You are on page 1of 4

CEIP MESTRE GUILLEMET

Santa Eugènia
(1966- 2016)

FULL INFORMATIU.
CURS ESCOLAR 2016-2017

Telèfons i adreces electròniques d’interès del centre

Informació AMIPA

Escola: 971 14 42 44 (també és fax)

Presidenta: Joana Ayarte Garcias

Assumptes escola matinera i d’assistència al
menjador: 605 41 17 79 (Catalina Bauçà) i Tel
Maduixetes: 971 88 34 86

Telèfon: 971 19 14 88

Adreça electrònica:
amipamguillemet@gmail.com

Facebook: a
​ mipamestreguillemet

Adreça electrònica:
ceipmestreguillemet@educaib.eu

Bloc: alumnesmestreguillemet.blogspot.com

Web: http://www.cpmestreguillemet.cat/

PERSONAL DOCENT:

CÀRREC/TUTORIA

NOM

NIVELL/ÀREA

NÚM. ALUMNES

C.

Tutora

Francisca Martorell Pou

Educació infantil 3 anys

15

I
N
F
A
N
T
I
L

Tutora

M. Francisca Fuster Lladó

Educació infantil 4 anys

19

Tutora/coord. c. infantil

Joana Benestar Barceló

Educació infantil 5 anys

13

PT/coordinadora suport

Bel Martínez Pou

Educació infantil

Especialista d’educació
física/coordinador ambiental

Jaume M. Garcia Oliver

Educació física a tots
els cursos i psicomotricitat a infantil

Dolça Feliu Fernández

1r d’educació primària

16

Tutora/coord. 1r cicle

Antònia Soler Rubí

2n d’educació primària

18

Cotutora/coordinadora
seminari en centres

Joana Llabrés Ferrer

3r d’educació primària

23

Cotutora/secretària

Xisca Gamundí Serra

3r d’educació primària

23

Especialista en AL

Marina Garau Castell

Audició i llenguatge a infantil i primària

1r

Tutora

C
I
C
L
E

Mestra de suport
2n
C
I
C
L
E

Mª del Mar Martínez Llull

Tutor/coord. Programa
Reutilització
Tutor
Tutor/coordinador informàtic
Especialista anglès/
coordinadora 2n cicle
Religió

C. Infantil i etapa de primària

Miquel Coll Isern

4t d’educació primària

17

Guillem Alemany i Morell

5è d’educació primària

18

Tomeu Parets Amengual

6è d’educació primària

20

Francesca M. Jaquotot Coll

Anglès a tots els cursos

Yolanda Revert Vidal

Religió a infantil i primària

​Victòria Marín Ripoll

EOEP

cap d’estudis/
especialista de música/coord.
CEP

Miquel Vicens Sastre

Música a tots els cursos/plàstica a 4t i 5è

director/valors/castellà

Antoni Picó i Aguiló

Valors a 3r, 4t i 6è i castellà
i suport educatiu a 6è

Suport psicopedagogic, detecció i
assessorament

PERSONAL NO DOCENT:
Auxiliar de conversa: ​Jennifer Spivey

Monitores escola matinera i menjador: ​Catalina Bauçà i Marian Mulet

PTSC: X
​ isco Bibiloni Pou

Monitores menjador: ​Catalina Bauçà, Marian Mulet i Míriam Bauçà

Cuinera: ​Paquita Salom

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

Equip directiu

Mestres

Pares/mares

Ajuntament

Antoni Picó i Aguiló, director(*) (**)
(***)
Miquel Vicens Sastre, cap d’estudis
(*)(****)
Francesca Gamundí Serra, secretària (*)
(**) (***)

Francesca M. Jaquotot Coll
M. Francisca Fuster Lladó
Jaume M. Garcia Oliver(**)
Tomeu Parets Amengual
Joana Llabrés Ferrer (*)

Francesca Ramis Juan (*)
Elisa Cabrer Peñalver (****)
Guillem Riera Palou (**)
Javier Bascuñana Coll
Joana Ayarte Garcias (***)

Eliana Benitez Povedano
(***)

(*) Membre de la comissió permanent
(**) Membre de la comissió de menjador
(***) Membre de la comissió del programa de reutilització de llibres i material didàctic
(****) Membre de la comissió de convivència

OBSERVACIONS IMPORTANTS:
ASSISTÈNCIA: l​ ’alumne té el dret i el deure d’assistir a classe. En cas que hi falti o arribi tard, els pares/mares ho han

de comunicar al seu tutor/a, bé per escrit o personalment. En cas d’absentisme escolar, es farà un seguiment estricte
de cada cas.
ACCESSOS​: l’accés al centre es durà a terme per les dues barreres de l’escola (entrades i sortides). Els pares i mares
d’infantil ho faran per la barrera gran a la sortida a les 13:50. Les bicicletes podran accedir al centre a les 9:00 h per les
dues barreres però per sortir sols empraran la barrera gran per evitar embossos. Caldrà aparcar bicicletes i patinets 10
minuts abans de les 9:00 h.
PUNTUALITAT: les classes comencen a les 9:00 h. Per motius de seguretat, tancarem les barreres del centre a les 9:10
h. Atès que no disposam de porter, quan un alumne/a arriba tard fa que algú hagi de sortir de classe per obrir, amb la
conseqüent distorsió de la feina. Per això, quan el vostre fill/a no pugui arribar d’hora, haurà de venir en el temps
d’esplai ( entre les 11:00 h i 11:30 h). Excepcionalmet i amb una justificació de pes podrà incorporar-se en un altre
moment.
Arribar amb temps a l’escola és una responsabilitat i un deure de tots. La puntualitat ha de ser una norma comuna al
nostre centre. Sense puntualitat no es pot començar una jornada escolar amb normalitat. Col·laboreu-hi, per favor!
PROHIBICIONS​: prohibició absoluta de fumar dins el recinte escolar i als accessos i de portar-hi animals de companyia
com a mesura d’higiene i en prevenció d’accidents. Els alumnes no poden portar a l’escola mòbils, walkmans, objectes
de valor, llaunes ni botelles de vidre.
CONVOCATÒRIES: és necessària una estreta relació entre l’escola i la família, que es veurà refermada si assistiu a les
reunions a què sou convocats/des, si responeu els comunicats que us enviem i ateneu les recomanacions dels tutors/es.
ALIMENTACIÓ, SALUT I HIGIENE PERSONAL:Evitau les llepolies i la brioixeria industrial als berenars i embolcalls com l’alumini. Dilluns berenarem de fruita.
Duis carmanyoles per portar el berenar. El desdejuni del matí és molt important. Una jornada de 5 hores de
classe exigeix molta energia i cal berenar abundantment i de manera equilibrada.
La higiene personal ​és un aspecte que pot influir notablement en les relacions personals i les pot dificultar en
gran manera si no es dóna una atenció adequada en aquest hàbit.
Cal respectar un ​mínim d’hores de son​, imprescindibles, si volem que l’alumne/a rendeixi i s’adapti a l’escola.
Polls: si rebeu una circular, seguiu-ne les recomanacions. Si detectau que el vostre fill/a en te, avisau al
tutor/a.

MOBILITAT: vos demanam que faceu el possible per venir a l’escola a peu, amb bicicleta o patinet. Si viviu fora del
terme, podeu aparcar el cotxe abans de fer l’últim desplaçament a peu fins arribar a l’escola. El nostre aire se’n veurà
beneficiat i contribuirem a una mobilitat sostenible, humana i cívica. Emprau els camins escolars!
COMUNICACIÓ I RELACIÓ FAMÍLIES - ESCOLA: ​les circulars sols es lliuraran en paper per a les famílies que ens ho
sol·licitin explícitament. Per a la resta, les adreçarem a traves de la web i per correu electrònic. Consultau amb
freqüència la web i el bloc de l’escola: w
​ ww.cpmestreguillemet.cat​ i alumnesmestreguillemet.blogspot.com.
PERÍODE DE MATRÍCULA PER AL CURS 17/18​: període d’admissió: 3r trimestre 2017.
DEURES: heu de preveure la necessitat d’un horari a casa amb un temps adequat i racional, i sempre que sigui possible,
diari fix, pels deures i feines escolars, adequades a cada edat i com a complement a la tasca de l’escola.
PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDACTIC: ​hi participen 112 alumnes de primària (el
100 %) i el preu del lot mixt de llibres usats i nous és de ​65 € (famílies associades a l’AMIPA) i ​80 € ​(famílies no
associades a l’AMIPA). Al programa hi participa l’escola, l’Ajuntament i l’AMIPA. * Descomptes per a famílies nombroses.

UNA ESCOLA OBERTA AL MÓN I A LES PERSONES. UNA ESCOLA DE TOTS I TOTES. UNA GRAN
FAMÍLIA!
Aspiram a una escola viva, oberta, desperta, inquieta, compromesa, solidària, sostenible, eficient, dialogant,
respectuosa, que sigui referent, que sigui recordada, que deixi empremta... Pel que fa als nostres alumnes,
volem que arribin a ser persones lliures, despertes, positives, responsables, compromeses, crítiques amb
l'entorn, implicades, alegres, creatives, competents, reflexives, tolerants, respectuoses, dialogants, entusiastes,
que s’esforcin, que pensin, que estimin i valorin el coneixement i l’aprenentatge, que protegeixen el medi
ambient, que estimin i se sentin implicades en la nostra llengua i cultura, que siguin solidàries, que comparteixin
i entenguin les necessitats i les carències de la gent, que estimin i valorin la feina ben feta. Volem que siguin
ciutadans/es del món... Volem que la vivència a la nostra escola sigui la més positiva i feliç possible. Volem
educar a persones des de la llibertat, la responsabilitat i en la consecució de l'autonomia personal. Per tot això,
fomentarem una educació integral en els valors de la solidaritat, la cultura de l'esforç, de la superació personal,
del respecte, la pau, la generositat... una educació que tengui cura del medi ambient, que tengui en compte el
treball cooperatiu, que treballi i cregui en la igualtat de gènere, una educació que posi èmfasi en el coneixement
del nostre entorn i de la nostra llengua catalana, sense oblidar el cultiu dels ensenyaments artístics, l'ús de les
noves tecnologies a l'aula i la de vetllar per la pràctica d'una escola inclusiva.
Bon curs escolar 2016-2017!
CALENDARI ANUAL I HORARIS

∙​ Les vacances de Nadal estaran compreses entre el 23 de desembre i el 6 de gener, ambdós inclosos.

∙ Les vacances de Pasqua estaran compreses entre el 13 d’abril i el 21 d'abril, ambdós inclosos.
∙ Festivitats:
● 12 d’octubre (dia de la hispanitat)
● 1 de novembre ( dia de Tots Sants)
● 6 i 8 de desembre ( dia de la Constitució i Immaculada Concepció)
● 28 de febrer (festa escolar unificada)
● 1 de març ( festa Illes Balears)
● 1 de maig (festa del treball)
També tenen la consideració de dies festius durant el curs 16/17 els dies que determinarà la corresponent
disposició de l’organisme competent. Els dies no lectius, d'acord amb els punts 7.2 i 7.3 de la ​Resolució del
conseller d'Educació i Universitat (27/05/2016)​, aprovats pel consell escolar són:
● 31 d’octubre de 2016
● 5 desembre de 2016
● 27 de febrer de 2017
∙ Les activitats lectives finalitzaran el dia 22 de juny de 2017.
∙ L'horari lectiu és de les 9:00 h a les 14:00 h.
∙ Horari no lectiu: de les 14:00 h a les 16:00 h (de dilluns a dijous) i de les 14:00 h a les 15:00 h (divendres)
hi ha servei de menjador. A partir de les 15:00 h, s'inicien algunes activitats extraescolars, segons el pla
específic detallat a l'annex corresponent.
HORARI DE VISITES DELS PARES AMB ELS TUTORS: Cal demanar cita prèvia amb el tutor corresponent.
És necessari que mantingueu, com a mínim, una reunió de tutoria amb el tutor/a al llarg del curs.
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L’EQUIP DIRECTIU:
Direcció i secretaria: dilluns, dimecres i divendres, de 9:00 a 10:00 h./ Cap d’estudis: dilluns i dimecres de
9:00 a 10:00 h.
PREUS VIGENTS DELS SERVEIS:
Menjador​: ​5,90 €/dia els usuaris fixos i ​6,40 € els eventuals. Abonaments de 25 tickets al preu de 5,90 €.
preus amb descomptes del 15 % en el cas de famílies nombroses, que equival a un descompte d’1 € per
germà i per dia de servei. (tots els fills/es matriculats al centre i que dinen plegats)
Escola matinera​: alumnes fixos (​31 €/mes​. 1 quinzena: ​23 €​. 1 setmana: ​15 € ​i 1 dia​: 3 €​) * Consultau
tots els preus a la web i al plafó informatiu.
Aportacions voluntàries anuals de les famílies: ​educació infantil: ​48 € ​i tots els cursos de primària: ​36 €.
*Descomptes del 25 % per a famílies nombroses (tots els fills/es matriculats al centre)