You are on page 1of 66

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL

Curs escolar 2016/2017

CEIP Mestre Guillemet
C/ Escoles,10
07142 Santa Eugènia (Illes Balears)
Tel i Fax: 971 14 42 44
ceipmestreguillemet@educacio.caib.es
www.cpmestreguillemet.cat

DILIGÈNCIA per la qual es fa constar que el consell escolar del centre ha aprovat aquest document en sessió
celebrada el dia 19/10/16.
Santa Eugènia, 20 d’octubre de 2016.

Vist i plau

Antoni Picó i Aguiló
director

Francesca Gamundí Serra
secretaria

1

ÍNDEX

2

1. Diagnòstic inicial...............................................................................................................3
2. Objectius generals per al curs 2016/17.........................................................................4
3. Actuacions per al curs 2016/17.....................................................................................12
4. Organització i funcionament:
4.1. Dades generals: alumnes, professors, unitats........................................................35
4.2. Calendari anual i horaris............................................................................................40
4.3. Serveis complementaris.............................................................................................41
Criteris pedagògics per elaborar els horaris...................................................................43
4.5. Criteris d’organització de les hores de permanència obligada…………….…...44
4.6. Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos……….......45
5. Planificació de les activitats de coordinació i de gestió…………….......................45
6. Pla per a l’avaluació, seguiment i valoració dels resultats acadèmics…….…....46
7. Criteris i protocol en les inversions econòmiques de l’escola i adquisició del
material……………………………………………………….………………………......57
8. Activitats complementàries.........................................................................................58
9. Desenvolupament dels projectes institucionals i dels plans de centre…….......60
Annexos
Annex 1. Pla ambiental .................................................................................................60
Annex 2. Projecte lingüístic...........................................................................................60
Annex 3. Pla d’actuació de l’equip de suport.............................................................60
Annex 4. Activitats extraescolars.................................................................................60
Annex 5. Pla de formació del professorat..................................................................61
Annex 6. Memòria administrativa…………………………….…………...…….…....61
Consideracions finals....................................................................................................63
1. DIAGNÒSTIC INICIAL

3

El CEIP MESTRE GUILLEMET es troba ubicat al terme de Santa Eugènia, una població
de més de 1.700 habitants que pertany a la comarca del Pla de Mallorca. L’escola està
situada al centre del poble, vora l’artèria principal, el carrer Josep Balaguer. Es tracta d’un
edifici remodelat i aliat l'any 2004 a partir d’una edificació que datava del 1965. Per tant, la
nostra escola ja ha complert el mig segle d’edat. Als annexos del solar, hi ha diferents
dependències municipals: el Centre de Salut, l'Escoleta Municipal, el local de les
Mestresses de Casa i el Local de les Persones Majors. Els tres primers equipaments eren
antigament les cases dels mestres. El centre es nodreix de la majoria de nins i de nines
que resideixen al municipi, a més de comptar amb alumnes provinents d’altres pobles
veïns, com ara Sencelles i Santa Maria. El nostre alumnat és molt heterogeni, i els darrers
anys han vengut moltes famílies que procedeixen d'altres indrets, majoritàriament de la
ciutat de Palma. Són famílies que solen tenir el seu lloc de treball en aquesta ciutat i
d’aquesta manera, Santa Eugènia esdevé, per aquestes famílies, un nucli residencial.
La nostra escola gaudeix d’un entorn ric en elements naturals, etnogràfics, històrics i
culturals que hem de tenir en compte, que els hem de traslladar al nostre currículum i als
que no podem donar l’esquena. Tenim persones i entitats dins el poble que ens poden
transferir el seu coneixement i la seva experiència. Anem a aprofitar tot això i fem de
l’escola quelcom que s’incardina plenament dins l’ecosistema on treballa i es mou.
El curs escolar 2016/17 coincideix amb el 6è any de gestió de l’equip directiu actual.
Comptam amb la mateixa plantilla de professors que el curs passat però ja no comptam
amb l’ATE, atès la pèrdua de l’alumna que era cuidada per ella. La figura d’ATE, per
altres cursos, quedarà supeditada a la valoració de les necessitats d’una alumna amb
síndrome de Down. Comptam, per contra, amb quatre incorporacions noves: una
especialista en audició i llenguatge adscrita al centre, 3 dies a la setmana amb règim de
mitja jornada. Això fa que perdem tres hores respecte del horari que teníem el curs

4

passat. A més, s’ha reincorporat una professional del centre que estigué de baixa
maternal durant la major part del curs passat. Ho fa en règim de mitja jornada, la qual
cosa fa que tenguem una mestra interina que completa aquesta mitja jornada, sumant una
jornada completa. També comptam amb una nova mestra de religió, dos dies a la
setmana i que substitueix a l’anterior professional. La tenim compartida amb el CEIP Sant
Jordi. Cal fer esment també a la incorporació de dues alumnes en pràctiques que duran a
terme el Pràcticum II al nostre centre als cursos de 5è i 6è de primària. No sabem a hores
d’ara, els alumnes en pràctiques que tendrem a partir del segon trimestre.
La plantilla docent es manté estable atès que la totalitat dels docents tenen la plaça
definitiva al centre. Quatre mestres, tutors de 3 anys, 1r, 4t i 5è disposen d'una reducció
horària de tres sessions setmanals, dues de lectives i una d’exclusiva (segons la
normativa que els permet una reducció entre el rang d’1 a 3 hores) perquè tenen més de
55 anys.
Tenim matriculats 159 alumnes (87 nines (54 %) i 72 nins (46 %)), 112 a primària i 47 a
infantil.
129 alumnes (76 %) han triat l’assignatura de valors i 39 (24 %), la matèria de religió.
Comptam amb 3 cicles educatius: infantil, 1r cicle i 2n cicle.
Pel que fa a l’àmbit de suport educatiu, comptam amb 14 alumnes (el 8,8 %) amb
necessitats específiques de suport.

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS PER AL CURS 2016-2017:
La continuïtat dels objectius fixats en els cursos anteriors, juntament amb les propostes de
millora expressades en la darrera memòria, esdevenen el marc d'aquesta nova PGA. A
més, aquest document recull les observacions i suggeriments del claustre, del Consell
Escolar, de l’APIMA i de la comissió de delegats. A banda, tot el marc que estableix el

5

PEC impregna aquesta PGA per al curs 2016-2017. Obviament, els diferents cicles
elevaran les seves propostes al contingut del text i el claustre l’aprovarà.
La nostra escola viu immersa en una societat complexa, amb continus canvis socials, amb
una crisi econòmica profunda encara present i enormement imperfecta i millorable. El
nostre quefer educatiu pot incidir i té capacitat per a fer-ho en el marc social amb
limitacions i moltes dificultats però amb possibilitat de canvis reals a llarg termini. Els
docents i els pares tenim una gran tasca conjunta per endavant. En temps de crisi, les
solucions i les alternatives no només són possibles, sinó que són NECESSÀRIES i
l’escola sempre ha d’acompanyar a la societat que vol educar i millorar. Per tant, es
necessari un exercici constant de percepció del batec social, sent conscients dels seus
canvis i adaptant-se a ells. Aspiram a una escola viva, oberta, desperta, inquieta,
compromesa, solidària, sostenible, eficient, dialogant, respectuosa, inclusiva, que sigui
referent, que sigui recordada, que sigui estimada i respectada, que deixi empremta... Pel
que fa als nostres alumnes, volem que arribin a ser persones lliures, despertes, positives,
responsables, compromeses, crítiques amb l'entorn, implicades, alegres, creatives,
competents, reflexives, tolerants, respectuoses, dialogants, entusiastes, que s’esforcin,
que pensin, que estimin i valorin el coneixement i l’aprenentatge; que protegeixen el medi
ambient; que estimin i se sentin implicades en la nostra llengua i cultura; que siguin
solidàries; que sàpiguen fer feina en equip; que comparteixin i entenguin les necessitats i
les carències de la gent; que col·laborin entre ells per a la consecució dels millors
objectius que estimin i valorin la feina ben feta. Volem que siguin ciutadans/es del món...
Volem que la vivència a la nostra escola sigui la més positiva i feliç possible. Volem
educar a persones des de la llibertat, la responsabilitat i en la consecució de l'autonomia
personal. Per tot això, fomentarem una educació integral en els valors de la solidaritat, la
cultura de l'esforç, de la superació personal, del respecte, la pau, la generositat... una

6

educació que tengui cura del medi ambient, que tengui en compte el treball cooperatiu,
que treballi i cregui en la igualtat de gènere, una educació que posi èmfasi en el
coneixement del nostre entorn i de la nostra llengua catalana, sense oblidar el cultiu dels
ensenyaments artístics, l'ús de les noves tecnologies a l'aula i la de vetllar per la pràctica
d'una escola inclusiva.
Quatre són els eixos del nostre substrat ideològic que ens identifiquen com a centre i
donen sentit a la nostra tasca docent.
a) Una metodologia oberta i flexible com a instrument i com a eina per facilitar
l'aprenentatge de TOTS.
b) La solidaritat amb els pobles, amb les comunitats i amb les persones més
desafavorides.
c) El compromís amb el medi ambient.
d) El compromís amb la llengua catalana i amb la cultura de les Illes Balears.

Bona part de les actuacions que descriurem a continuació són el resultat del
desenvolupament d'aquestes quatre idees.
Les línies mestres d’actuació de la PGA són les següents:
● Optimitzar tots els espais de l’escola i posar-los al servei de les diferents situacions
d’ensenyament - aprenentatge, sobretot, als que fa referència als desdoblaments,
proves IAQSE, projectes que relacionin diferents cursos, etc.
● Aquest curs durem a terme, per 5è any consecutiu, un projecte que està establint
les bases d’una línia de centre en diversos àmbits d'aprenentatge. El primer any es
varen tractar les àrees de llengües i de matemàtiques. El segon any es va dur a
terme un treball de formació interna a través de la col·laboració entre els mestres
del mateix claustre. Es va parlar de treball cooperatiu, treball per projectes i dels

7

escacs com a eina d’aprenentatge. El tercer any, a través de les sessions de línia
de centre, i posteriorment a través del seminari en centre, ja en col·laboració amb
la Universitat de les Illes Balears, es varen establir uns acords de centre en relació
als deures i en relació al model de suport de l’escola. El 4t any acordàrem incloure
en el currículum de l’escola el treball per projectes, el treball cooperatiu i donar
contingut i espai per a les sessions de tutoria. Aquest curs, el seminari serà
reconegut pel CEP de Palma, que en farà un seguiment, supervisió i ens facilitarà
formació en els àmbit descrits. Durant aquest curs es facilitarà un espai en l’horari
per tal de donar cabuda als àmbits assenyalats anteriorment i el seminari
assegurarà la formació necessària per donar cobertura al nou treball metodològic
acordat el curs passat. Tal i com abans s’ha esmentat, l’objectiu del seminari és
vertebrar pedagògica i metodològicament totes les etapes educatives per tal que
confereixin estructura al centre i que sigui l’expressió més clara del treball en equip
que volem dur a terme. Aquesta tasca compta amb l’assessorament del professor
de pedagogia de la Universitat de les Illes Balears, Joan Jordi Muntaner i de
l’assessora del CEP, Mar Gutiérrez.
● Un altre objectiu d’aquest curs escolar és la continuïtat del desenvolupament d'una
organització dels recursos humans del centre en el sentit de distribuir el conjunt
dels professors en àrees de responsabilitat amb un triple objectiu.
- Compartir i corresponsabilitzar les decisions que afecten el centre.
- Abastir totes les àrees de funcionament del centre.
- Optimitzar els recursos humans que disposam.
● D’altra banda, plantejam com a objectiu de centre per a aquest curs participar en
una exposició col·lectiva que tendrà lloc en el marc de la Fira de Santa Eugènia i

8

que ens possibilitarà mostrar a les famílies i al conjunt del municipi i visitants, els
diferents treballs sobre cada un dels projectes a desenvolupar durant el curs.
● Un altre objectiu tracta de desenvolupar la tasca de donar a conèixer tot el que feim
a l’escola a través de la web i el blog de l’escola, fent que a través d’aquests canals
comuniquem tot el que feim, atenent diferents objectius i criteris. El claustre es
compromet a què tots els mestres (tutors i especialistes) pengin al blog almenys
una experiència o activitat de manera trimestral al llarg del curs. En línia amb
aquest objectiu, les circulars, de manera simultània, les repartirem en paper a un
nombre determinat de famílies que així ho desitgin, les penjarem a la web i les
enviarem per correu electrònic.
● Afegirem dos canals més de comunicació a les famílies del centre: una pissarra
mòbil que se situarà a l’entrada del centre i que informarà de l’activitat diària de
l’escola. A més comptarem amb un espai que exposi els diferents projectes que els
diferents cursos i especialitats duguin a terme al llarg del curs escolar.
● Un altre objectiu te com a finalitat continuar aconseguint una implicació i una
participació dels pares i mares a través de la col·laboració en tallers, en
experiències, en coneixements que tenguin a veure amb les seves habilitats i
professions. Així, les famílies seran el primer recurs pedagògic de l’entorn
immediat. Els tutors es comprometen almenys a dur a terme una sessió amb pares
i mares com a mínim un cop al llarg del curs. En els dos cursos anteriors varen ser
moltes les activitats amb pares i mares que ens enriquiren com a escola,
cohesionaren la comunitat educativa i per aquests motius, cal mantenir viva
aquesta dinàmica.
● No en podem ser aliens i sí que hi hem d'estar molt atents, per la qual cosa cal que
despleguem tots els mecanismes necessaris per prevenir els possibles casos de

9

bulliyng que es puguin produir al centre, als quals hem de donar resposta. Així ho
hem de fer a través de la tutoria i de l’atenció, l'observació i la vigilància dels
diferents moments i espais (patis, sortides i entrades de classe...) en què es
podrien produir incidències d’aquests tipus.
● Així mateix millorarem l’organització del espais i del funcionament dels patis de
l’escola, en el sentit d'ampliar l’oferta de jocs i d’aconseguir continuar reduint
l’hegemonia de la pilota com a entreteniment més important entre els infants.
Actualitzarem l’oferta de jocs. A més tractarem d’implicar als alumnes més grans
(5è i 6è) en els jocs dels més petits.
Els mestres ens comprometem a administrar correctament aquests espais i a
vetllar pel bon ús compartit del material de pati.
● Volem continuar donant veu als nostres alumnes i habilitar espais per a la seva
participació. Així, continuarem treballant amb la comissió de delegats de cada un
dels grups de primària nomenant delegats i subdelegats, que coordinats per la
direcció del centre, prendran decisions i aprendran a participar per a una major
implicació, vivència i identificació amb la seva escola.
● Al llarg d’aquest curs, elaborarem i actualitzarem el Projecte Lingüístic de Centre i
el Pla d’Acció Tutorial.
● Cal que actualitzem i renovem els continguts de la web de l’escola perquè és la
porta d’entrada per a qui ens vol conèixer. Penjarem tots aquells documents de
centre que encara no hi són presents i amb aquell objectiu estrenarem un espai
perquè els mestres que vulguin concursar en el nostre centre sàpiguen
perfectament el tipus centre al qual volen pertànyer i puguin decidir amb més criteri
si s’hi podran adaptar i encaixar.

10

● Gràcies a la dedicació dels quatre mestres amb dedicació de Majors de 55 anys
durem a terme 4 projectes:
-

L’ambientalització i ordenament del passadís d’infantil perquè pugui esdevenir un
espai educatiu i d’ús dels alumnes més petits.

-

La continuïtat del Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic, la
seva supervisió i l’aprovació de mesures per al seu òptim funcionament atès que és
un programa estratègic per a l’escola i que hi participa el 100 % de l’alumnat de
primària.

-

L’ordenament , inventariatge i classificació de l’arxiu del centre que ja disposa d’un
espai propi i que ha de facilitar la seva consulta i ús periòdic.

-

El desplegament d’un projecte de caire socioeducatiu que vol obrir l’escola més
enllà del seu horari lectiu especialment per aquells alumnes que no disposen dels
espais adequats ni de l’atenció necessària perquè puguin fer el deures i millorin les
seves competències escolars.

● Una altre objectiu és el de renovar el parc informàtic i d’adquirir nous aparells per
fer realitat l’ús ple de les noves tecnologies al nostre centre. Així, i atesa l’antiguitat
dels miniportàtils que ja han expirat la seva garantia:
-

Adquirirem un nombre determinat d’ordinadors més adaptats a les
necessitats d’avui en dia per als cursos de 5è i 6è, a més d’aquests
mateixos ordinadors per al cicle infantil i secretaria.

-

També adquirirem Ipads per a la seva capacitat d’integrar millor les eines de
Google Apps for Education i poder fer ús de les apps educatives que ens
ofereix l’apple Store.

-

Tot això ens permetrà atendre millor les necessitats tecnològiques de molts
cursos i ho farem integrant aquest material en el programa de reutilització.

11

● Per assegurar la correcta i suficient connectivitat dels aparells, s’amplificarà el
senyal de wifi.
● Vetllarem per al manteniment de les instal·lacions perquè estiguin al servei del
centre i optimitzin el seu funcionament. Per aquest curs equiparem a totes les aules
amb ventiladors de sostre i tendals per a les aules que més ho requereixin per tal
de donar resposta a les condicions climatòlogiques de cada vegada més extremes
de principis i finals de curs i derivades del canvi climàtic.
● Un altre objectiu té a veure amb l’ambientalització del centre. Un centre de feina ric
en estímuls amb un entorn cuidat i atractiu, facilita i afavoreix el clima de feina que
necessitam. Amb aquesta idea, enriquirem i millorarem diferents espais i omplirem
vidrieres i plafons amb treballs dels nostres alumnes. També proposam repetir
l’experiència d’ambientalitzar l’escola per Nadal a través de l’organització
implementada en els dos cursos passats que tan bon resultat va donar i que va
concentrar tota la feina en un dia, afavorint la participació de tota la comunitat
educativa.
Amb aquesta estratègia també millorarem la tasca de donar a conèixer tot el que
feim a l’escola i permetrem que els infants es vegin presents i valorats a través del
mostreig de les seves produccions. En el plafó principal de l’escola exposarem els
cartells que il·lustrin les diferents activitats i experiències alhora difoses a través del
blog. Estaran enumerats cronològicament i renovats trimestralment.
● El menjador i l’escola matinera són dos serveis complementaris molt importants per
a les nostres famílies per a la seva conciliació en la vida familiar i laboral. Tres
monitores vetllaran pel bon funcionament del menjador i dues ho faran en diferents
horaris al servei d’escola matinera i la seva contractació i administració anirà a
càrrec de manera centralitzada a través de l’empresa LUDIC SERVEIS.

12

● Amb el nou concessionari de menjador: MADUIXETES, actualitzarem el document
d’organització i funcionament del menjador.
● Amb línia amb el criteri de qualitat unificarem aspectes de format: l’Arial passarà a
ser la grafia pròpia de l’escola en què es redactaran tots els documents del centre.
De la mateixa manera, tots els documents de comunicació de l’escola amb la
comunitat educativa i amb institucions externes també respectaran criteris
uniformes.
● El darrer objectiu té a veure amb la pèrdua d’una alumna nostra. Maria Sánchez
que compartí amb nosaltres tot el període de la seva escolaritat. Ens aportà
humanament i molts valors. Esdevingué un símbol per a l’escola en la idea de la
integració i la inclusió. Volem recordar-la degudament des del respecte a la seva
família i també li volem dedicar per complet aquest curs que acabam de començar.
Tot el que farem serà a la seva memòria.

3. ACTUACIONS PER AL CURS 2016/17
Atenent els quatre eixos definits anteriorment, relacionam la majoria d'actuacions en
aquest quatre punts a més d’altres. Les agrupam en 11 grups (a-k)
a) ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES I ORGANITZATIVES
a.1. PROJECTE LLEGIM EN PARELLA
El projecte Llegim en Parella és un projecte que es fonamenta en l’aprenentatge entre
iguals i que pretén la millora de la lectura i especialment, la comprensió lectora. En el
nostre centre es durà a terme per acord dels mestres entre els cursos de 4t i 2n de
primària, de manera que tot l’alumnat del centre, almenys una vegada durant la seva
escolarització hagi fet de tutorat i de tutor.
· Àmbit:​ pedagògic

13

· Responsables:​ tutors/es de 4t i 2n de primària i mestra AD si escau.
· Temporització: ​de novembre a maig

a.2. PROJECTE PADRINS/GERMANS LECTORS
El projecte Germans Lectors és una adaptació del programa Llegim en parella per a
l’etapa d’infantil. Es dur a terme a partir del segon o tercer trimestre de curs, entre un curs
de primària i el grup de 5 anys.
· Àmbit:​ pedagògic
· Responsables: ​tutors/es de 5 anys i 3r de primària i mestra AD si escau.
· Temporització:​ a partir del segon o tercer trimestre.

a.3. COMPARTIR EL CONEIXEMENT ENTRE TOTA L’ESCOLA
Qualsevol projecte, iniciativa o experiència d’èxit que assoleixi un grup, l'han de poder
compartir tot l’alumnat de l’escola, per la qual cosa l'hem de difondre a tothom. Tots
aprenem junts i tots aprenem entre tots. Hem de ser generosos amb els coneixements
que assolim, no ens els hem d'apropiar sinó que els hem d'estendre i compartir.
D’entre les bones pràctiques en aquesta línia, hem de destacar la publicació a les
finestres i als panells de suro dels treballs i de les produccions artístiques o literàries, i
hem de convidar els pares i mares perquè coneguin el que feim, ho hem de publicar al
blog de l’escola, etc. Tot el que aparegui al blog de l’escola serà transformat en cartell i
penjat en els diferents indrets físics de l’escola.
· ​Àmbit:​ pedagògic
· ​Responsables:​ tots els mestres i equip directiu
· Temporització:​ tot el curs

14

a.4. ACTUALITZACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
· Àmbit: ​pedagògic i institucional
· Responsables: ​cap d’estudis, CCP i tots els mestres
· Temporització: ​1r trimestre i 2n trimestre

a.5. DESENVOLUPAMENT DELS DIFERENTS PLANS DEL CENTRE: PLA DE
SUPORT,

PLA

D’ACOLLIDA

DE L’ALUMNAT

I DEL PROFESSORAT, PLA

D’ALUMNES QUE NO PROMOCIONEN, PLA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT, ROF,
PLA LINGÜÍSTIC DE CENTRE I PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
· Àmbit: ​pedagògic i institucional
· Responsables: ​cap d’estudis, coordinadora de suport i tots els mestres
· Temporització: ​tot el curs

a.6. ADAPTAR LES PROGRAMACIONS D’AULA AL NOU CURRÍCULUM DE
PRIMÀRIA
· Àmbit:​ pedagògic
· Responsables: ​equip directiu, CCP, cicles i equip docent de primària
· Temporització:​ tot el curs

a.7. DUR A TERME UNA EXPOSICIÓ COL·LECTIVA EN EL MARC DE LA FIRA DE
SANTA EUGÈNIA
Aquesta fita ens permetrà donar a conèixer el treball per projectes que durem a terme a
l’escola al llarg de dos trimestres. L’exposició reunirà un mostreig de cada un dels treballs
a un espai determinat perquè la puguin veure totes les famílies i gent del municipi i

15

visitants. L’emplaçament serà el gimnàs de l’escola. El cicle infantil proposa que el seu
mostreig sigui a nivell fotogràfic.
· Àmbit:​ pedagògic i institucional
· Responsables: ​equip directiu, CCP, cicles, tutors i especialistes
· Temporització:​ 1r i 2n trimestre

a.8. CONTINUAR TREBALLANT EN EL PROJECTE DE

LÍNIA DE CENTRE AMB

L’OBJECTIU DE VERTEBRAR PEDAGÒGICAMENT I METODOLÒGICAMENT TOTES
LES ETAPES EDUCATIVES
· Àmbit: ​pedagògic i institucional
· Responsables: ​l'equip directiu, la coordinadora del seminari, CEP de Palma i la CCP
· Temporització: ​tot el curs

b) SOLIDARITAT
b.1. DONAR CONTINUÏTAT AL PROGRAMA DE REUTILTIZACIÓ DE LLIBRES DE
TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC QUE DEPÈN DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITAT I EN EL QUE PARTICIPEN ESCOLA, APIMA I AJUNTAMENT.
A banda del benefici econòmic que representa per a les famílies, es tracta d’un programa
que ens permet fer conscient a l’alumnat de la importància de respectar i cuidar el material
escolar, de valorar-lo i d’implicar-lo perquè el conservi. Alhora, ens permet difondre la idea
que l'escola funciona com una comunitat cohesionada en què tots ens ajudam
mútuament. També és una actuació que s'emmarca dins l'àmbit de l'ambientalització per
l'estalvi de paper que representa. En el projecte, hi participen el 100% dels alumnes de
primària (112). Serà objectiu primordial d’aquest curs vetllar per la conservació dels llibres

16

establint mesures de control, revisió dels llibres i determinant sancions pels qui no facin un
ús respectuós del material.
· Àmbit:​ pedagògic i organitzatiu
· Responsables: l'equip directiu i la comissió del programa formada per un/a representant
de l'Ajuntament, el coordinador del programa i un/a representant dels pares i mares.
· Temporització:​ tot el curs

b.2. CAMPANYA D’APADRINAMENT D’UN INFANT HONDURENY ESCOLARITZAT A
LA “CASA DEL NIÑO”
Durem a terme aquesta actuació amb l'objectiu de sensibilitzar als alumnes i les seves
famílies en la necessitat de formar una societat més equilibrada, que sigui conscient de
les desigualtats socials. La durem a terme durant el primer trimestre i a través del format
de berenars solidaris. Els diners recaptats aniran a favor de la ONG Poble Solidari
· Àmbit:​ pedagògic
· Responsables: ​tota la comunitat educativa
·​ Temporització: ​1r trimestre

b.3. PROJECTE D’AMICS HONDURENYS
A partir de la visita de cooperants a Hondures per conèixer de prop les condicions de vida
de “La Casa del Niño i de la Niña” a San Pedro de Sula, els alumnes de 4t i de 5è
establiran una comunicació per carta amb nins i nines hondurenys perquè prenguin
consciència de les condicions de vida d’una realitat subdesenvolupada i precària en
recursos, a més d’establir una relació d’amistat amb aquests infants.
· Àmbit:​ pedagògic
· Responsables: ​els cursos de 4t i 5è i l’ONG Poble Solidari
17

·​ Temporització: ​tot el curs

b.3. CURSA SOLIDÀRIA
Durem a terme aquesta actuació al 2n trimestre i per 6è any consecutiu.
Hi participarà tota l'escola i recaptarem fons per un esportista que hem conegut aquest
estiu que du a terme petits projectes per a comunitats subdesenvolupades. És bo que
coneguem els seu treballs de cooperació i puguem col·laborar amb ells.
· Àmbit:​ pedagògic
· Responsables:​ responsable de l’àrea de cursa solidària i tots els mestres
· Temporització:​ 2n trimestre (març)

b.4. CAMPANYA DE RECOLLIDA DE TAPS DE PLÀSTIC AMB FINS BENÈFICS.
Aquesta campanya pretén recaptar fons a través de la recollida de taps de plàstic que
tenen un valor econòmic i a favor de famílies amb infants amb discapacitat. Amb aquesta
acció contribuirem a una major qualitat de vida d’aquests infants.
· Àmbit:​ familiar i pedagògic
· Responsables:​ tota la comunitat educativa
· Temporització​: tot el curs.

b.5. ORGANITZAR UN MERCADET VERD I SOLIDARI PER A NADAL
Els darrers mercadets organitzats per la nostra AMIPA, amb tot el que representen i
simbolitzen ens fan pensar que seria bo que aquesta fita es repetís i formés part del
calendari natural d’activitats per aquestes dates i per això, animam a l’AMIPA perquè el
torni a promoure per aquest curs.
· Àmbit:​ familiar i pedagògic

18

· Responsables: ​Amipa, mestres de plàstica, equip directiu i tutors.
· Temporització:​ finals desembre

b.6. ESTABLIR DESCOMPTES PER A LES FAMÍLIES NOMBROSES DE L’ESCOLA
Dins l’àmbit de solidaritat, creim que des de l’escola, és un fet que encaixa i té sentit,
establir descomptes per a les famílies nombroses del centre, sempre i quan tots els fills
cursin algun curs a la nostra escola. Concretament, un 25 % sobre el total de les
aportacions voluntàries de les famílies de principi de curs al funcionament de l’escola i una
quota gratuïta en el Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic en cas
que tots els germans cursin qualsevol curs de primària. També es reduirà un 15 % el preu
del menjador quan tots els germans es quedin a dinar. Aquestes mesures beneficiaran a 6
famílies i a 18 alumnes.
· Àmbit:​ sociofamiliar
· Responsables:​ l’equip directiu
·​ Temporització:​ tot el curs

b.7. CAMPANYA DE NADAL PER ALS MAJORS DEPENENTS DEL MUNICIPI
Tornarem a dedicar un temps als majors depenents de Santa Eugènia. Amb col·laboració
amb els serveis socials del municipi i abans de Nadal, visitarem aquests majors; els
felicitarem les festes, estarem una estona amb ells i els nostres infants prendran
consciència de la seva situació sociofamiliar.
· Àmbit:​ sociofamiliar, pedagògic i institucional
· Responsables: Alumnes de 4t, treballadora social de la Mancomunitat, mestra de
religió, tutor de 4t i mestre de valors
·​ Temporització:​ 1r trimestre

19

b.8. QUALSEVOL ALTRA CAMPANYA SOLIDÀRIA QUE ENCAIXI DINS EL NOSTRE
IDEARI I DINS LA NOSTRA PROGRAMACIÓ
· Àmbit:​ sociofamiliar i pedagògic
· Responsables:​ tota la comunitat educativa
·​ Temporització:​ 3r trimestre

c) MEDI AMBIENT
c.1. DESENVOLUPAR EL PLA AMBIENTAL PER AL CURS 2016-2017.
El Pla Ambiental d’aquest curs serà aprovat a principi de curs per la comissió ambiental i
serà informat a cada un dels cicles mitjançant els representants de cada un d’ells a la
comissió. Reunida la comissió de medi ambient a principi de curs s’acordaran les línies
mestres del Pla Ambiental per al present curs. Per una banda hi haurà una continuïtat i un
manteniment de les actuacions que vagin en la línia de tenir un funcionament el més
sostenible possible del centre: recollida de paper, selecció de residus al pati, al punt verd i
al menjador, funcionament de l'hort escolar i compres verdes. Prorrogarem les estratègies
sobre estalvi energètic i tornarem a dur a terme el taller de meteorologia. Per una altra,
mantindrem les zones verdes de l’escola (els quatre arbres de cada un dels cursos, el
jardinet de la part posterior de l’escola, l’espai verd de 1r i 2n i les jardineres de les
finestres) i per últim, durem a terme dues actuacions, que per la seva organització i la
seva importància, les hi atorgarem especial importància: la 6a fase de la reforestació de
Son Mascaró i la de completar el projecte de mobilitat que passa per estendre i concretar
el projecte de camins escolars.

20

Alhora, serà objectiu del Pla Ambiental del present curs la de convidar a un expert en la
biologia dels llops que lidera el projecte LOBO MARLEY i que lluita per la conservació
dels últims llops a la Península Ibèrica.
Al segon trimestre, ofertarem als diferents cursos la possibilitat de realitzar una visita a
les instal·lacions del COFIB per conèixer la important tasca de conservació que aquest
organisme du a terme.
· Àmbit:​ pedagògic, didàctic i organitzatiu
· Responsables: el coordinador ambiental, la comissió ambiental (representada per cada
un dels cicles de l’escola) i tot el claustre de mestres.
· Temporització: ​tot el curs

c.2. DONAR CONTINUÏTAT AL PROGRAMA DE REUTILTIZACIÓ DE LLIBRES DE
TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC QUE DEPÈN DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I
UNIVERSITAT I EN EL QUE PARTICIPEN ESCOLA, APIMA I AJUNTAMENT.
Es tracta d’una actuació que comparteix dos eixos simultàniament, el de medi ambient i el
de solidaritat. Es troba desenvolupat en els dos eixos.

d) COMPROMÍS AMB LA NOSTRA LLENGUA CULTURA CATALANES
d.1. CELEBRACIÓ DE LA FESTIVITAT DE SANT ANTONI
Sant Antoni és la festa de l’hivern de Mallorca. A més, és una festa arrelada a la nostra
cultura i a la nostra tradició i la volem celebrar d'acord amb el compromís que tenim amb
l’esmentat eix. Enguany, a la celebració de la festa continuarem introduint la figura de
Sant Antoni juntament amb la del dimoni com a proposta feta en cursos passats per la
comissió de delegats de l’escola.
· Àmbit:​ pedagògic i institucional

21

· Responsables:​ tota la comunitat educativa
· Temporització:​ 17 de gener de 2017

d.2. TALLERS DE GASTRONOMIA MALLORQUINA
Volem que la nostra cultura sigui ben viva i que els alumnes la coneguin i l'apreciïn. A la
cultura popular, tenim menjars tradicionals ben nostres que no podem deixar perdre. Entre
d'altres, els bunyols, les panades, rosaris i els crespells. Per octubre i sense fer cas de la
seva relació amb la festivitat de les Verges, els mostrarem com feim els bunyols, amb
l’ajut de les mares i de les padrines. A infantil, al 1r trimestre, es durà a terme un taller de
galletes d'oli ii “coquitos” per Nadal, a més d’ altres que puguin sorgir.
Per Pasqua, les padrines de l'Associació de la Tercera Edat ens ensenyaran a fer
panades i crespells. Amb això volem fer activitats intergeneracionals que facin que els
nostres nins vegin els majors com una font de coneixement i de saviesa i també volem
que els infants dels dos sexes comparteixin aquestes activitats de manera natural, perquè
vegin que la cuina és cosa de tothom.
· Àmbit:​ pedagògic
· Responsables: equip directiu, Associació de tercera edat i tots els mestres que hi
pasrticipin
· Temporització: bunyolada (21 d’octubre), rosaris (28 d’octubre) i la setmana abans de
Pasqua

d.3. CELEBRACIÓ DEL DIA DEL LLIBRE PER SANT JORDI
Fou una efemèride celebrada els dos cursos passats, amb una alta satisfacció entre la
comunitat educativa i seria bo donar-li continuïtat, mantenint el bon nivell organitzatiu i
assegurant una altra vegada la implicació d’AMIPA i Ajuntament.

22

· Àmbit: ​pedagògic i didàctic
· Responsables:​ responsable de l’àrea de responsabilitat d’aquesta àrea i tots els tutors.
· Temporització:​ 3r trimestre

d.4. ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC DEL CENTRE
S’atendran les directrius de la Conselleria d’Educació i Universitat en aquest àmbit i de la
seva redacció se n’encarregarà la CCP.
· Àmbit: ​pedagògic i institucional
· Responsables:​ La CCP i equip directiu
· Temporització:​ 1r i 2n trimestre

e) ACTUACIONS EN L'APARTAT D'INFRAESTRUCTURES
e.1. INSTAL·LACIÓ DE VENTILADORS DE SOSTRE I DE TENDALS A LES
DIFERENTS DEPENDÈNCIES DE L’ESCOLA
En aquest curs és prioritari posar en marxa un projecte aprovat ja pel Consell Escolar i
iniciat el curs anterior i que és conseqüència de les altes temperatures que alumnes i
mestres han de patir ens els mesos d’abril, maig, juny, setembre i octubre i sobre tot en
els darrers anys de manera acusada. Es tracta de la instal·lació de ventiladors de sostre i
de tendals a totes les dependències de l’escola. Atesa la importància d’aquesta instal·lació
creim necessari establir un protocol d’actuació que es basi en els següents punts:
1. Les feines de cablejat, d’orificis de les parets i totes aquelles que siguin
necessàries de suport o preparació a la instal·lació aniran a càrrec de la brigada
municipal de l’Ajuntament.
2. La instal·lació serà costejada a parts iguals entre Ajuntament, AMIPA i escola. Serà
l’Ajuntament qui avançarà el pagament de la instal·lació i les dues altres entitats

23

aportaran la seva part proporcional en les anualitats que siguin necessàries fins al
pagament total.
3. Les aules que s’equiparan amb ventiladors de sostre seran les següents: les aules
de 3 anys fins a 6è (9 en total), el menjador, l’aula d’informàtica, l’aula de música,
aula de recursos, biblioteca, direcció, sala d’informàtica, despatx d’educació física i
la sala de mestres que fan un total de 17 dependències. A totes elles s’instal·larà
un ventilador excepte al menjador, 3 anys, 4 anys, 5 anys, 1r i 2n, que per les
seves característiques d’exposició al sol com de grandària, necessiten de dos
aparells en comptes d’un (Tres en el cas del menjador).
4. S’instal·laran tendals davant les aules de 4 anys, 5 anys, 1r i 2n.
5. Tot el procés de preparació i instal·lació es durà a terme abans de l’inici de curs
perquè pugui estar a ple funcionament per al dia 12 de setembre de l’any 2016.
· Àmbit:​ d'infraestructures
· Responsables: l'equip directiu, Consell Escolar, AMIPA, Ajuntament, i brigada de
l’Ajuntament.
· Temporització: ​setembre de 2016

e.2. INSTAL·LAR CORTINES I ESTORA A L’AULA DE MÚSICA; RADIADOR DE BAIX
CONSUM AL PASSADÍS D’INFANTIL, PISSARRA MÒBIL PER A L’ENTRADA DE
l’ESCOLA, TV DE PLASMA PER A L’ESCOLA MATINERA, A MÉS D’ALTRES
EQUIPAMENTS.
· Àmbit:​ d'infraestructures
· Responsables:​ l'equip directiu i brigada de l’Ajuntament
· Temporització:​ 1r i 2n trimestre trimestre

24

e.3. RENOVACIÓ I ADQUISICIÓ DE MATERIAL INFORMÀTIC A L’EMPAR DEL
PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC, A
MÉS DE L’AMPLIFICACIÓ DE LA CONNECTIVITAT DEL SENYAL D’INTERNET
Adquirirem 7 ordinadors portàtils i 10 I’pads i amplificarem el senyal de wifi des del local
de les Persones Majors que permetrà un senyal suficient a l’hora de treballar en xarxa.
· Àmbit:​ d'infraestructures
· Responsables:​ director, coordinador informàtic, Ajuntament i la seva brigada
· Temporització:​ 1r trimestre

e.4. ESTABLIR UN CALENDARI AJUSTAT I A TRAVÉS D’UN COMPROMÍS ESCRIT
DE TOTES LES FEINES QUE HAURIEN D’HAVER ESTAT ENLLESTIDES A PRINCIPI
DE CURS I QUE CONDICIONEN EL NORMAL FUNCIONAMENT DE L’ESCOLA
Hem començat el curs i moltes de les feines que es va comprometre l’Ajuntament a tenir
enllestides a principi de curs, no han sigut duites a terme. Amb conseqüència, cal un
calendari per escrit que comprometi la seva realització en un termini raonable de temps.
El llistat d’aquestes feines és el següent:
-

Instal·lació d’un sòcol ​al gimnàs de l’escola que impermeabilitzi el terra de linòleum
instal·lat el curs passat.

-

Augmentar les mesures de seguretat a les dues entrades de l’escola atès que ara
per ara permeten l’entrada il·lícita de persones en període no lectiu.

-

Instal·lar una reixeta en el registre de pluvials de l’edifici del gimnàs per impedir la
seva obstrucció.

-

Substitució de la porta de la sala de la caldera.

25

-

Desmuntatge de l’estructura que permetia l’atenció de l’alumna amb síndrome de
Rett i reinstal·lació del lavabo i wàter al bany femení de primària i que eren al lloc
abans de la seva remodelació.

-

Instal·lació d’una planxa d’alumini a la cara interna de l’aparador del menjador per
facilitar la neteja d’aquest lloc, així com la instal·lació de caires corbats a la paret i
així minvar el risc d’accidents.

-

Desmuntatge i muntatge dels panots del pati d’infantil per a la seva neteja i
posterior col·locació que eviti separacions entre aquests.

-

Neteja dels ​embornals del pati d’infantil que són plens de brutor i dificulten
l’evacuació de les aigües pluvials.

-

Instal·lació del darrer ventilador al despatx del gimnàs de l’escola.

-

Instal·lar un timbre que ens avisi quan una persona arriba a l’entrada de l’escola i
així poder-li obrir la barrera, rehubicant el porter automàtic al despatx de direcció.

-

Reforma del registre de les aigües residuals situat davant el bany femení de
primària.

-

Instal·lar un lavabo al menjador que ens permeti posar en marxa la dinàmica en
què els alumnes es puguin rentar les mans.

-

Continuar el projecte dels CAMINS ESCOLARS que ja porta un any i mig de retard
sobre el calendari previst.

-

El sostre de l’escola, sobretot el de l’ala oest, és ple de teules rompudes, objectes
de tot tipus: cables, restes de focs artificials, etc. que posen en perill les
evacuacions d’aigua. Cal fer-hi una neteja a fons.

-

Neteja i ordenació de l’espai situat al darrera de la porxada i de l’aula de 3 anys.

-

Revisió de la impermeabilització del sostre de l’aula de 5 anys i del passadís
d’infantil.

26

· Àmbit:​ d'infraestructures
· Responsables:​ director, Ajuntament i la seva brigada
· Temporització:​ 1r trimestre?

e.5. SEGUIMENT DEL DOCUMENT REGULADOR DELS USOS NO LECTIUS DE
L’ESCOLA
Fou un document que es va redactar i signar per la direcció de l’escola, el batle de
l’Ajuntament de Santa Eugènia i la presidenta de l’APIMA i té la vocació de delimitar i
regular els usos del recinte escolar en horari lectiu amb l’objectiu que aquest usos no
interfereixin negativament en l’activitat escolar. Aquest document, que és un compromís
de les tres parts, serà annexat a aquesta PGA. A més, des de l’escola, es farà una
proposta d’afegir un punt consistent en revisar les teulades del centre atès que de la
utilització de l’escola com a recinte per a la celebració de les festes del poble, s’han
derivat efectes molt negatius que han fet malbé les instal·lacions escolars. Per aquest
motiu, creim que cal afegir un punt que ho reguli.
· Àmbit:​ d'infraestructures
· Responsables:​ director, Ajuntament i APIMA
· Temporització:​ Tot el curs

f) ACTUACIONS A L’APARTAT DE NOVES TECNOLOGIES
f.1. CONTINUAR UTILITZANT ELS ORDINADORS PORTÀTILS A LES AULES DE 5è i

·​ Àmbit:​ pedagògic
·​ Responsable: ​coordinador TIC i tutors de 5è i 6è
·​ Temporització:​ tot el curs

27

f.2. CONTINUAR DINAMITZANT EL BLOC I LA WEB DE L’ESCOLA AFAVORINT LA
PARTICIPACIÓ DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA
L'escola ha de comunicar i donar a conèixer tot el que feim per mantenir viva la relació i el
lligam entre tota la comunitat educativa.
Durant aquest curs, prioritzarem especialment la revisió i l'ampliació dels continguts de la
web, amb la finalitat d'omplir el blog de l’escola amb les activitats que duim a terme al
centre. El protocol que hem de seguir per penjar notícies a la xarxa és el següent: el
mestre que vulgui difondre una activitat del seu curs, cicle o projecte, ha d'elaborar el
document amb el text i amb les imatges corresponents i l'ha de lliurar al coordinador de
TIC via telèfon mòbil o via mestretomeu@gmail.com, qui el penjarà a la xarxa. Hi haurà
una coordinació constant entre l’equip directiu i el coordinador de TIC per mantenir
actualitzades les dues planes, de manera que esdevingui un autèntic canal d’informació i
de participació de tota la comunitat educativa. És important que la comunitat educativa
conegui la feina que realitzam a l'escola. La mostra de fotografies d'activitats de l'escola
juntament amb tasques realitzades pels alumnes contribueixen a fonamentar la idea que
la xarxa és cosa de tothom, per petita que sigui la contribució.
·​ Àmbit:​ organitzatiu i pedagògic
·​ Responsables:​ tot el claustre, coordinador de TIC i equip directiu
·​ Temporització:​ tot el curs

f.3.

CONTINUAR

EMPRANT LA

PLATAFORMA EDMODO COM

A CANAL

D’INFORMACIÓ ENTRE ELS MEMBRES DEL CLAUSTRE

28

La plataforma EDMODO és una eina que no ha de reemplaçar els òrgans decisoris del
centre (consell escolar, claustre, cicles...) sinó que ha de tenir una vocació
complementària d’aquests òrgans i estrictament informativa i consultiva.
·​ Àmbit:​ organitzatiu
·​ Responsables: ​tots els mestres
·​ Temporització: ​tot el curs

f.4. CONTINUAR AMB GOOGLE APPS FOR EDUCATION
L’ús de les tecnologies per fer-les útils i per a millorar l'aprenentatge ens aboca a un
escenari legal que s'ha de resoldre. L'alumnat de la nostra escola maneja la web 2.0 però
és menor de 16 anys i com a conseqüència no pot tenir perfil a la gran majoria d'eines.
Aquesta qüestió s'ha de resoldre de manera legal i segura.
El nostre alumnat necessita conèixer la xarxa i la web 2.0 per què és l’única manera que
en un futur facin un ús responsable, respectuós i racional.
Des de la Coordinació TIC es gestionar l’accès a les Eines Google (Gmail, Google Drive,
Google Calendar...) de manera gratuïta a través del pla que aquesta empresa destina a
les escoles: “Google apps for education”.
D’aquesta manera disposam de 1000 comptes de correu per a professorat i alumnat del
centre amb el domini cpmestreguillemet.cat.
Així, prèvia autorització de les famílies, cada alumne de sisè podrà tenir accès a les Eines
Google i així treure el màxim profit als ultraportàtils i les tauletes.
El professorat que ho desitgi també disposarà d'un compte professional per tal de no
haver d'usar els comptes personals.
·​ Àmbit:​ organitzatiu i pedagògic
·​ Responsables:​ Coordinació TIC

29

·​ Temporització:​ tot el curs

f.5. IMPLANTACIÓ DE TABLETS AL 4t CURS
Amb l’objectiu d’ampliar els cursos amb accès a eines tecnològiques que millorin
l’aprenentatge del màxim nombre d’alumnat de la nostra escola, cada alumne/a tendrà
accès a un tauleta (1x1). De manera progressiva el tutor i el coordinador TIC plantejaran
l’ús de les tauletes com a complement per fer front a nous aprenentatges.

f.6. IMPLANTACIÓ DE Ipads AL 6è CURS
Les noves metodologies de treball escollides per claustre a través del seminari, obliga a
cercar noves eines de treball. L’Ipad i l’univers que planteja l’Apple Store amb les seves
apps educatives i comunicatives. Aquest curs es compraran, via renting de 3 anys, 10
equips de tal manera que cada eina serà compartida per dos alumnes/as. Es tracta d’un
projecte molt ambiciós que, com s’ha exposat amb anterioritat, està finançat a través del
Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic. Aquest projecte situarà la
nostra escola al capdavant de les escoles que integren les tecnologies per tal que el seu
alumnat aprengui més i millor. Sense obviar que aquestes eines possibiliten la integració
de nous llenguatges, treballar de manera cooperativa i de fer una gestió correcte de les
tecnologies.

g) ACTUACIONS A L’APARTAT DE SALUT
g.1. MANTENIR ACTITUDS QUE AFAVOREIXIN LA PRÀCTICA D’UNA EDUCACIÓ
CORRECTA PER A LA SALUT
Berenar de fruita una vegada a la setmana; evitar llepolies i aliments no adequats (patates
fregides, brioixeria industrial, etc.); corregir les males postures dels alumnes quan estan

30

asseguts; utilitzar correctament les motxilles; treballar la importància de la higiene corporal
i la necessitat de practicar esport; insistir en la importància i en la necessitat que el
berenar del matí a casa sigui abundant i energètic; eliminar menjars massa dolços al
menjador escolar i prioritzar la fruita en les darreries; fomentar la importància de l'exercici
físic motivant els pares i els alumnes perquè venguin a peu o amb bicicleta a l'escola i fer
tot quan estigui al nostre abast per prevenir l’augment de l’obesitat infantil, que ja afecta la
quarta part de la població escolar i que és conseqüència directa d’una desequilibrada
alimentació i de perdre’n progressivament els trets de la dieta mediterrània que sempre
ens havien caracteritzat.
· ​Àmbit:​ pedagògic i sanitari
· Responsables: ​tots els mestres, sobre tot a través de la tutoria
· Temporització:​ tot el curs

g.2. ORGANITZAR NOVAMENT UN TALLER D’ALIMENTACIÓ COM EL QUE S’HA
ANAT DUENT A TERME EN ELS DARRERS CURSOS AMB EL CURS DE 5è.
• Àmbit:​ sociosanitari
• Responsables:​ Equip d’Atenció Primerenca de zona i tutor de 5è
• Temporització:​ a concretar en els propers mesos del 2017

g.4. FOMENTAR L’HÀBIT DE CONSUMIR FRUITA SETMANALMENT I D’EVITAR LA
INGESTA

DE

BRIOIXERIA

INDUSTRIAL

I

DE BEGUDES ENSUCRADES I

GASIFICADES EN ELS PERÍODES DE PATI ESCOLAR
Creim positiu fomentar l’hàbit de consum de fruita almenys una vegada per setmana,
concretament el dilluns de cada setmana i d’evitar portar brioixeria industrial com ara

31

donuts i bollycaos pels seus efectes nefastos sobre la salut alimentària. Es tracta d’un
hàbit que els tutors cal que en facin un seguiment i revisió diària.
• Àmbit:​ sociosanitari
• Responsables:​ Tots els tutors
• Temporització: ​Tot el curs escolar

h) ACTUACIONS DE CAIRE INSTITUCIONAL
h.1. ACONSEGUIR QUE LES FAMÍLIES ESDEVINGUIN EL RECURS PEDAGÒGIC
MÉS IMMEDIAT DE L’ESCOLA I AIXÍ FACILITAR QUE HI PARTICIPIN I S'HI
IMPLIQUIN
En la fitxa de l’alumne de principi de curs, demanam als pares que ens especifiquin
coneixements, habilitats i experiències que puguin transferir als nostres alumnes. Així, els
professors es comprometen a incloure almenys una activitat dins d’aquest línia al llarg del
curs escolar. A partir de la premissa que l’escola ha de ser generosa i agraïda amb els
que l’ajuden i a criteri de cada cada tutor o especialista, s’adquirirà o no un obsequi al
pare o mare que hagi participat amb un valor econòmic ajustat i proporcional, com a
mostra d’agraïment a la seva col·laboració envers l’escola.
· Àmbit:​ sociofamiliar i pedagògic
· Responsables:​ tots els mestres
· Temporització: ​tot el curs

h.2. POSSIBILITAR A L’AMIPA L’ÚS I LES INSTALA·LACIONS ESCOLARS PER A
QUALSEVOL ACTIVITAT QUE S’EMMARQUI DINS DEL PEC DEL CENTRE I QUE
RESPONGUI A CRITERIS PEDAGÒGICS I DE DEFENSA DEL SISTEMA D’EDUCACIÓ
PÚBLICA DE QUALITAT

32

· Àmbit:​ institucional
· Responsables:​ AMIPA i equip directiu
· Temporització:​ tot el curs

h.3. TREBALLAR EN LA LÍNIA PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE EN ELS
CURRÍCULUMS DEL NOSTRE CENTRE I EN EL SI DE LES FAMÍLIES CURS 16/17
Volem aprofundir i disposar dels instruments necessaris per treballar la igualtat de gènere
dins l’escola. Per això, continuarem desenvolupant la filosofia d’aquest objectiu a
instàncies de les conclusions que vàrem extreure del seminari de fa quatre anys.
· Àmbit:​ pedagògic
· Responsables: ​tots els mestres
· Temporització: ​tot el curs

h.6. ENGEGAR UN PROJECTE CONSISTENT EN OBRIR LES PORTES DEL CENTRE
ESCOLAR FORA DE L’HORARI LECTIU PER A FACILITAR L’ESTUDI I EL REFORÇ
ESCOLAR ESPECIALMENT A AQUELLS ALUMNES QUE NO DISPOSEN DE LES
CONDICIONS ADIENTS I QUE ELS SÓN NECESSÀRIES.
Com ha quedat palès als debats sobres les tasques escolars (deures), un dels arguments
en contra és que agreugen la desigualtat entre els alumnes que tenen suport a casa i els
més desafavorits. L'OCDE ja adverteix que "hi ha estudiants que poden trobar greus
dificultats per fer els deures si no disposen d'un espai relaxat i ordenat, si llurs pares no
estan preparats per guiar-los o motivar-los, si hi ha algun impediment laboral o per manca
de recursos". Per la seva part, l'informe PISA afegeix que "els deures poden portar, sense
voler, a l'ampliació de la bretxa de rendiment entre estudiants de diferents ambients
socieconòmics". La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya diu

33

que " si es tracta d'equitat, no és tant si s'han de demanar o no demanar deures o de quin
límit han de tenir aquestes tasques. El tema és determinar quin suport reben de l'escola
els alumnes amb pocs recursos". Jaume Aguilar, de la mateixa Federació, esmenta que hi
ha països de l'UE que han apostat per la senzilla fórmula d'obrir les escoles fora de l'horari
lectiu per tal que es proporcioni als alumnes unes instal·lacions escolars, un lloc adient per
treballar, i amb els recursos materials i humans dels quals no disposen a casa seva.
A l’inici d’aquest curs es va demanar a l’Ajuntament i a l’AMIPA que es programes una
activitat de reforç fora de l’horari lectiu. Així es va fer però no es va produir cap inscripció.
La proposta abans esmentada, començà a ser estudiada en el si de la CCP en el curs
passat de la mà de la coordinadora de suport. Es tracta d’un proposta que apunta en una
bona direcció i aquest curs disposa d’una mestra amb dedicació horària per ser major de
55 anys. A més, es podria lligar aquesta actuació amb el romanent del FONS
D’EMERGÈNCIA SOCIAL i l’ajut econòmic de l’AMIPA.
· Àmbit:​ institucional i sociopedagògic
· Responsable:​ mestra amb dedicació horària de major de 55 anys, APIMA i equip
directiu
· Temporització:​ tot el curs

i) ACTUACIONS DE CAIRE ADMINISTRATIU
i.1. CONTINUAR FENT ÚS DEL PROGRAMA INFORMÀTIC GESTIB I DEL
PROGRAMA DE GESTIÓ ECONÒMICA ECOIB
· Àmbit:​ organitzatiu
· Responsable:​ secretària
· Temporització:​ tot el curs

34

j) ACTUACIONS DE CAIRE ORGANITZATIU
j.1. DEFINICIÓ DE LES NOTIFICACIONS DE REUNIONS DEL PROFESSORAT
-

Els claustres ordinaris:​ a celebrar els primers dijous de cada mes, publicant-se una
setmana abans al plafó de la sala de mestres i al calendari.

-

Els claustres i consells escolars extraordinaris:​ publicació dos dies abans al plafó
de la sala de mestres i al calendari.

-

Els consells escolars ordinaris:​ a través de correu electrònic, publicant-se una
setmana abans al plafó de la sala de mestres i al calendari.

-

Les CCPs:​ a través de correu electrònic, publicant-se una setmana abans al plafó
de la sala de mestres i al calendari.

-

Reunions de cicle​: al calendari

-

Altres reunions ​( de l’equip docent, comissions i d’altres que convoqui l’equip
directiu): al calendari, correu electrònic o Edmodo, amb un mínim de 48 h
d’antelació.
Totes aquestes reunions són d’obligada assistència.

· Àmbit:​ organitzatiu
· Responsable:​ equip directiu
· Temporització:​ tot el curs

j.2. REORGANITZACIÓ DELS ESPAIS DE PATI
Enguany ja estan habilitades les 4 zones de jocs més la zona de tennis de taula. Al
projecte de jocs de pati s’explica quins jocs es poden jugar a cada zona.
Cada curs té un calendari amb les zones i jocs que els hi toca jugar cada dia. Cal recordar
que els dies de pluja o que el pati estigui molt banyat no es podrà fer ús dels diferents
materials de jocs de pati.
També seguim fent dos dies per setmana els jocs de pati a infantil, on els alumnes de 5è i
6è van al pati d’infantil a fer-los 4 jocs diferents perquè els infants puguin aprendre a jugar
alhora que interactuen amb els alumnes grans.

35

· Àmbit:​ pedagògic
· Responsables:​ responsable de l’àrea de pati i tots els mestres
· Temporització:​ tot el curs

k) ACTUACIONS DE CAIRE CÍVIC I DE SEGURETAT
k.1. JORNADES D’EDUCACIÓ VIAL
Seguint amb l’experiència des dos cursos passats i amb col·laboració amb el policia tutor
del municipi, durem a terme al llarg del primer trimestre sessions d’educació vial amb tot
l’alumnat de l’escola en sessions de classe i pràctiques al parc vial.
· Àmbit:​ pedagògic i cívic
· Responsables:​ equip directiu i policia tutor
· Temporització:​ data a concretar amb coordinació amb el policia tutor i calendaritzada
amb antelació 2016

k.2. SIMULACRE D’EVACUACIÓ
Amb coordinació amb el policia tutor, durem a terme un nou simulacre d’evacuació
incorporant les millores necessàries respecte del darrer simulacre.
· Àmbit:​ cívic i de seguretat
· Responsables:​ equip directiu i policia tutor
· Temporització:​ novembre de 2016

4. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT:
4.1. Dades generals: alumnes, professors, unitats
● Nombre d’alumnes: iniciam el curs amb una matrícula de 159 ​alumnes, la qual cosa
representa un increment de 8 alumnes addicionals als de l’any passat. D'aquests

36

159 alumnes, 17 són estrangers (el 10,69 % respecte del total), la major part de
l´UE però també de Canadà, Sudàfrica, Brasil, Bolívia i Cuba.
Les ràtios dels diferents nivells tenen una mitjana de 17,66 alumnes per aula. El
curs més nombrós és el de 3r (23 alumnes). En canvi, el menys nombrós és el
d’infantil 5 anys, amb 13 alumnes.
La gran majoria dels 159 alumnes prové del municipi de Santa Eugènia i té el
domicili al terme municipal. Alguns pocs alumnes provenen del terme de Sencelles i
Santa Maria.
● Nombre de mestres: l’equip docent està format per un equip de 19 professionals
entre mestres tutors d’infantil i primària, mestres de suport, especialistes, més la
logopeda i la mestra de religió, totes dues a temps parcial i una psicòloga de
l’EOEP. L’equip no docent, per la seva banda, està format per 5 professionals: un
PTSC,

tres monitores de menjador, dues d’escola matinera (les mateixes que

atenen el menjador) i una auxiliar de conversa.
Tot plegat fan un total de 24 professionals adscrits al centre: 8 homes (33%) i 16
dones (67 %)
● ORGANITZACIÓ DEL PERSONAL DOCENT I NO DOCENT.
● PERSONAL DOCENT

CÀRREC/TUTORIA
C

I
N
F
A
N
T
I
L

NOM

NIVELL/ÀREA

NÚM. ALUMNES

Tutora

Francisca Martorell Pou

Educació infantil 3 anys

15

Tutora

M. Francisca Fuster Lladó

Educació infantil 4 anys

19

Tutora/coord. c. infantil

Joana Benestar Barceló

Educació infantil 5 anys

13

PT/coordinadora suport

Bel Martínez Pou

Educació infantil

Especialista d’educació
física/coordinador
ambiental

Jaume M. Garcia Oliver

Educació física a tots els
cursos i psicomotricitat a
infantil

37

1
r
C
I
C
L
E

2
n

C
I
C
L
E

Tutora

Dolça Feliu Fernández

1r d’educació primària

16

Tutora/coord. 1r cicle

Antònia Soler Rubí

2n d’educació primària

18

Cotutora/coordinadora
seminari en centres

Joana Llabrés Ferrer

3r d’educació primària

23

Cotutora/secretària

Xisca Gamundí Serra

3r d’educació primària

Especialista en AL

Marina Garau Castell

audició i llenguatge a infantil
i primària

Mestra de suport

Mª del Mar Martínez Llull

C. Infantil i etapa de
primària

Tutor/coord. Programa
Reutilització

Miquel Coll Isern

4t d’educació primària

17

Tutor

Guillem Alemany i Morell

5è d’educació primària

18

Tutor/coordinador
informàtic

Tomeu Parets Amengual

6è d’educació primària

20

Especialista
anglès/coordinadora 2n
cicle

Francesca M. Jaquotot Coll

Anglès a tots els cursos

Religió

Yolanda Revert Vidal

Religió a infantil i primària

Suport psicopedagògic,
detecció i assessorament

Victòria Marín Ripoll

EOEP

cap d’estudis/especialista
de música/coord. CEP

Miquel Vicens Sastre

Música a tots els
cursos/plàstica a 4t i 5è

director/valors/castellà

Antoni Picó i Aguiló

Valors a 3r, 4t i 6è i
castellà i suport educatiu a

PERSONAL NO DOCENT
CÀRREC

NOM I LLINATGES

Auxiliar de conversa

Jennifer Spivey

Monitora escola matinera i menjador

Catalina Bauçà Amengual

Monitora escola matinera i menjador

Maria Antònia Mulet

Monitora menjador

Míriam Bauçà

Cuinera

Paquita Salom Cirer

PTSC

Xisco Bibiloni Pou

38

● COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
Equip directiu

Mestres

Pares/mares

Ajuntament

Antoni Picó i Aguiló,
director(*) (**)
(***)

Francesca M.
Jaquotot Coll

Francesca Ramis
Juan

Eliana Benitez
Povedano (***)

M. Francisca Fuster
Lladó

Felisa Cabrer
Peñalver (***)

Jaume M. Garcia
Oliver (**)

Guillem Riera Palou
(**)

Tomeu Parets
Amengual

Javier Bascuñana
Coll

Joana Llabrés Ferrer
(*)

Joana Ayarte

Miquel Vicens Sastre,
cap d’estudis (*)
Francesca Gamundi
Serra, secretària (*)
(**) (***)

(*) Membre de la Comissió permanent
(**) Membre de la Comissió de menjador
(***) Membre de la Comissió del programa de reutilització de llibres.

● ORGANITZACIÓ DE L’EQUIP DOCENT EN ÀREES DE RESPONSABILITAT
-

MIQUEL COLL

· Àrees: PROGRAMA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC
(dedicació majors de 55 anys), HORT I COMISSIÓ M. AMBIENT

-

MARIA FRANCISCA FUSTER:

· Àrea: MANTENIMENT I AMBIENTALITZACIÓ SALA DE MESTRES

-

XISCA MARTORELL:

· Àrees: MATERIAL ESCOLAR FUNGIBLE i MANTENIMENT I AMBIENTALITZACIÓ DEL
PASSADÍS D’INFANTIL (dedicació majors de 55 anys)
-

JOANA LLABRÉS:

· Àrea: COORDINACIÓ LÍNIA DE CENTRE A TRAVÉS DEL SEMINARI EN CENTRES

39

-

BEL MARTÍNEZ:

· Àrea: OFERTA PEDAGÒGICA EXTERNA

-

XISCA GAMUNDÍ:

· Àrees: EXPOSICIÓ ESCOLAR I ARXIU DE L’ESCOLA

-

GUILLEM ALEMANY:

· Àrees: FIRA DEL LLIBRE I ARXIU ESCOLAR (dedicació majors de 55 anys)

-

JOANA BENESTAR:

· Àrea: COMISSIÓ DE FESTES I CELEBRACIONS

-

DOLÇA FELIU:

· Àrea: FARMACIOLA CENTRAL I PER A SORTIDES ESCOLARS/PROJECTE DE
PORTES OBERTES DE L’ESCOLA EN HORARI NO LECTIU (Dedicació majors de 55
anys)

-

JAUME GARCIA:

· Àrees: JOCS DE PATI I CURSA SOLIDÀRIA

-

ANTONI PICÓ:

· Àrees: MANTENIMENT I INFRAESTRUCTURES/ TALLER/ MENJADOR ESCOLAR

-

XISCA JAQUOTOT:

40

· Àrees: MANTENIMENT I AMBIENTALITZACIÓ SALA DE MESTRES I COMISSIÓ MEDI
AMBIENT

-

MIQUEL VICENS:

· Àrea FORMACIÓ DEL PROFESSORAT/CCP I EQUIP DE SUPORT

-

TOMEU PARETS:

· Àrea: TIC

-

ANTÒNIA SOLER:

· Àrea COMISSIÓ DE FESTES I CELEBRACIONS I COMISSIÓ MEDI AMBIENT
4.2. Calendari anual i horaris
·

Les vacances de Nadal estaran compreses entre el 23 de desembre i el 6 de gener,

ambdós inclosos.
·

Les vacances de Pasqua estaran compreses entre el 13 d’abril i el 21 d'abril, ambdós

inclosos.
·​

Festivitats:
● 12 d’octubre (dia de la hispanitat)
● 1 de novembre ( dia de Tots Sants)
● 6 i 8 de desembre ( Dia de la Constitució i de la Immaculada Concepció)
● 28 de febrer (festa escolar unificada)
● 1 de març ( festa Illes Balears)
● 1 de maig (festa del treball)

També tenen la consideració de dies festius durant el curs 16/17 els dies que determinarà
la corresponent disposició de l’organisme competent. Els dies no lectius, d'acord amb els

41

punts 7.2 i 7.3 de la Resolució del conseller d'Educació i Universitat (27/05/2016) aprovats
pel consell escolar, són:
● 31 d’octubre de 2016 (data triada en substitució a la festa local de dia 26 de
desembre triada per la corporació local)
● 5 de desembre de 2016 (​data triada en substitució a la festa local de la Patrona de
Santa Eugènia al mes d’agost)
● 27 de febrer (dia festiu de lliure disposició)
- Les activitats lectives s’iniciaran el 12 de setembre de 2016
- ​Les

activitats lectives finalitzaran el dia 22 de juny de 2017

- ​L'horari
- ​Horari

lectiu és de les 9:00 h a les 14:00 h.

no lectiu: de les 14:00 h a les 16:00 h (de dilluns a dijous) i de les 14:00 h a les

15:00 h (divendres) hi ha servei de menjador. A partir de les 15:00 h s'inicien algunes
activitats extraescolars, segons el pla específic detallat a l'annex corresponent.

4.3. Serveis complementaris
Uns 25 alumnes fan ús del servei de menjador que en aquest curs estrena nou
concessionari: Maduixetes. Ho fan amb caràcter de fixos però aquesta xifra arriba als
40-50 en ocasions, si hi afegim els alumnes eventuals. Per altra part, 8 mestres,
organitzats per torns de 2-3 persones i 3 monitores atenen els alumnes durant el temps
de dinar. La vigilància del temps posterior és a càrrec de les monitores, i els mestres se
n’encarreguen de la supervisió, entre d’altres tasques pedagògiques.
El preu establert és de 5,90 €/dia per als fixos i 6,40 €/dia per als eventuals. Hi ha un
descompte per a les famílies nombroses del 15 % sobre el preu establert. L’empresa
concessionària permet l’adquisició d’un abonament de 25 tiquets al preu de 5,90 €. A més,

42

el servei dóna la possibilitat a les famílies que volen fer ús del servei sols amb monitoratge
a un preu de 3,5 € per dia, sempre sota unes estrictes normes de nutrició i alimentació.
Hem revisat en profunditat el document d’organització i de funcionament del menjador
escolar. Els mestres de guàrdia, les monitores i el concessionari l'han de conèixer, l'han
de desenvolupar i n'han de fer un seguiment. Aquest any continuarem posant en pràctica
el model organitzatiu que va tenir un bon resultat en el curs passat agrupant als alumnes
de primària en grups més petits, de 8 persones cadascun. A cada grup hi actua un
responsable de taula i un mestre s’asseu juntament amb els infants.
En cap cas, un/a mestre/a de guàrdia no pot abandonar el servei abans de les 16 h o a les
15 h i tots els alumnes han d’estar recollits per a les seves famílies.
Les guàrdies de menjador començaran el mateix dia que comencin les classes lectives,
incloent els darrers dies de cada trimestre i el dia de final de curs.
El programa d’obertura del centre en horari no lectiu, servei que té l’autorització de la
Conselleria d’Educació i Universitat, funciona des de les 7:30 h fins a les 9:00 h. Hi ha una
monitora que atén l’horari entre les 7:30 h i les 9:00 h i una segona en l’horari de 8:00 h a
9:00 h. Comptam amb uns 15 usuaris fixos, que duen a terme les activitats incloses al
projecte corresponent. El cost del servei és el següent:
7:30 h - 9:00 h

Fixos

2n germà

3r germà

Setembre

23 €

21 €

19 €

Octubre- juny

31 €

29 €

27 €

8:00 h - 9:00 h

Fixos

2n germà

3r germà

Setembre

20 €

18 €

16 €

Octubre- juny

28 €

26 €

24 €

quinzena

setmana

dia

15 €

3€

23 €

15 €

3€

½ mes

1 setmana

eventuals

10 €

2€

10 €

2€

22 €

43

* S’ha produït un increment de les quotes respecte del curs passat atès que d’una
monitora passam a dues.

4.4. Criteris pedagògics per elaborar els horaris
- Agrupament d’alumnes: hi ha 9 grups (6 de Primària i 3 d’Infantil), establerts en funció de
l'edat i dels criteris de promoció.
- Adscripció dels professors: tutories. Continuam tenint el cicle d’infantil, el primer cicle de
primària (compost pels cursos de 1r, 2n i 3r) i el segon cicle de primària (compost pels
cursos de 4t, 5è i 6è). Al cicle infantil, la tutor/a acompanya al seu grup durant els tres
anys que dura el cicle. Al 1r cicle, el mateix. En el segon cicle de primària cada tutor
roman sempre al mateix curs, per tant els/les alumnes tendran un/a tutor/a diferent
aquests tres darrers anys de primària.
La secretària del centre passarà a fer de cotutora al 3r curs de primària. Les tasques de
suport a infantil les durà a terme la mestra PT del Centre. A primària les tasques de suport
les realitzarà la mestra AD que també es cotutora de 3r. També la mestra AL, com a
membre de l’equip de suport, impartirà la seva tasca a infantil i primària durant la mitja
jornada que pertany al Centre.
Els mestres imparteixen els reforços, preferentment al cicle al qual pertanyen i en la
majoria dels casos. La psicòloga de l’EOEP té continuïtat respecte el curs passat, aspecte
que valoram positivament i visita el nostre centre amb una periodicitat de una vegada a la
setmana (el dimecres a partir de les 10 h) i una vegada mensual (els divendres també a
partir de les 10 h), tenint la denominació de Centre Preferent. El PTSC assistirà al centre
amb una periodicitat mensual amb els casos d’infants que justifiquin la seva tasca.
El dijous i el divendres són els dies que el centre disposa del servei de la mestra religió.

44

El cicle d’educació infantil el formen la tutora de P3, la de P4, la de P5, la PT, i el mestre
d’educació física.
El primer cicle de primària el formen la tutora de primer, la tutora de segon (que n’és la
coordinadora), les dues tutores de tercer i la mestra AL a més de la mestra de suport en la
seva especialitat de PT.
El segon cicle de primària el formen el tutor de quart, el tutor de cinquè, el tutor de sisè i la
mestra d’anglès. En cas de sortides extraescolars es vetllarà perquè el còmput de
mestres en la sortida sigui l’indicat per la normativa de la Conselleria.
Hi ha uns criteris per dur a terme les substitucions, en cas d’absència d’algun mestre, per
tal d’atendre els alumnes. L'ordre de prioritat és la següent: 1r, hora de reforç; 2n, hora de
suport i coordinació ; 3r, PT/AL/AD, i 4t, equip directiu. El criteri general és el de procurar
que la totalitat dels docents es reparteixin equitativament les hores de substitució.

4.5. Criteris d’organització de les hores de permanència obligada
Amb l'objectiu de millorar i de preparar les classes al principi de cada jornada, els mestres
que ho considerin oportú, poden començar la jornada amb anterioritat a l'inici de l’horari
lectiu i comptabilitzar aquest temps com a part del còmput global de les 5 hores d'obligada
permanència al centre. Per tant, aquestes 5 hores es poden repartir entre les 8 h i les 9 h
i entre les 14 h i les 16 h. Els mestres amb la condició de majors de 55 anys hauran de
reservar una d’aquestes hores a aquesta funció. Tot el professorat haurà d’adaptar el seu
horari personal a les reunions d’assistència obligada que són les s’estableixen al Decret
119/2002, que con claustres, ccps, consells escolars, reunions de cicle… i per
descomptat, les fixades per l’Ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitat de 6
de març de 2015, sobre avaluació, les sessions d’avaluació. Respecte als mestres amb la
condició de reducció de jornada, val a dir que, en cas que aquestes reunions s’hagin de

45

realitzar de forma extraordinària en el període assignat en el seu horari, caldrà compensar
el temps dispensat amb una altre dia de la setmana per tal de conjugar l’interès general
de l’escola amb el dret corresponent del mestre afectat. Les reunions d’assistència
obligada seran calendaritzades i comunicades a través dels canals establerts.
Les tasques següents són assignades per a aquests períodes d'obligada permanència.
o

Dilluns, dimarts, dimecres i divendres: els tutors els dediquen a les visites de pares, que

han d'organitzar en funció de les necessitats de la classe, i a les programacions d'aula.
o

Dilluns, dimarts o dimecres: les reunions de la comissió ambiental sempre que siguin

necessàries.
o​

Dijous: reunions de claustre/cicle/CCP.

. Els dilluns quinzenalment es duran a terme les reunions de Seminari en Centres.

4.6. Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos.
Per tal de poder atendre la diversitat de suports, de PT, AL, especialista d’anglès, religió i
altres mestres, duits a terme durant aquest curs, optimitzam i aprofitam al màxim tots els
espais i recursos del centre.

5. PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS DE COORDINACIÓ I DE GESTIÓ
Dels òrgans de govern. Els membres de l’equip directiu, conjuntament, dediquen, com a
mínim, una sessió setmanal a la planificació de les activitats més immediates incloses a la
PGA, i/o a l’avaluació del procés educatiu. Hi hem d'afegir el temps que sigui necessari
per al compliment d'aquesta tasca. Un treball coordinat ha d’afavorir el desenvolupament
de les funcions que tenen encomanades.
La participació de tots/tes els/les mestres del centre té lloc al claustre, que té la
responsabilitat de decidir sobre els aspectes pedagògics de l’escola i de donar-ne

46

informació. El primer dijous de cada mes, preferentment, hi ha una sessió ordinària
d'aquest òrgan.
Ocasionalment, hi pot haver claustres extraordinaris en funció del temes importants que
vagin apareixent.
Dels òrgans de coordinació docent. Els tres cicles es reuneixen mensualment i han de
deixar constància dels temes tractats a un llibre d’actes. La comissió de Coordinació
Pedagògica du a terme les funcions amb periodicitat mensual. Les reunions de seminari
de centre són quinzenals.

6. PLA PER A L’AVALUACIÓ, EL SEGUIMENT I LA VALORACIÓ DELS RESULTATS
ACADÈMICS
6.1. Introducció
La LOMCE determina que el claustre i el consell escolar, com a òrgans col·legiats de
participació, tenen la funció d’analitzar i valorar l’evolució del rendiment escolar, i els
resultats de les avaluacions internes i externes en què participi el centre.
L’avaluació

dels

aprenentatges

d’ensenyament-aprenentatge,

i

que

de

l’alumnat

també

inclou

en

el

l’avaluació

mateix
dels

procés
processos

d’ensenyament i la pràctica docent va dirigit cap al seu èxit escolar. Així, l’anàlisi i la
valoració dels resultats acadèmics, eixos bàsics de l’acció docent, tenen per finalitat
l’adopció de les mesures adients per aconseguir la millora del rendiment dels alumnes i de
la qualitat del sistema, i el seu posterior seguiment.
Aquesta tasca tendrà presents els principis següents:
- La supervisió i la qualitat de l’avaluació són una responsabilitat compartida per tot el
professorat.

47

- El nostre centre ha de crear condicions que estimulin la reflexió, la participació i la
col·laboració de tot el professorat.
- Els resultats acadèmics reflecteixen inevitablement les expectatives que té el professorat
respecte als seus alumnes. Per això, un procés de millora implica una revisió coordinada
entre l'equip docent i la posada en marxa d’accions i actuacions conjuntes.
- L’anàlisi dels resultats de les accions de suport dutes a terme és un element clau, que
necessàriament s’ha d’incloure dins el procés ordinari de valoració dels resultats, i no com
a qüestió a part.
- El procés de millora requerirà estratègies diverses, com ara ajustaments organitzatius,
canvis metodològics i intervencions específiques a determinats nivells. És responsabilitat
del centre incidir de manera clara allà on es detectin resultats menys satisfactoris o
desviacions i disfuncions produïdes en un grup d’alumnat determinat o en una àrea o
matèria, incorporant les mesures més adients i revisant l’organització i la distribució dels
suports de què disposa el centre, a mesura que es detectin resultats no satisfactoris.
- La millora de la pràctica docent ve determinada tant per la promoció d’iniciatives
pedagògiques per a la millora del rendiment escolar com per la recerca, la formació, la
innovació i la implementació de bones pràctiques educatives.

6.2. Actuacions de la direcció i l'equip directiu
a) El cap d'estudis coordinarà i supervisarà les sessions d'avaluació del cicle d'infantil iels
cicles de primària.
b) L'equip directiu revisarà els acords de les sessions d'avaluació i tendrà una recopilació
de dades disponibles sobre els resultats de cada avaluació.
c) Procedirà a l'anàlisi i valoració inicial de tots (cicles, cursos i grups) els resultats del
centre, els més i els menys satisfactoris, i de les desviacions i dispersions existents, en

48

relació als resultats globals de Mallorca o de les Illes Balears, i en relació a resultats i
avaluacions anteriors.
d) Es reunirà, si es creu necessari, amb els/les tutors/es, amb prèvia i preparatòria de les
sessions de valoració dels equips docents, i posterior per a concloure les valoracions,
conclusions i mesures a adoptar.
e) Convocatòria dels òrgans col·legiats oportuns (CCP, claustre) per tractar temes
relacionats amb els resultats acadèmics.
f) Establirà mecanismes d'informació a alumnes i famílies.
g) Elaboració i presentació d’un informe global i rigorós sobre les valoracions efectuades i
les mesures acordades al consell escolar i, si s’estima convenient, a la junta directiva de
l’AMIPA. A finals del primer trimestre, sobre les avaluacions inicial, externes i de
diagnòstic; a mitjan curs, sobre la primera avaluació; i a final de curs, sobre els resultats
finals del curs.
6.3. Avaluació interna
L’avaluació de l’aprenentatge de l’alumnat que realitzen el nostre centre al llarg de cada
curs escolar, d’acord amb la seva concreció curricular i les programacions didàctiques,i
regulada per les Ordres citades, té caràcter continu, formatiu, regulador i orientatiu del
procés educatiu, i es concreta en les fases següents:

6.3.1 L'avaluació inicial
S’ha de dur a terme al començament de cada curs: de l’EI, de cada cicle de l’EP, i a
l’alumnat d’incorporació tardana (o procedent de sistemes educatius estrangers) quan
s’incorpori al centre, per detectar el grau de desenvolupament de les competències
bàsiques. També l’ha de fer el professorat que inicia l’acció docent en un nou grup. Els
seus resultats s’han d’analitzar i valorar per tal de:

49

a) Prendre decisions relatives al desenvolupament del currículum i adequar les
programacions didàctiques a les característiques i als coneixements de l’alumnat
(programacions d’aula).
b) Adoptar les mesures pertinents de suport per a l’alumnat que ho necessiti o d’adaptació
curricular (ACI) per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (ANESE)
i nouvingut.

6.3.2. Indicadors a considerar en la valoració de l’avaluació inicial
a) Grau de domini de les competències bàsiques (i dels continguts de les diferents
matèries) i dificultats globals i individuals.
b) Existència d’alumnes repetidors. (Veure pla d'alumnes repetidors).
c) Dificultats personals o familiars, socials, mèdiques i psicopedagògiques dels alumnes,
especialment dels ANESE.

6.3.3. Instruments o dades per a la valoració
a) Els documents d’avaluació del curs anterior: actes finals; informe individualitzat (canvi
de curs o etapa a EI i EP); o personal per trasllat; expedient (informes a les famílies) o
historial acadèmic; informes específics dels alumnes NESE...
b) Informació de les famílies o tutors legals i informes professionals (mèdics, psicològics,
pedagògics o socials) que tenguin interès per a la vida escolar.
c) Proves inicials, determinades en contingut i forma per l’equip de cicle i etapa (a EI i EP),
l’equip docent, i coordinades pel tutor de cada grup.

6.3.4. Accions a realitzar
Abans de l’inici de les activitats lectives:

50

a) Anàlisi i valoració dels documents d’avaluació i de la informació disponible per part de
l’equip directiu, del tutor o tutora de cada grup, i traspàs d’informació a l’equip docent.
b) Preparació de les proves inicials (orals o escrites), per part dels tutors i equips de cicle i
etapa (a EI i EP), en base als criteris definits al projecte educatiu (concreció curricular) del
centre.
Abans del 30 de setembre:
c) Aplicació i avaluació de les proves, procés coordinat pel tutor de cada grup.
d) Reunió d’avaluació inicial dels equips de cicle i docents per analitzar i valorar la
informació dels documents d’avaluació i els resultats de les proves, prendre les decisions
relatives a l’adequació de les programacions didàctiques i adoptar les mesures pertinents
de suport i les ACI corresponents, de la qual el tutor o tutora estendrà acta detallada.
Durant el primer trimestre:
e) Seguiment de les decisions i mesures adoptades a la sessió d’avaluació inicial, per part
del tutor, l’equip docent i de cicle, els departaments didàctics i d’orientació, i els
equips directius.

6.4. Les avaluacions de l’aprenentatge dels alumnes.
La normativa sobre l’avaluació estableix, i així realitzam al nostre centre, que a l’EP, els
equips docents han de fer un mínim de tres sessions d’avaluació, la darrera de la qual pot
coincidir amb l’avaluació final ordinària (com així ho feim al nostre centre), coordinades pel
tutor o tutora i amb l’assessorament de l’equip de suport i de la persona responsable de
l’orientació, per valorar tant l’aprenentatge de l’alumnat com el desenvolupament de la
seva pràctica docent i per adoptar les mesures pertinents per millorar-la.
Els resultats acadèmics d’aquestes avaluacions s’han d’analitzar i valorar per tal de:

51

- Detectar els resultats, els més i els menys satisfactoris, o les disfuncions, desviacions i
des-ajustaments en el procés d’ensenyament i aprenentatge d’algun grup d’alumnat o
d’alguna matèria.
- Prendre les decisions i les mesures més adients relatives a aspectes organitzatius,
curriculars (adaptacions de les programacions, canvis en metodologia i activitats,
avaluació i qualificació), de convivència i de relació amb les famílies, i altres que suposin
una millora de l’aprenentatge i dels resultats.
- Difondre i promocionar les iniciatives pedagògiques de recerca i d’innovació, i
implementar les bones pràctiques educatives que determinen la millora de la pràctica
docent.
- Revisar les decisions i mesures adoptades, al mateix temps que es detectin resultats no
satisfactoris.

6.4.1. Indicadors a considerar en la valoració dels resultats de les avaluacions
a) Qualitat dels resultats de tot l'alumnat, inclosos els que reben suports o es troben en
programes específics, amb NESE i amb AC, i en relació a l’assistència regular, les
aptituds i el comportament.
b) Relació entre els resultats de les matèries i les hores de docència no impartides
pels/les mestres titulars.
c) Qualitat dels resultats globals de cada grup, curs i etapa: alumnes (ordinaris, repetidors
i ANESE) que suspenen 0, 1, 2 (previsió de promoció), 3 i ≥4 matèries.
d) Qualitat dels resultats de les matèries, per nombre i percentatges d’aprovats, als grups
de cada curs i de l’etapa, segons la tipologia de l’alumnat.
e) Grau de promoció en els resultats de les avaluacions finals, ordinàries i extraordinàries
dels alumnes ordinaris i sobretot dels alumnes que no promocionen.

52

6.4.2. Instruments o dades per a la valoració
a) La informació i valoració del professorat de cada grup sobre tots els alumnes (aptituds,
comportaments, rendiment i qualificacions) inclosos els NESE, i alumnes que no
promocionen.
b) Les faltes d’assistència de l’alumnat i les hores de docència no impartides pel
professorat titular a cada grup.
c) Les actes de les qualificacions i de les sessions d’avaluació de cada grup.
d) Les estadístiques dels resultats acadèmics de cada avaluació de:
-Elaboració pròpia del centre, a partir de les actes i de la base de dades de les
qualificacions de tot l’alumnat i totes les matèries que el GESTIB proporciona en full de
càlcul.
- GESTIB (Percentatges)
- SEDEIB, que mostra resultats del centre, de Mallorca i de les Illes Balears.
e) Les estadístiques dels resultats de les avaluacions dels cursos anteriors.
f) Les dades de promoció, titulació i matrícula escolar (altes, baixes, abandons...) del
centre, del curs actual i dels anteriors.

6.4.3 Accions a realitzar
A totes les avaluacions:
a) Sessió d’avaluació de l’equip docent, de la qual el tutor estendrà acta detallada, per
tractar els aspectes generals del rendiment del grup, valorar i avaluar l’aprenentatge de
cada alumne del grup a cada àrea o matèria, en relació a l’assoliment de les
competències bàsiques i dels objectius del currículum, detectar les dificultats i disfuncions

53

individuals i del grup, adoptar les primeres mesures correctores, i acordar la informació a
comunicar als alumnes i a les famílies o tutors legals.
b) Reunió del tutor amb el grup per tractar sobre els resultats, i també sobre el
comportament i el clima de l’aula, les activitats, les relacions amb els professors, les
absències, els equips docents de cicle i etapa.
c) Anàlisi i valoració inicial dels resultats del grup, per part del tutor, en relació al conjunt
del curs i al d’avaluacions anteriors i quant a resultats globals (per nombre d’àrees
aprovades i suspeses, i per previsió de promoció) i per àrees, i quant als resultats dels
alumnes repetidors i amb ACI (NESE). Detecció de desviacions i dispersions puntuals o
de resultats inferiors o superiors a les mitjanes.
d) Reunió de l’equip docent, de cicle o etapa (posterior a la sessió d’avaluació) per
analitzar i valorar els resultats del grup, en relació als del conjunt del nivell i quant a
resultats globals i per àrees, i les decisions acordades, i per adoptar les mesures
necessàries per a la millora del rendiment del grup.
e) Seguiment, durant el període de la següent avaluació, de les mesures adoptades per
part dels tutors, equip docent , de cicle i d'etapa.

6.5. Indicadors
a) Grau d’assoliment, individual i global, de les competències i els continguts curriculars.
6.5.1. Sobre els resultats de les avaluacions externes
El curs passat les proves de diagnòstic externes foren suspeses. Per aquest curs quedam
a l’espera de si es reprenen o per al contrari es suspenen altre cop. En tot cas, en aquesta
PGA es reflectiran tots els aspectes relacionats amb aquestes proves.

6.5.2 Les avaluacions de diagnòstic

54

6.5.2.1. Indicadors a considerar en la valoració dels resultats de l’avaluació de
diagnòstic.
a) Grau d’èxit obtingut a cada ítem de cada competència avaluada.
b) Grau de domini (global del centre, dels grups i dels alumnes) de les competències
avaluades, en relació a Mallorca o a les Illes Balears.
c) Nivells de valor afegit: diferència entre la puntuació obtinguda i l’esperada (ISEC) a
cada competència.
d) Variables de context que incideixen en el rendiment dels alumnes i en els resultats.
e) Relació dels resultats de l’avaluació de diagnòstic amb els resultats de l’avaluació final
del curs.
f) Evolució temporal dels resultats actuals i de cursos anteriors de proves externes i
d’avaluacions internes.

6.5.2.2. Instruments o dades per a la valoració
a) Resultats obtinguts per cada alumne en cada ítem de les competències avaluades
(Informe inicial de l’IAQSE).
b) Informe final de resultats del centre (de l’IAQSE) amb els resultats en puntuacions
TRI i segons el valor afegit (ISEC).
c) Documents de l’IAQSE sobre Orientacions per a la interpretació de l’informe de
resultats del centre.

6.5.2.3. Accions a realitzar
Comissió d’avaluació de diagnòstic

55

a) Constitució de la comissió i realització de les seves funcions de planificació i supervisió
de l’execució de l’avaluació i, en el seu cas, col·laboració amb el personal extern que
realitzi l’aplicació mostral.
b) Anàlisi i valoració prèvia dels resultats i de l’informe de l’IAQSE, i informació als òrgans
de coordinació docent i al consell escolar del centre.
c) Coordinació en el centre del procés d’avaluació sobre els resultats obtinguts.
d) Aportació, a partir de les dades extretes i de les conclusions de l’avaluació, de
reflexions i d’accions/decisions que s’han d’incorporar al pla de millora (PM) a incloure en
la PGA.
Òrgans de coordinació docent
e) Anàlisi i valoració per part dels tutors i professors de cada grup (equip docent), dels
resultats individuals i globals als ítems de cada competència,en comparació amb els
resultats de l’avaluació contínua i final, i amb les expectatives que es tenien. Detecció de
continguts curriculars més consolidats o menys assolits i dels punts forts i febles de cada
alumne i del grup.
Propostes de millora.
f) Anàlisi i valoració per part de l’equip de cicle dels resultats globals a cada competència,
en relació a resultats anteriors i a resultats de l’avaluació final. Detecció de continguts
curriculars més consolidats i menys assolits, punts forts i febles, i propostes de millora.
g) Informació dels resultats de cada alumne al tutor i al professorat del curs següent (4t)
com a dades per a l’avaluació inicial i per a l’adopció de les mesures oportunes.
h) Anàlisi i valoració per part de la CCP i del claustre dels resultats del centre, per a la
inclusió en la memòria, i concreció de propostes de millora per a incloure a la PGA del
curs següent.
Comunitat educativa i consell escolar

56

i) Informació a les famílies sobre els resultats obtinguts, globals del centre i individuals per
a les famílies de cada alumne que ha participat en l’avaluació.
j) Informació al consell escolar sobre l’anàlisi i la valoració feta sobre els resultats globals,
de cada competència avaluada, en relació al valor afegit. Presentació del pla de millora.
k) Seguiment del pla de millora durant el curs escolar.

6.6. Avaluació final
Es realitzarà un procés d’avaluació i valoració del rendiment dels alumnes que finalitzen
l’etapa de primària. L’administració educativa de l’Estat realitza una avaluació mostral a
finals de l’etapa d’educació primària, a 6è (EGFE), l’aplicació i els resultats de avaluats.
b) Relació entre els resultats de les proves finals d’EP aplicades i els resultats de
l’avaluació final de l’etapa.
c) Evolució del rendiment de l’alumnat a l’etapa de primària.

6.6.1. Instruments
a) Resultats obtinguts pels alumnes en les proves finals de 6è d’EP.
b)Informe o dades dels resultats de les avaluacions externes en les quals s’ha participat.

6.6.2. Accions
Tutors de tercer cicle i professorat:
a) Aplicació i correcció de les proves finals a 6è d’EP, amb els criteris acordats, i
tramitació dels resultats al centre de secundària, a finals de maig i principis de juny.
b) Anàlisi i valoració dels resultats de les proves aplicades i comparació amb els resultats
de l’avaluació final de 6è d’EP, a finals de juny. Adopció de mesures de millora.

57

Claustre:
a) Valoració dels resultats globals de les proves final i inicial aplicades i adopció de les
mesures necessàries per millorar els resultats futurs, a final de curs i durant el curs
escolar següent.
Direcció i equip directiu:
a) Seguiment i participació en els processos de coordinació didàctica i planificació de les
proves finals d’etapa amb el centre de secundària d’adscripció.
b) Anàlisi i valoració inicial dels resultats dels alumnes del centre, tant en la prova final de
6è d’EP, com en les inicials i d’avaluació de 1r d’ESO en el centre de secundària.
c) Direcció i seguiment dels processos d’anàlisi i valoració dels resultats per part dels
tutors i professors de tercer cicle, de les mesures de millora i de la seva aplicació.
d) Informació al consell escolar sobre els resultats de les proves i l’evolució del rendiment
dels alumnes; Valoracions efectuades i mesures de millora adoptades i aplicades.

7. CRITERIS I PROTOCOL EN LES INVERSIONS ECONÒMIQUES DE L’ESCOLA I
ADQUISICIÓ DEL MATERIAL
Els ingressos de l’escola es desglosen de la següent manera:
· Aportacions de la Conselleria: 575 € mensuals ( 6.900 € anuals) (52,4 %)
· Aportacions voluntàries de les famílies a principi de curs: 6.288 € anuals per aquest
curs. (47,6 %)
· Ajut Sa Nostra: han quedat suspeses
· Aportacions de la UIB pels pràcticums: 486 € aproximadament
· Altres aportacions: indeterminat
Tots els diners són de l’escola, estan al servei dels alumnes i dels mestres i tots s’inclouen
dins un fons comú atès que els diners que rep cada curs i especialitat beneficia a tots els

58

alumnes en un moment o un altre de la seva escolaritat. Cada despesa ha de respondre a
una necessitat real i cal informa-la prèviament i sempre a l’equip directiu. De manera
excepcional, sempre i quan no sigui possible informar-ho a l’equip directiu, els mestres
podran adquirir material quan el valor d’aquest material no excedeixi de 25 €. L’equip
directiu administrarà els fons de manera rigorosa amb la màxima cura i transparència.

8. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
A) FESTIVITATS I CELEBRACIONS QUE AFECTEN TOT EL CENTRE.
·​

Menjars de la terra: berenada de bunyols (dia 21 d’octubre)

·​

Festa nadalenca: concert de Nadal (22 de desembre)

·​

Celebració de Sant Antoni (17 de gener)

·​

Carnestoltes (26 de febrer)

·​

Tallers de menjars de Pasqua

·​

Cursa solidària

·​

Exposició col·lectiva sobre tots els projectes desenvolupats al centre (abans de Pasqua)

·​

Dia del llibre (mes d’abril)

·​

Festa de fi de curs (22 de juny)

B) SORTIDES ESCOLARS QUE AFECTEN ELS GRUPS: (​*Pendent de completar)
Nivells

Cursos

que hi

Lloc/s que

Trimestre/data

visitaran/activitat

intervenen

Cicle Infantil

P3,P4,P5

- Teatre a l'escola

- 1r trimestre.

- La Colla de
Gegants de Santa
Maria visiten
l'escola.

- 2n trimestre

59

1r CICLE
PRIMÀRIA

- Aquarium

- 3r trimestre

Granja d’Esporles

1r trimestre

3r

Illa de Cabrera

3r trimestre

4t

- Sortida molins
des Puget.
- Sortida Natura
Parc.
- Excursió
conjunta a
determinar el lloc i
la data.
- Anada a polígon
Son Castelló i UIB
en TIB

1r trimestre

- Sortida Natura
Parc.
- Visita als
sestadors de
Santa Eugènia.
- Excursió
conjunta a
determinar el lloc i
la data.

-1r trimestre

- Visita amb el
TIB al Centre de
Sa Nostra per
veure l'exposició
“Meet your
neighbours”

-1r trimestre

-Visita a Coves
del municipi de
Santa Eugènia
amb bicicleta.

-1r trimestre

- Excursió
conjunta a
determinar el lloc i
la data.

-2n trimestre

1r

2n

2n CICLE
PRIMÀRIA

1r Trimestre
2n trimestre

3r trimestre

-1r Trimestre

-2n trimestre

60

9. DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES INSTITUCIONALS I DELS PLANS DEL
CENTRE
9.1 Projecte Educatiu de Centre. ​La darrera modificació data del mes de març de 2013.
9.2 Projecte Lingüístic de Centre. ​Pendent de revisió atenent les futures instruccions de
la Conselleria d’Educació i Universitat.
9.3 Pla d’Atenció a la Diversitat. ​Aprovat el mes de juny de 2012.
9.4 Pla d’Acció Tutorial. ​Pendent de revisió per al present curs
9.5 Reglament d’Organització i Funcionament del Centre. ​Aprovat en claustre el juny
de 2016.

ANNEX 1: PLA AMBIENTAL ( veure annex a part)
ANNEX 2. PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE:
Pendent de revisar i a l’espera de les instruccions de la Conselleria.
ANNEX 3: PLA D’ACTUACIÓ DE L’EQUIP DE SUPORT (veure annex a part)
ANNEX 4: ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
A data d’avui comptam amb les activitats gestionades per l’AMIPA però manquen les de
l’Ajuntament.

ACTIVITAT

ANGLÈS

DE QUI
DEPÈN
Amipa

ESPAI

Aula 1r

HORARI

Dilluns i dimecres de
15.00 h a 16.00 h

MONITOR/A

Noemi
Tel:

GIMNÀTICA
RÍTMICA

Amipa

Gimnàs

Dimarts i dijous de
15.00 h a 16.00 h

Beby Arco Muñoz
Tel: 656 90 48 39
61

DIBUIX I
CÒMIC

Amipa

Aula de 3r

Dimecres de 15.30 h a
16.00 h

Joan Rigo Seijoo
Tel: 655 21 32 07

ROBÒTICA
LEGO

Amipa

Aula de 4t

Dijous de 15.00 h a
16.00 h

Nexus Robòtica
Educativa

ANNEX 5: PLA DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
Pel que fa a les actuacions de formació per al curs 2016-17, es desenvoluparan
internament a través del seminari en centres que durem a terme novament al llarg
d’aquest curs 16/17 i sota l’empar del CEP de Palma.

ANNEX 6: MEMÒRIA ADMINISTRATIVA
a) ESTADÍSTICA ECONÒMICA DE PRINCIPI DE CURS.
Saldo compte bancari/ECOIB octubre 2016: 18.593,89 €
(queda pendent la liquidació del material informàtic i de la part que ens correspon de
ventiladors i tendals el saldo es lliurarà l’octubre de 2016, a mes del dessglosament de les
despeses en diferents apartats.
TAULA 1
Despeses més importants efectuades al llarg de 2016 (font ECOIB)
Apartat

Quantitat

Lloguers

3.281,52 €

Reparació, conservació i manteniment

2.057,21 €

Instal·lació ventiladors i tendals
(EXECUTADA)

aproximadament 1.500 € (PENDENT)

Documentació i informació

6.299,31 €

62

Material informàtic (programa de reutilització)
(PENDENT)

aproximadament 9.000 € (PENDENT)

Material didàctic

2.816,11 €

Despeses previstes curs 2016-17. * ​Estan descrites en l’apartat següent.

b) ESTAT DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS.
Les instal·lacions i els equipaments del centre es mantenen amb l’ajut de l’Ajuntament i
amb el fons econòmic de l’escola que prové bàsicament de l’assignació anual de la
Conselleria i les aportacions voluntàries de les famílies, a més d’algunes puntuals de
l’Ajuntament, de l’Amipa i de la Universitat.
A continuació es relacionen les d’inversions més importants que caldrà prioritzar per
aquest curs 2016-17:
-

Instal·lació de ventiladors de sostre i tendals. (escola, Ajuntament i Amipa)

-

Instal·lació de cortines i una estora a l’aula de música. (escola)

-

Instal·lació una planxa d’alumini al lateral del taulell del menjador de l’escola.
(Ajuntament)

-

Instal·lació d’un lavabo al menjador de l’escola. (Ajuntament)

-

Adquisició d’ordinadors portàtils i I’Pads dins del Programa de Reutilització.
(escola, aproximadament 9.000 €)

-

Adquisicó d’una estora i coixins per a la creació del racó de la pau al passadís
d’infantil. (escola)

-

Adquisició d’un radiador de baix consum per al passadís d’infantil. (escola) i, si és
necessari, un per a l’aula de 3r. (escola)

-

Adquisició d’una càmera fotogràfica d’ús general. (escola)

-

Adquisició d’una pissarra amb cavallet per a funció informativa. (escola)
63

-

Adquisició d’un televisor de plasma per a l’escola matinera i menjador. (escola)

-

Adquisició de fusta per a la fabricació d’una taula i bancs per al pati del centre per
donar cobertura al treball per projectes.(escola)

10. CONSIDERACIONS FINALS
La PGA que teniu a les mans és el document que vol projectar exhaustivament i de forma
detallada tot el que volem impulsar a cada curs que comença i tracta d’explicar alhora el
sentit de tot el que s’exposa. Són molts els projectes, les activitats i les iniciatives que
pretenem dur endavant. És una mostra clara i evident de l’escola viva, inquieta i desperta
que volem. I això és així perquè en el rerefons de tot el que feim i promovem, hi han unes
conviccions molt arrelades del que representa per a nosaltres l’educació pública digna i de
qualitat, tenint sempre present els nostres alumnes, que mereixen ara i sempre tota la
nostra il·lusió i la nostra empenta.
És el segon any de la legislatura del nou equip de la Conselleria i el canvi ha sigut
notable, fet que valoram i reconeixem. L’educació necessita pau i estabilitat i per contra,
es beneficia quan no es donen tensions i conflictes com els viscuts anys enrere. Es varen
deixar i abandonar moltes coses en el camí en els darrers anys i la feina de reconstrucció
d’ara en endavant està sent llarga i costosa. Restituir i restablir camins i escenaris de
diàleg i de creació no està resultant fàcil però si obligat i necessari. Precisam, des de
l’escola, recobrar il·lusions, sinergies, confiança, pau i estabilitat. I les expectatives en el
nou període que ja s’ha iniciat són molt grans i també les ganes de reprendre un camí de
renaixença. Per tot això, la Conselleria té una gran tasca per endavant. Beques, ajuts,
ràtios, programes, condicions laborals... Tot això cal que sigui revisat i se li donin
respostes positives. Sabem dels esforços que s’estan donant, de certs resultats que ja
entreveim i que han de donar encara més fruits.

64

El canvi d’escenari es reflecteix clarament en un allau de demandes de formació que
neixen des dels mateixos centres i on nosaltres no som una excepció. És una mostra
clara de recobrament d’il·lusions per a la millora de l’educació.
Però les necessitats encara són grans i tot passa per un increment dels pressupostos
públics per a l’educació on no s’han d’estalviar esforços de cara al seu increment just i
digne.
Les escoles rebem de l’Administració fons que són insuficients per afrontar les necessitats
dels centres escolars, 575 € (que són els que rebem nosaltres mensualment) no resulten
dignes per administrar totes les despeses que hem d’atendre (els costos han pujat de
manera desorbitada i els ingressos són lluny de correspondre’s amb la institució que hem
de dur endavant). Si restam les despeses fixes mensuals, sols en queden poc més de 200
€ per adquirir material fungible. Aquesta aportació no ha fet més que abaixar i és moment
de reinvertir la tendència. Sabem del compromís d’apujar aquestes quantitats a partir de
l’any vinent i esperam que així sigui. I resulta paradoxal que els diners que ens aporten les
famílies resulten del tot imprescindibles, i això pensam que no hauria de ser així, atenent
al caràcter gratuït de nostre sistema d’ensenyament. Aquest any ja no disposam de la
garantia dels miniportàtils del centre i l’escola haurà de carregar amb els seu fons la seva
restitució progressiva.
D’altra banda, les cinc direccions generals demanden a les escoles una tasca burocràtica i
administrativa ingent, la qual cosa fa més necessària que mai la dotació d’auxiliars
administratius, altre compromís anunciat, que ens seria de gran ajut i de descàrrega del
volum de feina que ara suportam.
Volem donar la benvinguda al nou inspector que ens han adscrit. Estam segurs de la seva
intenció de col·laboració i d’assesorament que ja han donat mostres de ser efectives.

65

Fa poc ens hem fet ressò d’una agressió intolerable al pati d’una escola d’un centre de
Palma. És un notícia que ens entristeix i que revela que la societat que ens envolta
presenta, a vegades, signes de desorientació clara. Els mitjans de comunicació no han
estat objectius; s’han donat informacions falses, parcials i tot això ha fet que l’escola
pública es veiés en entredit. La nostra escola se sent molt allunyada d’aquesta realitat i
pensam que fets així, ara per ara, són impensables en el nostre context. Però no val
abaixar la guàrdia. Per a nosaltres, l’eix central ha de ser la prevenció. Volem, des de tots
els àmbits apostar per la convivència, la concòrdia, la cohesió i el respecte i declaram un
compromís ferme perquè fets així no tenguin mai cabuda entre la nostra comunitat
educativa.
Per tot això i més, necessitam dels responsables de la Conselleria que ens acompanyeu
en aquest camí, que ens faceu costat en les moltes dificultats que haurem d’afrontar…
Necessitam que no ens falleu perquè per part nostra, no patiu, nosaltres no us fallarem.
La il·lusió, la implicació i les ganes per part nostra són innegociables.
I tot el que volem crear, ho farem per la nostra amiga Maria Sánchez, pel seu exemple i a
la seva memòria. Moltes Gràcies i molta sort a tots i a totes!
Santa Eugènia, tardor de 2016

66