You are on page 1of 74

Monitor

Instrukcja obsługi
S24E500C S27E500C

Kolor i wygląd mogą się różnić w zależności od produktu. Jego
specyfikacja może bez wcześniejszego powiadomienia ulec
zmianie mającej na celu poprawę jakości pracy.

BN46-00474C-00

Spis treści
Przed rozpoczęciem używania
produktu
Copyright 4
Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej
Środki ostrożności przy przechowywaniu

5
5

Zasady bezpieczeństwa
5
Symbole 5
Czyszczenie 6
Prąd elektryczny i bezpieczeństwo
6
Instalacja 7
Działanie 9
Prawidłowa postawa przy używaniu
produktu 12

Przygotowania
Sprawdzanie zawartości
13
Elementy 13
Elementy monitora
Panel sterowania
Menu bezpośrednich przycisków ekranowych
Menu ekranowych przycisków funkcyjnych
Widok z tyłu

14
14
15
16
18

Instalacja 19
Montaż podstawy
19
Odłączanie podpórki
20
Regulacja nachylenia produktu
21

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe
22
Montaż mocowania ściennego
23
Dane techniczne zestawu do montażu ściennego
(VESA) 24

Konfiguracja funkcji Kontrast 32
Ostrość 33
Konfiguracja funkcji Ostrość 33
Kolor 34
Konfiguracja funkcji Kolor 34

Podłączanie i korzystanie z
urządzenia źródłowego
Czynności wstępne
Czynności sprawdzające

SAMSUNG MAGIC Upscale
Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Upscale
25
25

Podłączanie i korzystanie z komputera
25
Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ
analogowy) 25
Podłączanie za pomocą kabla HDMI
26
Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI
26
Podłączanie słuchawek
27
Podłączanie kabla zasilania
27
Instalacja sterownika

28

Ustawianie optymalnej rozdzielczości

28

Ustawienia ekranu
SAMSUNG MAGIC Bright
Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Bright

35
35

Czerń HDMI 36
Konfiguracja ustawień Czerń HDMI 36
Tr. oszczędz. oczu 37
Konfiguracja funkcji Tr. oszczędz. oczu 37
Tryb gry 38
Konfiguracja funkcji Tryb gry 38
Czas reakcji 39
Konfiguracja opcji Czas reakcji 39
Rozmiar obrazu 40
Zmiana Rozmiar obrazu 40
Regulacja ekranu 42
Konfiguracja opcji Poł. w poziomie i Położenie
pionowe 42
Konfiguracja funkcji Zgrubne 43
Konfiguracja funkcji Precyzyjne 44

29
29

Jasność 31
Konfiguracja funkcji Jasność 31
Kontrast 32

2

Spis treści
Ustawianie elementów menu OSD

Przywróć wszystko 56
Zerowanie ustawień (Przywróć wszystko) 56

Przezroczyst. 45
Zmiana ustawień opcji Przezroczyst. 45
Pozycja 46
Konfiguracja funkcji Pozycja 46
Język 47
Konfiguracja funkcji Język 47
Czas wyświetlania 48
Konfiguracja funkcji Czas wyświetlania 48

Konfiguracja i zerowanie

Menu Informacje i inne

Regulacja opcji Jasność, Kontrast i Ostrość na
ekranie początkowym
58
Konfiguracja funkcji Głośność na ekranie
początkowym 59
Głośność 59

Instalacja oprogramowania

Wyłącznik czasowy 50
Konfiguracja funkcji Wyłącznik czasowy 50
Konfiguracja funkcji Wył. czasowy 51

Easy Setting Box
Instalacja oprogramowania
Usuwanie programu

60
60
60

Tryb PC/AV 52
Konfiguracja funkcji Tryb PC/AV 52
Wykrywanie źródła 53
Konfiguracja funkcji Wykrywanie źródła 53
Powt. przycisków 54
Konfiguracja funkcji Powt. przycisków 54
Wł. lampkę LED 55
Konfiguracja funkcji Wł. lampkę LED 55

62

Pytania & odpowiedzi

65

Dane techniczne

Informacja 57
Wyświetlanie menu Informacja 57

Oszcz. ener. Plus 49
Konfiguracja funkcji Oszcz. ener. Plus 49

Sprawdź, co następuje.

Instrukcja rozwiązywania
problemów

Ogólne 67
Oszczędzanie energii

69

Tabela standardowych trybów sygnału

70

Dodatek
Odpowiedzialność za odpłatne usługi
(koszty ponoszone przez klienta)
Okoliczności inne niż defekt produktu
Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta
Pozostałe okoliczności
Zasady utylizacji
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

72
72
72
72
73
73

Terminologia 74

Wymagania, które należy spełnić przed
kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy
Samsung 61
Testowanie produktu
61
Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości
61

3

(a) po zgłoszeniu żądania technik przybyły na miejsce nie stwierdzi defektu produktu. Znaki Microsoft. 4 . -. •• Opłata administracyjna może zostać nałożona w przypadku gdy.Rozdział 01 Przed rozpoczęciem używania produktu Copyright Zawartość niniejszego podręcznika może bez powiadomienia ulec zmianie mającej na celu poprawę jego jakości. Wykorzystywanie bądź kopiowanie tego podręcznika w części lub w całości bez zgody firmy Samsung Electronics jest zabronione. •• Kwota opłaty administracyjnej zostanie zakomunikowana użytkownikowi przed wykonaniem pracy lub przed wizytą technika.(b) użytkownik przekaże urządzenie do centrum napraw i nie zostanie stwierdzony defekt urządzenia. -. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi). Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. ⓒ 2015 Samsung Electronics Właścicielem praw autorskich do niniejszego podręcznika jest firma Samsung Electronics. (tzn. (tzn. gdy usterka wystąpi na skutek nieprzeczytania przez użytkownika instrukcji obsługi). DPM i DDC są zastrzeżonymi znakami towarowymi zrzeszenia Video Electronics Standards Association. Znaki VESA.

Pamiętaj. NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY. (TAKŻE TYLNEJ) WEWNĄTRZ NIE MA ELEMENTÓW PRZEZNACZONYCH DO OBSŁUGI PRZEZ UŻYTKOWNIKA. Ostrzeżenie Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować poważnymi lub śmiertelnymi obrażeniami ciała. ――Jeżeli wnętrze produktu wymaga czyszczenia. w zależności od modelu. jak podano poniżej. aby ilość miejsca podczas instalacji produktu była taka. należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung (zostanie naliczona opłata za usługi serwisowe). 10 cm WSZELKIE NAPRAWY MOGĄ BYĆ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBĘ WYKWALIFIKOWANĄ. NIE OTWIERAĆ! Uwaga : ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM. Uwaga Nieprzestrzeganie instrukcji może skutkować obrażeniami ciała albo uszkodzeniami mienia. 10 cm Ten symbol informuje. 10 cm Ten symbol oznacza. że wewnątrz znajduje się wysokie napięcie.Zabezpieczanie przestrzeni instalacyjnej Pamiętaj. Instrukcje oznaczone tym symbolem muszą być przestrzegane. Czynności oznaczone tym symbolem są zabronione. ――Wygląd zewnętrznej części urządzenia może się różnić. 10 cm 10 cm Każdy rodzaj kontaktu z wewnętrznymi częściami tego produktu wiąże się z niebezpieczeństwem. lub większa. aby wokół urządzenia było dość miejsca na wentylację. Zasady bezpieczeństwa Uwaga ZAGROŻENIE PORAŻENIEM PRĄDEM. 5 . Symbole Środki ostrożności przy przechowywaniu Na powierzchniach modeli o wysokim połysku mogą pojawiać się białe plamy. Wysoka temperatura wewnętrzna może spowodować pożar i uszkodzić urządzenie. jeśli w ich pobliżu używane są nawilżacze ultradźwiękowe. że do tego produktu dołączono ważne materiały drukowane dotyczące obsługi i konserwacji.

•• Do czyszczenia monitora nie stosować środków czyszczących zawierających alkohol. 1 Wyłączyć produkt i komputer. 5 •• Może dojść do porażenia prądem lub obrażeń ciała. ――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. •• Niezabezpieczone podłączenie może wywołać pożar. rozpuszczalniki lub substancje powierzchniowo czynne. miękkiej i suchej szmatki. ――Trzymać przewód zasilający za wtyczkę i nie dotykać go mokrymi Nie podłączać wielu produktów do jednego gniazda elektrycznego. Wkładać wtyczkę do oporu. 2 Odłączyć przewód zasilający od produktu. •• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru. 4 Przed czyszczeniem produktu zmoczyć miękką i suchą szmatkę. Przewód zasilający podłączyć do produktu po zakończeniu czyszczenia. uszkodzonej wtyczki ani obluzowanego gniazda elektrycznego. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na zaawansowanych monitorów LCD łatwo ulegają zadrapaniom. ponieważ panel i części zewnętrzne ――Poniższe obrazy mają jedynie charakter poglądowy. •• Nie spryskiwać produktu bezpośrednio wodą ani detergentem. aby się nie ruszała. Ostrzeżenie obrazach.Czyszczenie Prąd elektryczny i bezpieczeństwo ――Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność. a następnie starannie ją wycisnąć. ! Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami. ! Podłączać wtyczkę do gniazda elektrycznego z uziemieniem (tylko izolowane urządzenia typu 1). 3 •• Przegrzanie gniazda elektrycznego może wywołać pożar. 6 . Do wycierania monitora należy używać czystej. Rzeczywiste sytuacje mogą różnić się od tych na obrazach. rękami. Nie używać uszkodzonego przewodu zasilającego. 6 ! Włączyć produkt i komputer. ――Przy czyszczeniu należy stosować się do następujących zaleceń. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.

Uwaga •• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar. •• Mogłoby dojść do pożaru. środków odstraszających owady ani papierosów. ! Nie umieszczać przewodu zasilającego ani produktu w pobliżu źródeł ciepła •• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem. •• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem prądem. na przykład na półkach na książki czy ciasnych szafkach. •• Może dojść do uszkodzenia produktu w wyniku porażenia prądem. Instalacja Ostrzeżenie Usuwać ewentualny kurz z bolców wtyczki i gniazda elektrycznego za pomocą suchej szmatki. aby odciąć zasilanie produktu. do którego podłączony jest przewód zasilający. ! Przechowywać plastikowe opakowanie produktu poza zasięgiem dzieci. aby zapewnić wentylację. •• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem. •• Mogłoby dojść do pożaru. ! 7 . Odłączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego. trzymać za wtyczkę. ! •• Mogłoby dojść do uduszenia dziecka. •• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar. •• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru. Usunąć wszelkie przeszkody z okolicy gniazda elektrycznego. Nie odłączać przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu. Stawiać produkt w odległości co najmniej 10 cm od ściany. Nie kłaść na produkcie świec. który był dołączony do produktu przez firmę Samsung. ! Nie stawiać produktu w miejscach słabo wentylowanych. Nie ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła. ! •• W przypadku wystąpienia problemu należy odłączyć przewód zasilający.Nie zginać i nie ciągnąć przewodu zasilającego na siłę. Używać tylko tego przewodu zasilającego. Nie stosować przewodu zasilającego do innych produktów. Nie przygniatać przewodu zasilającego ciężkimi przedmiotami.

). ! Nie kłaść produktu przednią stroną do dołu. Ustawiając produkt na szafce lub na półce. nachylona powierzchnia itd. Uważać. gdzie produkt będzie działać ciągle i przez dłuższy czas) może poważnie wpłynąć na jego wydajność. •• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała. by nie upuścić produktu podczas przenoszenia. skrajnych temperatur lub o znacznym zawilgoceniu bądź w miejscach. •• Używanie produktu w miejscu o dużych drganiach może spowodować jego uszkodzenie lub pożar. Nie montować ani nie używać produktu w kuchni ani w pobliżu kuchenki. •• Produkt można ustawiać tylko na szafkach lub półkach odpowiednich rozmiarów. •• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała. wysokiej temperatury ani na wpływ gorących przedmiotów. wilgoć (kapiąca woda itd. ! Nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie światła słonecznego. •• Przed umieszczeniem produktu w takim miejscu należy się koniecznie skonsultować z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung. Olej jadalny (taki jak olej sojowy) może uszkodzić lub zniekształcić produkt. substancji chemicznych. upewnić się. w których może on mieć kontakt z olejem. Trzymać produkt z dala od miejsc. •• Produkt może spaść i spowodować obrażenia ciała dziecka. •• Może dojść do uszkodzenia ekranu. 8 .). Produkt należy ustawiać starannie.Nie stawiać produktu na niestabilnych lub drgających powierzchniach (niepewna półka. •• Mogłoby dojść do skrócenia czasu eksploatacji produktu lub pożaru. Nie umieszczać produktu w pojazdach ani w miejscach narażonych na kurz. olej lub dym. •• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała. Uwaga •• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu i/lub spowodować obrażenia ciała. ! SAMSUNG ! Umieszczenie produktu w nietypowym miejscu (narażonym na wpływ wielu drobnych cząsteczek. Nie ustawiać produktu w zasięgu małych dzieci. •• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem. że dolna krawędź przedniej części produktu nie wystaje. na przykład pieców.

•• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru. •• Uszkodzenie przewodu może skutkować pożarem lub porażeniem prądem. Nie pozwalać dzieciom na wieszanie się na produkcie ani wchodzenie na niego. Podczas wyładowań atmosferycznych lub burzy z piorunami wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający. ! W przypadku wycieku gazu nie dotykać produktu ani gniazda elektrycznego. jakimi interesują się dzieci (zabawek. porażenia prądem lub pożaru. ! Przed przeniesieniem produktu należy najpierw odłączyć od niego wszelkie kable. ciągnąć za przewód zasilający albo inny kabel. nie naprawiać ani nie modyfikować produktu samodzielnie. Ponadto niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.). •• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu. Ostrzeżenie Wewnątrz produktu znajduje się wysokie napięcie. •• Gdyby dzieci próbowały sięgnąć po zabawki lub słodycze.Działanie Nie zostawiać na produkcie ciężkich przedmiotów ani takich. •• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Jeśli z produktu wydobywają się nietypowe dźwięki. mogłoby dojść do upadku ciężkich przedmiotów albo produktu. zapach spalenizny albo dym. •• Dalsze użytkowanie mogłoby skutkować pożarem lub porażeniem prądem. słodyczy itd. ! ! Nie przesuwać produktu. w tym przewód zasilający. GAS Nie podnosić i nie przesuwać produktu. a w konsekwencji do poważnych obrażeń ciała. Nie upuszczać przedmiotów na produkt i nie uderzać w niego. •• Mogłoby dojść do obrażeń bądź poważnych uszkodzeń ciała u dzieci. porażenia prądem lub pożaru. •• W wyniku uszkodzenia przewodu może dojść do awarii produktu. 9 . •• Iskry mogą spowodować wybuch lub pożar. ciągnąc za przewód zasilający albo inny kabel. Nigdy nie rozbierać. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung. •• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem. •• W sprawach napraw kontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung. natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung. ! W przypadku upuszczenia produktu albo uszkodzenia jego obudowy wyłączyć zasilanie i odłączyć przewód zasilający. •• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

spinek do włosów itd. -_100 Nie wkładać do produktu (przez otwór wentylacyjny.). porty wejściowe/ wyjściowe itd. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuży czas (wakacje itd. Uwaga •• Może dojść do wybuchu lub pożaru.Nie używać i nie przechowywać palnych rozpylaczy ani łatwopalnych substancji w pobliżu produktu. •• Unikać używania produktu na zewnątrz. zapałek itd. porażenia prądem lub pożaru. •• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający. odłączyć przewód zasilający z gniazda elektrycznego. ! Nie zakrywać otworów wentylacyjnych. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung. Następnie skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung.) ani przedmiotów metalowych. gdzie może być narażony na opady deszczu lub śniegu. monet. •• Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas. np. ! Nie układać zasilaczy jednego na drugim. porażenia prądem lub pożaru. Nie stawiać na produkcie przedmiotów zawierających płyny (waz. myjąc podłogę. porażeniem prądem lub upływem prądu. butelek itd. ! •• Podwyższona temperatura wewnętrzna może wywołać pożar.) metalowych przedmiotów (pałeczek. •• Nagromadzony kurz i wysoka temperatura mogą skutkować pożarem. 10 . •• W przypadku wniknięcia wody albo innych obcych substancji do produktu koniecznie wyłączyć produkt i odłączyć przewód zasilający. aby dostała się do niego woda. •• Może dojść do awarii produktu. Pozostawienie na ekranie nieruchomego obrazu przez dłuższy czas może spowodować wypalenie powidoku lub uszkodzenie pikseli. należy aktywować tryb oszczędzania energii lub wygaszacz ekranu z ruchomymi obrazami. •• Może dojść do awarii produktu.) ani przedmiotów łatwopalnych (papieru. •• W przeciwnym razie może dojść do pożaru. garnków.). •• Może dojść do pogorszenia wzroku. aby nie zamoczyć zasilacza. Przed użyciem zasilacza zdjąć z niego plastikowe opakowanie. •• W przeciwnym razie może dojść do pożaru. ! Używać produktu z zalecanymi ustawieniami rozdzielczości i częstotliwości. •• Może dojść do porażenia prądem lub pożaru. Nie dopuszczać do zamoczenia urządzenia i nie pozwalać. •• Uważać. obrusami czy firankami.

•• Przyniesie to ulgę zmęczonym oczom. trzymając za stojak. pamiętać o odpoczynku dla oczu. nie należy ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności. dopasowując kąt produktu czy wysokość stojaka. ! ! Nie trzymać produktu dołem do góry i nie przenosić go. •• W przeciwnym razie może dojść do pożaru. Nie dotykać ekranu. Korzystając z produktu. ponieważ może być gorący.Nie umieszczać zasilacza w pobliżu urządzeń ogrzewających. ! •• Nadmierne przechylanie produktu może spowodować jego upadek i obrażenia ciała. •• Produkt mógłby spaść i ulec uszkodzeniu lub spowodować obrażenia ciała. który powinien trwać przynajmniej 5 minut w każdej godzinie. jeśli produkt jest włączony od dłuższego czasu. •• Mogłoby dojść do uwięzienia i uszkodzenia dłoni lub palców. ! •• Może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Korzystając ze słuchawek zwykłych lub dousznych. Nie stawiać na produkcie ciężkich przedmiotów. •• Zbyt duże natężenie dźwięku może spowodować uszkodzenie słuchu. Zachować ostrożność. •• Może dojść do awarii produktu lub obrażeń ciała. Nie korzystać z nawilżaczy ani pieców w pobliżu produktu. Trzymać zasilacz w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać małe akcesoria poza zasięgiem dzieci. ! 11 . Patrzenie na ekran ze zbyt małej odległości przez dłuższy czas może spowodować pogorszenie wzroku.

a ręce były położone poniżej serca. •• Zachować od 45 do 50 cm odległości między oczami a ekranem i patrzeć na niego nieco z góry. •• Trzymać przedramiona prostopadle do ramion i na jednym poziomie z dłońmi. •• Dopasować kąt tak.Prawidłowa postawa przy używaniu produktu Prawidłowa postawa przy używaniu produktu jest następująca: •• Wyprostować plecy. Utrzymywać wzrok na wprost ekranu. •• Trzymać ręce zgięte w łokciach mniej więcej pod kątem prostym. aby ekran nie odbijał światła. pięty dotykały podłogi. aby nogi w kolanach mogły być zgięte pod kątem co najmniej 90 stopni. •• Dopasować wysokość położenia produktu tak. 12 .

Skrócona instrukcja konfiguracji Karta gwarancyjna (Dostępna w zależności od kraju) Instrukcja montażu Kabel zasilania (str.25) Kabel HDMI-DVI (opcjonalny) (str. -.Jeżeli brakuje jakichkolwiek elementów. skontaktuj się ze sprzedawcą produktu.26) 13 . Elementy ――Zawartość opakowania może się różnić w zależności od miejsca zakupu.Rozdział 02 Przygotowania Sprawdzanie zawartości -.26) Podstawa Wspornik podstawy Instrukcja obsługi (opcjonalny) Kabel HDMI (opcjonalny) (str. jeśli użyto kabla innego niż HDMI lub HDMI-DVI.27) Zasilacz sieciowy (odłączany) (str.Optymalna rozdzielczość może nie być dostępna.27) Kabel D-SUB (opcjonalny) (str.Wygląd rzeczywistych elementów może się różnić od elementów pokazanych na rysunkach. -.

14 .Elementy monitora Panel sterowania ――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji. ――Wygląd menu ekranowych przycisków funkcyjnych może się różnić w zależności od funkcji lub modelu produktu. w dół. ――Przycisk JOG znajduje się po lewej stronie z tyłu obudowy urządzenia. Aby otworzyć menu ekranowe. Należy się zapoznać z charakterystyką posiadanego produktu. Wyświetli się przewodnik po ekranowych przyciskach funkcyjnych. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. gdy wyświetlany jest przewodnik. w lewo i w prawo oraz służy jako klawisz Enter. Umożliwia przejście w górę. Menu ekranowych przycisków funkcyjnych Po uruchomieniu ekranu nacisnąć przycisk JOG. Przycisk JOG Menu ekranowych przycisków funkcyjnych W GÓRĘ W LEWO NACIŚNIĘCIE(ENTER) W PRAWO W DÓŁ Wróć Ikony Opis Przycisk JOG Wielokierunkowy przycisk ułatwiający nawigację. ponownie nacisnąć odpowiednią stronę przycisku.

Funkcje •• W LEWO / W PRAWO: Automatyczna regulacja ustawień ekranu. 15 . Tryb HDMI •• W LEWO / W PRAWO: Regulacja opcji Głośność. Ostrość. ――Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie Analogowe. Kontrast. Ostrość. oszczędz. podczas zmiany rozdzielczości lub zmiany źródła sygnału wejściowego. Wyciszenie. •• NACIŚNIĘCIE(ENTER): Wyświetlenie menu ekranowych przycisków funkcyjnych Tryb Analogowe Jasność Autodopasowanie Funkcje Tr. oczu Wył. Kontrast.Menu bezpośrednich przycisków ekranowych ――Pokazane poniżej menu skrótów ekranowych (menu ekranowe OSD) wyświetla się wyłącznie przy włączonym ekranie. Tr. oszczędz. Jasność •• NACIŚNIĘCIE(ENTER): Wyświetlenie menu ekranowych przycisków funkcyjnych ――Opcje dla trybu Analogowe Głośność •• W GÓRĘ / W DÓŁ: Regulacja opcji Jasność. oczu Wył. ――Opcje dla trybu HDMI •• W GÓRĘ / W DÓŁ: Regulacja opcji Jasność. ――Zmiana rozdzielczości we właściwościach obrazu pozwoli włączyć funkcję Autodopasowanie.

oczu. NACIŚNIĘCIE(ENTER): Wybrany element zostanie zastosowany. należy nacisnąć przycisk JOG w celu wyświetlenia menu ekranowych przycisków funkcyjnych. Kolor Oszcz. można zmienić ustawienie opcji Jasność i Kontrast. Poniższe pozycje nie są dostępne w przypadku opcji Tr. aby zapobiec niezamierzonym zmianom ustawień. Po wskazaniu elementu wyświetla się jego opis. Komunikat o zmianie sygnału wejściowego pojawia się w lewym górnym rogu ekranu. 16 . oczu. nacisnąć przycisk W LEWO i przytrzymać go przez 10 sekund po wyświetleniu menu głównego. oszczędz. Obraz System SAMSUNG Tryb gry. Wyświetla się ekran OSD (On Screen Display) monitora. ener. Nacisnąć. Wybór funkcji poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych. ――Opcje menu ekranowych przycisków funkcyjnych w rzeczywistych modelach mogą się różnić z powodu odmiennych funkcji. aby włączyć ub wyłączyć tryb Tr. lampkę LED. Jasność. należy ponownie nacisnąć przycisk JOG. Funkcje należy uruchamiać w oparciu o rzeczywiste ikony i opisy. Ikony Opis Wybór opcji w celu zmiany sygnału wejściowego poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie przewodnika po ekranowych przyciskach funkcyjnych. Wybór funkcji poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych. Istnieje możliwość wyświetlenia zawartości opcji Informacja.Menu ekranowych przycisków funkcyjnych ――Aby przejść do menu głównego lub użyć innych elementów. Wróć System Dostępna jest opcja Wł. MAGIC Bright. Włączanie/wyłączanie: Aby zablokować lub odblokować elementy sterujące OSD. Blokada funkcji menu ekranowego OSD: zachowanie aktualnych ustawień albo zablokowanie elementów sterujących OSD. oczu. W GÓRĘ / W DÓŁ / W LEWO / W PRAWO: Przejście do wybranego elementu. Plus Wybór funkcji w celu wyłączenia monitora poprzez przesunięcie przycisku JOG na ekranie menu ekranowych przycisków funkcyjnych. Aby zamknąć przewodnik. oszczędz. oszczędz. ――Jeżeli elementy sterujące OSD są zablokowane. Dostępna jest opcja Tr.

17 . W PRAWO NACIŚNIĘCIE(ENTER) Przejście do kolejnego piętra menu. Przycisk JOG W GÓRĘ Tryb oszczędzania energii/braku sygnału Zmiana źródła sygnału Poprzedni NACIŚNIĘCIE(ENTER) przez dwie sekundy Wyłączenie zasilania ――Gdy na monitorze jest wyświetlone menu główne. W LEWO Zamknięcie listy podrzędnej bez zapisywania wartości. Przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ Czynność Przejście do kolejnej opcji Wyjście z menu głównego. w trybie oszczędzania energii lub braku sygnału). Zapisanie wartości i zamknięcie listy podrzędnej. za pomocą przycisku JOG można wykonać opisane poniżej czynności.――Jeżeli monitor nic nie wyświetla (np. Zmniejszenie wartości za pomocą suwaka. Zwiększenie wartości za pomocą suwaka. Przejście do kolejnego piętra menu. 2 przycisków bezpośrednio sterujących źródłem sygnału i zasilaniem można użyć w sposób opisany poniżej.

DC 14V 18 . W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia. Podłączenie do wyjściowego urządzenia audio. ――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji.Gniazdo Widok z tyłu Opis Do podłączania urządzenia źródłowego za pomocą kabla HDMI lub kabla HDMI/DVI. Służy do podłączenia zasilacza. na przykład słuchawek. RGB IN DC 14V HDMI IN RGB IN Podłączenie do komputera za pomocą kabla D-SUB.

użyj grubej maty do siedzenia. 1 Zamontuj złącze podpórki do podpórki. należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej. stabilnej powierzchni. Ostrzeżenie: Produkt jest zakrzywiony. RGB IN 19 .Uwaga Urządzenia nie wolno podnosić za samą podstawę.Instalacja Montaż podstawy ――Przed montażem urządzenia. Włóż zmontowaną podpórkę do głównej części urządzenia w kierunku wskazywanym przez strzałki. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. 5 Przytrzymaj ręką główną część urządzenia. nie wolno naciskać. skierowanego w górę lub w dół. jak pokazano na ilustracji. jak pokazano na ilustracji. Produktu ułożonego na ziemi. zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku. 3 Dokręć do oporu wkręt znajdujący się na dole podpórki. tak jak pokazano na ilustracji. 2 Sprawdź. 4 Połóż piankę ochronną Styrofoam dołączoną do opakowania na podłodze i umieść w niej produkt skierowany przodem w dół. czy złącze podpórki jest dobrze zamontowane. . Jeśli pianka Styrofoam nie jest dostępna.

należy położyć go ekranem do dołu na płaskiej. Dociskanie produktu do płaskiej powierzchni może go uszkodzić. aby ją odłączyć. jak pokazano na ilustracji. Ostrzeżenie: Produkt jest zakrzywiony. 2 Trzymając jedną ręką górną część monitora. 4 Odłącz złącze podpórki od podpórki. pociągnij podpórkę drugą ręką w kierunku wskazanym przez strzałkę. Produktu ułożonego na ziemi. nie wolno naciskać.Odłączanie podpórki ――Przed montażem urządzenia. odkręcając mocujący go wkręt. 20 . tak jak to pokazano na rysunku. pociągając je w kierunku wskazywanym przez strzałkę. skierowanego w górę lub w dół. użyj grubej maty do siedzenia. Jeśli pianka Styrofoam nie jest dostępna. 3 Odłącz podpórkę. 1 Połóż piankę ochronną Styrofoam dołączoną do opakowania na podłodze i umieść w niej produkt skierowany przodem w dół. stabilnej powierzchni.

20° (±2.0°) .Regulacja nachylenia produktu ――Kolor oraz kształt części mogą być inne niż na ilustracji.0˚) 27”: -2° (±2. •• Złap dolną część produktu i przechyl go ostrożnie. W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.20˚ (±2. 21 .0°) •• Nachylenie produktu można regulować. 24”: -1˚ (±2.0˚) .

Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia. Szczegółowe informacje na temat urządzenia blokującego znajdują się w instrukcji użytkownika dołączonej do tego urządzenia. na przykład biurka. 3 Umieść urządzenie blokujące w gnieździe zabezpieczenia przeciwkradzieżowego z tyłu produktu.Urządzenia z blokadą przeciwkradzieżową są dostępne w sklepach elektronicznych i internetowych. -. 2 Przełóż jeden koniec linki przez pętlę znajdującą się na drugim końcu.Urządzenie z blokadą przeciwkradzieżową można dokupić oddzielnie. -.Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe ――Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe pozwala na bezpieczne korzystanie z produktu nawet w miejscach publicznych. ――Kształt urządzenia blokującego oraz sposób blokowania zależą od producenta. Aby uaktywnić blokadę w urządzeniu przeciwkradzieżowym: 1 Przymocuj linkę urządzenia zabezpieczającego do ciężkiego przedmiotu. 4 Zamknij urządzenie blokujące. -. 22 .

23 . Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała użytkownika bądź osób postronnych w przypadku samodzielnego montażu mocowania ściennego. Zaleca się skorzystanie z pomocy technicznej podczas montażu wspornika zestawu ściennego.Montaż mocowania ściennego Montaż zestawu do montażu ściennego Zestaw do montażu ściennego pozwala na montaż elementu na ścianie. Należy zakupić zgodny zestaw do montażu ściennego przeznaczony do stosowania z produktem. Szczegółowe informacje na temat montażu mocowania ściennego zawiera dołączona do niego instrukcja.

Urządzenie zamontowane na pochyłej ścianie może się oderwać. gdy urządzenie jest włączone. 4 ――Nie wolno montować zestawu do montażu ściennego. •• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za takie wypadki. ponieważ może to skutkować uszkodzeniem elementu lub oderwaniem się urządzenia i spowodować obrażenia ciała. Jednostka: mm Nazwa modelu S24E500C / S27E500C Rozstaw otworów na śruby zgodne ze standardem VESA (A * B) w milimetrach 100 x 100 Śruby standardowe M4 Liczba szt. długość śrub może się różnić w zależności od parametrów technicznych mocowania ściennego. Może to spowodować obrażenia ciała w wyniku porażenia prądem.Dane techniczne zestawu do montażu ściennego (VESA) ――Zestaw ścienny należy zamontować prostopadle do podłogi na ścianie o jednolitej i mocnej konstrukcji. •• Nie należy montować urządzenia pod kątem nachylenia większym niż 15 stopni. powodując poważne obrażenia ciała. •• Poniższa tabela zawiera standardowe wymiary zestawów do montażu ściennego. •• Montaż urządzenia na ścianie wymaga udziału dwóch osób. 24 . •• W przypadku mocowań ściennych. •• Nie należy dokręcać śrub z nadmierną siłą. jak płyta gipsowo-kartonowa należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży w celu uzyskania dodatkowych informacji. •• Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała spowodowane używaniem zestawu ściennego niezgodnego ze standardem VESA lub specyfikacją bądź niestosowania się użytkownika do instrukcji montażu elementu. które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub. Przed przystąpieniem do montażu mocowania ściennego na powierzchniach wykonanych z takich materiałów. Zestawy do montażu ściennego firmy Samsung są dostarczane ze szczegółową instrukcją montażu oraz wszystkimi niezbędnymi elementami.

――Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu. niego instrukcję obsługi. ustawić źródło sygnału Analogowe. Następnie włącz zasilanie komputera. 1 Podłącz kabel D-SUB do portu RGB IN z tyłu produktu oraz portu RGB w komputerze. Czynności sprawdzające Podłączanie za pomocą kabla D-SUB (typ analogowy) ――Przed podłączeniem urządzenia źródłowego należy przeczytać dołączoną do ――Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów. zanim podłączysz inne urządzenia do tego produktu. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ. czy urządzenie źródłowe zostało podłączone. który chcesz RGB IN podłączyć. dopóki nie podłączysz wszystkich innych urządzeń. 2 Podłącz zasilacz do produktu i gniazdka elektrycznego. Liczba i umiejscowienie gniazd w urządzeniach źródłowych może się różnić w zależności od produktu.Rozdział 03 Podłączanie i korzystanie z urządzenia źródłowego Czynności wstępne Podłączanie i korzystanie z komputera Przeczytaj poniższe informacje. ――Akcesoria używane do podłączenia mogą się różnić w zależności od produktu. Wybierz sposób podłączenia odpowiedni dla Twojego komputera. ――Nie podłączaj kabla zasilania. ――Sprawdź rodzaje gniazd znajdujących się z tyłu produktu. Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić. 3 Jeżeli źródło sygnału nie jest ustawione. 25 . Podłączenie kabla zasilania podczas podłączania innego urządzenia może spowodować uszkodzenie produktu.

ustawić źródło sygnału HDMI. 3 Jeżeli źródło sygnału nie jest ustawione. 1 Podłącz kabel HDMI-DVI do portu HDMI IN z tyłu produktu oraz portu DVI w komputerze. czy urządzenie źródłowe zostało podłączone. Następnie włącz zasilanie komputera. jeśli urządzenie źródłowe jest podłączone za pomocą kabla HDMIDVI. ustawić źródło sygnału HDMI. ――Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu. przesuwając przycisk JOG W 3 Jeżeli źródło sygnału nie jest ustawione. ――Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów. HDMI IN HDMI IN 1 Podłącz kabel HDMI do portu HDMI IN z tyłu produktu oraz portu HDMI w komputerze. GÓRĘ / W DÓŁ. Następnie włącz zasilanie komputera. ――Funkcja audio nie jest obsługiwana. 2 Podłącz zasilacz do produktu i gniazdka elektrycznego. Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić. ――Dostępne porty mogą się różnić w zależności od produktu. Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ.Podłączanie za pomocą kabla HDMI Połączenie za pomocą kabla HDMI-DVI ――Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów. 2 Podłącz zasilacz do produktu i gniazdka elektrycznego. 26 . czy urządzenie źródłowe zostało podłączone.

――Dźwięk można odtwarzać jedynie za pośrednictwem przewodu HDMI-HDMI. Podłączanie zasilania z użyciem odłączanego zasilacza DC 14V HDMI IN RGB IN 1 2 3 1 Podłączyć wyjściowe urządzenie audio. 27 . 1 Podłącz kabel zasilania do zasilacza. ――Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI.Podłączanie słuchawek Podłączanie kabla zasilania ――Nie podłączać przewodu zasilającego przed podłączeniem wszystkich innych przewodów. Następnie podłącz zasilacz do gniazda DC 14V z tyłu produktu. 3 Naciśnij przycisk JOG z tyłu monitora. na przykład słuchawki. czy urządzenie źródłowe zostało podłączone. Przed podłączeniem przewodu zasilającego należy sprawdzić. aby go włączyć. 2 Podłącz przewód zasilający do gniazdka. ――Napięcie wejściowe zostanie przełączone automatycznie. do portu produktu.

Przewodnik konfiguracji Język Polski Optymalna rozdzielczość tego monitora to: ****x**** **Hz Ustaw rozdzielczość zgodnie z powyższymi ustawieniami. ――Aby zainstalować najnowszą wersję sterownika produktu. odpowiednich sterowników. Następnie nacisnąć przycisk JOG. nacisnąć przycisk JOG. 3 Wybierz z listy posiadany model produktu. nawet jeśli produkt zostanie wyłączony i ponownie włączony. ――Jeśli nie wybrano optymalnej rozdzielczości. 2 Aby ukryć komunikat z informacją. ****x**** Zamknij 4 Przejdź do okna Właściwości ekranu i upewnij się.Instalacja sterownika Ustawianie optymalnej rozdzielczości ――Optymalną rozdzielczość i częstotliwość dla urządzenia można ustawić poprzez zainstalowanie Po pierwszym włączeniu produktu po zakupie zostanie wyświetlony komunikat z informacją o ustawieniu optymalnej rozdzielczości. przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO. firmy Samsung Electronics pod adresem http://www. Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi systemu operacyjnego Windows.com. 1 Wybrać język. która pojawi się na ekranie. że rozdzielczość i częstotliwość odświeżania są odpowiednie. 2 Postępuj zgodnie z instrukcją. Bieżąca rozdzielcz.samsung. ――Optymalną rozdzielczość można także wybrać na Panelu sterowania w komputerze. komunikat będzie wyświetlony maksymalnie trzy razy przez określony czas. należy go pobrać z witryny internetowej Wybierz wersję językową produktu i ustaw optymalną rozdzielczość w komputerze. 28 . 1 Kliknij pobrany z witryny plik „Windows Driver”.

gdy włączona jest funkcja Oszcz. ――To menu nie jest dostępne. na przykład jasności. odpowiednie do oglądania materiałów wideo i filmów DVD. w którym produkt będzie używany. gdy włączona jest funkcja Tr. Plus. 29 . Następnie nacisnąć przycisk JOG. •• Kontrast dynamiczny: To ustawienie pozwala uzyskać zrównoważoną jasność poprzez automatyczną regulację kontrastu. Obraz SAMSUNG MAGIC Bright Niestandar. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. Każda funkcja jest szczegółowo opisana. ――To menu nie jest dostępne. Czerń HDMI Wróć -. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie. Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję . •• Niestandar. ――To menu nie jest dostępne. •• Kino: To ustawienie pozwala uzyskać jasność i ostrość charakterystyczne dla telewizorów. Jasność Standard Kontrast Kino Ostrość Kontrast dynamiczny Ustaw maksymalną jakość obrazu. 2 Przejść do funkcji Obraz.Rozdział 04 Ustawienia ekranu Konfiguracja ustawień ekranu. gdy włączona jest funkcja Tryb gry. odpowiednią do warunków pracy. oczu. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. W trybie PC •• Standard: To ustawienie pozwala uzyskać jakość obrazu odpowiednią do edycji dokumentów lub korzystania z Internetu. oszczędz. dopasowaną do środowiska.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Kolor SAMSUNG MAGIC Upscale Wył. ener. Jasność można dopasować do własnych potrzeb.: To ustawienie pozwala dostosować odpowiednio kontrast i jasność. SAMSUNG MAGIC Bright Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Bright 1 Ta funkcja zapewnia optymalną jakość obrazu. 3 SAMSUNG Przejść do funkcji MAGIC Bright.

przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. 4 Przejść do wybranej opcji. gdy otoczenie monitora jest ciemne. •• Standard: Wybierz ten tryb.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. 5 Wybrana opcja zostanie zastosowana. 30 . Ten tryb oszczędza energię i zmniejsza zmęczenie oczu. a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV. Standard. gdy otoczenie monitora jest jasne. lub Niestandar. •• Niestandar. opcję MAGIC Bright można przełączyć na 4 fabrycznie zaprogramowane tryby (Dynamiczny.). Ostrość Niestandar. powoduje automatyczne przywrócenie ustawień obrazu dokonanych przez użytkownika. Kolor SAMSUNG MAGIC Upscale Wył.: Wybierz ten tryb. Czerń HDMI •• Dynamiczny: Wybierz ten tryb. Wróć -. Standard. SAMSUNG MAGIC Bright Dynamiczny Jasność Standard Kontrast Film •• Film: Wybierz ten tryb. W trybie tym obraz jest ostry.. Film. Aktywować można jedno z ustawień: Dynamiczny. SAMSUNG Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI. aby wyświetlane obrazy były ostrzejsze niż w trybie Standard. Wybranie ustawienia Niestandar. odpowiednią do warunków pracy. gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.W trybie AV Obraz Ustaw maksymalną jakość obrazu. Film i Niestandar.

przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. oczu. Kolor SAMSUNG MAGIC Upscale Wył. ――To menu nie jest dostępne. oszczędz. gdy dla funkcji MAGIC Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny. 5 Wybrana opcja zostanie zastosowana. przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO. gdy włączona jest funkcja Tr.Jasność Konfiguracja funkcji Jasność 1 Ustawianie ogólnego poziomu jasności obrazu. Wartości bliskie 100 oznaczają jaśniejszy ekran. SAMSUNG MAGIC Bright Niestandar. Czerń HDMI Wróć -. ener. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ. Plus. Jasność 100 Kontrast 75 Ostrość 60 . SAMSUNG ――To menu nie jest dostępne. (Zakres: 0~100) ――To menu nie jest dostępne. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. 31 . 4 Zmienić ustawienie opcji Jasność. tym jaśniejszy obraz. Następnie nacisnąć przycisk JOG. 2 Przejść do funkcji Obraz. Im wyższa wartość.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. 3 Przejść do funkcji Jasność. gdy włączona jest funkcja Oszcz. Obraz Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję Regulacja poziomu jasności.

Kontrast Konfiguracja funkcji Kontrast 1 Ustawianie kontrastu między wyświetlanymi obiektami a tłem. Kontrast dynamiczny. Następnie nacisnąć przycisk JOG. (Zakres: 0~100) Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję . Im wyższa wartość. Obraz SAMSUNG MAGIC Bright Niestandar. ――To menu nie jest dostępne. Wartości bliskie 100 oznaczają większy kontrast jasno/ ciemno. gdy włączona jest funkcja Tryb gry. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. Kolor SAMSUNG MAGIC Upscale Wył. gdy funkcja MAGIC Bright działa w trybie Kino lub 2 Przejść do funkcji Obraz. 32 . tym większy kontrast i wyraźniejszy obiekt. Jasność 100 Kontrast 75 Ostrość 60 Regulacja poziomu kontrastu. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. 4 Zmienić ustawienie opcji Kontrast.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. 5 Wybrana opcja zostanie zastosowana. 3 Przejść do funkcji Kontrast. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ. SAMSUNG ――Opcja ta nie jest dostępna. przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO. Czerń HDMI Wróć -.

Wartości bliskie 100 oznaczają ostrzejszy obraz. Następnie nacisnąć przycisk JOG. ――To menu nie jest dostępne. Kontrast dynamiczny.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. gdy funkcja MAGIC Bright działa w trybie Kino lub 2 Przejść do funkcji Obraz. lub Tryb2. (Zakres: 0~100) Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję . Obraz SAMSUNG MAGIC Bright Niestandar. SAMSUNG ――To menu nie jest dostępne. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ. tym wyraźniejszy zarys wyświetlanego obiektu. Kolor SAMSUNG MAGIC Upscale Wył. 4 Zmienić ustawienie opcji Ostrość. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. Czerń HDMI Wróć -. Jasność 100 Kontrast 75 Ostrość 60 Regulacja ostrości obrazu. SAMSUNG ――Opcja ta nie jest dostępna. Im wyższa wartość. 5 Wybrana opcja zostanie zastosowana. gdy włączona jest funkcja Tryb gry.Ostrość Konfiguracja funkcji Ostrość 1 Zmiana ostrości zarysu wyświetlanego obiektu. 33 . przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. gdy dla funkcji MAGIC Upscale wybrano tryb Tryb1 3 Przejść do funkcji Ostrość.

Kolor

Konfiguracja funkcji Kolor

Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w
produkcie.
――Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu. To menu nie jest dostępne, gdy
SAMSUNG
Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
dla funkcji MAGIC

――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tr. oszczędz. oczu.

1

Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję

, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ.

Następnie nacisnąć przycisk JOG.

2

Przejść do funkcji Obraz, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.

3

Przejść do funkcji Kolor, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.

•• Czerwony: Reguluje nasycenie koloru czerwonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność koloru.
Obraz
SAMSUNG

MAGIC Bright

Niestandar.

Jasność

100

Kontrast

75

Ostrość

60

•• Zielony: Reguluje nasycenie koloru zielonego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność koloru.

Konfigurowanie
ustawień koloru.

•• Niebieski: Reguluje nasycenie koloru niebieskiego. Wartości bliższe 100 oznaczają większą intensywność koloru.

Kolor
SAMSUNG

MAGIC Upscale

Wył.

Czerń HDMI
Wróć

Kolor
Czerwony

50

Zielony

50

Niebieski

50

Ton kolorów
Gamma

Normalnie

Regulacja poziomu
nasycenia
czerwienią.
Wartości bliskie 100
oznaczają większą
intensywność tego
koloru.

•• Ton kolorów: Pozwala regulować tonację kolorów w zależności od potrzeb.
-- Zimny 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż Zimny 1.
-- Zimny 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na niższą niż w trybie Normalnie.
-- Normalnie: To ustawienie pozwala wyświetlać standardowy ton kolorów.
-- Ciepły 1: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż w trybie Normalnie.
-- Ciepły 2: To ustawienie pozwala ustawić temperaturę kolorów na wyższą niż Ciepły 1.
-- Niestandar.: To ustawienie pozwala dostosować ton kolorów.
――Jeśli zewnętrzne źródło jest podłączone poprzez HDMI, a opcja Tryb PC/AV jest ustawiona na AV, opcję Ton kolorów
można przełączyć na jedno z czterech ustawień temperatury (Zimny, Normalnie, Ciepłe i Niestandar.).
•• Gamma: Pozwala regulować średni poziom luminancji.
-- Tryb1 / Tryb2 / Tryb3

4

Przejść do wybranej opcji, przesuwając i naciskając przycisk JOG.

5

Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Tryb1

Wróć

-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

34

SAMSUNG MAGIC Upscale
MAGICUpscale
SAMSUNG

Konfiguracja SAMSUNG MAGIC Upscale
1

umożliwia wzmocnienie warstw i jaskrawości obrazu.

――To menu nie jest dostępne, gdy włączona jest funkcja Tryb gry.
Obraz
SAMSUNG

MAGIC Bright

Niestandar.

Jasność

100

Kontrast

75

Popraw
wyświetlanie
kolorów i
szczegółów obrazu.

Ostrość
Kolor
SAMSUNG

MAGIC Upscale

Czerń HDMI

Wył.

, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ.

Następnie nacisnąć przycisk JOG.

――Ta opcja pozwala na regulację odcienia ekranu. To menu nie jest dostępne, gdy
SAMSUNG
Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny.
dla funkcji MAGIC

Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję

2

Przejść do funkcji Obraz, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.

3

SAMSUNG
Przejść do funkcji MAGIC
Upscale, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.

•• Wył. / Tryb1 / Tryb2
――Ustawienie Tryb2 zapewnia większy efekt niż ustawienie Tryb1.

4

Przejść do wybranej opcji, przesuwając i naciskając przycisk JOG.

5

Wybrana opcja zostanie zastosowana.

Tryb1
Tryb2
Wróć

-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

35

Czerń HDMI

Konfiguracja ustawień Czerń HDMI

Podłączenie odtwarzacza DVD lub dekodera do produktu za pomocą kabla HDMI
może spowodować pogorszenie jakości obrazu (np. zmiana poziomu zaczernienia,
zmniejszenie kontrastu / natężenia kolorów itp.) w zależności od podłączonego
urządzenia. W takim przypadku jakość obrazu można poprawić za pomocą opcji
Czerń HDMI.
W takim przypadku jakość obrazu można poprawić, używając opcji Czerń HDMI.
――Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI.
Obraz
SAMSUNG

MAGIC Bright

Niestandar.

Jasność

100

Kontrast

75

Ostrość

60

Optymalizowanie
jasności i kontrastu
obrazu HDMI za
pomocą regulacji
poziomu czerni w
sygnale wideo.

MAGIC Upscale

Czerń HDMI

, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ.

Następnie nacisnąć przycisk JOG.

2

Przejść do funkcji Obraz, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.

3

Przejść do funkcji Czerń HDMI, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.

•• Normalnie: Tryb ten należy wybrać, jeśli nie występuje degradacja stosunku kontrastu.
•• Niska: Tryb ten redukuje poziom czerni i podnosi poziom bieli w przypadku wystąpienia degradacji stosunku kontrastu.

4

Przejść do wybranej opcji, przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.

5

Wybrana opcja zostanie zastosowana.

――Funkcja Czerń HDMI jest włączana wyłącznie w przypadku określonych rozdzielczości AV, np. 720p i 1080p.

Normalnie
Niska

Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję

――Opcja Czerń HDMI może być niezgodna z niektórymi urządzeniami źródłowymi.

Kolor
SAMSUNG

1

해제
Wróć

-- W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

36

Tr. Czas reakcji Rozmiar obrazu Szeroki Regulacja ekranu Wróć -. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. Następnie nacisnąć przycisk JOG. Po włączeniu (Włączona) trybu Tr. oszczędz. oczu 1 Ustawienie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu. Obraz Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję 2 Przejść do funkcji Obraz. Ustaw optymalną jakość obrazu. 400 nm. 4 Przejść do wybranej opcji. oczu w ciągu godziny zmniejsza się intensywność światła niebieskiego o długości fali ok.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Tr. co pozwala na osiągnięcie najlepszej jakości obrazu pozwalającej na odpoczynek oczu. 3 Przejść do funkcji Tr. oszczędz. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. oczu Konfiguracja funkcji Tr. oczu. Norma „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland jest podstawą certyfikacji produktów. odpowiednią do relaksu oczu. zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez firmę TÜV Rheinland i certyfikacją pod kątem spełnienia wymagań norm „Low Blue Light Content” firmy TÜV Rheinland. które spełniają wymagania w zakresie niskich poziomów emitowanego światła niebieskiego. oczu Wył. oszczędz. oszczędz. 37 . oszczędz. 5 Wybrana opcja zostanie zastosowana. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ. Jednocześnie poziom intensywności światła niebieskiego jest niższy niż w ustawieniach domyślnych. Tryb gry Włączona .

oczu Tryb gry Wył. wybierz ustawienie Zawsze wł. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. oszczędz. Regulacja ekranu Wróć -.. . ――Aby tryb Tryb gry był aktywny cały czas. Następnie nacisnąć przycisk JOG. Tr. Czas reakcji Włączona Rozmiar obrazu Zawsze wł. oczu. Obraz Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję 와이드 2 Przejść do funkcji Obraz.. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.Tryb gry Konfiguracja funkcji Tryb gry 1 Konfiguracja ustawień ekranu produktu pod kątem trybu gry. ――Kiedy monitor się wyłącza. 5 Wybrana opcja zostanie zastosowana. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. 38 . przechodzi do trybu oszczędzania energii lub zmienia źródło wejściowe. 4 Przejść do wybranej opcji. nawet jeśli jest ustawione na Włączona. Optymalizuje ustawienia obrazu dla gier. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ. gdy włączona jest funkcja Tr. 3 Przejść do funkcji Tryb gry.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. ustawienie trybu Tryb gry zmienia się na Wył. oszczędz. ――To menu nie jest dostępne. Tej funkcji używa się w przypadku grania w gry na komputerze lub na podłączonej konsoli PlayStation™ lub Xbox™.

przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. ――Najlepiej ustawić Czas reakcji na Standard albo Szybszy. aby wyświetlane materiały wideo były bardziej żywe i naturalne. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. Obraz Tr. 3 Przejść do funkcji Czas reakcji. Wróć -. Tryb gry Czas reakcji Standardowy Rozmiar obrazu Szybszy Regulacja ekranu Najszybszy Jeśli czas reakcji wyświetlacza jest krótszy. o ile nie jest wyświetlany film. •• Standard / Szybszy / Najszybszy 4 Przejść do wybranej opcji. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. 5 Wybrana opcja zostanie zastosowana. oszczędz. 1 Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję . obraz wygląda bardziej dynamicznie i naturalnie. oczu Wył. 39 . 2 Przejść do funkcji Obraz. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.Czas reakcji Konfiguracja opcji Czas reakcji Ta opcja pozwala przyspieszyć reakcję panelu. Następnie nacisnąć przycisk JOG.

przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. Obraz Tr.Rozmiar obrazu Zmiana Rozmiar obrazu 1 Poniżej opisano sposób zmiany rozmiaru obrazu. Tryb gry Wył. oczu Wył. W trybie PC •• Auto: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz według formatu obrazu źródła wejściowego. W trybie PC Czas reakcji Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję Wybór rozmiaru i współczynnika proporcji obrazu wyświetlanego na ekranie.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ. 2 Przejść do funkcji Obraz. 3 Przejść do funkcji Rozmiar obrazu. 40 . Rozmiar obrazu Auto Regulacja ekranu Szeroki . Wróć -. Następnie nacisnąć przycisk JOG. oszczędz. •• Szeroki: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz na pełnym ekranie bez względu na format obrazu źródła wejściowego. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.

Czas reakcji Rozmiar obrazu 4:3 Regulacja ekranu 16:9 Wybór rozmiaru i współczynnika proporcji obrazu wyświetlanego na ekranie. a obraz jest prawidłowo wyświetlany na Dopasuj do ekranu monitorze (nie wszystkie modele obsługują podane sygnały wejściowe. oszczędz. ――Funkcja może nie być obsługiwana w zależności od portów dostępnych w produkcie. 576p. Tryb gry Wył.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. 720p lub 1080p.). ――Funkcja może być ustawiona tylko przy podłączeniu zewnętrznego źródła przez złącze HDMI i ustawieniu opcji Tryb Wróć -. •• 16:9: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 16:9. Jest ono odpowiednie do materiałów wideo i standardowych transmisji. ――Podłączono cyfrowe urządzenie wyjściowe za pomocą kabla HDMI. PC/AV na AV. 4 Przejść do wybranej opcji. oczu Wył. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. •• 4:3: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w formacie 4:3. ――Rozdzielczość sygnału wejściowego wynosi 480p.W trybie AV W trybie AV Obraz Tr. 5 Wybrana opcja zostanie zastosowana. •• Dopasuj do ekranu: To ustawienie pozwala wyświetlić obraz w oryginalnym formacie bez obcinania. 41 . ――Zmiana rozmiaru obrazu możliwa będzie po spełnieniu następujących warunków.

w poziomie i Położenie pionowe Poł. w poziomie lub Położenie pionowe. ――To menu jest dostępne tylko wtedy. Wróć Regulacja ekranu Poł. 6 Wybrana opcja zostanie zastosowana. . w poziomie lub Położenie pionowe. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w górę lub w dół. 2 Przejść do funkcji Obraz. 4 Przejść do funkcji Poł. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO i naciskając przycisk JOG. Regulacja ekranu Poł. W przypadku odbioru sygnału wejściowego o rozdzielczości 480p lub 576p albo 720p lub 1080p w trybie AV oraz prawidłowego wyświetlania obrazu na monitorze należy wybrać ustawienie Dopasuj do ekranu. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie ekranu w lewo lub w prawo. Następnie nacisnąć przycisk JOG. gdy dla funkcji Rozmiar obrazu wybrano 1 ustawienie Dopasuj do ekranu w trybie AV.Regulacja ekranu Konfiguracja opcji Poł. 3 Przejść do funkcji Regulacja ekranu. w poziomie 50 Położenie pionowe 50 Zgrubne Precyzyjne 2200 Przesunięcie obrazu wyświetlanego na ekranie w prawo lub w lewo. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. 5 0 Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję Zmienić ustawienie funkcji Poł. ――Opcja dostępna tylko w trybie Analogowe. 2200 0 Wróć -. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. 42 . aby dostosować wartość położenia w pionie w zakresie od 0 do 6. w poziomie 50 Położenie pionowe 50 Zgrubne Precyzyjne Przesunięcie obrazu wyświetlanego na ekranie w górę lub w dół.

W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. 5 Zmienić ustawienie opcji Zgrubne.Konfiguracja funkcji Zgrubne Ta opcja pozwala na regulację częstotliwości ekranu. przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO. -. 1 Regulacja ekranu Poł. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. ――Opcja dostępna tylko w trybie Analogowe. 43 . w poziomie 50 Położenie pionowe 50 Zgrubne Precyzyjne Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję . przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. 3 Przejść do funkcji Regulacja ekranu. 6 Wybrana opcja zostanie zastosowana. 2200 0 Wróć 2 Przejść do funkcji Obraz. 4 Przejść do funkcji Zgrubne. Dostosuj częstotliwość ekranu. Następnie nacisnąć przycisk JOG.

3 Przejść do funkcji Regulacja ekranu. aby uzyskać żywy obraz. ――Opcja dostępna tylko w trybie Analogowe.Konfiguracja funkcji Precyzyjne Ta opcja pozwala wyregulować precyzyjnie ekran. 5 Zmienić ustawienie opcji Precyzyjne. aby otrzymać żywy obraz. Następnie nacisnąć przycisk JOG. 2200 0 Wróć Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję . 44 . 2 Przejść do funkcji Obraz. przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. 6 Wybrana opcja zostanie zastosowana. w poziomie 50 Położenie pionowe 50 Zgrubne Precyzyjne Dostrój ekran. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. 1 Regulacja ekranu Poł. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ. -. 4 Przejść do funkcji Precyzyjne.

Przezroczyst. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie. Zmiana ustawień opcji Przezroczyst. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. Wróć -. 45 . / Włączona Język Czas wyświetlania 1 20 s 4 Przejść do wybranej opcji. 5 Wybrana opcja zostanie zastosowana. aby wyświetlić odpowiedni ekran menu. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.Rozdział 05 Ustawianie elementów menu OSD Każda funkcja jest szczegółowo opisana. 3 Przejść do funkcji Przezroczyst. Pozycja Włączona 한국어 Konfigurowanie przezroczystości okien menu. •• Wył.. . Wył.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Wyświetlacz ekranowy Przezroczyst. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. Ustawianie przezroczystości okien menu. Po wyświetleniu menu ekranowych przycisków funkcyjnych wybrać opcję 2 Przejść do funkcji Wyświetlacz ekranowy.

1 2 Przejść do funkcji Wyświetlacz ekranowy. Położenie pionowe: Ta opcja pozwala na przesuwanie menu w górę lub w dół. w poziomie Położenie pionowe 100 Przesunięcie okna menu w lewo lub w prawo. 6 Wybrana opcja zostanie zastosowana.Pozycja Konfiguracja funkcji Pozycja Poł. Wróć -. 46 . przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ. Następnie nacisnąć przycisk JOG. przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO i naciskając przycisk JOG. w poziomie: Ta opcja pozwala na przesuwanie menu w lewo lub w prawo. 3 Przejść do funkcji Pozycja. 0 Pozycja Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję Zmienić ustawienie funkcji Poł. 4 Przejść do funkcji Poł. Wróć 5 Poł. w poziomie lub Położenie pionowe. 0 . przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. w poziomie Położenie pionowe 100 Przesunięcie okna menu w górę lub w dół. w poziomie lub Położenie pionowe. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Pozycja Poł.

――Nie będą dotyczyły pozostałych funkcji komputera. 47 .W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. 3 Przejść do funkcji Język. Português Русский Svenska Wróć -. Następnie nacisnąć przycisk JOG.Język Konfiguracja funkcji Język Ustawianie języka menu. Pozycja Język Magyar Czas wyświetlania Polski 1 Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję . przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. 2 Przejść do funkcji Wyświetlacz ekranowy. 5 Wybrana opcja zostanie zastosowana. 4 Przejść do wybranej opcji. ――Zmiany ustawień języka zostaną zastosowane jedynie do menu ekranowego. Ustawia język menu. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. Wyświetlacz ekranowy Włączona Przezroczyst.

po upływie którego menu OSD ma znikać. aby wyświetlić odpowiedni ekran menu. 5 Wybrana opcja zostanie zastosowana. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. •• 5 s / 10 s / 20 s / 200 s 4 Przejść do wybranej opcji. 1 Po wyświetleniu menu ekranowych przycisków funkcyjnych wybrać opcję 2 Przejść do funkcji Wyświetlacz ekranowy. 10 s 20 s 200 s Wróć -. Wyświetlacz ekranowy Włączona Przezroczyst. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. przez który nieużywane okno menu będzie wyświetlane na ekranie.Czas wyświetlania Konfiguracja funkcji Czas wyświetlania Ta opcja pozwala skonfigurować menu wyświetlane na ekranie (OSD) w taki sposób. 48 . gdy nie jest używane przez określony czas. 3 Przejść do funkcji Czas wyświetlania. aby znikało. . Opcji Czas wyświetlania można używać do określania czasu.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Pozycja Język Czas wyświetlania 5s Ustawienie czasu.

przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. Oszcz. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie. 2 Przejść do funkcji System. 5 Wybrana opcja zostanie zastosowana. Plus Konfiguracja funkcji Oszcz. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ. lampkę LED •• Auto: Zużycie energii zmniejszy się automatycznie o 10% względem ustawienia bieżącego. System Oszcz. Wyłącznik czasowy Auto Tryb PC/AV Niska Wykrywanie źródła Duża Regulacja poboru mocy przez produkt w celu oszczędzania energii. SAMSUNG ――Opcja ta nie jest dostępna. Plus Funkcja Oszcz. Następnie nacisnąć przycisk JOG. gdy funkcja MAGIC Bright działa w trybie Kontrast dynamiczny. Plus redukuje zużycie energii. ener. 1 Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję . ener. (Ograniczenie zużycia energii zależy od ustawienia jasności ekranu). gdy włączona jest funkcja Tr. Powt. ener. Tryb gotowości 4 Przejść do wybranej opcji.: Wyłącza funkcję Oszcz. Przywróć wszystko Wróć -. ener. Plus Wył. oczu. ――To menu nie jest dostępne. oszczędz. ener. •• Duża: Zużycie energii zmniejszy się o 50% względem ustawienia domyślnego. sterując poborem prądu elektrycznego monitora. 3 Przejść do funkcji Oszcz.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Plus. Plus. •• Niska: Zużycie energii zmniejszy się o 25% względem ustawienia domyślnego. •• Wył. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. 49 .Rozdział 06 Konfiguracja i zerowanie Każda funkcja jest szczegółowo opisana. gdy włączona jest funkcja Tryb gry. ener. przycisków Wł. ――To menu nie jest dostępne.

3 Przejść do funkcji Wyłącznik czasowy. lampkę LED Tryb gotowości 2 Przejść do funkcji System. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. ener. przycisków Przyspieszenie Wł. Tryb PC/AV Powt. aby produkt nie wyłączał się automatycznie. Plus Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję •• Włączona: Aktywowanie wyłącznika czasowego. Wróć -. Auto Wykrywanie źródła . czasowy 동작 Włączona Włączenie lub wyłączenie wyłącznika czasowego.: Dezaktywowanie wyłącznika czasowego. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. System Oszcz. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.Wyłącznik czasowy Konfiguracja funkcji Wyłącznik czasowy 1 Można ustawić automatyczne wyłączenie produktu. 5 Wybrana opcja zostanie zastosowana. Wyłącznik czasowy Włączenie lub wyłączenie wyłącznika czasowego. •• Wył. 50 .W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Wył. Wył. Następnie nacisnąć przycisk JOG. Przywróć wszystko 4 Przejść do wybranej opcji. aby produkt wyłączał się automatycznie. Wróć Wyłącznik czasowy Wyłącznik czasowy 해제 Wył.

――W produktach sprzedawanych w określonych regionach opcja Wyłącznik czasowy jest ustawiana tak. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. czasowy. należy przejść do obszaru MENU System i dla opcji Wyłącznik czasowy wybrać ustawienie Wył. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. 51 . czasowy Włączona 4h Programowanie automatycznego wyłączania monitora po upływie określonego czasu. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.Wyłącznik czasowy Wyłącznik czasowy Wył. Aby dezaktywować wyłącznik czasowy. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ. 4 Przejść do funkcji Wył. Wróć -. 2 Przejść do funkcji System. przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO. 6 Wybrana opcja zostanie zastosowana. aby automatycznie uaktywnić się po 4 godzinach od włączenia produktu. jeśli dla opcji Wyłącznik czasowy wybrano ustawienie Włączona. ――Wyłącznik czasowy można ustawić na czas w zakresie od 1 do 23 godzin. czasowy. 5 Zmienić ustawienie opcji Wył. 1 Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję . czasowy ――Opcja ta jest dostępna. Następnie nacisnąć przycisk JOG.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. 3 Przejść do funkcji Wyłącznik czasowy. Taki sposób działania jest zgodny z przepisami prawnymi regulującymi zasilanie urządzeń elektrycznych. Produkt wyłączy się automatycznie po upływie określonej liczby godzin.. Konfiguracja funkcji Wył.

a na ekranie wyświetlony jest komunikat Sprawdź kabel sygnałowy lub włącza Dla funkcji Tryb PC/AV wybrać ustawienie AV. a następnie wybrać ikonę . Dostępne są ustawienia PC lub AV. 5 Przejść do wybranej opcji. aby powiększyć obraz. Opcja ta jest przydatna przy oglądaniu filmów. 1 Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję . przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. ――Jeśli monitor jest ustawiony na tryb HDMI. Ustaw AV. np. 52 . 4 Przejść do funkcji HDMI. 16:9 lub 16:10. Tryb PC/AV ――Dostarczane tylko do modeli szerokoekranowych. Tryb PC/AV HDMI PC AV Wybierz tryb PC/AV dla źródła sygnału HDMI. •• Po podłączeniu do urządzenia AV należy ustawić „AV”. Wróć -. ener. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. się tryb oszczędzania energii. Konfiguracja funkcji Tryb PC/AV System Oszcz.――Tryb Analogowe nie jest obsługiwany przez tę funkcję. Rozmiar ekranu zostanie powiększony. 6 Wybrana opcja zostanie zastosowana. Wyłącznik czasowy Tryb PC/AV Wykrywanie źródła Auto Powt. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. •• Po podłączeniu do komputera PC należy ustawić „PC”. nacisnąć przycisk JOG. przycisków Przyspieszenie Wł. lampkę LED Tryb gotowości Przywróć wszystko Wróć 2 Przejść do funkcji System. 3 Przejść do funkcji Tryb PC/AV. Plus Wył. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Następnie nacisnąć przycisk JOG. aby wyświetlić ekran przycisku funkcyjnego.

Wykrywanie źródła Konfiguracja funkcji Wykrywanie źródła 1 Aktywowanie opcji Wykrywanie źródła. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. przycisków Ręczn. •• Auto: Źródło wejściowe jest rozpoznawane automatycznie. 5 Wybrana opcja zostanie zastosowana. •• Ręczn. 3 Przejść do funkcji Wykrywanie źródła. Wróć -. Wyłącznik czasowy Tryb PC/AV Wykrywanie źródła Auto Powt. Następnie nacisnąć przycisk JOG.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. ener. lampkę LED Przywróć wszystko 4 Przejść do wybranej opcji. Plus Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję 2 Przejść do funkcji System. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ. Wył. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. System Oszcz.: Ręcznie wybrać źródło wejściowe. Wł. Określenie sposobu wykrywania źródeł sygnału. 53 . .

5 Wybrana opcja zostanie zastosowana. ener. 3 Przejść do funkcji Powt. 1 s lub 2 s. Tryb PC/AV Wykrywanie źródła Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję 4 Przejść do wybranej opcji.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Następnie nacisnąć przycisk JOG. 2 Przejść do funkcji System. przycisków 1 Ta opcja pozwala na sterowanie częstotliwością reakcji przycisku. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ. Wróć -. przycisków Konfiguracja funkcji Powt. Wyłącznik czasowy Przyspieszenie Powt. przycisków. gdy jest on naciśnięty.Powt. lampkę LED 2s 수동 Przywróć wszystko Bez powtarzania . Jeśli wybrano ustawienie Bez powtarzania. przycisków 1s 자동 Wł. •• Można wybrać ustawienia Przyspieszenie. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. Plus Wył. Konfigurowanie czasu reakcji na naciśnięcie przycisku. 54 . przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. polecenie reaguje tylko raz w wyniku naciśnięcia przycisku. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. System Oszcz.

gdy produkt jest włączony.Wł.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. •• Tryb gotowości: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona. można włączyć lub wyłączyć kontrolkę zasilania (diodę LED) umieszczoną w dolnej części produktu. Wróć -. 55 . Przywróć wszystko . ener. 2 Przejść do funkcji System. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. lampkę LED Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję •• Działa: Kontrolka zasilania (dioda LED) jest włączona. Tryb PC/AV Powt. 3 Przejść do funkcji Wł. lampkę LED Konfiguracja funkcji Wł. Następnie nacisnąć przycisk JOG. Auto Wykrywanie źródła Wł. lampkę LED Konfigurując ustawienia. lampkę LED. gdy produkt jest wyłączony. Plus Wył. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. Wyłącznik czasowy Ustaw status wskaźnika zasilania LED. przycisków 1 Działa Tryb gotowości 4 Przejść do wybranej opcji. System Oszcz. 5 Wybrana opcja zostanie zastosowana. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.

Następnie nacisnąć przycisk JOG. ener. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ. 4 Przejść do wybranej opcji. lampkę LED Tryb gotowości Przywróć wszystko Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję .Przywróć wszystko Zerowanie ustawień (Przywróć wszystko) 1 Ta opcja pozwala przywrócić wszystkie ustawienia produktu do fabrycznych wartości domyślnych. 5 Wybrana opcja zostanie zastosowana. Czy na pewno chcesz zresetować? Tak Nie -. 2 Przejść do funkcji System. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO i naciskając przycisk JOG. Oszcz. 3 Przejść do funkcji Przywróć wszystko. Image Size Wróć Wszystkie domyślne ustawienia w menu zostaną przywrócone. Przywrócenie fabrycznych ustawień domyślnych wszystkich parametrów produktu. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG. Plus Wyłącznik czasowy Tryb PC/AV Auto Wykrywanie źródła Powt. System Wył. 56 . przycisków Przyspieszenie Wł.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie.

częstotliwości i rozdzielczości. Obraz Wyświetlacz ekranowy System Informacja 1 Informacja Po wyświetleniu przewodnika po przyciskach ekranowych wybrać opcję . LS********/** S/N:*************** 2 Analogowe **kHz **Hz PP ****x**** Przejść do funkcji Informacja. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ i naciskając przycisk JOG.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Zostaną wyświetlone informacje o aktualnym źródle wejściowym. 57 . Optymalny tryb ****x**** **Hz Wyjdź Obraz Wyświetlacz ekranowy System Informacja Informacja LS********/** S/N:*************** HDMI **kHz **Hz PP ****x**** Optymalny tryb ****x**** **Hz Wyjdź -.Rozdział 07 Menu Informacje i inne Każda funkcja jest szczegółowo opisana. Więcej szczegółów można znaleźć w produkcie. Następnie nacisnąć przycisk JOG. częstotliwości i rozdzielczości. Informacja Wyświetlanie menu Informacja Ta opcja pozwala na wyświetlanie aktualnego źródła wejściowego. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ.

Kontrast lub Ostrość. 100 Kontrast -. gdy dla funkcji MAGIC Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny. ――To menu nie jest dostępne. Zmienić ustawienie opcji Jasność. ――To menu nie jest dostępne. gdy dla funkcji MAGIC Bright wybrano tryb Kontrast dynamiczny. Kontrast Ostrość. 2 Przejść do funkcji Jasność 3 Przesunąć przycisk JOG w lewo/prawo.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. Ostrość Jasność ――To menu nie jest dostępne. 1 Przesunięcie przycisku JOG W GÓRĘ / W DÓŁ powoduje wyświetlenie ekranu przedstawionego poniżej. aby wybrać opcję Jasność.Regulacja opcji Jasność. Ostrość SAMSUNG ――To menu nie jest dostępne. oszczędz. przesuwając przycisk JOG. gdy włączona jest funkcja Tr. Kontrast SAMSUNG ――To menu nie jest dostępne. gdy włączona jest funkcja Oszcz. gdy włączona jest funkcja Tryb gry. 58 . Plus. oczu. Kontrast i Ostrość na ekranie początkowym Jasność SAMSUNG ――To menu nie jest dostępne. ener. gdy włączona jest funkcja Tryb gry lub MAGIC Upscale. Kontrast i Ostrość. gdy dla funkcji MAGIC Bright wybrano tryb Kino lub Kontrast dynamiczny. SAMSUNG ――To menu nie jest dostępne. przesuwając przycisk JOG W GÓRĘ / W DÓŁ.

dostępna w produkcie funkcja Auto Mute może Gdy żadne menu ekranowe OSD nie jest wyświetlone. przejść do ekranu sterującego Głośność. że będzie on przerywany w przypadku podłączenia słuchawek lub głośników. Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie HDMI. zazwyczaj z powodu problemów związanych z głośnością urządzenia wejściowego.Konfiguracja funkcji Głośność na ekranie początkowym Głośność 1 Zmienić ustawienie opcji Głośność. a następnie zwiększyć lub zmniejszyć wartość ustawienia Głośność. ustawienie Głośność można regulować. 59 . ――Jeśli jakość dźwięku w podłączonym urządzeniu wejściowym jest niska. gdy występują zakłócenia lub gdy sygnał wejściowy jest słaby. przesuwając przycisk JOG W LEWO / W PRAWO. Głośność dźwięku urządzenia wejściowego należy ustawić na przynajmniej 20%. ――Aby włączyć funkcję Wyciszenie. Aby wyłączyć funkcję Wyciszenie.W zależności od modelu mogą występować różnice w wyświetlanym obrazie. a następnie za pomocą przycisku JOG wybrać -. naciskając przycisk JOG w lewo lub w prawo. przejść do ekranu sterującego Głośność. pozycję poniżej. a następnie ją dostosować za pomocą przycisków regulacji głośności (Przycisk JOG W LEWO / W PRAWO) na produkcie. ――Czym jest funkcja Auto Mute? Funkcja powoduje wyciszenie dźwięku w celu poprawy jakości efektów dźwiękowych w sytuacji. 50 Głośność Wyciszenie Mute wyciszyć dźwięk lub spowodować.

płyta główna i środowisko sieciowe. wybierz opcje Ustawienia/Panel sterowania i kliknij dwa razy polecenie Dodaj lub usuń programy. 2 Uruchom instalację programu Easy Setting Box. ――Przy niektórych komputerach i określonych specyfikacjach urządzenia. która pojawi się na ekranie.samsung.com. 3 Gdy zostanie wyświetlony kreator instalacji. program może nie działać prawidłowo. 60 . ikona Easy Setting Box nie zostanie utworzona. Wymagania systemowe Program Easy Setting Box pozwala użytkownikom na podzielenie ekranu na kilka sekcji. •• Przynajmniej 60MB wolnego miejsca na dysku twardym Usuwanie programu Kliknij przycisk Start. 4 Postępuj zgodnie z instrukcją. Wybierz na liście programów pozycję Easy Setting Box i kliknij przycisk Dodaj/Usuń. ――W takim przypadku naciśnij klawisz F5. należy ją pobrać z witryny internetowej firmy Samsung Electronics pod adresem http://www. Instalacja oprogramowania 1 Aby zainstalować najnowszą wersję programu Easy Setting Box. System operacyjny •• Windows Vista 32Bit/64Bit •• Windows 7 32Bit/64Bit •• Windows 8 32Bit/64Bit •• Windows 8.Rozdział 08 Instalacja oprogramowania Easy Setting Box Easy Setting Box Ograniczenia i problemy związane z instalacją programu Easy Setting Box Na instalację programu Easy Setting Box może mieć wpływ karta graficzna.1 32Bit/64Bit •• Windows 10 32Bit/64Bit Sprzęt •• Przynajmniej 32 MB pamięci ――Jeśli po instalacji komputer nie zostanie ponownie uruchomiony. kliknij przycisk Next.

Rozdział 09 Instrukcja rozwiązywania problemów Wymagania. Jeśli ekran jest wyłączony. które należy spełnić przed kontaktem z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung Przed skontaktowaniem się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung należy przetestować produkt zgodnie z poniższą instrukcją. a kontrolka zasilania miga. należy wykonać test autodiagnostyczny. Jeżeli ekran nadal nie wyświetla żadnego obrazu. 4 Jeśli pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy. 2 Odłączyć kabel od produktu. mimo że produkt jest prawidłowo podłączony do komputera. 1 Wyłącz komputer i monitor. korzystając z funkcji testowania produktu. Jeżeli problem nadal występuje. sprawdź ustawienia systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerze i kontrolera wideo oraz kabel. Tabela standardowych trybów sygnału) na krótko pojawi się komunikat Tryb nieoptymalny. Sprawdzanie rozdzielczości i częstotliwości W przypadku trybu wykraczającego poza obsługiwany zakres rozdzielczości (zob. Testowanie produktu Sprawdź. ――Rozdzielczość wyświetlanego obrazu może być różna w zależności od produktu lub ustawień systemowych w komputerze. produkt działa normalnie. należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Samsung. 61 . 3 Włączenie urządzenia. czy monitor działa poprawnie.

Wyświetlany jest komunikat Tryb nieoptymalny. Kiedy komputer podłączono do produktu za pomocą kabla HDMI lub HDMI-DVI. korzystając z Tabeli standardowych trybów sygnału (str. Zmienić maksymalną rozdzielczość i częstotliwość pod kątem parametrów produktu. (Aby otrzymać informacje o sposobie regulacji ustawień ekranu. Problem z instalacją (tryb PC) Problem Rozwiązanie Ekran naprzemiennie włącza się i wyłącza. Nie ma to związku z działaniem produktu. czy urządzenie podłączone do monitora jest włączone. Sprawdź. skontaktuj się z producentem karty graficznej lub komputera. co następuje. Sprawdź połączenie kablowe z urządzeniem. Ten komunikat pojawia się wtedy. zaktualizuj sterownik karty graficznej do najnowszej wersji. po czterech stronach ekranu widoczne są puste paski.) Problem z ekranem Problem Rozwiązanie Nie świeci dioda LED zasilania. Pojawia się komunikat Sprawdź kabel sygnałowy.70). Jest to związane z komputerem lub kartą graficzną. Jeśli menu ustawień karty graficznej nie umożliwia regulacji rozmiaru ekranu. 62 . czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu i do komputera i czy złącza są mocno wciśnięte. Sprawdź. czy kabel jest prawidłowo podłączony do produktu. czy przewód zasilający jest podłączony prawidłowo. Obraz wyświetlany na ekranie wygląda na zniekształcony. Sprawdzić. Ekran się nie włącza. dopasowując rozmiar ekranu w menu ustawień karty graficznej dla sygnału HDMI lub DVI. Sprawdzić.Sprawdź. Problem można naprawić. gdy sygnał z karty graficznej przekracza maksymalną rozdzielczość lub częstotliwość możliwą w przypadku produktu.

5–1 s.Problem Obraz wyświetlany na ekranie nie jest wyraźny. Ekran jest zbyt jasny. Zmienić ustawienia Kolor. Windows 8. Ustawić parametry Jasność i Kontrast.) i spróbuj ponownie. Zmienić ustawienia Kolor.1 lub Windows 10): Otwórz Panel sterowania Czcionki Dopasuj tekst ClearType i zmień ustawienie opcji Włącz technologię ClearType. Obraz jest rozmazany. Na ekranie pozostaje cień lub odbicie. Windows 8. Spróbuj odtworzyć plik w innym odtwarzaczu wideo. Ekran jest zbyt ciemny. Kolor biały nie jest do końca biały. Tekst jest rozmazany. zmień ustawienia zgodnie z informacjami w Tabeli trybu standardowego (str. 63 . Urządzenie pracuje w trybie oszczędzania energii. Kolory na ekranie są zafałszowane i pokryte cieniem. w razie potrzeby. Ustawienia kolorów się zmieniają. W przypadku korzystania z systemu Windows (np. Naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą. Rozwiązanie Ustawić parametry Zgrubne i Precyzyjne. Zmienić ustawienia Kolor. Na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz a dioda LED zasilania miga co 0. Następnie. Usuń wszystkie podłączone akcesoria (przedłużacz kabla wideo itp. Ustaw zalecane zakresy rozdzielczości i częstotliwości. Podczas odtwarzania dużych plików wideo o wysokiej rozdzielczości obraz może być przerywany. Podczas odtwarzania plików wideo obraz jest przerywany. Upewnij się. Obraz wydaje się niestabilny i chwiejny. Windows 7.70) w niniejszej instrukcji i informacjami w menu Informacja produktu. że rozdzielczość i częstotliwość komputera zostały ustawione w zakresie zgodnym z urządzeniem. aby wrócić do poprzedniego ekranu. Może to być spowodowane brakiem optymalizacji odtwarzacza wideo odpowiednio do zasobów komputerowych.

Problem z urządzeniem źródłowym Problem Podczas uruchamiania komputera słychać sygnały dźwiękowe. Wyświetla się obraz. ――W zależności od kąta patrzenia na urządzenie mogą być widoczne diody LED podświetlenia znajdujące się w jego obudowie.Problem z dźwiękiem Problem Brak dźwięku. Rozwiązanie Jeżeli podczas uruchamiania komputera słychać sygnał dźwiękowy. Poziom głośności jest zbyt niski. Jeżeli poziom głośności jest nadal zbyt niski mimo jego podwyższenia do maksimum. Rozwiązanie Sprawdzić połączenie kabla audio albo wyregulować głośność. Sprawdź poziom głośności. Można bezpiecznie korzystać z urządzenia. Emitowane przez nie światło nie jest szkodliwe dla ludzi i nie ma wpływu na funkcje ani wydajność urządzenia. Podłącz urządzenie za pomocą kabla HDMI. 64 . należy ustawić odpowiednio głośność na karcie dźwiękowej komputera lub w oprogramowaniu. ale nie ma dźwięku. Ustaw głośność dźwięku. Po podłączeniu urządzenia wejściowego za pomocą kabla HDMI-DVI przestaje działać dźwięk. należy oddać komputer do naprawy.

and adjust Screen refresh rate under Monitor settings. •• Windows 10: Go to Settings System Display Advanced display settings Display adapter properties Monitor. •• Windows XP: Należy przejść do opcji menu Panel sterowania Wygląd i kompozycje Ekran Ustawienia Zaawansowane Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora. •• Windows 7: Należy przejść do opcji menu Panel sterowania Wygląd i personalizacja Ekran Rozdzielczość ekranu Ustawienia zaawansowane Monitor i dostosować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora. 65 . •• Windows 8(Windows 8.Pytania & odpowiedzi Dalsze instrukcje dotyczące regulacji można znaleźć w podręczniku użytkownika danego komputera lub karty graficznej.1): Przejść do opcji menu Ustawienia Panel sterowania Wygląd i personalizacja Ekran Rozdzielczość ekranu Ustawienia zaawansowane Monitor i wyregulować ustawienie Częstotliwość odświeżania ekranu w menu Ustawienia monitora. •• Windows Vista: Kliknij kolejno Panel sterowania Wygląd i personalizacja Personalizacja Ustawienia ekranu Ustawienia zaawansowane Monitor i w menu Ustawienia monitora ustaw odpowiednią Częstotliwość odświeżania. •• Windows ME/2000: Kliknij kolejno Panel sterowania Ekran Ustawienia Zaawansowane Monitor i w menu Ustawienia monitora ustaw odpowiednią Częstotliwość odświeżania. Pytanie Jak zmienić częstotliwość? Odpowiedź Ustaw częstotliwość na karcie graficznej.

1): Otwórz Ustawienia Panel sterowania Wygląd i personalizacja Ekran Dopasuj rozdzielczość i zmień rozdzielczość. otwórz Panel sterowania Wygląd i personalizacja Personalizacja Wygaszacz ekranu Power options lub USTAWIENIA BIOS na komputerze.1): Aby ustawić tryb oszczędzania energii. •• Windows Vista: Aby ustawić tryb oszczędzania energii. •• Windows 8(Windows 8. Wygląd i personalizacja Wygląd i personalizacja Personalizacja Ekran Dopasuj •• Windows 8(Windows 8. otwórz Panel sterowania Wygląd i kompozycje Ekran Ustawienia wygaszacza ekranu Power options lub USTAWIENIA BIOS na komputerze. •• Windows 7: Aby ustawić tryb oszczędzania energii. •• Windows 10: Go to Settings the resolution. należy wybrać opcje menu Ustawienia Panel sterowania Wygląd i personalizacja Personalizacja Ustawienia wygaszacza ekranu Power options lub otworzyć USTAWIENIA BIOS na komputerze. Jak ustawić tryb oszczędzania energii? System Display Advanced display settings. Ekran Ekran Ustawienia i Ustawienia i zmień rozdzielczość. •• Windows 7: Otwórz Panel sterowania rozdzielczość i zmień rozdzielczość. •• Windows ME/2000: Aby ustawić tryb oszczędzania energii. Lock screen Screen 66 . otwórz Panel sterowania Wygląd i personalizacja Personalizacja Wygaszacz ekranu Power options lub USTAWIENIA BIOS na komputerze. Wygląd i kompozycje •• Windows ME/2000: Otwórz Panel sterowania •• Windows Vista: Otwórz Panel sterowania Ustawienia ekranu i zmień rozdzielczość. and adjust •• Windows XP: Aby ustawić tryb oszczędzania energii.Pytanie Jak dostosować rozdzielczość? Odpowiedź •• Windows XP: Otwórz Panel sterowania zmień rozdzielczość. otwórz Panel sterowania Ekran Ustawienia wygaszacza ekranu Power options lub USTAWIENIA BIOS na komputerze. •• Windows 10: Set power-saving mode in Settings Personalization timeout settings Power & sleep or BIOS SETUP on the PC.

) głęb.3114 mm (poziomo) x 0. szer.28 mm (pionowo) 597. wys.888 mm (poziomo) x 336.0 x 181. x głęb. x wys. Złącza sygnałowe D-SUB.0 mm / 3. HDMI Wymiary (szer. 67 .27156 mm (pionowo) 0.5 cali / 59 cm) Kategoria 27 (27 cali / 68 cm) Obszar wyświetlania 521. ponieważ może się ono różnić w zależności od kraju.Rozdział 10 Dane techniczne - Ogólne Wymiary Nazwa modelu Panel - Obszar wyświetlania poziomo Wymiary (szer.6 x 323.) / Waga pionowo - S24E500C S27E500C Wymiary Kategoria 24 (23.9 mm / 4.6 x 417 x 181.91 kg Z podstawą 547.52 kg Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli 148.10 %). x głęb.27156 mm (poziomo) x 0.39 mm (poziomo) x 293.7 x 59.6 mm / 3. 50/60 Hz ± 3 Hz Sprawdź informację o dopuszczalnym napięciu znajdującą się z tyłu urządzenia.2 x 463.3 kg 623.5 MHz (HDMI) Zasilanie AC 100 . x wys.6 mm / 5.312 mm (pionowo) Plamka matrycy 0.240 V – (+/.91 kg 623.4 x 57.2 x 365.3114 mm (pionowo) Bez podstawy 547.

Nie ma to wpływu na wydajność produktu. Instalacja monitora odbywa się automatycznie.Nazwa modelu Warunki S24E500C Obsługa urządzenia S27E500C Temperatura: 10 C – 40 C (50 F – 104 F) Wilgotność: 10–80%. bez kondensacji Przechowywanie Temperatura: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F) Wilgotność: 5–95%. ――To urządzenie zaliczane jest do kategorii sprzętu cyfrowego klasy B 68 . Obustronna wymiana danych między monitorem a systemem komputerowym optymalizuje ustawienia monitora. Niemniej jednak można dostosować ustawienia instalacji do własnych potrzeb. ――W celu polepszenia jakości producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. ――Plamki (piksele) ekranowe Z uwagi na sposób produkcji urządzenia mniej więcej jeden piksel na milion może być jaśniejszy lub ciemniejszy na panelu LCD. bez kondensacji ――Standard Plug & Play Ten monitor może być zainstalowany i używany z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play.

3 W S27E500C Standardowo 35 W Standardowo 28 W Zużycie energii Zasilanie wyłączone (Przycisk zasilania) ――Wyświetlony poziom zużycia energii może się różnić w zależności od warunków pracy lub z uwagi na zmianę ustawień. Oszczędzanie energii Tryb standardowy Warunek testowania Tryb oszczędzania wg normy Energy energii Star Wskaźnik zasilania Wyłączone Wyłączone Miga Włączone S24E500C Standardowo 25 W Standardowo 22 W Standardowo 0.Oszczędzanie energii Funkcja oszczędzania energii ogranicza zużycie energii poprzez wyłączenie ekranu i zmianę koloru diody zasilania LED w przypadku braku aktywności urządzenia przez określony czas. ――Synchronizacja SOG (Sync On Green) nie jest obsługiwana. Aby ponownie włączyć ekran.3 W Mniej niż 0. Moc wg normy Energy Star jest mierzona za pomocą metody testowej określonej bieżącym standardem Energy Star®. Odłącz przewód zasilania.) 69 . naciśnij dowolny klawisz na klawiaturze lub porusz myszą. gdy urządzenie podłączone jest do komputera wyposażonego w taką funkcję. ――W celu zmniejszenia zużycia energii do wartości 0 należy odłączyć przewód zasilania. ――ENERGY STAR® jest zastrzeżonym w USA znakiem towarowym agencji Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska. W trybie oszczędzania energii zasilanie nie jest odłączane. Tryb oszczędzania energii działa jedynie wtedy. jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas (podczas urlopu itp.

004 65. W związku z tym ustawienie rozdzielczości innej niż wskazana może wpłynąć negatywnie na jakość obrazu. 1024 x 768 48.156 56.500 -/+ 70 . ekran może nie wyświetlać żadnego obrazu mimo włączonej diody zasilania LED.476 70.W urządzeniu można ustawić tylko jedną rozdzielczość dla każdego rozmiaru ekranu. rozdzielczość ekranu zostanie dopasowana automatycznie. Nazwa modelu Synchronizacja Rozdzielczość S24E500C / S27E500C Częstotliwość pozioma 30 – 81 kHz Częstotliwość odświeżania pionowego 56 – 70 Hz Rozdzielczość optymalna 1920 x 1080 przy 60 Hz Rozdzielczość maksymalna 1920 x 1080 przy 60 Hz Jeśli komputer wysyła sygnał należący do poniższych standardowych trybów sygnału. Rozdzielczość Częstotliwość pozioma Częstotliwość pionowa Częstotliwość (kHz) (Hz) taktowania (MHz) Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa) IBM.000 +/+ VESA.000 74.363 60. 640 x 480 31.000 60.000 -/- VESA. aby uzyskać optymalną jakość obrazu z uwagi na rodzaj ekranu.667 30.000 -/- VESA. 800 x 600 37. Jeżeli monitor LCD nie obsługuje częstotliwości 85 Hz.Tabela standardowych trybów sygnału -. 1280 x 720 45. 1024 x 768 56.000 +/+ VESA. W takim przypadku należy zmienić ustawienia zgodnie z poniższą tabelą oraz instrukcją obsługi karty graficznej. Jeśli sygnał przesyłany z komputera nie należy do żadnego trybu standardowego. 1280 x 800 49.175 -/- VESA.322 -/+ MAC.Sprawdź częstotliwość podczas wymiany monitora CDT (podłączonego do komputera) na monitor LCD.810 83. -.469 70.702 59. 640 x 480 35.469 59.069 75. zmień częstotliwość pionową na 60 Hz w monitorze CDT przed wymianą.240 -/- VESA. 800 x 600 35.087 28.250 +/+ VESA.879 60.000 66. zaleca się wybranie optymalnej rozdzielczości określonej dla produktu.250 36.317 40. Aby tego uniknąć. 720 x 400 31.940 25.

887 106. 1680 x 1050 65. 1440 x 900 55.290 59.000 +/+ VESA. 1600 x 900 RB 60. VESA.500 -/+ VESA. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej.020 108.981 60.500 +/+ 71 . Częstotliwość poziomą mierzy się w kHz.250 -/+ VESA. Częstotliwość powtarzania nazywa się „częstotliwością pionową” lub „częstotliwością odświeżania” i wyraża się w hercach (Hz). 1280 x 1024 63. 1920 x 1080 67.000 +/+ -.500 60.000 60.935 59.Częstotliwość odświeżania pionowego Powtarzanie tego samego obrazu kilkadziesiąt razy na sekundę umożliwia wyświetlenie obrazu naturalnego.Częstotliwość pozioma Częstotliwość pozioma Częstotliwość pionowa Częstotliwość (kHz) (Hz) taktowania (MHz) Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa) Czas potrzebny do zeskanowania pojedynczej linii od lewej do prawej strony ekranu to tak zwany cykl poziomy.000 148.954 146.Rozdzielczość -. VESA.000 108.

72 . trzęsienia ziemi. •• Wyczyszczenie wnętrza produktu przez serwisanta lub usunięcie z niego pyłu bądź zbędnych przedmiotów. ponowna instalacja itd. •• Ponowna instalacja produktu lub podłączenie dodatkowych urządzeń po pierwszej instalacji zakupionego produktu.) •• Zużycia lub wyczerpania materiałów eksploatacyjnych. kontrolek. sygnał przewodowy itp. •• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi sieci albo programu innej firmy. Uszkodzenie produktu powstałe z winy klienta Uszkodzenie produktu powstałe w wyniku niewłaściwego postępowania z nim lub nieprawidłowej naprawy. Prosimy zapoznać się z treścią Instrukcji użytkownika. pożaru.. •• Defekty powstałe w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych (tj. •• Korzystania z niezalecanych przez firmę Samsung źródeł zasilania albo produktów sprzedawanych oddzielnie. taśm itd. głowicy. Ltd. •• Zgłoszenie klienta dotyczące instruktażu obsługi urządzenia innej firmy.) ――W przypadku zgłoszenia przez klienta konieczności naprawy prawidłowo działającego produktu może zostać naliczona opłata za usługi serwisowe. •• Zgłoszenie klienta dotyczące instalacji oprogramowania oraz konfiguracji produktu. tonera. •• Napraw przeprowadzanych przez osobę niebędącą serwisantem zatrudnionym przez zewnętrzną firmę serwisową lub kontrahenta współpracującego z firmą Samsung Electronics Co. pouczenia. (uderzenia pioruna. akumulatora. Okoliczności inne niż defekt produktu Czyszczenie produktu. Pozostałe okoliczności •• Uszkodzenie produktu w następstwie klęski żywiołowej. •• Ponowna instalacja produktu związana z przeniesieniem go w inne miejsce albo do innego lokalu. •• Eksploatacji produktu pod niewłaściwym napięciem albo podłączenia go do niezalecanych gniazdek elektrycznych. lamp jarzeniowych. filtrów. •• Przebudowy lub naprawy wykonywanej przez klienta..). Uszkodzenie produktu w wyniku: •• Uderzenia lub upadku. połączenie z Internetem. (np. powodzi itd. regulacja. •• Zgłoszenie klienta dotyczące dodatkowej instalacji w przypadku zakupu urządzenia w systemie zakupów domowych albo przez Internet. antena. elementów drgających. •• Niestosowania się do zaleceń wymienionych pod hasłem „Uwaga” w Instrukcji obsługi.Rozdział 11 Dodatek Odpowiedzialność za odpłatne usługi (koszty ponoszone przez klienta) ――W przypadku zgłoszenia naprawy serwisowej niezgodnej z postanowieniami gwarancji klient może zostać obciążony kosztami związanymi z wizytą serwisanta w poniższych okolicznościach. •• Udzielenie przez serwisanta instruktażu obsługi produktu albo regulacja ustawień bez konieczności demontażu produktu.

zestawu słuchawkowego. użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej. 73 . że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów. lub z organem władz lokalnych. przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. w których stosuje się systemy segregacji odpadów) To oznaczenie umieszczone na produkcie. ładowarki. w którym dokonali zakupu produktu. prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów.Zasady utylizacji Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) (Dotyczy krajów. akcesoriach lub dokumentacji oznacza. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Częstotliwość skanowania ekranu zależy od parametrów kart graficznych komputera i monitora. którą mierzy się w hercach (Hz). Im krótszy odstęp między plamkami. Wskazuje ona na szczegółowość wyświetlanego obrazu. Wartość 60 częstotliwości pionowej oznacza. wypływa na migotanie ekranu. Częstotliwość pionowa. Częstotliwość pionowa. Prędkość skanowania____ Częstotliwość skanowania albo częstotliwość odświeżania odnosi się do częstotliwości odświeżania ekranu.Terminologia Menu ekranowe OSD (On Screen Display)____ Funkcja OSD umożliwia konfigurowanie ustawień wyświetlanych na ekranie pod kątem oczekiwanej jakości obrazu. informuje. że linie poziome tworzące obraz są nadawane 85000 razy na sekundę. Rozdzielczość____ Rozdzielczość to liczba pikseli poziomych i pionowych. odcienia. a skala szarości dotyczy obszaru pośredniego pomiędzy czernią a bielą. Częstotliwość pozioma wynosi 85 kHz. Częstotliwość pionowa____ Każdy obraz składa się z wielu linii poziomych. 74 . Plug & Play____ Technologia Plug & Play umożliwia automatyczną wymianę informacji między monitorem i komputerem. Odległość plamek matrycy oznacza najmniejszą odległość między plamkami w tym samym kolorze. które tworzą ekran. Częstotliwość pozioma. zielonych i niebieskich plamek. choć odświeżanie jest niewidoczne gołym okiem. Odległość plamek____ Ekran składa się z czerwonych. ile obrazów da się stworzyć w ciągu sekundy za pomocą tych linii poziomych. Na przykład rozdzielczość 1920 × 1080 oznacza 1920 pikseli poziomych (rozdzielczość pozioma) i 1080 linii pionowych (rozdzielczość pionowa). Odświeżane dane obrazu są nadawane w celu wyświetlenia obrazu na ekranie. Regulowanie jasności wpływa na jasność całego ekranu. informuje. Piksele są nadawane w liniach poziomych. Skala szarości____ Skala dotyczy poziomów intensywności kolorów. Odległość tę mierzy się w milimetrach. które odzwierciedlają różnice w zmianach kolorów między ciemniejszymi i jaśniejszymi obszarami ekranu. że ekran jest odświeżany 60 razy na sekundę. które odpowiada potrzebom realizacji wielu zadań w tym samym czasie. Częstotliwość skanowania na poziomie 60 Hz oznacza. Gamma____ Menu Gamma pozwala na regulowanie skali szarości odzwierciedlanej na ekranie w półtonach. Umożliwia zmienianie jasności. a regulowanie menu Gamma wpływa tylko na jasność średnią. mierzona w Hz. Do korzystania z funkcji Plug & Play monitor wykorzystuje międzynarodowy standard VESA DDC. Zmiany jasności ekranu wyrażane są różnicami w bieli i czerni. Liczbę odświeżeń ekranu nazywa się częstotliwością skanowania. tworząc optymalne środowisko wyświetlania. Częstotliwość pozioma____ Znaki i obrazy wyświetlane na monitorze składają się z wielu kropek (pikseli). które następnie są układane pionowo. mierzona w kHz. nazywana także „częstotliwością odświeżania”. Wartość 85 częstotliwości poziomej oznacza. Zmiana skali szarości za pomocą regulacji menu Gamma powoduje zmianę jasności średniej ekranu. że obraz jest nadawany 60 razy na sekundę. tym wyższa rozdzielczość. ile razy na sekundę linie poziome są nadawane i wyświetlane na ekranie monitora. Wysoka rozdzielczość to wyświetlanie większej ilości informacji na ekranie. tworząc obraz. rozmiaru i wielu innych ustawień ekranu za pomocą opcji menu wyświetlanych na ekranie.