You are on page 1of 1
Către Comisia de Burse a Facultăţii de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei (cererea se completează

Către Comisia de Burse a Facultăţii de Psihologie și Știinţe ale Educaţiei

(cererea se completează cu majuscule)

Subsemnatul(a)*

,

student(ă) la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, specializarea

 
 

, anul

,

regim buget/taxă.

Prin prezenta, vă rog să-mi acordați bursă de merit/studiu pentru semestrul

din anul

universitar

Declar că atașez adeverința prin care dovedesc că am beneficiat de bursă de la facultatea

,

timp de

semestre.

Conform Art. 10 (3) din Regulamentul privind acordarea burselor pentru studenţi - ciclurile de studii licenţă şi masterat, în cazul în care un student obţine un număr mai mare de 30 de credite, potrivit structurii planului de învăţământ pentru semestrul respectiv, în calculul mediei generale vor fi luate în calcul disciplinele şi creditele pentru care optează studentul, respectându-se condiţia de acordare a bursei.

În consecință, pentru calculul mediei generale doresc să mi se ia în considerare:

numai disciplinele obligatorii și/sau opționale aferente celor 30 de credite disciplinele obligatorii și/sau opționale aferente celor 30 de credite și următoarele

discipline facultative:

Ateșez acestei cereri următoarele documente doveditoare pentru publicaţii, brevete, participarea la manifestări ştiinţifice, conferinţe, simpozioane, seminarii ştiinţifice din semestrul precedent

Media (se completează de Secretara de secţie)

Data,

Semnătura,