You are on page 1of 2

http://www.ii.uni.wroc.pl/~pwo/An/an-L-lista-02.

pdf

Ćwiczenia
z ANALIZY NUMERYCZNEJ (L)
Lista nr 2
11 października 2016 r.

Zajęcia 19 października 2015 r.
Zaliczenie listy od 5 pkt.

L2.1. 1 punkt Pokaż, że każda niezerowa liczba rzeczywista x ma jednoznaczne przedstawienie w postaci x = sm2c , gdzie s = sgnx, c ∈ Z, m ∈ [ 12 , 1).
L2.2. 1 punkt Podaj wszystkie liczby zmiennopozycyjne, które można przedstawić w postaci
(1)

x = ±(0.1e−2 e−3 e−4 )2 · 2±c ,

e−2 , e−3 , e−4 , c ∈ {0, 1},

gdzie (. . .)2 oznacza zapis dwójkowy. Jaki jest najmniejszy przedział [A, B], zawierający
te liczby? Jak liczby (1) rozkładają się w [A, B]? Co z tego wynika?
L2.3. 1 punkt Zaokrągleniem niezerowej liczby rzeczywistej x = sm2c , gdzie s = sgnx, c
jest liczbą całkowitą, a m ∈ [ 21 , 1), jest liczba zmiennopozycyjna rd (x) = smt 2c , gdzie
mt ∈ [ 21 , 1) oraz | m − mt |≤ 21 2−t . Wykaż, że
|rd (x) − x|
≤ 2−t .
|x|
L2.4. 1 punkt Zapoznaj się ze standardem IEEE 7541 reprezentacji liczb zmiennopozycyjnych. Omówi go krótko i podaj główne różnice w stosunku do modelu teoretycznego
reprezentacji liczb maszynowych przedstawionego na wykładzie.
L2.5. 1 punkt Załóżmy, że x, y są liczbami maszynowymi. Podaj przykład pokazujący, że
p
przy obliczaniu wartości d := x2 + y 2 algorytmem postaci
u:=x*x;
u:=u+y*y;
d:=sqrt(u)
może wystąpić zjawisko nadmiaru, mimo tego, że szukana wielkość d należy do zbioru
Xfl . Następnie zaproponuj algorytm wyznaczania d pozwalający unikać zjawiska nad√
miaru, jeśli 2 max(|x|, |y|) ∈ Xfl . Na koniec podaj skuteczną metodę wyznaczania
długości euklidesowej wektora v ∈ Rn .
1

Patrz np. http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754-2008

1 punkt Wytłumacz dokładnie kiedy występuje i na czym polega zjawisko utraty cyfr znaczących wyniku. 1 punkt Można wykazać. 2 punkty Dla jakich wartości x obliczanie wartości wyrażeń p 3 a) x5 + x10 + 2016. L2. . (–) Paweł Woźny 2 . że przy x1 = 2 ciąg (2) xk+1 s   q k 2 = 2 2 1 − 1 − (xk /2 ) k (k = 1.8. b) cos(x/2)−1+x2 /8−x4 /348. . 2.6.) jest zbieżny do π. c) log5 x−7. Czy podczas obliczania kolejnych wyrazów tego ciągu przy pomocy komputera może wystąpić zjawisko utraty cyfr znaczących? Jeśli tak.7. . L2.L2. d) 1+x3 −ex może wiązać się z utratą cyfr znaczących wyniku? Zaproponuj sposób obliczenia wyniku dokładniejszego. to zaproponuj inny sposób wyznaczania wyrazów ciągu (2) pozwalający uniknąć wspomnianego zjawiska.