You are on page 1of 23

©Kancelaria Sejmu

s. 1/23

Dz.U. 1989 Nr 20 poz. 104
Opracowano na
podstawie:
t.j.
Dz. U. z 2015 r.
poz. 1393, 1923.

U S T AWA
z dnia 7 kwietnia 1989 r.
Prawo o stowarzyszeniach
W celu stworzenia warunków do pełnej realizacji gwarantowanej przepisami
Konstytucji wolności zrzeszania się zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw
Człowieka i Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych,
umożliwienia obywatelom równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego
uczestniczenia w życiu publicznym i wyrażania zróżnicowanych poglądów oraz
realizacji indywidualnych zainteresowań, a także uwzględniając tradycje i
powszechnie uznawany dorobek ruchu stowarzyszeniowego, stanowi się, co
następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Obywatele polscy realizują prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach,
zgodnie z przepisami Konstytucji oraz porządkiem prawnym określonym w
ustawach.

[2. Prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom Nowe brzmienie
ust. 2 w art. 1

przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów wejdzie w życie z
bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub dn. 20.05.2016 r.
(Dz. U. z 2015 r.
poz. 1923).

moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób.]
<2.

W zakresie

swoich

celów

statutowych

stowarzyszenia

mogą

reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy
publicznej.>
3. Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.
Art. 2. 1.

Stowarzyszenie

jest

dobrowolnym,

samorządnym,

trwałym

zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

2016-02-29

©Kancelaria Sejmu

s. 2/23

2. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i
struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
[3. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do Nowe brzmienie
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.]
<3. Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich
członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać
pracowników, w tym swoich członków.>
Art. 3. 1. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim
mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw
publicznych.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do
czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego i
biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość
muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych,
należeć do stowarzyszeń według zasad określonych w ich statutach, bez prawa
udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z
czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia. Jeżeli jednak
jednostka organizacyjna stowarzyszenia zrzesza wyłącznie małoletnich, mogą oni
wybierać i być wybierani do władz tej jednostki.
Art. 4. 1.

Cudzoziemcy

mający

miejsce

zamieszkania

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach, zgodnie z
przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
2. Cudzoziemcy

niemający

miejsca

zamieszkania

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do stowarzyszeń, których statuty
przewidują taką możliwość.
Art. 5. 1. Stowarzyszenia międzynarodowe mogą być tworzone na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej według zasad określonych w ustawie.
2. Stowarzyszenia mogą należeć do organizacji międzynarodowych na
warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań
wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest
stroną.

2016-02-29

ust. 3 w art. 2
wejdzie w życie z
dn. 20.05.2016 r.
(Dz. U. z 2015 r.
poz. 1923).

2. Przepisom ustawy nie podlegają: 1) organizacje społeczne działające na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych. wyborami do Parlamentu Europejskiego lub wyborami do organów samorządu terytorialnego. 3/23 Art. Stowarzyszenie podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. 3) organizacje religijne. których sytuacja prawna jest uregulowana ustawami o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych. o których mowa w ust. 1. 1.©Kancelaria Sejmu s. 8. (uchylony) 3. o ile przepis ustawy nie stanowi inaczej. Art. Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane. 5) partie polityczne. w sprawach nieuregulowanych odrębnie stosuje się przepisy ustawy. 6. Przepisy ustawy nie naruszają uprawnień prokuratora wynikających z innych ustaw. (uchylony) 5. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim. działające w obrębie tych kościołów i związków. 1. do Senatu. 2) kościoły i inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. których Rzeczpospolita Polska jest stroną. 6. 4) komitety wyborcze utworzone w związku z wyborami do Sejmu. 7. Art. 2016-02-29 . 2. wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Do organizacji. 1 pkt 1 i 3. Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia. Nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do: 1) wojewody właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego. (uchylony) 4. 2) starosty właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad innymi niż wymienione w pkt 1 stowarzyszeniami – zwanych dalej „organami nadzorującymi”. 2.

założycielski albo władze stowarzyszenia. 1923). 9. a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia. Osoby w liczbie co najmniej siedmiu. (Dz.2016 r. 5) władze stowarzyszenia. Statut stowarzyszenia określa w szczególności: 1) nazwę stowarzyszenia. podejmujące zadania w zakresie wejdzie w życie z 2016-02-29 dn. Stowarzyszenie. 20. które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne. . 2 w art.©Kancelaria Sejmu s. jest obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek. 20. pragnące założyć Nowe brzmienie stowarzyszenie. 2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia. a także warunki ważności jego uchwał. <5a) możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za Dodany pkt 5a i czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. poz. Osoby w liczbie co najmniej piętnastu. [2. 1 w art. 9. 9 wejdzie w życie z dn. uchwalają statut stowarzyszenia oraz wybierają komitet art. odróżniającą je od innych stowarzyszeń. U. uzupełniania składu oraz ich kompetencje. 10 określony zawód lub zawody pokrewne. 4) sposób nabywania i utraty członkostwa. uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski. 8) zasady dokonywania zmian statutu. z 2015 r. poz. 10. w szczególności sposób zaciągania nowe brzmienie pkt 6 w ust.05. z 2015 r. U.] <Art. (Dz. 1923). organizacji i instytucji. przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków.> [6) sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych. 20. z 2015 r.] <6) sposób reprezentowania stowarzyszenia.] <2. U.> 7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich.05.2016 r. zamierzające założyć stowarzyszenie. tryb dokonywania ich wyboru.2016 r. 10 wejdzie w życie z dn. zobowiązań majątkowych. 1. 9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia. 3) cele i sposoby ich realizacji. Ogólnokrajowe stowarzyszenia zrzeszające osoby wykonujące Nowe brzmienie ust. 1923).> Art. (Dz. poz.05. 4/23 Rozdział 2 Tworzenie stowarzyszeń [Art.

Jeżeli statut stowarzyszenia tak stanowi.2016 r. Terenowa jednostka organizacyjna prowadzi działalność na podstawie statutu stowarzyszenia. Wniosek o wpis oraz wniosek o wykreślenie terenowej jednostki organizacyjnej.05. 5/23 rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności – określają w statucie te zadania oraz zakres i sposób ich realizacji. <Art. 2) zasady gospodarowania majątkiem. 2) strukturę organizacyjną terenowej jednostki organizacyjnej. 10a i organizacyjne. (Dz. Na zasadach i w trybie określonym w statucie stowarzyszenia terenowa jednostka organizacyjna może przyjąć regulamin określający szczegółową jej organizację i sposób działania. W takim przypadku statut stowarzyszenia określa: 1) zasady tworzenia oraz rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej. terenowa jednostka organizacyjna może uzyskać osobowość prawną. 2. 4) możliwość otrzymywania przez członków zarządu terenowej jednostki organizacyjnej wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. w przypadku gdy w statucie stowarzyszenia przewidziano możliwość otrzymywania takiego wynagrodzenia przez członków zarządu stowarzyszenia. U. 4) szczegółowe zasady likwidacji. 3. z 2015 r. o której mowa w ust. W takim przypadku statut stowarzyszenia określa: 1) warunki.> 3. 1. 3) sposób reprezentowania. 5. 20. 3) organy terenowej jednostki organizacyjnej. 3. z Krajowego Rejestru Sądowego składa zarząd stowarzyszenia. 2016-02-29 10b wejdą w życie z dn. 10a. 4. aby mogła ona uzyskać osobowość prawną. poz. które muszą być spełnione. Terenowa jednostka organizacyjna uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. w tym zarząd.©Kancelaria Sejmu s. oraz tryb dokonywania ich wyboru lub powoływania. Stowarzyszenie może tworzyć terenowe jednostki Dodane art. w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych oraz zawierania umów z członkami jej zarządu. 1923). Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia. .

a stowarzyszenie wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki tej jednostki.©Kancelaria Sejmu s. podejmowanie uchwał należy do walnego zebrania członków. Z dniem podjęcia uchwały o powołaniu zarządu komisarycznego członkowie zarządu terenowej jednostki organizacyjnej zostają odwołani z mocy prawa. na jaki został on ustanowiony zarząd stowarzyszenia składa wniosek o jego wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego. w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia. 2. 2016-02-29 . jeżeli statut stowarzyszenia tak stanowi. Zarząd stowarzyszenia składa wniosek o wpis zarządu komisarycznego do Krajowego Rejestru Sądowego. 11. 1. Do likwidacji przepisy art. 36 i art. organ w nim wskazany może podjąć uchwałę o powołaniu zarządu komisarycznego w tej jednostce. Zarząd komisaryczny powołuje się na okres niezbędny do usunięcia nieprawidłowości związanych z rażącym lub uporczywym naruszaniem przepisów prawa lub statutu stowarzyszenia. Najwyższą władzą stowarzyszenia jest walne zebranie członków. przeprowadza się jej likwidację. 37 stosuje się odpowiednio. W sprawach. 7. W przypadku gdy działalność terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie przepisów prawa lub statutu stowarzyszenia. 3. 10b. 6/23 6. Majątek pozostały po likwidacji pozostaje majątkiem stowarzyszenia. Art. Po ustaniu przyczyny powołania zarządu komisarycznego albo upływu okresu. o której mowa w ust. właściwy ze względu na siedzibę terenowej jednostki organizacyjnej.> Art. Z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego terenowej jednostki organizacyjnej z osobowością prawną traci ona osobowość prawną. 1. W przypadku rozwiązania terenowej jednostki organizacyjnej posiadającej osobowość prawną. oraz zawiadamia o jej podjęciu organ nadzorujący. 1. 5. Uchwała o powołaniu zarządu komisarycznego wskazuje sposób reprezentacji terenowej jednostki organizacyjnej przez ten zarząd. 4. w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały. nie dłuższy jednak niż przewidziany w statucie stowarzyszenia.

. miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli. 2.05. z 2015 r. 2016-02-29 Przepis uchylający art. Sąd rejestrowy doręcza organowi nadzorującemu odpis wniosku o rejestrację wraz z załącznikami wymienionymi w art.2016 r. 12. o którym mowa w ust. 20. uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów). a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 1. siedziby stowarzyszenia. z 2015 r.> [Art. Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej.05. 14. Wniosek. jeżeli liczba członków przekroczy określoną w statucie wielkość. (Dz. 4 w z nim stowarzyszenie reprezentuje członek art. 7/23 2. do postępowania jako zainteresowany. 1. Art. listą założycieli. U. a także informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia. listą założycieli. Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem. 12. 20. protokół z wyboru komitetu założycielskiego. W takich przypadkach statut określa zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji. 3. za zgodą sądu. z 2015 r.] <Art. zawierającą imiona życie z dn. 2. wewnętrznej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany w sporach organu U. 1923). 11 wejdzie w kontroli życie z dn. 13. 1923).©Kancelaria Sejmu s. podpisy założycieli. i nazwiska. poz. 12 wejdzie w Rejestru Sądowego wraz ze statutem.05. Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie. zawierającą imiona i nazwiska. (Dz. podpisują wszyscy członkowie zarządu. a także przystąpić. (Dz. 1. datę i miejsce urodzenia. protokołem z wyboru władz stowarzyszenia oraz adresem 1923).2016 r. Zarząd składa wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Nowe brzmienie art.> [Art. <4.2016 r. 13–15 wejdzie w życie z dn. poz. miejsce zamieszkania oraz własnoręczne U. datę i miejsce urodzenia. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz Dodany ust. 20. Organ ten ma prawo wypowiedzieć się w sprawie wniosku w terminie 14 dni licząc od dnia jego doręczenia. Statut może przewidywać zamiast walnego zebrania członków zebranie delegatów lub zastąpienie walnego zebrania członków zebraniem delegatów. poz. Sąd rejestrowy odmawia zarejestrowania stowarzyszenia. jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w ustawie. 12.

Sąd rejestrowy przed wydaniem postanowienia o zarejestrowaniu stowarzyszenia. 1923). jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa. Na posiedzenie wyjaśniające sąd rejestrowy wzywa uczestników postępowania. 16. 16 wejdzie w do Krajowego Rejestru Sądowego po stwierdzeniu. [Art. 10 ust. 20. 2. 2. Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o wpisie stowarzyszenia Nowe brzmienie art. O wpisie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia właściwy organ nadzorujący. przesyłając jednocześnie temu organowi statut. 2. (uchylony) 3. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. jeżeli uzna za niezbędne dokonanie dodatkowych ustaleń. listę założycieli i podjęte uchwały. przesyłając mu jednocześnie odpis postanowienia o wpisie. jeżeli statut stowarzyszenia to przewiduje. jeżeli uzna za niezbędne dokonanie dodatkowych ustaleń. statut stowarzyszenia.05. 1. 16. 2016-02-29 U. przesyłając mu odpis postanowienia o wykreśleniu. z 2015 r.©Kancelaria Sejmu s.2016 r. z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą. 17. 4. .] <Art. o której mowa w art. (Dz. Terenowa jednostka organizacyjna. wyznacza w tym celu posiedzenie wyjaśniające. 1.> [Art.] 2. O wpisaniu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego sąd rejestrowy zawiadamia założycieli oraz organ nadzorujący. poz. 5. może uzyskać osobowość prawną. że jego statut jest zgodny życie z dn. 3. 15. 1. Sąd rejestrowy wydaje postanowienie o zarejestrowaniu stowarzyszenia po stwierdzeniu. 8/23 Art. 1a. Sąd rejestrowy oddala wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd rejestrowy przed wydaniem postanowienia o wpisie. O wykreśleniu stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego sąd zawiadamia właściwy organ nadzorujący. że jego statut jest zgodny z przepisami prawa i założyciele spełniają wymagania określone ustawą. wyznacza w tym celu posiedzenie wyjaśniające.

z 2015 r. Po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego za zobowiązania wynikające z tych czynności stowarzyszenie odpowiada tak jak za zaciągnięte przez siebie.> Art. 21. podając skład zarządu i adres siedziby jednostki. 9/23 4. w terminie 14 dni od chwili jej powołania. stowarzyszeń. 1923). 1. poz. W sprawie wpisu zmiany statutu życie 2016-02-29 . 21 wejdzie w z dn. 20. 17. z 2015 r. Za czynności niezbędne do rozpoczęcia działalności przez stowarzyszenie dokonane na rzecz stowarzyszenia przed jego wpisem do Krajowego Rejestru art. Postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń.05. U. 1923). poz.] <Art. 19. [Art. fundacji oraz innych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych. 2.05. 2. Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie Nowe brzmienie art. 20.2016 r. (Dz. (Dz. innych organizacji społecznych i zawodowych. 21. 18. zawiadomić o tym organ nadzorujący właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki. U.2016 r. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć Nowe brzmienie działalność po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. (uchylony) Art.] <Art. 17 wejdzie w życie z dn. Sądowego członkowie zarządu odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie. Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisania do rejestru zmiany statutu stowarzyszenia stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla rejestracji stowarzyszenia. 1 stosuje się odpowiednio w razie zmian w składzie zarządu i adresie siedziby terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia oraz w statucie stowarzyszenia. fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej do Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych. Przepis ust. (uchylony) Art. 3. 1. zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. 1. Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu stowarzyszenia oraz terenowej jednostki organizacji organizacyjnej społecznych do rejestru i zawodowych.©Kancelaria Sejmu s. oraz doręczyć statut stowarzyszenia. 20. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia jest obowiązany.

przesyłając mu odpis postanowienia i tekst jednolity zmienionego statutu. odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów). 20. Organ nadzorujący jest obowiązany wskazać uzasadnienie żądań. Sąd rejestrowy dokonuje wpisu zmian statutu do Krajowego Rejestru Sądowego po stwierdzeniu. Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad działalnością Nowe brzmienie art. z 2015 r. i postanowieniami statutu. 2) (uchylony) 3) żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień. o których mowa w ust. że są one zgodne z obowiązującym statutem. z tym że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi. 25 wejdzie w stowarzyszeń wyłącznie w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa życie z dn.] <Art. Organ nadzorujący ma prawo w wyznaczonym terminie żądać: 1) 1923). (Dz. 1. 1. poz. U. Art. 24. w wyznaczonym terminie. stosuje się odpowiednio przepisy ustawy. 10/23 stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla wpisu stowarzyszenia do tego rejestru.©Kancelaria Sejmu s.2016 r. o których mowa w ust. 1.05. 22. 25.> 2016-02-29 . (uchylony) Rozdział 3 Nadzór nad stowarzyszeniami [Art. dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków (zebrania delegatów). 2) niezbędnych wyjaśnień od władz stowarzyszenia. 23. (uchylony) Art. 2. Do związków. 2. Organ nadzorujący ma prawo: 1) żądać dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia.> Art. Stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń. Założycielami i członkami związku mogą być także inne osoby prawne. 2. 25. 2. 3. O wpisie zmiany statutu stowarzyszenia sąd zawiadamia właściwy organ nadzorujący.

może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny.] <Art. nałożyć grzywnę w wysokości jednorazowo nieprzekraczającej 5000 zł. 27. o których mowa w art. że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu w sprawach. może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie. może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie. 20.] <Art.> Art. w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości. 28. Od grzywny można zwolnić. (Dz. W przypadku niezastosowania się stowarzyszenia do żądań Nowe brzmienie art. zastosuje się do żądań organu nadzorującego.05. 2 sąd. 28 wejdzie w niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu w sprawach. z 2015 r. (Dz. sąd na wniosek organu nadzorującego może nałożyć grzywnę w wysokości jednorazowo nie wyższej niż 5000 zł. o których życie z dn. 28. może życie z dn. Od grzywny można zwolnić. 26 wejdzie w określonych w art. w terminie 7 dni. 10b. 1. w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości. art. 5.2016 r. w terminie 7 dni. może: 1) udzielić upomnienia władzom stowarzyszenia.> Art. 1 i 3 i art. poz. poz. organ nadzorujący. 10a ust. 29. W razie stwierdzenia. z 2015 r. [Art. 1 i 2. na wniosek organu nadzorującego. 20. udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia. . 26. 25. 8 ust. Stowarzyszenie.©Kancelaria Sejmu s. jeżeli po jej wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do wymagań organu nadzorującego. Stowarzyszenie. 11/23 [Art. może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny. jeżeli po jej wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie U. 1923). właściwy ze względu na siedzibę tej jednostki. 26. na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora. 2) uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia. 25 ust. Sąd.2016 r. 1923). 29. 1. że działalność stowarzyszenia jest Nowe brzmienie art.05. udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia lub wystąpić do sądu na podstawie art. wystąpić do sądu o zastosowanie środka określonego w art. W razie stwierdzenia. organ nadzorujący. 29. 2016-02-29 U. 10 ust. W razie niezastosowania się stowarzyszenia do wymagań określonych w art. Organem nadzorującym terenową jednostkę organizacyjną stowarzyszenia jest organ określony w art. mowa w art. 10 ust.

wyznaczając przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia. na jaki życie z dn. Art. na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach. 2) stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż rok. 2a w art. (Dz.2016 r. jeżeli jego czynności nie U. ustanawia dla niego kuratora.05. kurator reprezentuje stowarzyszenie w sprawach majątkowych wymagających bieżącego załatwienia. na wniosek organu Dodany ust. 2. 2. poz. 31. jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem. poz. został ustanowiony kurator. 1. 3. 12/23 rozwiązać stowarzyszenie. mogły zostać zakończone przed upływem okresu.2016 r.> 1923). sąd. Jeżeli stowarzyszenie nie posiada zarządu zdolnego do działań prawnych. Sąd rozpoznając wniosek. <2a. U.©Kancelaria Sejmu 3) s. 30 wejdzie w nadzorującego lub z własnej inicjatywy. nie dłużej niż o 6 miesięcy. (Dz. Na wniosek organu nadzorującego sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia. 1. Do czasu wyboru zarządu. 2. podejmie zawieszone postępowanie. na wniosek organu nadzorującego lub z własnej inicjatywy. z 2015 r. o którym mowa w ust. w przypadku gdy: 2016-02-29 . 31 wejdzie w życie z dn. 30. z 2015 r. Sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia na Nowe brzmienie art. 3. Kurator jest obowiązany do zwołania w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy walnego zebrania członków (zebrania delegatów) stowarzyszenia w celu wyboru zarządu.05. 1923). Wynagrodzenie kuratora pokrywa się z majątku stowarzyszenia. wniosek organu nadzorującego. sąd może zobowiązać władze stowarzyszenia do usunięcia nieprawidłowości w określonym terminie i zawiesić postępowanie. 1 pkt 3. sąd. W razie bezskutecznego upływu terminu. [Art. 31. Rozpoznając wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia.] <Art. w razie gdy: 1) liczba członków stowarzyszenia zmniejszyła się poniżej liczby członków wymaganych do jego założenia. sąd może przedłużyć okres. 20. może na wniosek lub z własnej inicjatywy wydać zarządzenie tymczasowe o zawieszeniu w czynnościach zarządu stowarzyszenia. 20. o którym mowa w ust.

poz. o których mowa w art. 35. darowizn. 34. o którym mowa w ust. 2.> Rozdział 4 Majątek stowarzyszenia Art. z zachowaniem obowiązujących przepisów. 2. 32 wejdzie w życie z dn. dochodów z własnej działalności. 1 i art. Wnioski. (Dz. . Nowe brzmienie rozpoznaje sąd rejestrowy na rozprawie. 2) stowarzyszenie nie posiada przewidzianych w ustawie władz i nie ma warunków do ich wyłonienia w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. 1 pkt 2. nie wybrano władz stowarzyszenia i nie ma warunków do ich wyłonienia. Art. 32. 29 ust. dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej. jeżeli pomimo podejmowanych przez kuratora czynności. 1. spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. o których mowa w art. może przyjmować darowizny.] <Art. z 2015 r. 31. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. U. są wolne od opłat sądowych. Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych przepisach. Wnioski organu nadzorującego wnoszone do sądu w ramach sprawowanego nadzoru. Art. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich. 2016-02-29 art. 33. 1923).2016 r. spadków. 1.> [Art. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. 1 oraz art. Wnioski. 2. 29 ust.©Kancelaria Sejmu 1) s. Stowarzyszenie. sąd rozpoznaje na rozprawie w postępowaniu nieprocesowym – rejestrowym. 20. według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Sąd wydaje postanowienie o rozwiązaniu stowarzyszenia na wniosek kuratora. 32. 31. 13/23 liczba członków stowarzyszenia jest mniejsza niż liczba członków wymaganych do jego założenia.05. zapisów. w okresie.

©Kancelaria Sejmu s. Art. uchwała ostatniego walnego zebrania członków (zebrania delegatów) tego stowarzyszenia nie stanowi inaczej. 2) dokonywać czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji. Art. Likwidator w szczególności powinien: 1) zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatora. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego stowarzyszenia. 37. wyznaczając likwidatora. 3. sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny. likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego zarządu. 14/23 Rozdział 5 Likwidacja stowarzyszeń Art. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie. Art. w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem. podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego. 1. likwidatorzy przedstawiają przyczyny opóźnienia sądowi. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie. 2. jeżeli nie zachodzą warunki określone w art. 36. 2016-02-29 . 36 ust. w razie braku odpowiednich postanowień statutu. 2. W razie rozwiązania się stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały. 3) po zakończeniu likwidacji zgłosić sądowi wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z Krajowego Rejestru Sądowego. W razie rozwiązania stowarzyszenia przez sąd. zarządza on jego likwidację. 2. 1. imienia i miejsca zamieszkania. jeżeli statut lub. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie lub w uchwale walnego zebrania członków (zebrania delegatów) o likwidacji stowarzyszenia. Jeżeli likwidacja nie zostanie zakończona w ciągu roku od dnia jej zarządzenia. 39. z podaniem swego nazwiska. który w razie uznania opóźnienia za usprawiedliwione przedłuża termin likwidacji lub zarządza zmianę likwidatorów. 38.

uchwalają regulamin działalności.2016 r. 40 w tym własność i inne prawa rzeczowe. teren i środki życie 20. określający 40 wejdzie w z dn.] <2. O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie właściwy.> [2. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego poz. siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie. 1c. działania. zaciągać zobowiązania. organ nadzorujący. Stowarzyszenie zwykłe. Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe. regulamin zamierzające założyć Nowe brzmienie ust.> [3. pozywać i być wejdą w życie z dn. (Dz. (Dz. 40. co najmniej uchwalają trzech.05. określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu. 1b. gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna. 20. które zamierza posiadać zarząd. pozywane. warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania 2016-02-29 1923). a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.05. o których mowa w ust. w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego. 1. Dodane ust. Osoby stowarzyszenie w liczbie zwykłe. .2016 r. cel. <1a. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą. określając w szczególności jego nazwę. kompetencje. podając dane. działalności. przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe U. U. sposób nabycia i utraty członkostwa. 2. ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia. Osoby w liczbie co najmniej trzech. zanim egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna. zasady dokonywania zmian regulaminu działalności. teren i środki działania. pragnące założyć stowarzyszenie zwykłe. z 2015 r. siedzibę. cel lub cele. bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa.©Kancelaria Sejmu s. 1a– 1c w art. 1923). nie posiadające osobowości prawnej. 1b nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko członkowi. albo zarząd. z 2015 r. 2 i 3 w art. 15/23 Rozdział 6 Stowarzyszenia zwykłe Art. Przepis ust.] <3. poz.

2. (Dz. poz. 1923). U. 2. .> <4. określa w regulaminie działalności tryb jego w art. Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd 20. Termin na dokonanie wpisu. uzupełniania składu oraz jego kompetencje. 41. Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd. w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych. dołączając: 1) regulamin działalności. adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu. o ile regulamin działalności przewiduje ten organ. w życie z dn. o którym mowa w ust. Stowarzyszenie zwykłe. 20. 40a. 2016-02-29 40b wejdą w życie z dn. które zamierza posiadać organ kontroli Dodane ust.2016 r. jeżeli nie został złożony wniosek. 5. o którym mowa w art.05. 16/23 zwykłego. poz. zwanej dalej „ewidencją”. liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. 1.2016 r. z 2015 r. (Dz. 2) listę założycieli i nazwiska. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność. urodzenia. 40 wejdzie wyboru. podpisują go wszyscy członkowie zarządu. o którym mowa w art. z 2015 r. organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 2) uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek. Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność Dodane art. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki. 4) imię i nazwisko. U. 6. adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej.05.©Kancelaria Sejmu stowarzyszenia s. zawierającą miejsce ich imiona zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli. 3) imię i nazwisko. 40a i z chwilą wpisu do ewidencji. 1923). składają na piśmie organowi nadzorującemu właściwemu ze względu na siedzibę stowarzyszenia zwykłego wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. 41. 3. datę stowarzyszenia i miejsce zwykłego. 4–6 wewnętrznej. 5) adres siedziby stowarzyszenia zwykłego. Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia: 1) wpływu wniosku o wpis.> <Art.

w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych. o której mowa w ust. 6. poz. 1101 i 1529. 1191. 5. o ile regulamin działalności przewiduje ten organ. z 2012 r. wniosek 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. 40b. stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. U. 1. Art. z późn. poz. W ewidencji zamieszcza się: 1) nazwę stowarzyszenia zwykłego. W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek. 2) sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę. jego cel lub cele. zm. teren i środki działania oraz adres siedziby. 1269 i 1311. Stowarzyszenie zwykłe składa organowi nadzorującemu. 2016-02-29 . 7) imię i nazwisko likwidatora stowarzyszenia zwykłego. 8) informacje o zastosowaniu wobec stowarzyszenia zwykłego środków. poz. 3) imię i nazwisko członków organu kontroli wewnętrznej. 658. 270. 2) imię i nazwisko przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego przez zarząd. o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.©Kancelaria Sejmu 4. 5. o których mowa w rozdziale 3. z 2014 r. 1224. 5) informację o posiadaniu statusu organizacji pożytku publicznego. 183 i 543 oraz z 2015 r. 1)). U. z tym że: 1) organ nadzorujący przekazuje akta sprawy i odpowiedź na skargę w terminie 14 dni od dnia wniesienia skargi. 41. przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego. Do rozpoznania skargi. 17/23 nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis. 6) informacje o przekształceniu lub rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. poz. Organ s. o którym mowa w art. 2. 4) informacje o regulaminie działalności i jego zmianach. z 2012 r.

(Dz. 41a. Sąd rejestrowy.2016 r. Ewidencja jest jawna i udostępniana na stronie podmiotowej organu nadzorującego w Biuletynie Informacji Publicznej. Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania osób. kompletności i dostępności do danych zawartych w ewidencji. może ono rozpocząć działalność. Art. na wniosek organu nadzorującego lub prokuratora. 5 pkt 3 i 4. 5. 2016-02-29 art.> [Art. 16. w drodze rozporządzenia. z 2015 r.05. 2 stosuje się odpowiednio. jej wzór oraz szczegółową treść wpisów w ewidencji w zakresie. 41a wejdą w życie z dn. 1. 1923). Stowarzyszenie zwykłe reprezentuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd. 14 ust. 1. jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w art. o których mowa w art. Każdy ma prawo otrzymania zaświadczeń z ewidencji. 2. 41. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności. 4. 6. 41 i dodany art. o których mowa w ust. poz. 41. na wniosek organu nadzorującego lub Nowe brzmienie prokuratora. Podejmowanie przez przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności. o którym mowa w ust. 18/23 o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych. 1. 7. 2. załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany. . 40 ust. jeżeli nie spełnia ono warunków określonych w przepisach prawa. może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego. Sąd rejestrowy. które są dostępne dla osób mających interes prawny. biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia przejrzystości. Ewidencja może być prowadzona w systemie teleinformatycznym.> <Art. 20. 3. Przepisy o wpisie do ewidencji stosuje się odpowiednio. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi. Dokumenty złożone do organu nadzorującego stanowią akta ewidencyjne. sposób prowadzenia ewidencji. U. 1. może zakazać założenia stowarzyszenia zwykłego.] <Art.©Kancelaria Sejmu s.

darowizn. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich. 4) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego. przystąpienie do długu. 4) przejęcie długu.01. <Art. Stowarzyszenie zwykłe nie może: 1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych. uznanie długu.©Kancelaria Sejmu s. 2) zrzeszać osób prawnych.2016 r. 2. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności: 1) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego. poz. 3) prowadzić działalności gospodarczej. 5) przyjmować darowizn. zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy. Stowarzyszenie zwykłe liczące co najmniej siedmiu członków. 1. spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji. zawierającej: 1) nazwę i siedzibę stowarzyszenia. 2.] Nowe brzmienie art.2017 r. Stowarzyszenie zwykłe nie może: 1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych. dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. 5) zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł. zapisów. 2. 20. wyrażonej w drodze uchwały. 42. 42a– może przekształcić się w stowarzyszenie. 2016-02-29 42e wejdą w życie z dn. 1. U. 2) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego. poz. 42a. 1. 4) prowadzić działalności gospodarczej. 1923). (Dz. (Dz. . z 2015 r. Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach. a także korzystać z ofiarności publicznej. 1. 42 wejdzie w życie z dn.> <Art. Dodane art. 2) łączyć się w związki stowarzyszeń. 3) zrzeszać osób prawnych.05. zwolnienie z długu. 19/23 3. 3) zawarcie umowy kredytu albo pożyczki. 3. spadków. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich. z 2015 r. 1923). 42. U. Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego wymaga zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego.> [Art.

©Kancelaria Sejmu s. 4. 1. Stowarzyszenie zwykłe zawiadamia członków o zamiarze przekształcenia nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu. Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego następuje z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd rejestrowy przesyła niezwłocznie właściwemu organowi nadzorującemu odpis postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z zaświadczeniem o wpisie stowarzyszenia. Z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego wstępuje ono we wszystkie prawa i obowiązki stowarzyszenia 2016-02-29 . 3. które stanowi załącznik do uchwały. Informację o podjęciu uchwały o przekształceniu przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe albo zarząd stowarzyszenia niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości oraz zawiadamia o podjęciu tej uchwały wierzycieli stowarzyszenia zwykłego. który stanowi załącznik do uchwały. 2. 20/23 2) powołanie władz stowarzyszenia. Art. 42b. Stowarzyszenie zwykłe zostaje rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z chwilą wpisu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. 3) przyjęcie statutu stowarzyszenia. 2) informacje o aktywach i pasywach stowarzyszenia zwykłego. 42d. Art. 1. 42c. 2. Do wniosku dołącza się uchwałę o przekształceniu wraz z zaświadczeniem o wpisie stowarzyszenia zwykłego do ewidencji. należy dołączyć: 1) projekt statutu stowarzyszenia. 4) sprawozdanie określony finansowe dzień stowarzyszenia w miesiącu zwykłego poprzedzającym sporządzone podjęcie na uchwały o przekształceniu. 3. o którym mowa w ust. Właściwy organ nadzorujący z urzędu wykreśla stowarzyszenie zwykłe z ewidencji. 1. Do zawiadomienia. 1. wydanym nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem podjęcia uchwały o przekształceniu. Wniosek o wpis stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego składają i podpisują wszyscy członkowie zarządu. Art.

1066. 1c stosuje się odpowiednio. 44 wejdą w życie z dn. 27. 44. art. przez okres roku. (Dz. poz. a ust. s. 16. pkt 1 w art. 136 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.] <1) nie stosuje się przepisów art. zmiana przepisów obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe Art. 1. stowarzyszenia zwykłego. U. należy przez to rozumieć regulamin dn. 40 ust. 1217 i 1268). poz. na podstawie art. U. 17. art. 1045. art. art. 153 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. 529. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą. z 2015 r. 31 pkt 2. Przepis art. 20.2016 r. z 2015 r. z 2015 r. Art. 43. powstałe przed dniem przekształcenia. poz. 43 wejdzie w życie z art.©Kancelaria Sejmu zwykłego. 1923).05. Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach publicznych przejścia na stowarzyszenie praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach następuje na wniosek stowarzyszenia. art. na podstawie art. 2016-02-29 . o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. Obecnie policjanci. Rozdział 7 Przepisy szczególne. która weszła w życie z dniem 10 maja 1990 r.> 2) ilekroć w ustawie jest mowa o statucie. Nr 30. 2 w art. która weszła w życie z dniem 10 maja 1990 r.2016 r. 42e. 2. U. 9–12. 20. 20–22 oraz art. także uczestniczeniu w ich działalności. Do przekształcenia stowarzyszenia zwykłego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące utworzenia stowarzyszenia. art. art. 17. U. 21/23 a członkowie stowarzyszenia zwykłego stają się członkami stowarzyszenia. 355. solidarnie ze stowarzyszeniem za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego. 27. 1 wojskowej i junaków odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej oraz i nowe brzmienie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 2) i Milicji Obywatelskiej 3) do stowarzyszeń. Ograniczenia we wstępowaniu żołnierzy w czynnej służbie Przepis uchylający ust. z tym że: Nowe brzmienie [1) nie stosuje się przepisów art. art. 30 i art. 9–13. określają odrębne ustawy.> Art. 180). 22–24. gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia okaże się bezskuteczna. 14 ust. poz. o Policji (Dz.] 2) 3) Istniała do 10 maja 1990 r. [1. (Dz. Członkowie przekształcanego stowarzyszenia zwykłego odpowiadają na dotychczasowych zasadach. 3. 20. 1923). W sprawach nieuregulowanych odmiennie w tym rozdziale do stowarzyszenia zwykłego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.05. licząc od dnia przekształcenia.

167. z późn.05. 45 wejdzie w bezpośrednio związaną z obronnością albo bezpieczeństwem państwa lub życie z dn.] <2. poz. Osoby pragnące założyć stowarzyszenie prowadzące działalność Nowe brzmienie art. odpowiednio. z 1950 r. z 2015 r. 20. ochroną porządku publicznego są obowiązane uzgodnić zakres tej działalności. z 2015 r. 22/23 [2. odpowiednio. 4) 5) Obecnie minister właściwy do spraw wewnętrznych. 30. poz. 2016-02-29 U. Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo organów przez nich określonych. poz. 51. poz. (Dz. U. 5)). Ministra Obrony Narodowej lub Ministra Spraw Wewnętrznych 4) albo organów przez nich określonych. 1923). Nr 4. Nr 41. poz. odpowiednio. 1. Nr 41. 808. która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r. Działalność stowarzyszeń na terenach i w obiektach znajdujących się w zarządzie lub użytkowaniu organów wojskowych albo resortu spraw wewnętrznych wymaga zezwolenia. Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. 335. z Ministrem Obrony Narodowej lub Ministrem Spraw Wewnętrznych4) albo organami przez nich określonymi. na podstawie art. 29 ustawy z dnia 4 września 1997 r. poz. poz. 5 pkt 24 i art. zm. . z 1964 r.©Kancelaria Sejmu s. Nr 94. z Ministrem Obrony Narodowej lub ministrem właściwym do spraw wewnętrznych albo organami przez nich określonymi. poz. stosuje się wobec nich przepisy tego rozporządzenia. art. 401 i Nr 53. Nr 36. U.> [Art. 47–50. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. 276 oraz z 1985 r. 489. U. odpowiednio. poz. o działach administracji rządowej (Dz. z 1949 r. Nr 44. (pominięte) Art. Działalność stowarzyszeń na terenach i w obiektach znajdujących się w zarządzie lub użytkowaniu organów wojskowych albo resortu spraw wewnętrznych wymaga zezwolenia. 45. 1255 i 1269). 812. 1. do których miały zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. 293 i Nr 45.> Art. 4 ust. poz. Osoby pragnące założyć stowarzyszenie prowadzące działalność bezpośrednio związaną z obronnością albo bezpieczeństwem państwa lub ochroną porządku publicznego są obowiązane uzgodnić zakres tej działalności. 45.2016 r. z 1946 r. 46. Do czasu odrębnego uregulowania statusu prawnego związków wyznaniowych oraz zakonów i kongregacji duchownych.] <Art. (uchylony) Art.

W sprawach uregulowanych niniejszą ustawą. 2) dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. 167. z 1946 r. 2 lit. Nr 41. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 7). Nr 94. 52. 808. o których mowa w ust. 1. Art. 2016-02-29 . 1. 6)). stosuje się przepisy tej ustawy. 2. poz. sprzeczne z przepisami ustawy. Nr 45. 30. 276 oraz z 1985 r.©Kancelaria Sejmu s. 335. poz. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. 401 i Nr 53. Statuty tych stowarzyszeń. poz. 54. 293 i Nr 45. Przepis ust. z wyjątkiem art. poz. Postępowanie likwidacyjne stowarzyszeń wszczęte przed dniem wejścia ustawy w życie prowadzi się na podstawie dotychczasowych przepisów. zachowują moc z zastrzeżeniem ust. 56. a i c. z zastrzeżeniem art. 23/23 2. Nr 36. 2. 1 stosuje się odpowiednio do nowo powstających związków wyznaniowych oraz zakonów i kongregacji duchownych. z 1964 r. 1. Nr 41. 2 ust. 51 niniejszej ustawy. zm. 57. Art. niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem jej wejścia w życie. Nr 4. stanowiące podstawę ich działania. Art. z 1950 r. U. poz. Ustawa została ogłoszona w dniu 10 kwietnia 1989 r. U. 53. Tracą moc postanowienia statutów stowarzyszeń. poz. poz. 2. Tracą moc: 1) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. Nr 44. Działające w dniu wejścia ustawy w życie stowarzyszenia zarejestrowane i stowarzyszenia wyższej użyteczności stają się stowarzyszeniami w rozumieniu jej przepisów. U. (uchylony) Art. z późn. o zmianie niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach (Dz. z 1949 r. poz. Art. (pominięty) Art. poz. 335). 6) 7) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. 489. 55.