1 139 140 KARL MARX | EYZHTHEEIE [14 TO NOMO NEP! YAOKAONHE k6o0s ev NPOKEItAI Va EKtpoxIactE! ANS tnV TpOXIG TOU y1" aUTEv to Ayo, To Kpatos Sev NpOKEIa! va eyKataAelye! thV TpoxIG tns BiKaIOGUVNS, Kal coals Ga éxete Bicoe! tov POapTS xapaKthpa KaGet Yfivou, Ia eyneIpia n onoia atny apiyh OpnoKeuTiK6INtG as Sev Ba EUpAVICTE! KAV ws ToAN- pf ei6nan A mio agio@aspagtn and @uefes, nupKayiés Kal NUpEtous. Eav 6uws to Kpatos AEAE va KataoThGE! Tov EyKiInyatia NpdoKaipo boufond- PoIKd ous, tte Ba BuGiage tnv aBavadia tou GikaioU Oto NEpAts ALOIKS ‘ouppépov cas. Ga anobeikvue Aoindv ctov eyKANpatia tn BvnoIpStNta tou Sikaiou, eve npénet va tou anobeigel thy aPavacia tou otnv noiwA nou emBariaer. ‘Orav n AuBépoa tnv enoxh tou Baoimid OiAinnou [to 1584] pnopoboe eUxofla va avaxattice! tous lonavols nAnypupifovtas tv nepioxh tns, n ouvtexvia wv Kpeonwidy Bev to enéxpeye, 616u eixe aphoe! naxid BO51a ota MBa61a. Eoeis anaiteite va eyKaraAeiyel to KpatOs to NveuLAUKS nebio TOU OUTWS WOTE to KOUTOOUPS Gas va NGpEl tv EKEiknoh tou. Ynapxouv axépn opiopévo! napaneupo! npoobiopiapoi ts napaypé- ou 16 nou xphtouv oxofiacpoU. Evas avunpsownos twv néAewy [Joseph Friedrich Brust] napatnp: «Me tn péxp! tapa vopoBedia oKtd npépes puAaKh 1coSuvapoucay pe pia xpnyauKA nowh névee taflep. Aev unapxer KaNolos enapKis Adyos yia va yin cuvexicoupe auth tn ye866_un> (AnAaéh avti yia oKtd nyépes va opiarouv Sexatéocepis). Tia tnv (61a napaypago n enitponh eixe nporeiver tnv efAs npoaBAKN: «6u Ge Kapia nepintwon n nowwh puAaKions Bev pnopei va SiapKei Arys- Tepo and 24 pes». ‘Otav éyive n napathpnon 6u aut6 to EAéxtoto eival NO/U OKANpS, Eva HE- los tns vopoKateotnyévns téEns tns innoouvns [Cornelius Leonard Joseph Wergifosse] anavtnae: 46U 0 YaAAIKds vopios nepi tov EpULeV GeV nepiexe! Kapia NoIh yIKpd- Tepn TV TpIOV NHEPavo. Me tnv {61a avaoa pe thy onofa avuréxOnke otn 6iGtaén tou yarAlKou VOpoU KaBiot@vias SeKatéaoepIs NpEpES AVtI Ia OKTe to 150BUVaHO Tv neve taAlep, n ouvéAlevon avutiBetar, and apoaiwon tov yaAAIKd voHO, va petarpéyel us tpels npépes oe 24 copes. O avagep@eis avunpdownos twv néfewy enionpaivel eninAgov: «Oa ftav touAaxiotov NOAL oKAnpS yia U@aipéCeIS EuAeias, 01 onoies ev don nepintager Sev pNopouv va opiotouv ws éva éyKAAnya nou xpAzel Bapias nowAs, va opiate! puAaKion 6exatecoapwy nyEepav own Béan Evds Npootipou névte taitep. AutS Ba oSnyfae! ato Su o éXwV, O ONo!0s EEayO- pater tnv efeuBepia tou, uwpeEital Gna€, eve o Gnopos upepeital 6inAG». ‘Evas avunpdownos tns innoauvns [Von Rynsch] avapépe! 6u ota nepixw- pa tns KAeB éxouv ennefeotel noAiés Saoikés napaBdcels anids Kal wovo Npoxelpévou 01 NapaBates va ElcaxBoUv oto KPaNtApIO Ka! va AGBouv to annpédio wv puAakiopévwv. AUtés 0 avunpéawnos ts innoguvns ev anoberKviel Gpaye aKpiBds auté nou GéAe! va anoKpoUcE!, 6u Guts nou c8ei tous avOpdnous oto adiknya ts uAagias eivai n kaBaph Gyuva eva- KARL MARX | EYZHTHEEIE FIA TO NOMO MIEPI YAOKAONHE, vua otnv neiva Ka! otnv éfieiyn otéyns; Mnnws auth n tpopeph évbeia civai pia eniBapuvuKh ouvéAKn; O avagepbeis avunpdownos twv néfewy: «@ewpei Noa oKAnph Kal, 1Siaitepa yia KatavayKaouiKés Epyacies, evte- Ads axarafnain tn peiwon tou arnpeiou, n onoia éxe1 A6n eniKpiBei». Ané nofaés nAeupés ex@pazerar n poh Su n pEiwan tou artnpeciou G€ vEp6 Ka! yop cival NoAL OKANPA. Evas avuNpSdwNOS Tov aypoUKdV koivothtwv [Peter Maria Benedikt Bender] eniohpave: 6u otnv kuBepynuKh Nepigépeta ths Tpip n peiwon tou onnpediou Exel N6n epappootei Kar Exe! anobentei now’ SpacuiKi. Tati GéAe! o a\oupos opiAnths va Bewpe! aKpIBds to yoo Ka! to VEPs Inv altia tns Kafs eniSpaons otnv Tpip, yiati taxa oxi tnv evSuvdpwon tou @pnoxeutuKod ais@rpatos, via to onoio to NepipeperaKd KowoBoumto héepE Va pia t600 NoAL Kal t6G0 GuYKIVNUKG; MoIos to UNOWIAZotaV Tote StI TO Vep6 Kal to Woop Eival ta afiniva yéoa xGprtos! Ee KGnores ougnthaels vé- hide Kaveis 6u éxer avacuyKpotnGei to ayyiiK6 KoIvoBoUAIO twv ayiwv [tou 1653] - ai tpa; Avti yia npogeuxh Kal euniotoouvn Kal upvenbia, vepd kal youl, pUAAKA Kal KatavayKaouKh Epyagia ato 6400s! éG0 yewald- wpa napéfauve Kaveis ye Aééels yia va efagpaitice! ctous Phvavols pia @éon ctov oupavé, ndvo yevvardSapos Eivai Ka! NG? Kaveis pe AéEeIs yia va w@hoel 614 tou pacuyiou pia oASKANpN taEN Phvaviov HE oop KAI vep> otnv Katavaykacuki epyacia ota 64on, Kau nou évas OAAavbés 1GioKtitns utelas bev 8a enétpene Kav evavua ctous véypous tou. Ti anoSeikviouv 6fa auté; Ou eivar eUKoAo va eival Kaveis ayios Orav dev Géflel va Eivar av- pdnuvos. Exot npénet va KataAGBe! Kavels to aK6AouBo napabepa: «Eva péAos tou Mepigepeiakol KoivoBouftiou [Johann Heinrich vom Baur] Bphixe tov npooSiopiapd tns napaypagou 23 andvEpano: evtoutols 0 Npoabiopiopi6s éyive anobeKtos». Ext6s ané tov andvépwno xapaxtiipa Bev avagépetat tinote aAfo yr’ auth Inv napaypago. H ouvoilixh napadeoh pas é6eife nts to NepipeperaKd KoivoBouAio uno- BaBpiZer tnv exteeouKh efouoia, us Sio1KnuKés Unnpedies, tnv UnapEn tou Katnyopoupevou, tnv 16Ea Tou KPATOUS, to (610 to EyK/inyG Kal thy NoIvA GE uflixd éoa tou atopixou auppépovtos. Ga Gewpndei Aoindv auvenés Stav Kal n 6ikaouKh etupnyopia avupetanniZerar ws anAé Edo Kal n tefeaiiKia Ins etupnyopias ws nepittds nAateiaopds. Emnv napaypago 6 n enitponnh Oa ABeAe va Siaypayel tov 6po «tefEaibi- Kom, [ld Kal HE thv anoBoxh tou Ge nepintdaels ephyinv KatabiKns o ufo Klonos 6a 61éBete Eva péco yia va EepuYEI aNd thv auoTNPStEpN Nowwh GE nepintwon unotponhs: evavia Spws o' auth tnv eniupia Eyeipovtal Siapaptupies ané noAous avunpoodnous Kal enionpaiverar 6u Ba npé- Nel va avuitaxGel Kavels otnv npotelvopevn and thv enitponh Siaypagh ts éx@paons «tefedibikn Kpion» atnv napaypago 6 tou vopooxebiou. Eival cagés 6u o xapaKtnpIopés auteV tov EtULNYopIGY Sev EtéOn Exel Ka! Sev EvowpatwOnke atnv napaypapo xwpis Kano! vopIKd auAAoyIOLS. BeBai- «9s n npéean ins auotnpétepns Noivis tev KaG’ UNotponh eyKANBaTIaY 141 142 KARL MARX | EYZHTHEEIE Fla TO NOMO MEPI YAOKAONHE, 0a pnopouse va exnAnpwbei cuko/btepa Kal GuXvétepa EGV apKOLTE KGBE TpwtoBaeyia 6ikaouKA anépacn yia va GepEAidoel thv Epapyoyn ths au- otnpétepns noivis. Ga npéner Suws va AN@Ge! UNdyN Edv LE tov tpéNO auté emiBidokerai va Buaraate! pia UaKAENS VOLIKA apxh ato GUYPEpOV ths BagopiAaéns nou téc0 éxe! toviae! o e1onynths. Aev ynopel va yive ano- GeKt6 6u pe tv NpooBoAh evés avaypioBhtntou Kavéva ns SiKovopias 6a Katafoyiotel pia této1a eni6pagn oe ta etupinyopfa n onofa 6ev éxel akon VopikA 10x0. ‘Evas dfios avunpéownos twv néfewy npétetve enfons tnv anéppiyn ths tpononoinans ts enitponfs. Ynoothpiée 6u n tpononoinan UTA NpooKPOUE! GtOUS OpIoLOUs tou NoIiKOU SiKaioU, GUyPwVva LE TOUS onofous 6€v unopel va epapyootel pla auotnpotepn noih éws étou n npa- tn noiva va éxe1 Sianiotw8ei yéoa and pia teleaibiKn andpaon. «O e1nyntis anaveé: “to dito abvorio eivai évas éktaktos Vopos, Kal GuVENts évas éxtaKtos Npoo- Siopiopds énws o npotevOpevos Ba npéne! va yivel anobeKt6s evtés tou”. H npétaon tns enitpons via tn Biaypa@h tou épou “teAeai6iKO” eykpiverarn. H etupnyopia undpxer anids yia va 6ianiotdvel tous Ka®’ UNotponh Ev6- xous. 01 bikacuKés poppés eypavigovtal anévavu athv GnAnotn avnouxia TOU GTOPIKOU GUUPEPOVTOS «ws EVOXAINTIKG KAI NEPITTG EUN6GIa plas OXo- AaouKhs vopiKhs tunofatpias. H 6fkn eivai anfds pla ciyoupn auvobeia ya va ofnyn@el o avtinaflos otn gufakA, pia anff npoetopacia yia thy extéfleon, Kal ekei Oriou @éfel va eival KGu Nepioddtepo KatacIydzetal. To GyXos tns 1Biotéflelas napatnpe! nposEKUKG, UNOAoYiZel, cuvUGzE! YE tH heyaAwtepn axpiBela n&s o avtinaitos Ga ynopoue va exyetaAAeutel yia TOV EQUTO TOU To Nebio TOU SikaioU, oto onofo npénel va BpEdE! Kavels ws avaykalo KaK6, Kal tov npoflayBavel HE tov npoGEKUK6tEpO avtEMtIyLO. Me Inv axafivwin eniBoAh tou atopiKol GUL@EPOVTOS NpoaKpoUE! KaveEls tO {610 0 Bikalo ws EUN6B10 Kal avtpEtoniel to Bikalo ws euNd6i0. Nazapever He tO Gika1o, Bianpaypatevetar pe to Sikato, tou anoané Eto! 6d Ki Exet évav Kavéva, to Kateuvézer uéoa and thy IketeutIKA UNdBeIEN tou 6ikald- Hatos tou GULpEPOVOS, tO xaIBEvE! Gtov po, tou yiBUPIZE! oto aUTi: 6 utd civar e€arpédeis Kal 6u Bev UNdpxel Kavévass xeopis e€aipean: enib1dxeI Kaveis tautéxpova va anoznpidae! to Sikalo éda ané thy tpoyoKpatia Kat Inv akpiBoftoyia nou tou enitpéne! evavtia ctov exOp6, via tn yAo1d6n efta- gpétnta tns ouvei6nans LE thy Onofa to xeIpiZetal Kavels ws eyyUnan tou KaTNYOPOUPEVOU Kal ws GUTOTEAES avuKeijievo. To GULpEPOV tou Gikaiou enitpénetai va WiAG EpSaov Eival to Sikalo tou GULGEpOVtos, aAAG npénel va olend and th cuyph nou ouyKpovEtal He UTS tov Ayio. 0 iBioKtAtns tou 64gous, o onoios éxe! 0 (610s emiBdfe! NoIvh, Eival too ouvents, date va diKdZéeI Kal 0 i610s, 616t Eival Npopavés ui SiKA%E! Stav xapaKtnpiZél ws tefleoi61kn pia etupnyopia nou Bev éxe! 10x 6e6ikaopEvoU. Travéntn, u a6é€ia autanétn eivat ev yével Evas apepsAnntos Sikaowhs Stav 0 [i610s 0] vopo8étns pepofinntel; Ti onpagia éxet pia aviBioteAAs etuynyo- pia 6tav 0 vopios eivar i6ioteAlAs; O Sikaoths pnopel pévo va Slatundoe! NouprtaviKé tnv 16iotéAe1a tou vooU, Nope! [6vO va Tov Epapydce! Gveu ay@iBoAas. H apepofinyia 8a eivai tote n popeph Kar Oxi to Neplexdpevo ths KARL MARX | EYZHTHEEIE FIA TO NOMO EPI YAOKAONHE, etupnyopias. To nepiexépevo to éxe! npoKataAaBe! o vépos. Otav n 6ikn 6ev eivar tinote Gio aNd pia Pop@PA KEvA nepIeXoLEVOU, Tre pla této1a Tnikh Aentopépeia Gev Exe! Kapia autoreAh aia. EOywva pe auth inv Gnoyn, to aivik6 Sikaio Ga Atav yaAAIK6 Gikaio ané th cuypA nou Ga to oTpiywxve Kaveis yéoa orn yaAaiKh 6ikoVvopia, aid to UAIKS Sikaro éxel thy avayKaia eyyevh 6iKOVOUIKA HoppA TOU, Kal UE thv (61a avayKaidtnta nou avikel 0 paB6iap6s otn BikOvOYIKA HopOh tou aiviKoU Sikaiou, pe thy (61a avaykarétnta nou avikel to Bacaviotipio oto neprex6yevo tns [yepuaviKhs} Baaifikhs nowikhs 61Gtagns, pe tnv (61a auth avayKaiétnta avAKel otn 6n- dala efesBepn Bikn éva neplexdpevo GbyPwva LE th UN tou ENdaI0, unayopeupevo and tnv efleuBepia Kal 6x! an6 to atopIkd cUpCpépov. H Bikn Kal to SikaIo eivar 600 Alyo alGpopa PELAEL tous, 600 01 pop@és TwV QULaV Kal Tov Zoov eval aBIapOpES NOS th GdpKa Kal to aia TV Zddwv. Npénet va efvar éva nvetpa exeivo nou eppuxdvel tn Bikn Kal TOUS VHOUS, 616u n Gikn eivar anAs o tpéros Garis tou vopou, ENAa6h n eupavien tou EawtepiKOU Biou tou. 1 neiparés tou Tivtévyk* ondve ta Gkpa tev aixpafdtwev tous yia va eival ofyoupo! 6u 6ev a Spanetescouv. Tia va oiyoupéwel yia tov EaUts Tous TOUS SaciKOUs NapaBates, to NepipepeiaKé KoIvoBouilo bev éona- Ge 6vo ta AKpa ota Sikaldpara, aAAG tous tpUNNoE Kal tnv Kap6IG. Os Ex ToUTOU Bewpoupe Us NpoGNAbelés tou yia thv Enaveloaywyh oplopevav katnyopiav [Kategorien] otn 6ikn Was npayyauKd avundotates- Ga npé- Nel avuBEtws va avayvwpicoULie Tov Yevwval6Bwpo Kal GuVENh xapaKtfpa, © onofos ano6i6e! oto avefleUBepo nepiexdpevo pila aveevBepn LopOA. ‘Otav gépvel Kaveis to AtOLIKS CUUPEpOY, to ONoIo GeV AVTEXE! TO Mas ths Enpoai6tntas, oto Bikald Yas, tOte tou Sivel Ka thy KaTGAANAN HopOA, tn HUOTIKA GiabikaGia, OUTws GotE TOUMExIOTOV va UNV apUNViCTOUV Kal va inv avantuxBouv Kénoies enikiv6uves, GUtépEokes Weuba1BhaEIs. To Gew- poupe KaBAKOV SAwv Tav Phvaviy, Kal KUPIas tov Phvavév vouIKéy, va AplepGoouv aUTA tn oUYHA thy NPOTOXA tous Oto NEpIexdpEVO TOU 6ikaiou, Gore va pn pas anopeivel oto téAlos n Kevh pdoKa. H pop@h 6ev éxel Kapia aja 6tav 6ev ival n pop@h tou nepiexopevou. H npétaan tns enitponfs nou Uéis oxoflécape Kat n eniGoKipacuKA Wh- Ion tou Nepipepeiakou KoivoBouAiou anotefowy tnv Kopupwan ths diins outhtnans, 6161 n auyKpouoN petal tou cUUpépovios ins SacopUAagns kar tv apxdbv tou SiKaiou, twv apxdv Sikafou nou éxouv enikupwel and Tov i610 to vouo Has, napouotdiverai e6« otn auvei6non tou {510U tou Me- PigEpEIaKOU KoIvoBouAiou. To NepigepelaKd KoivoBoviIo WhgldE yia to Gv o1 apxés tou 6ika‘ou Ga npéne! va GuaiactoUv ato GUUPEpoV Ins a- GopuAagns h to cuypépov tns BacopuAagns ous apxés tou ikaou, Kal to uugépov ncioyripnae tou bikaiou. Ynhpke UaAiota n eniyvwon 6t1 o u- voAik6s voj0s eivai pia e€aipeon and to vop0, Kal yia to A6yo aut Biatund- @nke to GupNEpacya Su enitpénetar ec KdBe EKtaKtOS NPodBIOPIOLSs. O1 opifintés nepiopiotnkav oto va Biatund@couv us ouvéneles nou napéfeiye o 24, Tlegioyth ova aver hind mg Eoupesroas, 443 144 KARL MARX | EYZHTHEEIE Fi TO NOMO EPI YAOKAONHE, vopobétns. Mavtot énou o vopobétns Eéxage Oui NpOxeItal yia pia e€aipecn N6 to voHo Kal 6x! via éva VOLO, ekei 6nou emiBAAAel tn oKoMIG tou BiKal- ou, exei eupavigerar pe afyoupo BAya n Spactnpidtnta tou NepipeperaKou KoivoBoufiou pas 6iop8dvovtas Kal Gupnfnpavovtas, Kal BazeI to atop- K6 GUL PEpoV Va UNayopEvE! VpOUS OO SiKalo Exe; SniOU to Bixalo Beanie VOHOUS yia to atoLIK GULgépoV. To NepipeperaKé KoivoBouitio exnfiripwoe Aomév ony evtéfeia tnv ano- atofih tou. Avunpoodneuae éva cuyKEKpILEvo I5iaitepo oUppépov, Npayya Nou anotenei to endyyefud tou, Kal to AVUIPEtGNIGE ws Kotato GKoN6. To Yeyovés 6t ev npoKelpévw toaflanatnce to 6ikaio anoteAei pia anf ouvE- NeIa tns anogtofths tou, 1u to GuLpEPOV Elva EK PUGEWS TUPAS, GpEtpO, povénieupo, KovtoAoyis éva Gvopo PUDIK6 évouKto, Kal yNopel Gpaye to Gvopo va Sidce! vopous; To atoyikd cuppépov Efvai 600 iyo iKkavé va vopobete! anfds Kal udvo enei6A KGnolos to tonoBete! ato Epdvo tou vo- po8EtN, dco Kat évas HOUYK6s cival iKaVvés va yivel phtopas enei6A tou BaZe! kGnotos oto xépt évav tepdotio tnfleBoa. Napaxoftou@hoape auth tn Bapeth Kai aviaph ouzAtnon pe anéx@ela, aAAG to Sewphoape KabAKoV as va beioupE pe éva NapAberyya t pNopE! va npooboxatal and pia vopiKotagiKh auvéfeuan tw iGiaitepwy GUL@EpS- vtwv Stay auth K”inGei KGnote coBapa va vopoBeticel. EnavaflapBavoupe Kar naa, ta Neprpeperaxa KoivoBouaia pas éxouv ex- NAnpdoe! thy anotoAh tous ws MepipepelaKa KoivoBoumta, aa epeis néppw anéxoupe ané to va GéAoupe va ta 6ikalofloyAcoupe He auth tn 61- anigtwon. Enpene evtés tous o Phvavés va enikpatiae! eni tns auvéfeuans, 0 Gv@pamos énpene va enikpathoe! eni tou 16ioKtitn 6acous. Eta i61a ta Ne- pigeperaKd KoivoBouria éxe! avateBei 616 vopoU Ox! ySvo Nn exnpocdnnon TV IBIAitEpwV GULPEPOVTEY, AAAG Kal N eKNpoadnnan tou GUL@Epovtos ins enapxias: 600 Se avupauxés Kar av elvai o1 60 autés anoatoAés, ae ne- pintwon obykpouons Bev Ga énpene Kavels va Siotace! OUte ouYpA va OU- G1G0eI thy Eknipoddnnan tou 1iaitepou GUPPEPOVtOS oINY EKNPoGdNnon Ins enapxias. H afa8nan tou 6ikaiou kal Tou VépoU Eival o onpavuKétepos Enapxiwtigpds tov Phvavev: fval 6yws GUTOVEnNto 6u to I6iaitepo GUNpE- pov dnws ev yvwpifer Kapia natpi6a, Kapia enapxia, énws Sev yvwpicer To YeWIk6 Avewya, éto1 Sev yvwpive! Ka! to Vidnio. Ee Gpeon avtipagn pe Inv Nenof@non eKeivv TV EUPEVLAGTWV GUYYPAgEWV O1 ONOfo! apéDKO- Vial va Bpiokouv 16206n poyavuays, anpoopEtpnto BupIK6 BABOs Kal thy Tio NAovora NhyA atopIKaY Kal ISiaitepwv popPwPatwv ts NEIKEtNtaS GE la exnpoodnnon twv iSiaitepwv oUpPEPvEwy, N EknpoddNnan auth ai- pet fies us puoikés Ka! nveuLauKés bia~popés evOpoviCovtas atn Géan tous Inv avi®ikn, akatavéntn Kai GBupN apaipeon pias cuyKeKpiyévns GAs Kal bias ouykeKpiyévns ouveibnons nou civar SouaiKa unotaypévn otnv npatn. To E0flo napapéver EGA toco tn EiBnpia 600 kal otn FaAAia: o roKtAtns S4cous napapéver ioKthtns 6acous otnv Kaptoatka 600 Kat otnv enapxia tou Pfvou. Otav Aoinév to EUAo Kat o 1S1oKt/tns tou EUflou @étouv voyous Un’ auth thy 1616tnta, tte auto! o1 vopo! bev Oa Sia~pépouv GE tinote Alo Napa [L6vo oto yewypapiKd one! Snou GEoniZovtai Kal tn yAdooa LE KARL MARX | EYZHTHEEIE [1A TO NOMO MEPL YAOKAONHE 445 tnv onoia GeoniZovtar. Autos 0 SiepBappévos uMioyds, auth n ‘ayaptia evavua oto Ayio Mves- Ha tev Aady Kal ts avOponé- Untas efvat pia Geon ouvéneia ins Gewpias exeivns thy onoia knpottar_n Mpworkhi Kpaukh Eqnyepi6a® oto vopobétn, ou € éva vou nepi uAokitonhs 6a npénet va oxégrteta! Udvo thv Euflela kal to 6400s kal va yin Ave! nofrtKd to yovabiK6 ual k6 Zhtnya, 6nAabh oe cUvagera He Tov GUVOAIKS KpatKd AdyO kal thy Kpaukh n@iKérnta. 1 dypior tns KouBas ewpou- cay tov xpuad getix tev lona- vaev. Opyavavav yiopth npos Uphv tou, tpayouSoucay yUpw TOU Kal [etd tov épixvav ath 6G- Alagoa. Eav 01 dypior tns KouBas napeupioKovtav own auvebpia- on wv tafewv tns Phvavias Sev @a Gewpotcay dpaye to Euro to @etix wv Phvavav; AAAS ia axéfoubn cuveSpiaon Ga Tous €ixe 6154Ee1 OU HE tO ge- Uxiop6 ouvééetar_n ZwoAarpia, kat [t6te] 01 Gypio! tns KouBas @a efxav pi€e1 otn 86facca tous Aayous yia va adoouv tous av- @pcmnous.* To @uiio ye inv éxBoan tou dp6pou «Zugnthioeis yia to vopo nepl ufloxAons», 1842 25. Preupiische Staats-Zeitung: Mi ad tug mo ouvengruxés ednpegid_s Ms peTAVvaARO- Deoveevas nequbbou om Fequavia. 26. O Marx umovoei edd pict Gdn ovtimon tov Tegupegeraxot KowoBovdiov, ava- ogund je éve vono ms OFeas 0 onolog aaydgeve arous ayesres va ONQEOLY HEZOL at ayo.

You might also like